Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i"

Transkript

1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan al nan vergiler % 29,2'lik art flla trilyon TL'ye yükselmifl, dahilde al nan mal ve hizmet vergileri % 0,2'lik düflüflle trilyon TL'ye gerilemifltir (Tablo 74). 83

2 Toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi has laya oran olarak tan mlanan toplam vergi yükü 2004 y l nda % 20,9 olmufltur (Tablo 75). Vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi has ladaki de iflmelere karfl duyarl l n gösteren vergi esnekli i katsay s % 0,35 olmufltur (Tablo 76) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

3 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Harcamalar Harcamalarda tasarruf sa lamaya yönelik tedbirlere 2004 y l nda da devam edilmifltir y l Ocak ay nda asgari ücret ve emekli maafllar n n program hedeflerinin üzerinde art r lmas, 2004 y l bütçesi üzerine ilave yük getirmifltir. Bunu telafi etmek ve 2004 y l bütçe hedeflerini gerçeklefltirilebilmek için Mart ay nda baz harcama kalemleri üzerinden % 13 kesinti yap lm flt r. Al nan ilave önlemler ve faiz oranlar ndaki düflüfl harcama performans üzerinde olumlu etki yapm fl ve 2004 y l nda bütçe harcamalar trilyon TL düzeyinde gerçekleflerek revize bütçe hedefinin trilyon TL alt nda kalm flt r. Faiz hariç harcamalar % 12,7'lik art flla trilyon TL'ye, personel harcamalar ve sosyal güvenlik kurulufllar devlet primleri % 16,8'lik art flla trilyon TL'ye, mal ve hizmet al mlar % 13,6'l k art flla trilyon TL'ye, cari transferler % 10,6'l k art flla trilyon TL'ye, sermaye giderleri % 6,8'lik art flla trilyon TL'ye, sermaye transferleri de % 332,7'lik art flla 437 trilyon TL'ye yükselmifltir. Faiz oranlar ndaki düflüflün etkisiyle faiz harcamalar % 3,5'lik düflüflle trilyon TL'ye gerilemifltir (Tablo 77). Konsolide bütçe harcamalar içinde personel harcamalar ve sosyal güvenlik kurulufllar devlet primlerinin pay % 21,3 den % 23,5 e, cari transferlerin pay % 18,8 den % 19,7 ye yükselirken, faiz harcamalar n n pay % 44,1'den % 40,3'e gerilemifltir. b. Kamu ktisadi Teflebbüsleri 2004 y l nda iflletmeci kamu iktisadi teflebbüslerinin toplam gelirleri % 19,9 luk düflüflle trilyon TL ye, toplam giderleri de % 18,5 lik düflüflle trilyon TL ye gerilemifltir y l nda trilyon TL olan iflletmeci K T lerin kâr, 2004 y l nda % 45,3 azalarak 829 trilyon TL ye gerilemifltir (Tablo 78). 85

4 c. Fonlar 2004 y l nda da fon dengesi kapsam nda bütçe içi Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ile bütçe d fl Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve Özellefltirme Fonu olmak üzere 4 fon takip edilmifltir. Kamu kesimi genel dengesinde yer alan fonlar n gelirleri 2003 y l na göre % 55 artarak trilyon TL ye, giderleri de % 15,2 artarak trilyon TL ye yükselmifltir (Tablo 79) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i d. Kamu Finansman Aç 2003 y l nda trilyon TL olan kamu kesimi finansman aç, 2004 y l nda trilyon TL ye, GSMH ya oran da % 9,4 den % 5,8 e düflmüfltür y - l nda trilyon TL fazla veren bütçe faiz ödemeleri hariç kamu kesimi finansman dengesi, 2004 y l nda trilyon TL fazla vermifltir. Konsolide bütçe aç ve fonlar n finansman dengelerinde kaydedilen olumlu geliflme, kamu kesimi borçlanma gere indeki iyileflme de en önemli etken olmufltur (Tablo 80). Kamu kesimi aç içinde en yüksek paya sahip olan konsolide bütçe aç trilyon TL, mahalli idarelerin aç klar 158 trilyon TL olmufl, iflletmeci K T ler 482 trilyon TL, özellefltirme kapsam ndaki kurulufllar trilyon TL, döner sermayeler trilyon TL, sosyal güvenlik kurulufllar 191 trilyon TL, iflsizlik sigortas fonu trilyon TL, fonlar trilyon TL fazla vermifltir. Konsolide bütçe finansman dengesi GSMH n n % 7,9 u oran nda aç k verirken, iflletmeci K T lerin finansman dengesi GSMH n n % 0,1 i, döner sermayelerin finansman dengesi GSMH n n % 0,3 ü, iflsizlik sigortas fonu finansman dengesi GSMH n n % 1,1 i, fonlar GSMH n n % 0,4 ü oran nda fazla vermifltir. e. Özellefltirme 1984 y l nda kamuya ait yar m kalm fl tesislerin tamamlanmas veya yerine yeni bir tesis kurulmas amac yla özel sektöre devri uygulamalar ile bafllat lan özellefltirme uygulamalar na 2004 y l nda devam edilmifltir. 87

6 2004 y l nda sürdürülen özellefltirme uygulamalar ile 1985 y l ndan itibaren 244 kurulufltaki kamu hisseleri, 22 yar m kalm fl tesis, 6 tafl nmaz, 4 elektrik santrali, 6 otoyol, 2 bo az köprüsü, 29 tesis ile 1 hizmet birimi özellefltirme kapsam - na al nm flt r. 23 kurulufltaki kamu pay ile 4 elektrik santrali ve 4 tafl nmaz daha sonra özellefltirme ifllemine tabi tutulmaks z n özellefltirme kapsam ndan ç - kar lm flt r. Özellefltirme uygulamalar n n bafllat ld 1985 y l ndan 2004 y l sonuna kadar geçen sürede kapsama al nan kurulufllar n yar dan fazlas tamamen özellefltirilmifltir y l ndan itibaren h z kazanan ve tamam kamuya ait veya kamu ifltiraki olan kurulufllardaki kamu paylar n n özellefltirme kapsam na al nmas yoluyla yürütülen program çerçevesinde, 180 kuruluflta hisse senedi veya varl k sat fl/devir ifllemi yap lm fl ve bu kurulufllardan 168 inde hiç kamu pay kalmam flt r. Blok sat fl, halka arz, uluslar aras arz, MKB de sat fl veya varl k sat fl biçiminde k smen özellefltirme ifllemi gerçeklefltirilen di er 12 kuruluflta ise halen kamu pay bulunmaktad r. Halen özellefltirme kapsam nda 34 kurulufl bulunmaktad r. Bu kurulufllar n 24 tanesinde % 50 nin üzerinde kamu pay vard r. Ayr ca, özellefltirme kapsam nda 1 tafl nmaz, 29 tesis, 6 otoyol, 2 bo az köprüsü ve 1 hizmet birimi de yer almaktad r. 11 fiubat 2004 tarihinde 2004 y l özellefltirme program aç klanm fl ve TELE- KOM, TEKEL, PETK M, baz elektrik da t m flirketleri ile fleker fabrikalar, Milli Piyango, Araç Muayene stasyonlar, Manavgat çme Suyu Tesisleri, Eti Krom, Eti Bak r, Eti Elektrometalurji, Eti Alüminyum ve D VHAN' n özellefltirme kapsam ndaki bafll ca kurulufllar oldu u bildirilmifltir. 88 Uluslararas Para Fonu ile yürütülmekte olan stand-by anlaflmas n n 6. gözden geçirmesine iliflkin 31 Ekim 2003 tarihli niyet mektubunda 2004 y l nda özellefltirmeden 3 milyar dolar tutar nda nakit gelir elde edilmesi öngörülmüfltür. 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aral k 2004 tarihleri itibariyle gösterge niteli- inde hedefler belirlenmifltir. Ancak y l sonu itibariyle belirlenen hedefe ulafl lamam flt r. Buna ra men 2004 y l özellefltirme uygulamalar bak m ndan 2003 y - l na göre daha baflar l bir y l olmufl, 1.761,6 trilyon TL (1.267 milyon dolar) özellefltirme geliri elde edilmifltir y l ndan bugüne kadar gerçeklefltirilen özellefltirme gelirlerinin toplam tutar 5.031,6 trilyon TL (9.431,5 milyon dolar) olmufltur (Tablo 81). 60. GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçeklefltirilen hisse senedi ve varl k sat fl ifllemlerinden 2004 y l nda 1.585,2 trilyon TL (1.129,9 milyon dolar) net girifl sa lanm flt r. Özellefltirme kapsam ndaki kurulufllardan elde edilen 276,4 trilyon TL lik (202,7 milyon dolar) temettü geliri ve 1.891,7 trilyon TL lik (1.276,4 milyon dolar) di er kaynaklarla birlikte 2004 y l nda toplam kaynaklar 3.753,2 trilyon TL (2.609 milyon dolar) düzeyine ulaflm flt r. Y l baz nda uygulama tutar ile net girifl tutar aras ndaki fark vadeli ifllemlere iliflkin taksit ödemelerinden kaynaklanmaktad r (Tablo 82) y llar aras nda sa lanan net girifl 4.356,4 trilyon TL (8.610,9 milyon dolar) olmufltur. Özellefltirme kapsam ndaki kurulufllardan elde edilen 903,8 trilyon TL lik (2.333,6 milyon dolar) temettü geliri, 3,7 trilyon TL lik (60,4 milyon dolar) rehinli hisse sat fl geliri ve 4.081,7 trilyon TL lik (3.323,8 milyon dolar) di er kaynaklarla birlikte y llar aras nda toplam kaynaklar 9.345,6 trilyon TL (14.328,7 milyon dolar) olmufltur y l nda özellefltirme uygulamalar çerçevesinde 3.480,3 trilyon TL'lik (2.398,3 milyon dolar) harcama yap lm flt r. Böylece y llar aras nda özellefltirme uygulamalar çerçevesinde yap lan harcama tutar 9.165,9 trilyon TL ye (13.819,6 milyon dolar) ulaflm flt r. Bunun içinde en büyük pay hazineye yap lan aktarmalar ile kapsamdaki kurulufllara sermaye ifltiraki ve borç biçiminde aktar lan finansman almaktad r (Tablo 83). 89

8 GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

9 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 91

10 f. ç Borçlar Uygulanmakta olan istikrar program çerçevesinde borç stokunu sürdürülebilir seviyeye çekmeye yönelik uygulamalara 2004 y l nda da devam edilmifltir. Bu kapsamda kamu borç yönetiminin s k maliye politikas yla desteklenmesine devam edilmifl ve finansman ihtiyac n n uzun vadede mümkün olan en düflük maliyetle karfl lanmas hedeflenmifltir. Siyasi istikrar n devam etmesi, uygulanmakta olan ekonomik programa duyulan güvenin artmas, enflasyon oranlar ndaki düflüfl, borçlanma faiz oranlar nda görülen iyileflme, borçlanma vadelerinin uzamas, döviz kurlar n n düflük düzeyde seyretmesi iç borcu olumlu yönde etkilemifltir y l nda % 29,7 olan iç borç stoku art fl oran 2004 y l nda % 15,5 e gerilemifltir. Toplam iç borç stoku ,2 trilyon TL'lik art flla ,9 trilyon TL olmufltur. Bunun ,7 trilyon TL si (% 86,5) tahvil, ,2 trilyon TL si (% 13,5) bonolardan oluflmufltur (Tablo 84) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

11 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 2004 y l nda ,7 trilyon TL lik tahvil, ,8 trilyon TL lik bono sat fl yap lm flt r. Buna karfl l k ,6 trilyon TL si anapara, ,8 trilyon TL si faiz olmak üzere toplam ,4 trilyon TL lik tahvil, ,7 trilyon TL si anapara, ,1 trilyon TL si faiz olmak üzere toplam ,8 trilyon TL lik bono ödemesi yap lm flt r. Böylece 2004 y l nda ,3 trilyon TL'si anapara, ,9 trilyon TL'si faiz olmak üzere toplam ,1 trilyon TL tutar nda iç borç ödemesi gerçeklefltirilmifltir. ç borçlanman n maliyeti ve vade yap s nda 2004 y l nda da iyileflme devam etmifltir. Ortalama bileflik iç borç faiz oran 19,3 puan azalarak % 45 den % 25,7 ye gerilerken, borçlanman n ortalama vadesi 70 gün uzayarak 302 günden 372 güne yükselmifltir (Tablo 85). 93

12 Toplam iç borç stoku içinde nakit iç borç stokunun pay % 67,1 den % 73,8 e yükselmifl, nakit d fl iç borç stokunun pay % 32,9 dan % 26,2 ye düflmüfltür (Tablo 86) y l nda borç stokunun yap s nda görülen iyileflme 2004 y l nda da devam etmifltir. ç borç stoku içerisinde sabit getirili ve döviz cinsi senetlerden oluflan k sm n pay artarken, de iflken faizli ve dövize endeksli borçlanma araçlar n n pay azalm flt r y l nda iç borç stokunun % 35,3 ü sabit faizli, % 42,8 i de- iflken faizli, % 12,7 si döviz cinsinden ve % 9,2 si dövize endeksli senetlerden oluflurken, 2004 y l nda % 42,3 ü sabit faizli, % 40,1 i de iflken faizli, % 13,4 ü döviz cinsinden ve % 4,2 si dövize endeksli senetlerden oluflmufltur. ç borç stokunun döviz ve faiz riski azalm flt r. ç borç stokunun al c lara göre da l m nda piyasa pay % 52,3'den % 62,9'a yükselirken, kamunun pay % 47,7'den % 37,1'e gerilemifltir (Tablo 87) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

13 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i C. DIfi EKONOM K GEL fimeler l. D fl Ticaret Türk Liras 'nda meydana gelen reel de er art fl ihracat olumsuz yönde etkilerken, dünya ekonomisi ve dünya ticaret hacmindeki geniflleme, üretimde kaydedilen canlanma, enerji ve iflgücü maliyetlerinin düflük oluflu ve verimlilikte gözlenen art fla ba l olarak birim maliyetlerde meydana gelen iyileflme, finansman maliyetlerindeki gerileme, Türk Liras 'nda meydana gelen reel de er art fl n n ithal girdi maliyetlerinde meydana getirdi i düflüfl, euro/dolar paritesinin euro lehine geliflmesiyle euro cinsinden ihracat n dolar cinsinden de erinin artmas ve ihracat fiyatlar ndaki art fl ihracat geliri üzerinde olumlu etki yapm flt r. hracat bir önceki y la göre % 33,5 artarak ,8 milyon dolara ulaflm flt r. Ekonomik büyüme, Türk Liras 'ndaki reel de er art fl, tüketim, sanayi üretimi, yat r m harcamalar ndaki art fl ve ithalat fiyatlar ndaki art fl n etkisiyle ithalat % 40,4 lük art flla ,5 milyon dolara yükselmifltir. thalattaki art fl n ihracattan yüksek olmas d fl ticaret aç n yükseltmifl ve d fl ticaret aç % 55,2 artarak ,9 milyon dolardan ,7 milyon dolara ç km flt r. hracat n ithalat karfl lama oran % 68,1 den % 64,8 e gerilerken, d fl ticaret hacmi % 37,6 artarak ,5 milyon dolardan ,3 milyon dolara yükselmifltir (Tablo 88). 95

14 96 a. hracat 2004 y l nda ihracat 2003 y l na göre % 33,5 lik art flla ,8 milyon dolardan ,8 milyon dolara yükselmifltir. Madencilik ve taflocakç l ürünleri ihracat % 38,2 lik art flla 469,1 milyon dolardan 648,1 milyon dolara, imalat sanayi ürünleri ihracat % 34 lük art flla ,4 milyon dolardan ,6 milyon dolara, bal kç l k ürünleri ihracat % 27,6 l k art flla 80,7 milyon dolardan 103 milyon dolara, tar m ve ormanc l k ürünleri ihracat da % 19,8 lik art flla 2.120,7 milyon dolardan 2.541,2 milyon dolara yükselmifltir (Tablo 89). 60. GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

15 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toplam ihracat içinde imalat sanayi ürünlerinin pay artarken, tar m ve ormanc - l k ürünlerinin pay azalm fl, madencilik ve taflocakç l ile bal kç l k ürünlerinin pay nda de ifliklik olmam flt r y l nda toplam ihracat içinde % 4,5 olan tar m ve ormanc l k ürünlerinin pay 2004 y l nda % 4 e gerilerken, imalat sanayi ürünlerinin pay % 93,9 dan % 94,3 e yükselmifl, bal kç l k ürünlerinin % 0,2 lik, madencilik ve taflocakç l ürünlerinin % 1 lik pay nda bir de ifliklik olmam flt r. Ana mal gruplar itibariyle 2004 y l nda sermaye (yat r m) mallar ihracat % 50,3 lük art flla milyon dolardan 6.530,7 milyon dolara, ara (ham madde) mallar ihracat % 39,9 luk art flla ,5 milyon dolardan ,3 milyon dolara, tüketim mallar ihracat % 26,4 lük art flla ,3 milyon dolardan milyon dolara yükselmifltir (Tablo 90). Toplam ihracat içinde tüketim mallar n n pay düflerken, sermaye (yat r m) ve ara (ham madde) mallar n n pay nda art fl olmufltur y l nda toplam ihracat içinde % 9,2 olan sermaye mallar n n pay 2004 y l nda % 10,4 e, ara mallar n n pay % 39,1'den % 41'e yükselirken, tüketim mallar n n pay % 51,1 den % 48,3 e düflmüfltür y l nda ihracata mal gruplar itibariyle en büyük katk y s ras yla kara tafl tlar ve bunlar n aksam ve parçalar, örme giyim eflyas ve aksesuarlar, demir ve çelik, elektrikli makine ve cihazlar ile örülmemifl giyim eflyas ihracat yapm flt r. 97

16 Fas llara göre yap lan ihracat s ralamas nda, 8.288,8 milyon dolar ile kara tafl tlar ve bunlar n aksam ve parçalar ilk s rada yer al rken, onu 6.259,1 milyon dolar ile örme giyim eflyas ve aksesuarlar, 5.293,7 milyon dolar ile demir ve çelik, 4.790,3 milyon dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, 4.536,7 milyon dolar ile de örülmemifl giyim eflyas ihracat takip etmifltir. Toplam ihracat içinde kara tafl tlar ve bunlar n aksam ve parçalar ihracat n n pay % 13,1, örme giyim eflyas ve aksesuarlar ihracat n n pay % 9,9, demir ve çelik ihracat n n pay % 8,4, elektrikli makine ve cihazlar ihracat n n pay % 7,6, örülmemifl giyim eflyas ihracat n n pay da % 7,2 olmufltur (Tablo 91). b. thalat 2004 y l nda ithalat 2003 y l na göre % 40,4 lük art flla ,7 milyon dolardan ,5 milyon dolara yükselmifltir. Bal kç l k ürünleri ithalat % 229,2 lik art flla 2,4 milyon dolardan 7,9 milyon dolara, imalat sanayi ürünleri ithalat % 44,2 lik art flla ,8 milyon dolardan ,2 milyon dolara, madencilik ve taflocakç l ürünleri ithalat % 21,7 lik art flla 9.020,5 milyon dolardan ,6 milyon dolara, tar m ve ormanc l k ürünleri ithalat % 7,4 lük art flla 2.535,4 milyon dolardan 2.723,2 milyon dolara yükselmifltir (Tablo 92) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

17 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toplam ithalat içinde imalat sanayi ürünlerinin pay artarken, tar m ve ormanc l k ürünleri ile madencilik ve taflocakç l ürünleri ithalat n n pay azalm flt r y l nda toplam ithalat içinde % 80,3 olan imalat sanayi ürünlerinin pay 2004 y l nda % 82,5 e yükselmifl, % 3,7 olan tar m ve ormanc l k ürünlerinin pay % 2,8 e, % 13 olan madencilik ve taflocakç l ürünlerinin pay ise % 11,3 e düflmüfltür y l nda ana mal gruplar itibariyle bir önceki y la göre tüketim mallar ithalat % 54,8 lik art flla 7.813,3 milyon dolardan ,7 milyon dolara, sermaye (yat r m) mallar ithalat % 53,5 lik art flla ,9 milyon dolardan ,7 milyon dolara, ara (ham madde) mallar ithalat % 35,5 lik art flla ,8 milyon dolardan ,5 milyon dolara yükselmifltir (Tablo 93). Toplam ithalat içinde ara (ham madde) mallar n n pay azal rken, sermaye (yat - r m) mallar ve tüketim mallar n n pay artm flt r y l nda toplam ithalat içinde % 71,7 olan ara mallar n n pay 2004 y l nda % 69,2 ye düflmüfl, % 16,3 olan sermaye mallar n n pay % 17,9 a, % 11,3 olan tüketim mallar n n pay % 12,4 e yükselmifltir y l nda mal gruplar itibariyle ithalata en büyük katk y mineral yak tlar ve ya lar, kazanlar, makine ve mekanik cihazlar, kara tafl tlar ve bunlar n aksamparçalar, elektrikli makine ve cihazlar ile demir ve çelik ithalat yapm flt r y l nda fas llara göre yap lan ithalat s ralamas nda, ,2 milyon dolar ile mineral yak tlar ve mineral ya lar ilk s rada yer al rken, onu ,8 milyon dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, milyon dolar ile kara tafl tlar ve bunlar n aksam, parçalar, milyon dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, 7.989,4 milyon dolar ile de demir ve çelik ithalat izlemifltir. Toplam ithalat içinde mineral yak tlar ve mineral ya lar ithalat n n pay % 14,8, kazanlar, 99

18 makineler, mekanik cihazlar ithalat n n pay % 13,8, kara tafl tlar ve bunlar n aksam, parçalar ithalat n n pay % 10,5, elektrikli makine ve cihazlar ithalat n n pay % 8,6, demir ve çelik ithalat n n pay % 8,2 olmufltur (Tablo 94). c. Ülke Gruplar na Göre Ticaret 2004 y l nda bir önceki y la göre Avrupa Birli i ülkelerine ve Türkiye Serbest Bölgelerine yap lan ihracat % 32,9, di er ülkelere yap lan ihracat % 34,3 art fl göstermifltir. Toplam ,8 milyon dolarl k ihracat n ,1 milyon dolarl k k sm Avrupa Birli i ülkelerine, 2.563,6 milyon dolarl k k sm Türkiye Serbest Bölgelerine, ,1 milyon dolarl k k sm di er ülkelere yap lm flt r. Toplam ihracat içinde Avrupa Birli i ülkelerinin pay % 54,6, Türkiye Serbest Bölgelerinin pay % 4,1, di er ülkelerin pay % 41,4 olmufltur (Tablo 95) GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

19 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Di er ülkelere yap lan ihracat n 6.625,6 milyon dolarl k k sm n AB hariç Avrupa ülkelerine, 2.967,6 milyon dolarl k k sm n Afrika ülkelerine, 5.699,5 milyon dolarl k k sm n Amerika ülkelerine, ,9 milyon dolarl k k sm n Asya ülkelerine, 264,5 milyon dolarl k k sm n Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yap lan ihracat olufltururken, toplam ihracat içinde AB hariç Avrupa ülkelerinin pay % 10,5, Afrika ülkelerinin pay % 4,7, Amerika ülkelerinin pay % 9, Asya ülkelerinin pay % 16,6, Avustralya ve Yeni Zelanda'n n pay % 0,4 olmufltur. Seçilmifl ülke gruplar ndan OECD ülkelerine ,9 milyon dolarl k, EFTA ülkelerine 656,8 milyon dolarl k, Karadeniz Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerine 6.776,2 milyon dolarl k, Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerine 2.203,8 milyon dolarl k, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerine 3.960,8 milyon dolarl k, Türk Cumhuriyetleri ne 974,4 milyon dolarl k, slam Konferans Teflkilat ülkelerine ,6 milyon dolarl k ihracat yap lm flt r. Toplam ihracat içinde OECD ülkelerine yap lan ihracat n pay % 64,1, EFTA ülkelerine yap lan ihracat n pay % 1, Karadeniz Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerine yap lan ihracat n pay % 10,7, Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerine yap lan ihracat n pay % 3,5, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerine yap lan ihracat n pay % 6,3, Türk Cumhuriyetleri ne yap lan ihracat n pay % 1,5, slam Konferans Teflkilat ülkelerine yap lan ihracat n pay da % 16,2 olmufltur (Tablo 96) y l nda Avrupa Birli i ülkelerinden yap lan ithalat % 35,6, Türkiye Serbest Bölgelerinden yap lan ithalat % 37,8, di er ülkelerden yap lan ithalat % 45 art fl göstermifltir. Toplam ,5 milyon dolarl k ithalat n milyon dolarl k k sm Avrupa Birli i ülkelerinden, 811,5 milyon dolarl k k sm Türkiye Serbest Bölgelerinden, milyon dolarl k k sm di er ülkelerden yap lm flt r. Toplam ithalat içinde Avrupa Birli i ülkelerinin pay % 46,7, Türkiye Serbest Bölgelerinin pay % 0,8, di er ülkelerin pay % 52,5 olmufltur. 101

20 Di er ülkelerden yap lan ithalat n milyon dolarl k k sm n AB hariç Avrupa ülkelerinden, 4.781,7 milyon dolarl k k sm n Afrika ülkelerinden, 6.544,6 milyon dolarl k k sm n Amerika ülkelerinden, ,3 milyon dolarl k k sm n Asya ülkelerinden, 301,6 milyon dolarl k k sm n Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yap lan ithalat olufltururken, toplam ithalat içinde AB hariç Avrupa ülkelerinin pay % 18,9, Afrika ülkelerinin pay % 4,9, Amerika ülkelerinin pay % 6,7, Asya ülkelerinin pay % 21,6, Avustralya ve Yeni Zelanda'n n pay % 0,3 olmufltur. Seçilmifl ülke gruplar ndan OECD ülkelerinden ,7 milyon dolarl k, EFTA ülkelerinden 3.889,9 milyon dolarl k, Karadeniz Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerinden ,6 milyon dolarl k, Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerinden 3.216,1 milyon dolarl k, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerinden ,8 milyon dolarl k, Türk Cumhuriyetleri'nden 752,5 milyon dolarl k, slam Konferans Teflkilat ülkelerinden ,1 milyon dolarl k ithalat yap lm flt r. Toplam ithalat içinde OECD ülkelerinden yap lan ithalat n pay % 61,2, EFTA ülkelerinden yap - lan ithalat n pay % 4, Karadeniz Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerinden yap - lan ithalat n pay % 15,7, Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkelerinden yap lan ithalat n pay % 3,3, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkelerinden yap lan ithalat n pay % 13,2, Türk Cumhuriyetleri nden yap lan ithalat n pay % 0,8, slam Konferans Teflkilat ülkelerinden yap lan ithalat n pay da % 10,9 olmufltur y l nda ,3 milyon dolarl k d fl ticaret hacminin ,1 milyon dolarl k k sm Avrupa Birli i ülkeleriyle, 3.375,1 milyon dolarl k k sm Türkiye Serbest Bölgeleriyle, ,1 milyon dolarl k k sm di er ülkelerle yap lm flt r. Toplam d fl ticaret hacmi içinde Avrupa Birli i ülkelerinin pay % 49,8, Türkiye Serbest Bölgelerinin pay % 2,1, di er ülkelerin pay % 48,1 olarak gerçekleflmifltir (Tablo 97). Di er ülkelerden AB hariç Avrupa ülkeleriyle ,6 milyon dolarl k, Afrika ülkeleriyle 7.749,3 milyon dolarl k, Amerika ülkeleriyle ,1 milyon dolarl k, Asya ülkeleriyle ,2 milyon dolarl k, Avustralya ve Yeni Zelanda yla 566,1 milyon dolarl k d fl ticaret yap lm flt r. Bu ülke gruplar n n toplam d fl ticaret hacmi içindeki paylar s ras yla % 15,6, % 4,8, % 7,6, % 19,6 ve % 0,4 olmufltur. 102 Seçilmifl ülke gruplar ndan OECD ülkeleriyle ,6 milyon dolarl k, EFTA ülkeleriyle 4.546,7 milyon dolarl k, Karadeniz Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkeleriyle ,8 milyon dolarl k, Ekonomik flbirli i Teflkilat ülkeleriyle 5.419,9 milyon dolarl k, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkeleriyle ,6 milyon dolarl k, 60. GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

21 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türk Cumhuriyetleriyle 1.726,9 milyon dolarl k, slam Konferans Teflkilat ülkeleriyle ,7 milyon dolarl k d fl ticaret gerçeklefltirilmifltir. Bu ülke gruplar - n n toplam d fl ticaret hacmi içindeki paylar s ras yla % 62,3, % 2,8, % 13,8, % 3,4, % 10,5, % 1,1 ve % 13 olmufltur (Tablo 98). hracat de erleri itibariyle ülkeler aras nda yap lan s ralamada 8.745,3 milyon dolar ile (% 13,9) Almanya ilk s rada yer al rken, 5.543,7 milyon dolar ile (% 8,8) ngiltere ikinci, 4.833,8 milyon dolar ile (% 7,7) ABD üçüncü s rada yer alm flt r. En çok ihracat yap lan 10 ülke içinde 2003 y l na göre en yüksek oranl ihracat art fl % 119,6 ile Irak, % 51,1 ile ngiltere ve % 46,2 ile spanya'ya yap lan ihracatta olmufltur (Tablo 99). thalatta ise yine Almanya ,5 dolar ile (% 12,9) ilk s rada yer al rken, Rusya 9.028,5 milyon dolar ile (% 9,3) ikinci, talya 6.865,5 milyon dolar ile (% 7,1) 103

22 üçüncü s rada yer alm flt r. En çok ithalat yap lan 10 ülke içinde 2003 y l na göre en yüksek oranl ithalat art fl % 71 ile Çin, % 65,6 ile Rusya ve % 62,2 ile spanya dan yap lan ithalatta görülmüfltür (Tablo 100) Döviz Kurlar 2 Ocak 2004 tarihinde aç klanan kur politikas nda, fiubat 2001 krizi sonras nda uygulamaya konulan dalgal kur rejimine 2004 y l nda da devam edilece i ve kurlar n piyasa koflullar na göre oluflaca belirtilmifltir. Merkez Bankas 'n n s n rl kalmak kayd yla, kurlarda her iki yönde afl r dalgalanma görüldü ünde al fl yada sat fl yönünde müdahalede bulunabilece i bildirilmifltir. Bunun yan nda ödemeler dengesindeki ve ters dolarizasyon sürecindeki geliflmelerin uygun olmas halinde, döviz rezervlerini fleffaf, piyasa kat l mc lar ile görüflülerek oluflturulan mekanizmalara dayanan ve önceden duyurulan döviz al m ihaleleri yoluyla güçlendirmeye devam edece i, bunu yaparken de afl r bir tav r içinde olmayaca 60. GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

23 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ifade edilmifltir. Tersi bir durum olufltu unda ise, dönem sonunu beklemeden, k - sa yada uzun süreli olarak önceden kamuoyuna duyurmak suretiyle döviz al m ihalelerine ara verilebilece i belirtilmifltir. Y l içinde uygulamalar bu kapsamda yürütülmüfl, Merkez Bankas 23 Ekim 2003 tarihinde ara verdi i günlük döviz al m ihalelerine döviz arz fazlas ndaki art fl nedeniyle 23 Ocak 2004 tarihinde yeniden bafllam flt r. Ocak ay nda 286 milyon dolar, fiubat ay nda 805 milyon dolar, Mart ay nda milyon dolar, Nisan ay nda milyon dolarl k döviz al m yapm flt r. Döviz arz fazlas nda ortaya ç kan azalma üzerine 27 Nisan 2004 tarihinde döviz al m ihalelerine ara vermifltir. 22 Aral k 2004 tarihinden itibaren döviz al m ihalelerine tekrar bafllam fl ve ay sonuna kadar 242 milyon dolarl k döviz al m yapm flt r. Merkez Bankas 2004 y l nda döviz al m ihaleleri yoluyla milyon dolar döviz al m gerçeklefltirmifltir. Ayr ca döviz kurlar nda meydana gelen afl r oynakl k nedeniyle Merkez Bankas 16 fiubat 2004 tarihinde döviz piyasas na do rudan al m müdahalesinde bulunmufl ve piyasada oluflan döviz arz fazlas n sterilize etmek amac yla milyon dolar tutar nda al m yapm flt r. 11 May s 2004 tarihinde ise bankalar n döviz aktiflerinin fiyatlar ndaki oynakl k ve ters para ikamesi sürecinin neden oldu- u döviz likiditesindeki daralman n da etkisiyle döviz piyasas nda gözlenen afl r oynakl k üzerine çok düflük miktarda sat m yönünde müdahale etmifltir. Böylece Merkez Bankas 2004 y l içinde döviz al m ihalesi ve do rudan döviz al mlar yoluyla piyasadan milyon dolar çekmifltir y l nda enflasyonla mücadelede sa lanan baflar ve gelece e dönük olumlu beklentiler, Avrupa Birli i ile iliflkiler, K br s ile ilgili geliflmeler, IMF ile yürütülen ekonomik program n uzat lmas na iliflkin beklentiler, ABD Merkez Bankas n n faiz politikas, turizm gelirlerinde kaydedilen art fl ve euro/dolar paritesindeki geliflmeler kurlar etkileyen en önemli unsurlar olmufltur. Döviz kurlar y l genelinde nominal ve reel olarak de er kaybetmeye devam etmifltir y l nda y ll k ortalama de erlere göre nominal olarak ABD Dolar % 5 lik düflüflle ,3 TL ye gerilerken, ngiliz Paundu % 6,5 lik art flla ,8 TL ye, Japon Yeni % 1,8 lik art flla ,5 TL ye, Euro % 4,7 lik art flla ,5 TL ye yükselmifltir (Tablo 101). ABD Dolar nominal olarak % 5, reel olarak % 14,4 de er kaybetmifltir. Euro nominal olarak % 4,7 de er kazan rken, reel olarak % 5,8 de er kaybetmifltir (Tablo 102). 105

24 GENEL KURUL EKONOM K RAPOR 2004

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOM K RAPOR 2005 EKONOM K RAPOR

EKONOM K RAPOR 2005 EKONOM K RAPOR EKONOM K RAPOR EKONOM K RAPOR EKONOM K RAPOR May s 2006 Tasar m ve Bask : Nurol Matbaac l k ve Ambalaj San. A.fi. Tel: 0.312.267 19 45 (pbx) Faks: 0.312.267 19 50 www.nurolmatbaa.com.tr ÖNSÖZ Dört y l

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi İçindekiler İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi... 1 Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi... 2 Büyüme... 2 Fiyatlar... 3 Sanayi Üretim Endeksi... 4 İmalat Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi... 5

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- NİSAN2015 (SAYI: 74) GENEL DEĞERLENDİRME Yabancı Yatırımcının Türkiye ye İlgisi Azaldı IMF tahminlerine göre 2015 tetürkiye %3,1; küresel ekonomi %3,5; gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011

MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 MAYIS 2012 BANKALARIMIZ 2011 BANKALARIMIZ 2011 Yay n No: 284 May s 2012 Türkiye Bankalar B Misyonu Vizyonu Sayfa No. Sunum.. Temel Ekonomik Göstergeler.... v vi I-1 Türkiye de Faaliyette Bulunan Bankalar..

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2013

Türkiye Ekonomisi 2013 Türkiye Ekonomisi 2013 Türkiye Ekonomisi 2013 Nisan 2013 ISSN 1303-4030 ISBN: 978-605-137-263-1 (Bas l ) Sertifika No: 19176 Bask, 750 Adet Nisan 2013 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No:2013/4 Araflt

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Fon Yönetimi Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Fon Yönetimi Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM NİSAN 2006 2005 Yılı GSYİH Sonuçları REEL SEKTÖR Türkiye, 2001 krizinin ardından 2002 yılı başından itibaren 15 çeyrektir devam eden büyüme sürecini 2005 yılının son çeyreğinde de devam

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010

GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010 GÜNE BAŞLARKEN 5 Mart 2010...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru USD/TL bugün açılışta, euro dolar paritesindeki

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı