zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir"

Transkript

1 zamanl Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir Yakla m An Approach for Concurrent Business Process Modeling and Requirements Analysis Ahmet Co kunçay Bili im Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara Banu Aysolmaz Bili im Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara Onur Demirörs Bili im Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara Ömer Bilen T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl, Ankara dris Do an T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat Müste arl, Ankara Özet süreci modelleme ve gereksinim analizi aktiviteleri farkl disiplinler içinde yer al rlar. Süreçlerini tan mlama ve onlar bilgi sistemleri ile destekleme ihtiyac nda olan bir organizasyon, bu iki aktiviteyi birlikte gerçekle tirmekten faydalanabilir. Bu makalede sunulan vaka çal mas, i süreci modelleme ve gereksinim analizinin ayn zamanda gerçekle tirilmesini mümkün k lan bütünle ik bir yakla n geli tirilmesi ve uygulanmas na odaklanmaktad r. Vaka çal mas nda, Türkiye deki Kalk nma Ajanslar n n süreçleri tan mlanm ve bu süreçler için yaz m gereksinimleri üretilmi tir. Yaz m gereksinimlerinin üretilmesi araç deste iyle otomatikle tirilmi tir. Vaka çal mas n sonuçlar, i süreci modellerinin yaz m gereksinim analizinde kullan labilece ini ve sunulan yakla n kullan lmas yla bu iki aktivitenin toplam eforunun dü ürüldü ünü göstermektedir. Abstract Business process modeling and requirements analysis activities are considered as being in different disciplines. An organization in need of defining its processes and supporting them with information systems would benefit from performing these two activities. The case study presented in this paper focuses on developing and implementing a unified approach for enabling business process modeling and requirements analysis to be performed concurrently. In the case study business processes of Development Agencies in Turkey were defined and software requirements for these processes were generated. Generation of the software requirements were automated by tool support. Results of the case study show that business process models can be utilized in software requirements analysis and the total effort of these two activities were decreased by using the presented approach. 1. Giri süreçlerini modelleme aktiviteleri organizasyonlar n süreçlerini analiz etmek, tan mlamak ve iyile tirmek için kullan r. Son y llarda i süreçlerinin yeniden yap land lmas nda yayg n kullan lan bir araç haline gelmi tir. süreçleri modelleme süreçlerin karma k ve çok yönlü oldu u ve çok fazla kullan n sistemleri kulland durumlarda çok kritiktir [1], [2]. Bu durum kurulu lar n i süreçlerini bilgi sistemleri ile desteklemeye ihtiyaç duydu u durumlarda da geçerlidir. Organizasyonlar gereklerine uygun yaz m sistemleri geli tirmek istediklerinde gereksinim analizine ihtiyaç duyarlar. Gereksinim analizi, gereksinim mühendisli i içinde yaz n s rlar ve çevresiyle etkile imlerini belirlemeye, sistem gereksinimlerini kullanarak yaz m gereksinimlerini belirtmeye ve gereksinimler aras ndaki ihtilaflar bulmaya ve çözmeye odaklanan bir basamak olarak tan mlan r [3].

2 Hem i süreçleri modelleme, hem de gereksinim analizi ba ar organizasyonlar için önemli aktivitelerdir. Zay f yaz m gereksinim belirtimlerinin önlenmesi kalite maliyetlerinin dü ürülmesi için önemli bir motivasyondur, çünkü kalite maliyetleri hatalar n yaz m geli tirme ya am döngüsü içinde geç safhalarda tespit edilmesiyle birlikte katlanarak artar [4]. süreçleri modelleme ise özellikle karma k yap organizasyonlar n mevcut süreçlerindeki kusurlar n belirlenmesinde etkinli i artt r [5]. Birçok vakada, i süreçlerinin modellenmesi ve gereksinim analizine duyulan ihtiyaç e zamanl ya da ard k olarak do ar. Örnek olarak, i süreçlerini modellemeyi süreçlerini tan mlamak için gerçekle tiren yeni kurulan organizasyonlar ve mevcut süreçlerini iyile tirmek isteyen organizasyonlar süreç etkinliklerini artt rmak için yaz m geli tirmeyi planlarlar. Bu da bu sistemler için gereksinim analizini bir gerek olarak ortaya kar r. Mevcut süreç modelleme dilleri ve araçlar yaz m gereksinimi aktiviteleri için bütünle ik bir yakla desteklememektedir [6], [7], pek az gereksinim mühendisli i yakla ise kendini süreç modelleme ile ili kilendirmektedir [8]. Savunma sektöründeki tecrübelerimiz yaz m gereknimlerinin do rudan süreç modellerinden üretilmesi konusunda pozitif sonuçlar göstermektedir [9]. elale yaz m geli tirme modelinde, gereksinim analizi toplam yaz m geli tirme i gücünün yüzde 16 s almaktad r [10]. süreçlerinin modellenmesi de büyük zaman ve i gücü al r. süreçleini destekleyen yaz mlar n al planlanan bir çal mada, i süreçlerinin modellenmesine 10,000 MK2 fonksiyon noktal k bir sistem için 13 ve 25,000 MK2 fonksiyon noktal k bir sistem için de 20 adamay l k i gücü harcand rapor edilmi tir [5]. Yaz m geli tirme projelerinde, süreç modelleme için harcanan gücü, gereksinim analizi için tekrarlanmakta ve süreç modelleri ile gereksinimleri senkronize etmek için de fazladan i gücü harcanmaktad r. Bu çal mada, i süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerini bütünle tirme ve gereksinim belirtimlerini süreç modellerinden otomatik olarak üretmenin bu iki aktivite için harcanan toplam gücünü dü ürece ini ve süreç modelleri ile gereksinimleri ve bu iki ürün için gerçekle tirilen akiviteleri senkronize edece ini öneriyoruz. Bu türden bütünle ik bir yakla m, mü teri ile yüklenici aras nda daha iyi bir ileti im ortam sa lama, süreç sahipleri ile yaz m mühendislerini ortak paydada bulu turma, süreç bilgisini gereksinim safhalar nda kullanma [7], modeller ve gereksinimler aras ndaki ili kileri ortaya karma ve bilgi sistemlerinin süreçlere entegre edildi i noktalar n aç a ç kar lmas yla gereksinimlerin eksiksizlik ve izlenebilirli ini artt rma [11] gibi di er faydalar da beraberinde getirebilir. Bu çal mada, kamu kurumlar nda gerçekle tirdi imiz bir vaka çal mas sunuyoruz. Bu vaka çal mas nda, gereksinim analizi ve i süreçleri modelleme aras ndaki bo lu un kapat lmas ve yukar da say lan faydalar n elde edilmesi amaçlanmaktad r. Vaka çal mas nda i süreçleri tan mlanm ve yaz m gereksinimleri bütünle ik bir yakla m kullan larak süreç modellerine entegre edilmi tir. Gereksinim belirtim dokümanlar vaka çal mas kapsam nda geli tirilen bir araç vas tas yla otomatik olarak süreç modellerinden üretilmi tir. Vaka çal mas n ana kt lar, i süreci modelleri ve gereksinim belirtimleridir. Bu ç kt lar n geçerlenmesi gözden geçirme akiviteleri ile sa lanm r. Bu çal ma be k m halinde organize edilmi tir. m 2, ara rma sorular ve vaka çal mas plan betimlemektedir. K m 3 te vaka çal mas n uygulamas safhas olu turulan i süreci modelleme ve gereksinim analizi yakla ile birlikte anlat lmaktad r. Çal man n sonuçlar ve geçerlili ine dair tehditler k m 4 te verilmi tir. Sonuçlara ili kin tart malar, elde edilen faydalar ve gelecekteki çal malar k m 5 te sunulmu tur Ara rma Sorular 2. Vaka Çal mas Tasar ki tane ara rma sorusu belirlenmi tir. süreci modelleri gereksinim analizinde kullan labilir mi? Gereksinim analizi aktivitelerini i süreci modelleme ile birlikte gerçekle tirmek için bir yakla m olu turmak ve böylece süreç modellerindeki bilgilerin yaz m gereksinimlerine aktar lmas amaçlanmaktad r. Süreç modellerinin gereksinim analizinde kullan lmas i süreçlerinin modellenmesi ve gereksinim analizi aktivitelerinin toplam verimlili ini artt r m? Geli tirilen yakla mla gereksinim üretmeye harcanan gücünün takip edilmesi ve geleneksel gereksinim analizi i gücü kestirimi ile kar la lmas amaçlanmaktad r. gücü kestirimi fonksiyonel büyüklük kullan larak yap lacakt r Vaka Çal mas Plan Ara rma sorular n de erlendirmesi için vaka çal mas nda gerçekle tirilen aktiviteler vaka çal mas

3 plan n olu turulmas yla ba lam r. A daki aktiviteler planda yer almaktad r. Küçük bir süreç kümesi için i süreci modellerini olu tur. Yaz m gereksinimlerini süreç modellerinden türetmek için süreç modelleme yakla uyarla. Süreç modellerinden ba ms z olarak, seçilen süreç kümesi için gereksinim belirtimlerini yaz ve gözden geçir. Süreç modelleme yakla, gereksinim belirtimlerinin yap sal, linguistik ve veri gereksinimlerini kar lama aç ndan incele. Süreç modelleme notasyonunda yap lacak eklentileri ve de iklikleri tan mla. Gereksinim belirtimi doküman n süreç modellerinden üretilmesi için kullan lacak yakla tan mla. Süreç modellerinden gereksinimleri el ile türet ve gözden geçir. Tekil gereksinim belirtimlerinin ve gereksinim belirtim dokümanlar n süreç modellerinden otomatik üretilmesini sa la. Yakla daha geni süreç kümelerinde uygula. Yukar da belirtilen süreç modelleme ve gözden geçirme aktivitelerinin alan uzmanlar yla beraber çal taylarda gerçekle tirilmesi belirlendi. Modelleme çal malar ba lamadan önce gerçekle tirilecek bir e itim seans planland. E itimin konusu alan uzmanlar n i süreci modelleme konular nda e itimi olarak olu turuldu. Ön haz rl klar çerçevesinde vaka çal mas nda yer alacak roller ve sorumluluklar tan mland. Süreçlere klavuzluk eden süreç rehberleri bir araya getirildi ve analiz edildi. Vaka çal mas n sonuçlar de erlendirmede kullan lacak i gücü, karar, sorun ve iyile tirmelerin kay tlar n tutulmas na karar verildi. Projenin süreç modellerini mant ksal olarak kapsayan modüllere ayr lmas ve aktivitelerin modül baz nda çevrimler halinde ilerleyerek gerçekle tirilmesi kararla ld. Vaka çal mas n ç kt lar ; i süreci modelleri, yaz m gereksinim belirtim dokümanlar, veri sözlü ü, çal tay raporlar ve ilerleme raporlar r. Alan uzmanlar taraf ndan yap lacak iç gözden geçirmeler ve süreç modelleme uzmanlar, d alan uzmanlar ve yüklenici yaz m geli tirici taraf ndan yap lacak d gözden geçirmelerle bu ç kt lar n geçerlenmesi planland. Süreç modelleme ve gereksinim analizi aktiviteleri her bir modül için tekrarlanacak, her bir modülün ç kt lar mü teriye teslim edilecek ve kabul prosedürleri uygulanacakt r. Vaka çal mas tüm ç kt lar n olu turulup teslim edilmesi ve mü teri taraf ndan kabul edilmesiyle birlikte tamamlanacakt r. 3. Vaka Çal mas Uygulama Vaka çal mas, i süreçlerinin tan mlanmas ve bilgi sistemleri ile desteklenmesi amac yla bir proje ba latan üç kamu kurumunda gerçekle tirilmi tir. Projede Çukurova Kalk nma Ajans al kurum, T.C. Devlet Planlama Te kilat Müste arl koordinatör kurum ve zmir Kalk nma Ajans da imzalanan protokole ba kurum olarak yer almaktad r. Projenin kapsam içindeki süreçler bölgesel kalk nmay desteklemek amac yla kurulan Kalk nma Ajanslar na ait i süreçleridir. Di er payda lara ait süreçler kapsam d rak lm r. Çukurova ve zmir Kalk nma Ajanslar pilot olarak sa bir süre önce kurulan Kalk nma Ajanslar d r. Çukurova ve zmir e ek olarak Türkiye genelinde yeni kurulan ve kurulma a amas nda olan 24 Kalk nma Ajans ile beraber, tan mlanan i süreçleri ve geli tirilen yaz mlar n yakla k 900 personel taraf ndan kullan lmas amaçlanmaktad r. Proje kapsam nda yer alan ve bu makaleye konu olan vaka çal mas n bir y l sürmesi planlanmaktad r. Kalk nma Ajans i süreçlerinin ko ullar, döngüler, tlar, girdiler ve ç kt lar ve birbirine ba, hiyerar ik ve birbirine referans veren süreçleriyle karma k bir yap ya sahip olduklar görülmü tür. Bu durum i süreci modelleme çal malar n faydalar n görülmesi için bir avantaj yaratmaktad r. Vaka çal mas n uygulamas nda kullan lan ve i süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerinin birlikte gerçekle tirilmesini sa layan bütünle ik yakla m, vaka çal mas plan nda yer alan basamaklar takip edilerek gerçekle tirilmi tir. Vaka çal mas sekiz süreç modülüne ayr lm r. Bu süreç modülleri Kalk nma Ajanslar n n ana ve destek süreçlerini kapsamaktad r. Modelleme aktivitelerinin yap ld her bir çal tayda ortalama be alan uzman ve üç süreç modelleme uzman yer almaktad r. Mevzuatlar ve süreç rehberleri ile birlikte alan uzmanlar n uzmanl klar süreç modelleri için ana girdilerdir. Seçilen süreç kümesi için olu turulan süreç modelleri çal taylarda yer almayan alan uzmanlar ve i süreci modelleme uzmanlar taraf ndan gözden geçirilmi tir. Yap lan gözden geçirme seanslar sonunda gözden geçirme sonuçlar kay t alt na al nm, modeller güncellenmi ve ürünler sonland lmadan önce onaylanm r. Vaka çal mas n uygulamas nda kullan lan yakla m da betimlenmi tir. Mevcut i süreci modelleme dilleri ve araçlar, kullan lacak i süreci modelleme tekni ini belirlemek amac yla, ara rma sorular da göz önüne al narak incelendi. Geni letilmi Olay Tabanl Süreç Zinciri

4 (eepc) model notasyonu i süreci modelleme için seçildi. eepc, süreç modellemeye hakim olmayan alan uzmanlar ile ve formal süreç belirtimi mant yerine mant ile modelleme yapmaya yatk n bir i süreci modelleme notasyonudur [12]. EPC notasyonu 1990 larda popüler olan ve süreçlerde yer alan aktiviteler aras ndaki mant ksal ili kileri tan mlamak için kullan lan bir süreç modelleme notasyonudur [13], [14]. eepc, aktivite ak temel al r ve organizasyonlar, sistemler, kurallar, girdiler ve kt lar gibi statik i kaynaklar bir araya getirir [15]. Bu çal ma içinde, eepc notasyonunda kulland z tl nesne tipleri kümesi Tablo 1 de verilmi tir. Süreç analizleri yukar dan a ya bir yakla mla yap ld. Üst seviye süreç gruplar ve bu gruplar aras ili kiler belirlendi. Ard ndan, bu süreç gruplar n her biri alt seviye süreçlere indirgendi. Alt seviyedeki her sürece bir üst seviyedeki süreçlerdeki fonksiyon nesnelerinden gelen ba lant larla ula lmaktad r. Modellerin organizasyonunun ve detay seviyesinin belirlenmesinde literatürdeki rehberler ve tecrübelerden yararlan ld [16]. Olu turulan süreç modellerinde en fazla 15 fonksiyon ve 50 nesne vard r. Di er yandan hiyerar inin derinli i en fazla be ile s rland ld. Birden fazla üst seviye süreç taraf ndan kullan labilecek yeniden kullan labilir süreçler tan mland. Yeniden kullan labilir süreçler süreç arayüzleriyle modellerdeki herhangi bir yerden ça labilmektedir. Bu vaka çal mas nda, süreç arayüzleri ve alt seviye süreçler, hiyerar ik ve modüler süreç yap biçimlendiren ana yap lar olmu tur. Bu yap lar n kullan süreçlerin anla rl ve bak artt rmaktad r. Süreç hiyerar isi ve arayüzleri üst seviye bir süreç haritas olarak kullan labilir ve süreç modülleri aras ndaki ili kileri aç a ç karmaktad r. Tablo 1: eepc modellerindeki nesne tipleri Nesne Ad Organizasyonel nesneler Position Nesne Sembolü Organizational unit Bilgi ta lar kural Süreç arayüzü Folder Document Business rule Process interface Letter Vaka çal mas ndaki alt seviye bir süreç için olu turulan eepc modeli ekil 1 de verilmi tir. Süreçte, De erlendirme Komitesi (DK) fonksiyonlar gerçekle tiren roldür. Süreç, proje tekliflerinin incelenmesi tamamland nda ve Yönetim Kurulu ndan yeniden de erlendirme iste i geldi inde ba lar. Yeniden de erlendirilecek proje listesi, yeniden de erlendirme için haz rl klar n yap lmas fonksiyonunda girdi olarak kullan r, fonksiyonun kt DK de erlendirme takvimidir ve fonksiyon bir kural taraf ndan k tlanmaktad r. Bir sonraki fonksiyon olan, yeniden de erlendirme gerekçesinin raporlanmas s ras nda yeniden de erlendirme gerekçesi olu turulur. Ard ndan gelen DK de erlendirmesi süreç arayüzü ile süreç bir ba ka süreçten devam eder. Yeniden de erlendirilecek projeler bitmediyse süreç ba a döner, e er bittiyse süreç sonlan r. Çal mada eepc d nda, bir süreç içindeki aktiviteler aras nda ak ili kisi bulunmad durumlarda, fonksiyon a açlar kullan lm r. Fonksiyon a açlar fonksiyonel hiyerar iye göre birbirine ba lanan fonksiyon nesnelerinden olu maktad r. Fonksiyon açlar n kullan hiyerar ik yap n kurulmas na katk sa lamaktad r. süreci modelleme çal malar ras nda, süreçlerdeki tüm organizasyonel nesneleri ve bunlar aras ndaki ili kileri tan mlayan organizasyon emas tutulmu tur. Fonksiyon Function Olay Event Mant ksal leçler (Ve Veya lamal veya)

5 Süreç modellerindeki fonksiyonlar kullan m durumu adaylar olarak al nabilir. Ancak fonksiyonlar yaz m belirtimlerine dönü türmek için aksiyonlarla detayland rmak gerekir. Bilgi ta lar sistem girdileri ve ç kt lar için fikir verebilir, ama eepc modellerindeki halleriyle sistem girdi ve ç kt lar tan mlamazlar. Kanuni ve sürece özel k tlar nedeniyle modellerdeki bilgi ta lar n tamam bilgi sistemlerinde tutulmayabilir. Bunun d nda, bilgi sistemleri için ek girdi ve ç kt lar tan mlamak gerekebilir. Girdi ve ç kt lar üzerindeki i lemler eepc modellerinde tasvir edilemez. Eksiksiz ve formale yak n bir yakla m için bu i lemlerin standart bir ekilde tan mlanabilmesi gerekmektedir. eepc modellerindeki i kurallar kanuni kurallar ve süreç k tlar tan mlar. Yaz m gereksinimleri de erlendirildi inde, mevcut i kurallar n bir k sm n yaz m karakteristiklerini yans tmad ve yaz m için baz ek kurallar n tan mlanmas gerekti i tespit edilmi tir. ekil 1: Örnek eepc modeli eepc modelleri olu turulduktan sonraki basamak, i süreci modellerinde bilgi sistemleri ile desteklenecek aktivitelerin tespit edilmesiydi. Bu aktiviteler tespit edildikten sonra, yaz m gereksinimleri için gerekli olan bilginin i süreci modellerine gömülmesi gerekiyordu. eepc modellerinin temel al nd modelleme yakla, gereksinim analizi aç ndan incelendi inde daki noktalar tespit edilmi tir. Süreç modellerindeki süreçler sistem özelli i ve baz durumlarda kullan m durumu olarak de erlendirilebilir. eepc modellerindeki organizasyonel nesneler süreçlerdeki sorumluluklar belirlemek için kullan r. Ancak, bilgi sistemlerinde ba ka organizasyonel nesneler ilgili fonksiyonlar gerçekle tirmek için yetkilendirilebilmelidir. eepc notasyonu bilgi sistemlerini tan mlayan nesneleri içermez. Yukar daki noktalar de erlendirildi inde, eepc modellerinin gereksinim analizi aç ndan olu turulan yakla n gereklerini kar lamad anla lm r. Ayr ca, bilgi sistemlerine ili kin bilgilerin eepc modellerine gömülmesi modellerin yal nl yitirmesine neden olacakt r, bu da modellerin alan uzmanlar taraf ndan kullan lmas ve anla lmas na engel olabilecektir. Bu nedenle, bilgi sistemlerine ili kin bilgilerin ayr bir model tipinde tutulmas na karar verildi. ARIS metodolojisinde hiyerar ik olarak eepc modellerinin alt nda ifade edilen Fonksiyon Da m Diyagramlar n (FAD) [15] kullan, yakla eepc modellerinde yer almayan yaz m gereksinimi bilgileriyle geni letmek için en iyi aday olarak belirlendi. FAD lar ço unlukla girdi, ç kt, uygulama ve roller gibi detaylar modelleyerek süreç modellerini yal nla rmak için kullan r. Bu tan ma göre FAD lar i süreci modellerine k yasla fazladan bilgi bar nd rmamak üzere tasarlanm r [6]. Bu çal mada FAD lar, yaz ma özgü bilgilerin eepc modellerinden ayr lmas için kullan lm r. FAD lar n yayg n kullan ndan farkl olarak, i süreçlerine sa lanan bilgi sistemleri deste i,

6 uygulamalara ait sistem varl klar, i kurallar ve sistem varl klar üzerindeki i lemler ile tan mlanabilmi tir. Bir sonraki basamakta, bu modelleme yakla do al dilde belirtimlerin olu turulmas sa layacakt r. FAD larda kullan lan nesneler Tablo 2 de ve fonksiyon ve varl k nesneleri aras ndaki ba lant gösterimleri Tablo 3 te verilmi tir. Fonksiyon Pozisyon Tablo 2: FAD'lardaki nesne tipleri Nesne Ad Bilgi Sistemi Sistem varl Nesne Sembolü Function Position Application system type Entity type geçirildi. Gözden geçirme sonuçlar na göre, modelleme notasyonuna eklenecek üç nokta tespit edildi. eepc modellerindeki i kurallar n, yaz m gereksinimlerine dönü türülmek üzere FAD notasyonuna eklenmesine gerek görüldü. ki ya da daha fazla i lem aras nda seçim gerekiyorsa, bu gereksinim ba lant lar üzerindeki ayn numaral etiketlerle ifade edilir. Türkçe spesifikasyonlar n olu turulabilmesi amac yla FAD lardaki nesne tipleri için standart isimlendirme kurallar olu turulmu tur. ekil 2 de verilen FAD örne inde, yeniden de erlendirme için haz rl klar n yap lmas fonksiyonunu DK üyesi gerçekle tirmektedir. PFDS sistemi üzerinde, yeniden de erlendirilecek proje listesi listelenmekte ve de erlendirme takvimi olu turulmaktad r. PFDS sistemi bir i kural ile k tlanmaktad r. ABYS sistemi üzerinde ise ar iv ç kayd yarat lmakta ve teklif ça ya da a amal teklif ça okunmaktad r. Tablo 3: Fonksiyon ve varl k nesneleri aras ndaki ba lant gösterimleri Ba lant Ad Creates (yarat labilmeli) Changes (de tirilebilmeli) Reads (okunabilmeli) Views (görüntülenebilmeli) Lists (listelenebilmeli) Ba lant Gösterimi Function "..." Entity type Yakla tan mlamada bir sonraki basamak, süreç modellerinden do al dilde yaz m belirtimlerinin türetilmesidir. Süreç modellerine nesneler ve ba lant larla gömülen gereksinimlerin toplanmas ve do al dilde belirtimlere dönü türülmesi gerekmektedir. Do al dilde yaz m belirtimleri, yaz m gereksinimlerini formal olmayan cümle yap lar ile tan mlamak için kullan r. Bu cümle yap lar için farkl uygulamalar olmas na ra men, genel olarak do al dilde spesifikasyon cümleleri, i lemleri ifade eden yüklemler ve aktörler, hedef nesneler ve girdi ve ç kt parametrelerini ifade eden isimlerden olu ur [17]. Bu de erlendirmeleri göz önünde bulundurarak, do al dilde spesifikasyonlar seçilen süreçler için süreç modellerindeki nesne ve ba lant lar kullan lmadan elle yaz ld. Bu spesifikasyonlar vaka çal mas nda yer almayan yaz m mühendisleri taraf ndan gözden ekil 2: Örnek FAD FAD lar n olu turulmas nda bilgi sistemleriyle desteklenecek fonksiyonlar belirlendikten sonra, bilgi sisteminde fonksiyonu gerçekle tirmek üzere yetkilendirilecek rol belirlenir. Sistem varl klar, fonksiyonun gerçekle tirilmesi s ras ndaki sistem girdi ve ç kt lar de erlendirilerek belirlenir. Fonksiyonlar ve varl klar aras ndaki ba lant lar, sistem varl klar üzerindeki i lemleri tan mlar. Her sistem varl muhafaza edildi i uygulamaya ba lan r. Son olarak, FAD lardaki i kurallar nda eepc modelleri ve süreç rehberlerindeki kurallardan esinlenilir. eepc modelleri ve FAD lardan olu an i süreci modelleri olu turulduktan sonra, do al dilde belirtimlerin cümle yap lar, elle yaz lan belirtimlerin gözden geçirme sonuçlar ndan yararlan larak olu turuldu. Olu turulan cümle yap ile ekil 2 deki

7 FAD tan üretilen dad r. do al dilde yaz m belirtimi Yeniden de erlendirme için haz rl klar n yap lmas ras nda, DK üyesi taraf ndan ABYS sistemi üzerinde ar iv ç kayd yarat labilmeli, teklif ça ba vurusu veya a amal teklif ça ba vurusu okunabilmeli, PFDS sistemi üzerinde DK de erlendirme takvimi yarat labilmeli ve DK yeniden de erlendirilecek proje listesi listelenebilmelidir. ekil 2 deki i kural do al dilde spesifikasyonlarda daki gibi ifade edilmi tir. PFDS sistemi üzerinde, yeniden de erlendirilmesi kararla lan her projenin iki DK üyesi taraf ndan de erlendirilmesi planlanmal r. Gereksinimler numaraland lm ve hiyerar ik olarak alt nda bulunduklar süreçlerin alt nda grupland lm r. eepc modellerindeki süreç hiyerar isi gereksinim ba klar n ve seviyelerinin tan mlanmas nda kullan lm r. Sonuç olarak, gereksinim belirtim doküman yap, ba klar alt nda numaraland lm gereksinimler ile olu turulmu tur. Olu turulan do al dilde yaz m belirtim cümle ve doküman yap lar, yaz m belirtimlerinin elle yaz lmas nda kullan lm r. Bu elle yaz lan belirtimler, alan uzmanlar ve vaka çal mas nda yer almayan yaz m mühendisleri taraf ndan gözden geçirilmi ve geçerlenmi tir. Geçerlemenin ard ndan, do al dilde yaz m belirtimlerinin otomatik olarak üretilmesini sa layan bir araç geli tirilmi tir [18]. Geli tirilen araç, belirlenen cümle ve doküman yap lar nda gereksinim belirtimleri üretmektedir. Araç, ARIS modelleme arac ndaki veritaban objelerini kulanarak, yaz m belirtimlerini içeren bir MS Word dosyas üretir. Arac n ç kt lar, ç kt lar elle yaz lan belirtimlerle kar la larak geçerlenmi tir. 4. Vaka Çal mas Sonuçlar ve Tehditler Pilot olarak seçilen süreç kümesi için süreç modelleme ve gereksinim analizi çal malar n olu turulan yakla m ile yap lmas n ard ndan, süreç modüllerinde bu yakla n kullan lmas na ba land. Tamamlanan ve kabulü gerçekle en iki süreç modülü için 791 i FAD olmak üzere 946 i süreci modeli teslim edildi. Do al dilde yaz m belirtimleri, araç deste iyle üretildi ve toplam 1002 do al dilde belirtim içeren gereksinim dokümanlar vaka çal mas n gerçekle tirildi i organizasyonlara sunuldu. Ürünler bu organizasyonlar taraf ndan gözden geçirilip kabul edildi. Süreç modelleri için üç, yaz m belirtimleri için bir ve kullan lan yakla m için bir gözden geçirme seans yap ld. Hem süreç modelleri, hem de yaz m belirtimleri yaz mlar geli tirecek kuruma gönderildi. Bu çal mada sistem varl klar ve kullan m durumlar seviyesinde fonksiyonel yaz m gereksinimleri belirlenmi tir. Fonksiyonel gereksinimlerin tamamlanmas için öznitelik ve kullan senaryolar seviyelerine inilerek fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu k sm n gereksinim mühendisli i aktiviteleri içinde en fazla yüzde 50 lik ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin belirlenmesinin de yüzde 10 luk bir k sma kar k geldi ine yönelik tecrübeye dayal bir varsay m yapt k. Bu varsay ma göre çal mam zda geli tirilecek bilgi sistemleri için gerekli olan gereksinim mühendisli i aktivitelerinin en az yüzde 40 tamamlad z sonucuna vard k. lk iki süreç modülü için toplamda 3000 adam-saatlik gücü harcand. Bu iki süreç modülü için geli tirilecek bilgi sistemlerinin büyüklü ü için ise Cosmic fonksiyon noktal k bir büyüklük kestirimi yap ld [19]. Yaz m geli tirme ya am döngüsünde gereksinim safhas için üretkenlik derecesinin mod de eri, fonksiyon nokta ba na 0,75 adam-saattir [20]. Bu de er, fonksiyon nokta için kestirilen i gücünün 3300 adam-saat oldu unu gösterir. Kestirilen 3300 adam-saatlik i gücü, vaka çal mas nda harcanan 3000 adam-saatlik i gücüne neredeyse e ittir. Bu hesaplamalar nda, sadece gereksinim analizi için gerekli olan i gücünü harcayarak, i süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerini gerçekle tirmeyi ba ard gördük. Sonuç olarak, bu çal ma ile i süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerinin toplam i gücünde belirgin dü sa lanm r. Vaka çal mas n geçerli ine dair üç tehdit tespit edilmi tir. lk tehdit, üretilen do al dilde yaz m belirtimlerinin henüz yaz m geli tirmede kullan lmamas r. Ancak, bu spesifikasyonlar yayg n olarak kullan lan gereksinim mühendisli i tekniklerini temel almaktad r ve mü teri organizasyonlardan kabul alm ve yaz m geli tirici kuruma teslim edilmi tir. Bu sebeplerden, bu tehditin vaka çal mas n geçerli ine zarar verece ine inanm yoruz. Vaka çal mas n geçerli ine dair ikinci tehdit vaka çal mas n sonuçlar n yanl de erlendirilmesi konusunda kendimizi sorgulamam gerektirir. Bu tehditi elemek için olu turulan yakla yayg n kullan lan gereksinim mühendisli i tekniklerinden uyarlad k ve yakla n vaka çal mas nda yer almayan yaz m mühendisleri taraf ndan geçerlenmesini sa lad k. Son tehdit olu turulan yakla n tek bir vaka çal mas nda geçerlenmi olmas r. Bu tehditin

8 ortadan kalkmas için yakla n uygulanaca ba ka vaka çal malar planlanmaktad r. 5. Sonuç Bu çal mada amac z i süreci modellerinin gereksinim analizi için kullan lmas ara rmakt. Bu amaçla Türkiye deki Kalk nma Ajanslar n n süreçlerinin modellendi i ve bu süreçler için yaz m gereksimlerinin olu turuldu u bir vaka çal mas gerçekle tirildi fonksiyon nokta büyüklü ünde bir sistem için 3000 adam-saatlik i gücü harcanarak, 946 i süreci modeli ve 1002 do al dilde yaz m belirtimi olu turuldu ve teslim edildi. Geli tirilen bir araç ile do al dilde belirtimler içeren gereksinim dokümanlar n üretilmesi otomatikle tirildi. Böylece yaz m al için gerekli teknik artname doküman da olu turulmu oldu ve gerçekle tirilecek al m sürecine ait faaliyetler kolayla ld. lk ara rma sorumuzu, i süreci modelleme ve gereksinim analizi aktivitelerini bütünle tiren bir yakla m olu turarak cevaplad k. Yakla m, birçok gözden geçirme ile olu turulan vaka çal mas ürünleri ile geçerlendi. Bu yakla m ile yaz m gereksinim dokümanlar n otomatik üretilmesi, böylece i süreçlerindeki bilgilerin yaz m gereksinimlerine dönü türülmesi sa land. Olu turdu umuz yakla m, yaz m geli tirme ya am döngüsünde gereksinim analizi safhas k smen içermektedir. kinci ara rma sorusu vaka çal mas nda harcanan gücü, sistemin büyüklü üne göre endüstri verilerine dayal i gücü kestirimi ile kar la larak cevapland. En dü ük tahminle gereksinim mühendisli i aktivitelerinin yüzde 40 tamamlam oldu umuzu varsaysak bile, i süreci modelleme ve gereksinim analizi için harcanan toplam i gücü, endüstri verilerine göre sadece gereksinim analizi için gereken gücüne denk olmaktad r. Toplam i gücü aç ndan gereksinim analizinin verimlili ini artt rmak d nda, kulland z yakla n birçok faydas gözlemledik. süreci modelleri, gereksinimlerin yap sal bir ekilde tart lmas, toplanmas ve analiz edilmesi için ortam olu turdu. Böylece bilgi sistemi gereksinimlerinin herhangi bir parças n atlanmas ya da tekrarlanmas ihtimali azalt ld. Bu durum gereksinimlerin eksiksizlik ve hatas zl k özelliklerini artt rd. süreci modelleme aktiviteleri yaz m geli tiricilerini, sistemleri yap sal bir ekilde tan mlamaya zorlar. Önceki k mlarda süreç modellerinin hiyerar ik yap n, süreçlerin modüler bir ekilde tan mlanmas ve bu süreçlerin farkl seviyelerdeki ba lant lar n aç a ç kar lmas sa lad tart lm. Bu sebeplerle, süreçlere ait yaz m gereksinimleri, yayg n do al dilde belirtimlere göre anlam aç k ve tutarl ekilde ifade edilir. Sonuç olarak, süreç modelleri gibi anlam aç k ve tutarl gereksinim dokümalar olu turmu olduk. Bunun nda gereksinimlerde tekrarlar n olmad biliyoruz çünkü süreç modellerinde tekrarlanan nesneler bulunmamaktad r. Süreç modelleri ile gereksinimler aras nda izlenebilirlik sa land için gereksinimlerin bak nda da üretkenlik artt ld. Geli tirilen araç ile gereksinimler de ti i zaman gereksinim dokümanlar da yeniden üretilebilmektedir. Gelecek çal malar için, önerilen yakla n ba ka vaka çal malar nda da uygulanmas ve metodolojinin tan mlanmas öngörülmektedir. Vaka çal malar farkl endüstrilerde ve farkl büyüklükteki organizasyonlarda gerçekle tirilecektir. Böylece tan mlanacak metodolojinin i süreci modelleme alan nda farkl gerekleri kar lamas sa lanacakt r. FAD lar kullan larak, sistemlerin tüm veri haraketleri tan mlanabilir, böylece veri tiplerinin iskeletleri türetilir. Bir di er ara rma yönü bu yöntemle elde etti imiz bilginin yaz m geli tirme ya am döngüsünde di er a amalarda kullan lmas olabilir. Kullan m durumlar ve formal spesifikasyonlar n türetilmesi için çal malar da ihtimaller aras nda yer almaktad r. Bu türden çal malar için FAD notasyonu; lem s ralamalar, sistem durumlar ve mant ksal bölünme ve ba lant larla geni letilebilir. Çal malar bu öngörüler kapsam nda geni letilmektedir. imdiden bilgi sistemi büyüklü ü için çal malar yap lm r ve sistemin fonksiyon nokta cinsinden otomatik büyüklük kestirimi olu turulmaktad r [19]. Bunun d nda süreçlerin tüm kullan lar taraf ndan pratik ekilde kullan sa layacak kullan k lavuzlar da otomatik olarak kar lmaktad r. Te ekkür Devlet Planlama Te kilat Müste arl, Çukurova Kalk nma Ajans ve zmir Kalk nma Ajans na bu çal maya verdikleri katk lar ve destek için te ekkür ederiz. Devlet Planlama Te kilat bünyesinde çal an Nahit Bingöl, Ramazan Güven, lgen erifeken, Ersay Çete, Zeyneb Ersay n, Erdem Kazaz, Selçuk Y lmaz ve Volkan Ba man a da ayr ca te ekkürlerimizi sunar z. Kaynaklar [1] Recker, J., Rosemann, M., Indulska, M. and Green, P. (2009). Business Process Modeling - A Comparative Analysis. Journal of the Association for Information Systems, 10(4), pp [2] Yourdon, E. (2000). Managing Software Requirements. Addison Wesley Publishing Company. [3] Abran, A., Bourque, P., Dupuis, R., Moore, J. W. and Tripp, L. L. (2004). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK. 2004th ed., A. Abran, P. Bourque, R. Dupuis, J. W. Moore, and L. L. Tripp, Eds. Piscataway, NJ, USA: IEEE Press.

9 [4] Westland, J.C. (2002). The Cost of Errors in Software Development: Evidence from Industry. The Journal of Systems and Software, 62, pp [5] Tarhan, A., Gencel, C. and Demirors, O. (2007). Pre- Contract Challenges: Two Large System Acquisition Experiences. Book chapter in Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implementation and Technologies, IGI Global. [6] Specht, T., Drawehn, J., Thranert, M. and Kuhne, S. (2005). Modeling Cooperative Business Processes and Transformation to a Service Oriented Architecture. In 7th International IEEE Conference on E-Commerce Technology, pp [7] Cox, K., Phalp, K. T., Bleistein, S. J. and Verner, J.M. (2005). Deriving Requirements from Process Models via the Problem Frames Approach. Information and Software Technology, 47, pp [8] Berenbach, B., Paulish, D., Kazmeier, J. and Rudorfer, A. (2009). Software & Systems Requirements Engineering: in Practice. 1st ed. McGraw-Hill, Inc. [9] Demirors, O., Gencel, C. and Tarhan, A. (2003). Utilizing Business Process Models for Requirements Elicitation. Proceedings of the 29th Conference on EUROMICRO, p [10] Yang, Y., He, M., Li, M., Wang, Q. and Boehm, B. (2008). Phase Distribution of Software Development Effort. In Proceedings of the Second ACM-IEEE international Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, pp [11] Nicolas, J. and Toval, A. (2009). On the Generation of Requirements Specifications from Software Engineering Models: A Systematic Literature Review. Information and Software Technology, 51, pp [12] van der Aalst, W. (1999). Formalization and Verification of Event-driven Process Chains. Information and Software Technology, 41(10), pp [13] Scheer, A.W. and Schneider, K. (2006). Aris - Architecture of Integrated Information Systems. In P. Bernus, K. Mertins and G. Schmidt (Ed.), Handbook on Architectures of Information Systems, pp [14] Mendling, J. (2008). Metrics for Process Models: Empirical Foundations of Verification, Error Prediction, and Guidelines for Correctness. Springer Publishing Company, Incorporated. [15] Davis, R. and Brabänder, E. (2007). ARIS Design Platform: Getting Started with BPM, 1st ed. Springer. [16] Mendling, J., Reijers, H. A. and van der Aalst, W. M. P. (2010). Seven Process Modeling Guidelines (7pmg). Information and Software Technology, 52(2), pp [17] Saeki, M., Horai, H. and Enomoto, H. (1989). Software Development Process from Natural Language Specification. 11th International Conference on Software Engineering. [18] Coskuncay, A. (2010). An Approach for Generating Natural Language Software Specifications by Utilizing Business Process Models. M.S. Thesis, METU Informatics Institute, Ankara. [19] Kaya, M. (2010). E-Cosmic: A Business Process Model Based Functional Size Estimation Approach. M.S. Thesis, METU Informatics Institute, Ankara. [20] Jones, T. C. (1998). Estimating Software Costs. McGraw-Hill, Inc.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme I Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Model Güdümlü Yazılım Geliştirme SE 555 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli

Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli REVIT YAPI BİLGİ SİSTEMİ Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli Bu dokümanda parametrik yapı modellemesi hakkında kısa bir bilgi verilecek, BIM (yapı bilgi sistemi) çözümünün gerçek bir parametrik yapı

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. Amaç Gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde müşterilerden gelebilecek şikâyet ve itirazların çözüm yöntemini belirlemektir. 2. Sorumlular Bu prosedürün uygulanmasından,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ

ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ ÖZEL GÜVEN TIP MERKEZİ Hanife Meltem YILDIZ, Elif Simay ENGİN, Fatma ÖZDEMİR, Zeynep ERDOĞAN, Mervenur AYDEMİR Geliştirme raporu BBY 352 İçerik Yönetimi Dersi 10/04/2016 Öz BBY 352 İçerik Yönetimi dersi

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı