Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu"

Transkript

1 Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RAE-3N ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

3 Ýçindekiler CD-ROM'daki Yazýlýmlar...1 CD-ROM dan yazýlým yüklemek...1 Uzaktan senkronizasyon...2 Birim çevirici...6 Dosya görüntüleyici...9 Notes (Notlar)...15 Çoklu Ortam Dönüþtürücü...19 Oyunlar...22 Diðerleri...35

4 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Ayrýca verilen Kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; önce aracýnýzý park edin. GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte etmeli veya onarmalýdýr.

5 AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için tuþuna birkaç saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.

6 1 1. CD-ROM daki Yazýlýmlar Bu kýlavuz, satýþ paketindeki CD-ROM'dan yükleyebileceðiniz yazýlým hakkýnda bilgiler içermektedir. Bu uygulamalar, Software for the communicator ve Software for PC bölümlerinde bulunurlar. Bazý eklenti programlarýn kendi kullanýcý kýlavuzlarý olduðunu unutmayýnýz. Bunlar, CD-ROM'da programlarýn yanýnda bulunurlar. Ýpucu: Yazýlým yüklemekle ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanýcý Kýlavuzu'na bakýn. CD-ROM dan yazýlým yüklemek Ýletiþim cihazýnýn CD-ROM undaki uygulamalar ve dosyalar, iletiþim cihazýna yüklenmeye veya taþýnmaya hazýrdýr. Yükleme için aþaðýdaki iþlemleri yapýn: 1 PC Suite yi bilgisayarýnýza yüklediðinizden emin olun. Bu programý satýþ paketindeki CD-ROM da bulabilirsiniz. 2 CD-ROM u bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýn. 3 Ya: Satýþ paketiyle gelen adaptör kablosunu kullanarak iletiþim cihazýný bilgisayarýnýza baðlayýn. Ya da: Ýletiþim cihazýný ve bilgisayarý bir kýzýlötesi baðlantý için hazýrlayýn. Daha fazla bilgi almak için Kullanýcý Kýlavuzu'na bakýn. 4 CD-ROM otomatik olarak açýlýr. Açýlmazsa, CD-ROM kullanýcý arayüzünü, CD- ROM dosya yapýsýnda Nokia9210.exe dosyasýný çift týklatarak açabilirsiniz.

7 2 Ýpucu:CD-ROM daki farklý uygulama ve dosyalar için daha fazla yer kazanmak için Communicator'da hafýza kartýný kullanýn. 5 CD-ROM kullanýcý arabiriminden yüklemek istediðiniz bir programý bulup seçin ve Yükle yi týklatýn. Not: Communicator'ýnýzla ayný dilde olan uygulamalarý yüklemeyi unutmayýn. Uzaktan senkronizasyon Nokia 9210 Communcaitor için Uzaktan senkronizasyon uygulamasý, ajandanýzý ve rehberinizi, bir çok Ýnternet ajandasý ve telefon rehberi uygulamasý ve Lotus Notes gibi çeþitli firma ofis çözümleri uygulamalarýyla GSM veri aramasý üzerinde senkronize etmenize olanak tanýr. Senkronizasyon uygulamasý, SyncML teknolojisi kullanmaktadýr. Uzak sunucu ayarlarýna, senkronizasyon profilleri adý verilmektedir. Birden fazla sunucuyla ya da uygulamayla senkronizasyon yapmanýz gerekiyorsa yine birden fazla profil girebilirsiniz. Not: SyncML uyumluluðuyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen servis saðlayýcýnýzla ya da firmanýzýn destek birimiyle görüþün. Not: Bu ürün, SyncML Giriþimi tarafýndan geliþtirilmiþ bir yazýlým içermektedir. Yeni senkronizasyon profili oluþturmak Uzaktan senkronizasyonu baþlattýðýnýzda, geçerli senkronizasyon profili, ana görünümde Uzaktan Senkronizasyon baþlýðý altýnda gösterilir. Herhangi bir profil oluþturulmadýysa, <tanýmlý profil yok> yazýsý görünür. Yeni bir profil oluþturmak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýn:

8 3 Figure 1 1 Tanýmlý herhangi bir profil yoksa Yeni'ye basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 4. adýmla devam edin. 2 Tanýmlý en az bir profil varsa, kullanýlabilir profilleri görmek için Ana görünümde Profil Ayarlarý'na basýn. 3 Eski bir profili temel alarak yeni bir profil oluþturmak için, temel alýnacak profili seçin ve Yeni'yi týklatýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 4 Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Genel sayfasý Varsayýlan profil: Senkronizasyon profillerinden en az bir tanesi, varsayýlan profil olarak tanýmlanmalýdýr. Bu profili varsayýlan olarak tanýmlamak için Evet'i týklatýn. Varsayýlan profil, çabuk ulaþýlabilmesi için ana görünümde görülmelidir. Profil adý: Profil için tanýmlayýcý bir ad girin. Örnek: Ofis Ajandam. Her profilin ayrý bir adý olmalýdýr. Kullan/Ýnternet eriþimi/ana bilgisayar adresi/baðlantý Noktasý/HTTP Doðrulama: Doðru deðerler için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Kullanýcý adý: Senkronizasyon sunucunu için kullanýcý kimliðiniz. Doðru kimlik bilginiz için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Ýpucu: Eski bir profili temel alarak yeni bir profil eklemek için, yeni profile benzer deðerlere sahip bir profil seçin. Ýpucu: Kullaným kolaylýðý için, en sýk kullanýlan profili, varsayýlan profil olarak belirleyin.

9 4 Þifre: Þifrenizi buraya yazýn. Güvenlik nedeniyle, þifreler, yýldýz iþaretiyle gösterilir (*****). Doðru þifre için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Not: Ayarlar düðmesi yalnýzca HTTP Doðrulama alanýnda etkindir. Veri sayfasý Figure 2 Bu sayfada, hangi verileri sunucuyla senkronize etmek istediðinizi seçebilirsiniz. 1 Ok tuþlarýný kullanarak uygulamayý seçin ve Evet ya da Hayýr seçmek için Deðiþtir'i týklatýn. 2 Ajanda ya da Rehber ayarlarýný tanýmlamak için Ayarlar'a basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Ajanda dosyasý/rehber dosyasý: Communicator'da doðru veritabanýný seçmek için Gözat'a basýn. Uzaktaki ajanda/uzaktaki rehber: Servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Not: Ajanda verisini senkronize etmeden önce, Communicator'ýnýzda bir ajanda dosyasý bulunmalýdýr. Bir ajanda dosyasý oluþturmak için Ajanda uygulamasýný kullanýn.

10 5 Verileri senkronize etmek 1 Ana görünümde, doðru profili seçtiðinizi kontrol edin. Senk.'e basýn. Senkronizasyonun durumu, ekranýn en altýnda gösterilir. 2 Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için, Ýptal'a basýn. 3 Senkronizasyon tamamlandýðýnda size bildirilir. Bir iþlem kaydý dosyasý açmak için Ýþlem kaydýna bak'e ya da ana görünüme dönmek için Kapat'a basýn. Varolan sunucu profillerini düzenlemek için 1 Ana görünümde Profil Ayarlarý düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Ok tuþlarýný kullanarak bir profil seçin ve Düzenle'e basýn. 3 Profili istediðiniz gibi düzenleyin. Doðru deðerler için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün ya da kitapçýða bakýn. Ayarlamayla ilgili daha ayrýntýlý bilgi için Genel sayfasý on page 3 ve Veri sayfasý on page 4'na bakýn. 4 Deðiþiklikleri kabul etmek ve iletiþim kutusunu kapatmak için Kapat'ý týklatýn. Varolan sunucu profillerini silmek için 1 Ana görünümde Profil Ayarlarý düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Ok tuþlarýný kullanarak silinecek profili seçin ve Sil'e basýn. Baþka bir sunucuyla senkronize etmek 1 Ana görünümde Profile senk. düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Bir profil seçin ve Senk. e basýn.

11 6 Senkronizasyon iþlem kayýtlarýný görmek Bir profilin en son senkronizasyon iþlem kaydýný görebilirsiniz. 1 Ana görünümde Profile senk. düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Bir profil seçin ve Ýþlem kaydýna bak e basýn. Ýþlem kaydýnda, kaç öðenin güncelleþtirildiðini, eklendiðini ya da silindiðini görebilirsiniz. Birim çevirici Ölçü birimlerini çevirmek için Nokia 9210 Communicator için Birim çevirici'yi kullanabilirsiniz. Figure 3 Çevirme aracýný açmak için, ana görünümde çevirime kategorisini seçin ve Aç a basýn. Çevirme kategorileri ve birimler aþaðýda verilmiþtir: Çevirme kategorisi Birim A Birim B

12 7 Para birimi USD EUR Alan ayak 2 m 2 Enerji kcal kj Uzunluk mi km Aðýrlýk lb kg Güç hp kw Basýnç Pa b Sýcaklýk F C Saat gün saat Hýz mil/saat km/saat Hacim gal(amerikan) litre Belirli bir çevirme kategorisinde kullanýlan çevirme aracýnda iki çerçeve vardýr, Þekil 3'e bakýn. Bir anda yalnýzca bir çerçeve etkin olabilir. Çerçevelerde her zaman karþýlýk gelen deðerler gösterilir; çerçevelerden herhangi birindeki deðer deðiþtirildiðinde, diðer çerçeve otomatik olarak güncelleþtirilir. Not: Hesap makinesinin doðruluk derecesi sýnýrlýdýr ve yuvarlama hatalarý meydana gelebilir. Ýpucu: Çerçeveler arasýnda geçiþ yapmak için Tab tuþunu kullanabilirsiniz.

13 8 Ýpucu: Bir para birimini silmek için, para birimini seçin ve Menü tuþuna basýn; Dosya>Para birimini sil...'i seçin. Sil tuþuna basýn. Birimlerin deðiþtirilmesi Belirli bir çevrim kategorisinde kullanýlan birimleri deðiþtirmek isteyebilirsiniz. Örneðin, para birimi kategorisinde USD'den çevirmek yerine, FRF'den çevirmeyi tercih edebilirsiniz. 1 Belirli bir çevrim kategorisi için çevirme aracý görünümünde Birim deðiþtir e basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Listeden bir birim seçin ya da arama alanýna bir kaç harf yazarak listede aratýn. 3 Deðiþikliði kabul etmek için Seç e ya da reddetmek için Ýptal e basýn. Para birimleri eklemek ve düzenlemek Not: Yalnýzca para birimleri düzenlenebilir, silinebilir ve eklenebilir. 1 Para birimi kategorisini seçin ve açýn. 2 Bir para birimini düzenlemek için onu seçin ve Aç a basýn. Bir para birimi eklemek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni para birimi ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 3 Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Ýsim: Para biriminin ismi. Simge: Para birimi isminin kýsaltmasý. 4 Aþaðýdakileri tanýmlamak için Oraný hesapla'ya basýn: Oran: Temel birimle tanýmlanan çevrim oraný. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 5 Yeni ve temel para biriminin deðerini tanýmlayýn ve Ýptal'e basýn. 6 Deðiþiklikleri kabul etmek için Kapat a basýn.

14 9 Dosya görüntüleyici Dosya Görüntüleyici, bir çok metin düzenleyici, grafik ve diðer dosya biçimlerini görüntüleyebilmenize olanak tanýr. Ayrýca arþiv dosyalarýný görebilir ve bunlarý açabilirsiniz. Figure 4 Desteklenen biçimler CD-ROM'da farklý dosya biçimlerini destekleyen beþ farklý yükleme dosyasý bulunmaktadýr. Aþaðýda, mevcut yükleme dosyalarýnýn bir listesini ve destekledikleri dosya biçimlerini görebilirsiniz. Yükleme dosyasý Desteklenen dosya biçimleri Desteklenen dosya uzantýlarý Tüm yükleme dosyalarý Düz metin Windows bitmap Taþýnabilir Að Grafikleri Windows Meta Dosyasý TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF

15 10 MS_Powerpoint.sis MS_Excel.sis MS_Office.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000 Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000 Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000, Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000, Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/ 98/2000 PPT, POT, PPS XLS, XLC PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI Lotus v. 1/2/3/4/5/97/Millenium WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 Lotus_WP_AMI.sis Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 SAM WPD WordPerfect Graphic WPG Lotus Ami Draw SDW Bilgisayar Grafikleri Meta Dosyasý CGM Other.sis: Resim biçimleri Compuserve GIF Paintbrush GIF PCX, DCX Bölümlendirilmiþ Resim Dosyasý Biçimi TIF, JPG, JIF

16 11 Other.sis: Metin biçimleri Other.sis:Arþiv dosyalarý Ýnternet Hiper Metin Ýþaretleme Dili Düz metin vcard Zengin metin biçimi Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ Other.sis: Diðer biçimler Microsoft project Visio MPP VSD Dosyalarý görüntülemek Not: Menü seçenekleri ve komutlarý, görüntülenen dosya türüne baðlýdýr. 1 Ekstra uygulama listesinde Dosya görüntüleyici'yi seçin ve Enter'a basýn. 2 Aç iletiþim penceresi açýlýr. 3 Desteklenen bir dosya bulmak için Gözat'a, ardýndan da Tamam'a basýn. Dosya açýlýr. Dosya türüne baðlý olarak, aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz: Tüm dosyalar Görünümü deðiþtirmek için Büyüt ve Küçült'a basýn.

17 12 Ekranda yalnýzca belgenin ya da dosyanýn içindekileri görmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm>Tam ekran modu'nu seçin. Dosyayý göndermek için Gönder'e basýn. Gönderme iletiþim penceresi açýlýr. Seçenekler E-posta olarak / Kýzýlötesinden'dir. Göndermeyi onaylamak için Gönder e basýn. Dosya Görüntüleyici'yi kapatmak için Kapat a basýn. Metin belgeleri ve resimler Dosyanýn geniþliðinin ekran geniþliðine ayarlanmasý için menü tuþuna basýn ve Resim/Belge> Geniþliðe sýðdýr'a basýn. Dosyanýn pencereye sýðacak boyuta ayarlanmasý için Resim/Belge >Pencereye sýðdýr'a basýn. Metin belgeleri ve sayfalar Belge ya da Tablolama menülerinde, bir çok görüntüleme seçeneði bulunmaktadýr: Taslak görünümü: Taslak görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Taslak görünümü ya da Tablolama>Taslak görünümü'nü seçin. Taslak görünümünde, belgedeki ya da sayfadaki metin, tek yazýtipiyle görüntülenir. Karakter biçimlendirmeleri, paragraf hizalamalarý, aralýklar ve tablar da gösterilir. Gömülü nesneler, taslak görünümünde görüntülenmez. Normal görünüm: Normal görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Normal görünüm ya da Tablolama>Normal görünüm'nü seçin. Normal görünümde, tüm yazýtipleri ve gömülü nesneler, orijinal belgedeki gibi görüntülenir.

18 Sayfa görünümü: Sayfa görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Sayfa görünümü ya da Tablolama>Sayfa görünümü'nü seçin. Sayfa görünümünde, belgenin ya da sayfa dosyasýnýn metni orijinal belgede olduðu gibi görüntülenirken, görüntüde ayrýca sarýlan satýrlar, sütunlar, sayfa marjlarý, üstbilgiler, altbilgiler ve notlar da bulunur. Resimler Resmin geniþliðinin ekran geniþliðine ayarlanmasý için menü tuþuna basýn ve Resim> Geniþliðe sýðdýr'a basýn. Resmin pencereye sýðacak boyuta ayarlanmasý için Resim>Pencereye sýðdýr a basýn. Resmi 90 derece saat yönünde döndürmek için Resim>Döndür seçin. Resmi açýldýðý görünümünde görüntülemek için Resim > Orijinale sýfýrla'yý seçin. Arþivlenmiþ dosyalar Seçilen dosyalarý geniþletmek için Geniþlet'e basýn. Bir hedef klasör iletiþim penceresi açýlýr. Arþivdeki tüm dosyalarý geniþletmek için Tümünü geniþlet'e basýn. Arþivdeki bir dosyayý görmek için Görüntüle'yee basýn. Arþivdeki öðeleri sýralamanýz da mümkündür. Sýralama ölçütünü tanýmlamak için Düzen > Sýrala'yý seçin. Seçenekler Ada göre/ Tarihe göre/boyuta göre tur. Sýralama düzenini tanýmlamak için Düzen > Sýralama Düzeni'ni seçin. Seçenekler Artan/Azalan'dýr. Ýpucu: Bir metin belgesini görüntülerken, metin seçebilir, bunu panoya kopyalayabilir ve diðer uygulamalara yapýþtýrabilirsiniz. 13

19 14 Ýpucu: Sonraki slayt / Önceki slayt için klavye kýsayollarý Shift-Ctrl-N ve Shift-Ctrl-P'dir. Powerpoint sunumlarý Slaytlarý görüntülemek için Menü tuþuna basýn ve Slayt > Sonraki slayt / Önceki slayt'ý seçin. Slayt menüsündeki diðer menü komutlarý Resim menüsündeki komutlarla ayný þekilde çalýþýr. Dosya Görüntüleyici seçeneklerinin yapýlandýrýlmasý Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Seçenekler i seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Görünüm sayfasý Varsayýlan yazýtipi: Varsayýlan yazýtipini seçmek için Deðiþtir'e basýn. Yazýtipi iletiþim penceresi açýlýr. Bilinmeyen dosyalarý görüntüle: Görüntüleyicinin bilinmeyen dosya türlerini nasýl ele aldýðýný tanýmlar. Seçenekler Metin olarak/onaltýlýk olarak/bakma'dýr. Desteklenmeyen dosyalarý görüntüle: Görüntüleyicinin desteklenmeyen dosya türlerini nasýl ele aldýðýný tanýmlar. Seçenekler Kullanýcýya sor/kayýtlý uygulamada aç/bilinmeyen olarak'týr. Diðer sayfasý Kýlavuz çizgileri göster : Sayfa kýlavuz çizgileri için varsayýlan ayarý seçin. Seçenekler Evet/Hayýr dýr. Arþivleri sýrala : Arþiv dosyalarý için varsayýlan sýralama ölçütünü seçin. Seçenekler Ada göre/ Tarihe göre/tür/boyuta göre tur. Sýralama düzeni: Varsayýlan sýralama düzenini seçin. Seçenekler Artan/Azalan'dýr.

20 Ýletiþim penceresini kapatmak için Kapat a basýn. Notes (Notlar) Figure 5 Notlar, çabucak not yazmak ve not listeleri yaratmak için kullanýlan basit bir metin düzenleyicidir. Bþir not listesi yaratmak için bir çok not oluþturabilirsiniz. Listeleri bir çok þekilde sýralayabilir ve listeyi bir defter þeklinde kaydedebilirsiniz. Notlar, kelime iþlemcilerde bulunan bir çok standart komutu içermektedir. Notlar, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur. Notlar ve defterler eklemek ve silmek Yeni bir not eklemek için Yeni not a basýn. Bir notu silmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Notu sil'i seçin. Yeni defter eklemek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yeni dosya 'yý seçin. Farklý konular için ayrý defterlere sahip olabilirsiniz 15

21 16 Ýpucu: Not görünümü, büyük metinleri düzenlemede çok kullanýþlýdýr. Ayrýk Görünüm, defterlere göz atmada kullanýlabilir. Ýpucu:Sözcük saydýrma iþlemi, notunuzu yaklaþýk 140 karakterle sýnýrlý SMS olarak göndermek istediðinizde iþinize yarayacaktýr. Görünümler Notun ya da hem notun hem de not listesinin içindekileri görebilirsiniz. Bir görünüm seçmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Ayrýk görünüm/not görünümü'nü seçin. Ayrýk görünümde, görünümler arasýnda geçiþ yapmak için Pencere deðiþtir'e basýn. Geçerli görünümü tam ekran modunda görmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm>Tam ekran'ý seçin. Normal görünüme geri dönmek için yeniden Tam ekran'ý seçin. Not metnini biçimlendirmek 1 Deðiþtirmek istediðiniz metni seçin. 2 Menü tuþuna basýn ve Biçim menüsünde seçenekleri belirleyin. Metinde kullanýlan yazýtipini ya da koyu, italik, altçizgili ya da madde imli metinin diðer seçeneklerini deðiþtirmek için Yazýtipi...'ni seçin. Nottaki sözcükleri saydýrmak Menü tuþuna basýn ve Araçlar> Sözcük sayýsý ný seçin. Bir nota yazým denetimi yapmak Yüklenmiþ bir yazým denetimi uygulamasýna sahipseniz, aþaðýdaki iþlemleri uygulayarak bir nota yazým denetimi yapabilirsiniz: 1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Yazým denetle... yi seçin. 2 Bilinmeyen bir sözcükle ilgili daha fazla öneri almak için Öneriler'i vurgulayýn ve Deðiþtir'i seçin.

22 Notlarýn sýralanmasý Aþaðýdaki iþlemleri uygulayarak bir defterdeki notlarý sýralayabilirsiniz: 1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar >Sýrala'yý seçin ve sýralama ölçütünü belirleyin. Seçenekler Oluþturma tarihi/son güncelleme tarihi/alfabetik olarak'dýr. 2 Sýralama düzenini seçmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar>Sýralama düzeni ni seçin ve Artan ya da Azalan sýralamadan birini tercih edin. Tercihler Not tercihlerini deðiþtirmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Tercihler i seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Görünüm Tercihleri Kayýt baþlýklarýný göster - liste görünümünü ayrýk ekranýn solunda mý yoksa saðýnda mý görüntüleneceðini belirler. Kayýt geniþliði - Ayrýk görünümde, notun geniþliðini tanýmlar. %10-%80 arasýnda bir deðer seçebilirsiniz. Göster - Ekranýn alt tarafýnda bulunan durum çubuðundaki tarih biçimini belirler. Seçenekler, son güncelleþtirme tarihi /oluþturma tarihi dir. Not Tercihleri Her zaman yeni bir kayýtla baþla - Notlar'ýn, kullanýcý için otomatik olarak yeni bir not yaratýp yaratmayacaðýný belirlemenize olanak tanýr. Seçenekler Hayýr / Evet / Yalnýzca açýldýðýnda. 17

23 18 Listeye ekle - Ayrýk görünümde, not listesinde ne kadar metnin görüntüleneceðini tanýmlamanýzý saðlar. Seçenekler Ýlk satýr / Tüm metin dir. Ýlk satýr seçeneði, yalnýzca notun ilk satýrýnda görünür. Tüm metin, metnin olabildiðince büyük bir bölümünü görüntüler. Not yazdýrmak Bir notu yazdýrmak için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yazdýrma>Yazdýr...'ý seçin. Sayfa düzenini tanýmlamak için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yazdýrma > Sayfa düzeni ni seçin. Yazdýrmaya baþlamadan önce sayfayý ekranda görmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yazdýrma>Sayfa önizleme...'yi seçin. T Notlarý bulmak Bulma iletiþim kutusu, kullanýcýnýn metinleri tüm defter içinde çabucak ve kolayca bulmasýný ve deðiþtirmesini saðlar. 1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Bul u seçin. 2 Bulunacak metni girin. Deðiþtirilecek metni girmek için Deðiþtir'e basýn. 3 Büyük/küçük harf duyarlý eþleþtirme ya da tam sözcük eþleþtirme seçerek ya da sözcüðün yalnýzca bir bölümünü aratarak aramanýzý daraltmak için Seçenekler'e basýn. 4 Bul'a basýn. Notlar, ilk önce açýk olan notu arayacak, daha sonra defterdeki diðer notlarda da arama yapýlacaktýr. 5 Bir sonraki tekrarý bulmak için Sonrakini bul'a basýn.

24 Çoklu Ortam Dönüþtürücü Çoklu Ortam Dönüþtürücü, bir PC uygulamasýdýr. Çoklu Ortam dönüþtürücü ile, bilinen video biçimlerini, Nokia 9210 Communicator'da oynatýlabilecek NIM biçimine dönüþtürebilirsiniz. Ayný zamanda çeþitli ses dosyasý biçimlerini de WAV biçimine dönüþtürebilir ve mevcut WAV biçimindeki ses dosyalarýný, Nokia 9210 Communicator'la kullanmak üzere optimize edebilirsiniz. Örneðin dönüþtürülmüþ WAV dosyalarýný zil sesleri olarak kullanabilirsiniz. Ýpucu: NIM, Nokia Interleaved Multimedia - Nokia Aralýklý Çoklu Ortam" dosya biçiminin kýsaýltýlmýþ adýdýr. 19 Figure 6 Dönüþtürücünün kullanýlmasýnýn önemli yararlarý vardýr: Bir dosyayý dönüþtürürken, dönüþtürülmüþ ses ya da video dosyalarýnýn boyutu genellikle orijinal dosyadakinden çok daha küçük olur. Bu nedenle, Communicator'da çalýnýrken fazla iþlemci gücü gerektirmez ve daha akýcý þekilde iþlenebilir. Aslýnda, bir çok dosya, dönüþtürülmeden Communicator'da çalýnamaz.

25 20 Bir WAV dosyasýný Communicator'da çalarken, ses kalitesi genellikle iyidir. Not: Çoklu Ortam Dönüþtürücü, Windows Ortam Yürütücüsü'nde kullanabileceðiniz dosya biçimlerinden çoðunu desteklemektedir. Desteklenen dosya türleri, yüklü Ortam Yürütücüsünün sürümüne ve yüklü ses ve video kodeklerine baðlýdýr. Genellikle Çoklu Ortam Dönüºtürücü, AVI, WAV, MPG ve MP3 dosyalarýndan bir ço?unu destekleyebilmektedir. Bir yalnýzca-ses dosyasýnýn optimize edilmesi 1 Menüde Dosya > Aç'ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Dönüþtürmek istediðiniz ses dosyasýna geçin ve OK'ý týklatýn. Dosya bilgileri, pencerenin sol tarafýnda bulunan Originalfile alanlarýna aktarýlýr. Alanlarda dosya türü, dosya boyutu ve çalma süresi görüntülenir. 3 Audio format alanýnda, þu iki seçenekten birini tercih edin: Low compression: En iyi ses kalitesi için Normal compression: Biraz düþük ses kalitesi, ancak önemli ölçüde küçük dosya boyut için 4 Convert'ü týklatýn. Dönüþtürülen dosyanýn dosya bilgileri, pencerenin sað tarafýnda bulunan Converted file alanlarýna aktarýlýr. 5 Yeni dosyayý kaydetmek için menüde Dosya>Farklý kaydet'i seçin.

26 Video dosyasýný dönüþtürmek 1 Menüde Dosya > Aç'ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Dönüþtürmek istediðiniz video dosyasýna geçin ve OK'ý týklatýn. Dosya bilgileri, pencerenin sol tarafýnda bulunan Originalfile alanlarýna aktarýlýr. Alanlarda dosya türü, dosya boyutu ve çalma süresi görüntülenir. 3 Video quality alanýnda, þu iki seçenekten birini tercih edin: Smooth motion, small image size: Ulaþýlabilecek en yüksek kare hýzý için. Normal motion, normal image size: Normal görüntü boyutu ve biraz az akýcý olan hareketler için. 4 Dosyada hem video hem de ses bulunuyorsa, Audio format alanýnda aþaðýdaki iki seçenekten birini seçin: Music, normal compression: Kaynak dosyada müzik ya da yüksek ses kalitesi gerektiren baþka bir içerik varsa, bunu seçin. Voice, high compression: Orijinal dosyada yalnýzca konuþmalar varsa ve dosya boyutunun küçük olmasý, ses kalitesinden daha önemliyse, bunu seçin. 5 Convert'ü týklatýn. Dönüþtürülen dosyanýn dosya bilgileri, pencerenin sað tarafýnda bulunan Converted file alanlarýna aktarýlýr. 6 Yeni dosyayý kaydetmek için menüde Dosya>Farklý kaydet'i seçin. Not: Dönüþtürme sýrasýnda, dosyalarý çalamazsýnýz. Dönüþtürdüðünüz dosyalarý Communicator'ýnýza kopyalamak için PC Suite for Nokia 9210 Communicator'ý kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için satýþ paketindeki PC Suite Kýlavuzuna bakýn. Ýpucu: Kare hýzý bir filmde ya da video da arka arkaya gösterilerek hareket ilüzyonu yaratan resimlerden her biri olan karelerin gösterilme hýzý. Kare hýzý, kare/saniye (fps) olarak ölçülür. Ne kadar az çerçeve kullanýlýrsa, video da o kadar takýlýr. Ýpucu: Dönüþümden önce orijinal dosyayý ve dönüþümden sonra dönüþtürülmüþ dosyayý çalabilirsiniz. Çalmayý baþlatmak, duraklatmak ve durdurmak için, önizleme ekranlarýnýn altýndaki kontrolleri kullanýn. 21

27 22 Ýpucu: Nokia oyun servisleri için üye olun. Oyunlar Communicator yalnýzca etkili bir iþ aracý deðildir. Ayný zamanda boþ zamanlarýnýzý deðerlendirmeniz için bazý heyecan verici eðlence özellikleri de saðlamaktadýr. Bu bölümde, Nokia 9210 Communicator'da oynayabileceðiniz müthiþ oyunlar bulacaksýnýz. Yükleme Nokia 9210 Communicator'ýnýzýn PC'nize baðlý olduðundan emin olun. CD-ROM'u açýn, Software for the communicator/games klasöründe istediðiniz oyunu seçin ve Yükle'ye basýn. Bounce Bounce, tehlikeli bir ortamda küçük bir topu kontrol ettiðiniz bir oyundur. Her seviyede top zýplatarak ve yuvarlatarak ilerletirsiniz. Bunu yaparken, tehlikelerden kaçýnmalý ve bir sonraki seviyeye geçmenizi saðlayacak halkalarý toplamalýsýnýz. Daha yukarýya zýplamak için lastik bloklarý kullanýn hatta eriþilmesi zor halkalara ulaþmak için yer çekimini tersine çevirin. Oyunun oynanmasýyla ilgili talimatlar, oyunda bulunabilir. Bounce, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur.

28 23 Figure 7 Gereksinimler Bounce, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya a hafýza kartýnýzda en az 1,5 MB boþ hafýza ve 800 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Bounce'u oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Bounce simgesini seçin ve Aç'a basýn. 2 Hareketli bounce logosunu gördüðünüzde, ana menüsüne geçmek için bir tuþa basýn. 3 Menüden çeþitli öðeleri seçmek için, Ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz öðeleri vurgulayýn ve Enter tuþuna basýn. Ana Ekran Ana Ekran menüsünde beþ seçenek bulunmaktadýr: Start Game (Oyunu baþlat), Online (Çevrimiçi), Options (Seçenekler), High Scores (Yüksek puanlar) ve Quit (Çýkýþ). Quit seçmek için, Oklar tuþunda > okuna basýn ve ardýndan Enter'a ya da en alttaki komut düðmesine basýn.

29 24 Start Game (Oyunu Baþlat) Start Game menüsünde dört seçenek bulunmaktadýr: New Game (Yeni Oyun), Continue (Devam), Instructions (Talimatlar) ve Back (Geri). New Game, 1. seviyeden yeni bir oyun baþlatýr. Continue, Continue (Devam) menüsüne geçmenizi saðlar. Instructions, oyunun özelliklerinin otomatik tanýtýmýný baþlatýr. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Continue (Devam) Continue menüsünde, daha önce kaydedilmiþ oyunlar için dört yuva bulunmaktadýr. Her yuvada, kaydedilen oyunun seviye numarasý ve kalan hayatlarýn sayýsý gösterir. Bu kayýt yuvalarýndan birini seçtiðinizde, oyunu kaydettiðiniz seviyenin en baþýndan, kaydettiðiniz sýrada sahip olduðunuz hayat sayýsýyla yeniden baþlarsýnýz. Kayýtlý bir oyunu yüklediðinizde, puanýnýz sýfýr olacaktýr. Bu nedenle, en yüksek puaný elde etmenin tek yolu her seviyeye tek seferde oynamaktadýr. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Online (Çevrimiçi) Online seçeneði, Nokia 9210 Communicator oyunlarý ana sayfasýna baðlanmanýzý saðlar. Bunu yapmak için, Communicator'ýnýzýn, Ýnternet'e baðlanmaya hazýr olmasý gerektiðini unutmayýnýz. Gezgini kapattýðýnýzda, Bounce ana menüsüne geri dönersiniz. Ana sayfayý, bu ve diðer oyunlarla ilgili ipuçlarý, yardým almak ve haberlere ulaþmak için sýk sýk ziyaret edin.

30 Not: Communicator'ýnýzýn telefonu, bu iþlevin kullanýlabilmesi için açýk olmalýdýr. Cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da tehlikeye sebep olabileceði yerlerde telefonu açmayýn. Options (Seçenekler) Options menüsünde üç seçenek bulunur: Change Keys (Tuþlarý Deðiþtir), Change Sound (Sesi Deðiþtir) ve Back (Geri). Change Keys, kontrol tuþlarýný yeniden tanýmlamanýza izin verir. Change Sound, ses efektlerinin ses yüksekliðini ayarlamanýza izin verir. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. High Scores (Yüksek Puanlar) High Scores seçeneði, Bounce'da yaptýðýnýz en yüksek puanlar listesini gösterir. Ana ekrana geri dönmek için Back'e basýn. Kontroller Ok tuþlarýndaki < ve > oklarý, topu sola ve saða hareket ettirirler. Boþluk çubuðuna basarak, topu zýplatabilirsiniz. Options menüsünde Change Keys seçeneðini kullanarak, kontrol tuþlarýný deðiþtirebilirsiniz. Boyut deðiþtirmek Doðru nesnelere dokunduðunda topun boyutu deðiþebilir. Büyük bir top, küçük bir topa göre daha yükseðe zýplayabilir ve daha hýzlý hareket eder, ayný zamanda suda yüzebilir. Küçük top, dar aralýklardan geçebilir. Tanýtým Gösterisi Oyunda bir çok farklý öðe bulunmaktadýr. Start Game menüsünde Instructions seçerek, oyunun özelliklerinin tanýtýldýðý, tanýtým gösterisini izleyebilirsiniz. Ýstediðiniz zaman herhangi bir tuþa basarak menüden çýkabilirsiniz. 25

31 26 Oyunun duraklatýlmasý Esc tuþuna ya da komut düðmelerinden herhangi birine basýlmasý, oyunu duraklatacaktýr. Oyun durakladýðýnda, tuþlarý yeniden tanýmlamak ve ses yüksekliðini deðiþtirmek için Options menüsne geçebilirsiniz. Ayrýca oyunu sona erdirebilir ya da kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. Seviyeler arasýnda Her seviyenin sonunda, oyunu kaydetmek, oyun seçeneklerini deðiþtirmek, oyundan çýkmak ya da devam etmek seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Oyunu kaydetmeyi seçtiðinizde, daha önce kaydetmiþ olabileceðiniz kayýtlý oyunlarýn seviye numaralarýný içeren dört oyun kayýt yuvasý listesi açýlýr. Options'ý seçtiðinizde, ana ekrandaki Options menüsüyle ayný liste açýlacaktýr. End game (oyunu sonlandýr), oynadýðýnýzdan oyundan çýkmanýzý ve ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Continue (devam), bir sonraki seviyeye geçmenizi saðlar. Game over (Oyun bitti) Tüm seviyeleri tamamladýðýnýzda ya da tüm hayatlarýnýzý kaybettiðinizde, oyun sona erer. Oyun sona erdiðinde puanýnýz yeterince yüksekse, adýnýzý yüksek puanlar tablosuna girmeye hak kazanýrsýnýz. Triplepop Triplepop, farklý renklerdeki toplarýn ekranýn kenarlarýndan uçtuðu ve ortada bir küme oluþturduðu hýzlý bir oyundur. Bu kümeyi döndürerek, serbestçe uçan toplarý istediðiniz yerlere indirebilirsiniz. Ayný renkten üç topu yan yana getirdiðinizde, toplar patlar! Yeterince hýzlý olamadýðýnýzda, küme büyüyerek sýnýrlarý aþar ve oyunu kaybedersiniz. Triplepop, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur.

32 27 Figure 8 Gereksinimler Triplepop, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya a hafýza kartýnýzda en az 1,5 MB boþ hafýza ve 800 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Triplepop'u oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Triplepop simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Hareketli Triplepop logosunu gördüðünüzde, ana menüsüne geçmek için bir tuþa basýn. 3 Menüden çeþitli öðeleri seçmek için, Ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz öðeleri vurgulayýn ve seçmek için Enter tuþuna basýn. Ana Ekran Ana Ekran menüsünde beþ seçenek bulunmaktadýr: Start Game (Oyunu baþlat), Online (Çevrimiçi), Options (Seçenekler), High Scores (Yüksek puanlar) ve Quit (Çýkýþ). Quit seçmek için, Oklar tuþunda > okuna basýn ve ardýndan Enter'a ya da en alttaki komut düðmesine basýn.

33 28 Start Game menüsü (Oyunu Baþlat) Start Game menüsünde dört seçenek bulunmaktadýr: New Game (Yeni Oyun), Change Skill (Zorluðu Deðiþtir), Instructions (Talimatlar) ve Back (Geri). New Game, o sýrada seçili olan zorluk seviyesinden yeni bir oyun baþlatýr. Change Skill, zorluk seviyesini deðiþtirebileceðiniz Skill Options (Zorluk seçenekleri) ekranýna geçmenizi saðlarken Instructions, oyunun nasýl oynanacaðýyla ilgili talimatlarý verir. Back, Ana Ekrana geri dönmenizi saðlar. Zorluk seviyesini deðiþtirmek Skill Options menüsünde (Easy (Kolay), Medium (Orta) ve Hard (Zor)) üç zorluk seviyesi ve ana ekrana geri dönmenizi saðlayacak Back seçeneði bulunmaktadýr. Seçili olan zorluk seviyesi vurgulanmýþtýr. Online (Çevrimiçi) Online seçeneði, Nokia 9210 Communicator oyunlarý ana sayfasýna baðlanmanýzý saðlar. Bunu yapmak için, Communicator'ýnýzýn, Ýnternet'e baðlanmaya hazýr olmasý gerektiðini unutmayýnýz. Gezgini kapattýðýnýzda, Triplepop ana menüsüne geri dönersiniz. Not: Communicator'ýnýzýn telefonu, bu iþlevin kullanýlabilmesi için açýk olmalýdýr. Cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da tehlikeye sebep olabileceði yerlerde telefonu açmayýn. Options (Seçenekler) Options menüsünde üç seçenek bulunur: Change Sound (Sesi Deðiþtir), Change Keys (Tuþlarý Deðiþtir) ve Back (Geri). Change Sound, ses efektlerinin ses yüksekliðini ayarlamanýza izin verir. Change Keys kontrol tuþlarýný yeniden tanýmlamanýzý ve Back, ana ekraný geri dönmenizi saðlar.

34 High Scores (Yüksek Puanlar) High Scores seçeneði, Triplepop'ta yaptýðýnýz en yüksek puanlar listesini gösterir. Ana ekrana geri dönmek için Back'e basýn. Oyun Merkezinde siyah bir taþ bulunan toplar kümesini kontrol ediyorsunuz. Oyun sýrasýnda, toplar soldan saða doðru görünmeye baþlayarak, merkeze doðru hareket ederler ve kümeye yapýþýrlar. Küme gelen toplarýn nereye çarpacaðýný deðiþtirmenizi saðlamak için < ve > oklarý kullanýlarak kontrol edilir. Küme dairesel bir sýnýrý geçene kadar büyümeye devam eder. Bu sýnýra geldiðinde oyun sona erer. Dört farklý renkte top vardýr: kýrmýzý, yeþil, sarý ve mavi Ayný renkten üç ya da fazla topu bir araya getirdiðinizde, toplar patlayýp yok olur ve her patlayan top için 5 puan verilir. Daha sonra etkisiz toplara dikkat edin. Etkisiz toplar zincirleri kendi kendilerine patlamazlar. Ancak baþka bir renk bunlarýn yanýnda biriktiðinde patlarlar. Zaman yavaþça ilerlediðinde, kümedeki toplar yanýp sönmeye baþlar ve sonunda taþa dönüþürler. Bu taþlar ancak üzerlerine özel bonus toplar atýlarak parçalanabilirler. Oyunun baþlangýcýnda, boþ bonus top göstergesini görebilirsiniz. Bir seferde dört ya da daha fazla topu patlatarak burayý doldurabilirsiniz. Zincir ne kadar uzun olursa, bonus da o kadar büyük olur. Gösterge doldukça, >fire< tuþuna bastýðýnýzda hangi bonus topun fýrlatýlacaðýný göstermek için simgeler yanmaya baþlar. Dört farklý bonus top bulunmaktadýr ve her birinin küme üzerindeki etkisi farklýdýr. 29

35 30 Bu etkiler: kümeye çarptýðýnda bitiþiðindeki toplarý patlatmak çarptýðý yerden merkez taþa kadar olan toplarý patlatmak çarptýðý yerin etrafýný saran halkadaki toplarý patlatmak çarptýðý yerin etrafýný saran halkanýn içindeki ve üzerindeki toplarý patlatmak Oyun sona erdiðinde puanýnýz yeterince yüksekse, adýnýzý yüksek puanlar tablosuna girmeye hak kazanýrsýnýz. Kontroller Varsayýlan kontroller þunlardýr: Sol- Ok tuþlarýndaki < oku Sað - Ok tuþlarýndaki > oku Ateþ - boþluk çubuðu Oyunu duraklatmak Esc tuþuna ya da Komut Düðmelerinden herhangi birine basýlmasý, oyunu duraklatacaktýr. Oyun durakladýðýnda, tuþlarý yeniden tanýmlamak ve ses yüksekliðini deðiþtirmek için Game Options menüsne geçebilirsiniz. Ayrýca oyunu sona erdirebilir ya da kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. Card Deck Solitaire kart oyunlarý, belki de en çok bilinen ve en meþhur kart oyunlarýdýr. Card Deck for the Nokia 9210 Communicator, eðlence ve çeþitli solitaire kart oyunlarý sunmaktadýr.

36 31 Figure 9 Gereksinimler Card Deck, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya da hafýza kartýnýzda yaklaþýk 1,2 MB boþ hafýza ve 400 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Card Deck'i baþlatmak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Card Deck simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Card Deck baþlatma ekranýna geçtiðinizde Play'e (Oyna) basýn ve listeden bir oyun seçin. Oyunun kurallarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için Ctrl+H tuþlarýna basýn. Kontroller Ýmleci hareket ettirmek için Ok tuþlarýna basýn. Bir desteden diðerine geçmek için, Ok tuþlarýnda < ya da > okuna basýn. Bir deste içinde hareket etmek için, yukarý ve aþaðý oklarý kullanýn. Bir kartý almak ya da býrakmak için, boþluk çubuðuna ya da <Z> tuþuna basýn. Oyun masasýnda kartlarýn yeniden daðýtýlmasý için Enter tuþuna basýn.

37 32 Online (Çevrimiçi) Bu ve diðer oyunlarla ilgili ipuçlarýna ve yardýma ulaþmak için, games/92xx adresindeki Nokia 9210 Communicator oyun ana sayfasýný ziyaret edin. Snake EX Snake EX, klasik Nokia Yýlan oyununun, Nokia 9210 Communicator'da kullanýlan geliþmiþ bir sürümüdür. Figure 10 Gereksinimler Snake EX, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda yaklaþýk 1,2 MB boþ hafýza ve 650 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Snake EX'i oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Snake EX simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Hareketli Snake EX baþlatma ekraný açýldýðýnda kontrolleri, zorluðu ve birden fazla oyuncu ayarlarýný seçmek için Settings (Ayarlar) ve Mode (Mod) seçin.

38 3 Yeni oyuna baþlamak için Play'e (Oyna) basýn. Oyun Yýlaný yiyeceklerin üzerinden geçirerek uzamasýný saðlayýn. Yýlaný durduramaz ya da geri gitmesini saðlayamazsýnýz. Duvarlara ya da kuyruða çarpmamaya çalýþýn. Yiyeceklerin yaný sýra, oyun alanýnda bazý güçlendiriciler de bulunmaktadýr. Güçlendiriciler ya oyununuza yardýmcý olur ya da daha zor hale getirir. Ekranda soru iþareti simgesiyle gösterilirler. Yýlan yiyene kadar etkileri gizemini korur. Oyunun iki modu vardýr. Klasik modda, oynamak istediðiniz labirenti ve yýlanýn hareket hýzýný seçebilirsiniz. Zorlu modunda, belirli puanlara ulaþtýkça bir labirentten diðerine geçersiniz. Oyunu bir arkadaþýnýza karþý da oynayabilirsiniz. Ya bir cihazla ya da kýzýlötesi baðlantýyla iki cihazla oynayabilirsiniz. Kontroller ve dil Yýlaný üç farklý þekilde kontrol edebilirsiniz: Doðrudan - Ok tuþlarýný kullanarak Göreceli - Ok tuþlarýnda < ve > oklarýný kullanarak Yýlan, saat yönünde ya da saat yönünün tersine döner. Çapraz - çapraz oklarý kullanarak. Örneðin, sol üst ok, yýlaný yukarý ya da sola ve alt sað ok yýlaný aþaðý ve saða döndürür. Yýlanýn dili vardýr. Bunu kullanarak yiyecekleri uzaktan alabilirsiniz. Dili kontrol etmek için boþluk çubuðunu kullanýn. 33

39 34 Zorluk düzeyi Oyunda beþ zorluk seviyesi bulunmaktadýr. Birinci seviyede, yýlan yavaþça hareket eder ve kontrol edilmesi kolaydýr. Daha yüksek seviyelerde, yýlan hýzlý hareket eder ancak yiyeceklerden daha fazla puan alýnýr. Labirentler Klasik modda, oyunun baþýnda oynamak istediðiniz labirenti seçebilirsiniz. Labirentlerde farklý yiyecek ve güçlendirici gruplarý bulunur. Zorlu modda, birinci labirentten baþlanýr ve belirli puanlara ulaþtýkça daha zorlu labirentlere geçilir. Güçlendiriciler Oyunda yedi adet güçlendirici bulunmaktadýr. Oyunu geçici olarak daha kolay ya da daha zor duruma getirebilirler. Güçlendiricilerin ne olduðunu almadan önce öðrenmeniz mümkün deðildir. Bol yiyecek: oyun alanýnda yeni yiyecekler belirir. Yenilmezlik: Yýlan, ölmeden duvarlardan ve kendi kuyruðundan geçebilir. Küçültücü: Yýlaný küçültür. Bunun etkisi kalýcýdýr. Gevþet: Yýlaný yavaþlatýr. Ters: oyun kontrollerini tersine çevirir. Dil: dilin iki katý uzunluða gelmesini saðlar. Turbo: Yýlan'ýn hýzýný arttýrýr.

40 Diðerleri Yazýtipi Communicator'ýnýzýn "Diðer" alt klasöründe bulunan karater stillerinin sayýsýný arttýrmak için ekstra yazýtipleri. Yazým denetimi Yazým denetimi uygulamasýný Nokia 9210 Communicator'ýnýza yüklediðinizde, örneðin Word'de olduðu gibi Menü listesinde Yazim denetleme... öðesinin bulunduðu uygulamalarda, sözcüklerin ve metnin doðru yazýlýp yazýlamdýðýný kontrol edebilirsiniz. Yazým denetimiyle ilgili daha ayrýntýlý bilgi için Kullanýcý Kýlavuzunda To check spelling on page 31'na bakýn. Not: Sadece Ýngilizce metin ve sözcükler için yazým denetimi yapabilirsiniz. 35

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı