Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu"

Transkript

1 Issue 1 TR CD-ROM daki Yazýlýmlar Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RAE-3N ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

3 Ýçindekiler CD-ROM'daki Yazýlýmlar...1 CD-ROM dan yazýlým yüklemek...1 Uzaktan senkronizasyon...2 Birim çevirici...6 Dosya görüntüleyici...9 Notes (Notlar)...15 Çoklu Ortam Dönüþtürücü...19 Oyunlar...22 Diðerleri...35

4 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Ayrýca verilen Kullaným kýlavuzunda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; önce aracýnýzý park edin. GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte etmeli veya onarmalýdýr.

5 AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için tuþuna birkaç saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.

6 1 1. CD-ROM daki Yazýlýmlar Bu kýlavuz, satýþ paketindeki CD-ROM'dan yükleyebileceðiniz yazýlým hakkýnda bilgiler içermektedir. Bu uygulamalar, Software for the communicator ve Software for PC bölümlerinde bulunurlar. Bazý eklenti programlarýn kendi kullanýcý kýlavuzlarý olduðunu unutmayýnýz. Bunlar, CD-ROM'da programlarýn yanýnda bulunurlar. Ýpucu: Yazýlým yüklemekle ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanýcý Kýlavuzu'na bakýn. CD-ROM dan yazýlým yüklemek Ýletiþim cihazýnýn CD-ROM undaki uygulamalar ve dosyalar, iletiþim cihazýna yüklenmeye veya taþýnmaya hazýrdýr. Yükleme için aþaðýdaki iþlemleri yapýn: 1 PC Suite yi bilgisayarýnýza yüklediðinizden emin olun. Bu programý satýþ paketindeki CD-ROM da bulabilirsiniz. 2 CD-ROM u bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýn. 3 Ya: Satýþ paketiyle gelen adaptör kablosunu kullanarak iletiþim cihazýný bilgisayarýnýza baðlayýn. Ya da: Ýletiþim cihazýný ve bilgisayarý bir kýzýlötesi baðlantý için hazýrlayýn. Daha fazla bilgi almak için Kullanýcý Kýlavuzu'na bakýn. 4 CD-ROM otomatik olarak açýlýr. Açýlmazsa, CD-ROM kullanýcý arayüzünü, CD- ROM dosya yapýsýnda Nokia9210.exe dosyasýný çift týklatarak açabilirsiniz.

7 2 Ýpucu:CD-ROM daki farklý uygulama ve dosyalar için daha fazla yer kazanmak için Communicator'da hafýza kartýný kullanýn. 5 CD-ROM kullanýcý arabiriminden yüklemek istediðiniz bir programý bulup seçin ve Yükle yi týklatýn. Not: Communicator'ýnýzla ayný dilde olan uygulamalarý yüklemeyi unutmayýn. Uzaktan senkronizasyon Nokia 9210 Communcaitor için Uzaktan senkronizasyon uygulamasý, ajandanýzý ve rehberinizi, bir çok Ýnternet ajandasý ve telefon rehberi uygulamasý ve Lotus Notes gibi çeþitli firma ofis çözümleri uygulamalarýyla GSM veri aramasý üzerinde senkronize etmenize olanak tanýr. Senkronizasyon uygulamasý, SyncML teknolojisi kullanmaktadýr. Uzak sunucu ayarlarýna, senkronizasyon profilleri adý verilmektedir. Birden fazla sunucuyla ya da uygulamayla senkronizasyon yapmanýz gerekiyorsa yine birden fazla profil girebilirsiniz. Not: SyncML uyumluluðuyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen servis saðlayýcýnýzla ya da firmanýzýn destek birimiyle görüþün. Not: Bu ürün, SyncML Giriþimi tarafýndan geliþtirilmiþ bir yazýlým içermektedir. Yeni senkronizasyon profili oluþturmak Uzaktan senkronizasyonu baþlattýðýnýzda, geçerli senkronizasyon profili, ana görünümde Uzaktan Senkronizasyon baþlýðý altýnda gösterilir. Herhangi bir profil oluþturulmadýysa, <tanýmlý profil yok> yazýsý görünür. Yeni bir profil oluþturmak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýn:

8 3 Figure 1 1 Tanýmlý herhangi bir profil yoksa Yeni'ye basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 4. adýmla devam edin. 2 Tanýmlý en az bir profil varsa, kullanýlabilir profilleri görmek için Ana görünümde Profil Ayarlarý'na basýn. 3 Eski bir profili temel alarak yeni bir profil oluþturmak için, temel alýnacak profili seçin ve Yeni'yi týklatýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 4 Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Genel sayfasý Varsayýlan profil: Senkronizasyon profillerinden en az bir tanesi, varsayýlan profil olarak tanýmlanmalýdýr. Bu profili varsayýlan olarak tanýmlamak için Evet'i týklatýn. Varsayýlan profil, çabuk ulaþýlabilmesi için ana görünümde görülmelidir. Profil adý: Profil için tanýmlayýcý bir ad girin. Örnek: Ofis Ajandam. Her profilin ayrý bir adý olmalýdýr. Kullan/Ýnternet eriþimi/ana bilgisayar adresi/baðlantý Noktasý/HTTP Doðrulama: Doðru deðerler için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Kullanýcý adý: Senkronizasyon sunucunu için kullanýcý kimliðiniz. Doðru kimlik bilginiz için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Ýpucu: Eski bir profili temel alarak yeni bir profil eklemek için, yeni profile benzer deðerlere sahip bir profil seçin. Ýpucu: Kullaným kolaylýðý için, en sýk kullanýlan profili, varsayýlan profil olarak belirleyin.

9 4 Þifre: Þifrenizi buraya yazýn. Güvenlik nedeniyle, þifreler, yýldýz iþaretiyle gösterilir (*****). Doðru þifre için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Not: Ayarlar düðmesi yalnýzca HTTP Doðrulama alanýnda etkindir. Veri sayfasý Figure 2 Bu sayfada, hangi verileri sunucuyla senkronize etmek istediðinizi seçebilirsiniz. 1 Ok tuþlarýný kullanarak uygulamayý seçin ve Evet ya da Hayýr seçmek için Deðiþtir'i týklatýn. 2 Ajanda ya da Rehber ayarlarýný tanýmlamak için Ayarlar'a basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Ajanda dosyasý/rehber dosyasý: Communicator'da doðru veritabanýný seçmek için Gözat'a basýn. Uzaktaki ajanda/uzaktaki rehber: Servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün. Not: Ajanda verisini senkronize etmeden önce, Communicator'ýnýzda bir ajanda dosyasý bulunmalýdýr. Bir ajanda dosyasý oluþturmak için Ajanda uygulamasýný kullanýn.

10 5 Verileri senkronize etmek 1 Ana görünümde, doðru profili seçtiðinizi kontrol edin. Senk.'e basýn. Senkronizasyonun durumu, ekranýn en altýnda gösterilir. 2 Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için, Ýptal'a basýn. 3 Senkronizasyon tamamlandýðýnda size bildirilir. Bir iþlem kaydý dosyasý açmak için Ýþlem kaydýna bak'e ya da ana görünüme dönmek için Kapat'a basýn. Varolan sunucu profillerini düzenlemek için 1 Ana görünümde Profil Ayarlarý düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Ok tuþlarýný kullanarak bir profil seçin ve Düzenle'e basýn. 3 Profili istediðiniz gibi düzenleyin. Doðru deðerler için servis saðlayýcýnýzla ya da sistem yöneticinizle görüþün ya da kitapçýða bakýn. Ayarlamayla ilgili daha ayrýntýlý bilgi için Genel sayfasý on page 3 ve Veri sayfasý on page 4'na bakýn. 4 Deðiþiklikleri kabul etmek ve iletiþim kutusunu kapatmak için Kapat'ý týklatýn. Varolan sunucu profillerini silmek için 1 Ana görünümde Profil Ayarlarý düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Ok tuþlarýný kullanarak silinecek profili seçin ve Sil'e basýn. Baþka bir sunucuyla senkronize etmek 1 Ana görünümde Profile senk. düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Bir profil seçin ve Senk. e basýn.

11 6 Senkronizasyon iþlem kayýtlarýný görmek Bir profilin en son senkronizasyon iþlem kaydýný görebilirsiniz. 1 Ana görünümde Profile senk. düðmesine basýn. Sunucu profillerinin bir listesi görüntülenir. 2 Bir profil seçin ve Ýþlem kaydýna bak e basýn. Ýþlem kaydýnda, kaç öðenin güncelleþtirildiðini, eklendiðini ya da silindiðini görebilirsiniz. Birim çevirici Ölçü birimlerini çevirmek için Nokia 9210 Communicator için Birim çevirici'yi kullanabilirsiniz. Figure 3 Çevirme aracýný açmak için, ana görünümde çevirime kategorisini seçin ve Aç a basýn. Çevirme kategorileri ve birimler aþaðýda verilmiþtir: Çevirme kategorisi Birim A Birim B

12 7 Para birimi USD EUR Alan ayak 2 m 2 Enerji kcal kj Uzunluk mi km Aðýrlýk lb kg Güç hp kw Basýnç Pa b Sýcaklýk F C Saat gün saat Hýz mil/saat km/saat Hacim gal(amerikan) litre Belirli bir çevirme kategorisinde kullanýlan çevirme aracýnda iki çerçeve vardýr, Þekil 3'e bakýn. Bir anda yalnýzca bir çerçeve etkin olabilir. Çerçevelerde her zaman karþýlýk gelen deðerler gösterilir; çerçevelerden herhangi birindeki deðer deðiþtirildiðinde, diðer çerçeve otomatik olarak güncelleþtirilir. Not: Hesap makinesinin doðruluk derecesi sýnýrlýdýr ve yuvarlama hatalarý meydana gelebilir. Ýpucu: Çerçeveler arasýnda geçiþ yapmak için Tab tuþunu kullanabilirsiniz.

13 8 Ýpucu: Bir para birimini silmek için, para birimini seçin ve Menü tuþuna basýn; Dosya>Para birimini sil...'i seçin. Sil tuþuna basýn. Birimlerin deðiþtirilmesi Belirli bir çevrim kategorisinde kullanýlan birimleri deðiþtirmek isteyebilirsiniz. Örneðin, para birimi kategorisinde USD'den çevirmek yerine, FRF'den çevirmeyi tercih edebilirsiniz. 1 Belirli bir çevrim kategorisi için çevirme aracý görünümünde Birim deðiþtir e basýn. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Listeden bir birim seçin ya da arama alanýna bir kaç harf yazarak listede aratýn. 3 Deðiþikliði kabul etmek için Seç e ya da reddetmek için Ýptal e basýn. Para birimleri eklemek ve düzenlemek Not: Yalnýzca para birimleri düzenlenebilir, silinebilir ve eklenebilir. 1 Para birimi kategorisini seçin ve açýn. 2 Bir para birimini düzenlemek için onu seçin ve Aç a basýn. Bir para birimi eklemek için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yeni para birimi ni seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 3 Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Ýsim: Para biriminin ismi. Simge: Para birimi isminin kýsaltmasý. 4 Aþaðýdakileri tanýmlamak için Oraný hesapla'ya basýn: Oran: Temel birimle tanýmlanan çevrim oraný. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 5 Yeni ve temel para biriminin deðerini tanýmlayýn ve Ýptal'e basýn. 6 Deðiþiklikleri kabul etmek için Kapat a basýn.

14 9 Dosya görüntüleyici Dosya Görüntüleyici, bir çok metin düzenleyici, grafik ve diðer dosya biçimlerini görüntüleyebilmenize olanak tanýr. Ayrýca arþiv dosyalarýný görebilir ve bunlarý açabilirsiniz. Figure 4 Desteklenen biçimler CD-ROM'da farklý dosya biçimlerini destekleyen beþ farklý yükleme dosyasý bulunmaktadýr. Aþaðýda, mevcut yükleme dosyalarýnýn bir listesini ve destekledikleri dosya biçimlerini görebilirsiniz. Yükleme dosyasý Desteklenen dosya biçimleri Desteklenen dosya uzantýlarý Tüm yükleme dosyalarý Düz metin Windows bitmap Taþýnabilir Að Grafikleri Windows Meta Dosyasý TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF

15 10 MS_Powerpoint.sis MS_Excel.sis MS_Office.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000 Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000 Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/ 98/2000, Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/ 2000, Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/ 98/2000 PPT, POT, PPS XLS, XLC PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI Lotus v. 1/2/3/4/5/97/Millenium WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 Lotus_WP_AMI.sis Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 SAM WPD WordPerfect Graphic WPG Lotus Ami Draw SDW Bilgisayar Grafikleri Meta Dosyasý CGM Other.sis: Resim biçimleri Compuserve GIF Paintbrush GIF PCX, DCX Bölümlendirilmiþ Resim Dosyasý Biçimi TIF, JPG, JIF

16 11 Other.sis: Metin biçimleri Other.sis:Arþiv dosyalarý Ýnternet Hiper Metin Ýþaretleme Dili Düz metin vcard Zengin metin biçimi Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ Other.sis: Diðer biçimler Microsoft project Visio MPP VSD Dosyalarý görüntülemek Not: Menü seçenekleri ve komutlarý, görüntülenen dosya türüne baðlýdýr. 1 Ekstra uygulama listesinde Dosya görüntüleyici'yi seçin ve Enter'a basýn. 2 Aç iletiþim penceresi açýlýr. 3 Desteklenen bir dosya bulmak için Gözat'a, ardýndan da Tamam'a basýn. Dosya açýlýr. Dosya türüne baðlý olarak, aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz: Tüm dosyalar Görünümü deðiþtirmek için Büyüt ve Küçült'a basýn.

17 12 Ekranda yalnýzca belgenin ya da dosyanýn içindekileri görmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm>Tam ekran modu'nu seçin. Dosyayý göndermek için Gönder'e basýn. Gönderme iletiþim penceresi açýlýr. Seçenekler E-posta olarak / Kýzýlötesinden'dir. Göndermeyi onaylamak için Gönder e basýn. Dosya Görüntüleyici'yi kapatmak için Kapat a basýn. Metin belgeleri ve resimler Dosyanýn geniþliðinin ekran geniþliðine ayarlanmasý için menü tuþuna basýn ve Resim/Belge> Geniþliðe sýðdýr'a basýn. Dosyanýn pencereye sýðacak boyuta ayarlanmasý için Resim/Belge >Pencereye sýðdýr'a basýn. Metin belgeleri ve sayfalar Belge ya da Tablolama menülerinde, bir çok görüntüleme seçeneði bulunmaktadýr: Taslak görünümü: Taslak görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Taslak görünümü ya da Tablolama>Taslak görünümü'nü seçin. Taslak görünümünde, belgedeki ya da sayfadaki metin, tek yazýtipiyle görüntülenir. Karakter biçimlendirmeleri, paragraf hizalamalarý, aralýklar ve tablar da gösterilir. Gömülü nesneler, taslak görünümünde görüntülenmez. Normal görünüm: Normal görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Normal görünüm ya da Tablolama>Normal görünüm'nü seçin. Normal görünümde, tüm yazýtipleri ve gömülü nesneler, orijinal belgedeki gibi görüntülenir.

18 Sayfa görünümü: Sayfa görünümünü seçmek için Menü tuþuna basýn ve Belge>Sayfa görünümü ya da Tablolama>Sayfa görünümü'nü seçin. Sayfa görünümünde, belgenin ya da sayfa dosyasýnýn metni orijinal belgede olduðu gibi görüntülenirken, görüntüde ayrýca sarýlan satýrlar, sütunlar, sayfa marjlarý, üstbilgiler, altbilgiler ve notlar da bulunur. Resimler Resmin geniþliðinin ekran geniþliðine ayarlanmasý için menü tuþuna basýn ve Resim> Geniþliðe sýðdýr'a basýn. Resmin pencereye sýðacak boyuta ayarlanmasý için Resim>Pencereye sýðdýr a basýn. Resmi 90 derece saat yönünde döndürmek için Resim>Döndür seçin. Resmi açýldýðý görünümünde görüntülemek için Resim > Orijinale sýfýrla'yý seçin. Arþivlenmiþ dosyalar Seçilen dosyalarý geniþletmek için Geniþlet'e basýn. Bir hedef klasör iletiþim penceresi açýlýr. Arþivdeki tüm dosyalarý geniþletmek için Tümünü geniþlet'e basýn. Arþivdeki bir dosyayý görmek için Görüntüle'yee basýn. Arþivdeki öðeleri sýralamanýz da mümkündür. Sýralama ölçütünü tanýmlamak için Düzen > Sýrala'yý seçin. Seçenekler Ada göre/ Tarihe göre/boyuta göre tur. Sýralama düzenini tanýmlamak için Düzen > Sýralama Düzeni'ni seçin. Seçenekler Artan/Azalan'dýr. Ýpucu: Bir metin belgesini görüntülerken, metin seçebilir, bunu panoya kopyalayabilir ve diðer uygulamalara yapýþtýrabilirsiniz. 13

19 14 Ýpucu: Sonraki slayt / Önceki slayt için klavye kýsayollarý Shift-Ctrl-N ve Shift-Ctrl-P'dir. Powerpoint sunumlarý Slaytlarý görüntülemek için Menü tuþuna basýn ve Slayt > Sonraki slayt / Önceki slayt'ý seçin. Slayt menüsündeki diðer menü komutlarý Resim menüsündeki komutlarla ayný þekilde çalýþýr. Dosya Görüntüleyici seçeneklerinin yapýlandýrýlmasý Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Seçenekler i seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Görünüm sayfasý Varsayýlan yazýtipi: Varsayýlan yazýtipini seçmek için Deðiþtir'e basýn. Yazýtipi iletiþim penceresi açýlýr. Bilinmeyen dosyalarý görüntüle: Görüntüleyicinin bilinmeyen dosya türlerini nasýl ele aldýðýný tanýmlar. Seçenekler Metin olarak/onaltýlýk olarak/bakma'dýr. Desteklenmeyen dosyalarý görüntüle: Görüntüleyicinin desteklenmeyen dosya türlerini nasýl ele aldýðýný tanýmlar. Seçenekler Kullanýcýya sor/kayýtlý uygulamada aç/bilinmeyen olarak'týr. Diðer sayfasý Kýlavuz çizgileri göster : Sayfa kýlavuz çizgileri için varsayýlan ayarý seçin. Seçenekler Evet/Hayýr dýr. Arþivleri sýrala : Arþiv dosyalarý için varsayýlan sýralama ölçütünü seçin. Seçenekler Ada göre/ Tarihe göre/tür/boyuta göre tur. Sýralama düzeni: Varsayýlan sýralama düzenini seçin. Seçenekler Artan/Azalan'dýr.

20 Ýletiþim penceresini kapatmak için Kapat a basýn. Notes (Notlar) Figure 5 Notlar, çabucak not yazmak ve not listeleri yaratmak için kullanýlan basit bir metin düzenleyicidir. Bþir not listesi yaratmak için bir çok not oluþturabilirsiniz. Listeleri bir çok þekilde sýralayabilir ve listeyi bir defter þeklinde kaydedebilirsiniz. Notlar, kelime iþlemcilerde bulunan bir çok standart komutu içermektedir. Notlar, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur. Notlar ve defterler eklemek ve silmek Yeni bir not eklemek için Yeni not a basýn. Bir notu silmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Notu sil'i seçin. Yeni defter eklemek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yeni dosya 'yý seçin. Farklý konular için ayrý defterlere sahip olabilirsiniz 15

21 16 Ýpucu: Not görünümü, büyük metinleri düzenlemede çok kullanýþlýdýr. Ayrýk Görünüm, defterlere göz atmada kullanýlabilir. Ýpucu:Sözcük saydýrma iþlemi, notunuzu yaklaþýk 140 karakterle sýnýrlý SMS olarak göndermek istediðinizde iþinize yarayacaktýr. Görünümler Notun ya da hem notun hem de not listesinin içindekileri görebilirsiniz. Bir görünüm seçmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm > Ayrýk görünüm/not görünümü'nü seçin. Ayrýk görünümde, görünümler arasýnda geçiþ yapmak için Pencere deðiþtir'e basýn. Geçerli görünümü tam ekran modunda görmek için Menü tuþuna basýn ve Görünüm>Tam ekran'ý seçin. Normal görünüme geri dönmek için yeniden Tam ekran'ý seçin. Not metnini biçimlendirmek 1 Deðiþtirmek istediðiniz metni seçin. 2 Menü tuþuna basýn ve Biçim menüsünde seçenekleri belirleyin. Metinde kullanýlan yazýtipini ya da koyu, italik, altçizgili ya da madde imli metinin diðer seçeneklerini deðiþtirmek için Yazýtipi...'ni seçin. Nottaki sözcükleri saydýrmak Menü tuþuna basýn ve Araçlar> Sözcük sayýsý ný seçin. Bir nota yazým denetimi yapmak Yüklenmiþ bir yazým denetimi uygulamasýna sahipseniz, aþaðýdaki iþlemleri uygulayarak bir nota yazým denetimi yapabilirsiniz: 1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Yazým denetle... yi seçin. 2 Bilinmeyen bir sözcükle ilgili daha fazla öneri almak için Öneriler'i vurgulayýn ve Deðiþtir'i seçin.

22 Notlarýn sýralanmasý Aþaðýdaki iþlemleri uygulayarak bir defterdeki notlarý sýralayabilirsiniz: 1 Menü tuþuna basýn ve Araçlar >Sýrala'yý seçin ve sýralama ölçütünü belirleyin. Seçenekler Oluþturma tarihi/son güncelleme tarihi/alfabetik olarak'dýr. 2 Sýralama düzenini seçmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar>Sýralama düzeni ni seçin ve Artan ya da Azalan sýralamadan birini tercih edin. Tercihler Not tercihlerini deðiþtirmek için Menü tuþuna basýn ve Araçlar > Tercihler i seçin. Ýki sayfalý bir iletiþim penceresi açýlýr. Aþaðýdakileri tanýmlayýn: Görünüm Tercihleri Kayýt baþlýklarýný göster - liste görünümünü ayrýk ekranýn solunda mý yoksa saðýnda mý görüntüleneceðini belirler. Kayýt geniþliði - Ayrýk görünümde, notun geniþliðini tanýmlar. %10-%80 arasýnda bir deðer seçebilirsiniz. Göster - Ekranýn alt tarafýnda bulunan durum çubuðundaki tarih biçimini belirler. Seçenekler, son güncelleþtirme tarihi /oluþturma tarihi dir. Not Tercihleri Her zaman yeni bir kayýtla baþla - Notlar'ýn, kullanýcý için otomatik olarak yeni bir not yaratýp yaratmayacaðýný belirlemenize olanak tanýr. Seçenekler Hayýr / Evet / Yalnýzca açýldýðýnda. 17

23 18 Listeye ekle - Ayrýk görünümde, not listesinde ne kadar metnin görüntüleneceðini tanýmlamanýzý saðlar. Seçenekler Ýlk satýr / Tüm metin dir. Ýlk satýr seçeneði, yalnýzca notun ilk satýrýnda görünür. Tüm metin, metnin olabildiðince büyük bir bölümünü görüntüler. Not yazdýrmak Bir notu yazdýrmak için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yazdýrma>Yazdýr...'ý seçin. Sayfa düzenini tanýmlamak için Menü tuþuna basýn ve Dosya > Yazdýrma > Sayfa düzeni ni seçin. Yazdýrmaya baþlamadan önce sayfayý ekranda görmek için Menü tuþuna basýn ve Dosya>Yazdýrma>Sayfa önizleme...'yi seçin. T Notlarý bulmak Bulma iletiþim kutusu, kullanýcýnýn metinleri tüm defter içinde çabucak ve kolayca bulmasýný ve deðiþtirmesini saðlar. 1 Menü tuþuna basýn ve Düzen > Bul u seçin. 2 Bulunacak metni girin. Deðiþtirilecek metni girmek için Deðiþtir'e basýn. 3 Büyük/küçük harf duyarlý eþleþtirme ya da tam sözcük eþleþtirme seçerek ya da sözcüðün yalnýzca bir bölümünü aratarak aramanýzý daraltmak için Seçenekler'e basýn. 4 Bul'a basýn. Notlar, ilk önce açýk olan notu arayacak, daha sonra defterdeki diðer notlarda da arama yapýlacaktýr. 5 Bir sonraki tekrarý bulmak için Sonrakini bul'a basýn.

24 Çoklu Ortam Dönüþtürücü Çoklu Ortam Dönüþtürücü, bir PC uygulamasýdýr. Çoklu Ortam dönüþtürücü ile, bilinen video biçimlerini, Nokia 9210 Communicator'da oynatýlabilecek NIM biçimine dönüþtürebilirsiniz. Ayný zamanda çeþitli ses dosyasý biçimlerini de WAV biçimine dönüþtürebilir ve mevcut WAV biçimindeki ses dosyalarýný, Nokia 9210 Communicator'la kullanmak üzere optimize edebilirsiniz. Örneðin dönüþtürülmüþ WAV dosyalarýný zil sesleri olarak kullanabilirsiniz. Ýpucu: NIM, Nokia Interleaved Multimedia - Nokia Aralýklý Çoklu Ortam" dosya biçiminin kýsaýltýlmýþ adýdýr. 19 Figure 6 Dönüþtürücünün kullanýlmasýnýn önemli yararlarý vardýr: Bir dosyayý dönüþtürürken, dönüþtürülmüþ ses ya da video dosyalarýnýn boyutu genellikle orijinal dosyadakinden çok daha küçük olur. Bu nedenle, Communicator'da çalýnýrken fazla iþlemci gücü gerektirmez ve daha akýcý þekilde iþlenebilir. Aslýnda, bir çok dosya, dönüþtürülmeden Communicator'da çalýnamaz.

25 20 Bir WAV dosyasýný Communicator'da çalarken, ses kalitesi genellikle iyidir. Not: Çoklu Ortam Dönüþtürücü, Windows Ortam Yürütücüsü'nde kullanabileceðiniz dosya biçimlerinden çoðunu desteklemektedir. Desteklenen dosya türleri, yüklü Ortam Yürütücüsünün sürümüne ve yüklü ses ve video kodeklerine baðlýdýr. Genellikle Çoklu Ortam Dönüºtürücü, AVI, WAV, MPG ve MP3 dosyalarýndan bir ço?unu destekleyebilmektedir. Bir yalnýzca-ses dosyasýnýn optimize edilmesi 1 Menüde Dosya > Aç'ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Dönüþtürmek istediðiniz ses dosyasýna geçin ve OK'ý týklatýn. Dosya bilgileri, pencerenin sol tarafýnda bulunan Originalfile alanlarýna aktarýlýr. Alanlarda dosya türü, dosya boyutu ve çalma süresi görüntülenir. 3 Audio format alanýnda, þu iki seçenekten birini tercih edin: Low compression: En iyi ses kalitesi için Normal compression: Biraz düþük ses kalitesi, ancak önemli ölçüde küçük dosya boyut için 4 Convert'ü týklatýn. Dönüþtürülen dosyanýn dosya bilgileri, pencerenin sað tarafýnda bulunan Converted file alanlarýna aktarýlýr. 5 Yeni dosyayý kaydetmek için menüde Dosya>Farklý kaydet'i seçin.

26 Video dosyasýný dönüþtürmek 1 Menüde Dosya > Aç'ý seçin. Bir iletiþim penceresi açýlýr. 2 Dönüþtürmek istediðiniz video dosyasýna geçin ve OK'ý týklatýn. Dosya bilgileri, pencerenin sol tarafýnda bulunan Originalfile alanlarýna aktarýlýr. Alanlarda dosya türü, dosya boyutu ve çalma süresi görüntülenir. 3 Video quality alanýnda, þu iki seçenekten birini tercih edin: Smooth motion, small image size: Ulaþýlabilecek en yüksek kare hýzý için. Normal motion, normal image size: Normal görüntü boyutu ve biraz az akýcý olan hareketler için. 4 Dosyada hem video hem de ses bulunuyorsa, Audio format alanýnda aþaðýdaki iki seçenekten birini seçin: Music, normal compression: Kaynak dosyada müzik ya da yüksek ses kalitesi gerektiren baþka bir içerik varsa, bunu seçin. Voice, high compression: Orijinal dosyada yalnýzca konuþmalar varsa ve dosya boyutunun küçük olmasý, ses kalitesinden daha önemliyse, bunu seçin. 5 Convert'ü týklatýn. Dönüþtürülen dosyanýn dosya bilgileri, pencerenin sað tarafýnda bulunan Converted file alanlarýna aktarýlýr. 6 Yeni dosyayý kaydetmek için menüde Dosya>Farklý kaydet'i seçin. Not: Dönüþtürme sýrasýnda, dosyalarý çalamazsýnýz. Dönüþtürdüðünüz dosyalarý Communicator'ýnýza kopyalamak için PC Suite for Nokia 9210 Communicator'ý kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için satýþ paketindeki PC Suite Kýlavuzuna bakýn. Ýpucu: Kare hýzý bir filmde ya da video da arka arkaya gösterilerek hareket ilüzyonu yaratan resimlerden her biri olan karelerin gösterilme hýzý. Kare hýzý, kare/saniye (fps) olarak ölçülür. Ne kadar az çerçeve kullanýlýrsa, video da o kadar takýlýr. Ýpucu: Dönüþümden önce orijinal dosyayý ve dönüþümden sonra dönüþtürülmüþ dosyayý çalabilirsiniz. Çalmayý baþlatmak, duraklatmak ve durdurmak için, önizleme ekranlarýnýn altýndaki kontrolleri kullanýn. 21

27 22 Ýpucu: Nokia oyun servisleri için üye olun. Oyunlar Communicator yalnýzca etkili bir iþ aracý deðildir. Ayný zamanda boþ zamanlarýnýzý deðerlendirmeniz için bazý heyecan verici eðlence özellikleri de saðlamaktadýr. Bu bölümde, Nokia 9210 Communicator'da oynayabileceðiniz müthiþ oyunlar bulacaksýnýz. Yükleme Nokia 9210 Communicator'ýnýzýn PC'nize baðlý olduðundan emin olun. CD-ROM'u açýn, Software for the communicator/games klasöründe istediðiniz oyunu seçin ve Yükle'ye basýn. Bounce Bounce, tehlikeli bir ortamda küçük bir topu kontrol ettiðiniz bir oyundur. Her seviyede top zýplatarak ve yuvarlatarak ilerletirsiniz. Bunu yaparken, tehlikelerden kaçýnmalý ve bir sonraki seviyeye geçmenizi saðlayacak halkalarý toplamalýsýnýz. Daha yukarýya zýplamak için lastik bloklarý kullanýn hatta eriþilmesi zor halkalara ulaþmak için yer çekimini tersine çevirin. Oyunun oynanmasýyla ilgili talimatlar, oyunda bulunabilir. Bounce, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur.

28 23 Figure 7 Gereksinimler Bounce, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya a hafýza kartýnýzda en az 1,5 MB boþ hafýza ve 800 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Bounce'u oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Bounce simgesini seçin ve Aç'a basýn. 2 Hareketli bounce logosunu gördüðünüzde, ana menüsüne geçmek için bir tuþa basýn. 3 Menüden çeþitli öðeleri seçmek için, Ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz öðeleri vurgulayýn ve Enter tuþuna basýn. Ana Ekran Ana Ekran menüsünde beþ seçenek bulunmaktadýr: Start Game (Oyunu baþlat), Online (Çevrimiçi), Options (Seçenekler), High Scores (Yüksek puanlar) ve Quit (Çýkýþ). Quit seçmek için, Oklar tuþunda > okuna basýn ve ardýndan Enter'a ya da en alttaki komut düðmesine basýn.

29 24 Start Game (Oyunu Baþlat) Start Game menüsünde dört seçenek bulunmaktadýr: New Game (Yeni Oyun), Continue (Devam), Instructions (Talimatlar) ve Back (Geri). New Game, 1. seviyeden yeni bir oyun baþlatýr. Continue, Continue (Devam) menüsüne geçmenizi saðlar. Instructions, oyunun özelliklerinin otomatik tanýtýmýný baþlatýr. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Continue (Devam) Continue menüsünde, daha önce kaydedilmiþ oyunlar için dört yuva bulunmaktadýr. Her yuvada, kaydedilen oyunun seviye numarasý ve kalan hayatlarýn sayýsý gösterir. Bu kayýt yuvalarýndan birini seçtiðinizde, oyunu kaydettiðiniz seviyenin en baþýndan, kaydettiðiniz sýrada sahip olduðunuz hayat sayýsýyla yeniden baþlarsýnýz. Kayýtlý bir oyunu yüklediðinizde, puanýnýz sýfýr olacaktýr. Bu nedenle, en yüksek puaný elde etmenin tek yolu her seviyeye tek seferde oynamaktadýr. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Online (Çevrimiçi) Online seçeneði, Nokia 9210 Communicator oyunlarý ana sayfasýna baðlanmanýzý saðlar. Bunu yapmak için, Communicator'ýnýzýn, Ýnternet'e baðlanmaya hazýr olmasý gerektiðini unutmayýnýz. Gezgini kapattýðýnýzda, Bounce ana menüsüne geri dönersiniz. Ana sayfayý, bu ve diðer oyunlarla ilgili ipuçlarý, yardým almak ve haberlere ulaþmak için sýk sýk ziyaret edin.

30 Not: Communicator'ýnýzýn telefonu, bu iþlevin kullanýlabilmesi için açýk olmalýdýr. Cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da tehlikeye sebep olabileceði yerlerde telefonu açmayýn. Options (Seçenekler) Options menüsünde üç seçenek bulunur: Change Keys (Tuþlarý Deðiþtir), Change Sound (Sesi Deðiþtir) ve Back (Geri). Change Keys, kontrol tuþlarýný yeniden tanýmlamanýza izin verir. Change Sound, ses efektlerinin ses yüksekliðini ayarlamanýza izin verir. Back, ana ekrana geri dönmenizi saðlar. High Scores (Yüksek Puanlar) High Scores seçeneði, Bounce'da yaptýðýnýz en yüksek puanlar listesini gösterir. Ana ekrana geri dönmek için Back'e basýn. Kontroller Ok tuþlarýndaki < ve > oklarý, topu sola ve saða hareket ettirirler. Boþluk çubuðuna basarak, topu zýplatabilirsiniz. Options menüsünde Change Keys seçeneðini kullanarak, kontrol tuþlarýný deðiþtirebilirsiniz. Boyut deðiþtirmek Doðru nesnelere dokunduðunda topun boyutu deðiþebilir. Büyük bir top, küçük bir topa göre daha yükseðe zýplayabilir ve daha hýzlý hareket eder, ayný zamanda suda yüzebilir. Küçük top, dar aralýklardan geçebilir. Tanýtým Gösterisi Oyunda bir çok farklý öðe bulunmaktadýr. Start Game menüsünde Instructions seçerek, oyunun özelliklerinin tanýtýldýðý, tanýtým gösterisini izleyebilirsiniz. Ýstediðiniz zaman herhangi bir tuþa basarak menüden çýkabilirsiniz. 25

31 26 Oyunun duraklatýlmasý Esc tuþuna ya da komut düðmelerinden herhangi birine basýlmasý, oyunu duraklatacaktýr. Oyun durakladýðýnda, tuþlarý yeniden tanýmlamak ve ses yüksekliðini deðiþtirmek için Options menüsne geçebilirsiniz. Ayrýca oyunu sona erdirebilir ya da kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. Seviyeler arasýnda Her seviyenin sonunda, oyunu kaydetmek, oyun seçeneklerini deðiþtirmek, oyundan çýkmak ya da devam etmek seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Oyunu kaydetmeyi seçtiðinizde, daha önce kaydetmiþ olabileceðiniz kayýtlý oyunlarýn seviye numaralarýný içeren dört oyun kayýt yuvasý listesi açýlýr. Options'ý seçtiðinizde, ana ekrandaki Options menüsüyle ayný liste açýlacaktýr. End game (oyunu sonlandýr), oynadýðýnýzdan oyundan çýkmanýzý ve ana ekrana geri dönmenizi saðlar. Continue (devam), bir sonraki seviyeye geçmenizi saðlar. Game over (Oyun bitti) Tüm seviyeleri tamamladýðýnýzda ya da tüm hayatlarýnýzý kaybettiðinizde, oyun sona erer. Oyun sona erdiðinde puanýnýz yeterince yüksekse, adýnýzý yüksek puanlar tablosuna girmeye hak kazanýrsýnýz. Triplepop Triplepop, farklý renklerdeki toplarýn ekranýn kenarlarýndan uçtuðu ve ortada bir küme oluþturduðu hýzlý bir oyundur. Bu kümeyi döndürerek, serbestçe uçan toplarý istediðiniz yerlere indirebilirsiniz. Ayný renkten üç topu yan yana getirdiðinizde, toplar patlar! Yeterince hýzlý olamadýðýnýzda, küme büyüyerek sýnýrlarý aþar ve oyunu kaybedersiniz. Triplepop, yalnýzca Ýngilizce olarak mevcuttur.

32 27 Figure 8 Gereksinimler Triplepop, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya a hafýza kartýnýzda en az 1,5 MB boþ hafýza ve 800 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Triplepop'u oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Triplepop simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Hareketli Triplepop logosunu gördüðünüzde, ana menüsüne geçmek için bir tuþa basýn. 3 Menüden çeþitli öðeleri seçmek için, Ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz öðeleri vurgulayýn ve seçmek için Enter tuþuna basýn. Ana Ekran Ana Ekran menüsünde beþ seçenek bulunmaktadýr: Start Game (Oyunu baþlat), Online (Çevrimiçi), Options (Seçenekler), High Scores (Yüksek puanlar) ve Quit (Çýkýþ). Quit seçmek için, Oklar tuþunda > okuna basýn ve ardýndan Enter'a ya da en alttaki komut düðmesine basýn.

33 28 Start Game menüsü (Oyunu Baþlat) Start Game menüsünde dört seçenek bulunmaktadýr: New Game (Yeni Oyun), Change Skill (Zorluðu Deðiþtir), Instructions (Talimatlar) ve Back (Geri). New Game, o sýrada seçili olan zorluk seviyesinden yeni bir oyun baþlatýr. Change Skill, zorluk seviyesini deðiþtirebileceðiniz Skill Options (Zorluk seçenekleri) ekranýna geçmenizi saðlarken Instructions, oyunun nasýl oynanacaðýyla ilgili talimatlarý verir. Back, Ana Ekrana geri dönmenizi saðlar. Zorluk seviyesini deðiþtirmek Skill Options menüsünde (Easy (Kolay), Medium (Orta) ve Hard (Zor)) üç zorluk seviyesi ve ana ekrana geri dönmenizi saðlayacak Back seçeneði bulunmaktadýr. Seçili olan zorluk seviyesi vurgulanmýþtýr. Online (Çevrimiçi) Online seçeneði, Nokia 9210 Communicator oyunlarý ana sayfasýna baðlanmanýzý saðlar. Bunu yapmak için, Communicator'ýnýzýn, Ýnternet'e baðlanmaya hazýr olmasý gerektiðini unutmayýnýz. Gezgini kapattýðýnýzda, Triplepop ana menüsüne geri dönersiniz. Not: Communicator'ýnýzýn telefonu, bu iþlevin kullanýlabilmesi için açýk olmalýdýr. Cep telefonlarýnýn kullanýmýnýn yasak olduðu veya parazit ya da tehlikeye sebep olabileceði yerlerde telefonu açmayýn. Options (Seçenekler) Options menüsünde üç seçenek bulunur: Change Sound (Sesi Deðiþtir), Change Keys (Tuþlarý Deðiþtir) ve Back (Geri). Change Sound, ses efektlerinin ses yüksekliðini ayarlamanýza izin verir. Change Keys kontrol tuþlarýný yeniden tanýmlamanýzý ve Back, ana ekraný geri dönmenizi saðlar.

34 High Scores (Yüksek Puanlar) High Scores seçeneði, Triplepop'ta yaptýðýnýz en yüksek puanlar listesini gösterir. Ana ekrana geri dönmek için Back'e basýn. Oyun Merkezinde siyah bir taþ bulunan toplar kümesini kontrol ediyorsunuz. Oyun sýrasýnda, toplar soldan saða doðru görünmeye baþlayarak, merkeze doðru hareket ederler ve kümeye yapýþýrlar. Küme gelen toplarýn nereye çarpacaðýný deðiþtirmenizi saðlamak için < ve > oklarý kullanýlarak kontrol edilir. Küme dairesel bir sýnýrý geçene kadar büyümeye devam eder. Bu sýnýra geldiðinde oyun sona erer. Dört farklý renkte top vardýr: kýrmýzý, yeþil, sarý ve mavi Ayný renkten üç ya da fazla topu bir araya getirdiðinizde, toplar patlayýp yok olur ve her patlayan top için 5 puan verilir. Daha sonra etkisiz toplara dikkat edin. Etkisiz toplar zincirleri kendi kendilerine patlamazlar. Ancak baþka bir renk bunlarýn yanýnda biriktiðinde patlarlar. Zaman yavaþça ilerlediðinde, kümedeki toplar yanýp sönmeye baþlar ve sonunda taþa dönüþürler. Bu taþlar ancak üzerlerine özel bonus toplar atýlarak parçalanabilirler. Oyunun baþlangýcýnda, boþ bonus top göstergesini görebilirsiniz. Bir seferde dört ya da daha fazla topu patlatarak burayý doldurabilirsiniz. Zincir ne kadar uzun olursa, bonus da o kadar büyük olur. Gösterge doldukça, >fire< tuþuna bastýðýnýzda hangi bonus topun fýrlatýlacaðýný göstermek için simgeler yanmaya baþlar. Dört farklý bonus top bulunmaktadýr ve her birinin küme üzerindeki etkisi farklýdýr. 29

35 30 Bu etkiler: kümeye çarptýðýnda bitiþiðindeki toplarý patlatmak çarptýðý yerden merkez taþa kadar olan toplarý patlatmak çarptýðý yerin etrafýný saran halkadaki toplarý patlatmak çarptýðý yerin etrafýný saran halkanýn içindeki ve üzerindeki toplarý patlatmak Oyun sona erdiðinde puanýnýz yeterince yüksekse, adýnýzý yüksek puanlar tablosuna girmeye hak kazanýrsýnýz. Kontroller Varsayýlan kontroller þunlardýr: Sol- Ok tuþlarýndaki < oku Sað - Ok tuþlarýndaki > oku Ateþ - boþluk çubuðu Oyunu duraklatmak Esc tuþuna ya da Komut Düðmelerinden herhangi birine basýlmasý, oyunu duraklatacaktýr. Oyun durakladýðýnda, tuþlarý yeniden tanýmlamak ve ses yüksekliðini deðiþtirmek için Game Options menüsne geçebilirsiniz. Ayrýca oyunu sona erdirebilir ya da kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. Card Deck Solitaire kart oyunlarý, belki de en çok bilinen ve en meþhur kart oyunlarýdýr. Card Deck for the Nokia 9210 Communicator, eðlence ve çeþitli solitaire kart oyunlarý sunmaktadýr.

36 31 Figure 9 Gereksinimler Card Deck, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda ya da hafýza kartýnýzda yaklaþýk 1,2 MB boþ hafýza ve 400 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Card Deck'i baþlatmak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Card Deck simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Card Deck baþlatma ekranýna geçtiðinizde Play'e (Oyna) basýn ve listeden bir oyun seçin. Oyunun kurallarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için Ctrl+H tuþlarýna basýn. Kontroller Ýmleci hareket ettirmek için Ok tuþlarýna basýn. Bir desteden diðerine geçmek için, Ok tuþlarýnda < ya da > okuna basýn. Bir deste içinde hareket etmek için, yukarý ve aþaðý oklarý kullanýn. Bir kartý almak ya da býrakmak için, boþluk çubuðuna ya da <Z> tuþuna basýn. Oyun masasýnda kartlarýn yeniden daðýtýlmasý için Enter tuþuna basýn.

37 32 Online (Çevrimiçi) Bu ve diðer oyunlarla ilgili ipuçlarýna ve yardýma ulaþmak için, games/92xx adresindeki Nokia 9210 Communicator oyun ana sayfasýný ziyaret edin. Snake EX Snake EX, klasik Nokia Yýlan oyununun, Nokia 9210 Communicator'da kullanýlan geliþmiþ bir sürümüdür. Figure 10 Gereksinimler Snake EX, Nokia 9210 Communicator'ýnýzda yaklaþýk 1,2 MB boþ hafýza ve 650 KB boþ disk alaný gerektirmektedir. Snake EX'i oynamaya baþlamak 1 Ok tuþlarýný kullanarak Ekstra listesinden Snake EX simgesini seçin ve Aç a basýn. 2 Hareketli Snake EX baþlatma ekraný açýldýðýnda kontrolleri, zorluðu ve birden fazla oyuncu ayarlarýný seçmek için Settings (Ayarlar) ve Mode (Mod) seçin.

38 3 Yeni oyuna baþlamak için Play'e (Oyna) basýn. Oyun Yýlaný yiyeceklerin üzerinden geçirerek uzamasýný saðlayýn. Yýlaný durduramaz ya da geri gitmesini saðlayamazsýnýz. Duvarlara ya da kuyruða çarpmamaya çalýþýn. Yiyeceklerin yaný sýra, oyun alanýnda bazý güçlendiriciler de bulunmaktadýr. Güçlendiriciler ya oyununuza yardýmcý olur ya da daha zor hale getirir. Ekranda soru iþareti simgesiyle gösterilirler. Yýlan yiyene kadar etkileri gizemini korur. Oyunun iki modu vardýr. Klasik modda, oynamak istediðiniz labirenti ve yýlanýn hareket hýzýný seçebilirsiniz. Zorlu modunda, belirli puanlara ulaþtýkça bir labirentten diðerine geçersiniz. Oyunu bir arkadaþýnýza karþý da oynayabilirsiniz. Ya bir cihazla ya da kýzýlötesi baðlantýyla iki cihazla oynayabilirsiniz. Kontroller ve dil Yýlaný üç farklý þekilde kontrol edebilirsiniz: Doðrudan - Ok tuþlarýný kullanarak Göreceli - Ok tuþlarýnda < ve > oklarýný kullanarak Yýlan, saat yönünde ya da saat yönünün tersine döner. Çapraz - çapraz oklarý kullanarak. Örneðin, sol üst ok, yýlaný yukarý ya da sola ve alt sað ok yýlaný aþaðý ve saða döndürür. Yýlanýn dili vardýr. Bunu kullanarak yiyecekleri uzaktan alabilirsiniz. Dili kontrol etmek için boþluk çubuðunu kullanýn. 33

39 34 Zorluk düzeyi Oyunda beþ zorluk seviyesi bulunmaktadýr. Birinci seviyede, yýlan yavaþça hareket eder ve kontrol edilmesi kolaydýr. Daha yüksek seviyelerde, yýlan hýzlý hareket eder ancak yiyeceklerden daha fazla puan alýnýr. Labirentler Klasik modda, oyunun baþýnda oynamak istediðiniz labirenti seçebilirsiniz. Labirentlerde farklý yiyecek ve güçlendirici gruplarý bulunur. Zorlu modda, birinci labirentten baþlanýr ve belirli puanlara ulaþtýkça daha zorlu labirentlere geçilir. Güçlendiriciler Oyunda yedi adet güçlendirici bulunmaktadýr. Oyunu geçici olarak daha kolay ya da daha zor duruma getirebilirler. Güçlendiricilerin ne olduðunu almadan önce öðrenmeniz mümkün deðildir. Bol yiyecek: oyun alanýnda yeni yiyecekler belirir. Yenilmezlik: Yýlan, ölmeden duvarlardan ve kendi kuyruðundan geçebilir. Küçültücü: Yýlaný küçültür. Bunun etkisi kalýcýdýr. Gevþet: Yýlaný yavaþlatýr. Ters: oyun kontrollerini tersine çevirir. Dil: dilin iki katý uzunluða gelmesini saðlar. Turbo: Yýlan'ýn hýzýný arttýrýr.

40 Diðerleri Yazýtipi Communicator'ýnýzýn "Diðer" alt klasöründe bulunan karater stillerinin sayýsýný arttýrmak için ekstra yazýtipleri. Yazým denetimi Yazým denetimi uygulamasýný Nokia 9210 Communicator'ýnýza yüklediðinizde, örneðin Word'de olduðu gibi Menü listesinde Yazim denetleme... öðesinin bulunduðu uygulamalarda, sözcüklerin ve metnin doðru yazýlýp yazýlamdýðýný kontrol edebilirsiniz. Yazým denetimiyle ilgili daha ayrýntýlý bilgi için Kullanýcý Kýlavuzunda To check spelling on page 31'na bakýn. Not: Sadece Ýngilizce metin ve sözcükler için yazým denetimi yapabilirsiniz. 35

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N73-1

Ek uygulamalar. Nokia N73-1 Ek uygulamalar Nokia N73-1 NOKIA N73 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı