BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ GZFT Analizi A- Güçlü Yönler B- Zayıf Yönler C- Fırsatlar D- Tehditler V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

3 Hususi İdareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk 3

4 SUNUŞ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunun hazırlanması hükme bağlanmıştır. Balıkesir İl Özel İdaresinin 2011 Yılı içinde yaptığı faaliyetleri halkın takdirine sunarak, 2011 yılı Yatırım Programında bulunan işler ile 2011 yılı bütçesi ile konulan ödeneklerin gerçekleşme düzeylerini belirten, 2011 Yılı Balıkesir İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2011 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır. Sınırlı kaynakları yerinde ve tasarruflu kullanarak, önemli işler başaran Balıkesir İl Özel İdaresi, İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkıda bulunacak hizmetler yapmıştır. Sunulan hizmetlere ayrıntılı olarak bu raporda yer verilmiştir. İl Özel İdaremiz faaliyetlerini yerine getirirken bu sene olduğu gibi ileriki yıllarda da sahip olduğu kaynakları büyük bir titizlikle etkili ve planlı bir şekilde kullanacaktır. İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı gayretlerinden dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Yılmaz ARSLAN Vali 4

5 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyon Balıkesir de eğitim, kültür, sağlık, tarım, çevre, ekonomi, imar ve sosyal alanda sürekli gelişmeyi, temel ilke alarak, kaynakların ilin öncelikleri doğrultusunda, katılımcı, stratejik yönetim anlayışıyla, plan dahilinde rasyonel kullanımını sağlayarak, yaşam kalitesini yükseltmek. Vizyon Milli, tarihi ve kültürel değerlerin gücünü katılımcı bir anlayışla geleceğe taşıyan ve sürekli gelişen bir Balıkesir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları: İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve Spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir belediyeleri hariç, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, turizm, sanat, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarılabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. 5

6 İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır. İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmaya tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilatını yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 6

7 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 1.FİZİKSEL YAPI: Balıkesir İl Özel İdaresi, şehir merkezi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokakta bulunan ( 8 ) katlı Öz Merkez Binasının ve 7. katlarında, Anafartalar Caddesindeki Özel İdare 2. İşhanı 4. katta ve Paşaalanı Mahallesindeki yerleşkede hizmet vermektedir. İl Özel İdaresinin Hizmet araçlarının Dağılımı ARACIN CİNSİ MEVCUT Otomobil 40 Arazi Binek Pikap 15 Minübüs 4 Midibüs 2 Damperli Kamyon 39 Yol Bakım Tamir Aracı 1 Akaryakıt Tankeri 1 Su Tankeri - Arazöz 4 Treyler Çeker 2 Yapım Greyderi 19 Dozer 10 Yükleyici Las.Tek.Paletli 11 Exkavatör 8 Kanal Kazıcı 12 Skreyper 2 Seyyar Kompresör 4 Wagon Drill 2 Distribütör Yapım-Bakım 6 Röley Tank 2 Silindir Yapım /Yama 20 Fork-Lift 1 Konkasör 2 Asfalt Plenti 3 Seyyar Kaynak Makinası 1 Çekilir Tip Akaryakıt Tank. 1 Silindir Taşıma Römorku 6 Semi Treyler 5 Kamp Treyler 7 Jeneratör 2 Yıkama Cihazı 1 GENEL TOPLAM 233 7

8 İlçelerde Bulunan Lojmanlar Sıra No BULUNDUĞU YER ALANI (m 2 ) 1 Ayvalık Kaymanamevi (1) Ayvalık Özel İdare Müdür Lojmanı (1) 78 3 Ayvalık Macit Ataklı İlk.Öğrt.Ok.Loj.(1) 90 4 Balya Kaymakamevi (1) Balya Özel İdare Müdür Lojmanı (1) Balya Emniyet Amirliği Lojmanı (1) Balya Personel lojmanı (1) Bandırma Kaymakamevi( Kiralama) Bigadiç Kaymakamevi (1) Burhaniye Kaymakamevi Burhaniye Özel İdare Müdür Loj Dursunbey Kaymakamevi Edremit Kaymakamevi Edremit Özel İdare Müdür Lojmanı Erdek Kaymakamevi Erdek Özel İd.Müdür ve Memur Loj.( 2 )ad Gömeç Özel İdare Müdür Lojmanı Gönen Kaymakamevi Gönen Özel İd.Memur.Lojmanı Gönen Özel İd.Müdür ve Mem.Lojm ( 2 ) ad Havran Kaymakamevi Havran Özel İdare Müdür Lojmanı İvrindi Kaymakamevi İvrindi Özel İdare Müdür Lojmanı Kepsut Kaymakamevi Kepsut Özel İd.Müdür ve Mem.Lojm. ( 2 ) ad Manyas Kaymakamevi Marmara Özel İdare Lojmanları ( 9 ) ad Marmara İlköğretim Okulu Lojmanı Marmara İlköğretim Okulu Lojmanı Savaştepe Kaymakamevi Savaştepe Özel İd.Müd.Memur Loj.( 2 ) ad Sındırgı Kaymakamevi Sındırgı Özel İdare Müdür Lojmanı Susurluk Kaymakamevi Susurluk Özel İdare Müdür Lojmanı ÖRGÜT YAPISI Balıkesir İl Özel İdaresi, 5302 sayılı kanunda tanımlandığı gibi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder. 8

9 18 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE, ETÜT, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, İÇMESUYU, KANALİZASYON SULAMA, ARAZİ, GÖLET VE İSTATİSTİK 3194 SAYILI İMAR KANUNU YOL KÖPRÜ ETÜT PROJE VE YOLLARIN RESMİLEŞMESİ EĞİTİM, SİVİL SAVUNMA, İŞÇİ SAĞLIĞI, PERSONEL SOSYAL TESİSLER MAKİNA AMBAR İHALE VE AYNİYAT EVRAK, ARŞİV DONANIM, DESTEK, e-içişleri, BİMER, YEREL YÖNETİM PROJELERİ GSM MADEN İŞLERİ DENETİM MECLİS ENCÜMEN İL ZARAR TESPİT KOMİSYONU VE MİKRO KREDİ MUHASEBE GELİR GİDER İŞLEMLERİ YAPIM İHALELERİ VE KONTROLLÜK İŞLEMLERİ KAMULAŞTIRMA, İNŞAAT, BAKIM ONARIM VE KİRALAMA İL ÖZEL İDARESİ ORTAKLIĞINDAKİ ŞİRKETLER ÇEVRE ISLAHI, KORUNMASI, KONTROLÜ, AB PROJESİ FAALİYETLERİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE UŞALIM HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI İL GENEL MECLİSİ VALİ KOMİSYONLAR GENEL SEKRETER İL ENCÜMENİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜD. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. 9

10 VALİ Yılmaz ARSLAN : 1967 yılında Samsun İli Havza İlçesinde doğmuştur yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren Yılmaz ARSLAN, 1989 yılında Tokat Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Arslan, 1992 yılında Çorum İli Ortaköy ilçesinde kaymakam olarak atandı yılında Ordu İli Kumru ilçesi kaymakamlığı görevini yürüten Arslan daha sonra, sırası ile Van Saray ve Hatay Altınözü ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.1999 yılında Van Vali Yardımcılığına atanan Yılmaz ARSLAN, 2001 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi oldu yılında da Mülkiye Başmüfettişi olan Yılmaz ARSLAN, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaparken tarihinde Balıkesir Valisi olarak atandı. Valinin Görev ve Yetkileri: a) İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümeninin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esneklik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak. 10

11 İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdaresinin üst düzey organları İl genel meclisi, İl encümeni ve vali olarak tanımlanmıştır. Bu organların İl Özel İdaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur. 1- İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisine kanunla özel yetkiler verilmiş ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl Genel Meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen İl Genel Meclisi Başkanı tarafından yönetilir. a) Meclis Başkanlık Divanı İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yenisi seçilir. İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. b) İhtisas Komisyonları İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. c) Denetim Komisyonu İl Genel Meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur. d) Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 11

12 2- Vali Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu niteliği ile aynı zamanda İl Encümeninin başkanıdır. Vali, İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 3- İl Encümeni İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Böylece encümenin toplam 11 kişiden oluşması öngörülmüştür. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder Yılı İl Genel Meclisi Üyeleri Listesi İLÇESİ ADI VE SOYADI PARTİSİ İLÇESİ ADI VE SOYADI PARTİSİ MERKEZ Şükrü GÜNEŞ AKP ERDEK Ali Çetin ŞAHİN CHP Recep ŞEKER AKP Mehmet ERKOVAN CHP Türkan BUĞRA AKP Hikmet ONAY AKP İsmail Hakkı SANDIKÇI AKP GÖMEÇ İsmail MESTAN AKP Cemal KOCATAŞ MHP Muammer BİRDAR MHP Şani ERDAL MHP GÖNEN Bülent CAN AKP E.Soner DEMİREL MHP Hüseyin YAĞCIOĞLU AKP AYVALIK Fevzi KEKLİKCİ CHP İbrahim Erdal ARCAN CHP Hasan USLU CHP Tuncay SALI DP Arif GÖKSU CHP HAVRAN Emin ERSOY AKP Yusuf ŞEN MHP İbrahim Yılmaz DUMAN AKP BALYA Nail KIRAN AKP Birol YILDIRIM MHP Ali CEYHAN DP İVRİNDİ Ekrem ARSLANTEKİN AKP BANDIRMA Hüsnü ATAY CHP Ergün ACAR AKP İsmet KOÇYİĞİT CHP İsmail YILDIRIM AKP Ahmet GÖÇMEZ CHP KEPSUT Osman UYSAL AKP Talip YILDIZ AKP Barış KIRGÖZ AKP Ahmet OKBAY AKP Yakup SARP AKP BİGADİÇ İsmail AKGÜN AKP MANYAS Ferudun EROL CHP Süleyman DEMİR AKP Serdar ERÇEL AKP Resul BİNTEPE AKP MARMARA Sabri AYDOĞAN AKP 12

13 BURHANİYE İsa BOLEL CHP Mustafa ERBİL CHP Hasan KÜÇÜKDERELİ CHP SAVAŞTEPE Sabahattin KARAGÖZ AKP Melih ERSEZEN AKP İsmail Erkan ERTEKİN MHP DURSUNBEY Ramazan BAHÇAVAN AKP SINDIRGI Muhammet GİRGİN AKP Üzeyir SALİ AKP Muhammet SUSAN AKP Ahmet SEÇAL AKP Mehmet ÇETİN CHP EDREMİT Ümmet GÖKDAĞ AKP SUSURLUK Bekir BARUT CHP İsmail DOĞDU AKP Niyazi SARI CHP Selahattin YAY CHP Hüseyin HIZLIOĞLU AKP Hüseyin SARIKAYA CHP Ali Rıza TİMUR MHP İl Genel Meclis Üyelerimizin Siyasi Partilere Göre Dağılımı İLÇESİ AKP CHP DP MHP TOPLAM MERKEZ AYVALIK BALYA BANDIRMA BİGADİÇ BURHANİYE DURSUNBEY EDREMİT ERDEK GÖMEÇ GÖNEN HAVRAN İVRİNDİ KEPSUT MANYAS MARMARA SAVAŞTEPE SINDIRGI SUSURLUK GENEL TOPLAM

14 İl Genel Meclisi Üyelerinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımları İlkokul Ortaokul Lise Üniversite TOPLAM 14

15 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI İL GENEL MECLİS BAŞKANI Ramazan BAHÇAVAN DURSUNBEY BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLİ Türkan BUĞRA MERKEZ İKİNCİ BAŞKAN VEKİLİ Ahmet OKBAY BANDIRMA 15

16 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI DİVAN KATİPLERİ ( ASİL ) Yakup SARP KEPSUT İbrahim Yılmaz DUMAN HAVRAN DİVAN KATİPLERİ ( YEDEK ) Sabahattin KARAGÖZ SAVAŞTEPE EP İsmail YILDIRIM İVRİNDİ 16

17 GRUP BAŞKAN VEKİLLERİMİZ ŞÜKRÜ GÜNEŞ AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ AHMET GÖÇMEZ CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ 17

18 E. SONER DEMİREL MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ 2011 YILI İHTİSAS KOMİSYONLARI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 1- Ahmet SEÇAL Başkan 1- Bülent CAN Başkan 2- Serdar ERÇEL Başkan Vek. 2- Osman UYSAL Başkan Vek. 3- Ekrem ARSLANTEKİN 3- Ramazan BAHÇAVAN 4- Recep ŞEKER 4- İsmail Hakkı SANDIKÇI 5- Bekir BARUT 5- Mustafa ERBİL 6- Hasan KÜÇÜKDERELİ 6- Ali Çetin ŞAHİN 7- E.Soner DEMİREL 7- İsmail Erkan ERTEKİN EĞİTİM, KÜLT. VE SOS. HİZ. KOMİSYONU ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 1- Ahmet OKBAY Başkan 1- Barış KIRGÖZ Başkan 2- Sabahattin KARAGÖZ Başkan Vek. 2- İsmail DOĞDU Başkan Vek. 3- Sabri AYDOĞAN 3- Süleyman DEMİR 4- Mehmet ERKOVAN 4- İbrahim Erdal ARCAN 5- Muammer BİRDAR 5- Ali Rıza TİMUR TARIMSAL HİZMETLER KOMİSYONU 18 KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOM. 1- Hüseyin YAĞCIOĞLU Başkan 1- Melih ERSEZEN Başkan 2- Emin ERSOY Başkan Vek. 2- Talip YILDIZ Başkan 3- Nail KIRAN Vek. 3- Muhammet GİRGİN 4- İsmet KOÇYİĞİT 4- Hüseyin SARIKAYA 5- Yusuf ŞEN 5- Birol YILDIRIM ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KOM. ÖZEL İDARE KOMİSYONU 1- Ergün ACAR Başkan 1- Talip YILDIZ Başkan 2- Muhammet SUSAN Başkan Vek. 2- Hüseyin HIZLIOĞLU Başkan Vek. 3- Yakup SARP 3- Şükrü GÜNEŞ 4- Ferudun EROL 4- Hüsnü ATAY 5- Cemal KOCATAŞ 5- Şani ERDAL AR-GE KOMİSYONU HUKUK, DEMOKRASİ VE İNSAN HAK. KOM. 1- Recep ŞEKER Başkan 1- Sabahattin KARAGÖZ Başkan 2- Yakup SARP Başkan 2- Şükrü GÜNEŞ Başkan Vek. Vek. 3- Hasan USLU 3- Ahmet GÖÇMEZ GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ÖZELLEŞTİRME, TARİFELER VE İŞTİRAKLER KOM. 1- Emin ERSOY Başkan 1- Resül BİNTEPE Başkan 2- Hikmet ONAY Başkan Vek. 2- İsa BOLEL Başkan 3- Arif GÖKSU Vek. 3- Tuncay SALI GÖLETLER VE SU ÜRÜNLERİ KOM. ULAŞTIRMA VE SİVİL SAVUNMA KOM. 1- İsmail YILDIRIM Başkan 1- İsmail AKGÜN Başkan 2- İbrahim Yılmaz DUMAN Başkan Vek. 2- İsmail MESTAN Başkan Vek. 3- Niyazi SARI 3- Mehmet ÇETİN MECLİS, ENCÜMEN KARARLARINI İZLEME KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU 1- Üzeyir SALİ Başkan 1- Ümmet GÖKDAĞ Başkan 2- Türkan BUĞRA Başkan Vek. 2- Selahattin YAY Başkan Vek. 3- Fevzi KEKLİKÇİ 3- Ali CEYHAN

19 TURİZM KOMİSYONU ALT YAPI HİZMETLERİ KOMİSYONU 1- Hikmet ONAY Başkan 1- Sabri AYDOĞAN Başkan 2- Ümmet GÖKDAĞ Başkan Vek. 2- Hikmet ONAY Başkan 3- Melih ERSEZEN Vek. 3- Ahmet OKBAY 4- Fevzi KEKLİKÇİ 4- Hasan KÜÇÜKDERELİ 5- Cemal KOCATAŞ 5- Birol YILDIRIM SİVİL SAVUNMA VE AFET KOMİSYONU MAHALLİ İDARELER KOMİSYONU 1- Resul BİNTEPE Başkan 1- Serdar ERÇEL Başkan 2- İsmail DOĞDU Başkan Vek. 2- Ahmet SEÇAL Başkan Vek. 3- İsmail YILDIRIM 3- Talip YILDIZ 4- Niyazi SARI 4- Arif GÖKSU 5- Şani ERDAL 5- E.Soner DEMİREL SANAYİ, TİCARET VE ESNAF KOMİSYONU HAYVANCILIK, ET VE SÜT ÜRÜNLERİ KOM. 1- İsmail AKGÜN Başkan 1- Nail KIRAN Başkan 2- Recep ŞEKER Başkan Vek. 2- Emin ERSOY Başkan 3- Ümmet GÖKDAĞ Vek. 3- Hüseyin YAĞCIOĞLU 4- İsa BOLEL 4- İsmet KOÇYİĞİT 5- Muammer BİRDAR 5- Yusuf ŞEN AĞAÇLANDIRMA VE PARK BAHÇELER KOM. JEOTERMAL VE İÇMESULARI 1- Yakup SARP Başkan KOMİSYONU 1- İbrahim Yılmaz DUMAN Başkan 2- Barış KIRGÖZ Başkan Vek. 2- Muhammet GİRGİN Başkan 3- İsmail MESTAN Vek. 3- Ferudun EROL 4- Hüseyin SARIKAYA 5- Ali Rıza TİMUR ENGELLİLERE HİZMET KOMİSYONU TANITIM VE ÖZLÜK İŞLERİ KOMİSYONU 1- Sabahattin KARAGÖZ Başkan 1- Ekrem ARSLANTEKİN Başkan 2- Tuncay SALI Başkan Vek. 2- Muhammet SUSAN Başkan 3- Mehmet ÇETİN Vek. 3- Bekir BARUT SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KADIN KOMİSYONU 1- İbrahim YILMAZ DUMAN Başkan 1- Türkan BUĞRA Başkan 2- Yakup SARP Başkan Vek. 2- Üzeyir SALİ Başkan 3- Hüsnü ATAY Vek. 3- Hasan USLU TOPLUMA YÖNELİK SOSYAL İŞLER KOM. AİLE, ÇOCUK VE ENGELLİLER KOM. 1- Süleyman DEMİR Başkan 1- Türkan BUĞRA Başkan 2- Şükrü GÜNEŞ Başkan Vek. 2- Hüseyin HIZLIOĞLU Başkan 3- Mehmet ERKOVAN Vek. 3- İbrahim Erdal ARCAN İL ÖZEL İDARELERİ PROJELERİNİ İZLEME KOMİSYONU BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOM. 1- Ahmet SEÇAL Başkan 1- İsmail hakkı SANDIKÇI Başkan 2- Ergün ACAR Başkan Vek. 2- Ali CEYHAN Başkan 3- Ahmet GÖÇMEZ Vek. 3- Selahattin YAY 19

20 2011 YILI MECLİS KARARLARI GRAFİĞİ 2011 YILI MECLİS KARARLARI GRAFİĞİ ADET İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. Ruhsat ve Den. Müd. Destek Hizm.Müd. Kültür ve Sosyal İşler Müd. Yazı İşleri Müd. Yol ve Ulaşım Hizm. Müd. Tarımsal Hizm. Müd. Dış İlişkiler Müd. İşletme ve İştirak. Müd. İzinler TOPLAM BİRİMLER Encümen Müd. Mali Hizm. Müd. Emlak ve İstimlak Müd. İnsan Kayn. Ve Eğitim Müd. Plan Proje Yat. İnş. Müd. Çevre Koruma ve Kont. Müd. İl Afet Acil Durum Müd. Bilgi İşlem Müd. Önerge Red Başk. Teklifi ve Önergeler 2011 yılında yapılan Meclis toplantılarında Meclis Üyelerinden gelen 270 adet Başkanlık teklifi, Önerge ve İzinler ile birlikte Birim Müdürlüklerimizden gelen 299 adet teklif üzerine, toplam 569 adet konu karara bağlanmıştır. 20

21 2011 YILI MECLİS KOMİSYON RAPORLARI DAĞILIMI KOMİSYONLAR Plan ve Bütçe Komisyonu 56 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 44 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 24 Tarım ve Hay. ve Orman Komisyonu 19 Çevre ve Sağlık Komisyonu 16 Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu 32 Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 19 İçişleri ve Özel İdare Komisyonu 42 Turizm Komisyonu 9 Gençlik ve Spor Komisyonu 13 Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 16 A.B Uyum ve Dış İlişkiler Komisyonu 11 Afet ve Acil Durum Komisyonu 13 Sanayi ve Ticaret Komisyonu 11 İletişim ve Halkla İlişkiler Komisyonu 10 Araştırma ve Geliştirme Komisyonu 12 Özelleştirme, Tarifeler Ve İştirakler Komisyonu 2 Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu 2 Ulaştırma ve Sivil Savunma Komisyonu 2 Meclis ve Encümen Kararları İzleme Komisyonu 2 Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu 3 Mahalli İdareler Komisyonu 1 Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri Komisyonu 1 Ağaçlandırma ve Park Bahçeler Komisyonu 1 Jeotermal ve İçme Suları Komisyonu 1 Engellilere Hizmet Komisyonu 1 Tanıtım ve Özlük İşleri Komisyonu 1 Sosyal Hizmetler Komisyonu 1 Kadın Komisyonu 1 Topluma Yönelik Hizmetler Komisyonu 1 Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu 1 İl Özel İdareleri Projeleri İzleme Komisyonu 1 TOPLAM 369 ADET 21

22 2011 YILI İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA FAALİYETLERİ YILI FAALİYETLERİ Toplantı Sayısı 11 Birleşim Sayısı 64 Alınan Karar Sayısı 569 Alınan Rapor Sayısı 200 İL ENCÜMEN ÜYELERİ İL ENCÜMEN BAŞKANI YILMAZ ARSLAN BALIKESİR VALİSİ ÜYENİN ADI İLÇESİ PARTİSİ Türkan BUĞRA MERKEZ AKP Muhammet GİRGİN SINDIRGI AKP İsmail MESTAN GÖMEÇ AKP Hüseyin HIZLIOĞLU SUSURLUK AKP Serdar ERÇEL MANYAS AKP Hüseyin DENİZ Genel Sekreter Himmet SİNOPLUGİL Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan KAYA Mali Hizmetler Müdürü Bülent YILDIZLI Encümen Müdürü Fahri SEZER İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. 22

23 İL ENCÜMENİNİN 2011 YILINDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN TOPLAMI BİRİMLER ADET İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 190 Encümen Müdürlüğü 1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 59 Mali Hizmetler Müdürlüğü 86 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 15 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 194 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 0 Dış İlişkiler Müdürlüğü 14 Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 1 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 0 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 9 TOPLAM 575 İL ENCÜMENİNİN 2011 YILINDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN GRAFİĞİ 2011 YILI ENCÜMEN KARARLARI GRAFİĞİ Toplam; ADET İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. Ruh. Ve Den. Müd. Destek Hizmetleri Müd. Kültür ve Sos. İşl. Müd. Dışİlişkiler Müd. Yol ve Ulş. Hizm. Müd. Tarımsal Hizm. Müd BİRİMLER Encümen Müd. Mali Hizmetler Müd. Emlak ve İst. Müd. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Plan Proje Yat. İnş. Müd. Çevre Koruma ve Kont. Müd. Toplam 23

24 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2011 Yılında Bütçeden Yapılan Harcamalar S.No TARİH YAPILAN ALIMLAR TUTAR Muhtelif Malzeme Alımı 212,40 2 Balıkesir Özel İdaresi Web Sitesi için hosting hizmeti alımı 147, İcra-matik programı güncellemesi. 310, adet masa üstü, 1 adet diz üstü bilgisayar, 12 adet lazer yazıcı ve 1 adet fotokopi makinesi alımı , Adet Projeksiyon Makinesi Lambası 560, Mevzuat Programı 590, Kullanıcılık yaklaşık Maliyet Programı , Kullanıcılık ihale Programı , Muhtelif Malzeme Alımı 202, Adet Access Point 350, adet Ethernet kartı, 5 adet klavye, 10 adet mause, adet modem, 2 adet sprey, power supply, jak 728, adet Projeksiyon Cihazı 2.794, Adet NOD32 Antivirüs Programı 4.873, adet renkli yazıcı, 5 adet lazer yazıcı ve 5 adet tarayıcı 8.788, Adet Server 3.157, adet masa üstü bilgisayar, 65 adet dizüstü bilgisayar ,27 TOPLAM , yılında ayrılan ,00 TL olan bütçemizde yukarıdaki harcamalar yapılmıştır. Bütçe gerçekleşme oranımız %89.15 dir. Yukarıdaki tabloda görülen donanım, yazılım ve malzemeler ihtiyaç duyulan tarihlerde alınıp iş ve işlemlerin daha sağlıklı yürümesi sağlanmıştır. 1. ve 2. Hizmet binasında kullanıcıların internete güvenli çıkmaları, birimlerdeki bilgilerin korunması, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun gereği günlük loglar (gezilen siteler) kayıt altına alınmaktadır. 72 Bilgisayar Teknik Servise gelmiş bakıma alınarak arızaları giderilmiştir. 41 Bilgisayara Windows İşletim sistemi kurulmuştur. 24

25 Kurumumuz bünyesinde yeni oluşturulan Dış İlişkiler Birimine E- içişleri eğitimi düzenlenmiştir. Yıl içerisinde analitik bütçe, karar organları, ruhsat ve bilgi edinme modülleri kullanıma açılarak, gerekli personel yetkilendirilmesi yapılmıştır. Kuruma naklen gelen veya KPSS ile yeni atanan personeller e-içişleri sistemine kaydedilerek yetkilendirilmiş, mali birimde görev alanların analitik bütçe yetkileri açılmıştır. Yeni kaydedilen personeller için ise e-imza talebinde bulunulmuştur. İlçe ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri E-İçişlerine tanıtılarak, yazışmaların e-içişleri üzerinden yapılması sağlanmıştır. 27 Personel e-içişleri projesine kaydedilmiş gerekli yetkileri verilmiştir. Birimimizden yıl içerisinde 250 adet evrak gönderilmiş olup, 715 adet evrak gelmiştir. 22 adet onay evrakı ile toplam 987 adet evrak işlem görmüştür. E-İmza istatistikleri günlük olarak Web sitemizde ve e-içişleri ana sayfasında yayınlanmaktadır. Birime gelen 167 adet Bimer Başvurusu üzerinde işlem yapılmıştır. Birime gelen 21 adet Bilgi Edinme Başvurusu üzerinde işlem yapılmıştır. KPS(Kimlik Paylaşım sistemi) ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür. Arvento (araç takip sistemi) da araçlar kaydedilip ilgili kişilere araçları görme ve takip etme yetkisi verilmiştir. Kurumumuzda iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi için 50 adet masa üstü bilgisayar takımı, 22 adet tarayıcı, 67 adet dizüstü bilgisayar, 31 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, adet access point ve 1 adet sunucu satın alınmıştır. 5 (beş) kullanıcılık Netcad yazılımı alınmış ve ilgili kullanıcılara kurulumu yapılmıştır. Kurumumuzda iş ve işlemlerin daha hızlı ve güvenli bir ortamda yürütülmesi için 250 kullanılıcılık NOD 32 Antivirüs Programı satın alınmış ve mevcut tüm bilgisayarların antivirüs programları güncellenmiştir. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan e-imza oranları başarı istatistiklerinde kurumumuz %99,40 başarı ile Türkiye genelinde ilk 10 (on) il arasında tamamlamıştır. Web sitesindeki haber ve duyurular güncel tutulmuş birimlerden gelen ilan ve ihaleler sitemizde yayınlanmıştır Yerel Bilgi Projesi kapsamında İl Özel İdaresi denetim bilgileri, personel bilgileri, araç ve iş makineleri varlığı, borç stoku, işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri, e-dönüşüm, yol envanteri, içme suyu, sulama suyu envanterleri, imar hizmetleri bilgileri sisteme aktarılarak yerel bilgi projesi hayata geçirilmiş ve ilgili konularda sisteme aylık olarak bilgi girişi gerçekleştirilmiştir. 25

26 4-İNSAN KAYNAKLARI İdaremizde 190 dolu, 97 boş kadro olmak üzere toplam 287 adet memur kadrosu bulunmaktadır. BALIKESİR İL ÖZEL İDARESİ SINIFLAR İTİBARİYLE PERSONEL DURUMU SINIFLAR MERKEZ İLÇE TOPLAM GENEL İDARİ HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER AVUKATLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER GENEL TOPLAM MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI 1% 6% 52% 2% GENEL İDARİ HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER AVUKATLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER 26

27 İdaremizde 4857 sayılı İş Kanununa bağlı olarak çalışan 284 adet sürekli işçi mevcuttur.il Özel İdaremizde Geçici İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 2011 yılında 6(Altı) aydan az olmak üzere 110 adet geçici işçi çalıştırılmıştır. Ayrıca 2011 yılında; 1 adet Avukat,2 adet Teknisyen, 1 adet Tekniker, 1 adet Maden Mühendisi, 3 adet Jeoloji Mühendisi,3 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet Makine Mühendisi olmak üzere 12 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmıştır. PERSONELİN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI İSTİHDAM ŞEKLİ PERSONEL SAYISI MEMUR 178 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 12 İŞÇİ 284 PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI MEZUNİYET DURUMU MEMUR İŞÇİ TOPLAM İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS VE LİSANSÜSTÜ İdaremiz emrinde çalışan memur personelin % 88 i erkek % 12 si ise bayan personeldir. PERSONELİN CİNSİYETLERE GÖRE DAĞILIMI PERSONELİN CİNSİYETİ PERSONEL SAYISI KADIN 58 ERKEK

28 5- SUNULAN HİZMETLER a. İl Özel İdaresinin elektronik ortamda yürütülen iş ve işlemleri ile basın yayın ve halkla ilişkilerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak. b. İl Özel İdaresinin yetki alanı içerisinde İlimizde çevre Islahı, korunması, ve kontrolünün yapılması. c. Merkezi İdareye ait olup, İl özel İdaresine aktarılan yatırım ödenekleri ile İl Özel İdare bütçesi içinde ayrılan yatırım ödeneklerini takip etmek, söz konusu ödeneklerle ilgili ihale işlemleri ile İl Özel İdaresinin yapım işleri ihalelerini gerçekleştirmek ve kontrollük hizmetlerini yürütmek. d. İl Özel İdaresinin taşınmazlarının yönetimi ve görev alanına giren hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması ile şirket ve iştirakleri arasında işbirliği uyum ve koordinasyonun sağlanması. e. İl Genel Meclisi ve İl Encümeni gündemlerini hazırlamak,kararları ve komisyon raporlarını yazma, yazılan kararları ve gündemleri ilgili yerlere dağıtmak. f. İl Özel İdaresi leyh ve aleyhine açılmış davalar ile icra işlemlerini takip etmek, birimlere hukuki görüş vermek. g. İl sınırları içersinde (Belediye sınırları hariç) imar mevzuatını uygulamak. h. İl Özel İdaresi personelinin özlük iş ve işlemleri, eğitimi, Sağlık, güvenlik, Sosyal Tesislerin yönetim ve işletiminin takibi. ı. İl Özel İdaresinin sahibi ve ortağı olduğu şirketler, işletme ve iştirakler arasındaki kayıtları tutmak ve bunlar arasındaki etkin haberleşme, bilgi akışı sağlanması, bunların borç alacak ilişkisinin takibi, aralarında doğabilecek idari ve mali konulardaki problemlerin çözümü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. i. İlimizin doğal, tarihi, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile turizm potansiyelini korumak ve geliştirmek, Bakanlıklarca gönderilen muhtelif kurumların cari ödeneklerinin harcamalarını takip etmek. j. İl Özel İdaresi Mali iş ve işlemlerini yürütmek. k. İl Özel İdaresinin görev alanı içerisindeki; içme suyu,kanalizasyon ve çevre düzenlemesine dair alt yapı hizmetlerinin Etüt,proje denetimlerinin yapılması veya yaptırılması. l. İl Özel İdaresinin görev alanı içerisindeki; içme suyu,kanalizasyon ve çevre düzenlemesine dair alt yapı hizmetlerinin Etüt,proje denetimlerinin yapılması veya yaptırılması. m. İl Özel İdaresi Görev alanı içerisinde kalan alanlardaki tarımsal hizmetleri ve köy içi dere ıslah çalışmalarını yürütmek. n. İl Özel İdaresi Kurum arşivinin oluşturmak ve birim arşivlerinin oluşmasını koordine etmek, İdarenin tüm iş ve işlemleri ile ilgili gelen-giden evrakların kayıtlarını tutmak ve sevk işlemlerinin yapılması. o. İl Özel İdaresi envanterine kayıtlı olan köy yollarının Yapım, onarım ve bakımlarının sağlanması ile İlçe Şantiyelerinin sevk ve idaresi. 28

29 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Balıkesir İl Özel İdaresinde Üst Yönetici Balıkesir Valisi Yılmaz ARSLAN dır. Bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim müdürleri Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Bunlar Genel Sekreter, Hukuk Müşaviri ve birim müdürleridir. Mali Hizmetler Müdürü aynı zamanda muhasebe yetkilisidir. Özel idare bütçesinden ödenek ayrılan diğer kurumların gerçekleştirme görevlileri ise ilgili kurumun en üst yetkili amirleri olarak belirlenmiştir. İl Özel İdaresi bünyesinde 2011 yılında İç Kontrol Sistemi oluşturmaya yönelik her hangi bir birim oluşturulmamıştır. Birim amirleri harcama öncesi yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır. Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol hizmetleri Mali Hizmetler tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereği, İl Genel Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonunca idarenin bir önceki yıla ilişkin iş ve işlemleri her yıl ocak ayında denetlenmektedir. İl Özel İdaresinin yapım, mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Balıkesir İl Özel İdaresince hazırlanan ve yıllarını kapsayan Balıkesir İl Stratejik Planı ve Kurumsal Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için, İl Özel İdaresinin görev alana giren konularda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir. Balıkesir İli Stratejik Planında belirlenen stratejik konular ve Stratejik Amaç dağılımları aşağıda gösterilmiştir.buna göre; Çevresel Gelişim ve Köye Yönelik Hizmetler 5, Eğitim Hizmetleri 4, Sağlık Hizmetleri 1, Sosyal Hizmetler 4, Gençlik ve Spor Hizmetleri 1, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri 1, Çevre,Orman ve Doğal Kaynakların Bilinçli Kullanılması ve Korunması 3, Kültür ve Turizm Hizmetleri 4, Doğal Afet ve Acil Durum Hizmetleri 1, Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kurumlar arası İşbirliğinin Geliştirilmesi 9, 29

30 Toplam 33 adet stratejik amaç belirlenmiştir.bu stratejik amaçlara ulaşmak için toplam 199 faaliyet öngörülmüştür.balıkesir İl Özel İdaresinin Stratejik Planda belirlenen ilkeleri ise; Güvenilirlik, Verimlilik, Planlı Çalışma, Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Sürekli Gelişim Değişim, İşbirliği Katılımcılık, Ulaşılabilirlik, Saygı Hoşgörü, Çevre Bilinci, Bilimsellik STRATEJİK AMAÇLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Çevresel Gelişim Ve Köye Yönelik Hizmetler Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını yapmak. Köy içinde insanların yaşadıkları ortamları daha modern hale getirmek. Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, köy ile kent arasındaki yaşam standartlarının en aza indirilmesini, köylerde kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesini sağlamak. Makine teçhizat yönünden hizmetlerin daha verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarını artırmak için gerekli çalışmalar yapmak. İl genelinde insan, toplum ve çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. Sağlık Hizmetleri Halkın sağlık hizmetlerinden çağdaş düzeyde yararlanabilmesi için, Temel Sağlık Hizmetlerinin geliştirmesini sağlamak. 30

31 Gençlik Ve Spor Hizmetleri Her yaştaki vatandaşlarımıza spor yapma imkânı sağlamak, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, özellikle gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek, başarılı sporcuları destekleyerek milli takımlarımıza katılmalarını sağlamak. Eğitim Hizmetleri İlimizde okul öncesi okullaşma oranını artırmak ve okul öncesi nüfusunun ilköğretime hazırlanması için, anasınıfı-anaokulu eğitiminde derslik ihtiyacının giderilmesini sağlamak. Öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilköğretim döneminde bireysel gelişimlerini ve başarılarını destekleyecek şekilde eğitim kurumlarında sosyal ve teknik alt yapıyı geliştirmek ve yeni eğitim - öğretim kampüslerini ilimize kazandırmak. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim - öğretim kurumlarımızda insan kaynaklarının hayat boyu öğrenme anlayışı ile sürekli geliştirilmesini sağlamak. Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerini geliştirmek için, topluma özel eğitim duyarlılığını kazandırarak ve özel eğitim kurumlarının verimliliğini artmasını sağlayarak engelli olan ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere gereken önemi vermek. Sosyal Hizmetler Çocuklara yönelik sosyal destek sağlayacak yeni kurum ve kuruluşları planlamak ve mevcut kurumların hizmet standartlarını yükseltmek. Kurumdan yatılı bakım hizmeti alan bireyleri toplumsal yaşama hazırlamak. Özürlülere yönelik hizmetleri daha hızlı ve etkin yürütmek. İl genelinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olmak amacıyla öncelikle ihtiyaç duyanların mikro kredi kaynaklarından gelir getirici faaliyetlere yönelik olarak desteklenmesini sağlamak. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Bu temel amaç doğrultusunda tarım stratejisi belgesi, yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu da gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak. 31

32 Çevre, Orman Ve Doğal Kaynaklar Su kaynaklarını korumak ve su kirliliğini önlemek. İlimiz Orman varlığının daha da arttırılabilmesi, bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, ekonomik yönde gelişmelerinin sağlanması suretiyle, ormanlar üzerindeki olumsuz baskıları en aza indirerek ormanların korunması ve geliştirilmesini sağlamak. Ulusal ve uluslar arası öneme sahip korunan alanların sürdürülebilir yönetimini, çevresinin korunmasını, güvenliğini ve tanıtımını sağlamak. Doğal Afet Ve Acil Durum Hizmetleri Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere anında müdahale edebilir kabiliyette ekiplerin kurulmasını ve gönüllü kuruluşların olaylara daha duyarlı hale gelmesini sağlamak. Kültür ve Turizm Hizmetleri İlimizin kültürel ve tarihi mirasını korumak, yeni nesillere tanıtmak, şehre kültür ve turizm kimliği kazandırmak, ilin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek, alternatif turizm türlerini geliştirmek, turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, yılın her mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını 2014 yılına kadar % 100 oranında arttırmak. İlimizin doğal ve kültürel varlıkları ile özellikle uluslararası alanda tanınan Antandros, Adramytıon, Daskyleıon, Kzıykos ve diğer antik kentlerde yapılan kazıları sürdürmek, tarihi eserleri günışığına çıkarmak, önem arz eden yapıların restorasyonlarını gerçekleştirerek, turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak. Balıkesir in merkez ve ilçelerinde kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını korumak ve zenginleştirmek. Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, seracılık, sağlık ve termal turizmi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamak. 32

33 Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi Plan döneminde İl Özel İdaresi Teknolojik altyapısını günün şartlarına uygun hale getirmek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilemek. İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak. İl Özel İdaresi bünyesinde dijital olarak arşivlenecek malzemeyi belirledikten sonra bunları elektronik ortama almak ve böylece aranılan belgelere en kısa zamanda ulaşılmasını temin etmek. İl Özel İdaresi bilgi işlem faaliyetlerinin E-Devlet ve e-içişleri projelerinin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediye mücavir alanları dışındaki yerlerde yapılan binaların numaralama, ruhsat, yapı kullanım izni gibi iş ve işlemlerin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüyle birlikte koordineli olarak yürütülmek Sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu na ve Başbakanlığın tarih ve 2008/17 sayılı genelgesine uygun davranılmasının sağlanması. Balıkesir Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturmak. Plan dönemi içinde iş verimliliğini sağlamak amacıyla personel alımı ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek. Plan dönemi Emlak ve İstimlak envanterlerini hazırlamak. Plan dönemi içinde ilimizde Emniyet Hizmetlerinin makine teçhizat alımları için gerekli kaynak aktarımını sağlamak. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Kurumlarımızda stratejik yönetim anlayışını geliştirmek, Kaynakların kullanımında verimli objektif olmak, Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kurumlarımızda verimliliği ve kaliteyi arttırmak, Her türlü iyileştirme çalışmalarına tüm çalışanların katılımlarını sağlamak, Tüm paydaşlarımızın vazgeçilmez birer değer olduğu bilinci ile işbirliği anlayışını sürekli geliştirmek, Hizmet sunumunda esas olan yasal mevzuatı hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı olarak uygulamak. 33

34 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları İl Özel idaresinin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. e) İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler f) Faiz ve ceza gelirleri. g) Bağışlar. h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler i) Diğer gelirler İl Özel İdaresinin giderleri a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri. g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. i) Dava takip ve icra giderleri j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. m) Sosyal-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. o) Doğal afet giderleri. p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 34

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı