Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý"

Transkript

1 Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüðü'nün karþýsýnda 1500m² alana yaptýrýlan Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Bina 2 Mayýs ta bitecek. Ayný bölgede ihalesi yapýlan TEKNOKENT inþaatý ise baþladý. * HABERÝ 4 DE TOBB EML 2015 te bitecek * HABERÝ 4 DE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Çorum kabuðunu kýrmalý MÜSÝAD Çorum Þubesi genel kurulunda konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum un dünyaya açýlmasý ve kabuðundan sýyrýlmasý lazým. Çorumlu iþadamlarý açýldýklarý uluslararasý pazarlarda sadece ailelerinin rýzkýný aramýyor, milletimizin ekonomik açýdan geliþimine katký saðlýyor. Artýk çevre illerle yarýþan bir Çorum Agah Kafkas olmaktan çýkmalý, marka bir þehir olarak dünya ekonomisinden pay alan bir þehir olma hedefiyle ilerlemeliyiz dedi. ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri Çorum MÜSÝAD Bekiroðlu yla devam * HABERÝ 10 DA Çenesiz, Anadolu nun Liderleri arasýnda Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Anadolu nun En Etkin 50 Ýþ Ýnsaný araþtýrmasýnda yerini aldý. Erdem Çenesiz Rumi Bekiroðlu Çorum da çýkan kavgada pompalý tüfekle vurulan 2 kiþi yaralandý. Olay, kentin en iþlek caddelerinden Kubbeli Caddesi nde meydana geldi. Ýmam Hatip Liseleri, Arapça alanýndaki bilgi ve becerileriyle kýyasýya bir rekabet sergiledi. ÝHL lerden Arapça rekabet Ýmam Hatip Liseleri Arasý 5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum finali yapýldý. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 2 DE Eþini bulamayýnca kurþun yaðdýrdý Kayýnvalide öldü Çorum'da bir kiþi tartýþtýðý kayýnvalidesini tüfekle öldürüp, kayýnbpederini yaraladýktan sonra kayýplara karýþtý. * HABERÝ 12 DE * SAYFA 9 DA * HABERÝ 6 DA Silahlý kavga, 2 yaralý Þoförlerin yeni baþkaný Tahsin Þahin Tahsin Þahin ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý. 100 ton insani yardým malzemesi taþýyan týrlar geçtiðimiz Cumartesi günü saat de ÝHH nýn Eþref Hoca Caddesi ndeki yeni ofisinden hareket etti. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin ilk genel kurulu önceki gün yapýldý. Genel kurula tek aday olarak katýlan Rumi Bekiroðlu, kuruculuðunu yaptýðý MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkanlýðý na seçildi. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 14 DE Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimini Tahsin Þahin kazandý. 6 adayýn yarýþtýðý seçimlerde, Tahsin Þahin 203 oy alarak Oda Baþkaný olurken, diðer adaylar Recep Kayýkçý 98, Hayri Güler 19, Metin Özkan 19, Ufuk Erden 144 ve Hamit Kaya 35 oy aldý. Suriye ye 4 týr daha yardým Yaralý kayýnpeder hastanede tedavi altýna alýndý. * HABERÝ 2 DE ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor. Adaylardan birlik vurgusu Mayýs ayýnda yapýlacak olan genel kurulda Birlik Baþkanlýðý'na yeniden aday olan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor. * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Köy olan beldelerdeki sýkýntý Beldelerin köye dönüþtürülmesinin yansýmalarýný yerel seçim sonrasý yaþamaya baþladýk. Bu durumdaki Hacýhamza Belediyesi'ne ait araçlarýn Özel Ýdare'ye devredilmesini istemeyen halk eylem yaptý. Tartýþmalar devan ederken, iþ makineleri þimdilik Hacýhamza'da kaldý. Ayný þekilde bir baþka þikâyeti Elvançelebi'den aldýk. Köy olan Elvançelebi'de yeni seçilen muhtar ve ihtiyar heyeti köyün kepçesi ile bölgede alt ve üst yapý yatýrýmlarýný çok iyi bilen, arýzalara anýnda müdahale eden personelin Elvançelebi'de býra- kýlmasýný istiyorlar. Örnekleri çoðaltmak mümkün. Diyeceðim odur ki; beldelerde yaþayan vatandaþlar, daha önce aldýklarý belediye hizmetlerini köy olduktan sonra alama- yacaklarý endiþesini taþýyorlar. Çöpler, su arýzalarý veya baþkaca belediye hizmetleri bundan sonra nasýl karþýlanacak onu merak ediyorlar. E haksýz da deðiller. Köy olan eski beldelerde geçmiþte var olan hizmetlerin statü deðiþikliði ile nasýl sürdürüleceðinin çok iyi izah edilmesi, bu konunun muhataplarýnýn kamuoyunu bilgilendirmesi elzem oldu. Eþini bulamayýnca kurþun yaðdýrdý Çorum'da bir kiþi tartýþtýðý kayýnvalidesini tüfekle öldürüp, kayýnbpederini yaraladýktan sonra kayýplara karýþtý. Olay, merkeze baðlý Acýpýnar Köyü'nde meydana geldi. Ýddialara gö- re, ailevi sorunlar yaþayan E.B. isimli þahýs kayýnbabasý Muharrem Þahan (54) ve Mercan Þa- han (52) ile konuþmak için Acýpýnar köyüne gitti. Yolda kayýnbabasý ve kaynanasý ile tartýþan E.B yanýnda bulunan tüfekle Þahan çiftçine ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan Mercan Þahan olay yerinde hayatýný kaybederken, Muharrem Þahan yaralandý. Hacýhamza Belediyesi'ne ait araçlarýn Özel Ýdare'ye devredilmesini istemeyen halk eylem yapmýþtý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan Þahan, ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Þahan'ýn ameliyata alýndýðý öðrenildi. Olayýn ardýndan kaçan E.B.'nin yakalanmasý için baþlatýlan çalýþmalar sürüyor.(ýha) Alaca da kaza, 1 yaralý Yaralý kayýnpeder hastanede tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Koptur'un (55) kullandýðý kamyon, Alaca çevre yolunun 5'inci kilometresindeki Akören köyü yol ayrýmýnda, Mesut Arslan'ýn (32) yönetimindeki kamyonetle çarpýþtý. Kazada, kamyonetteki Ertuðrul Küçük (24) yaralandý. 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan Alaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan Küçük'ün tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (A.A.) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ (Ç.HAK:3370) AKLINIZ LASTÝKLERÝNÝZDE KALMASIN LASTÝKLERÝNÝZ AVRUPA STANDARTLARINDA RAFLARDA SAKLANMAKTADIR. LASTÝKLERÝNÝZ SÝGORTALIDIR... Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Olay, kentin en iþlek caddelerinden Kubbeli Caddesi nde meydana geldi. Silahlý kavga, 2 yaralý Çorum da çýkan kavgada pompalý tüfekle vurulan 2 kiþi yaralandý. Olay, önceki gün kentin en iþlek caddelerinden Kubbeli Caddesi nde meydana geldi. Ýddiaya göre, M.Ç. ile aralarýnda husumet olan N.Ö. arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyüyerek kavgaya dönüþmesi üzerine M.Ç., yanýndaki pompalý tüfekle ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu N.Ö. ile yanýnda bulunan A.K. vücutlarýnýn çeþitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralandý. Esnaflarýn haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda polis sevk edilirken, olay sýrasýnda caddeden geçen vatandaþlar ise olup bitenleri film izler gibi seyretti. Açýlan ateþ sonucu iki kiþi vücutlarýnýn çeþitli bölgelerine isabet eden saçmalarla yaralandý. Caddeyi yaya trafiðine kapatan polis, olay yerinde toplanan kalabalýðý daðýtmak için uzun süre uðraþ verdi. Yaralýlar, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Olayýn ardýndan kaçmaya çalýþan M.Ç. ise, olay anýnda bir berberde oturan polis tarafýndan suç aleti tüfekle birlikte yakalandý. M.Ç. nin olayda kullandýðý silahý 2 gün önce Ankara dan aldýðý iddia edildi. Öte yandan, bugün meydana gelen olayla birlikte Türkiye nin en huzurlu kentleri arasýnda gösterilen Çorum da son 3 günde üçüncü silahlý kavga gerçekleþti. Her üç olayda da pompalý tüfek kullanýlmasý dikkat çekti. Geçtiðimiz günlerde iki grup arasýnda çýkan silahlý kavga sonucu A.D. (16) hayatýný kaybederken, dün de ailevi sorunlar nedeniyle bir kiþi merkeze baðlý Acýpýnar köyünde kayýnvalidesini pompalý tüfekle öldürüp, kayýnbabasýný da vurduktan sonra kayýplara karýþmýþtý. (ÝHA)

3 PAZARTESÝ 7 NÝSAN (Ç.HAK:812)

4 4 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Çaðrý Merkezi binasý Mayýs ta bitiyor Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüðü'nün karþýsýnda 1500m² alana yaptýrýlan Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor. TTNET'ÝN alt kuruluþu olan ASÝST A.Þ. tarafýndan Çorum a çaðrý merkezi kurulmasý amacýyla Çorum OSB Yönetim Kurulu tarafýndan OSB Müdürlüðü'nün karþýsýna, prefabrik-betonarme olarak 800 kiþi istihdam edilebilecek þekilde yaptýrýlan Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn inþaat çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy inþaat alanýnda incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldý. Ýncelemeler sýrasýnda Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý da hazýr bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda gelinen son aþama ve devam eden çalýþmalar hakkýnda OSB Müdürü Yaþar Þahin ve inþaat sorumlusu Elvan Kýrpýcý'dan bilgi alan Vali Baþköy; "Çorum Çaðrý Merkezi binasýný Mart ayý içerisinde 1 milyon 470 bin lira bedelli ihale etmiþtik. Görünen o ki çalýþmalar son süratle ilerliyor. Bu çalýþma hýzý ile çaðrý merkezinin binasý planlanan tarih olan 2 Mayýs' yetiþecektir." dedi. Haber Merkezi Teknokent inþaatý baþladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, Hitit Üniversitesi, Özel Ýdaresi, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan ortaklaþa finanse edilen Çorum TEKNOKENT binasý yapým çalýþmalarý temel kazýsý ile baþladý. OKA nýn mali destek araçlarýndan biri olan Güdümlü proje uygulamalarý kapsamýnda hazýrlanan ve Kalkýnma Bakanlýðý nca onaylanan Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Kurulmasý Projesi TEKNOKENT binasýnýn yapým çalýþmalarý OSB'de baþladý. TEKNOKENT binasýnýn sýyýrma ve temel kazýsý çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali Sabri Baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda OSB Müdürü Yaþar Þahin ve saha sorumlusu Gazi Sarýaslan'dan bilgi aldý. Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýndan 18 Þubat'ta 5 milyon 50 bin Lira bedelle ihale edilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi binasýnýn 271 günde tamamlanmasý planlanýyor. Haber Merkezi TEKNOKENT binasý yapým çalýþmalarý temel kazýsý ile baþladý. Çorum Çaðrý Merkezi binasýnýn yapým çalýþmalarý hýzla ilerliyor. TOBB EML 2015 te bitecek Sabri Baþköy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Çorum OSB'ye yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Aþýkoðlu ve Müslüm Kýlýç ile þantiye þefi Ümit Karatekin de hazýr bulundu. Çorum OSB'de 8000m² alana 24 derslikli olarak inþa edilen TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nde hýzla devam eden çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali Baþköy, ilgililerden bilgi aldý. TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin tamamlanmasýyla Çorum OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerimizin kalifiye eleman eksikliðinin de giderilmiþ olacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin iki adet atölyesini ve bahçe düzenlemesini biz yapacaðýz. Bunun için en kýsa zamanda ihaleye çýkacaðýz. Dolayýsýyla lisemiz 2015 yýlý içerisinde tamamlanarak eðitim-öðretim yýlýna yetiþecektir." dedi. TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nde hangi branþta eksiklik varsa o bölümlerin açýlacaðýný vurgula- Vali Baþköy, TOBB EML inþaatýnda incelemelerde bulundu. yan Vali Baþköy; "Sanayicilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda, onlarýn kalifiye eleman eksikliðini giderecek bölümler açacaðýz ve sanayicilerimiz ile öðrencilerimizi iþyerinde buluþturacaðýz. Dolayýsýyla öðrencilerimiz iþin pratiðini de teoriðini de çok iyi kavramýþ olarak iþ baþý yapmak imkaný bulacaktýr." diye konuþtu. Baþköy ayrýca Çorum OSB Toplantý Salonunda, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Aþýkoðlu ve Müslüm Kýlýç, þantiye þefi Ümit Karatekin ve diðer yetkililerle TOBB Endüstri Meslek Lisesi'nin devam eden inþaatý ile atölye ve bahçe düzenlemesiyle ilgili olarak bir deðerlendirme toplantýsý yaptý. Haber Merke- Hayrettin Karaman Sahih Ýslam (Ehli sünnet Ýslam'ý) Allah tarafýndan vazedilmiþ olan dinî hükümlerin doðru anlaþýlmasý Allah'ýn muradýný tesbit etmekle mümkündür. Allah kullarýna iletilmesini dilediði þey leri vahiy yoluyla peygamberine bildir miþ, vahyi açýklayýp uygulama görevini de ona vermiþtir. Son peygamberin teb ligat ve uygulamalarýnýn ilk muhatapla rý sahabe topluluðu olduðundan Ýslâm'ýn temel konularýnda onlarýn anlayýþ, uy gulama ve rivayetleri Allah'ýn muradýna ve Peygamber'in sünnetine uygun dü þen bir yol olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple Müslüman çoðunluk daima bu yolu takip etmeye çalýþmýþtýr. Ehl-i sün net âlimlerine göre naslardan isabetli hükümler çýkarmak ve ihtilaflý konularýn çözümüne ulaþabilmek için anlamý açýk olan muhkem âyetlerden hareket etmek, sahih hadislerin beyanlarýný dikkate al mak, naslarý bütünlük içinde anlamaya çalýþmak, naklî ve aklî bir zaruret bulun madýkça naslarýn zahirine baðlý kalýp ak lý nakle tâbi kýlmak gerekir. Nas bulun mayan konularda ise aklýn temel ilkele rine baþvurularak Kur'an'ýn genel muh tevasýna ve özüne uygun bir þekilde ictihad etmek lâzýmdýr. Ancak nassýn bulunduðu konularda ve dinin temel esaslarýný belirlemede akla baðýmsýz yetki verilemez. Ehl-i sünnet çe benimsenen bu temel ilkeler dýþýn da genel prensipleri ve mezhebin itikadî görüþleri, zamanýn þartlarýna ve Ehl-i sünnet bünyesindeki gruplara göre az çok farklýlýk göstermiþtir. Baþlangýç devrine ait kaynaklarda 'Hulefâ-yi Râþidîni meþru kabul etmek, imanýn amelden ay rýlmadýðýna ve amelin imana dahil bu lunduðuna inanmak. Kur'an'ýn Allah ke lâmý olup yaratýlmadýðýný benimsemek, her þeyin ilâhî kadere göre vuku bul duðuna, ilâhî sýfatlarýn gerçekliðine ve bunlarýn kadîm olduklarýna, Allah'ýn âhirette görüleceðine inanmak' gibi belli te lakkiler Ehl-i sünneti diðer mezhepler den ayýran görüþler olarak kaydedilir. Sahih Ýslam'ýn ilkelerini ve ilk dönemlerde onu diðerlerinden ayýran özelliklerini özetlemiþ olduk. Daha sonraki dönemlerde ortaya çýkan -Ehl-i sünnete göreyanlýþ anlama ve uygulamalar içinden ikisi bugünün önemli 'islâmî meseleleri' arasýndadýr: 1. Dinin kapsamý (Müslümanýn hayatýnda dinden baðýmsýz bir alanýn bulunup bulunmadýðý) konusundaki yanlýþ anlayýþ. 2. Tarikat, cemaat, parti gibi oluþumlar ile bunlarýn liderlerine yüklenen yetkiler ve özelliklerle ilgili sapmalar. Ýslam'ýn deðiþmez ve baðlayýcý iki kaynaðý (Kur'an ve Sünnet) ile 'dinin dünya ve siyaset iþlerinden ayrýlmasý' bid'atýnýn ortaya çýktýðý son iki asra kadar sürüp gelen uygulamaya bakýldýðýnda ortaya çýkan þüphesiz hakikat þudur: Müslüman kýlýk kýyafetinden, tuvalet âdâbýndan tutun yasama, yargý, yürütme, ekonomi, hukuk, ahlak ve san'ata kadar bütün alanlarda dinin talimatýný rehber edinmek durumundadýr; onun hayatýnda dinden baðýmsýz bir alan yoktur. Mübah (serbest, dinin emir ve yasaðý bulunmayan) alan da yine din tarafýndan belirlenmektedir; müminin aklýna ve arzusuna býrakýlmýþ deðildir. Bugün bu ilkeye inanmayan kimseler Ehl-i sünnet dýþýnda kalýrlar. Ýslam tevhîd dinidir; bunun da manasý 'Allah'tan baþka tanrýnýn bulunmadýðý, ancak O'na kulluk edileceði ve ancak O'ndan yardým dileneceðidir'. Hz. Peygamber (s.a.) den baþka, hatadan ve günahtan korunmuþ hiçbir kimse yoktur. Sahabîler, daha sonrakiler, alimler, salihler, velîler hem günah iþleyebilirler, hem de yanýlabilirler. Bu sebeple onlarýn söyledikleri ve yaptýklarý ancak Kur'an'a ve Sünnet'e uygun olduðunda örnek alýnabilir. Ýmam-ý Rabbânî'nin deyiþiyle 'Bir kimse havada uçsa, su üzerinde yürüse, kalplerde olaný bilse dahi eðer onun söz ve davranýþlarýnda kýl ucu kadar Sünnet'e uymayan bir þey varsa o kimse 'yularý serbest býrakýlmýþ bir imtihan aracý'dýr. 'Müminler bu hokkabaza mý, Kur'an ve Sünnet'e mi uyacaklar' sorusunun cevabý için ona bu imkan verilmiþtir'. Þeyhini, mürþidini, liderini günah iþlemez, yanýlmaz, yaptýðý ve söylediði tartýþýlamaz, Kur'an ve Sünnet ölçüsüne vurulamaz diye bilen ve inanan kimseler Ehl-i sünnet (sahih Ýslam) dýþýnda kalýrlar. (Konuya devam edeceðim). (Ç.HAK:818) KUTLAMA Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ile Meclis Üyeleri ni kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Tevfik Güllü Önder Güllü KUTLAMA YGS 2 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 3. SÜ YGS 1 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5. SÝ YGS 6 PUAN TÜRÜNDE ÇORUM 5. SÝ OLAN DEÐERLÝ ÖÐRENCÝMÝZ MURAT SEZGÝN BALOÐLU'NU KUTLAR, BAÞARILARININ DEVAMINI DÝLERÝZ. M.A BUTÝK DERSHANESÝ TEL:

5 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 KUTLAMA Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ yü Baþarýlý bir 5 yýllýk hizmetin ardýndan Çorum halkýnýn teveccuhünü kazanýp yeniden belediye baþkanlýðýna seçilmesi nedeni ile candan kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Þahinler Mobilya (Ç.HAK:815) Ertan Þahin 5

6 6 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Suriye ye 4 týr daha yardým Enise Aðbal ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý. 100 ton insani yardým malzemesi taþýyan týrlar geçtiðimiz Cumartesi günü saat de ÝHH nýn Eþref Hoca Caddesi ndeki yeni ofisinden hareket etti. Suriye ye 15. yardým týrýný uðurlayan ÝHH, yola çýkan 4 týrý Mavi Marmara þehitleri Furkan Doðan, Cevdet Kýlýçlar, Necdet Yýldýrým ve Fahri Yaldýz adýna gönderdi. Çorum MÜSÝAD Üyeleri, STK Temsilcileri ve ÝHH gönüllülerinin katýlýmýyla düzenlenen uðurlama programýnda Hafýz Yusuf Demirel Hoca nýn yaptýðý duanýn ardýndan insani yardým týrlarý Suriye ye doðru yola çýktý. Hedefimiz Mavi Marmara þehitleri adýna 9 týr uðurlamak Uðurlama programýnda bir konuþma yapan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye halký için 4 týr insani yardým malzemesini on beþinci ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, basýn açýklamasý yaptý. 100 ton insani yardým malzemesi taþýyan týrlar geçtiðimiz Cumartesi günü dualarla uðurlandý. týrýmýzý dualarla Suriye ye uðurluyoruz. Çorum dan gönderdiðimiz insani yardým malzemeleri Suriye sýnýrýný geçerek ÝHH ekiplerince iç bölgelerdeki maðdur halka ulaþtýrýlacak. Çorum ÝHH olarak Suriye savaþýnýn baþýndan beri hayýrsever Çorumlular ýn yardýmlarýný Suriye ye ulaþtýrýyoruz. Bazen bizzat Suriye tarafýna geçerek daðýtýmlara refakat ediyoruz. Þu ana kadar Suriye ye Çorum ÝHH olarak on bir Ýnsani Yardým týrý ulaþtýrdýk, þimdi uðurlayacaðýmýz dört týrla birlikte bu sayý on beþe çýktý. Hedefimiz, içinde bulunduðumuz 2014 yýlý içerisinde Mavi Marmara þehitleri adýna Suriye ye dokuz týr uðurlamak. Her yardým Týrý bir þehidimizin adýný taþýsýn istiyoruz. Bu günde dört týrý dört þehidimizin adýyla uðurlayacaðýz. Mavi Marmara Þehitlerimizden Furkan Doðan, Cevdet Kýlýçlar, Necdet Yýldýrým, Fahri Yaldýz yardým týrý adýyla yola çýkarýyoruz. Ýnþallah önümüzdeki günlerde de Diðer Mavi Marmara Þehitlerimiz adýyla Suriye ye birer insani yardým týrý çýkaracaðýz. Uðurlamakta olduðumuz yardýmlar, Çorum MÜSÝAD Þubesi nde yaptýðým Suriye dramýný anlatan programýn basýna yansýmasý ile Ýsviçre de çalýþan MÜSÝAD üyelerini harekete geçirmiþ ve onlarýn yaptýklarý çalýþma sonucu meydana gelmiþtir. Bu güzel ve onurlu çalýþmalarýndan dolayý Ýsviçre MÜSÝAD Üyesi, ÝHH Gönüllüsü Çýtak Ailesi ne ve bu güzel çalýþmaya vesile olduðu için Çorum MÜSÝAD üyesi kardeþlerime teþekkür ediyorum. Çorum MÜSÝAD üyesi kardeþlerimizle birlikte inþallah bundan sonrada hayýr çalýþmalarýný artýrarak devam ettireceðimize inanýyorum. diye konuþtu. Týrlar un ve makarna dolu Yardým týrlarýnda 50 ton makarna, 50 ton un bulunduðunu belirten Özkabakçý, þöyle devam etti; Ýnsani yardým týrlarýmýzýn iki tanesi ÝHH Reyhanlý Ofis aracýlýðý ile, iki tanesi de ÝHH Kilis Ofis aracýlýðý ile Suriye nin iç bölgelerine ulaþtýrýlacaktýr. Çorum ÝHH olarak Suriye yardým çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Hayýrsever Çorumlular ýn Suriye yardýmlarýný her zaman olduðu gibi yerine ulaþtýrmaya devam ediyoruz. Yardýmlarýnýn ÝHH aracýlýðý ile yerine ulaþmasýný isteyen hayýr sahipleri sadece Çorum ÝHH ile temasa geçebilirler. Çünkü ÝHH Suriye de iki yüz personeli ile sadece Türkiye den giden deðil dünyanýn birçok bölgesinden gelen yardýmlarýn organizesini yaparak yerine ulaþtýrýyor. Suriye ye ulaþan yardýmlarýn sadece yüzde 10 u Türkiye den ulaþmaktadýr. Kalan ÝHH Çorum Þubesi, Suriye halký için hazýrlanan 4 yardým týrýný dualarla uðurladý. yüzde doksan yardýmlar farklý ülkelerden gönderiliyor. Gelen bu yardýmlarda ÝHH aracýlýðý ile mazlum halka adil bir þekilde daðýtýlýyor. Yardýmý yerine ulaþtýrmak yardým yapmaktan daha zor. Bunu savaþ bölgesine gittiðimizde daha iyi anlýyoruz. Birileri canýný ortaya koyarak bu yardýmlarý savaþ bölgesine ulaþtýrýyorsa bize düþende oraya yardýmlarý göndermektir. Deðerli dostlar Suriye de yaþananlar büyük bir insanlýk dramýdýr. Esat kendilerini uygar olarak tanýmlayan ülkelerinde içinde olduðu dünyanýn gözleri önünde çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý katletmekte, yakýp yýkmakta ve tecavüzler yapmaktadýr. Hayvanlar için, aðaçlar için ayaklananlar, Suriye deki öldürülen, tecavüz edilen çocuklarý görmezden gelmektedir. Allah Teâlâ Nisa Suresi 75 Ayeti kerimesinde þöyle buyuruyor; Size ne oldu ki, Allah yolunda ve; Rabbimiz bizi þu, halký zalim kentten çýkar, bize katýndan bir koruyucu ver, bize katýndan bir yardýmcý ver! diyen zayýf erkek, kadýn ve çocuklar uðrunda savaþmýyorsunuz? Bizler, Müslümanýz ve insanlýðýmýzýn gereði elbette bu çýðlýklara sessiz kalmayacaðýz. Suriye de þu anda katledilenler Müslüman olmasa da bizler destek olmak zorundayýz çünkü Ýslami kimliðimiz bunu gerektirir. Yeni ofis 31 Mayýs tan önce hizmete açýlacak ÝHH nýn, Eþref Hoca Caddesi Carrefour Alýþveriþ Merkezi arkasýndaki yeni ofisinin de Mavi Marmara katliamýnýn yýl dönümü 31 Mayýs tan önce hizmete açýlacaðýný kaydeden ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Bay ve bayan gönüllülerimiz daha iyi ortamda daha verimli çalýþmalarýný burada yapacaklardýr. Ofisimiz 500 m2 den oluþmaktadýr, erkek gönüllülerimiz ve bayan gönüllülerimize ayrý çalýþma ortamlarý hazýrlýyoruz. Rahat ve huzurlu ÝHH ya yakýþýr bir atmosfer oluþturmak istiyoruz. Ofisimizde 100 kiþilik seminer salonumuz olacak, alanlarýnda uzman hocalarýmýz ve abilerimiz buradan sizlerle buluþacak. Ayrýca bu binada Mavi Marmara þehidimiz Furkan Doðan adýna bir okuma salonu açacaðýz. Gençlerimizle Çorum Genç ÝHH yý oluþturacaðýz, masa tenisi, satranç gibi etkinliklerin de arasýnda olduðu okuma programlarý düzenleyeceðiz. Çorum Hitit Üniversitemizde ve lisede okuyan gönüllü gençlerimize yönelik etkinlikler yapmayý planlýyoruz. Ýnþallah ilerleyen zaman içerisinde gönüllülerimizle birlikte daha güzel ve daha büyük çalýþmalara imza atacaðýmýzý düþünüyoruz. Buradan Çorum ÝHH ýn yeni ofisinin oluþmasýna maddi, manevi katký saðlayan ve destek olan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyorum. dedi. (Ç.HAK:820) KUTLAMA Belediye Baþkanlýðý görevine yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ve Meclis Üyeleri ni kutlar, üstün baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Çorum-Çoruh Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði adýna Baþkan Nuri Zorlu TEÞEKKÜR DERSHANE ÖÐRENCÝMÝZ MURAT SEZGÝN BALOÐLU'NUN YGS SINAVINDA GÖSTERDÝÐÝ BAÞARIDA EMEÐÝ GEÇEN AÝLESÝ, FEN LÝSESÝ YÖNETÝCÝ VE ÖÐRETMENLERÝ AYRICA DERSHANEMÝZ ÖÐRETMENLERÝNÝ TEBRÝK EDERÝZ. M.A BUTÝK DERSHANESÝ TEL:

7 PAZARTESÝ 7 NÝSAN KUTLAMA Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü (Ç.HAK:817) ve Belediye Meclis Üyeleri ni kutlar, görevlerinde üstün baþarýlar dileriz. Giray Otomotiv Opel Bayii Hüseyin-Mustafa-Murat Haboðlu KUTLAMA Çorum Belediye Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Muzaffer Külcü ZEKÝ GÜL (KONT.) NAHÝDE TEKÝN (KONT.) AHMET ÖZLER (KONT.) NECMETTÝN DURMUÞBAÞ AHMET YABACIOÐLU EKREM DEMÝRTEN ÝSMAÝL AKGÖZ SEYHAN GÜNHAN ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ ÜNAL KÖSE ABDÜLAZÝZ LAYIK GAZANFER ÖZTÜRK ÞAHESTE UÇAR ÞÜKRÜ GAYI MEHMET DÖNGEL ÝSMAÝL TEKÇAM LÜTFÝ KARAKUÞ ERDEM BURAK BAKIRCI SÜREYYA DAÞCI COÞGUNSU NURULLAH ÝPEK ALÝ BEYAZ AYHAN ÞAMLI H.LEVENT ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU SEMRÝN KALELÝ ÖZGÜR KILIÇ OGÜN MEROÐLU SERDA UYSAL KARLIDAÐ NECDET BÝÇER MEHMET TAHTASIZ ERTUÐRUL DEMÝRAN SEZER YALÇINKAYA (Ç.HAK:796) ile deðerli kardeþim Lütfi Karakuþ un da içinde bulunduðu Belediye Meclisi Üyeleri ni kutlar, baþarýlar dilerim. LEBLEBÝ KURUYEMÝÞ

8 8 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Adaylardan birlik vurgusu Mayýs ayýnda yapýlacak olan genel kurulda Birlik Baþkanlýðý'na yeniden aday olan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor. "Birilerinin boyunduruðu altýnda yaþamak istemiyoruz. Artýk birilerinin buna dur demesinin zamaný geldi" diyen Kýlýç, esnaflar olarak güçlerinin farkýnda olmadýklarýný kaydetti. Ancak esnaf teþkilatýnýn güçlü bir teþkilat olduðunun altýný çizen Yalçýn Kýlýç, "Yap, boz, parçala olmayacaðýz. Esnaflar olarak el ele, kol kola olmak için mücadele edeceðiz. Birlik ve beraberliðimizi kimsenin bozmasýna müsaade etmeyeceðiz. Seçimler sonrasý tekrar parçalý bir yapý kimseye fayda getirmeyecektir. Bu yüzden birlikten yanayýz" diye konuþtu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, beraberinde Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum merkezde faaliyet gösteren meslek odalarýný ziyaret etti. Kýlýç ilk olarak Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Çorum'da faaliyet gösteren fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý. Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice ile Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Vekili ve Ýstanbul Lokantacýlar Esnaf Odasý Fast-food ve köfteci esnafýnýn sorunlarý masaya yatýrýldý. Baþkaný Sait Karabaðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi Çebi ile Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ýn yer aldýðý toplantýya çok sayýda fastfood ve köfteci esnafý da katýldý. Toplantýda konuþan Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkaný Ethem Aykut Yenice, haksýz rekabetin esnafa yüksek oranda zararýnýn dokunduðunu belirterek, bunun böyle olmamasý gerektiðini, sýk sýk bir araya gelerek bu konularýn esnafýn kendi arasýnda çözülebileceði bir konu olduðunu kaydetti. Rekabet sorununun sadece Çorum'un sorunu olmadýðýný tüm Türkiye'de ayný sorunlarýn her gittikleri ilde tartýþýldýðýný belirten Yenice, "Rekabetle ilgili odanýzla ele le verirseniz daha olumlu ve daha düzgün bir yol izlersiniz" dedi. Aldatan da aldanan da olmayalým Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak da, toplantýya katýlanlara teþekkür ederek, üyelerine þöyle seslendi: "Arkadaþlar bizler aþevi ya da hayýr kurumu deðiliz. Cebinizdeki mevcut paranýzla daha sonrada üzerine borçlanarak açtýðýnýz iþyerlerinde sabahýn erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar beklemenizin karþýlýðý bu fiyatlar olmamalý. Neden bedava çalýþýyoruz. Amaç burada para kazanmak, geçimimizi saðlamak deðil midir? Ucuz satmak her þeyin çözümümü dür? Aldatan da olmayalým aldanan da olmayalým. Yaptýðýmýz iþin hakkýný vere- Tütün ve alkol satýþ ruhsatlarý iptal olanlar için son fýrsat. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Tarým Müdürlükleri tarafýndan verilen ruhsatlardan ruhsatý iptal olanlarýn biran önce Oda'ya müracaat ederek, ruhsatlarýný yenileyebileceklerini söyledi. TAPDK belgesinde sürenin 31 Mart itibariyle sona erdiðini ancak Çorum'da belgeye müracaat eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, genel kurula hazýrlanýyor. Hasan Coþgun'u ziyaret ederken, ardýndan sýrasýyla Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi'yi, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli'yi, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ý, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz'ý, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal'ý, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'ý, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk'ý, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür'ü, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun'u ve son olarak Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek'i ziyaret ederek destek istedi. Oda Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaretlerde bazý oda baþkanlarý hayýrlý olsun dileklerini iletirken, bazý oda baþkanlarý ise Kýlýç'a tam destek verdiklerini dile getirdiler. Bakkallar ve Bayiler Odasý'ný ziyaretinde konuþan Yalçýn Kýlýç, Özkan Þanal'ýn çocukluk arkadaþý olduðunu belirterek, "Allah yolunu açýk etsin. Bu bir hizmet yarýþý, Cenab-ý Mevlam kime nasip ederse o Baþkan olsun" dedi. Özkan Þanal ise, "Biz esnaf olarak her zaman dost ve arkadaþýz ve öyle kalacaðýz. Bu bir hizmet yarýþýdýr. Bu bayraðý en yukarýlara taþýmak için gayret göstereceðiz. Kim taþ taþ üstüne koyarsa bu esnaf ve sanatkarlarýmýz için en büyük kazaným olacaktýr" ifadelerini kullandý.haber Merkezi Baþköy e nezaket ziyareti Vali Sabri Baþköy, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Ethem Aykut Yenice ve beraberindeki heyeti makamýnda kabul etti. Kabul heyetinde; Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Baþkan Vekili ve Ýstanbul Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Sait Karabaðlý, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Denetleme Kurulu Baþkaný ve Tekirdað Lokantacýlar Odasý Baþkaný Lütfi Çebi, Çorum Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Sakallý, Ayþe Çilingir, Zafer Kalem, Turgay Karaca, Ferhat Bülbül ve Mustafa Çilingir de yer aldý. Çorum Lokantacýlar Esnaf Odasý seçimleri kapsamýnda Çorum a geldiklerini belirten Genel Baþkan Yenice; "Esnaf odalarýnda seçimler Mart ayý itibarý ile sona erdi. Bu kapsamda tüm illerimizi ziyaret etmeye çalýþýyoruz. Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Birliklerinde Mayýs ayýnda, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu'nda ise Haziran ayýnda yapýlacak seçimlerle 4 yýllýk yeni yönetim kurullarý belirlenecek." dedi. Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu yöneticileri Vali Baþköy ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren cek kuþaklara aktarýlmasý için Lokantacýlar ve Pastacýlar Federasyonu Genel Baþkaný Aykut Yenice ile Ço- Vali Baþköy; "Çorum Federasyonu'nun rum Lokantacýlar Esnaf mutfaðý geleneksel olarak geniþ bir yelpazeye sahiptir. Çorum ve ülkemiz mutfaðýnýn daha fazla ön plana çýkarýlmasý ve gele- gayretleri önemlidir." dedi. Baþköy, Türkiye Lokantacýlar ve Pastacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Merkezi Köftecilerin sorunlarý görüþüldü lim hakkýmýzý alalým." Bu toplantýlarýn sýk yapýlmasýný isteyen Çýtak, "Satýlan tavuk döner, et döner köfte gibi yiyecekler bundan sonra bir fikir birliðine varýlarak belirli gramajlarda verilmeli. Bu gramajlara mutlaka uyulmasý için esnaflarýmýzla beraber görüþ birliði içerisinde olup bu konularý çözüme kavuþturmalýyýz. Camlardaki ekmek arasý 1,5 TL, 2 TLyerine örneðin 50 gr. tavuk döner 4 TL, 100 gr. tavuk dönerin fiyatý bu kadar, et dönerin fiyatý bu kadar, köftemizin fiyatý bu kadar diye yazmalýyýz. Bu fiyatlarý belirlerken de ortak akýlla hareket etmeliyiz" diye konuþtu. Tüm meslek gruplarýnýn sorunlarý görüþülecek Bu toplantýlarý diðer meslek gruplarý pideci, tatlýcý, pastacý ve lokantacýlarla bir araya gelerek yapmayý düþündüklerini dile getiren Ýsmet Çýtak, "Çok önemli sorunlarýmýzýn olduðunu biliyoruz. Bizde bu konuda meslektaþlarýmýza ve odamýzýn üyelerine bilgi birikimlerinizi ve bu konudaki tecrübelerimizi aktarmak ve sorunlarý çözmek konusunda gayretli olacaðýmýzý buradan söylüyoruz. Tüm üyelerimizin toplantýlara gerekli önemi ve hassasiyeti göstermelerini ve bu sorunlarýn hepimizin ortak sorunlarý olduðunu bilmemiz gerekir. Hijyen saðlýk belgeleri konusunda da tüm üyelerimizi tekrar bilgilendireceðiz. Geçmiþ yönetim zamanýnda verilen belgenin bizim almakla yükümlü olduðumuz belgeyle ilgisi olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Cezalý duruma düþmememiz için Halk Eðitim Merkezlerine müracaat ederek personellerimize bu belgeyi alma zorunluluðu getirilmiþtir. Bu konudaki çalýþmalarýmýz daha sonra mesaj ve telefon yoluyla üyelerimize bildirilecektir" ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi TAPDK belgeleri için son fýrsat ve belgesi iptal olan 67 üyenin bulunduðunu dile getiren Özkan Þanal, "Ruhsatlarý iptal edilen esnaflar için yenileme süresi tanýndý. Kimsenin maðduriyet yaþamasýný istemiyoruz. Ruhsatlarý iptal olan üyelerimizin biran önce Oda'ya müracaat etmelerini bekliyoruz" dedi. Ruhsat yenileme için þu belgeler gerekiyor: "Vergi levhasý fotokopisi, nüfus cüzdaný fotokopisi, iþyeri açma ruhsatý aslý ve fotokopisi, Ziraat Bankasý'na yatýlan ücretin fotokopisi ve savcýlýk sabýka kaydý. Haber Merkezi Özkan Þanal (Ç.HAK:813) Hasan Yýlmaz Makine Sanayi Karayollarý Þefliði ne trafik levhasý üretiyor. Trafik iþaret levhasý üretiyor Hasan Yýlmaz Makine Sanayi (HYMS), geçtiðimiz yýl Karayollarý 63. Þube Þefliði'nde kullanýlacak trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesini üreterek Çorum'da bir ilke imza atmýþtý. Karayollarý 63. Þube Þefliði, HYMS tarafýndan yapýlan makineden memnun kalýrken, 2. makine sipariþini de geçtiðimiz aylarda verdi. HYMS tarafýndan ikincisi yapýlan trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesi de önceki gün Karayollarý 63. Þube Þefliði yetkililerine teslim edildi. Teslim törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn yaný sýra Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Fýrýncýlar ve Kuruyemiþçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Kadir Akdað, HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz ve Karayollarý 63. Þube Þefliði yetkilileri katýldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Karayollarý 63. Þube Þefliði'nde kullanýlacak olan trafik iþaret levhalarýný çakma sökme makinesinin yine usta ellerle hazýr hale getirildiðini belirterek, Çorum'da böyle bir makinenin yapýlmasýnýn Çorum sanayisi açýsýndan hem bir yenilik hem de bir kazanç olduðunu söyledi. Makineyi yerinde inceleyen ve test eden Kýlýç, HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz'ý bu baþarýsýndan dolayý kutladý. RÖMORKTA DA 1 NUMARA Hasan Yýlmaz Makine Sanayi, römork yapýmýnda da Çorum'un önde gelen firmalarý arasýnda yer alýyor. Çorum çiftçisine hem saðlam hem de uygun fiyata römork sunan HYMS Sahibi Hasan Yýlmaz, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) programýndan yararlanan Çorumlu çiftçilere römork yapýmý için yüzde 50 hibe desteði verildiðini ifade ederek, iþletmelerinde bu destekten yararlanan çiftçilere de hizmet verildiðini kaydetti. Çeþitli renk ve ebatlarda kaliteli malzemeden, saðlam ve dayanýklý römork ürettiklerini ifade eden Yýlmaz, eski römorkunu getirenlere de yeni römork yapýmýnda fiyat indirimi saðladýklarýný sözlerine ekledi. "Türk çiftçisi var oldukça, Yýlmaz Römork tartýþýlmaz" sloganýyla faaliyet gösteren Hasan Yýlmaz Makine Sanayi (HYMS), KSS 63. Sokak No:8 adresinde hizmet veriyor. Haber Merkezi Oto tamirciler fuara gidiyor Necmettin Uzun BAÞSAÐLIÐI Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý tarafýndan fuar organizasyonu düzenlendi Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan fuara Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri de katýlacak. Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma özelliði taþýyan "automeckanica" fuarýna katýlmak isteyenler 8 Nisan Salý gününe kadar Oda'ya müracaat edebilecekler. Konu hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, oda üyelerinin son teknoloji makine ve ekipmanlarý yerinde görebilecekleri fuara tüm oda üyelerinin katýlmasýný istediklerini kaydetti. Fuarý 12 Nisan Cumartesi günü gezmeyi planladýklarýný belirten Uzun, oda üyelerinin ufkunu açacak olan fuara þuan itibariyle 0'ün üzerinde katýlým olduðunu, daha fazla katýlým olmasý halinde otobüs sayýsýný artýrabileceklerini sözlerine ekledi. Fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularý yer alýyor. Haber Merkezi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn muhterem babasý Cemalettin Kafkas ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil dileriz.

9 PAZARTESÝ 7 NÝSAN Sürücü belgesi için yeni þart Sürücü kursuna kaydolan adaylardan istenecek belgeler arasýna 'parmak izi alýndý belgesi' de eklendi. Karayollarý Trafik Yönetmeliðine baðlý olarak yürürlüðe giren Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik gereði, sürücü belgesi almak için sürücü kursuna kaydolmak isteyen adaylarýn kayýt anýnda istenecek belgeleri içerisine parmak izi' belgesi de ilave edildi. Kýsa adý TÜSEKON olan Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu Genel Baþkaný Ýsmail Yýlmaz, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Karayollarý Trafik Yönetmeliðine baðlý 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüðe giren Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde yapýlan bu deðiþiklik gereði sürücü belgesi almak için sürücü kursuna kaydolmak isteyen adaylarýn kayýt anýnda istenecek belgeleri içerisine parmak izi' belgesi ilave edildi. Yapýlan deðiþiklik neticesinde bu belgeyi almak için Trafik Tescil Þubelerinde uzun kuyruklar oluþmaya baþladý. Altyapýsý hazýrlanmadan ve ortaya çýkaracaðý sorunlar hesap edilmeden baþlatýlan bu uygulama sürücü belgesi almak isteyen vatandaþlara ve sürücü eðitimi veren kurumlarýmýza eziyet haline geldi.'' Ýhlas Haber Ajansý na açýklamalarda bulunan Yýlmaz, teknik altyapýlar ve eleman yetersizlikleri dikkate alýnmadan baþlatýlmýþ olan bu uygulama sonucunda oluþan sorunlara duyarsýz kalýndýðýný ileri sürdü. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerinin bu sorunun muhatabý olarak Emniyet Genel Müdürlüðü nü iþaret ettiðini anlatan Yýlmaz, sözlerini þöyle sürdürdü: Emniyet yetkilileri ise Tescil bürolarýmýzda aþýrý iþ yükü var, yetiþemiyoruz, araþtýrýlmadan baþlatýlmýþ bir uygulama diyor. Yetkililerimize sesleniyoruz. Bu uygulama 3 Nisan 2012 tarih ve sayýlý Bürokrasinin Azaltýlmasý ve Ýþlemlerin Basitleþtirilmesine Yönelik Yönetmelik felsefesine aykýrý bir uygulama. Parmak izi belgesinin, sürücü eðitimiyle bir ilgisi yok. Sürücü belgesi almak için sürücü kurslarýna müracaat eden vatandaþlardan bu belgeyi istemek doðru deðil. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli ve bu iþlem sürücü belgesi almaya hak kazanmýþ vatandaþlarýn iþlemlerinin en sonuncu aþamasýnda ve emniyet genel müdürlüðünce yapýlmamotorlu Taþýt Sürücüleri Kursu yönetmeliðinde deðiþiklik yapýldý. lý. Sürücü kursuna kaydolan adaylardan istenecek belgeler arasýna 'parmak izi alýndý belgesi' de eklendi. ÝLKBAHAR KAMPANYASI ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER SERVÝS Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A YEDEK PARÇA Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No: Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C4 1.6 HDi SX PK 2006 Fiat Doblo 1.9 Multijet 2007 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2012 Fiat Doblo 1.6 Multijet Pre 2012 Fiat Palio 1.2 EL 2002 Fiat Palio V EL 2004 Fiat Tempra SXA 1995 Ford Focus 1.6 Ambiente 2001 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2006 Honda Civic 1.4 ÝS 1998 Hyundai Accent 1.4 Era Te 2006 Lada Samara Opel Astra 1.6 CD 2000 Opel Corsa 1.4 GLS Aut 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 1997 Peugeot Bipper 1.4 HDi CP2010 Renault 12 STW 1988 Renault R Europa RT1996 Renault Broadway GTE 1993 Renault Clio 1.6 Dynamiqu 2002 Renault Kangoo 1.9 D Expr2003 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5 DCI 2007 Renault Megane 1.6 RTE 1998 Renault Megane 1.6Authan 2004 Fiyatý (TL) 26 bin 14 bin 28 bin bin bin 10 bin 8 bin 19 bin 20 bin 16 bin bin bin 21 bin 15 bin 12 bin 23 bin 4 bin 10 bin 7 bin 17 bin 11 bin bin 17 bin bin 21 bin 500 Renault Toros STW Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6Elegance 2003 Skoda Octavia 1.6Ambient 2012 Tofaþ Doðan L 1991 Tofaþ Þahin S 1995 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001 Toyota Corolla 1.6 Sol 2005 Toyota Corolla 1.6 TerraHB2005 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Passat 1.8 T C 2002 Volkswagen Polo bin 8 bin bin 43 bin 6 bin bin bin 16 bin 20 bin 27 bin 28 bin 32 bin bin bin 500 Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin 500 Ford Transit Jumbo bin 500 Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 VW Transporter bin 500 VW Transporter City Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Çorum MÜSÝAD Bekiroðlu yla devam Recep Mebet Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin ilk genel kurulu önceki gün yapýldý. Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak taki Dernek binasýnda yapýlan genel kurula tek aday olarak katýlan Rumi Bekiroðlu, kuruculuðunu yaptýðý MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkanlýðý na seçildi. Divan Baþkanlýðý ný Mahmut Köksal ýn yaptýðý genel kurulda Saliha Köklükaya ve Elvan Can Çabuk üye olarak görumi Bekiroðlu rev aldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri katýldý. BEKÝROÐLU: MÜSÝAD, ÇORUM UN UFKUNU AÇTI Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulun açýþ konuþmasýný yapan Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD ýn hizmet amaçlarý ve faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. MÜSÝAD ýn amacý, Çorum u dünyaya tanýtmak diyen Bekiroðlu, kiþisel, kurumsal, sektörel, kültürel ve toplumsal geliþimi hedeflediklerini açýkladý. Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þubesi, müte- þebbislerimize yön göstererek ticarette yeni ufuklar açýyor. Anadolu kaplaný olan Çorum un sanayisini daha ileri taþýmasý ve dýþa açýlmasýnda da MÜSÝAD önemli bir köprü arzediyor dedi. Çorum da 50 yi aþkýn üyesi bulunan MÜSÝAD ýn kýsa sürede önemli faaliyetlere imza attýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, dýþ ticaret gezilerinin Çin le devam edeceði müjdesini verdi. CEYLAN DAN ÖVGÜ Sunuculuðunu Salih Osman Fýndýk ýn yaptýðý genel kurulda kürsüye gelen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MÜSÝAD dan övgüyle söz etti. MÜSÝAD, Çorum da olmasý gereken bir sivil toplum kuruluþuydu diyen Ahmet Sami Ceylan, iþ dünyasýnýn seçkin isimlerinin Dernek çatýsý altýnda buluþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye nin 2023 vizyonu hedeflerine deðinen Ceylan, Çorum iþ dünyasýna seslenerek, Memleketimizi ve ülkemizi hep birlikte geliþmiþ ülkeler düzeyine taþýyacaðýz dedi. Dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna girmeyi hedefleyen Türkiye de iþ dünyasýna önemli sorumluluklar düþtüðüne dikkat çeken Ceylan, huzur ve istikrar vurgusu yaptý. Ceylan, Halkýmýz Mart seçimlerinde istikrar ve güvene oy verdi. Bu tablo bozulursa ekonomi de tepetaklak olur. O nedenle 2023 hedeflerine hep birlikte yürüyecek ve Türkiye yi daha ileri taþýyacaðýz diye konuþtu. Ahmet Sami Ceylan MÜSÝAD YÖNETÝMÝ BELLÝ OLDU Mahmut Köksal ýn baþkanlýðýndaki divanda Saliha Köklükaya ve Elvan Can Çabuk görev aldý. Yönetim ve denetim raporlarýnýn okunarak ibrasýnýn ardýndan seçime geçildi. Yapýlan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Rumi Bekiroðlu, Fatih Yaðlý, Hayri Þamlý, Lemzi Çöplü, Mahmut Öztemiz, Mücahit Ahmet Köksal, Þükrü Türkoðlu, Bülent Demirci, Adnan Týðlý, Engin Býyýkoðlu ve Orhan Coþkun dan oluþtu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Salih Osman Fýndýk, Halit Ýnaltekin ve Necip Uygur seçildi. Genel kurula katýlan üyelere teþekkür eden Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD ýn ilk genel kurulu ve yeni dönemin hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý davetlilerin de izlediði genel kurula MÜSÝAD üyeleri katýldý. Yerel seçim sonuçlarýný yorumlayan Agah Kafkas: Maðlubiyeti hazmedemiyorlar Recep Mebet da durabileceðimiz bir markaya ihtiyacý var. Çorum, Çorumlu nun parasýyla kalkýnabileceði yere geldi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Mart Baþkasýnýn parasýna ve yatýrýmlarýna ihtiyaç var. De2014 Mahalli Ýdareler Seçimi sonuçlarý ile ilgili deðermiryolu eksiðimiz hariç altyapý problemimiz kalmadý. lendirmelerde bulundu. Duygusal yatýrýmdan reel yatýrýma geçilmeli düþüncemüsýad Çorum Þubesi genel kurulunda konuþan siyle Çorum u farklý bir boyuta taþýdýk. Türkiye artýk Agah Kafkas, muhalefeti kast ederek, Seçim sonucunkabuðuna sýðmýyor, Çorum da bu fotoðrafa uyum saðda büyük bir arsýzlýkla karþý karþýyayýz dedi. lamalý. Türkiye, tarihi bir seçim yaptý diyen Kafkas, mumillet, Mart ta Türkiye üzerindeki oyunlarý halefet partilerinin seçim sonrasý açýklamalarýný, Nasýl bozacak bir kararlýlýk sergiledi. Partimizden olmayan bir yarýþsa hiç maðlubu yok. Matematiðin bittiði yeri yabazý adaylar seçim sonrasý bulunduklarý noktayý kenþýyoruz sözleriyle yorumladý. dilerine yakýn bulmayarak seçildikten sonra prangalaragah Kafkas Tarihin en büyük saldýrýsý karþýsýnda milletin Türdan kurtulma kararý verdiler. Tarihimizin en önemli kiye üzerinde kurulan hesaplarý bozduðunu vurgulayan krizlerinden birini yaþadýðýmýz dönemde insanlar taraf Kafkas, Kardeþlik hukukumuzu bozanlara takýlmamamýz gerek olmak zorunda kaldýlar. Elbette karþýt görüþler arasýndaki fikirsel diyerek gelinen süreçte artýk yeni sayfalar açýlmasý gerektiðine iþatartýþmalar önemlidir ancak yaþanan geliþmeler tam anlamýyla bir ret etti. kriz planýna dönüþtü. Yaþanan süreci en iyi þekilde yorumlayan milletimiz, kendi deðerlerinden çýkmama kararlýlýðýný gösterdi. Tarihin Çorum iþ dünyasýna yönelik mesajlar da veren Saðlýk Bakan en büyük saldýrýsý karþýsýnda millet Türkiye üzerine yapýlan hesapyardýmcýsý Kafkas, þöyle konuþtu: larý bozdu. Millet, kendi liderine sahip çýktý. Buradan çýkartmamýz KABUÐUMUZDAN SIYRILMALIYIZ gereken ders doðrultusunda, kardeþlik hukukunu gözettiðimiz arka MÜSÝAD, milli deðerlerimizle barýþýk olan ve sermayenin daþlarýmýz kendilerini bir kez daha hesaba çekmeliler. Kardeþlik dünyaya açýlan kapýsý konumunda. Çorum, müteþebbis ruhu ve hukukumuzu bozanlara takýlmamamýz gerek. kendi yaðýyla kavrulan sanayisiyle bölgenin ekonomik merkezi durumunda. MÜSÝAD la Çorumlu müteþebbisleri buluþmasýný bu açý MÜSÝAD LA HEM ÇORUM HEM TÜRKÝYE KAZANAdan son derece anlamlý buluyorum. Çorum un dünyaya açýlmasý ve CAK kabuðundan sýyrýlmasý lazým. Çorumlu iþadamlarý açýldýklarý ulustürkiye tarihi bir seçim yaptý. Millet, yeni Türkiye yolunda telararasý pazarlarda sadece ailelerinin rýzkýný aramýyor, milletimizin miz bir sayfa açtý. Ancak seçim sonuçlarý neticesinde büyük bir arekonomik açýdan geliþimine katký saðlýyor. Artýk çevre illerle yarýsýzlýkla karþý karþýyayýz. Nasýl bir yarýþsa hiçbir maðlubu yok. Maþan bir Çorum olmaktan çýkmalý, marka bir þehir olarak dünya ekotematiðin bittiði noktadayýz. Millet, Türkiye nin önünü açtý. nomisinden pay alan bir þehir olma hedefiyle ilerlemeliyiz. Bunun MÜSÝAD, Çorum un ufkunu çizen, fikir üreten bir merkez oliçin de basit iþletme mantýðýndan kurtulup farklý bir ivme yakalamalý. Ýþ dünyasý olarak Çorum a mecbursunuz, o nedenle memlekemalýyýz. timiz için daha çok çalýþmalýsýnýz. Kapris yapmayýn, danýþýlan bir ÇORUM A YABANCI YATIRIM LAZIM cazibe merkezine dönüþün. Ýnanýyorum ki MÜSÝAD la hem Çorum Yabancý sermayenin Türkiye ye gelmesi için ciddi çaba sarfethem de Türkiye kazanacak. Oluþturacaðýmýz sinerjiden çok umuttik ve etmeye de devam ediyoruz. Çorum un, hep birlikte arkasýnluyum. Ýmam Hatip Liseleri, Arapça alanýndaki bilgi ve becerileriyle kýyasýya bir rekabet sergiledi. ÝHL lerden Arapça rekabet Recep Mebet Ýmam Hatip Liseleri Arasý 5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum finali yapýldý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin koordinesinde düzenlenen yarýþma önceki gün 19 Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti. Arapça bilgi, hitabet ve þiir kategorilerindeki yarýþmaya Çorum ÝHL ile Sungurlu, Alaca, Ýskilip, Osmancýk ve Mecitözü ÝHL öðrencileri katýldý. Yarýþma jürisi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Þahabettin Ergüven, Öðretim Görevlisi Yalçýn Atalýk ve Dr. Abdulkerim Muhammed El-Ubeydi den oluþtu. Ýsmail Yumayak ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan yarýþmayý Meslek Dersleri Öðretmeni Ercan Anbar sundu. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Milli Eðitim Þube Müdürleri Gazi Yýldýrým ve Kadir Songüt, bazý okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri ve çok sayýda öðrencinin izlediði yarýþmanýn açýþ konuþmasýný Çorum Anadolu ÝHL Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz yaptý. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Milli Eðitim Müdürü Büyük de katýlýmcýlara hitaben bir selamlama konuþmasý yaparak yarýþmacý öðrencilere baþarýlar diledi. ça nýn dünya dilleri arasýndaki yeri ve önemi ile ilgili tanýtým filmi sunuldu. Program sonunda dereceye giren öðrencilere plaket ve madalya verilirken kategorilerinde birinci olan okullarýn 26 Nisan 2014 tarihinde Sinop ta düzenlenecek Arapça Bölge Yarýþmasý nda Çorum u temsil edecekleri öðrenildi. Seyit Ali Büyük Bekir Tokgöz Yarýþma jürisi öðrencilerin cevaplarýný deðerlendirdi. 5. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum finali yapýldý. BÜYÜK TEN BAÞARI VURGUSU Ýmam Hatipler in 100 yýllýk bir çýnar olduðunu söyleyen Seyit Ali Büyük, Yaþla övünmek yetmez, baþarýlarla taçlandýrmak gerek dedi. Arapça yarýþmalarýnýn Kuran dilinin öðrenilmesi ve ümmetle iletiþimin yaþatýlmasý açýsýndan önemine dikkat çeken Büyük, ÝHL öðrencilerinden Arapça yý en iyi þekilde öðrenmelerini istedi. Eðitimde iþbirliðinden de bahseden Büyük, Ýmam Hatip Liseleri ne halkýmýzýn teveccühü büyük. Eðitimi tüm paydaþlarýyla güçlendirmeye çalýþýyoruz. Hep birlikte el ele, gönül gönüle eðitimi daha iyi bir noktaya taþýmayý arzu ediyoruz diye konuþtu. Çorum Anadolu ÝHL Ýlahi Korosu, dinleyenleri mest etti. Yarýþma programý 19 Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti. ÞAMPÝYONLARA ÖDÜL Yapýlan sunumlarýn ardýndan geçilen yarýþma sonucunda Arapça bilgi ve hitabet kategorilerinde Çorum Anadolu ÝHL, þiir kategorisinde ise Osmancýk ÝHL birinci oldu. Çorum Anadolu ÝHL Ýlahi Korosu nun mini bir konser verdiði programda Arap- Yarýþmada dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi.

11 PAZARTESÝ 7 NÝSAN Vestel den Karen Ticaret e büyük ödül Karen Ticaret, Osmancýk Caddesi ne yeni maðaza açýyor Recep Mebet Vestel yetkili bayii Karen Ticaret, Türkiye çapýnda büyük bir baþarýya imza attý. Çorum da faaliyet gösteren Karen Ticaret, yerel tanýtým ve reklam alanýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla Vestel in yetkili bayii arasýnda ikinci oldu. Vestel Pazarlama A.Þ. tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerde bölgesinde ise birinci olan Karen Ticaret, pazarlama alanýnda yaptýðý çalýþmalarla Türkiye ye örnek gösterildi. Karen Ticaret sahibi Mehmet Kamitoðlu, geçtiðimiz günlerde Antalya da düzenlenen bayiler toplantýsýnda ödülünü Vestel Pazarlama A.Þ. Genel Müdürü Ergün Güler in elinden aldý. Düzenlenen programda tebrikleri kabul eden Mehmet Kamitoðlu, Sektörün lideri konumunda olan Vestel i, Çorum da baþarýyla temsil etmenin gukaren Ticaret sahibi Mehmet Kamitoðlu açýklama yaptý. rurunu yaþýyorum. Elde ettiðimiz baþarýda büyük payý olan ve kýymetli fikirleri ile bize yol gösteren Genel Müdürümüz Ergün Güler baþta olmak üzere, Ýç Anadolu Bölge Müdürümüz Cihan Ertunç ve tüm müþterilerimize þükranlarýmý sunuyorum dedi. OSMANCIK CADDESÝ NE YENÝ MAÐAZA Vestel in Çorum daki pazar payýný zirveye taþýmanýn mutluluðu ile yeni yatýrýmlara imza attýklarýný belirten Mehmet Kamitoðlu, yakýnda yeni bir maðaza daha açacaklarý müjdesini verdi. Osmancýk Caddesi numara 73/B de faaliyet gösterecek olan maðazayý Nisan ayý sonuna kadar açmayý planladýklarýný vurgulayan Kamitoðlu, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Belediye Taþ Bina arkasýndaki 360 metrekarelik merkez maðazamýzýn ardýndan Osmancýk Caddesi ne yeni bir þube açmaya hazýrlanýyoruz. Engellilere yönelik düzenlemelerimiz nedeniyle Vestel in engelsiz maðaza olarak örnek gösterdiði merkez þubemizden sonra Osmancýk Caddesi nde yeni konseptiyle dikkat çeken bir maðaza daha açýyoruz. Karen Ticaret olarak Vestel marka küçük ev aletlerinden bilgisayara, beyazeþyadan ankestre ürünlerine, LCD televizyondan klimaya kadar yüzlerce ürünü müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Karen Ticaret, yerel tanýtým ve reklam alanýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla Vestel in yetkili bayii arasýnda ikinci oldu. ÇÝFTE EKRAN TEKNOLOJÝSÝ ÇORUM DA Vestel in Çifte Ekran televizyon çeþitlerini, maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunmaya baþladýk. Bu sistem sayesinde iki ayrý televizyon kanalý ayný ekranda gözlük ve kulaklýk desteðiyle rahatlýkla net bir þekilde izlenebiliyor. Yakýnda Vestel tarafýndan üretilen akýllý telefon ve tablet bilgisayar çeþitleri de maðazamýzda yerini alacak. Yýl boyunca düzenlediðimiz kampanyalar ile her bütçeye hitap eden ürünlerimizi cazip fiyat ve ödeme seçenekleriyle müþterilerimize sunuyoruz. BENZERSÝZ GARANTÝ Kalite ve ürün çeþitliliðiyle önde olan Vestel, beyazeþyada 5 yýl garanti sunuyor. Çamaþýr ve bulaþýk makineleri ile buzdolaplarýnda 10 yýl motor garantisi uygulayan Vestel, tüketicilere kalite açýsýndan da benzersiz garanti seçenekleri saðlýyor. Yeni nesil beyazeþya ve zengin ürün çeþitlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Belediye Taþ Bina arkasý Gazi 2. Sokak numara 4/B de hizmet veren maðazamýza bekliyoruz. Vestel ürünlerinde benzersiz garanti imkanlarý sunuluyor. Çifte ekran teknolojisine sahip Vestel televizyonlar Karen Ticaret te. Karen Ticaret, ikinci maðazasýný Osmancýk Caddesi nde açacak. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. No: 4/B - Tel:

12 12 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Þoförlerin yeni baþkaný Tahsin Þahin Tahsin Þahin Erol Taþkan Ýkinci kez tekrar edilen 6 adayýn yarýþtýðý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý baþkanlýk seçimini Tahsin Þahin kazandý yýldönümünü kutladýðýmýz Polis Haftasý'nýn þu Emekli Polis Memuru günlerinde, toplumsal huzurubilal ÇETÝN muzun saðlanmasý için büyük özveriyle çalýþan Türk Polis Teþkilatýmýzýn bayramýný içtenlikle kutluyorum. Türk Polisi, devletin bütünlüðü, genel güvenliði, vatandaþlarýn hak ve hürriyetlerinin korunmasý, suçlarýn önlenmesi, hukukun üstünlüðü ve insan haklarýna saygýyý kendisine görev edinmiþtir. Polisimizin vatandaþlara hak ettiði sevgiyi, ilgi ve desteðin ortaya konulmasý, hizmetler yürütülürken modern kamu yönetiminin bütün gerekliliklerinden yararlanýlmasý "Ortak akýl ve ortak vizyon" ile çalýþmanýn baþarýlar getireceði bilinci ile "Vatandaþ odaklý" yönetim anlayýþýnýn yerleþtirilmesi vazgeçilmezlerdendir. Türk milleti polisine her aman güvenmiþ ve her türlü desteði vermiþtir. Vatandaþlarýn polise duyduðu güveni zedelemek, insanlara en iyi kaliteli hizmeti vermek öncelikle hedefi olmalýdýr. Sevgi, adalet, eþitlik, sabýr, hoþgörü ve nezaketin halkla bütünleþmesinin temel anahtarý olduðunu akýllarýndan çýkarmamalarý gerekir. Polisin genel görevi, ülkede güvenliði saðlamak, suçu önlemek ve olayý aydýnlatmaktýr. Polisimizin görevi çok çeþitlidir. Günlük hayatta polisin görev alanýna girmeyen veya polisi ilgilendirmeyen hemen hemen hiçbir konu yok gibidir. Polisin görevleri kanunu, geleneksel ve demokratik olarak sýnýrlandýrýlabilir. En baþta PSVK'nunu olmak üzere daha birçok kanun polise görev ve yetki verilmiþtir. Polisin görevleri arasýnda hizmetin gereklerini yapmak, yasakladýklarýný da yapmamaktýr. Görevin hukuki bir dayanaðý olmasý gerekir. Hizmet hukuku normlarýnýn yani, kanun, tüzük ve kararnamelerin yapýlmasýný veya yapýlmamasýnýn öngördüðü huþulardýr. Bu anlayýþ içinde çalýþan tüm teþkilat mensuplarýný da kutlamak gerekir. Þunu da özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Polis hizmetlerinin yürütülmesinde emir-komuta, amir-memur iliþkileri çok önemlidir. Görevler, adil, eþit ve dengeli olmalýdýr. Polislerinde bizler gibi birer insan olduklarý unutulmamalýdýr. Türk Polis Teþkilatý artýk eðitimli ve kültürlüdür. Çünkü Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarý'nda en deðerli hocalar, bilim adamlarý ve uzmanlar tüm branþlarda dersler verilmekte nazari ve tatbiki deneyler yapýlmaktadýr. Polisimizin de bugün geldiði noktada, çaðýn bilim ve teknolojisine uygun araç ve gereçlerle donanýmlý, en üst seviyede eðitimli, görevinin bilinci içerisinde, yardýmsever olmalarý da bizleri memnun ediyor. Diðer dünya ülkelerinden eðitim için gelen polis öðrencilerine de örnek olduklarý aþikardýr. Ýlimizin asayiþ durumu incelendiðinde, genel anlamda, güvenli bir þehir olduðu görülmektedir. Ýlimizde kurulu MOBESE kameralarý çok suçu önlemiþ, yakalatmýþ, plaka tanýma sisteminde büyük baþarýlar elde edilmiþtir. Çorum'da polisin "Halk için, toplum için" varlýðý hissettirilmek suretiyle vatandaþlarýmýzýn güvenli ve huzurlu bir ortamda eðlenmeleri ve yaþantýlarýný sürdürmeleri saðlanmasýnda, kentin huzur, güvenli, suç oraný düþük il olmasýnda en büyük pay Çorum halkýna ait olup bu kenti yöneten ilin Valisi Sayýn Sabri Baþköy, emrinde güvenlik konusunda üstün baþarý sahibi olan Emniyet Müdürü Sayýn Halil Ýbrahim Doðan Bey'e ve teþkilat mensuplarýna da ait olduðundan onlara da sonsuz teþekkürler. Þunlarý da yazmadan geçmek istemiyorum. Evde, iþyerinde, kahvehanede, parklarda televizyonlarýn karþýsýnda otururken, kargaþalarý izlerken, polis teþkilatýný suçlamak çok kolaydýr. Bir kapkaççý deðerli bir kolyenizi ve çantanýzý kapýp kaçarken tek kelime "Polis" olmuyor mu? Önünüz tinerci ve zorbalarla kesildiðinde, eviniz veya iþyeriniz bir yangýna ve doðal afete maruz kalýndýðýnda, kazalarda, yanma ve yaralanmalarda gözlerimizle, ellerimizle, telefonlarýmýzla "Yetiþ polis imdat" diye baðýrmýyor muyuz? Bizler rahat rahat uyurken ve istirahat ederken, sizler bu ülkenin bölünmez bütünlüðü için ellerinizdeki parmaklarý dahi oynatmazken, o insanlar canlarýný ortaya koyarken, onlar bizlerden fazla bir þey beklemiyorlar, sadece "Morallerimizi bozmayýn, iþleri biz ehillere býrakýn" demiyorlar mý? Ben emekli bir meslek mensubunuz olarak þunu isterdim. Tüm þehitlerimizi rahmetle anarken, mesleðinde yýlýný doldurmuþ, alnýnýn akýyla emekli olmuþ, yaþayan kahraman gazilerimizi, eþ ve çocuklarýný bir yemekte buluþturup plaket veya diðer hediyelerle ödüllendirip gönüllerini hoþ etmeyi, unutulmadýklarýný ve hatýrlandýklarýný bilmelerini saðlanmasýný temenni ederdim. Kazasýz belasýz bir hafta diliyor, 169 senedir devletimizin saðladýðý imkanlar ölçüsünde, halkýn hizmetinde olan polis teþkilatý, inþallah bu hizmetleri sonsuza kadar devam ettirir. Tüm teþkilat mensuplarýnýn eþleri ile birlikte saðlýklý, huzurlu ve mutlu olmalarýný diliyor, onlarýn bayramlarýný tekrar tekrar ailecek candan kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Yakýn mazimizin þahsiyet Eyfeli yüceliðinde, siyasi deha Hüsnü Salih CENAN Elhamrasý azametinde, toplayýcý ve ihata edici liderlik Süleymaniyesi þeklinde vücut bulmuþ en mühim isimlerinden biri olan Sultan Abdülhamid-i Sani'yi (Ýkinci Abdülhamid) elbette ki bir makalenin dar kelime kadrosu içinde destanlaþtýrabilmek mümkün deðildir. Lakin bunun yanýnda Nihal 1 Atsýz'ýn Tanrýdaðý dergisinde "Gök Sultan", Necip Fazýl'ýn meþhur Abdülhamid Han kitabýnda "Ulu Hakan" olarak gösterdiði bu âli þahsiyeti belki birkaç makale ile sadece fragmanlýk çapta neon ýþýklarýnýn yanýp sönüþü halinde gönüllerin cazibe merkezi haline getirebiliriz kanaatindeyim. Sultan Abdülhamid, kendi öz vatanýnýn hakiki hizmet "kýtmir"lerinin sadakat ruhuna karþý suikast tertip ederek kýtmirliði deðil, hakikate karþý havlayýcýlýðý þahsýna düstur edinmiþ bir "yolsuzlar ve soysuzlar çetesi"nin devirdiði; ama o devriliþin altýna tüm Ýslam Âlemi'ni zemin kýldýðý bir büyük hükümdardýr. Bu zemine sinsi bir gölge gibi akseden Ýttihat ve Terakki Cemiyeti, Abdülhamid devrilince, aslen gölge oluþunu inkar ederek bir nevi kahramanlýk "voltraný" gibi cemiyetin karþýsýna dikilmiþ ve Osmanlý'yý bu nefsaniyet canavarýnýn midesine aperatif (iþtah açýcý içki) olarak atmaktan da zerre kadar haya etmemiþlerdir. Ýþte Sultan Abdülhamid, bu büyük hýyanet þebekesinin süngüsünü doðrulttuðu "dik durup diklenmeyen" bir hedeftir ki, sadece kendisine yöneltilen bu hain silahýn temsil ettiði ihanete bakarak, ne gibi bir mana eri olduðuna dair fikir sahibi olabiliriz. Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in oðludur. Diðer kardeþleri V. Murad, Sultan Reþat, Sultan Vahdeddin de sýrasýyla tahta geçmiþlerdir. Yani Abdülhamid'in yanlamasýna soy þeceresinde, saltanat makamý manasýnda bir hayli velud (doðurucu, verimli) bir tablo ile karþýlaþýyoruz. Abdülhamid, 34. Osmanlý hükümdarý -Fetret Devri'ndeki Süleyman ve Musa Çelebileri saymazsak- ve 113. halifedir. Annesi Tir-i Müjgan sultandýr. Tir-i Müjgan "ok halinde kirpik" manasýna gelen bir terkip kelimedir. Sultan Abdülmecid yayýndan fýrlayan bu siyasi kabiliyet okuna bakýnca, ismin ne kadar da manidar olduðunu görürüz. Annesi vefat edince kendisine Abdülmecid'in bir diðer hanýmý Pirustu Kadýn Efendi bakmýþtýr. Sultan Abdülhamid de Pirustu Kadýn Efendiyi ömrü boyunca öz anasý mevkiinde görmüþ ve ona daimi bir hürmet edasýyla yaklaþmýþtýr. Abdülhamid, amcasý Sultan Abdülaziz'in zalimce katlediliþinin - ki bu hadisenin bir intihar deðil, cinayet olduðunu artýk en þedid Osmanlý düþmanlarý da kabul ederler- hemen ardýndan V. Murad'ýn doksan üç günlük kýsa ve verimsiz taht tecrübesinden sonra tahta çýkmýþtýr. V. Murad Çýraðan Sarayýna gönderilmiþ, Sultan Abdülaziz'i katleden taifenin baþ suçlusu olan Mithat Paþa da sadrazam olarak tayin edilmiþtir. Abdülhamid, Mithat Paþa'yý daha sonra muhakeme ettirip, Taif'e sürgün ettirmiþtir. Abdülhamid'in bu affedici hususiyetlerine onun devr-i saltanatýnda çokça rastlamak mümkündür. Nitekim bir müddet Adliye Nazýrý olmuþ Abdurrahman Nureddin Paþa bile bu lütufkâr merhametten rahatsýz olmuþ ve bunu açýkça Abdülhamid'e söylemiþtir. Sultan Abdülhamid her âdemoðlunu "adamlýk meþheri"ne kazandýrýlacak birer lütf-u ilahi eseri fert olarak gördüðünden hakikaten "maraz doðuracak merhamet" seviyesinde bu tip siyasette sýkça bulunmuþtur. Bu sýhhat haddini zorlayan merhameti onu siyaset kütüðünden de kurtaramamýþtýr. Ýkinci yazýmýzda bu mevzua devam edeceðiz Yetiþ Polis Ýmdat Sultan Abdülhamid Han a dair Fikrin ileri uçlarýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimini Tahsin Þahin kazandý. 6 adayýn yarýþtýðý seçimlerde, Tahsin Þahin 203 oy alarak Oda Baþkaný olurken, diðer adaylar Recep Kayýkçý 98, Hayri Güler 19, Metin Özkan 19, Ufuk Erden 144 ve Hamit Kaya 35 oy aldý. Hatýrlanacaðý üzere 2 Þubat 2014 tarihinde yapýlan genel kurulda en fazla oyu alan Recep Kayýkçý'nýn baþkanlýðý, yapýlan itiraz üzerine hukuki gerekçelerle düþürülmüþtü. Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevine devam etmesi, oda baþkanlýðý için ise yeniden seçime gidilmesi kararlaþtýrýlmýþtý. Bu kadar üzerine ÇESOB'ta yoðun güvenlik önlemleri altýnda gerçekleþtirilen seçim, Tahsin Þahin'in baþkanlýðý ile sonuçlandý. Seçimler ÇESOB Toplantý Salonu nda gerçekleþtirildi. 6 adayýn yarýþtýðý seçimlerde güvenlik önlemleri artýrýldý. Seçime katýlan delegeler tercihlerini Tahsin Þahin den yana kullandý. Sanat Dostlarý, ÇEKVA da toplandý Ana-kýzýn þiir tutkusu Recep Mebet Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Vakfýn Çorum Þubesi eðitim salonunda gerçekleþen toplantýya Çorum'da yetiþmiþ þair, yazar ve halk ozanlarý katýldý. Katýlýmcýlarýn eserlerini paylaþtýðý toplantýya kýzýyla katýlan Emine Çerçi, þiir tutkusuyla Sanat Dostlarý ný mest etti. Fen Edebiyat Fakültesi öðrencisi olan Hatice Çerçi ise annesinden aldýðý ilhamla þiir kitabý çýkardýðýný belirtti. E ð i t i m c i - Ya z a r Bahri Güven yönettiði toplantýda sýrasýyla söz alan Murat Köymen, Rýza Koçak, Gülser Kýrýþ, Salim Savcý, Fatma Yalçýnkaya, Muzaffer Gündoðar, Nihat Ýnce, Mehmet Tatlýsu, Ýbrahim Gösterir, Hasan Korkmaz, Ömer Öztürk, Mustafa Aygün, Arap Kurt, Selahattin Aydemir, Can Yoksul, Ahmet Güngör, Zülal Kaya, Ethem Erkoç, Abdulkadir Ozulu, Necdet Filizli, Haydar Kýlýç, Rýza Kandemir, Selami Sözer, Salim Demir ve Bahri Yýllar eserlerinden örnekler sundular. Sanat Dostlarý Toplantýsý'nýn her ayýn ilk cumartesi günü ÇEKVA'da düzenlendiðini hatýrlatan Bahri Güven, Mayýs ayý toplantýsýna tüm sanat dostlarýný beklediklerini Emine Çerçi ve kýzý Hatice Çerçi, þiir tutkusuyla takdir topladýlar. ÇEKVA tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti.

13 PAZARTESÝ 7 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:7 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:25 Mart 14 Kasým: NÝSAN Çalýþmadan duâ eden, silahsýz harbe giden gibidir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi VEFAT EDENLER 1-Orman Müdürlüðü nde çalýþan Mehmet Ali Uyar, Hacý Abdullah Uyar ýn babalarý Mehmet Uyar. 2- Cemilbey Köyü nden gelme Þehriye Korkut. 3- Karabürçek Köyü nden gelme Mehmet Küçük. 4- Kavacýk Köyü nden Dursun Bolat. 5- Teknik Ziraat tan emekli Nihat Camkýran. 6- Acýpýnar Köyü nden Mercan Þahan. 7- Emin Sakallý nýn yengesi Hayriye Sakallý. 8- Hýmýroðlu Köyü nden Mehmet Ýpek. 9- Buðdüz Köyü nden gelme, Ahmet, Mehmet ve Nazmi Yaðlý nýn babalarý Mustafa Yaðlý. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Þehrini çok seven ve Çorumdan uzakta yaþayan bir Dýþ Çorumlu olarak, þehrimize hizmet vermek için aday olanlardan, halkýmýzýn teveccühüne sahip olacaklarýn seçilmesini temenni ettim. Seçimlerin Çoruma ve Çorumluya yakýþacak þekilde huzur içinde yapýldýðýný televizyonlardan takip ettim. Birçok yerde olaylar ve oy sayýmý sorunlarý yaþandýðý halde þehrimiz bu konuda her zamanki gibi güzel not aldý. Muzaffer Külcü baþta olmak üzere tüm seçilen belediye baþkanlarýmýzý tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum. Bu arada belediye ve il genel meclislerine seçilen hemþehrilerimizi de kutluyor ve baþarýlý çalýþmalar diliyorum. Doðduðu yöreye hizmet etmenin ne kadar önemli olduðunu ve insaný bahtiyar ettiðini ben de þehrimizi Meclisde ve kabinede temsil ettiðimde hissetmiþtim. Eminim ki ikinci defa seçilenler baþladýklarý iþleri aksatmadan sürdürecekler, yeni seçilenler ise seçim konuþmasýnda vaat ettiklerini gerçekleþtirmek için koþturacaklardýr. Bu arada þehrimizde belediye olma niteliðini kaybeden 20 beldenin durumu önümüzdeki günlerde Hacýhamza beldesinde olduðu gibi þehrimizin gündeminde önemli bir yer alacaktýr. Bu beldelerin kapatýlmasý konusunu bir baþka yazýmda ele alacaðým. * * * Çorumun her belediyesinin sorunlarýný tek tek bilemediðim için, doðduðum Çorum merkez belediyesinin her zaman yazýlarýmda dile getirdiðim sorunlarýný yeniden seçilen Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ye ve Belediye Meclisi üyelerine kýsa baþlýklar halinde gerçekleþtirilmesi için tekrar arz edeceðim. Kýssadan Hisse kitaplarýnda; "haksýzlýk yapanýn zulmü asla haksýzýn yanýna kalmaz"ý ifade eden birço olaylar vardýr. Bunlardan birisi de þudur: Bir gün Hz. Musa A.S. dýþ görünüþü itibariyle haksýzlýk gibi görünen, ancak, aslýnda kiþinin daha önceden iþlediði bir suçun cezasý olarak tecelli eden bir olaya þahit oluyor. Yüce Allah'tan bu iþin hikmetini soruyor. Yüce Allah cc. hikmetini Hz. Musa'ya göstermek için dört yolun kavþaðýnda bulunan çeþmenin karþýsýndaki bir aðaçta saklanarak orada cereyan edecek olayý izlemesini emreder. Hz. Musa aðaçlarýn arasýna saklanýr ve geleni Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Muzaffer Külcü baþta olmak üzere tüm seçilen belediye baþkanlarýmýzý kutluyorum Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý gideni izlemeye baþlar. Derken bir ara tozu duman akaan bir atlý gelir. Çeþmenin baþýna bir atlý gelir. Çeþmeden su içer. Ýstirahat eder. O sýrada aðacýn dalýna astýðý için altýn dolu kemeri unutarak atýna binip oradan uzaklaþýr. Hemen onun gidiþi ile bir delikanlý gelir çeþmenin baþýna. Çeþmede elini yüzünü yýkar. Bir önceki adamýn býraktýðý içind ealtýn dolu kemeri görür, hýzla oradan atýna binip ayrýlýr. Biraz önce gelip istirahat eden, yani kemerini orada unutan kiþi hýzla geri gelir. Saðý solu araþtýrýr. Yani unuttuðu kemerini arar. Ama nafile, bulunamaz. Çünkü ondan sonra çeþmeye gelen atlý delikanlý alýp gitmiþtir. Bu arada aðacýn dibind ebir ihtiyar görür. Kemeri onun aldýðýný sanarak burada ben biraz önce bir kemer unutmuþum. Onu sen almýþ olmalýsýn. Çünkü ben hemen döndü. Burada senden baþka kimse yok. Kemeri nereye sakladýysan çabuk çýkar, der. Birþeyden haberi olmayan ihtiyar, þiddetle kemeri görmediðini, çünkü gözleriin ama olduðunu söyler. Kemeri unutan kiþi, ihtiyara ben tam bu senin dibinde durduðun aðacýn yanýnda kemerimi unuttum. Sen aldýn, ver yoksa baþýný uçururum dese de boþ. Neticede hýrsýndan gözü dönen kemerci ama adamý öldürür. Bu sefer yaptýðý iþin felaketini anlar ve kimse görmeden oradan ayrýlayým der, atýna atlar ve oradan uzaklaþýr. Ýþlediði suç kemerin acýsýný unutturdu. Bu geliþen olaylarý dikkatle ve ibretle saklandýðý aðacýn dalýndan izleyen Hz. Musa, A.S. yarab bu olaylardaki hikmet nedir diye düþünüyordu. Adili mutlak olan Hz. Allah cc. "Ya Musa, insanlar böyledir. Hasedinin gerçek yüzünü (tabiri caizse kamera arkasýný) göremezler. Bu olayýn içinde hakiki adalet vardýr. Dinle ya Musa, parasýný çeþme baþýnda unutan adam vaktiyle yanýnda uzun zamandýr çalýþtýrdýðý bir fakire hakkýný vermemek için onu iþinden kovmuþ. Adam, adamýn zulmünden kurtulmak için yýllarca çalýþtýðý, emeðini alamadan oradan ayrýlmýþtý. O kemeri bulan delikanlý, parasýný alamadýðý fakirin oðludur. Kemeri çeþmede buldu ve bu nedir, kimindir demeden aldý kaçtý. Aslýnda o kemeri bulan delikanlý o fakirin oðludur. Vaktiyle babasýný çalýþtýrýp onun ücretini vermeyen, o kemerin sahibidir. Yani delikanlý babasýnýn alamdýðý hakkýný miras olarak aldý. Suçsuz yere kemeri aldý zanný ile öldürülen ama ihtiyara gelince... Vaktiyle zalim bir adamdý. Astýðý astýk, kestiði kestik birisiydi. Eþkiyalýðý sýrasýnda kendisini öldüren kemerin asýl sahibinin babasýný öldürmüþtü. Hatta eþkiyalýðý sýrasýnda gözlerini kaybetmiþti. Mazlumun kaný yerde kalmadý. Gaddar bir zalimi öldürdü. Çünkü görünür sebep unuttuðu kemerini o ama ihtiyarýn aldýðýný zannederek öldürmesi idi. Aslýnda babasýný haksýz yere zulmederek öldüren bir kiþiyi öldürmüþ ama bunun böyle olduðundan habersiz. Yani hak yerde kalmaz. Bir gün adalet mutlaka tecelli eder. Bu olay Hz. Musa zamanýnda onun þeriatý kuralarý içinde deðerlendirilmelidir. Bu olay Ýslam þeriatýnda zuhur etse, bunun adalet tecellisi b öyle görünmez. Çünkü bu olay iþin aslýný bilerek yapýlmýþ bir olay deðildir. Hikmete mebn (adaletin tecellisini simgeleyen bir kurgudur. Aslýnd amerak edenler için sureyi kehifte Hz. Musa ile Hýzýr A.S.in çok ilginç bir olay vardýr. Oradan Kur'an'dan okumalýdýrlar. Kýsaca özetlersek faydalý olur sanýyorum. Detayý Kelif Suresindedir. ( ayetler arasý) -Çevre yolu ( Küçük Sanayi Sitesinin arkasýndan kapaklý baðlarý civarýndan geçecek ve Çimento fabrikasý civarýnda mevcut çevre yoluna baðlanacak) - Fidanlýk (Hazýrlanacak bir plana göre yeþil niteliði korunacak þekilde kullanýlmasý) - Eski yapýlarýn korunmasý (Güpür hamamý, Velipaþa oteli ve sayýsýz eski yapý) - Çorumun bir mahallesinin eski haliyle korunmasý ( Alaybey sokaðý gibi) - Velipaþaevi civarýndaki eski Karakolun canlandýrýlmasý ve Velipaþa cami ile bütünleþtirilmesi - Hükümet Konaðý meydanýnýn gerçekleþtirilmesi - Bilim ve Teknik müzesinin kurulmasý -Belediye konser, sanat ve kültür binasýnýn inþasý * * * 1950 lerden beri Çorum merkezde gerçekleþen seçimleri yakinen takip ettim. Her bir belediye baþkaný þehre damgasýný vurmak için elinden geleni esirgemedi. Bu hizmetlerden bazýlarý halen hatýrlanýyor. Hangi dönemlerde hangi hizmetlerin öne çýktýðý hususunda eksik bir deðerlendirme yapmamak için yalnýz Baha Çorbacýoðlu örneðini vereceðim. Halkýmýz kendi için önemli hizmetler yapmýþ yollar açmýþ, aðaçlar dikmiþ Baha Çorbacýoðlu nu unutmamýþ ve ismini bir caddeye ve parka vermiþtir. Böyle bir günde diðer belediye baþkanlarýnýn ismini de belirli yerlere vererek onlara olan minnettarlýðýmýzý yerine getirmeliyiz diye düþünüyorum. Ýstanbul, 4 Nisan 2014 Hz. Musa ile Hýzýr arasýnda geçen ilginç olaylarý anlatýr. Hz. Musa, Ulu Allahýn mülazim bir peygamberidir. Hýzýr ise nebi midir, veli midir tam belli olmayan, ancak Allah'ýn kendisine ledünni -fizik ötesi- ilimleri verdiði yüce Allah'ýn sevgili kuludur. Hz. Allah, Hz. Musa'ya hikmetini göstermek için Hz. Hýzýr'la bir yolculuk yapmasýný emrediyor. Her ikisi (Musa ve Hýzýr A.S.) denizin birleþtiði yerde buluþup yolculuða çýkýyorlar. Ýlk yolculuklarý gemi yolculuðu oluyor. Hz. Musa, Hýzýr'a bana bilmediðimi öðremen için sana tabi oluyorum, dedi. Hýzýr A.S. de "benimle yolculuk yapacaksan hoþuna gitmeyen olaylar göreceksin. Bana karýþmayacaksýn" diye söz aldý. Gemiye bindiler. Gemi yepyeni bir gemi idi. Geminin kaptaný bunlarýn mübarek birer kiþi olduklarýna inanarak ücretsiz olarak yolculuk yapmalarýný saðlamýþtý. Emi yol alýrken, Hýzýr eline aldýðý bir balta ile gemiyi yaraladý ve geminin su almasýna sebep oldu. Gördüler ve mani oldular. Hz. Musa sabredemedi. "Bizi ücret almadan gemisine alan bu iyi insanlarýn yepyeni gemisini neden deldin, gemiyi yaralayýp kalitesini düþürdün" dedi. Hýzýr'a, "Hýzýr, ben sana demedim mi, sen bana sabredemezsin diye" söylendi. Musa özür diledi. Gemiden indiler, yola devam ettiler. Yolda bir erkek çocuða rastladýlar. Hýzýr çocuðu tutup öldürdü. Hz. Musa sabrýný bozdu ve Hýzýr'a çýkýþtý. Tertemiz bir çocuðu suçsuz yere öldürdün. Hýzýr sen bana sabredemezsin demedim mi dedi. Tekrar anlaþtýlar sabretmeye. Yürüdüler, bir köye geldiler. Acýktýlar, kimden bir yiyecek istedilerse de kimse bir lokma yiyecek, bir bardak su vermediler. Nihayet ökyün çýkýþýnda yýkýlmak üzere olan bir duvar gördüler. Hýzýr manevi gücünü kullanarak eðri duvarý doðrulttu. Hz. Musa sabredemedi. Hýzýr'a bu köylüler bize bir lokma yiyecek vermediler. Sen onlarýn üzerine yýkýlacak olan taþ duvarý doðrultup yýkýlmaktan kurtardýn. Hýzýr, Hz Musa'ya, artýk son, ayrýlýyoruz. Ben senin gibi sabrý az olanlarla yolculuk yapamam. Bu yolculuðumuzda olan sebebini bilmeden itiraz ettiðin olaylarýn hakiki sebeplerini sana arzedeyim de öyle ayrýlalým. 1.Gemi var ya, onlar denizde çalýþýp rýzýk kazanan fakir kardeþlerin gemisiydi. Ýleride korsanlar saðlam gemileri gasbediyorlardý. Gemiyi yaraladým ki, onu beðenip almasýnlar. Ve öyle de oldu. Korsanlar gemi yaralanmýþ diye gemiyi gasp etmeken vazgeçtiler. (Kehif, ayet 79) 2.Erkek çocuða gelince... O çocuðun anne ve babalarý mümin kiþilerdi. Bu çocuðu öldürdüm, çünkü bu çocuk büyüyünce zalim bir kiþi olacak ve anne ve babasýna zulmedecekti. Bunu önlemek için Allah'ýn emri ile çocuðun zulmüne mani olmuþ oldum. (Kehif, ayet 80) 3.Yýkýlmaktan kurtardýðým duvara gelince. O duvarýn sahibi öldüler. Ýk iyetim çocuk býraktýlar. Babalarý o duvarý yaparken duvarýn altýna bin binayý yapacak kadar altýný (hazineyi) duvarýn altýna koydu. Ýleride duvar yýkýlýnca çocuklarým bu parayý bulsunlar ve evlerini yapsýnlar istemiþti. Ýþte yetimin kefili Hz. Allah'týr. Emretti, o duvarý yýkýlmaktan kurtardým. Ben bunlarý kendiliðimden yapmadým. Hikmet ve ibret sahibi kudret sahibi Hz. Allah'ýn iradesi ile yaptým. Olaylara çýplak gözle görenler buradaki gizli adaleti göremezler. Eðer gayp alemi insanlara bildirilseydi, onlar bundan asla memnun olmazlardý. Zira bu durumda hayatta olmazdý. yaþýnda öleceðini bilen bir genç hiç okula gidip eðitim öðretim yapar mý. Ýleride ferdi veya toplumsal olaylarda öleceðini, öldüreceðini önceden bilen insanlar bu durumda nasýl yaþardý. Taht kavgalarý, iftiralar, iþlenerek orkunç günahlar insanlarý bu dünyada yaþatmazdý. Sureyi kehfin ayetleri ile anlatýlan bu ilginç olaylara bu açýdan bakarak deðerlendirilmelidir. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com Bir Ýman Kahramaný Zübeyir Gündüzalp 2 Uzun ýsrarlar sonunda risaleyi okumaya baþlayýnca bitirmeden býrakamaz ve dünyasý deðiþir. Artýk yolunu bulmuþtur. Bütün aþk ve heyecanýný,gayeyi hayatýný nurlar ile hayatlandýracaktýr. Satýrlarýn ötesinde bir an önce Bediüzzaman ý görmek ve ona ciddi manada yardýmcý olmaktýr 26 yaþýndadýr Nihayet üstadýmýzý görmek ve elini öpmeye muvaffak olur. Hýçkýra hýçkýra aðlar ve titrer. Sora Bediüzzaman onu baðrýna basar ve daha sonra yüzünü yýkamasýný emreder. Memuriyetten istifa edip üstadýn yanýnda kalmayý arzu eder. Bu isteðini Bediüzzaman a söylediði zaman: "Þimdi git, sonra seni yanýma alýrým" hitabýnda bulunur. Zübeyir çoktan kendini nura feda etmeye hazýrlamýþtýr. Bu emelini hayatýnýn sonuna kadar muhafaza etmiþtir. Afyon hapsi vesilesi ile kendini ihbar ederek Cezaevine girmiþ, üstadýna hizmet etmiþtir. Afyon müdafaasý bir þaheserdik. "Sen de Bediüzzaman ýn talebesi imiþsin sorusuna mukabil: "Kabul buyururlarsa nur þakirdiyim " diyebilirim hitabýna karþýlýk Bediüzzaman, ayaða kalkarak: " Bine bedeldir, bine bedeldir "p Hitabýnda bulunur. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 0 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 88,63 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/B-C-D GÖÐÜS HASTANESÝ KARÞISI OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 190)

14 14 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Çenesiz, Anadolu nun Liderleri arasýnda Enise Aðbal Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Anadolu nun En Etkin 50 Ýþ Ýnsaný araþtýrmasýnda yerini aldý. Daha önce 3 kez gerçekleþtirdiði araþtýrmayý yenileyen Ekonomist Dergisi nde Anadolu nun lider iþ insanlarýný deðerlendiren jüri ilk Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan 2014 Mart ayý enflasyon rakamlarýna göre, Tüketici Fiyatlarý Endeksinin yýlbaþýna göre yüzde 3,57 oranýnda artýþ gösterdiðini bildiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Üç aylýk enflasyon artýþý, memurun 2014 yýlý zammýný eritti" dedi. ZAMLAR ENF- LASYON ARTIÞININ ÜZERÝNDE OLMALI Hükümetin imzalanan toplu sözleþmeye dayalý olarak memurlara 2014 yýlý için toplam 175 TL brüt zam yaptýðýný hatýrlatan Örs, "Ýlk üç aylýk enflasyon oraný daha þimdiden kimi memurlarýn yýllýk maaþ zammýný yedi. Böyle giderse Haziran ayýnda tüm memurlarýn yýllýk maaþ zammý enflasyon karþýsýnda tamamen erimiþ olacak. Biz hükümetten memur maaþ zamlarý, enflasyon artýþ oranýnýn altýnda kalmasý durumunda, aradaki farkýn maaþlara zam olarak yansýtýlmasý yoluna gitmesini istiyoruz" diye konuþtu. MAAÞLARIMIZ ENFLASYON KAR- ÞISINDA EZÝLME- SÝN Hükümetin imzaladýðý toplu sözleþme metnine göre 2014 yýlý enflasyon artýþ oraný her ne olursa olsun maaþlara ilave artýþ yapýlmayacaðýný kaydeden Örs, þöyle dedi; "Hükümet 2014 yýlý için belli bir yüzde oranýnda zam yapýlmasý yerine sadece brüt 175 TL taban aylýk artýþý yapma yoluna gitmiþti. Bu durum ise maaþlara farklý oranlarda artýþa sebep olmuþ ve 2014 yýlý için maaþ artýþ oranlarý kadro unvan ve dereceleri itibariyle yaklaþýk yüzde 1,50 ile yüzde 7,70 Aralýðýnda gerçekleþmiþti. 3 aylýk enflasyonun yüzde 3,57 çýkmýþ olmasý, 2014 yýlý için bu orandan daha düþük maaþ artýþý saðlanan çok sayýdaki kamu Erdem Çenesiz, etkin 50 iþ insaný arasýnda yer aldý. personelinin maðduriyetine þimdiden sebep oldu. Tüm memurlar daha þimdiden ilerleyen aylara iliþkin enflasyon artýþý nedeniyle tedirginlikle beklenmeye baþladý. Hükümetin yasal bir düzenleme ile bu duruma karþý tedbir almasýný istiyoruz yýlý ilk üç aylýk enflasyon artýþý karþýsýnda memur ve emeklileri daha þimdiden ezilmeye baþladý. Bu durumun ilerleyen aylarda daha da aðýrlaþacaðýndan korkuyorlar. Biz hükümetten enflasyon karþýsýnda ezilen ve eriyen bir ücret politikasý deðil aksine enflasyonu ezen bir maaþ artýþ politikasý istiyoruz EÐÝTÝMDE ÇÖ- ZÜM BEKLEYEN ACÝL KONULAR Öðretmenlere ve eðitim çalýþanlarýna ödenen ücret ve gelir daðýlýmýnda aldýðý pay, sunduklarý hizmetin niteliðine uygun olmalýdýr. Fatih projesi gibi onlarca yeni uygulamalar bir bir hayata geçiriliyor. Fakat öðretmenlerin performanslarýný doðrudan etkileyen itibar, kariyer ve ekonomik sorunlar çözülmedikçe, gözünü 2023 hedeflerine dikmiþ Türkiye'nin eðitim ve öðretimde baþarýlý olabilmesi ve diðer alanlarda geliþmesi mümkün olamaz. Bu nedenle öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda Yükselme Yönetmeliðinin maðdurlarý olan; lisansüstü öðrenim görenler, uzman ve baþöðretmenlik sýnavlarýna girme hakkýný elde edenler, yükselme sýnavýnda baraj puanlarýný aþarak kontenjan engeline takýlan eðitimcilerimizin sorunlarýnýn çözümü gerekiyor. ÖÐRETMENÝN EK GÖSTERGESÝ NE ZAMAN 3600 OLA- CAK 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili hükümleri gereðince kariyer meslek gruplarýna saðlanan sýrada Gaziantep in dev þirketi Sanko Holding in Yönetim Kurulu Baþkaný Abdülkadir Konukoðlu nu gösterirken, Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz 42. sýrada yerini aldý. Çenesiz, 2013 yýlýnda yapýlan Anadolu nun En Etkin 50 Ýþ Ýnsaný araþtýrmasýnda da 33. sýrada yer almýþtý. 3 aylýk enfalasyon zammý eritti Nihat Örs 3600 ek göstergenin öðretmenlerimiz içinde uygulanmasýný istiyoruz. Eðitim sisteminin bilimsel, nitelikli, demokratik, milli ve özgün bir form kazanmasý için stratejik vizyon planlarý yapan ve bir kýsmýný uygulamaya baþlayan Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn bu vizyon ve projeksiyon hedeflerine ulaþmasý için eðitim ordusunun ifade ettiðim bu haklý ve meþru taleplerine biran önce karþýlýk vermesini ve hayata geçirmesini bekliyoruz." Merkezi Nesimi Keþlik Köyü Derneði'nde yeni yönetim Alaca'ya baðlý Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme Kültür Derneði'nde yeni yönetim belirlendi. Halil Kabadayý baþkanlýðýnda oluþturulan yeni dernek yönetiminde Sefa Akgöz, Gürsel Aygün, Çelebi Aygün ve Ali Aygün görev aldý. Büyük Keþlik Köyü Kalkýnma ve Güzelleþtirme Kültür Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, dernek yönetimi olarak önümüzdeki dönemde köylüler arasýndaki birlik ve beraberliðin daha pekiþtirilmesi amacýyla önemli faaliyet ve çalýþmalarda bulunacaklarýný Çorum un Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma nýn belediyedeki ilk icraatý nikah kýymak oldu. Ýskilip Belediye sinde düzenlenen devir teslim törenin ardýndan Ahmet Tahir Ýnce ve Tugba Göl çiftinin isteklerini kýrmayan baþkan Recep Çatma, genç çif- söyledi. Bu kapsamda geçmiþ yýllarda yoðun katýlýmlarla düzenledikleri köy þenliðini yeniden organize edeceklerini, üniversitede okuyan ancak maddi durumu iyi olmayan köylü gençlere öðrenim bursu temin edebilmesi konusunda da bir dizi çalýþma yapacaklarýný anlatan Halil Kabadayý, hedeflerinin Çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyüne kalýcý eserler býrakmak olduðunu sözlerine ekledi. Haber Merkezi Baþkan Çatma nýn ilk icraatý Haber tin nikahlarýný kýyarak mutluluklarýna ortak oldu. Ýskilip Belediyesi Evlendirme Müdürlüðü ne nikah törenin ardýndan Tahir ve Göl çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Çatma, genç çiftle hatýra fotoðrafý çektirdi. (ÝHA) Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma nýn belediyedeki ilk icraatý nikah kýymak oldu. Poroy dan taziye ziyareti Danýþtay Genel Sekreteri Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas a taziye ziyaretinde bulundu. Eczacýlar eðitimde Mustafa Demirer Danýþtay Genel Sekreteri Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas a taziye ziyaretinde bulundu. Toptancýlar Sitesi nde bulunan ÖZ-AK Gýda nýn merkezinde gerçekleþtirilen ziyarette AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile iþyeri sahibi Mehmet Özdoðan da hazýr bulundu. Cenaze törenine katýlamadýðý için üzgün olduðunu belirten Poroy, Kafkas'ýn Çorum da bulunan baba evini ziyaret ederek acýsýný derinden paylaþtýðýný söyledi. Kafkas, Çorum a gelerek kendisine taziye ziyaretinde bulunan Poroy un ince davranýþýna teþekkür etti. Çorum Eczacý Odasý, meslek içi eðitim seminerini sürdürüyor. Amasya da yaþayan polis memuru Sadýk Demirtaþ, 1.5 yýl önce bir sergide gördükten sonra merak saldýðý ahþap yakma ve daðlama sanatýný öðrenip hazýrladýðý tablolardan sergi açtý. 22 yýllýk polis memuru Çorum Ýskilipli Sadýk Demirtaþ, Eserlerimi mesaiden arta kalan zamanlarda evimde hazýrladým. Özellikle de 2 metre geniþliðinde 1900 lü yýllarýn Amasyasýný anlatan tabloya çok uðraþtým. 3 ayda tamamladýðým bu tablonun üzerinde 1 milyonun üzerinde nokta olduðunu tahmin ediyorum dedi. tablonun yer aldýðý sergideki eserlerinin hat ve gravürlerden oluþtuðuna deðinen evli ve 2 çocuk babasý Demirtaþ, bir meslektaþýnýn da kendisinden sonra bu sanatý öðrenmeye baþladýðýný söyledi. Demirtaþ, serginin hazýrlanmasýna destek olan ailesine ve Enise Aðbal Çorum Eczacý Odasý, eczacýlarýn mesleki geliþimlerine katký saðlamak ve bilgi birikimlerini artýrmak amacýyla düzenlediði meslek içi eðitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Eczacý Odasý tarafýndan organize edilen Homeopatiye Giriþ- Ýlaç Hazýrlama Teknikleri ile ilgili eðitim, geçtiðimiz Cuma günü Çorum Eczacý Odasý Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Eczacýlarýn yoðun katýlým gösterdiði eðitim, Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Doç Dr. Ý. Ýrem Tatlý Çankaya ve Uzm. Ecz. L. Ýlksen Ceritoðlu Kurt tarafýndan verildi. Bilginin en güçlü silah ve sermaye olduðunu vurgulayan Eczacý Odasý Genel Sekreteri Ecz. Sönmez Çalýþkan, teknoloji ve bilginin hýzla geliþtiði çaðýmýzda, her mesleðin çaða adapte olmasýnýn lüks deðil artýk gereksinim olduðunu belirterek, dünyadaki týp ve eczacýlýktaki son ge- Eczacýlar eðitimden memnun. liþmelerin, eþ zamanlý olmasa da en kýsa zamanda ülkemizdeki eczacýlýða adapte edilmeye çalýþýldýðýný söyledi. Çalýþkan, eczacýlarýn mezun olduktan sonraki mesleklerindeki geliþmelere istinaden, bilgilerini güncellemeleri amaçlý meslek içi eðitimlerin hýzlanarak artacaðýný söyledi. Çorumlu polisin sergisi Amasya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman Akbaþ a teþekkür etti. Beraberinde ahþap yakma ve daðlama sanatýna merakýyla bilinen vali yar- Amasya da yaþayan polis memuru Sadýk Demirtaþ ahþap sergi açtý. dýmcýsý Nevzat Sinan ve diðer yetkililerle birlikte Hazeranlar Konaðý nda açýlan sergiyi dolaþan Vali masýný Ýbrahim Halil Çomaktekin, Amasya nýn 8 bin 500 yýllýk tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir kültür þehri. Amasyamýzda düzenlenen her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekliyoruz. Bu sanatlarýn gelecek kuþaklara aktarýlmasýný ve yaþatýl- diliyorum. Sergimiz sanatseverlerimize ve tüm Amasya halkýna hayýrlý olsun diye konuþtu. Çomaktekin, eserlerini beðendiði Demirtaþ ý tebrik etti. (ÝHA)

15 PAZARTESÝ 7 NÝSAN CHP teþekkür turuna çýktý CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçilen Belediye Meclis Üyesi Adaylarý Mart Yerel Seçimleri sonrasýnda teþekkür ziyaretlerini sürdürdü. Arasta ve Toptancýlar Sitesi'ni ziyaret eden CHP heyeti, Çorum'da gerçekleþtirilen demokrasi þöleni nedeniyle STK'lara ve esnafa teþekkür etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP heyeti Arasta esnafýný ziyaret etti. Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin sadece Türkiye'ye deðil tüm dünyaya örnek teþkil ettiðinin altýný çizerek, kýrmadan, incitme- den, incinmeden geçirilen seçim sürecinde sandýða giden tüm hemþehrilerini caný gönülden kutladýklarýný, Çorum'da yaþanan demokrasi þöleninin artarak devam edeceðine inandýklarýný kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edeceklerini dile getiren Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da, memleket sevdasý ile Çorum'un hakkettiði hizmetlere ulaþabilmesi adýna oy versin ya da vermesin kimseyi ötekileþtirmeden gece gündüz demeden hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti. Haber Merkezi Eðitim-Ýþ fidan dikti Eðitim Ýþ Çorum Þubesi Üyeleri önceki gün fidan dikti. Mustafa Demirer Eðitim Ýþ Çorum Þubesi Üyeleri önceki gün fidan dikti. Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün belirlediði Ömerbey köyü civarýndaki alana çam fidaný dikme etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinliðe sendika üyeleri ve yakýnlarý katýlmýþtýr. Haber Mer- ÖGEM den anlamlý etkinlik kezi Sendika üyeleri Ömerbey köyünde fidan dikti. Enise Aðbal CHP heyeti, Çorum'da gerçekleþtirilen demokrasi þöleni nedeniyle STK'lara ve esnafa teþekkür etti. ÖÐ-DER þube baþkanlarý toplandý Enise Aðbal Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐDER) Þube Baþkanlarý Toplantýsý Ankara da yapýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan toplantýya ÖÐ-DER Çorum Þube Baþkaný Hüseyin Balyüz de katýldý. Teþkilat çalýþmalarýnýn deðerlendirdiði toplantýda ayrýca eðitim, sosyal ve siyasi olaylara Milli Görüþ açýsýndan bakýldý. Toplantýda bir konuþma yapan ÖÐDER Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Akkiraz, Ülkemizde eðitim siyasetini belirleyen karar vericiler, baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan R. Tayyip Erdoðan, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý olmak üzere "eðitim þekil deðil muhtevadýr" gerçeðini görerek muhtevada köklü deðiþiklikler yapmak zorundadýrlar. Bu deðiþim saðlanamaz ise Þuurlu Öðretmenler Derneði (ÖÐ-DER) Þube Baþkanlarý Ankara da toplandý. Türkiye'nin geleceði karanlýktýr. Þehvetleri önceleyen bir muhteva ile Türkiye ancak helak olmaya gider. Eðitimde köklü bir deðiþim yapýlmasý halinde Milli Görüþün inançlý kadrolarýnýn gayretli çalýþmalarýyla, en yakýn zamanda Allah'ýn lütuf ve yardýmýyla "Yaþa- nabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" kurulmuþ olacak ve bütün insanlýk saadet bulacaktýr. dedi. Analiz de STS ye yoðun ilgi Analiz Dergisi Dershaneleri'nin il genelinde yaptýðý STS (Seviye Tespit Sýnavý)'ye yoðun ilgi gösterildi. Dershane binasýnda gerçekleþtirilen sýnav öðrencilerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Analiz Dersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Üzel; " Öðrencilerin baþarýya odaklandýðýný görmek bizi mutlu ediyor. 2 yýl üst üste SBS'de il birincisi çýkarmamýz bunda en büyük etkendir. Günler önce sýnav kontenjanýn dolmasýný bunun göstergesi olarak ele alabiliriz. Yoðun ilgi bizi çok mutlu etti. Sizin aracýlýðýnýz ile kontenjanýn dolmasýndan dolayý sýnav kaydýný alamadýðýmýz velilerimizden özür diliyoruz. Ýlgi gösteren bütün hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz." Dedi. Haber Merkezi Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM), Çorum Belediyesi iþbirliði ile Ýpekli Evler Çoraklý mevkiinde aðaç dikme etkinliði düzenledi. ÖGEM Müdürü Ümmügül Akseki, Türkçe Öðretmeni Ýrem Özbek, Ýngilizce Öðretmeni Gamze Taþaðal, öðrenciler ve velilerin katýldýðý aðaç dikiminde fidanlar toprakla buluþtu. Etkinlikte öðrencilerle birlikte çeþitli aðaçlar dikildiðini dile getiren Kurum Müdürü Akseki, öðrencilerin kendi emekleri ile dikmiþ olduklarý aðaçlar için büyük bir mutluluk duyduklarýný ve aðaç dikmede birbirleri ile yarýþtýklarýný ifade ederek verdikleri emekten dolayý herkese teþekkür etti. Fidan dikiminden sonra öðrenciler öðretmenleri ile birlikte çeþitli oyunlar oynayarak doyasýya eðlendiler. Ýndirimli erken kayýtta son gün 15 Nisan Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi fidan dikti. Aðaç dikiminde çok sayýda fidan toprakla buluþtu öðretim yýlýnda etüt merkezine çok talep olduðunu ve bu dönemin öðrencilerin baþarý düzeyini artýrarak öðrenciler için verimli geçtiðini dile getiren ÖGEM Müdürü Ümmügül Akseki, öðrenci velilerin etütte verilen eðitimden çok memnun kaldýklarýný kaydetti. 10 yýldýr verilen kaliteli eðitim hizme- tinin 11. yýlýnda da devam edeceðini dile getiren Akseki, eðitim öðretim yýlý erken indirimli kayýtlarýn 15 Nisan da sona ereceðini söyledi. Devlet okullarýna geçiþte kolaylýk STS dershane binasýnda gerçekleþtirildi. Analiz Dergisi Dershaneleri'nin il genelinde yaptýðý STS (Seviye Tespit Sýnavý)'ye yoðun ilgi gösterildi. MEB, eðitim öðretim yýlýnda geçerli olmak üzere özel okullarda eðitim gören lise öðrencilerinin, puanla yerleþtirilen devlet okullarýna geçiþlerinde kontenjan þartý aranmayacak. Yürürlükteki Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliðine göre, ortaöðretime yerleþtirme esas puanla öðrenci alan liseler arasýndaki nakil ve geçiþlerde yerleþtirme puaný ve okulun açýk kontenjaný; yetenek sýnavýyla öðrenci alan okullar arasýndaki nakiller ve geçiþlerde ise açýk kontenjan ile öðren- cinin geriye dönük sýnýflar bazýndaki yýl sonu baþarý puaný esas alýnýyordu. Herhangi bir puan kullanýlmaksýzýn öðrenci alan liselerde ise nakil ve geçiþlerde öðrencinin ikametgah adresi belirleyici oluyordu. KONTEJAN ÞARTI YOK MEB tarafýndan yapýlan yeni düzenlemeye göre, sadece eðitim öðretim yýlýnda geçerli olmak üzere özel liselerden devlet liselerine nakil ve geçiþlerde, nakil olunacak okulun taban puan þartýna baðlý olarak kontenjan þartý aranma- yacak. Ortaöðretim yönetmeliðine göre, nakil iþlemleri için temmuz, aðustos, eylül ve þubat aylarýnda haftada bir, diðer aylarda ise ayda bir kez baþvuru yapýlabiliyor. Deðiþiklikle, özel öðretim kurumlarýndan resmi okullara geçmek isteyenler için sadece bu eðitim öðretim yýlýnda zaman þartý aranmayacak. Baþvuru ve onay iþlemleri il milli eðitim müdürlüklerince e-okul sistemi üzerinden yürütülecek. Geçiþ ve nakillerde kontenjan þartý dýþýndaki diðer nakil þartlarý aranacak.(haber Merkezi)

16 16 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Oðuzlar ÇPL de okuma þenliði Enise Aðbal 50. Kütüphaneler Haftasý, Oðuzlar Çok Programlý Lisesi'nde çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinlikler kapsamýnda Okuma Þenliði organize edildi. Bir hafta boyunca süren etkinlikte 5. ders saatlerinde tüm öðrenci, öðretmen ve personel kitap okudu. Etkinliðin son günü Kütüphanecilik Kulübü Rehber Öðretmeni Ayþegül Hatýk tarafýndan organize edilen programla okul bahçesinde 1 saatlik toplu kitap okuma etkinliði yapýldý. Programa Oðuzlar Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz da katýldý. Kitap okuma etkinliði sonunda kitap okumanýn nedenlerine iliþkin bir konuþma yapan Edebiyat Öðretmeni Bayram Çetiner, þunlarý söyledi: Ýnsan okumakla kiþilik kazanýr, geçmiþ uygarlýklarý ve kültürleri tanýr, onlarýn deneyimlerinden yararlanarak yaþamýný düzenler. Okumakla her þeyden önce sözcük daðarcýðýnýz zenginleþir. Sözcük bilgimiz ne kadar iyi olursa bir eseri anlamak da o ölçüde kolaylaþýr. Sözcük daðarcýðýný geliþtirmenin tek yolu da okumaktýr. Okumakla sadece sözcüklerin ilk anlamlarý deðil nüanslarý ve yan anlamlarý da öðrenilir. Bu 50. Kütüphaneler Haftasý, Oðuzlar Çok Programlý Lisesi'nde kutlandý. Organizasyonun gerçekleþmesine katkýda bulunan öðrencilere de çeþitli hediyeler verildi. Bir hafta boyunca süren etkinlikte 5. ders saatlerinde tüm öðrenci, öðretmen ve personel kitap okudu. tür sözcükler anlatýma renk katar ve onu zenginleþtirir. Günümüzde teknoloji ile paralel olarak düþünce ürünleri de büyük bir hýzla artmaktadýr. Yeni sözcüklerin dile girmesi, geliþmeleri takip etmek ve bilgi alýþveriþini hýzlandýrmak için okumaya ihtiyaç var. Az okuyan, kelime daðarcýðý düþük olan kiþi duygu ve düþüncelerini anlatmakta ve yorumlamakta güçlük çeker. Okumak, etkili konuþma isteðini de güçlendirir. Okumak ayný zamanda yazma alýþkanlýðý da kazandýrýr. Büyük yazarlar dahi ilk eserlerini, okuyup etkisinde kaldýklarý yazarlara öykünerek oluþturmuþlardýr. Okumak zihinsel çalýþmalarý geliþtirir, çevreye nesnel bakmayý, olaylarý daha iyi anlamayý ve yorumlamayý, çok yönlü düþünmeyi ve deðerlendirmeyi, böylece kendimize ait farklý yetenekleri açýða çýkarýr. Ýnsan kendini her yönüyle keþfeder. Mesleki alanda yetkinliðe de baþlar. Kýsacasý kitap hayatýn kendisidir. Okul Müdürü Muzaffer Çelik, etkinliðe katýlan öðrenciler ve öðretmenler baþta olmak olmak üzere bütün personele teþekkür etti. Organizasyonun gerçekleþmesine katkýda bulunan öðrencilere de çeþitli hediyeler verildi. Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan devraldý. Saltanat gibi muhtarlýk Çorum un Kargý ilçesi'ne baðlý Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, yýldýr köy muhtarlýðý görevini yürüten babasýndan görevi devraldý. Köyde çiftçilik yapan Bayram Alkan, yýldýr muhtar olan babasý 65 yaþýndaki Ýsmail Alkan ýn aday olmamasý üzerine adaylýðýný açýkladý. Seçimde diðer aday Cengiz Çakal a karþý yarýþan Bayram Alkan 50 seçmenden 29 unun oyunu alarak muhtar seçildi. Genç yaþta muhtar olmanýn heyecanýný yaþayan ve babasý gibi uzun yýllar görev yapmak istediðini belirten Bayram Alkan, " Köyümüzde 6 dö- MBSTS kaldýrýlmalý Türk Diyanet Vakýf Sen Þube Baþkayapýlan bu dayatma, 657 sayýlý Devlet ný Mustafa Ünlü, MBSTS nin kaldýrýlmasý Memurlarý Kanunu`nun 72. maddesine gerektiðini bildirdi. aykýrý ve hiçbir kurumda eþi ve benzeri olmayan uygulama olup, hukuki olmabir kurumun geliþmiþlik düzeyinin, dýðý gibi eziyet olarak algýlanmaktadýr. çalýþanlarýnýn saygýnlýðý ve gördüðü itibarbu eziyet daha önce her il merkezinde la ölçüldüðünü belirten Ünlü, baðlý olduðu yapýlan sýnavlar, bu yýl 21 il merkezine kuruma bazý eleþtirilerde bulundu. Ünlü, alýnarak daha da arttýrýlmýþtýr. yaptýðý açýklamada þöyle dedi; Saygýn kurum olmak amaç olarak belirtilmekte Hizmetiçi Eðitim Kurslarý ile çödeðil, Kurumun sunduðu hizmet ile muhazümlenebilecek konularý bahane ederek Mustafa Ünlü taplarýna ve çalýþanlarýna saygý göstermekdayatma ile yapýlan MBSTSsýnavý kalle gerçekleþmektedir. dýrýlmalýdýr. MBSTS (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personeli Ýçin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý) adý alkutlu Doðum Haftalarýnda mesaj olarak seçilen Merhamet, Paylaþým, Kardeþlik ve insanlýk onuru tetýnda yapýlan bu dayatma, 657 sayýlý Devlet Memurlamalarýnýn iþlenmesi vatandaþa ne kadar etkili olduðurý Kanunu`nun 72. maddesine aykýrý ve hiçbir kurumnu bilemeyiz, lakin kurum çalýþan iliþkilerinde katký da eþi ve benzeri olmayan uygulama olup, hukuki olsaðlayamadýðý yapýlan ankette kuruma olan güvenin madýðý gibi eziyet olarak algýlanmaktadýr. Bu eziyet yüzde 28 civarýnda çýkmasýndan anlaþýlmaktadýr. daha önce her il merkezinde yapýlan sýnavlar, bu yýl 21 MBSTS (Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personeli il merkezine alýnarak daha da arttýrýlmýþtýr. Haber Ýçin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sýnavý) adý altýnda Merkezi 'Aþk Bir Þey Deðildir' turnede Hemþehrimiz tiyatro sanatçýsý ve yazar Þahin Örgel'in yazdýðý, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen ve geçen sezondan beri Bursa'da ve sahnelendiði tüm bölgelerde büyük ilgi görerek kapalý giþe oynayan 'Aþk Bir Þey Deðildir' adlý tiyatro oyunu 8-9 Nisan'da Samsunlu izleyicilerle buluþtu. Oyun Nisan'da Çorum Devlet Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerin huzuruna çýkacak. Ali Volkan Çetinkaya'nýn yönettiði 'Aþk Bir Þey Deðildir' oyununun dekor tasarýmýný Ufuk Üsterman, kostüm nemdir muhtarlýk yapan babamdan bayraðý devralmak gurur verici. Köyüm için güzel çalýþmalar yapýp, sorunlarýný çözmek için elimden gelen çabayý göstereceðim dedi. Muhtarlýk görevini oðluna devreden Ýsmail Alkan ise, gençlerin önünü açmak için aday olmadýðýný, oðluna elinden geldiðince yardým ederek destek olacaðýný belirtti. Kargý Kaymakamlýðý na mazbatasýný almak için gelen Bayram Alkan, evraklarýný teslim ederek, iþlemleri tamamlamasýnýn ardýndan mazbatasýný babasý Ýsmail Alkan ýn elinden aldý. (ÝHA) yeni tasarýmýný Ceren Karahan, ýþýk tasarýmýný da Yüksel Aymaz üstleniyor. "Nihal" karakterini Ecehan Þarman Çetinkaya'nýn, "Tekin" karakterini de Ali Volkan Çetinkaya'nýn canlandýrdýðý oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesi ve temin edilebiliyor. Haber Merkezi Toprak San. Tic. Ltd. Þti. DUYURU (Ç.HAK:821) Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No: 46 da bulunan Yýldýz Kiremit Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. ile Akkent Mah. Ýskilip Cad. No: 114 Adresinde bulunan Yeni Yýldýz Toprak San. ve Tic. Ltd. Þti de çalýþan elemanlarýmýzýn 16 ve Tarihlerinde iþ baþý yapýlacak olup, Çorum-Ýlçe ve Köylerinde bulunan elemanlarýmýzýn belirtilen günde iþyerlerimizde bulunmalarý duyurulur. Hemþehrimiz tiyatro sanatçýsý ve yazar Þahin Örgel'in yazdýðý 'Aþk Bir Þey Deðildir' adlý oyun Samsun dan sonra Çorum da turneye çýkýyor. Kaplýca þantiyesinde inceleme Mustafa Demirer MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan, Daire Baþkaný Ýsmail Kara ve hemþehrimiz EÜAÞ Genel Müdürü Nurettin Kulalý ile birlikte Ýskilip'te aralýksýz devam eden sýcak su sondaj çalýþmalarýný incelemek üzere þantiye alanýna geldi. Heyeti Belediye Baþkaný Recep Çatma, eski Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Üzeyir Esenkaya, Yusuf Kaya, Belediye Meclis Üyeleri Murat MTA yetkilileri Ýskilip te sondaj çalýþmalarýný inceledi. Önder, Ahmet Yapacak, Mehmet Derici ve Halk Bankasý Müdürü Ekrem Kalkan karþýladý. MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan çalýþmada gelinen aþamalar hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya ayrýntýlý bilgi verdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, sondaj çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini, çalýþmalara belediye olarak her türlü katkýyý saðlayacaklarýný belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Tel: Fax:

17 PAZARTESÝ 7 NÝSAN Eti ünvanýný korudu Üçüncü olan Gençlerbirliði nin kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi Halil Öztürk verdi SAHA: 2 Nolu HAKEMLER: Erdoðan Yandým, Mustafa Eves, Abdullah Akkoyun. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Gazi, Hasret (Berkan), Okan, Seydi, Ercan, Satýlmýþ, Raif, Aykut (Cem), Taylan (Hamdican), Recai, Umut. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Ertuðrul, Kerim (Enes), Ahmet, Batuhan, Þaban, Ýsmail, Ýbrahim (Cafer), Nebi, Emirhan, Arda, Hamza. GOL: 60. dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor). U 13 da gruplarda ikinci maçlar oynandý 190 Gençlik: 0 - Çorumspor : 3 Çorum Belediye: 8 - PTT Gençlik: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Mehmet Tuðluk GENÇLÝKSPOR: Umut, Batuhan Sarý, Sefa, Kenan, Mustafa, Enes, Emrah, Arda, Batuhan, Mesut, Samet, Onur, Salim, Umut, Emirhan, Emre, Tuna, Ferdi. ÇORUMSPOR : Ahmet, Berkehan, Mert, Turan, N. Mert, Kenan, Burak, Þahin, Furkan, Emre, Bilal, Umut, Utkan, Gazi, Alperen, Eren, Batuhan, Sefa. KIRMIZI KART: 50. dak. Mert (1907 Gençlikspor), Batuhan (Çorumspor). GOLLER: 7. dak. Emre, 17. dak. Burak, 33. dak. Bilal (Çorumspor). Osmancýkspor: 0 - Gençlerbirliði: 2 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Abdullah Akkoyun. OSMANCIKSPOR: Ata, Burhan, Ramazan, Emre, Ýbrahim, Burak, Emirhan, Recep, Aziz, Mert, Ayberk, Burak, Yusuf, Erdel, Vuram, Hasan, Cemil. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Batuhan, Hüseyin, Ferhat, Memduh, Murathan, Okan, Hasan, Soner, Okancan, Alihan, Yasin, Zafer, Alperen, Semih, Arda, Melih, Mustafa. GOLLER: 20. ve 25. dakikalarda Soner (Gençlerbirliði). Ulukavakspor: 0 - Alaca Belediye : 2 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Erdoðan Yandým. ULUKAVAKSPOR: Tolga, Orhan, Sefa, Alper, Adem, Okan, Muhammet, Barýþ, Ahmet, Ýbrahim, Kürþat, Ýsmet, Fazlý, Muhammet, Mert, Ali, Enes. ALACA BELEDÝYESPOR: Fýrat. Okan, Üzeyir, Esat, Mehmet, Mikail, Ozan, Kürþat, Eren, Ahmet, Mustafa, Gencer, Yusuf, Abdullah, Y. Ökkeþ, M, Eren, Doðan.. GOLLER: 45. dak. Eren, 59. dak. Ahmet (Alaca Belediyespor). 1. Küme U 19 liginde geçtiðimiz yýlda þampiyonluðu kazanan Eti Lisesi Gençlikspor bu yýlda Çorum u temsil etme hakký kazandý. U 16 kategorisinden baþlayarak þampiyonluk kazanan kadro bu çýkýþýný U 19 da ikinci yýlda üst üste elde ederek sürdürdü. Son maçýnda Gençlerbirliði ni tek golle 1-0 yenen Eti Lisesi þampiyonluk kupasýný galibiyetle aldý. Maç sonunda düzenlenen kupa törenine ise ikinci olan Çorumspor ve dördüncü olan Çorum Belediyespor takýmlarýnýn temsilci göndermemesi tepki çekti. SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Tahsin Samet Avcý. ÇORUM BELEDÝ- YESPOR: Can, Ýbrahim, Rýdvan, Berkay, Arda, Ha- Çimentospor :1-Özel Ýdare:1 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Serhat Sarkandý. ÇÝMENTOSPOR: Mehmet Ali, Emrecan, Mertcan, Mahmut, Mert, Umur, Elvan, Mehmet Akif Marýn, Ömer, Arda, Kaan, Enes, Savaþ, Yasin, Ali, Tufan, Kazým, Mehmet Akif Ýnce. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Bedirhan, Ahmet, Ömer, Nafican, Nurican, Emre. Gaffar, Semih, Tuðrul, Fazlýcan, Emre Koç, Abdurrahim, Mert, Kürþat, Bilge Kaðan. GOLLER: 8. dak. Fazlýcan (Ýl Özel Ýdarespor), 59. dak. Arda (Çimentospor)). Tedaþ Çorumgücü:0 - M. Sinan:10 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Vuslat Ay. TEDAÞ ÇORUMGÜCÜSPOR: Samet, Hasan, Abdussamet, Abdulkadir, Ertan, Alper, Satýlmýþ, Mustafa, Ömer, Özkan, Ergülü, Emircan, Emirhan, Eray, Adnan, Batuhan. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKS- POR: Abdurrahman, Mahmut, Mücahit, Furkan, Aykan, Abdussamet, Emre, Batuhan, Enes, Engincan, Tevfikcan, Oðuzhan, Hamza, Seyit, Hakan, Yasin, Furkan, Gücün, Emircan. GOLLER: 5. ve 12. dakikalarda Batuhan, 6. dak. Emre, 15. ve 44. dakikalarda Abdussamet, 20. dak. Enes, 33. dak. Engincan, 42. dak. Mücahit, 47. dak. Oðuzhan, 50. dak. Emircan (Mimar Siinan Gençlikspor). Mimar Sinan Gençlikspor grubundaki ikinci maçýnýda kazanmayý baþardý kan, Eren, Onat, Murat, Mustafa, Eray, Caner, Muharrem, Berkant Daldal, Berken Dülger, Tahsin. PTT GENÇLÝKSPOR: Hüseyin, Nurullan, Berkant, Burak, Hamza, Ahmet Can, Enes, Muhammet, Oðuzhan, Emirhan, Ahmet, Gültekin, Fatih, Emir, Mücahit, Mustafa, Batuhan, Mert. GOLLER: 8. dak. Berkay, 9. dak. Eray, 34. ve 46. dakikalarda Murat, 42. ve 58. dakikalarda Onat, 52. ve 57. dakikalarda Tahsin (Çorum Belediyespor). 1. Küme U 19 Liginde mücadele sona erdi. Haftalar öncesinden þampiyon ve kupa sahiplerinin belli olduðu ligde son maçlar cumartesi günü oynandý. Eti Lisesi Gençlikspor ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alýrken son maçýnda bu sezonki performansý ile dikkat çeken Gençlerbirliði karþýsýnda tek golle maçý 1-0 kazanarak ligi galibiyetle tamamladý. Ligin son hafta maçlarýnda ligden düþen Çimentospor Ýl Özel Ýdarespor ile 3-3 berabere kalarak lige puanla veda ederken, dördüncü olan Çorum Belediyespor ise son maçýnda He Kültürspor ile 1-1 berabere kaldý ve ligi puanla tamamladýlar, Son haftayý maç yapmadan geçiren Çorumspor ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Gençlerbirliði üçüncülük kupasýný alýrken dördüncülük kupasýda Çorum Belediyespor'un oldu. Eti Lisesi Gençlikspor'un U 19 kadrosu U 16 kategorisinden baþlayarak U 17 ve son olarakta iki sezondur U 19 liginde þampiyonluðu kazanarak iyi bir ekip olduðunu ortaya koydu. Maçlarýn ardýndan düzenlenen törende sadece iki takýma kupalarý verilebildi. Ýkinci olan Çorumspor ve dördüncü olan Çorum Belediyespor kulüplerinin sporcu ve temsilcisi bulunmadýðý için maçýn ardýndan kupalar verilemedi. Eti Lisesi Gençlikspor U 19 kategorisinde gruplarda Çorum'u temsil etmeye hak kazandý. 2. Küme U 19 Liginde ikinci maçlar oynandý Alaca Belediye:2 - Ulukavakspor: 0 SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER: Mahmut Selçok, Ömür Soytemiz, Mevlüt Burak Çelik. ALACA BELEDÝYESPOR: Oðuzhan, Atakan, Mehmet, Taha (Fatih), Göktuð, Volkan, Samet, Muhammet (Osman), Sinan (Abdurrahman), Furkan, Seyit. ULUKAVAKSPOR: A. Kadir, M. Seydi, Miraç, Kahraman, E. Talip, H. Celal, Ýbrahim (Ömer), Musa (Ý. Cihat), Ahmet Ak, Ünal, Ahmet Benli. KIRMIZI KARTLAR: 37. dak. A. Kadir, 85. dak. Ömer (Ulukavakspor). GOLLER: 61. dak. Furkan, 72. dak. Sinan (Alaca Belediyespor). Osmancýk Bel: 2 - Ýskilip Belediye: 2 SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Emre Alagöz, Arslan Iðnak. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ, Volkan, Furkan, Ersin, Baki, Sinan, Eray, Abdulkadir, Kazým (Sefa), Hamdi, Barýþ. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Halil, Metin, Sefa (Salih), Furkan, Turgut, M. Aydýn, Fatih, Mücahit, Uður, Berk, Remzi. GOLLER: 40. ve 43. dakikalarda Abdulkadir (Osmancýk Belediyespor), 45. ve 55. dakikalarda Berk (Ýskilip Belediyespor). Ýskilip Belediyespor dan Recep Çatma ya ziyaret Ýlçemizi 2 yýldýr Bölgesel Amatör Lig de temsil eden Ýskilip Belediyespor teknik direktörü Nihat Armutçu ve futbolcularý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Çatma ya yeni görevinde baþarýlar dileyen Nihat Armutçu, takýmýn son durumu hakkýnda da bilgiler verdi. Önlerinde son 3 maçlarýnýn kaldýðýný aktaran Armutçu, Ýskilip Belediyespor un ligde kalmasý için yoðun bir çalýþma temposu sergilediklerini ifade ederek, baþta Kýrþehirspor maçý olmak üzere 3 maç için destek istedi. Ýskilip Belediyespor un yaþatýlabilmesi için Ýskilip in iþadamlarýna, esnaflarýna, bürokratlarýna ve seyircisine büyük görev düþtüðünü söyleyen Çatma, son yýllarýn en büyük yatýrým projelerinin baþladýðý þu günlerde her þeyin belediyeden beklenilmesinin doðru olmadýðýný ifade etti. Baþkan Çatma konuþmasýnýn devamýnda, tüm seyircilerin bilet alarak Ýskilip Belediyespor a destek çýkmasý çaðrýsýnda bulunarak, 2 sezondur bütçe olarak bizden çok üst düzeyde olan takýmlara karþý sergilediðiniz onurlu mücadeleyi hep takdir ettim. Seçimde görev bize nasip oldu. Bizde bundan sonra sizlere her türlü desteði vereceðimizden þüpheniz olmasýn. Yalnýz burada sadece Belediyemize deðil iþ adamlarýmýza,esnaf ve bürokratlarýmýza ve daha da önemlisi seyircimize büyük görev düþüyor. Gördüðüm kadarý ile içeride oynadýðýmýz her maç ortalama seyircimiz hemþerimiz maça gelip takýmýmýza destek oluyor. Bu çok sevindirici. Ancak son yýllarýn en büyük yatýrým projelerini baþlattýðýmýz þu günlerde her þeyi sadece Belediyeden beklememek lazým. Þimdi bende seyircimizden istirham ediyorum ; 1 liralýk destek herkesin görevidir. Ýçeride oynanan 13 maçta ortalama TL den TLcivarýnda bir gelir saðlanabilir ki bu da takýmýmýzýn önemli bir eksiðini karþýlar. Yarýn ve ligin son maçý ben dahil tüm Ýskilip li hemþerilerimizi ve spor severlerimizi bilet alarak ve çay parasý vererek takýmýmýza destek olmaya çaðýrýyorum. Bu 1 lira meselesi deðil takýmý sahiplenme meselesidir. Bu güne kadar görev yapan yönetim kurulunu, teknik heyet ve sporcularý kutlar sezon sonu kümede kalan ve gelecek sezonda güzel ilçemizin ismini Türkiye genelinde temsil eden bir baþarý dilerim ifadelerini kullandý. Ýskilip Belediyespor futbolcular yeni Baþkan Recep Çatmayý ziyaretinde toplu halde Þampiyon olan Eti Lisesi Gençlikspor un kupasýný ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran verdi Çorum Belediyespor: 1 HE Kültürspor : 1 SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER: Yunus Dursun, Berkant Arman, Müjde Arca ÇORUM BELEDÝYESPOR: Adil, Ömer, Uðurcan, Ahmet, Burak, Yavuz (Ergün), Abdurrahman (Hakan), Sefa, Berat, Emre, Yaþarcan (Ergün). H.E.KÜLTÜRSPOR: Ali, Mustafa (Samet), Bünyamin (Onur), Esat, Murat, Yasin (Bilal), Kadir, Ahmet, A.Can, Sefa, Sedat. GOLLER: 3. dak. Sefa (H.E.Kültürspor), 32. dak. Berat (Çorum Belediye) Çimentospor:3 - Ýl Özel Ýdare: 3 SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER: Serhat Serkandý, Muharrem Bekleviç, Erkan Akyol. ÇÝMENTOSPOR: Okan, Furkan, Serhat, Yavuz, Mert, Nurullah (Kürþat), Niyazi, A.Kadir, Fatih, Metin, Yusuf. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Onur, Emre, Bahattin, Sefa, Emrahcan, Murat Baþýbüyük, Emre Karatay, Sadýk (Alperen), Mustafa, Kenan (Enes), Ýsa (Murat Yaþar) GOLLER: 37. (penaltýdan) dak. Yusuf, 78. dak. Fatih, 80. dak. Mert (Çimentospor), 39. dak. Sadýk, 54. dak. Ýsa, 70. dak. Emre (Ýl Özel Ýdare) 2. Küme Büyüklerde ikinci yarý baþladý Mecitözüspor: 9 - Gençlerbirliði: 0 SAHA: Mecitözü Ýlçe. HAKEMLER: Mehmet Zeki Sevim, Fatih Derviþoðlu, Furkan Alagöz. MECÝTÖZÜSPOR: Samet, Mert (Halil Ýbrahim), Ozan, Elvan, Erkan, Bektaþ, Bülent (Hasan), Mustafa Çýðýr, Mustafa Özer, Ruhi, Aydýn, Gökhan. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer, Furkan, Arda, Turan, Yunus, Þaban, Emirhan, Ýsmail, Abdulkerim, Samet, Ahmet. GOLLER: 3. ve 48. dakikalarda Gökhan, ve 76. dakikalarda Ruhi, 34. dak. Mustafa Özer, 35. dak. Erkan, 74. ve 75. dakikalarda Hasan (Mecitözüspor). Kargýgücü: 4 - Düvenci Belediye: 1 SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER: Hakan Kaya, Ömür Soytemiz, Ahmet Kandemir. KARGIGÜCÜSPOR: Kývanç (Tarýk), Murat, Hasan, Mustafa, Muhammet, Rýza, Murat Yaþar (Burak), Ali, Bedirhan, Murat Akçay, Sertan, Tugay (Ýlhan). DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR : ümit, Fuat, Adem, Orhan (Mehmet), Hüseyin, Ömer, Ferdi, Adnan, Metin, Talat, Özcan (Mücahit). GOLLER: 14. ve 23. dakikalarda Murat Akçay, 57. dak. Murat Yaþar, 64. dak. Tugay (Kargýgücüspor), 88. dak. Hüseyin (Düvenci Belediyespor). Oðuzlar Belediye:1 - HE Kültür: 8 SAHA: Oðuzlar Ýlçe. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Mustafa Eves, Baran Avcý. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR: Emre (Murat Buruk), Ýsmail, Aykut (Murat), Çetin, Osman, Furkan, Bilal, Tugay, Kürþat, Serhat, Atilla (Celalettin). HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Mustafa (Ahmet), Kadir, Gökhan (Esat), Bünyamin, Yasin (Eyüp), Murat, Emrah, Cem, Sefa, Vedat. GOLLER: 5. dak. Osman (Oðuzlar Belediyespor), 22. ve 45. dakikalarda Kadir, 31. ve 43. dakikalarda Mustafa, 52. dak. Vedat, 56. dak. Murat, 80. dak. Eyüp, 87. dak. Esat (HE Kültürspor).

18 18 PAZARTESÝ 7 NÝSAN 2014 Ulukavak takipte: 2-0 Çimentospor, Osmancýk ý son vuruþta devirdi: 3-2 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Emrah Okan, Mahmut Selçok, Doðan Metin. ÇÝMENTOSPOR: Okan, Sedat Þahin, Yusuf, F. Metin, M. Caner, Hasan Manici (Fatih), Zihni, Mert Can (Cemil), Yunus, Burak, Mutlu. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Sedat, Ersin, Mehmet, Kamil, Serdar, 1. Küme Final Grubunda kendilerine Ahmet, Yunus Emre (Emre), Eray (Yavuz), Abdulkadir, Mustafa, Selim. KIRMIZI KART: 90+2, dak. Yavuz (Osmancýk Belediyespor). GOLLER: 29. dak. Sedat Þahin, 84. dk. Zihni, dak. F. Metin (Çimentospor), 60. dak. Mustafa, 87. dak. Kamil (Osmancýk Belediyespor). Dokuyan dan 12 sayý Çorum Basketbolünün yetiþtirdiði en yetenekli isim olan ve halen Tofaþspor ile 1. ligde mücadele eden Uður Dokuyan hafta sonu oynanan Olin Edirne maçýnda attýðý 12 sayý ile kariyerinin büyüklerdeki en baþarýlý maçýný çýkardý. Cumartesi günü Bursa da oynanan maçta Tofaþspor, Olin Edirne takýmýný yendi. Maçta 19 numaralý formasýyla dakika süre olan Uður Dokuyan maçý beþte dörtlük üç sayýlýk atýþlarý ile 12 sayý ile tamamlarken dört savunma ribaundu üç asist, bir top kaybý ve iki blok yaparak tamamladý. Çorum 12 DABO çalýþmalarýndan yetiþen ve ardýndan da Tofaþspor a transfer olan Uður Uður Dokuyan antrenörü Yaþar Yýlmaz ile birlikte Dokuyan deðiþik kategorilerde 100 ün üzerin- Uður Dokuyan sporun olarak devam ettiren de milli takým formasýný derslere engel olmadýðýný gösteren en güzel ör- giydi. Lise ve Üniversitesi öðrenimini burslu nek. Atakum Belediye kalecisi Serkan baþarýsý ile takýmýný yarý finale taþýdý ve ardýndan da arkadaþlarýnýn omuzlarýnda mutluluðu böyle yaþadý üst sýralarda yer bulmak isteyen iki takýmýn maçýnda Çimentospor ikinci galibiyetini Osmancýk Belediyespor u son dakika golüyle 3-2 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsý oldukça gergin geçti. Sakatlýklarýn çok fazla olduðu maçýn ilk yarýsýný Çimentospor Sedat Þahit in ayaðýndan bulduðu golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda baskýyý kuran Osmancýk Belediyespor 60. dakikada Mustafa nýn kafasýndan bulduðu golle maçta beraberliði yakaladý. Son dakikalar ise tam bir gol düellosuna sahne oldu. 84. dakikada Çimentospor Zihni nin ayaðýndan skoru 2-1 yaparken bu golden üç dakika sonra konuk takým Kamil ile maçta yeniden skoru eþitledi: 2-2. Maçýn uzatma dakikalarýnda son atakta sað kanattan yapýlan ortada arka direkte boþ durumda F. Metin topu Osmancýk Belediyespor aðlarýna göndererek baþlama vuruþunu yapmadan sahadan 3-2 galip ayrýlan Çimentospor 7 puana yükselirken Osmancýk Belediyespor 10 puanda kaldý. Çorum da yapýlan U 17 grup birinciliðinde Samsun Atakum Belediyespor kalecisi Serkan takýmýný elleri ve ayaklarýyla yarý final grubuna taþýdý. Grup maçlarýný birinci olarak tamamlayan iki Samsun takýmý Atakum Belediyespor ile Kadýköyspor takýmlarý dün saat de final maçýnda karþý karþýya geldiler, Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde üstün oynayan Atakum Belediyespor iki kez direklere takýldý ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda ise maçta Kadýköyspor üstün oynadý. Atakum Belediyespor kalecisi bu ataklarda yaptýðý kurtarýþlarla rakibine gol izni vermedi. Karþýlaþmanýn son dakikasýnda maçýn hakemi penaltý kararý verdi ve Kadýköyspor yarý final grubuna çok SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Kaya, Serhat Sarkandý, Yunus Dursun. ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent, Selahattin (Samet), Hakverdi, Batuhan (Fatih), Mahir, Þaban, Sefa, Tuncay (Cengiz). OSMANCIKSPOR: Furkan Akyüz, Muhammet, Emre, Mücahit (Talha), Furkan, Ekrem, Ensari (Sezer), Serkan, Mahmut, Burak (Selçuk). GOLLER: 23. dak. Tuncay, 86. dak Sefa (Ulukavakspor). 1. Küme Final Grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor sekizinci maçýnda yedinci galibiyeti Osmancýkspor u 2-0 yenerek elde etti. 1 nolu sahada oynanan maça Ulukavakspor etkili baþladý ve ilk yarýyý 23. dakikada Tuncay ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Ýkinci yarýda Osmancýkspor beraberlik için baský kurdu ve etkili ataklar geliþtirdi. Bu ataklarda Ulukavakspor savunmasý rakibine gol izni vermedi. Maçýn son dakikalarýnda gol için yüklenen Osmancýkspor savunmasýndaki boþluðu iyi deðerlendiren Sefa maçý bitiren golü 86. dakikada attý. Sahadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlan Ulukavakspor 21 puanla lider Alaca yý takibini devam ettirirken Osmancýkspor ise 7 puanda kaldý. Alaca, Eti yi ilk yarýda geçti: 2-1 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mahmut Selçok, Barýþ Karakuþ. ETÝ LÝSESÝ GENÇ- LÝKSPOR: Özkan (Gazican), Satýlmýþ (Cem), Okan, Seydi, Ercan, Sadýk (Berkan), Raif, Abdullah, Taylan, Recai, Umut. ALACA BELEDÝ- YESPOR: Emrah, Sezai, Yusuf, Kerem, Bünyamin, Hüseyin, Serkan (Volkan), Sinan (Muhammet), Ahmet, Ruhi Cihan (Burak), Lokman. GOLLER: 6. (penaltýdan) dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 12. ve 41. dakikalarda Hüseyin (Alaca Belediyespor). 1. Küme Final Grubu lideri Alaca Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor deplasmanýnda ilk dakikalarda maðlup duruma düþmesine karþýn tecrübeli ismi Hüseyin in attýðý iki golle rakibini 2-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu ve son iki haftaya lider olarak girdi. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn henüz 6. dakikasýnda hakem Gökhan Yumlu tartýþmalý bir penaltý kararý verirken atýþý kullanan Raif topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Golden sonra toparlanan Alaca Belediyespor 12. dakikada ceza sahasý dýþýndan kazandýðý frikik atýþýný Hüseyin kullandý yerden köþeye gönderdiði topa kaleci Özkan hamle yaptý ancak çýkartamayýnca sarý kýrmýzýlý takým skoru 1-1 yaptý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Alaca Belediyespor ataðýnda Hüseyin in ikinci golüyle Samsun Atakum u kaleci Serkan yarý finale taþýdý SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özcan Genel, Erdoðan Yandým, Emre Alagöz. SAMSUN KADIKÖYSPOR: Mert, Doðan, Mete, Onur, Metehan, Faruk, Kürþat, Furkan, Oðuzhan Çavuþ, Muhammet, Oðuzhan Devecioðlu. SAMSUN ATAKUM BELEDÝ- YESPOR: Sekan, Berkcan, Yakup, Erdoðan, Ahmet, Onur, Furkan, Baki, Hasan, Muhammet, Batuhan. yaklaþtý. Temlit penaltýsý olarak kullanýlan atýþda ilk vuruþu tokatlayan ikinci hamlede rakibinin önüne atlayarak maçý uzatmaya götüren isim olan kaleci Serkan bu baþarýsýný penaltý atýþlarýnda da sürdürdü. Uzatmalarda takýmlar gol bulamayýnca seri penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda yaptýðý kurtarýþlarla takýmýný inatle yarý final grubuna taþýyan kaleci Serkan elleriyle yaptýðý kurtarýþlara birde penaltý atýþýný kullanarak topu Kadýköyspor aðlarýna göndermeyi baþardý ve penaltýlarda rakibine 4-3 üstünlük saðlayan Atakum Belediyespor grup birincisi olarak yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Maçýn kahramaný olan kaleci Serkan ý arkadaþlarý omuzlara alarak tribündeki taraftarlarýna kadar götürdüler ve büyük bir sevinç yaþadýlar. Menajer Ýrfan Bolat, hakkýnda çýkartýlan söylemlere ve suçlamalara sert tepki gösterdi ve El insaf yahu dedi. Bolat, mesleði gereði illeri gezerek genç ve yetenekli futbolcularý belirlediðini ve onlarýn büyük kulüplere transferine katký verdiðini belirterek Çorum da bu anlamda yaptýðýmýz çalýþkalar sonunda bazý duyduklarýmýz ve yaþadýklarýmýz gerçekten bizleri çok üzmektedir. Çorum dan dýþarýya sporcu gönderilemezken bir çok futbolcunun önünü açtýk ve iyi yerlere gelmelerine katkýda bulunduk. Ancak hakkýmda yakýlan acýmasýzca eleþtiriler, futbolcularý benden uzaklaþtýrda çabalarýna bir anlam veremiyorum. Ýrfan Bolat la sözleþmesi olan antrenmanlarýmýza çýkamaz, o imzalar devreyi konuk takým 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Eti Lisesi Gençlikspor un beraberlik için baský kurduðu bölümlerde Alaca Belediyespor savunmasý rakibine gol izni vermedi ve maçý zorda olsa 2-1 kazanan Alaca Belediyespor 21 puanla liderliðini sürdürdü. Eti Lisesi ise bu maðlubiyetle dört puanda kaldý. Menajer Ýrfan Bolat dan tepki SAHA: 1 Nolu Ýlçe. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Ercan Davarcýoðlu, Tarýk Bozkurt. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Enes, Ahmet, Mehmet, Emin, Nebi, Ýbrahim, Sefa, Batuhan, Muhammet, Hamza, Furkan, Rafet, Bekir, Ekrem, Fatih, Yavuz, Oðuzhan. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Candoðan, Atakan, Dursun, Ercan, Mustafa, alýnmazsa lisanslarýnýzý fesh ederiz gibi sözler söylenerek baský altýna alýnýyorlar. Bu sözler futbol ahlakýna sýðmaz. Sefa Akýn Baþýbüyük ün transferini kendilerinin yaptýðýný söyleyenleride kýnýyorum, Benim sözleþmem elimde varsa bu transferi yaptýðýný söyleyen baþka birisi buyursun göstersin sözleþmeyi. Ben þunu açýk yü- Menajer Ýrfan Bolat reklilikle söylüyorum, Çorum un dýþa açýlan kapýsý benim ve bu kapýda sonuna kadar açýk olacak. Bundan kimsenin þüphesi olmasýr. Bu eleþtirilerim yanýnda bu süre zarfýnda bana yardýmcý olanlara çok teþekkür ediyorum. Ben futbol topunun döndüðü her yerde olmaya devam edeceðim ve Çorum da bunlar arasýnda öncelikli iller arasýnda bulunuyor dedi. U 16 Final Grubu ilk maçý Gençlerbirliði: 1 - Çorum Belediyespor:1 Özkan, Fatih, Mustafa, Mert, Furkan, Oðuz, Berkay, Alperen Sinan, Oðuzhan, Ergün, Hakan, Alperen Karakuþ, Berkay. KIRMIZI KART: 65. dak. Nebi (Gençlerbirliði), 72. dak. Ergün (Çorum Belediyespor) GOLLER: 40. dak. Nebi (Gençlerbirliði). 68. dak. Ogün (Çorum Belediyespor).

19 PAZARTESÝ 7 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 7 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Osmancýk Tepeyolaltý Köyü Havuzdan Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nilgün EK Hüseyin kýzý 18/11/1976 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:814) Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN Çorum Emniyet Müdürlüðü ÇOGEP destekli Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: 10. Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: NÝSAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesislerinde kullanýlmak üzere bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Kaleboðazý Mahallesi 112 ada no, 37 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,13 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 56.8,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi (Ç.HAK:2559) (Ç.HAK:803) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren OTO YIKAMA (Ç.HAK:742) firmasý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bay-bayan tezgahtarlar alýnacaktýr. Bay elemanlarýn (askerlikle iliþkisi olmayan) (Ç.HAK:793) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR UÐURAL MOTORLU ARAÇLAR LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZA BÜRO ÝÞLERÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. (Ç.HAK:802) Satýlýk Taksitli Bað Parselleri Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri sahibinden taksitli satýlýktýr. Peþinat : Ay Taksitx : Toplam : ELEMAN ARANIYOR Mobilya boyama atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kalfa ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:442) DEVREN SATILIK OTO YIKAMA Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda bulunan Garanti Bankasý arka sokaðýndaki halen faal durumda olan oto ve halý yýkama tesisi devren (Ç.HAK:807) satýlýktýr. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Ýnþaat malzemesi sektöründe çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay muhasebe elemaný ve forklift kullanabilen depo sorumlusu alýnacaktýr. (Ç.HAK:816) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Mür. Tel: Adres: Osmancýk Cad. No: 17/D (Þehir Pastanesi Karþýsý) ÇORUM ADRES: KSS 91. SK NO:2/B ÇORUM TEL : (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:670) (Ç.HAK:824) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) ELEMAN ARANIYOR Plastik geri dönüþüm iþinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sedef Plastik (Ç.HAK:746) KÝRALIK DÜKKAN Okuma Salonlarý - Fitness Spor Merkezi ve Market olmaya elveriþli Giriþ Kat 500 M2 - Alt Kat 500 m2 kiralýk dükkan. Ayrýca yazýhanesi mevcuttur. Adres : Bahçelievler Mah. (Ç.HAK:743) Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Tel: GRUP KERVAN Düðün ve Niþan gibi özel programlarýnýzda tasavvuf musikisi grubumuzla hizmetinizdeyiz. (Ç.HAK:754) Not: Semazenimiz de mevcuttur Þenyurt Cad. 1.Sok. No:3/a Tel : Bayan Eleman Aranýyor Yuvam Hýrdavat-Boya-Dekorasyon firmasýnda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen Bayan Sekreter alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sok. (Ç.HAK:789) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn Çorum da bulunan 13 adet asansörün bakým ve arýza iþlerini yapacak deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Yemek+SSK Maaþ (Ç.HAK:780) Elemanlar Aranýyor Gýda toptancýlýðý yapan firmamýzda görevlendirilmek üzere * B veya E sýnýfý ehliyeti olan * Fiziksel engeli olmayan * Sevkiyat konusunda tecrübeli (Ç.HAK:794) * Bay (askerlikle iliþkisi olmayan) Mür. Tel: No: 49 (Kültür Sitesi Arkasý) Tel: TEL : CEP : (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:687) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:713) (Ç.HAK:699) FAX : CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:717) Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Devren Satýlýk Market ve Fatura Ödeme Merkezi+Kontör Bahçelievler 1. Sok. No: 4/A Fiyat: TL GSM: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Efesebat Tarým Makinalarý Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 7 Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:383) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak ve marangoz bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti Adres: Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: (Ç.HAK:675) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programýný kullanabilen bay-bayan eleman, ayrýca tercihen kýrtasiye sektöründe deneyimli ehliyeti bulunan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Alaybey Sokak No: 14 (Ç.HAK:662) SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 89. Sok. No: 3 de bulunan 500 m2 içi yapýlý (Ç.HAK:787) (Ç.HAK:790) dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç pazarlamada çalýþtýrýlmak üzere sektöründe deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel:

20 kazanmasýyla þampiyonluk ve ilk beþ mücadelesi iyice kýzýþtý. PAZARTESÝ 7 NÝSAN Lig 2. grupta. hafta maçlarý biri dýþýnda tamamlandý. Lig ikincisi Hacettepespor un Darýca Manavgat Evrenseki deplasmanýndan üç puanla dönmesi ve Erzurum un evinde üç puan kazanmasýyla Çorum Belediyespor lider provasýný yaptý Gençlerbirliði ne yenilmesi, Batman Petrol un grupta yarýþ iyice kýzýþtý. Grupta altýncý sýrada bulunan Manavgat Evrensekispor ile lider Düzyurtspor arasýndaki puan frakýnýn beþ olmasý kalan dört haftada mücadelenin çok daha zorlu geçeceðini gösteriyor. Çorum Belediyespor yarýn Düzyurtspor deplasmanýnda alacaðý puanlarla yakaladýðý avantajý iyi deðerlendirmek istiyor. Çorumspor, Bartýn da 2-0 la yýkýldý Yarýn grup lideri Düzyurtspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný hafta sonu yaptýðý antrenmanlarla tamamladý. Cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana sakatlýðý devam eden Murathan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Önceki gün yeni Teknik Direktör olarak anlaþma saðlanan Mustafa Altýndað, ýsýnma hareketlerinin ardýndan çift kale maç yaptýrarak futbolcularý biraz daha tanýmaya çalýþtý. Yeni Teknik Direktör Mustafa Altýndað onbirini belirlemeye çalýþýrken futbolcularýnda forma kapma mücadelesi içinde olduklarý gözlendi. Her iki yarýda farklý iki tertip oynatan Altýndað ýn çift kale boyunca antrenör Arif Ceylan ile bir araya gelerek görüþtüðü ve futbolcular hakkýnda bilgi aldýðý gözlendi. Teknik Direktör Mustafa Altýndað ýn Düzyurtspor maçýnda sahaya Utku, Osman, Nedim, Okan, Yakup, Oðuzhan Yalçýn, Murat, M.Akif, Kývanç, Buðra, Emir onbiri ile çýkmasý bekleniyor. Dün öðlen saatlerinde yine Nazmi Avluca sahasýnda duran top ve þut çalýþmasý ile Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan Çorum Belediyespor da maç kafilesi bu saba erken saatlerde Trabzon a gitti. Kafile akþam saatlerinde yapacaðý ter idmaný maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. Çorumspor, Bartýnspor deplasmanýnda ilk yarýda Akýn Aktaþ, 74. dakikada ise Kaan ýn gollerine engel olamayýnca maçtan 2-0 maðlup ayrýldý. Rakibi Ýskilip Belediyespor un aldýðý galibiyetle kýrmýzý siyahlýlar ligin bitimine iki hafta ligde kalma yolundaki umutlarýný oldukça azalttý. Zirve iyice karýþtý Hacettepespor un Darýca ya yenilmesi, Batman Petrol un Manavgat Evrenseki deplasmanýndan üç puanla dönmesi ve Erzurum un evinde Tecrübeliler kadroda Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Kafile sabah de yola çýkacak Çorum Belediyespor da yarýn Düzyurtspor ile oynanacak maçýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Mustafa Altýndað kadroyu tamamen tecrübeli isimlerden kurdu. Dün yapýlan taktik çalýþmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosunda Utku, Muhammet Zahid, Osman Bodur, Nedim, Ýmam, Yakup, Eray, Okan, Oðuzhan Yalçýn, Murat Akgül, Kývanç, Ender, A. Buðra, Furkan, Emir, Gökhan, Mehmet Akif ve Vedat. Belediyespor da maç kadrosu dün akþam lojmanda kampa girdi. Kafile sabah saat de yola çýktý. Öðlen saatlerinde kalacaðý Yalý Otel e yerleþecek olan Çorum Belediyespor saat da yapacaðý ter idmaný ile hazýrlýklarýný tamamlayacak ve maç Liseler Judo da beþ madalya Ordu da yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde beþ sporcu Türkiye Þampiyonasý biletini aldý. 2-4 Mart tarihleri arasýnda Ordu da yapýlan Liseli Gençler Türkiye Judo grup birincliðinde bayanlar 48 Kg da Spor Lisesi nden Merve Taþ altýn madalya kazanýrken, 52 Kg a ayný okuldan Senarur Ýçaðasý ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Erkekler 55 Kg da Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi öðrencisi Samet Marým, 60 Kg da Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi nden Hamza Erköse ve +90 Kg da Özel Pýnar Anadolu Lisesi nden Halil Ýbrahim Boz üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 12 sporcu ile grup maçlarýna giden Çorum takýmý beþ sporcuyla Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Liseli Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý 5-7 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun da yapýlacak. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Manavgat Evrenseki- Batman Petrolspor : 0-2 Erzurum B. Þehir - Sancaktepe Belediye : 2-0 Maltepespor - Bursa Nilüferspor : 1-3 Elazýð Belediyespor-Elibol Sandýklý : 0-3 Çýksalýnspor - Balçova Belediyespor : Yeni Aksarayspor - Ünyespor : 1-0 Orhangazispor - Sakaryaspor : 1-3 Darýca Gençlerbirliði - Hacettepespor : 3-1 Düzyurtspor - Çorum Belediyespor : Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Düzyurtspor 2 Batman Petrol 3 Hacettepespor 4 Çorum Belediye 5 Elibol Sandýklý 6 M. Evrenseki 7 Darýca Gençler 8 Erzurum B. Þ 9 Sancaktepe Bel 10 Bursa Nilüfer 11 Orhangazispor 12 Maltepespor 13 Yeni Aksaray 14 Sakaryaspor 15 Balçova Beledi 16 Çýksalýnspor 17 Ünyespor Gelecek hafta maç programý: 8 Nisan Salý: Düzyurtspor - Çorum Belediyespor. 13 Nisan Pazar : Çorum Belediyespor - Manavgat Evrenseki. Sancaktepe Belediye - Orhangazispor. Hacettepespor - Erzurum Büyük Þehir. Bursa Nilüferspor - 68 Yeni Aksarayspor. Ünyespor - Elazýð Belediyespor. Sakaryaspor - Maltepespor. Balçova Belediyespor - Darýca Gençlerbirliði. Batman Petrolspor - Çýksalýnspor. Elibol Sandýklýspor - Düzyurtspor. Çorumspor, Bartýnspor deplasmanýnda her iki isim Akýn Aktaþ'la 1-0 öne geçen Bartýnspor, soyunma yarýda yediði gollerle rakibine 2-0 maðlup oldu. odasýna avantajlý girdi. Kýrmýzý Siyahlýlar, Ýskilip Belediyespor un galip Ýkinci yarýya da kontrollü baþlayan Bartýnspor, 1-0 gelmesiyle son iki haftaya düþme yolunda tüm avantajlarýný kaybetti. Bartýn Atatürk Stadý'nda oynanan ve rakibinin beraberlik arzusunu kýrdý. Sahada rakibine önde olmanýn avantajýyla oyunun temposunu düþürerek Bartýnlý spor severlerin yüksek katýlýmý ile gerçekleþen kendini kabul ettiren Bartýnspor, 74. dakikada yine maçta Bartýnspor ilk dakikadan itibaren kontrollü bir golcü ismi Kaan'la farký 2'ye çýkardý. Bu dakikadan oyunu tercih etti. Zaman zaman tempoyu yükselten sonra kontrolü tamamen ele geçiren Bartýnspor, rakibini kendi sahasýna kapattý ancak geliþtirdiði ataklardan Çorumspor, Bartýnspor kalesinde gol ararken, kaleci Ayhan'ý geçemedi. Ýlk yarýnýn sonlarý yaklaþýrken golcü Ordu da yapýlan grup maçlarýnda kürsüye çýkarak Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazanan Çorumlu sporcular antrenörleriyle birlikte toplu halde gol çýkaramadý ve maç 2-0 Bartýnspor'un üstünlüðüyle Ýskilip, Kýrþehir önünde hayata döndü: Ýskilip Belediyespor ligde kalma yolunda çok önemli maçta STAD: Ýskilip Þehit Enes, Eray, Salih Saðýr, Gökhan), Ayaz, Ýbrahim, görüntü veren iki ismini Kýrþehirspor un aðlarýna göndererek Mikail Kaya Burak (77. dak. Mustafa Sinan, Rýdvan, Rýza (31. oyundan alarak bir doldur boþaltlarý takýmýný zorlu rakibi grubun þampiyonluk adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor u ilk HAKEMLER: Uçar), Y.Emre (Dk. 46 dak. Selman), Yunus (75. anlamda maçýn gidiþatýný karþýsýnda savunmada önünde 2-1 öne geçirdi. yarýsýný 1-1 biten maçýn 85. dakikasýnda Aydýn ýn ayaðýndan Semih Duran, Abdullah Turgay), Eþref (77. dak. dak. Adama). deðiþtirdi. Ýlk yarýnýn baþarýlý bir görüntü veren Kalan bölümde konuk kazandýðý golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala rakibi Seyithanoðlu, Aydýn), Muhammed GOLLER: 20. dak. kalan dakikalarýnda Ýskilip Belediyespor rakibine gol izni vermedi. sonuç vermeyince Ýskilip takýmýn beraberlik çabasý Hamdullah Gökmen. Thione, Sadýk, Mustafa Rýfat (Yeþil maçta takýmlar üstünlük Çorumspor önünde üç puanlýk bir avantaj yakaladý. Mavi Veran. Ý S K Ý L Ý P Kýrþehirspor),. dak. kuramadý ve devre 1-1 Son bölümde kontratak Belediyespor sahadan 2- beyazlýlarýn maçýn ardýndan galibiyet ve üç puan sevinci BELEDÝYESPOR: Y E Þ Ý L Mustafa Veran, 85. dak. berabere sonuçlandý. futbolu için iki genç 1 galibiyet ve üç puanla görülmeye deðerdi. Ýbrahim, Salih Yaramýþ, KIRÞEHÝRSPOR: Aydýn (Ýskilip Ýkinci yarýda maç forvet Mustafa Uçar ile ayrýlarak ligde son iki Serkan, Rýfat, H.Ahmet, Belediyespor). öncesi hastalýðý Aydýn ý oyuna alan haftaya rakibi Çorumspor un Oktay, Birkan (31. dak. nedeniyle son anda Ýskilip Belediyespor üç puan önünde Bölgesel Amatör aþýrtma bir vuruþla kadrodan çýkartýlan kenar yönetimi maçýn 85. büyük avantaja sahip Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip ve önde olan kaleci oyuna alýndý. Tecrübeli karþýlýðýný aldý. sonunda Ýskilip Ýskilip kalesine gönderdi Turgay riske edildi ve dakikasýnda bunun olarak giriyor. Maç Belediyespor, grubun Ýbrahim in üzerinden futbolcu savunmanýn Sol kanattan topla Belediyespor da futbolcular ve tribündeki þampiyonluk adaylarýndan Yeþil Kýrþehirspor takýmýný 1-0 öne geçirdi. formans gösterdi ve Aydýn uzak kaleye yer- taraftarlar büyük sevinc topu aðlara göndererek önünde baþarýlý bir per- ceza sahasýna giren önünde maðlup duruma Golden sonra konuk oyunu kontrol etmesini den düzgün bir vuruþla yaþadýlar. düþmesine karþýn Yeþil Kýrþehirspor oyunun saðladý. topu Yeþil Kýrþehirspor sahadan 2-1 galip kontrolünü elinde ayrýlarak ligin son iki bulundurdu ve maçý haftasýna ligde kalma kopartacak pozisyonlardan adýna büyük bir avantaj yararlanamadý saðladý. Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý nda oynanan maçý ilçe kaymakamý, yeni belediye baþkaný ve meclis üyeleri ile 1000 kadar taraftar ile 50 kadar Yeþil Kýrþehirspor taraftarý izledi. birinde ise direðe takýldý.. dakikada bu kez Ýskilip Belediyespor beklemediði anda beraberlik golünü buldu. Savunmadan Enes in uzun topuna ceza yayý üzerinde yükselen Mustafa Veran ýn Maça konuk kafa vuruþunda top Kýrþehirspor etkili kalecinin üzerinden Yeyil baþladý. 20. dakikada Kýrþehirspor aðlarýna konuk takým hiç beklemediði gitti ve maçta eþitlik sað- anda golü landý. buldu. Yaklaþýk 35 metre Bu golden sonra mesafeden Rýfat konuk takým teknik Maçýn son dakikalarýnda gelen gol sonrasýnda Ýskilip Belediyespor lu futbolcularla büyük sevinç yaþandý göðsüyle indirdiði topu heyeti sahada etkili bir Savunmanýn baþarýlý ismi Enes bir rakip ataðý engellemeye çalýþýrken

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 17 DE * HABERÝ 8 DE Aþdaðul da Meclis te yeni tablo seçim iptal AK Parti 30, CHP 5, MHP 3 1 Haziran da yeniden sandýða gidilecek Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesi nde yerel seçimin iptal edildiði öðrenildi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da

Çorum un ihtiyaçlarý Bakan da Ömerbey'e 1.500 fidan Orman Ýþletme Müdürlüðü, Orman Haftasý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Ömerbey Mevkii'nde fidan dikme etkinliði düzenledi. Etkinlikle toplam bin 500 fidan dikildi. Protokol ile öðrencilerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü.

Arif Keleþ, mahkemenin verdiði olumlu karar sonrasý eþi Nurhan Keleþ ile gittiði Ýtalya'dan Ahmetcan ile Türkiye'ye döndü. Ýtalya dan sevindiren karar Olayla ilgili gözaltýna 5 kiþi dün adliyeye sevk edildi. Cinayete 5 gözaltý * HABERÝ 6 DA Ýtalya'nýn Mantova kentinde aile içi þiddet nedeniyle daðýlan 7 çocuklu Keleþ ailesinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Hutbede yarýþtýlar Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmada Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu birinci,

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE

* HABERÝ 14 DE. Mustafa Aydýn, baþkanlýk koltuðunu Bekir Kýlýç tan teslim aldý. Ücretsiz seyahat kartý * HABERÝ 8 DE 2 aile soba gazýndan zehirlendi Çorum'da önceki gece kömür sobasýndan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen iki aileden toplam 7 kiþi hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Müþteri bulsa satacakmýþ Doðu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Çözüm millî kimlikte

Çözüm millî kimlikte Türkçe Olimpiyatlarý barýþa katký saðlýyor Çorum da 6 okuma salonu ile 950 öðrenciye burslu eðitim veren Gökkuþaðý Okuma Salonlarý nýn projesi sona erdi. Hayat Bize de Güzel * HABERÝ 6 DA 3 HAZÝRAN 2013

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

AK Partili eski baþkan, BBP li oldu. AK Parti de 68 ilin 22 si mevcut baþkanlar * HABERÝ 15 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

AK Partili eski baþkan, BBP li oldu. AK Parti de 68 ilin 22 si mevcut baþkanlar * HABERÝ 15 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 AK Partili eski baþkan, BBP li oldu Laçin AK Parti eski Belediye Baþkaný Muammer Çam, Büyük Birlik Partisi'ne katýldý. AK Parti'de 2 belde için temayül Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum belde belediyesi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Çorum olimpiyata talip

Çorum olimpiyata talip Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu.

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Çorum a çevre cezasý yaðdý

Çorum a çevre cezasý yaðdý Çorum a çevre cezasý yaðdý Yangýn Yeni Mahalle Rüzgarlý Sokak'ta bulunan binanýn üçüncü katýnda Çakmakla oyun yangýn* HABERÝ çýkardý 4 DE Mart ayýnda sonuçlandýrýlan çevre þikayetlerinde Ýl Müdürlüklerince

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý.

YÝBO lar mercek altýnda Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, toplumun gizli yarasý halini alan YÝBO sorunu masaya yatýrýldý. HASParti GenelBaþkanYardýmcýsý Prof.Dr. Zeki Kýlýçarslan, partilileriyle buluþtu Korku siyasetinden nemalanýyorlar HAS Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen konferansa konuþmacý olarak katýlan HAS

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı