Tel 1 Phone: (212) Faks 1 Fax: (212) E-posta 1 İnternet 1 World Wide Web:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel 1 Phone: (212) 455 63 29 Faks 1 Fax: (212) 512 06 41 E-posta 1 E-mail: ito.yayin@ito.org.tr İnternet 1 World Wide Web: www.ito.org."

Transkript

1

2

3

4

5 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. Copyright İTO All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the author and the!c OC. S ome parts or paragraphs of this publication can be quoted for purposes of research or private study only by citing the author and the ICOC. ISBN (Basılı- Hard copy) Yayın No 1 Publication No: İTO ÇAGRI MERKEZi 1 ICOC CALL CENTER Phone: (212) 444 O 486 Tel 1 Phone: (212) Faks 1 Fax: (212) E-posta 1 İnternet 1 World Wide Web: İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Detailedinformation about the ICOCs publications can be obtainedfrom the Department of Information and Document Management, Documentation Service. Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. 1 You can reach our publications in full format hrough internet. BASKI, CİLT 1 PRINTED BY REMA MATBAACILIK A.Ş. Tel: (0212) (pbx)

6 1 ~~~ J ~:~J:.~~ '' d()~ç~'l ~'~ MESNEVİ'DEN ÇİZGİLER "I Was Raw, I Drew" SKETCHES FROM MASNAWI İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

7 Bu albümün hazırlanmasında kıymetli manevi yardımlarını aldığım üç hanımefendi rahmetli annem Kadriye, Sevgili eşim N evin ve huzura girmesini sağlayan Mevlana soyundan muhterem Nesli Pir Çelebi ile çizerini yüreklendirerek bu hale gelmesinde büyük katkıları olan gönül insanı hacarn Sayın Prof. Dr. Ahmet Güney Sayar beyefendiye ve can dostum Ecz. Hattat Hüseyin Öksüz'e kalbi şükranlarımı sunarım. I would!ike to express my deep and sineere gratitude to three women who helped me during preparation of this bo ok; my deceased m other Kadriye, my beloved wife N evin and N es li Pir Çelebi who is direct descendant of Mawlana. I alsa warmly thank Prof Dr. Ahmet Güner Sayar who supported and encouraged me and my chemist and calligrapher friend Hüseyin Öksüz.

8 Sazlıkta içi boş bir kamışım. Bu kamıştaki ses ve nefes Hz. Mevlana'ya aittir. Bendeniz sadece parmaklarımı hareket ettiriyorum. I ama hollow reed in the rushes The so und and breath of this re ed belong to Mawlana. I merely move my fingers. Bu çalışma Hz. Mevlana denizinin kenarındaki Çakıl taşlarından biridir. Makbul bulunursa, Atıverin denize gitsin. This is one of the pebbles On the s ho re of the Mawlana Sea. If you well co me this Throw it int o the sea and!et it go...

9 Takdim İslam kültürünün ve Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük değerlerden biri de hiç şüphesiz etkisi ve eserleri yüzyıllardır insanlara yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'dir. O hem büyük bir mutasavvıf, hem büyük bir alim, hem de büyük bir aşk ehlidir. Btıgünkü manevi altyapımızın en önemli mimarlarından biridir, bir irşad edicidir. Onun tüm yaşamını özetleyen ilke ise, değerli sanatçı Ali Kocamaz'ın bu eserine isim olarak verdiği şu sözcüklerdir: "Hamdım, piştim, yandım." Geçmişten günümüze "ilahi aşk" temelli felsefesiyle nice eserler verip müritler yetiştiren Hz. Mevlana yaşama, insana sonsuz bir hoşgörü ile bakarak, hep "aşkı, iyiliği, Allah'a kul olmayı ve sabrı" vurgulamıştır. Ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul eden Hz. Mevlana, Hakk'a yürüyüşünü kendi tabiriyle Şeb-i Ams dediği 'yar ile kavuşma, düğün' olarak görmüştür. Tüm insanlığın her dönem ihtiyaç duyduğu evrensel ilkeleri, şiirleriyle kalıcı kılan Hz. Mevlana ve ondan esinlenen Mevlevl'lik, bu nedenle sadece ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de büyük ilgi görmüştür. Bu kapsamda İngiliz oryantalist A.J. Arberry Mevlana'yı dünyanın en büyük şairi olarak nitelendirirken R.A. Nicholson da 30 yıl çalışarak "Mesnevi"yi İngilizceye çevirmiştir. Yine hepinizin bildiği gibi UNESCO da doğumunun 800. yılı sebebiyle 2007 yılını' Mevlana'yı Anma Yılı' olarak ilan etmişti. İşte bu denli zamanlar üstü bir etkiye sahip olan Mevlana hazretlerinin fikirlerinin yaygınlaşması, düşüncelerinin farklı iletim araçlarıyla ifade edilmesi son derece önemlidir. Hz. Mevlana'ya ilişkin en yeni çalışmalardan biri de Sayın Ali Kocamaz'ın hazırladığı karikatür kitabıdır. Sayın Kocamaz, Hz. Mevlana'nın fikirlerini yazıyla, sözle, müzikle, sema ile aniatmayı denemiyor. Daha zor bir işi seçerek, O'nun fikirlerini çizgiye döküyor. Büyük gönül insanı Yunus Emre'nin dediği gibi, Hz. Mevlana'nın anlattıklarını, fikirlerini "ete kemiğe büründürerek" bizlere sunuyor. Elbette büyük düşünürün tasavvufi görüşleri hakkında fikir sahibi olmak, ne demek istediğini anlayabilmek ve somutlaştırmak hiç de kolay değildir. Ama Sayın Kocamaz'ın bu zorlu görevi, gönlüyle kolaylaştırdığını ve başarıyla yerine getirdiğini, Mesnevi'ye farklı ve yeni bir tat getirdiğini söyleyebilirim. Ben Sayın Kocamaz'ı tebrik ediyor, bu çalışmanın Hz. Mevlana'nın eserlerini anlamaya bizi şevklendirmesini diliyorum. Saygılarımla Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı

10 Introduction Mawlana Jalaluddin Rumi is one of the greatest figures to arise from Islaınic culture and the land of Anatolia and is without a doubt a ınan whose writings and influence have guided people for centuries. He is a great ınystic, a great intellectual and an expert on the subject of love. He is a moral guide and one of the most iınportant architects Turkey's spiritual heritage. The principle that suınınarizes his whole life is this stateınent that inspired the title of this book by Ali Kocaman: "I was raw. I got cooked. I bumed." Rumi wrote ınany books about his philosophy of "divine love" that have g~ided his disciples throughout history. He viewed life and people with endless tolerance and always eınphasized "love, goodness, subınission to God and patience." Rumi viewed the day of death asa day ofre-birth and used the term Sheb-i Arus, which ıneans 'union or wedding with a lover', to deseribe his ıneeting with the eternal God. Ruıni's poeıns espoused universal principles needed by all ofhuınanity throughout history and the Mevlevi order inspired by his teaching has attracted ınany adherents not just in Turkey but araund the world. English orientalist A. J. Arbery deseribes Rumi as the world's greatest poet and R. A. Nicholson worked for 30 years to transiate his greatest work, the Mesnevi, into English. As ınany of you know, UNESCO declared 2007 the 'Year ofmawlana' in honor of the 800th anniversary of his birth. Thus, it is very iınportant that new ınodes of coınınunication be found to express and proınote the thoughts and ideas proposed by Rumi, a poet of tiıneless influence. Ali Kocaınaz's book of caricatures is one of the newest works available about Rumi. Mr. Kocaınaz does not atteınpt to deseribe Ruıni's ideas with writing, speech, ınusic or sema. He has chosen a ınore difficult task- that of drawing pictures of his ideas. He has clothed Ruıni's ideasin flesh and blood, to use an expressian used by Yunus Eınre, anather passionate see k er of truth. Of course, it is not at all easy to gain so me idea about the ınystical views of a great thinker, to try to understand what he is trying to say and quantify it. However, I can say that Mr. Kocaınaz has poured his heart into this difficult task and has ınanaged to accoınplish it successfully by giving us a new, unique perspective on the Mesnevi. I congratulate Mr. Kocaınaz and hope that this book will encourage us to try to understand Ruıni's poetry better. Respectfully, Dr. Murat YALÇINTAŞ ICOC Chairman of the Board bf Directors

11 HAZRETİ MEVLANA İLHAMIYLA ÇİZİLEN KARiKATÜRLER: ÇİZGİLERİN GİZEMLİ MUSİKİ S İNE DAİR B İR "İLK" ÇAL I ŞMA Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR Yüce Mevlana'yı ölümsüz kılan sesienişini asırları bir mızrak gibi delip günümüze, buradan da yarınlara ulaştıran güç onun önce Hakk'a vasıl olup sonra halka dönmesi ve inananlara ilham-ı zati ile hitab etmesidir. Onun nutkunda havatıra yer olmadığı için Cenab-ı Mevlana Allah kelamının en sahih bir müfessiri, 'Mesnevi'side Kur'an'ın en uzun soluklu bir tefsiridir. Dünden bugüne Hakkaşıkları Hz. Mevlana'nın nutk-u alilerini tekrar tekrar okumuşlar, düşünmüşler, bu Allah yolunun güzide velisinin uzattığı ışıklada bu yolun en çetrefil ve keskin dönemeçlerini aşmışlardır. Onun büyüklüğünü ve üstünlüğünü burada, Allah yoluna yönelmiş su katışmadık müminlerin ellerinden tutmuş olmasında görüyoruz. Allah' ı bilen ve seven Hz. Mevlana Allah' ı anlamak arzu ve istidadında olanların işini kolaylaştırıyor, sırtlarındaki yükü alarak onları dün olduğu gibi bugün de 'Mesnevi'si ile onlara rehberlik ediyor. Bilen ve seven Mevlana, Allah'ı bildiriyor, sevdiriyor. Bir kul olarak omuziadığı bu görevi hakkıyla yerine getiren bu büyük Hamuş kendisine mülaki olanları mest ediyor, mükafatlandırıyor. Yüce Mevlana'nın sevilmesini de burada aramalıyız. Görülen odur ki, Hakkaşıkları onunlaallah'a giden yolu hem kısaltmışlar, hem de emin adımlarla bu mubareğin rehberliğinde Allah'a müteveccih olmanın hazz-ı manevisini Jatmışlardır. Bilhassa Mesnevi şarihlerinin onun mübarek lafızlarına manaveriderken zata mahsus ikramlardan, hatta şefaat-ı hassiyeye nail olduklarından şüphe edilmemelidir. Cenab-ı Mevlana'yı aniatmada onun sözlerinin bilinen bu uslup ve usulün dışında farklı vasıtalara da müracat edilmektedir. Ancak karikatürün bir vasıta olarak Hz. Mevlana düşüncesinin içten dışarıya çekilmesinde, çizgileri konuşturarak şerh yolunda farklı bir imkanın zorlanması, zannederim hiç düşünülmemiş bir yoldur. Bu eserde sergilenen doksandokuz karikatürde Ali Kocamaz şaşırtıc t bir kalem ustalığıyla çizgilerin bünyesinde saklı olan musikinin gizemli kapısını açıyor ve manevi bir derece olan hayrete bizleri düşürüyor. Okumaya çalışacağımız bu karakatürlerle Mevlana toprağının eviadı Ali Kocamaz hepimizi fevkalede yeni ve alışılmışın dışında bereketli bir muhite davet ediyor. Bugüne değin bir abartma sanatı olarak kabul gören, eleştirel hiciv oklarını konuya yada muhatabına salvolada gönderen karikatür sanatı, karikatürcünün zekavetine çok şey borçludur. Olayları şahıslara raptederek birkaç çizgi darbesiyle bazı müphemliklerin üzerindeki, sır perdesini gün ışığına kavuşturan karikatürist düşündürdüğü kadar hi cv etme yönüyle de bazılarını yaralaya biliyor. Dolayısıyla, tek başına karakatürün düşündürücü olması elbette onun başarı düzeyini tayin edecektir. Söz, yazı ve musikinin dışında çizgilerin hem ahenk birlikteliğinin kalem oynatmalarıyla gözler önüne serebilecek potansiyel bir kuvveti olması insan zihnine sapianan çizgilerin yarattığı tesirin sadece güldürrnek ve düşündürmekle sınırlı kalmasının bazı sakıncaları olsa gerektir. Halbuki Ali Kocamaz Mevlana ummanına dalıyor, oradan çıkardığı incileri, bu defa kendi sanatkarlığı içerisinde işleyerek bunları alışılmışın dışında bir kolye haline getiriyor. Onun parmaklarının ucundan çıkıp somutlaşmış bu çizgiler bir karikatür sanatkarı olarak Ali Kocamaz'ın eseridir. Ancak bizlere, bu memleketin kültürüne böylesine değerli bir eser armağan eden Ali Kocamaz çizerken, dans eden çizgilerin ikramına kendi idrakini teslim ediyor, Hz. Mevlana'yı şerh etmede özgün bir evin kapısını açarken Hazret onun eli, kolu ve parmaklarını hareket ettiren güç. oluyor. Şu kadar ki sadece karikatür sanatçılarının akledemediği bir yolu adımladığı için değil, belki bu vasıtayı en süratli ve en seri bir şekilde Hz. Mevlana düşüncesine tahsis ettiği için mükemmel bir işlevi yerine getiriyor ve Mevlana muhiblerini yeniden bu yüce Hamuşu bir defa da bu cihetten düşünmeye, düşüncenin derinliklerine çekiyor. Ali Kocamaz bu eserde ortaya koyduğu Hz. Mevlana'ya adanmış çizgileriyle onun mesajlarını aşıklarına dervişane bir ikram ile sunuyor. Ayrıca bu sanat Ali Kocamaz'ın bu özgün bakış açısıyla farklı ve önemli bir misyonu yerine getirebileceğini ihsas ettiriyor. Mevlana aşıkları bu albüm içerisinde yapacakları manevi yolculukla Hz. Mevlana ruhuna bir başka vasıta içerisinde kavuşmakla bahtiyar olacaklardır. Ali Kocamaz da düşünülmemişi başardığı için tebrike layıktır. Son yıllarda Hz. Mevlana'yı anlatmak ve sahiplenme hususundaeskiye göre daha somut adımlar atılmıştır. Konya'da gerçekleşenleri, bilhassa belediye reisierinin ve İl Kültür Müdürlüğü'nün teşebbüslerini şükranla karşılıyoruz. Konya üzerindeki ölü toprağını attıkça Hz. Mevlana'yı turistlik bir malzeme ve meta haline sokanların da işleri zorlaşacaktır. Dolayısıyla Konyalının görevi mahalli ve milli değil, cihanşumüldür. Muhabbet eksik, fazla kabul edermiş. Bir hobi olarak başlayan karikatür çizme duygusunu Hz. Mevlana düşüncesine taşımasıyla inanıyorum ki Ali Kocamaz, hem hizmet ettiği için himmete erecek, hem de zevk-i selimin kainatında adını yaşatacak bir iz bırakacaktır.

12 CARICATURES INSPIRED BY MAWLANA JALALUDDIN RUMI: A "FIRST" IN WORK ON THE ESOTERIC MUSIC OF DRAWING Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR The power that iınmortalized the exalted Mawlana Jalaluddin Rumi and pierced the centuries like alance to carry his message from the past to the present was the fact that he was first intimate with the Almighty and then addressed the people and believers with his personal inspiration. Because his message was not affected by outside influences, the Exalted Rumi is the most accurate coınmentary on the Word of God and the most extensive exegesis of the Koran is found in his work entitled M es nevi. From time immemorial, those who havefallenin love with the Divine have read and meditated on Rumi's pearls ofwisdom again and again, navigating the sharpest and most tortuous curves in the road with the light that this privileged guide to God's ways has provided. We see his greatness and superiority in the fact that he holds pure unadulterated believers who have taken God's paths by the hand. Understanding Mawlana Jalaluddin Rumi, who knew and loved God, makes the joumey easier for those who have the desire and aptitude. He takes the burden from their back and guides them with his Mesnevi just as he has done for others in the past. Mawlana knew and loved God, so it is natural that he explains Him and causes others to love him. This great man dutifully fulfilled the mission he had shouldered, deligbting and rewarding all who had discourse with him. This is the seeret to how affectionately the exalted Mawlana Rumi was loved. It is apparent that those in lo ve with the Divine not only shortened their path to God but they also tasted of the sp iritual delight that comes from being resolu te in their pursuit of God as this saint guided them with confident steps..let there be no doubt that Mesnevi practitioners avoided personal bias intheir interpretation and obtained the most sublime intercession when they were meditating on his saintly sayings. A variety of avenues are employed to deseribe the exalted Rumi besides the style and manner of his words. However, I suppose using caricature as an avenue to expound on the thoughts ofmawlana Rumi is something that was not considered before as it isa stretch to comment on his ideas by expressing them with sketches. In the 99 caricatures in this display, Ali Kocamaz opens the mystical door to the harmony that is hidden in the sketches he has executed with amaziqg talent and astounds ~s with their spirituality. Hailing from the land of Ma w lana, Ali Kocamaz in vites all of us to a wonderful, novel and extraordinary atmosphere of blessing with these caricatures that we will attempt to interpret. To date, the art of caricature has been recognized as the art of exaggeration which directed i ts sarcastic and critica! arrows to w ards the target or issue in salvos but it owes a de bt of gratitude to the intelligence of the cari ca turist. The cari ca turist sometimes offends with a style that is as thought-provoking as it is sarcastic because it lifts the curtain of secrecy that covers certain obscure points with a few sketched lines that connect events to individuals. Consequently, the thought-provoking nature of the caricature is the soleelement w hi ch determines i ts success. In sp i te of the fact that in addition to words, music and literature, drawing has the potential to be a powerful and harmonious visual portrayal, there must be s ome drawbacks to limiting the effect of sketches that are etched on the human mind to mere humor and providing food for thought. However, Ali Kocamaz dives irto the depths ofmawlana and takes the pearls he finds there to make an extraordinary necklace in the practice of his own art form. These sketches, produced and made tangible by the pencil in his hand, are the works of the caricature artist Ali Kocamaz. But, as Ali Kocamaz was drawing these valuable works reflecting the culture of our country, he submits his reason to what the daneing sketches offer and the Magnificent becomes the power that moves his hand, arın and fingers as he opens the door with this original medium to deseribe Mawlana Rumi. He fulfills a wonderful function not because he walks a path that caricaturists have not thought of before but because he applies this medium to the ideas of Mawlana Rumi in the quickest and most fluent manner, and encourages Ma w lana Rumi devotees to on ce again consider and plumb the depths of this great Master. With these sketches in these works dedicated to Mawlana Rumi, Ali Kocamaz presents his message to devoted followers ina dervish style. Furthermore, this art form implies that Ali Kocamaz can fulfill a unique and significant mis s i on with this original perspective. Ma w lana devotees wi11 be elated to experience the spirit of Ma w lana Rumi through a different medium on the sp iritual joumey they will take via this al bum. Ali Kocamaz deserves to be congratulated for successfully achieving something that had not even been considered. In recent years, more tangible steps were taken than in the past with regard to coınmunicating and taking ownership in Mawlana Rumi. W e appreciate w hat has happened in Konya and especially the effotts of the municipal leaders and the Provincial General Directorate of Culture. As Konya shakes off i ts slumber, it will be increasingly difficult for those who have made Mawlana Rumi a tourist attraction and coınmodity because Konya's duty is not local or national but ecumenical. They say love accepts deficiencies. I believe that Ali Kocamaz will not only attain favor but will leave his mark in the universe of dignified pleasure for having applied what began asa hobby, his love for drawing caricatures, to the message ofmawlana Rumi.

13

14 "Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor- Ayrılıkları nasıl anlatıyor." ((Listen to how the ney complains- teliing of separation" Hz. MevH1na 1 Mawlana ----" -~----- Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi ı

15 Aşk/ Love 1

16 Hz. MevHina 1 Mawlana Gel 1 Com e - N e olursan ol 1 Whoever you are - Yine 1 Yet again Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from,masnawi 3

17 Hz. Mevlana 1 Mawlana. 1 ~ c::lc:::ı C:JC. t::1 ı ı ı::::ı c... l l 1 c:x-= 1 1 \ J oc::ı 1 i'~ j - --:: -~ 4 ~ Aşk/ Love Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 4

18 "Ten yere, can göklere meyleder. Ruhun aslı yücelerdendir. Tenin aslı yerden... " "The body is inclined to the ground, the saul to the heavens, The origin of the saul is from the lofty heights, the origin of the body is the ground... " Hz. Mevlfina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi s

19 "Kendi etrafında dolan, kendi suçunu gör. Hareketi güneşten bil gölgeden bilme... " (( Whirl araund yourself, see your own faults. Understand mavement from the sun, not from the shadows... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 6

20 Hz. MevHina 1 Mawlana "İki alem:de de Allah'n baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönüle bakar... " Hz Mevlana "In both worlds the pla~e to which Truth looks is' the heart. The Sultan always looks to the he art"... Mawlana Reçete 1 Prescription Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 7

21 "Hilalsem de koşup duruyorum, BiHH'sem de... Senin güneşine uymuşum bir kere... " ((I am running, whether I am the crescent moon or whether I am Bilal... For I am in orbit of Your sun... (( Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 8

22 "Beni kamışlıktan kestiler keseli, Feryadımla erkek, kadın ağlayıp inledi... " ((I have be en severed from the re ed bed Azy anguish makes the men and women cry and mo an... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 9

23 "Kendinde göklere doğru bir meyil sezersen hemen kanat aç... " ((If you s ense an inciination towards the heavens within you, do not hesitate open your wings... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi lo

24 Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~l<i/ ~tr ~~J -- o o o Şems 1 Sams (sun) Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi ll

25 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 16 Mektubat 1 Maktubat - Divan-ı Kebir 1 Diwan-e Kabir Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 12

26 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 ~ Umut Kapısı 1 Gate of Hope - Gel 1 Come - Yine gel 1 Yet again come - Ne olursan ol, yine gel 1 Whoever you are, yet again, come - Mesnevi 1 Masnawi - Arayış 1 Quest Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 13

27 ~,... ~ o (') ~ N == CD en ::::1 CD :S..: c:z. CD ::::1 ıın N' = -.. Ci ~ ~ (b... C') ::::r (b Cl) -... d :3 ~ J--1~ ~ ~. = ~ ~ ~ -< -~) = ~ -~ ~ is"' ;::ı!::ı ~!::ı ~ ~ ('\) ""': ~ a ::::: ~ r;; ;:::;-. ~... ~ 9 ""': Q..!::ı s., -~ '"'1 ('\) ~ ~ =!::ı ~ ~!::ı O" ~ ~ a Q: ::::: ~... ~ ~ '"' ~ Q.. ' ~ Q.. ~ ('\) ~ ~ '"'1 ı:::ı' =- ~ ~ Q: ~ ;::ı = == ~ s ~ - - Q.. ~ O" ~ ~ c:s... ;::ı... '"'1 :;; ~ ~ ~ '"'1 a,... ~? ::...

28 Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi ıs

29 Hz. Mevlana 1 Mawlana Haydin Kurtuluşa 1 Come to salvation! - Haydin Kardeşliğe 1 Come to brotherhood! Haydin Sevgiye 1 Com e to love - Haydin Barışa 1 Com e to pea ce! Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 16

30 "Balıktan başka her şey suya kandı.. Rızkı olmayana günler uzadı." "Everything but the fish is satisfied by water... The days for those without sustenance become lengthy" Hz. MevHina 1 Mawlana Su 1 Water Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 17

31 Hz. MevH1na 1 Mawlana ' - t ~\\ 111%. ~ ~ ~ ~ =:::::::-- 1 fo Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 18

32 "Her günah sarhoşluk verseydi, ayık kimse bulabilir miydiniz?" "If every sin inebriated, would we be ab/e to find anyone who was sober?" Hz. MevH1na 1 Mawlana ( ~ Hiç 1 Hiccup Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 19

33 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 20 Hz. MevHina 1 Mawlana

34 Hz. MevHina 1 Mawlana ~ o Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 21

35 Hz. Mevlana 1 Mawlana _., \ / / ' Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 22

36 "Elinde ışık varsa izi b olursun." ((If you have a lig ht you will find the path... " Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 23

37 Hz. MevHina 1 Mawlana Se bil 1 F ountain Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 24

38 Hz. MevHina 1 Mawlana Gel 1 Come - Yine gel 1 Yet again, come Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 25

39 Hz. Mevlana 1 Mawlana Ya Huuu 1 Oh Lord - Tak tak tak 1 knock knock knock Mesnevi'den Çizgiler 1 Sk etehes from Mas na wi 26

40 "Dünyadakilerin hepsi de mahpustur, zindandadır. Şu fani dünyada ölümü bekleyip dururlar." ((Everyone in the world is imprisoned. In a dungeon They are merely awaiting deathin this mortal world" Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 27

41 "Bakış oku yaysız olarak gönüle geldi, saplandı. Ey aman bilmez aman aman." " The arrow of the gl ane e, shot without a bow, has struck the heart, Oh, you merciless one, show mercy... Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 28

42 Hz. MevHina 1 Mawlana Göründüğün gibi ol 1 Be as you appear... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 29

43 Mesnevi'den Çizgiler l Sketches from Mas na wi 30 Hz. MevHina 1 Mawlana

44 "İnciyi sedetin içinde ara, sanatı sanat ehlinden iste." "Search for the pearl in the mather -of- pearl; Desire art from the artist... " Hz. MevHina 1 Mawlana \ \ 1 / 1 Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 31

45 "Bu ney'in sesi ateştir. H;ava değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun." "The so und of this ney is the fire. It is not the air, Let he who is without this fire perish... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 32

46 "Bizim küçük lambamızda o kandilden yanmaktadır. İşte bu yüzden ışığın dereceleri vardır... " "Our li tt le lamp is lit from that source. This is why there are degrees of lig ht" Hz. MevUina 1 Mawlana '" \ Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 33

47 Hz. MevHina 1 Mawlana ~ ~ ( 2 ~ s < ~ (? ~ ı) fq <. 1 Pişirici 1 Baker Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 34

48 "Allah'ı bir bilmeyi öğrenmek nedir? Kendinibir önünde yakmak... " ''What does it mean to learn the oneness oftruth? To burn for a lifetime... Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 35

49 "Pir'i seç, çünkü bu yol Pir'siz kılavuzsuz pek afetle, korkuyla, tehlike ile doludur." "Chose a master, because this path without a master, without a guide, Is full of disaster, fear and dan ger. '' Hz. MevHina 1 Mawlana 4t Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 36

50 Hz. Mevlana 1 Mawlana Gel 1 C ome - Yine gel 1 Yet again, com e - N e olursan ol gel 1 Who ev er you are, com e Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 37

51 Hz. MevHina 1 Mawlana.. Hakka gider 1 To the Truth - Bab-ı M ev la 1 Gate of the Master Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 38

52 "Toprakta biten gül solar. Gönülde biten ebedidir." "The rose that grows in so il fades, That which grows in the heart is eternal. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 39

53 "Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı. O yanmış gönül, onları kabul edip çekti." ((Many fiery st ar s have be en sparked from flint and st eel The burning heart has accepted and taken them in. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 000 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 40

54 Hz. MevHina 1 Mawlana.'. \,... ' ~ -; -l \ tliıı. \o ' Aşk şerheti 1 Sherbet of love Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 41

55 Hz. MevH1na 1 Mawlana ~ ~<t ":{ "'i. ~ 1/AK ' r. Hak/Truth Masnevi'den Çizgiler ISketehes tro!tj Masnawi 42

56 "Aşkın yüzlerce n azı, ed ası ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir." ((Love has many whims, forms and much greatness Love can be attained with hundreds of whims. " Hz. Mevlana 1 Mawlana / / Aşk/Love Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 43

57 "Madem ki ipin ucu senin elinde, Senin muradındadır;. Gönül gerdanlığının incileri senin ihsanındandır." ((As long as the ends of the ro pe are in Your hands it is at Your command; The pe aris of the necklace of the heart are Your blessing. " Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 44

58 "Ayna ile teraziye iki yüz yıl hizmet etsen bile onlar yine yüksek ölçütlerdir. Sen benim için doğruyu sakla; fazla göster de eksik gösterme desen bile... " "Even if you were to serve the miror and sciıles for two hundred years, the ir measure is stil! great... You keep the truth for me, eve n if you say "Show mor e, don ~s ho w!es s... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 45

59 "Ayna ile terazi birisi incinecek, utanacak diye hiç soluğunu tutup susar mı?" ((Do the mirror or the s cal es fal! silent and ho/d their breath F earing that one w il! be h urt or embarrased? " Hz. MevHina 1 Mawlana 1 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 46

60 "Gönüllerin dönüşünü aşk'tan bil. Aşk olmasaydı dünya donar kalırdı... " ((Recognize the transformatian of hearts from love; If there was no love, the world would be frozen solid. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 47

61 Hz. Mevlana 1 Mawlana.. 114/c... l/4k. Htlıc. 1-~t. f-1/jk ~k f4 Hak 1 Truth - Tak tak tak 1 Bang hang hang - Kuyumcu Selahaddin 1 Jeweler Selahaddin Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 48

62 ... "Baş gözü, daima bedeni görür. Can gözü ise hünerli canı... " "The eye in the head see s the body But the eye of the soul see s the ability of the soul." Hz. MevHina 1 Mawlana /?:: '"', ~. -~.'.~. -.., - -,_~..: p::''~ ~ ~.: -fl1~ =' ~-:.: - -.'.:9'- ~ ~-~.' r -~ ~...,~... Gördüm gördüm 1 I see I see... Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 49

63 Hz. MevHina 1 M awlana Mesneyi'den. Çizgiler 1 S'/., 1\etches t lı KOCAMAZ rom Masnawi A so

64 "Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur." "Those without shame only harm themselves Perhaps they.will burn down the entire world.:" Hz. MevHina 1 Mawlana 1 fo Edeb yahu 1 Have Shame! Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi sı

65 "Mesnevi'miz vahdet dükkanıdır. Orada Bir'den başka ne görürsen puttur." ((The Masnawi is the shop of unity Whatever else you see there other than the ((One" is nothing but an idol. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 ~ Herkese açık 1 open to all Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 52

66 "Bedenler ağzı kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak... " "Bodies resemble ciased pitchers What is in these pitchers? Why don 't you look... " Hz. MevHina 1 Mawlana Gül suyu 1 Rose water - Ağu 1 Venom - Bal 1 Honey Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 53

67 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 If Makam 1 Status - Gazete Şan Şöhret 1 Newspaper fame repute - Dergi Nam Ün 1 Magazine Honor Glory Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 54

68 "Mum ağladıkça, Aydınlık artar... " "As.the candie burns lower, I ts lıght increases.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna. ss ~

69 "Dal ağlayan buluttan yeşerir." "The stern grows green from the weeping clouds... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi Ali KOCAMAZ 5 6

70 "Gözsüz kuluna rahm 'et de gözyaşları, şu yazıda bir yeşillik, bir ot bitirsin... " ((Have mercy on your blind slave cmd grant him tears So that the step pe turns green... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 5 7 Ali KOCAMAZ

71 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 1t Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 58

72 Hz. Mevlana 1 Mawlana Düşüncen "Gül" ise sen bir "Gül" bahçesisin... 1 If your thought is a ro se, then you are a ro se garden... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 59

73 "İnsanlar yıllar yılı yarın vaadi ile o sofranın etrafında toplanırlar da o yarın gelmez." "People gather araund that tab/e for years at the promise of tomorrow, but tomorrow w il! nev er co me.. " Hz. MevHina 1 Mawlana Yarın 1 Tarnarrow Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 60

74 "Hakk'ın anya öğrettiğini aslan ve ejderha bilemez." ((The lion and the dragon do not know that which Truth tought to the bee, " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 61

75 "Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim'in sırlarını gör.. " ((Enter the fire and see the secrets of Abraham, who found the rose and the jasmine there. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 62

76 Hz. Mevlana 1 Mawlana ~ o Mesnevi'd~en Çizgiler ISketehes from Masnawi 63

77 "Tanrı'yı tesbih etmen, su ve topraktan meydana gelmiş olan cesedinden çıkan bir buhardan, bir nefesten ibarettir." ((Your prayer to Truth consists of a breath, of s team that emits from your body created from water and so il. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Hak Hay 1 The Truth Masnevi'den Çizgiler/ Sketches from Masnawi 64

78 "Tatlı meyva; dalların, yaprakların arasında gizlidir. Ebedi yaşayış ölümün içindedir." "The sweet fruit is hidden among the leaves on the branches Eternal life is within death" Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 65

79 N ar alıyorsan gülen( çatlak) nar al ki, onun gülmesi sana tanesi olduğunu haber versin... " ((When you choose a pomegranate choose a smiling one (one that is sp/it) lts smile tells you that it has seeds" Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 66

80 "Gündüz gibi parlamak istiyorsan, geceye benzeyen varlığını yak... " "If you want to sh ine!ike the day Burn that in you which is!ike the night... 1" Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 67

81 Hz. MevHina 1 Mawlana '' 1 1 ' \ ' Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 68

82 "Şu ağaçlar, topraktaki insanlar gibidirler, ellerini topraktan çıkarmışlardır... " "The trees are!ike the people in the ground raising the ir hands from the so il... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 69

83 "Ney, bir sevgiliden kopup ayrılanın arkadaşıdır; perdeleri, perdelerimizi yırttı bizim." "The ney is a friend who has be en separated from his sweetheart His melodies (veiv rip away the veils (in front of our eyes)." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 70

84 . b b d nlerinden, c anlarından " aş "Aşıklann e.. bir dönüş yoktur. h t of the bodies d""nyada beklentısız ectation except t a "The u re ıs. no w hirling without " exp and souls of the!over s Hz. Mevlana 1 Mawlana. ler 1 Sketches from Masnawi masnevi'den Çızgı Ali KOCAMAZ 71

85 "Çoğu insanlar insan yiyicidir. Onların selamiarına pek güvenme... " "Many people are cannibals; Have no faith intheir greetings." Hz. MevHina 1 Mawlana ----=-- (~0~~~~~ ~ ~--;:::::.= > Merhaba 1 He!lo --~-=...;::... ~ Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 72

86 "Söz söylemekte yücelik aramayın. Dinlemek, söylemekten üstündür." "Do not look for loftiness in speech Listening is superior to speaking" Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 73

87 Masnevi'den Çizgiler 1 Sk etehes from Masnawi 74 Hz. Mevlana 1 Mawlana

88 "Birinin gözünün üstüne bir parmak koyarsan, alemi güneşten yoksun görür... " "If you put a finger in front of a person s eye they will see the world without the sun". ~~~~---=~"~-=-~~~-~~~~~-~~~--~~--+~~~--d=-~~--~ Hz. Mevlana 1 Mawlana 75

89 "Şu karmaşık dünyada kirniz biz?.. E lif gibiyiz. E lif'in kendiliğinden nesi var? Hiç.. Hiç... " {(Who are we in this confusing world? We are!ike E lif (the first Zetter of the Arabic alphabet). What is E/if other than itself? Nothing... Nothing... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 76

90 "Ey insan-ı kamil. O senin muazzam varlığın, belki dokuzyüz kattır. Dibi kıyısı olmayan bir denizdir... " ((Oh perfected man! That magnificent existence ofyours is perhaps 900 times.. It is a bottomless sea.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Me.sQevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 77

91 "Tatlı suyun başı kalabalık olur... " ((There isa crowd aroundfresh water... " Hz. Mevlana 1 Mawlana o (.) o 1 ll'. V 1 1 ı 1 o, 1 o 1 o \ (1 1 \ \ u 78

92 "Ten haset evidir. Ama Allah tenitertemiz etmiş, arıtmıştır." "The body is the home of envy But Truth has made the body c/ean, purifying it. " 79

93 "Canım, cicim... Diyerek seni şişirir ve böylece bir kasap gibi dostunun derisini yüzer... " ((My dear, sweetheart... thus they swell you up And!ike a butcher they skin theirfriends." Hz. MevHina 1 Mawlana \) _._.._..._... Büyüksün 1 You are great! Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 80

94 "Adalet, ağacı sulamaktır. Zulüm ise dikene su vermektir." "Justice waters the tree; Oppression waters the thorns." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler I 'Sketches from Masnawi 8 1 Ali KOCAMAZ

95 "Bu arazia cevher, şu yumurta ile kuş gibidir. Zaman içinde bu ondan, o da bundan doğar." ((This e art h and jewelry are!ike the egg and the bird. In tin:e one will be born from the other. " ~~=-- Hz. Mevlana 1 Maw!ana ~ ~. '/( ~...tp f, 82

96 "Sen makamlar elde etmeye uğraşsan da yine kaybetme korkusundan can çekişir durursun." "You struggle to attain position; Yet you stil! su.ffer from fear of los s.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana.IVIesnevl'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi ~ ~~~ ~~ Ali KOCAMAZ

97 "Gülün dikene sabrı onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebeb olur." ((The patience of the rose for the thorn Creates i ts beautiful s cent... " Hz. MevHina 1 Mawlana CJ Mesnevfden Çizgil,er/ Sketches from Masnawi 84

98 "Ney gibi bir zehri ve panzehiri kim gördü?.. Ney gibi bir soluk taşı, özlem çekeni kim gördü?.. " ((Has anyone found a poison or an antidote!ike the ney? Has anyon e found a resting s tane!ike -the ney, has anyone se en one who is longing?" Hz. Mevlana 1 Mawlana ~--:~~~- '"{ Mesnevi'den Çizgiler l Sketches from Masnawi 8.s Ali KOCAMAZ

99 "Mal ve altın başta külalı gibidir. Kendisine külalıtan sığınak yapan keldir." upossesions are!ike a golden kulah (cone-shaped hat) He who seeks shelter in his own kulah is bald." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketahes from Masna wi 86

100 "Canı yak ki, tenin aydınlansın." "Burn the saul that the body may be enlightened "

101 r-~~----~--~~~~--~~~--~~-- "Gönül isterse, el p~rmakla hesaba girişir. Ya da kitap yazar..." '7f one desires, the hand may carry out calculations or write a book with the fingers. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 1 fıl.l 1 1 ı 1' 1 ı ıt 1 lı; ı: ı 1 J n '\:,! ı.ı ıl J,ıl ).lll ı ' ı r 1! 1 1

102 "Sevgide güneş gibi ol... " ((Be!ike the sun in affection. " Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~~"""""~~~---~----~-~~ _,_...~-. masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 89

103 "Aşk Allah s ırlarının üsturlabıdır." "Lo ve is the astrolabe of the secrets of Truth" Hz. MevHina 1 lviawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 90

104 "Allah'a ait olan aşk, yücelik güneşidir. Halk da gölge gibi O'nun nurunun emrindedir... " ((Love that belongs to Truth is the sun of greatness The people are!ike the shadows under the command of his lig ht" Hz. MevUina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 91

105 "Çıplak geldik,. giyin dik. Soyunduk, gidiyoruz... " "We came naked and donned clothes Stripped again, we go.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana ;.: _-;:(.2',:>:~: : :'::.. -~.~ 7... ":... ~ ~. :... - o.. -~ :.A Misafirhane 1 Guest house... Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 92

106 Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 93

107 "Kim seviyorsa, bilki seviliyordur... " ((Whoever loves should know that they are loved... " Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~~t._..' --.o,......,.~ ::.:\... ~... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi - Ali KOCAMAZ 94

108 "Ney gibi iki ağızımız var. Bir ağız O'nun dudaklarında gizli. Öbür ağız, size görünmede, feryadetmede, havaya bir hay huydur salmada." ((Like the ney we have two voices. One is secreted in his lips The other va ice can be he ard, serearn ing, alarming the air... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 95

109 Mesnevi'deri Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 96 Hz. Mevlana 1 Mawlana

110 "Aşkın ateşidir Ney' e düşen.. Aşkın çoşkusudur şaraba düşen." ((The fire in the ney is from love The }oy in the w ine is from lo ve.. " Hz. MevHina 1 Mawlana --~~~~~~~~~~~~----~~----~~----~--~~ (ı ~)..../ ) ) Masnevi'den Çizgiler/ Sketches from Masnawi 97

111 Hamdım.. Piştim.. Yandım.. ({I w as raw... I w as cooked... I w as burnt" Hz. Mevlana 1 Mawlana Şems 1 Shams (Sun) Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 98

112 "Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir." "Do not lo ok for us in o ur grave after o ur death Our grave is in the hearts of the 1earned... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 99

113

114

115

116

117

118

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk İ. Gürşen KAFKAS Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Yazar / Author : İ. Gürşen KAFKAS Derleyen-Çevirmen-Editör / Compiler-Translator-Editor:

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6

Arkadaşınız Kutsal Ruh. Ders 6. Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Ders 6 Your Helpful Friend: The Holy Spirit Lesson 6 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh Your Helpful Friend The Holy Spirit L. Jeter Walker L. Jeter Walker ICI University

Detaylı

^^^^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^SOZLUGU ^^ ÇEVİRİ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ To Better Translation ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w ^«

^^^^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^SOZLUGU ^^ ÇEVİRİ^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ To Better Translation ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w ^« Keys ^^^^ ^^^^ To Better Translation I ^H^^^^^^ ^^^^^^^ PRATiK ^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^.^^^1 ÇEVİRİ^^^^ w ^«^SOZLUGU ^^ ^^^^^"^^^^^ ^^^^ ı İsmail Hakkı Paslı ^ ^^^^^^^^^^

Detaylı

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers,

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers, CONTENTS İÇİNDEKİLER Sahibi / Publisher Recep Altepe Genel Yayın Yönetmeni / Editor In Chief M. Cemil Arslan Yayın Kurulu / Editorial Board Fatih Sanlav Nail Yılmaz Ülkü Arıkboğa Yazı İşleri Müdürü / Managing

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 TÜRSAB DERGİ 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni 741 th Anniversary of Reunion International

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

Ocak January 2015 01

Ocak January 2015 01 Ocak January 2015 01 editöreditor kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Zaman, Örneğin zenginler parayla daha fazla

Detaylı

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer presentation sunuş Uzaklara Bakarken Selçuk Dinçer Festival Direktörü Her yıl farklı bir üslupla, çoğu zaman da alışılmışın dışında bir biçimde kaleme alınan bu köşe, festivali vareden ekibin yapmaya çalıştıklarının

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design

Detaylı

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti 1 2 Resim Dünyamda Bir

Detaylı

BASKI Özyurt Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler/ANKARA Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37

BASKI Özyurt Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler/ANKARA Tel: +90 312 384 15 36 Faks: +90 312 384 15 37 ANKARA 2012 TASARIM Ruhi ALAGÖZ Sağlık 1 Sokak 12/1 Kızılay/ANKARA Tel: +90 312 431 47 22 - +90 532 391 03 29 E-mail: alagozr@gmail.com BASKI Özyurt Matbaacılık Büyük San. 1. Cad. Süzgün Sok. No: 7 İskitler/ANKARA

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea The Marmara Bayk Kış Trofesi nde Yeni Bir Mücadele Başladı A New Tackle Started at The Marmara Bayk Winter Trophy Portre Tuncel KURTİZ Portrait Tuncel KURTİZ Erdal ALANTAR Renklerin Ölümsüz Dünyasında

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

On İki Burç Betimlemeli ARTEMİS DİSKİ ARTEMIS DISC with the Depiction of Twelve Signs

On İki Burç Betimlemeli ARTEMİS DİSKİ ARTEMIS DISC with the Depiction of Twelve Signs PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 3, ISSUE NO: 12, APRIL - JUNE 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 12 NİSAN / HAZİRAN 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY On İki Burç Betimlemeli ARTEMİS DİSKİ ARTEMIS DISC

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013

ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013 ZEREN GÖKTAN SAYAÇ/COUNTER 15 MART/MARCH 2013 27 NİSAN/APRIL 2013 1 Bir İhtimal Daha Var: Bir Söyleşi There Is Another Possibility: A Conversation IRMAK CANEVİ: Sohbetimize yeni serginin başlığı olan Sayaç

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 21 SONBAHAR-AUTUMN 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Avrupa nın Gözalıcı Sarayları The Glamorous Palaces Of Europe Wilco Van Herpen ile Söyleşi Interview With Wilco

Detaylı

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. Selections From The Collection of Mehmet Çebi SANAT AKMERKEZ DE 8 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi" SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın

Detaylı