Tel 1 Phone: (212) Faks 1 Fax: (212) E-posta 1 İnternet 1 World Wide Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel 1 Phone: (212) 455 63 29 Faks 1 Fax: (212) 512 06 41 E-posta 1 E-mail: ito.yayin@ito.org.tr İnternet 1 World Wide Web: www.ito.org."

Transkript

1

2

3

4

5 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. Copyright İTO All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the author and the!c OC. S ome parts or paragraphs of this publication can be quoted for purposes of research or private study only by citing the author and the ICOC. ISBN (Basılı- Hard copy) Yayın No 1 Publication No: İTO ÇAGRI MERKEZi 1 ICOC CALL CENTER Phone: (212) 444 O 486 Tel 1 Phone: (212) Faks 1 Fax: (212) E-posta 1 İnternet 1 World Wide Web: İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Detailedinformation about the ICOCs publications can be obtainedfrom the Department of Information and Document Management, Documentation Service. Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. 1 You can reach our publications in full format hrough internet. BASKI, CİLT 1 PRINTED BY REMA MATBAACILIK A.Ş. Tel: (0212) (pbx)

6 1 ~~~ J ~:~J:.~~ '' d()~ç~'l ~'~ MESNEVİ'DEN ÇİZGİLER "I Was Raw, I Drew" SKETCHES FROM MASNAWI İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

7 Bu albümün hazırlanmasında kıymetli manevi yardımlarını aldığım üç hanımefendi rahmetli annem Kadriye, Sevgili eşim N evin ve huzura girmesini sağlayan Mevlana soyundan muhterem Nesli Pir Çelebi ile çizerini yüreklendirerek bu hale gelmesinde büyük katkıları olan gönül insanı hacarn Sayın Prof. Dr. Ahmet Güney Sayar beyefendiye ve can dostum Ecz. Hattat Hüseyin Öksüz'e kalbi şükranlarımı sunarım. I would!ike to express my deep and sineere gratitude to three women who helped me during preparation of this bo ok; my deceased m other Kadriye, my beloved wife N evin and N es li Pir Çelebi who is direct descendant of Mawlana. I alsa warmly thank Prof Dr. Ahmet Güner Sayar who supported and encouraged me and my chemist and calligrapher friend Hüseyin Öksüz.

8 Sazlıkta içi boş bir kamışım. Bu kamıştaki ses ve nefes Hz. Mevlana'ya aittir. Bendeniz sadece parmaklarımı hareket ettiriyorum. I ama hollow reed in the rushes The so und and breath of this re ed belong to Mawlana. I merely move my fingers. Bu çalışma Hz. Mevlana denizinin kenarındaki Çakıl taşlarından biridir. Makbul bulunursa, Atıverin denize gitsin. This is one of the pebbles On the s ho re of the Mawlana Sea. If you well co me this Throw it int o the sea and!et it go...

9 Takdim İslam kültürünün ve Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük değerlerden biri de hiç şüphesiz etkisi ve eserleri yüzyıllardır insanlara yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'dir. O hem büyük bir mutasavvıf, hem büyük bir alim, hem de büyük bir aşk ehlidir. Btıgünkü manevi altyapımızın en önemli mimarlarından biridir, bir irşad edicidir. Onun tüm yaşamını özetleyen ilke ise, değerli sanatçı Ali Kocamaz'ın bu eserine isim olarak verdiği şu sözcüklerdir: "Hamdım, piştim, yandım." Geçmişten günümüze "ilahi aşk" temelli felsefesiyle nice eserler verip müritler yetiştiren Hz. Mevlana yaşama, insana sonsuz bir hoşgörü ile bakarak, hep "aşkı, iyiliği, Allah'a kul olmayı ve sabrı" vurgulamıştır. Ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul eden Hz. Mevlana, Hakk'a yürüyüşünü kendi tabiriyle Şeb-i Ams dediği 'yar ile kavuşma, düğün' olarak görmüştür. Tüm insanlığın her dönem ihtiyaç duyduğu evrensel ilkeleri, şiirleriyle kalıcı kılan Hz. Mevlana ve ondan esinlenen Mevlevl'lik, bu nedenle sadece ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de büyük ilgi görmüştür. Bu kapsamda İngiliz oryantalist A.J. Arberry Mevlana'yı dünyanın en büyük şairi olarak nitelendirirken R.A. Nicholson da 30 yıl çalışarak "Mesnevi"yi İngilizceye çevirmiştir. Yine hepinizin bildiği gibi UNESCO da doğumunun 800. yılı sebebiyle 2007 yılını' Mevlana'yı Anma Yılı' olarak ilan etmişti. İşte bu denli zamanlar üstü bir etkiye sahip olan Mevlana hazretlerinin fikirlerinin yaygınlaşması, düşüncelerinin farklı iletim araçlarıyla ifade edilmesi son derece önemlidir. Hz. Mevlana'ya ilişkin en yeni çalışmalardan biri de Sayın Ali Kocamaz'ın hazırladığı karikatür kitabıdır. Sayın Kocamaz, Hz. Mevlana'nın fikirlerini yazıyla, sözle, müzikle, sema ile aniatmayı denemiyor. Daha zor bir işi seçerek, O'nun fikirlerini çizgiye döküyor. Büyük gönül insanı Yunus Emre'nin dediği gibi, Hz. Mevlana'nın anlattıklarını, fikirlerini "ete kemiğe büründürerek" bizlere sunuyor. Elbette büyük düşünürün tasavvufi görüşleri hakkında fikir sahibi olmak, ne demek istediğini anlayabilmek ve somutlaştırmak hiç de kolay değildir. Ama Sayın Kocamaz'ın bu zorlu görevi, gönlüyle kolaylaştırdığını ve başarıyla yerine getirdiğini, Mesnevi'ye farklı ve yeni bir tat getirdiğini söyleyebilirim. Ben Sayın Kocamaz'ı tebrik ediyor, bu çalışmanın Hz. Mevlana'nın eserlerini anlamaya bizi şevklendirmesini diliyorum. Saygılarımla Dr. Murat YALÇINTAŞ İTO Yönetim Kurulu Başkanı

10 Introduction Mawlana Jalaluddin Rumi is one of the greatest figures to arise from Islaınic culture and the land of Anatolia and is without a doubt a ınan whose writings and influence have guided people for centuries. He is a great ınystic, a great intellectual and an expert on the subject of love. He is a moral guide and one of the most iınportant architects Turkey's spiritual heritage. The principle that suınınarizes his whole life is this stateınent that inspired the title of this book by Ali Kocaman: "I was raw. I got cooked. I bumed." Rumi wrote ınany books about his philosophy of "divine love" that have g~ided his disciples throughout history. He viewed life and people with endless tolerance and always eınphasized "love, goodness, subınission to God and patience." Rumi viewed the day of death asa day ofre-birth and used the term Sheb-i Arus, which ıneans 'union or wedding with a lover', to deseribe his ıneeting with the eternal God. Ruıni's poeıns espoused universal principles needed by all ofhuınanity throughout history and the Mevlevi order inspired by his teaching has attracted ınany adherents not just in Turkey but araund the world. English orientalist A. J. Arbery deseribes Rumi as the world's greatest poet and R. A. Nicholson worked for 30 years to transiate his greatest work, the Mesnevi, into English. As ınany of you know, UNESCO declared 2007 the 'Year ofmawlana' in honor of the 800th anniversary of his birth. Thus, it is very iınportant that new ınodes of coınınunication be found to express and proınote the thoughts and ideas proposed by Rumi, a poet of tiıneless influence. Ali Kocaınaz's book of caricatures is one of the newest works available about Rumi. Mr. Kocaınaz does not atteınpt to deseribe Ruıni's ideas with writing, speech, ınusic or sema. He has chosen a ınore difficult task- that of drawing pictures of his ideas. He has clothed Ruıni's ideasin flesh and blood, to use an expressian used by Yunus Eınre, anather passionate see k er of truth. Of course, it is not at all easy to gain so me idea about the ınystical views of a great thinker, to try to understand what he is trying to say and quantify it. However, I can say that Mr. Kocaınaz has poured his heart into this difficult task and has ınanaged to accoınplish it successfully by giving us a new, unique perspective on the Mesnevi. I congratulate Mr. Kocaınaz and hope that this book will encourage us to try to understand Ruıni's poetry better. Respectfully, Dr. Murat YALÇINTAŞ ICOC Chairman of the Board bf Directors

11 HAZRETİ MEVLANA İLHAMIYLA ÇİZİLEN KARiKATÜRLER: ÇİZGİLERİN GİZEMLİ MUSİKİ S İNE DAİR B İR "İLK" ÇAL I ŞMA Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR Yüce Mevlana'yı ölümsüz kılan sesienişini asırları bir mızrak gibi delip günümüze, buradan da yarınlara ulaştıran güç onun önce Hakk'a vasıl olup sonra halka dönmesi ve inananlara ilham-ı zati ile hitab etmesidir. Onun nutkunda havatıra yer olmadığı için Cenab-ı Mevlana Allah kelamının en sahih bir müfessiri, 'Mesnevi'side Kur'an'ın en uzun soluklu bir tefsiridir. Dünden bugüne Hakkaşıkları Hz. Mevlana'nın nutk-u alilerini tekrar tekrar okumuşlar, düşünmüşler, bu Allah yolunun güzide velisinin uzattığı ışıklada bu yolun en çetrefil ve keskin dönemeçlerini aşmışlardır. Onun büyüklüğünü ve üstünlüğünü burada, Allah yoluna yönelmiş su katışmadık müminlerin ellerinden tutmuş olmasında görüyoruz. Allah' ı bilen ve seven Hz. Mevlana Allah' ı anlamak arzu ve istidadında olanların işini kolaylaştırıyor, sırtlarındaki yükü alarak onları dün olduğu gibi bugün de 'Mesnevi'si ile onlara rehberlik ediyor. Bilen ve seven Mevlana, Allah'ı bildiriyor, sevdiriyor. Bir kul olarak omuziadığı bu görevi hakkıyla yerine getiren bu büyük Hamuş kendisine mülaki olanları mest ediyor, mükafatlandırıyor. Yüce Mevlana'nın sevilmesini de burada aramalıyız. Görülen odur ki, Hakkaşıkları onunlaallah'a giden yolu hem kısaltmışlar, hem de emin adımlarla bu mubareğin rehberliğinde Allah'a müteveccih olmanın hazz-ı manevisini Jatmışlardır. Bilhassa Mesnevi şarihlerinin onun mübarek lafızlarına manaveriderken zata mahsus ikramlardan, hatta şefaat-ı hassiyeye nail olduklarından şüphe edilmemelidir. Cenab-ı Mevlana'yı aniatmada onun sözlerinin bilinen bu uslup ve usulün dışında farklı vasıtalara da müracat edilmektedir. Ancak karikatürün bir vasıta olarak Hz. Mevlana düşüncesinin içten dışarıya çekilmesinde, çizgileri konuşturarak şerh yolunda farklı bir imkanın zorlanması, zannederim hiç düşünülmemiş bir yoldur. Bu eserde sergilenen doksandokuz karikatürde Ali Kocamaz şaşırtıc t bir kalem ustalığıyla çizgilerin bünyesinde saklı olan musikinin gizemli kapısını açıyor ve manevi bir derece olan hayrete bizleri düşürüyor. Okumaya çalışacağımız bu karakatürlerle Mevlana toprağının eviadı Ali Kocamaz hepimizi fevkalede yeni ve alışılmışın dışında bereketli bir muhite davet ediyor. Bugüne değin bir abartma sanatı olarak kabul gören, eleştirel hiciv oklarını konuya yada muhatabına salvolada gönderen karikatür sanatı, karikatürcünün zekavetine çok şey borçludur. Olayları şahıslara raptederek birkaç çizgi darbesiyle bazı müphemliklerin üzerindeki, sır perdesini gün ışığına kavuşturan karikatürist düşündürdüğü kadar hi cv etme yönüyle de bazılarını yaralaya biliyor. Dolayısıyla, tek başına karakatürün düşündürücü olması elbette onun başarı düzeyini tayin edecektir. Söz, yazı ve musikinin dışında çizgilerin hem ahenk birlikteliğinin kalem oynatmalarıyla gözler önüne serebilecek potansiyel bir kuvveti olması insan zihnine sapianan çizgilerin yarattığı tesirin sadece güldürrnek ve düşündürmekle sınırlı kalmasının bazı sakıncaları olsa gerektir. Halbuki Ali Kocamaz Mevlana ummanına dalıyor, oradan çıkardığı incileri, bu defa kendi sanatkarlığı içerisinde işleyerek bunları alışılmışın dışında bir kolye haline getiriyor. Onun parmaklarının ucundan çıkıp somutlaşmış bu çizgiler bir karikatür sanatkarı olarak Ali Kocamaz'ın eseridir. Ancak bizlere, bu memleketin kültürüne böylesine değerli bir eser armağan eden Ali Kocamaz çizerken, dans eden çizgilerin ikramına kendi idrakini teslim ediyor, Hz. Mevlana'yı şerh etmede özgün bir evin kapısını açarken Hazret onun eli, kolu ve parmaklarını hareket ettiren güç. oluyor. Şu kadar ki sadece karikatür sanatçılarının akledemediği bir yolu adımladığı için değil, belki bu vasıtayı en süratli ve en seri bir şekilde Hz. Mevlana düşüncesine tahsis ettiği için mükemmel bir işlevi yerine getiriyor ve Mevlana muhiblerini yeniden bu yüce Hamuşu bir defa da bu cihetten düşünmeye, düşüncenin derinliklerine çekiyor. Ali Kocamaz bu eserde ortaya koyduğu Hz. Mevlana'ya adanmış çizgileriyle onun mesajlarını aşıklarına dervişane bir ikram ile sunuyor. Ayrıca bu sanat Ali Kocamaz'ın bu özgün bakış açısıyla farklı ve önemli bir misyonu yerine getirebileceğini ihsas ettiriyor. Mevlana aşıkları bu albüm içerisinde yapacakları manevi yolculukla Hz. Mevlana ruhuna bir başka vasıta içerisinde kavuşmakla bahtiyar olacaklardır. Ali Kocamaz da düşünülmemişi başardığı için tebrike layıktır. Son yıllarda Hz. Mevlana'yı anlatmak ve sahiplenme hususundaeskiye göre daha somut adımlar atılmıştır. Konya'da gerçekleşenleri, bilhassa belediye reisierinin ve İl Kültür Müdürlüğü'nün teşebbüslerini şükranla karşılıyoruz. Konya üzerindeki ölü toprağını attıkça Hz. Mevlana'yı turistlik bir malzeme ve meta haline sokanların da işleri zorlaşacaktır. Dolayısıyla Konyalının görevi mahalli ve milli değil, cihanşumüldür. Muhabbet eksik, fazla kabul edermiş. Bir hobi olarak başlayan karikatür çizme duygusunu Hz. Mevlana düşüncesine taşımasıyla inanıyorum ki Ali Kocamaz, hem hizmet ettiği için himmete erecek, hem de zevk-i selimin kainatında adını yaşatacak bir iz bırakacaktır.

12 CARICATURES INSPIRED BY MAWLANA JALALUDDIN RUMI: A "FIRST" IN WORK ON THE ESOTERIC MUSIC OF DRAWING Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR The power that iınmortalized the exalted Mawlana Jalaluddin Rumi and pierced the centuries like alance to carry his message from the past to the present was the fact that he was first intimate with the Almighty and then addressed the people and believers with his personal inspiration. Because his message was not affected by outside influences, the Exalted Rumi is the most accurate coınmentary on the Word of God and the most extensive exegesis of the Koran is found in his work entitled M es nevi. From time immemorial, those who havefallenin love with the Divine have read and meditated on Rumi's pearls ofwisdom again and again, navigating the sharpest and most tortuous curves in the road with the light that this privileged guide to God's ways has provided. We see his greatness and superiority in the fact that he holds pure unadulterated believers who have taken God's paths by the hand. Understanding Mawlana Jalaluddin Rumi, who knew and loved God, makes the joumey easier for those who have the desire and aptitude. He takes the burden from their back and guides them with his Mesnevi just as he has done for others in the past. Mawlana knew and loved God, so it is natural that he explains Him and causes others to love him. This great man dutifully fulfilled the mission he had shouldered, deligbting and rewarding all who had discourse with him. This is the seeret to how affectionately the exalted Mawlana Rumi was loved. It is apparent that those in lo ve with the Divine not only shortened their path to God but they also tasted of the sp iritual delight that comes from being resolu te in their pursuit of God as this saint guided them with confident steps..let there be no doubt that Mesnevi practitioners avoided personal bias intheir interpretation and obtained the most sublime intercession when they were meditating on his saintly sayings. A variety of avenues are employed to deseribe the exalted Rumi besides the style and manner of his words. However, I suppose using caricature as an avenue to expound on the thoughts ofmawlana Rumi is something that was not considered before as it isa stretch to comment on his ideas by expressing them with sketches. In the 99 caricatures in this display, Ali Kocamaz opens the mystical door to the harmony that is hidden in the sketches he has executed with amaziqg talent and astounds ~s with their spirituality. Hailing from the land of Ma w lana, Ali Kocamaz in vites all of us to a wonderful, novel and extraordinary atmosphere of blessing with these caricatures that we will attempt to interpret. To date, the art of caricature has been recognized as the art of exaggeration which directed i ts sarcastic and critica! arrows to w ards the target or issue in salvos but it owes a de bt of gratitude to the intelligence of the cari ca turist. The cari ca turist sometimes offends with a style that is as thought-provoking as it is sarcastic because it lifts the curtain of secrecy that covers certain obscure points with a few sketched lines that connect events to individuals. Consequently, the thought-provoking nature of the caricature is the soleelement w hi ch determines i ts success. In sp i te of the fact that in addition to words, music and literature, drawing has the potential to be a powerful and harmonious visual portrayal, there must be s ome drawbacks to limiting the effect of sketches that are etched on the human mind to mere humor and providing food for thought. However, Ali Kocamaz dives irto the depths ofmawlana and takes the pearls he finds there to make an extraordinary necklace in the practice of his own art form. These sketches, produced and made tangible by the pencil in his hand, are the works of the caricature artist Ali Kocamaz. But, as Ali Kocamaz was drawing these valuable works reflecting the culture of our country, he submits his reason to what the daneing sketches offer and the Magnificent becomes the power that moves his hand, arın and fingers as he opens the door with this original medium to deseribe Mawlana Rumi. He fulfills a wonderful function not because he walks a path that caricaturists have not thought of before but because he applies this medium to the ideas of Mawlana Rumi in the quickest and most fluent manner, and encourages Ma w lana Rumi devotees to on ce again consider and plumb the depths of this great Master. With these sketches in these works dedicated to Mawlana Rumi, Ali Kocamaz presents his message to devoted followers ina dervish style. Furthermore, this art form implies that Ali Kocamaz can fulfill a unique and significant mis s i on with this original perspective. Ma w lana devotees wi11 be elated to experience the spirit of Ma w lana Rumi through a different medium on the sp iritual joumey they will take via this al bum. Ali Kocamaz deserves to be congratulated for successfully achieving something that had not even been considered. In recent years, more tangible steps were taken than in the past with regard to coınmunicating and taking ownership in Mawlana Rumi. W e appreciate w hat has happened in Konya and especially the effotts of the municipal leaders and the Provincial General Directorate of Culture. As Konya shakes off i ts slumber, it will be increasingly difficult for those who have made Mawlana Rumi a tourist attraction and coınmodity because Konya's duty is not local or national but ecumenical. They say love accepts deficiencies. I believe that Ali Kocamaz will not only attain favor but will leave his mark in the universe of dignified pleasure for having applied what began asa hobby, his love for drawing caricatures, to the message ofmawlana Rumi.

13

14 "Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor- Ayrılıkları nasıl anlatıyor." ((Listen to how the ney complains- teliing of separation" Hz. MevH1na 1 Mawlana ----" -~----- Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi ı

15 Aşk/ Love 1

16 Hz. MevHina 1 Mawlana Gel 1 Com e - N e olursan ol 1 Whoever you are - Yine 1 Yet again Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from,masnawi 3

17 Hz. Mevlana 1 Mawlana. 1 ~ c::lc:::ı C:JC. t::1 ı ı ı::::ı c... l l 1 c:x-= 1 1 \ J oc::ı 1 i'~ j - --:: -~ 4 ~ Aşk/ Love Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 4

18 "Ten yere, can göklere meyleder. Ruhun aslı yücelerdendir. Tenin aslı yerden... " "The body is inclined to the ground, the saul to the heavens, The origin of the saul is from the lofty heights, the origin of the body is the ground... " Hz. Mevlfina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi s

19 "Kendi etrafında dolan, kendi suçunu gör. Hareketi güneşten bil gölgeden bilme... " (( Whirl araund yourself, see your own faults. Understand mavement from the sun, not from the shadows... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 6

20 Hz. MevHina 1 Mawlana "İki alem:de de Allah'n baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönüle bakar... " Hz Mevlana "In both worlds the pla~e to which Truth looks is' the heart. The Sultan always looks to the he art"... Mawlana Reçete 1 Prescription Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 7

21 "Hilalsem de koşup duruyorum, BiHH'sem de... Senin güneşine uymuşum bir kere... " ((I am running, whether I am the crescent moon or whether I am Bilal... For I am in orbit of Your sun... (( Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 8

22 "Beni kamışlıktan kestiler keseli, Feryadımla erkek, kadın ağlayıp inledi... " ((I have be en severed from the re ed bed Azy anguish makes the men and women cry and mo an... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 9

23 "Kendinde göklere doğru bir meyil sezersen hemen kanat aç... " ((If you s ense an inciination towards the heavens within you, do not hesitate open your wings... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi lo

24 Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~l<i/ ~tr ~~J -- o o o Şems 1 Sams (sun) Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi ll

25 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 16 Mektubat 1 Maktubat - Divan-ı Kebir 1 Diwan-e Kabir Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 12

26 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 ~ Umut Kapısı 1 Gate of Hope - Gel 1 Come - Yine gel 1 Yet again come - Ne olursan ol, yine gel 1 Whoever you are, yet again, come - Mesnevi 1 Masnawi - Arayış 1 Quest Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 13

27 ~,... ~ o (') ~ N == CD en ::::1 CD :S..: c:z. CD ::::1 ıın N' = -.. Ci ~ ~ (b... C') ::::r (b Cl) -... d :3 ~ J--1~ ~ ~. = ~ ~ ~ -< -~) = ~ -~ ~ is"' ;::ı!::ı ~!::ı ~ ~ ('\) ""': ~ a ::::: ~ r;; ;:::;-. ~... ~ 9 ""': Q..!::ı s., -~ '"'1 ('\) ~ ~ =!::ı ~ ~!::ı O" ~ ~ a Q: ::::: ~... ~ ~ '"' ~ Q.. ' ~ Q.. ~ ('\) ~ ~ '"'1 ı:::ı' =- ~ ~ Q: ~ ;::ı = == ~ s ~ - - Q.. ~ O" ~ ~ c:s... ;::ı... '"'1 :;; ~ ~ ~ '"'1 a,... ~? ::...

28 Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi ıs

29 Hz. Mevlana 1 Mawlana Haydin Kurtuluşa 1 Come to salvation! - Haydin Kardeşliğe 1 Come to brotherhood! Haydin Sevgiye 1 Com e to love - Haydin Barışa 1 Com e to pea ce! Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 16

30 "Balıktan başka her şey suya kandı.. Rızkı olmayana günler uzadı." "Everything but the fish is satisfied by water... The days for those without sustenance become lengthy" Hz. MevHina 1 Mawlana Su 1 Water Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 17

31 Hz. MevH1na 1 Mawlana ' - t ~\\ 111%. ~ ~ ~ ~ =:::::::-- 1 fo Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 18

32 "Her günah sarhoşluk verseydi, ayık kimse bulabilir miydiniz?" "If every sin inebriated, would we be ab/e to find anyone who was sober?" Hz. MevH1na 1 Mawlana ( ~ Hiç 1 Hiccup Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 19

33 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 20 Hz. MevHina 1 Mawlana

34 Hz. MevHina 1 Mawlana ~ o Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 21

35 Hz. Mevlana 1 Mawlana _., \ / / ' Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 22

36 "Elinde ışık varsa izi b olursun." ((If you have a lig ht you will find the path... " Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 23

37 Hz. MevHina 1 Mawlana Se bil 1 F ountain Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 24

38 Hz. MevHina 1 Mawlana Gel 1 Come - Yine gel 1 Yet again, come Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 25

39 Hz. Mevlana 1 Mawlana Ya Huuu 1 Oh Lord - Tak tak tak 1 knock knock knock Mesnevi'den Çizgiler 1 Sk etehes from Mas na wi 26

40 "Dünyadakilerin hepsi de mahpustur, zindandadır. Şu fani dünyada ölümü bekleyip dururlar." ((Everyone in the world is imprisoned. In a dungeon They are merely awaiting deathin this mortal world" Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 27

41 "Bakış oku yaysız olarak gönüle geldi, saplandı. Ey aman bilmez aman aman." " The arrow of the gl ane e, shot without a bow, has struck the heart, Oh, you merciless one, show mercy... Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 28

42 Hz. MevHina 1 Mawlana Göründüğün gibi ol 1 Be as you appear... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 29

43 Mesnevi'den Çizgiler l Sketches from Mas na wi 30 Hz. MevHina 1 Mawlana

44 "İnciyi sedetin içinde ara, sanatı sanat ehlinden iste." "Search for the pearl in the mather -of- pearl; Desire art from the artist... " Hz. MevHina 1 Mawlana \ \ 1 / 1 Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 31

45 "Bu ney'in sesi ateştir. H;ava değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun." "The so und of this ney is the fire. It is not the air, Let he who is without this fire perish... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 32

46 "Bizim küçük lambamızda o kandilden yanmaktadır. İşte bu yüzden ışığın dereceleri vardır... " "Our li tt le lamp is lit from that source. This is why there are degrees of lig ht" Hz. MevUina 1 Mawlana '" \ Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 33

47 Hz. MevHina 1 Mawlana ~ ~ ( 2 ~ s < ~ (? ~ ı) fq <. 1 Pişirici 1 Baker Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 34

48 "Allah'ı bir bilmeyi öğrenmek nedir? Kendinibir önünde yakmak... " ''What does it mean to learn the oneness oftruth? To burn for a lifetime... Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 35

49 "Pir'i seç, çünkü bu yol Pir'siz kılavuzsuz pek afetle, korkuyla, tehlike ile doludur." "Chose a master, because this path without a master, without a guide, Is full of disaster, fear and dan ger. '' Hz. MevHina 1 Mawlana 4t Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 36

50 Hz. Mevlana 1 Mawlana Gel 1 C ome - Yine gel 1 Yet again, com e - N e olursan ol gel 1 Who ev er you are, com e Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 37

51 Hz. MevHina 1 Mawlana.. Hakka gider 1 To the Truth - Bab-ı M ev la 1 Gate of the Master Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 38

52 "Toprakta biten gül solar. Gönülde biten ebedidir." "The rose that grows in so il fades, That which grows in the heart is eternal. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 39

53 "Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı. O yanmış gönül, onları kabul edip çekti." ((Many fiery st ar s have be en sparked from flint and st eel The burning heart has accepted and taken them in. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 000 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 40

54 Hz. MevHina 1 Mawlana.'. \,... ' ~ -; -l \ tliıı. \o ' Aşk şerheti 1 Sherbet of love Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 41

55 Hz. MevH1na 1 Mawlana ~ ~<t ":{ "'i. ~ 1/AK ' r. Hak/Truth Masnevi'den Çizgiler ISketehes tro!tj Masnawi 42

56 "Aşkın yüzlerce n azı, ed ası ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir." ((Love has many whims, forms and much greatness Love can be attained with hundreds of whims. " Hz. Mevlana 1 Mawlana / / Aşk/Love Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 43

57 "Madem ki ipin ucu senin elinde, Senin muradındadır;. Gönül gerdanlığının incileri senin ihsanındandır." ((As long as the ends of the ro pe are in Your hands it is at Your command; The pe aris of the necklace of the heart are Your blessing. " Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 44

58 "Ayna ile teraziye iki yüz yıl hizmet etsen bile onlar yine yüksek ölçütlerdir. Sen benim için doğruyu sakla; fazla göster de eksik gösterme desen bile... " "Even if you were to serve the miror and sciıles for two hundred years, the ir measure is stil! great... You keep the truth for me, eve n if you say "Show mor e, don ~s ho w!es s... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 45

59 "Ayna ile terazi birisi incinecek, utanacak diye hiç soluğunu tutup susar mı?" ((Do the mirror or the s cal es fal! silent and ho/d their breath F earing that one w il! be h urt or embarrased? " Hz. MevHina 1 Mawlana 1 Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 46

60 "Gönüllerin dönüşünü aşk'tan bil. Aşk olmasaydı dünya donar kalırdı... " ((Recognize the transformatian of hearts from love; If there was no love, the world would be frozen solid. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 47

61 Hz. Mevlana 1 Mawlana.. 114/c... l/4k. Htlıc. 1-~t. f-1/jk ~k f4 Hak 1 Truth - Tak tak tak 1 Bang hang hang - Kuyumcu Selahaddin 1 Jeweler Selahaddin Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 48

62 ... "Baş gözü, daima bedeni görür. Can gözü ise hünerli canı... " "The eye in the head see s the body But the eye of the soul see s the ability of the soul." Hz. MevHina 1 Mawlana /?:: '"', ~. -~.'.~. -.., - -,_~..: p::''~ ~ ~.: -fl1~ =' ~-:.: - -.'.:9'- ~ ~-~.' r -~ ~...,~... Gördüm gördüm 1 I see I see... Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 49

63 Hz. MevHina 1 M awlana Mesneyi'den. Çizgiler 1 S'/., 1\etches t lı KOCAMAZ rom Masnawi A so

64 "Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur." "Those without shame only harm themselves Perhaps they.will burn down the entire world.:" Hz. MevHina 1 Mawlana 1 fo Edeb yahu 1 Have Shame! Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi sı

65 "Mesnevi'miz vahdet dükkanıdır. Orada Bir'den başka ne görürsen puttur." ((The Masnawi is the shop of unity Whatever else you see there other than the ((One" is nothing but an idol. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 ~ Herkese açık 1 open to all Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 52

66 "Bedenler ağzı kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak... " "Bodies resemble ciased pitchers What is in these pitchers? Why don 't you look... " Hz. MevHina 1 Mawlana Gül suyu 1 Rose water - Ağu 1 Venom - Bal 1 Honey Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 53

67 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 If Makam 1 Status - Gazete Şan Şöhret 1 Newspaper fame repute - Dergi Nam Ün 1 Magazine Honor Glory Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 54

68 "Mum ağladıkça, Aydınlık artar... " "As.the candie burns lower, I ts lıght increases.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna. ss ~

69 "Dal ağlayan buluttan yeşerir." "The stern grows green from the weeping clouds... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi Ali KOCAMAZ 5 6

70 "Gözsüz kuluna rahm 'et de gözyaşları, şu yazıda bir yeşillik, bir ot bitirsin... " ((Have mercy on your blind slave cmd grant him tears So that the step pe turns green... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 5 7 Ali KOCAMAZ

71 Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 1t Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 58

72 Hz. Mevlana 1 Mawlana Düşüncen "Gül" ise sen bir "Gül" bahçesisin... 1 If your thought is a ro se, then you are a ro se garden... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 59

73 "İnsanlar yıllar yılı yarın vaadi ile o sofranın etrafında toplanırlar da o yarın gelmez." "People gather araund that tab/e for years at the promise of tomorrow, but tomorrow w il! nev er co me.. " Hz. MevHina 1 Mawlana Yarın 1 Tarnarrow Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 60

74 "Hakk'ın anya öğrettiğini aslan ve ejderha bilemez." ((The lion and the dragon do not know that which Truth tought to the bee, " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 61

75 "Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim'in sırlarını gör.. " ((Enter the fire and see the secrets of Abraham, who found the rose and the jasmine there. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 62

76 Hz. Mevlana 1 Mawlana ~ o Mesnevi'd~en Çizgiler ISketehes from Masnawi 63

77 "Tanrı'yı tesbih etmen, su ve topraktan meydana gelmiş olan cesedinden çıkan bir buhardan, bir nefesten ibarettir." ((Your prayer to Truth consists of a breath, of s team that emits from your body created from water and so il. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Hak Hay 1 The Truth Masnevi'den Çizgiler/ Sketches from Masnawi 64

78 "Tatlı meyva; dalların, yaprakların arasında gizlidir. Ebedi yaşayış ölümün içindedir." "The sweet fruit is hidden among the leaves on the branches Eternal life is within death" Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 65

79 N ar alıyorsan gülen( çatlak) nar al ki, onun gülmesi sana tanesi olduğunu haber versin... " ((When you choose a pomegranate choose a smiling one (one that is sp/it) lts smile tells you that it has seeds" Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 66

80 "Gündüz gibi parlamak istiyorsan, geceye benzeyen varlığını yak... " "If you want to sh ine!ike the day Burn that in you which is!ike the night... 1" Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 67

81 Hz. MevHina 1 Mawlana '' 1 1 ' \ ' Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 68

82 "Şu ağaçlar, topraktaki insanlar gibidirler, ellerini topraktan çıkarmışlardır... " "The trees are!ike the people in the ground raising the ir hands from the so il... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 69

83 "Ney, bir sevgiliden kopup ayrılanın arkadaşıdır; perdeleri, perdelerimizi yırttı bizim." "The ney is a friend who has be en separated from his sweetheart His melodies (veiv rip away the veils (in front of our eyes)." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 70

84 . b b d nlerinden, c anlarından " aş "Aşıklann e.. bir dönüş yoktur. h t of the bodies d""nyada beklentısız ectation except t a "The u re ıs. no w hirling without " exp and souls of the!over s Hz. Mevlana 1 Mawlana. ler 1 Sketches from Masnawi masnevi'den Çızgı Ali KOCAMAZ 71

85 "Çoğu insanlar insan yiyicidir. Onların selamiarına pek güvenme... " "Many people are cannibals; Have no faith intheir greetings." Hz. MevHina 1 Mawlana ----=-- (~0~~~~~ ~ ~--;:::::.= > Merhaba 1 He!lo --~-=...;::... ~ Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 72

86 "Söz söylemekte yücelik aramayın. Dinlemek, söylemekten üstündür." "Do not look for loftiness in speech Listening is superior to speaking" Hz. MevHina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 73

87 Masnevi'den Çizgiler 1 Sk etehes from Masnawi 74 Hz. Mevlana 1 Mawlana

88 "Birinin gözünün üstüne bir parmak koyarsan, alemi güneşten yoksun görür... " "If you put a finger in front of a person s eye they will see the world without the sun". ~~~~---=~"~-=-~~~-~~~~~-~~~--~~--+~~~--d=-~~--~ Hz. Mevlana 1 Mawlana 75

89 "Şu karmaşık dünyada kirniz biz?.. E lif gibiyiz. E lif'in kendiliğinden nesi var? Hiç.. Hiç... " {(Who are we in this confusing world? We are!ike E lif (the first Zetter of the Arabic alphabet). What is E/if other than itself? Nothing... Nothing... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 76

90 "Ey insan-ı kamil. O senin muazzam varlığın, belki dokuzyüz kattır. Dibi kıyısı olmayan bir denizdir... " ((Oh perfected man! That magnificent existence ofyours is perhaps 900 times.. It is a bottomless sea.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana Me.sQevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 77

91 "Tatlı suyun başı kalabalık olur... " ((There isa crowd aroundfresh water... " Hz. Mevlana 1 Mawlana o (.) o 1 ll'. V 1 1 ı 1 o, 1 o 1 o \ (1 1 \ \ u 78

92 "Ten haset evidir. Ama Allah tenitertemiz etmiş, arıtmıştır." "The body is the home of envy But Truth has made the body c/ean, purifying it. " 79

93 "Canım, cicim... Diyerek seni şişirir ve böylece bir kasap gibi dostunun derisini yüzer... " ((My dear, sweetheart... thus they swell you up And!ike a butcher they skin theirfriends." Hz. MevHina 1 Mawlana \) _._.._..._... Büyüksün 1 You are great! Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 80

94 "Adalet, ağacı sulamaktır. Zulüm ise dikene su vermektir." "Justice waters the tree; Oppression waters the thorns." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler I 'Sketches from Masnawi 8 1 Ali KOCAMAZ

95 "Bu arazia cevher, şu yumurta ile kuş gibidir. Zaman içinde bu ondan, o da bundan doğar." ((This e art h and jewelry are!ike the egg and the bird. In tin:e one will be born from the other. " ~~=-- Hz. Mevlana 1 Maw!ana ~ ~. '/( ~...tp f, 82

96 "Sen makamlar elde etmeye uğraşsan da yine kaybetme korkusundan can çekişir durursun." "You struggle to attain position; Yet you stil! su.ffer from fear of los s.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana.IVIesnevl'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi ~ ~~~ ~~ Ali KOCAMAZ

97 "Gülün dikene sabrı onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebeb olur." ((The patience of the rose for the thorn Creates i ts beautiful s cent... " Hz. MevHina 1 Mawlana CJ Mesnevfden Çizgil,er/ Sketches from Masnawi 84

98 "Ney gibi bir zehri ve panzehiri kim gördü?.. Ney gibi bir soluk taşı, özlem çekeni kim gördü?.. " ((Has anyone found a poison or an antidote!ike the ney? Has anyon e found a resting s tane!ike -the ney, has anyone se en one who is longing?" Hz. Mevlana 1 Mawlana ~--:~~~- '"{ Mesnevi'den Çizgiler l Sketches from Masnawi 8.s Ali KOCAMAZ

99 "Mal ve altın başta külalı gibidir. Kendisine külalıtan sığınak yapan keldir." upossesions are!ike a golden kulah (cone-shaped hat) He who seeks shelter in his own kulah is bald." Hz. Mevlana 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketahes from Masna wi 86

100 "Canı yak ki, tenin aydınlansın." "Burn the saul that the body may be enlightened "

101 r-~~----~--~~~~--~~~--~~-- "Gönül isterse, el p~rmakla hesaba girişir. Ya da kitap yazar..." '7f one desires, the hand may carry out calculations or write a book with the fingers. " Hz. Mevlana 1 Mawlana 1 1 fıl.l 1 1 ı 1' 1 ı ıt 1 lı; ı: ı 1 J n '\:,! ı.ı ıl J,ıl ).lll ı ' ı r 1! 1 1

102 "Sevgide güneş gibi ol... " ((Be!ike the sun in affection. " Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~~"""""~~~---~----~-~~ _,_...~-. masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 89

103 "Aşk Allah s ırlarının üsturlabıdır." "Lo ve is the astrolabe of the secrets of Truth" Hz. MevHina 1 lviawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 90

104 "Allah'a ait olan aşk, yücelik güneşidir. Halk da gölge gibi O'nun nurunun emrindedir... " ((Love that belongs to Truth is the sun of greatness The people are!ike the shadows under the command of his lig ht" Hz. MevUina 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 91

105 "Çıplak geldik,. giyin dik. Soyunduk, gidiyoruz... " "We came naked and donned clothes Stripped again, we go.. " Hz. Mevlana 1 Mawlana ;.: _-;:(.2',:>:~: : :'::.. -~.~ 7... ":... ~ ~. :... - o.. -~ :.A Misafirhane 1 Guest house... Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masna wi 92

106 Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 93

107 "Kim seviyorsa, bilki seviliyordur... " ((Whoever loves should know that they are loved... " Hz. Mevlana 1 Mawlana ~~~t._..' --.o,......,.~ ::.:\... ~... Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi - Ali KOCAMAZ 94

108 "Ney gibi iki ağızımız var. Bir ağız O'nun dudaklarında gizli. Öbür ağız, size görünmede, feryadetmede, havaya bir hay huydur salmada." ((Like the ney we have two voices. One is secreted in his lips The other va ice can be he ard, serearn ing, alarming the air... " Hz. Mevlana 1 Mawlana Mesnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 95

109 Mesnevi'deri Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 96 Hz. Mevlana 1 Mawlana

110 "Aşkın ateşidir Ney' e düşen.. Aşkın çoşkusudur şaraba düşen." ((The fire in the ney is from love The }oy in the w ine is from lo ve.. " Hz. MevHina 1 Mawlana --~~~~~~~~~~~~----~~----~~----~--~~ (ı ~)..../ ) ) Masnevi'den Çizgiler/ Sketches from Masnawi 97

111 Hamdım.. Piştim.. Yandım.. ({I w as raw... I w as cooked... I w as burnt" Hz. Mevlana 1 Mawlana Şems 1 Shams (Sun) Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Mas na wi 98

112 "Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir." "Do not lo ok for us in o ur grave after o ur death Our grave is in the hearts of the 1earned... " Hz. MevHina 1 Mawlana Masnevi'den Çizgiler 1 Sketches from Masnawi 99

113

114

115

116

117

118

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference.

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. Our planet is a mysterious orb of mind and spirit, a world of hope and love - but, unfortunately, a world of clashing thoughts and feelings.

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015 LÜTFİYE KÖSTEN 1978, İzmir Eğitim 2015 1998 Nantes Beaux Arts Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Education 2015 Nantes Beaux

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik. Dry: Kurumak Colour: Renk Evening: Akşam Sun: Güneş

Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik. Dry: Kurumak Colour: Renk Evening: Akşam Sun: Güneş 6. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Fragile (Kırılgan) - Sting If blood will flow when flesh and steel are one Blood: Kan Flow: Düşmek, akmak Flesh: Et, ten Steel: Çelik Et ve çelik bir olduğunda/bir

Detaylı

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk

Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk Mark Ronson ft Bruno Mars - Uptown Funk Türkçe Çeviri Do, do, do, do, do, do, do, do, do This hit Bu hit That ice cold* Çok havalı Michelle Pfeifer, that white gold Michelle Pfeifer, şu beyaz altın** This

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans.

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. An introduction to Turkish Who speaks Turkish? Approximately 70 million inhabitants of Turkey. A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. A few million members

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Nisan 2013 İstiklal İlkokulu Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles 1. Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğini kavramış olması

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler 11 Aralık C U M A İ S T A N B U L A ç ı l ı ş A ç ı l ı ş T ö r e n I 14:00 18:00 Yer:

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Bar in Istanbul. Turkish transcript:

Bar in Istanbul. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Bar in Istanbul Turkish transcript: Mine: Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ercan: Ercan. Mine nin dayısı oluyorum. Mine: Evet

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı