BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ*"

Transkript

1 77 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] (1(ÖZEL)), e-issn: BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ* BASQUE BILINGUAL EDUCATION AND SAMPLING FOR A POSSIBLE BILINGUAL EDUCATION IN TURKEY Burhan ÖZFİDAN**, Hüsamettin DEMİR*** ÖZET: 1923 ten beri devam eden Kürt sorunu, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük iç problemdir. Türkiye deki Kürtlerin en temel problemi dildir. Bu çalışmada, İspanya nın Bask bölgesinde uygulanan çift dilli eğitim modelleri incelenmiş ve Türkiye'deki Kürtler için bu modellerin uygulanıp uygulanamayacağı hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. İspanya daki en büyük etnik grup Bask toplumudur. Bask çift dilli eğitim sistemi azınlıklarının dilleri ve önemi düşünülerek; tarihsel ve politik içerikleri hesaba katılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da Bask bölgesi çift dilli eğitim modelinin Türkiye deki Kürtlere uygulandığında yaşamlarına katacaklarıdır. Bu çalışmada zengin bir veri anketi ile nitel metod kullanılarak, Bask bölgesinin çift dilli eğitim sistemi açıklanmıştır. Bu ankete Bask bölgesinde yaşayan 26 öğretmen ve bilim adamı katılmıştır. Bu ankette katılımcıların cevapları bir araya getirilmiş ve incelenmiştir. Ankette bulunan temalar kodlanmıştur.anket sonuçlarına göre, Bask bölgesindeki çift dilli eğitim sistemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Son 10 yılda, Bask bölgesindeki bu çift dilli eğitim sistemi dil çalışmaları için çoklu tercih olarak sunulmuştur. Böylece bu Bask bölgesi için bir avantaj olmuş ve çift dilli eğitim sistemi özelleştiği gibi; kürt bölgesi için de uygulanılabilir olup olmadığının incelendiği bir çalışmadır. Anahtar Kelimeler: Çift dilli eğitim, Türkiye, Bask, Kürtçe. ABSTRACT: The Kurdish issue, which has been ongoing since 1923, is the biggest internal problem of 90-year-old the Republic of Turkey. The fundamental problem of Kurds in Turkey is language. In this study, bilingual education model of Bask region in Spain was scrutinized and it was tried to get an idea whether this model can be implemented for Kurds in Turkey. The biggest ethnic group in Spain is Bask society. Bask bilingual educational model was prepared considering minority languages and importance, and political issues. The purpose of the study is to indicate the value Kurds get in their life when it is implemented in Turkey. The overall design of this study uses a qualitative method consisting of data collection through a survey used to get a rich data set that explains the issues surrounding bilingual education in the Basque region. This survey involved 26 participants from K-12 teachers and scholars in the Basque Country. Participants answers were gathered and analyzed. Data was coded and themes were made. Results indicate that currently, the Basque Country in Spain has a reputable ongoing bilingual education system. Over the last decade, the Basque region has established a model for bilingual education that offers multiple options for the linguistic study of the Basque language. Thus, as the Basque Region has an advanced and institutionalized bilingual education system, it is logical to study how minority language issues were addressed previously so it may inform the Kurdish situation. Key Words: Bilingual Education, Turkey, Basque, Kurdish *Bu çalışma nin bir örneği YICER kongresinde sunulmuştur. ** PhD Candidate, ***PhD Students at Inonu University in Turkey,

2 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 78 GĠRĠġ Kürtçenin Tarihi Kirişçi ve Winrow un (1997) çalışmalarına göre, Kürtler etnik olarak Türklerden ve Araplardan tamamen farklıdır. Kürtler, genel itibariyle Osmanlı nın Doğu topraklarında yaşamıştır. Kirişçi ve Winrow un açıklamalarına göre 19. yüzyılların başında Türkler, Kürtler, Araplar ve Arnavutların arasında bir etnik ayrıştırma olmuştur. Bu etnik ayrıştırmanın farkında olmayan bu gruplardan özellikle Kürtlerin, etnik olarak özgüvenleri oluşmamıştır. Aynı zamanda bu dönemlerde Kemalist hareket, Kürtlere karşı bir antipati sergilemiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de, Kemalist hareketin seküler bir yapıya sahip olmasıdır. Kürtler, bu seküler yapıya ayak uyduramadığı için diğer bir ifade ile kendi içlerinde dini inançlarının gereklerini açıkça yaşadıkları için Kemalist hareketin bu tür karşı çıkmalarına maruz kalmışlardır. (McDowall, 1996 ve Entessar, 1992). Farklı yabancı tarih kitaplarında da Kemalist hareketin Kürtler ile bir çatışma halinde olduğuna dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Kürtçe yazmak 1923 yılında resmen yasaklanmıştır (May, 2001).Bu Kürtçeyi tamamen hiçe sayma ve Kürtçeyi dil unsurundan çıkarmanın bir ibaresidir. Bu yıllarda Almanca ve İngilizce öğrenmeye izin verilirken Kürtçe Türkiye de büyük bir etnik gurubun dili olmasına rağmen yasaklanmıştır.1950 li yıllarda Kürtçenin özel hayatta kullanılmasına izin verilmiştir fakat toplum içinde, resmi dairelerde, kısaca sosyal hayatta yasaklanmıştır (Kendal, 1980). Bu, Kürt dilinin asimile edilmesinde en büyük etkenlerden birisidir. Bir etnik grubun dilinin yasaklanması o etnik gurubun kültürel değerlerinin yok olmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durumun Kürtler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tarihte görülmektedir. Türkiye'de çift dilli eğitim sisteminin kullanılması Türkiye yi iki etnik guruba ayırmaz. Böyle bir yaklaşım Türkiye'yi iki etnik guruba ayırmanın tam aksine Türkler ve Kürtler arasında samimi bir ilişki oluşmasına yol açacaktır. Çalışlar'ın 2009'daki bir çalışmasına göre bir etnik gurubun kendi dilinde eğitim görmesi tamamı ile doğal insani hakkıdır. Çalışlar'ın bu çalışmasını destekleyici diğer önemli bir çalışma UNESCO (1974 ) yapılmıştır. Bu çalışmada da bir etnik gurubun kendi dilinde eğitim almasının sadece o etnik gurubun değil tüm insanların insani hakkı olduğunu savunmaktadır. Bunun yanında Çalışlar, böyle bir durumun yani Kürtlerin haklarının korunmasının onların kültürel değerlerini de canlandıracağına inanmaktadır. Bu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Dünyada birçok ülkede çift dilde eğitim kullanılmaktadır ve bu ülkelerde hiçbir etnik ayrışma söz konusu olmamıştır. Örneğin; İspanyada bir çok etnik kökenden insan yaşamaktadır, Basklar bu etnik guruptan sadece bir tanesidir. Şu an İspanya Bask Bölgesinde çift dilli eğitim sistemi güzel bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Ġspanyadaki Bask Çift Dilli Eğitimi Cenoz un 2012 deki çalışmasına göre İspanya da, Türkiye deki gibi birçok etnik grup bulunmaktadır. Bunlardan sadece biri olan Basklar, Fransa sınırlarında yaşamaktadırlar. Bask bölgesi şu anda kendi içinde özerk bir yapıya sahiptir.bask bölgesinde çift dilli eğitim devam etmektedir. Ama önceki dönemlere bakılacak olursa Bask bölgesinde çift dilli eğitim sistemine kolay bir şekilde geçilmemiştir. Özfidan nın 2013 te yaptığı çalışmaya göre İspanya daki Baskların ve Türkiye'deki Kürtlerin tarihinde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Türkiye'de olduğu gibi İspanya nın Bask bölgesinde de Bask dili 1939 dan 1975 e kadar Franco rejimi tarafından yasaklanmıştır. İspanya da birçok dil konuşulup öğrenilirken;bask dili Franco tarafından yasaklanmıştı (Cenoz, 2012). Her şeye rağmen, 1960 Bask'daki ailelerin ısrarcılığı ile Bask bölgesinde özel ilkokul ve ortaokullar açılmıştır ama bu kurumların hiçbir resmi kurum veya kuruluşta geçerliliği olmamıştır.franco nun ölümü ile Franco rejimi tamamen bitmiş ve bununla birlikte Bask dili üzerindeki yasak kalkmıştır. Franco diktatör rejimini son bulması ile 1975

3 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 79 yılının başlarında İspanyanın Bask bölgesinde, Bask dili ve İspanyolca çift dilli eğitim sistemi kurulmaya karar verilmiştir (Zalbide & Cenoz, 2008).Bu kararda ailelerin gösterdiği kararlı direnişin önemli bir yeri vardır. Uzun uğraşlar sonucunda Bask bölgesinde şu anda da geçerliliği devam eden çift dilli eğitim sistemi kurulmuştur. Bu çift dilli eğitim; üç tane model içermektedir, bunlar; model A, model B ve model D. Bu üçlü model tüm Bask bölgesindeki okullar için zorunlu eğitim haline gelmiştir.fakat bu sistem, üç model içerisinden seçmeli olduğu için velilere büyük kolaylık sağlamıştır. Model A ya göre hemen hemen bütün konular İspanyolca öğretilmekte ve Bask dili haftada sadece beş saat görülmektedir.bu modele göre öğrenciler minimum derecede Bask dili öğrenmektedir. Bu modelin en önemli amaçlarından biri Bask dilinin bir öğrenci tarafından anlaşılır derecede öğrenilmesi ve öğrencilerin kültürlerini unutmamasını sağlamaktır. Öğrenciler bu model ile azda olsa Bask bölgesi kültürüne aşina olmaktadırlar (Gardner & Zalbide, 2005). Model B ise genelde anadili İspanyolca olan ve her iki dilde de eğitim almak isteyenler için kurulmuş bir sistemdir.bu modele göre öğrenciler yüzde 50 İspanyolca yüzde 50 de Bask dilini öğrenmektedir. Bu modelin en önemli amaçlarından biri ana dili İspanyolca olanlara Bask dilini iyi bir şekilde öğretmektir. Model D de ise konular genelde Bask dilinde anlatılmakta ve İspanyolca haftada beş saat verilmektedir. Ailelere çocukları için bu üç modelden birini seçme hakkı verilmiştir. Bu üç modelin ortak amaçlarından biri ana dilde eğitimin geliştirilip yayılmasıdır. Şu da bilinmelidir ki; bu çift dilli eğitime geçilene kadar birçok sıkıntı yaşanmıştır. Bu kadar zahmet ve sıkıntının sonunda böyle düzenli bir sistem kurulmuştur. Çift dilli eğitim sürecinde, materyal olarak Bask dilinde bir çok kitap basılmıştır. Yapılan tüm bu harcamaların sponsorluğunu İspanya Devleti yapmıştır. Özel eğitim kurumlarının bile bir çok harcamaları devlet tarafından karşılanmaktadır.fakat öncesinde, Franco döneminde tüm eğitim harcamaları aileler tarafından karşılanmaktaydı. Çift dilli eğitim için dersleri anlatacak öğretmenleri yetiştirmek bu süreç içinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biridir.çift dilli eğitim sürecinde hali hazırda öğretmen olmadığı için Bask dilini öğretmek için başka yerden öğretmen kiralanmıştır. Sonraki dönemde üniversitelerde öğretmen yetiştirmek için bölümler açılıp en kısa zamanda öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirme programına verilen isim IRALE olup, bu sorun da en kısa zamanda çözülmüştür (Zalbide & Cenoz, 2008). Özetleyecek olursak, uzun uğraşlar sonucu İspanyanın Bask Bölgesinde halen devam etmekte olan, iyi işleyen çift dilli bir eğitim programı kurulmuştur. Öncesinde Bask dili hiçbir yerde kullanılmazken şu anda üniversitelerde, medyada, pazarlamada, okullarda vs. tüm resmi kurumlarda kullanılmaktadır.tüm engel ve sıkıntılara rağmen Bask Bölgesine çift dilde eğitim getirilmiştir. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri tüm engellere rağmen ısrarla hedefe ulaşmak amaç edinilmiştir. YÖNTEM Genel itibariyle bu nitel bir çalışmadır. Bu nitel çalışmada, yapılan ankette nasıl ve neden sorularına cevap verildiği için alan çalışması da denilebilir (Creswell, 1994).Bu çalışmada 26 katılımcı olup, bu 26 kişinin 8 i erkek, 18 i bayan katılımcıdır. Katılımcıların hepsi İspanyanın Bask Bölgesinde bulunan okul ve üniversitelerdeki öğretmenlerdir. Data Toplanması ve Prosedürler Bu ankete Bask bölgesinde yaşayan 26 öğretmen ve akademisyen katılmıştır. Araştırmacı, İspanyada Bask bölgesinde bulunan Bask Üniversitesinde bir Yardımcı Doçent ile irtibata geçmiş ve anket sonuçlarına onun üzerinden ulaşmıştır. Bu öğretim üyesi anket sonuçlarını katılımcılardan tek tek toplayarak araştırmayı yapan kişiye göndermiştir. Tüm anket sonuçları İngilizce elde edilip, sonrasında

4 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 80 Türkçeye çevirilmiştir. Bu ankette katılımcıların cevapları bir araya getirilmiş ve incelenmiştir. Ankette bulunan temalar beş ana başlık altında kodlanmıştır. Data Analizi Anket açık uçlu sorulardan oluştuğu için katılımcılar soruları daha detaylı ve rahat bir ortamda cevaplama fırsatı bulmuştur. Genel itibariyle anket soruları; bask bölgesindeki çift dilli eğitim sistemini, bu sistem kurulurken ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını, bask bölgesinde ne gibi olumlu sonuçlara sebep olduğunu ve günümüzdeki gidişatını sorgulamaya yönelik sorulardır. Katılımcıların üniversite ve okullardaki deneyimlerinden yararlanılarak, olası bir çift dilli eğitim sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik sorular yönlendirilmiştir. Anketin yanı sıra, araştırmacının Amerikada bulunan Basklarla yaptığı görüşmelerden notlar da bulunmaktadır. Bu notları da beş ana başlıkta kodlanmıştır. Bu notlar ankette aldığımız sonuçları doğrulamaktadır. Bu nitel çalışmada karşıt özel durum analizi kullanılmıştır. Karşıt özel durum analizi, toplanan datalara bağlı olarak katagoriler arasında mantıksal bağ kurmaya yaramaktadır (Creswell, 2003). Araştırmacı bu çalışmada farklı temalar için katagoriler oluşturmuştur.bu temalar anket sorularına verilen cevaplar ve araştrmacının Amerikadaki Basklarla yaptığı görüşmelerden edindiği notlar arasından derlenerek ortaya çıkarılmıştır. ÇalıĢma Sonunda Çıkan Sonuçlar; Çalışma sonunda çıkan sonuçları beş ana başlıkta inceleyelim: 1- Dilin önüne konulan yasaklar: Katılımcılar, çift dilli eğitim sistemine geçilmeden önce İspanya Bask Bölgesindeki halkın genel durumundan bahsettiler.katılımcıların çoğu, Franconun baskıcı ve diktatör yapısından ve onun Bask dilini yasaklıyıp halka nasıl zulüm ve eziyet ettiğinden bahsettiler.katılımcılara göre, Franco döneminde baskıyla yapılanlar tamamen insan haklarına aykırıdır.franco, tüm halkı İspanyolca konusmaya zorlamıştır.franconun koyduğu dil yasağı çok ciddi olup, yeni doğan bebeklere Bask dilinde bir isim konulması bile yasaklanmıştır. Katılımcılar yeni nesilin Franconun yasaklarına şahit olmadıkları için çok şanslı olduğundan bahsetmektedir. Katılımcılar, şu anda ırkçılığa mahal vermeyen çift dilli çok iyi bir eğitim sistemine sahip oldukarını belirtmektedirler. 2- Bask dilinin Bask bölgesinde yayılması: Katılımcılara günümüzde Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim sisteminin nasıl gittiğine dair sorular yönlendirilmiştir. Katılımcılara göre,devam eden sistem tek kelime ile harika olup hiç bir katılımcıdan olumsuz bir cevap alınmamıştır.katılımcılara göre, çift dilli eğitim legal bir yapıya sahiptir.çift dilli eğitimi sürdürme konusunda öğrenci ve veli talepleri hızla artmaktadır.çift dilli eğitim için gerekli bütün maddi desteği İspanya Devletinin karşılaması halka büyük güven vermektedir.devlet desteğinin arkasında olması çift dilli eğitim programlarının sürekli gelişmesine ve yayılmasına büyük destek sağlamaktadır. Katılımcılar; Bask dili öncelerde hiç bir yerde konuşulmazken, şu an hemen hemen tüm sektörlerde resmi dil olrak kullanılmasının büyük bir gelişme olduğuna değinmektedirler. 3- Uygulanan çift dilli eğitim modellerinden Model-D nin daha fazla uygulanması: Katılımcılara Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim sisteminin avantaj ve dezavantajları sorulmuştur. Katılımcılara göre model D diğer modellere göre en çok kullanılan ve en iyi olan modeldir. Hiçbir katılımcı model D hakkında olumsuz hiçbir şey yazmamıştır.bunun en önemli sebebi ögrencilerin hem Bask dilini hem de ispanyolcayı çok iyi bir şekilde öğrenmesidir.model B ise model D den sonra en çok kullanılan modeldir ve bunun sebebi ise iki dilde de orta bir seviyeye gelinebilmesidir. Bunun yanında, katılımcılara göre modellerin seçmeli olması velliler için iyi bir durumdur. Katılımcılara göre; Bask Bölgesinde kullanılmakta olan çift dilli eğitimin en kötü yanı model A nın çok az tercih edilmesidir, bunun en önemli

5 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 81 sebebi ise model A da sadece İspanyolcaya odaklanılmasıdır. Bunun yanında katılımcılar, dezavantaj olarak Bask dili ve İspanyolcayı birlikte anlatacak öğretmen eksikliğinden bahsetmektedir.bu yüzden üniversitelerde çift dilli eğitim üzerine öğretmen yetiştirmenin artmasının bir çok problemi çözeceğine inanmaktadırlar. 4- Bask Bölgesinde ırkçılık yapılmaması: Katılımcılara çift dilli eğitim süresince bask halkı ve ispanyollar arasında herhangi bir ayrımcılığın olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılara göre İspanyada ırkcı herhangi bir ayrım yoktur.tüm katılımcıların ortak fikri İspanya Bask bölgesinde ispanyollar ve Bask halkı birlikte kardeşçe yaşamaktadırlar.bu da çift dilli eğitimin farklı ırklar arasında etnik bir ayrışmaya neden olmadığının göstergesidir. 5- Toplumların kültürünün korunmasında dilin rolü ve önemi: Katılımcılara çift dilli eğitim uygulanan bölgenin kültürnü koruyup korumadığı sorulmuştur.tüm katılımcılar bu konuda olumlu cevap vermiştir.onlara göre etnik bir grubun dilinin kullanımının yasaklanması bu etnik grubun kültürünün tamamen yok olmasına yol açmaktadır.bir etnik grubun kültürünün gelişmesi ve korunmasında dilin önemi çok büyüktür.bunun icin çift dilli eğitim, etnik bir grubun kültürünün korunmasında çok büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında katılımcılara çift dili eğitime hazırlanan bir ülkenin ne gibi önlemler alması gerektiği sorulmuştur.katılımcılara göre çift dilli eğitime başlangıçta karşılaşılan en önemli sorunlardan biri kalifiye öğretmen eksikliğidir. Bunun giderilmesi için üniversitelerde çift dilli eğitim sürecinde görev alacak ögretmen yetiştirme programlarının açılması gerekmektedir.bu sayede öğretmenlerin kalifiye olması sağlanmış olunur.çift dilli eğitime geçişteki diğer bir önemli sorun ise müfredatta kullanılacak ders kitaplarının çifte dilli eğitime uygun şekilde hazırlanmasıdır.diğer ve önemli bir mesele ise devletin çift dilli eğitime maddi destek sağlamasıdır.devletin maddi yönden tam destek verdiği bir eğitim sistemi katılımcılara göre en sağlam olanıdır. Yazarın araştırma süresince Baskilerle yaptığı konuşmalarda aldığı notlar: Yazar bu konuşmalarda aldığı notları beş ana başlık altında incelemiştir. Bunlar: 1- İspanyollar ve Baskiler arasındaki ilişki: Yazar Americanın Reno şehrinde Baskilerle görüşme yapmış olup, bu görüşmelerde edindiği kanaate göre Baskiler ile İspanyollar arasında çok iyi ve sarsılmaz bir bağ bulunmaktadır.fakat baskilere göre, geçmişte Franconun yaptığı baskılardan dolayı baskiler ve ispanyollar arasında güzel bir ilişki yoktu. Adeta bu iki etnik grup arasında çatışma çıkması için kasten yasaklar konmuştur.fakat katılımcılara göre çift dilli eğitim sisteminin kullanıma girmesi, Franconun yasaklarının ve bunun sonucunda oluşan ayrışmanın unutulmasına; bunların yerine yeniden kardeşçe bir ortamın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 2- Üniversitede yaşanan zorluklar: Üniversitelerin günümüzde karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, çift dilli eğitimde görev yapacak öğretmenlerin yetişmesi için eğitim veren akademik kadronun azlığı ve kalifiye eksikliğidir. Bu yüzden çift dilli eğitim için yeteri kadar kalifiye öğretmen yetiştirilememektedir. Bu problemlerin çözülmesi ve çift dilli eğitim proğramının daha iyi bir hale getirilmesi için üniversitelerde verilen eğitime daha fazla önem verilmelidir. 3- Model C nin algılanışı: Yazar bu çalışmaya başladığı zamanlardan bu yana aklında hep bir soru vardı; neden model C yok?diğer modeler (A, B, D) var. Baskilerle yapılan bir konuşmada aklındaki bu soruyu katılımcılara yönelten yazar model C nin olmamasının sebebinin, Bask alfabesinde C harfinin olmaması olduğunu öğrenmiştir. 4-Tarih: Baskiler kültürel olarak İspanyadaki diger etnik gruplardan farklıdır. Geçmişte baskiler Franconun baskılarından dolayı neredeyse aynı bölgede hiç yaşmamıştır.baskilerle yapılan görüşmelere

6 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 82 göre baskiler gelecekte kendilerinin daha bağımsız, ayrıca dış işlerinde de İspanyadan bağımsız olacaklarına inanmaktadırlar.ama bu duruma bir bölünme olarak değilde özgürlüklerini daha iyi kullanabilme olarak bakmaktadırlar.baskilerle konuşma esnasında farkedilen diğer önemli bir durum ise baskiler ile Türkiyedeki kürtler arasındaki etnik ve tarihi benzerlikler olmasıdır.en önemli benzerliklerden birisi ise baski dili ve kürtçenin farklı zaman dilimlerinde yasaklanması ve insanların etnik haklarını istedikleri gibi kullanamamalarıdır. Bunun yanında İspanyadaki baskilerin gelişmesini engeleyici en büyük durum ETA nın varlığı olmuştur, yine aynı şekilde Türkiyedeki kürtlerin gelişmemesinin en büyük etkeni PKK nın varlığıdır. Bunun sebebi İspanyada baskiler herzaman ETA ile birlikte anılmış, kürtler ise PKK ile bir tutulmuştur. Bundan dolayı tarih boyunca hep terörist olarak anılmışlardır. 5-Günümüzdeki mevcut zorluklar: Günümüzde Bask bölgesinde fransızca, ispanyolca, ve ingilizceye verilen önem Bask diline verilmemektedir. Ana dilde eğitime çok fazla önem verilmemesi Bask Bölgesinin önemli bir problemidir. Başka bir problem ise; Bask halkıyla yapılan görüşmelerin hepsinde nereli olduğuna dair sorulan soruya alınan tüm cevaplar kendilerinin İspanyalı değil Basklı olduğudur. Bu durum ilerleyen zamanlarda ırkçılığa sebebiyet verebilir. TARTIġMA Alınan verilere göre Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim programı Bask Bölgesindeki tüm halka hitap edecek şekildedir. Bunun en onemli sebeplerinden birisi ise bölgede sunulan 3 seçenekli Bask çift dilli eğitimidir. Bu eğitim modeline göre isteyen sadece Bask dilini, isteyen İspanyolcayı ve isteyen hem Bask dilini hem de ispanyolcayı çok iyi düzeyde öğrenebilmektedir. Halka böyle kolaylık sağlanması ayrıca bu şekilde seçmeli bir eğitim sistemi sunulması onları çok memnun etmiştir. Yapılan bu araştırmada hiçbir katılımcının çift dilli eğitim hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmadığı görülmektedir. Yine yapılan bu çalışmaya göre Bask çift dilli eğitim sürecinde geçmişte yaşanan en büyük sorunlar öğretmen yetiştirme ve materyal bulma olmuştur. Ama günümüze baktığımızda neredeyse 35 yıllık bir çift dilli eğitim süresi geçirilmiş ve geçmişteki tüm sorunlar çözülmüş, şu an itibari ile hiç bir sıkıntı olmadığı yapılan bu çalışmayla görülmüştür. Bu çalışmanın en önemli amaçlarından birisi, Türkiye deki Kürtler ile İspanya daki Baskların, tarihi birçok benzerlikler taşımasından hareketle, karşılaştırılmasıdır. Nitekim, her iki etnik grubun da, anadilleri yasaklanmış ve halkı zulme maruz kalmıştır.ama sonuca baktığımızda günümüzde Baskilerin kendi ana dillerini kullanabildiği ve öğrenebildiği gayet güzel işleyen çift dilli eğitim sistemi bulunmaktadır. Türkiyede ise böyle bir durum söz konusu değildir fakat çift dilli eğitime geçiş için çalışmalar olduğu kanaatindeyim, bunun en önemli göstergesi ise kürtçenin günümüzde seçmeli ders olarak okutulmasıdır.türkiyede olası bir çift dilli eğitim süreci Türkiyede hiçbir şekilde bölünmeye yol açmayacaktır, bunun en güzel örneği bu çalışmaya da konu olan Bask çift dilli eğitimidir.sadece İspanyadaki çift dilli eğitim değil dünyanın genelinde uygulanmakta olan çift dilli eğitimlerde de ırkçılık veya ayrışma söz konusu olmamıştır. Buna örnek olarak UKAM tarafından hazırlanan yaklaşık 50 ülkeyi içeren rapor gösterilebilir. Çifte dilli eğitim sürecini sadece kürtçe yada sadece türkçe ağırlıklı eğitim sistemi gibi algılamamak gerekir.çifte dilli eğitim sistemi İspanyada olduğu gibi her iki dili kapsayan seçmeli bir sistem olmalıdır.isteğe göre kürtçe yada Türkçe ağırlıklı, isteğe göre de her iki dili kapsayan öğretim hedeflenmelidir.türkiyede insanların kendi hak ve kültürlerini koruması için böyle bir eğitim sistemi en azından kürt ırkının yoğunlukta bulunduğu bölgelerde kullanılmalıdır. Türkiyedeki kürt halkı da İspanyadaki baskiler gibi geçmişte birçok sıkıntıya maruz bırakılmıştır.bu yüzden demokratik yönetimle yönetilen ülkemizde çift dilli eğitim sisteminin kurulmasının düşünülmesi gerektiğinin kanaatindeyim.

7 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 83 Çift dilli eğitim için tavsiye edilen model: Türkiyede, türkler ve kürtler arasındaki ırk ayrımcılığının çözülmesinde, çift dilli eğitimin büyük katkısı olacaktır. Bu çalışmada da değinildiği üzere, bir etnik grubun dilinin yok edilmesi o etnik grubun hem kültürünün hem de gelenek ve göreneklerinin yok olması demektir. Bu çalışmada da bahsedildiği üzere İspanyadaki Baski çift dilli eğitim sistemine benzer bir sistem Türkiyede de uygulanabilir.olası bir çift dilli eğitim sistemi kürt ve türk halkının beklentileri göze alınarak hazırlanmalıdır.çalışmaya göre; çift dilli eğitim, İspanyada da görüldüğü gibi iki etnik grup arasındaki birlik ve beraberliği artırmaktadır.böyle bir durumun Türkiyede de kürtler ve türkler arasındaki birlik ve beraberliği artıracağına inanılmaktadır. Olası bir çift dilli eğitim süreci tüm okulları kapsamalıdır.bu süreç ilk olarak kürt halkının yoğunlukta olduğu doğu bölgesinde başlayıp sonraki dönemlerde Türkiye genelinde kulanıma geçebilir.bununla birlikte bazı konularda Türkiyenin tamamını kapsaması gerekmektedir.örneğin; öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları bu eğitim sistemine uygun yapılmalıdır.bir çok ülkenin çift dilli eğitim programlarında, ülke genelini kapsayan tüm sınavlar iki dilde yapılmaktadır.böyle bir durum Türkiye için de iyi bir etki oluşturacaktır. Cummins (2000) e göre, öğretmen yetiştirilmesi çift dilli eğitim sürecinde en önemli hususlardan biridir.çift dilli eğitime geçiş süreci Bask Bölgesinde de görüldüğü üzere çok uzun zaman alan bir süreçtir.en büyük zaman ise öğretmen yetiştirilmesinde geçmektedir.ögretmen yetiştirmek için ise üniversitelerde konu ile ilgili bölümler açılmalı ve bu alanda öğretmen yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.ögretmenler, üniversitelerde yetiştirildikten sonra sahaya inip uygulamaya geçmelidirler. Bu öğretmenler için ücretsiz kürtçe kurslar temin edilip her iki dilde de yalın ve akıcı konuşmaları sağlanmalıdır. Bu tip kurslar öğrenciler için de sağlanmalıdır.çünkü halen ana dili kürtçe olupta kürtçe okuma ve yazmayı bilenlerin sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında isteyen kürt veliler için de kürtçe ve türkçe okuma-yazma dersleri verilmelidir. Okullarda derslerde kullanılmak üzere materyaller hazırlanmalıdır. Bu materyallerin hazırlanmasında devlet tarafından maddi destek sağlanması programın geleceği açısından büyük önem arzetmektedir.çift dilli eğitimde kullanılacak materyallerin içeriklerinin hazırlanması için bir komite kurulmalı, ayrıca bu komite eşliğinde materyallerin basımına en kısa zamanda başlanılmalıdır (Cummins, 2000). Bunun yanında, Kürtçe nin televizyonlarda, gazetelerde, tüm resmi kurumlarda kullanılması sağlanmalıdır. SONUÇ Bask bölgesi çift dilli eğitim sisteminde görüldüğü gibi, çift dilli eğitim sisteminin bulunduğu tüm ülkelerde eğitim kalitesi artmış ve insanlar istedikleri dillleri özgürce kullanmaya başlamışlardır.yine Bask örneğinde görüldüğü gibi çift dil kullanımı insanların gelenek ve göreneklerinin, kültürlerinin asimile olmasına engel olmuştur.bu çalışmamızda da belirtildiği üzere, Bask bölgesindeki insanlar arasındaki ilişkilerin iyi olmasının yegane temeli bu bölgede halen devam eden çift dil kullanımıdır.tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiyede de olası çift dil kullanımının hem türklere hem de kürtlere büyük fayda göstereceği düşünülmektedir. Böyle bir süreç hiç şüphesiz İspanya da olduğu gibi hiç kolay olmayacaktır. Bu süreci İspanya da olduğu gibi sabote etmeye çalışacak güçler Türkiye de de olacaktır. Günümüzde, Türkiye de Kürtçe nin seçmeli ders olarak okutulması, çift dilli eğitim süreci için atılan büyük bir adımdır. Türkiye de olası bir çift dilli eğitim süreci sonunda, hiç şüphesiz türkler ve kürtler arasındaki sosyokültürel bağ günümüzdekinden daha iyi olacaktır.bu durumun en büyük delili bir çok ülkede olduğu gibi İspanya Bask Bölgesi halkında çift dil kullanan halkın gösterdiği duyarlılıktır. Dünyanın hiç bir ülkesinde çift dilli eğitim sonucunda halk içerisinde herhangi bir ayrışma ya da çatışma yaşanmamıştır.birbirini daha iyi anlayan insanlar arasında bir çatışma yaşanması olası değildir çünkü.

8 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 84 Türkiye de uygulanacak çift dilli eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de, Bask bölgesinde uygulanan çift dilli eğitim sürecinde olduğu gibi, çift dilli eğitim verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesidir.son yıllarda Türkiye de bazı üniversitelerin bünyesinde kurulan Kürtçe lisans ve lisansüstü programlar bu bağlamda çok büyük önem arzetmektedir. Bu bölümler, Türkiye nin çift dilli eğitime geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenecektir. Bu nedenle bu bölümlerin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bunun yanında, çift dilli eğitim sistemine yönelik ders materyalleri, uzman kişiler tarafından hazırlanmalı ve bu süreçte devlet gereken desteği sağlamalıdır. Son olarak, devletin ilgili mekanizmalarının, çift dilli eğitim sürecinde aktif olarak yer alıp, tıpkı Bask bölgesinde olduğu gibi gereken sorumluluğu üstlenmesi ve gerekli desteği sağlaması, Türkiye de uygulanacak çift dilli eğitim sisteminin hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

9 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 85 KAYNAKÇA Calislar, O. (2009). Why would education in Kurdish separate Turkey? Retrieved from Cenoz, J. (2012). Bilingual Educational Policy in Higher Education in the Basque Country.Language, Culture And Curriculum, 25(1), Creswell, J. W. (1994). Research designs: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon, Multilingual Matters. Entessar, N. (1992). Kurdish Ethnonationalism. Boulder, CO: LynneRienner Publishers. p.83. Gardner, N. and Zalbide, M. (2005) Basque acquisition planning. International Journal of the Sociology of Language 174, Kendal, N. (1980). The Kurds under the Ottoman Empire. In G. Chaliand (Ed.), People without a country: The Kurds and Kurdistan. London: Zed Books Ltd. Kirişçi, K. and Winrow, G., M. (1997) The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-state Ethnic Conflict. Portland, Oregon: Frank Cass Publishers. (p, 23). May, S. (2001). Language and minority rights: Ethnicity, nationalism, and the politics of language. New York: Longman. McDowall, David. (1996). A Modern History of The Kurds. London: I. B. Tauris. Ozfidan B (2014). The Basque Bilingual Education System: A Model for a Kurdish Bilingual Education System in Turkey. Journal of Language Teaching and Research. Vol. 5, No. 2, pp UNESCO, (1974). Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. Adapted by the General Conference at its eighteenth session Paris. Zalbide, M., & Cenoz, J. (2008). Bilingual Education in the Basque Autonomous Community: Achievements and Challenges. Language, Culture & Curriculum, 21(1), doi: /lcc339.0

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni G Dursun Öz: dil- an eser ölçüde kültürel ög ög tir. sonucunda kültürel ögelerin sonucuna Anahtar kelimeler: Türkçe, kültür, kültürel ög Cultural Content in Textbooks Teaching Turkish as a Foreign Language

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Dursun AKYÜZ Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Tel No : 0507 280 88 16 - Güney Mah. Mercan Sok. Kozlu / Zonguldak - dursun.akyz@gmail.com 10.12.1984 KARİYER Fransızca

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Hakkımızda: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak;

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır

KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır Son Başvuru tarihi: 24 Ağustos 2007 2007 KIDEMLİ BURSİYERLİK KHRP 2007

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK

MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK 0216 418 1 419 MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE PROGRAMI HAKKINDA Değerli Oda Mensuplarımız ve Stajyerlerimiz, Denetim

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp

2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp 2 FIRSAT 1 ARADA, Önce Dil Kursu, Sonra Kamp Dil eğitimindeki en büyük sorun KONUŞ (ama) MAK. Bu kampanya sizleri KONUŞTURACAK! Yalnızca GENÇTUR da bulabileceğiniz bu kampanya ile okula gidip eğitim alıyorsunuz,

Detaylı

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın İbrahim.aydin@cbu.edu.tr Öğr. Gör. H. Zeki Diril hzekidiril@gmail.com Öğr. Gör. Meryem

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı Konu : 61217792-000- "V^T/ Tû 2 ^ : İngilizce Dil Okulu OWç.î72014 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir hareketlilik için ön şart mıdır? Y d D D Nilüf Ö t Zihni ğl Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Boğaziçi Üniversitesi Taslak

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI Y A B A N C I D İ L E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ KURUMSAL İNGİLİZCE PROGRAMLARI Kadıköy Maarif Geleneğiyle İngilizce Eğitim de, İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler KALEV KİMDİR?

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı