Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1"

Transkript

1 Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1 Birol UBAY * Özet Avrupa Birliğinin yirmi yedi üyeli yapısı İç Pazarda faaliyet gösteren yirmi yedi değişik vergilendirme sistemini de içinde barındırmaktadır. Bu farklı vergi sistemlerinin varlığı Topluluk içi serbest rekabeti bozucu etkilerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Birlik, İç Pazarın işleyişinin bozulmasını önlemek ve daha işler hale getirmek için farklı vergilendirme sistemlerinin ortaya çıkardığı engelleri ortadan kaldırmak ve üye ülkelerin vergilendirme mevzuatlarını Birlik vergi mevzuatı ile uyumlaştırmanın yanında üye ülkelerin vergi sistemlerini birbirine yakınlaştırmak için birçok enstrüman kullanmaktadır. Bu enstrümanlar arasından bir tanesi de mali bir program olarak görünmekle birlikte üye ülkelerin vergi sistemlerini ve uygulamalarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan Fiscalis Programıdır. Anahtar Kelimeler: Fiscalis, Vergilendirme, İç Pazar Cooperation Instrument of the EU in the Field of Taxation: Fiscalis 2013 Programme Abstract 27 member structure of European Union contains in itself 27 different tax systems. The existence of different tax systems has caused to rise distortions effecting intra-community free competition. Union has used many instruments to prevent the distortions on functioning of internal market and to remove obstacles which are created by different tax systems in order to make internal market more functional and to harmonize Member States different tax system with Union tax 1 Bu makaledeki görüşler Kurumu bağlayıcı değildir. * Gelir Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 538 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

2 B. UBAY legislations as well to approximation of Member States tax system to each other. The one of these instruments is, however it seems like a Fiscal Programme, the Fiscalis Programme which aims to approximate tax systems and practices of the Member States. Key Words: Fiscalis, Taxation, Internal Market JEL Classification Codes: H21, H24, H26, H27 Giriş Avrupa Birliğinde ekonomik entegrasyonun en önemli basamaklarından biri olarak görülen Ortak Pazarın kurulması ve düzgün işlemesi her ne kadar milli vergilendirme sistemleri arasındaki farklılıkların giderilmesi ve ortak bir vergilendirme politikasının uygulanmasına bağlı görünse de üye ve aday ülkelerin vergilendirme alanındaki mevzuatı uygulamakla görevli memurlarının da bu uyum sürecine dahil olmaları gerekmektedir. Üye ve aday ülkelerin kamu yönetimi alanında çalışan kamu görevlilerinin Birlik mevzuatına uyumu, farklı vergilendirme sistemleri arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması açısından önem arz etmektedir. Avrupa Birliği bu ihtiyacı gidermek bakımından Fiscalis Programını yürürlüğe koymuştur. Fiscalis olarak adlandırılan Avrupa Birliği Programı dolaylı ve dolaysız vergilerle ilgilidir ve İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişinin iyileştirilmesini ve üye ülkelerin vergi idareleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Programın eylemleri; bilgi alışverişini ve güncel eğitim çalışmalarını içinde barındırır (Kesner-Skreb, 2008:3). Program ilk defa döneminde İç Pazardaki dolaylı vergilerin ıslah edilmesi amacıyla uygulanmış, döneminde de uygulanmaya devam edilmiştir. Her iki programın da amaçlarını gerçekleştirmekte başarılı olması gelecek dönemler içinde Programa devam edilmesi kararının alınmasına neden olmuştur. Böylece 11/12/2007 de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi; İç Pazardaki vergilendirme sisteminin işleyişini geliştirecek Fiscalis 2013 adlı Programın altı yıllık bir dönem için 01/01/2008 den 31/12/2013 e kadar uygulanması kararını almıştır (The Chartered Institute of Taxation, 2006). 1. Fiscalis Programının Kapsamı İç Pazarın başarılı bir şekilde işlemesi için vergi sistemlerine hükmedecek eşit ve etkili yasal hükümlerin bulunması önemlidir. Bu, özellikle vergi kaçağına karşı savaşarak rekabetin yıkıcılığından kaçınarak ve vergi idareleri ile vergi mükellefleri üzerindeki yönetim maliyetini azaltarak milli çıkarların korunmasında gereklidir. Birleştirilmiş ve etkili vergi kanunlarının uygulamasındaki başarı için; Birliğe üye ülkelerin ve aday ülkelerin mutlaka birlikte çalışmaları çok önemlidir (Kesner- Skreb, 2008:4). Birlik içinde ve gelecekteki üye ülkeler arasındaki etkili işbirliği, vergi sisteminin işleyişi ve vergi kaçakçılığına karşı savaşta kritik bir öneme sahiptir. Program ayrıca bu tür işbirliğine karşı olan yasal ve yönetsel zorlukları da ortaya çıkaracak ve bunların çözüm yollarını bulmaya yardım edecektir. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

3 Fiscalis 2013 Programında; bilgisayar bilgi değişim sistemlerinin ve bunların gelişiminin devam ettirilmesinde finansmanın önemine vurgu yapılmaktadır. Gelir ve tasarrufların üzerinden alınan vergiler gibi bazı vergilendirme bilgilerinin karşılıklı değişimi ile alakalı sistemlerin birbiriyle olan bağlantısının altı çizilmektedir. Ancak bu gibi uluslararası iletişim sistemlerinin gelecekteki gelişmeler ışığında tüm üye ülkelerin yanında aday ve potansiyel aday ülkelerin vergi idarelerini de birbirine bağlaması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Fiscalis 2013 Programı, milli vergi idarelerinin vergi memurları arasındaki profesyonel bağlantıyı daha çok çalışma ziyaretleri, seminerler, proje çalışma grupları ve benzerleri aracılığı ile sağlamaktadır. Bu bağlamda bu tür çeşitli katılımcı eğitim programları Avrupa vergi mevzuatının uyumlaştırılmasında çok yararlı olmaktadır (European Union, 2008a). Fiscalis 2013 de yer alan tüm tarafların işbirliği için iletişimde standart sözcüklerin kullanılması gerekmektedir. Bunun için Programda yer alan yerel vergi idarelerinin memurlarının gerekli dil eğitiminin mutlaka sağlanması gerekmektedir (European Union, 2008b). Fiscalis 2013 Programının genel hedefi; üye devletlerin vergi idareleri ve vergi memurları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve vergi sistemlerinin İç Pazardaki işlevinin geliştirilmesidir. Özel amaçları; Katma Değer Vergisi, gider vergileri, gelir vergisi, sermaye kazançları vergisi ve sigorta gelirleri vergisi ile ilgilidir (Kesner- Skreb, 2008:5). Bu alanlarda aşağıdakiler yapılabilir: Etkili bilgi değişiminin ve yerel vergi idareleri arasındaki işbirliğinin Trans Avrupa Vergi Bilgilendirme Sistemi aracılığı ile sağlanması, Vergi memurlarının, Birlik ve üye devletlerin kanunlarını öğrenmeleri yönünde eğitimlerinin sağlanması, Vergi idareleri ve vergi mükellefleri üzerindeki yönetim yüklerinin düşürülmesi (European Union, 2008c). Bu hedefleri adamakıllı bir şekilde yerine getirebilmek için Fiscalis 2013 bir dizi eylem öngörmektedir: İletişim ve bilgi değişim sisteminin, özellikle bilgisayar gelişim sistemleri aracılığı ile geliştirilmesi, Çok taraflı mükellef kontrol sistemindeki gelişiminin iki ya da daha fazla ülkeye tanınması, Vergi memurları için seminer ve proje grupları organizasyonları, Vergi memurları için üye ülkelere çalışma ziyaretleri, Vergi memurları için eğitim programları ve kişisel gelişim programları Fiscalis Programı kapsamında yer alan tüm uygulamalar ve gelişim aktiviteleri için 01/01/2008 ila 31/12/2013 arasındaki dönemde Birlik bütçesinden toplam tutarı euroluk pay ayrılmıştır. AB Komisyonu içindeki Vergi ve Gümrük Birliği Genel Direktörlüğü bu Programın uygulanmasını sağlamakla görevlendirilmiştir (European Union, 2008d). 2. Fiscalis 2013 Öncesi Vergi Programları 2.1. Matthaeus Vergi Programı Avrupa Birliğinde iç sınırların ortadan kaldırıldığı Tek Pazarda serbest rekabetin aksamaması için üye ülkelerin vergi mevzuatlarının uyumlaştırılması gerekliliği 540 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

4 B. UBAY yanında özellikle üye ülkeler arasındaki ticarete direkt olarak etkisi bulunan dolaylı vergilendirme alanında çalışan üye ülke memurları da İç Pazarın düzgün işlemesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar (93/588/EEC, 1993, m.1). Bunun yanında Avrupa Birliğinde iç sınır kontrollerinin kaldırılmasının İç Pazardaki rekabeti bozabileceği, ticaretin yön değiştirmesine veya vergi kaçakçılığı ve vergi kaybını arttırabileceği göz önüne alınarak dolaylı vergilendirme idarelerinin her düzeyde yoğun ve devam eden işbirliğinin İç Pazarını tamamlamak için birlikte çalışmalarını sağlayacak şekilde canlandırılması gereklidir. Ayrıca üye ülkelerdeki insan kaynaklarının kullanımını optimize etmek ve bunun için uygun elverişli mesleki eğitimin verilmesinin sağlanması ve milli idarelerin bu alanda aldığı önlemlerin kendi hedeflerinin başarılmasında yetersiz olması durumunda dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurlarının Topluluk çapında artan görevlerinin ve daha yakın çalışma ihtiyacının bilincini arttıracak ortak eylemler doğrultusunda milli idarelerin çabalarının desteklenmesi önemlidir. Ancak bu şekilde farklı üye ülkelerde uygulanan prosedürlerin, metotların ve organizasyonların müşterek olarak ortaya konan uygulamaları İç Pazarın düzgün işlemesi için gerekli karşılıklı güven ortamını sağlayacaktır. İşte bu nedenleri göz önüne alan Avrupa Birliği 29/10/1993 tarihli ve 93/588/EEC sayılı Konsey Yönergesi ile Ortak Pazarda faaliyet gösteren üye ülkelerin dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurlarının Topluluk mevzuatı bakımından eğitimlerini sağlayarak Topluluk ruhunu geliştirecek ve bu şekilde elde edilecek deneyimler yolu ile yapılması gerektiği tespit edilen değişikliklerin dolaylı vergilendirme alanına yayılmasını sağlayacak Mattehaus Vergi Programını yürürlüğe koymuştur. (93/588/EEC, 1993). Daha önce üye ülkelerin gümrük memurlarına yönelik olarak uygulanan Mattehaeus Programı Organizasyonundan Topluluk düzeyinde elde edilen deneyimlerin ve eğitim aktivitelerinin faydalarının, Mattehaus Vergi Programı kapsamında yapılacak organizasyonlar ile üye ülkeler nezdinde yayılması ve İç Pazarda dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurların Topluluk ruhunun geliştirilerek ve elde edilen deneyimler neticesinde mutlaka yapılması gereken değişikliklerin dolaylı vergilendirme alanına uygulanması Avrupa Birliğinin hedefi olarak ortaya konulmuştur. Bu amaçla Topluluk seviyesinde dolaylı vergilendirme memurlarına yönelik olarak uygulanacak eğitim faaliyetlerini içeren Mattehaus Programı kapsamında; Komisyon, dolaylı vergilendirme memurlarının milli vergi idareleri arasında değişimini ve eğitim seminerlerini içeren pilot projeyi 1991 ve 1992 yıllarında uygulamaya koymuştur. Bu pilot projenin amacı uzun yıllara yayılacak ve diğer eğitim önlemleri ile daha iddialı hale getirilecek uygulamaların sağlanması için gerekli bilgilerin toplanmasıdır. Bu yıllarda uygulanan pilot proje sırasında elde edilen tecrübeler, memurların değişiminin ev sahibi ülkenin günlük işlemlerine dahil olmada bir avantaj ortaya çıkardığını göstermektedir. Ancak bu avantaj büyük ölçüde değiştirilen memurların ev sahibi ülkenin dilini bilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu yüzden milli idarelerin kendi memurları için dil kursları organize etmeleri çok önemli hale gelmektedir. Açılacak dil kurslarının sürekliliği ve mümkün olduğunca Topluluğun resmi dillerini kapsayacak şekilde olması üye ülke memurlarının programa daha etkili olarak katılabilmelerini sağlayacaktır (93/588/EEC, 1993). Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

5 Program kapsamında üye ülkeler arasında değiştirilen memurların yasal statüsü, görevleri ile ilgili konularda yerel memurlarla aynı olmalı ve değiştirilen memurların hukuki sorumlulukları ayrı olarak düzenlenerek ev sahibi ülkede uygulanabilir hukuki sorumlulukları kapsamalıdır. Aynı şekilde değiştirilen memurlar, ev sahibi ülkenin parçası oldukları günlük işlemlerinde milli memurların tabi olduğu mesleki gizlilik kurallarına tabi olacaklardır. Mattehaus Programı kapsamında üye ülkeler arasında değiştirilecek memurların sayısı mümkün olduğu ölçüde her yıl yüz kişi civarında tespit edilmiş ve bütçenin, eğitimin ve kabul kapasitesinin izin verdiği ölçüde bu sayının arttırılması öngörülmüştür. Program kapsamında üye ülkelerin vergi idareleri arasında değiştirilen memurlarla ilgili olarak geliştirilen eğitim çalışmaları Topluluk çapında hedeflenen amacın başarılması için önem arz etmektedir. Bu çalışmalar genel olarak eğitim seminerlerini ve üye ülkelerin okullarında oluşturulması düşünülen genel eğitim programlarını içermektedir. Eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenecek seminerler, Topluluk içindeki dolaylı vergilendirme idareleri arasındaki değişimler için ideal bir forum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerlerde yürürlükteki yasal enstrümanları geliştirecek ve idareler arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak öneriler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca anılan seminerler gerekli oldukça tüm kategorilere bağlı olan dolaylı vergilendirme memurlarını ve özellikle milli idarelerin okullarının eğiticileri ile diğer üye ülkelerdeki işlemlerin kontrolüne yönelik dolaylı vergilendirme kanunlarının uygulamasından sorumlu memurları ve her türlü mali kaçakçılıkla savaşan memurları ilgilendirmektedir (93/588/EEC, 1993). Genel eğitim programları ile ilgili düzenlemeler ise gerekli oldukça bütün Topluluk memurlarının uygulanan mevzuatlar konusunda kıyas yapılabilmelerini sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Böylece bu programlar Topluluk kurumları ve onların kuruluşları kadar Topluluk yasalarının eğitimini de içereceğinden dolaylı vergi memurlarının giderek artan şekilde Topluluk amaçlarına entegre olmalarına yardımcı olacaktır. Mattehaus Vergi Programının başarıya ulaşması ancak üye ülkeler gerekli kolaylıkları sağlarlarsa mümkün olacaktır. Bu amaçla bu Program kapsamında 91/341/EC sayılı Konsey Kararı ile Topluluğun gümrük memurları için oluşturulan Müşterek Eğitim Merkezine benzer şekilde dolaylı vergilendirme memurları için de Müşterek Eğitim Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır. Dört yıllık bir süre için uygulanması öngörülen Mattehaus Vergi Programı kapsamında yapılacak harcamaların Topluluk ve üye devletler arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle; diğer bir üye ülkeye atanan memurların dil eğitimi ile Programa katılan memurların seyahat ve asgari geçim harcamaları yanında Topluluk için düzenlenen seminer ve eğitim organizasyonlarının da masrafları paylaşılacaktır. Mattehaus Vergi Programını düzenleyen 93/588/EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 1. maddesine göre bu Programın amacı, üye ülkelerin milli vergi idarelerinde çalışan dolaylı vergilendirme memurlarının mesleki eğitiminin sağlanmasıdır. Yönergenin 2. maddesinde kavramların açıklamalarına yer verilmiştir. Bu maddeye göre Dolaylı Vergilendirme ; Topluluk mevzuatına tabi olan dolaylı vergiler anlamına gelmektedir. Memurların değiştirilmesi ; üye 542 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

6 B. UBAY ülkelerin memurlarının bu Yönerge bağlamında diğer üye ülkeleri ziyaret etmeleridir. Ev sahibi ülke servisi ; değiştirilen memurların görevlerini yerine getirecekleri vergilendirme servislerini ifade ederken Gönderici Servis ; değiştirilen memurların normal olarak görevlerini yaptıkları vergilendirme servisini ifade etmektedir (93/588/EEC, 1993). 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 3. maddesinde Programın hedefleri şu şekilde sayılmıştır: a) Üye ülkelerin dolaylı vergilendirme memurlarını, İç Pazarın oluşturulmasından ve yönetsel işbirliğinin gelişmesinden kaynaklanan uygulamalara hazırlamak ve Topluluk yasalarının daha iyi uygulanmasını sağlamak, b) Yerel memurların Topluluk düzeyindeki işlerinin farkına varmalarını sağlamak ve üye ülkelerin dolaylı vergilendirme idareleri arasında karşılıklı güveni tesis etmek, c) Dolaylı vergilendirme memurlarının mesleki eğitimlerine uygulanacak yenilikler sağlamak, d) Topluluk içinde daha çok personel hareketliliği ile dolaylı vergilendirme servislerinin bilgilerinden maksimum yararlanmak ve böylece İç Pazarın verimliliğini ve yönetimini geliştirmek, e) İç Pazar bağlamını içinde ilgili vergi idarelerinin koordinasyonunu gerçekleştirerek yoğun ve sürekli işbirliğini sağlamak. 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 4. maddesinde Program dahilinde yapılacak aktiviteler sıralanmıştır. Maddeye göre; dolaylı vergilendirme memurlarının milli vergi idareleri arasında değiştirilmesi, özellikle eğitim okullarındaki eğiticiler, dolaylı vergilendirmeden sorumlu memurlar ile vergi kaybına ve kaçağına karşı savaşmakla sorumlu memurlar kadar yönetsel iş birliğinden sorumlu memurları da kapsayacak şekilde eğitim seminerleri düzenlenmesi, üye ülkelerin eğitim okullarında, mesleki eğitim programlarının uygulanması ve değişime tabi tutulan memurlar için üye ülkelerde dil eğitim kurslarının açılması sağlanacaktır. 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 5. maddesinde yetki ve sorumluluklar sıralanmış olup maddeye göre: 1. Üye devletler, değiştirilen memurların ev sahibi ülkenin aktivitelerinde etkili rol alabilmeleri için gerekli adımları atacaktır ve bunun sonunda bazı memurlar, üye ülkelerin yasal sistemleri uyarınca kendilerine havale edilen görevler ile ilgili olarak yetkilendirilecektir. 2. Değişim süresince, değişen memurların görevleri ile ilgili olarak hukuki sorumlukları üye ülkenin yerel memurlarıyla aynı şekilde olacağı üzerinde anlaşılacaktır. 3. Değiştirilen memurlar, yerel memurların bağlı oldukları mesleki gizlilik kurallarına tabi olacaklardır. Yönergenin 6. maddesine göre üye devletler, Programa katılan memurlara gerekli dil eğitimini sağlayacaklardır ve 7. maddeye göre; uygulamalardan kaynaklanan masraflar Topluluk ile üye ülkeler arasında paylaşılacaktır. Aynı maddenin 2 ve 3. fıkralarına göre ise üye ülkeler değişime tabi tutulan memurların seyahat ve asgari geçim masrafları ile dil eğitimlerinin masraflarını karşılayacaklardır (93/588/EEC, 1993). Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

7 2.2. Fiscalis Programı Avrupa Birliği, İç Pazardaki dolaylı vergi sisteminin işleyişini güçlendirmek için uygulamaya konulan Mattehaus Vergi Programının başarılı olması nedeniyle bu Programın yerini alacak olan çok yıllı Topluluk Eylem Programını (Fiscalis) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 30/03/1998 tarih ve 888/98/AT sayılı Kararı ile kurmuştur Programı olarak anılan bu Programın geliştirilmesi ve İç Pazardaki vergi sistemlerinin işleyişini iyileştirecek ve Kurucu Antlaşmanın hedeflerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 03/12/2002 tarih ve 2235/2002/AT sayılı Kararı ile 01/01/ /12/2007 dönemi arasında uygulamaya konulan ve Fiscalis 2007 olarak anılan Fiscalis Programı kabul edilmiştir (Commission of the European Communities, 2008). Mattehaus Vergi Programının yerini alan Fiscalis 2007 Programı; 1- Memurlar arasında, özellikle dolaylı vergi alanında Topluluk yasalarının genel standartlarının en iyi şekilde anlaşılmasının sağlanması ve üye ülkelerde uygulanmasının sağlanması, 2- Üye ülkeler arasında ve onlarla Komisyon arasında etkili, verimli ve kapsamlı işbirliğinin korunması, 3- İdarelerin ve vergi mükelleflerinin en iyi yönetsel uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması yönündeki ihtiyaçları dikkate alınarak yönetsel süreçlerin gelişiminin devamının sağlanması amaçlarını güderken mevzuatı basitleştirmek ve modernize etmek, vergi idarelerini modernize etmek, Topluluk mevzuatını tüm üye ülkeler nezdinde aynı tarzda uygulamak ve yönetsel işbirliğini geliştirerek yolsuzluklara karşı savaşmak gibi stratejik hedefler öne sürmüştür (Decision 2235/2002/EC, 2002). Fiscalis 2007 Programı çerçevesinde İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri kurularak bunların kullanım kılavuzları Komisyon ve üye ülkelerce hazırlanacaktır. Donanım, yazılım ve ağ bağlantılarının sistemin uyumunun sağlanması için tüm üye ülkelerde aynı tarzda olması sağlanacaktır. 2235/2002/AT sayılı Yönergeye göre Komisyon ve üye devletler altı aydan uzun olmayacak şekilde memurların değişimini, seminerleri ve pilot uygulama şeklinde ikili ve çok taraflı kontrol uygulamalarını Topluluğun işbirliği için olan yasal çerçevesinde organize edeceklerdir. Komisyon ve üye ülkeler memurları için genel eğitim sağlayacaklar ve her üye devlet kendi memurlarına dolaylı vergilendirme eğitim kursları açılmasını sağlayacaktır. Üye devletler kendi memurlarının Programa katılımlarını sağlamak için gerekli dil ve mesleki eğitimi sağlayacaktır. Ayrıca Programın uygulanması için yapılacak gerekli masraflar Topluluk ve üye ülkeler arasında paylaşılacaktır. 01/01/ /12/2007 arasındaki periyodun finansal çerçevesi 44 milyon euro olarak belirlenmiştir. Yıllık tahsisat, finansal perspektif sınırları içerisinde bütçe yetkililerince tahsis edilecektir (Europa Media Trainings, 2008). Görevleri yürütmek için Komisyon, alınan tedbirlerle ilgili olarak Yönetsel İşbirliği Daimi Komitesine danışacaktır. Eğer Komisyonun uygulamak istediği tedbirler Komitenin görüşlerine uygun olmaz ise Konsey üç aylık bir periyot içinde farklı bir karar alabilecektir (Decision 2235/2002/EC, 2002, m.14). Programın değerlendirilmesi, üye ülkelerin belli bir süreye göre gönderecekleri ara rapor ve final raporlarına göre yapılacak olup Komisyon, üye devletlerin ara 544 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

8 B. UBAY raporlarına ve Programın devamına ilişkin arzulara dayalı olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseye görüşünü sunacaktır. Fiscalis 2007 Programının temelini oluşturan 2235/2002/AET sayılı Yönerge Avrupa Birliğinin genişleme süreci ve uygulama sonuçları dikkate alınarak 787/2004/AT sayılı Karar ve 885/2004 No lu Konsey Tüzüğü ile Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya nın Birliğe katılımları nedeniyle malların serbest dolaşımı, şirketler hukuku, tarım, vergilendirme, eğitim, öğretim, kültür ve görsel-işitsel politika ve dış ilişkiler alanlarında değişikliğe tabi tutulmuştur. 3. Fiscalis 2013 Programı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin İç Pazardaki dolaylı vergi sisteminin iyileştirilmesini amaçlayan ve 888/98/AT sayılı Kararı ile uygulamaya konulan Topluluk eylem programı Fiscalis 2002 Programı ve 2235/2002/AT sayılı Kararı ile uygulamaya konulan Topluluk eylem Programı Fiscalis 2007 nin uygulamada sağladığı başarı neticesinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Roma Antlaşması nın 95. maddesini göz önünde tutarak ve Avrupa Komisyonu ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin olumlu görüşünü alarak İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişini iyileştirecek bir Topluluk Programı olan Fiscalis 2013 Programını 11/12/2007 tarih ve 1482/2007 sayılı Karar ile yürürlüğe koymuştur. Bu Kararla kurulan Program altı yıllık bir periyot boyunca yürürlükte kalacak ve devam süresi boyunca Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasında bütçe disiplini ve doğru mali yönetim konuları üzerine yapılan 17/05/2006 tarihli Kurumlararası Anlaşmada yer alan çok yıllı finansal taslağa bağlı kalacaktır (Europe Media Magazine, 2008). İç Pazarda, Topluluk yasasının etkili, aynı ve verimli uygulanması, Topluluk vergi sisteminin işleyişi için önemlidir. Bilhassa vergi kaçağı ve vergiden kaçınmayla savaşmada haksız rekabetin tahrifatın önlenmesinde ve yönetimler ile vergi mükelleflerinin üzerindeki yükleri azaltarak milli finansal çıkarları korumak açısından oldukça önemlidir. Topluluk mevzuatının bu şekilde etkili, aynı ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak üye ülkelerle ortak şekilde hareket etmek zorunda olan Topluluk için bir sorundur. Üye ülkeler ve aday ülkeler arasında ve onlar ile Komisyon arasındaki etkili ve verimli işbirliği vergi sistemlerinin işleyişi ve yolsuzlukla savaşmada anahtar unsurdur. Bu bakımdan Fiscalis 2013 Programı mevzuatı tanımlamaya ve işbirliğini engelleyen yasal mevzuatı ve yönetsel uygulamaları belirlemeye yardım edecektir (Decision 1482/2007/EC, 2007). Fiscalis 2013 Programı kapsamında Birliğe aday ülkelerin katılım süreçlerinin desteklenmesi ve katılım tarihlerinden itibaren Topluluk mevzuatının gerektirdiği ödevlerin tamamını üstlenecek vergi idarelerinin bu ülkelerde devreye sokulmasının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Program bundan dolayı aday ülkelere açık olacak ve benzer bir yaklaşım potansiyel aday ülkeler için de uygulanacaktır. Fiscalis 2007 Programı altında finanse edilen ve bilgisayar ağı ile donatılan Avrupa-Ötesi güvenli İletişim ve Bilgi Değişimleri Sistemleri, Topluluk içindeki vergilendirme sistemlerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bundan dolayı Fiscalis 2013 Programı kapsamında finanse edilmeye devam edilmektedir. Ayrıca vergilendirilebilir ürünlerin hareketlerinin ve denetiminin bilgisayarlaştırılması ile ilgili olan ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

9 16/06/2003 tarih ve 1152/2003/AT sayılı Kararı ile kurulan Vergi Hareketi Kontrol Sistemi (VHKS) (Excise Movement Control System) ve tasarruf gelirleri şeklindeki faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili 3/06/2003 tarih ve 2003/48/AT sayılı Konsey Yönergesinin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulması gerekli olan bilgisayar sistemi gibi vergi ile ilgili başkaca bilgi değişim sistemleri de Fiscalis 2013 Programı kapsamında desteklenecektir. Avrupa Birliğinin 2002 ve 2007 Fiscalis Programlarından kazandığı deneyimler; çalışma ziyaretleri, seminerler, proje grupları ve çok yönlü kontroller gibi profesyonel aktiviteler için farklı milli vergi idarelerinden getirilen memurların bir araya toplanmasının bu gibi programların hedeflerine ulaşmaya katkı sağladığını göstermektedir. Bundan dolayı daha sonra ortaya çıkabilecek ihtiyaçları daha etkili bir biçimde yanıtlayacak yeni tip aktiviteler geliştirilene kadar bu uygulamalar Fiscalis 2013 Programı kapsamında devam edecektir. Aynı şekilde 2002 ve 2007 Programlarından elde edilen deneyimler; eşgüdümlü gelişim ve müşterek eğitim programlarının uygulanmasının bu Programların özellikle Topluluk yasasının anlaşılmasında yüksek standart sağlanması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli katkı sağladığı görülmüştür. Bu bağlamda elektronik öğrenim ortamının sunduğu fırsatlardan Fiscalis 2013 Programı kapsamında tam olarak yararlanılmaya çalışılacaktır. Vergilendirme alanında görev yapan memurlar Programa katılımı ve işbirliği için yeterli standartta dil yetisine sahip olmalıdırlar. Memurlarına gerekli dil eğitimini sağlamak katılımcı ülkelerin sorumluluğundadır. Ayrıca memurlar için üçüncü ülkelerin ya da uluslararası organizasyonların temsilcileri gibi uzmanların katılımlarıyla belli aktiviteler organize edilecektir. Her ne kadar Programın birincil önceliklerine ulaşmak katılımcı ülkelere bağlı olsa da Topluluk eylemleri bakımından Program dahilinde yapılan faaliyetlerin koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında altyapı ve gerekli teşviklerin sağlanması da gereklidir. Üye devletler tarafından Kararın hedeflerine yeterli oranda ulaşılamaması ve eylemlerin ölçek ve etkilerinden dolayı bu hedeflere Topluluk seviyesinde ulaşmak daha yararlı olacaktır. Bu yüzden Kurucu Antlaşmanın 5. maddesinde düzenlenen üyelik prensiplerine uygun olarak gereken tedbirlerin alınması gereklidir. Aynı maddede düzenlenen ölçülülük prensibine uygun olarak bu 1482/2007 sayılı Kararda öngörülen önlemler belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olanların ötesine geçmeyecektir (European Commission, 2011). Fiscalis 2013 Programı boyunca, 1482/2007 sayılı Karar; 17/05/2006 tarihli Kurumlararası Anlaşmanın 37. maddesinin amacı olan bütçe disiplini ve doğru mali yönetimi içindeki mali zarfı teşkil etmeyi birinci referansı olarak alarak yıllık bütçe prosedürü süresince bütçesel otoriteyi sağlayacaktır (Decision 1482/2007/EC, 2007, m.8). 1482/2007 sayılı Kararın 1. maddesine göre; çok yıllı Topluluk eylem Programı Fiscalis 2013 İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişini geliştirmek için 1/01/2008 ila 31/12/2013 dönemleri süresince oluşturulmuştur. Program dahilinde yapılması planlanan faaliyetler Kararın 2. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: (a) İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri, (b) 24. maddede tanımlanan çok yönlü kontroller, (c) Seminerler ve çalışma grupları, (d) İş ziyaretleri, 546 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

10 B. UBAY (e) Eğitim aktiviteleri, (f) Programın hedeflerine ulaşmak için gerekli diğer benzer aktiviteler. Fiscalis 2013 Programı kapsamına daha önceki 2002 ve 2007 Programlarından farklı olarak vergilendirme alanında sadece dolaylı vergiler değil, Katma Değer Vergisi ve 92783/AET, 95/59/AT ve 2003/96/AT Yönergelerinde yer alan alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergileri ile birlikte enerji ürünleri ve elektrik üzerinden alınan vergiler yanında 77/779/AET Yönergesinin 1 ve 2. maddesinde tanımlanan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile 76/308/AET Yönergesinin 3. maddesinde tanımlanan sigorta primleri üzerinden alınan vergiler de dahil edilmiştir. Program kapsamında yapılması öngörülen Çok yönlü kontrol ; en az bir üye devletin genel ya da bütünleyici çıkarlarını kapsayacak şekilde iki ya da daha fazla katılımcı ülkenin vergilendirilebilir kişiler ile ilgili bir ya da daha fazla vergi yükümlülüğünün eşgüdümlü kontrolü için organize olmalarıdır. Fiscalis 2013 Programına katılabilecek ülkeler 1482/2007 sayılı Kararın 3. maddesine göre Birliğe üye ülkeler ile genel ilkeler ve genel koşullara uygun olarak ön katılım stratejisinden faydalanan aday ülkeler ve bu ülkelerin Topluluk Programlarına katılım şartlarını oluşturan ilgili çerçeve antlaşması ve Ortaklık Konseyi Kararları ayrıca potansiyel aday ülkelerin Topluluk programlarına katılımları ile ilgili çerçeve antlaşmaları ile bu ülkeler için belirlenen hükümlere uygun olarak potansiyel aday ülkelerdir. Program süresince katılımcı ülkeler memurları tarafında temsil edileceklerdir. Fiscalis 2013 Programı genel olarak İç Pazardaki vergilendirme sistemlerinin katılımcı ülkeler, yönetimleri ve memurları arasındaki işbirliğinin arttırılarak geliştirilmesini hedeflerken konular itibarıyla özel hedefler de belirlemiştir. Buna göre Programın özel hedefleri şu şekildedir: (a) Katma Değer Vergisi ve Tüketim Vergileri ile ilgili olarak (i) Etkili, verimli ve yaygın bilgi değişimini ve yönetsel işbirliğini güvenceye almak, (ii) Topluluk yasasının ve üye devletlerdeki işleyişinin daha iyi anlaşılabilmesi için memurlara imkân sunmak, (iii) Yönetimler ve vergi mükellefleri arasında iyi yönetim uygulamalarının gelişimi ve yaygınlaştırılması ihtiyaçlarının dikkate alınarak yönetim süreçleri gelişiminin devamının sağlanması. (b) Gelir ve Sermaye Vergileri ile ilgili olarak (i) İyi yönetim uygulamalarının paylaşımını içerecek, etkili ve verimli bilgi değişimi ve yönetim işbirliğinin sağlanması, (ii) Topluluk yasasının anlaşılması ve üye devletlerdeki uygulaması ile ilgili olarak memurlara yüksek anlama standartlarının sağlanması, (iii) Sigorta primleri üzerinden alınan vergiler bakımından yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, var olan kuralların daha iyi uygulanmasının sağlanması, (iv) Aday ve potansiyel aday ülkeler bakımından bunların vergi mevzuatı ve yönetim kapasitesi alanlarında katılım için gerekli tedbirleri almaları ve bu ülkelerin özel ihtiyaçlarının karşılanması. Fiscalis 2013 Programı kapsamında İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin işlevselliğinin sağlanması ve geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda değerlendirilecek İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri 1482/2007 sayılı Kararın 6. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre; Genel iletişim ağı/genel sistem ara yüzü (CCN/CSI), KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES), Tüketim Vergileri Sistemi, Vergi Hareket ve Kontrol Sistemi (EMCS) ve Topluluk mevzuatına uygun kurulan ve 5. maddede sayılan çalışma programları için sağlanan vergi türleri ile ilgili herhangi yeni İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri bu kapsamda değerlendirilecek ve Komisyon ile üye devletler İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin işlevsel olmasını sağlayacaklardır. Topluluğun İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri unsurları tüm üye devletler tarafından genel olarak kullanılacak bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ve ağ bağlantıları olacaktır. Komisyon, Topluluk adına bu unsurların işlevsel durumunu temin etmek için gerekli sözleşmeleri yapmaya yetkilendirilmiştir (European Commission, 2008e). Topluluk dışı İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri; bu sistemlerin bir bölümünü oluşturan milli veri bankalarından, Topluluk ve Topluluk dışı unsurların arasındaki iletişim ağlarından ve her üye devletin kendi yönetimlerindeki sistemlerin tam işleyişine uygun olmasına dikkat edilen yazılım ve donanımlardan oluşmaktadır. Üye devletler Topluluk dışı unsurları çalışır halde tutmayı ve Topluluk unsurları ile birlikte çalışır kılmayı sağlamakla yükümlüdürler. Komisyon, üye devletlerle işbirliği yaparak Topluluk içi ve Topluluk dışı sistem unsurlarının işlemesi ve kurulması safhalarını ve yukarıda sayılan unsurların çalışırlığını, birbiri ile bağlantısını ve sürekli gelişimini koordine edecektir. Üye devletler bu amaçla planlarını oluşturacaklar ve bitiş tarihlerini belirleyeceklerdir (Decision 1482/2007/EC, 2007, m.7). Program kapsamında katılımcı ülkeler memurları için çalışma ziyaretleri organize edeceklerdir. Çalışma ziyaretleri bir aydan uzun olmayacaktır. Her çalışma ziyareti profesyonel bir aktiviteyi hedefleyecek ve ilgili memur ve yönetimlerce tam olarak hazırlık, gözlem ve değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca katılımcı ülkeler ziyaretçi memurların ev sahibi yönetimlerin aktivitelerinde etkili rol almalarını sağlayacaklardır. Bunun sonunda ziyaretçi memurlar ev sahibi devletin yasal sistemine uygun olarak ev sahibi devletçe kendilerine emanet edilen vergi ile alakalı görevleri yerine getirmek üzere görevlendirileceklerdir. Çalışma ziyaretleri süresince, ziyaretçi memurların görevleri ile ilgili hukuki sorumlulukları, ev sahibi ülkenin memurlarının sorumlulukları ile aynı şekilde olacaktır. Ziyaretçi memurlar, ev sahibi yönetimin memurları gibi saydamlık ve profesyonel sır tutma yükümlülüğü altındadırlar. Katılımcı ülkeler, Komisyonla işbirliği halinde var olan eğitim programlarının geliştirilmesi ve gerekli olan yerde memurlara ortak bir içerik sunan yeni programlar sağlayarak gerekli profesyonel beceri ve bilgiyi kazanmalarının sağlanması, uygun olan yerlerde tüm katılımcı ülkelerin memurlarına, bir katılımcı ülkenin kendi memurlarına sağladığı kurslara benzer vergilendirme alanında eğitim kursları açılması ve genel vergi eğitimi için gerekli araçların gelişiminin sağlanması amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yapısal işbirliğini kolaylaştırıcı önlemler alacaklardır. Bunun yanında katılımcı ülkeler, şartlar dahilinde müştereken geliştirilmiş eğitim programlarını kendi milli eğitim programlarına entegre edeceklerdir. Ayrıca katılımcı ülkeler kendi eğitim programlarına uygun olarak memurlarının genel profesyonel beceri ve bilgiyi kazanmaları için ilk ve devam eden 548 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

12 B. UBAY eğitim ihtiyaçlarını almalarını ve programa katılımda yeterli dil yeteneği seviyesine erişmeleri için gerekli olan dil eğitimini almalarını sağlayacaktır. 01/01/2008 ila 31/12/2013 periyodunda uygulanacak Fiscalis 2013 Programının öngörülen bütçesi euro olacaktır. Yıllık ödeneklere, bütçe disiplini ve doğru mali yönetim üzerine olan 17/05/2006 tarihli Kurumlararası İlişkiler Anlaşmasının 37. maddesine uygun olarak çok yıllı finansal çerçevenin limitleri içinde bütçe yetkilisi tarafından izin verilecektir. Programın uygulanması için gerekli harcamalar Topluluk ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanacaktır. Ancak Avrupa Birliği, Topluluk içi İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin; tedarikleri, geliştirilmesi, donanımı, bakımı ve günlük işlemi için olan maliyetleri, çok yönlü kontroller, çalışma ziyaretleri, seminerler ve proje grupları ile alakalı katılımcı ülke memurlarınca yapılan seyahat ve geçim harcamalarını, seminerlerin örgütsel maliyetlerini, uzman katılımcılar tarafından yapılan seyahat ve geçim harcamalarını, tüm katılımcı ülkeler için genel olan eğitim sistemleri ve modüllerin tedarik, gelişim, kurulum, bakım masraflarını ve Programda belirtilen diğer aktivitelerin tüm Program maliyetinin en fazla %5 i kadar olan kısmını karşılayacaktır. Bunun yanında katılımcı ülkeler; Topluluk dışı İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri unsurlarının tedariki, geliştirilmesi, kurulumu, bakımı ve günlük işleyişinin maliyetleri ile kendi memurlarının dil eğitimlerini de içeren ilk ve sürekli eğitimlerinin masraflarını karşılayacaklardır. Fiscalis 2013 Programı, katılımcı ülkeler ve Komisyon tarafından sürekli müşterek izlemeye tabi olup Programın yarı dönem ve final değerlendirmeleri, Komisyonun sorumluluğu altında katılımcı ülkelerin raporlarının ve konu ile ilgili herhangi diğer bir bilginin kullanılması ile yapılacaktır. Program 1482/2007 sayılı Kararda ortaya konulan hedefler bakımından değerlendirilecektir. Ara dönem değerlendirmesi, Programın ara dönem süresince elde edilen sonuçların hem verimlilik ve etkililik açısından hem de programa uyumluluk ve aktivitelerin etkisi bakımından gözden geçirilmesidir. Ayrıca fonların kullanılışı ve izleme ve uygulamanın gelişimi bakımından değerlendirme yapmaktadır. Final değerlendirmesi ise Programın verimliliği ve etkililiği üzerine konsantre olmuştur. Yarı dönem ve final değerlendirmeleri Komisyonun internet sitesinde yayınlanacaktır (Europa.eu, 2011) Fiscalis 2013 Ara Dönem Değerlendirme Raporu Neler İçermektedir? 1993 den bu yana İç Pazardaki vergilendirme sistemlerinin düzgün işlemesini sağlamak ve hilecilikle mücadeleye yardımcı olmak için bir dizi AB vergilendirme programları uygulanmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte faaliyetleri, işbirliği ve bilginin paylaşımı süreçlerini ve milli vergi idareleri arasında en iyi uygulamaları destekleyen Matthaeus Vergi Programını Fiscalis Programı takip etmiştir. Fiscalis 2013 bu serideki en son vergilendirme programıdır döneminde yürürlükteki Programın faaliyet amaçları dört başlık altında toplanabilir: Etkili, verimli ve kapsamlı bilgi değişimi ve yönetsel işbirliği sağlamak, Memurların, AB yasalarını ve bunların üye ülkelerdeki uygulamalarını anlamalarında yüksek standartlar oluşturmak, Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

13 İdarelerin ve vergi mükelleflerinin iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve yayılmasına yönelik ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetsel usullerin sürekli gelişimini sağlamak, Aday ülkelerin ve potansiyel adayların, vergi mevzuatı ve yönetsel kapasite alanında katılım için almaları gereken gerekli önlemler ile ilgili özel ihtiyaçlarını karşılamak. Bu amaçlara ulaşılması bakımından Program, faydalanıcılarına -esasen üye ülkeler, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeler yanında Avrupa Komisyonu- bir dizi araçlar sunmaktadır: Bilgi teknolojileri sistemleri, ortak eylem (esas olarak toplantılar ve Çok Taraflı Kontroller), eğitim araçları. Ek olarak Komisyondaki Program yönetim takımı ve üye ülkelerdeki iletişim kontak noktaları (Fiscalis milli koordinatörü dahil) Programın faaliyetlerini desteklemekte ve koordine etmektedir. Fiscalis 2013 ile ilgili olarak Haziran 2011 de yayınlanan ara dönem değerlendirme raporu yaklaşık dört yıldır uygulanan Programın genel bir değerlendirmesini sunmuştur. Fiscalis 2013 ün ara dönem değerlendirmesi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından İç Pazarda vergilendirme sistemlerinin faaliyetlerini geliştirmek için kurulan Topluluk Programı (Fiscalis 2013) başlıklı 1482/2007/EC sayılı Kararda talep edildiği üzere yapılmıştır. Bu raporla 2008 den bu yana başarılan süreç ve üye ülkelerin ihtiyaçları ile alakalı program amaçları değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ayrıca eylem planlaması bakımından geriye kalan program yıllarının ayarlanmasına yardım etmeyi, kararların içini doldurmayı ve daha sonraki programlama dönemini dizayn etmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar ara dönem değerlendirmesi esas olarak mevcut dönemini ilgilendirse de Fiscalis Programı uzun bir geçmişe sahiptir ve farklı program dönemleri arasında yüksek bir devamlılık derecesi bulunmaktadır. Bundan dolayı programın verimlilik değerlendirmesi sadece mevcut program dönemi ile sınırlı değildir, ama daha çok programlara sistematik açıdan bakmakta ve genel olarak AB içindeki vergi işbirliği gelişmeleri yanında Fiscalis içindeki gelişmeleri de dikkate almaktadır. Bu değerlendirmede kullanılan metodoloji, masa araştırmalarını, etütleri, görüşmeleri ve örnek olay çalışmalarını içeren klasik yönteme dayanmaktadır. Ek olarak yeterli deliller tarafından desteklenen tüm çıktıları sağlamak için kaynak üçgenine büyük önem verilmektedir. Bu yüzden, değişik tipte anket katılımcılarına göre dizayn edilmiş beş anket hedeflenmiş, yaklaşık elli, altmış mülakat yürütülmüş (durum incelemeleri dahil), program yönetim birimi tarafından toplanan tüm yerinde değerlendirmeler ve gözlem verileri analiz edilmiş ve Fiscalis faaliyetleri ve programın faaliyet gösterdiği içerikler üzerine ek masa araştırmaları yürütülmüştür Verimlilik Değerlendirmeler Fiscalis 2013 ün katılımcı milli vergi idareleri arasında bilgi değişimi ve yönetsel işbirliğinin geliştirilmesine büyük oranda katkı sağladığını göstermektedir. Bu alanda Fiscalis, diğer üye ülkelerden olan ilgili verilere daha kolay ve kısa sürede ulaşmayı sağlayan mevcut bilgi değişimi sistemlerinin desteklenmesinin sürdürülmesini önermektedir. Program ayrıca tüm vergi alanlarında bilgi değişimini ve yönetsel işbirliğini önemli derecede geliştiren yeni araçların kullanımına da katkıda bulunmuştur. Özellikle Fiscalis 2013, AB içinde özel tüketim vergilerine tabi tüketim mallarının hareketlerinin izlenmesine olanak veren bilgisayarlı sistem sayesinde tüketim alanında önemli ilerlemeler sağlayan 550 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

14 B. UBAY Tüketim Hareketleri ve Kontrol Sistemi uygulamalarını desteklemiştir (daha önce bu kağıt üzerinde yapılmaktaydı). Dolaysız vergilendirme alanında program yönetsel işbirliğini tesis eden e- bildirim gelişmelerine destek vermiştir. Bu arada Ortak Eylem, bilgi değişimi ve yönetsel işbirliği bakımından program amaçlarına katkı sağlamıştır. Bunlar bilgi teknolojileri sistemleri uygulamalarına ve gelişmelerine kritik destekler sağlamışlardır. Bilgi teknolojileri sistemleri; Çok Taraflı Kontroller yoluyla eş zamanlı kontroller sağlamış ve milli idareler arasında gayri resmi ve düzenli işbirliği ile bilgi ve belge değişiminin gelişmesinin desteklenmesinde bir araç olmuşlardır. Fiscalis bundan başka hilecilikle mücadelede erken uyarı sistemi olan Eurofisc in uygulamalarını da desteklemiştir. Fiscalis 2013, vergi memurları tarafından AB yasalarının ve bunların uygulamalarının anlaşılmasında yüksek bir standarda ulaşmada geniş çapta katkı sağlamıştır. Kanıtlar bu hedefe yönelik program katkılarının, KDV ve özel tüketim vergileri alanında yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle düzenlemeleri uygulamanın zor olduğu ve Tüketim Hareketleri ve Kontrol Sistemi uygulamalarının birçok üye ülke için bir zorluk olduğu tüketim alanında başarılar dikkat çekicidir. Bununla birlikte bulgular, program faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu dolaysız vergilendirme alanında, Birlik yasalarının ve bunların üye ülkelerdeki uygulamalarının yüksek standardına, programın katkısının oldukça düşük olduğunu göstermesi bakımından inceliklidir. Ayrıca açıktır ki, bu hedef için değişik yaklaşımlar mevcuttur. Bilhassa Fiscalis, Avrupa Komisyonuna yeni mevzuat uygulamalarında veya var olan mevzuat ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında, özellikle seminer ve çalıştay organizasyonları yolu ile AB yasalarının anlaşılmasında yüksek standardı sağlamada yardımcı olan bir enstrümandır. Bunun yanında katılımcı ülkeler AB nin farklı vergi sistemlerinde var olan uygulamalar ve prosedürlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya ve AB yasalarının uygulanması ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşmaya (çalışma ziyaretleri bu bakımdan sağlanan bir araçtır) odaklanmışlardır. Bu sebeplerden ötürü, katılımcı ülkelerden toplanan veriler, Fiscalis in geniş çapta Birlik yasalarının üye ülkelerdeki uygulamalarının iyileştirilmesinden ziyade Birlik yasalarının anlaşılmasında yüksek standartlara ulaşılmasında katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca e-öğrenme araçları, AB yasalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için seminerler ve çalıştaylarda tercih edilmektedir. Fiscalis 2013, ayrıca milli idareler arasında iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve yayılmasına büyük çapta katkı sağlamıştır. Birçok faaliyet bu amaca katkı sağlamıştır. AB yasalarının daha yeknesak ve etkin uygulanması ve hilecilikle mücadele kapasitelerinin arttırılmasını içeren program faaliyetlerinin birçoğu iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve karşılıklı değiştirilmesi tarafından desteklenmiştir. Hilecilikle mücadele bakımından, örneğin Fiscalis tarafından desteklenen değişik platformlar tarafından risk yönetimi ve e-denetim alanlarında önemli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Farklı vergi alanları bakımından, bunların faaliyetsel amaçlarına Fiscalis in katkıları KDV ve özel tüketim vergileri alanlarında oldukça önemli ve pozitif olarak değerlendirilmiştir. Dolaysız vergilendirme alanında da programın katkısı önemli ve pozitif olarak değerlendirilmekle beraber küçük çaptadır. Bu, dolaysız vergilendirme alanındaki Fiscalis faaliyetlerinin son zamanlara kadar sınırlı olmasının üye ülkelerin genel olarak milli yetki içinde olan bu alanda işbirliği yapma konusunda Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

15 isteksiz davranmaları ile bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Fiscalis 2013 ve dolaysız vergilendirme alanındaki faaliyetlerde meydana gelen politika kaymaları gittikçe artmaktadır. Kanıtlar, 2008 Programının dolaysız vergilendirmede yönetsel işbirliğini desteklemesinden bu yana Fiscalis in milli idarelerin arasında işbirliğindeki karşılıklı çıkarları ile ilgili farkındalıkları arttırdığını göstermektedir. Katılım için gerekli tedbirleri almaları için aday ve potansiyel aday ülkelerin desteklenmesi bakımından tüm seviyelerde Fiscalis e taraf olmanın katılım için gerekli tedbirleri almayı dolaysız olarak desteklemesinden dolayı değerlendirmenin sonuçları daha belirsizdir. Aday ve potansiyel aday ülkeler, programa tamamen entegre edilmiştir ve program faaliyetlerinde faal hale getirilmişlerdir ama çalışma ziyaretleri dışında aday ve potansiyel aday ülkelerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik bir faaliyet bulunmamaktadır. Bundan dolayı programa taraf olma ve katılıma yönelik süreç arasında bir illiyet bağı kurmak zordur. Bununla beraber Fiscalis, AB vergi mevzuatının daha iyi anlaşılması için iletişim ağı kurulmasını desteklemekte ve bu da ülkeleri katılım için hazırlamada yardımcı olmaktadır. Spesifik ve tüm amaçları bakımından program başarıları ile ilgili olarak ankete katılanlar ve görüşme yapılanlar tarafından Fiscalis 2013 ün İç Pazarda vergilendirme sistemlerinin düzgün işleyişinin geliştirilmesine katkısı olumlu ve dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. Program, AB yasalarının yeknesak, etkin ve verimli uygulanmasına ve hilecilikle mücadelede daha etkili olunmasına katkıda bulunmuştur. Bazı örneklerde (Çok Taraflı Kontroller ve ayrıca KDV Bilgi Değişim Sistemi gibi) Fiscalis faaliyetleri ile hilecilik denetimleri artışları arasındaki açık bağlantı görülebilir. KDV ve Özel Tüketim Vergisi alanında programın başarıları dikkat çekicidir. Dolaysız vergilendirme alanında bulgular Fiscalis faaliyetlerinin olumlu etkilerinin olduğunu ama bunların yoğunluğunun diğer vergi alanlarına göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Yukarıda açıklandığı üzere bu dolaysız vergilendirmede programın daha az yer almasına bağlıdır. Programın vergi mükelleflerinin üzerindeki yükleri azalmaya katkısı somuttur ancak bu daha ziyade diğer amaçlar bakımından programın başarılarının dolaylı sonucudur. Birkaçı haricinde Fiscalis 2013 faaliyetleri bu amaca çok az oranda katkı sağlamıştır. Sonuç olarak değerlendirme, daha ileriye dönük faaliyetlerin izlenmesinin, bilgi ve iyi uygulamaların kullanımının ve yayılmasının desteklenmesinin yanında program etkilerinin daha iyi gözlemlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır Verimliliğin Diğer Yönleri Değerlendirme, birçok iç ve dış faktörün, program amaçlarına ulaşmadaki etkisini aydınlatmıştır. Özellikle, Fiscalis in çalışması ve taşınması boyutu değerlendirildiğinde programın, geniş çapta milli yetki alanına ait vergi politikalarına bağlı önemli dış kısıtlamalar altında faaliyet gösterdiğini anlamak önemlidir. Bu sebepten dolayı işbirliğini sağlamada katılımcı ülkelerin ortak çıkarları ve iyi niyetleri önemli anahtar unsurlardır. Ek olarak program amaçlarının başarılarının derecesi, geniş çapta, milli idarelerin ya da AB deki veya milli politika yapıcılarının yönetsel kararlarına bağlıdır. Programın katılımcı ülkeler arasında karşılıklı güven ve birbirini destekleme ortamı yaratmada başarılı olduğu söylenebilir. Her ne kadar bu belirgin bir amaç olmasa da Fiscalis in farklı ülkelerden olan vergi memurlarını birbirine yaklaştırması içe dönük doğası olan vergi idareleri için önemlidir. Fiscalis, özellikle 552 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

16 B. UBAY bilgi değişimi ve idari işbirliği, karşılıklı destek ve iyi yönetsel uygulamaların değişimi gibi program amaçlarını başarmak için yüksek öneme sahip zemini hazırlayacak bağlantıları, ilişkileri ve gayri resmi bilgi ağını canlandırmıştır. Programın başarısını ve faaliyetlerinin gelişimini kısıtlayan bir faktör; Avrupa Komisyonu ve katılımcı ülkelerin her ikisinde de program yönetimi için yeterli insan kaynağının sınırlı olmasıdır. Komisyon program yönetimi biriminin genişlemesi, verimlilik ve etkinlik düzeyi değişmeden korunurken program kapsamının daha da derinleştirilmesi için gerekli olacaktır. Programın yönetimi bakımından, tüm bulgular arzu edilen sonuçlara ulaşmanın tatmin edici olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu içindeki Fiscalis idare takımından ve milli idarelerden gelen destek; faaliyetlerin en iyi şekilde koordinasyonunu, fonların nasıl uygulanacağı hakkında rehberliği, milli idarelerin ihtiyaç ve isteklerine çabucak cevap verebilmeyi, öncelikle ortaya konan sürecin saydamlığı ve açıklığını ve olayların organizasyonunu etkinleştirmiştir. Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasının bazı yönleri geliştirilmiştir ama kısıtlı insan kaynağı bakımından bu ihtiyaçlar iyi düşünülmeli ve otomatikleştirilmelidir. Son olarak Komisyon ve üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımı, Bilgi ve Birlikte Çalışma Alanı Programları (PICS) ile Vergilendirme ve Gümrük İnteraktif Kampüsü (TACTIC) platformlarının uygulamaları ile birlikte önemli derecede gelişmiştir Etkinlik Fiscalis, para için yüksek değer sunmaktadır. Kanıtlar, Çok Taraflı Kontrollerin ve İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin (vergi hileciliği kontrolü ve kapsamı sağlayan) ve Fiscalis tarafından desteklenen diğer veri tabanlarının (bilgilere ulaşımı kolaylaştıran ve hızlandıran ve böylece İç Pazarda hilecilik karşıtı mücadele maliyetlerini düşüren) birleşik çıktılarının program harcamalarından daha yüksek gelir yarattığını göstermektedir. Mart 2011, Komisyonun izleme sistemi ART2 (faaliyet raporlama aracı) ye göre Fiscalis 2013 tarafından desteklenen Çok Taraflı Kontroller yaklaşık 1,5 milyar euro vergi borcu tanımlamasını sağlamıştır. Müşterek harekete katılan her bir katılımcı için hesaplanan ortalama maliyet, özellikle düşüktür (her katılımcı için 1000 euro). Ayrıca değerlendirmeler program yönetiminin, önceki dönemlerle kıyaslandığında, paranın değerini arttırmayı sağlayacak adımları attığını göstermektedir. Bu, ortak eylemin yeni bir türü olarak seminerlere göre daha ucuz ve esnek çalışma çerçevesi sunan çalıştaylar yaratılmasını, ayrıca bilgi paylaşımını tesis etmek için yaratılan ve zaman içinde video konferans modülünü de içinde barındıran yeni bilgi ve ortak çalışma alanları platformlarını da içerir Uygunluk Fiscalis 2013, paydaşların ihtiyaçlarına büyük oranda uyumlu olmaya devam etmektedir, Fiscalis Kararında sözü geçen özel amaçlar, milli idarelerce karşı karşıya kalınan mevcut zorluklarla uyuşmakta ve programın operasyonel amaçları bu zorlukların tespiti için uygun yaklaşımlar sunmaktadır. Vergi kaçakçılığı ve vergi erozyonunun yüksek düzeyleri, milli idarelerin karşılaştıkları en önemli zorluktur. İç Pazar bakımından bu sorun, AB içindeki vergi sistemlerinin yüksek derecede karmaşıklığı ve bölünmüşlüğü ile kökleşmiştir. Ayrıca değişen çevrede AB yasalarının yeknesak uygulanması ve üye devletlerin hilecilikle mücadelede yeterli kapasiteye sahip olmalarının sağlanması sürekli bir Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

17 çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda, Fiscalis in amaçları konu ile oldukça yüksek alaka taşımaktadır. Dahası Komisyon ve katılımcı ülkeler arasında öncelikleri ve sürekli diyaloğu oluşturmak için olan saydam süreç daha büyük genişlikteki olasılıkları dikkate alacak acil ihtiyaçları sağlamaktadır. Bunun sonunda, Fiscalis Yıllık Çalışma Programlarının belli bir derecede esnekliği ve böylece vergilendirme alanında değişen politik gündemi daha yakından takip etme olasılıklarını sağlaması ayrıca önemlidir. Fiscalis tarafından sunulan değişik tipte faaliyetler ve araçlar bakımından kanıtlar bunların var olan ihtiyaçları geniş çapta karşıladığını göstermektedir. Program, farklı paydaşlar için özel ihtiyaçları tespit eden geniş kapsamlı tamamlayıcı araçları sunmaktadır. Yakın geleceğe bakınca program önceliklerinde acilen tespit edilmesi gereken veya önemli değişikler gerektiren yeni gelişmeler görülmemektedir. Aksine programın esnekliği neredeyse ortaya çıkan her sorunun tespitine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte program tarafından gelecekte muhtemelen tespit edilecek ve dikkat edilmesi gerekilecek orta ve uzun dönem sorunları vardır. Bunlar esasen şunlarla ilgilidir: Fiscalis in geleceği için yüksek önemini koruyan hilecilikle mücadele. Bu konuda gönüllü uyum, hilecilik ikaz bilgilerinin değişimi ve son zamanlarda faaliyete geçen Eurofisc mekanizması gibi erken uyarı mekanizmalarına özel bir talep bulunmaktadır. Fiscalis mevcudiyetinin artmasına gerek duyacak olan dolaysız vergilendirme alanında daha fazla koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, vergi mükelleflerinin yüklerini, sadece hileciliği cesaretlendirmekle kalmayıp ayrıca Tek Pazar haklarının uygulaması önünde engeller çıkaran İç Pazardaki vergi sistemleri karmaşıklığını azaltacak yeni yaklaşımlar içermektedir. Fiscalis in bu iki alanda daha yüksek derecede yer alması programın sunduğu olasılıklar bakımından Komisyonun ve milli idarelerin farkındalığını arttırmasını gerektirir. Son olarak program için artan talepler; - Üçüncü ülkelerin (yani üye olmayan, aday ve potansiyel aday ülkeler) uygun ve alakalı olduğunda geniş çapta kurumsal ve bireysel vergi mükelleflerinin yer aldığı, geniş paydaş toplulukların katılımını cesaretlendirmek, - Faaliyetlerin, entegre süreç alanlarına, uyumlaştırılmış yönetsel standartlara ve idarelerin modernizasyonuna açılması. Tabii ki Programın gelecek gelişmeleri yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi yanında vergilendirme politikaları alanında artan işbirliğine yönelik üye ülkelerin istekliliğine bağlıdır AB Katma Değeri Değerlendirme açıkça Fiscalis in AB ye yüksek katma değer sunduğunu göstermektedir. Bulgular, Programın vergi sistemlerinin işleyişine olan katkısının eğer program sürdürülmez ise devam etmeyeceğini göstermektedir. Ek olarak İç Pazardaki vergi sistemlerinin işleyişini iyileştirecek alternatif yaklaşımlar dikkate alındığında analizler ne OECD içindeki Komisyon yönetim mekanizması tipindeki işbirliğinin (komiteler ve çalışma grupları gibi) ne de üye ülkelerin kendilerini 554 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

18 B. UBAY koordine etmek için aldıkları benzer uygulamaların Fiscalis ile aynı değeri sunmayacaklarını göstermektedir. Verimlilik bakımından, Fiscalis in AB katma değeri esasen öncelik sağlayan merkezi koordinasyon, bütünleşmiş ve senkronize faaliyetler, mali ve bilgi teknolojileri güvenliği, farklı milli idarelerden olan vergi memurları arasında resmi ve gayri resmi iletişim ağı kurma fırsatları ve daha fazla işbirliği ve daha kaliteli diyalog altında yatmaktadır. Etkinlik bakımından Fiscalis in katma değeri; uluslararası işbirliği için kaynaklara ve iletişim ağlarına daha kolay ve daha hızlı ulaşılması ve daha etkili koordinasyonun altında yatmaktadır. 4. Türkiye nin Fiscalis 2013 Programına Katılımı Ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri olan vergilendirme yetkisi, devletin gelir kaynağı olma yanında ekonomik ve sosyal açıdan düzenleyici etkisi ile de vazgeçilmesi oldukça zor bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği, vergilendirme alanında ana bir politika belirlememekle beraber bu alandaki düzenlemeleri Kurucu Anlaşmada Rekabet Politikası başlığı altında, alt başlıklar olarak düzenlemiş ve üye ülkelerin uygulayacağı vergi politikalarını ana hatlarıyla ulusal hükümetlerin yetkisine bırakmıştır. Ancak, zaman içerisinde ekonomik ve parasal birliğin sağlanması ile oluşturulan bütünleşme politikalarının başarılarına rağmen İç Pazarda faaliyet gösteren üye ülkelerin milli vergilendirme sistemlerindeki farklılıklar serbest rekabet ortamını tehdit eder hale gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etken ilk başta altı üyeli bir Topluluk şeklinde kurulan Avrupa Birliğinin başlangıcından bu yana yaşamış olduğu genişleme süreçleri ile 27 üyeli büyük bir federal devlet görünümüne kavuşmasıdır. Avrupa Birliğinin temel amacının Birlik düzeyinde uygulanacak ana politikalar oluşturarak ekonomik, parasal ve siyasi bir Birlik ortaya çıkarmak olduğu göz önüne alındığında, yirmi yedi üyeli bir yapıya sahip dev bir organizasyonda vergisel uygulamaların da ortak bir politika doğrultusunda uyumlaştırılması konusu oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği, Topluluk düzeyinde uygulanacak ortak bir politika kapsamında üye ülkelerin vergilendirme sistemlerinin birbirine yakınlaştırılmasını amaçlarken vergi türleri itibarıyla uygulanan oranların yanında bu vergi türlerinin matrahlarında da bir uyumlaştırma sağlamayı hedeflemektedir. Esas olarak vergi uyumlaştırılmasından elde edilmek istenilen Ortak Pazarda faaliyet gösteren üye ülkelerin vergi sistemlerinin farklılıklarından kaynaklanan serbest ticareti bozucu ve saptırıcı etkilerin ortadan kaldırılması, çifte vergilendirmeye son verilmesi, üye ülkelere mal ve faktör piyasaları açısından optimum dağılım gerçekleştirmesi ve üye ülke vatandaşlarının refahının yükseltilmesidir. Bu kapsamda vergi uyumlaştırmasının sağlanması sadece Birliğe üye olan ülkeler açısından değil Avrupa Birliğine üye olmak için başvurulan aday ülkeler için de aranan bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Birliğe tam üyelik sürecinde aday ülkelerden, adaylık süreci boyunca Birliğin mali uyumla ilgili politikalarına en azından asgari düzeyde uyumun sağlanması ve kesin üyelik anında Birlik politikalarına tam uyumun gerçekleştirilmesidir. Bu bakımdan Türkiye de aday ülke Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

19 olarak tam üye olmak istediği Topluluğun politikalarına uyum sağlama yükümlülüğü altındadır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki üyelik sürecini başlatan 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile Türkiye o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olabilmek için gerekli şartları yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Ankara Anlaşması nın 16. maddesinde yer alan genel hüküm uyarınca Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ilişkilerinde 1957 tarihli Roma Anlaşması nın rekabet, vergilendirme ve mevzuatın yakınlaştırılmasına ilişkin hükümlerinde yer alan ilkelerin uygulanması hususunda karara varılmıştır (Maliye Bakanlığı, 2009). Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde yer alan ayırımcı vergileme yasağı, aşırı vergi iadesi yasağına ilişkin hükümler o dönemin ekonomik ve politik şartları altında Türkiye tarafından hayata geçirilememiştir. Bu durum Türkiye nin adaylık sürecinin uzamasına ve üye sayısı artan Topluluk içinde daha yoğun muhalefetle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Türkiye, adaylık sürecinde yaşadığı bu duraksamalara ve aksaklıklara rağmen 06/03/1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı ile Avrupa Birliği ile arasında Gümrük Birliğini fiilen tesis etmiştir. Ancak Gümrük Birliğini oluşturan bu Ortaklık Konseyi Kararı vergilendirme alanındaki uyum sürecine yönelik önemli bir değişiklik getirmemiştir. Bunun nedeni ise o dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin fiilen Gümrük Birliği aşamasında kalmış olmasıdır. 06/03/1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı ile gümrük ve eş etkili vergilerin kaldırılması ve bu türde yeni vergiler konulmaması, ortak gümrük tarifesi oluşturulması, tarafların dolaysız vergiler alanında düzenleme yapma serbestileri, dolaylı vergiler alanında ayırımcı vergileme yasağı, aşırı vergi iadesinin yasaklanması gibi konularda Türkiye nin yerine getirmesi gereken yükümlülükler yer almıştır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki üyelik müzakereleri 1999 yılında Helsinki Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınmıştır. Avrupa Birliğine üye devletlerin hükümet ve devlet başkanlarının 10-11/12/1999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirdiği Zirvede, Türkiye nin aday ülke statüsü resmiyet kazanmış ve bu şekilde AB nin yeni genişleme politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme Türkiye diğer aday ülkelerle eşit statüde dahil edilmiştir (Maliye Bakanlığı, 2009:70). Avrupa Birliği Konseyinin 03/10/2005 tarihinde Katılım Müzakere Çerçeve Belgesini onaylaması ile beraber Türkiye ile katılım müzakereleri, Müzakere Çerçeve Belgesinin ekinde yer alan otuz beş ayrı fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları yapılarak başlatılmıştır (Maliye Bakanlığı, 2009:70). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran 1999 Helsinki Zirvesi sonrasında 11/04/2000 tarihinde Lüksemburg da toplanan Türkiye-AT Ortaklık Konseyi sekiz alt komite oluşturulmasına karar vermiştir. Oluşturulan komitelerden birisi olan Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklanması konulu 8 No lu Alt Komite çalışmalarını özellikle dolaylı vergilendirme alanı başta olmak üzere vergi sistemi ve Türkiye nin vergilendirme alanındaki Topluluk Programlarına katılımı konuları üzerinde yoğunlaştırmıştır. 8 No lu Alt Komite çalışmaları çerçevesinde katılım öncesi stratejilerden faydalanan aday ülke konumundaki Türkiye nin 2003 yılından itibaren Fiscalis Programına katılımı sağlanmıştır. Fiscalis 2007 Programına Türkiye nin katılımını sağlayan Mutabakat Zaptı, 2003 yılında 2003/5797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 556 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

20 B. UBAY onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Karabacak, 2010:9) Programının yerini alan Fiscalis 2013 Programının kapsam olarak önceki programla aynı olması nedeniyle Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında varılan mutabakat ile Türkiye nin Fiscalis 2013 Programına 2007 Programında geçerli olan şartlar dahilinde katılımı sağlanmıştır. Bu nedenle Fiscalis 2013 Programına Türkiye nin katılımı için yeni bir Mutabakat Zaptı imzalanmamış ve daha önceki Programa katılım için imzalanan Mutabakat Zaptı geçerli sayılmıştır (Karabacak, 2010:10). Fiscalis Programı kapsamında Türkiye de yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca yürütülmekte olup Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılım masrafları her yıl Avrupa Komisyonu ile ortak olarak belirlenen ve bütünüyle ulusal bütçeden ayrılan yıllık katkı paylarından karşılanmaktadır (Karabacak, 2010:10). Türkiye, Fiscalis Programına dahil olduğu 2003 yılından bu yana düzenlenen faaliyetlere Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinde çalışan personelleri vasıtasıyla katılım gerçekleştirmiştir. Program kapsamında düzenlenen seminer, çalıştay, proje grubu, koordinasyon toplantısı ve çalışma ziyaretlerine 2010 yılı itibarıyla 200 civarında temsilci ile katılan Türkiye, ayrıca Program bünyesinde faaliyet göstermek üzere kurulan ve sekiz katılımcı ülkenin bulunduğu Ödeme Kaydedici Cihazlar proje grubunun çalışmalarına da katılmıştır. Türkiye, Fiscalis 2013 Programı kapsamında vergilendirme alanında birçok faaliyete de katılım sağlamaktadır. Bu katılımlar; KDV, ÖTV, vergi denetimi ve e- denetim, transfer fiyatlandırması, vergi kaçakçılığı ile mücadele gibi vergisel konular yanında ikili anlaşmalar, karşılıklı bilgi değişimi ve işbirliği gibi konularda da olmaktadır. Bu tür faaliyetler ile Türkiye açısından Avrupa Birliğine üye ülkelerin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve tüm katılımcı ülkelerin vergi uygulamaları hakkında bilgi birikiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye ayrıca 2008, 2009 ve 2010 yıllarında çeşitli Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vergilendirme alanında çalışan temsilcilerinin katıldığı üç adet Fiscalis çalışma ziyaretine ev sahipliği yapmıştır. Fiscalis Programı kapsamında yapılan çalışmalara aday ülkelerin katılım zorunluluğu bulunmamakla beraber düzenlenen faaliyetler; AB ye üye ve aday ülkelerin birbirlerinin vergi mevzuatlarını karşılıklı olarak tanımaları ve vergisel uygulamalarını karşılaştırarak deneyimlerini paylaşmaları açısından önem arz etmektedir. Fiscalis 2013 Programının başarısı ve takip eden mali dönemde devamlılığının sağlanması bakımından aday ülkelerin Avrupa Birliğinin vergilendirme politikasına uyumu ve üye ülkelerin vergi mevzuatlarının yakınlaştırılması kapsamında Program dahilinde yapılan faaliyetlerin Programın hangi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin ve uygulama sonuçlarının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Sonuç Program performansının; verimlilik, etkinlik ve uygunluk bakımından çok iyi olması nedeniyle değerlendirme pozitiftir. Ayrıca Fiscalis in AB katma değeri açıktır. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:30 Final Raporu Sunumu

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI

MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI MODÜL 2: DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ (DVİHEP) TANITIMI Modülün Hedef Kitlesi Öğretmenler Okul ve eğitim yöneticileri Maarif müfettişleri Modülün Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar:

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER BĠRĠMLERĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI TANITIM TOPLANTISI GÜNDEM İkili İş Birlikleri COST Horizon 2020 Erasmus+ Başvuru Yolları İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ İkili Proje Destekleri Çeşitli ülkelerle hükümetlerarası /kurumlararası

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı