Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1"

Transkript

1 Vergilendirme Alanında Avrupa Birliğinin İşbirliği Aracı: Fiscalis 2013 Programı 1 Birol UBAY * Özet Avrupa Birliğinin yirmi yedi üyeli yapısı İç Pazarda faaliyet gösteren yirmi yedi değişik vergilendirme sistemini de içinde barındırmaktadır. Bu farklı vergi sistemlerinin varlığı Topluluk içi serbest rekabeti bozucu etkilerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Birlik, İç Pazarın işleyişinin bozulmasını önlemek ve daha işler hale getirmek için farklı vergilendirme sistemlerinin ortaya çıkardığı engelleri ortadan kaldırmak ve üye ülkelerin vergilendirme mevzuatlarını Birlik vergi mevzuatı ile uyumlaştırmanın yanında üye ülkelerin vergi sistemlerini birbirine yakınlaştırmak için birçok enstrüman kullanmaktadır. Bu enstrümanlar arasından bir tanesi de mali bir program olarak görünmekle birlikte üye ülkelerin vergi sistemlerini ve uygulamalarını birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan Fiscalis Programıdır. Anahtar Kelimeler: Fiscalis, Vergilendirme, İç Pazar Cooperation Instrument of the EU in the Field of Taxation: Fiscalis 2013 Programme Abstract 27 member structure of European Union contains in itself 27 different tax systems. The existence of different tax systems has caused to rise distortions effecting intra-community free competition. Union has used many instruments to prevent the distortions on functioning of internal market and to remove obstacles which are created by different tax systems in order to make internal market more functional and to harmonize Member States different tax system with Union tax 1 Bu makaledeki görüşler Kurumu bağlayıcı değildir. * Gelir Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 538 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

2 B. UBAY legislations as well to approximation of Member States tax system to each other. The one of these instruments is, however it seems like a Fiscal Programme, the Fiscalis Programme which aims to approximate tax systems and practices of the Member States. Key Words: Fiscalis, Taxation, Internal Market JEL Classification Codes: H21, H24, H26, H27 Giriş Avrupa Birliğinde ekonomik entegrasyonun en önemli basamaklarından biri olarak görülen Ortak Pazarın kurulması ve düzgün işlemesi her ne kadar milli vergilendirme sistemleri arasındaki farklılıkların giderilmesi ve ortak bir vergilendirme politikasının uygulanmasına bağlı görünse de üye ve aday ülkelerin vergilendirme alanındaki mevzuatı uygulamakla görevli memurlarının da bu uyum sürecine dahil olmaları gerekmektedir. Üye ve aday ülkelerin kamu yönetimi alanında çalışan kamu görevlilerinin Birlik mevzuatına uyumu, farklı vergilendirme sistemleri arasındaki uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması açısından önem arz etmektedir. Avrupa Birliği bu ihtiyacı gidermek bakımından Fiscalis Programını yürürlüğe koymuştur. Fiscalis olarak adlandırılan Avrupa Birliği Programı dolaylı ve dolaysız vergilerle ilgilidir ve İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişinin iyileştirilmesini ve üye ülkelerin vergi idareleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Programın eylemleri; bilgi alışverişini ve güncel eğitim çalışmalarını içinde barındırır (Kesner-Skreb, 2008:3). Program ilk defa döneminde İç Pazardaki dolaylı vergilerin ıslah edilmesi amacıyla uygulanmış, döneminde de uygulanmaya devam edilmiştir. Her iki programın da amaçlarını gerçekleştirmekte başarılı olması gelecek dönemler içinde Programa devam edilmesi kararının alınmasına neden olmuştur. Böylece 11/12/2007 de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi; İç Pazardaki vergilendirme sisteminin işleyişini geliştirecek Fiscalis 2013 adlı Programın altı yıllık bir dönem için 01/01/2008 den 31/12/2013 e kadar uygulanması kararını almıştır (The Chartered Institute of Taxation, 2006). 1. Fiscalis Programının Kapsamı İç Pazarın başarılı bir şekilde işlemesi için vergi sistemlerine hükmedecek eşit ve etkili yasal hükümlerin bulunması önemlidir. Bu, özellikle vergi kaçağına karşı savaşarak rekabetin yıkıcılığından kaçınarak ve vergi idareleri ile vergi mükellefleri üzerindeki yönetim maliyetini azaltarak milli çıkarların korunmasında gereklidir. Birleştirilmiş ve etkili vergi kanunlarının uygulamasındaki başarı için; Birliğe üye ülkelerin ve aday ülkelerin mutlaka birlikte çalışmaları çok önemlidir (Kesner- Skreb, 2008:4). Birlik içinde ve gelecekteki üye ülkeler arasındaki etkili işbirliği, vergi sisteminin işleyişi ve vergi kaçakçılığına karşı savaşta kritik bir öneme sahiptir. Program ayrıca bu tür işbirliğine karşı olan yasal ve yönetsel zorlukları da ortaya çıkaracak ve bunların çözüm yollarını bulmaya yardım edecektir. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

3 Fiscalis 2013 Programında; bilgisayar bilgi değişim sistemlerinin ve bunların gelişiminin devam ettirilmesinde finansmanın önemine vurgu yapılmaktadır. Gelir ve tasarrufların üzerinden alınan vergiler gibi bazı vergilendirme bilgilerinin karşılıklı değişimi ile alakalı sistemlerin birbiriyle olan bağlantısının altı çizilmektedir. Ancak bu gibi uluslararası iletişim sistemlerinin gelecekteki gelişmeler ışığında tüm üye ülkelerin yanında aday ve potansiyel aday ülkelerin vergi idarelerini de birbirine bağlaması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Fiscalis 2013 Programı, milli vergi idarelerinin vergi memurları arasındaki profesyonel bağlantıyı daha çok çalışma ziyaretleri, seminerler, proje çalışma grupları ve benzerleri aracılığı ile sağlamaktadır. Bu bağlamda bu tür çeşitli katılımcı eğitim programları Avrupa vergi mevzuatının uyumlaştırılmasında çok yararlı olmaktadır (European Union, 2008a). Fiscalis 2013 de yer alan tüm tarafların işbirliği için iletişimde standart sözcüklerin kullanılması gerekmektedir. Bunun için Programda yer alan yerel vergi idarelerinin memurlarının gerekli dil eğitiminin mutlaka sağlanması gerekmektedir (European Union, 2008b). Fiscalis 2013 Programının genel hedefi; üye devletlerin vergi idareleri ve vergi memurları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve vergi sistemlerinin İç Pazardaki işlevinin geliştirilmesidir. Özel amaçları; Katma Değer Vergisi, gider vergileri, gelir vergisi, sermaye kazançları vergisi ve sigorta gelirleri vergisi ile ilgilidir (Kesner- Skreb, 2008:5). Bu alanlarda aşağıdakiler yapılabilir: Etkili bilgi değişiminin ve yerel vergi idareleri arasındaki işbirliğinin Trans Avrupa Vergi Bilgilendirme Sistemi aracılığı ile sağlanması, Vergi memurlarının, Birlik ve üye devletlerin kanunlarını öğrenmeleri yönünde eğitimlerinin sağlanması, Vergi idareleri ve vergi mükellefleri üzerindeki yönetim yüklerinin düşürülmesi (European Union, 2008c). Bu hedefleri adamakıllı bir şekilde yerine getirebilmek için Fiscalis 2013 bir dizi eylem öngörmektedir: İletişim ve bilgi değişim sisteminin, özellikle bilgisayar gelişim sistemleri aracılığı ile geliştirilmesi, Çok taraflı mükellef kontrol sistemindeki gelişiminin iki ya da daha fazla ülkeye tanınması, Vergi memurları için seminer ve proje grupları organizasyonları, Vergi memurları için üye ülkelere çalışma ziyaretleri, Vergi memurları için eğitim programları ve kişisel gelişim programları Fiscalis Programı kapsamında yer alan tüm uygulamalar ve gelişim aktiviteleri için 01/01/2008 ila 31/12/2013 arasındaki dönemde Birlik bütçesinden toplam tutarı euroluk pay ayrılmıştır. AB Komisyonu içindeki Vergi ve Gümrük Birliği Genel Direktörlüğü bu Programın uygulanmasını sağlamakla görevlendirilmiştir (European Union, 2008d). 2. Fiscalis 2013 Öncesi Vergi Programları 2.1. Matthaeus Vergi Programı Avrupa Birliğinde iç sınırların ortadan kaldırıldığı Tek Pazarda serbest rekabetin aksamaması için üye ülkelerin vergi mevzuatlarının uyumlaştırılması gerekliliği 540 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

4 B. UBAY yanında özellikle üye ülkeler arasındaki ticarete direkt olarak etkisi bulunan dolaylı vergilendirme alanında çalışan üye ülke memurları da İç Pazarın düzgün işlemesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar (93/588/EEC, 1993, m.1). Bunun yanında Avrupa Birliğinde iç sınır kontrollerinin kaldırılmasının İç Pazardaki rekabeti bozabileceği, ticaretin yön değiştirmesine veya vergi kaçakçılığı ve vergi kaybını arttırabileceği göz önüne alınarak dolaylı vergilendirme idarelerinin her düzeyde yoğun ve devam eden işbirliğinin İç Pazarını tamamlamak için birlikte çalışmalarını sağlayacak şekilde canlandırılması gereklidir. Ayrıca üye ülkelerdeki insan kaynaklarının kullanımını optimize etmek ve bunun için uygun elverişli mesleki eğitimin verilmesinin sağlanması ve milli idarelerin bu alanda aldığı önlemlerin kendi hedeflerinin başarılmasında yetersiz olması durumunda dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurlarının Topluluk çapında artan görevlerinin ve daha yakın çalışma ihtiyacının bilincini arttıracak ortak eylemler doğrultusunda milli idarelerin çabalarının desteklenmesi önemlidir. Ancak bu şekilde farklı üye ülkelerde uygulanan prosedürlerin, metotların ve organizasyonların müşterek olarak ortaya konan uygulamaları İç Pazarın düzgün işlemesi için gerekli karşılıklı güven ortamını sağlayacaktır. İşte bu nedenleri göz önüne alan Avrupa Birliği 29/10/1993 tarihli ve 93/588/EEC sayılı Konsey Yönergesi ile Ortak Pazarda faaliyet gösteren üye ülkelerin dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurlarının Topluluk mevzuatı bakımından eğitimlerini sağlayarak Topluluk ruhunu geliştirecek ve bu şekilde elde edilecek deneyimler yolu ile yapılması gerektiği tespit edilen değişikliklerin dolaylı vergilendirme alanına yayılmasını sağlayacak Mattehaus Vergi Programını yürürlüğe koymuştur. (93/588/EEC, 1993). Daha önce üye ülkelerin gümrük memurlarına yönelik olarak uygulanan Mattehaeus Programı Organizasyonundan Topluluk düzeyinde elde edilen deneyimlerin ve eğitim aktivitelerinin faydalarının, Mattehaus Vergi Programı kapsamında yapılacak organizasyonlar ile üye ülkeler nezdinde yayılması ve İç Pazarda dolaylı vergilendirme alanında çalışan memurların Topluluk ruhunun geliştirilerek ve elde edilen deneyimler neticesinde mutlaka yapılması gereken değişikliklerin dolaylı vergilendirme alanına uygulanması Avrupa Birliğinin hedefi olarak ortaya konulmuştur. Bu amaçla Topluluk seviyesinde dolaylı vergilendirme memurlarına yönelik olarak uygulanacak eğitim faaliyetlerini içeren Mattehaus Programı kapsamında; Komisyon, dolaylı vergilendirme memurlarının milli vergi idareleri arasında değişimini ve eğitim seminerlerini içeren pilot projeyi 1991 ve 1992 yıllarında uygulamaya koymuştur. Bu pilot projenin amacı uzun yıllara yayılacak ve diğer eğitim önlemleri ile daha iddialı hale getirilecek uygulamaların sağlanması için gerekli bilgilerin toplanmasıdır. Bu yıllarda uygulanan pilot proje sırasında elde edilen tecrübeler, memurların değişiminin ev sahibi ülkenin günlük işlemlerine dahil olmada bir avantaj ortaya çıkardığını göstermektedir. Ancak bu avantaj büyük ölçüde değiştirilen memurların ev sahibi ülkenin dilini bilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu yüzden milli idarelerin kendi memurları için dil kursları organize etmeleri çok önemli hale gelmektedir. Açılacak dil kurslarının sürekliliği ve mümkün olduğunca Topluluğun resmi dillerini kapsayacak şekilde olması üye ülke memurlarının programa daha etkili olarak katılabilmelerini sağlayacaktır (93/588/EEC, 1993). Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

5 Program kapsamında üye ülkeler arasında değiştirilen memurların yasal statüsü, görevleri ile ilgili konularda yerel memurlarla aynı olmalı ve değiştirilen memurların hukuki sorumlulukları ayrı olarak düzenlenerek ev sahibi ülkede uygulanabilir hukuki sorumlulukları kapsamalıdır. Aynı şekilde değiştirilen memurlar, ev sahibi ülkenin parçası oldukları günlük işlemlerinde milli memurların tabi olduğu mesleki gizlilik kurallarına tabi olacaklardır. Mattehaus Programı kapsamında üye ülkeler arasında değiştirilecek memurların sayısı mümkün olduğu ölçüde her yıl yüz kişi civarında tespit edilmiş ve bütçenin, eğitimin ve kabul kapasitesinin izin verdiği ölçüde bu sayının arttırılması öngörülmüştür. Program kapsamında üye ülkelerin vergi idareleri arasında değiştirilen memurlarla ilgili olarak geliştirilen eğitim çalışmaları Topluluk çapında hedeflenen amacın başarılması için önem arz etmektedir. Bu çalışmalar genel olarak eğitim seminerlerini ve üye ülkelerin okullarında oluşturulması düşünülen genel eğitim programlarını içermektedir. Eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenecek seminerler, Topluluk içindeki dolaylı vergilendirme idareleri arasındaki değişimler için ideal bir forum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerlerde yürürlükteki yasal enstrümanları geliştirecek ve idareler arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak öneriler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca anılan seminerler gerekli oldukça tüm kategorilere bağlı olan dolaylı vergilendirme memurlarını ve özellikle milli idarelerin okullarının eğiticileri ile diğer üye ülkelerdeki işlemlerin kontrolüne yönelik dolaylı vergilendirme kanunlarının uygulamasından sorumlu memurları ve her türlü mali kaçakçılıkla savaşan memurları ilgilendirmektedir (93/588/EEC, 1993). Genel eğitim programları ile ilgili düzenlemeler ise gerekli oldukça bütün Topluluk memurlarının uygulanan mevzuatlar konusunda kıyas yapılabilmelerini sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Böylece bu programlar Topluluk kurumları ve onların kuruluşları kadar Topluluk yasalarının eğitimini de içereceğinden dolaylı vergi memurlarının giderek artan şekilde Topluluk amaçlarına entegre olmalarına yardımcı olacaktır. Mattehaus Vergi Programının başarıya ulaşması ancak üye ülkeler gerekli kolaylıkları sağlarlarsa mümkün olacaktır. Bu amaçla bu Program kapsamında 91/341/EC sayılı Konsey Kararı ile Topluluğun gümrük memurları için oluşturulan Müşterek Eğitim Merkezine benzer şekilde dolaylı vergilendirme memurları için de Müşterek Eğitim Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır. Dört yıllık bir süre için uygulanması öngörülen Mattehaus Vergi Programı kapsamında yapılacak harcamaların Topluluk ve üye devletler arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle; diğer bir üye ülkeye atanan memurların dil eğitimi ile Programa katılan memurların seyahat ve asgari geçim harcamaları yanında Topluluk için düzenlenen seminer ve eğitim organizasyonlarının da masrafları paylaşılacaktır. Mattehaus Vergi Programını düzenleyen 93/588/EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 1. maddesine göre bu Programın amacı, üye ülkelerin milli vergi idarelerinde çalışan dolaylı vergilendirme memurlarının mesleki eğitiminin sağlanmasıdır. Yönergenin 2. maddesinde kavramların açıklamalarına yer verilmiştir. Bu maddeye göre Dolaylı Vergilendirme ; Topluluk mevzuatına tabi olan dolaylı vergiler anlamına gelmektedir. Memurların değiştirilmesi ; üye 542 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

6 B. UBAY ülkelerin memurlarının bu Yönerge bağlamında diğer üye ülkeleri ziyaret etmeleridir. Ev sahibi ülke servisi ; değiştirilen memurların görevlerini yerine getirecekleri vergilendirme servislerini ifade ederken Gönderici Servis ; değiştirilen memurların normal olarak görevlerini yaptıkları vergilendirme servisini ifade etmektedir (93/588/EEC, 1993). 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 3. maddesinde Programın hedefleri şu şekilde sayılmıştır: a) Üye ülkelerin dolaylı vergilendirme memurlarını, İç Pazarın oluşturulmasından ve yönetsel işbirliğinin gelişmesinden kaynaklanan uygulamalara hazırlamak ve Topluluk yasalarının daha iyi uygulanmasını sağlamak, b) Yerel memurların Topluluk düzeyindeki işlerinin farkına varmalarını sağlamak ve üye ülkelerin dolaylı vergilendirme idareleri arasında karşılıklı güveni tesis etmek, c) Dolaylı vergilendirme memurlarının mesleki eğitimlerine uygulanacak yenilikler sağlamak, d) Topluluk içinde daha çok personel hareketliliği ile dolaylı vergilendirme servislerinin bilgilerinden maksimum yararlanmak ve böylece İç Pazarın verimliliğini ve yönetimini geliştirmek, e) İç Pazar bağlamını içinde ilgili vergi idarelerinin koordinasyonunu gerçekleştirerek yoğun ve sürekli işbirliğini sağlamak. 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 4. maddesinde Program dahilinde yapılacak aktiviteler sıralanmıştır. Maddeye göre; dolaylı vergilendirme memurlarının milli vergi idareleri arasında değiştirilmesi, özellikle eğitim okullarındaki eğiticiler, dolaylı vergilendirmeden sorumlu memurlar ile vergi kaybına ve kaçağına karşı savaşmakla sorumlu memurlar kadar yönetsel iş birliğinden sorumlu memurları da kapsayacak şekilde eğitim seminerleri düzenlenmesi, üye ülkelerin eğitim okullarında, mesleki eğitim programlarının uygulanması ve değişime tabi tutulan memurlar için üye ülkelerde dil eğitim kurslarının açılması sağlanacaktır. 93/588/ EEC sayılı Konsey Yönergesi nin 5. maddesinde yetki ve sorumluluklar sıralanmış olup maddeye göre: 1. Üye devletler, değiştirilen memurların ev sahibi ülkenin aktivitelerinde etkili rol alabilmeleri için gerekli adımları atacaktır ve bunun sonunda bazı memurlar, üye ülkelerin yasal sistemleri uyarınca kendilerine havale edilen görevler ile ilgili olarak yetkilendirilecektir. 2. Değişim süresince, değişen memurların görevleri ile ilgili olarak hukuki sorumlukları üye ülkenin yerel memurlarıyla aynı şekilde olacağı üzerinde anlaşılacaktır. 3. Değiştirilen memurlar, yerel memurların bağlı oldukları mesleki gizlilik kurallarına tabi olacaklardır. Yönergenin 6. maddesine göre üye devletler, Programa katılan memurlara gerekli dil eğitimini sağlayacaklardır ve 7. maddeye göre; uygulamalardan kaynaklanan masraflar Topluluk ile üye ülkeler arasında paylaşılacaktır. Aynı maddenin 2 ve 3. fıkralarına göre ise üye ülkeler değişime tabi tutulan memurların seyahat ve asgari geçim masrafları ile dil eğitimlerinin masraflarını karşılayacaklardır (93/588/EEC, 1993). Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

7 2.2. Fiscalis Programı Avrupa Birliği, İç Pazardaki dolaylı vergi sisteminin işleyişini güçlendirmek için uygulamaya konulan Mattehaus Vergi Programının başarılı olması nedeniyle bu Programın yerini alacak olan çok yıllı Topluluk Eylem Programını (Fiscalis) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 30/03/1998 tarih ve 888/98/AT sayılı Kararı ile kurmuştur Programı olarak anılan bu Programın geliştirilmesi ve İç Pazardaki vergi sistemlerinin işleyişini iyileştirecek ve Kurucu Antlaşmanın hedeflerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 03/12/2002 tarih ve 2235/2002/AT sayılı Kararı ile 01/01/ /12/2007 dönemi arasında uygulamaya konulan ve Fiscalis 2007 olarak anılan Fiscalis Programı kabul edilmiştir (Commission of the European Communities, 2008). Mattehaus Vergi Programının yerini alan Fiscalis 2007 Programı; 1- Memurlar arasında, özellikle dolaylı vergi alanında Topluluk yasalarının genel standartlarının en iyi şekilde anlaşılmasının sağlanması ve üye ülkelerde uygulanmasının sağlanması, 2- Üye ülkeler arasında ve onlarla Komisyon arasında etkili, verimli ve kapsamlı işbirliğinin korunması, 3- İdarelerin ve vergi mükelleflerinin en iyi yönetsel uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması yönündeki ihtiyaçları dikkate alınarak yönetsel süreçlerin gelişiminin devamının sağlanması amaçlarını güderken mevzuatı basitleştirmek ve modernize etmek, vergi idarelerini modernize etmek, Topluluk mevzuatını tüm üye ülkeler nezdinde aynı tarzda uygulamak ve yönetsel işbirliğini geliştirerek yolsuzluklara karşı savaşmak gibi stratejik hedefler öne sürmüştür (Decision 2235/2002/EC, 2002). Fiscalis 2007 Programı çerçevesinde İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri kurularak bunların kullanım kılavuzları Komisyon ve üye ülkelerce hazırlanacaktır. Donanım, yazılım ve ağ bağlantılarının sistemin uyumunun sağlanması için tüm üye ülkelerde aynı tarzda olması sağlanacaktır. 2235/2002/AT sayılı Yönergeye göre Komisyon ve üye devletler altı aydan uzun olmayacak şekilde memurların değişimini, seminerleri ve pilot uygulama şeklinde ikili ve çok taraflı kontrol uygulamalarını Topluluğun işbirliği için olan yasal çerçevesinde organize edeceklerdir. Komisyon ve üye ülkeler memurları için genel eğitim sağlayacaklar ve her üye devlet kendi memurlarına dolaylı vergilendirme eğitim kursları açılmasını sağlayacaktır. Üye devletler kendi memurlarının Programa katılımlarını sağlamak için gerekli dil ve mesleki eğitimi sağlayacaktır. Ayrıca Programın uygulanması için yapılacak gerekli masraflar Topluluk ve üye ülkeler arasında paylaşılacaktır. 01/01/ /12/2007 arasındaki periyodun finansal çerçevesi 44 milyon euro olarak belirlenmiştir. Yıllık tahsisat, finansal perspektif sınırları içerisinde bütçe yetkililerince tahsis edilecektir (Europa Media Trainings, 2008). Görevleri yürütmek için Komisyon, alınan tedbirlerle ilgili olarak Yönetsel İşbirliği Daimi Komitesine danışacaktır. Eğer Komisyonun uygulamak istediği tedbirler Komitenin görüşlerine uygun olmaz ise Konsey üç aylık bir periyot içinde farklı bir karar alabilecektir (Decision 2235/2002/EC, 2002, m.14). Programın değerlendirilmesi, üye ülkelerin belli bir süreye göre gönderecekleri ara rapor ve final raporlarına göre yapılacak olup Komisyon, üye devletlerin ara 544 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

8 B. UBAY raporlarına ve Programın devamına ilişkin arzulara dayalı olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseye görüşünü sunacaktır. Fiscalis 2007 Programının temelini oluşturan 2235/2002/AET sayılı Yönerge Avrupa Birliğinin genişleme süreci ve uygulama sonuçları dikkate alınarak 787/2004/AT sayılı Karar ve 885/2004 No lu Konsey Tüzüğü ile Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya nın Birliğe katılımları nedeniyle malların serbest dolaşımı, şirketler hukuku, tarım, vergilendirme, eğitim, öğretim, kültür ve görsel-işitsel politika ve dış ilişkiler alanlarında değişikliğe tabi tutulmuştur. 3. Fiscalis 2013 Programı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin İç Pazardaki dolaylı vergi sisteminin iyileştirilmesini amaçlayan ve 888/98/AT sayılı Kararı ile uygulamaya konulan Topluluk eylem programı Fiscalis 2002 Programı ve 2235/2002/AT sayılı Kararı ile uygulamaya konulan Topluluk eylem Programı Fiscalis 2007 nin uygulamada sağladığı başarı neticesinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Roma Antlaşması nın 95. maddesini göz önünde tutarak ve Avrupa Komisyonu ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin olumlu görüşünü alarak İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişini iyileştirecek bir Topluluk Programı olan Fiscalis 2013 Programını 11/12/2007 tarih ve 1482/2007 sayılı Karar ile yürürlüğe koymuştur. Bu Kararla kurulan Program altı yıllık bir periyot boyunca yürürlükte kalacak ve devam süresi boyunca Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasında bütçe disiplini ve doğru mali yönetim konuları üzerine yapılan 17/05/2006 tarihli Kurumlararası Anlaşmada yer alan çok yıllı finansal taslağa bağlı kalacaktır (Europe Media Magazine, 2008). İç Pazarda, Topluluk yasasının etkili, aynı ve verimli uygulanması, Topluluk vergi sisteminin işleyişi için önemlidir. Bilhassa vergi kaçağı ve vergiden kaçınmayla savaşmada haksız rekabetin tahrifatın önlenmesinde ve yönetimler ile vergi mükelleflerinin üzerindeki yükleri azaltarak milli finansal çıkarları korumak açısından oldukça önemlidir. Topluluk mevzuatının bu şekilde etkili, aynı ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak üye ülkelerle ortak şekilde hareket etmek zorunda olan Topluluk için bir sorundur. Üye ülkeler ve aday ülkeler arasında ve onlar ile Komisyon arasındaki etkili ve verimli işbirliği vergi sistemlerinin işleyişi ve yolsuzlukla savaşmada anahtar unsurdur. Bu bakımdan Fiscalis 2013 Programı mevzuatı tanımlamaya ve işbirliğini engelleyen yasal mevzuatı ve yönetsel uygulamaları belirlemeye yardım edecektir (Decision 1482/2007/EC, 2007). Fiscalis 2013 Programı kapsamında Birliğe aday ülkelerin katılım süreçlerinin desteklenmesi ve katılım tarihlerinden itibaren Topluluk mevzuatının gerektirdiği ödevlerin tamamını üstlenecek vergi idarelerinin bu ülkelerde devreye sokulmasının sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Program bundan dolayı aday ülkelere açık olacak ve benzer bir yaklaşım potansiyel aday ülkeler için de uygulanacaktır. Fiscalis 2007 Programı altında finanse edilen ve bilgisayar ağı ile donatılan Avrupa-Ötesi güvenli İletişim ve Bilgi Değişimleri Sistemleri, Topluluk içindeki vergilendirme sistemlerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bundan dolayı Fiscalis 2013 Programı kapsamında finanse edilmeye devam edilmektedir. Ayrıca vergilendirilebilir ürünlerin hareketlerinin ve denetiminin bilgisayarlaştırılması ile ilgili olan ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

9 16/06/2003 tarih ve 1152/2003/AT sayılı Kararı ile kurulan Vergi Hareketi Kontrol Sistemi (VHKS) (Excise Movement Control System) ve tasarruf gelirleri şeklindeki faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili 3/06/2003 tarih ve 2003/48/AT sayılı Konsey Yönergesinin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulması gerekli olan bilgisayar sistemi gibi vergi ile ilgili başkaca bilgi değişim sistemleri de Fiscalis 2013 Programı kapsamında desteklenecektir. Avrupa Birliğinin 2002 ve 2007 Fiscalis Programlarından kazandığı deneyimler; çalışma ziyaretleri, seminerler, proje grupları ve çok yönlü kontroller gibi profesyonel aktiviteler için farklı milli vergi idarelerinden getirilen memurların bir araya toplanmasının bu gibi programların hedeflerine ulaşmaya katkı sağladığını göstermektedir. Bundan dolayı daha sonra ortaya çıkabilecek ihtiyaçları daha etkili bir biçimde yanıtlayacak yeni tip aktiviteler geliştirilene kadar bu uygulamalar Fiscalis 2013 Programı kapsamında devam edecektir. Aynı şekilde 2002 ve 2007 Programlarından elde edilen deneyimler; eşgüdümlü gelişim ve müşterek eğitim programlarının uygulanmasının bu Programların özellikle Topluluk yasasının anlaşılmasında yüksek standart sağlanması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli katkı sağladığı görülmüştür. Bu bağlamda elektronik öğrenim ortamının sunduğu fırsatlardan Fiscalis 2013 Programı kapsamında tam olarak yararlanılmaya çalışılacaktır. Vergilendirme alanında görev yapan memurlar Programa katılımı ve işbirliği için yeterli standartta dil yetisine sahip olmalıdırlar. Memurlarına gerekli dil eğitimini sağlamak katılımcı ülkelerin sorumluluğundadır. Ayrıca memurlar için üçüncü ülkelerin ya da uluslararası organizasyonların temsilcileri gibi uzmanların katılımlarıyla belli aktiviteler organize edilecektir. Her ne kadar Programın birincil önceliklerine ulaşmak katılımcı ülkelere bağlı olsa da Topluluk eylemleri bakımından Program dahilinde yapılan faaliyetlerin koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında altyapı ve gerekli teşviklerin sağlanması da gereklidir. Üye devletler tarafından Kararın hedeflerine yeterli oranda ulaşılamaması ve eylemlerin ölçek ve etkilerinden dolayı bu hedeflere Topluluk seviyesinde ulaşmak daha yararlı olacaktır. Bu yüzden Kurucu Antlaşmanın 5. maddesinde düzenlenen üyelik prensiplerine uygun olarak gereken tedbirlerin alınması gereklidir. Aynı maddede düzenlenen ölçülülük prensibine uygun olarak bu 1482/2007 sayılı Kararda öngörülen önlemler belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olanların ötesine geçmeyecektir (European Commission, 2011). Fiscalis 2013 Programı boyunca, 1482/2007 sayılı Karar; 17/05/2006 tarihli Kurumlararası Anlaşmanın 37. maddesinin amacı olan bütçe disiplini ve doğru mali yönetimi içindeki mali zarfı teşkil etmeyi birinci referansı olarak alarak yıllık bütçe prosedürü süresince bütçesel otoriteyi sağlayacaktır (Decision 1482/2007/EC, 2007, m.8). 1482/2007 sayılı Kararın 1. maddesine göre; çok yıllı Topluluk eylem Programı Fiscalis 2013 İç Pazardaki vergi sisteminin işleyişini geliştirmek için 1/01/2008 ila 31/12/2013 dönemleri süresince oluşturulmuştur. Program dahilinde yapılması planlanan faaliyetler Kararın 2. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: (a) İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri, (b) 24. maddede tanımlanan çok yönlü kontroller, (c) Seminerler ve çalışma grupları, (d) İş ziyaretleri, 546 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

10 B. UBAY (e) Eğitim aktiviteleri, (f) Programın hedeflerine ulaşmak için gerekli diğer benzer aktiviteler. Fiscalis 2013 Programı kapsamına daha önceki 2002 ve 2007 Programlarından farklı olarak vergilendirme alanında sadece dolaylı vergiler değil, Katma Değer Vergisi ve 92783/AET, 95/59/AT ve 2003/96/AT Yönergelerinde yer alan alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergileri ile birlikte enerji ürünleri ve elektrik üzerinden alınan vergiler yanında 77/779/AET Yönergesinin 1 ve 2. maddesinde tanımlanan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile 76/308/AET Yönergesinin 3. maddesinde tanımlanan sigorta primleri üzerinden alınan vergiler de dahil edilmiştir. Program kapsamında yapılması öngörülen Çok yönlü kontrol ; en az bir üye devletin genel ya da bütünleyici çıkarlarını kapsayacak şekilde iki ya da daha fazla katılımcı ülkenin vergilendirilebilir kişiler ile ilgili bir ya da daha fazla vergi yükümlülüğünün eşgüdümlü kontrolü için organize olmalarıdır. Fiscalis 2013 Programına katılabilecek ülkeler 1482/2007 sayılı Kararın 3. maddesine göre Birliğe üye ülkeler ile genel ilkeler ve genel koşullara uygun olarak ön katılım stratejisinden faydalanan aday ülkeler ve bu ülkelerin Topluluk Programlarına katılım şartlarını oluşturan ilgili çerçeve antlaşması ve Ortaklık Konseyi Kararları ayrıca potansiyel aday ülkelerin Topluluk programlarına katılımları ile ilgili çerçeve antlaşmaları ile bu ülkeler için belirlenen hükümlere uygun olarak potansiyel aday ülkelerdir. Program süresince katılımcı ülkeler memurları tarafında temsil edileceklerdir. Fiscalis 2013 Programı genel olarak İç Pazardaki vergilendirme sistemlerinin katılımcı ülkeler, yönetimleri ve memurları arasındaki işbirliğinin arttırılarak geliştirilmesini hedeflerken konular itibarıyla özel hedefler de belirlemiştir. Buna göre Programın özel hedefleri şu şekildedir: (a) Katma Değer Vergisi ve Tüketim Vergileri ile ilgili olarak (i) Etkili, verimli ve yaygın bilgi değişimini ve yönetsel işbirliğini güvenceye almak, (ii) Topluluk yasasının ve üye devletlerdeki işleyişinin daha iyi anlaşılabilmesi için memurlara imkân sunmak, (iii) Yönetimler ve vergi mükellefleri arasında iyi yönetim uygulamalarının gelişimi ve yaygınlaştırılması ihtiyaçlarının dikkate alınarak yönetim süreçleri gelişiminin devamının sağlanması. (b) Gelir ve Sermaye Vergileri ile ilgili olarak (i) İyi yönetim uygulamalarının paylaşımını içerecek, etkili ve verimli bilgi değişimi ve yönetim işbirliğinin sağlanması, (ii) Topluluk yasasının anlaşılması ve üye devletlerdeki uygulaması ile ilgili olarak memurlara yüksek anlama standartlarının sağlanması, (iii) Sigorta primleri üzerinden alınan vergiler bakımından yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, var olan kuralların daha iyi uygulanmasının sağlanması, (iv) Aday ve potansiyel aday ülkeler bakımından bunların vergi mevzuatı ve yönetim kapasitesi alanlarında katılım için gerekli tedbirleri almaları ve bu ülkelerin özel ihtiyaçlarının karşılanması. Fiscalis 2013 Programı kapsamında İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin işlevselliğinin sağlanması ve geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda değerlendirilecek İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri 1482/2007 sayılı Kararın 6. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre; Genel iletişim ağı/genel sistem ara yüzü (CCN/CSI), KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES), Tüketim Vergileri Sistemi, Vergi Hareket ve Kontrol Sistemi (EMCS) ve Topluluk mevzuatına uygun kurulan ve 5. maddede sayılan çalışma programları için sağlanan vergi türleri ile ilgili herhangi yeni İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri bu kapsamda değerlendirilecek ve Komisyon ile üye devletler İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin işlevsel olmasını sağlayacaklardır. Topluluğun İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri unsurları tüm üye devletler tarafından genel olarak kullanılacak bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ve ağ bağlantıları olacaktır. Komisyon, Topluluk adına bu unsurların işlevsel durumunu temin etmek için gerekli sözleşmeleri yapmaya yetkilendirilmiştir (European Commission, 2008e). Topluluk dışı İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri; bu sistemlerin bir bölümünü oluşturan milli veri bankalarından, Topluluk ve Topluluk dışı unsurların arasındaki iletişim ağlarından ve her üye devletin kendi yönetimlerindeki sistemlerin tam işleyişine uygun olmasına dikkat edilen yazılım ve donanımlardan oluşmaktadır. Üye devletler Topluluk dışı unsurları çalışır halde tutmayı ve Topluluk unsurları ile birlikte çalışır kılmayı sağlamakla yükümlüdürler. Komisyon, üye devletlerle işbirliği yaparak Topluluk içi ve Topluluk dışı sistem unsurlarının işlemesi ve kurulması safhalarını ve yukarıda sayılan unsurların çalışırlığını, birbiri ile bağlantısını ve sürekli gelişimini koordine edecektir. Üye devletler bu amaçla planlarını oluşturacaklar ve bitiş tarihlerini belirleyeceklerdir (Decision 1482/2007/EC, 2007, m.7). Program kapsamında katılımcı ülkeler memurları için çalışma ziyaretleri organize edeceklerdir. Çalışma ziyaretleri bir aydan uzun olmayacaktır. Her çalışma ziyareti profesyonel bir aktiviteyi hedefleyecek ve ilgili memur ve yönetimlerce tam olarak hazırlık, gözlem ve değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca katılımcı ülkeler ziyaretçi memurların ev sahibi yönetimlerin aktivitelerinde etkili rol almalarını sağlayacaklardır. Bunun sonunda ziyaretçi memurlar ev sahibi devletin yasal sistemine uygun olarak ev sahibi devletçe kendilerine emanet edilen vergi ile alakalı görevleri yerine getirmek üzere görevlendirileceklerdir. Çalışma ziyaretleri süresince, ziyaretçi memurların görevleri ile ilgili hukuki sorumlulukları, ev sahibi ülkenin memurlarının sorumlulukları ile aynı şekilde olacaktır. Ziyaretçi memurlar, ev sahibi yönetimin memurları gibi saydamlık ve profesyonel sır tutma yükümlülüğü altındadırlar. Katılımcı ülkeler, Komisyonla işbirliği halinde var olan eğitim programlarının geliştirilmesi ve gerekli olan yerde memurlara ortak bir içerik sunan yeni programlar sağlayarak gerekli profesyonel beceri ve bilgiyi kazanmalarının sağlanması, uygun olan yerlerde tüm katılımcı ülkelerin memurlarına, bir katılımcı ülkenin kendi memurlarına sağladığı kurslara benzer vergilendirme alanında eğitim kursları açılması ve genel vergi eğitimi için gerekli araçların gelişiminin sağlanması amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yapısal işbirliğini kolaylaştırıcı önlemler alacaklardır. Bunun yanında katılımcı ülkeler, şartlar dahilinde müştereken geliştirilmiş eğitim programlarını kendi milli eğitim programlarına entegre edeceklerdir. Ayrıca katılımcı ülkeler kendi eğitim programlarına uygun olarak memurlarının genel profesyonel beceri ve bilgiyi kazanmaları için ilk ve devam eden 548 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

12 B. UBAY eğitim ihtiyaçlarını almalarını ve programa katılımda yeterli dil yeteneği seviyesine erişmeleri için gerekli olan dil eğitimini almalarını sağlayacaktır. 01/01/2008 ila 31/12/2013 periyodunda uygulanacak Fiscalis 2013 Programının öngörülen bütçesi euro olacaktır. Yıllık ödeneklere, bütçe disiplini ve doğru mali yönetim üzerine olan 17/05/2006 tarihli Kurumlararası İlişkiler Anlaşmasının 37. maddesine uygun olarak çok yıllı finansal çerçevenin limitleri içinde bütçe yetkilisi tarafından izin verilecektir. Programın uygulanması için gerekli harcamalar Topluluk ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanacaktır. Ancak Avrupa Birliği, Topluluk içi İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin; tedarikleri, geliştirilmesi, donanımı, bakımı ve günlük işlemi için olan maliyetleri, çok yönlü kontroller, çalışma ziyaretleri, seminerler ve proje grupları ile alakalı katılımcı ülke memurlarınca yapılan seyahat ve geçim harcamalarını, seminerlerin örgütsel maliyetlerini, uzman katılımcılar tarafından yapılan seyahat ve geçim harcamalarını, tüm katılımcı ülkeler için genel olan eğitim sistemleri ve modüllerin tedarik, gelişim, kurulum, bakım masraflarını ve Programda belirtilen diğer aktivitelerin tüm Program maliyetinin en fazla %5 i kadar olan kısmını karşılayacaktır. Bunun yanında katılımcı ülkeler; Topluluk dışı İletişim ve Bilgi Değişim Sistemleri unsurlarının tedariki, geliştirilmesi, kurulumu, bakımı ve günlük işleyişinin maliyetleri ile kendi memurlarının dil eğitimlerini de içeren ilk ve sürekli eğitimlerinin masraflarını karşılayacaklardır. Fiscalis 2013 Programı, katılımcı ülkeler ve Komisyon tarafından sürekli müşterek izlemeye tabi olup Programın yarı dönem ve final değerlendirmeleri, Komisyonun sorumluluğu altında katılımcı ülkelerin raporlarının ve konu ile ilgili herhangi diğer bir bilginin kullanılması ile yapılacaktır. Program 1482/2007 sayılı Kararda ortaya konulan hedefler bakımından değerlendirilecektir. Ara dönem değerlendirmesi, Programın ara dönem süresince elde edilen sonuçların hem verimlilik ve etkililik açısından hem de programa uyumluluk ve aktivitelerin etkisi bakımından gözden geçirilmesidir. Ayrıca fonların kullanılışı ve izleme ve uygulamanın gelişimi bakımından değerlendirme yapmaktadır. Final değerlendirmesi ise Programın verimliliği ve etkililiği üzerine konsantre olmuştur. Yarı dönem ve final değerlendirmeleri Komisyonun internet sitesinde yayınlanacaktır (Europa.eu, 2011) Fiscalis 2013 Ara Dönem Değerlendirme Raporu Neler İçermektedir? 1993 den bu yana İç Pazardaki vergilendirme sistemlerinin düzgün işlemesini sağlamak ve hilecilikle mücadeleye yardımcı olmak için bir dizi AB vergilendirme programları uygulanmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte faaliyetleri, işbirliği ve bilginin paylaşımı süreçlerini ve milli vergi idareleri arasında en iyi uygulamaları destekleyen Matthaeus Vergi Programını Fiscalis Programı takip etmiştir. Fiscalis 2013 bu serideki en son vergilendirme programıdır döneminde yürürlükteki Programın faaliyet amaçları dört başlık altında toplanabilir: Etkili, verimli ve kapsamlı bilgi değişimi ve yönetsel işbirliği sağlamak, Memurların, AB yasalarını ve bunların üye ülkelerdeki uygulamalarını anlamalarında yüksek standartlar oluşturmak, Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

13 İdarelerin ve vergi mükelleflerinin iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve yayılmasına yönelik ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetsel usullerin sürekli gelişimini sağlamak, Aday ülkelerin ve potansiyel adayların, vergi mevzuatı ve yönetsel kapasite alanında katılım için almaları gereken gerekli önlemler ile ilgili özel ihtiyaçlarını karşılamak. Bu amaçlara ulaşılması bakımından Program, faydalanıcılarına -esasen üye ülkeler, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeler yanında Avrupa Komisyonu- bir dizi araçlar sunmaktadır: Bilgi teknolojileri sistemleri, ortak eylem (esas olarak toplantılar ve Çok Taraflı Kontroller), eğitim araçları. Ek olarak Komisyondaki Program yönetim takımı ve üye ülkelerdeki iletişim kontak noktaları (Fiscalis milli koordinatörü dahil) Programın faaliyetlerini desteklemekte ve koordine etmektedir. Fiscalis 2013 ile ilgili olarak Haziran 2011 de yayınlanan ara dönem değerlendirme raporu yaklaşık dört yıldır uygulanan Programın genel bir değerlendirmesini sunmuştur. Fiscalis 2013 ün ara dönem değerlendirmesi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından İç Pazarda vergilendirme sistemlerinin faaliyetlerini geliştirmek için kurulan Topluluk Programı (Fiscalis 2013) başlıklı 1482/2007/EC sayılı Kararda talep edildiği üzere yapılmıştır. Bu raporla 2008 den bu yana başarılan süreç ve üye ülkelerin ihtiyaçları ile alakalı program amaçları değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ayrıca eylem planlaması bakımından geriye kalan program yıllarının ayarlanmasına yardım etmeyi, kararların içini doldurmayı ve daha sonraki programlama dönemini dizayn etmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar ara dönem değerlendirmesi esas olarak mevcut dönemini ilgilendirse de Fiscalis Programı uzun bir geçmişe sahiptir ve farklı program dönemleri arasında yüksek bir devamlılık derecesi bulunmaktadır. Bundan dolayı programın verimlilik değerlendirmesi sadece mevcut program dönemi ile sınırlı değildir, ama daha çok programlara sistematik açıdan bakmakta ve genel olarak AB içindeki vergi işbirliği gelişmeleri yanında Fiscalis içindeki gelişmeleri de dikkate almaktadır. Bu değerlendirmede kullanılan metodoloji, masa araştırmalarını, etütleri, görüşmeleri ve örnek olay çalışmalarını içeren klasik yönteme dayanmaktadır. Ek olarak yeterli deliller tarafından desteklenen tüm çıktıları sağlamak için kaynak üçgenine büyük önem verilmektedir. Bu yüzden, değişik tipte anket katılımcılarına göre dizayn edilmiş beş anket hedeflenmiş, yaklaşık elli, altmış mülakat yürütülmüş (durum incelemeleri dahil), program yönetim birimi tarafından toplanan tüm yerinde değerlendirmeler ve gözlem verileri analiz edilmiş ve Fiscalis faaliyetleri ve programın faaliyet gösterdiği içerikler üzerine ek masa araştırmaları yürütülmüştür Verimlilik Değerlendirmeler Fiscalis 2013 ün katılımcı milli vergi idareleri arasında bilgi değişimi ve yönetsel işbirliğinin geliştirilmesine büyük oranda katkı sağladığını göstermektedir. Bu alanda Fiscalis, diğer üye ülkelerden olan ilgili verilere daha kolay ve kısa sürede ulaşmayı sağlayan mevcut bilgi değişimi sistemlerinin desteklenmesinin sürdürülmesini önermektedir. Program ayrıca tüm vergi alanlarında bilgi değişimini ve yönetsel işbirliğini önemli derecede geliştiren yeni araçların kullanımına da katkıda bulunmuştur. Özellikle Fiscalis 2013, AB içinde özel tüketim vergilerine tabi tüketim mallarının hareketlerinin izlenmesine olanak veren bilgisayarlı sistem sayesinde tüketim alanında önemli ilerlemeler sağlayan 550 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

14 B. UBAY Tüketim Hareketleri ve Kontrol Sistemi uygulamalarını desteklemiştir (daha önce bu kağıt üzerinde yapılmaktaydı). Dolaysız vergilendirme alanında program yönetsel işbirliğini tesis eden e- bildirim gelişmelerine destek vermiştir. Bu arada Ortak Eylem, bilgi değişimi ve yönetsel işbirliği bakımından program amaçlarına katkı sağlamıştır. Bunlar bilgi teknolojileri sistemleri uygulamalarına ve gelişmelerine kritik destekler sağlamışlardır. Bilgi teknolojileri sistemleri; Çok Taraflı Kontroller yoluyla eş zamanlı kontroller sağlamış ve milli idareler arasında gayri resmi ve düzenli işbirliği ile bilgi ve belge değişiminin gelişmesinin desteklenmesinde bir araç olmuşlardır. Fiscalis bundan başka hilecilikle mücadelede erken uyarı sistemi olan Eurofisc in uygulamalarını da desteklemiştir. Fiscalis 2013, vergi memurları tarafından AB yasalarının ve bunların uygulamalarının anlaşılmasında yüksek bir standarda ulaşmada geniş çapta katkı sağlamıştır. Kanıtlar bu hedefe yönelik program katkılarının, KDV ve özel tüketim vergileri alanında yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle düzenlemeleri uygulamanın zor olduğu ve Tüketim Hareketleri ve Kontrol Sistemi uygulamalarının birçok üye ülke için bir zorluk olduğu tüketim alanında başarılar dikkat çekicidir. Bununla birlikte bulgular, program faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu dolaysız vergilendirme alanında, Birlik yasalarının ve bunların üye ülkelerdeki uygulamalarının yüksek standardına, programın katkısının oldukça düşük olduğunu göstermesi bakımından inceliklidir. Ayrıca açıktır ki, bu hedef için değişik yaklaşımlar mevcuttur. Bilhassa Fiscalis, Avrupa Komisyonuna yeni mevzuat uygulamalarında veya var olan mevzuat ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında, özellikle seminer ve çalıştay organizasyonları yolu ile AB yasalarının anlaşılmasında yüksek standardı sağlamada yardımcı olan bir enstrümandır. Bunun yanında katılımcı ülkeler AB nin farklı vergi sistemlerinde var olan uygulamalar ve prosedürlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya ve AB yasalarının uygulanması ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşmaya (çalışma ziyaretleri bu bakımdan sağlanan bir araçtır) odaklanmışlardır. Bu sebeplerden ötürü, katılımcı ülkelerden toplanan veriler, Fiscalis in geniş çapta Birlik yasalarının üye ülkelerdeki uygulamalarının iyileştirilmesinden ziyade Birlik yasalarının anlaşılmasında yüksek standartlara ulaşılmasında katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca e-öğrenme araçları, AB yasalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için seminerler ve çalıştaylarda tercih edilmektedir. Fiscalis 2013, ayrıca milli idareler arasında iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve yayılmasına büyük çapta katkı sağlamıştır. Birçok faaliyet bu amaca katkı sağlamıştır. AB yasalarının daha yeknesak ve etkin uygulanması ve hilecilikle mücadele kapasitelerinin arttırılmasını içeren program faaliyetlerinin birçoğu iyi yönetsel uygulamaların gelişimi ve karşılıklı değiştirilmesi tarafından desteklenmiştir. Hilecilikle mücadele bakımından, örneğin Fiscalis tarafından desteklenen değişik platformlar tarafından risk yönetimi ve e-denetim alanlarında önemli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Farklı vergi alanları bakımından, bunların faaliyetsel amaçlarına Fiscalis in katkıları KDV ve özel tüketim vergileri alanlarında oldukça önemli ve pozitif olarak değerlendirilmiştir. Dolaysız vergilendirme alanında da programın katkısı önemli ve pozitif olarak değerlendirilmekle beraber küçük çaptadır. Bu, dolaysız vergilendirme alanındaki Fiscalis faaliyetlerinin son zamanlara kadar sınırlı olmasının üye ülkelerin genel olarak milli yetki içinde olan bu alanda işbirliği yapma konusunda Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

15 isteksiz davranmaları ile bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Fiscalis 2013 ve dolaysız vergilendirme alanındaki faaliyetlerde meydana gelen politika kaymaları gittikçe artmaktadır. Kanıtlar, 2008 Programının dolaysız vergilendirmede yönetsel işbirliğini desteklemesinden bu yana Fiscalis in milli idarelerin arasında işbirliğindeki karşılıklı çıkarları ile ilgili farkındalıkları arttırdığını göstermektedir. Katılım için gerekli tedbirleri almaları için aday ve potansiyel aday ülkelerin desteklenmesi bakımından tüm seviyelerde Fiscalis e taraf olmanın katılım için gerekli tedbirleri almayı dolaysız olarak desteklemesinden dolayı değerlendirmenin sonuçları daha belirsizdir. Aday ve potansiyel aday ülkeler, programa tamamen entegre edilmiştir ve program faaliyetlerinde faal hale getirilmişlerdir ama çalışma ziyaretleri dışında aday ve potansiyel aday ülkelerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik bir faaliyet bulunmamaktadır. Bundan dolayı programa taraf olma ve katılıma yönelik süreç arasında bir illiyet bağı kurmak zordur. Bununla beraber Fiscalis, AB vergi mevzuatının daha iyi anlaşılması için iletişim ağı kurulmasını desteklemekte ve bu da ülkeleri katılım için hazırlamada yardımcı olmaktadır. Spesifik ve tüm amaçları bakımından program başarıları ile ilgili olarak ankete katılanlar ve görüşme yapılanlar tarafından Fiscalis 2013 ün İç Pazarda vergilendirme sistemlerinin düzgün işleyişinin geliştirilmesine katkısı olumlu ve dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. Program, AB yasalarının yeknesak, etkin ve verimli uygulanmasına ve hilecilikle mücadelede daha etkili olunmasına katkıda bulunmuştur. Bazı örneklerde (Çok Taraflı Kontroller ve ayrıca KDV Bilgi Değişim Sistemi gibi) Fiscalis faaliyetleri ile hilecilik denetimleri artışları arasındaki açık bağlantı görülebilir. KDV ve Özel Tüketim Vergisi alanında programın başarıları dikkat çekicidir. Dolaysız vergilendirme alanında bulgular Fiscalis faaliyetlerinin olumlu etkilerinin olduğunu ama bunların yoğunluğunun diğer vergi alanlarına göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Yukarıda açıklandığı üzere bu dolaysız vergilendirmede programın daha az yer almasına bağlıdır. Programın vergi mükelleflerinin üzerindeki yükleri azalmaya katkısı somuttur ancak bu daha ziyade diğer amaçlar bakımından programın başarılarının dolaylı sonucudur. Birkaçı haricinde Fiscalis 2013 faaliyetleri bu amaca çok az oranda katkı sağlamıştır. Sonuç olarak değerlendirme, daha ileriye dönük faaliyetlerin izlenmesinin, bilgi ve iyi uygulamaların kullanımının ve yayılmasının desteklenmesinin yanında program etkilerinin daha iyi gözlemlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır Verimliliğin Diğer Yönleri Değerlendirme, birçok iç ve dış faktörün, program amaçlarına ulaşmadaki etkisini aydınlatmıştır. Özellikle, Fiscalis in çalışması ve taşınması boyutu değerlendirildiğinde programın, geniş çapta milli yetki alanına ait vergi politikalarına bağlı önemli dış kısıtlamalar altında faaliyet gösterdiğini anlamak önemlidir. Bu sebepten dolayı işbirliğini sağlamada katılımcı ülkelerin ortak çıkarları ve iyi niyetleri önemli anahtar unsurlardır. Ek olarak program amaçlarının başarılarının derecesi, geniş çapta, milli idarelerin ya da AB deki veya milli politika yapıcılarının yönetsel kararlarına bağlıdır. Programın katılımcı ülkeler arasında karşılıklı güven ve birbirini destekleme ortamı yaratmada başarılı olduğu söylenebilir. Her ne kadar bu belirgin bir amaç olmasa da Fiscalis in farklı ülkelerden olan vergi memurlarını birbirine yaklaştırması içe dönük doğası olan vergi idareleri için önemlidir. Fiscalis, özellikle 552 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

16 B. UBAY bilgi değişimi ve idari işbirliği, karşılıklı destek ve iyi yönetsel uygulamaların değişimi gibi program amaçlarını başarmak için yüksek öneme sahip zemini hazırlayacak bağlantıları, ilişkileri ve gayri resmi bilgi ağını canlandırmıştır. Programın başarısını ve faaliyetlerinin gelişimini kısıtlayan bir faktör; Avrupa Komisyonu ve katılımcı ülkelerin her ikisinde de program yönetimi için yeterli insan kaynağının sınırlı olmasıdır. Komisyon program yönetimi biriminin genişlemesi, verimlilik ve etkinlik düzeyi değişmeden korunurken program kapsamının daha da derinleştirilmesi için gerekli olacaktır. Programın yönetimi bakımından, tüm bulgular arzu edilen sonuçlara ulaşmanın tatmin edici olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu içindeki Fiscalis idare takımından ve milli idarelerden gelen destek; faaliyetlerin en iyi şekilde koordinasyonunu, fonların nasıl uygulanacağı hakkında rehberliği, milli idarelerin ihtiyaç ve isteklerine çabucak cevap verebilmeyi, öncelikle ortaya konan sürecin saydamlığı ve açıklığını ve olayların organizasyonunu etkinleştirmiştir. Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasının bazı yönleri geliştirilmiştir ama kısıtlı insan kaynağı bakımından bu ihtiyaçlar iyi düşünülmeli ve otomatikleştirilmelidir. Son olarak Komisyon ve üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımı, Bilgi ve Birlikte Çalışma Alanı Programları (PICS) ile Vergilendirme ve Gümrük İnteraktif Kampüsü (TACTIC) platformlarının uygulamaları ile birlikte önemli derecede gelişmiştir Etkinlik Fiscalis, para için yüksek değer sunmaktadır. Kanıtlar, Çok Taraflı Kontrollerin ve İletişim ve Bilgi Değişim Sistemlerinin (vergi hileciliği kontrolü ve kapsamı sağlayan) ve Fiscalis tarafından desteklenen diğer veri tabanlarının (bilgilere ulaşımı kolaylaştıran ve hızlandıran ve böylece İç Pazarda hilecilik karşıtı mücadele maliyetlerini düşüren) birleşik çıktılarının program harcamalarından daha yüksek gelir yarattığını göstermektedir. Mart 2011, Komisyonun izleme sistemi ART2 (faaliyet raporlama aracı) ye göre Fiscalis 2013 tarafından desteklenen Çok Taraflı Kontroller yaklaşık 1,5 milyar euro vergi borcu tanımlamasını sağlamıştır. Müşterek harekete katılan her bir katılımcı için hesaplanan ortalama maliyet, özellikle düşüktür (her katılımcı için 1000 euro). Ayrıca değerlendirmeler program yönetiminin, önceki dönemlerle kıyaslandığında, paranın değerini arttırmayı sağlayacak adımları attığını göstermektedir. Bu, ortak eylemin yeni bir türü olarak seminerlere göre daha ucuz ve esnek çalışma çerçevesi sunan çalıştaylar yaratılmasını, ayrıca bilgi paylaşımını tesis etmek için yaratılan ve zaman içinde video konferans modülünü de içinde barındıran yeni bilgi ve ortak çalışma alanları platformlarını da içerir Uygunluk Fiscalis 2013, paydaşların ihtiyaçlarına büyük oranda uyumlu olmaya devam etmektedir, Fiscalis Kararında sözü geçen özel amaçlar, milli idarelerce karşı karşıya kalınan mevcut zorluklarla uyuşmakta ve programın operasyonel amaçları bu zorlukların tespiti için uygun yaklaşımlar sunmaktadır. Vergi kaçakçılığı ve vergi erozyonunun yüksek düzeyleri, milli idarelerin karşılaştıkları en önemli zorluktur. İç Pazar bakımından bu sorun, AB içindeki vergi sistemlerinin yüksek derecede karmaşıklığı ve bölünmüşlüğü ile kökleşmiştir. Ayrıca değişen çevrede AB yasalarının yeknesak uygulanması ve üye devletlerin hilecilikle mücadelede yeterli kapasiteye sahip olmalarının sağlanması sürekli bir Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU

AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU AB KOBİ POLİTİKALARI BİLGİ NOTU Haziran 2005, İstanbul 1 İÇERİK BÖLÜM I. GİRİŞ BÖLÜM II. KOBİLER HAKKINDA AB MEVZUATI 1. KOBİ Tanımı 2. KOBİ ler için Elverişli İş Ortamı Yaratma a) Küçük İşletmeler için

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC-26-2012] Ekim 2012 1 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ REKABET POLİTİKASINDA DEVLET Özet YARDIMLARI VE TÜRKİYE NİN UYUMU Buket İLHAN Ülkeler rekabet ortamına uyum sağlamaları ve rekabet güçlerini diğer ülkelere karşı artırmaları için kendi teşebbüslerini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIĞI VE KATILIM ÖNCESİ STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE BÖLGESEL POLİTİKA ALANINDA UYUM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Zelal ŞEN EKONOMİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL A. ORTAK TARIM POLİTİKASI OTP esasen, 1950'li yıllardaki problemleri çözmek için oluşturulmuş bir politikadır. İkinci Dünya

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Avrupa Yaşam Boyu Rehberlik Politika Ağı 2009 10 çalışması ile ilgili bir rapor KISA RAPOR Bu rapor Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında AB

Detaylı

Kamu Yönetimi İlkeleri

Kamu Yönetimi İlkeleri Kamu Yönetimi İlkeleri TABLE OF CONTENTS KISALTMALAR LİSTESİ... 5 GİRİŞ... 6 KAMU YÖNETİMİ REFORMU STRATEJİK ÇERÇEVESİ... 9 Temel Gereklilik: Kamu yönetimi reformu için gereken liderlik oluşturulmuş ve

Detaylı

SAYI: 64 OCAK-MART 2007

SAYI: 64 OCAK-MART 2007 SAYIŞTAY DERGİ S İ SAYI: 64 OCAK-MART 2007 İÇİNDEKİLER 3 Sayıştayın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesinin Kapanış Töreni - T.C. Sayıştay Başkanı Sayın Mehmet Damar ın Proje Kapanış

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesi İçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA BELGE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapanların Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Sorumlulukları

UZMAN GÖRÜŞ. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapanların Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Sorumlulukları UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını AB Topluluk Programlarının Hukuki Boyutu Kısmi İstisna ve Teknokentler Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yapanların Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı