T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönerge, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile T.C. Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönergede geçen; (a) Üniversite: Süleyman Şah Üniversitesi ni, (b) Senato: Süleyman Şah Üniversitesi Senatosu nu, (c) Mütevelli Heyet: Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyeti ni, ifade eder. Kontenjanlar MADDE 5 (1) Üniversite programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci sayıları, Senato nun önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır ve YÖK onayı ile kesinleşir. (2) Başvuru olmayan veya dolmayan program kontenjanları, Senato kararıyla diğer programların kontenjanlarına eklenebilir. Ancak kayıt yaptıracak aday sayısı, toplam kontenjanı geçemez. (3) Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvurular MADDE 6 (1) Ortaöğretim son sınıf öğrencisi veya mezunu olmaları ve EK-1 de belirtilen asgari puanlardan birisine sahip olmaları koşuluyla, aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir: (a) Yabancı uyruklu olanlar. (b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 1

2 aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler. (c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular. (ç) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. (d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. de ikamet eden ve K.K.T.C. de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar. (e) KKTC uyruklu olup tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. (2) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez: (a) T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç). (b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç). (c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç). (ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç). (d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanlar. (3) Adaylar başvurularını, Üniversite tarafından ilan edilen başvuru belgeleriyle birlikte, Üniversitenin internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar. (4) Başvuru tarihleri, Üniversitenin internet adresinde ilan edilir. (5) Başvuru koşullarını taşımayan ve başvuru belgelerini belirtilen tarihler içinde sağlayamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. (6) Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve adaylar başarısız olsalar dahi iade edilmez. (7) Başvuru esnasında Üniversiteye sunduğu bilgi ve belgelerde usulsüzlük veya tutarsızlık olduğu tespit edilen adayların, kabul/kayıt işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Başvuruların Değerlendirmesi MADDE 7 (1) Başvuru değerlendirmelerini yapmak üzere, Senato tarafından Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu kurulur. Komisyon, değerlendirmelerde adayların sınav sonuçlarını, lise diploma not ortalamalarını, ders başarılarını, İngilizce ve/veya Türkçe yeterlik düzeylerini ve mülakat sonuçlarını dikkate alır. Komisyonun, adayların kabulüne ilişkin önerileri Rektör onayıyla kesinleşir. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 2

3 (2) Başvuru değerlendirme sonucu, adayın Üniversiteye bildirdiği e-posta adresine gönderilir ve kabul edilen adayların belirtilen tarihe kadar kayıt niyetlerini bildirmeleri istenir. (3) Belirtilen süre içinde kayıt niyetini bildirmeyen veya kayıt niyeti olumsuz olan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara kabul teklifi yapılır. (4) Değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunan ve kayıt niyeti olumlu adaylara adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Adaylar bu kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinden, öğrenim amaçlı vize alabilirler. Bu vize, Türkiye ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. (5) Adayların, öğrenim için Türkiye'ye gelmeden önce öğrenim ücretlerini karşılayabilecek önlemleri almaları gerekir. Ücretler MADDE 8 (1) Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Eğitimöğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir. (2) Üniversite, gerekli gördüğü hallerde öğrenciden, eğitim-öğretim ücretini ödeyebileceğine ve öğrenimini sürdürebilmek için gerekli maddi koşulları sağlayabileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Kayıtlar MADDE 9 (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle birlikte, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversiteye şahsen gelerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. (2) Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilir. (3) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri Üniversite tarafından yapılır. Ancak genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü öğrencilerin sorumluluğundadır. Öğretim Dili MADDE 10 (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına kayıt hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfına ilişkin uygulamalar, Süleyman Şah Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi hükümlerine göre yapılır. MADDE 11 (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan adayların Türkçe düzeyleri, akademik yılın başında Üniversite tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı ile 3

4 ölçülür. Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler, Üniversite bünyesinde veya bu alanda sertifika vermeye yetkili kurumlarda en az iki yarıyıl Türkçe dil eğitimi almak zorundadır. (2) Aşağıdaki belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, Türkçe dil eğitiminden muaf tutularak lisans programlarına başlama hakkı elde ederler. (a) TÖMER sertifikasına veya herhangi bir Türkçe eğitimi aldığını ve başarılı olduğunu gösteren belgeye sahip olanlar. (b) Türkçenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. (c) Başka bir üniversitede en az bir yıl Türkçe dil eğitimi alanlar. Hüküm bulunmayan haller MADDE 12 Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; T.C. Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 13 Bu yönerge, YÖK onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 Bu Yönerge hükümlerini, Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür. EK 1: Süleyman Şah Üniversitesinde Öğrenim Görmek Üzere Yurt Dışından Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan; Ulusal ve Uluslararası Ortaöğretim Diplomaları, Bitirme ve Giriş Sınavları ile Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar: 4

5 EK 1 ÜLKE SINAV / DİPLOMA ASGARİ PUAN MÜYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 40 YÖGS (Temel Öğrenme Becerileri Sınavı) 45 AYÖS (Temel Öğrenme Becerileri Ulusal Sınavı) 45 LYS/ YGS Üniversite tarafından değerlendirilir Süleyman Şah YÖKS Minumum 40 Türkiye de ki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için lise Üniversite tarafından değerlendirilir. diploması SAT 1000 GCE (General Sertifika Sınavı) A Level 2 Courses GCE (General Sertifika Sınavı) O Level 4 Courses ACT (America Üniversite Sınavı) 21 Uluslararası International Baccalaureate 26 Uluslararası Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK ın tanıdığı veya katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında derece almış olmak European Baccalaureate 60% Genel Lise diploması Üniversite tarafından değerlendirilir. ABD Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Afganistan Konkurs General State Examination 250 Afganistan Baccalauria 55% Almanya Abitur 4 Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diplomaya sahip olmak Arnavutluk Matura Diploma Diplomaya sahip olmak Arjantin Argentina Baccalaureate (Fakülte Diploması) 50% Avustralya Avustralya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Avusturya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak Azerbaycan Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQDK) 200 Azerbaycan Certificate of Complete Secondary Education Bangladeş Bangladeş Lise Diploması 60% Belçika Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Benin Baccalaureate 10 Birleşik Arap United Arab Emirates Tawjihiyya / Emirlikleri Genel Ortaöğretim Sertifikası 50% Bolivya Bolivia Bachiller / Técnico Certificado de estudios 50% Bosna-Hersek Lise Diploması Diplomaya sahip olmak 5

6 Brezilya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Bulgaristan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Burkina Faso Baccalaureate 11 Cezayir Algerian Baccalaureate 10 Çad Baccalaureate 10 Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao 480 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Diplomaya sahip olmak Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya sahip olmak Kongo Democratic Congo Republic Examen D etat 50 Dominik Cunhuriyeti Dominician Republic Bachillerato 50% Ujian Akhir Naitonal 33 Endonezya Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Cukup Average 10 üzerinden 6 (enam) Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus/ Riigieksamenitunnistus Etiyopya Etiyopya Yükseköğretime Geçiş Sınavı 60% Fas Baccalaureate 10 Filipinler Kativayan (Lise Diploması) Diplomaya sahip olmak Filistin Tawjihi 70 Finlandiya Matriculation Exam / Ylioppilastutkintotodistus Fransa French Baccalaureate 10 Gambiya Gana Gambiya General Certificate of Education (GCE) Waec 6 7 üzerinden en az 4 Gine Baccalaureat 50% CSAT 500 Güney Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma/ Graduation) 4 üzerinden 2 Güney Afrika Güney Afrika Senior Serifikası, Matrix Test Gürcistan Georgia National Exam Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestat o Srednem Obrazovanii Haiti Baccalaureat 50% Hırvatistan Hırvatistan Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju /Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A seviyesinde puan En az 6 derste başarılı olmak ve en az 3 kredi almış olmak 7 dersten en az 6'sından başarılı olmak 250 Honduras Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras veya %61 Hindistan Hindistan Lise Diploması 60% Hollanda Lise Diploması Diplomaya sahip olmak

7 İngiltere Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) Diplomaya sahip olmak Irak Al-Edadiyah 70 İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 15 İsrail Teudat Bagrut 50% İspanya Spain Baccalaureate 50% İsviçre Matura Diploma 50% İtalya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak İzlanda İzlanda studentsprof 10 üzerinden 5 Japonya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Kamboçya Cambodia-Baccalaureate 50% Baccalaureate 11 Kamerun GCE O Level / A Level Examinations En az 4 konudan 4 üzerinden 2 Kanada Lise Diploması 60% Karadağ Montenegro Diploma Record of Study Diplomaya sahip olmak Katar Al-Thanawiya Aama Qatari 60% Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı 60 Kazakistan Kazakistan Orta bilim turaly attestat/ Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii Kenya Kenya Eğitim sertifikası C+ (KCS), Kırgız Ulusal Üniversite Sınavı 114 Kırgızistan Kırgızistan Attestat o Srednem KKTC (Polnom) Obshchem Obrazovanii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti GCE AL En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 A Level Kolombiya Colombia - Baccalaureate 50% Kosova Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) 40% Kuveyt Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 100 üzerinden 60 Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau 50% Letonya Lise Diploması 6 Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınav 170 Litvanya Brandos Atestatas 70 Libnan Baccalaureate Libanals 13 Madagaskar Madagascar Baccalaureate 11 Macaristan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Makedonya Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity) 50% Mali Mali Baccalaureate 10 Malavi Okul Sertifikası Eğitim Sınavı (MSCE) C Malezya Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / İki dersi A ile geçmek ve lise Malaysia Eğitim sertifikası / Sijil Tinggi diplomasında %50 başarı oranına Persekolahan Malaysia / Malezya sahip olmak Yüksek okul sertifikası Meksika Mexico Baccalaureate 50% Mısır Thanaweya Amma Genel Halk Sınavı 50 Moğolistan Konkurs General State Sınavı / Moğolistan Ulusal Sınavı 650 / yada 75% 7

8 Moldova Moldova Baccalaureate Sınavı 7 Moritanya Lise Diploması 50% Mozambik Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Myanmar Temel Eğitim Standart Sınavı (Matriculation) 60% Nepal Lise Diploması 60% Nijer Niger Baccalaureate 11 En az 6 dersten başarılı olmak ve en Waec Nijerya az 3 kredi (C) almak Jamb 185 Norveç Norveç Vitnemål videregående opplæring 6 üzerinden 3 Orta Afrika Baccalaureate 11 Özbekistan Ortaöğretim sertifikası Pakistan Lise Diploması 60% Panama Panama Baccalaureate 50% Papua Yeni Gine Lise Diploması 50% Bachillerato / Técnico 50% Peru Peru Certificado Oficial de Estudios/ Certificado de Educación Secundaria 20 üzerinden 12 Común Completa (quinto) Polonya Matura Diploma Diplomaya sahip olmak Portekiz Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Romanya Diploma de bacalaureat 6 Ruanda Lise Diploması 60% Rusya Rusya Ulusal Final Okul Sınavı EGE 42 Rusya Lise Diploması (GOS) Senegal Baccalaureate 10 Sırbistan Sırbistan Diploma / Record of Study Singapur Singapore-Cambridge GCE A-level examination Slovokya Lise Diploması 50% Slovenya Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) Poklicna matura + maturitetni tecaj 8 En az 2 konuda A-seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu Somali Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Sri Lanka Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey) Diplomaya sahip olmak Sudan Okul Sertifikası 60% Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya 170 Suudi Arabistan Tawjihiya 60 Şili Şili Licencia de Educación Media/ Licencia de Enseñanza Media 7 üzerinden 5 Şili Şili Prueba de Selección Universitaria 850 üzerinden 600 Tacikistan Lise Diploması 3 Tanzanya Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Tayvan Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Tayland Lise Diploması Diplomaya sahip olmak Togo Baccalaureate 11 Tunus Tunus Baccalauréat 11 Türkmenistan Lise Diploması 3

9 Uganda UCE (Uganda Eğitim Sertifikası) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not Umman Tawjihi 80 ZNO (Harici Bağımsız Sınav) 150 Ukrayna Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestat o Srednem 12 üzerinden 7 (Polnom) Obshchem Obrazovanii Ürdün Tawjihi 70 Venezülla Venezuela Bachillerato 20 üzerinden Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) 6 Yemen Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 70 Yeni Zelenda Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement Yunanistan Yunanistan Üniversiteye Giriş Sınavı 20 üzerinden 8 Zimbabwe Lise Diploması 50% Zambiya Zambia Okul Sertifikası En az 5 konudan 4 üzerinden 3 (Konuların 4 ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı) İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak 9

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Fatih

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Dayanak MADDE 1-(1) 2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANS PROGRAMLARINA KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANS PROGRAMLARINA KABULÜ YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANS PROGRAMLARINA KABULÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesindeki lisans programlarına yabancı uyruklu

Detaylı

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Selahaddin Eyyubi

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını belirlemektir.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Fakülte ve Yüksekokulların

Detaylı

GEDİZ Üniversitesinin Kabul Ettiği Ulusal ve Uluslararası Sınavlar

GEDİZ Üniversitesinin Kabul Ettiği Ulusal ve Uluslararası Sınavlar GEDİZ Üniversitesinin Kabul Ettiği Ulusal ve Uluslararası Sınavlar NO ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN 1 Uluslararası SAT Reasoning Test (SAT I) Her bölümden en az 500 ve toplam 1000 puan (Geçerliği 5 yıl)

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS BAŞVURULARI 2013-2014

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS BAŞVURULARI 2013-2014 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS BAŞVURULARI 1. BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ 2013-2014 Başvuru Son Günü Ağustos 01, 2013 Sonuçların Açıklanması Ağustos 09, 2013 Kayıt Ağustos 26, 2013 Eylül 06, 2013 Ek Kontenjan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

Tawjihi Sınavlarından en az. Suriye de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından 240 üzerinden

Tawjihi Sınavlarından en az. Suriye de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavından 240 üzerinden ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. SAT I sınavından en az 1000 toplam puan ve en az sayısal bölümler için 600 matematik, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. SAT I sınavından en az 1000 toplam puan vesözel bölümler için 600 sözel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu

Detaylı