İlköğretim Okullarında Değişim Yönetimine İlişkin Nitel Bir Çalışma (TKY Çalışmalarında Ödül Alan/Almayan Okullar Örneği)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim Okullarında Değişim Yönetimine İlişkin Nitel Bir Çalışma (TKY Çalışmalarında Ödül Alan/Almayan Okullar Örneği)"

Transkript

1 İlköğretim Okullarında Değişim Yönetimine İlişkin Nitel Bir Çalışma (TKY Çalışmalarında Ödül Alan/Almayan Okullar Örneği) Esen ALTUNAY Didem ARLI a Münevver YALÇINKAYA Öz Anahtar Kelimeler Küreselleşme, enformasyonun hızlanması, yönetim yaklaşımlarındaki değişimler, kurumlar arasında yapılan işbirliği, tepe yönetici stilinin değişmesi, iş tasarımındaki yenilikler ve kurum içi iletişim sistemlerinin gelişmesi gibi etkenler, örgütleri kendilerini yenilemek ve değişimlerini sürdürmek durumunda bırakmaktadır (Burford, 2003; Escalente, 2005; Özkan, 2004). Örgütlerin varlığını devam ettirebilmesi ve gelişebilmesi için bu etkenlere ilişkin talepleri karşılayabilmesi, planlı ve başarılı bir değişim yaşaması, hatta bu değişim ve yenileşmeyi sürekli bir hale getirmesi kaçınılmaz olmaktadır (Özmen ve Sönmez, 2007). Owens a (1987, s. 243) göre, örgütsel değişim «var olan amaçları daha etkili bir şekilde başarma veya yeni amaçlara ulaşmada örgüte katkıda bulunan planlı, alışılmışın dışında, önceden a Dr. Didem ARLI düşünülmüş özgün çabadır.» Dinçer e (1992, s. 8) göre ise, örgütsel değişme, yaratıcılık, yenilik yapma, büyüme ve gelişme gibi olay ve olguların tümünü içine alabilecek derecede geniş kapsamlıdır (akt., Töremen, 2002). Genel olarak, planlı ve plansız olmak üzere iki tür değişimin varlığından söz edilmektedir. Örgütler için arzu edilen değişim türü olan planlı değişim bir örgütün üyelerinin katılımı ve desteği ile gerçekleşen değişim olarak tanımlanırken; beklenmedik koşullar yüzünden, örgütlerin farkında olarak veya olmayarak maruz kaldıkları kaçınılmaz değişimler ise plansız değişim olarak tanımlanmaktadır (Darusselam, 2004; Escalente, 2005; Özdemir, 2000, s. 55). Değişim, örgütler için zor ve sancılı bir süreçtir. Bu sürecin başarısında, çalışanların değişim konusunda bilgilendirilmesi, korkularının ve endişelerinin, ortadan kaldırılması gerekmektedir. Değişimin amaçları, çalışanların amaçlarıyla bütünlük gösterdiğinde, değişim çalışanlar tarafından daha çok desteklenmektedir. Bu tür kritik görevlerin yerine getirildiği, direnişin başarıyla

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ kırıldığı ve değişim projesinin yöneticiler tarafından içtenlikle desteklendiği değişim başarıyla sonuçlanmaktadır (Coventry, 1998; Çetin, 2002; Özkalp, 2001, s. 517; Özkan, 2004; Selçuk, 2004; West-Burnham, 1991, s. 96 dan akt., Töremen, 2002). Armstrong (1992) değişim yönetimini, örgütlerin kültür, politika, yapı ve sistemlerinde önemli değişiklikleri gerçekleştirmelerini sağlayan ve bunu gerçekleştirirken uygulanacak stratejileri belirleyen süreçleri, değişime uygun duruma getirme olarak tanımlamaktadır (akt., Helvacı, 2005; Taş, 2009). Değişim yönetimi bireylerin tutucu davranışları yerine dinamik bir kültürel anlayış gerektirir. 21.yüzyıl örgütlerinin uygulamak zorunda oldukları yeni kültürel yaklaşımın, değişime eğilimli, değişimi destekleyen ve değişime ivme kazandıran bir yaklaşım nitelik taşıması önem kazanmaktadır (Düren, 2000). Değişim yönetimi, Erdoğan a (2002, s. 21) göre; değişimi zorlayan iç ve dış etkenlerin belirlenmesi, değişiklik tanısının konması ve amaçların saptanması, değişimi amaçlarına ulaştıracak programın hazırlanması, değişim için gerekli ortam hazırlanarak programın uygulanması, değişim etkinliklerinin değerlendirilmesi ve dönüt sağlanması olmak üzere beş aşamada gerçekleşmektedir (akt., Kulu Şentürk, 2007). Dunham ve Pierce e (1989) göre ise başarılı bir değişim süreci; değişmeyi belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme ve dönüt aşamalarından oluşmaktadır (akt., Kurşunoğlu, 2006). Türkiye de egemen olan kamu yönetimi anlayışının bir uzantısı olarak, eğitim kurumlarında geleneksel ve otokratik bir yönetim biçimi gözlenmektedir. Bu durum, eğitim kurumlarını çağın beklentilerine yanıt verebilen bir yönetim felsefesinden ve işlevsel bir yapılanmadan uzak tutmaktadır. Eğitim sistemini çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlamak ve bu amaçla gerçekçi politikalar oluşturmak özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ilköğretim okullarındaki mevcut sorunların çözümünde en önemli araç, okula egemen olan yönetim anlayışının çağdaş gelişmeler doğrultusunda değiştirilmesidir. Buna göre, ilköğretim okullarının, toplam kalite yönetiminin ilkeleri doğrultusunda, amaç, yapı, yönetim ve öğretim süreçleri açısından yeniden ele alınması gerekmektedir (Aydın ve Şentürk, 2007, s. 2). Acar (1998, s. 5), Argun (1998, s. 10) ve Özdemir e (1997, s. 69) göre, örgütlerde değişimi gerçekleştirmek için en önemli araç, toplam kalite yönetimidir. Toplam kalite yönetimi örgütlerde değişimin anahtarı olarak görülmektedir. Özdemir (1997, s. 69) toplam kalite yönetiminin; yeni bir örgüt kültürü yaratmak, örgüt yapısını basitleştirip yalın hale getirmek, örgütte tüm çalışanların sisteme dahil edilerek, fikirlerine saygı duymak, kişisel gelişmelerini ve mesleki ilerlemelerini sağlamak, ve her şeyin değişebileceğine, tüm personeli inandırmak, konularında önemli olduğunu vurgulamaktadır (akt., Töremen, 2002). Toplam kalite yönetimi, çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde, çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, okulu etkileyen unsurları dengede tutan, değişime açık, okul içerisinde öğretmen, öğrenci ve personel arasında ahengi sağlayan, iyi ilişkiler kuran, demokratik, hoşgörülü, anlayışlı, geniş görüş açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesi oluşmasını sağlar (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). Toplam kalite yönetiminin uygulandığı eğitim kurumlarının, bilgi çağının gerektirdiği değişimlere öncülük yapması gerekmektedir. Eğitimi yönetmek ve değişimi bir arada gerçekleştirebilmek gereksiniminde olan okulların kültürü (Helvacı, 2005; Taş, 2009) ile toplam kalitenin kültürü paralellik göstermektedir. Bu kültürü birleştirmeye yönelik yapılan çalışmalardan biri TKY konusunda verilen ödüllerdir. TKY ödülleri; okul/ kurum çalışanlarında kalite bilinci kazandırma, ortak aklı kullanma, tüm süreçlerde; sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, rekabet ortamı oluşturma, kalite uygulamalarını yaygınlaştırma, eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası okullarla/ kurumlarla karşılaştırma gibi kalite yönetimi hedeflerinin ne derece gerçekleştirildiğini belirlemeye yöneliktir (MEB). MEB e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesi bir takım kurallara göre düzenlenmektedir. Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi ve yılın kaliteli okulu/kurumu olabilmek için yönetmelikte yer alan bazı formları esas alarak rapor hazırlayıp bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvurmaktadırlar (MEB). TKY konusunda ödül alan eğitim kurumlarında standart kalitesinin yükseldiği ve değişimin başladığı söylenebilir. Toplam kalite yönetimi ile değişimin gerçekleşmesi örgütün en alt basamağından en üste basamağına kadar örgüt çalışanlarının bu değişimi desteklemesine bağlıdır. Örgüt çalışanlarının değişimi desteklemesinde en önemli rol yönetime düşmektedir. Aktan a göre (1998, s. 669) başarılı bir değişimin sırrı, değişimi iyi yönetmekten geçmektedir. Örgütsel değişim ve gelişimi sağlamanın ön koşulu, etkili bir lider olduğundan iyi bir yönetim etkili bir lidere bağlıdır deni- 714

3 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA lebilir. Eğitim sistemini değişime sürükleyen etkenler, okul yöneticilerine değişimi etkili olarak yönetme konusunda yeni görev ve roller yüklemekte (Gökçe, 2005) ve bu konuda gerekli bilgi ve beceriler kazanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu sürecin başarıyla atlatılabilmesi için yöneticinin çeşitli liderlik becerilerini bir arada uygulayabilmesi ve yeni sorunları öncekinden farklı yöntemlerle çözebilmesi gereklidir (Can, 2002, s. 94). Liderlik niteliklerine sahip yöneticiler, değişime duyulan ihtiyacın belirleyebilmekte, değişim için örgüt üyelerini güdüleyebilmekte, uygun kişileri görevlendirebilmekte, paylaşımcı bir vizyon oluşturarak, bireylerin birer değişim ajanı olarak görev yapmasını sağlayabilmektedirler. Liderin, bu görevleri yerine getirirken göstereceği duyarlılık, sergileyeceği liderlik nitelikleri ulaşılacak sonuçta belirleyici olmaktadır (Özmen ve Sönmez, 2007, s.169) Eğitim yöneticilerinin değişimi yönetme sürecinde, okulun iç ve dış paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, onlara değişim ve yenileşmenin olumlu yanlarını göstermeleri, değişim konusunda ikna etmeleri önemli görülmektedir (Tomkins, 1998, s. 23 ten akt., Özmen ve Sönmez, 2007). Değişim yönetimi konusunda yapılan araştırmaların, nitel araştırma yöntemiyle yeterince ele alınmamış olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, değişimin, eğitim sisteminde ya da okullarda nasıl yönetildiğinin toplam kalite yönetimi çerçevesinde nitel bir yöntemle ele alınması, önemli bir konu olarak görülmektedir. Okul yöneticilerinin değişimi yönetme konusundaki deneyimlerini ortaya koyan bu çalışmanın, okullardaki değişimi etkili yönetiminde ve yaşanan sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç Araştırmanın amacı ilköğretim okulu müdürlerinin okullarında değişim ihtiyacını belirleyerek, değişim sürecinde yaşadıkları deneyimleri, TKY uygulamalarını dikkate alarak ortaya koymak, bu süreçte yaşanan sorunları saptamak ve bunlara dayalı öneriler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 1. İlköğretim okulu müdürlerinin, okullarındaki değişim ihtiyacının belirlenmesine ilişkin görüşleri nedir? 2. İlköğretim okulu müdürlerinin, okullarında değişim sürecinin hazırlanmasına ilişkin görüşleri nedir? 3. İlköğretim okulu müdürlerinin, okullarında değişimin uygulanmasına ilişkin görüşleri nedir? 4. İlköğretim okulu müdürlerinin, TKY çalışmaları paralelinde okullarında değişimin uygulanmasına ilişkin görüşleri nedir? 5. İlköğretim okulu müdürlerinin, okullarında gerçekleşen değişimin değerlendirilmesine ilişkin görüşleri nedir? Yöntem Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar, çalışılan olguya ilişkin nitelikleri betimlemek amacıyla yürütülür ve nitel araştırma yöntemi ise doğal ortamda gerçekleştirildiği için yaşanılanları anlama, anlamlandırma ve daha sağlıklı yorumlar getirmeye elverişli bir yöntem türüdür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Durum deseni, aslında bilinen fakat açıklamada bulunurken bilimsel bulgulara dayalı olarak net söylemler üretilemeyen olguları, derinlemesine inceleme fırsatı sunan ve zengin söylemler oluşturarak yorumlamalarda bulunma olanağı veren bir araştırma desenidir (Yaman, 2010). Çalışma Grubu Amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi kullanılan bu araştırmada, çalışma grubunu, İzmir ili Bornova, Buca, Gaziemir, Karşıyaka ilçelerinde görev yapmakta olan TKY çalışmalarında ödül alan ve ödül almayan ilköğretim okulu müdürleri oluşturmaktadır öğretim yılında, İzmir ili çapında TKY çalışmaları nedeniyle ödül alan okulların Bornova, Buca, Gaziemir ve Karşıyaka ilçelerinde bulunması nedeniyle bu ilçeler çalışma grubuna dahil edilmiştir. Bu amaçla TKY çalışmaları konusunda bu ilçelerde bulunan ve ödül alan 4 okul müdürü ve ödül almayan 4 okul müdürü olmak üzere toplam 8 okulun müdürü çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek amacıyla, tercih edilen yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırma soruları ve alan yazındaki bilgiler doğrultu- 715

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sunda yöneticiler için geliştirilmiştir. Görüşme formunda, değişim ihtiyacının belirlenmesi, değişim sürecinin hazırlanması, değişimin uygulanması, okullarında gerçekleşen değişimin değerlendirilmesi konularını sorgulayan 9 soruya yer verilmiştir. Hazırlanan görüşme formlarının amaca ne derece hizmet ettiğini, anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla alan uzmanlarının 1 görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanların tamamı görüşme formlarının amaca uygun, anlaşılır ve uygulanabilir olduğunu dile getirmişlerdir. Daha sonra üç yönetici ile yapılan küçük bir ön uygulamada herhangi bir sorun yaşanmadığı görülmüştür. Araştırmada uzman incelemesi, katılımcı teyidi ve yapılan görüşmelerin sürelerinin uzun tutulması ile iç geçerlik (inandırıcılık) sağlanmaya çalışılmıştır. Dış geçerlik ise, araştırmacılar tarafından verilerin ayrıntılı betimleme yöntemi kullanması ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Tutarlık incelemesiyle iç güvenirlik, iki uzman tarafından gerçekleştirilen teyit incelemesi yoluyla da dış güvenirlik sağlanmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen kodlar ve oluşturulan temaların etkili bir biçimde organize edilip edilmediğinin incelenmesi için iki araştırmacı birlikte çalışmış ve oluşturulan kodlar ve temalar iki uzmanın görüşüne sunulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, nitel araştırma konusunda Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen görüş birliği/(görüş birliği+görüş ayrılığı) X 100 formülü kullanılarak yapılan hesaplama sonucuna iki kodlayıcı arasındaki uyuşma oranı.94 olarak hesaplanmıştır. Verilerin Toplanması Görüşmelerde yer alan sorular aynı sözcüklerle ve aynı anlamı çağrıştıracak tonlamalarla katılımcılara yöneltilmiştir. Yöneticilerle görüşmelerde ses kayıt cihazı ve not alma tekniği birlikte kullanılmıştır. Bir görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğinin artırılabilmesi için bazı önlemler alınmıştır. Öncelikle, veri toplama sürecinin 15 Şubat-30 Mart 2010 tarihleri arasında yayılarak yöneticilerin en uygun vakitlerinde yapılması hedeflenmiştir. Verilerin Analizi Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde, görüşme formunda yer alan sorular dikkate alınarak bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtabilmek amacıyla yer yer doğrudan alıntılar verilerek betimsel analiz tekniği kullanılmış (Yıldırım ve Şimşek, 2003) ve üç etkinlik basamağı (verilerin azaltılması, verilerin sunumu, sonuç çıkarma ve doğrulama) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Türnüklü, 2000). Verilerin sunumunda, alıntı seçimi için çarpıcılık (farklı görüş), açıklayıcılık (temaya uygunluk), çeşitlilik ve uç örnekler ölçütleri dikkate alınmıştır (Ünver, Bümen ve Başbay, 2010). Formlardan elde edilen veriler öncelikle Office programına aktarılarak birkaç kez okunmuş ve buna yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Ardından kodlar bir araya getirilerek, araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar (kategoriler) ortaya çıkarılarak betimsel ve içerik analizleri yapılmıştır. Araştırmada belirlenen ana temalar araştırmanın alt problemleri doğrultusunda ve aynı zamanda alanyazında Erdoğan (2002, s. 21) tarafından ifade edilen değişim yönetiminin aşamaları dikkate alınarak belirlenmiştir (akt., Kulu Şentürk, 2007). Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan tema ve alt temalar Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1. Verilerin Analizi Sonucu Ortaya Çıkan Tema ve Alt Temalar 1. Değişim ihtiyacının belirlemesine ilişkin görüşler 1.1. Eğitim sisteminde değişmesi gereken unsurlara ilişkin görüşler 1.2. Okullarda değişmesi gereken unsurlara ilişkin görüşler 2. Değişim sürecini hazırlama aşamasına ilişkin görüşler 3. Değişim sürecinin uygulanmasına ilişkin görüşler 3.1. Değişim sürecinde ortaya çıkan engellere ilişkin görüşler 3.2. Değişim sürecinde ortaya çıkan engellerin çözümüne ilişkin görüşler 3.3. Yapılan çalışmaların kontrolüne ilişkin görüşler 4. TKY çalışmaları paralelinde okullarda değişimin uygulanmasına ilişkin görüşler 5. Değişim sürecinin değerlendirmesine ilişkin görüşler 5.1. Değişimin sonucunun değerlendirilmesine ilişkin görüşler 5.2. Başarılı değişimlerin gerçekleştirildiği alanlara ilişkin görüşler Tablo 1. de görüldüğü gibi verilerin analizi sonucunda beş ana tema ortaya çıkmıştır. Birinci ana tema olan değişim ihtiyacının belirlemesine ilişkin görüşler başlığı altında eğitim sisteminde değişmesi gereken nitelikler ve okulda değişmesi gereken niteliklere ilişkin görüşler şeklinde alt temalar oluşturulmuştur. İkinci ana tema olarak değişimi gerçekleştirmek için yapılan etkin- 716

5 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA liklere ilişkin görüşler teması oluşturulmuştur. Üçüncü ana tema olan değişim sürecinin uygulanmasına ilişkin görüşler başlığı altında ise değişim sürecinde ortaya çıkan engeller, değişim sürecinde ortaya çıkan engellerin çözümleri ve yapılan çalışmaların kontrolüne ilişkin görüşler şeklinde alt temalar ortaya çıkmıştır. Dördüncü ana tema olarak TKY çalışmaları paralelinde okullarda değişimin uygulanmasına ilişkin görüşler belirlenmiştir. Beşinci ana tema olan değişim sürecinin değerlendirmesine ilişkin görüşler başlığı altında da başarılı değişimlerin gerçekleştirildiği alanlar ve değişimin sonucunun değerlendirilmesine ilişkin görüşler şeklinde alt temalar yer almaktadır. Bulgular Katılımcıların görüşleri, gizlilik esasına dayanılarak isimleri verilmeden kodlanarak aktarılmıştır. Buna göre Toplam Kalite Yönetiminde ödül alan okulun yöneticisi: MTKY, Toplam Kalite Yönetiminde ödül almayan okulun yöneticisi: MA olarak kodlanmış ve her katılımcıya kodunun yanında bir numara verilmiştir. Bu bölümde görüşme formunda yer alan sorular alt problemlere göre gruplanmış ve bulgular sunulmuştur. İlköğretim Okulu Müdürlerinin, Değişim İhtiyacının Belirlenmesine İlişkin Görüşleri Eğitim Sisteminde Değişmesi Gereken Unsurlara İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda ilk soru Eğitim sisteminde değişmesi gereken unsurlar nelerdir? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri öğretim programı, öğretmenlerin ekonomik sorunları, mesleki eğitimleri, okulların ekonomik sorunları, eğitim sisteminin yapısal sorunları, atama sistemi, seviye belirleme sınavı ve hizmet içi eğitim konularında görüş bildirmişlerdir. TKY ödülü alan tüm okul yöneticileri eğitim sisteminde değişmesi gereken unsur olarak seviye belirleme sınavını belirtmişlerdir. TKY ödülü almayan tüm okul yöneticileri ise eğitim sisteminde değişmesi gereken unsur olarak öğretim programını belirtmişlerdir. Okul müdürlerinden biri (MA5) eğitim sisteminde öğretim programlarının değişimine yönelik Eğitim sisteminde bir okulda çok programlılık olması gerekli. Okuldaki öğrencilerin yeteneklerine, gereksinimlerine ve düzeylerine göre farklı programlar kullanılabilmeli ve okuldaki yönetici ve öğretmenler bunu belirleyebilmelidir. Öğrenciler keşfedildikleri konuda eğitimlerine devam edebilmelidir. şeklinde kendi düşüncesini belirtmiştir. Eğitimde değişmesi gerekenlere yönelik, diğer bir okul müdürü (MA7) hizmet içi eğitimlerin niteliğinden bahsetmiş ve düşüncesini; İnsanların değişmesi için, hizmet içi eğitimlerin niteliklerinin artması gerekli.hizmet içi eğitimlerin zamanlaması yeterli değil. Okulda sabah çalışan bir öğretmen, öğleden sonra dinlenmeden ve kendini yeterince hazırlamadan hizmet içi eğitime katılmak zorunda kalıyor. Hizmet içi eğitimler 2 aylık yaz kurslarında milli eğitimin tesislerinde daha iyi organize edilerek verilmesi gerekli. özel zamanlar yaratılmalı. Şu anda hem öğretmenler hem Milli Eğitim sadece saatleri doldurmaya çalışıyor... şeklinde belirtmiştir. Okul müdürlerinden MA5 in SBS dereceleri MEB tarafından okulların derecesini gösteren bir sınav olarak görülmemelidir. SBS nin kalkması gerekir. görüşüne benzer şekilde, bazı müdürler de seviye belirleme sınavına ilişkin olumsuz görüş belirtmişlerdir (MTKY2, MTKY4, MTKY6, MTKY8, MA7). Okullarda Değişmesi Gereken Unsurlara İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda ikinci soru Kendi okulunuzda değişmesi gereken unsurlar nelerdir şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri okulun sosyal yapısı, okulun fiziki yapısı ve başarısı, veli niteliği, mali kaynak, öğretmen niteliği, sınıf mevcudu, ikili eğitim konularında görüş bildirmişlerdir. TKY ödülü alan tüm okul yöneticileri okullarda değişmesi gereken unsur olarak öğretmen niteliklerini belirtirken, TKY ödülü almayan üç okul yöneticisi ise okullarda değişmesi gereken unsur olarak veli niteliğini belirtmişlerdir. Okul müdürlerinden MTKY6 nın kendi okulunda değişmesi gerekenlere ilişkin olarak öğretmen niteliği konusunda Öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımının artması gerekir. Genç öğretmenler teknolojiyi daha iyi kullanıyor. Yeni bir öğretmen modeli gereklidir. Yeni yöntem ve uygulamaların takip edilmesi gerekir. Bilgisayar kullanma ve bilgiye erişme konusunda eksiklik var. şeklinde görüşünü bildirmiş, bu görüşe benzer olarak okul müdürlerinden MTKY4, MTKY8, MA5 ve MA7 öğretmen niteliklerinin değişmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Okul müdürlerinden MTKY4 ise veli niteliği konusunda Veliler öğrencilere istediğimiz kadar duyarlı davranmıyorlar,., öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışması konusunda yönlendiriyoruz. Velinin eğitimi düşük, bu yüzden arttırılması çok önemli. Anne-baba eğitimi programları uyguladık. şeklinde görüş bildirmiştir. 717

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bu görüşe ek olarak MA7 de okulun sosyal yapısı konusunda Konferans salonu, oyun alanı gerekli, spor kompleksleri,.okulun çevrenin ilgi odağı olması ve tüm olanakların sağlanması gerekli. Öğrenci okulda mutlu olabilmeli, heyecanla gelebilmeli, bu tür duygular uyanmayınca okulda yaptığı bir çok etkinliği ezber şekilde yapıyor, anlamını yitiriyor şeklinde görüş bildirmiştir. Değişim Sürecini Hazırlama Aşamasına İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda üçüncü soru Kendi okulunuzda, değişimi gerçekleştirmek için yapılan hazırlıklar nelerdir? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri sosyal etkinlikler düzenleme, teknoloji sınıfları oluşturma, veli eğitimi yapma, mali kaynaklarını artırma, fiziksel olanakları artırma, araç-gereç temini, ikna etme, teşvik etme ve hizmet içi eğitim, konularında görüş bildirmişlerdir. Örneğin bir okul müdürü Sınıf mevcutlarının azaltılması için yönetici odalarını birleştirip sınıf alanı kazandırdık. Milli Eğitim ve Valilikle gerekli görüşmeler sonucunda mahallede ikinci bir okul yaptırılmasını sağladık. şeklinde görüş bildirmiştir (MTKY6). TKY ödülü alan tüm okul yöneticileri okullarda değişimi gerçekleştirmek için yapılan hazırlıklar olarak hizmet içi eğitimini, TKY ödülü almayan üç okul yöneticisi ise veli eğitimini belirtmişlerdir. Diğer bir okul müdürü ise Okulun mali kaynaklarını artırmak için okul aile birliğinden yararlandık, sponsor bulmaya ve okulun çevresinden destek almaya çalıştık. şeklinde görüş bildirmiştir (MTKY4). Mali kaynak bulmak amacıyla okul aile birliğinden ve çevreden yararlanma konusunda MTKY6 ve MA7 okul müdürleri de benzer görüş bildirmişlerdir. Okul müdürlerinden MTKY4 ün Öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanımının artması için hizmet içi eğitim aldırılıyor. Milli Eğitimin verdiği eğitim dışında, bir dershaneyle anlaştım, ücretsiz olarak, öğretmenlere bilgisayar eğitimi düzenlendi. görüşüne benzer şekilde diğer müdürler de öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim aldırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir (MTKY2, MTKY6, MTKY8, MTKY5, MTKY7). Değişim Sürecinin Uygulanmasına İlişkin Görüşler Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Engellere İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda dördüncü soru Kendi okulunuzda, değişim sürecinde karşılaştığınız engeller nelerdir? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri öğretmenlerin değişime direnç göstermesi, mali kaynak eksikliği, fiziksel alan eksikliği, TKY kültürünün yerleşmemesi, öğretmenlerin çok sık değişmesi ve MEB genel yönetim anlayışı, konularında görüş bildirmişlerdir. Örneğin bir okul müdürü Öğretmenlerin tümü TKY konusunda aktif değiller. Ekiplerde çalışan öğretmenler daha aktif çalışıyor ve lokomotif görevi yapıyorlar. şeklinde görüş bildirmiştir (MTKY4). TKY ödülü alan tüm okul yöneticileri değişim sürecinde karşılaşılan engel olarak öğretmenlerin değişime direnmesini belirtirken, TKY ödülü almayan okul yöneticilerinin görüşleri ise bu konuda farklılıklar göstermiş tek konuda yoğunlaşmamıştır. Diğer bir okul müdürü ise Mali kaynak sorunumuz var. Hem fiziksel yapıda hem de teknolojik donanımda yapılması gereken düzenlemeler var, mali kaynak olmadığından yapılamıyor. şeklinde görüş bildirmiştir (MA3). Okul müdürlerinden MTKY4 ün Okulda değişime engel olan en önemli etken öğretmenlerdir. Teknoloji kullanımı, yeni yöntem ve uygulamalar ve bilgiye erişme konusunda eksiklik var, ancak geliştirmeye istekleri yok. Öğretmenler çağa ayak uydurmayı reddediyor. Anlatımcı bir öğretmen tipine devam etmek istiyorlar. görüşüne benzer şekilde diğer bazı yöneticiler de değişim sürecinde engel olarak, öğretmenlerin değişime direnç göstermeleri konusunda benzer görüş bildirmişlerdir (MTKY2, MTKY6, MTKY8, MA5, MA7). Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Engellerin Çözümüne İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki beşinci soru Değişim sürecinde ortaya çıkan engelleri nasıl çözüyorsunuz şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri fazla mesai yapma, kaynak sağlama, TKY konusunda hizmet içi eğitim, TKY çalışmalarını destekleme yöntemleri, karar vermeye katma, ilgi alanlarına göre komisyonlara seçilme, sosyal etkinlikler düzenleme, öğrenciyi daha yakından tanıma için teşvik etme, araç-gereç sağlama, zorunlu tutma, ortak sınav sistemi, çalışma motivasyonunu artırma ve ikna yöntemi konularında görüş bildirmişlerdir. Okul müdürlerinden biri (MTKY4) değişim sürecinde karşılaştığı engellere çözüm olarak, görüşünü şu şekilde belirtmiştir: TKY çalışmaları için toplantılar yapıldı...komisyonlar için öğretmenler seçilirken kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yapıldı.... Aynı zamanda Öğretmenleri daha çok teşvik etmek amacıyla optik okuyucu alınarak, sınav okuma sorunu ortadan 718

7 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA kaldırıldı. Öğretmenlerin teknoloji kullanımını artırmak için araç-gereç sağlıyoruz. Okul müdürünün, araç-gereç sağlama konusundaki bu ifadesini üç okul müdürü daha (MTKY6, MA5, MA7) desteklemişlerdir. Engellerin çözümünde bir okul müdürü (MA7) Değişim sürecinde etkin katılımı ve işbirliğini sağlamak için, yönetim olarak öğretmenlerle ilişkilerinde ikna yöntemi olarak biraz sana biraz bana yöntemini kullanıyoruz. Öğretmenlerin yaptıkları çalışmalarla güven uyandırmaya çalışıp uyumlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz derken, diğer bir okul müdürü (MTKY2) Öğretmenlerin eğitim sistemine teknolojik katkılarının değişmesi gerekli. Bilgisayar kullanmasını bilmiyorlar. Projeksiyon var, soru bankaları var, hizmet içi eğitim almalarına rağmen direnç var..ikna yöntemleri kullanılıyor» şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Bu görüşlere benzer şekilde diğer müdürler de TKY çalışmalarını desteklemek amacı ile ikna yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir (MA3, MTKY4, MTKY8) Toplam Kalite Yönetiminde ödül alan bir okulun müdürünün (MTKY4), çözüm olarak TKY ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi konusunda TKY çalışmalarına 2 yıl önce başlandı. Daha önce bir direnç vardı... Ege ve Dokuz Eylülden TKY konusunda seminerler aldık» şeklindeki görüşüne benzer şekilde diğer üç müdürde (MTKY2, MTKY6 ve MA7) hizmet içi eğitimleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Değişime İlişkin Yapılan Uygulamaların Kontrolüne İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki altıncı soru Değişim çalışmalarını nasıl kontrol edersiniz? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri düzenli bir kontrol programı izleme, yetki devretme, paylaşıma-katılıma dayalı kontrol ve kontrol yapmama şeklinde görüş bildirmişlerdir. TKY ödülü alan iki okul yöneticisi (MTKY2, MTKY4) değişim çalışmalarını kontrol etme yöntemi olarak paylaşıma-katılıma dayalı kontrolü ve diğer iki okul yöneticisi (MTKY6, MTKY8) düzenli bir kontrol programı izlemeyi belirtirken, TKY ödülü almayan iki okul yöneticisi (MA1, MA3) kontrol yapmama konusunda görüş belirtmişlerdir. Bir okul müdürü (MA7) görüşlerini Genel olarak bütün toplantılara direkt katılmaya çalışıyorum. Genelde bütün çalışmaları yerinde gözlemlemeye çalışırım. Okul bir komplekstir. Ben de işletme yöneticisiyim... Okulda verilen eğitim-öğretimi sürekli gözlemler, bu konuda öğretmenlerin duyarlı olması için önerilerde bulunurum şeklinde görüşünü belirtmiştir. Kontrol programı izleme konusunda bir okul müdürü (MTKY4) görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir: Okulu her sabah dolaşırım. Bahçeyi dolaşırım. Öğretmenlerden önce gelirim, sabah kapıda onları karşılarım. Müdürün okulda olduğunu görmelerini isterim. Okul yöneticilerinden MTKY2 ise okulu dolaşıp kontrol ederim. Okuldaki bütün gelişmeleri takip ederim. Haberim olsun isterim. Her an her yerde olabilirim şeklinde görüşlerini ifade ederken, bir diğer okul müdürü MA5 de yakından kontrol ve yerinde izleme konusunda benzer görüş belirtmiştir. Okul yöneticilerinden MTKY 8 in Düzenli bir kontrol planım yok. Okulu dolaşırım... Okuldaki toplantılara katılırım. Genelde çalışmaları yerinde izlerim. Okuldaki çalışmalarda işbölümü yapıldıktan sonra, ekipler çalışmalarını yönetime rapor eder ve okul dışında yapılması gereken işlerde rehberlik ederim. Girişimci bir yönetim olmaya çalışıyoruz. şeklinde ifade ederken okul müdürlerinden ikisi benzer şekilde girişimci olma ve daha az yakından kontrolü tercih etme konusunda görüş belirtmişlerdir (MTKY6, MA7) Yetki devretme konusunda MA7... Ben okulda yokken başmüdür yardımcısı bütün yetkilerimi kullanır. Bazen örnek olunması gereken konularda soruşturma açarım. Affedilen hata önemsiz gibi algılanıp yapılmaya devam eder şeklinde görüşünü belirtmiştir. TKY Çalışmaları Paralelinde Okullarda Değişimin Uygulanmasına İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formundaki yedinci soru Okulunuzda TKY sürecinde değişim adına neler yapıldı? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri TKY komisyonları ve OGYE çalışmaları, teknolojik donanım, memnuniyet anketleri uygulama, okul çevre işbirliği, yetki devri, planlama, swot analizi ve çözüm üretme konularında görüş bildirmişlerdir. TKY ödülü alan tüm okul yöneticileri okullarda TKY sürecinde değişim olarak TKY komisyonları-ogye çalışmaları ve okul-çevre işbirliğini belirtirken, TKY ödülü almayan tüm okul yöneticileri ise teknolojik donanım ve okul-çevre işbirliğini belirtmişlerdir. Okul müdürlerinden MTKY2 nin OGY Ekiplerinin çalışmaları ayda bir, değerlendirme çalışmaları ise düzenli olarak yapılmaktadır. Tüm üyeler toplantılara katılmaktadır. Tam gün eğitim olduğu için toplantı saatlerinde sorun yaşanmıyor. Okul gelişim planı var. görüşüne benzer şekilde diğer yöneticilerde okul gelişim yönetim ekiplerinin çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini belirtmişlerdir (MTKY4, MTKY6, MTKY8, MA1). 719

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Okul müdürlerinden biri (MTKY4) Anketlerde saptanan eksiklere yönelik çalışmalar yapıldı. (beklentiler: Futbol sahası, kapalı spor salonu, bilgisayar teknoloji sınıfı ) Anketlerle saptanan eksikliklerin giderilmesi konusu personelle paylaşılmakta ve fikir alışverişi yapılmaktadır. şeklinde görüşünü ifade etmiştir. Bu görüşe benzer şekilde diğer müdürlerde okullarına veli, öğretmen, öğrenci memnuniyet anketleri uygulandığını bu anketlerin zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığından geldiği gibi, okullarında da çalışmalar yaparak geliştirdiklerini ve uyguladıklarını, yapılan değerlendirmeler sonucunda çeşitli önlemler aldıklarını belirtmişlerdir ( MTKY2, MTKY6, MTKY8, MA1, MA7). Okul müdürlerinden birinin (MTKY2) Velilerle, esnaf, belediye ve kulüplerle bağlantı kurularak, okulun ihtiyaçları (basketbol sahası, ana sınıfı, oyun parkı, kostüm, ) karşılanmaya çalışılıyor. görüşüne benzer şekilde diğer yöneticiler de okul çevre iş birliği konusunda üniversitelerle, diğer çevre okulları, bazı hastaneler ve iş adamları ile iletişim haline olduklarını belirtmişlerdir (MTKY 4, MTKY6, MTKY8, MA1, MA3, MA5, MA7). Aynı okul müdürünün (MTKY2) TKY çalışmalarına öğretmenlerin katılımları konusunda TKY ekiplerinde çalışan öğretmenler dışındaki diğer öğretmenlerin, geliştirici faaliyetlerde gönüllü olarak katılma eğilimleri yok. Görev verilince yapıyorlar. Öğretmenlerin TKY konusunda eğitimi az. Bu konudaki hizmet içi eğitimin önemini yeni fark ettik. şeklindeki görüşüne üç okul müdürü (MTKY6, MA3, MA5) benzer görüş bildirmişlerdir. İlköğretim Okulu Müdürlerinin, Okullarındaki Değişim Sürecinin Değerlendirilmesine İlişkin Görüşleri Değişimin Sonucunun Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda sekizinci soru Gerçekleştirdiğiniz değişimin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürlerinin bir kısmı öğrenci merkezli eğitim anlayışı, veli eğitimi, değişimin başarısı, okulu geliştirme çalışmaları (fiziksel yapıda düzenleme), akademik başarı konularında başarılı bir değişim gerçekleştirdiklerini ancak gelişimin sürekli devam etmesi gerektiğini, bir kısmı da gerçekleştirdikleri değişimin yetersiz olduğunu ve değişim hedefleri olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin bir okul müdürünün (MTKY8) okuldaki değişim ile ilgili olarak Değişim hiçbir zaman bitmez. Ben okulumuzda şu ana kadar gereken pek çok değişikliğin yapıldığı görüşündeyim. En önemli amacımız başarımızı artırmak, SBS ya da başarılı olan öğrenci sayımızı artırmak ve öğrencilerimizin sosyal kültürel faaliyetlerde de bulunmalarını sağlamak sadece robot gibi öğrenci yetiştirmek bizim amacımızın çok dışında.» şeklindeki görüşüne diğer yöneticiler de akademik başarının artırılması konusunda benzer istekler belirtmişlerdir (MTKY4, MTKY6, MA3,MA5). TKY ödülü alan üç okul yöneticisi gerçekleştirdikleri değişimin yeterli olmadığını, akademik başarılarını artırmak istediklerini belirtirken, TKY ödülü almayan iki okul yöneticisi (MA3, MA1) gerçekleşen değişimi başarılı bulmakta, fiziksel yapı geliştirmek ve akademik başarıyı artırmak istediklerini belirtmişlerdir. Okulda gerçekleşen değişim ile ilgili olarak bir okul müdürünün (MA3) Yapmak istediklerimizin çoğunu gerçekleştirdik. Tam gün eğitime geçmek istiyoruz. Derslik sayısı az. Atölye, bilgisayar lab, projeksiyon cihazları istiyoruz. şeklindeki görüşüne benzer olarak iki okul müdürü (MA7, MTKY4) daha okulu geliştirme için fiziksel yapıda değişiklikler yapmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. Okuldaki değişimin başarısı konusunda bir okul müdürü (MTKY2) TKY de ödül aldık. Okulumuzdaki değişimi başarılı buluyorum. Biraz motivasyon kaybı olmasına rağmen çalışmaya devam edeceğiz., diğer bir müdür ise (MA1) Velilerin farkındalık düzeyini artırmak öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının yerleştirmek konusunda gerekli teşviklere ve gerekli eğitimlere devam edeceğiz. şeklinde görüş belirtmişlerdir. Başarılı Değişimlerin Gerçekleştirildiği Alanlara İlişkin Görüşler: Bu alt problem doğrultusunda görüşme formunda dokuzuncu soru Kendi okulunuzda, değişimi gerçekleştirdiğinizi düşündüğünüz alanlar nelerdir? Okulunuzda hangi alanda en başarılı değişimi gerçekleştirdiniz? şeklindedir. Bu soruya yanıt olarak okul müdürleri fiziki yapı, veli farkındalığı, öğrenci davranışları, okul aile birliği çalışmaları, çalışma ortamı, okulun imajı, akademik başarı, okulun sosyal yapısı, yönetim anlayışı ve iletişim konularında görüş bildirmişlerdir. TKY ödülü alan ve almayan tüm okul yöneticileri gerçekleştirdikleri en başarılı değişimin okulun fiziki yapısında olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, okul müdürlerinden MTKY8 in Her sınıfımızda öğrencilerimizin de rahatlıkla kullanabildikleri bilgisayarlarımız ve projeksiyon cihazımız bulunmaktadır, görüşüne benzer şekilde, okul müdürü MTKY2 de Okulun teknolojik donanımı artırıldı. Her sınıfa bilgisayar alındı ve internet bağlantısı yapıldı. Okulun fiziki 720

9 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA yapısında iyileştirmeler yaptık. şeklinde görüşünü belirtirmiş ve bazı diğer yöneticilerde okulun fiziki yapısı ve teknolojik donanım açısından başarılı değişiklikler yaptıklarını belirtmişlerdir (MTKY4, MTKY6, MA1, MA5, M7). Okul aile birliği çalışmaları konusunda bir okul müdürünün (MTKY4) «Okul aile birliği aktif hale getirildi. Okul aile birliği sadece isim olarak vardı. Herhangi bir etkinlikleri yoktu. Hedefler anlatılarak destekleri sağlandı Okul aile birliğinin çalışmaları geliştirildi. Okul aile birliği ve koruma derneği çalışmalarından dolayı ödül aldık şeklindeki görüşüne benzer şekilde, bazı diğer müdürler de (MTKY2, MA7) okul aile birliği çalışmaları konusunda çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirtmişlerdir. Diğer bir okul müdürü (MA5) ise okulda başarılı bir değişim olarak Akademik başarımız arttı. Daha çok tercih edilen bir okul olduk. şeklinde akademik başarıdan bahsetmiştir. Okul müdürlerinden iki kişi daha akademik başarının artığını ifade etmiştir (MTKY4, MTKY6). TKY de ödül alan okul müdürlerinden birinin (MTKY4) Katılıma değer veren bir liderim; okulumun eksikliklerini biliyorum; Okulumuzun bir kültürü var, böylelikle başarımız arttı ve etkili bir okul imajı yarattığımızı düşünüyorum. Bu da velinin ilgisini çekiyor. Bu okul göz ardı edilmiş bir okuldu....veli uzaklaşmıştı. Okul çevresinde oturan ailelerin çocukları, bu okulu tercih etmiyorlardı. Kendimizi çevreye kabul ettirdik. Veli toplantılarıyla Velilere kendimizi anlattık. Okulun bakımını yapacağımızı, ilaçlama yapacağımızı, yeni sıralar alacağımızı anlattık. Veliler önce alaycı bakışlarla bizi dinlediler.... Ek bina yapmak istiyorum dedim, laboratuar yapmak istiyorum dedim. Bana güldüler. Beraber yapacağımızı söyledim. Yapılan değişiklikleri gördüklerinde bana güvenleri arttı. Birçok konuda başarılar kazandık; il dereceleri, ilçe dereceleri; yarışmalar, kompozisyon, halk oyunları ekip kuruldu.» şeklindeki görüşüne diğer müdürlerden biri daha (MA5) okulun imajı ile ilgili olarak benzer görüşler bildirmiştir. Tartışma Okul müdürlerinin okullarındaki değişim yönetimi sürecine ilişkin görüşlerini ele alan bu çalışmada elde edilen bulgular aşağıdaki sonuçlara işaret etmektedir. Okul müdürleri, eğitim sisteminde; öğretim programı, seviye belirleme sınavı, hizmet içi eğitimlerin niteliğinin değişmesi gerektiğini belirtirken; kendi okullarında ise okulun sosyal ve fiziki yapısı ve başarısı, veli niteliği, mali kaynak eksikliği, öğretmen nitelikleri konularında değişim gereksiniminden bahsetmişlerdir. Okulda değişim yönetimi açısından, değişim ihtiyacını belirleme ilk süreçtir. Bu süreçte kurumun değişime yönelik ihtiyaçları doğru olarak saptanıp ortaya konulmadığında, sonraki süreçler bu durumdan büyük oranda olumsuz etkilenmektedirler (Argon ve Özçelik, 2008, s. 76). Ak (2006), Argon ve Özçelik in araştırmalarına göre, bu konuda öğretmenler okulda değişim ihtiyacını belirleme boyutu nda yöneticilerini orta düzeyde yeterli görmekte ve yöneticilerin en az sahip olduğu yeterliği dünyada meydana gelen teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelerin eğitim-öğretime etkisinin yönünü belirleme olarak ifade etmişlerdir. Aynı zamanda, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre yöneticilerin en yüksek düzeyde sahip olduğu yeterlik düzeyi ise okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma maddesidir (Argon ve Özçelik). Cenker in (2008) araştırmasında ise öğretmenlerin, değişimin başlama ve uygulanmasında yeterli katılımlarının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, söz konusu okul müdürlerinin eğitim sisteminde ve okullarında çeşitli konularda değişim gereksiniminin farkında olduklarını göstermektedir denilebilir. Okul yöneticileri, değişimi gerçekleştirirken çalışanlarının, değişim sürecine hazırlanmalarında sosyal etkinlikler düzenleme, teknoloji sınıfları oluşturma, veli eğitimi yapma, mali kaynaklarını ve fiziksel olanakları artırma, araç-gereç temin etme, öğretmenleri değişime ikna ve teşvik etme, hizmet içi eğitim aldırma gibi konularda çalışmalar yaptıklarından bahsetmişlerdir. Araştırmanın bu sonuçları, Helvacı ve Kıcıroğlu nun (2010, s. 15) araştırma sonuçları ile kısmen benzerlik göstermektedir. Öğretmenler, okullarının değişime hazır bulunuşluğuna ilişkin; okulun bütçesinin olmayışı, okulda etkili değişiklik ve yenilik yapılabilecek bir yapının yokluğu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin eksikliği ve velilerin değişim girişimlerinde maddi destek sağlamaması konularından bahsetmişlerdir. Bu bulgular, okul yöneticilerinin değişim sürecinin hazırlanması noktasında çalışanları motive edici sosyal ve fiziki etkenleri harekete geçirmeye çalıştıklarının göstergesi olduğu söylenebilir. Okul müdürleri değişim sürecinde karşılaştıkları engeller olarak; öğretmenlerin değişime direnç göstermesini, mali kaynak ve fiziki alan eksikliğini, TKY kültürünün yerleşmemesini, MEB in genel yönetim anlayışını, belirtmişlerdir. Töremen in (2002, s ) araştırmasına göre, eğitim örgütlerinde değişimin önündeki 721

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ engeller «değişim için yeterli eleman olmaması», «eğitim örgütlerindeki mevcut durumun memnuniyet verici olarak görülmesi», «değişime karşı direncin olması», eğitim örgütlerinin değişmemesi için varolan «kültürel baskı», «yapılacak değişimin sonunun kestirilememesi», «değişim sayısının çok olması», ve değişimin yapılabilmesi için değişimci liderin olmaması» görülmüştür. Sonuç olarak, Töremen e göre örgütsel değişimin en önemli iki engelinin değişim için yeterli eleman olmaması ve değişime karşı direncin olması belirtilmektedir. Helvacı ve Kıcıroğlu na (2010) göre, değişim sürecinde en önemli engelin, kaynak yetersizliği (araç, gereç, bina, para, internet ve okulların fiziki alt yapı eksikliği olarak belirlenmiştir. Bu sonuçların nedeni, eğitim sisteminin en alt basamaklarından, en üst basamaklarına kadar değişime açık olunmadığının ve gelenekselci bir yapıyı sürdürme eğiliminin olduğu söylenebilir. Okul müdürleri, değişim sürecinde ortaya çıkan bu engelleri; kaynak sağlamaya çalışma, TKY konusunda hizmet içi eğitim düzenleme, TKY çalışmalarını destekleme konusunda motive etme, karar sürecine katma, araç-gereç sağlama, yapılacak olan işlerde öğretmenleri zorunlu tutma, öğretmenleri değişime ikna etme gibi çözüm yolları ile çözmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Taş ın (2009, s. 15) araştırmasında, okul müdürlerinin değişimi yönetmek için, işgörenleriyle zamanında iletişim kurma, değişim konusunda görüş birliği sağlama, kendisini değişimin bir parçası olarak görme ve değişim sürecinde grup eğitimiyle ilgili çalışmalara ağırlık verme davranışlarını, çoğunlukla yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır. Başaran (1992) değişime direnci azaltmak için eğitim, katılımı sağlama, iletişim ve ödüllendirme sistemlerini önerirken; Lunenburg ve Ornstein (1996 dan akt., Çınar, 2005) bu direnci azaltmak için etkili iletişim, değişmeyi kolaylaştırıcı destek, başarıyı ödüllendirme, planlama ve gerektiğinde zorlama tekniklerinin kullanılabileceğini belirtmektedirler (Helvacı ve Kıcıroğlu, 2010, s. 17). Ak (2006) ile Argon ve Özçelik in (2008) araştırma sonuçları, yöneticilerin, değişime direnci azaltmada kendilerini, değişime destek olacak kaynakları (araç, gereç, para gibi) hazırlama ve değişim için gerekli bütçeyi hazırlama konularında en düşük düzeyde algıladıklarını göstermiştir. Bu durumun nedeni olarak okulların merkezi bir yönetimle yönetilmesi, Bakanlığın ayırdığı kaynak ve bütçede okul müdürlerinin fazla söz sahibi olamamaları gösterilmektedir. Okul müdürlerinin değişim sürecini izlemede sıkı kontrol edici, katılımcı-gevşek kontrol edici ve başıboş yönetime dayalı üç farklı kontrol türünden birini uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Argon ve Özçelik in (2008, s. 76) çalışmasında ise öğretmen ve yönetici görüşlerine göre okulun işleyişini sürekli kontrol edip varsa problemleri ortaya çıkarmaya çalışma konusunda yöneticilerin en yüksek yeterlik düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortaöğretim okulu müdürleri değişimin gerçekleşme düzeyini kontrol etme, davranışını öğretmen algılarına göre çoğunlukla gerçekleştirdiklerini ifade ederken, Ak (2006) bu davranışın orta düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Oysa Taş (2009, s. 15) değişimin gerçekleşme düzeyini bilmenin, müdürlere değişimi uygulama aşamasındaki eksik ve hataları giderme fırsatı sağlayabildiğini bu nedenle değişimi gerçekleştirme davranışlarının müdürce sürekli kontrol edilip değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Cenker in (2008) araştırmasına göre ise, ilköğretim okullarında değişim kültürünün duyurulması ve kontrolü öğretmenlere sıkı bir takip süreci ve yazılı emirler şeklinde yapılmaktadır. Cenker e göre değişimin bu şekildeki kontrolünün suistimalleri ortadan kaldıracağı belirtilmektedir. Öğretmenlerin örgütsel değişimi desteklemeye ilişkin tutumlarının orta düzeyde olması, öğretmenlerin değişmenin çözüm olmadığına ilişkin inançları, sisteme yönelik umutsuzlukları, değişme doğrultusunda teşvik edilmemeleri, okullarında değişmeye yönelik olumlu bir iklim ve kültürün olmaması, değişmeyi destekleyen öğretmenlerin sistem tarafından dışlanmaları ya da diğer öğretmenler tarafından olumsuz tepki almaları, değişme sonunda sahip oldukları güç ve yetkileri kaybedeceklerini düşünmeleri, okullarındaki değişme etkinliklerine dahil edilmemeleri gibi bir çok nedenden kaynaklanıyor olabilir (Kurşunoğlu, 2006, s. 45). Sonuç olarak yöneticinin değişimi izlemesi ve kontrol etmesi sürecin etkili yürütülmesinde etkili olduğu söylenebilir. Okul müdürleri, okullarda TKY çalışmaları içerisinde TKY komisyonları oluşturma, Okul Gelişim Yönetimi Ekibi [OGYE] çalışmaları yapma, teknolojik donanım sağlama, memnuniyet anketleri uygulama, okul çevre işbirliği, konularında çalışmalar yapıldığı şeklinde görüş bildirmişlerdir. Yıldırım ın (2007) araştırmasına göre, TKY uygulamaları kapsamında; TKY ve Okul Gelişim Yönetim Ekipleri kurulmuş ve takım ruhu geliştirilmiş, hizmet-içi eğitim çalışmaları yapılmış, okulun birçok sorunu yürütülen projelerle çözülmüş, öğrencilerin ve velilerin görüşleri konulan öneri kutuları ile alınmış, bu öneriler doğrultusunda okulda önemli ölçüde fiziksel değişimler yapılmış, velilerin soruları- 722

11 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA na cevap verilerek onların güveni kazanılmış, öğrenci-öğretmen ilişkileri ile ilgili ipuçları edinilmiş, istenmeyen davranışların önlenmesi konularında yararlanılmış, öğrencilerin sosyalleşmesi için olanaklar ölçüsünde sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Şentürk ve Türkmen in (2009) araştırmasına göre ise, TKY uygulamaları içinde okulun fiziksel ve mali koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili etkinlikler yeterli düzeyde değildir. Belirlenen amaçları gerçekleştirmek için takım (ekip) çalışmalarının etkin olarak kullanılması ile Velilerin eğitim-öğretimle ilgili etkinliklere katılımlarının sağlanması konularında uygulamalar yetersizdir. Araştırma kapsamındaki okulların devlet okulları olması ve devletin bu okullara sağladığı maddi olanakların yetersiz kalması, velilerden sağlanabilecek katkıların da birçok okulda yok denecek kadar az olması bu alandaki etkinlikleri sınırlayan faktörler olarak görülebilir. Şahin in (2006, s ) araştırmasında, OGYE nin gönüllü kişilerden oluşturulamadığı, görev alanların isteksiz oldukları görülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, OGYE de kimlerin görevli olduğunu tam olarak bilmemektedir. Öğretmenlerin, ilköğretim müfetişlerinin ve formatör öğretmenlerin ifadelerine dayanarak okul müdürlerinin okulu tek başlarına yönetmeyi sürdürdükleri söylenebilir (Şahin, s. 17). Okul yöneticilerine göre, OGYE genellikle ihtiyaç analizi yaparak okulun güçlü ve zayıf yönlerini, tehditleri ve fırsatları ortaya koymakta; öğretmenler, ilköğretim müfettişleri ve formatör öğretmenlere göre de bunlar kağıt üzerinde yapılan şeyler olmaktan öteye geçmemektedir (Şahin, s. 21). OGYE ler düzenli bir biçimde ve tüm üyelerin katılımıyla toplanamamakta; dolayısıyla, demokratik ve katılımcı karar alma mekanizması işlememekte, ara sıra alınan kararlar olsa da bu kararların etkin bir biçimde duyurusu yapılmamakta; alınan kararlar uygulanmamakta ve uygulamanın denetimi yapılmamaktadır (Şahin, 2006, s. 22). Sonuç olarak, OGYE lerin değişimi gerçekleştirmede etkili şekilde kullanılabilecek olmasına rağmen, alanyazına göre amaca uygun ve verimli bir şekilde işlemediği söylenebilir. Okul müdürleri okullarında gerçekleşen değişimi değerlendirirken, okulun sosyal ve fiziki yapısında, imajında, yönetim anlayışında, veli profilinde, akademik başarıda, iletişim sürecinde ve okul aile birliği çalışmalarında etkili bir değişimi gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, en başarılı değişimin ise fiziki yapı, veli farkındalığı, okul aile birliği çalışmaları, okulun imajı, akademik başarı, konularında yapıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca değişim sürecinin sürekliliğine ilişkin hala gerçekleştirmek istedikleri hedefleri olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşülen ilköğretim okulu müdürlerinin hepsi okullarındaki değişim sürecinde genelde başarılı olduklarını, ancak özellikle akademik başarı ve okulun fiziki yapısında bazı sorunlarının olduğunu ve bunları düzeltmeyi planladıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmanın bu alt problemine ilişkin sonuçları, Ak (2006), Argon ve Özçelik in (2008) araştırma sonuçları ile kısmen benzerlik göstermektedir. Ak, çalışmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin değişimin eğitim sistemi ve okulun çevresi üzerinde yaptığı etkiler konusunda başarılı olduğunu belirmiştir. Ak ve de Argon ve Özçelik in araştırmalarında, öğretmenlerin algılarına göre yöneticilerin en başarılı oldukları alanın değişimin okul üyeleri (öğretmen, öğrenci, veli) üzerinde yaptığı etkiler konusunda, en düşük başarının ise değişim sürecinin her aşamasında öğretmenlerin değişim sürecine karara katılma konusunda olduğu görülmektedir. Kurşunoğlu nun (2006) yapmış olduğu araştırma, öğretmenlerin, örgütsel değişim sürecine katılmalarının önemli olduğuna inandıklarını, ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, bu çalışmadaki okul müdürlerinin okullarında gerçekleştirdikleri değişimleri başarılı bulduklarını ancak okullarında çeşitli konularda değişim gereksiniminin devam ettiğinin farkında olduklarını göstermektedir. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, okullarda değişim ihtiyacının belirlenmesi, değişim sürecinin hazırlanması, değişim sürecinin uygulanması ve değerlendirilmesinin her okul için kendine has özellikler taşıdığını göstermektedir. TKY de ödül alan okullarda, okul müdürlerinin değişim ihtiyacını zamanında belirlediğini, değişimin başlaması amacıyla gerekli girişimleri yaptığını ve koşulları hazırladığını göstermektedir. Bu okul müdürlerinin ifadesine göre, TKY ile gerçekleşen değişim kavramından anlaşılanın, okulun fiziki alt yapısında yapılan değişimin olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, hem TKY de ödül alan ve hem de almayan okullarda gerekli ekiplerin kurulduğunu ve TKY çalışmaları kapsamında dokümanların hazırlandığını, ancak sadece TKY çalışmalarında ödül alan okullarda kurulan bu ekiplerin daha aktif çalıştığını göstermektedir. TKY de ödül alan okulların müdürlerinin TKY çalışmalarının içeriğinden ve ekip çalışmalarından haberdar oldukları, bu ekiplerin çalışmaları için gerekli olan araç gereci sağladıkları ve çalış- 723

12 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maları teşvik ettikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmanın önerileri şunlardır: Okullardaki değişim sürecinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için, yönetici ve öğretmenlere değişim yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler (hizmet-içi eğitim, seminer, kurs, vb.) düzenlenmelidir. Bu etkinliklerin nitelikleri artırılmalı ve zamanlaması daha iyi düzenlenmelidir ayrıca, öğretmenlerin katılımını teşvik etmek için gerekli özendiriciler sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinin, değişim sürecini daha etkili yönetebilmeleri ve yenilik girişimlerinde bulunabilmeleri için uygun örgütsel ve yönetsel koşullar sağlanmalıdır. Okullarda görev yapan tüm çalışanların, velilerin ve okul aile birliği üyelerinin de okul yöneticilerinin değişim ve yenilik girişimleri yönünde çabalarına yardımcı olmaları konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır. Değişim yönetiminin en önemli engeli olan maddi kaynak yetersizliğinin aşılması amacıyla, eğitim kurumları yerel yönetimler tarafından desteklenmelidir. Değişime olan direncin kırılması konusunda öğretmenler de bilinçlendirilmelidir. Okul yöneticilerinin değişimi yönetme düzeylerini saptamada sadece okul müdürlerinin değil öğretmenlerin de görüşlerini de alan nitel ve nicel araştırmalar yapılmalıdır. Değişim yönetimini çeşitli boyutları ile inceleyen araştırmalar, farklı eğitim kurumlarını kapsayacak biçimde daha kapsamlı ve farklı araştırma yöntemleri kullanılabilecek biçimde planlanıp gerçekleştirilmelidir. 724

13 A Qualitative Study on Change Management in Primary Schools Award Winning and Non-Award Winning Schools Case in Study of TQM Esen ALTUNAY Didem ARLI a Münevver YALÇINKAYA Abstract Key Words In order to survive, organizations should develop themselves concerning the speed of information, changes in the management approaches, the cooperation among the institutions and also they should make planned, successful and permanent changes and improvements (Burford, 2003; Escalente, 2005; Özkan, 2004; Özmen & Sönmez, 2007).There have been various organizational change definitions in literature (Darusselam, 2004; Escalente, 2005; Özdemir, 2000; Töremen, 2002). According to Owens (1987, p. 243) organizational change is a planned, extraordinary, original effort that makes contribution to the organizations in reaching new aims and fulfilling the existing ones successfully. In the a Didem ARLI, Ph.D., process of change, there should be unity between the purposes of change and employees (Coventry, 1998; Çetin, 2002; Özkalp, 2001, p. 517; Özkan, 2004; Selçuk, 2004). Change management requires a dynamic cultural approach; it not only causes change in the culture, politics, structure and system of the organizations but also it determines the strategies to apply these changes (Düren, 2000; Helvacı, 2005; Taş, 2009). Change management is conducted in five different levels which are, to determine the external and internal factors that compel change, to define change and aims, to prepare the available conditions for change and apply the programme, the assessment of change activities, and to get feedback (Kulu Şentürk, 2007; Kurşunoğlu, 2006). The most important tool to apply change in the organizations is total quality management. As total quality management is important for creating new organizational culture and providing personal development to employees, the primary schools should be restructured according

14 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE to total quality management principles (Acar, 1998, p. 5; Argun, 1998, p. 10; Aydın & Şentürk, 2007, p. 2; Özdemir, 1997; Töremen, 2002). The schools are in need of managing the education and applying the change, so the culture of the schools (Helvacı, 2005; Taş, 2009) and total quality culture should be parallel. One of the studies to combine this culture is the total quality management awards. Total quality management awards are intended to cause the school employees gain quality knowledge, permanent development and recruitment in the whole process, increase effectively, compare the quality of education in national and international schools or institutions and as a result total quality management awards are intended to determine how much the quality management aims are applied (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2005). How the schools take total quality management awards are determined according to some rules. For taking total quality management awards, the schools related to their studies, apply to national education headship after they prepare some reports that are found in the regulations (MEB, 2005). It can be said that in the schools that have already taken total quality management awards, as soon as possible the standard quality increases and change starts. In the total quality management process of schools, school managers are very important. The secret of a successful change depends on good administration (Aktan, 1998, p. 69; Can, 2002, p. 94; Gökçe, 2005). A good administrator can determine the need for change, motivate the employees for change, assign the available people, generate a vision, cause employees work as a change agent (Özmen & Sönmez, 2007, p. 169). Not conducting researches on change management in qualitative methods can be regarded as an important deficiency. In this aspect, it is important to conduct a research on how change is managed at schools and education system via qualitative research. It is thought that this research will be helpful to manage the change effectively at schools and solve the problems about change at schools. The aim of this research is to determine the need of change at schools and emerge out the experiences of primary school administrators in the change process by taking the total quality management applications into account, and also determine the troubles in this process and give some suggestions. In the light of this aim, answers to the following questions are searched. 1) What are the perceptions of primary school administrators about the determination of change at schools? 2) What are the perceptions of primary school administrators about the preparation of change process at schools? 3) What are the perceptions of primary school administrators about the application of change at schools? 4) What are the perceptions of primary school administrators about the application of change at schools regarding total quality management? 5) What are the perceptions of primary school administrators about the assessment of applied change at schools? Method This descriptive study was conducted through qualitative research method. In this research, multiple holistic case study design was used. Case design is a kind of research design that gives opportunity to examine the facts in detail and to make comments by forming up various statements (Yaman, 2010). Deviant case sampling which is one of the purposive methods was used in this research. The study group consisted of 4 total quality management award winning and 4 not having total quality management award school administrators working in the primary schools in Bornova, Buca, Gaziemir and Karşıyaka in academic year. As a data collection tool, semi structured interview form was used. In order to obtain comparative results, semi- structured interview form was developed for the administrators based on research questions and literature. The internal validity of the research was tried to be acquired through expert inspection, participant confirmation, and long interview lengths. External validity of the research was obtained through detailed description of the data by the researchers. Internal reliability was obtained through consistency review whereas external reliability was obtained through confirmation review. Two researchers worked together to examine if the codes and themes were organized effectively. Afterwards, these codes and themes presented to two experts and necessary editing was carried out in the light of these experts perceptions. Also, after the idea unity/ (idea unity+idea difference) x 100 formula was employed that was presented by Miles and Huberman (1994), the consistency rate between the two researchers was found

15 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA Descriptive and content analysis were used in the research (Yıldırım & Şimşek, 2003). In the analysis three activity levels were used which are decreasing the data, presenting the data, inference and verification (Türnüklü, 2000). In the presentation of the data, intensity (different ideas), expressiveness (conformation of the themes), variousness and different samples criteria were used (Ünver, Bümen, & Başbay, 2010). The main themes of the research were determined according to the research questions of the research and the levels of change management that are expressed by Kulu Şentürk (2007). The themes and sub themes after the data analysis are seen in Table 1. Table 1. The Themes and Sub Themes After The Analysis 1. The perceptions about the determination of change 1.1. The perceptions about the factors that need to be changed in the education system The perceptions about the factors that need to be changed at schools 2. The perceptions about the preparation of change process 3. The perceptions about the application of change 3.1. The perceptions about the obstacles that emerge out in the change process 3.2.The perceptions about the solution of the obstacles that emerge out in the change process 3.3. The perceptions about the control of the applications 4. The perceptions about the application of the change at schools in the parallel of total quality management 5. The perceptions about the assessment of change process 5.1. The perceptions about the assessment of change results 5.2. The perceptions about the fields that successful change is applied Results The Perceptions of the Primary School Administrators about the Determination of Change Perceptions about the Factors That Should Change in the Education System: The first question in the semi-structured interview form is What are the factors that should change in the education system?. The primary school administrators mentioned the education program, the financial problems of the teachers and schools, the professional trainings, the structural problems of the schools, appointment system, placement tests, and in-service trainings as the factors that should change in the education system. All the primary school administrators whose school had taken the total quality management award emphasized the placement tests factor more than the others whereas all the primary school administrators whose school had not taken the total quality management award emphasized the education program. The Perceptions about the Factors That Should Change at Schools: The second question in the semi- structured interview form is What are the factors that have to be changed in your school?. The primary school administrators mentioned the social, physical structure of the schools, success of the school, the parents quality, financial sources, the quality of the teachers, class size, and bilateral training as the factors that should change at schools. All the primary school administrators whose school have taken the total quality management award emphasized the quality of the teachers as the factor that has to be changed at schools whereas all the primary school administrators whose school have not taken the total quality management award emphasized the parents quality. The Perceptions about the Preparation of Change Process The third question in the semi-structured interview form is What are the preparations for applying change in your school?. The primary school administrators mentioned the organization of social activities, creating technology classes, training of the parents, increasing the financial sources and physical facilities, obtaining suitable equipment, convincing the employees, motivating the employees, and in-service training as the preparation of change process. All the primary school administrators whose school had taken the total quality management award emphasized the in-service training as the preparation to make change whereas all the primary school administrators whose school had not taken the total quality management award emphasized the education of the parents. The Perceptions of Change Process Application The Obstacles That Emerge out in the Change Process: The fourth question in the semistructured interview form is What are the obstacles that you face in the change process in your school?. The primary school administrators mentioned the resistance of the employees to change, lack of financial sources, lack of physical area, not having total quality management culture, frequent circulation of teachers, and the general administration of Ministry of Education. All the primary school administrators whose school had taken the total quality management award emphasized the resistance of teachers to change as the most important obstacle in the change process. 727

16 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE The Solution of the Obstacles That Emerge out in the Change Process: The fifth question in the semi-structured interview form is How do you solve the problems that emerge out in the change process?. The primary school administrators mentioned working more, providing new sources, in-service training about total quality management, new methods to support total quality management practices, participation to decisions, being chosen to commissions according to employees fields of interests, organizing social activities, motivating employees to learn more about students, providing equipment, increasing study motivation, and convincing methods as the probable obstacles in the change process. The Perception about the Control of Change Applications: The sixth question in the semistructured interview form is How do you control the change in your school?. The primary school administrators mentioned following a regular control program, delegation, control based on sharing and participation, and not controlling. Two primary school administrators whose school had taken the total quality management award emphasized control based on sharing and participation while two primary school administrators whose schools had not taken total quality management award emphasized not controlling. The Perceptions of Change Applications at Schools in accordance with Total Quality Management Applications The seventh question in the semi-structured interview form is What have you done in your school on behalf of total quality management process?. The primary school administrators mentioned the total quality management commissions, school development administration teams, technological equipment, cooperation of school and environment, delegation, planning, swot analysis, satisfaction surveys, and finding solutions. All the primary school administrators whose school had taken the total quality management award emphasized the total quality management commissions and school development management teams and cooperation of school and environment whereas all the primary school administrators whose school had not taken the total quality management award emphasized the technological equipment and cooperation of school and environment. The Perceptions of Primary School Administrators about the Assessment of Change Process The Perceptions about Assessment of Change Results: The eighth question in the semi-structured interview form is How did you evaluate the results of the change? Some school principals mentioned the approach of student-centered education, parents education of students, the success of the change, school development efforts (regulation of physical structure), academic achievement, and some school principals mentioned the change applications at schools being insufficient and their change goals. The Fields where Successful Change is Applied: The ninth question in the semi-structured interview form is In which fields did you think to do change in your school? and what is the most successful change you have did in your school? The primary school principals mentioned the physical structure of schools, parents awareness of students, students behaviors, school counseling, working environment, the image of the school, academic achievement, the social structure of the school, management approach, and communication. All the school administrators stated that the most successful change was done in the physical structure of their schools. Discussion Primary school administrators mentioned the subjects such as curriculum and student placement exam, characteristics of in-service training program need to be changed in the national education system and schools social and physical structure and its success, the nature of students parents, lack of financial resources, teacher qualifications that need to be changed in their schools. The research findings of Argon and Özçelik (2008, pp. 76), Ak (2006) and Cenker (2008) were parallel with the findings of this research. This finding indicated that school principals were aware of the need for change on various topics in the national education system and in their own schools. Primary school administrators mentioned the subjects such as organization of social activities, creating technology classes, parent education program, increasing the financial resources and the physical facilities, ensuring tools and equipment, convincing and encouraging teachers to change and motivating them for attending some in-service trainings for doing preparations to change process. The results of this study was partly similar to Helvacı and 728

17 ALTUNAY, ARLI, YALÇINKAYA Kıcıroğlu s (2010, p. 15) research results. These findings can be said to be indicative that school principals employed to try to motivate teachers and to mobilize social and physical factors for preparing the process of change. Primary school administrators mentioned the subjects such as teachers resistance to change, lack of financial resources and physical areas, not understanding the total quality management culture, and Ministry of National Education general management approach as obstacles to change. The findings of this research supported the findings of Töremen (2002, pp ) and Helvacı and Kıcıroğlu s (2010) research. According to these findings, it can be said that the education system is not open to change and apt to resume the traditional structure. Primary school administrators mentioned the subjects such as working on fund raising, organizing in-service trainings about total quality management, motivating total quality management efforts, including the teachers to decision-making process, providing tools and equipment, and persuading teachers to change as for solution to the obstacles confronted during the change process. The research findings of Taş (2009, p. 15), Başaran (1992), Çınar (2005), Helvacı and Kıcıroğlu (2010, p. 17), Argon and Özçelik (2008) and Ak (2006) are similar to this finding of the research. The reason for this can be thought to be the centralized administration of schools, school administrators not having a right to state their ideas clearly about the budget and source the Ministry of Education provides. Primary school administrators stated that they used three different control types to control the process of change in their schools. These control types were strict control, participant-loose control, and free control. Argon and Özçelik (2008, p. 76), Taş (2009, p. 15), Cenker (2008) and Kurşunoğlu (2006, p. 45) also referred to different control types of primary school administrators. As a result, the manager s monitoring and controlling of change can be said to be effective in the process. As for the total quality management application at schools, primary school administrators mentioned the subjects such as the total quality management commissions, school development administration teams, technological equipment, cooperation of school and environment, delegation, planning, swot analysis, satisfaction surveys, and finding solutions. Yıldırım (2007), Şentürk and Türkmen (2009) and Şahin s (2006, pp ) research findings indicated that school development administration teams did not work effectively. As a result, although school development administration teams had potential to perform change, according to the literature it can be said that they do not work effectively. When assessing the change, primary school administrators mentioned that they have made successful changes in some subjects such as social and physical structure of the school, school s image, parent profiles of students, academic achievement, and school council works. This finding of the research is similar to the results of Ak (2006), Argon and Özçelik (2008), Kurşunoğlu (2006) research. The results obtained in this study indicated that primary school administrators are aware that changes in the schools should be permanent. The results obtained from this study show that in the determination of the need for change, in the preparation of change process, application, and in the assessment of the change process every school has own unique features. Administrators of total quality management award winning schools indicated that they determined the need for change in time, did the necessary activities in order to start change, and prepared the suitable conditions. According to the school administrators, the change performed with total quality management was the change performed in the school s physical infrastructure. The results also indicated that both the schools having taken total quality management awards and not receiving total quality management awards already established the necessary teams for total quality management, prepared documents within the framework of total quality management, but only in the schools that had taken awards, these teams worked more actively. Finally according to the findings of this research it can be suggested that for applying the change process effectively at schools, different kinds of activities such as in-service training programs, seminars, courses should be organized for not only the teachers but also for the administrators to lead them to gain the necessary skills and knowledge about change management. Such activities should be better qualified and timing of them should be better-organized and necessary incentive activities should be provided for teachers to participate in. All employees who work in schools, parents of students, and school council members should be more conscious about primary school administrators efforts towards change and innovation activities. 729

18 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE References/Kaynakça Executive Excellence, 14 İlköğretim okulu yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri (Uşak ili örneği). Toplumsal dönüşüm ve Türkiye Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Executive Excellence, 14 Sosyal Bilimler Dergisi, 17 Managing change and transitions. De İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının incelenmesi. Organizational design and change. Milli Eğitim Dergisi Çınar, İ. (2005). İnsan kaynağını geliştirme bağlamında değişim yönetimi Ege Eğitim Dergisi, 6 Organizational change/transformation strategies li yıllarda yönetim Organizational change/transformation strategies. İlköğretim okulu müdürlerinin değişme yöneticiliği ye 321 Eğitim örgütlerinde değişim yönetimi lköğretim okullarının deği ime hazır bulunu luk düzeyleri (U ak ili örneği). İktisat ve Akademik Bakı Dergisi, 21 İstanbul ili, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin değişime dirençleri ve direnç nedenleri. İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumları (denizli ili örneği). Tebliğler Dergisi Qualitative data analysis Organizational behavior in education Eğitimde örgütsel yenileşme. Örgütsel davranış. değişime direnme ve çözüm yöntemlerinin incelenmesi Özmen, F. ve Sönmez Y. ( Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 Değişme ve yenileşme Ege Eğitim Dergisi, 6 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 Eğitim ve Bilim Dergisi, 155 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri 730

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi.

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ GÖREVLERİNE VERİLEN ÖNEM DERECESİ VE BU GÖREVLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. Dönem Projesi Önerisi. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI ve EKONOMİSİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA, OKUL AİLE BİRLİĞİ

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Giriş Teknoloji hızla gelişirken, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılacağı önemli

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:

Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet: Örnek ÇalıĢma 1 ÖĞRENME ġekġllerġne VE SEVĠYELERĠNE GÖRE FARKLILAġTIRILMIġ EĞĠTĠM Sevgi DENĠZ Güzin Dinçkök Ġlköğretim Okulu, Sınıf Öğretmeni Özet:Eğitim sistemimizin oldukça büyük ve geniş bir müfredata

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği + Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği + Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması Geliştirici İzleme Projesi Bu çalışma; Adana Ankara

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C SİNCAN KAYMAKAMLIĞI TÖREKENT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C SİNCAN KAYMAKAMLIĞI TÖREKENT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C SİNCAN KAYMAKAMLIĞI TÖREKENT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir, öğrencileri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

Özel Maya Okulları. Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası. Özel Maya Okulları

Özel Maya Okulları. Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası. Özel Maya Okulları Davranış İyileştirme ve Onurlandırma Politikası Okul sosyal bir ortamdır ve her sosyal ortamın kendisine özgü kuralları vardır. Bu kurallar hep birlikte uyum içinde yaşamamıza yardımcı olur. Sizlerin neyi,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı