T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI"

Transkript

1

2 T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

3 T.C. BA BAKANLIK KADIN VE SOSYAL H ZMETLER MÜSTE ARLI I ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

4 T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

5 BA Genel Yay :82 Seri : Bilim ISBN : Teknik Yönetim Dizgi ve Bask - Ankara

6 ÖNSÖZ D Aile, "Toplumun KalbindekiEn Küçük Demokrasi Ünitesi" olup, sosyolojik Aile y Aile y Aile kurumunun sorunlar rmektedir. Bu y T

7 Ulusal Kutlama Komitesine 1993' de Söz k Türkan AKYOL

8 KOM A... 1 A A A A A A

9

10 A (Sosyal G htisas Komisyonu Raporu Komisyon Üyeleri : Prof. Dr. Sema KUT YRD. ÜYELER : Prof. Dr. Nesrin KO Dr. Seyhan AYDINLIG Ö RAPORTÖRLER : Mahmut EVKURAN

11

12 I. G... 5 A. A Modernle End Kentle... 9 B. A...10 C. A...12 II. A A. A...13 B. POL...14 C. A Ekonomik Refah Programlar Temel Sa Psiko Sosyal Hizmetler...20 III. ULUSLARARASI BELGELERDE A IV. T A. A...35 B. H...39 C. KALKINMA PLANLARINDA A...48 D. AKASI UYGULAMALARI...68 V KAYNAKÇA... 85

13

14 I. G R Aile s - -kültürel unsurla Sosyal ya Ailenin temel tipleriyle ilgili olarak, antropologlar ve sosyologlar aile tipolojilerini olu faktö adetlerle düzenlenen il Aile yap lmesi (üyelerin aileden sonucunda meydana gelebilir. Bilindi çok etkilenen e (1) Multilingual Demographic Dictionary. 5

15 haklar Her konuda oldu idir. Bu nedenle Konuya genel olarak yakla özetleyebiliriz. A. A Geli me ve Olumlu bir a Olumsuz a-erkek ba katmadan yenilikleri empoze etmeyi ifade eder. Aile ve kalk Modernle (2) Male ve Onyango, s.19 6

16 1.Modernle - Teknolojinin bulundu - Kentle g ilgilidirler. Ekonomik yap tüketim - Sosyal tabakala mun -E -yazar olmayanlar - sahiptirler. -De (3) A. Joseph Kohl, The Measurement of Modenism: A Study Values in Brazil and Mexico, Austin, Texas, University of Texas Press, 1968 s

17 Bu kar Modernle -Ç kortrolünün benimsenmesi, - Olduk - Otoriter olmayan aile ili - Akrabalarla d 2. End End -erkek Di Goode end (4)a.k.. (5) William Goode, 8

18 -G etkiler. -End m - Kent ve kurumlar önemsiz hale getirir. -End ini 3. Kentle Kentle ktörleri önemlidir. K biçim Buna g gözlenmektedir. Geli ir ve (7) Harris,John R,Michael PTodaro, "Migration.unemployment and development:a lwo sector analysis",, Review,Vol,16,

19 s Bu sorunlar kentle Kentle Ayr gerektirmektedir. Toplum ve aile kontrolünü E B. A Yukar Geni Daha Küçük Aile: 10

20 geli K K edilmektedir. Ailelerin k Bir Bireycilik: Aileye ili (8 Tönu Parming, "Long-term Trend in Family Structure in a Soviet Republic", Socinlogy and Social Research,Vol. 63, No:3, s.443 (9) Naohiro Ogawa, Robert W Research Leads, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pasific,

21 ve sonuç C.A Ailenin i Ailenin baz gibi faaliyetleri içerir. Ailenin ya fonksiyonlarda, erkekler ise ekonomik faaliyet Di üyelerin doyum Baz Yukar sosyo- aile 12

22 ve uygulamas II. A Günümü birçok ülkede, o da endüstrisi gel edilebilecek A. AVE Aile politikas Aile politikas olarak edilen önlemleri içermektedir. hedeflerin yapmaya yönelik Aileyi do lama gibi programlan içerir. Aileyi DolaylBu tür politikalar aileyi Aile Politikas de ilgilendiren gel destekleyecek türde Politikalar 13

23 olunmas anan ve Aile politikas B. POL Politikan ne yollarla çözüm ge Politikalar etkili olarak uygulansa bile, olumsuz sonu usal düzeyde nin nede Aile politikas önceliklerin Politika yap kaynaklar ve öncelikler konusund e müdahalelerin aile 14

24 fonksiyonlar Aile politikalaritlilik gösteren amaç ve hedefler üzerinde de H H azaltmak, kent- gibi ailenin topl amaçlar verilebilir. Dördüncü gruptaki amaçla amaçlar gibi. Di Konuya demografik a sosyal kalk 15

25 Uluslararas Bu normlar C. A G 1. Ekonomik Refah Programlar Ekonomik refah programlan, temel amac ifade eder. Bu programlar, v ilgili olabilir. Ekonomik refah programlar, Bu programlar 16

26 Do alan bu programlara örnek olarak ev ekonomisi Di amaçlayan bir sosyal politika tedbiridir(l0). Sosyal g - içinde olan Sosyal g (10) John Macnicol, The Movement for Family Allowances, : A Study in Social Policy Development, London, Heinmann, 1980, s. 11 (11) Report On The Word Social Situalion, United Nation Publication Sales, No:82 IV. 2, s39 17

27 korunmas sosyal sigortalar gibi sosyal güvenli 2. Temel Sa his ve tedavisinde, Bu nedenle, birçok ülkede koruyucu hekimlik ve özellikle ana- konu olarak belirmektedir. Sa ekte ise de, genellikle uygun itim hizmetlerini Sa oir biçim 18

28 programlan, sa Sa Beslenme Programlar : G nedenle, sosyo- me -ekonomik Gebe ve emzikli kad (12) World Health Organization. The Work Of WHO Concerning Family Health Geneva, 1982 s

29 Aile gibi sosyal m ilgili stratejilerin - Ana Sa ifade etmek mümkündür. B r Genel sa aile temel birim olarak kabul edilmeli ve erkeklerin ülkelerdeki her 10 bebekten l'i ailenin asli görevlerinden biridir. Bu 3. Psiko-Sosyal Hizmetler (13) United Nations Children's Fund, World Statistics on Children on Children, UNICEF Statistical Pocketbokk, Paris,

30 Psiko-sosyal programlar, genellikle karar verme sorumlulu nitelik olarak aileler Bu hizmetler a Bu tü dengeli - çözümleyebilmeleri, istedi Bu hizmetler a Aile Dan Aile danailenin güçlük ve faaliye Aile dan n hizmetlerin yerine psikiyatristler derece önemli e terapisine ve aile üyelerinin birbirleriyle için üretim faaliyetlerin (14) M'Polo, Masamba ma, "Ministering with Families: Programmes of the Office of Family Education, ", World Coun-cil of Churches Office of Education. Nn.2,

31 etkili bir hale getirilmesi ve bu yö yönlü sosyo-ekonomik içerikli faaliyetleri kapsayan aileye yönelik bu tür G G fiziki ve yönelmektedir. G uygulanm Aile Planlamas genellikle dört temel amaca yönelmektedir. Bunlar; 1. Aile b destek, 2. Ana ve 3. Aile refah 4. Ulusal kalk (15) B.Kamerman, Alfred J. Kahn, (Ed.) Family Policy :Government and Families infourteen Countries, New York, Colum-bia University Press.,

32 azaltmada rolü büyüktür. Bu sa ekonomik ve sosyal statülerini Aile planlamas lerin Aile planlamas (16) Pnpulatlion Reprot. Series E.No: 7, Nowember, 1984, s. E

33 geli itli nedenlerle görevlerini yerine programlar Özürlü çocuklarla ilgili olarak düzenlenen programlar yoluyla genellikle, fiziki yönden özürlü çocuklar ile akli ve ruhi yönden özürlü çocuklar iç Bu hizmetler genellikle sa hizmetlerin temel a Tek Ebeveynli, Herhangi Bir Kaynak ve Destekten Yoksun Programlar: -sosyal v Bu ler ailenin rehabilitesi, kurum toplanabilmektedir. Kurum bak bir hizmet türüdür. eçirilmek Genellikle payla (17) UNICEF, Assig No: 53-54, Spring,

34 ger böyle olmakla birlikte, bir Uyu Programlar: Uyu sosyal sorunlardan biri gibi ekonomik, sosyal ve psikolojik bir çok sorunlara nede büyük öneme sahiptir. Genellikle, gen madde kullan r. Ancak bu programlar aile birimini bir bütün olarak ele almaktan (18) Lord Well-Pestell, Statement at The United Nation Seminar on Community Involvement in Programme for the Prevention of Drag Abuse and Social Reintegration of Users, Stockholm, Sweden, l-20april, 1985, 50 A/ESDP. 1971/1. 25

35 III. ULUSLARARASI BELGELERDE A LE POL T KASI Ailenin toplumun vazgeçilemez temel birimi olarak bireyler için her yönden kabul edilen bir gerçektir. Toplumlar d Birle serbest iradel B.M.Genel Kurulunda 20 Kas -bab - onaylayan ül B.M., aileyi do nlanan Tahran Bildirisi 26

36 (1968), gene ailenin korunmas vurgulayan önemli bir belgedir B.M.'ce 1966 da kabul edilen, 1976'da y ve Kültürel Haklar Benzer h Evlili seçiminde özgür iradeyi vurgulayan çocuk evliliklerini önlemeyi ve tüm evliliklerin Herkesin sosyal refah hizmetlerinden yararlanmas ve temelleri Kad mesi -babaya aile * "International Covenant on Economik, Social and Cultural Rights" ** "International Covenant on Civil and Political Rights" *** "Convention on Consert to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages" 27

37 e, Türkiye tarihinde K Uygulamalar mesine Ek 7 nolu Protokol ön Ayn tün aile çökünt Bir ba (19) U.N. Family, Strengthening the Family; Guidelines for the Design of Relevant Program. No 4, UN Pub.E. 87.IV.4. New York.N.Y, 1987, s (20) U.N.Family, National Family Policies: Their Relationship to the Role of the Family in the Developing Process. UN Pub., E

38 -N m -Ki - Aile yap m kültürel etmenler. Ayn bir Viyana'da 1987'de geli - *" Suplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery" (21) U.N. Guiding Principles for Developmental Social Welfare Policies and Programs in thenearfuture, New York, N.Y., 1988 (Adopted by Interregional Consultation on Developmental Social Welfare Policies and Programs held in V 7-15 Sept. 1987) 29

39 Metinde aile planlamas durumlara da - koruyucu aile, evlat edinme gibi- D Benzer rlik olan Avrupa Konseyi'nce de ça Avrupa Konseyi'nin sahip Be * "European Social Charter" 30

40 -T - - Toplumun temel birimi olarak ailenin tam geli - Bunun i -G G Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin insan ve çocuk haklan çerçevesinde ilgili Tavsiye karar an Bakanlar Kurulunun 12 nolu tavsiye karan (1980) da evlilik rehberli aile hizmetlerinin önemini üye devletlerin kabul etmesi beklentisi ile, ülkelerin u hizmetleri 31

41 Hizmetlerin yaln Ayr Avrupa Sosyal G Avrupa Toplulu - AT Avrupa Parlementosu'nun Temel-Haklar ve Özgürlükler Deklerasyonu (1989) aileyi k Avrupa Toplulu - N - -Di - - (T 32

42 - Ailesi - - Sosyal gü B politika ve hizmetlerin feed-back sistemiyle Bunlar - konusundad Aileyi olu için ileriye dönük stratej sosyal korunma ve aileyi destekleme konusunu i - Uluslararas (23) ILO Convenlion (No 156) Concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Woman Workers wilh Family Responsibilities. 33

43 payla ILO'nun Erkek ve Kad Bunun i özendirme; salt aile sor ICFTU Politikas -Kad - Kad -Pek - -Bat - Aile reisinin kad dullar) 34

44 -D - Aile reisinin kad re daha büyük yoksulluk içinde - G desteklenmesine ve güçlendirilmesine yönelik politikalar ve evrensel esaslar nabilir duruma gelmesinin G IV. T Aile Tü ir. A. A Anayasam güçlend * Veriler a - T.C. D - T.C. D - T.C. DAnkara

45 Demografik Göstergeler: N- T - T - k Ya döneminde döneminde sürekli azalarak Kent ve k getirmektedir T 36

46 istemektedir. 4 veya daha fazla sayse Evlenmemi unun 2 çocuk sahibi olmak istemelerine nüfusu ifade etmektedir. Say 1990 Genel N Genel istihdam politikas E nü- Kentsel ve k Nisan 1992 Hanehalk K 37

47 K ve 12- -kültürel nedenlerden - yerlerde % 9.5 iken kentsel yerle Yukar mümkündür: - - Ülkemiz, genç nü - -i - - Ortalama hanehalk -Ya - r. 3 milyondan fazla aile sosyal güvenlik -H -N 38

48 aras Böyl B. H Burada bizim esas üzerinde dek yer alan Kurtulu ve tarihleri I. ve II. III ) ise program Fethi Beyin Ba IV ( geçmektedir. eden ve ailesinin kudret-i maliyesi müsaid olmayan gençler orta ve yüksek ibi ihtisas peyda etmeleri için Avrupa'daki irfan merkezlerine gönderileceklerdir."(24) Tek Partili Dönem: ilk Hükümetle ( ) ikinci Hükümet ( ) pro ) - rak hük Celal Bayar taraf ( aile çiftçilerin bölgenin hususi 39

49 onbirinci ( ) ve onikinci ( ) Hükümetlerin ) yükü dispanserleri ) Dönemi: 14 May nra kurulan Dönemi: I. Gürsel Hükümetin -4 Ocak (24) Kaz (25) a.k.., s.175 (26) a.k., s.206 (27) a.k.. s.170 (28) a.k., s

50 tarihleri aras - 27 May Koalisyon Hükümetinin ( e Suad Hayri ( ) Dönemi: kurulan I. Demirel Hükümetinin ( ü denilmektedir tarihleri arasii. Demirel Hükümetinin "T evini huzur içerisinde yerine getirmesine Ev kad ucu Milli gelir art Memleket piyasas mesi her (29) T.C. Ba - (30) a.k s

51 Bu istikamete y ve refaha götürmektir" (31). III.Demirel Hükümeti ( tedir: "Hükümetimizin mesken 12 Mart Dönemi: 12 Mart döneminde ( ) I. ve II. Erim 12 Mart d Koalisyon Hükümetleri Dönemi: 1973 genel seçimleri sonucunda parlementoda hiçbir partinin ç -MSP koalisyon Hükümetinin ( ) I. Ecevit Koalisyon H kalan Irmak Hükümeti ( (35) denilmek (31) a.k., s.177 (32) a.k., s.197 (33) a.k s.259 (34) a.k., s.300 (35) a.k., s

52 ile ba nda yer tarihleri arasiv. Demirel yada AP, arzu 1 ana imka 1977 genel se II. Ecevit Hükümetinin ( mektedir: "Özellikle dar gelirli (41) AP, MSP ve MHP'nin ortakl V. Demirel Hükümeti ( ) progr IV. Demirel (36) a.k., s.338 (37) a.k., s.334 (38) a.k., s.348 (39) a.k., s.350 (40) a.k s.361 (41) a.k., s.362 (42) a.k., s,398 43

53 Buna kar yoluyla belli d... aras...edilmektedir. B III. Ecevit Hükümeti ( yetenekler Ecevit H bulu - Ayr." "T (47) Dönemi: I.Özal Hükümetinin (13J2.19cS ) "Aile milletimizin temelidir. Aile yap (43) a.k., s.414 (44)a.k., s,428(45)a.k.s.419 (46) a.k., s.424 (47) a.k s

54 "Fert ve millet seviyesinde sosyal g "G Ayr " "Tar sine yükseltilmesini 1987 se 46. Hükümetin ( çerçevesinde: "Ç G ve (48)T.C.Ba (49) a..k s.29 (50) T.C. Ba , Ankara, 1986, s (51)a.k s.33 (52)a.k., s.36 45

55 Do "Aile toplumun temelidir. Toplum hayat Kad üessesemizin en önemli unsuru olarak Ayr kendi dok Turgut kurulan 47. Hükümetin ( önceki Hükümetin ANAP H u 48. Hükümetin ( "Toplumumuzun temeli ve milli varl büyük önem veriyoruz. Bu konularda Anayasalar (53)a.k.,s 24 (54) Resmi Gazete, 31 Aral (55) a.k., s.20 (56)a.k., s.22 (57) a.k., s.23 (58) Resmi Gazete, 16 Kas 46

56 Programda sa verilecektir".(59) denilmektedir. 20 Ekim 1993 Genel Se bölü Sa - le me Ayr örgütlenme öngörerek kendisini önceleyenlerd Sonuç olarak, y y ilk ikisinde aile ya da - nda kurulan (59) a.k., s.33 (60) Resmi Gazete, 6 Temmuz 1991, Say (61) a.k., s.24 (62) a.k., s

57 20 h Bu programlarda en fazla üzerinde durulan konulardan birisi dar gelirli aile Ancak, aile konusuna h lmektedir. Bu dönemde ununa verilmektedir. DYP-SHP H Sonu k artan bir C. BE Bilindi VI. VII. T temelidir. Devlet ekilde 48

58 Planl Planl mümkündür. Aileye ili ik bir durum hizmet Kalk derek Kalk sürdü yeni düzenlemelere Kalk 49

59 plan ve programlar Birinci Be Aileye Genel Politika ve Hedefler ( ) : Birinci Be aileleri daha yüksek I.BYKP'nin hedefini % 7 kalk Dengeli bir kalk mlerin birbirleriyle I.BYKP, refah ve gelir da i ve adil Ekonomik geli 50

60 etkili Ailelere yard Sosyal hizmet Ailelere sosyal ve ekonomik a Cezaevlerinden tahliye edilenlerin i Aileye Genel Politika ve Hedefler:( ) rk toplumunu hür ve medeni bir (*) II.Be 51

61 iktisadi ve sosyal d T II.BYKP'da "sanayinin, ekonominin s H (II.BYKP Hedefleri ve Stratejisi) Kalk B II.BYKP d Yayg 52

62 Sosyal g Toplumun ve ailenin ruh ve beden sa II.BYKP döneminde Nüfu K olarak; yol, su, okul, elektrik, sul Fertlerin ve ailelerin konut sorununun II.BYKP'da; sosyal refah hizmeti sa nlerine kadar inilecek, çözüm Sosyal refah hizmetleri, ki II.BYKP'da sosyal hizmet ve yard sistematik, meslek Genel Politika ve Hedefler ( ):Birinci ve lan sorunlar 53

63 ve ortaya netiminin III.BYKP'da ya III.BYKP d ekli (*) (**) 1971 y Aileye ili E III.BYKP'da ailelerin Yurt d çözebilmek amac Ailelerin her ya e, 54

64 Konut konusunda III.BYKP'da getirilen ve ailenin ya III BYKP'da "topluma yayg bir sosyal güvenlik sistemi Sosyal yard k elde toplayacak mali, idari, personel ve hizmet k bütçelerine konulan mu gereklidir" denilmektedir. Sosyal yardgeleneksel e Sosyal yard Ayr aile 55

65 D Genel Politika ve Hedefler ( ): D Temel büyüklüklerden olarak, bütün rv.byk Plan Geli Toplumsal ama - - e Ayn 56

66 kseltilmesinde toplumsal adaletle Esnaf ve sanatkarlar ler IV.B YK Plan sorununa öncelik verilecektir. Gecekondu bölgelerinde yol, su, elektrik ve Sa insangücünü kullanmada yeni organizasyonlara g Ana- IV.BYK Plan N IV.BYK Plan e 57

67 oranlar 0-6 ya Yurt d - Be Genel Politika ve Hedefler ( ): Be sanayide %7.5 ve hizmetlerde % 6.5 V.BYK Plan bar Özellikl Bebek - 58

68 E- lan aile V.BYK Plan dönemi sonunda ilkokul öncesi (5- Okul için düzenlenecektir. Bu - V.BYK Plan tnsang Yurt d Sa Sakat ve g V.BYKP d Esirgeme Kurumu Kanunu) kabul edilerek 59

69 hizmet ve yard V.BYKP d aki K - Körler Okulunda 38 ve Ortopedik Özürlüler Okulunda 118 olmak üzere toplam r yandan, anaokulu), sektöre ait gündüz Koruyucu aile program programlarda muhtelif bölümlerde ve sektörlerde aile ile ilgili hizmetlere ve devlet Bu programda konu 60

70 V.BYK Plan tirilmesi, 1980 Genel N rkiye'de toplam ailelerin üstündeki ail T Ana- tici sosyal destekler olarak götürülmektedir. Sosyal gerekmektedir. T gücüne 61

71 fertlerin, fonksiyon, rol ve stat gerektiren sorunlar olarak iki grupta toplanabilir. G T bir unsur, hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve çok göç veren yörelere dönük olarak hanehal görülmektedir. V.Be etmektedir. Ailelerin uzun vadeli sorunlar ndaki daralmayla birlikte 'tir. Konut 62

72 konut kullan Toplu konut kredileri ve memurlara konut yard sokulmaktad Kitle haberle konusunda bilinçlendirilmeleri Konuya ili 1) Ekonomik ve sosyal kalk 2) Aile ile terbiye ve e 3) Medeni Kanun 4) hizmetin götürülmesinde tarama metodu ile talebe cevap verilmesi 5) E güçlendirmeye yönelik politikalar ve tedbirler bu program dönemi içinde mü olarak belirlenecektir. 6) Ailenin kar 7) Ailelere, evlilik ve aile hayat ile ilgili sosyal ve hukuki 8) Dar gelirli ailelerde ortaya iç 63

73 9) De 10) 11) Konut kredilerinin, ferdi ve kendi evini yapana yard - 12) Yurt d ktir. 13) G 14) TRT, filmlerinde ve yay nda milli tip aileyi kuvvetlendirici yönde Yukar durumunu ortaya koyan bilimsel ara ar ifade edilmektedir. (63) Bu politikalar (63)Konta 64

74 Bu rapor VI.Be 1988 y n önemidir Y gere rin ileri termektedir." (65) Bu program d Alt Genel Politika ve Hedefler ( ) VI.BYKP d N döneminde ortalama yüzde 2.16'ya inmesi Plan d istihdam e Sosyal g (64)A.g.e. (65)A.g.e. 65

75 VI.BYKP'da sosyal güvenlik bölümü VI.BYKP'da aile konusu "aile, kad Aile fertleri aras Ailenin bilg 1990 y ola 1990 Y 1991 Yüzere 1991 Y 1992 Y 66

76 1993 Y 1993 Y " nden desteklenmesini "Fertlere ve ailelere evlilik ve aile hayat Sonu artan gö V.BYKP d Bu denli a Birle Avrupa Konseyi'nde aileye yer alan sektörlerin ve 67

77 Kalk in Kalk kalanlar H D. A Türk Sosyal Güvenlik Sistemi: Anayasan - kurulm 68

78 T.C. Emekli Sand bütçeli, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, Devlet ekonomi Kapsama Sand - Sosyal Sigortalar Kurumu ile sa içerisine; Kapsama SSK'nm sigortal Esnaf ve Sanatkarlar ve Di - Kapsama Ba Say 1992 y (Tablo I) 69

79 Sosyal g Uluslararas Ü 1-Hastal 2- Anal 3-4- Meslek Hastal 5- Maluliyet 6-Ya 7- Ölüm sigorta programlar Ayr 70

80 TABLO: 1 Sosyal Sigorta Programlar n n Kapsad Nüfus (66) (66)1991 y una 71

81 Yukar görülme - -Kur'da aktif Sosyal Yard T Sosyal Yard 65 ya Kamu taraf 3816 say Ye bulunmayan ve bu Kanun'un öngördü 1) T 72

82 2) Devlet'e ait sa yönelik olarak sunulacak her türlü tetkik ve tahlil hizmetleri bedellerini Ye Ye 1941/4109 say verilmektedir. Aile politikas çerçevesinde aile içinde veya ev- kavramlar (Ev- Vak Devlet, Kamu kurulu Yurtd 1959 y ir. Yurtd 73

83 ve gelecekte de sosyal g lke ile Ayr Yukar Sözle Esasen Anayas Sosyal G 1- Her iki akit taraf vatanda 2- Bir yard 3- Hastal 74

84 4-5- Sigortal 6- yararlanmaya devam etmeleri, 7- Aile fertlerinin, ö 8- Sigortal 9- Bir sigorta olay geliri, malüllük ay 10- Bir sigorta olay an aile fertlerine dul- 11- Akit taraf 12- Sosyal g Tn sosyal güvenlikleri T söz 75

85 Yard Vergilendirme : Ailenin ekonomik refah Esnaf Muafl - Bir i - Gezici olarak k - Evlerinde (hari dokuma mamulleri ü Küçük Çiftçiler: A - Okul atelyelerinde, cezaevi ve tutukevinde - Emekli, dul, yetim ayl - - Harc - - Muhta - Yabanc - Nafakalar Sosyal Sigorta Kurumlar

86 -D ( milyon liraya kadar % 25 gibi) - -E - Sakatl - Sakatl Konut Edindirme Programlar konut birinci derecede önem Cumhuriyetin ilk y bir önem 1926 y 1928 y m memurlara Kamu Konutlar Say izin verilebilir Say Say Say olmayan 77

87 Say Sosyal Hizmetler Aile sosyal hizmetlerin her zaman oda etkile içerir. Ülkemizde uygulama genel sosyal politika çerçevesinde ve mevcut yasal Aile ve Çocuk Refah Program Aile Dan nan yani devletin - - Halen 69 irme yurdunda Kurum bak Evlat edinmede Son y SH hizmetlerin 78

88 evlerinde suçlu çocuklar için verilen hizmetler, Çocuk Mahkemelerinde suçlu verilmektedir. Korunmaya muhtaç olmayan okul öncesi çocuklar için SHÇEK, Belediyeler SH K Ya 1990 itibari ile 65 + yan Ayr özürlüler iç T G beraber halen verilmekte olan bu tür hizmetler korunmaya muhtaç çocuklarda bakacak rak 79

89 Genel olarak aile kavram 80

90 V.ÖNER LER - Ailenin korunmas - - Halen y -Sosyal g Kurumu'nun sahibi olma kriterleri bulu gerekmektedir. -G le her toplum -"Asgari yaunsur kadar g 81

91 Ankara, h - Halen verilmekte olan aileye ili re rehabilitasyo - Ailenin psiko-sosyal, ekonomik, sa aileyi güçlendi ev ekonomisi, fizyoterapi gibi - Aileyle do - -Ayr 82

92 sa itimi"nin -Ayn - Evlilik - Ailenin serbest zamanlar -Dar ve d önemlidir. - E -T - Ailelerin toplumsal kararlara kat -G rurken aileyi olumsuz olarak etkileyen faktörlerin engellenmesi ve kontrol edilmesi üzerinde ç - Benimsenen ve uygulanmas - Aile dinamik bir organizma oldu O nedenle sürekli gözden hizmetlerin önceliklerinin 83

93 standartlar T gözden geçirilmelidir. Böyl 84

94 KAYNAKLAR GOODE, Williara,... HARRIS, John R., Michael P. Todaro, "Migration,Unemployment and De-velopment: A two Sector Analysis", American Economic Review, Vol. 16, KAMERMAN, B. Sheila, Alfred J. Kahn(ed). Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries, New York, Columbia Univesity Press, KOHL, Joseph A., The Measurement of Modernism: A Study of Values in Brazil and Mexico, Austin,Texas, University of Texas Press., KONTA LORD Well-Pestell, Statement at the Unitet Nations Seminar on Conmunity Involvement in Programme for the Prevention of Drug Abuse and Social Reintegration of Users, Stockholm, Sweden,l-20 April,1985. MACNICOL,John, The Movement for Family Allowances, : A Study in Social Policy Development, London, Heinemann, M' POLO, Masamba ma,"ministering With Families: Programmes of the Office of Family Education, ",World Council of Churches Office of Edu-cation,No.2,1984. Multilingual Demographic Dictionary. OGAWA,Naohiro,Robert William Hodge,"Fertility and the Focus of Family Control in Contemporary Japan", Population Research Leads, United Nations Economic and Commission for Asia and the Pasific,1983. PARMING, Tonu, "Long-term Trends in Family Structure in A Soviet Re-public", Socinlogy and Social Research, Vol.63, No. 3. United Nations Children's Fund, No-vember Population Report, Series E.No. 7, United Nations Children's, Report on the World Social Situation, United Nations Publication, Sales No. E. 82. IV.2. Resmi Gazete, 31 Aral Resmi Gazete, 16 Kas Resmi Gazete, 6 Temmuz 1991, Say

95 T.C. Ba -1978) T.C. Ba T.C. Ba ) Ankara, T.C. D T.C. D T.C. D U.N. Family, Strengthening the Family: Guidelines for the Desing of Rel-evant Program:No.4, Pub. E. 87. IV.4. New York, 1987 U.N. Guiding Prirtciples for Developmental Social Welfare Policies and Pro-grams in the Near Future, New York, N.Y United Nations Children's Fund, The State of the World's Children., Paris, United Nations Children'.s Fund : World Statistics on Children, UN Sta-tistical Pocketbook, Paris, World Health Organization, The Work of WHO Concerning Family Health, Geneva,

96 87

97 88

98 I. G A. A Ailenin Özellikleri ve Görevleri Ge...98 B. K...98 II. A A. KIRSAL A K Toplumsal De B. KASABALARDA A C. KENTLERDE AlLE YAPISI D. GECEKONDULARDA AÎLE YAPISI E. YURT DI IH. A A. BEDENSEL ENGELL B. RESM SOSYAL H IV. ÖZET VE SONUÇ VI. KAYNAKÇA VII. EKLER 1.Bedensel Engellilerin aile Toplumsal Yakla Resmi

99 90

100 I. G R Aile kurumunun her modern toplumda oldu gerek Türk - - varsaymak tarihsel- (essentialism) Her ne kadar y da, büyük ölçüde pazar ekonomisini ötesinde, Buna kar toplumsal-ekonomik- 91

101 i aile kurumu ile ilgili politikalar üretme yönünde G ilgilendiren her t azalacak ve toplumun belirli n olumsuz bir ça toplumumuzda da özellikle hali nerdeyse genel bir toplumsal "ethos" haline gelir. Bu nedenle, aile kurumuna edilmesi yerine, günümüzün "bireycilik" (individualisation) ve "tüketicilik" (con- 92

102 Bu noktada, s e yerde, bu i da olan gizil gücünden türetilebilecek ve bugün arzulanan "aile içi pazara- özendirmeler -ya da daha kötüsü "önlem"ler- yoluyla aile kurumuna enjekte giderek tot Dolay "demokrasi" ruhu da aile bireylerince gereksinilmesi ve benimsenmesi uzun ve -bilmez vurgulayan; genelgeçer "düzenleyici ulus-devletin modem toplumun bireyleri üzerinde bir denetim a özgürlükl görürler. 93

103 sorumlulukla ya layan politikalarla i Ailenin de A. A Sosyolojik Literat onu sosyal bir grup, birlik, örgüt, topluluk, kurum, ve hatta olarak Aile; "Ana-baba- ir birliktir (Gökçe;1976:48). Yukar topluluk 1.Ailenin Özellikleri ve Görevleri Toplumsal ve ekonomik ko kendine özgü 94

104 edilebilir. B 1. Ailenin varlbiyolojik görev, 2.Aile üyelerinin her türlü maddi gereksinimlerine cevap veren ekonomik görev, 3.Aile koruyan koruyuculuk görevi 4.Ailedeki duygusal dengenin geli psikolojik görev 5.Aile görevi E,dinsel pratiklerin organize yolundaki çabalar da girmektedir. Aile t Toplumsal d ve aile Biyolojik ve psikolojik g yerine getiri Bug 95

105 y ü l.'de Tü B 96

106 oldu (x) Bununla beraber ayr Ayr gözlenmektedir. K 0 " 0 K olan bir toplum modelinde geleneksel geni aile özelliklerinin de bir arada Aile i küçülme görülmektedir. (x) "Büyük Aile" için geleneksel aile..eski aile,, 97

107 Genellikle B 2.Ge T öncesi toplumlara "geleneksel", san Ge sürdürmektedir. Gecekondu ortam B. K Bir ya ortak bir ürünüdür, iki gencin Bu de türlerini de yans 98

108 sa Yerle in somut bir Evleri s - sadece üreticisinin hünerini- Ailenin i zik; oyun- ün, sünnet, bayram ya da yas ve -dost- Pratik ya - ye kültürlerime sürecine 99

109 Devlet ur. - - çevrelerde "aile nitelendirilen aile kurumu da si ik sorunudur. Ancak, böyle ca yinde kollektif olarak ifade O halde, k aile kurumu, ve bu yönde desteklenmelidir. II. A A.KIRSAL A K da,aile soy- 100

110 ve ayn r. K - 1.K K (X) Türkiye genelini ile Yap Hacettepe rim tezini destekler yönde (Ertürk,1987 ). Di (x)boran;1945,berkes;1942,aran;1938,yasa;1946,tanyol;1952,tütengil;

111 g te Hane halk örüntüleri gibi u KIRSAL HANE VE KÖY DÜZEY L K LER S STEM 102

112 2.Toplumsal De Bir zamanlar k in yapan ailedir " (Hans Freyer, belirtilen iki husus - - T iki süreci kapsar: y sonras lama gibi teknolojik Bu geli - -- Modernle Nakit ve pazara dayal yeterli aile- 3. K -60'lardaki 103

113 mevsimlik g 4. K - yan-göçebeler - 5. Bunlara ba ylece, pazar 6. Yerel otorite kaynaklan merkez kurumlar K da gözlemler göçerlerin de üretim- De dirme - ö 104

114 taraftan da d B. KASABALARDA A K kabul edilmelidir. Sosyal bilimlerde gerek ailenin gerekse kasabalar ltürel ve siyasal Genellikle kasabalar, feodal kent ya da endüstri öncesi kent görünümünden l,1989 ). T kadar turizm da ölçüt (Weberyen terminolojideki ifadesi ile "ideal tip") görevi 105

115 kasaba nerdeyse ticaretle T 1. A oran ÜBK ( üç büyük kent ) 'de 4.1; Kentlerde 4.9; Köylerde 6.1'dir (Timur, r. 2. A ÜBK'de % 65.8; kentlerde % 63.3; Köylerde % 55.4'dür (Timur, 1972:31 ). 3. EVL r. Bu oran ÜBK'de % 47.2; Kentlerde % 28.8; Köylerde % 19.7'dir (Timur, 1972:45). 4. EVL ÜBK'de % 25.6; Kentlerde % 47.2; Köylerde % 82.8'dir (Timur, 1972:64). 5. EVLENME KARARI: Erkeklerin evlilikte son karar Köylerde % 39.1'dir (Timur,1972:73 ). 6. AKRABA EVL oran ÜBK'de %17.1; Kentlerde %19.4; Köylerde %35.7'dir (Timur,1972:78). 7. BA ÜBK'de %19.1; Kentlerde %41.1; Köylerde %63.3'dir (Timur,1972:83). 8. N oran ÜBK'de %54.1; Kentlerde %38.5;Köylerde % 29.8'dir (Timur, 1972:92) 'dir.ÜBK'de bu oran 18.5; Kentlerde 17.6; Köylerde 16.7 'dir. Kasabalarda erkeklerin ilk evlenme ya köylerde 20.4'dür (Timur, 1972:95-96 ). 10. A hip olma ( ki bunlar karar 106

116 alma, kad - %4.7'dir (Timur,l972: ). A - Dayan E - - BO MESLEK TERC tercih edilmektedir. KADINLA e ve r birarada gözlenebilmektedir. C. KENTLERDE A 107

117 Kent ailesinin en inde de uzun Modern toplumdaki atomize da a Kent ailesinde aile i Kentlerde farkl - ailesinin geçi ailesinin statüsü büyük ölçüde ailenin temel kazanç getireni olarak görülen hane reisinin sosyo-ekonomik konumuyla belirlenmektedir. Bir ba 108

118 kopmu elerin - Apartmanda ya ailesinde zamanla temel amaç haline gelmekte ve aile giderek çocuk merkezli olmakta; çocuk, aileler için sosyal güvence unsuru olmaktan çok kendi içinde bir lence Son y Kent ailesini ne zülebilir nitelikte modern topluma uyum göstermektedir. D. GECEKONDULARDA A Tü B riyle 109

119 Gecekondu ailesi, T bir aile biçimidir. Bu aile bir taraftan k etkilenmektedir. K- r (Gökçe; 1976). Bu ailelerde hem geleneksel al ikler meydana getirmektedir. L.Wirth ve P.Hauser'in (1964:106) - Gecekondu ailesi demografik yap göstergelerdir. (x) -T (x)rapordaki say 110

120 gidildik -Ailelerin yakla çekirdek ailedir. - Gecekondu ailesinde ya - Gecekondu ailesinin e ktedir. yapmaktad - Gecekondu ailesinde i görülme - Evde pazar i - - Gecekondu ailesinin %70'nin ev i - bir husustur. - - Gecekondu ailelerinin sosyal bak - Akrabal 111

121 -Ba - Gecekondu ailesinde dayan e görülmemektedir. - Akrabal Bu ba olmak üzere mekansal bir - Banliy - Gecekondu b - Kent merkezinde ya Bu t D. YURT DI Bug Ba Art 112

122 Yurtd Ev sahibi birbirin Sonu la birlikte " harekete geçmektir. Ortak g kabul etmektir. Yurtd Yurtd Yurtd etmesidir. T 113

123 "y Bug Kamu kurulu yürütülmesi Yurtd rimlerin Yeniden Yurtd ilke ve amaçlara g 1. Yurtd ama düzenleyici ve özendirici bir 2. Yurtd demokratik bir kimlikle 3. Yurtd sterilmesi, 4. T 5. Dta olan çerçevesinde, 6. çevresiyle ve kendi ülkesiyle " 114

124 7. Yap - - -resmi kur koordinasyon ve 8. Avrupa, di kültürel diyolog n öngörülmesi, 9. TRT, T diye demokratik ve çok yönlülük 10. Yurtd Kal Yurtd III. A LEYE YÖNEL K SOSYAL H ZMETLER A. BEDENSEL ENGELL Bu raporun, ikinci bölümündeki aile tipolojisinde yer alan tüm aile bireylerinin sosyo- bölümde ise aile - kilerinde bireysel sorunlar ve ailenin sosyo-kültürel Farkl kendin 115

125 haz u göstermektedir. rakamlar -yedi milyon olarak gösterilmektedir. Türkiye kça zordur. G sorun, sakat birey-aile ve toplum üçgeni içinde irdelenmesi geresakat bireyin talebi, sosyo- Aile'nin talebi ise sakat bireyini rehabilite edebilmek, özgüvenini' Ekonomik Faktörler Ailenin ekonomik ko sosyo-ekonomik konumu üst düzeyde olan aileler de tüm taleplerini itasyon merkezleri, destek yükseltilmesinde yarar v lere devletin mutlaka 116

126 Psikolojik Faktörler Aile ve bireyin talepleri, genelde - özürü gibi Birey-aile ve toplum üçgeninde bu faktörün enine boyuna incelenmesi ve çözüm Aile ve Bireyin E Yukar rehabilit Toplumsal talepte ise daha ç -babalar ve bu toplumla 117

127 fiziki (mimari) d? Bu da bize toplumun Toplum ve "Bedensel Engellilerin Aile " B. RESM T Bu a re 118

128 Anla n ana ve ailelerin kendi bünye ve hizmetler S toplumda sosyal hizmetlere gereksinim duyan aileler için "sosyal destek sistemi" Huzurevleri, Çocuk Yu k verilerek, ailenin artan ve Yurt harekete geçirerek 119

129 Ülke genelinde aileye yönelik sosyal hizmetler boyutunda herne kadar - Aileye yönelik sosyal hizmetlerden yaralanacak hedef kitlelerin yöresel- beklentilerinin net olarak belirlenmesi, - Aileye y - Hizmette verimlili ya - Hizmetlerin niteli - Aileye yö, -G - Ailede zaman i hizmetlerinin güçlendirilmesi, - Aile i etkin - Aileyi toplum i 120

130 Uluslararas Resmi Örgütlenme A VI. ÖZET VE SONUÇ Ailenin toplumsal konumu ve de e tarihsel ifa G Bilindi göstergesi büyük kentlerin ile ve gelmekle de dikkatleri üzerinde toplamakta ve özenle izlenmesi gereken bir olgu T 121

131 Birimi" ifadesi de, Aile, hak ve görevlerinin nneler' Aileye y Bireycilik ve tüketicilik özendirilmemelidir. T aileye yönelik her tür poli T bi 16.yy.dan itibaren Anadolu'daki Hem 122

132 k lerde' 'gecekondularda' ve 'kent T de çocuk yine kentlerde 'çocuk merkezli aileler' giderek Art devriminden alan "birlik içinde çokluk, çokluk içinde birlik" ilkesine dayanan bir süreç içind Ekonomik dalgalanmal 123

133 ailenin b Birle dirme yapmak oldukça Günümüz Türkiye'sinde hala sakatlara yönelik koruyucu, tedavi edici Sonu iye'nin ekono Bu ba birlikte hüküme 124

134 "A "BA "A R KURUMDUR." "SA " "A 125

135 KAYNAKLAR ABADAN UNAT, Nermin,"Toplumsal De AK 1985, Turhan Kitabevi. ARAN, Sadri "Evedik Köyü Monografisi, Yüksek Ziraat Ens.Ankara, BERKES, Niyazi "Baz B V., Ba BORAN, Behice, "Toplumsal Yap Mukayeseli Tetkiki", D.T.C.F.Yay., Ankara, Ofset ECEV "Kentsel Ü "Kad Merkezi Projesi- Belediyesi, 1990b EKE, F, "D Kongresi, Ankara, ERT n, "The Impact of National Integration on Rural House- ERT P 126

136 "The Rural Setting and Benef (Gü "Rural Transformation and Patterns of Child Labor in Turkey" (Türkiye'de ERDO FREYER, Hans, Sosyolojik A FREYER, Hans, Sosyolojiye Giri G -15, "Aile ve Aile Tipleri Ü Dergisi, Ankara:Cilt 8, No: 1-2, "T "T dari "Evlilik Kurumu ve Aile Yap -516, 1991 ve Di HAUSER, P, Handbook for Social Recearch in Urban Areas, UNESCO, HEPER, M, T Kitaplar Serisi, No:27, HORKHE Critical Theory, The Seabury Press. New York, KARTAL, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Y Ankara: Yurt Yay

137 KELE Kentle KIRAY, M- Can Hinderik, "Social Stratif Newyork, Praper, "K "Toplumsal De Ankara 1981 "Gecekondular" Toplumbilim Yaz KONGAR, E, T LERNER,Daniel The Passing of Traditional Society, Newyork: The Free Prees of Glence, OGBURN, W.F. "International Issue on the Family, "Marriage and Family Living, Nov, s: , OGBURN, W.F. Social Change, Newyork, Viking Press, Ö Meydana Gelen De SAYIN, 57, SENCER, Yakut, Türkiye'de SEVG "Metropol B 128

138 Gecekondu, Ankara: Mimarl Monografisi", Sim Dergisi, No:72, Ankara, TANYOL, Cahit Baraklarda No:7- TATLID Bilim Serisi: 5/2, TATLID TEKEL T, Ankara: Turhan Kitabevi, TEKEL T D-15, TÜ T UYGUN.H., Kalecik, H. ), YASA, Ankara'da Gecekondu Aileleri, Ankara: S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Gn.Md.Yay., YILDIRAK, Nurettin, K -Ekonomik ve Kültürel 992. Devlet Planlama Te Ankara, "T T 129

139 EK I Bedensel Engellilerin Aile G R Birle zihinsel kabiliyetlerindeki nda bu olgunun temelinde, aile bu - G nmeyen Genellikle fiziki d n, UAY'nda - 130

140 Bu toplumsal tabakalardan gelen ailelerin, kü Bu Bu Bu etkin bir biçi Bu ama Birincisi, bu tip ailelerin sosyo- na etmen olan faktörler ve Sonu 1. A -EKON Nüfus Türkiye'de genel nüfus içindeki sakat nüfusunu gösterir istatistiksel verilere öre, -2 milyon 131

141 Elimizdeki baz Bu nedenle ara un (1985) % 9'unu sakatlar -1). Özsay'a göre de sakat toplam nüfusun % 9'unu da -2). E Kentlerdeki duruma bakacak olursak, ). Okul öncesi 132

142 toplumla tanoktur. veri çekiyordu. Bu durumda, ailelerin b Di -gereç Yeti Kentsel aile bireylerinin, yeti Bat 133

143 Yukar arak, meslek diliyoruz. Sa Sakatl Bu Sakatl geçirmeden erken Uluslararas çesinden WHO ilk önlemler paketini dünya kamu oyuna açarken,bu önlemler için, özetle veriyoruz: 134

144 Olabilecek Kazalar 1) Tatilde ve denizdeki sa 2) Yaya kazalar 3) 4) Alkol ve uyu 5) G(Özellikle 6) Yan (Ocak, yak kesimde) 7) A 8) Hamilelik ve do Okul y ve Sa Tar Sa K K K Burada g de çocuk felcidir. Do azda rkezi gibi. Ancak, belediyeler, vak 135

145 Ne yaz Yukar Oysa vatanda kapsayan özel bir Milli E Tüm bunlar gösteriyor ki, mevcut yasa ve yönetmeliklerin yeniden gözden b met vermektedir. 136

146 1972- (Tablo- Kurum, sakatlar (Tablo- - (Tablo-7- Bu durumda, ailelerin ekonomik sorunlar r mesleki rehabilitasyondan geçerek Almanya Amerika Birle önle Ayr ümüz bir konu da, bu ülkelerde, ailelere 137

147 Ü yasayla, sakatlar vergiden muaf tutul Umar E 2. SOSYAL VE KÜLTÜREL DE ERLER rleri - T 138

148 T lerek, Kentsel ve k - Sakatl - - Bir di oluyla Hem aile hem toplum bu ba Psikolojik ailevi sorun, do 139

149 korkmaktad hala ailen Sosyo-ekonomik fakt -ekonomik yönden Birinci gruba giren toplumlarda, aile-toplum ili Bu grubun k Son faktör ise, aileyi ve t 140

150 SONUÇ Bu len istatistiki rakamlara Di olarak çaresizlik içinde olan aileler hem ekonomik yönden, hem de sakatlar için gelememektedirler. Devlet, rehabilitasyon merkezleri, Do K Ayr - Sakatl -Olay bilinçlendirilmesi, - - Sosyologlar 141

151 - -Ba mler için rehabilitasyon -Rehabilitasyon merkezlerinin - Gezici bölgesel rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, - Rehabilitasyon hizmetleri i n seçimi ve Aile düzenlenmesi, -Sa Mesleki rehabilitasyona ak verilmesi ve bu konu ile ilgili kurum ve - Pratik bilgi ve yard - - Okuyan ve - düzenlemelerin zorunlu hale getirilmesi, - Kara, hava ve deniz ula - Sakatlar - Ailenin temel gereksinimi olan bak devletin destek vermesi, 142

152 -Devlet - Son olarak da media yani, bas 143

153 144

154 145

155 146

156 TABLO-4 Kaynak:: 147

157 TABLO Y TABLO Y Kaynak:: 148

158 TABLO - 7 TABLO-8 Mesleki y Kaynak:: 149

159 KAYNAKÇA KOBE, Frank H., And Orhers Predictors of Urgency of Out-of Home PlacemetNeeds, 1991 MENTAL-RETARDAT ON, P Dec,1991 BEHR,Shirley, Positive Contributions of Persons with Sidabilities to Their Families. Literature Review. Kansas Univ. Lawrence. Beach Center on Fami-lies and Disability WILLIAMSON,G.Gordon, And Orhers Coping Behavior: Implications for Disabled Infants and Toddlers Infant-Mental-Health-Journal: vlo nl p3-13 Spr 1989 Zeitlin,Shirley, Williamson, G.Gordon, Coping Characteristics of Disabled and nondisabled Young Children American-Journal-of-Orthopsychiatry, v60n3p404-ll Jul 1990 T.C. Hükümeti Türkiye'de Anne ve - UNICEF, Ankara s. UN, A Conpendium of Reclarations on the Rights of Disable Person. Un, New York s. UN, Manual on the Equalization of Opportunities for Disabled Persons: United Nations Decade of Disabled Persons UN, New York. 1986, 27 s. UN, Disability: Situation, Strategies and Policies: United Nations for Decade of Disabled Persons UN, New York s. Fish, John Transition to Adult Life for People with Disabilities, Bulletin 3.Further Education Unit,London (England) Sherman, Renee-Z., Sherman, Joel-D. Analysis of Demand for Decoders of Television Captioning fordeaf and Hearing-Impaired Children and adults. Pelavin Associates, Inc., Washington, DC. Office of Planning, budget, and Evaluation p. Pietrukowicz, Mary, Johnson, Mitzi M.S. Respite care for Impaired Family Members: An Examination of Two Agencies. National Inst. On Againg (DHHS/PHS), Bethesda, MD

160 Bradley, Valerie J., Ed., Agosta, John,M., Ed. Family care for Persons with developmental Disabilities: A Growing Commitment. Executive Summary Are you Discriminating? Geobel, Paul R., Lively, dean E.,Jr. Jml of Housing Vol: 46 Iss: 3 Date: M 1989 pp: Jml Code: JHO ISSN: Will Paid Home care Erode Informal Support?, Toward a National Personal Assistance Programme: The independent Living Model of Long-term care for Persons with Disabilities, Caring Work in a Liberal Polity Hanley, Raymond, J., Joshua M., harris, Katherine m., Batavia, Andrew I., Dejong, Gerben, McKnew, louise Bouscaren, Stone, Deborah A. Journal of health Politics, Policy and Law Vol: 16 Iss: 3 Date: Fall 1991 pp: jrnl Code: JHP ISSN:

161 EK II RESM ÖRGÜTLENME AÇISINDAN A LEYE YÖNEL K SOSYAL H ZMETLER T sosyal hizme Bu a görülmektedir y -424). 2.BYKP ( ) da hizmetlerdeki da Aileye y (DPT 1067:233). 152

162 y 4.BYKP ( ) da aileye y Bununla birlikte 4.BYKP'da mevcut sorunlar 5.BYKP ( ), aileyi de kapsayan sosyal hizmet programlar biri olan 5.BYKP'da sosyal hizmetlerin götürülmesinde ailelerin maddi, manevi Toplumsal de leri Toplumsal refah 1989/1994 y tüm kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetler G 153

163 sosyal hizmetlerin kaderini belirleyici nitelikteki en ve Ç Neden Resmi "Sivil toplum" yol ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2828 Say ik Sosyal Hizmetler" özellikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK). Ancak ülkemizde sosyal hizmetlerin 154

164 (1992:153) Resmi Örgütlenme ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler 2828 say götürülecek hizmetler Sosyal Hizmetler ve Ç Sosyal Hizmetler ve Aile ve 0- evlat edindirme, kurum Aile ve 31 Aral bünyesinde 0- (SHÇEK 1993 b:31) y ya -erkek 155

165 B Hizmet yakla - ir. Ailenin B Ailenin B n Misafirhaneleri Bu Daire-Ba Bilindi DPT 1989: 287). 6.B.Y.K.P'mn 763. maddesi do Aral Aile Dan psiko- etkilerini gidermeye yönelik hizmetler sunmakla yükümlüdürler. Bu Merkezlere psikolojik ve 156

166 yararland 1992 a: 9). Bununla birlikte Aile Dan -Yeterli say -Aileye y -Uygun bina ve Bu nedenler ve daha geni Merkez ve Bürolar sürdüreceklerdir Y Toplum merkezlerinin 1993 y SHÇEK b rilmesi Alt Projesi" gibi alt sosyo-ekonomik (SHÇEK 1993 a). ( R.G) hükümleri çerçevesinde kurulan -E 157

167 - Anne, baba, eü sosyal - Kendi b - Herhangi bir sebeple evini terkederek, En fazla - Kad - Evli olup da, evini terkeden veya terketmek zorunda kalan kadla ilgili Halen SH A -sosyal, ekonomik ve hukuki Kad Kad 158

168 layan, psiko-sosyal ve ekonomik rhanelerinde ön Bu hizmetlerin yan Genel Nüfus - it 2 olmak üzere toplam 74 huzurevi (SHÇEK 1993 b). Genel olarak i sergilemektedir. Gerek T 159

169 ar - Belgesi" verilecektir. Bu Öte yandan yine SHÇEK sakatlara yönelik hizmetleriyle de ailelere destek de psiko-sosyal ve ekonomi SH 1985 N % 1.3'tür. Bu ora -Bor Ahmet Kuddusi (SHÇEK 1993 b:42). ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmakta Ayr 160

170 Sosyal yard Mü Genel Sosyal Hizmetler Daire Ba gön B ( bu Belirli ölçülere göre yoksul Bu nedenle sürekli nakdi Yard Yerel Yöne Aileye Yönelik Hizmetler "Aile, K 161

171 T beklemektedir. Bu geli Bu n Belediyele -Aile Hizmetleri Merkezi -Aile Hayat -S -Seminerler -Beyaz Kart Projesi -Ya -Genç Evi -Kre -Kültür Merkezi -Okuma Yazma Kurslar -Beceri Kurslar -Kad -S 162

172 Bu hizmetlerin Aile Hizmetleri Merkezi, Ankara B lmesidir. Bu çerçevede -Ki -Sorunlarla ilgili anlay -Ku -Aile bireylerinin sorun -Aile b -Aile hayat -. Sa Bu hizmetten yararlanabilmek içi Belediyelerin hizmetleri aras 163

173 Kad Kad -sosyal, ekonomik ve hukuki destek Belediyeler b kendileri vermektedir. Kad Belediyelerin ailedeki patolojinin kurbanlar yesinin son 164

174 SONUÇ Aileye olan yans H ledeki patoloji T kimi zaman da ç potansiyelini harekete geçirerek ailelere yönelmektedir. Yoksulluk çizgisinde veya bu çizginin de - koruyucu- örgütlenme 165

175 SH Ayr i örgütlenme Belediyelerin ve gönüllü r. Bununla birli mesine irdelenmelidir. - evin reisidir. toplum gözünde Baz turmak için uzun süre hedef kitleye büyük zarar vermektedir. Bu boyutta etkisiyle aileye yönelik sosyal hizmetle 166

176 partizanca tutumlar b silmeye, karalamaya Belki yayg er veya geç büyük zararlar verecektir. Toplumsal de bürokratik örgütlerin mali yönden r. T -Aileye yönelik sosyal hizmetlerden yararlanacak hedef kitlelerin, gereksinim, sorun ve beklentilerinin net olarak belirlenmesi, -Hedef kitleler ve onlara sunulacak hizmetler belirlenirken yöresel-kültürel -Hizmetlerden yararlanmak için izlenmesi gereken yolun, herkesin -Hizmetlere ula -Hizmette verimlili -Etkin bir sosyal hizmet a -Hizmetlerin kalitesini y 167

177 -Aileye yönelik hizmetler sunan gönüllü potansiyelin rasyonel biçimde -Kurumlar aras -Kurumlar aras güçlendirilmesi, -Kurumlar aras -Ailede zaman i -Aile i yaratan ve toplum -Aileye y uh - Hizmetlere ula el ve siyasal 168

178 YARARLANILAN KAYNAKLAR ARIKAN, ARIKAN, iddet" Ankara 1993, B Mart 1993 Yürütülen Sosyal Hizmetlerin Genel Görünümü" H.Ü.Sosyal Hizmetler Y.O.Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler YO. Ankara, 1992 DANI 1991 No:7 Ankara 199 l.ss D.P.T. Birinci Be kara, 1962 D.P.T r Ankara 1967 D.P.T Ankara 1972 D.P.T. D -kara D.P.T Be - kara 1984 DPT. Alt-1994, D P.T:2174, Ankara,1989 D.P.T Y DPT. 6.BYKP 1993 Y KAHRAMANO Kurumu" Türkiye'de ve Almanya"da Sosyal Hizmetler-Ansiklopedik Sözlük ss KONGAR, Emre, insan - 2.b. Hacettepe KONGAR, Emre, 5.b

179 KONGAR, Y.Mehmet " Uygulamala -SP KUT, Sema"Sosyal Türkiye"de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler- Ansiplopedik Sözlük SHÇEK, Yürürlükteki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SH nan bilgiler, Ankara, SHÇEK, h) Genel Sosyal T.C.Sa Ankara, T.C.Sa Kongresi, Ankara,

180 A Komisyon Üyeleri : Prof. Dr. Adnan G YRD. ÜYELER : A Saadet ARIKAN RAPORTÖRLER : Dr. Ali RProf. Dr. Ülker GÜRKAN Prof. Dr. Esin KONANÇ Esin ÖZBEY : Ferruh SOLAK Semra YURTKURAN 171

181 172

182 I. G II. T A. T Konut Aile Reisli Soyad Birli Mal Rejimleri Evlat Edinme..., B. T VE Ailenin Bak E..., Hukuksal Ev ve Ev E a. Ortak Konutla b. Ev E Bilgi Verme Y Evlilik Birli ini Koruyucu Tedbirler C. T Bo Yoksulluk Nafakas Tazminat ve Nafakan Nesep Velayetin Tan Babal Zirai Mallarda Erkek Evlenme Ya Miras

183 IH. TÜRK CEZA KANUNU 188 A. TÜRK CEZA KANUNU Küçüklük-Ehliyetsizlik (Madde 53) Küçüklük K Evlenme Yasaklar Fuhu Söz Atma Zorla Kad Fuhu Zina (Madde ) Namus için Çocuk Öldürme (Madde453) Terbiye Yetkisinin K Aile Fertlerine Kötü Muamele (Madde478) Velayet veya Vesayetin Kald B. CEZA MUHAKEMELER C. CEZA IV. T ZENLEMELERE V A. E B. MESLEK C. T D. F E F G H. YASAL KISITLAMALAR I. EV KADINLARININ SOSYAL G J. SOSYAL G K. SOSYAL YARDIMLAR Aile Yard L. KIRSAL KES M N

184 I. G R 1994 Uluslararas g Komisyon, aile ve hukuk konusu hukuk, ceza huk ilgili hükümlerinin Prof. Dr. Yukar Komisyon, Komisyonumuz, 1-Kad bilgilendirilmeleri, 2-3- yoluyla bilinçlendirilmesi, 4-Aile bireylerinin ki demokra g 175

185 II.A.TÜRK MEDEN KANUNU'NUN EVL L K B RL NE L K N HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES Kad 1. Halen yürürlü Bu kural; T (1) ve, Avrupa Konseyi'nin 18 Ocak 1972 gün (2) Bu nedenle e Nitekim mehaz rak çözümlenebilir. 2. KONUT T.M.K 152/II. maddesi konutun se Nitekim mehaz (1 )Madde 15/4: Taraf devletler, kad (2) "1/3": Evli ki 176

186 gere 3. A Medeni Kanunun 152.maddesine g (3) (4) Ayr -koca 4. SOYADI M.K.153.maddesi ;kar Bu çerçevede olmak üzere, taraflara evlenme memuru huzurunda birinin so (5) (3)Madde 16: Taraf Devletler kad c-evlilik s (4) 1/1: Medeni Hukuk, e (5) Fransa'da evlili Belç verilmi L No: 27, June 1988, sb ) 177

187 Bununla birlikte kad 5. B M.K maddesinin, evlilik birli (6) ile Avrupa Konseyi'nin 27 Eylül (7) Nitekim bu konuda mehaz Evlili e ödevlerini düzenleyen Türk Medeni Kanunun 151.maddesine (6) Kad (7) 1/1: Medeni Hukuk, E 178

188 6. MAL REJ Kanuni mal rejiminin d olaca (8) Kazan 7. EVLAT ED M.K maddesinde d T.M. Kanunun 255/2.maddesi gere ilere Ayr (8) Avrupa Konseyi 27 Eylül 1978 gün ve 37 s halinde b 179

189 B. TÜRK MEDEN KANUNU'NUN EVL L K B RL (A LEN N BAKIM VE HT YAÇLARI, E LER N MESLEK VE SANATI, HUKUKSAL LEMLER) HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES ve ÖNER LER 1. A T.M. Kanununun 152/II.maddesi kar iminin kocaya ait 0 Nitekim 164. ma Buna ilave olarak ayr suretiyle, onun mes tir. Bu h 2. E ANATI (I) Avrupa Konseyi, "Medeni Hukukla E III- E (i) E lerden (ii) E... yükümlülüklere sahiptir. (iii) Ev giderlerine kat hakk biri 180

190 Avrupa Konseyi'nin 1978 y (2) meslek seçimi Zira kad (3) Haz kesi çerçevesinde böyle 3. HUKUKSAL T - (4) E 4. EV ve EV E DAN YARARLANMA Ortak konut (aile meskeni) ve ortak konuttaki ev e Bu konuda T önemi nedeniyle Avrupa konseyi (5) 1981 y (61) (2) Bkz. Avrupa Konseyi. Medeni Hukukta E II- E E sahiptirler. (3) Bkz gün ve 1990/30,- (4) Bkz. (5) Bkz. Avrupa Konseyi, Ev ve Ev E1)15 (6) Ayr 181

191 a. Ortak Konutla Di leyecek hukuki Evde ailenin yararlanmas Nitekim iklikte, aile meskenine Madde, aile meskeni ile ilgili t nde hakime (7) Evlilik birli 5. B Hukuki i inde getirmektedir. Bu konu Avrupa Konseyi'nin 1978 y (8) bilgi vermesini ist (7) Bu h (8) Bkz. Avrupa Konseyi, Medeni Hukukta E III.bölüm(iii). 182

192 E 6. EVL E ilgi arzetmektedir. getirilen bu sistemde hakim çözüm olarak tarafla bürolardan yararlanabilirler. (9) Evlilik b (9)) l.m.k Maddesinde yap u 1992, sh

193 C. TÜRK MEDEN KANUNU'NUN BO ANMA, NAFAKA, NESEP, VELAYET, M RAS ve EVLENME YA I HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES VE ÖNER LER 1. BO ANMA T (1) ir. 2. YOKSULLUK NAFAKASI T.M.K maddesinde d hali refahta r yoksulluk (2) 3. TAZM Avrupa Konseyi bo kararda (3), Bu amac (4) (1) Fiili ayr edilen Kanunla bu sü (2) E (3) Avrupa Konseyi Bo (4) Bkz. Avrupa Konseyi, a.g. karar 3 ve 4. bendler 184

194 4. NESEP T.M. Kanunu, nesebi red davas Nitekim (5) 5. VELAYET Velayet, re gerekir. (6) Bu nedenle 6. TANIMA T.M.K maddesi evlilik d sa Nitekim un 260.maddesi ile 7. BABALIK DAVASININ Gebe kald (7) gerekmektedir. (5) (6) Bkz. Avrupa Konseyi, Medeni Hukukta E IV. (7) S yla ilgili nizalar... taraf 185

195 8.Z RA MALLARDA ERKEK ÇOCU UN ÖNCEL T.M. Kanunun 597 ve 598. maddelerinde yer alan ve terekede iktisadi b 9. EVLENME YA Türk Medeni Kanunu'nun 88.maddesi Hen evliliklerini gündeme getirmektedir. Bu konuda Ekvator, Srilanka, Uruguay'da k (8) "Evlili zin (9) Türk Kanunu Medeni Konuyla ilgili sorun, evlilik ya (10) Erkek ve kad (11) (8) United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAN/C/1993/4, 18 Ocak-5 (9) Bkz. a.g.e., sh. 29. (10)Bkz. a.g.e., sh

196 Bu konu Birle (12) Sonuç olarak (13) Bu a 10. M Raporun II no'lu Bölümünde 444.maddesine bö (ll)bkz.a.g.e.,sh. 30. (12) S... (13) Bkz. a.g.e. sh

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YEREL YÖNET MLER VE SPOR

YEREL YÖNET MLER VE SPOR ÖZET Dr. Eyüp ZENG N Dr. Cemal ÖZTA Spor, yenme ve ba arma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yap lan, rekabete dayal, sosyalle tirici, fiziki, zihni ve ruhi hareketler

Detaylı

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc

Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc Kapak Foto raf 1997 PhotoDisc, Inc nsan Haklar ve Siz ESK SOVYETLER B RL Ê DEVLETLER VE ORTA AVRUPA DAK YARGIÇLAR, SAVCILAR, POL S GÖREVL LER, AVUKATLAR, NSAN HAKLARI ÖRGÜTLER, VATANDA LAR VE MEDYA Ç N

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET 272 ÖZET ÇOCUK ST HDAMI AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI Ersin KAV * letmeler için kalite kavram n her zaman güncelli ini korumas, bu yönde baz standartlar gerekli k lm r. Daha çok ürün ya da hizmetin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 36-57 Yusuf GENÇ 1 İsmail BARIŞ 2 YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM: KURUMSAL BAKIM YERİNE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

Yaşlı ve Sosyal Hizmetler

Yaşlı ve Sosyal Hizmetler A42 XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması Yaşlı ve Sosyal Hizmetler Elderly and Social Services fiadiye DÖNÜMCÜ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yafll Bak m Hizmetleri Dairesi, Ankara Özet

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions MPRA Munich Personal RePEc Archive Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions Mustafa Acar and Ferhat Arslaner Aksaray Üniversitesi, Borsa İstanbul May

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ

T.C. BA BAKANLIK GÖRSEL MEDYANIN TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ T.C. BA BAKANLIK TÜRK YE STAT ST K KURUMU GÖRSEL MEDYANIN A LE B REYLER ÜZER NDEK ETK ÜZER NE B R ARA TIRMA TAYLAN KARA TÜ K UZMANLIK TEZ MAN SA 2011 Bu çal ma Türkiye statistik Kurumu tez jürisince de

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME ENGELLİLERE İLİŞKİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SORUNLARI: İZMİR İLİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME Ergün Yazıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Derya Alimanoğlu Yemişci Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Klasik devletten

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı