T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI"

Transkript

1

2 T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

3 T.C. BA BAKANLIK KADIN VE SOSYAL H ZMETLER MÜSTE ARLI I ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

4 T.C. BA KADIN VE SOSYAL H 1994 ULUSLARARASI A LE YILI ÖZEL HT SAS KOM SYON RAPORLARI Ankara-1994

5 BA Genel Yay :82 Seri : Bilim ISBN : Teknik Yönetim Dizgi ve Bask - Ankara

6 ÖNSÖZ D Aile, "Toplumun KalbindekiEn Küçük Demokrasi Ünitesi" olup, sosyolojik Aile y Aile y Aile kurumunun sorunlar rmektedir. Bu y T

7 Ulusal Kutlama Komitesine 1993' de Söz k Türkan AKYOL

8 KOM A... 1 A A A A A A

9

10 A (Sosyal G htisas Komisyonu Raporu Komisyon Üyeleri : Prof. Dr. Sema KUT YRD. ÜYELER : Prof. Dr. Nesrin KO Dr. Seyhan AYDINLIG Ö RAPORTÖRLER : Mahmut EVKURAN

11

12 I. G... 5 A. A Modernle End Kentle... 9 B. A...10 C. A...12 II. A A. A...13 B. POL...14 C. A Ekonomik Refah Programlar Temel Sa Psiko Sosyal Hizmetler...20 III. ULUSLARARASI BELGELERDE A IV. T A. A...35 B. H...39 C. KALKINMA PLANLARINDA A...48 D. AKASI UYGULAMALARI...68 V KAYNAKÇA... 85

13

14 I. G R Aile s - -kültürel unsurla Sosyal ya Ailenin temel tipleriyle ilgili olarak, antropologlar ve sosyologlar aile tipolojilerini olu faktö adetlerle düzenlenen il Aile yap lmesi (üyelerin aileden sonucunda meydana gelebilir. Bilindi çok etkilenen e (1) Multilingual Demographic Dictionary. 5

15 haklar Her konuda oldu idir. Bu nedenle Konuya genel olarak yakla özetleyebiliriz. A. A Geli me ve Olumlu bir a Olumsuz a-erkek ba katmadan yenilikleri empoze etmeyi ifade eder. Aile ve kalk Modernle (2) Male ve Onyango, s.19 6

16 1.Modernle - Teknolojinin bulundu - Kentle g ilgilidirler. Ekonomik yap tüketim - Sosyal tabakala mun -E -yazar olmayanlar - sahiptirler. -De (3) A. Joseph Kohl, The Measurement of Modenism: A Study Values in Brazil and Mexico, Austin, Texas, University of Texas Press, 1968 s

17 Bu kar Modernle -Ç kortrolünün benimsenmesi, - Olduk - Otoriter olmayan aile ili - Akrabalarla d 2. End End -erkek Di Goode end (4)a.k.. (5) William Goode, 8

18 -G etkiler. -End m - Kent ve kurumlar önemsiz hale getirir. -End ini 3. Kentle Kentle ktörleri önemlidir. K biçim Buna g gözlenmektedir. Geli ir ve (7) Harris,John R,Michael PTodaro, "Migration.unemployment and development:a lwo sector analysis",, Review,Vol,16,

19 s Bu sorunlar kentle Kentle Ayr gerektirmektedir. Toplum ve aile kontrolünü E B. A Yukar Geni Daha Küçük Aile: 10

20 geli K K edilmektedir. Ailelerin k Bir Bireycilik: Aileye ili (8 Tönu Parming, "Long-term Trend in Family Structure in a Soviet Republic", Socinlogy and Social Research,Vol. 63, No:3, s.443 (9) Naohiro Ogawa, Robert W Research Leads, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pasific,

21 ve sonuç C.A Ailenin i Ailenin baz gibi faaliyetleri içerir. Ailenin ya fonksiyonlarda, erkekler ise ekonomik faaliyet Di üyelerin doyum Baz Yukar sosyo- aile 12

22 ve uygulamas II. A Günümü birçok ülkede, o da endüstrisi gel edilebilecek A. AVE Aile politikas Aile politikas olarak edilen önlemleri içermektedir. hedeflerin yapmaya yönelik Aileyi do lama gibi programlan içerir. Aileyi DolaylBu tür politikalar aileyi Aile Politikas de ilgilendiren gel destekleyecek türde Politikalar 13

23 olunmas anan ve Aile politikas B. POL Politikan ne yollarla çözüm ge Politikalar etkili olarak uygulansa bile, olumsuz sonu usal düzeyde nin nede Aile politikas önceliklerin Politika yap kaynaklar ve öncelikler konusund e müdahalelerin aile 14

24 fonksiyonlar Aile politikalaritlilik gösteren amaç ve hedefler üzerinde de H H azaltmak, kent- gibi ailenin topl amaçlar verilebilir. Dördüncü gruptaki amaçla amaçlar gibi. Di Konuya demografik a sosyal kalk 15

25 Uluslararas Bu normlar C. A G 1. Ekonomik Refah Programlar Ekonomik refah programlan, temel amac ifade eder. Bu programlar, v ilgili olabilir. Ekonomik refah programlar, Bu programlar 16

26 Do alan bu programlara örnek olarak ev ekonomisi Di amaçlayan bir sosyal politika tedbiridir(l0). Sosyal g - içinde olan Sosyal g (10) John Macnicol, The Movement for Family Allowances, : A Study in Social Policy Development, London, Heinmann, 1980, s. 11 (11) Report On The Word Social Situalion, United Nation Publication Sales, No:82 IV. 2, s39 17

27 korunmas sosyal sigortalar gibi sosyal güvenli 2. Temel Sa his ve tedavisinde, Bu nedenle, birçok ülkede koruyucu hekimlik ve özellikle ana- konu olarak belirmektedir. Sa ekte ise de, genellikle uygun itim hizmetlerini Sa oir biçim 18

28 programlan, sa Sa Beslenme Programlar : G nedenle, sosyo- me -ekonomik Gebe ve emzikli kad (12) World Health Organization. The Work Of WHO Concerning Family Health Geneva, 1982 s

29 Aile gibi sosyal m ilgili stratejilerin - Ana Sa ifade etmek mümkündür. B r Genel sa aile temel birim olarak kabul edilmeli ve erkeklerin ülkelerdeki her 10 bebekten l'i ailenin asli görevlerinden biridir. Bu 3. Psiko-Sosyal Hizmetler (13) United Nations Children's Fund, World Statistics on Children on Children, UNICEF Statistical Pocketbokk, Paris,

30 Psiko-sosyal programlar, genellikle karar verme sorumlulu nitelik olarak aileler Bu hizmetler a Bu tü dengeli - çözümleyebilmeleri, istedi Bu hizmetler a Aile Dan Aile danailenin güçlük ve faaliye Aile dan n hizmetlerin yerine psikiyatristler derece önemli e terapisine ve aile üyelerinin birbirleriyle için üretim faaliyetlerin (14) M'Polo, Masamba ma, "Ministering with Families: Programmes of the Office of Family Education, ", World Coun-cil of Churches Office of Education. Nn.2,

31 etkili bir hale getirilmesi ve bu yö yönlü sosyo-ekonomik içerikli faaliyetleri kapsayan aileye yönelik bu tür G G fiziki ve yönelmektedir. G uygulanm Aile Planlamas genellikle dört temel amaca yönelmektedir. Bunlar; 1. Aile b destek, 2. Ana ve 3. Aile refah 4. Ulusal kalk (15) B.Kamerman, Alfred J. Kahn, (Ed.) Family Policy :Government and Families infourteen Countries, New York, Colum-bia University Press.,

32 azaltmada rolü büyüktür. Bu sa ekonomik ve sosyal statülerini Aile planlamas lerin Aile planlamas (16) Pnpulatlion Reprot. Series E.No: 7, Nowember, 1984, s. E

33 geli itli nedenlerle görevlerini yerine programlar Özürlü çocuklarla ilgili olarak düzenlenen programlar yoluyla genellikle, fiziki yönden özürlü çocuklar ile akli ve ruhi yönden özürlü çocuklar iç Bu hizmetler genellikle sa hizmetlerin temel a Tek Ebeveynli, Herhangi Bir Kaynak ve Destekten Yoksun Programlar: -sosyal v Bu ler ailenin rehabilitesi, kurum toplanabilmektedir. Kurum bak bir hizmet türüdür. eçirilmek Genellikle payla (17) UNICEF, Assig No: 53-54, Spring,

34 ger böyle olmakla birlikte, bir Uyu Programlar: Uyu sosyal sorunlardan biri gibi ekonomik, sosyal ve psikolojik bir çok sorunlara nede büyük öneme sahiptir. Genellikle, gen madde kullan r. Ancak bu programlar aile birimini bir bütün olarak ele almaktan (18) Lord Well-Pestell, Statement at The United Nation Seminar on Community Involvement in Programme for the Prevention of Drag Abuse and Social Reintegration of Users, Stockholm, Sweden, l-20april, 1985, 50 A/ESDP. 1971/1. 25

35 III. ULUSLARARASI BELGELERDE A LE POL T KASI Ailenin toplumun vazgeçilemez temel birimi olarak bireyler için her yönden kabul edilen bir gerçektir. Toplumlar d Birle serbest iradel B.M.Genel Kurulunda 20 Kas -bab - onaylayan ül B.M., aileyi do nlanan Tahran Bildirisi 26

36 (1968), gene ailenin korunmas vurgulayan önemli bir belgedir B.M.'ce 1966 da kabul edilen, 1976'da y ve Kültürel Haklar Benzer h Evlili seçiminde özgür iradeyi vurgulayan çocuk evliliklerini önlemeyi ve tüm evliliklerin Herkesin sosyal refah hizmetlerinden yararlanmas ve temelleri Kad mesi -babaya aile * "International Covenant on Economik, Social and Cultural Rights" ** "International Covenant on Civil and Political Rights" *** "Convention on Consert to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages" 27

37 e, Türkiye tarihinde K Uygulamalar mesine Ek 7 nolu Protokol ön Ayn tün aile çökünt Bir ba (19) U.N. Family, Strengthening the Family; Guidelines for the Design of Relevant Program. No 4, UN Pub.E. 87.IV.4. New York.N.Y, 1987, s (20) U.N.Family, National Family Policies: Their Relationship to the Role of the Family in the Developing Process. UN Pub., E

38 -N m -Ki - Aile yap m kültürel etmenler. Ayn bir Viyana'da 1987'de geli - *" Suplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery" (21) U.N. Guiding Principles for Developmental Social Welfare Policies and Programs in thenearfuture, New York, N.Y., 1988 (Adopted by Interregional Consultation on Developmental Social Welfare Policies and Programs held in V 7-15 Sept. 1987) 29

39 Metinde aile planlamas durumlara da - koruyucu aile, evlat edinme gibi- D Benzer rlik olan Avrupa Konseyi'nce de ça Avrupa Konseyi'nin sahip Be * "European Social Charter" 30

40 -T - - Toplumun temel birimi olarak ailenin tam geli - Bunun i -G G Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin insan ve çocuk haklan çerçevesinde ilgili Tavsiye karar an Bakanlar Kurulunun 12 nolu tavsiye karan (1980) da evlilik rehberli aile hizmetlerinin önemini üye devletlerin kabul etmesi beklentisi ile, ülkelerin u hizmetleri 31

41 Hizmetlerin yaln Ayr Avrupa Sosyal G Avrupa Toplulu - AT Avrupa Parlementosu'nun Temel-Haklar ve Özgürlükler Deklerasyonu (1989) aileyi k Avrupa Toplulu - N - -Di - - (T 32

42 - Ailesi - - Sosyal gü B politika ve hizmetlerin feed-back sistemiyle Bunlar - konusundad Aileyi olu için ileriye dönük stratej sosyal korunma ve aileyi destekleme konusunu i - Uluslararas (23) ILO Convenlion (No 156) Concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Woman Workers wilh Family Responsibilities. 33

43 payla ILO'nun Erkek ve Kad Bunun i özendirme; salt aile sor ICFTU Politikas -Kad - Kad -Pek - -Bat - Aile reisinin kad dullar) 34

44 -D - Aile reisinin kad re daha büyük yoksulluk içinde - G desteklenmesine ve güçlendirilmesine yönelik politikalar ve evrensel esaslar nabilir duruma gelmesinin G IV. T Aile Tü ir. A. A Anayasam güçlend * Veriler a - T.C. D - T.C. D - T.C. DAnkara

45 Demografik Göstergeler: N- T - T - k Ya döneminde döneminde sürekli azalarak Kent ve k getirmektedir T 36

46 istemektedir. 4 veya daha fazla sayse Evlenmemi unun 2 çocuk sahibi olmak istemelerine nüfusu ifade etmektedir. Say 1990 Genel N Genel istihdam politikas E nü- Kentsel ve k Nisan 1992 Hanehalk K 37

47 K ve 12- -kültürel nedenlerden - yerlerde % 9.5 iken kentsel yerle Yukar mümkündür: - - Ülkemiz, genç nü - -i - - Ortalama hanehalk -Ya - r. 3 milyondan fazla aile sosyal güvenlik -H -N 38

48 aras Böyl B. H Burada bizim esas üzerinde dek yer alan Kurtulu ve tarihleri I. ve II. III ) ise program Fethi Beyin Ba IV ( geçmektedir. eden ve ailesinin kudret-i maliyesi müsaid olmayan gençler orta ve yüksek ibi ihtisas peyda etmeleri için Avrupa'daki irfan merkezlerine gönderileceklerdir."(24) Tek Partili Dönem: ilk Hükümetle ( ) ikinci Hükümet ( ) pro ) - rak hük Celal Bayar taraf ( aile çiftçilerin bölgenin hususi 39

49 onbirinci ( ) ve onikinci ( ) Hükümetlerin ) yükü dispanserleri ) Dönemi: 14 May nra kurulan Dönemi: I. Gürsel Hükümetin -4 Ocak (24) Kaz (25) a.k.., s.175 (26) a.k., s.206 (27) a.k.. s.170 (28) a.k., s

50 tarihleri aras - 27 May Koalisyon Hükümetinin ( e Suad Hayri ( ) Dönemi: kurulan I. Demirel Hükümetinin ( ü denilmektedir tarihleri arasii. Demirel Hükümetinin "T evini huzur içerisinde yerine getirmesine Ev kad ucu Milli gelir art Memleket piyasas mesi her (29) T.C. Ba - (30) a.k s

51 Bu istikamete y ve refaha götürmektir" (31). III.Demirel Hükümeti ( tedir: "Hükümetimizin mesken 12 Mart Dönemi: 12 Mart döneminde ( ) I. ve II. Erim 12 Mart d Koalisyon Hükümetleri Dönemi: 1973 genel seçimleri sonucunda parlementoda hiçbir partinin ç -MSP koalisyon Hükümetinin ( ) I. Ecevit Koalisyon H kalan Irmak Hükümeti ( (35) denilmek (31) a.k., s.177 (32) a.k., s.197 (33) a.k s.259 (34) a.k., s.300 (35) a.k., s

52 ile ba nda yer tarihleri arasiv. Demirel yada AP, arzu 1 ana imka 1977 genel se II. Ecevit Hükümetinin ( mektedir: "Özellikle dar gelirli (41) AP, MSP ve MHP'nin ortakl V. Demirel Hükümeti ( ) progr IV. Demirel (36) a.k., s.338 (37) a.k., s.334 (38) a.k., s.348 (39) a.k., s.350 (40) a.k s.361 (41) a.k., s.362 (42) a.k., s,398 43

53 Buna kar yoluyla belli d... aras...edilmektedir. B III. Ecevit Hükümeti ( yetenekler Ecevit H bulu - Ayr." "T (47) Dönemi: I.Özal Hükümetinin (13J2.19cS ) "Aile milletimizin temelidir. Aile yap (43) a.k., s.414 (44)a.k., s,428(45)a.k.s.419 (46) a.k., s.424 (47) a.k s

54 "Fert ve millet seviyesinde sosyal g "G Ayr " "Tar sine yükseltilmesini 1987 se 46. Hükümetin ( çerçevesinde: "Ç G ve (48)T.C.Ba (49) a..k s.29 (50) T.C. Ba , Ankara, 1986, s (51)a.k s.33 (52)a.k., s.36 45

55 Do "Aile toplumun temelidir. Toplum hayat Kad üessesemizin en önemli unsuru olarak Ayr kendi dok Turgut kurulan 47. Hükümetin ( önceki Hükümetin ANAP H u 48. Hükümetin ( "Toplumumuzun temeli ve milli varl büyük önem veriyoruz. Bu konularda Anayasalar (53)a.k.,s 24 (54) Resmi Gazete, 31 Aral (55) a.k., s.20 (56)a.k., s.22 (57) a.k., s.23 (58) Resmi Gazete, 16 Kas 46

56 Programda sa verilecektir".(59) denilmektedir. 20 Ekim 1993 Genel Se bölü Sa - le me Ayr örgütlenme öngörerek kendisini önceleyenlerd Sonuç olarak, y y ilk ikisinde aile ya da - nda kurulan (59) a.k., s.33 (60) Resmi Gazete, 6 Temmuz 1991, Say (61) a.k., s.24 (62) a.k., s

57 20 h Bu programlarda en fazla üzerinde durulan konulardan birisi dar gelirli aile Ancak, aile konusuna h lmektedir. Bu dönemde ununa verilmektedir. DYP-SHP H Sonu k artan bir C. BE Bilindi VI. VII. T temelidir. Devlet ekilde 48

58 Planl Planl mümkündür. Aileye ili ik bir durum hizmet Kalk derek Kalk sürdü yeni düzenlemelere Kalk 49

59 plan ve programlar Birinci Be Aileye Genel Politika ve Hedefler ( ) : Birinci Be aileleri daha yüksek I.BYKP'nin hedefini % 7 kalk Dengeli bir kalk mlerin birbirleriyle I.BYKP, refah ve gelir da i ve adil Ekonomik geli 50

60 etkili Ailelere yard Sosyal hizmet Ailelere sosyal ve ekonomik a Cezaevlerinden tahliye edilenlerin i Aileye Genel Politika ve Hedefler:( ) rk toplumunu hür ve medeni bir (*) II.Be 51

61 iktisadi ve sosyal d T II.BYKP'da "sanayinin, ekonominin s H (II.BYKP Hedefleri ve Stratejisi) Kalk B II.BYKP d Yayg 52

62 Sosyal g Toplumun ve ailenin ruh ve beden sa II.BYKP döneminde Nüfu K olarak; yol, su, okul, elektrik, sul Fertlerin ve ailelerin konut sorununun II.BYKP'da; sosyal refah hizmeti sa nlerine kadar inilecek, çözüm Sosyal refah hizmetleri, ki II.BYKP'da sosyal hizmet ve yard sistematik, meslek Genel Politika ve Hedefler ( ):Birinci ve lan sorunlar 53

63 ve ortaya netiminin III.BYKP'da ya III.BYKP d ekli (*) (**) 1971 y Aileye ili E III.BYKP'da ailelerin Yurt d çözebilmek amac Ailelerin her ya e, 54

64 Konut konusunda III.BYKP'da getirilen ve ailenin ya III BYKP'da "topluma yayg bir sosyal güvenlik sistemi Sosyal yard k elde toplayacak mali, idari, personel ve hizmet k bütçelerine konulan mu gereklidir" denilmektedir. Sosyal yardgeleneksel e Sosyal yard Ayr aile 55

65 D Genel Politika ve Hedefler ( ): D Temel büyüklüklerden olarak, bütün rv.byk Plan Geli Toplumsal ama - - e Ayn 56

66 kseltilmesinde toplumsal adaletle Esnaf ve sanatkarlar ler IV.B YK Plan sorununa öncelik verilecektir. Gecekondu bölgelerinde yol, su, elektrik ve Sa insangücünü kullanmada yeni organizasyonlara g Ana- IV.BYK Plan N IV.BYK Plan e 57

67 oranlar 0-6 ya Yurt d - Be Genel Politika ve Hedefler ( ): Be sanayide %7.5 ve hizmetlerde % 6.5 V.BYK Plan bar Özellikl Bebek - 58

68 E- lan aile V.BYK Plan dönemi sonunda ilkokul öncesi (5- Okul için düzenlenecektir. Bu - V.BYK Plan tnsang Yurt d Sa Sakat ve g V.BYKP d Esirgeme Kurumu Kanunu) kabul edilerek 59

69 hizmet ve yard V.BYKP d aki K - Körler Okulunda 38 ve Ortopedik Özürlüler Okulunda 118 olmak üzere toplam r yandan, anaokulu), sektöre ait gündüz Koruyucu aile program programlarda muhtelif bölümlerde ve sektörlerde aile ile ilgili hizmetlere ve devlet Bu programda konu 60

70 V.BYK Plan tirilmesi, 1980 Genel N rkiye'de toplam ailelerin üstündeki ail T Ana- tici sosyal destekler olarak götürülmektedir. Sosyal gerekmektedir. T gücüne 61

71 fertlerin, fonksiyon, rol ve stat gerektiren sorunlar olarak iki grupta toplanabilir. G T bir unsur, hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve çok göç veren yörelere dönük olarak hanehal görülmektedir. V.Be etmektedir. Ailelerin uzun vadeli sorunlar ndaki daralmayla birlikte 'tir. Konut 62

72 konut kullan Toplu konut kredileri ve memurlara konut yard sokulmaktad Kitle haberle konusunda bilinçlendirilmeleri Konuya ili 1) Ekonomik ve sosyal kalk 2) Aile ile terbiye ve e 3) Medeni Kanun 4) hizmetin götürülmesinde tarama metodu ile talebe cevap verilmesi 5) E güçlendirmeye yönelik politikalar ve tedbirler bu program dönemi içinde mü olarak belirlenecektir. 6) Ailenin kar 7) Ailelere, evlilik ve aile hayat ile ilgili sosyal ve hukuki 8) Dar gelirli ailelerde ortaya iç 63

73 9) De 10) 11) Konut kredilerinin, ferdi ve kendi evini yapana yard - 12) Yurt d ktir. 13) G 14) TRT, filmlerinde ve yay nda milli tip aileyi kuvvetlendirici yönde Yukar durumunu ortaya koyan bilimsel ara ar ifade edilmektedir. (63) Bu politikalar (63)Konta 64

74 Bu rapor VI.Be 1988 y n önemidir Y gere rin ileri termektedir." (65) Bu program d Alt Genel Politika ve Hedefler ( ) VI.BYKP d N döneminde ortalama yüzde 2.16'ya inmesi Plan d istihdam e Sosyal g (64)A.g.e. (65)A.g.e. 65

75 VI.BYKP'da sosyal güvenlik bölümü VI.BYKP'da aile konusu "aile, kad Aile fertleri aras Ailenin bilg 1990 y ola 1990 Y 1991 Yüzere 1991 Y 1992 Y 66

76 1993 Y 1993 Y " nden desteklenmesini "Fertlere ve ailelere evlilik ve aile hayat Sonu artan gö V.BYKP d Bu denli a Birle Avrupa Konseyi'nde aileye yer alan sektörlerin ve 67

77 Kalk in Kalk kalanlar H D. A Türk Sosyal Güvenlik Sistemi: Anayasan - kurulm 68

78 T.C. Emekli Sand bütçeli, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, Devlet ekonomi Kapsama Sand - Sosyal Sigortalar Kurumu ile sa içerisine; Kapsama SSK'nm sigortal Esnaf ve Sanatkarlar ve Di - Kapsama Ba Say 1992 y (Tablo I) 69

79 Sosyal g Uluslararas Ü 1-Hastal 2- Anal 3-4- Meslek Hastal 5- Maluliyet 6-Ya 7- Ölüm sigorta programlar Ayr 70

80 TABLO: 1 Sosyal Sigorta Programlar n n Kapsad Nüfus (66) (66)1991 y una 71

81 Yukar görülme - -Kur'da aktif Sosyal Yard T Sosyal Yard 65 ya Kamu taraf 3816 say Ye bulunmayan ve bu Kanun'un öngördü 1) T 72

82 2) Devlet'e ait sa yönelik olarak sunulacak her türlü tetkik ve tahlil hizmetleri bedellerini Ye Ye 1941/4109 say verilmektedir. Aile politikas çerçevesinde aile içinde veya ev- kavramlar (Ev- Vak Devlet, Kamu kurulu Yurtd 1959 y ir. Yurtd 73

83 ve gelecekte de sosyal g lke ile Ayr Yukar Sözle Esasen Anayas Sosyal G 1- Her iki akit taraf vatanda 2- Bir yard 3- Hastal 74

84 4-5- Sigortal 6- yararlanmaya devam etmeleri, 7- Aile fertlerinin, ö 8- Sigortal 9- Bir sigorta olay geliri, malüllük ay 10- Bir sigorta olay an aile fertlerine dul- 11- Akit taraf 12- Sosyal g Tn sosyal güvenlikleri T söz 75

85 Yard Vergilendirme : Ailenin ekonomik refah Esnaf Muafl - Bir i - Gezici olarak k - Evlerinde (hari dokuma mamulleri ü Küçük Çiftçiler: A - Okul atelyelerinde, cezaevi ve tutukevinde - Emekli, dul, yetim ayl - - Harc - - Muhta - Yabanc - Nafakalar Sosyal Sigorta Kurumlar

86 -D ( milyon liraya kadar % 25 gibi) - -E - Sakatl - Sakatl Konut Edindirme Programlar konut birinci derecede önem Cumhuriyetin ilk y bir önem 1926 y 1928 y m memurlara Kamu Konutlar Say izin verilebilir Say Say Say olmayan 77

87 Say Sosyal Hizmetler Aile sosyal hizmetlerin her zaman oda etkile içerir. Ülkemizde uygulama genel sosyal politika çerçevesinde ve mevcut yasal Aile ve Çocuk Refah Program Aile Dan nan yani devletin - - Halen 69 irme yurdunda Kurum bak Evlat edinmede Son y SH hizmetlerin 78

88 evlerinde suçlu çocuklar için verilen hizmetler, Çocuk Mahkemelerinde suçlu verilmektedir. Korunmaya muhtaç olmayan okul öncesi çocuklar için SHÇEK, Belediyeler SH K Ya 1990 itibari ile 65 + yan Ayr özürlüler iç T G beraber halen verilmekte olan bu tür hizmetler korunmaya muhtaç çocuklarda bakacak rak 79

89 Genel olarak aile kavram 80

90 V.ÖNER LER - Ailenin korunmas - - Halen y -Sosyal g Kurumu'nun sahibi olma kriterleri bulu gerekmektedir. -G le her toplum -"Asgari yaunsur kadar g 81

91 Ankara, h - Halen verilmekte olan aileye ili re rehabilitasyo - Ailenin psiko-sosyal, ekonomik, sa aileyi güçlendi ev ekonomisi, fizyoterapi gibi - Aileyle do - -Ayr 82

92 sa itimi"nin -Ayn - Evlilik - Ailenin serbest zamanlar -Dar ve d önemlidir. - E -T - Ailelerin toplumsal kararlara kat -G rurken aileyi olumsuz olarak etkileyen faktörlerin engellenmesi ve kontrol edilmesi üzerinde ç - Benimsenen ve uygulanmas - Aile dinamik bir organizma oldu O nedenle sürekli gözden hizmetlerin önceliklerinin 83

93 standartlar T gözden geçirilmelidir. Böyl 84

94 KAYNAKLAR GOODE, Williara,... HARRIS, John R., Michael P. Todaro, "Migration,Unemployment and De-velopment: A two Sector Analysis", American Economic Review, Vol. 16, KAMERMAN, B. Sheila, Alfred J. Kahn(ed). Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries, New York, Columbia Univesity Press, KOHL, Joseph A., The Measurement of Modernism: A Study of Values in Brazil and Mexico, Austin,Texas, University of Texas Press., KONTA LORD Well-Pestell, Statement at the Unitet Nations Seminar on Conmunity Involvement in Programme for the Prevention of Drug Abuse and Social Reintegration of Users, Stockholm, Sweden,l-20 April,1985. MACNICOL,John, The Movement for Family Allowances, : A Study in Social Policy Development, London, Heinemann, M' POLO, Masamba ma,"ministering With Families: Programmes of the Office of Family Education, ",World Council of Churches Office of Edu-cation,No.2,1984. Multilingual Demographic Dictionary. OGAWA,Naohiro,Robert William Hodge,"Fertility and the Focus of Family Control in Contemporary Japan", Population Research Leads, United Nations Economic and Commission for Asia and the Pasific,1983. PARMING, Tonu, "Long-term Trends in Family Structure in A Soviet Re-public", Socinlogy and Social Research, Vol.63, No. 3. United Nations Children's Fund, No-vember Population Report, Series E.No. 7, United Nations Children's, Report on the World Social Situation, United Nations Publication, Sales No. E. 82. IV.2. Resmi Gazete, 31 Aral Resmi Gazete, 16 Kas Resmi Gazete, 6 Temmuz 1991, Say

95 T.C. Ba -1978) T.C. Ba T.C. Ba ) Ankara, T.C. D T.C. D T.C. D U.N. Family, Strengthening the Family: Guidelines for the Desing of Rel-evant Program:No.4, Pub. E. 87. IV.4. New York, 1987 U.N. Guiding Prirtciples for Developmental Social Welfare Policies and Pro-grams in the Near Future, New York, N.Y United Nations Children's Fund, The State of the World's Children., Paris, United Nations Children'.s Fund : World Statistics on Children, UN Sta-tistical Pocketbook, Paris, World Health Organization, The Work of WHO Concerning Family Health, Geneva,

96 87

97 88

98 I. G A. A Ailenin Özellikleri ve Görevleri Ge...98 B. K...98 II. A A. KIRSAL A K Toplumsal De B. KASABALARDA A C. KENTLERDE AlLE YAPISI D. GECEKONDULARDA AÎLE YAPISI E. YURT DI IH. A A. BEDENSEL ENGELL B. RESM SOSYAL H IV. ÖZET VE SONUÇ VI. KAYNAKÇA VII. EKLER 1.Bedensel Engellilerin aile Toplumsal Yakla Resmi

99 90

100 I. G R Aile kurumunun her modern toplumda oldu gerek Türk - - varsaymak tarihsel- (essentialism) Her ne kadar y da, büyük ölçüde pazar ekonomisini ötesinde, Buna kar toplumsal-ekonomik- 91

101 i aile kurumu ile ilgili politikalar üretme yönünde G ilgilendiren her t azalacak ve toplumun belirli n olumsuz bir ça toplumumuzda da özellikle hali nerdeyse genel bir toplumsal "ethos" haline gelir. Bu nedenle, aile kurumuna edilmesi yerine, günümüzün "bireycilik" (individualisation) ve "tüketicilik" (con- 92

102 Bu noktada, s e yerde, bu i da olan gizil gücünden türetilebilecek ve bugün arzulanan "aile içi pazara- özendirmeler -ya da daha kötüsü "önlem"ler- yoluyla aile kurumuna enjekte giderek tot Dolay "demokrasi" ruhu da aile bireylerince gereksinilmesi ve benimsenmesi uzun ve -bilmez vurgulayan; genelgeçer "düzenleyici ulus-devletin modem toplumun bireyleri üzerinde bir denetim a özgürlükl görürler. 93

103 sorumlulukla ya layan politikalarla i Ailenin de A. A Sosyolojik Literat onu sosyal bir grup, birlik, örgüt, topluluk, kurum, ve hatta olarak Aile; "Ana-baba- ir birliktir (Gökçe;1976:48). Yukar topluluk 1.Ailenin Özellikleri ve Görevleri Toplumsal ve ekonomik ko kendine özgü 94

104 edilebilir. B 1. Ailenin varlbiyolojik görev, 2.Aile üyelerinin her türlü maddi gereksinimlerine cevap veren ekonomik görev, 3.Aile koruyan koruyuculuk görevi 4.Ailedeki duygusal dengenin geli psikolojik görev 5.Aile görevi E,dinsel pratiklerin organize yolundaki çabalar da girmektedir. Aile t Toplumsal d ve aile Biyolojik ve psikolojik g yerine getiri Bug 95

105 y ü l.'de Tü B 96

106 oldu (x) Bununla beraber ayr Ayr gözlenmektedir. K 0 " 0 K olan bir toplum modelinde geleneksel geni aile özelliklerinin de bir arada Aile i küçülme görülmektedir. (x) "Büyük Aile" için geleneksel aile..eski aile,, 97

107 Genellikle B 2.Ge T öncesi toplumlara "geleneksel", san Ge sürdürmektedir. Gecekondu ortam B. K Bir ya ortak bir ürünüdür, iki gencin Bu de türlerini de yans 98

108 sa Yerle in somut bir Evleri s - sadece üreticisinin hünerini- Ailenin i zik; oyun- ün, sünnet, bayram ya da yas ve -dost- Pratik ya - ye kültürlerime sürecine 99

109 Devlet ur. - - çevrelerde "aile nitelendirilen aile kurumu da si ik sorunudur. Ancak, böyle ca yinde kollektif olarak ifade O halde, k aile kurumu, ve bu yönde desteklenmelidir. II. A A.KIRSAL A K da,aile soy- 100

110 ve ayn r. K - 1.K K (X) Türkiye genelini ile Yap Hacettepe rim tezini destekler yönde (Ertürk,1987 ). Di (x)boran;1945,berkes;1942,aran;1938,yasa;1946,tanyol;1952,tütengil;

111 g te Hane halk örüntüleri gibi u KIRSAL HANE VE KÖY DÜZEY L K LER S STEM 102

112 2.Toplumsal De Bir zamanlar k in yapan ailedir " (Hans Freyer, belirtilen iki husus - - T iki süreci kapsar: y sonras lama gibi teknolojik Bu geli - -- Modernle Nakit ve pazara dayal yeterli aile- 3. K -60'lardaki 103

113 mevsimlik g 4. K - yan-göçebeler - 5. Bunlara ba ylece, pazar 6. Yerel otorite kaynaklan merkez kurumlar K da gözlemler göçerlerin de üretim- De dirme - ö 104

114 taraftan da d B. KASABALARDA A K kabul edilmelidir. Sosyal bilimlerde gerek ailenin gerekse kasabalar ltürel ve siyasal Genellikle kasabalar, feodal kent ya da endüstri öncesi kent görünümünden l,1989 ). T kadar turizm da ölçüt (Weberyen terminolojideki ifadesi ile "ideal tip") görevi 105

115 kasaba nerdeyse ticaretle T 1. A oran ÜBK ( üç büyük kent ) 'de 4.1; Kentlerde 4.9; Köylerde 6.1'dir (Timur, r. 2. A ÜBK'de % 65.8; kentlerde % 63.3; Köylerde % 55.4'dür (Timur, 1972:31 ). 3. EVL r. Bu oran ÜBK'de % 47.2; Kentlerde % 28.8; Köylerde % 19.7'dir (Timur, 1972:45). 4. EVL ÜBK'de % 25.6; Kentlerde % 47.2; Köylerde % 82.8'dir (Timur, 1972:64). 5. EVLENME KARARI: Erkeklerin evlilikte son karar Köylerde % 39.1'dir (Timur,1972:73 ). 6. AKRABA EVL oran ÜBK'de %17.1; Kentlerde %19.4; Köylerde %35.7'dir (Timur,1972:78). 7. BA ÜBK'de %19.1; Kentlerde %41.1; Köylerde %63.3'dir (Timur,1972:83). 8. N oran ÜBK'de %54.1; Kentlerde %38.5;Köylerde % 29.8'dir (Timur, 1972:92) 'dir.ÜBK'de bu oran 18.5; Kentlerde 17.6; Köylerde 16.7 'dir. Kasabalarda erkeklerin ilk evlenme ya köylerde 20.4'dür (Timur, 1972:95-96 ). 10. A hip olma ( ki bunlar karar 106

116 alma, kad - %4.7'dir (Timur,l972: ). A - Dayan E - - BO MESLEK TERC tercih edilmektedir. KADINLA e ve r birarada gözlenebilmektedir. C. KENTLERDE A 107

117 Kent ailesinin en inde de uzun Modern toplumdaki atomize da a Kent ailesinde aile i Kentlerde farkl - ailesinin geçi ailesinin statüsü büyük ölçüde ailenin temel kazanç getireni olarak görülen hane reisinin sosyo-ekonomik konumuyla belirlenmektedir. Bir ba 108

118 kopmu elerin - Apartmanda ya ailesinde zamanla temel amaç haline gelmekte ve aile giderek çocuk merkezli olmakta; çocuk, aileler için sosyal güvence unsuru olmaktan çok kendi içinde bir lence Son y Kent ailesini ne zülebilir nitelikte modern topluma uyum göstermektedir. D. GECEKONDULARDA A Tü B riyle 109

119 Gecekondu ailesi, T bir aile biçimidir. Bu aile bir taraftan k etkilenmektedir. K- r (Gökçe; 1976). Bu ailelerde hem geleneksel al ikler meydana getirmektedir. L.Wirth ve P.Hauser'in (1964:106) - Gecekondu ailesi demografik yap göstergelerdir. (x) -T (x)rapordaki say 110

120 gidildik -Ailelerin yakla çekirdek ailedir. - Gecekondu ailesinde ya - Gecekondu ailesinin e ktedir. yapmaktad - Gecekondu ailesinde i görülme - Evde pazar i - - Gecekondu ailesinin %70'nin ev i - bir husustur. - - Gecekondu ailelerinin sosyal bak - Akrabal 111

121 -Ba - Gecekondu ailesinde dayan e görülmemektedir. - Akrabal Bu ba olmak üzere mekansal bir - Banliy - Gecekondu b - Kent merkezinde ya Bu t D. YURT DI Bug Ba Art 112

122 Yurtd Ev sahibi birbirin Sonu la birlikte " harekete geçmektir. Ortak g kabul etmektir. Yurtd Yurtd Yurtd etmesidir. T 113

123 "y Bug Kamu kurulu yürütülmesi Yurtd rimlerin Yeniden Yurtd ilke ve amaçlara g 1. Yurtd ama düzenleyici ve özendirici bir 2. Yurtd demokratik bir kimlikle 3. Yurtd sterilmesi, 4. T 5. Dta olan çerçevesinde, 6. çevresiyle ve kendi ülkesiyle " 114

124 7. Yap - - -resmi kur koordinasyon ve 8. Avrupa, di kültürel diyolog n öngörülmesi, 9. TRT, T diye demokratik ve çok yönlülük 10. Yurtd Kal Yurtd III. A LEYE YÖNEL K SOSYAL H ZMETLER A. BEDENSEL ENGELL Bu raporun, ikinci bölümündeki aile tipolojisinde yer alan tüm aile bireylerinin sosyo- bölümde ise aile - kilerinde bireysel sorunlar ve ailenin sosyo-kültürel Farkl kendin 115

125 haz u göstermektedir. rakamlar -yedi milyon olarak gösterilmektedir. Türkiye kça zordur. G sorun, sakat birey-aile ve toplum üçgeni içinde irdelenmesi geresakat bireyin talebi, sosyo- Aile'nin talebi ise sakat bireyini rehabilite edebilmek, özgüvenini' Ekonomik Faktörler Ailenin ekonomik ko sosyo-ekonomik konumu üst düzeyde olan aileler de tüm taleplerini itasyon merkezleri, destek yükseltilmesinde yarar v lere devletin mutlaka 116

126 Psikolojik Faktörler Aile ve bireyin talepleri, genelde - özürü gibi Birey-aile ve toplum üçgeninde bu faktörün enine boyuna incelenmesi ve çözüm Aile ve Bireyin E Yukar rehabilit Toplumsal talepte ise daha ç -babalar ve bu toplumla 117

127 fiziki (mimari) d? Bu da bize toplumun Toplum ve "Bedensel Engellilerin Aile " B. RESM T Bu a re 118

128 Anla n ana ve ailelerin kendi bünye ve hizmetler S toplumda sosyal hizmetlere gereksinim duyan aileler için "sosyal destek sistemi" Huzurevleri, Çocuk Yu k verilerek, ailenin artan ve Yurt harekete geçirerek 119

129 Ülke genelinde aileye yönelik sosyal hizmetler boyutunda herne kadar - Aileye yönelik sosyal hizmetlerden yaralanacak hedef kitlelerin yöresel- beklentilerinin net olarak belirlenmesi, - Aileye y - Hizmette verimlili ya - Hizmetlerin niteli - Aileye yö, -G - Ailede zaman i hizmetlerinin güçlendirilmesi, - Aile i etkin - Aileyi toplum i 120

130 Uluslararas Resmi Örgütlenme A VI. ÖZET VE SONUÇ Ailenin toplumsal konumu ve de e tarihsel ifa G Bilindi göstergesi büyük kentlerin ile ve gelmekle de dikkatleri üzerinde toplamakta ve özenle izlenmesi gereken bir olgu T 121

131 Birimi" ifadesi de, Aile, hak ve görevlerinin nneler' Aileye y Bireycilik ve tüketicilik özendirilmemelidir. T aileye yönelik her tür poli T bi 16.yy.dan itibaren Anadolu'daki Hem 122

132 k lerde' 'gecekondularda' ve 'kent T de çocuk yine kentlerde 'çocuk merkezli aileler' giderek Art devriminden alan "birlik içinde çokluk, çokluk içinde birlik" ilkesine dayanan bir süreç içind Ekonomik dalgalanmal 123

133 ailenin b Birle dirme yapmak oldukça Günümüz Türkiye'sinde hala sakatlara yönelik koruyucu, tedavi edici Sonu iye'nin ekono Bu ba birlikte hüküme 124

134 "A "BA "A R KURUMDUR." "SA " "A 125

135 KAYNAKLAR ABADAN UNAT, Nermin,"Toplumsal De AK 1985, Turhan Kitabevi. ARAN, Sadri "Evedik Köyü Monografisi, Yüksek Ziraat Ens.Ankara, BERKES, Niyazi "Baz B V., Ba BORAN, Behice, "Toplumsal Yap Mukayeseli Tetkiki", D.T.C.F.Yay., Ankara, Ofset ECEV "Kentsel Ü "Kad Merkezi Projesi- Belediyesi, 1990b EKE, F, "D Kongresi, Ankara, ERT n, "The Impact of National Integration on Rural House- ERT P 126

136 "The Rural Setting and Benef (Gü "Rural Transformation and Patterns of Child Labor in Turkey" (Türkiye'de ERDO FREYER, Hans, Sosyolojik A FREYER, Hans, Sosyolojiye Giri G -15, "Aile ve Aile Tipleri Ü Dergisi, Ankara:Cilt 8, No: 1-2, "T "T dari "Evlilik Kurumu ve Aile Yap -516, 1991 ve Di HAUSER, P, Handbook for Social Recearch in Urban Areas, UNESCO, HEPER, M, T Kitaplar Serisi, No:27, HORKHE Critical Theory, The Seabury Press. New York, KARTAL, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Y Ankara: Yurt Yay

137 KELE Kentle KIRAY, M- Can Hinderik, "Social Stratif Newyork, Praper, "K "Toplumsal De Ankara 1981 "Gecekondular" Toplumbilim Yaz KONGAR, E, T LERNER,Daniel The Passing of Traditional Society, Newyork: The Free Prees of Glence, OGBURN, W.F. "International Issue on the Family, "Marriage and Family Living, Nov, s: , OGBURN, W.F. Social Change, Newyork, Viking Press, Ö Meydana Gelen De SAYIN, 57, SENCER, Yakut, Türkiye'de SEVG "Metropol B 128

138 Gecekondu, Ankara: Mimarl Monografisi", Sim Dergisi, No:72, Ankara, TANYOL, Cahit Baraklarda No:7- TATLID Bilim Serisi: 5/2, TATLID TEKEL T, Ankara: Turhan Kitabevi, TEKEL T D-15, TÜ T UYGUN.H., Kalecik, H. ), YASA, Ankara'da Gecekondu Aileleri, Ankara: S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Gn.Md.Yay., YILDIRAK, Nurettin, K -Ekonomik ve Kültürel 992. Devlet Planlama Te Ankara, "T T 129

139 EK I Bedensel Engellilerin Aile G R Birle zihinsel kabiliyetlerindeki nda bu olgunun temelinde, aile bu - G nmeyen Genellikle fiziki d n, UAY'nda - 130

140 Bu toplumsal tabakalardan gelen ailelerin, kü Bu Bu Bu etkin bir biçi Bu ama Birincisi, bu tip ailelerin sosyo- na etmen olan faktörler ve Sonu 1. A -EKON Nüfus Türkiye'de genel nüfus içindeki sakat nüfusunu gösterir istatistiksel verilere öre, -2 milyon 131

141 Elimizdeki baz Bu nedenle ara un (1985) % 9'unu sakatlar -1). Özsay'a göre de sakat toplam nüfusun % 9'unu da -2). E Kentlerdeki duruma bakacak olursak, ). Okul öncesi 132

142 toplumla tanoktur. veri çekiyordu. Bu durumda, ailelerin b Di -gereç Yeti Kentsel aile bireylerinin, yeti Bat 133

143 Yukar arak, meslek diliyoruz. Sa Sakatl Bu Sakatl geçirmeden erken Uluslararas çesinden WHO ilk önlemler paketini dünya kamu oyuna açarken,bu önlemler için, özetle veriyoruz: 134

144 Olabilecek Kazalar 1) Tatilde ve denizdeki sa 2) Yaya kazalar 3) 4) Alkol ve uyu 5) G(Özellikle 6) Yan (Ocak, yak kesimde) 7) A 8) Hamilelik ve do Okul y ve Sa Tar Sa K K K Burada g de çocuk felcidir. Do azda rkezi gibi. Ancak, belediyeler, vak 135

145 Ne yaz Yukar Oysa vatanda kapsayan özel bir Milli E Tüm bunlar gösteriyor ki, mevcut yasa ve yönetmeliklerin yeniden gözden b met vermektedir. 136

146 1972- (Tablo- Kurum, sakatlar (Tablo- - (Tablo-7- Bu durumda, ailelerin ekonomik sorunlar r mesleki rehabilitasyondan geçerek Almanya Amerika Birle önle Ayr ümüz bir konu da, bu ülkelerde, ailelere 137

147 Ü yasayla, sakatlar vergiden muaf tutul Umar E 2. SOSYAL VE KÜLTÜREL DE ERLER rleri - T 138

148 T lerek, Kentsel ve k - Sakatl - - Bir di oluyla Hem aile hem toplum bu ba Psikolojik ailevi sorun, do 139

149 korkmaktad hala ailen Sosyo-ekonomik fakt -ekonomik yönden Birinci gruba giren toplumlarda, aile-toplum ili Bu grubun k Son faktör ise, aileyi ve t 140

150 SONUÇ Bu len istatistiki rakamlara Di olarak çaresizlik içinde olan aileler hem ekonomik yönden, hem de sakatlar için gelememektedirler. Devlet, rehabilitasyon merkezleri, Do K Ayr - Sakatl -Olay bilinçlendirilmesi, - - Sosyologlar 141

151 - -Ba mler için rehabilitasyon -Rehabilitasyon merkezlerinin - Gezici bölgesel rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, - Rehabilitasyon hizmetleri i n seçimi ve Aile düzenlenmesi, -Sa Mesleki rehabilitasyona ak verilmesi ve bu konu ile ilgili kurum ve - Pratik bilgi ve yard - - Okuyan ve - düzenlemelerin zorunlu hale getirilmesi, - Kara, hava ve deniz ula - Sakatlar - Ailenin temel gereksinimi olan bak devletin destek vermesi, 142

152 -Devlet - Son olarak da media yani, bas 143

153 144

154 145

155 146

156 TABLO-4 Kaynak:: 147

157 TABLO Y TABLO Y Kaynak:: 148

158 TABLO - 7 TABLO-8 Mesleki y Kaynak:: 149

159 KAYNAKÇA KOBE, Frank H., And Orhers Predictors of Urgency of Out-of Home PlacemetNeeds, 1991 MENTAL-RETARDAT ON, P Dec,1991 BEHR,Shirley, Positive Contributions of Persons with Sidabilities to Their Families. Literature Review. Kansas Univ. Lawrence. Beach Center on Fami-lies and Disability WILLIAMSON,G.Gordon, And Orhers Coping Behavior: Implications for Disabled Infants and Toddlers Infant-Mental-Health-Journal: vlo nl p3-13 Spr 1989 Zeitlin,Shirley, Williamson, G.Gordon, Coping Characteristics of Disabled and nondisabled Young Children American-Journal-of-Orthopsychiatry, v60n3p404-ll Jul 1990 T.C. Hükümeti Türkiye'de Anne ve - UNICEF, Ankara s. UN, A Conpendium of Reclarations on the Rights of Disable Person. Un, New York s. UN, Manual on the Equalization of Opportunities for Disabled Persons: United Nations Decade of Disabled Persons UN, New York. 1986, 27 s. UN, Disability: Situation, Strategies and Policies: United Nations for Decade of Disabled Persons UN, New York s. Fish, John Transition to Adult Life for People with Disabilities, Bulletin 3.Further Education Unit,London (England) Sherman, Renee-Z., Sherman, Joel-D. Analysis of Demand for Decoders of Television Captioning fordeaf and Hearing-Impaired Children and adults. Pelavin Associates, Inc., Washington, DC. Office of Planning, budget, and Evaluation p. Pietrukowicz, Mary, Johnson, Mitzi M.S. Respite care for Impaired Family Members: An Examination of Two Agencies. National Inst. On Againg (DHHS/PHS), Bethesda, MD

160 Bradley, Valerie J., Ed., Agosta, John,M., Ed. Family care for Persons with developmental Disabilities: A Growing Commitment. Executive Summary Are you Discriminating? Geobel, Paul R., Lively, dean E.,Jr. Jml of Housing Vol: 46 Iss: 3 Date: M 1989 pp: Jml Code: JHO ISSN: Will Paid Home care Erode Informal Support?, Toward a National Personal Assistance Programme: The independent Living Model of Long-term care for Persons with Disabilities, Caring Work in a Liberal Polity Hanley, Raymond, J., Joshua M., harris, Katherine m., Batavia, Andrew I., Dejong, Gerben, McKnew, louise Bouscaren, Stone, Deborah A. Journal of health Politics, Policy and Law Vol: 16 Iss: 3 Date: Fall 1991 pp: jrnl Code: JHP ISSN:

161 EK II RESM ÖRGÜTLENME AÇISINDAN A LEYE YÖNEL K SOSYAL H ZMETLER T sosyal hizme Bu a görülmektedir y -424). 2.BYKP ( ) da hizmetlerdeki da Aileye y (DPT 1067:233). 152

162 y 4.BYKP ( ) da aileye y Bununla birlikte 4.BYKP'da mevcut sorunlar 5.BYKP ( ), aileyi de kapsayan sosyal hizmet programlar biri olan 5.BYKP'da sosyal hizmetlerin götürülmesinde ailelerin maddi, manevi Toplumsal de leri Toplumsal refah 1989/1994 y tüm kesimlerine yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetler G 153

163 sosyal hizmetlerin kaderini belirleyici nitelikteki en ve Ç Neden Resmi "Sivil toplum" yol ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2828 Say ik Sosyal Hizmetler" özellikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK). Ancak ülkemizde sosyal hizmetlerin 154

164 (1992:153) Resmi Örgütlenme ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler 2828 say götürülecek hizmetler Sosyal Hizmetler ve Ç Sosyal Hizmetler ve Aile ve 0- evlat edindirme, kurum Aile ve 31 Aral bünyesinde 0- (SHÇEK 1993 b:31) y ya -erkek 155

165 B Hizmet yakla - ir. Ailenin B Ailenin B n Misafirhaneleri Bu Daire-Ba Bilindi DPT 1989: 287). 6.B.Y.K.P'mn 763. maddesi do Aral Aile Dan psiko- etkilerini gidermeye yönelik hizmetler sunmakla yükümlüdürler. Bu Merkezlere psikolojik ve 156

166 yararland 1992 a: 9). Bununla birlikte Aile Dan -Yeterli say -Aileye y -Uygun bina ve Bu nedenler ve daha geni Merkez ve Bürolar sürdüreceklerdir Y Toplum merkezlerinin 1993 y SHÇEK b rilmesi Alt Projesi" gibi alt sosyo-ekonomik (SHÇEK 1993 a). ( R.G) hükümleri çerçevesinde kurulan -E 157

167 - Anne, baba, eü sosyal - Kendi b - Herhangi bir sebeple evini terkederek, En fazla - Kad - Evli olup da, evini terkeden veya terketmek zorunda kalan kadla ilgili Halen SH A -sosyal, ekonomik ve hukuki Kad Kad 158

168 layan, psiko-sosyal ve ekonomik rhanelerinde ön Bu hizmetlerin yan Genel Nüfus - it 2 olmak üzere toplam 74 huzurevi (SHÇEK 1993 b). Genel olarak i sergilemektedir. Gerek T 159

169 ar - Belgesi" verilecektir. Bu Öte yandan yine SHÇEK sakatlara yönelik hizmetleriyle de ailelere destek de psiko-sosyal ve ekonomi SH 1985 N % 1.3'tür. Bu ora -Bor Ahmet Kuddusi (SHÇEK 1993 b:42). ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmakta Ayr 160

170 Sosyal yard Mü Genel Sosyal Hizmetler Daire Ba gön B ( bu Belirli ölçülere göre yoksul Bu nedenle sürekli nakdi Yard Yerel Yöne Aileye Yönelik Hizmetler "Aile, K 161

171 T beklemektedir. Bu geli Bu n Belediyele -Aile Hizmetleri Merkezi -Aile Hayat -S -Seminerler -Beyaz Kart Projesi -Ya -Genç Evi -Kre -Kültür Merkezi -Okuma Yazma Kurslar -Beceri Kurslar -Kad -S 162

172 Bu hizmetlerin Aile Hizmetleri Merkezi, Ankara B lmesidir. Bu çerçevede -Ki -Sorunlarla ilgili anlay -Ku -Aile bireylerinin sorun -Aile b -Aile hayat -. Sa Bu hizmetten yararlanabilmek içi Belediyelerin hizmetleri aras 163

173 Kad Kad -sosyal, ekonomik ve hukuki destek Belediyeler b kendileri vermektedir. Kad Belediyelerin ailedeki patolojinin kurbanlar yesinin son 164

174 SONUÇ Aileye olan yans H ledeki patoloji T kimi zaman da ç potansiyelini harekete geçirerek ailelere yönelmektedir. Yoksulluk çizgisinde veya bu çizginin de - koruyucu- örgütlenme 165

175 SH Ayr i örgütlenme Belediyelerin ve gönüllü r. Bununla birli mesine irdelenmelidir. - evin reisidir. toplum gözünde Baz turmak için uzun süre hedef kitleye büyük zarar vermektedir. Bu boyutta etkisiyle aileye yönelik sosyal hizmetle 166

176 partizanca tutumlar b silmeye, karalamaya Belki yayg er veya geç büyük zararlar verecektir. Toplumsal de bürokratik örgütlerin mali yönden r. T -Aileye yönelik sosyal hizmetlerden yararlanacak hedef kitlelerin, gereksinim, sorun ve beklentilerinin net olarak belirlenmesi, -Hedef kitleler ve onlara sunulacak hizmetler belirlenirken yöresel-kültürel -Hizmetlerden yararlanmak için izlenmesi gereken yolun, herkesin -Hizmetlere ula -Hizmette verimlili -Etkin bir sosyal hizmet a -Hizmetlerin kalitesini y 167

177 -Aileye yönelik hizmetler sunan gönüllü potansiyelin rasyonel biçimde -Kurumlar aras -Kurumlar aras güçlendirilmesi, -Kurumlar aras -Ailede zaman i -Aile i yaratan ve toplum -Aileye y uh - Hizmetlere ula el ve siyasal 168

178 YARARLANILAN KAYNAKLAR ARIKAN, ARIKAN, iddet" Ankara 1993, B Mart 1993 Yürütülen Sosyal Hizmetlerin Genel Görünümü" H.Ü.Sosyal Hizmetler Y.O.Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler YO. Ankara, 1992 DANI 1991 No:7 Ankara 199 l.ss D.P.T. Birinci Be kara, 1962 D.P.T r Ankara 1967 D.P.T Ankara 1972 D.P.T. D -kara D.P.T Be - kara 1984 DPT. Alt-1994, D P.T:2174, Ankara,1989 D.P.T Y DPT. 6.BYKP 1993 Y KAHRAMANO Kurumu" Türkiye'de ve Almanya"da Sosyal Hizmetler-Ansiklopedik Sözlük ss KONGAR, Emre, insan - 2.b. Hacettepe KONGAR, Emre, 5.b

179 KONGAR, Y.Mehmet " Uygulamala -SP KUT, Sema"Sosyal Türkiye"de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler- Ansiplopedik Sözlük SHÇEK, Yürürlükteki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SH nan bilgiler, Ankara, SHÇEK, h) Genel Sosyal T.C.Sa Ankara, T.C.Sa Kongresi, Ankara,

180 A Komisyon Üyeleri : Prof. Dr. Adnan G YRD. ÜYELER : A Saadet ARIKAN RAPORTÖRLER : Dr. Ali RProf. Dr. Ülker GÜRKAN Prof. Dr. Esin KONANÇ Esin ÖZBEY : Ferruh SOLAK Semra YURTKURAN 171

181 172

182 I. G II. T A. T Konut Aile Reisli Soyad Birli Mal Rejimleri Evlat Edinme..., B. T VE Ailenin Bak E..., Hukuksal Ev ve Ev E a. Ortak Konutla b. Ev E Bilgi Verme Y Evlilik Birli ini Koruyucu Tedbirler C. T Bo Yoksulluk Nafakas Tazminat ve Nafakan Nesep Velayetin Tan Babal Zirai Mallarda Erkek Evlenme Ya Miras

183 IH. TÜRK CEZA KANUNU 188 A. TÜRK CEZA KANUNU Küçüklük-Ehliyetsizlik (Madde 53) Küçüklük K Evlenme Yasaklar Fuhu Söz Atma Zorla Kad Fuhu Zina (Madde ) Namus için Çocuk Öldürme (Madde453) Terbiye Yetkisinin K Aile Fertlerine Kötü Muamele (Madde478) Velayet veya Vesayetin Kald B. CEZA MUHAKEMELER C. CEZA IV. T ZENLEMELERE V A. E B. MESLEK C. T D. F E F G H. YASAL KISITLAMALAR I. EV KADINLARININ SOSYAL G J. SOSYAL G K. SOSYAL YARDIMLAR Aile Yard L. KIRSAL KES M N

184 I. G R 1994 Uluslararas g Komisyon, aile ve hukuk konusu hukuk, ceza huk ilgili hükümlerinin Prof. Dr. Yukar Komisyon, Komisyonumuz, 1-Kad bilgilendirilmeleri, 2-3- yoluyla bilinçlendirilmesi, 4-Aile bireylerinin ki demokra g 175

185 II.A.TÜRK MEDEN KANUNU'NUN EVL L K B RL NE L K N HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES Kad 1. Halen yürürlü Bu kural; T (1) ve, Avrupa Konseyi'nin 18 Ocak 1972 gün (2) Bu nedenle e Nitekim mehaz rak çözümlenebilir. 2. KONUT T.M.K 152/II. maddesi konutun se Nitekim mehaz (1 )Madde 15/4: Taraf devletler, kad (2) "1/3": Evli ki 176

186 gere 3. A Medeni Kanunun 152.maddesine g (3) (4) Ayr -koca 4. SOYADI M.K.153.maddesi ;kar Bu çerçevede olmak üzere, taraflara evlenme memuru huzurunda birinin so (5) (3)Madde 16: Taraf Devletler kad c-evlilik s (4) 1/1: Medeni Hukuk, e (5) Fransa'da evlili Belç verilmi L No: 27, June 1988, sb ) 177

187 Bununla birlikte kad 5. B M.K maddesinin, evlilik birli (6) ile Avrupa Konseyi'nin 27 Eylül (7) Nitekim bu konuda mehaz Evlili e ödevlerini düzenleyen Türk Medeni Kanunun 151.maddesine (6) Kad (7) 1/1: Medeni Hukuk, E 178

188 6. MAL REJ Kanuni mal rejiminin d olaca (8) Kazan 7. EVLAT ED M.K maddesinde d T.M. Kanunun 255/2.maddesi gere ilere Ayr (8) Avrupa Konseyi 27 Eylül 1978 gün ve 37 s halinde b 179

189 B. TÜRK MEDEN KANUNU'NUN EVL L K B RL (A LEN N BAKIM VE HT YAÇLARI, E LER N MESLEK VE SANATI, HUKUKSAL LEMLER) HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES ve ÖNER LER 1. A T.M. Kanununun 152/II.maddesi kar iminin kocaya ait 0 Nitekim 164. ma Buna ilave olarak ayr suretiyle, onun mes tir. Bu h 2. E ANATI (I) Avrupa Konseyi, "Medeni Hukukla E III- E (i) E lerden (ii) E... yükümlülüklere sahiptir. (iii) Ev giderlerine kat hakk biri 180

190 Avrupa Konseyi'nin 1978 y (2) meslek seçimi Zira kad (3) Haz kesi çerçevesinde böyle 3. HUKUKSAL T - (4) E 4. EV ve EV E DAN YARARLANMA Ortak konut (aile meskeni) ve ortak konuttaki ev e Bu konuda T önemi nedeniyle Avrupa konseyi (5) 1981 y (61) (2) Bkz. Avrupa Konseyi. Medeni Hukukta E II- E E sahiptirler. (3) Bkz gün ve 1990/30,- (4) Bkz. (5) Bkz. Avrupa Konseyi, Ev ve Ev E1)15 (6) Ayr 181

191 a. Ortak Konutla Di leyecek hukuki Evde ailenin yararlanmas Nitekim iklikte, aile meskenine Madde, aile meskeni ile ilgili t nde hakime (7) Evlilik birli 5. B Hukuki i inde getirmektedir. Bu konu Avrupa Konseyi'nin 1978 y (8) bilgi vermesini ist (7) Bu h (8) Bkz. Avrupa Konseyi, Medeni Hukukta E III.bölüm(iii). 182

192 E 6. EVL E ilgi arzetmektedir. getirilen bu sistemde hakim çözüm olarak tarafla bürolardan yararlanabilirler. (9) Evlilik b (9)) l.m.k Maddesinde yap u 1992, sh

193 C. TÜRK MEDEN KANUNU'NUN BO ANMA, NAFAKA, NESEP, VELAYET, M RAS ve EVLENME YA I HÜKÜMLER N N YEN DEN GÖZDEN GE R LMES VE ÖNER LER 1. BO ANMA T (1) ir. 2. YOKSULLUK NAFAKASI T.M.K maddesinde d hali refahta r yoksulluk (2) 3. TAZM Avrupa Konseyi bo kararda (3), Bu amac (4) (1) Fiili ayr edilen Kanunla bu sü (2) E (3) Avrupa Konseyi Bo (4) Bkz. Avrupa Konseyi, a.g. karar 3 ve 4. bendler 184

194 4. NESEP T.M. Kanunu, nesebi red davas Nitekim (5) 5. VELAYET Velayet, re gerekir. (6) Bu nedenle 6. TANIMA T.M.K maddesi evlilik d sa Nitekim un 260.maddesi ile 7. BABALIK DAVASININ Gebe kald (7) gerekmektedir. (5) (6) Bkz. Avrupa Konseyi, Medeni Hukukta E IV. (7) S yla ilgili nizalar... taraf 185

195 8.Z RA MALLARDA ERKEK ÇOCU UN ÖNCEL T.M. Kanunun 597 ve 598. maddelerinde yer alan ve terekede iktisadi b 9. EVLENME YA Türk Medeni Kanunu'nun 88.maddesi Hen evliliklerini gündeme getirmektedir. Bu konuda Ekvator, Srilanka, Uruguay'da k (8) "Evlili zin (9) Türk Kanunu Medeni Konuyla ilgili sorun, evlilik ya (10) Erkek ve kad (11) (8) United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAN/C/1993/4, 18 Ocak-5 (9) Bkz. a.g.e., sh. 29. (10)Bkz. a.g.e., sh

196 Bu konu Birle (12) Sonuç olarak (13) Bu a 10. M Raporun II no'lu Bölümünde 444.maddesine bö (ll)bkz.a.g.e.,sh. 30. (12) S... (13) Bkz. a.g.e. sh

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri

HAFTALIK DERS PLANI. Uzmanlık Modeli. İnsan Hakları Yaklaşımı Engelli Haklarının Gelişimi V. Hafta Özürlülüğün Nedenleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SHO 326 ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET DERSİ ANAHATTI Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sosyal Hizmetler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sosyal Hizmetler 1. Adı Soyadı: Neşe Şahin Taşğın 2. Doğum Tarihi: 2 Ağustos 1971 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (YÖK FORMATI Şubat 2014) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Yönetici Çal tay. Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik

Yönetici Çal tay. Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik Yönetici Çal tay Oturum x: Ayr mc kla mücadele ve e itlik 6 ayr mc k zemini Cinsiyet Toplumsal cinsiyet Irk Ya Özürlülük Din Cinsel yönelim AB mevzuat n geçmi i 1957 (Roma Antla mas ) Uyruk / milliyet

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XIII BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak 5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi 6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde 6 B. Türkiye'de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı