DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI"

Transkript

1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu, toplum düzeni ile ilişkisi vurgulanarak anlatılacaktır. Bu çerçevede hukuka ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmakta olup, toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması, hukukun kaynakları, hukukun yasalaştırılması ve hukuk güvenliği konuları, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği, düzen ve sosyal ihtiyaçları giderme ile özellikle adalet açısından anlamı vurgulanarak ele alınmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Hukuka ilişkin temel bilgiler dışında, hukuka ilişkin temel kavramlar da bu ders kapsamında incelenecek olup, hak, kişilik, mülkiyet, sözleşme, sorumluluk, yargı yerleri ve insan hakları gibi temel kavramlar üzerinde durularak hukuka ilişkin en temel hukuk bilgilerinin verilmesi amaçlanmaktadır. A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, Ankara ANAYASA HUKUKU (ANAYASA HUKUKU GENEL TEORİSİ / TÜRK ANAYASA HUKUKU) Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde, özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır. İkinci ana bölümde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının ve güncel anayasa hukuku sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Konya Zafer Gören, Anayasa Hukuku, Ankara Mehmet Turhan, Anayasal Devlet, Ankara 2005.

2 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara MEDENİ HUKUK I-II (GİRİŞ - KİŞİLER HUKUKU - AİLE HUKUKU) Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenmektedir. Mustafa Dural, Aile Hukuku, İstanbul Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul Jale G. Akipek - Turgut Akıntürk, Kişiler Hukuku, İstanbul Turgut Akıntürk, Aile Hukuku, İstanbul Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk, İstanbul ROMA HUKUKU Atatürk ün hukuk inkılâbı neticesinde Türkiye nin Kara Avrupa sı hukuk sistemine dâhil olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir. Hukuk fakültelerinde eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine kurulmuştur. İşte bu nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu nun alındığı ülke olan İsviçre de olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Belgin Erdoğmuş/Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku, İstanbul Bülent Tahiroğlu, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, Ankara Türkan Rado, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul Ziya Umur, Roma Hukuku, İstanbul 1999.

3 TÜRK DİLİ I - II Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı, yanlışsız bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türk dili, hukukun tüm dersleri için gerekli bulunmaktadır. M. Baki Gökçe, Türk Dili I-II, İstanbul ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - II Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Haluk Selvi/Enis Şahin/Mustafa Demir, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İNGİLİZCE I-II Bu ders kapsamında temel hukuk bilgisi ve terimleri İngilizce olarak verilecektir. D. Wallace/Tuğrul Ansay, Introduction to Turkish Law, Turhan Yayınevi, Ankara İfakat Karslı, English for Law, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul Rona Aybay, An Introduction to Law, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.

4 BİLGİSAYAR KULLANIMI Bu ders kapsamında genel olarak bilgisayar kullanımı ile hukuk alanında bilgisayar ve internetin kullanımı öğretilecektir. Bu bağlamda, bilgisayara giriş dersi; bilgisayar dünyasına yeni giriş yapan öğrencilere yönelik başlangıç çalışmalarının ikinci aşamasıdır. Bu aşamada, Internet te bilgi arama ve etkin dolaşma, elektronik haberleşme ve posta gönderme, hesap tablosu işleme programı MS Excel ve sunu hazırlama programı MS Powerpoint yazılımları ve konuları ayrıntılı bir şekilde hem teorik olarak anlatılacak hem de sınıf içi bilgisayar başında uygulamaları olacaktır. Ömer Bağcı, Yeni Başlayanlara Bilgisayarın B si WindowsXP OfficeXP, Seçkin Yayıncılık, Ankara İKTİSAT Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan başlıklar fayda teorisi ve tüketim dengesi, arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisidir. Zeynel Dinler, İktisat, İstanbul HUKUK METODOLOJİSİ Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular arasındadır. Yaşar Karayalçın, Hukukta Öğretim - Kaynaklar - Metod Problem Çözme, Ankara SİYASİ PARTİLER HUKUKU Siyasi Partiler Hukuku, demokrasinin temel kurumlarından olan siyasi partileri odak alan bir hukuk dalıdır. Siyasi partiler, 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 anayasasında da ayrıntılı olarak düzenlenmişlerdir. Anayasamızın 68. ve 69. maddesi, esas olarak partilerin

5 anayasal boyutunu düzenlemektedir ve buna göre siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu doğrultuda hazırlanan 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Siyasal Partiler Hukuku'nun birincil yasal kaynağıdır. Bütün bu hukuksal düzenlemelere rağmen bugün için Siyasal Partiler Hukuku'nun birçok sorunu vardır. Bunların başında siyasal partilerin kapatılması ve siyasal partilerde parti içi demokrasinin olmaması gelmektedir. Her ne kadar tarih ve 4709 sayılı Anayasa değişiklikleri ile Siyasal Partiler Hukuku'nda ve parti kapatılmasında kısmi bir iyileştirme yapılmışsa da özellikle parti içi demokrasi konusunda gereken hukuksal düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Elbette sorun salt bir yasal düzenleme sorunu değil; aynı zamanda bir zihniyet sorunudur. Bu bağlamda ülkemizde hala çoğulculuk kültürünün yeterince içselleştirilmediğini söyleyebiliriz. İşte Siyasi Partiler Hukuku dersi tüm bu sorunları ve çözüm olanaklarını tartışan bir içeriğe sahiptir. Hüseyin Özcan / Murat Yanık, Siyasi Partiler Hukuku, İstanbul SİYASET BİLİMİ Siyaset Bilimi dersinde; ağırlıklı olarak siyasal sistemler incelenmektedir; Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı. Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara, SINIF BORÇLAR HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER) Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi, sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.

6 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul Turgut Akıntürk, Borçlar Hukuku, Ankara Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara CEZA HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER) Ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, devletlerarasında geri verme gibi hususlar incelenmektedir. Bunun yanı sıra suç genel teorisi kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları, suçu etkileyen nedenler, teşebbüs, suçların içtimai, iştirak, tekerrür, cezalar ve türleri, güvenlik önlemleri, şartla salıverme, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi gibi kavramlar ele alınmaktadır. İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara Ahmet C. Yenidünya/Ahmet Gökçen, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler Kabahatler Hukuku, Ankara İDARE HUKUKU İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk idari teşkilatı (merkezi idare ve taşradaki uzantıları, mahalli idareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu gibi konular işlenmektedir. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara Kemal Gözler, İdare Hukuku, (Cilt I-II), Bursa İDARİ YARGI İdarenin yargı dışı yollardan denetlenmesi, idari yargı sistemleri, idari yargının ortaya çıkışı

7 ve gelişimi, idari yargı örgütü, askeri idari yargı örgütü, idari yargının görev alanı, görev uyuşmazlıklarının çözümü, iptal davası, tam yargı davası, yürütmenin durdurulması, yargılama usulü ve kanun yolları bu ders kapsamında ele alınacaktır. Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa Şeref Gözübüyük/Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II: İdari Yargılama Hukuku, Ankara TÜRK HUKUK TARİHİ Bu dersler İslamiyet ten önceki dönem, İslamiyet ten sonraki dönem, Tanzimat sonrası dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem şeklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın Cumhuriyet sonrası dönemde hukukun her dalında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Türk Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına bir dönem tahsis edilmektedir. Coşkun Üçok/Ahmet Mumcu/Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Ankara Halil Cin/Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, Konya Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul DEVLETLER GENEL HUKUKU Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak antlaşmalar hukuku; devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye nin içinde bulunduğu sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşru müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dâhil ortak güvenlik sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul MALİ HUKUK Mali hukuk dersinde, maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe ve maliye politikası konuları incelenecektir.

8 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Ankara Gülay Coşkun, Devlet Bütçesi, Ankara Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, İzmir HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra, hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan sosyolojik yapının hukuka olan etkileri araştırılmaktadır. Son olarak doğru bir hukukun araştırılmasına girişilmektedir. Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır. Mehmet Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisi, İstanbul Ahmet Ulvi Türkbağ/Niyazi Öktem, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, İstanbul Ernest E. Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara Ernest E. Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU Bilişim ve İnternet Hukuku dersinde, bilişim ve internet kavramları yanı sıra, internetin tarihi gelişimi ve ülkemizdeki kamusal ilişkileri, kişisel iletişim aracı olarak internet, internet yayıncılığı, internet kullanımı ve yayıncılığının yasalarımızdaki durumu, elektronik ticaret, fikri haklar ve internet, uygulamada ortaya çıkan bazı hukuki sorunlar hakkında düşünceler, internet ve kişilik hakları ile internet yayıncılığında hukuki ve cezai sorumluluk ve bazı teknik konular üzerinde durulacaktır. Gürsel Öngören, İnternet Hukuku, Öngören Yayınları, İstanbul SAĞLIK HUKUKU Bu ders kapsamında tedavi sözleşmesinin hukuki niteliği, hasta ve hekimlerin hak ve yükümlülükleri, sözleşmeye aykırılığın sonuçları, meslek etik kuralları, reklam ilkeleri ve idarenin sorumluluğu üzerinde durulacaktır.

9 Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Ankara : Yusuf Büyükay, İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Karşılanması Sorunu, İstanbul ÇEVRE HUKUKU Çevre hukukunun ilkeleri ve gelişimi; çevre koruma hukuku; çevresel kirlenmenin engellenmesi; idari ve cezai yaptırımlar; çevresel sorumluluk hukuku ele alınmaktadır. Nükhet Turgut, Çevre Hukuku, Ankara TRAFİK HUKUKU Bu ders kapsamında öncelikli olarak trafik ve kaza kavramları ve unsurları ele alınacaktır. Trafik kazalarından doğan hukuki sorumluluk, motorlu araç işletenin hukuki sorumluluğu ve ortak işletilmesi durumunda hukuki sorumluluk, kusur, zarar ve tazminat kavramları ile trafik kazalarında sigorta ve trafik kazalarından doğan cezai sorumluluk konuları incelenecektir. Trafik Hukuku, Bedrettin Murat, Ankara, LEGAL WRITING Bu ders kapsamında temel hukuk bilgisi ve terimleri İngilizce ya da Almanca olarak verilecektir. D. Wallace/Tuğrul Ansay, Introduction to Turkish Law, Turhan Yayınevi, Ankara İfakat Karslı, English for Law, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul Rona Aybay, An Introduction to Law, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul PUBLIC INTERNATIONAL LAW İngilizce olarak okutulacak bu ders kapsamında tarih ve genel bakış, uluslararası hukuk kaynakları, uluslararası tüzel kişilik, devletler, uluslararası kuruluşlar, uluslararası uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kuvvet kullanımı, halkların kendi kaderini tayin etmesi, devletlerin kişiler, eşyalar ve işlemleri üzerindeki yargılama hakkı, devletin sorumluluğu, uluslararası hukuk ve iç yasalar konuları ele alınacaktır.

10 John H. Currie/Craig Forcese/Valerie Oosterveld, International Law: Doctrine, Practice, and Theory, Irwin Law, Martin Dixon, Textbook on International Law, Oxford SINIF CEZA ÖZEL HUKUKU I-II Suçların tasnifindeki çeşitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunu ndaki ve çağdaş yasalardaki sistem incelendikten sonra devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı, adliyeye karşı, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu nda yer alan suç tiplerinden büyük bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak incelenmektedir. Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara : Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara MEDENİ USUL HUKUKU I - II Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Baki Kuru / Ejder Yılmaz / Ramazan Arslan, Medeni Usul Hukuku, Ankara : Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay, Medeni Usul Hukuku, Ankara TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Ankara : Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008.

11 ŞİRKETLER HUKUKU Şirketler hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır. Ders Kitabı Ersin Çamoğlu / Reha Poroy / Ünal Tekinalp, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul EŞYA HUKUKU I - II Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi/S. Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul : Mehmet Ayan, Eşya Hukuku (C. I-II-III), Konya BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I-II Borçlar Kanunu nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır. Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul : Aydın Zevkliler, Borçlar Hukuku- Özel Borç İlişkileri, Ankara VERGİ HUKUKU Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir. Bu bölümler vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileridir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır.

12 Ahmet Kumrulu / Mualla Öncel, Vergi Hukuku, Ankara : Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Ankara FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Fikri mülkiyet genel başlığına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle ortaya koyulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanmaktadır. Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir. Sami Karahan / Cahit Suluk, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara SERMAYE PİYASASI HUKUKU Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri hukuki açıdan incelenmektedir. Sermaye piyasası hukuku derslerinde incelenen konular şunlardan ibarettir: Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu. Hamdi Yasaman, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku, İstanbul BANKA HUKUKU Bankaların ve özel finans kurumlarının ve kuruluşu, işlemleri ve bu alandaki spesifik hukuki düzenlemeler ele alınmaktadır. Banka Hukuku, Hamdi Yasaman, İstanbul, 2005 BASIN HUKUKU Kitle haberleşmesine ilişkin genel bilgiler, haberleşme özgürlüğü, düzenlenmesi ve sınırları, basın rejimi, basının hukuki sorumluluğu, basın yoluyla kişilik haklarına saldırılardan doğan hukuki sorumluluk ve basın yoluyla işlenen suçlardan doğan ceza sorumluluğu incelenecektir.

13 Kitle Haberleşme Hukuku, Kayıhan İçel/Yener Ünver, İstanbul Kitle İletişim Hukuku, Nusret İlker Çolak, Ankara İSLAM HUKUKU Bu ders kapsamında İslam Hukukunun mahiyeti, özellikleri, eski hukuklarla münasebetleri, kaynakları incelenecektir. İslam Hukuku Dersleri, Hüseyin Hatemi, İstanbul, : İslam Hukuku, Ekrem Buğra Ekinci, İstanbul, TÜKETİCİ HUKUKU Bu ders kapsamında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) çerçevesinde, tüketici hukukunun dünyadaki ve Türkiye deki gelişimi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası karşısında sahip olduğu haklar, taksitli ve kampanyalı satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri, tüketici kredileri sözleşmeleri, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeler, tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi konuları ele alınacaktır. Aydın Zevkliler, Tüketici Hukuku, Ankara : Yahya Deryal, Tüketici Hukuku, Ankara İNSAN HAKLARI HUKUKU İnsan hakları tarihine ve teorisine giriş, uluslararası insan hakları belgeleri, uluslararası insan hakları hukukunun uygulaması, devletin sorumluluğu, bireysel çözümler, Türk hukukunda insan hakları konuları ele alınacaktır. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku Ders Notları, İstanbul EUROPEAN UNION LAW İngilizce olarak okutulacak bu ders kapsamında AB tarihi ve kurumları, yasama süreci, dayanak, yerellik ilkesi, insan hakları, doğrudan etkisi, dikey doğrudan etkisi, yatay

14 doğrudan etkisi, üye devletlerde topluluk hukukunun resepsiyonu, ulusal çözümler, malların serbest dolaşımı, sağlık ve güvenlik, kuramların hakları, rekabet politikası, eşit haklar konuları işlenecektir. Paul Craig/ Grainne de Burca, EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford Josephine Steiner, Lorna Woods, EU Law, Oxford INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS İngilizce olarak okutulacak bu ders kapsamında; insan hakları tarihine ve teorisine giriş, uluslararası insan hakları belgeleri, uluslararası insan hakları hukukunun uygulaması, devletin sorumluluğu, bireysel çözümler, BM insan hakları mekanizmaları, sivil toplumun rolü, BM İnsan Hakları Konseyi, çok taraflı bağlamda çağdaş insan hakları sorunları, insan hakları ihlallerine verilen yanıtlar, Türk hukukunda uluslararası insan hakları hukuku konularına değinilecektir. Henry J. Steiner/Philip Alson/Ryan Goodman, International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals, Oxford Daniel Moeckli/Sangeeta Shah/Sandesh Sivakumaran/David Harris, Oxford SINIF CEZA YARGILAMASI HUKUKU I - II Ceza yargılaması hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza yargılaması hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır. Metin Feyzioğlu / Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Bahri Öztürk / Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Hakan Hakeri / Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara 2008.

15 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk kanunlar ihtilafı sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Cemal Şanlı / Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul Vahit Doğan, Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemiyi işleten (donatan), donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları okutulmaktadır. Sigorta hukukunda sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele alınmaktadır. Ergon Çetingil / Rayegen Kender, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler, İstanbul Rayegan Kender, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul MİRAS HUKUKU I-II Bu dersin kapsamı içinde mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği konuları incelemektedir. Bilge Öztan, Miras Hukuku, Ankara Ali Naim İnan, Miras Hukuku, Ankara Ahmet M. Kılıçoğlu, Miras Hukuku, Ankara Mehmet Ayan, Miras Hukuku, Konya İCRA HUKUKU İcra hukuku konu edinen bu ders kapsamında icra hukukunun genel hükümleri, ilamsız icra, ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve ihtiyati haciz konuları

16 incelenecektir. Baki Kuru/Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan, İcra ve İflas Hukuku, Ankara İFLAS HUKUKU İflas hukukunda ise, iflas hukukuna ilişkin genel hükümler, iflâs yolları, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, iflâsın kapanması ve kaldırılması, basit tasfiye, iptal davası, konkordato ve yeniden yapılandırma konuları incelenmektedir. Baki Kuru/Ejder Yılmaz/Ramazan Arslan, İcra ve İflas Hukuku, Ankara BİREYSEL İŞ HUKUKU Bireysel iş hukuku kapsamında, işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İstanbul Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul Hamdi Mollamahmutoğlu, Ankara Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir TOPLU İŞ HUKUKU Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 22. B., Beta Yayınevi, İstanbul Sarper Süzek, İş Hukuku, 5. B., Beta Yayınevi, İstanbul Hamdi Mollamahmutoğlu, Ankara Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir 2007.

17 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal güvenlik hukuku, bağımlı ve bağımsız çalışanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlara sosyal riskler karşısında güvence sağlanmasını konu alır. Ali Rıza Okur / Ali Güzel, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul Can Tuncay / Ömer Ekmekci, Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları, İstanbul KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul ADLİ TIP Bu dersin amacı tıbbi laboratuarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, tecavüzler ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur. İbrahim Tunalı, Adli Tıp, Ankara AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU Avrupa Birliği ni kuran anlaşma, topluluk kurumlarının vazettiği mevzuat, Topluluk Hukuku nun uluslararası üstülüğü, topluluk kurallarının üye ülkelere doğrudan etkisi, Adalet Divanı nın yetkisi ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ele alınmaktadır. Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Ankara SPOR HUKUKU Sporcuların kulüpleriyle yaptıkları sözleşmeler ve bu sözleşmeler dolayısı ile ortaya çıkan sorunlar ele alınacaktır. Bu alanda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile sözleşmeye aykırılığın sonuçları ve geçersiz sözleşme hükümleri üzerinde durulacaktır.

18 Nadi Günal/Erkan Küçükgüngör, Spor Hukuku, Ankara AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Bu ders kapsamında avukatların müvekkilleri ile yaptıkları sözleşmeler, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmeye aykırılığın sonuçları ve meslek etik kuralları ve reklam yanı sıra noterlerin hak ve yükümlülükleri incelenecektir. Ömer Ulukapı/Murat Atalı, Noterlik Hukuku, Konya İNŞAAT HUKUKU İnşaat Hukuku dersinde inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt müteahhitler arasındaki hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine katılanların hukuki sorumlulukları incelenecektir. Cengiz Kostakoğlu, İçtihatlı İnşaat Hukuku, İstanbul İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU Bu ders çerçevesinde iş güvenliğinin hukuki dayanakları, işveren vekilinin iş güvenliği kapsamında sorumluluğu, iş güvenliğinde devletin, işçilerin, işverenlerin ve sendikaların sorumluluğu, iş güvenliğinde işverenin ve işçinin idari, hukuki ve cezai sorumlulukları anlatılacaktır. Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı, Murat Demircioğlu, İstanbul, Yardımcı İş Güvenliği Hukuku, Sarper Süzek, Ankara, İMAR HUKUKU İmar kavramının kapsamı, imara ilişkin düzenlemeler ve uygulamanın denetlenmesi, idarenin planlama görevi ve imar planları, planlamanın anayasal temeli, planlama yetkisi, planlama ilkeleri ve imar planında usul kuralları bu ders kapsamında ele alınacaktır. İmar Hukuku Dersleri, Halil Kalabalık, Ankara, 2009.

19 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW İngilizce olarak okutulacak bu ders kapsamında uluslararası ceza hukukuna giriş, dokunulmazlık ve bireysel ceza sorumluluğu, silahlı çatışmada uyulacak esaslar, üstün sorumluluk, uluslararası suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, savunma konuları ele alınacaktır. Robert Cryer/Hakan Friman/Darryl Robinson/Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford, INTRODUCTION TO COMMON LAW İngiliz Common Law sisteminin temelleri, Common Law ve Civil Law sistemlerinin özellikleri, Common Law hukuk sisteminde anayasa, hâkimler, savunma avukatları ve davaya hazırlık yapan avukatlar, mahkemelerin hiyerarşisi, Common Law sisteminde yasal yorumlama, savunma ve uyuşmazlık çözümü olarak görüşme ve arabuluculuk John H. Langbein/Renee Lettow Lerner/Bruce P. Smith, History of The Common Law: The Development of Anglo-American Legal Institutions, Wolters Kluver J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, Butterworths 2002.

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI KYT101 Siyaset Bilimine Giriş I Kredi 3 Siyaset ve siyasetle ilgili temel

Detaylı

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Ders İçerikleri: Adalet Programı I Dönem ADA101 Temel Hukuk Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Devlet çeşitleri, anayasa çeşitleri, insan hakları kavramı, çoğulculuk

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler

Detaylı

EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl EK-1 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K HUK 101 Hukuk Başlangıcı 3 3 HUK 102 Hukuk Metodolojisi 3 3 HUK 103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi 3 3 HUK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Yönetim Bilimi I(3 0 3) (AKTS:6) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ Yönetimin tanımı, Yönetimin bilim olarak

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 101- Sosyal Psikoloji (3-0-3) Ders İçeriği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör.

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. Sami KOCABIYIK) Kronolojik İndeks (1997) C. I Ayhan CEYLAN; İslam öncesi Türk Hukukunda Danışma Meclisi,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ARALIK 2011 ÖZET AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU BOZ, Onur Sosyal Bilimler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA MÜLKİYET HAKKI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA MÜLKİYET HAKKI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA MÜLKİYET HAKKI Arş. Gör. Kürşat AKÇA Özet Mülkiyet, kişinin eşya üzerinde hâkimiyet kurmasıyla oluşan ilişkiyi ifade etmektedir. Bu ilişki tarih boyunca toplumlar, hukuk

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ UFUK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bilgisayar-I (Klavye Kullanım-I) Bu ders teorik anlatımların yanı sıra özellikle pratiğe yöneliktir. Derste Türk klavyesinin öğretilmesi

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı