TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa cranii anterior - Fossa pterygopalatina C) Fossa cranii media - Fossa infratemporalis D) Fossa cranii anterior - Cavitas nasi E) Fossa cranii media - Cavitas oris 1 C Foramen ovale içerisinden n. mandibularis in geçtiği, fossa cranii media ile fossa infratemporalis arasında bulunan os sphenoidale ye ait bir deliktir. 2. Aşağıdaki hangi 3 bağın birlikte zedelenmesi mutsuz üçlü olarak da anılan klinik durumu belirtir? A) Lig. cruciatum anterius - Meniscus medialis - Lig. collaterale tibiale B) Lig. cruciatum posterius - Meniscus medialis - Lig. collaterale fibulare C) Lig. cruciatum anterius - Meniscus lateralis - Lig. collaterale fibulare D) Lig. cruciatum posterius - Meniscus medialis - Lig. collaterale tibiale E) Lig. cruciatum anterius - Meniscus lateralis - Lig. collaterale tibiale 2 A Dizin en ciddi travmalarından biri olan bu klinik durumda lig. cruciatum anterior ile beraber birbirine yapışık olarak bulunan meniscus medialis ve lig. collaterale tibiale beraberce hasarlanırlar. 3. Düz omuz belirtisi hangi kasın innervasyonunun bozukluğunda ortaya çıkar? A) M. supraspinatus B) M. trapezius C) M. serratus anterior D) M. latissimus dorsi E) M. deltoideus 3 E M. deltoideus omuzun kabarıklığını veren kastır. N. axillaris tarafından innerve olan bu kasın innervasyon bozukluğunda acromion belirtisi, apolet belirtisi veya düz omuz belirtisi olarak da bilinen omuz düzleşmesi görülür. 4. Lacuna vasorum dan geçmeyen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) A. femoralis B) V. femoralis C) N. genitofemoralis ramus femoralis D) N. cutaneus femoris lateralis E) Derin inguinal lenf düğümlerinin afferent kanalları 2

2 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 4 D Yukarıdaki şıklarda sıralanan tüm yapılar lig. inguinale nin altındaki aralıklardan medialde olan lacuna vasorum dan geçerlerken, n. cutaneus femoris lateralis lacuna muscularum un en lateral bölümünden geçer. 5. Aşağıdaki kaslardan hangisi tibia ya yapışıklık göstermez? A) M. sartorius B) N. quadriceps femoris C) M. soleus D) M. gastrocnemius E) M, gracilis 5 D M. gastrocnemius her iki başı da femur dan başlar ve tendo achillis yapısına katılarak calcaneus da sonlanır. M. soleus başlamak üzere diğer tüm kaslar ise sonlanmak üzere tibia ya yapışırlar. 6. Beyin sapında bulunan çekirdeklerden hangisi duyu çekirdeğidir? A) Nuc. solitarius B) Nuc. ambiguus C) Nuc. salivarius inferior D) Nuc. motorius nervi trigemini E) Nuc. nervi facialis 6 A Nuc. (tractus) solitarius bulbus da bulunan tad ile ilgili bir duyu çekirdeğidir. Buraya VII., IX. ve X. kraniyal sinirler dağıldıkları alandan bu çekirdeğe tad duyusunu taşırlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi n. facialis in kanal içerisinde verdiği bir daldır? A) N. auricularis posterior B) R. digastricus C) Rr. buccales D) R. marginalis mandibulae E) N. stapedius 7 E Nervus facialis kanal içerisinde sırasıyla n. petrosus major, n. stapedius ve chorda tympani dallarını verir. Daha sonra for. stylomastoideum dan temporal kemiği terk eder ve yüzde dağılan dallarını verir. 8. Aşağıdaki Brodmann sahalarından hangisi duysal bir sahadır? A) 4. saha B) 6. saha C) 8. saha D) 43. saha E) sahalar 8 D Brodmann sahalarından 43. saha gyrus postcentralis in sulcus lateralis e komşu bölümünde yer alır ve tad merkezi olarak bilinir. 3

3 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 9. Aşağıdakilerden hangisi basal ganglion lardan biri değildir? A) Nuc. accumbens B) Substantia nigra C) Nuc. subthalamicus D) Nuc. lentiformis E) Nuc. caudatus 9 A Nuc. accumbens beyinde bağımlılık ve ödüllendirme ile alakalı bir merkez olarak kabul edilir ve basal ganglionlardan biri değildir. 10. Aşağıdaki kalp boşluklarından hangi ikisinin komşuluğu yoktur? A) Sağ atrium - Sol atrium B) Sağ atrium - Sol venrtikül C) Sağ atrium - Sağ ventrikül D) Sol atrium - Sağ ventrikül E) Sağ ventrikül - Sol venrtikül 10 D Sağ atrioventriküler kapağın soldakine göre daha aşağı seviyede bulunmasından dolayı kalpte sağ atrium ile sol ventrikül duvarları komşuluk halindedir. Bu sebeple sol atrium ve sağ ventrikül komşuluk yapmazlar. 11. A. rectalis inferior hangi arterden doğrudan ayrılan bir daldır? A) A. iliaca interna B) A. iliaca externa C) A. pudenda externa D) A. pudenda interna E) A. mesenterica inferior 11 D Rectum arterlerinden a. rectalis superior a. mesenterica inferior un, a. rectalis media a. iliaca interna nın, a. rectalis inferior ise a. pudenda interna nın dalıdır. 12. Aşağıdaki organlardan hangisinin her iki akciğerde de izi bulunmaz? A) Kalp B) Oesophagus C) V. brachiocephalica D) A. subclavia E) V. azygos 12 E V. azygos sadece sağ akciğerle komşuluk yapar. Diğer organ veya yapılar ay veya çok olmak üzere her iki akciğerde iz yapabilirler. 13. Morrison cebi olarak da adlandırılan peritoneal boşluğun diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Recessus retrocaecalis B) Recessus hepatorenalis C) Recessus subphrenicus D) Bursa omentalis E) İnfrakolik kompartman 4

4 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 13 B Morrison cebi karaciğerin altında bulunan 2 aralıktan sağ tarafta olanıdır. Sağ subhepatik aralık veya recessus hepatorenalis olarak da bilinir. 14. Ostium abdominale tuba uterina tüplerin hangi bölümünde yer alır? A) Infundibulum tuba uterinae B) Ampulla tuba uterinae C) Isthmus tuba uterinae D) Pars uterina E) Mesosalpinx 14 A Ostium abdominale tuba uterina uterus un karın boşluğuna açılan infundibulum tuba uterinae parçasında yer alır. 15. Aşağıdakilerden hangisi periferik nöron hasarlanmasında görülen Kromatoliz e ait bir değişiklik değildir? A) Nissl cisimleri parçalanır ve dağılır B) Perikaryon şişer ve büyür C) Hasarın distalinde kalan akson dejenere olur D) Çekirdek perifere itilir E) Nöron gövdesi bazofilik boyanır 15 C Merkezi sinir sisteminde bulunan nöronların harabiyetinde rejenerasyon mümkün değildir. Bu nedenle astrositler dejenere olan nöronun yerini alır ve skarla iyileşme olur. Periferik sinir sisteminde ise nöron gövdesi sağlam ise periferik akson kesilmesi ya da harabiyeti rejenere edilebilir. Bu rejenerasyonda özellikle görevli olan hücre Schwann hücresidir. Kopan nöronun distalinde kalan akson parçasının dejenere olur ve buna Wallerian dejenerasyon denir. Makrofajlar, Schwann hücrelerini tamir için indükleyen IL-17 salgılar. Periferik sinir sisteminin nöronlarının gövdesinde hasar oluşursa ilk oluşan değişiklik Kromatoliz dir. Kromatolizde şu değişiklikler görülür. Nissl cisimleri parçalanır ve dağılır. Perikaryon şişer ve büyür. Çekirdek perifere itilir. Nöron gövdesi bazofilik boyanır. 16. Gebelik sırasında intrauterin oluşumlardan hangisi kompaksiyon olarak adlandırılan işlem sonucu oluşur? A) Sekonder oosit B) Spermatid C) Blastomer D) Morula E) Blastokist 16 - D Kompaksiyon (Compaction) sıkışma anlamına gelir. Fertilizasyon işlemi ile zigot halini alan embriyo yarıklanma denilen bölünmeler sonucu blastomer adlı hücreleri oluşturur. Zigot yaklaşık adet blastomer haline geldiğinde adezyon moleküllerinin rol aldığı kompaksiyon işlemine uğrayarak sıkışır ve bir hücre kitlesi haline gelir. Yaklaşık 3. günde, bu olay sonucu oluşan dut şeklindeki hücre kümesine Morula adı verilir. 5

5 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 17. Primer Vitellus kesesini oluşturan hücreler aşağıdaki hücrelerin hangisinden köken alır? A) Sitotrofoblast B) Sinsityotrofoblast C) Amniyoblast D) Epiblast E) Hipoblast 17 - E İntrauterin hayatın 9. gününde oluşan önemli bir yapı Primer Vitellus Kesesidir (Ekzokölomik boşluk, Yolk sac). Bu keseyi oluşturan hücreler Hipoblast kaynaklıdır. Üstte hipoblastın kübik hücreleri altta ise bu hücrelerden kaynaklanan yassı hücreler ile çevrelenmiştir. Bu yassı hücrelerin yaptığı zarımsı yapıya Hauser membranı (eksokölomik membran) denir. Amniyoblastlar ise epiblast kaynaklıdır ve amniyon kesesinin duvarını oluşturur. 18. Aşağıdakilerden hangisi Tip 3 kollajen içerir? A) Tendon B) Kemik C) Kıkırdak D) Fetal cilt E) Dentin 18 D Kollajen, bağ dokusunda en fazla bulunan fibriler proteindir. Temel olarak fibroblastlar tarafından üretilen kollajenin 19 a yakın tipi vardır. Yapısında özellikle 4 aminoasit en fazla sayıda bulunur. Bunlar Glisin, prolin, hidroksiprolin ve alanindir. Fetal ciltte özellikle tip 3 kollajen bulunmaktadır. Diğer tüm kollajenlerin aksine bazal membran yapısında bulunan tip 4 kollajen amorf özelliktedir. 19. Aşağıdakilerden hangisi 3. Faringeal yaydan köken alır? A) M.Tensor Palatini B) M.Tensor Timpani C) M.Mylohyoideus D) M.Stilopharyngeus E) M.Levator Palatini 19 D Her bir faringeal kompleks dışta nöral krest hücreleri kökenli ektoderm ve içte endoderm ile arasında bulunan mezenkimal dokudan oluşur. Faringeal kompleksler Faringeasl cep, arkus, yarık ve membranlardan oluşmaktadır. Embriyonun faringeal bölgesinden dışa doğru çıkıntı şeklinde oluşan yapılara faringeal yay ya da arkus adı verilir. Tipik bir faringeal arkusdan bir sinir, bir kas, bir kıkırdak ve bir arter oluşur. 3. Faringeal yaydan oluşan sinir 9. Kranial sinir iken oluşan kas. M. Stilopharyngeus tur. 20. Aşağıdakilerden hangisi kan-kemik iliği bariyerinin geçirgenliğini arttırarak kana daha fazla yeni yapılmış kan hücresinin geçmesini sağlayamaz? A) Minerolokortikoidler B) Glukokortikoidler C) C3 kompleman artışı D) Androjenler E) Bakteriyel toksinler 6

6 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 20 A Erişkin kemik iliğinin %75 i lökosit üreten miyeloid seriye ait iken %25 i olgunlaşma sürecinde olan eritrositlerdir. Eritrositlerin ömrü daha uzun olduğundan kemik iliğinde daha az yer kaplar. Olgunlaşan hücrelerin kana çıkışı Kan-Kemik iliği bariyerini aşarak olur. Bu geçişi sağlayan maddeler; C3 kompleman Androjenler Glukokortikoidler Bazı bakteriyel toksinlerdir. 21. Aşağıdakilerden hangisi parakrin etkili bir hematopoetik büyüme faktörü değildir? A) IL-3 B) TPO (Trombopoetin) C) IFN-Gamma D) SCF (Stem cell Factor) E) GM-CSF 21 B Çoğunlukla glikoprotein yapısında olan büyüme faktörleri, Kan hücre öncüllerinin büyüme ve farklanmasını kontrol eder. Eritropoetin ve Trombopoetin hariç diğerleri salgılandıkları ortamda etkilidir. Yani etkilerini endokrin (eritropoetin ve trombopoetin) ve parakrin gösterirler. Büyüme faktörleri; Olgunlaşmamış hücreleri olgunlaştırarak, olgunlaşma sırasında farklandırarak ve olgunlaşmış olanların fonksiyonlarını arttırarak etki gösterirler. 22. Eritropoezde hemoglobinin ilk üretildiği hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Proeritroblast B) Bazofilik eritoblast C) Polikromatofilik eritroblast D) Normoblast E) Retikülosit 22 C Eritrositler oksijen taşımak üzere özelleşmiş olan hemoglobini taşıyan, çekirdeksiz, organelsiz hücrelerdir. Kan hücreleri içerisinde en fazla bulunan hücre grubudur. Ortalama olarak erkekte 5.4 milyon/mm3, Kadında 4.8 milyon/mm3 olarak bulunur. Ortalama yaşam süreleri gündür. Eritropoez ; miyeloid multipotent hücre olan Hemositoblast aşamasından başlar. İlk oluşan eritroid seri hücresi Proeritroblasttır. Bol ribozom içeren bu hücreler, ileride eritrosit için gerekli proteinleri sentezlemek üzere bulunur. İkinci aşamada bazofilik eritroblastlar oluşur. Bu serinin en önemli özelliği cekirdekcik içermemesidir. Üçüncü aşamada oluşan polikromatofilik eritroblastlar ise hemoglobin sentezlenmesinin başladığı ilk hücredir. 23. Koagülasyon kaskadında ortak yolak hangi faktörün aktiflenmesi ile başlar? A) Faktör 1 (fibrinojen) B) Doku Faktörü (faktör 3) C) Faktör 4 (kalsiyum) D) Faktör 10 (Stuart-Prower Faktör) E) Faktör 12 (Hageman faktörü) 7

7 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 23 D Hemostaz kanın damar içerisinde tutulmasıdır. Herhangi bir nedenle damar bütünlüğü bozulursa 4 ardışık mekanizma ile hemostaz sağlanır; Lokal Vazokonstriksiyon Trombosit Adezyonu ve Agregasyonu (Primer hemostaz) Koagülasyon (Fibrin oluşumu) (Sekonder hemostaz) Fibrinoliz (Tersiyer Hemostaz) Sekonder hemostaz olarakta bilinen koagülasyon sonucunda faktör 1 olan fibrinojen aktiflenir ve kanayan bölgenin üzerine fibrin polimerlerinin çökmesi ile sonlanır. Böylece kalıcı hemostaz sağlanmış olur. Koagülasyon 2 farklı yoldan gider. İntrensek yolak Faktör 12 nin aktiflenmesi ile başlarken, ekstrensek yolak doku faktörü olan Faktör 3 aktiflenmesi ile başlar. Her iki yolakta sonuçta ortak bir yolakla devam eder. Ortak yolak faktör 10 un aktiflenmesi ile başlar. 24. Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon hızını (GFR) azaltır? A) Endotelin B) Anjiyotensin 2 C) Nitrik oksit D) Prostoglandin E E) Bradikinin 24 A Glomerüler filtrasyon hızı; bir dakikada glomerüler kapillerden Bowman kapsülüne filtre olan sıvı hacmidir. Şu formülle hesaplanır. GFR = Kf X Net Filtrasyon Basıncı (Kf Glomerüler kapiller sabitidir fizyolojik koşullarda değişmez) GFR erkeklerde 125 ml/dk dır. Bu günde 180 litre ultrafiltrat oluşturuluyor demektir. (Kadınlarda 115 ml/dk seviyesindedir.) Şıklarda verilen maddelerden Nitrik oksit, PGE ve Bradikinin vazodilatördür. Bu nedenle böbrek kan akımını ve GFR yi arttırırlar. Endotelin ve Ang 2 ise vazokonstriktördür. Ancak buradaki önemli madde Ang 2 dir. Ang 2, diğer vazokonstriktörlerden farklı olarak efferent arteriyolü daha çok kasar. Bu nedenle GFR yi arttırır. Endotelin ise hem afferent hem de efferent arteriyolü kastığından dolayı GFR yi belirgin düşürür. 25. Aşağıdaki hücrelerden hangisi böbrek fosfat tampon sisteminde rol alarak idrarla asit atılımını arttırır? A) Toplayıcı tübül epitelyum hücresi B) Distal tübül interkalat hücresi C) Distal tübül esas hücresi D) Çıkan henle kulbu epitelyum hücresi E) Proksimal tübül mikrovillüslü epitelyum hücresi 25 B Distal tübül ve toplayıcı kanalların ilk kısmında bulunan İntrekalat Hücreler; K-H ATPaz pompası içeren hücrelerdir. Midedeki proton pompasının aynısıdır. Hidrojeni idrara sekrete eder karşılığında K emilimi yapar. Ayrıca bu bölgedeki interkalat hücreler önemli bir asit tamponlayıcı bölgedir. İdrarda bulunan fosfatlara hidrojen iyonu eklenir ve Fosforik asit olarak idrarla asit atılımı olur. Fosfat tampon sistemi olarak adlandırılır. 8

8 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 26. Yenilen yemek sonrasında defekasyon hissinin belirmesi hangi tip enterik refleks ile kontrol edilir? A) Gastrokolik refleks B) Kolono ileal refleks C) İliokolik refleks D) Reseptif Relaksasyon E) Defekasyon refleks bir olay değildir 26 A Enterik sinir sisitemi iki tip refleks ağıyla sindirim sistemi üzerinde düzenleyici etkiler gösterir. Kısa refleksler: Kanal duvarında bulunan reseptörlerden gelen uyarılar lokal olarak sinapslarda işlenerek effektör organlara iletilir. Gastrokolik refleks, enterogastrik refleks, kolonoileal refleks gibi. Gastrokolik reflekste: Mideden çıkan kısa uyarılar, kolon pasajını hızlandırır, defekasyon hissini uyarır. Enterogastrik refleks: ince barsaklar ve kolondan çıkan uyarıların mide sekresyon ve hareketini inhibe etmesidir. Kolonoileal refleks: Kolondan çıkan uyarıların ileum boşalmasını inhibe etmesidir. Uzun refleksler: Reseptörlerden çıkan uyarılar merkezi sinir sistemine iletilir, orada işlenerek otonom sinir sistemi ile effektör organlar üzerinde etki gösterir. Örneğin mide ağırsının sindirim kanal hareketlerini sempatik sinir sistemi üzerinden inhibe etmesi buna örnek olarak verilebilir. 27. Sindirim kanalında bulunan elektriksel potansiyel değişikliklerinden yavaş dalgalar hangi organda tek başlarına kasılma hareketi başlatabilir? A) Ösefagus B) Mide C) Duodenum D) Kolon E) Rektum 27 B Sindirim kanalında bulunan düz kas hücreleri arasında çok miktarda gap junctionlar bulunur. Bu sayede uyarı bir noktadan başladığında tüm düz kaslar boyunca yayılacaktır. Sindirim kanalında pacemaker aktivite göstererek ritmik uyarı doğuran hücreler Cajal Hücreleridir. Sindirim kanal duvarında temel olarak iki çeşit elektriksel potansiyel değişiklikleri görülür; Yavaş Dalgalar ve Sivri (diken) dalgalar Yavaş dalgalar ritmik olarak devamlı oluşan elektriksel potansiyel değişikliğidir ve aksiyon potansiyeli özelliği göstermezler. Bu dalgaların oluşumu zaman zaman gerçek aksiyon potansiyeli olan diken dalgaların oluşumuna neden olur. Tek başına herhangi bir kasılmayı başlatmazlar. Yavaş potansiyellerin nadirde olsa kasılma hareketi başlatabildiği tek sindirim kanalı organı mide dir. 28. Seröz Von Ebner Bezleri hangi yapının çevresine açılarak salgısını boşaltır? A) Papilla Filiformis B) Papilla Vallata C) Papilla Fungiformis D) Papilla Foliata E) Dil kökü 9

9 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 28 B Dilde temel olarak 3 tip papilla bulunur. Papillalar çoğunlukla tat tomurcuklarını içeren yapılardır. Papilla Filiformis (ipliksi papilla); Tat tomurcuğu içermez. Epiteli keratinize çok katlı yassı epiteldir. En çok bulunan papilladır ve temel işlevi dokunma algılamadır. Papilla Fungiformis (Mantarsı papilla); Mantar şeklindedir. tat tomurcukları içerir. Dil yüzeyinin kırmızı benekli görüntüsüne neden olur Papilla Vallata (oluklu papilla): Dil V si denilen olukta yerleşmiş adet papilladır. Yüzeyinde en fazla tat tomurcuğu içeren papilladır. Yüzeyleri düz olan bu papillaların çevresinde bulunan oluğa, lamina propriada bulunan seröz bezler olan Von Ebner Bezleri açılır. Bu bezlerin salgıladığı lipaz sayesinde vallat papillanın yüzeyi yağdan arındırılır ve hidrofilik bir yüzey elde edilir. Papilla foliata ise dilin arka yan kenarında bulunan, tat tomurcuklarını içeren paralel yerleşimli çok sayıda yapraksı mukoza kıvrımıdır. 29. Aşağıdaki hormonlardan hangisi G-Proteini bağlı ikincil haberci kullanır? A) Dopamin B) Tiroksin C) Retinoik asit D) D Vitamini E) Östrojen 29 A Hormonların reseptörleri, kimyasal yapılarına göre hücre membranında ya da hücre içi bir bölgede olabilir. Reseptörü hücre membranında bulunan hormonlardan büyük çoğunluğu hücre içi aktivite gösterebilmek için ikincil habercileri kullanmak zorundadır. Seçeneklerde verilen hormonlardan sadece Dopaminin reseptörü hücre membranındadır. Bu nedenle G proteini bağlantılı ikincil haberci kullanmak zorundadır. Dopaminin 5 reseptörü vardır. D1 ve D5 Gs üzerinden camp artışı yaparken D2,D3,D4 ise Gi üzerinden camp yi azaltır. 30. Aşağıdakilerden hangisi kortizolün anti-enflamatuar özelliklerinden değildir? A) Lizozom membranlarını stabilize eder B) Kapiller geçirgenliği azaltır C) IL-2 salınımını azaltır D) Mast hücre degranülasyonunu engeller E) Komplemanı aktive eder 30 E Kortizolün Anti-İnflamatuvar Etkileri Etkisi Lizozomları stabilize eder. Kapiller geçirgenliği azaltılır. Lökosit Migrasyonunu engeller. PG ve LT sentezini azaltır. T-Lenfositleri azaltır. Ateşi düşürür. Anafilaksiyi engeller. Komplemanı inhibe eder. Önemi - Lizozomal enzimlerin boşalmasını zorlaştırır. - Anafilakside doku ödemini engeller. - İnflamasyon alanına lökositlerin gitmesini ve fagositozu engeller. - Fosfolipaz A2 aktivitesini azaltır. - IL-2 salınımını azaltır. Bu durumda T-lenfositlerin hem kendisini hemde diğer lenfositlerin uyarmasını azaltır. - Çok yüksek dozlar hariç humoral aktiviteyi azaltmaz. - TNF-alfa ve IL-1 salınımını azaltarak inflamasyonu ve ateş oluşumunu engeller. - Mast hücre ve Bazofillerden vezikül degranülasyonunu engeller. (Membran stabilizasyonu ile) - Kompleman aktivasyonu azalır. 10

10 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 31. REM uykusu sırasında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? A) EEG de düşük voltajlı hızlı aktivite B) Hızlı göz hareketleri C) Kas tonusunde azalma D) Beyin oksijen kullanımında azalma E) Aktif rüya görme 31 D Uyku birbirini izleyen iki dönem halinde görülür. Bunlarda göz hareketleri ile spesifik olarak tanınabilen uyku bölümüne REM uykusu adı verilir. REM uykusunun temel Nörotransmitteri; Noradrenalindir. Gece boyunca uykunun 1/4 ü kadar süren uykudur. Gece boyunca periyodik olarak (yaklaşık 90 dakikada bir) Non-REM den sonra gelir. Çok yorgun olan kişide REM dönemleri kısadır. Ancak sabaha doğru vücut dinlendiği için REM dönemleri uzar. REM uykusunda hızlı göz hareketleri vardır. REM uykusunda beyinde belirgin olan EEG dalgası Beta dalgasıdır. Bunlar yüksek frekanslı düşük amplitütlü dalgalardır. Bu normalde uyanıkken alınan dalgadır. REM uykusunda vücut sanki ayaktaymış gibidir. Solunum hızlı, kan basıncı yüksek, kalp atım hızı yüksek ancak hepside düzensizdir. Beyin oksijen kullanımı normal ya da bir miktar artmıştır. Tüm çizgili kaslarda tonüs kaybı vardır. (Göz kasları hariç) REM uykusunda rüyalar görülür. REM uykusunda olan bir kişi uyandırılamaz ancak sabah kişinin kendiliğinden uyanması çoğunlukla REM uykusunda olur. 32. Sağ atriyum basınç ölçüm eğrisinde görülen V dalgası nı en iyi tanımlayan hangisidir? A) Aorttan, aort kapağına doğru geri kaça kanın aort içerisinde yarattığı basınç artışının sağ atriyuma yansımasıdır. B) Diyastolün son kısmında Atriyum sistolü sırasında görülen basınç artış dalgasıdır. C) Sistolün başında, izovolümetrik kontraksiyon sırasında Mitral ve triküspit kapağın atriyuma doğru bombeleşmesiyle oluşan basınç artışıdır. D) Ventrikül sistolü sırasında periferden gelen kanın atriyumlara pasif doluşu sırasında görülen basınç artışıdır. E) Ventriküler hızlı doluş döneminde atriyum içerisindeki kanın aşağı geçmesine bağlı görülen basınç düşüşüdür. 32 D Atryium Basınç Eğrisi: 3 yükselen 2 alçalan dalga gözlenir. a dalgası: Diyastolün son kısmında Atriyum sistolü sırasında görülen basınç artış dalgasıdır. Sol atriyumda basınç daha çok artar. c dalgası: Sistolün başında, izovolümetrik kontraksiyon sırasında Mitral ve triküspit kapağın atriyuma doğru bombeleşmesiyle oluşan basınç artışıdır. v dalgası: Ventrikül sistolü sırasında periferden gelen kanın atriyumlara pasif doluşu sırasında görülen basınç artışıdır x inişi: Ventriküler sistol sırasında triküspit kapağın ventrikül içerisine doğru sarkması ile oluşur. y inişi: Ventriküler hızlı doluş döneminde atriyum içerisindeki kanın aşağı geçmesine bağlı görülen basınç düşüşüdür. 11

11 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 33. Kollajen sentezinde görev alan lizil hidroksilazın kofaktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Piridoksal fosfat B) A vitamini C) Fe D) Cu E) Cr 33 C Prolil ya da Lizil hidroksilazın kofaktörleri; Vitamin C, Fe+2 dir. Ayrıca reaksiyon sırasında moleküler oksijen ve alfaketo glutarat kullanılır. 34. Hücre içi bir enzimin dış tabakasında aşağıdaki amino asitlerden hangisi bulunmaz? A) Arginin B) Asparajin C) Glutamat D) Metionin E) Treonin 34 D Suyla teması olan hücreiçi ya da hücredışı proteinler globüler yapıda olup, dış tabakalarını hidrofilik amino asitler iç taraflarını da hidrofobik amino asitler oluşturur. Bu bağlamda hidrofobik bir amino asit olan metionin globüler bir proteinin dış tabakasında bulunmaz. 35. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi proteinlerin katlanmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkar? A) Menkes hastalığı B) Tauri hastalığı C) l-cell hastalığı D) Zellweger sendromu E) Alzheimer hastalığı 35 E Hücrelerde proteinlerin katlanmalarını kolaylaştırıcı protein yapılar vardır. Bunlardan bazıları Cis-trans prolil izomeraz, protein disulfit izomeraz ve katlanmayı direkt olarak sağlamayan ancak dolaylı olarak yardımcı olan şaperon proteinler vardır. Şaperon proteinler, yüksek ısıda sentezlenirler ve doğrudan katlanma öncesi ve sırasında agregasyonları önler. 70kDa ağırlığında olup ribozomlarda sentezlenir ve hidrofobik özelliktedirler. Şaperonlar aynı zamanda proteinlerin mitokondri ve endoplazmik retikuluma transportunu da saglar. Kalneksin, Ca+2 bağlayıcı şaperon proteindir ve endoplazmik retikulumun integral membranfosfoproteinidir. Yanlış katlanan proteinlerin yıkımını sağlar. 12

12 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT Katlanmaların yetersizliği bazı hastalıklara yol açar; Alzheimer hastalığı: Beta-amiloid birikimi Creutzfeld-Jakob hastalığı: Prion birikimi Ailesel amiloidoz: Transthyretin/lizozim birikimi Katarak: Kristallin birikimi Marfan sendromu: Fibrillini yanlış katlanması Kistik fibroz: CFTR yanlış katlanması Skorbüt: Kollajen, yanlış katlanması Yanlış katlanma sonucu hücre içi trafiğin bozulmasında izlenen patolojiler: Alfa-1 antitripsin: alfa-1 antitripsin Tay-Sachs hastaligi: Beta-heksozaminidaz Retinitis pigmentoza: Rodopsin 36. Alfa D-glukozun 1. karbonunun oksidasyonu sonucu, oluşan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Askorbik asit B) Glukonik asit C) Glukuronik asit D) Sorbitol E) Laktik asit 36 C Glukozun aldehit grubunu oluşturan 1. karbonun oksidasyonu sonucu, glukuronik asit oluşmakta ve bu molekül invitro şartlarda glukoz oksidaz yönteminde oluşturulmakta, invivo şartlarda ise pentoz fosfat yolunda bir ara bileşiğin oluşmasında aracılık etmektedir. 37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem molekülü için yanlıştır? A) Her bir hem, bir molekül O2 bağlar. B) HbA molekülüne toplam sekiz adet oksijen atomu bağlanır C) HbA ya oksijen bağlandıkça gergin (T) formdan, gevşek (R) forma geçer. D) Hemoglobinde O2 nin bir hem grubuna bağlanması, diğer hem gruplarının O2 ye afinitesini kooperatif olarak arttırır. E) Hemoglobine oksijen bağlandıkça molekülün oksijene affinitesinin azalması oksijen satürasyon eğrisinin hiperbolik olmasını sağlar. 37 E Hem molekülünün özellikleri: Her bir hem, bir molekül O2 bağlar; bir HbA molekülüne toplam dört O2 molekülü bağlanır. HbA ya oksijen bağlandıkça gergin (T) formdan gevşek (R) forma geçer. Hemoglobinde O2 nin bir hem grubuna bağlanması, diğer hem gruplarının O2 ye afinitesini kooperatif olarak arttırır. Bu etki oksijen satürasyon eğrisinin sigmoidal olmasını sağlar. Bu duruma hem-hem etkileşimi denir. 13

13 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 38. Nonkompetatif (yarışmasız) inhibisyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Reverzibl nonkompetitif inhibisyonda, inhibitörle substrat enzimin ayrı ayrı yerlerine bağlandığından yarışma yoktur. B) İnhibisyon derecesi ile substrat konsantrasyonu arasında bir ilişki yoktur. C) Yarışmasız inhibisyon sadece inhibitörün konsantrasyonuna bağlıdır. D) Enzim-substrat-inhibitör üçlüsünden oluşan kompleks, enzim-substrat ikilisine göre daha yavaş hızda ürüne dönüşür. E) Nonkompetitif inhibisyonda V max azalırken, Km artar. 38 E Nonkompetitif inhibisyon, inhibitörün enzimin substart bağlama bölgesi dışında herhangi bir bölgeye bağlanması sonucu gelişir ve enzim kinetiği üzerine etkisi; V max düşerken, Km in değişmediği izlenir. 39. Sodyuma bağlı tek taraflı glukoz taşıyıcıları hangi dokuda bulunur? A) Beyin B) Eritrosit C) Kalp D) İnce bağırsak E) Kas 39 D GLUT 1; beyin, böbrek, eritrosit. GLUT 2; karaciğer, pankreas B hücresi, ince bağırsak, böbrek. GLUT 3; beyin böbrek. GLUT 4; kalp, iskelet kası, yağ dokusu (insülin tarafından uyarılır). GLUT 5; ince bağırsak. Sodyuma bağlı tek taraflı taşıyıcı; ince bağırsak ve böbrek (konsantrasyon gradiyentine karşı bağırsak lümeninden glukozun aktif uptake i ve böbreğin proksimal tübülünde glukoz reabsorpsiyonu) 14

14 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 40. Glikolizde oksidasyon ve fosforilasyonun gerçekleştiği basamak aşağıdakilerden hangisidir? A) Aldolaz B) Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenaz C) Fosfogliserat kinaz D) Piruvat kinaz E) Hegsokinaz 40 B Gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenaz enzimi gliseraldehid 3-fosfatı 1,3-bifosfogliserata dönüştürür. Bu reaksiyonda gliseraldehid 3-fosfattaki elektronlar NAD ye gider ve NADH ı oluştururlar. Daha sonra, inorganik fosfat eklenerek yüksek enerjili bir bileşik oluşur. 41. Hangi enzim oksidan olarak NAD + veya NADP + yi kullanabilir? A) Glutamat dehidrogenaz B) Amino asit oksidaz C) Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz D) Glutamin sentaz E) Glutaminaz 41 A Birçok amino asitin a-amino grubu transaminasyonla a-ketoglutarata aktarılarak glutamat oluşur. Bu nitrojen, amonyak halinde NAD + veya NADP + yi aynı anda kullanabilen bir enzim olan glutamat dehidrogenaz tarafından katalizlenen bir reaksiyonla serbestleşir. Karaciğer glutamat dehidrogenaz aktivitesi ATP, GTP ve NADH tarafından allosterik olarak inhibe olurken ADP enzimin aktivatörüdür. 42. İnsülin aşağıdakilerden hangisinin aktivitesini inhibe eder? A) Sitrat liyaz B) Piruvat kinaz C) Fosfofruktokinaz D) Asetil KoA karboksilaz E) Fosfoenolpiruvat karboksikinaz 42 E Yüksek insülin/glukagon oranı tarafından indüklenen enzimler: glukokinaz, sitrat liyaz, asetil-koa karboksilaz, HMG- KoA redüktaz, piruvat kinaz, fosfofruktokinaz Düşük insülin/glukagon oranı tarafından indüklenen enzimler: glukoz-6-fosfataz, fosfoenolpiruvatkarboksikinaz ve fruktoz1,6-bifosfataz 43. Glukozdan arginin, serin ve aspartat sentezinde ortak ara madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksaloasetat B) Gliseraldehid 3-fosfat C) Piruvat D) a-ketoglutarat E) Ornitin 15

15 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 43 B Glukozdan bu üç amino asitin sentezinde, serin glikolitik ara madde olan 3-fosfogliserattan sentezlenir. Arginin, TCA siklusu ara maddelerinden a-ketoglutarattan, aspartat ise oksaloasetatın transaminasyonuyla üretilir. Bu nedenle gliseraldehid 3-fosfat, (glikolizde 3-fosfogliseratın prekürsörüdür) listede yazılı tek ortak ara maddedir. 44. Beyinde amonyak toksisitesinin mekanizması hangi molekülün azalması sonucu oluşur? A) Arginin B) a-ketoglutarat C) Arginino süksinat D) N-asetil glutamat E) N-asetil aspartat 44 B Beyinde amonyak toksisitesinin mekanizması TCA siklüsünde görev alan a-ketoglutarat molekülünün azalması sonucu, beyin hücrelerinin ATP sentezindeki bozulma sonucu meydana gelir. 45. Safra tuzu sentezinin kontrol basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) HMG-KoA sentaz B) HMG-KoA redüktaz C) Mevalonat sentaz D) Mevalonat redüktaz E) 7-alfa hidroksilaz 45 E Safra tuzu sentezinin kontrol basamağı 7-alfa hidroksilaz dır. 46. HDL den şilomikron ve VLDL lere aktarılan apoproteinler hangisidir? A) Apoprotein B-48 ve Apoprotein CII B) Apoprotein CI ve Apoprotein CII C) Apoprotein E ve Apoprotein CII D) Apoprotein D ve Apoprotein CII E) Apoprotein A ve Apoprotein CII 46 C HDL den şilomikron ve VLDL lere aktarılan apoproteinler; Apoprotein CII ve Apoprotein E dir. 47. Sindirimde asidik kimusun nötr hale gelmesine yol açan aracı molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Sekretin B) Kolesistokinin C) Tripsin D) Kimotripsin E) Pepsin 47 A Sindirimde asidik kimusun nötr hale gelmesine yol açan aracı molekül sekretindir. Sekretin sayesinde önce bikarbonattan zengin sıvı kimusu nötr hale getirir ardından pankreatik enzimler aktivite gösterebilir. 16

16 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 48. Pirimidin nükleotid yıkımının son ürünü aşağıdaki moleküllerden hangisidir? A) Orotik asit B) Ürik asit C) Beta alanin D) Orotat fosforibozil transferaz E) Orotidilat dekarboksilaz 48 C Pirimidin halkasının son ürünleri; beta-alanin ve beta-aminoizobütirat dır. Daha sonra, beta-alanin den asetil-coa, beta-aminoizobütirat tan ise süksinil-coa oluşabilir ve bu moleküller enerji veren yollarda yıkılırlar. 49. Hangi vitamin eksikliğinde hem homosistinüri hem de sistationinüri gözlenir? A) B12 vitamini B) Folik asit C) Niasin D) Piridoksin E) Tiamin 49 D Piridoksin, homosisteini sistationine çeviren sistationin sentaz ve sistationini sistein ve a-ketobütirata parçalayan sistationaz enzimlerinin kofaktörüdür. Piridoksin eksikliğinde sistationinüri ve homosistinüri gözlenir. 50. En heterojen RNA tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sitoplazmik RNA (crna) B) Ribozomal RNA (rrna) C) Transfer RNA (trna) D) Haberci RNA (mrna) E) Küçük nükleer RNA (snrna) 50 D En heterojen RNA tipi mrna dır. Çünkü her protein için bir mrna çeşidi vardır. 51. DNA polimerazlar için gerekli olan RNA parçacığını sentezleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Helikaz B) Tek sarmal bağlayıcı proteinler C) Primaz D) Ribonükleazlar E) DNA ligazlar 17

17 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 51 C DNA polimeraz, bir primere gerek duyar. Yaklaşık 10 nükleotid içeren RNA primer, primaz tarafından (diğer adı RNA primaz) katalizlenen bir reaksiyonla ebeveyn sarmaldan kopyalanarak oluşur. 52. Nükleusta DNA nın paketlenmesinde görev alan histon proteinlerden hangisi, bağlayıcı DNA molekülünü bir kılıf gibi sarar? A) H1 B) H2A C) H2B D) H3 E) H4 52 A H1 dışındaki histon proteinleri, DNA molekülünün paketlenmesine yol açarken, H1 proteini, bağlayıcı DNA molekülünü bir kılıf gibi sarar 53. Steroid hormon sentezinde hız kısıtlayıcı basamak aşağıdakilerden hangisidir? A) Desmolaz B) 3β-OH-steroid dehidrogenaz C) 16 alfa hidroksilaz D) Aromataz E) 17 alfa-hidroksiprogesteron 53 A Mitokondiryal yan zincir parçalayıcı enzim (desmolaz) steroid hormon sentezinde hız kısıtlayıcı basamaktır. 54. Hangisi pro-opiomelanokortin peptid ailesine ait değildir? A) ACTH B) MSH (melanosit stimülan hormon) C) Oksitosin D) Endorfin E) b-lipotropin 54 C Pro-opiomelanokortin peptid ailesi ön ve orta hipofizde sentezlenir. Parçalanması sonucu ACTH, lipotropinler, MSH ve endorfinler açığa çıkar. 18

18 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 55. Kutanöz (deri) ve subkutanöz (deri altı) dokularda infeksiyona neden olmayan fungus aşağıdakilerden hangisidir? A) Trichopyton rubrum B) Microsporum canis C) Sporotix schenkii D) Fonsecaea pedrosoi E) Histoplasma capsulatum 55 E Histoplasma capsulatum, sistemik mikoz etkenidir. Diğer seçenekler kutanöz ve subkutöz mikoz etkenleridir. Trichopyton rubrum ve Microsporum canis kutanöz mikoz, Sporotix schenkii (Sporotrikoz etkenidir) ve Fonsecaea pedrosoi (Kromomikoz etkenidir) ise subkutanöz mikoz etkenidir. 56. Hastanelerdeki tamirat ve tadilat faaliyetleriyle ilişkili olarak özellikle immunsupresif hastalarda hastane infeksiyonuna neden olabilen, allerjik bireylerde akciğer tutulumu, akciğerde fungus topuna neden olabilen, konidiaların ekzojen inhalasyonu ile bulaşan fırsatçı mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Histoplasma capsulatum B) Coccidiosis immitis C) Candida kruseii D) Aspergillus fumigatus E) Rhizopus türleri 56 D Aspergillus fumigatus. Hastanelerdeki tamirat ve tadilat faaliyetleriyle ilişkili olarak özellikle immunsupersif hastalarda hastane infeksiyonuna neden olabilen, alerjik bireylerde akciğer tutulumu, akciğerde fungus topuna neden olabilen, konidiaların ekzojen inhalasyonu ile bulaşan fırsatçı mikoz etkeni Aspergillus türleridir. 57. Candida albicans türü maya mantarlarını non-albicans Candida türlerinden kesin ayırımı aşağıdakilerden hangisi ile olur? A) Fenol oksidaz enziminin gösterilmesi B) 37 ºC de üreme C) Galaktomannan ve β1,4 glukon testi D) Psödohif oluşumu E) Germ tüp (çimlenme borusu) testi 57 E Candida albicans türü maya mantarlarını non-albicans Candida türlerinden kesin ayırmayı sağlayan mikrobiyolojik test Germ tüp (Çimlenme borusu) testidir. Bu test C.albicans da pozitiftir. Saf kültürden bir öze dolusu koloni serum içerisinde tüpte süspanse edilir. Etüvde 2 saat bekletilir. Mikroskopta 40 kat büyütülerek incelenir. C. albicans tomurcuklanma gösterir. Buna Reynold-Braude fenomeni adı da verilir. C.albicans dışı Candidalarda germ tüp testi negatiftir. 58. Tedavisinde amfoterisin B nin flusitozin ile kombine edildiği, tanısında kapsüler antijen yapısının lateks aglütinasyon yöntemiyle saptanabildiği veya kapsül yapısının çini mürekkebi ile boyanabildiği fırsatçı mikoz etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Malessezia furfur B) Fusarium türleri C) Candida parapsilosis D) Criptococcus neoformans E) Absidia ve mucor türleri 19

19 TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER 58 D Tedavisinde amfoterisin B nin flusitozin ile kombine edildiği, tanısında kapsüler antijen yapısının lateks aglütinasyon yöntemiyle saptanabildiği veya kapsül yapısının çini mürekkebi ile boyanabildiği fırsatçı mikoz etkeni Criptococcus neoformans dır. Fırsatçı mikoz etkenidir. Kriptokokkozis (Kriptokokal menenjit) etkeni dimorfik olmayan, kapsüllü bir mantardır. Patojen türlerde fenol oksidaz enzimi pozitiftir ve 37ºC da iyi ürerler. Kapsülü mukopolisakkarit yapıdadır. Kapsül yapısı patojenite ile ilişkilidir.kapsül varlığı BOS, kan ve idrarda kapsüler antijenleri gösteren lateks aglütinasyon testi ile belirlenebilir. Güvercin dışkısınınyoğun olduğu toprakta bulunur. İnsana bulaş maya hücrelerinin (maya blastokonidyumları) inhalasyonu ile olur. İnfluenza benzeri bir klinik tablo ve pnömoniye neden olur. Kan yoluyla meninkslere ulaşarak meningoensefalite neden olur. En sık tutulum şeklidir. Sinsi seyirli, uzun sürede gelişen, intrakraniyal kitle ve hidrosefaliye neden olabilen kronik menenjite neden olur. Tanı: Kapsül antijenleri BOS ve kanda lateks aglütinasyon yöntemiyle saptanabilir. BOS un çini mürekkebiyle negatif boyaması ile geniş kapsül ve blastokonidya görülür. Üreaz ve nitrat redüksiyon testleri tanıda yardımcıdır. 59. Aşağıdaki viral infeksiyonlardan hangisi tüberküloz aktivasyonu ve PPD testinde anerjiye neden olabilir? A) Kızamık (rubeola) B) Kabakulak (mumps) C) Kızamıkçık (rubella) D) Varicella zoster (VZV) E) Sitomegalovirus (CMV) 59 C Kızamıkçık (Rubella) tüberküloz aktivasyonu ve PPD testinde anerjiye neden olabilir. Erişkin Tüberkülozu (Reaktivasyon Tüberkülozu) İlk hastalıktan yıllar sonra gelişen tüberküloz infeksiyonudur. İlk basillerin immunsupresyonun geliştiği durumlarda (örneğin gebelik, ksteroid kullanımı, kemoterapi, radtoterapi, kızamık infeksiyonu, AIDS vb.) Dormant (uykudaki) basillerin aktive olmaları ile gelişirse Reaktivasyon tüberkülozu, tüberküloz basilleriyle ikinci kez ekzojen olarak karşılaşma sonucu meydana gelirse Reinfeksiyon adı verilir. Primer tüberküloz infeksiyonunda dormant kalan basiller immun sistemi baskılayan durumlarda (Alkolizm, DM, AIDS vb.) reaktive olur. Reaktivasyon Tüberkülozu erişkinlerde en sık görülen tablodur. Kilo kaybı, hemoptizi, gece terlemesi, hektik ateş (sabahları olan ateş) veya subfebril ateş, gece terlemesi, yorgunluk belirgin şikayetlerdir. 60. Hepatit B infeksiyonu olan hastalarda serumda saptanmayan, ancak özel boyama yöntemleri ile hepatositlerde gösterilebilen viral gösterge hangisidir? A) HBxAg B) HBeAg C) HBsAg D) HBV-DNA E) HBcAg 60 E Hepatit B infeksiyonu olan hastalarda serumda saptanmayan, ancak özel boyama yöntemleri ile hepatositlerde gösterilebilen viral gösterge HBcAg dir. Sadece hepotositte bulunur, serumda bulunmaz Karaciğer biyopsi materyalinin özel boyalarla (Anilin mavisi) boyanması ile sitolojik incelemeyle gösterilebilir. Nukleusta HBcAg nin fazla depolanması ince kumla infiltre olmuş görüntü oluşturur (Kumlu nükleus denir). 20

20 TEMEL BİLİMLER TUSEM TTBT 61. Cinsel yolla bulaşan, vulva, serviks ve peniste konduloma akuminata adı verilen siğillere neden olan, servikal kanser etiyolojisinde rol oynayan virus aşağıdakilerden hangisidir? A) Polyomavirus (BK ve JC virus) B) HSV-tip2 C) Poks virus D) Papovavirus (human papilloma virus) E) HTLV-III (HIV virusu) 61 D Cinsel yolla bulaşan, vulva, serviks ve peniste konduloma akuminata adı verilen siğillere neden olan, servik kanseri etiyolojisinde rol oynayan virus Papovavirus (human papilloma virus) dür. İnsan Papilloma virusu tanısında hücre kültürü kullanışlı değildir. HPV (insan papilloma virus) servikal kanserle ilişkili olup, kanser gelişiminde virusun E6 ve E7 proteinleri rol oynar. Latent enfeksiyona neden olabilmesi, yassı epitelyum hücrelerinde sitoplazmik vakuole (koilositoz) yol açması önemli özelliğidir. Serviks kanserinin etiyolojisinde rol alan en önemli virusdur. Kanserden en sık serotip 16 ve 18 sorumludur. Virus, Papanikalou boyası ile boyanır. Virusun tanısında hücre kültürü kullanılamaz. Tanıda altın standart yöntem virus DNA sını gösteren Southern blot hibridizasyondur. Northern blot ise RNA yı hedef alan hibridizasyon yöntemidir.. Polyomavirusler (BK ve JC virüsler): Çocukluk döneminde solunum yolu veya oral yoldan alınan virüslerdir.latent infeksiyona neden olurlar.immunsüpresif hastalarda reaktivasyonla infeksiyona neden olur. BK virüs: Erişkinde böbrekte uzun yıllar latent kalır.immunsupresif tedavi alanlar ve transplant hastalarında üriner infeksiyon (Hemorajik sistit) ve virüriye neden olur. JC virüs (progresif multifokal lökoensefalopati): Altta yatan hematolojik hastalığı veya hücresel immun yetmezliği olan yaşlılarda santral sinir sisteminde Prograsif multifokal lökoensefalopatiye yol açar. Demiyelinizan, dejeneratif, fatal seyirlidir. Virüs oligodendrogliaları tutar.konuşma ve görme bozukluğu, mental değişiklik ve paralazi yapar. HSV-2: Genital herpes etkeni, DNA virusudur. Yumuşak şankır (etkeni Haemophilus ducreyii bakterisidir) gibi ağrılı genital ülsere neden olur. Poks virusler içerisinde çiçek hastalığı, Vvccinia (Çiçek aşı virusu) ve Molloscum contagiosum bulunur. En büyük kompleks DNA virüsüdür. Zarfı tuğla şeklindedir. İntrastoplazmik Guarniyeri inklüzyon cisimcikleri yapar. Molloscum contagiosum: İnsandan insana direk temasla geçer.küçük ve ortası siyah göbekli pembe renkli kitleşere yol açar. Üzerine iyot sürülerek tedavi edilir. 62. Ülkemizde yaz aylarında salgınlara veya sporadik olgulara neden olabilen, sıklıkla kene ısırması sonucu bulaşan, viral kanamalı ateşe neden olan infeksiyon hastalığı ve etken olan virusun yer aldığı virus ailesi aşağıdakilerden hangisidir? Hastalık Virus ailesi A) SARS Corona virus B) Lassa ateşi Togavirus C) Kırım Kongo hemorajik ateşi Bunya virus D) Sarı humma Flavivirus E) Dank ateşi Retrovirus 62 C Ülkemizde yaz aylarında salgınlara veya sporadik olgulara neden olabilen, sıklıkla kene ısırması sonucu bulaşan, viral kanamalı ateşe neden olan infeksiyon hastalığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir. Hastalığa neden olan virusun yer aldığı aile Bunyavirus olup, KKHA bu ailenin Nairovirus soyunda yer alır. 21

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

Normal Mikrobiyal Flora

Normal Mikrobiyal Flora Normal Mikrobiyal Flora Dr. Kaya Süer YDÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Normal Mikrobiyal Flora Deri Konjonktiva Oral Cavite Üst solunum yolu Intestinal tract Genitouriner

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica

Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Yersinia Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia Yersinia pestis Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Prof. Dr. Dilek Çolak

DOĞAL BAĞIŞIKLIK. Prof. Dr. Dilek Çolak DOĞAL BAĞIŞIKLIK Prof. Dr. Dilek Çolak 1 DOĞAL BAĞIŞIKLIK İkinci savunma hattı birinci hat: fiziksel bariyerler Kazanılmış bağışık yanıtın aktivatörü ve kontrolörü 2 DOĞAL BAĞIŞIKLIK Kompleman proteinleri

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ II. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Santral sinir sistemi rölatif olarak enfeksiyonlara karşı iyi korunan bir bölgedir. Kranium ve meninksler dışarıdan gelebilecek patojenlere karşı sinir sistemini

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Neden Embryoloji? Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Fonksiyonlarını daha

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını. birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların

Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını. birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların uzandığı fibroelastik bir kapsülle sarılıdır. Dalağın orta çizgisindeki hilumda kapsül

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez II.Hayvansal Dokular Hayvanların embriyonik gelişimi sırasında Ektoderm, Mezoderm ve Endoderm denilen 3 farklı gelişme tabakası (=germ tabakası) bulunur. Bütün hayvansal dokular bu yapılardan ve bu yapıların

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler

Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler Enzimler Enzimler metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran moleküllerdir. Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç, bütün enzimler proteindir. Katalitik aktiviteleri doğal protein konformasyonunun

Detaylı

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI (Fertilizasyon, Segmentasyon, İmplantasyon ve Bilaminar disk) PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN FERTİLİZASYON A ) Germ hücrelerinin fertilizasyon bölgesine taşınması Oositin ampullaya

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı. İlhan Onaran

Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı. İlhan Onaran Hücreler arası Bağlantılar ve Sıkı bağlantı İlhan Onaran Doku organisazyonu: Hücrelerin bağlanması 1- Hücre-matriks bağlantıları: ekstraselüler matriks tarafından hücrelerin bir arada tutulması 2- Hücre-hücre

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Mikrobiyoloji 30 14 44 Halk Sağlığı 30 14 44 Patoloji 23 14 37 Farmakoloji

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Erkeklerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar genç erişkin (seksüel aktif) çiftlerin hastalığıdır. Tedavi sırasında, çiftlerin hastalığı olduğu hatırlanmalı ve tüm

Detaylı

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr.

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr. DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Mikrobiyoloji 81 13 94 Farmakoloji 26 26 Halk Sağlığı 14 14 Patoloji 6 2 8 İmmunoloji 7 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı