1. DIN HIZMETLERI SEMP ZYU U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DIN HIZMETLERI SEMP ZYU U"

Transkript

1 1. DIN HIZMETLERI SEMP ZYU U (3-4 KASIM 2007) C il T 2

2 Diyanet Işleri Başkanlığı Yayınları: 763 Ilmi Eserler: 124 /. Din Hizmetleri Sempozyumu Editör: Dr. Mehmet BULUT Grafik-Tasarım: Cevdet DOGAN Baskı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret Işletmesi Oslim Örnek Sanayi Sitesi 1. Cad Sk. No: Yenimahalle/ANKARA Kasım 2008, ANKARA y ISBN (tk. No) (2. c) Diyanet Işleri Başkanlığı Iletişim Adresi EskişehirYolu 9. Km. Çankaya/ANKARA Tel: Faks:

3 156 (ı. Din HiZmetleri Sempozyumu l Cezaevi V aizliği ~ Talha KAYA* 1. Cezaevlerinin Tarihçesi ve Mevcut Durumu Hapis cezası dediğimiz hürriyeti sırurlandınna cezası bugünkü durumuna gelene kadar çeşitli safhalardan geçmiştir. Hapis cezasının gayesi suçluyu nizarn ve intizanıa alıştırmak, onu gerek bedenen gerek fikren çalıştırarak terbiye ve netice olarak ıslah etmektir. Bu güne kadar dört ana devre geçirnıiştir. a) Roma hukuku dönemi, b) Kilise hukuku dönemi, c) İtalyan hukuku dönemi, d) Alman hukuku dönemi. 1 İlk cezaevleri hapis cezasının birlikte çekildiği yerlerdi. Malıkfımlan gruplar halinde gece gündüz birlikte bulunduran cezaevlerinin en eskisi Amsterdam'da 1596'da yapılmış olan erkek cezaevidir. Toplu halde hapsin çocuk malıkı1mlar üzerindeki olumsuz tesirleri göriilünce İtalya'da Filippo Franci isimli bir rahip tarafından ilk çocuk ıslah evi oluşturulmuştur. 2 Bugün ülkemizde ikisi çocuk kapalı cezaevi, üçü çocuk eğitim evi olmak üzere toplanı 421 ceza infaz kurumu faal olarak mevcuttur. Bu kururnların toplam kapasiteleri de ' dur. Bu ceza infaz kururnlarında kalanların sayısı 2006 verilerine göre 'sı hükümlü, 'i tutuklu olmak üzere toplam 'dir Eğitim Eğitim insanı belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma, eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleşmektedir. 4 Eğitimle fertlerde bilgi ve anlayışın gelişti- Cezaevi V aizi. 1 Sakıp Güran, Cezanınİnfazı ve Tatbik Sistemleri, Yeni Cezaevi Matbaası, Ankara 1992, s Sakıp Güran, a.g.e., s İlhan Yıldız, "Ahmet Harndi Akseki'ye Göre Cilıni Ortamında Din Eğitimi", Din Eğitimi Araştırmalan Dergisi, sayı S, İstanbul1998, s. 155.

4 Cezaevlerinde ve Yetiştirme Yurtlarında Din Hizmetleri 1157 rilmesi yanında onların arzu edilen bir fikri ve fiziki gelişimi de kazanmalan amaçlamr.s Pedagoji, çocuk eğitimi demektir ve küçük yaştan itibaren çocuğun eğitilmesini amaçlar. Bir de Andragoji (Yetişkin Eğitimi) denilen XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra kullanılmaya başlayan eğitim terimi vardır. Andragoji, "Y etişkinin fiziksel ve psiko-spsyal gelişim özelliklerini araştıran, onun eğitimiyle uğraşan ve onunla ilgili metot ve teknikler geliştiren ve prensipler ortaya koyan bir disiplin dalıdır." 6 Suç istatistiklerine baktığımızda pedagojinin ne kadar ihmal edildiği açıkça görülebilir. İstatistik kurumunun verilerine göre bir ylida işlenen toplam hapis cezası getiren suçun tanesini ilkokul mezunlan işlemiştir. Toplam adam öldürme suçu iken bunun 1.894'ünü ilkokul mezunlan işlemiştir. Toplamda dövme, yaralama fiili iken bunun 5.426'sını, hırsızlık suçu toplamda iken bununda 4.632'sini ilkokul mezunlan gerçekleştirınişlerdir.7 Bu veriler cezaevlerinde yapılacak olan eğitim faaliyetlerinin ne kadar önenıli ve gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İşte cezaevlerinde yapılan eğitim faaliyetleri birer yetişkin eğitimi faaliyetidir. Yetişkin, birçok açıdan çocuklardan ve kısmen gençlerden farklı bir konuma sahiptir.8 Bu sebeple cezaevinde eğitim faaliyetlerini gerçekleştirenlerin gayet nitelikli ve meselenin önemini kavramış olmalan gerekir. 3. Cezaevi Vaizliğinin Tarihçesi ve Önemi Ülkemizde cezaevlerinde din eğitimi uygulamalannın başlangıcı 50 seneyi geçmemektedir. İlk olarak 1959 yllında dönemin Adalet Bakanı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir yazı gönderir. Bu yazıda hük:ümlülerin manevi ıslahını temin edecek konferansların verilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Yargıtay'ın 28/1/1974 tarih ve 5/1 sayılı kararı din eğitimi amacıyla Diyanet İşleri Başkarılığı'nca resmen din görevlilerinin cezaevlerinde görevlendirilmeye 1974 yllında başlandığını göstermektedir. Bu tarihte Adalet Bakarılığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında varılan mutabakat neticesinde, hük:ümlü ve tutukluların pişman olup, topluma adapte olabilecek şekilde dönebilmelerini temin amacıyla, cezaevlerinde dini, alıiili ve içtimai malıiyette konferanslar vermek üzere din adarıılan görevlendirilir. 9 Daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Eylül 1981 gün ve sayılı emirleri gereğince, Adalet Bakarılığı "Eğitim Birimi" ile "Bilimsel Kurul" tarafından 5 Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi, M.E.B., İstanbul1997, s Mustafa Köylü, Yetişkin Eğitimi; Tanımı, Alanı ve Tarihi Gelişimi, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı S, İstanbul1998, s http//www. tuik.gov. tr/veribilgi.do. 8 Mustafa Köylü, a.g.m., s Şuayip Özdemir, "Türkiye'de Cezaevlerinde Din Eğitimi Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sayı 2, İstanbul2002, s

5 158 Jı. Din Hizmetleri Sempozyumu Din ve Ahlak Bilgisi müfredat programı hazırlanır. ll Mart 1986' da ise Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı arasında yapı Ian görüşmeler neticesinde cezaevi vaizlerinin statüleri ile ilgili ortak esaslar tespit edilmiştir. 10 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 13 Mayıs 2001 tarihinde yeni bir protokol imzalanmıştır. Halen bu protakale göre cezaevlerinde din hizmetleri devam ettirilmektedir. Gün geçtikçe cezaevi vaizliğinin öneminin daha fazla kavranılmasına, mahkıimların ıslahında din eğitiminin gerekliliğin açıkça aniaşılmasına rağmen cezaevi vaizliğine gereken önem verilmemektedir. Oysaki ilk olarak İtalya' da Filippo Franci isimli bir rahip tarafından tesis edilen, ikinci olarak Papa Clement I tarafından 1703'te Roma' da yapılan ıslah evlerinde çocuklara dini terbiye verilmekte, bir sanat öğretilmekte iqj. Çocuklara nezaret vazifesi de rahipler tarafından gerçekleştirilirdi. 11 MahkUmların çoğunda gördüğümüz dini bilgi ve dini uygulamalardaki eksiklik ve de ahlaki vasıflardaki noksanlık cezaevi vaizliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dini bilgilenme ve dini uygulamalara hayatında yer verme kararı verip, bunu uygulamaya koyan mahkıimların hayata bakış ve olayları algılayışlan tamamen değişmekte ve talıliye olduklarında suçtan uzak durma çabası içerisinde olduklarını müşahede ediyoruz. Bu durum bize cezaevi vaizliğinin ne denli önemli ve gerekli olduğunu açıkça gösteriyor. 4. Cezaevi Vaizliğinde Karşılaşılan Problemler a. Mekandan Kaynaklanan Problemler Mevcut cezaevlerinin çoğunun eski yapı olmaları, koğuş sistemine göre dizayn edilip daha sonra oda tipine dönüştürülmüş olmalan ve inşalan esnasında eğitimöğretim faaliyetlerinin pek göz önünde tutulmamış olmasından dolayı din eğitimi noktasında sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Yeterli miktarda dersliğin olmaması sorun olarak ortaya çıkmaktadır. b. Cezaevi idaresinden Kaynaklanan Problemler Bazı cezaevi idarecilerinin yönetimdeki farklı uygulamalan dalaylı olarak cezaevi vaizlerini de etkilemektedir. Çünkü mahkıimların en çok muhatap olduklan ve sıkıntılarını anlattıklan insanların başında vaizler gelmektedir. c. Müftülüklerden Kaynaklan Problemler Gerek müftüler gerekse müftülük çalışanlarının, cezaevi vaizliğinin çalışma şartlarını da, önemini de bilmemderinden dolayı bazen sıkıntılar olmaktadır. Diğer vaizler gibi değerlendirilip, ona göre gerek vaaz programlan gerekse farklı görevler verilme cihetine gidilmektedir. Oysaki cezaevi vaizlerinin görevyerleri cezaevleridir. 10 Şuayip Özdemir, a.yer. 11 Sakıp Güran, a.g.e., s. 10.

6 Cezaevlerinde ve Yetiştirme Yurtlannda Din Hizmetleri 1159 d. Protokolden Kaynaklanan Problemler 15 Mayıs 2001 tarihli protokolde cezaevi vaizlerine yeteri kadar önem atfedilmeıniştir. Halbuki ll Mart 1986 tarihinde tespit edilen esaslara baktığımızda cezaevi vaizinin konumunun daha yüksek olduğu görülür. Örneğin orada, cezaevi vaizlerine cezaevi personelinin hizmet içi eğitim çalışmalannda öğretim görevlisi olarak görev verilebij,eceği belirtilir. e. Vaizlerden Kaynaklanan Problemler 1) V aiz sayısının yetersizliği 2006 yılı verilerine göre 'sı hükümlü 44.14l'i tutuklu olmak üzere toplam malıkum un olduğu Türkiye genelindeki 421 cezaevinde, 2'si yurtdışı görevinde olmak üzere toplam 49 cezaevi vaizi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Oysaki her cezaevinin olduğu yerde, en azından il merkezlerinde mutlaka cezaevi vaizleri olmalıdır. Dışandan derse gelmek ile kadrolu olarak cezaevi vaizliği yapmanın arasında çok büyük farklılıklar vardır. Dışandan derse gelmelerde insan kendini biraz daha misafir gibi hissetmektedir. Kadrolu vaizlikte ise bir sahiplenme söz konusu ve taşın altına elini koyma zorunluluğu hissedilmektedir. Ayrıca devamlı cezaevinde bulunmaktan dolayı hem ortama hem personele hem de hadiselere alışma söz konusudur. Cezaevi vaizlerinin sayısının yetersiz olmasının genel sebepleri şunlardır: 1. Cezaevi ortamından çekinilmesi, 2. Cezaevi vaizliğinin tanıtımının yeteri kadar yapılmaması, 3. Hem Adalet Bakanlığı, hem bazı cezaevi idarecileri hem de müftülüklerce cezaevi vaizliğinin öneminin kavranmaması. 4. Cezaevi vaizliğinin cazibesinin olmaması. İnsanlar içiı} iyi bir itici güç olduğu yadsınamayacak maddi desteğin yokluğu cezaevi vaizliğini çekici kılmamaktadır. Cezaevi vaizlerinin ek ders ücretleri 15 Mayıs 2001 tarihli protokol ile haftalık 10 saat ile sırurlandırılmıştır. İş zorluğırndan kaynaklanan ek ders birim ücretlerine eklenen % 25 fazlalıkta Mart 2006 tarihinde Devlet Memurlan Kanununun 176'ncı maddesinde yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır. Haziran 2007' de Adalet Bakanlığı ek dersler ile ilgili yeni Bakanlar Kurulu Kararı çıkarttırmıştır. Bu kararda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgiirı ve yaygın eğitim kurumlanndan eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere kuruında tam giirı çalıştırılmakla görevlendirilen öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgiirı ve yaygın eğitim kurumlanndan öğretmen temin edilemediği takdirde üzerinde res:ml görev bulunmayanlardan tam giin çalıştırılmak üzere ceza infaz kurumlannda genel müdürlük, denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde ise şube müdürü tarafından görevlendirilen öğretmen adayianna veya emekli öğretmen Iere haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Res:ml görevi bulunmayanlardan

7 Din Hizmetleri Sempozyumu görevlendirilecek eğitici ve öğreticilere fiilen derse girmeleri kaydıyla, akşam ve hafta sonu çalışmalan dahil olmak üzere haftada 40 saate kadar; iş ve meslek, sınavıara hazırlık, beden eğitimi ve spor kursu gibi hükümlü ve tutukluların eğitim, öğretim ve iyileştirilmesinde etkili olabilecek kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı uyarınca görevlendirilen kurum personeline fiilen derse girmeleri kaydıyla akşam ve hafta sonu çalışmalan dahil olmak üzere haftada 24 saate kadar; iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, resmi görevi bulunmayanlardan görevlendirilecek meslek elemaniarına fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 24 saate kadar,; Aynca; kurumda fiilen görev yapan yönetici ve meslek elemanlannın haftada ls saati; kurumda fiilen görev yapmak üzere Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı amaçla geçici görevle görevlendirilen meslek elemanlarının, fiilen görev yaptıklan süre ile sınırlı olmak üzere, haftada ıs saati; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarının, haftada ıs saati; rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personelinin haftada ıo saati, ders niteliğinde iyileştirme görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir. Görüldüğü gibi bu kararla müdür, sosyal çalışmacı, psikolog ve eğitim birimindeki gardiyanlara da ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırılmış; fakat vaizlerin durumunda bir değişiklik olmamıştır. Aynı şartlar altında çalışan öğretineniere haftada 24 saat ödenen ek ders ücretleri cezaevi vaizlerine ıo saat olarak ödenmektedir. Bu durum cezaevi vaizliğine Adalet Bakanlığı'nın gereken öneıni göstermediğinin ve sahiplenmediğiniıı ifadesi gibi durmaktadır. 2) V aizlerin yetiştirilmesindeki yetersizlik İlahiyat fakültelerinde mesleki tatbikat olarak vaaz etıne, hutbe okuma, imarnet gibi uygulamalar yapılmaktadır. Son zamanlarda bazı İlahiyat fakültelerinde cezaevleri ile ilgili dersler ve uygulamalar yapılmakla birlikte bunlar yeterli düzeyde değildir. Oysaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorumluluk alanı içerisinde cezaevleri de bulunmaktadır. Bu sebeple İlahiyat fakülteleri, cezaevlerinde din eğitimi ile ilgili dersler ve uygulamalan müfredatlarına almalıdir. İlahiyat fakültelerinde pedagojik formasyon dersleri yakın zamana kadar verilmekte iken andragoji (yetişkin eğitimi) ile ilgili derslerin olmaması ve bu sahadaki eserlerin yok denecek kadar azlığı bir eksikliktir. Bu durum İlahiyat Fakültesi mezunlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Cezaevi vaizliği kadrosunda göreve başlayanların hizmet öncesi eğitime alınmamalan görev esnasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara hazırsızlık yakalanmak ve hizmetin kalitesinin düşmesi demektir. Bu güne kadar sadece 200ı Ankara, 2002 Manisa ve 2006 Antalya olmak üzere cezaevi vaizleri semineri düzenleniştir.

8 Cezaevlerinde ve Yetiştirme Yurtlannda Din HizmeUeri ) V aizlerinkişisel yetersizliği Hemen her llahiyat fakültesi mezunu vaiz olabilir ve bu mesleği bir şekilde yürütebilir. Ama her llahiyat fakültesi mezununun cezaevi vaizliği görevini yapabilmesi mümkün gözükmemektedir. Cezaevi vaizliği pek çok beceriye sahip olmayı gerektiren bir meslektir. Cezaevi vaizliği ayın zamanda bir öğretmenliktir. Hem de zor bir öğretmenlik. Cezaevi vaizliği esasen vaizlikten de öğretmenlikten de farklı ve zor bir meslektir. Vaizlikte bir anlatan bir de çok sayıda dinleyen vardır. Öğretmenlikte ise duygu ve düşünceleri tertemiz olan çocukların dünyalarında sapasağlam bir yapı inşa edilmesi istenilmektedir. Cezaevi vaizliğinde normal vaizlikten farklı olarak birebir ve birçok anlatım, bilgilendirme ve karşılıklı iletişim söz konusudur. Muhataplar ise öğretmenlikte olduğu gibi duygu ve düşünceleri saf öğrenciler değil; düşünce yapıları, hayatı algılamaları, hayata bakışları ve davranışları bakımından olumsuz bir çizgide gayet ilerlemiş ve yaş iken eğilme dönemini çoktan geçirmiş; düşünce ve duygu dünyaları bir sürü olumsuzlukları barındıran insanlar söz konusudur. Bu sebeple cezaevi vaizinin bireysel kabiliyetlerinin yüksek olması gerekir. Cezaevi vaizi insanlarla rahat diyalog kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek, insanları ve düşünceleri talılil edebilen, sabırlı, verimli olma gayreti içerisinde olan, girişken, sorumluluk almaktan kaçınmayan, yerinde hareket etmesini bilen bir yapıya sahip olmalıdır. 5. Cezaevi Vaizliğinin Daha Verimli Hale Getirilebilmesi Için Öneriler ı. Adalet Bakanlığı mahkumların ıslahını ve cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işlememelerini istemesinin işareti olarak cezaevi vaizliği kurumuna mevcut durumdan çok daha fazla önem göstermeli ve bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısını çalan taraf olmalıdır. Çünkü görüyoruz ki, mahkumların değişim ve dönüşüm süreçlerini tetikleyen en büyük saik dini duygu ve düşüncelerdeki gelişmelerdir. Ayrıca 421 cezaevinde sadece 49 cezaevi vaizinin kadrolu olarak görev yapıyor olması, üzerinde düşünülmesi gerekilen bir konudur. 2. Her cezaevine mutlaka kadrolu cezaevi vaizi atanmalıdır. Hatta mahkfun sayısı çok olan cezaevlerinde iki vaiz alabilmelidir. 3. Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortak bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Bu çalışma grubu uygulamada karşılaşılan güçlükleri ve sıkıntıları ortadan kaldırmalı, cezaevi vaizleri arasındaki iletişimi koordine etmeli, hizmette verinıliliği artırmak için yeni projeler üretmelidir. 4. Eğitimi bir ihtiyaç ve karşılanması şart olan bir gereksinim olarak görüyor isek çocukluk ve gençlik dönemlerinde eğitim görmemiş insanların cezaevlerinde öğrenme ve. uygulama kabiliyetlerinin değerlendirilerek eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir.

9 162 jı. Din HizmeUeri Sempozyumu 5. Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte, belli aralıklarla cezaevi vaizlerine seminerler düzenlemelidir. Bu seminerlere her iki kurumdan ve üniversitelerden gelecek konuşmacılar özenle seçilmelidir. Bu seminerlerde tecrübeli cezaevi müdürleri, tecrübeli gardiyanlar aynı şekilde t~crübeli vaiz ve tahliye olmuj mahkumlardan yer yer istifade edilmelidir. Seminerler sadece konuşmacılann anlatımı şeklinde değil, beyin fırtınası, örnek ders işleyişi, örnek olay incelemesi ve benzeri modem metotlar kullanılarak yapılmalıdır. 6. Ma.hkılmlarla birebir görüşme yapabilme ortamlarının hazırlanması gerekir. Cezaevi vaizleri de bu görüşmelerin önemini kavrayarak bu görüşmeleri yapmaktan çekinmemelidirler. Çünkü mahkılmlann en çok saygı duydukları kişilerin başında cezaevi vaizleri gelmektedir. 7. Mahkılmlara ara ara eğitid mahiyette filmler izlettirilebilmesi için gerekli cihazıann cezaevi idaresi tarafından temin edilmesi gerekir. 8. Bütün mahkılmlann yapılan eğitim faaliyetlerine katılımları yönünde gayret gösterilmelidir. 9. Cezaevi vaizi olma konusunda gene11ikle çekingen olan vaizlere bu görevin tamtımı ve önemi anlatılmalıdır. Cezaevi vaizliğinin tercih edilmesi için teşvik edici olunmalıdır. 10. Cezaevlerinde din eğitiminde takip edilen müfredat programı sürekli yeııilenmelidir. 11. Her cezaevi kütüphanesinde Di yan et İşleri Başkanlığı yayınlanndan oluştuiulacak bir bölüm ve kitaplann üzerindeki "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hediyesidir" yazısı, mahkılmlann unutulmadıkları hissini verecektir. Aynı zamanda gerek cezaevi idaresi gerek personel gerekse mahkılmlann Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve onun temsilcisi durumundaki cezaevi vaizine bakışlarını olumlu olarak etkileyecektir. 12. Cezaevi vaizleri, cezaevi idaresi, müftülük ve ilahiyat fakülteleri arasında koordinasyonu sağlayıp cezaevinde farklı ve sahasında yetkin kişilerin konferans vermelerini sağlamalıdır. 13. Cezaevi vaizleri seminerleri siklıkla ve bölgesel olarak yapılmalıdır. 14. Uzman bir ekip tarafından acilen bir ders kitabının yazılması gerekmektedir. Yazılacak kitap cezaevi şartları göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Çünkü dışanda normal olan bir örnek mahkılmlann tepkisini çekebilir. Ayrıca kitap bol örnekli olmalı ve hikayelerle desteklenmelidir. 15. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ma.hkılmlara izlettirilmek üzere onlann durumlanna uygun CD'ler hazırlanmalıdır. 16. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi idarecileriııin, cezaevlerinde din eğitiminin önemini kavramaları için bilgilendirme yapılmalıdır. 17. Cezaevi vaizleriııin görevleriniyerine getirirken en büyük destekçileri ve yar-

10 Cezaevlerinde ve Yetiştirme Yurtlannda Din Hizmetleri 1163 dımcları, karşılaştıkları problemierin çözüm mercü cezaevi idarecileri olmalıdır. 18. Cezaevlerinde derslerin daha sağlıklı işlenebileceği sınıf ortamları sayı olarak çoğaltılmalıdır. Derslerin koğuşlardan sınıflara kaydırılmasına gayret gösterilmelidir. 19. Mahkfunların tahminierin ötesinde kitap okuduğu göz önünde bulundurulursa, kütüphanelerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yeni yayınlarla zenginleştirilmesi gerekir. Bu hususta bağış kampanyaları düzenlenmelidir Mayıs 2001 tarihli protokol acilen yenilenmelidir. 21. Cezaevi vaizlerinin ek ders saatleri bir eğitimci olmaları sebebiyle cezaevi öğretmenleri ile aynı seviyeye getirilmelidir.

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi

TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi TÜRK EĞİTİM-SEN 2008 YILI TOPLU GÖRÜŞME TEKLİFLERİ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu gereği toplu görüşmelerin bu yıl yedincisi yapılacaktır. 2008 Yılı toplu görüşmelerine Eğitim, Öğretim ve

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu Tespitler ve Talepler Kasım 2013 Ankara ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG)

ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS OF THE SUMMER QURAN COURSES (CASE OF ELAZIG) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR AN KURSLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi Kurtuluş ÖZTÜRK Öteki Çocukların Okul

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEK YÜKSEK OKULLARI ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ YAYIN NO: 2008-29 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5), 2003/1: 103-116 Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları Tuncay Güloğlu * Özet: Bir mesleki eğitim kuruluşu olan Polis Meslek

Detaylı

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler

Rapor. Dershaneler. Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında. Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı. Şubat, 2013. Dershaneler Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Rapor Şubat, 2013 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler Hasan Bacanlı M. Ali Dombaycı 1 2 Kapatılma veya Dönüştürülme Ayrımında Dershaneler

Detaylı

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 12.12.2013 Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK 3687 CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/3/2006, No: 2006/10218 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/6/1930, No: 1721

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı

T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı T. C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı 01-08 EKİM 2006 TARİHLERİ ARASINDA İSPANYA (KATALONYA) ÇOCUK SUÇLU ADALETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler M.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 37 (2009/2), 5-14 Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ*

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

مركز الشرق االوسط للدراسات االستراتيجية

مركز الشرق االوسط للدراسات االستراتيجية Rapor No: 141 -ORTADOĞU TÜRKMENLERİ IRAK TA TÜRKMEN EĞİTİMİNİN DURUMU THE STATE OF TURKMEN EDUCATION IN IRAQ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES مركز الشرق

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Şubat 2012 2011 Sektör Raporu ISBN : 978-605-137-118-4 TOBB Yayın Sıra No: 2012/160 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı