Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz"

Transkript

1 Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Abdullah Keskin dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan... 7 TE 29 OCAK 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý 3 DE Bakan Yýldýz üç ilçeye dikkat çekti Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'nýn da hazýr bulunduðu AK Parti Genel Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonunda milletvekillerinin sorularýna ve ilçelerin doðalgaz taleplerine muhatap olan Enerji Bakaný Taner Yýldýz çarpýcý bir cevap verdi.sayfa 5 DE SMMMO'dan þirketlere "yönetim kurulu karar defteri tasdiki" uyarýsý! Muzafffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, þirketlerde yönetim kurulu karar defteri tasdiki için son günün 31 Ocak 2015 tarihi olduðunu açýkladý. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun 64. Maddesinin 3. Bendi gereðince... 5 DE 2 DE Feria de Madrid'e Çorum'dan katýlým Ýspanya'nýn Baþkenti Madrid'de açýlan Madrid Turizm Fuarýnda (Feria de Madrid)'e Çorum'dan da katýlým oldu. 28 Ocak - 01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda açýk kalacak olan fuara Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri Yeþilýrmak Havzasý Destinasyonu ile katýlýyor. Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði fuarda en büyük Türkiye standý içerisinde ayrý bir stand açarak illerin tarih ve kültürel özelliklerini tanýyor. 5 DE H. Ýbrahim Çalýþ Güvenlik görevlisine silah çekti Müteahhit iþ adamlarýndan Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn dün Özel Ýdare Bina giriþindeki güvenlik görevlisi ile tartýþtýðý ve silah çektiði iddia edildi. Edinilen bilgilere göre güvenlik görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn kimlik sormasý üzerine ' Sen beni tanýmýyor musun þeklinde ki cevap ile baþlayan tartýþma da Güvenlik Görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn tanýmýyorum DA Büro Memur Sen'den Ýlim Yayma'ya tebrik ziyareti DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, Çorum halkýna suyu tasarruflu kullanmalarý çaðrýsýnda bulunurken, Vali Ahmet Kara ise "Çorum ileride su yoksulu bir kent olabilir. O nedenle suyu çok dikkatli kullanmalýyýz" uyarýsýnda bulundu yýlýnýn 1. Dönem Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün Vali Ahmet Kara "Demiryolu 2015 Vali Ahmet Kara, 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 296 adet proje üzeninde çalýþýldýðýný belirterek, bu projelerin toplam proje tutarýnýn 1 milyar 781 milyon 754 bin TL olduðunu açýkladý. Vali Kara, 296 proje için ayrýlan 2014 yýlý ödeneðinin 473 milyon 037 bin TL, yýl içerisinde nakdi gerçekleþmenin ise 339 milyon 535 bin TL olduðunu bildirdi. baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda Bölge Müdürlüðü'nün Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, içme suyunu tasarruflu kullanmalarý konusunda Çorum halkýna çaðrýda bulundu. yatýrým programýnda" 9 DA 2 DE 2014'te 4 bin 860 kiþi Azaldýk Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý 9 DA Mahir ODABAÞI 3 de NOT DEFTERÝMDEN -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köþe Yazýsý Sayfa 4 de

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, Eðitim Bir Sen olarak, 40 yaþýnda KPSS'yi aþabilen öðretmen adayýnýn önündeki yaþ sýnýrý engelinin kaldýrýlmasý ya da emekli yaþýna oranla yeniden düzenleme yapýlmasý gerektiðini ifade ettiklerini dile getirerek, bu sýnýrýn kaldýrýlmasý yönünde birçok defa giriþimde bulunduklarýný ve konuyu sýk sýk gündeme getirdiklerini belirtti. Emeklilik mevzuatýna göre öðretmenliðe giriþ için getirilen ve zamanla deðiþmez kural haline gelen 40 yaþ sýnýrýnýn, insanlarýn yarýna iliþkin umudunu elinden almak, bir yanlýþýn bütün doðrularý götürmesinden baþka bir þey olmadýðýna dikkat çekerek, kaldýrýlmasýný talep ettiklerini ifade eden Çiçek, "1. Dönem ( ) Toplu Sözleþme görüþmelerinde ve Ekim 2014 Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda öðretmen atamada 40 yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý talebimizi dile getirmiþ, bu dönem zarfýnda KPDK gibi resmi toplantýlarda ve Bakanlýk yetkilileriyle gerçekleþtirilen özel görüþmelerde de yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istemiþtik tarihli Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumu Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin, "öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak" hükmünü getirdiðinde kamuda çalýþan bir erkek 44, kadýn ise 40 yaþýnda emekli olabiliyorken, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla ilgili yapýlan yasal düzenlemelerde tarihinden sonra iþe girenler için emeklilik yaþý kadýnlarda 58, erkeklerde 60 olarak deðiþtirilmiþti. Bu tarihten sonra yapýlacak yeni düzenlemelerde öðretmenliðe giriþte emeklilik yaþýnýn yükselmesine eþ deðer yaþ sýnýrý 40'tan yukarý çekilmesi gerekirken, tarihinde yayýnlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde 'Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak' hükmü korunmuþtu. Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretmen Atama ve Yer D e ð i þ t i r m e Yönetmeliði'nde yaptýðý deðiþiklikle, yönetmeliðin 11/g maddesinde yer alan, "Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak. Ancak, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (B) bendi kapsamýnda sözleþmeli öðretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yýl fiilen görev yaptýktan sonra mesleki eðitimde baþarýlý olup da ayrýlmýþ olanlarýn kadrolu öðretmenliðe baþvurularýnda 40 yaþýndan gün almamýþ olmak þartý aranmaz" hükmü ile 55/3 maddesinde yer alan, "Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmalarý gerekir" hükmünü yürürlükten kaldýrdý. Buna göre, KPSS puanýna sahip olan adaylar, yaþ þartý aranmaksýzýn öðretmen kadrolarýna atanabilecek" Büro Memur Sen'den Ýlim Yayma'ya tebrik ziyareti Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:46 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:36 Akþam : 17:02 Yatsý : 18:24 Insan gurbette, yurtan ayrý kalýnca Özlemini çeker, Ah vatan, Ah vatan Bülbül kafese konulmuþ, yýllar boyunca Salýnca feryadý, Ah vatan, Ah vatan Yad eller yurt olmaz, ömür boyunca Gurbet ellerde, ezan sesi duyunca Birde yar hasretiyle kavrulunca Yüreðim daralýr, Ah vatan, Ah vatan Vatan hasreti çok, çekmeyenler bilmez Gönül kör olunca, gözler hiç görmez Hayat çok fani, gidenler dönmez Gidenlerin feryadý, Ah vatan, Ah vatan Bize ne oldu bak, bugün ne haldeyiz Düþman elinde oyuncak, zehir dildeyiz Böyle devam ederse, inan yarýný görmeyiz Uyanmak aþkýna, Ah vatan, Ah vatan Þebap der, bu uyku yetmedimi Yüzümüze gülenler, ihanet etmedimi Vatan uðruna, birlikterlik etmedikmi Haykýrmak gelir içimden, Ah vatan, Ah vatan Þebap Teker AJANDA Akdeniz Oyunlarý kurucusu Mýsýrlý Muhammed Paþanýn vefâtý (1970) - Dünyada ilk TV yayýnlarýnýn baþlamasý (1926) Kim Cenneti seviyorsa, Cehennemden kaçar. Ömer bin Abdülazîz "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Ah Vatan Ah Vatan ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: OCAK PERÞEMBE 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Büro Memur Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiðimiz hafta genel kurulunu yaparak yeni yönetim kurulunu oluþturan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Erdoðan Cengiz, ayrýca ÝYC Çorum Þubesinin yeni açýlan þube merkezinin de hayýrlý olmasýný temenni etti. ÝYC Yönetim Kurulu üyelerinin tamamýnýn hazýr bulunduðu ziyarette Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Yönetim kurulumuz ve öðrencilerimiz adýna sizlere ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyoruz" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HASTANESÝ DÝKEN ECZANESÝ TEL: NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan kongrede AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý. Ýlçe Seçim Kurulunda gerçekleþtirilen mazbata törenine AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda partili katýldý.mazbatayý aldýktan sonra açýklama yapan Av. Rumi Bekiroðlu, "AK Parti Ýl Baþkaný olarak milletimize hizmet etme yolunda, hizmet bayraðýný devir almýþ bulunmaktayýz. Daha önceki görev yapan tüm yönetici arkadaþlarýmýza ve tüm teþkilatlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yeni yönetim olarak "Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023" sloganý ýþýðý doðrultusunda tüm ekibimle var gücümüzle, bu kutsal davaya ve aziz milletimize hizmet etmeye ve hizmet çýtasýný daha da yükseltmeye devam edeceðiz. AK Parti hedefleri ve çizgisi doðrultusunda tüm teþkilatlarýmýzla kaynaþma içerisinde olup, projeler üreten ve kendini sürekli geliþtirerek "durmak yok yola devam" düsturuyla gece gündüz demeden ve yorulmadan çalýþmaya devam edeceðiz. Ýl Baþkaný olarak ben ve ekibim, görevimizin ve sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz. Yapacaðýmýz güzel çalýþmalarýmýzla bu kutsal dava bayraðýný tüm inancýmýzla dalgalandýrmaya devam edeceðiz" Bekiroðlu, konuþmasýnýn sonunda mazbata töreninde kendisini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür etti. Daha sonra konuþan eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise 5 yýldýr bu tabloyu oluþturmak için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Bu tablonun oluþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Yeni yönetime de baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan hatýra fotoðrafý çekilmesi ile birlikte mazbata töreni sona erdi. Fatih AKBAÞ "Aldýðýmýz bayraðý en yukarýya taþýmak boynumuzun borcudur" güçlü bir þekilde çalýþacaðýz. Bu kutlu davanýn bir neferi gibi çalýþacaðýmý bilmenizi istiyorum. Oylarýmýz her seçimde arttý ve bu baþarýyý bundan sonrada sürdürmek için gayret göstereceðiz. Baþkanýn býraktýðý bayraðý daha yukarýya taþýmak bilinciyle teþekkür ediyorum. Bizi bu göreve layýk görenlerin nasihatlerinin bilincindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise tek adaylý kongreleri özlediklerini ifade ederek, "Bu tabloyu oluþturmak için çok emek verdik. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan sonra ki kongrelerde de bu þekilde devam eder" diye belirtti. Ceylan sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Yeni yönetimin bu yüksek çýtayý daha yukarýya çekeceðinden þüphem yok. Ýnþallah 2015 genel seçimlerinde baþarýlý olup yüzde 65 oy almanýn mutluluðunu yaþarsýnýz." Konuþmalarýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkan Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Yaþar Anaç eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek çiçek takdim ettiler. Fatih AKBAÞ Rumi Bekiroðlu Hitit MTAL "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" projesini tamamladý Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" Ýsimli 2014 LDV Projesi baþarýyla tamamlandý. Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardada Vinci Hareketlilik Projeleri çerçevesinde Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2014 yýlýnda Tokat ile Sivas Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen 64 bin 692 Avro bütçeli "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" isimli 2014 LDV Projesi sorunsuz bir þekilde tamamlandý. Proje kapsamýnda Ýtalya'ya giderek uygulamalý eðitim gören öðrencilere Okul Müdür Baþyardýmcýsý Mehmet Cerit, Okul Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Oðuz ve Meslek Ders Öðretmeni Tahsin Gökgöz ile birlikte belgeleri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafýndan verildi. Milli Eðitim Müdürlüðünde gerçekleþtirilen törende, bu projenin içerisinde yer alarak Avrupa deneyimleri edinen öðrencileri kutlayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öðrencilere izlenimlerini sorup deðerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamýnda Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 10 öðrenci ve 2 öðretmen Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Kuþadasý Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde dil kursu aldýlar. 18 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ýtalya'ya giden ekip üç haftalýk süre içerisinde, Uluslararasý önbüro, servis ve mutfak hizmetlerini yerinde görüp bu konularda uygulamalý eðitimler aldýlar. Öðrenciler, hizmet usulleri ve günümüzdeki kullaným alanlarý gibi konularda da mesleki deneyimlerine bir de Avrupa düzeyinde araþtýrma yaparak sentez oluþturulmasý ve bu konularda meydana gelen yenilikleri yakýndan takip etme imkanýný elde ettiler. AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av.Rumi Bekiroðlu, görevi eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'dan devraldý. Ýlçe Seçim Kurulunda dün yapýlan mazbata programýnýn ardýndan parti binasýnda devir teslim töreni gerçekleþtirildi. Burada yapýlan törene AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda partili katýldý. Devir teslim töreni emekli imam hatip Fikrettin Çýplak'ýn duasýyla baþladý. "Bugün bizim bayramýmýz herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerine baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, "Eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn 5 yýl boyunca yaptýðý görev sýrasýnda görev aþkýyla yandýðýný biliyorum. Aldýðýmýz bayraðý en yukarýya taþýmak boynumuzun borcudur. Bir önceki yönetimde görev alan tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum" Bekiroðlu konuþmasýna þu ifadelerle devam etti: "Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023 için çalýþmaya devam edeceðiz. Partimizde hiçbir zaman kavga ve gürültüye yer olmamýþtýr bundan sonra da olmayacaktýr. Bizler AK Parti sevdasýyla bir araya gelen insanlarýz." Ýlçe ve Ýl kongrelerinin tamamlandýðýný yakýn zamanda yapýlacak olan Ýl Kadýn ve Gençlik Kollarý seçimleri ile kongre sürecinin tamamlanacaðýný ifade eden Bekiroðlu, "Ondan sonra da genel seçimler için 2014'te 4 bin 860 kiþi azaldýk Türkiye Ýstatistik Kurumu Türkiye'nin yeni nüfusunu açýkladý. Çorum'un nüfusu bir önceki yýla göre 4 bin 860 kiþi azaldý. Türkiye nüfusu 31 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla 77 milyon 695 bin 904 kiþi oldu. Çorum'un nüfusu ise 532 bin 080'den 527 bin 220'ye geriledi. Nüfusun 261 bin 187'sinin erkekler oluþtururken 266 bin 033'ü ise kadýnlardan meydana geldi.

4 HABER 4 Turkcell'den Çorum'a 2 yýlda 1.2 milyon TL yatýrým Sayfalar Turkcell'in, þirketlerin mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak, daha verimli, hýzlý ve kârlý çalýþmalarýný saðlamak, büyümelerine katkýda bulunmak amacýyla düzenlediði "Ýþ'te Teknoloji Hamlesi" toplantýlarýnýn 2015'teki ilk duraðý Çorum oldu. Türkiye'nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell, "Ýþ'te Teknoloji Hamlesi" vizyonu doðrultusunda, þirketlerin büyümesine teknolojiyle destek olmak üzere gerçekleþtirdiði 3 yýl önce baþlattýðý Anadolu turuna ara vermeden devam ediyor. Anadolu'yu adým adým gezerek, mobil ve sabit iletiþim teknolojilerinin þirketlere saðladýðý faydayý, teknolojik dönüþüm fýrsatýndan yararlanmak isteyen þirketlerle birebir temasa geçerek anlatan Turkcell, bu seneki organizasyonlarýndan ilkini Çorum'da Turkcell Kurumsal Satýþ Direktörü Çaðatay Aynur'un ev sahipliðinde gerçekleþtirdi.aynur'un sunumunun ardýndan, Turkcell'in mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak fark yaratan, Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Müdürü Nuri Burhan, Çorum Ulaþ A.Þ. Genel Müdürü Zafer Polat, Sunka Sungurlu Kaðýtçýlýk Genel Müdürü Levent Öztekin katýlýmcýlarla baþarý hikayelerini paylaþtý.þimdiye kadar 22 ilde 6 binin üzerinde kurumsal müþterisiyle buluþan Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanýndaki þirketlere teknolojiyle fark yaratma fýrsatlarýný anlatýyor. -"SON 2 YILDA ÇORUM'DA 1.2 MÝLYON TL'LÝK YATIRIM GERÇEK- LEÞTÝRDÝK"- Turkcell Kurumsal Satýþ Direktörü Çaðatay Aynur gerçekleþtirdiði sunumda, "Turkcell, bugün kurumsal pazarýn lideri ve 540 bini aþkýn þirkete hizmet veriyor yýlýnda ülke ekonomisine 1.5 milyar TL katký saðladýðýmýz makineler arasý iletiþim teknolojisiyle kurumsal müþterilerimize hesaplý, pratik, hýzlý ve faydasý kanýtlanmýþ çözümler sunuyoruz. Bugün Türkiye'de makineler arasý iletiþim teknolojisinin kullanýldýðý yaklaþýk her 3 makineden 2'si Turkcell'li ve M2M konusunda uzman 40 iþ ortaðýmýzla 1500'ü aþkýn proje gerçekleþtirdik.33 bin km'lik fiber altyapýmýz, tek noktadan toplu iletiþim çözümlerimiz, kurumsal müþterilerimize hizmet veren 1000 çaðrý merkezi çalýþanýmýz ve 2200 kiþilik kurumsal satýþ ekibimizle müþterilerimize en iyi hizmeti götürüyoruz. Þirketlerin biliþim teknolojilerini etkin kullanýmý için gerçekleþtirdiðimiz ve Ýþ'te Teknoloji Hamlesi adýný verdiðimiz modelle, sektörlerin ve þirketlerin ihtiyaçlarýna özel çözümleri kategorize edip, Turkcell güvencesi ile müþterilerimize sunuyoruz. Yeni iþ modelimizde, her boyutta þirketin tüm iletiþim hizmetlerinden en uygun koþullarda yararlanabilmesi için, "Altyapý", "Yönetim" ve "Pazarlama" alanlarýndaki ihtiyaçlarýna özel çözümler oluþturuyoruz" Çorum için yapýlan yatýrým miktarý hakkýnda da bilgi veren Aynur sözlerine þöyle devam etti: "Anadolu'nun her köþesine önemli yatýrýmlar gerçekleþtiriyoruz. Bu yatýrýmlarýmýz hem þehrin geliþimine hem de ülke ekonomisine önemli katkýlar saðlýyor. Yatýrým konusunda önem verdiðimiz illerimizden bir tanesi olan Çorum'da son 2yýlda yaptýðýmýz toplam yatýrým miktarý 1,2 milyon TL'yi buldu. Yalnýzca yatýrýmla kalmýyoruz, belediye ile yaptýðýmýz iþbirlikleri ile Çorumlularýn gündelik yaþamlarýný kolaylaþtýran birçok uygulamayý da hayata geçiriyoruz. Örneðin araç takip, akýllý sinyalizasyon gibi sistemlerimizle trafik yoðunluðuna anlýk çözümler sunuyoruz. Teknolojiyi Çorumlularýn yaþamýna daha çok bütünleþtirmek, kalkýnma ve konforu beraber yaþatmak en büyük hedefimiz." Çorum Belediyesi'ne baðlý muhtelif birimlerin hizmetinde bulunan 180 aracýn takibi Turkcell'in Araç Takip Sistemi ile yapýlýyor. Þehrin en yoðun sayýlan kavþaklarýnda bulunan trafik lambalarý için gerçekleþtirilen "Akýllý Sinyalizasyon" projesiyle kameralardan trafik yoðunluðuna göre gelen veriler M2M üzerinden SCADA merkezinde toplanýyor, böylece anlýk renk deðiþimi için müdahalede bulunulabiliyor. Belediye, Turkcell' in izinli veri tabanýný kullanarak önemli günler-bilgi güncelleme-kutlama Açýlýþ ve diðer etkinlik haberlerini lokasyon bazlý servisler sayesinde vatandaþlarýna gönderebiliyor. Özel halk otobüslerine kurulan 3G Görüntülü Araç Takip Sistemi sayesinde þehir içi yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüsler uzaktan online izlenip, yolcu güvenliði, günlük yolcu sayýsý ve güzergah bilgisi anlýk olarak takip edilebiliyor. Bu proje kapsamýnda 53 adet M2M hattý kullanýlýyor. Yasin YÜCEL kapanýr, sayfalar açýlýr / Ýyi insan olmaya çalýþ oðul / Kötü insanlardan hep kaçýlýr *Gökten ne yaðdý da kabullenmedi yer / Ne olur, Sen rahmet yaðdýr Rabbim / Âlemi islamda Müslüman, Müslümaným diyeni yer *Toplumun derdiyle dertlenen kiþi / Ýnsanlara faydalý olmaktýr iþi / Bu yolda aramaz üçü - beþi / Lakin arar, yanýnda olacak er kiþi *Anlat bana uzmaným, bildiklerini anlat / Belki birini uygularýmda, kurtulur bir hayat *Ey bize durmadan ders veren adam / Kendine de ders alýyor musun bunlardan? *Dilinden durmadan dökülüyor galiz kelam / Ve hala sen diyorsun, kalbime bak ulan *2014'ten neler bekledik / 2015''ten neler bekliyoruz / Yalnýz bilinen bir gerçek var / o da, hep ömürden yiyoruz * Mazlumun sillesinin sedasý olmaz / Bir vurdu mu hiç devasý olmaz / Aman çok dikkat et oðul / Yapanýn yanýna kar kalmaz *Eyvah gitti gidiyor yýllar / 2015'de güvenme / O da çok durmaz fýrlar *Ehliyet, ehil olmak demek / Madem herkes ehil / O halde her gün trafik kazalarý Mahir ODABAÞI NOT DEFTERÝMDEN -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ne demek? *Çok özlemiþtin demek kavuþtun çocuðuna / Allah ayýrmasýn bir daha iki cihanda *Duydum ki efendim, dedi kodumu yapmýþsýn / Helali hoþ olsun, istediðin kadar yap / Çünkü ahrette epey lazým olacak sevap *Senden önceki, öncekini karaladý / Bak, sende öncekini karalýyorsun / lakin karalamakla baþarý olmaz biliyorsun *Ben yazmaya üþenmiyorum / Sen okumaya üþeniyorsun /Hiç kusura kalma ayýplanýrsýn / Çünkü diplomayý duvara asýyorsun *Dikkat et oðul, duasýz kalma sakýn / Ýsimsiz dualarýn hangi belayý savacaðýný bilemezsin / Etrafýna nazarý ibretle iyi bakýn *Hadi bakalým býrak üzülmeyi biraz neþeli ol / Çünkü üzülenlere erken görünür uzun yol *Üzülme elimden tutacak kimsem yok diye / Biri iyi tutarsa elinden, gerisi beyhude *Ey babasýnýn omzunda güle oynaya giden çocuk / Baban da ahir ömründe senin elinden tutup yapmak ister yolculuk * Baba, lüks sofralarý düþünmeyi býrak / Annem bizim sofraya ne koyacak ona bak / *Oðlum ne açgözlü adamsýn doymadýn gitti / Lüks sofralarý tefekkür etmem, seni mi rahatsýz etti? *Hayýr baba, sakýn yanlýþ anlama beni / Oturamayacaðýn sofra seni ne ilgilen dürü *(yazara öneri - eleþtiri: ) Sevgi Evleri öðrencilerine karne hediyesi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Sevgi Evlerinde bulunan öðrenciler, karne sevincini, kendilerine verilen hediyelerle birlikte kutladýlar. Vali Ahmet Karanýn eþi Mesude Kara, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'ün eþi Hazal Demet Yurdagül ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Akkent Mahallesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret ettiler. Sevgi Evlerinde bulunan çocuklarýn hazýrladýðý sömestri tatil programýna katýlan Mesude Kara ve beraberindekiler, öðrencilere sevgi ve þefkat ellerini uzattýlar. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan kutlama programý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan da öðrenciler, iþaret dili gösterisi, halk oyunlarý gösterisi, skeç ve judo gösterisi yaptýlar. Daha sonra da öðrencilere karne hediyeleri verildi. Ýskilipli Atýf Hoca Paneli 2 Þubat'ta Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der iþbirliði ile vefatýnýn 89. yýl dönümünde Ýskilipli Atýf Hoca için çeþitli etkinlikler düzenlenecek. 2 Þubat 2015 Pazartesi günü gerçekleþtirilecek etkinlikler hakkýnda Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, þu bilgileri verdi: "Derneðimizin ilk programý olarak Ýskilipli Atýf Hoca paneli düzenlenecektir. Ýskilip Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen panel programý saat 11.00'de Ýskilip Ulu Cami'nde mevlit okutulmasý, hatim duasý, öðle namazýný müteakip Ýskilipli Atýf Hocamýz kabri ziyareti ve Kur'an-ý Kerim tilaveti ve saat 13.00'de Ýskilipli Atýf Hoca paneli ile program son bulacaktýr. Panel programýnda Ýskilip Atýf Hocamýz ile ilgili birçok araþtýrmasý ve emeði olan, Dr. Mehmet Sýlay, Atýf Hocamýzýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal ve Atýf Hocamýz kabri mimarý Mehmet Osmanlýoðlu beyefendiler konuþmacý olarak halkýmýzý bilgilendireceklerdir. Bu vesile ile tüm hemþerilerimizi, Ýskilipli Atýf Hocamýz ile ilgili olarak derneðimiz Atýf-Der ve Ýskilip Belediyesi katkýlarý ile düzenlenen etkinliðe davet ediyoruz." Dernekleri hakkýnda da kýsaca bilgi veren Mustafa Lek, "Derneðimiz Ýskilip merkezde 2014 yýlý Aðustos ayýnda kurulmuþtur. Temel misyonumuz, milli manevi deðerlere saygýlý bir gençlik yetiþtirebilmek, Ýskilip ekonomisi, kültür yapýsý, turizmi, tarýmsal faaliyetleri ve benzeri konularda araþtýrmalar yapmak, Ýskilipli Atýf Hocamýz baþta olmak üzere Ýskilip'imizin yetiþtirdiði âlim insanlarýmýz hakkýnda araþtýrmalar yapmak, Ýskilipli âlimlerimizi gerek Ýskilip kamuoyuna, gerekse de ülke kamuoyuna duyurmak için yapýlan araþtýrmalarý basým ve yayýn organlarý ile halkýmýza iletmektir"

5 Bakan Yýldýz üç HABER 5 ilçeye dikkat çekti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'nýn da hazýr bulunduðu AK Parti Genel Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonunda milletvekillerinin sorularýna ve ilçelerin doðalgaz taleplerine muhatap olan Enerji Bakaný Taner Yýldýz çarpýcý bir cevap verdi. Bakan Yýldýz, verdiði cevapta Çorum'a yapýlacak doðalgaz yatýrýmlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Son yýllarda orta ve büyük ölçekli her ilçe bize doðal gaz talepleri ile geldi. Bakanlýk kayýtlarýmýzda toplam doðal gaz talebi 202 ilçeye ulaþmýþtý. Bu iþi bir kurala baðlamak ve gerçek talepleri ve yatýrým yapýlabilir ilçeleri belirlemek zorundaydýk. Ýlçelere doðal gaz götürme konusunda 28 Nisan 2013 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararý çýkardýk. Buna göre "Merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doðal gaz ulaþtýrýlmasý için yapýlacak baðlantý hatlarý yatýrým bedelleri BOTAÞ tarafýndan karþýlanacak. Bu kararla doðalgazýn ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý hedefi doðrultusunda; mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla yapýlacak yatýrýmlara iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, mevcut doðal gaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelerden, ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayýsýnýn asgari yüzde 60'ýna tekabül eden elektrik abonesinin, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan belirlenen abone baðlantý bedelini ilgili Ýl Özel Ýdaresince belirlenecek banka hesabýna yatýrmýþ olan ilçelere baðlantý hatlarý için gereken yatýrýmlar, BOTAÞ tarafýndan gerçekleþtirilecek. Þimdi burada açýkça söylüyorum. Bize doðalgaz talebi ile gelen 202 ilçeden sadece 7 tanesi gerekli þartlarý yerine getirebildi. Bu ilçelerin 3 tanesi Çorum'un ilçeleridir. Bunlar Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerimizdir. Bu konuda Milletvekillerimiz Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn büyük bir çabalarý ve gayretleri oldu. Bu ilçelerimize doðal gazý mutlaka getireceðiz." Feria de Madrid'e Çorum'dan katýlým Ýspanya'nýn Baþkenti Madrid'de açýlan Madrid Turizm Fuarýnda (Feria de Madrid)'e Çorum'dan da katýlým oldu. 28 Ocak - 01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda açýk kalacak olan fuara Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri Yeþilýrmak Havzasý Destinasyonu ile katýlýyor.yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði fuarda en büyük Türkiye standý içerisinde ayrý bir stand açarak illerin tarih ve kültürel özelliklerini tanýyor. Madrid Turizm Fuarýn'da Çorum'u Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetleri Müdürü Gülay Yücel, Ýnþaat Mühendisi Emre Sezer ve Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Türk temsil ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Osmanlý'nýn kuruluþunu kutladý SMMMO'dan þirketlere "yönetim kurulu karar defteri tasdiki" uyarýsý! Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, þirketlerde yönetim kurulu karar defteri tasdiki için son günün 31 Ocak 2015 tarihi olduðunu açýkladý. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun 64. Maddesinin 3. Bendi gereðince yevmiye defterinin kapanýþ onayý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar, Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanýþ onayý ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayý ocak ayýnýn sonuna kadar notere yaptýrýlmasý gerekmektedir." Askerlik Þubesinden Þubat 2015 celp dönemi uyarýsý Çorum Askerlik Þubesinden yapýlan açýklamada Þubat 2015 er celbinde silâh altýna alýnacak yükümlülere uyarýda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Yarbay Ýsmail Tokmak, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Þubat 2015 er celp döneminde silâhaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklanmýþtýr. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sýnýf ve eðitim merkezleri ile hangi grupta silâhaltýna alýnacaklarýný 20 Ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik þubesi Baþkanlýklarý ile e-devlet üzerinden öðrenebileceklerdir. Þubat 2015 er celbi 1'inci grupta sevke tabi yükümlülerden: Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk iþlemlerini; askerlik þubelerinden 20 Ocak-05 Þubat 2015, e-devlet üzerinden Ocak 2015 tarihlerinde yaptýrabileceklerdir. Ýkinci grupta sevke tabi olanlar sevk iþlemlerini; askerlik þubelerinden Mart 2015, e-devlet özerinden Mart 2015 tarihlerinde yaptýrabileceklerdir. Yükümlüler, e-devlet üzerinden Ocak 2018, askerlik þubelerinden 20 Ocak-01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda yaptýrdýðý sevk iþlemlerinin yol ve iaþe bedellerini nüfus cüzdanlarýný ibraz etmek suretiyle PTT iþyerlerinden veya PTT Kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra yapýlan sevk iþlemlerinin yol ve iaþe bedelleri askerlik þubelerince ödenecektir. Þubat 2015 er celp döneminde; 1995 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi Þubat 2015 olanlar, celp dönemi Þubat 2015 olmadýðý halde, Þubat 2015 celp döneminde silâhaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir þartlarýný kaybettiklerinden þubat 2015 er celp döneminde sevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için; nüfus cüzdanlarý ile birlikte 20 Ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak veya e-devlet üzerinden þevk evrakýný alabileceklerdir. Þubat 2015 er celbi 1'inci grupta þevke tabi olanlardan 05 Þubat 2015 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 20 Mart 2015 dahil tarihine kadar sevk iþlemini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde kendilerine tanýnan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr." 27 Ocak Osmanlý'nýn kuruluþ günü münasebeti ile AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bir program gerçekleþtirdi. Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Yenihan ve yönetim kurulu üyesi Ayþe Erdemirci nin organize ettiði program AK Parti Ýl Binasýnda yapýldý. Programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Tarih öðretmeni Sibel Aksungur, "Osmanlý devletinin 600 yýl boyunca ayakta kalmasýnýn sýrrýný anlamak için bugünkü seminerde Osmanlýyý anlamak üzerine duracaðýz. Bir cihan imparatorluðu tüm dünyaya hükmetmiþ yükselme döneminde karþýsýna çýkacak ordu bulamamýþ. Osmanlý devletini anlamak için de Osmanlý devletinin benimsediði politikalar üzerinde durmak, ve bunlarý anlamaya çalýþmak gerekiyor. Osmanlý imparatorluðunun kuruluþ aþamalarýný çok iyi özümseyerek bu cihan devletini tüm dünyaya hükmetmesinde ki maharete þaþýrmakta ve gýpta ile bakmaktayýz" Ayrýca Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli öðretmen Ayþe Erdemirci ise katýlanlara teþekkür ederek, eðitim üzerine kýsa bir konuþma yaptý. Programda bir konuþma yapan Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Yenihan, "Tarihi süreçte Yeni Dünya Düzeninde var olacak bir Türkiye için bu kadar þaný yüce kahramanlýklarla dolu ecdadýmýzý anmak, onlarýn yolunu ve izini öðrenmeyi çok önemsiyoruz. Bu baðlamda hükümetimizin Osmanlýca öðrenimi hususunda ki hassasiyeti de son derece yerli yerinde bir karardýr. Osmanlý bir hoþgörü politikasý uygulamýþ ve feth edilen yerlerde ki yerli halkýn din dil gelenek göreneklerine dokunulmamýþtýr. Tüm bu politikalarýn yaný sýra inancýn ve Þeyh Edebali'nin manevi desteðinin bu cihan imparatorluðunun köklerinin saðlam atýlmasýnda önemi büyüktür. Bu hoþgörü ve adalet ile yüzyýllarca topraklarýna hükmedebilen ecdadýn torunlarý olarak, yine ayný topraklarda adalet ve hoþgörü toplumu oluþturuyoruz. Anne olarak, kadýn olarak, eþ olarak bu toplumun mimarlarý bizleriz. Emeðimizi esirgemeyeceðiz ve çalýþmaya yorulmadan usanmadan devam edeceðiz"

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Çatma'dan Baðcý'ya teþekkür CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel merkezindeki makamýnda ziyaret etti. Çatma ziyarette yaptýðý konuþmada, "Öncelikle Ýskilip halkýnýn özlemle beklediði projelerin ihale edilmesindeki takip ve desteðiniz için teþekkür ederim. Ýskilip -Çankýrý- Ankara yolunun ve Týmarlý 2 Sulama Projesinin ihale edilmesi ile sizlere müteþekkiriz. Katkýnýz, çabanýz ve desteðiniz için teþekkür ederiz. Ayrýca pirinçte KDV'nin % 8'den % 1'e inmesi hususundaki mücadeleniz ve çalýþmalarýnýz için de üreticiler adýna teþekküre deriz" Baðcý da "Ýskilip ve bölge halkýmýza hemþerilerimize ne söz verdiysek ýsrarla takipçisi olduk ve sonuçlandýrdýk. Hem Çankýrý-Ankara yolu hem de Kýzýlýrmak Sulama Projesinin ( da) bölge için ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Biz de bunun mücadelesini verdik. Milletvekilleri olarak Bayat, Ýskilip, Oðuzlar, Uðurludað ilçelerimiz için yol çok acil ve önemli bir meseledir. Ýhale edilmiþtir. Hayýrlý olsun. Ayný þekilde Sulama Projesi bölge halkýnýn ekmeðini büyültecektir. Basýnçlý sulama ile modern sulama teknikleri kullanýlacak, ürün deseni deðiþecek, hububatýn yanýnda þeker pancarý, ayçiçeði, çeltik ve soðan ekimi artacak, sebzecilik daha da geliþecek, verim artýþý ile gelir artýþý yaþanacaktýr. Söz verdik ve sözümüzü yerine getirmenin huzuru içindeyiz" Çatma ve Baðcý daha sonra yatýrýmlar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. -ÝSKÝLÝP'DE ELEKTÝRK DE YER ALTINA ALINACAK- Çatma, kanalizasyon ve yaðmur suyuna ilave olarak içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi ve elektriðin þehrin belli bölgelerinde yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn yapýldýðýný, bu nedenle vatandaþlarýmýza rahatsýzlýk verdiklerini, ama bir müddet daha anlayýþ beklediklerini söyleyerek Baðcý'dan þehir içi elektrik alt yapýsýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi için destek istedi. Baðcý, YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'u arayarak bu talebi iletti. Çatma Ýskilip Stadýnýn standardýnýn düþtüðünü belirterek Sentetik Çim Saha ve ayný alana Gençlik Merkezi yapýlmasýný talep etti. Baðcý 2015 yýlý Ek Programýna bu projeleri teklif edeceklerini belirtti. Baðcý yapýlan görüþmede Ýskilip Saðlýk Meslek Lisesi projesi ile ilgili bilgiler vererek 2015 yýlý bütçe görüþmelerinde yatýrým programýna alýnmasýný talep ettiðini ve takiplerinde olan önemli bir eðitim alt yapýsý projesi olduðunu söyleyerek, "Ýnþallah önümüzdeki haftalarda yatýrým detaylarý belirlenecek ve bizde bu konuda Ýskilip'e bir müjde daha vereceðiz" Baðcý son olarak þunlarý ifade etti: "Son 4 yýlda Ýskilip ilçemiz ve bölge için yaklaþýk 400 milyon TL'lik yatýrýmý tamamladýk ve ihale ederek yapýmlarýna baþladýk. "Ýskilip'e bir þey yapýlmadý, Ýskilip sahipsiz, Ýskilip unutuldu" laflarýna ancak bu sözleri söyleyenler ve yandaþlarý inanýr. Kim "Ýskilip'e bir þey yapýlmamýþtýr" diyorsa AK Parti'den her bir arkadaþýmýz gereke ilçeden gerekse ilden ya da Milletvekilleri olarak bizler onunla tartýþmaya ve AK Parti Ýktidarlarýnýn 12 yýlýnda gerek Ýskilip'e gerekse Çorum'a yapýlan yatýrýmlarý ve hizmetleri anlatmaya hazýrýz. Kimse yok sayarak, görmezden gelerek, küçümseyerek siyasette kendine alan açmaya çalýþmasýn. Buna kendilerinden baþka kimseyi inandýramazlar. Onlara en güzel cevabý da millet seçimlerde verdi, gene verecektir." Baðcý, "Ýskilip AK Parti Ýktidarlarý dönemlerinde altyapý ve üst yapý yatýrýmlarý ile hizmetlerden hak ettiði payý almýþtýr ve almaya da devam edecektir. Ýskilip ve bölge ilçelerimiz hemþerilerimizi mutlu etmeye sevindirmeye devam edeceðiz. Bizler bekleneni yaptýk ve yapmaya da devam edeceðiz. Yol ve sulama ihaleleri hayýrlý olsun" Baðcý ayrýca doðalgaz ile ilgili BOTAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Abdulvahit Fidan ile görüþerek bilgi aldý ve þunlarý söyledi: "Ýnþallah önümüzdeki aylarda doðalgaz ihalesi ile ilgili tarihi ve müjdeyi vereceðiz. Biz hiçbir zaman aldatan olmadýk." YEDAÞ'tan Ortaköy'de elektrik kesintisi Ortaköy Belediyesi'nden Karahacip'e yardým Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Karahacip köyü okuluna yarým etti. Yeni açýlacak olan etüt sýnýfýna destek vermenin yanýnda okula bir kamelya baðýþýnda bulundu.ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Karahacip Þehit Erdal Öztaþ ilk ve ortaokulu öðrencilerinin ve öðretmenlerinin kullanmasý için okul bahçesine bir kamelya yaptýrdý. Okul Müdürü Neslihan Gülsoy, Baþkan Taner Ýspir'in bu hediyesine ve desteklerine çok memnun olduðunu belirterek teþekkür etti. Büyük, müdürlerle TEOG deðerlendirmesi yaptý Ortaokullar 1. dönem Eðitim Öðretim ve Ortak Sýnav (TEOG) deðerlendirme toplantýsý yapýldý. TEOG deðerlendirme toplantýsý Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, merkez ve merkeze baðlý ortaokul müdürleri katýldý. Ortaokullarýn 1. dönem eðitim öðretim durumlarýnýn ele alýndýðý toplantýda 1. ortak sýnavlarýn (TEOG) genel bir deðerlendirmesi yapýldý. Toplantýda ayrýca, 2. dönem yapýlacak eðitim - öðretim faaliyetleri ile 2. ortak sýnavlarda (TEOG) yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþarý dilekleri ile toplantý sona erdi. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ortaköy ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden Ortaköy ilçesine baðlý Yaylacýk, Fýndýklý ve Kýzýlhamza köyleri etkilenecek. Servisi

7 HABER Apo dayý dualarla 7 hakka uðurlandý "Benim davam, makam mevki davasý deðil" Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Abdullah Keskin dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Abdullah Keskin'in cenazesine Çorum ve Çorum dýþýndan çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Ailesi olarak, merhuma Allah (C.C)'dan Rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Bahadýr YÜCEL CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse seçim çalýþmalarýna devam ediyor.çorum'da merkez ve köylerde ev ziyaretleri ve cem evleri ziyaretleri yapan Köse, buralarda parti politikalarý hakkýnda vatandaþlara açýklamalarda bulunuyor. Milletvekili Köse, seçim dönemi boyunca Çorum'da CHP'nin sözcüsü olacaðýný belirtti. Konuþmalarýnda, çiftçi, iþçi, esnaf ve emekli kesimin sorunlarýna, eðitim reformlarý, basýnýn özgürlüðü gibi konulara, gerekli görülen sosyal yardýmlar olmak üzere, daha birçok konuda net objektif parti programý belirlediklerini ifade eden Köse, örneðin her eve asgari maaþ ve geçim düzeyinde net nakit yardýmý yapýlacaðýný kaydetti.köse, "Bu bahsettiðimiz plan ve projelerimiz devlet bütçesinin yalnýzca bir kýsmýna karþýlýk gelmektedir. Yani bütçeye az miktarda yük getirmektedir" Ayrýca Milletvekili Köse, vatandaþlarýn tekrar aday olup olmayacaðý yönündeki sorularýný da þu þekilde cevapladý: "Vatandaþlarýmýzdan ve parti örgütlerimizden gelen olumlu talebi görmezden gelemiyorum. Üç buçuk yýldýr milletvekili olarak parlamentoda Çorum'u CHP adýna dürüstçe, namusluca, ahlaklýca temsil etmeye çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçildim. Elimden geldiði kadar her yerde, her koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý tatlý günlerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bürokrasi ve milletvekilliði konusunda büyük tecrübe, deneyim kazandým. Asýl milletvekilliði bundan sonra baþlýyor. Eðer halkýmýz destek verir, omuz verir ve bir daha seçilmemi saðlarsa, Çorum'a ve partililerimize daha çok faydalý olacaðýma inanýyorum. Benim davam, makam mevki davasý deðil. Haklý halkýn, hak davasý; ezilen, horlanan, insanýmýz için Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a verilmesi sevdasýdýr. Ayrýca hiç birimizin hepimiz kadar güçlü olamayacaðýný herkesin bilmesini istiyorum." Hitit MTAL þimdide Gastronomi Festivalinde yarýþacak Antalya Uluslararasý Altýn Kep yarýþmasýndan dönen Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri ardýndan Gastronomi Festivalinde yarýþmak için Ýstanbul'a gitti. Ekipte Hitit Üniversitesi öðrencisi Ýlknur Doðancý, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Aynur Yeþil ve Ebru Has, okul Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Bölümü öðretmenleri Nuran Köse Özkurþunlu ve Sever Serim yer alýyor. Yarýþma 30 Ocak 2015 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde Uluslararasý Mutfak Günleri kapsamýnda yapýlacak. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri, Türk mutfaðýný dünyanýn diðer mutfak kültürleri ile buluþturmak, ülkemizin aþçýlarý ile dünyanýn önde gelen aþçýlarý arasýnda yakýnlaþmayý ve karþýlýklý bilgi alýþveriþini saðlamak amacýyla düzenlenen uluslararasý bir gastronomi yarýþmasý olarak dikkat çekiyor. Türkiye Aþçýlar ve Þefler Federasyonu'nun 2008 yýlýnda WACS'a üyeliðinin kabul edilmesinin ardýndan 13.sü gerçekleþtirecek olan festival uluslararasý anlamda daha da önem kazanýyor. Dünya Þefler Birliði'nin (WACS) belirlediði standartlar çerçevesinde yapýlacak yarýþmalarda baþarý gösteren þefler madalyalarýn yaný sýra dünya genelinde geçerliliði olan sertifikalarýn sahipleri olacaklar. KANDER'e "Hasta Haklarý" ve "Organ Baðýþý" eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinde (KANDER) "Hasta Haklarý" ve "Organ Baðýþý" konulu eðitim düzenlendi.hasta Haklarý Ýl Koordinatörlüðü çalýþanlarýnýn verdiði eðitime dernek üyeleri katýldý.eðitimde, hasta haklarý içinde yer alan saðlýk hizmetlerinden genel olarak faydalanma hakký, bilgilendirme ve bilgi isteme hakký, saðlýk kuruluþunu ve personelini seçme ve deðiþtirme hakký, mahremiyet hakký, saygýnlýk görme ve rahatlýk hakký gibi konularda bilgiler verildi.eðitimde hasta haklarýnýn yaný sýra hasta sorumluluklarý konularýna da deðinildi.ayrýca katýlýmcýlara organ baðýþý konusu ve önemi konusunda bir sunum yapýlýrken, organ baðýþý konusunda sýk karþýlaþýlan sorulara deðinildi ve dernek üyelerinin organ baðýþlarý kabul edildi. Hasta haklarý konusunda ihlale uðranýldýðý düþünüldüðünde internetten https://hastahaklari.saglik.gov.tr adresine ve saðlýk kurumlarýndaki hasta iletiþim birimlerine baþvurulabileceði belirtilerek eðitim soru cevap bölümü ile sona erdi.ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise, hasta haklarý ve organ baðýþý konusunda yapýlan bu eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarýnýn yýl boyunca devam edeceðini ve bu sayede toplumda farkýndalýk oluþturmayý hedeflediklerini kaydetti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf örencileri stres attý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde son sýnýf öðrencileri için çið köfte partisi düzenledi. Öðrenciler için sosyal aktivite kapsamýnda böyle bir parti düzenlediklerini söyleyen Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz, yarýyýl tatili olmasýna raðmen son sýnýf öðrencilerinin üniversite sýnavlarýna hazýrlandýklarýný, düzenledikleri çið köfte partisiyle de öðrencilerin streslerini atmalarýný istediklerini belirtti. Tokgöz "Okulumuzda dersler kadar sosyal faaliyetlerde önemlidir. Biz okul olarak sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Öðrencilerimizin motivasyonunu her zaman canlý tutmak istiyoruz ve bunun bilincinde olup zaman zaman öðrencilerimiz için sosyal faaliyetler yapýyoruz. Bu hafta da stres atmalarý amacýyla Öðrencilerimize çið köfte partisi düzenledik. Elimizden geldiði kadar öðrencilerimiz için bu tür sosyal aktiviteler düzenlemeye devam edeceðiz" Öðrenciler düzenlenen çið köfte partisinin moral- motivasyon açýndan son derece faydalý olduðunu, belirterek, "Okulumuz tarafýndan düzenlenen çið köfte partisi çok güzel ve keyifli geçti. Biz çok güzel eðlenip stres attýk. Zaman zaman böyle partilerin düzenlenmesi bizim için iyi oluyor. Çünkü hep ders olmuyor. Okulumuz bu konuda duyarlýdýr. Bize hep sosyal aktiviteler kapsamýnda etkinlikler düzenliyor. Okul idarecilerimize, hocalarýmýza ve velilerimize teþekkür ediyoruz" dediler. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Bebekler güven duygusunu Öperek kazanýyor Kaftan Nasrettin Hoca bir dükkana girer, kendisine uygun kaftan bakmaktadýr. Pahalýlar dan birini gözüne kestirir... Giyer, fiyatýný sorar. Satýcý "10 akçe hocam" der. Nasrettin Hoca "Pahalýymýþ... Daha ucuzu yok mu bunlarýn?" der ve giydiði kaftaný çýkarýr. Satýcý Nasrettin Hoca ya 5 akçelik bir kaftan çýkarýr, Nasrettin Hoca kaftaný giyer ve dükkandan çýkar. Satýcý arkasýndan baðýrýr: "Hocam aldýðýn kaftanýn parasýný vermeyi unuttun?" Nasrettin Hoca: "Pahalýsýný býraktým, onun yerine ucuzunu aldým ya!" der. Satýcý: "Hocam pahalý olanýn parasýný vermemiþtin ki!" deyince Hoca; "Be hey adam!.. Almadýðým þeyin parasýný niye vereyim?" der ve uzaklaþýr. 19:55 Seksenler Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Hayatýn ilk yýlýnda bebeðin psikososyal faaliyeti, güvenmeyi öðrenmek. Bebekle annesi arasýndaki iliþkiden doðan güven duygusu ileride kurulacak iliþkilerin temelini oluþturur. Güven duygusunun oluþumunda annenin sevgisini ifade eden dengeli ve kararlý tutumu büyük önem taþýr. Bunun temelleri ise bebeklik döneminde beslenme, temas, uyku ve temizlik ihtiyaçlarýnýn belirli bir düzen içinde karþýlanmasýyla atýlýr. Bebekle anne, doðumdan hemen sonraki 2-3 gün içinde birbirlerine uyum saðlarlar. Bu dönemde beraberliðin en yoðun yaþandýðý kýsým beslenme zamanlarýdýr. Beslenme, anne-çocuk iliþkisinde ilk ve en önemli dönemdir. Bu baðlamda fizyolojik ve psikolojik, açýdan yoðun bir beraberliðin saðlanmasý bakýmýndan anne sütü ile beslenme, biberonla beslenmeye oranla daha etkilidir. Anneçocuk iliþkisi beslenme ile birlikte, çocuðun banyosu ve altýnýn deðiþtirilmesiyle geniþler. Bu iliþki fiziksel temas büyük önem taþýr. Annenin beden kokusu, ýsýsý ve bebekle temasý iletiþim açýsýnda çok önemlidir. Annenin yokluðundan kaynaklanan duygusal yoksunluk çocukta duygusal ve sosyal geliþim gerilemesine ve gecikmesine neden olmaktadýr. ÝLK 18 AYA DÝKKAT EDÝN Uzmanlar en baþarýlý anne-çocuk iliþkisinin bebeðin doðal faaliyetine annenin getirdiði, geliþtirdiði cevapla baþladýðýný ve geliþimin temelinde anne ile çocuk arasýndaki sýcak iliþkinin bulunduðu ifade etti. Ýlk 18 aylýk dönem içinde çocuðun temel baðýmlýlýk ihtiyaçlarý karþýlanmazsa, çocuk kendini kiþilik geliþimi açýsýndan özerklik dönemi olan ikinci evreye hazýr hissetmiyor. Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Demirdöven, Çocuklarýn geliþiminde doðumdan itibaren anne ilgisinin sevginin bir yansýmasý olarak öpmek de bebeðin saðlýklý ruh geliþimine katkýda bulunur. Demirdöven, bebekleri öpüp koklarken þu noktalara dikkat edilmesi gerektiðine de iþaret etti. ALKOL VE SÝGARA OLUMSUZ ETKÝLÝYOR 1. Özellikle savunma sistemi henüz yeterince geliþmemiþ olan prematüre bebeklerle, aðýz temasýndan kaçýnýlmalýdýr. 2. Zamanýnda doðmuþ bebekleri de ilk 3 ay içinde aðýz ve tükürük temasýndan korumak gerekir. 3. Üçüncü aydan sonra bebekleri buse þeklinde öpmek genellikle zarar vermez, hatta faydalýdýr da. Özellikle annelerinin bebeklerini öpmeleri, bebeðin ruh saðlýðýný olumlu yönde etkiler. 4. Öksüren, burun akýntýsý olan, ateþi olan kiþilerin bebeðe enfeksiyon bulaþtýrmamak için bebekleri buse þeklinde de olsa öpmemeleri gerekir. 5. Bebekleri kesinlikle aðýzlarýndan öpmemek gerekir. Çünkü aðýz florasýndaki mikroplar bu þekilde bebeðe bulaþtýrýlmýþ olur. 6. Sigara içen kiþilerin de bebekleri öpmesi doðru olmaz. Bebek nahoþ kokuyu fark eder. Ýlerdeki yaþamýnda ruh saðlýðýna olumsuz katký yapar. 7. Alkol alan kiþilerin de alkollüyken bebeklerden kesinlikle uzak durmasý gerekir. Bebeði öpmek için ona yaklaþmamalýdýr. Bebek odaya alkollü giren kiþinin kokusunu hemen tanýr ve o kiþiye karþý negatif algý geliþtirir. Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. 20:00 Güldür Güldür Sevilen karakterler Bahadýr ve babasý Bilal, müzede tarihin en eski ve deðerli heykellerinden birine zarar verirse baþlarýna ne gelir? Mahkemede hakim ve avukat nasýl bir ceza uygulayacak? Bahadýr heykele neden zarar vermiþ? Bir dizide rol bulan Hüseyin ve menajeri Ýbrahim'in bilmedikleri durum ne? Hüseyin'in oynadýðý dizinin yönetmeni Mesut neden sürekli Hüseyin'e kýzýyor? Model grubunun Hüseyin ve Ýbrahim ile ne alakasý var? Ýsmail boþandýðý eþi Mehtap'ý yeniden istemeye gelirse Mehtap'ýn ailesi nasýl tepki verecek? Þevket eski ve müstakbel damadý Ýsmail'i niçin sevmiyor? 21:45 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sinema Cadýlar Zamaný Çocukluktan beri kardeþ gibi büyüyen ve yýllarca savaþtýktan sonra evlerine dönen iki arkadaþ, vebanýn her þeyi yakýp yýktýðýný görür. Bu manzara karþýsýnda her ne kadar hayretler içerisinde kalsalar da buna bir çözüm yolu bulmalarý gerekmektedir. Kilisenin ileri gelenleri bir kýzý cadýlýkla suçlamaktadýr ve onlara göre bütün olanlarýn sorumlusu odur. Ýki arkadaþýn bu kýzý çok uzaklardaki bir manastýra götürmeleri emredilir. Böylece manastýrdaki rahipler kýzýn neden olduðu laneti kaldýrmak için ayinler yapacaktýr. II. Mehmed 27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü þafak vaktinde, devletin baþkenti olan Edirne'de, II. Murat'ýn dördüncü[8] oðlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuþu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandýrýlmýþtýr.mehmed iki yaþýna kadar Edirne'de kaldýktan sonra 1434 te sütninesi ve küçük aðabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaþýndaki büyük aðabeyi Ahmed in Rum sancakbeyi olduðu Amasya'ya gönderildi. Burada aðabeyi Ahmed'in erken yaþta ölmesi üzerine Mehmed altý yaþýnda Rum sancakbeyi oldu (Ýnalcýk'a göre þüpheli). Diðer aðabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Ýki yýl sonra babalarý II. Murat'ýn talimatýyla iki kardeþ yer deðiþtirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. Mehmed in eðitimi için babasý çeþitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduðu kadar hýrçýn bir çocuk olan Mehmed in eðitilmesi kolay olmadý. Sonunda babasý heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani yi görevlendirdi. Anlatýlana göre Murad, Gürani'ye bir deðnek vermiþ ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasýný söylemiþti. Molla Gürani Mehmed e, dersini dikkate almayan bir öðrencinin hocasý tarafýndan dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiþ, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eðitimine önem vermeye baþlamýþtýr.þehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarýnýn yaný sýra bilgi edindiði Batýlý þahsiyetler de bulunmaktaydý. Saruhan (Manisa) sarayýnda Ýtalyan hümanisti Anconalý Ciriaco ve saraydaki baþka Ýtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarýnýn hayatlarýyla ilgili kitaplar okumasýna önayak olmuþtu. Bu durum Þehzade Mehmed'e kazandýrmýþtýr. çok-kültürlülük BALLI TAHÝNLÝ SARMA Malzemeler 3 Yufka 1.5 Su Bardaðý Tahin 1 Su Bardaðý Bal 1 Su Bardaðý Dövülmüþ Fýndýk 1 Tatlý Kaþýðý Mahlep 1 Yumurta Sarýsý 1/2 Su Bardaðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Çukur bir kapta tahin, bal, mahlep ve dövülmüþ fýndýðý iyice karýþtýrýn. Bir yufkayý tezgaha yayýn. Hazýrladýðýnýz harcýn üçte birini yufkanýn üzerine yayýn.ikinci yufkayý harcýn üzerine yayarak ayný iþlemi tekrarlayýn.üçüncü yufkanýn üzerine de kalan harcý yaydýktan sonra, yufkayý ortadan ikiye bölün.yuvarlak kýsmýndan baþlayarak yufkayý rulo þeklinde sarýn Yufkanýn diðer yansý için de ayný iþlemi uyguladýktan sonra 5 cm eninde verev olarak dilimlere ayýrýn. Dilimleri tepsiye yerleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 170 derece fýrýnda kýzarana kadar piþirin. Servis tabaðýna alýp üzerlerine pudra þekeri serpin. Ben kilitten seslenen bir kapý anahtarý gibiyim sanki. Sanýr mýsýn ki benim sözüm sadece bir sözdür. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Ip Man 21:45 Cadýlar Zamaný 23:30 Milletin Abisi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Yakýþýklý 21:50 Haber Saati 22:50 Kusursuz Fýrtýna 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 5N 1K Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Piton Yýlan Adasý

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı