Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz"

Transkript

1 Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Abdullah Keskin dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan... 7 TE 29 OCAK 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý 3 DE Bakan Yýldýz üç ilçeye dikkat çekti Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'nýn da hazýr bulunduðu AK Parti Genel Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonunda milletvekillerinin sorularýna ve ilçelerin doðalgaz taleplerine muhatap olan Enerji Bakaný Taner Yýldýz çarpýcý bir cevap verdi.sayfa 5 DE SMMMO'dan þirketlere "yönetim kurulu karar defteri tasdiki" uyarýsý! Muzafffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, þirketlerde yönetim kurulu karar defteri tasdiki için son günün 31 Ocak 2015 tarihi olduðunu açýkladý. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun 64. Maddesinin 3. Bendi gereðince... 5 DE 2 DE Feria de Madrid'e Çorum'dan katýlým Ýspanya'nýn Baþkenti Madrid'de açýlan Madrid Turizm Fuarýnda (Feria de Madrid)'e Çorum'dan da katýlým oldu. 28 Ocak - 01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda açýk kalacak olan fuara Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri Yeþilýrmak Havzasý Destinasyonu ile katýlýyor. Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði fuarda en büyük Türkiye standý içerisinde ayrý bir stand açarak illerin tarih ve kültürel özelliklerini tanýyor. 5 DE H. Ýbrahim Çalýþ Güvenlik görevlisine silah çekti Müteahhit iþ adamlarýndan Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn dün Özel Ýdare Bina giriþindeki güvenlik görevlisi ile tartýþtýðý ve silah çektiði iddia edildi. Edinilen bilgilere göre güvenlik görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn kimlik sormasý üzerine ' Sen beni tanýmýyor musun þeklinde ki cevap ile baþlayan tartýþma da Güvenlik Görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn tanýmýyorum DA Büro Memur Sen'den Ýlim Yayma'ya tebrik ziyareti DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, Çorum halkýna suyu tasarruflu kullanmalarý çaðrýsýnda bulunurken, Vali Ahmet Kara ise "Çorum ileride su yoksulu bir kent olabilir. O nedenle suyu çok dikkatli kullanmalýyýz" uyarýsýnda bulundu yýlýnýn 1. Dönem Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün Vali Ahmet Kara "Demiryolu 2015 Vali Ahmet Kara, 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 296 adet proje üzeninde çalýþýldýðýný belirterek, bu projelerin toplam proje tutarýnýn 1 milyar 781 milyon 754 bin TL olduðunu açýkladý. Vali Kara, 296 proje için ayrýlan 2014 yýlý ödeneðinin 473 milyon 037 bin TL, yýl içerisinde nakdi gerçekleþmenin ise 339 milyon 535 bin TL olduðunu bildirdi. baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda Bölge Müdürlüðü'nün Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, içme suyunu tasarruflu kullanmalarý konusunda Çorum halkýna çaðrýda bulundu. yatýrým programýnda" 9 DA 2 DE 2014'te 4 bin 860 kiþi Azaldýk Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý 9 DA Mahir ODABAÞI 3 de NOT DEFTERÝMDEN -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Köþe Yazýsý Sayfa 4 de

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Öðretmenliðe atanmada 40 yaþ sýnýrý kaldýrýldý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Eyyüp Çiçek, Eðitim Bir Sen olarak, 40 yaþýnda KPSS'yi aþabilen öðretmen adayýnýn önündeki yaþ sýnýrý engelinin kaldýrýlmasý ya da emekli yaþýna oranla yeniden düzenleme yapýlmasý gerektiðini ifade ettiklerini dile getirerek, bu sýnýrýn kaldýrýlmasý yönünde birçok defa giriþimde bulunduklarýný ve konuyu sýk sýk gündeme getirdiklerini belirtti. Emeklilik mevzuatýna göre öðretmenliðe giriþ için getirilen ve zamanla deðiþmez kural haline gelen 40 yaþ sýnýrýnýn, insanlarýn yarýna iliþkin umudunu elinden almak, bir yanlýþýn bütün doðrularý götürmesinden baþka bir þey olmadýðýna dikkat çekerek, kaldýrýlmasýný talep ettiklerini ifade eden Çiçek, "1. Dönem ( ) Toplu Sözleþme görüþmelerinde ve Ekim 2014 Kurum Ýdari Kurulu toplantýsýnda öðretmen atamada 40 yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasý talebimizi dile getirmiþ, bu dönem zarfýnda KPDK gibi resmi toplantýlarda ve Bakanlýk yetkilileriyle gerçekleþtirilen özel görüþmelerde de yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istemiþtik tarihli Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumu Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin, "öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak" hükmünü getirdiðinde kamuda çalýþan bir erkek 44, kadýn ise 40 yaþýnda emekli olabiliyorken, Sosyal Güvenlik Kurumu'yla ilgili yapýlan yasal düzenlemelerde tarihinden sonra iþe girenler için emeklilik yaþý kadýnlarda 58, erkeklerde 60 olarak deðiþtirilmiþti. Bu tarihten sonra yapýlacak yeni düzenlemelerde öðretmenliðe giriþte emeklilik yaþýnýn yükselmesine eþ deðer yaþ sýnýrý 40'tan yukarý çekilmesi gerekirken, tarihinde yayýnlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde 'Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak' hükmü korunmuþtu. Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretmen Atama ve Yer D e ð i þ t i r m e Yönetmeliði'nde yaptýðý deðiþiklikle, yönetmeliðin 11/g maddesinde yer alan, "Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmak. Ancak, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (B) bendi kapsamýnda sözleþmeli öðretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yýl fiilen görev yaptýktan sonra mesleki eðitimde baþarýlý olup da ayrýlmýþ olanlarýn kadrolu öðretmenliðe baþvurularýnda 40 yaþýndan gün almamýþ olmak þartý aranmaz" hükmü ile 55/3 maddesinde yer alan, "Öðretmenliðe ilk defa atanacaklar bakýmýndan baþvurularýn ilk günü itibarýyla 40 yaþýndan gün almamýþ olmalarý gerekir" hükmünü yürürlükten kaldýrdý. Buna göre, KPSS puanýna sahip olan adaylar, yaþ þartý aranmaksýzýn öðretmen kadrolarýna atanabilecek" Büro Memur Sen'den Ýlim Yayma'ya tebrik ziyareti Ýmsâk : 05:17 Güneþ : 06:46 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:36 Akþam : 17:02 Yatsý : 18:24 Insan gurbette, yurtan ayrý kalýnca Özlemini çeker, Ah vatan, Ah vatan Bülbül kafese konulmuþ, yýllar boyunca Salýnca feryadý, Ah vatan, Ah vatan Yad eller yurt olmaz, ömür boyunca Gurbet ellerde, ezan sesi duyunca Birde yar hasretiyle kavrulunca Yüreðim daralýr, Ah vatan, Ah vatan Vatan hasreti çok, çekmeyenler bilmez Gönül kör olunca, gözler hiç görmez Hayat çok fani, gidenler dönmez Gidenlerin feryadý, Ah vatan, Ah vatan Bize ne oldu bak, bugün ne haldeyiz Düþman elinde oyuncak, zehir dildeyiz Böyle devam ederse, inan yarýný görmeyiz Uyanmak aþkýna, Ah vatan, Ah vatan Þebap der, bu uyku yetmedimi Yüzümüze gülenler, ihanet etmedimi Vatan uðruna, birlikterlik etmedikmi Haykýrmak gelir içimden, Ah vatan, Ah vatan Þebap Teker AJANDA Akdeniz Oyunlarý kurucusu Mýsýrlý Muhammed Paþanýn vefâtý (1970) - Dünyada ilk TV yayýnlarýnýn baþlamasý (1926) Kim Cenneti seviyorsa, Cehennemden kaçar. Ömer bin Abdülazîz "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Ah Vatan Ah Vatan ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: OCAK PERÞEMBE 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Büro Memur Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Erdoðan Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiðimiz hafta genel kurulunu yaparak yeni yönetim kurulunu oluþturan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerini ileten Erdoðan Cengiz, ayrýca ÝYC Çorum Þubesinin yeni açýlan þube merkezinin de hayýrlý olmasýný temenni etti. ÝYC Yönetim Kurulu üyelerinin tamamýnýn hazýr bulunduðu ziyarette Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Yönetim kurulumuz ve öðrencilerimiz adýna sizlere ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyoruz" TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3507 2,3513 EUR 2,6496 2,6523 STERLiN 3,5454 3,5478 JPY YENi 1,9854 1,9861 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ECZANESÝ TEL: YENÝ GÖÐÜS HASTANESÝ DÝKEN ECZANESÝ TEL: NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan kongrede AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu mazbatasýný aldý. Ýlçe Seçim Kurulunda gerçekleþtirilen mazbata törenine AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda partili katýldý.mazbatayý aldýktan sonra açýklama yapan Av. Rumi Bekiroðlu, "AK Parti Ýl Baþkaný olarak milletimize hizmet etme yolunda, hizmet bayraðýný devir almýþ bulunmaktayýz. Daha önceki görev yapan tüm yönetici arkadaþlarýmýza ve tüm teþkilatlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Yeni yönetim olarak "Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023" sloganý ýþýðý doðrultusunda tüm ekibimle var gücümüzle, bu kutsal davaya ve aziz milletimize hizmet etmeye ve hizmet çýtasýný daha da yükseltmeye devam edeceðiz. AK Parti hedefleri ve çizgisi doðrultusunda tüm teþkilatlarýmýzla kaynaþma içerisinde olup, projeler üreten ve kendini sürekli geliþtirerek "durmak yok yola devam" düsturuyla gece gündüz demeden ve yorulmadan çalýþmaya devam edeceðiz. Ýl Baþkaný olarak ben ve ekibim, görevimizin ve sorumluluklarýmýzýn bilincindeyiz. Yapacaðýmýz güzel çalýþmalarýmýzla bu kutsal dava bayraðýný tüm inancýmýzla dalgalandýrmaya devam edeceðiz" Bekiroðlu, konuþmasýnýn sonunda mazbata töreninde kendisini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür etti. Daha sonra konuþan eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise 5 yýldýr bu tabloyu oluþturmak için çalýþtýklarýný ifade ederek, "Bu tablonun oluþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Yeni yönetime de baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan hatýra fotoðrafý çekilmesi ile birlikte mazbata töreni sona erdi. Fatih AKBAÞ "Aldýðýmýz bayraðý en yukarýya taþýmak boynumuzun borcudur" güçlü bir þekilde çalýþacaðýz. Bu kutlu davanýn bir neferi gibi çalýþacaðýmý bilmenizi istiyorum. Oylarýmýz her seçimde arttý ve bu baþarýyý bundan sonrada sürdürmek için gayret göstereceðiz. Baþkanýn býraktýðý bayraðý daha yukarýya taþýmak bilinciyle teþekkür ediyorum. Bizi bu göreve layýk görenlerin nasihatlerinin bilincindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise tek adaylý kongreleri özlediklerini ifade ederek, "Bu tabloyu oluþturmak için çok emek verdik. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan sonra ki kongrelerde de bu þekilde devam eder" diye belirtti. Ceylan sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Yeni yönetimin bu yüksek çýtayý daha yukarýya çekeceðinden þüphem yok. Ýnþallah 2015 genel seçimlerinde baþarýlý olup yüzde 65 oy almanýn mutluluðunu yaþarsýnýz." Konuþmalarýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkan Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Yaþar Anaç eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek çiçek takdim ettiler. Fatih AKBAÞ Rumi Bekiroðlu Hitit MTAL "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" projesini tamamladý Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" Ýsimli 2014 LDV Projesi baþarýyla tamamlandý. Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardada Vinci Hareketlilik Projeleri çerçevesinde Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2014 yýlýnda Tokat ile Sivas Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen 64 bin 692 Avro bütçeli "Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri" isimli 2014 LDV Projesi sorunsuz bir þekilde tamamlandý. Proje kapsamýnda Ýtalya'ya giderek uygulamalý eðitim gören öðrencilere Okul Müdür Baþyardýmcýsý Mehmet Cerit, Okul Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Oðuz ve Meslek Ders Öðretmeni Tahsin Gökgöz ile birlikte belgeleri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafýndan verildi. Milli Eðitim Müdürlüðünde gerçekleþtirilen törende, bu projenin içerisinde yer alarak Avrupa deneyimleri edinen öðrencileri kutlayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öðrencilere izlenimlerini sorup deðerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamýnda Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 10 öðrenci ve 2 öðretmen Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Kuþadasý Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde dil kursu aldýlar. 18 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ýtalya'ya giden ekip üç haftalýk süre içerisinde, Uluslararasý önbüro, servis ve mutfak hizmetlerini yerinde görüp bu konularda uygulamalý eðitimler aldýlar. Öðrenciler, hizmet usulleri ve günümüzdeki kullaným alanlarý gibi konularda da mesleki deneyimlerine bir de Avrupa düzeyinde araþtýrma yaparak sentez oluþturulmasý ve bu konularda meydana gelen yenilikleri yakýndan takip etme imkanýný elde ettiler. AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av.Rumi Bekiroðlu, görevi eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'dan devraldý. Ýlçe Seçim Kurulunda dün yapýlan mazbata programýnýn ardýndan parti binasýnda devir teslim töreni gerçekleþtirildi. Burada yapýlan törene AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda partili katýldý. Devir teslim töreni emekli imam hatip Fikrettin Çýplak'ýn duasýyla baþladý. "Bugün bizim bayramýmýz herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerine baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, "Eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn 5 yýl boyunca yaptýðý görev sýrasýnda görev aþkýyla yandýðýný biliyorum. Aldýðýmýz bayraðý en yukarýya taþýmak boynumuzun borcudur. Bir önceki yönetimde görev alan tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum" Bekiroðlu konuþmasýna þu ifadelerle devam etti: "Yeni Türkiye Yeni Güç Hedef 2023 için çalýþmaya devam edeceðiz. Partimizde hiçbir zaman kavga ve gürültüye yer olmamýþtýr bundan sonra da olmayacaktýr. Bizler AK Parti sevdasýyla bir araya gelen insanlarýz." Ýlçe ve Ýl kongrelerinin tamamlandýðýný yakýn zamanda yapýlacak olan Ýl Kadýn ve Gençlik Kollarý seçimleri ile kongre sürecinin tamamlanacaðýný ifade eden Bekiroðlu, "Ondan sonra da genel seçimler için 2014'te 4 bin 860 kiþi azaldýk Türkiye Ýstatistik Kurumu Türkiye'nin yeni nüfusunu açýkladý. Çorum'un nüfusu bir önceki yýla göre 4 bin 860 kiþi azaldý. Türkiye nüfusu 31 Aralýk 2014 tarihi itibarýyla 77 milyon 695 bin 904 kiþi oldu. Çorum'un nüfusu ise 532 bin 080'den 527 bin 220'ye geriledi. Nüfusun 261 bin 187'sinin erkekler oluþtururken 266 bin 033'ü ise kadýnlardan meydana geldi.

4 HABER 4 Turkcell'den Çorum'a 2 yýlda 1.2 milyon TL yatýrým Sayfalar Turkcell'in, þirketlerin mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak, daha verimli, hýzlý ve kârlý çalýþmalarýný saðlamak, büyümelerine katkýda bulunmak amacýyla düzenlediði "Ýþ'te Teknoloji Hamlesi" toplantýlarýnýn 2015'teki ilk duraðý Çorum oldu. Türkiye'nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell, "Ýþ'te Teknoloji Hamlesi" vizyonu doðrultusunda, þirketlerin büyümesine teknolojiyle destek olmak üzere gerçekleþtirdiði 3 yýl önce baþlattýðý Anadolu turuna ara vermeden devam ediyor. Anadolu'yu adým adým gezerek, mobil ve sabit iletiþim teknolojilerinin þirketlere saðladýðý faydayý, teknolojik dönüþüm fýrsatýndan yararlanmak isteyen þirketlerle birebir temasa geçerek anlatan Turkcell, bu seneki organizasyonlarýndan ilkini Çorum'da Turkcell Kurumsal Satýþ Direktörü Çaðatay Aynur'un ev sahipliðinde gerçekleþtirdi.aynur'un sunumunun ardýndan, Turkcell'in mobil ve sabit teknoloji çözümlerini kullanarak fark yaratan, Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Müdürü Nuri Burhan, Çorum Ulaþ A.Þ. Genel Müdürü Zafer Polat, Sunka Sungurlu Kaðýtçýlýk Genel Müdürü Levent Öztekin katýlýmcýlarla baþarý hikayelerini paylaþtý.þimdiye kadar 22 ilde 6 binin üzerinde kurumsal müþterisiyle buluþan Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanýndaki þirketlere teknolojiyle fark yaratma fýrsatlarýný anlatýyor. -"SON 2 YILDA ÇORUM'DA 1.2 MÝLYON TL'LÝK YATIRIM GERÇEK- LEÞTÝRDÝK"- Turkcell Kurumsal Satýþ Direktörü Çaðatay Aynur gerçekleþtirdiði sunumda, "Turkcell, bugün kurumsal pazarýn lideri ve 540 bini aþkýn þirkete hizmet veriyor yýlýnda ülke ekonomisine 1.5 milyar TL katký saðladýðýmýz makineler arasý iletiþim teknolojisiyle kurumsal müþterilerimize hesaplý, pratik, hýzlý ve faydasý kanýtlanmýþ çözümler sunuyoruz. Bugün Türkiye'de makineler arasý iletiþim teknolojisinin kullanýldýðý yaklaþýk her 3 makineden 2'si Turkcell'li ve M2M konusunda uzman 40 iþ ortaðýmýzla 1500'ü aþkýn proje gerçekleþtirdik.33 bin km'lik fiber altyapýmýz, tek noktadan toplu iletiþim çözümlerimiz, kurumsal müþterilerimize hizmet veren 1000 çaðrý merkezi çalýþanýmýz ve 2200 kiþilik kurumsal satýþ ekibimizle müþterilerimize en iyi hizmeti götürüyoruz. Þirketlerin biliþim teknolojilerini etkin kullanýmý için gerçekleþtirdiðimiz ve Ýþ'te Teknoloji Hamlesi adýný verdiðimiz modelle, sektörlerin ve þirketlerin ihtiyaçlarýna özel çözümleri kategorize edip, Turkcell güvencesi ile müþterilerimize sunuyoruz. Yeni iþ modelimizde, her boyutta þirketin tüm iletiþim hizmetlerinden en uygun koþullarda yararlanabilmesi için, "Altyapý", "Yönetim" ve "Pazarlama" alanlarýndaki ihtiyaçlarýna özel çözümler oluþturuyoruz" Çorum için yapýlan yatýrým miktarý hakkýnda da bilgi veren Aynur sözlerine þöyle devam etti: "Anadolu'nun her köþesine önemli yatýrýmlar gerçekleþtiriyoruz. Bu yatýrýmlarýmýz hem þehrin geliþimine hem de ülke ekonomisine önemli katkýlar saðlýyor. Yatýrým konusunda önem verdiðimiz illerimizden bir tanesi olan Çorum'da son 2yýlda yaptýðýmýz toplam yatýrým miktarý 1,2 milyon TL'yi buldu. Yalnýzca yatýrýmla kalmýyoruz, belediye ile yaptýðýmýz iþbirlikleri ile Çorumlularýn gündelik yaþamlarýný kolaylaþtýran birçok uygulamayý da hayata geçiriyoruz. Örneðin araç takip, akýllý sinyalizasyon gibi sistemlerimizle trafik yoðunluðuna anlýk çözümler sunuyoruz. Teknolojiyi Çorumlularýn yaþamýna daha çok bütünleþtirmek, kalkýnma ve konforu beraber yaþatmak en büyük hedefimiz." Çorum Belediyesi'ne baðlý muhtelif birimlerin hizmetinde bulunan 180 aracýn takibi Turkcell'in Araç Takip Sistemi ile yapýlýyor. Þehrin en yoðun sayýlan kavþaklarýnda bulunan trafik lambalarý için gerçekleþtirilen "Akýllý Sinyalizasyon" projesiyle kameralardan trafik yoðunluðuna göre gelen veriler M2M üzerinden SCADA merkezinde toplanýyor, böylece anlýk renk deðiþimi için müdahalede bulunulabiliyor. Belediye, Turkcell' in izinli veri tabanýný kullanarak önemli günler-bilgi güncelleme-kutlama Açýlýþ ve diðer etkinlik haberlerini lokasyon bazlý servisler sayesinde vatandaþlarýna gönderebiliyor. Özel halk otobüslerine kurulan 3G Görüntülü Araç Takip Sistemi sayesinde þehir içi yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüsler uzaktan online izlenip, yolcu güvenliði, günlük yolcu sayýsý ve güzergah bilgisi anlýk olarak takip edilebiliyor. Bu proje kapsamýnda 53 adet M2M hattý kullanýlýyor. Yasin YÜCEL kapanýr, sayfalar açýlýr / Ýyi insan olmaya çalýþ oðul / Kötü insanlardan hep kaçýlýr *Gökten ne yaðdý da kabullenmedi yer / Ne olur, Sen rahmet yaðdýr Rabbim / Âlemi islamda Müslüman, Müslümaným diyeni yer *Toplumun derdiyle dertlenen kiþi / Ýnsanlara faydalý olmaktýr iþi / Bu yolda aramaz üçü - beþi / Lakin arar, yanýnda olacak er kiþi *Anlat bana uzmaným, bildiklerini anlat / Belki birini uygularýmda, kurtulur bir hayat *Ey bize durmadan ders veren adam / Kendine de ders alýyor musun bunlardan? *Dilinden durmadan dökülüyor galiz kelam / Ve hala sen diyorsun, kalbime bak ulan *2014'ten neler bekledik / 2015''ten neler bekliyoruz / Yalnýz bilinen bir gerçek var / o da, hep ömürden yiyoruz * Mazlumun sillesinin sedasý olmaz / Bir vurdu mu hiç devasý olmaz / Aman çok dikkat et oðul / Yapanýn yanýna kar kalmaz *Eyvah gitti gidiyor yýllar / 2015'de güvenme / O da çok durmaz fýrlar *Ehliyet, ehil olmak demek / Madem herkes ehil / O halde her gün trafik kazalarý Mahir ODABAÞI NOT DEFTERÝMDEN -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ne demek? *Çok özlemiþtin demek kavuþtun çocuðuna / Allah ayýrmasýn bir daha iki cihanda *Duydum ki efendim, dedi kodumu yapmýþsýn / Helali hoþ olsun, istediðin kadar yap / Çünkü ahrette epey lazým olacak sevap *Senden önceki, öncekini karaladý / Bak, sende öncekini karalýyorsun / lakin karalamakla baþarý olmaz biliyorsun *Ben yazmaya üþenmiyorum / Sen okumaya üþeniyorsun /Hiç kusura kalma ayýplanýrsýn / Çünkü diplomayý duvara asýyorsun *Dikkat et oðul, duasýz kalma sakýn / Ýsimsiz dualarýn hangi belayý savacaðýný bilemezsin / Etrafýna nazarý ibretle iyi bakýn *Hadi bakalým býrak üzülmeyi biraz neþeli ol / Çünkü üzülenlere erken görünür uzun yol *Üzülme elimden tutacak kimsem yok diye / Biri iyi tutarsa elinden, gerisi beyhude *Ey babasýnýn omzunda güle oynaya giden çocuk / Baban da ahir ömründe senin elinden tutup yapmak ister yolculuk * Baba, lüks sofralarý düþünmeyi býrak / Annem bizim sofraya ne koyacak ona bak / *Oðlum ne açgözlü adamsýn doymadýn gitti / Lüks sofralarý tefekkür etmem, seni mi rahatsýz etti? *Hayýr baba, sakýn yanlýþ anlama beni / Oturamayacaðýn sofra seni ne ilgilen dürü *(yazara öneri - eleþtiri: ) Sevgi Evleri öðrencilerine karne hediyesi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Sevgi Evlerinde bulunan öðrenciler, karne sevincini, kendilerine verilen hediyelerle birlikte kutladýlar. Vali Ahmet Karanýn eþi Mesude Kara, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'ün eþi Hazal Demet Yurdagül ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Akkent Mahallesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret ettiler. Sevgi Evlerinde bulunan çocuklarýn hazýrladýðý sömestri tatil programýna katýlan Mesude Kara ve beraberindekiler, öðrencilere sevgi ve þefkat ellerini uzattýlar. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan kutlama programý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ardýndan da öðrenciler, iþaret dili gösterisi, halk oyunlarý gösterisi, skeç ve judo gösterisi yaptýlar. Daha sonra da öðrencilere karne hediyeleri verildi. Ýskilipli Atýf Hoca Paneli 2 Þubat'ta Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der iþbirliði ile vefatýnýn 89. yýl dönümünde Ýskilipli Atýf Hoca için çeþitli etkinlikler düzenlenecek. 2 Þubat 2015 Pazartesi günü gerçekleþtirilecek etkinlikler hakkýnda Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, þu bilgileri verdi: "Derneðimizin ilk programý olarak Ýskilipli Atýf Hoca paneli düzenlenecektir. Ýskilip Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen panel programý saat 11.00'de Ýskilip Ulu Cami'nde mevlit okutulmasý, hatim duasý, öðle namazýný müteakip Ýskilipli Atýf Hocamýz kabri ziyareti ve Kur'an-ý Kerim tilaveti ve saat 13.00'de Ýskilipli Atýf Hoca paneli ile program son bulacaktýr. Panel programýnda Ýskilip Atýf Hocamýz ile ilgili birçok araþtýrmasý ve emeði olan, Dr. Mehmet Sýlay, Atýf Hocamýzýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal ve Atýf Hocamýz kabri mimarý Mehmet Osmanlýoðlu beyefendiler konuþmacý olarak halkýmýzý bilgilendireceklerdir. Bu vesile ile tüm hemþerilerimizi, Ýskilipli Atýf Hocamýz ile ilgili olarak derneðimiz Atýf-Der ve Ýskilip Belediyesi katkýlarý ile düzenlenen etkinliðe davet ediyoruz." Dernekleri hakkýnda da kýsaca bilgi veren Mustafa Lek, "Derneðimiz Ýskilip merkezde 2014 yýlý Aðustos ayýnda kurulmuþtur. Temel misyonumuz, milli manevi deðerlere saygýlý bir gençlik yetiþtirebilmek, Ýskilip ekonomisi, kültür yapýsý, turizmi, tarýmsal faaliyetleri ve benzeri konularda araþtýrmalar yapmak, Ýskilipli Atýf Hocamýz baþta olmak üzere Ýskilip'imizin yetiþtirdiði âlim insanlarýmýz hakkýnda araþtýrmalar yapmak, Ýskilipli âlimlerimizi gerek Ýskilip kamuoyuna, gerekse de ülke kamuoyuna duyurmak için yapýlan araþtýrmalarý basým ve yayýn organlarý ile halkýmýza iletmektir"

5 Bakan Yýldýz üç HABER 5 ilçeye dikkat çekti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'nýn da hazýr bulunduðu AK Parti Genel Merkezinde Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonunda milletvekillerinin sorularýna ve ilçelerin doðalgaz taleplerine muhatap olan Enerji Bakaný Taner Yýldýz çarpýcý bir cevap verdi. Bakan Yýldýz, verdiði cevapta Çorum'a yapýlacak doðalgaz yatýrýmlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Son yýllarda orta ve büyük ölçekli her ilçe bize doðal gaz talepleri ile geldi. Bakanlýk kayýtlarýmýzda toplam doðal gaz talebi 202 ilçeye ulaþmýþtý. Bu iþi bir kurala baðlamak ve gerçek talepleri ve yatýrým yapýlabilir ilçeleri belirlemek zorundaydýk. Ýlçelere doðal gaz götürme konusunda 28 Nisan 2013 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararý çýkardýk. Buna göre "Merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doðal gaz ulaþtýrýlmasý için yapýlacak baðlantý hatlarý yatýrým bedelleri BOTAÞ tarafýndan karþýlanacak. Bu kararla doðalgazýn ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasý hedefi doðrultusunda; mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla yapýlacak yatýrýmlara iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, mevcut doðal gaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelerden, ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayýsýnýn asgari yüzde 60'ýna tekabül eden elektrik abonesinin, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan belirlenen abone baðlantý bedelini ilgili Ýl Özel Ýdaresince belirlenecek banka hesabýna yatýrmýþ olan ilçelere baðlantý hatlarý için gereken yatýrýmlar, BOTAÞ tarafýndan gerçekleþtirilecek. Þimdi burada açýkça söylüyorum. Bize doðalgaz talebi ile gelen 202 ilçeden sadece 7 tanesi gerekli þartlarý yerine getirebildi. Bu ilçelerin 3 tanesi Çorum'un ilçeleridir. Bunlar Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelerimizdir. Bu konuda Milletvekillerimiz Salim Uslu ve Cahit Baðcý'nýn büyük bir çabalarý ve gayretleri oldu. Bu ilçelerimize doðal gazý mutlaka getireceðiz." Feria de Madrid'e Çorum'dan katýlým Ýspanya'nýn Baþkenti Madrid'de açýlan Madrid Turizm Fuarýnda (Feria de Madrid)'e Çorum'dan da katýlým oldu. 28 Ocak - 01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda açýk kalacak olan fuara Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri Yeþilýrmak Havzasý Destinasyonu ile katýlýyor.yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði fuarda en büyük Türkiye standý içerisinde ayrý bir stand açarak illerin tarih ve kültürel özelliklerini tanýyor. Madrid Turizm Fuarýn'da Çorum'u Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetleri Müdürü Gülay Yücel, Ýnþaat Mühendisi Emre Sezer ve Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Türk temsil ediyor. AK Parti Merkez Ýlçe Osmanlý'nýn kuruluþunu kutladý SMMMO'dan þirketlere "yönetim kurulu karar defteri tasdiki" uyarýsý! Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, þirketlerde yönetim kurulu karar defteri tasdiki için son günün 31 Ocak 2015 tarihi olduðunu açýkladý. Muzaffer Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun 64. Maddesinin 3. Bendi gereðince yevmiye defterinin kapanýþ onayý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar, Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanýþ onayý ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayý ocak ayýnýn sonuna kadar notere yaptýrýlmasý gerekmektedir." Askerlik Þubesinden Þubat 2015 celp dönemi uyarýsý Çorum Askerlik Þubesinden yapýlan açýklamada Þubat 2015 er celbinde silâh altýna alýnacak yükümlülere uyarýda bulunuldu. Çorum Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Yarbay Ýsmail Tokmak, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: Þubat 2015 er celp döneminde silâhaltýna alýnacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk iþlemlerine iliþkin hususlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarýnca müteakip maddelerde açýklanmýþtýr. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sýnýf ve eðitim merkezleri ile hangi grupta silâhaltýna alýnacaklarýný 20 Ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik þubesi Baþkanlýklarý ile e-devlet üzerinden öðrenebileceklerdir. Þubat 2015 er celbi 1'inci grupta sevke tabi yükümlülerden: Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk iþlemlerini; askerlik þubelerinden 20 Ocak-05 Þubat 2015, e-devlet üzerinden Ocak 2015 tarihlerinde yaptýrabileceklerdir. Ýkinci grupta sevke tabi olanlar sevk iþlemlerini; askerlik þubelerinden Mart 2015, e-devlet özerinden Mart 2015 tarihlerinde yaptýrabileceklerdir. Yükümlüler, e-devlet üzerinden Ocak 2018, askerlik þubelerinden 20 Ocak-01 Þubat 2015 tarihleri arasýnda yaptýrdýðý sevk iþlemlerinin yol ve iaþe bedellerini nüfus cüzdanlarýný ibraz etmek suretiyle PTT iþyerlerinden veya PTT Kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra yapýlan sevk iþlemlerinin yol ve iaþe bedelleri askerlik þubelerince ödenecektir. Þubat 2015 er celp döneminde; 1995 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi Þubat 2015 olanlar, celp dönemi Þubat 2015 olmadýðý halde, Þubat 2015 celp döneminde silâhaltýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir þartlarýný kaybettiklerinden þubat 2015 er celp döneminde sevke tabi olanlarýn þevkleri yapýlacaktýr. Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için; nüfus cüzdanlarý ile birlikte 20 Ocak 2015 tarihinden itibaren askerlik þubelerine baþvurarak veya e-devlet üzerinden þevk evrakýný alabileceklerdir. Þubat 2015 er celbi 1'inci grupta þevke tabi olanlardan 05 Þubat 2015 dahil, 2'nci grupta þevke tabi olanlardan 20 Mart 2015 dahil tarihine kadar sevk iþlemini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde kendilerine tanýnan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacaklardýr." 27 Ocak Osmanlý'nýn kuruluþ günü münasebeti ile AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý bir program gerçekleþtirdi. Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Yenihan ve yönetim kurulu üyesi Ayþe Erdemirci nin organize ettiði program AK Parti Ýl Binasýnda yapýldý. Programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Tarih öðretmeni Sibel Aksungur, "Osmanlý devletinin 600 yýl boyunca ayakta kalmasýnýn sýrrýný anlamak için bugünkü seminerde Osmanlýyý anlamak üzerine duracaðýz. Bir cihan imparatorluðu tüm dünyaya hükmetmiþ yükselme döneminde karþýsýna çýkacak ordu bulamamýþ. Osmanlý devletini anlamak için de Osmanlý devletinin benimsediði politikalar üzerinde durmak, ve bunlarý anlamaya çalýþmak gerekiyor. Osmanlý imparatorluðunun kuruluþ aþamalarýný çok iyi özümseyerek bu cihan devletini tüm dünyaya hükmetmesinde ki maharete þaþýrmakta ve gýpta ile bakmaktayýz" Ayrýca Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli öðretmen Ayþe Erdemirci ise katýlanlara teþekkür ederek, eðitim üzerine kýsa bir konuþma yaptý. Programda bir konuþma yapan Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Neslihan Yenihan, "Tarihi süreçte Yeni Dünya Düzeninde var olacak bir Türkiye için bu kadar þaný yüce kahramanlýklarla dolu ecdadýmýzý anmak, onlarýn yolunu ve izini öðrenmeyi çok önemsiyoruz. Bu baðlamda hükümetimizin Osmanlýca öðrenimi hususunda ki hassasiyeti de son derece yerli yerinde bir karardýr. Osmanlý bir hoþgörü politikasý uygulamýþ ve feth edilen yerlerde ki yerli halkýn din dil gelenek göreneklerine dokunulmamýþtýr. Tüm bu politikalarýn yaný sýra inancýn ve Þeyh Edebali'nin manevi desteðinin bu cihan imparatorluðunun köklerinin saðlam atýlmasýnda önemi büyüktür. Bu hoþgörü ve adalet ile yüzyýllarca topraklarýna hükmedebilen ecdadýn torunlarý olarak, yine ayný topraklarda adalet ve hoþgörü toplumu oluþturuyoruz. Anne olarak, kadýn olarak, eþ olarak bu toplumun mimarlarý bizleriz. Emeðimizi esirgemeyeceðiz ve çalýþmaya yorulmadan usanmadan devam edeceðiz"

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Çatma'dan Baðcý'ya teþekkür CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel merkezindeki makamýnda ziyaret etti. Çatma ziyarette yaptýðý konuþmada, "Öncelikle Ýskilip halkýnýn özlemle beklediði projelerin ihale edilmesindeki takip ve desteðiniz için teþekkür ederim. Ýskilip -Çankýrý- Ankara yolunun ve Týmarlý 2 Sulama Projesinin ihale edilmesi ile sizlere müteþekkiriz. Katkýnýz, çabanýz ve desteðiniz için teþekkür ederiz. Ayrýca pirinçte KDV'nin % 8'den % 1'e inmesi hususundaki mücadeleniz ve çalýþmalarýnýz için de üreticiler adýna teþekküre deriz" Baðcý da "Ýskilip ve bölge halkýmýza hemþerilerimize ne söz verdiysek ýsrarla takipçisi olduk ve sonuçlandýrdýk. Hem Çankýrý-Ankara yolu hem de Kýzýlýrmak Sulama Projesinin ( da) bölge için ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Biz de bunun mücadelesini verdik. Milletvekilleri olarak Bayat, Ýskilip, Oðuzlar, Uðurludað ilçelerimiz için yol çok acil ve önemli bir meseledir. Ýhale edilmiþtir. Hayýrlý olsun. Ayný þekilde Sulama Projesi bölge halkýnýn ekmeðini büyültecektir. Basýnçlý sulama ile modern sulama teknikleri kullanýlacak, ürün deseni deðiþecek, hububatýn yanýnda þeker pancarý, ayçiçeði, çeltik ve soðan ekimi artacak, sebzecilik daha da geliþecek, verim artýþý ile gelir artýþý yaþanacaktýr. Söz verdik ve sözümüzü yerine getirmenin huzuru içindeyiz" Çatma ve Baðcý daha sonra yatýrýmlar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. -ÝSKÝLÝP'DE ELEKTÝRK DE YER ALTINA ALINACAK- Çatma, kanalizasyon ve yaðmur suyuna ilave olarak içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi ve elektriðin þehrin belli bölgelerinde yer altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn yapýldýðýný, bu nedenle vatandaþlarýmýza rahatsýzlýk verdiklerini, ama bir müddet daha anlayýþ beklediklerini söyleyerek Baðcý'dan þehir içi elektrik alt yapýsýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi için destek istedi. Baðcý, YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'u arayarak bu talebi iletti. Çatma Ýskilip Stadýnýn standardýnýn düþtüðünü belirterek Sentetik Çim Saha ve ayný alana Gençlik Merkezi yapýlmasýný talep etti. Baðcý 2015 yýlý Ek Programýna bu projeleri teklif edeceklerini belirtti. Baðcý yapýlan görüþmede Ýskilip Saðlýk Meslek Lisesi projesi ile ilgili bilgiler vererek 2015 yýlý bütçe görüþmelerinde yatýrým programýna alýnmasýný talep ettiðini ve takiplerinde olan önemli bir eðitim alt yapýsý projesi olduðunu söyleyerek, "Ýnþallah önümüzdeki haftalarda yatýrým detaylarý belirlenecek ve bizde bu konuda Ýskilip'e bir müjde daha vereceðiz" Baðcý son olarak þunlarý ifade etti: "Son 4 yýlda Ýskilip ilçemiz ve bölge için yaklaþýk 400 milyon TL'lik yatýrýmý tamamladýk ve ihale ederek yapýmlarýna baþladýk. "Ýskilip'e bir þey yapýlmadý, Ýskilip sahipsiz, Ýskilip unutuldu" laflarýna ancak bu sözleri söyleyenler ve yandaþlarý inanýr. Kim "Ýskilip'e bir þey yapýlmamýþtýr" diyorsa AK Parti'den her bir arkadaþýmýz gereke ilçeden gerekse ilden ya da Milletvekilleri olarak bizler onunla tartýþmaya ve AK Parti Ýktidarlarýnýn 12 yýlýnda gerek Ýskilip'e gerekse Çorum'a yapýlan yatýrýmlarý ve hizmetleri anlatmaya hazýrýz. Kimse yok sayarak, görmezden gelerek, küçümseyerek siyasette kendine alan açmaya çalýþmasýn. Buna kendilerinden baþka kimseyi inandýramazlar. Onlara en güzel cevabý da millet seçimlerde verdi, gene verecektir." Baðcý, "Ýskilip AK Parti Ýktidarlarý dönemlerinde altyapý ve üst yapý yatýrýmlarý ile hizmetlerden hak ettiði payý almýþtýr ve almaya da devam edecektir. Ýskilip ve bölge ilçelerimiz hemþerilerimizi mutlu etmeye sevindirmeye devam edeceðiz. Bizler bekleneni yaptýk ve yapmaya da devam edeceðiz. Yol ve sulama ihaleleri hayýrlý olsun" Baðcý ayrýca doðalgaz ile ilgili BOTAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Abdulvahit Fidan ile görüþerek bilgi aldý ve þunlarý söyledi: "Ýnþallah önümüzdeki aylarda doðalgaz ihalesi ile ilgili tarihi ve müjdeyi vereceðiz. Biz hiçbir zaman aldatan olmadýk." YEDAÞ'tan Ortaköy'de elektrik kesintisi Ortaköy Belediyesi'nden Karahacip'e yardým Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Karahacip köyü okuluna yarým etti. Yeni açýlacak olan etüt sýnýfýna destek vermenin yanýnda okula bir kamelya baðýþýnda bulundu.ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Karahacip Þehit Erdal Öztaþ ilk ve ortaokulu öðrencilerinin ve öðretmenlerinin kullanmasý için okul bahçesine bir kamelya yaptýrdý. Okul Müdürü Neslihan Gülsoy, Baþkan Taner Ýspir'in bu hediyesine ve desteklerine çok memnun olduðunu belirterek teþekkür etti. Büyük, müdürlerle TEOG deðerlendirmesi yaptý Ortaokullar 1. dönem Eðitim Öðretim ve Ortak Sýnav (TEOG) deðerlendirme toplantýsý yapýldý. TEOG deðerlendirme toplantýsý Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, merkez ve merkeze baðlý ortaokul müdürleri katýldý. Ortaokullarýn 1. dönem eðitim öðretim durumlarýnýn ele alýndýðý toplantýda 1. ortak sýnavlarýn (TEOG) genel bir deðerlendirmesi yapýldý. Toplantýda ayrýca, 2. dönem yapýlacak eðitim - öðretim faaliyetleri ile 2. ortak sýnavlarda (TEOG) yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþarý dilekleri ile toplantý sona erdi. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ortaköy ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden Ortaköy ilçesine baðlý Yaylacýk, Fýndýklý ve Kýzýlhamza köyleri etkilenecek. Servisi

7 HABER Apo dayý dualarla 7 hakka uðurlandý "Benim davam, makam mevki davasý deðil" Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Abdullah Keskin dün Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýkta topraða verildi. Abdullah Keskin'in cenazesine Çorum ve Çorum dýþýndan çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Ailesi olarak, merhuma Allah (C.C)'dan Rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Bahadýr YÜCEL CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse seçim çalýþmalarýna devam ediyor.çorum'da merkez ve köylerde ev ziyaretleri ve cem evleri ziyaretleri yapan Köse, buralarda parti politikalarý hakkýnda vatandaþlara açýklamalarda bulunuyor. Milletvekili Köse, seçim dönemi boyunca Çorum'da CHP'nin sözcüsü olacaðýný belirtti. Konuþmalarýnda, çiftçi, iþçi, esnaf ve emekli kesimin sorunlarýna, eðitim reformlarý, basýnýn özgürlüðü gibi konulara, gerekli görülen sosyal yardýmlar olmak üzere, daha birçok konuda net objektif parti programý belirlediklerini ifade eden Köse, örneðin her eve asgari maaþ ve geçim düzeyinde net nakit yardýmý yapýlacaðýný kaydetti.köse, "Bu bahsettiðimiz plan ve projelerimiz devlet bütçesinin yalnýzca bir kýsmýna karþýlýk gelmektedir. Yani bütçeye az miktarda yük getirmektedir" Ayrýca Milletvekili Köse, vatandaþlarýn tekrar aday olup olmayacaðý yönündeki sorularýný da þu þekilde cevapladý: "Vatandaþlarýmýzdan ve parti örgütlerimizden gelen olumlu talebi görmezden gelemiyorum. Üç buçuk yýldýr milletvekili olarak parlamentoda Çorum'u CHP adýna dürüstçe, namusluca, ahlaklýca temsil etmeye çalýþtým. Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçildim. Elimden geldiði kadar her yerde, her koþulda, vatandaþlarýmýzýn acý tatlý günlerinde yanlarýnda olmaya çalýþtým. Bürokrasi ve milletvekilliði konusunda büyük tecrübe, deneyim kazandým. Asýl milletvekilliði bundan sonra baþlýyor. Eðer halkýmýz destek verir, omuz verir ve bir daha seçilmemi saðlarsa, Çorum'a ve partililerimize daha çok faydalý olacaðýma inanýyorum. Benim davam, makam mevki davasý deðil. Haklý halkýn, hak davasý; ezilen, horlanan, insanýmýz için Sezar'ýn hakkýnýn Sezar'a verilmesi sevdasýdýr. Ayrýca hiç birimizin hepimiz kadar güçlü olamayacaðýný herkesin bilmesini istiyorum." Hitit MTAL þimdide Gastronomi Festivalinde yarýþacak Antalya Uluslararasý Altýn Kep yarýþmasýndan dönen Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri ardýndan Gastronomi Festivalinde yarýþmak için Ýstanbul'a gitti. Ekipte Hitit Üniversitesi öðrencisi Ýlknur Doðancý, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Aynur Yeþil ve Ebru Has, okul Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Bölümü öðretmenleri Nuran Köse Özkurþunlu ve Sever Serim yer alýyor. Yarýþma 30 Ocak 2015 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde Uluslararasý Mutfak Günleri kapsamýnda yapýlacak. Uluslararasý Ýstanbul Mutfak Günleri, Türk mutfaðýný dünyanýn diðer mutfak kültürleri ile buluþturmak, ülkemizin aþçýlarý ile dünyanýn önde gelen aþçýlarý arasýnda yakýnlaþmayý ve karþýlýklý bilgi alýþveriþini saðlamak amacýyla düzenlenen uluslararasý bir gastronomi yarýþmasý olarak dikkat çekiyor. Türkiye Aþçýlar ve Þefler Federasyonu'nun 2008 yýlýnda WACS'a üyeliðinin kabul edilmesinin ardýndan 13.sü gerçekleþtirecek olan festival uluslararasý anlamda daha da önem kazanýyor. Dünya Þefler Birliði'nin (WACS) belirlediði standartlar çerçevesinde yapýlacak yarýþmalarda baþarý gösteren þefler madalyalarýn yaný sýra dünya genelinde geçerliliði olan sertifikalarýn sahipleri olacaklar. KANDER'e "Hasta Haklarý" ve "Organ Baðýþý" eðitimi Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinde (KANDER) "Hasta Haklarý" ve "Organ Baðýþý" konulu eðitim düzenlendi.hasta Haklarý Ýl Koordinatörlüðü çalýþanlarýnýn verdiði eðitime dernek üyeleri katýldý.eðitimde, hasta haklarý içinde yer alan saðlýk hizmetlerinden genel olarak faydalanma hakký, bilgilendirme ve bilgi isteme hakký, saðlýk kuruluþunu ve personelini seçme ve deðiþtirme hakký, mahremiyet hakký, saygýnlýk görme ve rahatlýk hakký gibi konularda bilgiler verildi.eðitimde hasta haklarýnýn yaný sýra hasta sorumluluklarý konularýna da deðinildi.ayrýca katýlýmcýlara organ baðýþý konusu ve önemi konusunda bir sunum yapýlýrken, organ baðýþý konusunda sýk karþýlaþýlan sorulara deðinildi ve dernek üyelerinin organ baðýþlarý kabul edildi. Hasta haklarý konusunda ihlale uðranýldýðý düþünüldüðünde internetten https://hastahaklari.saglik.gov.tr adresine ve saðlýk kurumlarýndaki hasta iletiþim birimlerine baþvurulabileceði belirtilerek eðitim soru cevap bölümü ile sona erdi.ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise, hasta haklarý ve organ baðýþý konusunda yapýlan bu eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarýnýn yýl boyunca devam edeceðini ve bu sayede toplumda farkýndalýk oluþturmayý hedeflediklerini kaydetti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf örencileri stres attý Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde son sýnýf öðrencileri için çið köfte partisi düzenledi. Öðrenciler için sosyal aktivite kapsamýnda böyle bir parti düzenlediklerini söyleyen Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz, yarýyýl tatili olmasýna raðmen son sýnýf öðrencilerinin üniversite sýnavlarýna hazýrlandýklarýný, düzenledikleri çið köfte partisiyle de öðrencilerin streslerini atmalarýný istediklerini belirtti. Tokgöz "Okulumuzda dersler kadar sosyal faaliyetlerde önemlidir. Biz okul olarak sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Öðrencilerimizin motivasyonunu her zaman canlý tutmak istiyoruz ve bunun bilincinde olup zaman zaman öðrencilerimiz için sosyal faaliyetler yapýyoruz. Bu hafta da stres atmalarý amacýyla Öðrencilerimize çið köfte partisi düzenledik. Elimizden geldiði kadar öðrencilerimiz için bu tür sosyal aktiviteler düzenlemeye devam edeceðiz" Öðrenciler düzenlenen çið köfte partisinin moral- motivasyon açýndan son derece faydalý olduðunu, belirterek, "Okulumuz tarafýndan düzenlenen çið köfte partisi çok güzel ve keyifli geçti. Biz çok güzel eðlenip stres attýk. Zaman zaman böyle partilerin düzenlenmesi bizim için iyi oluyor. Çünkü hep ders olmuyor. Okulumuz bu konuda duyarlýdýr. Bize hep sosyal aktiviteler kapsamýnda etkinlikler düzenliyor. Okul idarecilerimize, hocalarýmýza ve velilerimize teþekkür ediyoruz" dediler. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Bebekler güven duygusunu Öperek kazanýyor Kaftan Nasrettin Hoca bir dükkana girer, kendisine uygun kaftan bakmaktadýr. Pahalýlar dan birini gözüne kestirir... Giyer, fiyatýný sorar. Satýcý "10 akçe hocam" der. Nasrettin Hoca "Pahalýymýþ... Daha ucuzu yok mu bunlarýn?" der ve giydiði kaftaný çýkarýr. Satýcý Nasrettin Hoca ya 5 akçelik bir kaftan çýkarýr, Nasrettin Hoca kaftaný giyer ve dükkandan çýkar. Satýcý arkasýndan baðýrýr: "Hocam aldýðýn kaftanýn parasýný vermeyi unuttun?" Nasrettin Hoca: "Pahalýsýný býraktým, onun yerine ucuzunu aldým ya!" der. Satýcý: "Hocam pahalý olanýn parasýný vermemiþtin ki!" deyince Hoca; "Be hey adam!.. Almadýðým þeyin parasýný niye vereyim?" der ve uzaklaþýr. 19:55 Seksenler Kelime Avý Günün Sudoku Bulmacasý Hayatýn ilk yýlýnda bebeðin psikososyal faaliyeti, güvenmeyi öðrenmek. Bebekle annesi arasýndaki iliþkiden doðan güven duygusu ileride kurulacak iliþkilerin temelini oluþturur. Güven duygusunun oluþumunda annenin sevgisini ifade eden dengeli ve kararlý tutumu büyük önem taþýr. Bunun temelleri ise bebeklik döneminde beslenme, temas, uyku ve temizlik ihtiyaçlarýnýn belirli bir düzen içinde karþýlanmasýyla atýlýr. Bebekle anne, doðumdan hemen sonraki 2-3 gün içinde birbirlerine uyum saðlarlar. Bu dönemde beraberliðin en yoðun yaþandýðý kýsým beslenme zamanlarýdýr. Beslenme, anne-çocuk iliþkisinde ilk ve en önemli dönemdir. Bu baðlamda fizyolojik ve psikolojik, açýdan yoðun bir beraberliðin saðlanmasý bakýmýndan anne sütü ile beslenme, biberonla beslenmeye oranla daha etkilidir. Anneçocuk iliþkisi beslenme ile birlikte, çocuðun banyosu ve altýnýn deðiþtirilmesiyle geniþler. Bu iliþki fiziksel temas büyük önem taþýr. Annenin beden kokusu, ýsýsý ve bebekle temasý iletiþim açýsýnda çok önemlidir. Annenin yokluðundan kaynaklanan duygusal yoksunluk çocukta duygusal ve sosyal geliþim gerilemesine ve gecikmesine neden olmaktadýr. ÝLK 18 AYA DÝKKAT EDÝN Uzmanlar en baþarýlý anne-çocuk iliþkisinin bebeðin doðal faaliyetine annenin getirdiði, geliþtirdiði cevapla baþladýðýný ve geliþimin temelinde anne ile çocuk arasýndaki sýcak iliþkinin bulunduðu ifade etti. Ýlk 18 aylýk dönem içinde çocuðun temel baðýmlýlýk ihtiyaçlarý karþýlanmazsa, çocuk kendini kiþilik geliþimi açýsýndan özerklik dönemi olan ikinci evreye hazýr hissetmiyor. Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Demirdöven, Çocuklarýn geliþiminde doðumdan itibaren anne ilgisinin sevginin bir yansýmasý olarak öpmek de bebeðin saðlýklý ruh geliþimine katkýda bulunur. Demirdöven, bebekleri öpüp koklarken þu noktalara dikkat edilmesi gerektiðine de iþaret etti. ALKOL VE SÝGARA OLUMSUZ ETKÝLÝYOR 1. Özellikle savunma sistemi henüz yeterince geliþmemiþ olan prematüre bebeklerle, aðýz temasýndan kaçýnýlmalýdýr. 2. Zamanýnda doðmuþ bebekleri de ilk 3 ay içinde aðýz ve tükürük temasýndan korumak gerekir. 3. Üçüncü aydan sonra bebekleri buse þeklinde öpmek genellikle zarar vermez, hatta faydalýdýr da. Özellikle annelerinin bebeklerini öpmeleri, bebeðin ruh saðlýðýný olumlu yönde etkiler. 4. Öksüren, burun akýntýsý olan, ateþi olan kiþilerin bebeðe enfeksiyon bulaþtýrmamak için bebekleri buse þeklinde de olsa öpmemeleri gerekir. 5. Bebekleri kesinlikle aðýzlarýndan öpmemek gerekir. Çünkü aðýz florasýndaki mikroplar bu þekilde bebeðe bulaþtýrýlmýþ olur. 6. Sigara içen kiþilerin de bebekleri öpmesi doðru olmaz. Bebek nahoþ kokuyu fark eder. Ýlerdeki yaþamýnda ruh saðlýðýna olumsuz katký yapar. 7. Alkol alan kiþilerin de alkollüyken bebeklerden kesinlikle uzak durmasý gerekir. Bebeði öpmek için ona yaklaþmamalýdýr. Bebek odaya alkollü giren kiþinin kokusunu hemen tanýr ve o kiþiye karþý negatif algý geliþtirir. Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. 20:00 Güldür Güldür Sevilen karakterler Bahadýr ve babasý Bilal, müzede tarihin en eski ve deðerli heykellerinden birine zarar verirse baþlarýna ne gelir? Mahkemede hakim ve avukat nasýl bir ceza uygulayacak? Bahadýr heykele neden zarar vermiþ? Bir dizide rol bulan Hüseyin ve menajeri Ýbrahim'in bilmedikleri durum ne? Hüseyin'in oynadýðý dizinin yönetmeni Mesut neden sürekli Hüseyin'e kýzýyor? Model grubunun Hüseyin ve Ýbrahim ile ne alakasý var? Ýsmail boþandýðý eþi Mehtap'ý yeniden istemeye gelirse Mehtap'ýn ailesi nasýl tepki verecek? Þevket eski ve müstakbel damadý Ýsmail'i niçin sevmiyor? 21:45 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sinema Cadýlar Zamaný Çocukluktan beri kardeþ gibi büyüyen ve yýllarca savaþtýktan sonra evlerine dönen iki arkadaþ, vebanýn her þeyi yakýp yýktýðýný görür. Bu manzara karþýsýnda her ne kadar hayretler içerisinde kalsalar da buna bir çözüm yolu bulmalarý gerekmektedir. Kilisenin ileri gelenleri bir kýzý cadýlýkla suçlamaktadýr ve onlara göre bütün olanlarýn sorumlusu odur. Ýki arkadaþýn bu kýzý çok uzaklardaki bir manastýra götürmeleri emredilir. Böylece manastýrdaki rahipler kýzýn neden olduðu laneti kaldýrmak için ayinler yapacaktýr. II. Mehmed 27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü þafak vaktinde, devletin baþkenti olan Edirne'de, II. Murat'ýn dördüncü[8] oðlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki cennetkuþu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandýrýlmýþtýr.mehmed iki yaþýna kadar Edirne'de kaldýktan sonra 1434 te sütninesi ve küçük aðabeyi Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaþýndaki büyük aðabeyi Ahmed in Rum sancakbeyi olduðu Amasya'ya gönderildi. Burada aðabeyi Ahmed'in erken yaþta ölmesi üzerine Mehmed altý yaþýnda Rum sancakbeyi oldu (Ýnalcýk'a göre þüpheli). Diðer aðabeyi Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Ýki yýl sonra babalarý II. Murat'ýn talimatýyla iki kardeþ yer deðiþtirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. Mehmed in eðitimi için babasý çeþitli hocalar görevlendirdi. Ancak zeki olduðu kadar hýrçýn bir çocuk olan Mehmed in eðitilmesi kolay olmadý. Sonunda babasý heybetli ve otoriter bir alim olan Molla Gürani yi görevlendirdi. Anlatýlana göre Murad, Gürani'ye bir deðnek vermiþ ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasýný söylemiþti. Molla Gürani Mehmed e, dersini dikkate almayan bir öðrencinin hocasý tarafýndan dövülmesi ile ilgili edebi bir cümleyi inceletmiþ, Mehmed durumun ciddiyetini kavrayarak eðitimine önem vermeye baþlamýþtýr.þehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarýnýn yaný sýra bilgi edindiði Batýlý þahsiyetler de bulunmaktaydý. Saruhan (Manisa) sarayýnda Ýtalyan hümanisti Anconalý Ciriaco ve saraydaki baþka Ýtalyanlar onun Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarýnýn hayatlarýyla ilgili kitaplar okumasýna önayak olmuþtu. Bu durum Þehzade Mehmed'e kazandýrmýþtýr. çok-kültürlülük BALLI TAHÝNLÝ SARMA Malzemeler 3 Yufka 1.5 Su Bardaðý Tahin 1 Su Bardaðý Bal 1 Su Bardaðý Dövülmüþ Fýndýk 1 Tatlý Kaþýðý Mahlep 1 Yumurta Sarýsý 1/2 Su Bardaðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Çukur bir kapta tahin, bal, mahlep ve dövülmüþ fýndýðý iyice karýþtýrýn. Bir yufkayý tezgaha yayýn. Hazýrladýðýnýz harcýn üçte birini yufkanýn üzerine yayýn.ikinci yufkayý harcýn üzerine yayarak ayný iþlemi tekrarlayýn.üçüncü yufkanýn üzerine de kalan harcý yaydýktan sonra, yufkayý ortadan ikiye bölün.yuvarlak kýsmýndan baþlayarak yufkayý rulo þeklinde sarýn Yufkanýn diðer yansý için de ayný iþlemi uyguladýktan sonra 5 cm eninde verev olarak dilimlere ayýrýn. Dilimleri tepsiye yerleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürün. Önceden ýsýtýlmýþ 170 derece fýrýnda kýzarana kadar piþirin. Servis tabaðýna alýp üzerlerine pudra þekeri serpin. Ben kilitten seslenen bir kapý anahtarý gibiyim sanki. Sanýr mýsýn ki benim sözüm sadece bir sözdür. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Ip Man 21:45 Cadýlar Zamaný 23:30 Milletin Abisi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Yakýþýklý 21:50 Haber Saati 22:50 Kusursuz Fýrtýna 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:30 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 5N 1K Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Seksenler 23:00 Duman Olmadan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Piton Yýlan Adasý

9 "Demiryolu 2015 yatýrým programýnda" HABER 9 Vali Ahmet Kara, 2014 yýlý sonu itibariyle Çorum'- da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 296 adet proje üzeninde çalýþýldýðýný belirterek, bu projelerin toplam proje tutarýnýn 1 milyar 781 milyon 754 bin TL olduðunu açýkladý. Vali Kara, 296 proje için ayrýlan 2014 yýlý ödeneðinin 473 milyon 037 bin TL, yýl içerisinde nakdi gerçekleþmenin ise 339 milyon 535 bin TL olduðunu bildirdi. Vali Kara, 2014 yýlý yatýrým programýnda 2013 yýlýna göre program yýlý ödeneðinde %38, dönem içi nakdi harcama miktarýnda ise %63'lük bir artýþ yaþandýðýný kaydetti. Ýl Koordinasyon Kurulu'nun 2015 yýlý 1. Dönem Ýl Toplantýsý dün gerçekleþtirildi. Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya yatýrýmcý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkilileri katýldý. Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 296 adet yatýrým projesinin bulunduðunu açýklayan Vali Ahmet Kara, bunlarýn 6'sýnýn Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'ne, 72'sinin DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü'ne, 9'unun Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü'ne, 67'sinin Amasya Orman Bölge Müdürlüðü'ne, 11'inin Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü'ne, 4'ünün Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðüne,, 27'sinin Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði'ne, 5'inin Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'ne, 5'inin Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðüne, 7'sinin Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne, 30'unun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, 8'inin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne, 16'sýnýn Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne, 30'unun ise Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü'ne ait olduðunu bildirdi. 296 projeden 177'sinin tamamlandýðýný, 83 projenin devam ettiðini, 19 projenin ihale aþamasýnda olduðunu, 17 projele ise henüz baþlanýlmadýðýný anlatan Vali Kara, projelerin toplam tutarýnýn 1 milyar 781 milyon 754 bin TL olduðunu ifade etti. Vali Kara, Çorum'daki yatýrýmlarýn 92 tanesinin tarým, 38 tanesinin ormancýlýk, 33 tanesinin enerji, 19 tanesinin ulaþtýrma, 3 tanesinin konut, 49 tanesinin eðitim-kültürspor, 7 tanesinin saðlýk, 15 tanesinin sosyal altyapý, 28 tanesinin haritakadastro-imar ve 12 tanesinin ise diðer sektörlerden oluþtuðunu söyledi. Vali Kara, 2014 yýlý yatýrýmlarý için Çorum'a ayrýlan program yýlý ödeneðinin 473 milyon 037 bin TL, yýl içi nakdi harcamanýn 339 milyon 533 bin TL, yýl içi nakdi gerçekleþme oranýnýn ise %79 seviyesinde kaldýðýný bildirdi. -"DEMÝRYOLU 2015 YATIRIM PROGRAMINDA"- Vali Ahmet Kara, KÖYDES projesin kapsamýnda yapýlanlar hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "KÖYDES projesi kapsamýnda ilimiz için toplam 8 milyon 327 bin lira ödenek gönderilmiþtir yýlý Eylül döneminden kalan içme suyu programýna ait 945 bin TL ile toplam 9 milyon 272 bin 471 TL oyup bu ödenekten Tahsisat Komisyonu Kararýna göre içme suyu projelerine 1 milyon 945 bin TL, yol projelerine 5 milyon 810 bin TL, sulamaya 267 bin TL, ortak alým ödeneðine 1 milyon 249 bin TL ayrýldý yýlý yatýrým programý 14 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. Ýlimiz açýsýndan büyük önem arz eden demiryolu projesi de yatýrým programýnda yer almýþtýr." Yasin YÜCEL Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, Çorum halkýna suyu tasarruflu kullanmalarý çaðrýsýnda bulunurken, Vali Ahmet Kara ise "Çorum ileride su yoksulu bir kent olabilir. O nedenle suyu çok dikkatli kullanmalýyýz" uyarýsýnda bulundu yýlýnýn 1. Dönem Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda Bölge Müdürlüðü'nün Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, içme suyunu tasarruflu kullanmalarý konusunda Çorum halkýna çaðrýda bulundu. Son yýllarda etkili olan aþýrý kuraklýðýn Çorum'daki içme suyu kaynaklarýný ciddi biçimde etkilediðini ifade eden Murat Acu, "Çorum'daki mevcut içme suyu rezervleri geçen yýlki rezervlerin çok gerisinde kaldý. Ýçme suyu konusunda Çorum halkýnýn yapacaðý en güzel þey suyu tasarruflu kullanmalarýdýr" Çorum'da yaþanmasý muhtemel olasý içme suyu sýkýntýsýna karþý Bakanlýk olarak B planlarýnýn bulunduðunu ifade eden Murat Acu, "Bu konuda 59 kilometrelik Koçhisar Barajý Ýsale Hattý ile Yenihayat Barajý Derivasyonlarýný bir an önce tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda bu iki proje Çorum için büyük önem taþýyor. Ancak olasý içme suyu sýkýntýsýna karþý en güzel yöntem suyun tasarruflu kullanýlmasýdýr. Bu konuda Çorum halkýndan duyarlýlýk bekliyoruz" ifadesini kullandý. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Vali Ahmet Kara ise özellikle su tasarrufunun Çorum açýsýndan büyük önem taþýdýðýna dikkat çekerek, "Çorum'daki baraj havzalarý genel olarak su tutmaya müsait deðil. Çorum'daki barajlarýn su tutmasý için mutlaka kar yaðmasý gerekiyor. Aksi halde ne kadar yaðmur yaðarsa yaðsýn bunun içme suyu rezervlerine bir katkýsý olmuyor. Þunu belirtmeliyim ki eðer kuraklýk böyle devam ederse ileride Çorum su yoksulu bir kent haline gelebilir. Bu nedenle suyu tasarruflu bir þekilde son derece dikkatli kumlanmalýyýz" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Koordinasyon kurulu yatýrýmlarý görüþtü Süreyya Ciliv Turkcell'den ayrýldý Çorum Ýl Koordinasyon Kurulu'nun 2015 yýlý ilk toplantýsý dün gerçekleþtirildi. Vali Ahmet Kara'nýn baþkanlýðýnda Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya yatýrýmcý kurum ve kuruluþlarýn bölge müdürleri, temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkilileri katýldý. Toplantýyý Vali Ahmet Kara ile birlikte Vali Yardýmcýsý Adem Saçan ve Çorum Valiliði Ýl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali Kýlýnçarslan yönetti. Çorum'daki yatýrýmlarýn, dönem faaliyetlerinin, yatýrým projeleri ile sektörlere göre yatýrým daðýlýmýnýn görüþüldüðü toplantýda belediye baþkanlarý ve kaymakamlar da taleplerini dile getirerek, kurum yetkilileri ile koordinasyon yoluna gitti..yasin YÜCEL Telekominikasyon þirketi Turkcell, Kamuoyu Aydýnlatma Platformu (KAP)'a yaptýðý açýklamada, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in görevinden ayrýldýðýný duyurdu.þirketten yapýlan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "9 Ocak 2007'de Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Süreyya Ciliv, 31 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrýlma kararý almýþtýr. Turkcell Yönetim Kurulu, Turkcell Genel Müdürlüðü görevine halihazýrda Teknoloji Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlker Kuruöz'ün mevcut görevine ek olarak vekalet etmesine karar vermiþtir. Ayrýca, yeni Turkcell Genel Müdürü atama sürecini baþlatmýþtýr." Süreyya Ciliv görevinden ayrýlma kararý ile ilgili olarak, "Turkcell'de geçirdiðim 8 yýlda bilgiyle, teknolojiyle, inovasyonla, ve güçlü takým oyunuyla müþterilerimize, milletimize, sektöre ve hissedarlarýmýza deðer yaratmak için çalýþtýk. Bu yolculukta bize inanan ve eþlik eden tüm takým arkadaþlarýma, müþterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize ve iþ ortaklarýmýza teþekkürlerimi sunuyorum. Emanet aldýðým bayraðý teslim ederken birlikte çalýþtýðýmýz bu güçlü ekibin Turkcell'i daha da ileriye taþýyacaðýna inanýyorum." Turkcell Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Akça da "Turkcell olarak Sayýn Süreyya Ciliv'in Genel Müdürlüðü döneminde birçok ilke ve baþarýlara imza attýk. Sayýn Ciliv, þirketimizin bir GSM þirketinden, bugün Türkiye'nin ve bölgenin önemli iletiþim ve teknoloji þirketine dönüþümüne liderlik etmiþtir. Kendisine bugüne dek saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür ediyor, bundan sonraki iþ ve özel yaþamýnda baþarýlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

10 HABER 10 Kýrýkhanspor umutlu Kýrýkhanspor 3. Lig 1. Grup'ta Ankara'da Tutap Þekerspor'u farklý maðlup ederek yoluna devam ederken, teknik direktör Mehmet Çetin de gelecek için umutlu konuþtu. "Çýkýþýmýz devam edecek" Ankara'da zorlu bir maç oynayarak net skorla 4-0'lýk galibiyet alarak taraftarlarýný ve sporseverleri sevindiren Kýrýkhanspor, daha da iyi olmak için çalýþýyor. Kýrýkhanspor'un genç teknik direktörü Mehmet Çetin de yaptýðý açýklamada "Çýkýþýmýz devam edecek" Teknik Patron Çetin "Artýk bundan sonra daha iyi çalýþýp daha iyi maçlar kazanarak yolumuza devam edeceðiz. Kýrýkhanspor'u iyi yerlere getirmek için var gücümüzle çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý. (Spor servisi) Aydýn Gülmez: Yenemeceðimiz takým yok Batman Petrolspor, Zonguldak Kömür galibiyetiyle moral bulurken, Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez takýmýn performansýný beðendiðini söyledi. Batman Petrolspor, Zonguldak Kömür galibiyetiyle moral bulurken, Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez takýmýn performansýný beðendiðini söyledi. Zorlu maçta kendilerini yalnýz býrakmayanlara da teþekkür eden Gülmez: " Kömürspor maçýnda bizleri yalnýz býrakmayan taraftarýmýza, Belediye Eþbaþkanýmýz Sabri Özdemir'e, AK Parti Ýl Baþkaný Diyaddin Uçar'a ve yönetimine teþekkür ederim. Bu galibiyeti bizlere yaþatan Futbolcularýmýza ve teknik heyetimizi de kutlarým. 1-0 maðlup duruma düþmemize raðmen futbolcularýmýz iyi mücadele edip, galip gelmesini bildiler. Ýkinci devrede skoru koruyabildiler. Takýmda bazý eksiklikler ilk maçta göze çarptý. Ýlerleyen haftalarda bu eksiklikler giderilecek. Bu takýmýn bu ligde yenemeyeceði takým yoktur" diye konuþtu. (Spor servisi) 3.lig 1.grup lideri Darýca G.B, ligin 19'ncu haftasýnda karþý karþýya geleceði Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde dün saat 15:00'da baþlayan antrenman, yaklaþýk 1 saat 20 dakika sürdü. Hafif bir tempoda gerçekleþtirilen antrenmanda, Darýca G.B'de Niðde mesaisi Bursa Nilüferspor zaferinden futbolcularýn neþeli olduklarý gözlemlendi. Çok zor bir deplasmandan kayýpsýz dönerek önemli bir fikstür avantajýný da eline geçiren Darýca G.B, Niðde Belediyespor'u saha ve seyircisinin de avantajýyla birlikte devirerek þampiyonluk yürüyüþünü emin adýmlarla sürdürmeyi hedefliyor. (Spor servisi) Petrolspor karanfil daðýtýyor Zonguldak Kömürspor'u Batman'da aðýrlayan 3. Lig 1. grup temsilcisi Petrolspor, Zonguldak Kömürspor'u baðrýna bastý. Karanfil ve çiçeklerle Zonguldak kafilesini karþýlayan Kýrmýzý-Beyazlýlar, gruptaki bazý takýmlara da anlamlý mesaj verdi; 'Dostluk böyle olur.' Maç öncesinde Batman taraftarý, Zonguldak taraftarlarýna buket çiçeði verdi ve 'hoþ geldiniz' tezahüratta bulunup centilmenlikte bulunmasý konuk takýmýn yöneticilerini mutlu etti. Devamý "RAKÝPLERÝMÝZE ZEYTÝN DALI UZATACAÐIZ" Maç öncesinde konuk ekibin yöneticilerini otelde ziyaret ettiklerini belirten Petrolspor A.Þ Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez; "Bu centilmenliði sadece Zonguldak kafilesine yapmadýk. Ýlkyarýda evimize gelen Bursa Nilüfer'e de ev sahipliði yapmýþtýk. Sahamýza gelen tüm rakiplerimize zeytin dalý uzatmaya devam edeceðiz. Batman'ýn centilmen bir ekip olduðunu duyuracaðýz" ZONGULDAK'TAN BATMAN'A TEÞEKKÜR Kafilelerinin yaný sýra Zonguldak'tan gelen taraftarlarýna Batmanlý futbolseverlerin gösterdiði ilgiye teþekkür eden Zonguldak Kömürspor yöneticileri, sosyal medyadan Batman'da gördükleri ilgiye teþekkür etti. Zonguldak Kömürsporlu yöneticilerin twitter hesabýndaki mesajýnda; "Batman Petrolspor camiasýna göstermiþ olduklarý misafirperverlikten dolayý teþekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarýnda baþarýlar dileriz" denildi. Batman Petrolspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maç bitiminde bir araya gelen iki taraftar dostluðu pekiþtirdi. (Spor servisi) Melih Þencan Kýzýlcabölükspor'da Ýkinci Transfer ve Tescil Dönemi 2 Þubat'da bitiyor futbol sezonunda Ýkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün (6 Ocak 2015 Salý) baþladý. Transfer ve Tescil Dönemi, FIFA kurallarý gereði 4 hafta (28 gün) sürecek ve 2 Þubat 2015'te sona erecek. Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 10 Haziran - 1 Eylül 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþmiþti. Profesyonel liglerde mücadele eden takýmlar ikinci taransfer dönemünün kapanacak olamsý ile birlikt hem kulüpler hemde futbolcular transferin kapanýþ gününe kadar takýmlarýna takviyeler yaparak süreyi en iyi þekilde deðerlendirmek için çalýþmalarýný yoðun þekilde sürdürüyorlar. (Spor servisi) Devre arasý transfer döneminde yaptýðý kaliteli transferlerle gücüne güç katan Kýzýlcabölükspor' umuz, Manisaspor' da forma giyen Melih Þencan' ý transfer etti.31 Ocak 1995 doðumlu genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapýyor. 2014/2015 sezonunun ilk yarýsýnda Manisaspor U- 21 takýmýnda forma giyen Melih, 15 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Futbola Bigaspor' da baþlayan genç stoper, geçtiðimiz sezon Manisaspor' la sözleþme imzalayarak profesyonel olmuþtur. Melih Þencan Kýzýlcabölükspor' a geldiði için çok mutlu olduðunu ve formanýn hakkýný vermek istediðini belirtti. (Spor servisi) 93 yaþýndaki Hüseyin dede camiye gitmek için geri geri yürüyor 93 yaþýndaki Giresunlu Hasan Hüseyin Topçu yaþlýlýðýn getirdiði hastalýklar sebebiyle hafif meyilli yerlerde dahi yürümekte zorlanýyor. Hüseyin dede bu durumu iki elinde deðnekle geri geri yürüyerek çözmüþ. Hüseyin dede, Turgut Özal dan sonra kalbine pil takýlan ilk TC vatandaþý olma özelliði de taþýyor. Geçen süreçte kalp pili üç defa durmuþ. Þuanda kalbinin fonksiyonu yüzde dört, pilin etkisi ise yüzde doksan altý. Doktorlarý Hüseyin dedenin bu oranlara raðmen hala hayatta olmasýný hayretle karþýlýyor. Görüntülerde Hüseyin dedeyi namazýný Tivekli köyü camisinde kýldýktan sonra tekrar evine dönerken görüyoruz. Görüntü komþusu tarafýndan cep telefonuyla kaydedilmiþ. Hüseyin amca yaþýna ve türlü hastalýklarýna raðmen yaný baþýndaki mezarlýða inat hayatýna devam ediyor. H. Ýbrahim Çalýþ Güvenlik görevlisine silah çekti Müteahhit iþ adamlarýndan Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn dün Özel Ýdare Bina giriþindeki güvenlik görevlisi ile tartýþtýðý ve silah çektiði iddia edildi. Edinilen bilgilere göre güvenlik görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn kimlik sormasý üzerine ' Sen beni tanýmýyor musun þeklinde ki cevap ile baþlayan tartýþma da Güvenlik Görevlisi Hasan Yýlmaz'ýn tanýmýyorum. Tanýmýþ olsam bile kayýt için kimlik gerekli demesi" üzerine H. Ýbrahim Çalýþ'ýn, 'Kimlik vermeden buraya gireceðim amirini ara diyerek arabadan inip kulübenin camýndan içeriye Güvenlik görevlisine müdahalede bulunduðu ve bunun üzerine Güvenlik görevlisinin cop ile dýþarý çýktýðý iddia edilirken, bunun üzerine H. Ýbrahim Çalýþ'ýn da arabada bulunan silahýný çekip silahýn kabzasý ile vurarak Hasan Yýlmaz'ý baþýndan yaraladýðý iddia edildi. Hasan Yýlmaz götürüldüðü hastanede baþýna dikiþ atýldý. Her iki tarafta ifadelerinde aðýr hakarete maruz kaldýklarýný iddia ederken, taraflarýn birbirlerinden þikayetçi olduklarý ve karakolda ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldýklarý ifade edildi. Kamera kayýtlarý ve görgü tanýklarýnýn ifadeleri ile olay mahkemeye taþýnmýþ oldu. AP milletvekili Schaake: 14 Aralýk kýrýlma noktasýydý Birleþmiþ Milletler'in (BM) Cenevre ofisinde yapýlan panelde Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Marietje Schaake'nin yorumlarý dikkat çekti. 14 Aralýk tarihinde özgür basýna darbeyi 'kýrýlma noktasý' olarak deðerlendiren AB milletvekili, "Türkiye'nin daha kötüye gitmesine dair endiþe duyduðumuz için üyelik müzakerelerini sonlandýrmýyoruz." ifadelerini kullandý.dün gerçekleþen panele online baðlanan Hollandalý milletvekili Schaake, Avrupa'daki Türkiye algýsýnýn deðiþtiðini söyledi. Türkiye'nin 2009 ile 2011 yýllarý arasýnda 'ekonomik anlamda yükselen, AB üyelik sürecinde ilerleme saðlayan ve Orta Doðu ülkelerine örnek ve lider bir ülke' olarak görüldüðünü ifade etti. Marietje Schaake, "Bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için ekonomik anlamda geliþmesi yeterli deðil. Uluslararasý geliþmeye doðru orantýlý olarak iç siyasetinde, demokratik ve insan haklarý çerçevesindeki ilerleyiþi önemli." diyerek Türkiye'nin iç siyasetini eleþtirdi. Altý yabancý sivil toplum kuruluþunun organize ettiði panelde konuþan Hollandalý siyasetçi; Gezi Parký olaylarýna, internet sansürlerini ve medyaya yapýlan baskýlarý hatýrlatarak Türkiye'nin yanlýþ yönde ilerlediðini vurguladý.ap Milletvekili Marietje Schaake, 14 Aralýk 2014 tarihinde özgür basýna yapýlan darbeyi 'kýrýlma noktasý' olarak tarif etti. Liberal demokrat Schaake, "Biz 14 Aralýk tarihinde yaþananlarý kýrýlma noktasý olarak görüyoruz. Konuyla ilgili olaðan üstü toplantý düzenledik ve deklarasyon yoluyla düþüncelerimizi ifade ettik." Konuþmasýnýn devamýnda, "Türkiye'nin yýllýk raporunu hazýrlýyoruz ve AB'de çok ama çok olumsuz bir havanýn estiðini söyleyebilirim. Türkiye, bizim AB olarak yaptýðýmýz açýklama, uyarý ve baskýlarý maalesef dikkate almýyor. Türkiye'nin daha kötüye gitmesine dair endiþe duyduðumuz için üyelik müzakerelerini sonlandýrmýyoruz." ifadelerini kullandý.

11 2 AÐUS- 29 OCAK 2015 PERÞEMBE SPOR 11 Ümitler Güreþ þöleni baþlýyor Dünya Güreþ Birliði tarafýndan Mart 2015 tarihleri arasýnda Polonya'da organize edilecek U-23 Avrupa Güreþ Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecek sporcularýn belirleneceði Türkiye Þampiyonasý, erkeklerde Çorum ilimizde bugün saat 10:00 da yapýlacak olan açýlýþ töreni ile baþlayacak. Türk güreþinde heyecan, tüm hýzýyla devam ediyor. Yýldýzlar ve gençler kategorilerinde uluslararasý arenada birçok baþarýnýn altýna imza atan güreþçilerimiz, U-23 kategorisinde de ay-yýldýzlý mayo ile minderi titretmeyi hedefliyor yýllarý arasýndaki sporcular ile doktor raporu alarak 1997 doðumlu sporcularýn katýlma hakkýna sahip olduðu U-23 Türkiye Þampiyonasý'nýn Grekoromen ve Serbest Stil Müsabakalarý, 29 Ocak - 01 Þubat tarihleri arasýnda Çorum'da, start alacak. Grekoromen ve Serbest Stil U-23 Türkiye Þampiyonasý, 29 Ocak Perþembe günü saat 10:00?da Çorum Atatürk Spor Salonu'nda açýlýþ töreni ile baþlayacak. Ümitler Türkiye güreþ þampiyonasýnýn Çorum'a kazandýlmasýnda büyük emekleri olan Belediye baþkan yardýmýcý ayrýca belediyespor kulüp baþkaný ve Güreþ federasyonu yönetim kurlu üyesi olan Zeki Gül þampiyona ile ilgili olak þu açýklamalarda bulundu" " yaþ arasý ümitler Türkiye güreþ þampiyonasýna Çorum ilimiz ev sahipliði yapacaktýr. Bu þampiyonanýn bir özelliðide Avrupa da ve Türkiye de ilk kez yapýlacak olmasýdýr. Geçtiðim ay içerisinde Güreþ federasyonu baþkaný Hamza Yerlikaya ile bir görüþme yapmýþtýk. Bu görüþmede Çorum 'a Çorum'un yetiþtirdiði güreþçilerimizden Nazmi Avluca bir maç öncesinde rakibine oyun hazýrlýðýnda büyük bir organizyon talep ettik. Federasyon baþkaný Hamza Yerlikaya da bu isteðimizi geri çevirmedi Avrupa da ve Türkiye de ilk kez yapýlacak olan yaþ arasý ümitler Türkiye güreþ þampiyonasýný Çorum ilimize verdi. Kendilerine Çorum halký adýna teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Güreþ Federasyonu baþkaný asrýn güreþçisi hamza yerlikaya da Çorum 'a gelerek açýlýþ törenlerine katýlmasý bekleniyor. Bugün baþlayacak olan güreþlere tüm güreþ severler davet edildi.(spor servisi) Belediyespor bugün toplanýyor Çorum belediyespor, geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda Kýzýlcabölük ile 1-1 beraberlik ile bitirdiði karþýlaþma sonrasýnda bu hafta sebatsporile maçý olmasý ve Sebatspor'un da ikinci yarýda ligdfen çekildiðini açýklamasý üzerine bu hafta maç yapmayacak olan kýrmýz siyahlý oyuncular kýzýlcabölük maçý sonrasýnda 3 günlük izine ayrýldýlar.pazartesi, Salý ve Çarþamba günlerini izinli olrak geçiren kýrmýzý siyahlý oyuncular bugün tesislerde toplanarak, gelecek hafta Çorum da konuk edecekleri ligin güçlü ekiplerinden Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Söz veriyor sonra sözünü tutmuyor Önceki gün Güreþ þampiyonasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Zeki Gül takýma yapýlacak santrofor ile ilgili olarak da " Anlaþtýðýmýz futbolcu araya giren siyasiler yüzünüden Çorum'a gelmiyor. Ýlk önce söz aldýðýmýz futbolcular daha sonra siyasi güçlerin devreye girmesiyle baþka takýmlara gidiyor. Düþünün bir bakanýn devrede olduðu bir futbolcuyu nasýl transfer edebilirsiniz" (Spor servisi) Ýstanbulspor üzgün Bedensel engeli sporculara ödenek yok, branþlar kapatýldý Federasyonun resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, "Yönetim kurulumuzun almýþ olduðu kararla, 5-8 Þubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Atýcýlýk Türkiye Þampiyonasý hariç, diðer tüm branþlarýn faaliyetleri, ödenek bulunmamasý nedeniyle ertelenmesi uygun görülmüþtür" ifadelerine yer verildi. 16 BRANÞ TBESF'nin bünyesininde atýcýlýðýn yaný sýra ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, bilek güreþi, okçuluk, yüzme, yelken, tekerlekli sandalye tenis, badminton, atletizm, oturarak voleybol, masa tenisi, bocce, kayak, tekerlekli sandalye dans ve halter branþlarý yer alýyor. BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) mali bütçesinin ibrasýyla ilgili sürecin devam etmesi nedeniyle federasyona bütçe aktarýmýnýn ertelendiðini bildirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, TBESF'nin ödenek yetersizliði nedeniyle faaliyetlerini ertelediði belirtildi.tbesf'nin 22 Kasým 2014'te yapýlan 4. mali genel kurulunda, federasyon baþkaný ve yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmediðine iþaret edilerek, þu ifadelere yer verildi: "Kanun gereði 60 gün içerisinde seçimli olaðanüstü genel kurul yapýlmasý gerekmiþti ancak açýlan davalar sonucunda, mahkemece mali genel kurulun iptaline karar verilmiþtir. Bu karara istinaden, kararýn kalkmasý ve seçimli olaðanüstü genel kurul için delegelerce yargýlamanýn yenilenmesi yoluna gidilmiþ olup, dava devam etmektedir. TBESF'nin mali bütçesinin ibrasýyla ilgili sürecin devam etmesinden dolayý, federasyona bütçe aktarýmý ertelenmiþtir." TBESF'nin 15 Þubat'ta tekrar genel kurula gideceði hatýrlatýlarak, þunlar kaydedildi: "Ayrýca federasyonlar, her yýlýn baþýnda faaliyet takvimini ve bu faaliyetler çerçevesinde bütçelerini belirlemektedirler. Federasyonlarýn genel müdürlük yardýmlarý dýþýnda, kendi elde ettiði veya edeceði öz gelirlerin (sponsor, reklam, tescil, vize, transfer gibi) elde etmesinde veya harcama yapmasýnda hukuksal bir engel bulunmamaktadýr. Baðýmsýz spor federasyonlarýnýn ulusal ve uluslararasý faaliyetlerinin yapýlmasý federasyon baþkaný ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluðundadýr. Bu amaçla Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Baþkanlýðýnýn 25 Ocak 2015 tarihinde yapmýþ olduðu yönetim kurulu toplantýsýnda alýnan kararlar doðrultusunda faaliyetlerin ertelenmesi karar alýndýðý öðrenilmiþ olup, Bakanlýk açýsýndan mevcut durumun kamuoyu ile paylaþýlmasýna ihtiyaç duyulmuþtur." (Spor servisi) " Gaziosmanpaþa maçýný kazanýp, sýçrama yapacaðýz" Haftayý 1-0'lýk Çatalcaspor maðlubiyetiyle kapayan Ýstanbulspor'da büyük üzüntü yaþanýyor. Kazanmalarý gereken maçý kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyleyen Ýstanbulspor As Baþkaný Ömer Küçüksarý, acilen bu maðlubiyeti unutup Pazar günü oynayacaklarý Tuzlaspor maçýna konsantre olmalarý gerektiðini söyledi. Çatalcaspor yenilgisiyle büyük bir avantaj kaybettiklerini söyleyen As Baþkan Küçüksarý, grupta þampiyonluðun biraz uzak olduðunu fakat en azýndan Play-Off'lara kalýp sezonu iyi bir yerde kapamalarý gerektiðini söyledi. Oyuncularýn ve teknik ekibin bunu baþaracaðýna inandýklarýný söyleyen Kýzýlcabölük, Nilüfer mesaisine baþladý Küçüksarý, kalan maçlarýn kendileri açýsýndan final niteliði taþýdýðýný söyledi. Taraftarlarýnýn desteði ile Tuzlaspor engelini aþýp iyi bir seri yakalamayý amaçladýklarýný söyleyen Küçüksarý, bunu baþaracak kadroya sahip olduklarýna inandýðýný söylemeden geçemedi.(spor servisi) Spor Toto 3.Lig 1.Grup' ta ikinci yarýnýn ilk maçýnda, zorlu Çorum Belediyespor deplasmanýndan bir puanla dönen Kýzýlcabölükspor, Cumartesi günü Doðan Seyfi Atlý Stadý' nda karþýlaþacaðý Bursa Nilüferspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Hasan Þermet ve kurmaylarý nezaretinde Þirinköy Stadý' nda gerçekleþen antrenman yaklaþýk 1,5 saat sürdü. Yaðmur altýnda gerçekleþen antrenmana futbolcular düz koþu yaparak baþladý. Açma germe çalýþmalarýnýn ardýnda yoðun bir çalýþma olan kuvvete dayalý çalýþmalar ve devamlýlýk çalýþmalarý ile hazýrlýklar sürdü. Kuvvete dayalý çalýþmalarda futbolcular deyim yerindeyese komando eðitimi yaptý. Ýstasyon çalýþmalarýnda futbolcularýn çok istekli ve azimli bir çalýþmasý teknik heyeti memnun etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. (Spor servisi) Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu Cahit Terzi, 2-1 maðlup olduklarý Batman Petrolspor maçýyla ilgili deðerlendirmede bulundu, kazanabilecekleri maçtan puansýz ayrýldýklarý için çok üzgün olduklarýný söyledi ve peþine ilave etti: "Batman yenilgisini Gaziosmanpaþa maçýyla telafi edeceðiz" ikinci yarýya Batman Petrolspor yenilgisiyle baþlayan Zonguldak Kömürspor'da keyifler kaçtý. Teknik direktör Cahit Terzi, yenilginin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Cahit Terzi,Batman'da hüsranla sonuçlanan 90 dakikayla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Batman Petrolspor karþýsýnda çok iyi futbol oynadýklarýný ve maçýn 15. dakikasýnda öne geçtiklerini vurgulayan Kömürspor'un hocasý, defans hatalarý nedeniyle kalelerinde üst üstte iki gol gördüklerini, bunun neticesinde de maðlup olduklarýný kaydetti. Batman karþýsýnda maðlubiyeti hiç hak etmediklerini, sürekli pozisyon üreten ve gol arayan tarafýn kendileri olduðunu ifade eden Cahit hoca, "Maçýn baþýnda öne geçtik. Fakat defans hatalarý nedeniyle ilk yarýda kalemizde iki gol gördük. Ýkinci yarýda maçý kazanmak adýna her þeyi yaptýk. Bulduðumuz pozisyonlar var fakat bunlarý gole çeviremedik. Rakip kaleci çok baþarýlý maç çýkardý. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarýný çýkardý, gole izin vermedi. Kaleciyi maalesef geçemedik. Yenilgiyi hiç hak etmedik. Çok üzgünüz" "Sahamýzdaki Gaziosmanpaþa maçýný kazanýp, sýçrama yapacaðýz"cahit Terzi, Batman yenilgisini unutmalarý ve artýk sadece sahalarýnda oynayacaklarý Gaziosmanpaþa maçýna konsantre olmalarý gerektiðini belirterek, saha ve seyircileri önünde oynayacaklarý maçý kazanýp Batman yenilgisini telafi edeceklerini ifade etti.ýlk yarýda 14'üncü haftada oynadýklarý Niðde maçý sonrasý düþüþ yaþadýklarýný anýmsatan ve bu krizden Gaziosmanpaþa maçýný kazanýp kurtulacaklarýný söyleyen Cahit Terzi, "5-6 haftalýk bu krizden çýkacaðýz. Gaziosmanpaþa maçýný sýçrama maçý olarak görüyorum. Saha ve seyircimiz önündeki maçý kazanýp Batman yenilgisini unutturacaðýz." diye konuþtu. (Spor servisi)

12 29 OCAK 2015 PERÞEMBE Belediyespor'a golcü geliyor Çorum Belediyespor transferde forvet mevkii için yaptýðý arayýþta son isim Tuzlaspor'dan Recep Berk Elitez oldu. Ýkinci yarý için takýmdan ayrýlmak isteyen Elitez ile anlaþma saðlandý kulübü ile görüþmeler sürüyor Ýstanbul doðumlu Recep Berk Elitez Damlaspor'da amatör olarak baþladýðý futbol hayatýnda 2006 yýlýnda Fenerbahçe alt yapýsýnda forma giydi ve beþ yýl süreyle sarý lacivertli takýmýn alt yapýsýnda forma giydi. Ýlk olarak kiralýk olarak Kayseri Erciyespor'a ardýndan Bandýrmaspor, Bayrampaþa ve Bugsaþspor takýmlarýnda forma giydi. Recep Berk Eliteze bu sezon baþýnda Tuzlaspor'a anlaþma saðladý. Geçen sezon Bugsaþspor'da otuz maç forma giyen ve altý gol atan Recep Berk Elitez bu sezon ise Tuzlaspor'da dördü lig ikisi kupa toplam altý maçta forma giydi. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DSÝ'den suyu tasarruflu kullanýn çaðrýsý!

DSÝ'den suyu tasarruflu kullanýn çaðrýsý! Öðrenciler Jandarma'yý tanýdýlar Jandarmanýn 175. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda öðrenciler Ýl Jandarma Komutanlýðý'ný ziyaret ettiler. Ýstiklal Ýlkokulu, 19 Mayýs Ýlkokulu, Bahçelievler Ýlkokulu,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı