ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ"

Transkript

1 ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak açısından, bu ortaklıkların en önemli iç denetim araçlarının başında ibra kurumu gelmektedir. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin ibrası konusuna, bir çok eserde değinilmesine karşın; konu yayınlanmış bir iki çalışma dışında detaylı olarak ele alınmamıştır. Genel nitelikteki ibra kurumunun hukukumuzda düzenlenmemiş olması ve anonim ortaklıklardaki yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin yasal düzenlemenin eksikliği; Yargıtay kararları ve doktrinde görüş ayrılıklarına ve bunun sonucunda da uygulamada bir takım aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur. Yapılan çalışmalarda yönetim kurulu üyelerinin ibrasının genel hükümler çerçevesinde gerçekleşen ibradan farklı olduğu belirtilmekle yetinilerek; bu ibranın genel hükümlerle bağlantısının kurulmaması ve dolayısıyla da hukuki niteliğinin tam olarak belirlenmemesi; oluşan görüş ayrılıklarının devam etmesinde esas nedeni oluşturmaktadır. Bu bakımdan çalışmamızın temelini oluşturan yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususu, doktora tezine çalışma konusu seçilerek; Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK başkanlığındaki Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Doç. Dr. Lerzan YILMAZ ve Doç. Dr. Tekin MEMİŞ ten oluşan jüri önünde tarihinde savunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Tez jürilerinin görüş ve eleştirileri doğrultusunda yapılan bazı ufak tefek değişiklikler dışında, eserimizde, hazırlanan tez çalışması aynen korunmuştur. Çalışmamızda, anonim ortaklığın niteliğinden doğan bir takım istisnai hususlar dışında, yönetim kurulu üyelerinin ibrasının da genel hükümler çerçevesinde gerçekleşen ibrayla aynı nitelikte olduğu görüşü savunularak farklı bir yol benimsenmiş ve buna paralel olarak konu Borçlar Hukukunun genel hükümleri temelinde incelenmiştir. Yine çalışmamızın inceleme planının oluşturulmasında temel teşkil eden hocam Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU nun Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbralarının Zamanı, Kapsamı ve Geri Alınması adlı makalesi bir tarafa bırakılırsa; çalışmamız, açık ve örtülü ibra ayrımının yapıldığı ve bu ayırama dayalı olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrasının gerçekleşme şartları, kapsamı ve hükümsüzlüğünün ayrı ayrı ele alındığı ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızda ayrıca Ticaret Kanunu Tasarısı da dikkate alınmıştır.

2 Tez danışmanlığımı üstlenen ve çalışmalarım sırasında bana büyük bir destek vererek beni cesaretlendiren her zaman minnetle anacağım hocam Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK a, tez izleme ve savunma jürisinde bulunarak beni onurlandıran ve katkıda bulunan hocam Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ a, çalışmamı büyük bir titizlik ve özveriyle okuyarak görüş ve eleştirileriyle katkıda bulunan ve bir dönem, yaklaşık iki buçuk yıl süreyle, asistanlığını yapmakla her zaman büyük bir onur duyduğum hocam Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR a, yoğun mesaisine rağmen tezi inceleyerek değerli eleştiri ve katkılarını sunan hocam Doç. Dr. Lerzan YILMAZ a ve büyük bir sabır ve titizlikle tezimi okuyarak görüş ve eleştirilerini sunmanın yanı sıra engin hoşgörüsüyle her zaman desteğini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Tekin MEMİŞ e en içten şükranlarımı sunarım. Ayrıca konunun seçiminde yardımcı olan, her zaman görüşme talebimi kabul ederek beni onurlandıran ve görüşleriyle katkıda bulunan Ticaret Hukuku duayenlerinden hocam Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU na sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. Yine tez çalışmaları sırasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bana destek olan değerli dostum Araş. Gör. Ayşe YUMAK a, konuyla ilgili Almanca kaynakların bulunmasında ve tercüme edilmesinde yardımcı olan kıymetli dostum ve meslektaşım Brüksel Barosu avukatlarından sayın Av. İmren YILMAZ a, bazı bölümlerin daktilo edilmesinde yardımcı olan yeğenim Murat ÇELİK e, çalışmanın yayınlanmasını üstlenen Adalet Yayınevi çalışanlarına ve özellikle de, büyük bir özveri ve titizlikle kısa sürede dizgisini yaparak yayına hazırlayan, sayın Bilgin TEREN e teşekkürü bir borç bilirim. Bu mütevazi çalışmayı akademik hayata girmemi sağlayan, asistanı olduğum dönemde yoğun iş yüküne rağmen büyük bir özveride bulunarak ikinci yüksek lisansımı yapmama izin veren ve destekleyen, yetişmemde büyük emeği geçen ve hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğim hocam Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR a ithaf ediyorum. Umarım, bir nebze de olsa, hocamın bana karşı yaptığı fedakarlıklar karşılık bulmuştur. Göztepe, Ekim 2007 Aydın ÇELİK

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR..... GİRİŞ... I. KONUNUN TAKDİMİ... II. KONUYA BAKIŞ AÇIMIZ.. III. KONUNUN ELE ALINIŞI VE SINIRLANDIRILMASI... BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK İBRA 1. İBRA KAVRAMI... I. GENEL OLARAK... II. İBRANIN BORCUN SONA ERME NEDENLERİ İÇİNDEKİ YERİ III. POZİTİF HUKUKUMUZDA İBRAYI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERE GENEL BAKIŞ A. Kanuni Düzenleme... B. Kanuni Düzenlemenin Eksikliği... C. Özel Düzenlemeye Duyulan İhtiyaç İBRA VE BENZER KURUMLAR... I. İKALE SÖZLEŞMESİ... II. ALACAĞI TALEP ETMEME TAAHHÜDÜ (PACTUM DE NON PETENDO) SÖZLEŞMESİ... III. ERTELEME SÖZLEŞMESİ... IV. SORUMSUZLUK SÖZLEŞMESİ... V. FERAGAT... VI. SULH SÖZLEŞMESİ... VII. TAKAS SÖZLEŞMESİ... VIII. İFA YERİNE GEÇEN EDİM SÖZLEŞMESİ... IX. YENİLEME SÖZLEŞMESİ... X. KONKORDATO SÖZLEŞMESİ... XI. MENFİ BORÇ İKRARI SÖZLEŞMESİ ANONİM ORTAKLIKTA İBRANIN ANLAMI VE TÜRLERİ... I. ANONİM ORTAKLIKTA İBRANIN ANLAMI... A. Genel Olarak... B. Borçlar Hukuku Anlamındaki İbradan Farkı... II. ANONİM ORTAKLIKTA İBRANIN TÜRLERİ... A. Açık İbra Genel İbra Özel İbra... B. Örtülü İbra... İKİNCİ BÖLÜM İBRANIN ÖNEMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 4. İBRANIN ÖNEMİ VE İŞLEVLERİ... I. İBRANIN ÖNEMİ...

4 A. Anonim Ortaklık Bünyesi Nedeniyle Kazandığı Önem... B. Yasal Yolla Uygulama Alanının Genişlemesi... C. Örnekseme Yoluyla Uygulama Alanının Genişlemesi... II. İBRANIN İŞLEVLERİ... A. Makbuz İşlevi... B. Onay İşlevi... C. Yönetime Güven Açıklama İşlevi... D. Ortaklığın Durumu Hakkında Uyarıda Bulunma İşlevi... E. İspatı Kolaylaştırma İşlevi... F. Borcu Sona Erdirme İşlevi İBRANIN HUKUKİ NİTELİĞİ... I. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ... A. Alman Hukuku... B. Fransız Hukuku... C. İsviçre Hukuku... D. Avrupa Birliği Hukuku... II. TÜRK HUKUKUNDA İBRANIN HUKUKİ NİTELİĞİ... A. İbranın Hukuki Dayanağını Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Oluşturması Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin Niteliği Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin İbrayı Etkileyen Temel Unsurları... a) Yöneticilerin Hesap Verme Yükümlülüğü... b) Pay Sahiplerinin İnceleme ve Bilgi Alma Hakkı... c) Yöneticilerin Sır Saklama Yükümlülüğü... B. İbrayı Düzenleyen Hükümlerin Emredici Nitelikte Olması... C. İbranın Genel Kurulun Takdirine Bağlı Bir İşlem Olması... D. İbranın Tek Taraflı Bir İşlem Olması... E. İbranın Nisbi Bir İşlem Olması... F. İbranın Yenilik Doğuran Bir Hak Olması... G. İbranın Menfi Borç İkrarı Niteliğinde Olması... H. İbranın Bir Tasarruf İşlemi Olması... I. İbranın Bir Kazandırıcı İşlem Olması... İ. İbranın Sebebe Bağlı Bir İşlem Olması... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İBRA KARARININ ALINMASI VE AZINLIĞIN KORUNMASI 6. İBRA KARARININ ALINMASI... I. İBRA KARARININ ALINMA ZAMANI... II. İBRA KARARININ ŞARTLARI... A. Genel Şartlar Oy Hakkına İlişkin Sınırlamalara Uyulması Azınlığın Sorumluluk Davası Açılmasını İstememesi... B. Açık İbra Kararının Şartları Gündemde Madde Bulunması Kuruluş İşlemlerinin İbrası Bakımından Aranan Diğer Şartlar... a) Tescil Tarihinden İtibaren Dört Yıllık Bir Sürenin Geçmiş Olması... b) Azınlığın Karşı Çıkmaması... C. Örtülü İbra Kararının Şartları Aksi Yönde Bir Karar Alınmamış Olması...

5 2. Eksiksiz ve Doğru Bir Bilançonun Düzenlenmiş Olması Denetim Organı Raporunun Alınmış Olması... III. İBRA KARARINDA NİSAP VE OYDAN YOKSUNLUK HALLERİ... A. Nisap... B. Oydan Yoksunluk Halleri Akrabalık Bağı Olanların Oydan Yoksunluğu Ortaklık İşlerinin Görülmesine Karışan Kişilerin Oydan Yoksunluğu Yönetim Kurulundaki Temsilcilerinin İbrasında Ortak Tüzel Kişilerin Oydan Yoksunluğu... a) Genel Olarak Tüzel Kişilerin ve Özellikle Holdinglerin Oydan Yoksunluk Hali... b) Kamu Tüzel Kişilerinin Oydan Yoksunluk Hali Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Teminat Olarak Verilen Hisse Senetlerinin Oydan Yoksunluğu Aile Tipi Anonim Ortaklıklarda Ortakların Oydan Yoksunluğu... C. Oydan Yoksunluk Hallerini Etkisiz Kılmak İçin Pay Senetlerinin Devredilmesi... D. İbra Kararının Alınması Amacıyla Yapılan Oy Sözleşmeleri... IV. ŞARTA BAĞLI OLARAK İBRA KARARININ ALINMASI... V. İBRA KARARININ GERİ ALINMASI İBRA KARARININ ALINMASINDA AZINLIĞIN KORUNMASI... I. GENEL OLARAK... II. İBRA KARARININ ALINMASINDA AZINLIK HAKLARI... A. Azınlığın Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesini İsteme Hakkı... B. Azınlığın Yönetim Kurulu Aleyhinde Dava Açılmasını İsteme Hakkı... C. Azınlığın Yönetim Kurulunun İbrasına Engel Olma Hakkı... D. Azınlığın Özel Denetçi Tayini İsteme Hakkı... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İBRA KARARININ KAPSAMI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 8. İBRA KARARININ KAPSAMI... I. GENEL OLARAK... II. ÖRTÜLÜ İBRANIN KAPSAMI... A. Kural Olarak Bilançoyla Sınırlı Olması... B. Bilanço Dışında Genel Kurul Bilgisine Sunulan Doğru Bilgileri de Kapsaması Genel Kurul Bilgisine Sunulmuş Sayılan Bilgiler... a) Kâr ve Zarar Hesabındaki Bilgiler... b) Yıllık Faaliyet Raporundaki Bilgiler... c) Denetim Organı Raporundaki Bilgiler... d) Genel Kurulda Yapılan Sözlü Açıklamalar... e) Özel Denetçi Raporundaki Bilgiler Genel Kurul Bilgisine Sunulmuş Sayılmayan Bilgiler... a) Orta Yetenekteki Bir Ortağın Anlaması Mümkün Olmayan Bilgiler... b) Pay Sahiplerinin Kişisel Olarak Bildikleri Bilgiler... c) Denetçilerin Özel Olarak Bildikleri Bilgiler... III. AÇIK İBRANIN KAPSAMI... A. Genel Olarak... B. Kuruluş İşlemlerinden Dolayı İbranın Kapsamı Kişi Yönünden Konu Yönünden...

6 3. Süre Yönünden İBRA KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ... I. İBRA KARARININ HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ... A. İbra Kararının Genel Hükümsüzlük Halleri Yokluk Butlan İptaledilebilirlik... a) Kanuna Aykırılık... b) Anasözleşmeye Aykırılık... c) Afaki İyiniyete Aykırılık... B. İbra Kararının Özel Hükümsüzlük Halleri Örtülü İbra Açısından Açık İbra Açısından... II. İPTAL DAVASI... A. Dava Açma Hakkı... B. Olumsuz İbra Kararının İptali... C. İptal Kararının Hükümleri... BEŞİNCİ BÖLÜM İBRA TALEBİ, İBRA DAVASI VE İBRANIN HUKUKİ SONUÇLARI 10. İBRA TALEBİ VE İBRA DAVASI... I. İBRA TALEBİ... A. Hukuki Dayanağı ve Şartları... B. İbra Talebinin Reddinin Sonuçları Ortaklığın Sorumluluk Davası Açma Hakkının Devam Etmesi Yönetim Kurulu Üyeleri Açısından İstifa İçin Haklı Bir Nedenin Oluşması Yönetim Kurulu Üyelerine İptal ve İbra Davası Açabilme İmkanının Doğması Diğer Sonuçlar... II. İBRA DAVASI İBRANIN HUKUKİ SONUÇLARI... I. İBRANIN SORUMLULUK DAVALARINA ETKİSİ... A. İbranın Ortaklığın Açacağı Sorumluluk Davasına Etkisi Genel Olarak Ortaklığın Dava Hakkı İbranın Ortaklığın Davasına Etkisi... B. İbranın Pay Sahipleri İle Ortaklık Alacaklılarının Açacakları Sorumluluk Davalarına Etkisi Genel Olarak Pay Sahipleri İle Ortaklık Alacaklılarının Dava Hakları İbranın Pay Sahipleri İle Ortaklık Alacaklılarının Davalarına Etkisi... a) Dolayısıyla Zararlar Nedeniyle Açılacak Davalarda... aa) Pay Sahiplerinin Dava Hakkı Açısından... bb) Alacaklıların Dava Hakkı Açısından... b) Doğrudan Zararlar Nedeniyle Açılacak Davalarda... II. İBRANIN DİĞER SONUÇLARI... A. İbranın Yöneticilerin Müteselsil Sorumluluğuna Etkisi... B. İbranın Teminat Olarak Tevdi Edilen Paylara Etkisi... C. İbranın Denetçi Seçilme Engeline Etkisi... SONUÇ...

7 KAYNAKÇA ACEMOĞLU, Kevork : Malvarlığı ve Ticari İşletmenin Devri, İstanbul AKINTÜRK, Turgut : Müteselsil Borçluluk, Ankara (Müteselsil) : Anonim Şirketlerde Umumi Heyet Kararlarının İptali, Batider, C. II, S. 1, AKINTÜRK, Turgut/AKİPEK, Jale : Şahsın Hukuku, Ankara AKMAN, Galip Sermet : Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul AKÜNAL, Teoman : Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul AKYAZAN, Sıtkı : Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara AKYOL, Şener : Medeni Hukukta Uygulama Örnekleri, Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, İstanbul : Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul ALIŞKAN, Murat : Türk Ticaret Kanunu na Göre Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı nın Anonim Şirketleri Denetlemesi Ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul ALPASLAN, Ali Rıza : İbra Sözleşmesi (Borcu Ortadan Kaldırıcı Sözleşme), Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 8, ALTAN, Alparslan : Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes ALTAY, Anlam : Bankaların Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiyesi, Prof. Dr. Ömer Teoman a Armağan, C. 1, İstanbul ALTAY, Sümer : Konkordato Hukuku, İstanbul : İflasın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırılma Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları, Prof. Dr. Ergun Özsunay a Armağan, İstanbul ANSAY, Sabri Şakir : Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Ankara (S. Ş. Ansay) ANSAY, Tuğrul : Anonim Şirketler Hukuku, Ankara (AŞ) : Yargıtay Uygulamasında Anonim Şirketler Hukuku, Ankara (Yargıtay Uygulaması) : Çağdaş Anonim Şirketin Sorunları ve Türk Anonim Şirketleri, Ankara (Sorunlar) : Anonim Şirketler ve Mahkeme Uygulaması, Yıllarına Ait Mahkeme Kararları, AÜHFD, C. XXVII, S. 1-2, : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, AHFD, S : Anonim Şirketlerin Ehliyeti, İdare Meclisinin ibrası, İdare Meclisi Aleyhine Mesuliyet Davası ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, Batider, C. III, S. 3, (İbra) : Anonim Şirketler ve Tatbikat, Yargıtayın 1958 Yılı Kararları, AÜHFD, C. XVII, S. 1-4, ARAR, Kemal : Kara Ticareti, Şirketler Hukuku, Ankara ARDEN, Justice : Company Directors and Their Accountability, Developments In European Company Law, Vol 3/1999, London ARIÇ, M. Şahap : Ticaret Kanunu, İstanbul : Yargıtay İçtihatlarına Göre Haşiyeli Ticaret Kanunu, İstanbul ARIK, Kemal Fikret : Mahkeme Önünde Sulh, AÜSBFD, C. IX, S. 1. : Anonim Şirketlerde İdare Meclisinin İbrası Meselesi, İleri Hukuk Dergisi, S. 45, Mart (İbra) ARSEBÜK, Esat : Borçlar Hukuku, C. I-II, Ankara 1950.

8 ARSEVEN, Haydar : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Kötü Niyetle Açılan İptal Davasının Müeyyideleri, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı nın Anısına Armağan, İstanbul ARSLAN, İbrahim : Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Şirket Adına Açılacak Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili Sorunu, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, S. XVI, Mayıs ARSLANLI, Halil : Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci Kitap-Yedinci Fasıl, Limited Şirketler, (Madde ), İkinci Kısım (Madde ), İstanbul : Anonim Şirketler IV-V, Anonim Şirketin Hesapları, Anonim Şirketin İnfisahı ve Tasfiyesi, İstanbul : Anonim Şirketler I, Umumi Hükümler, İstanbul (C. I) : Anonim Şirketler II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul (C. II-III) ATAAY, Aytekin : Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, İstanbul ATABEK, Reşat : Şirket Paylarının Bir Kişinin Elinde Toplanması, Batider, C. X, S. 3, ATAMER, Yeşim M. : Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, İstanbul ATAN, Turhan : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara ATASOY, Ömer Adil : Anonim Ortaklıkların Denetlenmesinde Hakim Olan Esaslar ve Türk Hukukunda Denetleme Organının Görevleri, Eskişehir AYBAY, Aydın : Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul AYDAN, N. : Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul AYHAN, Rıza : Limited Şirketlerde Sorumluluk, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Konya AYİTER, Kudret : Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara KOSCHAKER, Paul/AYİTER, Kudret : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir AYİTER, Nuşin/KILIÇOĞLU, Ahmet : Miras Hukuku, Ankara AYTAÇ, Zühtü : Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara (İbra) : Anonim Ortaklık Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü, Batider, C. X, S. 1, (Sır Saklama) AYSAN, Mustafa A. : Uluslararası Tecrübelerin Işığı Altında Muhasebe Mesleğinin Kurulması ve Gelişmesi için Alınması Gereken Tedbirler, Türkiye de Muhasebe Uzmanlığı ve Gerekli Yasal Tedbirler Konferansı, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara AYOĞLU, Tolga : Oydan Yoksun Pay Sahiplerinin Katılımı ile Alınan Genel Kurul Kararlarının Akıbeti, (TTK md. 361/3 ün Uygulama Alanı), Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl. 1, S. 1, İstanbul BAHTİYAR, Mehmet : Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul BARBEY, André E. : La décharge en droit Suisse, Etude de certains problèmes en relation avec la décharge des membres des organes de la société anonnyme en droit suisse, Genève 1950, BAŞBUĞOĞLU, Tarık : Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, C. I, Ankara BAŞTUĞ, İrfan : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, (Borçlar) : Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri, İzmir (Şirketler) BAUMBACH, Adolf/HUECK, Alfred : Kurzkommentar zun Aktiengesetz, 13. Auflage, München 1989.

9 BECKER, Helmut : İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, II. Bölüm, Çeşitli Sözleşme İlişkileri, (çev. A. Suat Dura), Ankara : İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, 1. Kısım, Genel Hükümler, (çev. Saim Özkök), Ankara BERKİ, Ali Hikmet : Sulh ve İbra, Adalet Dergisi, Yıl 60, S. 12, Aralık (İbra) : Açıklamalı Mecelle, (Mecelle-i Ahkam-ı Adliye) İstanbul (Mecelle) BERKİ, Şakir : Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, Ankara : Borçların Sukutu, AÜHFD, C. XII, S. 1-2, (Borçların Sukutu) BERKİN, Necmettin : İflas Hukuku Dersleri, İstanbul BERZEK, Ayşe Nur : Avrupa Tipi Anonim Ortaklıkta Ve Hukukumuzda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma Ve Rekabet Yasağı, İstanbul BİLGE, M. Emin : Ticaret Sicili, İstanbul : Ticari Sırların Korunması, Ankara (Sırların Korunması) BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara (Borçlar) BİLGİLİ, Fatih : İsviçre ve Alman Hukuklarında Anonim Ortaklıkların Organlarının Davranışlarından Dolayı Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu ve Organların Tazminat Borcu, Ankara ( Organların Tazminat Borcu ) : Avrupa Anonim Ortaklığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2003, C. 2, S. 6, (www.e-sosder.com/dergi). BİLMEN, Ömer Nasuhi : Hukukı İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu, C. 8, İstanbul BİNATLI, Yusuf Ziya : Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara BİRSEL, Mahmut T. : Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, İmran Öktem e Armağan, Ankara BİRSEN, Kemaleddin : Borçlar Hukuku Dersleri, Borçların Genel Hükümleri, İstanbul BLOCH, Oliver : Les conventions d actionnaires et le droit de la société anonyme, (avec un aparçu du droit boursier), Zurich BLUMENSTEİN, Ernst : Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Bern BOZER, Ali : Sigortacının Rücu Hakkı, (Karar İncelemesi), Batider, C. II, S. 3, BÖCKLİ, Peter : Schweizer Aktienrecht Darstellung für den Praktiker, Zürich BUCHER, Von Eugen : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil Ohne Deliktsrecht, Zürich BÜRGİ, Wolfhart F. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, Or. Art , Zürich CEMAL, A. : Edime Uygun İfa Kuralının Bir İstisnası Olarak İfa Uğruna Edim, MHAD, Yeni Seri, Y. 3, S. 5, CENTEL, Tankut : İş Hukuku, C. I, İstanbul CHAMMERTİN, Catherine /CASPAR, Hans : Der Déchargebeschluss, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht CHAUDET, Florian : Ajournement de la faillite de la société anonyme, Conditions, effets, compétences et responsabilité (art. 725a CO), Munich CİN, Halil/AKGÜNDÜZ, Ahmet : Türk Hukuk Tarihi (Özel Hukuk), C. II, Konya ÇALKIN, M. : Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir Kararı Münasebetiyle-İbra, ABD, S. 3, ÇAMOĞLU, Ersin : Azınlığın Bilanço Ertelemesi Gündemdeki Diğer Maddeleri Nasıl Etkiler?, Ünal Tekinalp e Armağan, C. 1, İstanbul (Bilançonun Ertelenmesi) : Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Karşısında Sermaye Ortaklıklarında Çağrısız Genel Kurulların Pratik Değeri, İkt. Mal., C. XXII, S. 8.

10 : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul (Sorumluluk) : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu Hakkında Düşünceler, İkt. Mal., C. XVII, S. 12, (Yıllık Rapor) : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Sorumluluk Davasına Etkileri, İÜHFM, C. XXXVI, S. 1-4, (İbra) : Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerinin Umumi Heyet Kararlarının İcrasından Doğan Mesuliyeti, Batider, C. III, S. 4, (İcradan Doğan Mesuliyet) : Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerine Karşı Açılacak Mesuliyet Davalarında Zamanaşımı, Batider, C. III, S. 2, (Zamanaşımı) ÇELİK, Aydın : Anonim Ortaklıklarda Özel Denetçi Tayini, Doç. Dr. Mehmet Somer e Armağan, İstanbul (Özel Denetçi) : Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Anonim Ortaklık Yönetim ve Denetim Kuruluna Üye Seçilmesi, Prof. Dr. Tuğrul Ansay a Armağan, Ankara (Üye Atama) : Anonim Ortaklıklarda Dış Denetim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul (Dış Denetim) : Anonim Ortaklık Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerinde Bakanlığın İzin Yetkisinin Sınırlandırılması Karşısında Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4, S. 8, 2005/2. : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Projesinin Tasdikinin Sonuçları ve Muhtemel Aksaklıklara Karşı Çözüm Önerileri, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, 2005 : Anonim Ortaklıkta Azınlığın Özel Denetçi Seçilmesi İstemini Reddeden Genel Kurul Kararına Karşı İptal Davası Açılabilip Açılamayacağı Sorunu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 5, Temmuz : Anonim Ortaklıklarda İç Denetim, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli (İç Denetim) ÇELİK, Nuri : İbranamenin Niteliği ve Kapsamı, İHU, 1982/I. ÇEMBERCİ, Mustafa : İş Kanunu Şerhi, Ankara ÇEVİK, Orhan Nuri : Anonim Şirketler, Ankara (AŞ) :Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Ankara DERYAL, Yahya : Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği, Fahiman Tekil in Anısına Armağan, İstanbul DESCHENAUX, Henri/TERCİER, Pierre : Sorumluluk Hukuku, (çev. Salim Özdemir), Ankara DI MARZO, Salvatore : Roma Hukuku, (çev. Ziya Umur), İstanbul DOĞANAY, İsmail : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, (Birinci Cilt-Madde 1-419), İstanbul : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları, Batider, C. XVII, S. 3, Haziran DOMANİÇ, Hayri : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK. Şerhi, C. II, İstanbul (Şerh) : Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Kuruluşundan Doğan Hukuki Mesuliyet, İstanbul (Mesuliyet) : Anonim Şirketler, İstanbul (Anonim) DOMANİÇ, Hayri/ÇAMOĞLU, Ersin : İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu, İstanbul DREİFUSS, Eric L./LEBRECHT, André E. : Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Ralf Watter; Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Obligationenrecht II, 1194 Basel ve Frankfurt am Main, Art. 698 Rn 25. EBERHARD, Stefan : La scission de la société anonyme en droits allemand, américain et suisse, Lausanne 1999.

11 EDGÜ, Ekrem : Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, Ankara ERDOĞAN, İhsan : Konkordatonun Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi, (İİK. M. 295), YD, C. 10, S EREL, Şafak N. : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara EREM, S. Turgut : Ticaret Hukuku Prensipleri, Cilt II, Ticaret Şirketleri, İstanbul EREN, Fikret : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul (C. I) : Borçlar Hukuku,Genel Hükümler, C. II, Ankara (C. II) : Borçlar Hukuku,Genel Hükümler, C. III, Ankara (C. III) : Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara ERİŞ, Gönen : Anonim Şirketler Hukuku, Ankara (AŞ) : Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri, C. 2, Ankara (TTK) ERMAN, E. Sahir : Müşterek ve Müteselsil Borçluluk ve Borçlulardan Birinin Beraatını Gerektiren Hallerin Diğer Borçlulara Etkisi, Ad. Der., S , ERÜRETEN, Bahir Mahzar : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, İstanbul ERTEN, Ali : Sorumsuzluk Şartları, Ankara ESCARRA, Jean : Droit commercial, Paris ESENER, Turhan : Borçlar Hukuku I, Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği (BK. M.1-40), Ankara : Hukuki Muamelelerde Tahvil, AÜHFD, C. XVI, S. 1-4, Ankara EYRENCİ, Öner : Ücretin ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi , İstanbul FEYZİOĞLU, Feyzi N. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul (C. I) : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II, İstanbul (C. II) FLUME, Werner : Die juristische Person, FORSTMOSER, Peter/MEİER-HAYOZ, Arthur/NOBEL, Peter : Schweizerisches Aktienrecht, Bern GEORGES, Ripert/RENE, Roblot : Traité elémentaire de doit commercial, Paris GESSLER, H. Jörg/KAPPLİNGER, Markus : Gessler Aktiengesetz 2006/2007-, 52. Aktualisierungslieferung, Kasım von GODİN, Reinhard Freiherr/Wilhelmi, Hans : Aktiengesetz, neubearbeitet von Slyvester Wilhelmi, Berlin GÖTZ, Jürgen : Anfechtungsklage gagen Entlastungsbe -schlüsse wegen unterlassener Aufstellung eines Abhängigkeitsberichts-, OLG Düsseldorf, NZG 2000, 314, Juristische Schriftenreihe GROSS, Kurt J. : Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, Zürich GRÜNEBERG, Christian : Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München GUHL, Theo/HİRSCH, Alain : Anonim Şirketlerde Denetleme, (çev. Akar Öçal), Batider, C. VI, S. 4, Aralık GÜLAL, Hamdi : Türk İçtihatlar Ansiklopedisi, Ankara GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Alman Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak İsviçre-Türk Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul GÜRDOĞAN, Burhan : Davaya Vekalette Özel Mezuniyeti Gerektiren Haller, Temsil ve Vekalet e İlişkin Sorunlar, Sempozyum Haziran 1976, İstanbul GÜRSOY, Kemal Tahir : Birden Fazla Kimsenin Aynı Zarardan Sorumluluğu, AÜHFD, C. XXX, S. 1-4, : Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara : Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Muayyen Mal Vasiyeti, Ankara 1955.

12 HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, İstanbul HELVACI, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul (Sorumluluk) : Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklık Genel Kurullarının Yapılması, İstanbul (Yönetmelik) HEİDEL, Thomas : Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, Nomoskommentar, Nomos Verlag, Baden Baden HİRSCH, Ernst E. : Das Türkische Aktienrecht, Auslaendische Aktiengesetze, Bd. V, Frankfurt am Main/Berlin HİRSH, Alain : La responsabilité des administrateurs dans la société anonyme, Semaine judiciare, S. 89, HİRŞ, Ernst E. : Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul HONIG, Richard : Roma Hukuku, (çev. ŞemseddinTalip), İstanbul HÜFFER, Uwe : Aktiengesetz, München İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan : Miras Hukuku, İstanbul İMREGÜN, Oğuz : Bilirkişi Raporları (2002), İstanbul (Bilirkişi Raporları) : Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Kanun Yolları, Fahiman Tekil in Anısına Armağan, İstanbul (Kanun Yolları) : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal Sorumu, Erdoğan Moroğlu na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul (Hukuksal Sorum) : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Pay Sahiplerinin İptal davası Açma Hakkı, İstanbul Üniversitesi (İptal Davası) : Anonim Ortaklıklar, İstanbul (AO) : Anonim Şirketlerde Azınlığın Himayesi, III. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara (Azınlığın Himayesi) : TTK.na Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyet ve Temsili, 2. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara (Ehliyet ve Temsil) : Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları ve Bunları Telif Çareleri, İstanbul (Menfaat İhtilafları) İNAN, Ali Naim : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara : Miras Hukuku, Ankara (Miras) İYİMAYA, Ahmet : İş Hukuku Yönünden Manevi Tazminatın İbrası, ABD, S. 1, Y. 45, JAEGGİ, Peter : Anonim Ortaklıklar Hukukunun Çözümlenememiş Sorunları, (çev. Ömer Teoman), İkt. Mal., C. XXII, S. I, Mart KALPSÜZ, Turgut : Bilanço ve Oy Kullanma Esaslarına Aykırılık Sebebiyle Genel Kurul Kararlarının İptali, Batider, C. X, S. 1, Haziran KANETİ, Selim : Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi, İstanbul KAPLAN, İbrahim : Borçlar Hukuku Dersleri, Ankara : Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara KARAHASAN, Mustafa Reşit : Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, İstanbul (Borçlar) : Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. I, İstanbul (Sorumluluk ve Tazminat). : Tazminat Davaları, İstanbul KARAYALÇIN, Yaşar : İsviçre Borçlar Kanunu nda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler, Batider, 1993, C. XVII, S.1.

13 : Muhasebe Hukuku, Ankara (Muhasebe) : Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler, C.II, Ankara KAYA, Arslan : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara KAYNAR, Reşat : Türk Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, İstanbul KENDER, Rayegan : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, I, Sigorta Müessesesi-Sigorta Mukavelesi, İstanbul KENDİGELEN, Abuzer : Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul KISA, Seda : Anonim Ortaklıkta Yaşanan Çıkar Çatışmalarının Azınlıkta Kalanlara Zarar Vermemesi İçin Öngörülen Önleyici Hukuki Araçlar, Ünal Tekinalp e Armağan, C. 1, İstanbul KILIÇOĞLU, Ahmet : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Ankara : 2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, Batider, C. XII, S. 2-3, (Araç İşletenin Sorumluluğu) : Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, Ankara KOCAMAN, Arif B. : Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler Karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, Ankara (Üçlü İlişkiler) : Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, Ankara KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip : Miras Hukuku, İstanbul (Miras) : Borçlar Hukuku Dersleri, Birinci Fasikül, İstanbul (Borçlar) : Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul (Hata Kavramı) KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul KOYUNCUOĞLU, Tennur : Türk ve İsviçre Hukukunda Borcun Yenilenmesi (Novatio), İstanbul KÖKSAL, Mehmet : Türk Alman ve İsviçre Hukuklarında Borcu Sona Erdiren Sebep Olarak İbra, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara KURU, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, İstanbul : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul (C. II) : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, İstanbul : Tespit Davaları, İstanbul KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder : Medeni Usul Hukuku, Ankara : İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2004, LEU, Daniel/von der Crone, Hans Caspar: Stimmrechtsvertretung beim Déchargebeschluss, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht LUTTER, Marcus : Avrupa Tipi Anonim Ortaklıkta (S.E.) Pay Sahibi, (çev. Ömer Teoman), İkt. Mal., C. XXIV, S. 8, MEİER-HAYOZ, Arthur/FORSTMOSER, Peter: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, mit neuem Recht der GmbH, der Revision und der kollektiven Kapitalanlagen, Bern MESTRE, Jacques : Lamy Sociétés Commerciales, Paris MİMAROĞLU, Sait Kemal : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara MOROĞLU, Erdoğan : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul (Tasarı) : Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya Daveti Merasimine Aykırılığın Genel Kurul Kararına Etkisi Ve Yargıtay Kararları, Makaleler I, İstanbul 2006.

14 : Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal Veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu, Makaleler II, İstanbul : Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul (Hükümsüzlük) : Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri, Ankara (Oy Sözleşmeleri) : Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbralarının Zamanı, Kapsamı ve Geri Alınması, Batider, C. XXI, S. 2, (İbra) : Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi, İHFM, C. XLII, S. 1-4 (ayrı bası), İstanbul (Özel Denetçi) MOROĞLU, Erdoğan/KENDİGELEN, Abuzer : Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul NOMER, Haluk N. : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu, İBD, C. 66, S , (H. Nomer) NOMER, N. Füsun : Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul OFTİNGER, Karl/RAYMOND, Jeanpretre : Borçlar Kanununun Genel Kısmına İlişkin Federal Mahkeme İçtihatları, (çev. Kemal Dayınlarlı), Ankara OĞUZMAN, Kemal : Miras Hukuku, İstanbul (Miras Hukuku) : Borçlar Hukuku Dersleri, Borçların İfası-İfa edilmemesi-sona Ermesi, İstanbul (Borçların İfası) : Hizmet İş Akdinin Feshi, İstanbul OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami : Medeni Hukuk Temel Kavramlar, İstanbul OĞUZMAN Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY Saibe, Kişiler Hukuku, İstanbul OKUR, T. Yiğit : L action en annulation des décision de lassamblée anonym, Neuchatel OLGAÇ, Senai : Kazai ve İlmi İçtihatlarla Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II (m ), Ankara : Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Hususi Kanunlar, C. I, İstanbul (Kanunlar) OMAĞ, M. Kemal : Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, İstanbul OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm : İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, Eski Kefillik, Yeni Kefillik; Kumar, Bahis; Sağlığınca Gelir, Sağlığınca Bakma Sözleşmeleri, (çev. İsmet Sungurbey), Ankara (Kefillik) : İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, (Madde ), (çev. Ferid Ayiter), Ankara ÖÇAL, Akar : Hesap Denetçileri. : Bilanço ile ilgili Genel Kurul Kararlarının İptali Sorunu, İkt. Mal., C. XXI, : Anonim Şirketlerde Denetçilerin Genel Kurullarda Hazır Bulunma Mükellefiyeti, Esader, C. XII, S. 1. (Hazır Bulunma) : Avrupa Tipi Anonim Şirket İçin Öngörülen Denetleme Esasları, İkt. Mal., C. XVII, S. 8, Mart ÖĞÜZ, Tufan : Müşterek Taksim Engelleri, İstanbul ÖNEN, Ergun : Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara : Feragat ve Kabul Kesin Hüküm Teşkil Etmez, ABD, S. 1, Y (Feragat) ÖNEN, Turgut : Borçlar Hukuku, Ankara (Borçlar) ÖZKAN, Ömer : Türk ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Özel Denetçi Atanması, Batider, C. XX, S. 2, Ankara ÖZSUNAY, Ergun : Borçlar Hukuku I, İstanbul : Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1978.

15 : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul (İnançlı Muameleler) ÖZTAN, Bilge : Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Sorumluluk, Ankara (Organ Kavramı) ÖZTAN, Fırat : Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara PATRY, Robert : La société anonym de type européen, Etudes de droit commercial en l honneur de Paul Carry, Mémoires publiés par la faculté de droit de Genève, Genève PEKCANITEZ, Hakan : Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulaması, İcra İflas Kanunundaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: , İstanbul : Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar, Kudret Ayiter e Armağan, Ankara PETİTPİERRE, Guido : De la responsabilité civile des administrateurs dans les sociétés anonymes en droit suisse, anglais et italien, Paris PİC, Paul : Droit Commercial Des Sociétés Commerciales, Paris PİTTET, Véronique : Les compétences et la responsabilité de l administrateur-directeur dans le droit de la société anonyme, Lausanne POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul (Ortaklıklar) POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/TEKİNALP, Gülören : Ortaklıklar Hukukunda Organların Sorumluluğu, İÜHMF, C. XLV-XLVII, POROY, Reha/EREM, S. Turgut : Türkiye de Sermaye Piyasasının Gelişmesi İçin Gerekli Hukuki Tedbirler, Sermaye Piyasası Etüdü, Ankara POSTACIOĞLU, İlhan E. : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti ile İlgili Bazı Meseleler, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul (Hukuki Mesuliyet) : Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul (Usul) : Konkordato, İstanbul (Konkordato) PULAŞLI, Hasan : Şirketler Hukuku, Adana (Şirketler) : Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara (Şarta Bağlı İşlemler) RADO, Türkan : Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul RAVELLO, Robertino Lei : La responsabilité solidaire des organes de la société anonym, Etude des art. 754 ss CO, en particulier de l art. 759 CO, Lausanne REİSOĞLU, Safa : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul REİSOĞLU, Seza : Türk Hukukunda ve Bankacılık uygulamasında Kefalet, Ankara (Kefillik) RENDA, Nihat/ONURSAN, Galip : Dördüncü Hukuk Dairesinin Emsal Kararlarıyla Borçlar Hukuku, C. I, Ankara ROGERSON, Pippa : Modification And Exclusion Of Directpr s Duties, The Realm Of Company Law, London RORTH, Urs P./LANZLİNGER, Andreas : Die Ausübung des Stimmrechts in der Generalversammlung; Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ROYER, Copper : Traité des Sociétés Anonymes, Paris SAYMEN, Ferit H. : Türk İş Hukuku, İstanbul SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid K. : Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, C. I, İstanbul : Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, C. II, İstanbul (C. II)

16 SAYMEN, Ferit H./KÖPRÜLÜ, Bülent : Medeni Hukuk Dersleri, C. II, Borçlar Hukuku, İstanbul SETHE, Rolf : Die aktienrechtliche Zulässigkeit der sogenannten, Teilentlastung, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, August SCHMİDT, Dominique : Les droits de la minorité dans la société anonyme, Paris SCHULER, Paul : L assemblée général des actionnaires dans les sociétés anonymes, Université De Neuchâtel Faculté De Droit, Lausanne SCHWARZ, Andreas B. : Borçlar Hukuku Dersleri, C. I, (çev. Bülent Davran), İstanbul SELİÇİ, Özer : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkisinin Sona Ermesi, İstanbul SEROZAN, Rona : Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, İstanbul : Sözleşmeden Dönme, İstanbul (Sözleşmeden Dönme) SİRMEN, A. Lale : Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara SOMER, Mehmet : Sermaye Piyasası Hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu nun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerindeki Etkileri, İstanbul SÖZEN. M. : Türk İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, Ad. Der., Y. 64, S. 10, von STEİGER, Fritz : İsviçre de Anonim Şirketler Hukuku, (çev. Tahir Çağa), İstanbul : Le Droit Des Sociétées Anonymes En Suisse (Traduit par J. Cosandey et P. Subilin), Launsanne, STUDER, C. D. : Die Einberufung der Generalversammlung der Aktiengesellschaft, Bern SUNGUR, Hasan Halis : Ticaret Kanunu Şerhi ve Tatbikatı ile İlgili Mevzuat, İstanbul SUNGURBEY, İsmet : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Ya da Tasfiye Memurlarının ibrasının Hukuki Niteliği, Kapsam ve Etkisi Üzerine, Medeni Hukuk Sorunları, C. II, İstanbul (İbranın Kapsam ve Etkisi) : Anonim Ortaklık Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kendileriyle Ortaklık Arasındaki İç İlişkinin Hizmet Akdi Niteliğinde Olduğunu İspatlayarak Nedensiz Azil Yüzünden Tazminat İsteyebilirler, Medeni Hukuk Sorunları, C. II, İstanbul (Nedensiz Azil) : Senede Bağlı bir Alacağa İlişkin İbra Ya da Menfi Borç Tanımasının Zımni Olarak (Bitirici Eylemle) Yapılması Durumunda Her Türlü Delille İspatlanabileceği, Medeni Hukuk Sorunları, C. II, İstanbul (Bitirici Eylem) : Borç İkrarı ve Vaadi, İstanbul (Borç İkrarı) : İsviçre-Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruru Zaman, İstanbul ŞENER, Esat : Hukuk Sözlüğü, Ankara (Miras) : Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara (Şerh) TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul (C. I) : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, İstanbul (C. II) : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara (Sözleşme Dışı Sorumluluk) : Yürürlüğe Girişinin Ellinci Yılında Türk Borçlar Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme, Batider, C. VIII, S. 4, : Anonim Şirket İdare Meclisi Azalarına Karşı Açılacak Mesuliyet Davalarının Müruruzamanı Hakkında Bazı Düşünceler, Batider, C. III, S. 1, : Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk-İsviçre ve Alman Hukuku Bakımından Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara (Zararın Tazmini) : Hükmi Şahısların Anonim Şirket İdare Meclisinde Temsili, Batider, C. I, S. 1, (Temsil) : Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akdi Mesuliyet, Ankara (Mesuliyet)

17 : Anonim Şirketlerde Hissedarların Umumi Heyete İştirak ve Rey Haklarının Esas Mukavele ile Tahdidi, I. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Ankara : İsviçre Borçlar Kanunu, Kısım III-V ve Haksız Rekabete Dair Federal Kanun, Ankara TANNER, Brigitte : Obligationenrecht, Teilband V5b, Die Generalversammlung, Zürich (Art. 698) : Quoren für die Beschlussfassung in der Aktiengesellschaft, Zürich TANÖR, Reha : Türk Sermaye Piyasası-Halka Arz, C. 2, İstanbul TANRIVER, Süha : Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler, Prof. Dr. İlhan Öztrak a Armağan, AÜSBFD, C. 49, S. 1-2, : Konkordato Komiseri, Ankara (Konkordato) TEKİL, Fehiman : Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul (AŞ) : Limited Şirketler ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul : Şirketler Hukuku, C. II, Anonim Şirketler, İstanbul (C. II) TEKİNALP, Ünal : Azınlığın Hisse Senetlerini Rehin Olarak Tevdi Etmesi Zorunluluğunun Amacı ve Bazı Sorunlar, İkt. Mal., C. XXIX, S. 8, (Azınlığın Hisse Senetlerini Tevdi Etmesi) : Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul (Bilanço) : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetime Katılma Sorunları, İstanbul : Azınlığın İstemi Üzerine Denetçilerin Gündeme Madde Koyma Hakları Var mıdır?, İkt. Mal., C. XXV, S. 2, Mayıs (Madde Koyma) : Azınlığın Bilançonun Onaylanmasına ilişkin Müzakerelerin Ertelenmesi İstemi, Sorunlar-Düşünceler, E. Hirsh e Armağan, İÜHMF, C. XLII, S. 1-4, (Müzakerelerin Ertelenmesi) : İbra Edilmeyen Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Denetçilerin İptal Davası Açabilip Açamayacakları Sorunu, İkt. Mal., C. XXIII, S. 4, (İptal Davası) : Gündemin Değişmezliği-Gündeme Bağlılık İlkesi-Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Bir Kararı, İkt. Mal, C. XXII, S. 2, : Çağrısız Toplanabilen Genel Kurul (TK m. 370), İkt. Mal, C. XV, S. 4, (Çağrısız Genel Kurul) : Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara (Temsil) : Anonim Ortaklığın Genel Kurulunda Bir Teklifin Reddine Karşı İptal Davası Açılabilir mi?, İBD, C. XXXIX, S. 7-9, (Bir Teklifin Reddine Karşı İptal Davası) TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin : Açıklamalı-Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu İle Sermaye Piyasası ve Kooperatifler Kanunu, İstanbul TEKİNAY, S. Sulhi : Türk Aile Hukuku, İstanbul : Borçlar Hukuku, İstanbul (Borçlar Hukuku) : Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi ve Özel Nevileri, İstanbul (Borçların İfası) TEKİNAY, S. Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul (Tekinay Borçlar Hukuku) TEOMAN, Ömer : Anonim Ortaklıkta Aynı Genel Kurulda Alınan Birden Fazla Kararı İptal Ettirmek İsteyen Bir Pay Sahibinin Tek Bir İptal Davası Açmak Zorunda Olup Olmadığı Sorunu, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim , C. II, İstanbul : Anonim Ortaklıklarda İptal Edilebilir Genel Kurul Kararlarının Doğrulanması, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, Tüm Makalelerim , C. I, İstanbul (Kararların Doğrulanması) : Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, C. I/3, İstanbul 1994.

18 : Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, C. I/1, İstanbul : Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul (Oydan Yoksunluk). : Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kuruldan Özel Denetçi Seçilmesini İsteme Hakkı ve Gündeme Bağlılık İlkesi, İkt. Mal., C. XXVII, S. 2, : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Bizzat Katılmak Yükümü Var Mıdır?, İkt. Mal., C. XXVI, S. 3, (Katılma Yükümü) : Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkı Dışındaki Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu, Ek. Huk. Der., S. 4, : Şirketçe Devralınan Payların Umumi Heyette Temsili Caiz Değildir, Kuralının Anlamı, İkt. Mal., C. XXIII, S. 9, (Şirketçe Devralınan Payların Temsili) : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Özen Borçlarına Aykırılıktan Doğan Sorumluluğu, İkt. Mal., C. XXI, S. 2, (Özen Borcuna Aykırılık) : Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sahip Olan Ortaklar Bir Öneri Konusunda Aynı Zamanda Olumlu ve Olumsuz Oy Kullanabilirler, İkt. Mal., C. XVIII, S. 4, : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim ve Azillerinin Gündeme Bağlılık İlkesi İle İlişkisi, İkt. Mal., C. XXVIII, S. 1. (Gündeme Bağlılık) : Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Dinleyicilerin Katılması, İkt. Mal., C. XXIII, S. 3. TİFTİK, Mustafa : Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara TOKSAL, Baki : Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler (Anonim Şirketler), İkt. Mal., C. V, S. 4, TUĞ, Adnan : Türk Özel Hukukunda Şekil, Konya von TUHR, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1-2, (çev. Cevat Edege), Ankara TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk İş Hukuku, C. I, İstanbul (İş Hukuku) : Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, İstanbul (Borçlar) TURANBOY, K. Nuri : İbra Sözleşmesi, Ankara TÜRK, Hikmet Sami : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Başlangıcı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. VI, Ankara : Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Azil ve Seçimi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I, ULUSAN, İhsan : Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh Sözleşmesi, MHAD, Y. 5, S. 7, ULUSOY, Yılmaz : Mukayeseli Sermaye Şirketleri, Ankara (Sermaye Şirketleri) : Sermaye ve Para Piyasası Mevzuatı Yorum ve Açıklamalar, C. 1-2, Ankara UMAR, Bilge : İspat Yükü, İstanbul UMUR, Ziya (çev.) : Institutiones/Iustınıanus İstanbul UYGUR, Turgut : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. II, Ankara (C. II) : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Özel Borç İlişkileri, C. VII, Ankara (C. VII) : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Özel Borç İlişkileri, C. VI, Ankara (C. VI)

19 : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Özel Borç İlişkileri, C. V, Ankara (C. V) ÜLGEN, Hüseyin : Anonim Ortaklıklarda Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Halinde Oy Hakkının Malik Tarafından Kullanılmasını Öngören Sözleşmelerin Geçerliği, İkt. Mal., C. XXIII, S. 12, Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Başkanının Üstün Oyu, Batider, C. VI, S. 4, ÜNAL, Mustafa : Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara Bırakılması, Batider, C. XI, S. 3, ÜSTÜNDAĞ, Saim : Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, İstanbul (Yargılama Hukuku) : Tapu Kütüğünün Tashihi Davası, İstanbul (Tahsis Davası) VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet : Türk Medeni Hukuku, C I, Şahsın Hukuku, İstanbul VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/KAYNAR, Reşat : Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul VOLHARD, Rüdiger/WEBER, Dolf : Entlastung, wie oft?, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, WOHLMANN, Herbert : Stimmrechtsvertretung im Déchargebeschluss; Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht WEİTEMEYER, Birgit : Die Entlastung im Aktienrecht-neueste Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung, Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftsrecht, 34. Jahrgang YAVUZ, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul (4. Bası) : Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, C. II, İstanbul ZİSWİLER, Hans Ulrich : Der Gesetzliche Ausschluss vom Stimmrecht gem. Art. 695 Abs. I OR (Beschlüsse über die Entlastung des Verwaltungsrates) bezieht sich auch auf den gewillkürten Vertreter, Kostenverlegung gemäss Art. 706 a Abs. 3 OR, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2003.

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ

KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM KURULUNA ÜYE SEÇİLMESİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Anonim ortaklıklar, toplumun genel yararlanmasına sunulamayan özellikle küçük çaptaki tasarruflara,

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Anonim Ortaklıklarda İç Denetim adlı tez çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir. Genel Bilgiler başlığı altındaki ilk bölümde, denetim kavramı, denetlemenin amacı ve önemi, denetlemenin değişik

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI

ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK(TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI ANONİM OTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞUNU SONA ERDİREN NEDENLERDEN İBRA VE ZAMANAŞIMI

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER İstanbul 2010 İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... IX Genel Kısaltma Cetveli...

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız.

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız. ÖNSÖZ Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu nun çıkarılması üzerine geniş çapta değişikliğe uğramıştır.

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI ÖNSÖZ Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması isimli bu çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER MAKALE I. MAKALE 2 TICARET ORTAKLıKLARıNA SERMAYE OLARAK TAŞINMAZ MAL VEYA BUNUN ÜZERİNDEKÎ BİR AYNİ HAKKIN KONULMASI TAAHHÜDÜ

İÇİNDEKİLER MAKALE I. MAKALE 2 TICARET ORTAKLıKLARıNA SERMAYE OLARAK TAŞINMAZ MAL VEYA BUNUN ÜZERİNDEKÎ BİR AYNİ HAKKIN KONULMASI TAAHHÜDÜ İÇİNDEKİLER MAKALE I ŞİRKETLERDE ADLÎ TEBLİGAT KİMLERE YAPILIR? (İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII [1962], Sayı 2, s. 382-406) 1-26 I. Giriş 1 II. Ticaret Şirketlerinde Adlî Tebligat Kimlere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İçindekiler YABANCI DİLDE YAZILAR

İçindekiler YABANCI DİLDE YAZILAR İçindekiler Profesör Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Hakkında Rona SEROZAN 7 Hocam Kocayusufpaşaoğlu Hüseyin HATEMİ 9 Hocam Kocayusufpaşaoğlu İçin Abdülkadir ARPACI 13 Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu'nun

Detaylı

OY HAKKININ KULLANILMASINDA SINIRLAMALAR

OY HAKKININ KULLANILMASINDA SINIRLAMALAR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNDA OY HAKKININ KULLANILMASINDA SINIRLAMALAR Yüksek Lisans Tezi SİMGE SERTOĞLU ANKARA

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu) 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI 29 29 - Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı) 31 - Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Hasan PULAŞLI İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26, 34217 Bağcılar-İSTANBUL : 0212 604 01 00

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMA CETVELİ... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Tüm Makalelerim Cilt I - II ( )

Tüm Makalelerim Cilt I - II ( ) Prof. Dr. Ömer TEOMAN Tüm Makalelerim Cilt I - II (1971-2001) 2. Bası İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ (s. V - VI) MAKALE 1 ANONİM ORTAKLIKTA İPTAL EDİLEBİLİR GENEL KURUL KARARLARININ DOĞRULANMASI (s. 1-11)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN İÇİNDEKİLER Hamdi Hocamız İçin Yayın Kurulu...XIX Prof. Dr. Hamdi Yasaman Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM...XXI Kürsünün Kurucu/Onursal Başkanı na, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

MAKALELER İÇİNDEKİLER. 2. ŞENER AKYOL, PROF. DR. Milletlerarası Tahkim (Sorunlar-Çözümler-Önerüer) XIX XLI. TANKUT CENTEL, PROF. DR.

MAKALELER İÇİNDEKİLER. 2. ŞENER AKYOL, PROF. DR. Milletlerarası Tahkim (Sorunlar-Çözümler-Önerüer) XIX XLI. TANKUT CENTEL, PROF. DR. İÇİNDEKİLER TANKUT CENTEL, PROF. DR., DEKAN Önsöz NAMİ BARLAS, DOÇ. DR. Armağan Hakkında HÜSEYİN ÜLGEN, PROF. DR. "Hece Atlamışsın " SERVET ARMAĞAN, PROF. DR. Hatıralarla Hocam Prof.Dr. Kemal Oğuzman ŞÜKRAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı