.;? $A:.>.?R )' ) #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92>" name="description"> .;? $A:.>.?R )' ) #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92>"> .;? $A:.>.?R )' - PDF">

, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Transkript

1

2

3 ) %') $ %"*! "! $# $(, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' )

4 #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92> 5.96;12?M>2896 D.=R K;2:92>2 696T86; =><4>.: >232>.;? ;A:.>.9.>R.T.NR /616> K;2: '232>.;? $< /F7?/< *( * *3;;BF *( * E:R: 97; *( * *( * 0... 'O'7M2M (:2:4'4 9+14/1 * '2+62+7/4+ 8'I2'4')'1 *+89+I/ '3 (H9E+8/ 52'4 8M4M7M4' =M2M /E+7/8/4*+.+7.'4-/ (/7 *F4+3/4 854:4*' :2'O3'8M *:7:3:4*' ('O;:7:2'7M4 854' +7*/I/ 0'48 / /9+8/4*+ <<< 57' *:=:7:2:7 ;+ =+4/ ('O;:7: '2M43'>

5 # 4 # 4 # 4 #! # 2 * #2 #! # 2 #! # 2 * #2 * #2 # 4 # 2 - ( ( # 2 # ( #! # 2 * #2 # 2 - ( ( & & # % # # & # % # # ( & ( & & # % # # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # & # % # # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # ( & #% 2 # ' #% #2 ( & &-& ( & &-& #% 2 # ' #% #2 ( & &-& 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # #% 2 # ' #% #2 ( & ( % # $% 4'&#&$& " ( % # $% 4'&#&$& " ( % # ( & ( & ( % # ( % # $% 4'&#&$& " ( % # #% 2 # ' #% #2 ( & &-& #42 ( % # ( & &-& $% % ( % # ( & #42 ( % # ( & &-& $% % &-& $% % #42 ( % # ( % # ( % # ( & ( % # $% 4'&#&$& " ( % # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& 3 ' "2 /4 # ( % # ( & &-& $% % #42 ( % # $% "!# & ' - # # $% " $% "!# & ' - # #!# & ' - # # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# $% "!# & ' - # # 4'&#& #2 2 $2 /*! # # 4'&#& #2 4'&#& #2 2 2 $2 /* $2 /*!! # 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# ) /* ) /* ) /* 4'&#& #2 $2 /*! # 4'&#& #2 - # 2 # $ ' * $ - # # $ ' * $ 4'&#& #2 4'&#& #2 - # # $ ' * $ ) /* - # #! & & & # $ #! & & && # $ - # - # #! & & # $ ' * $ # $ 4'&#& #2 - # # /* # - /* # - # # /* # - +) 4 / ) - # #! & & & # $ $2 ' ( &!4& #2 +) 4 / ) +) 4 / ) $2 ' ( &!4& #2 # $2 ' ( &!4& #2 /* # - +) 4 / ) $2 ' ( &!4& #2

6

7

8

9 )!$P! ()! &'% ' # 6>6T C3 -=F5/A 7::3?7<7 &?A/ </2=:B "/:9Y<;/ &( % ]"/:9Y<;/ "B?B:B[B C3 P?3C:3?7 /99Y<2/ "/<B<^B< 2/E/<Y:/?/9 * /[0/9/<:Y9 3C:3A ':/<:/;/ *3[97:/AY A/?76 /9/<:/? "B?B:B "/?/?Y 7:3 9B?B:;B[AB? &( %\Y< /;/1Y "/<B<\2/ 03:7?A7:27U7 RF3?3 9/;B PF3: A=>:B; 9B?B:B[:/?Y 7[07?:7U7<7 53:7[A7?;39 9/E</9:/?Y< E3?7<23 C3 3A97< C3 E3?3: 6/?393A3 9/:9Y<;/ >:/<Y C3 >?=5?/;:/?2/ P<5P?R:3< 7:93 C3 >=:7A79/:/?:/ BEB;:B =:/?/9 0P:53:3? C3 0P:53 7M7 53:7[;7[:79 4/?9:/?Y<Y /F/:A;/9AY? *( P:53 ':/<Y\<2/ 0P:53<7< C7FE=<B ]"H71/=+ 4/ >/4*+ E51 (5=:92: 62'42M ;+ 57'49M2M 52'7'1 1'21M4'4 */4'3/1 ;+ -HE2H (/7 79' 4'*52:^ =:/?/9 A/<Y;:/<;Y[ 0B 2=U?B:AB2/ /;/M :7?:3<;7[A7? "/:9Y<;/ 9/:9Y<;/<Y< /;/1YE:/ A/?76 /F3A3\23 E/EY;:/</< "/:9Y<;/ '?=83 C3 //:7E3A -P<3A;3:7U7 -P<3A7; "Y:/CBFB C3 7:57:7 0/[CB?B?3603?:3?7<23 03:7?:3<3< 5PF P<R<23 0B:B<2B?/?/9 0P:53 /9AP?:3?7<3 ;/:7 C3 &( % A/?/4Y<2/< 6/FY?:/</< C3 "/:9Y<;/ /9/<:YUY\<1/ =</E:/</< -Y:Y G/:Y[;/ '?=5?/;Y\<2/ 0P:5323 BE5B< 0/[CB?B [/?A:/?Y<Y A/[YE/< 9B?B; C3 9B?B:B[:/?/ *39<79 P<5P?R:;R[AR? B A/?/4Y<2/< BE5B:/</1/9 ]*39<79 '?=5?/;Y^ )/EY:Y "/<B< 6R9R;:3?7 "/:9Y<;/ '?=83 C3 //:7E3A -P<3A;3:7U7 -P<3A7; "Y:/CBFB C3 *( P:53 ':/<Y /:Y</?/9 A/?/4Y<2/< 6/FY?:/<;Y[AY? &( % *39<79 ;/9/;Y2Y? C3 >?=5?/;Y< A/:3> 327:3< C3 0/[/?Y:Y 0B:B</< A39<79 Teknik Destek Programı 1

10 &><4>.:R; :.J9.>R &( % A39<79 42;29.:.0R 0P: E3?3: /9AP?:3?7< 9/:9Y<;/ P<3; /?F 323< /<1/9 <323<7E:3 6/FY?:Y9 C3 BE5B:/;/ 7:3 9/?[Y:/[Y:/< *39<79 '?=5?/;Y\<Y< KE29.:.0R -3?3: EP<3A7;:3?7< 0/[A/ >:/<:/;/ M/:Y[;/:/?Y 7:3 0P:53 >:/< C3 >?=5?/;:/?Y<Y BE5B:/EY1Y C3E/ E3?3: 9/:9Y<;/ /?AY?Y1Y 4//:7E3A:3?7<7< 7U3? 9/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<Y< 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 A=>:B; 9B?B:B[:/?Y<Y< A39<=:=87 53:7[A7?;3 0P:53:3?7<7< 07?:79:3?7< C3 9==>3?/A74:3?7< E3?3: C3 9/:9Y<;/E/ 9/A9Y2/ 0B:B</07:3139 M/:Y[;/:/?Y<Y< =:/?/9 03:7?:3<;7[A7? %' $ ).>.3R;1.; (.N9.;.0.8 #.96!.D;.8 B >?=5?/; A39<79 A/:3>:3?7 7M7< 327:3< A=>:/; 9/E</9 ABA/?Y \27? &( % 0B >?=5?/; 7M7< /EY?2YUY 9/E</UY C3E/ A/;/;3< 9B::/<2Y?;/;/ ABA/? )28;68 *39<79 '?=5?/;Y E/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[/ 1<N>A1.; :.96 0B ;3C1BA 0RAM3 C3 7;9K<:/?Y A3;3:23 93<27 3:7E:3 C3E/ F=?B<:B 6/::3?23 A39<79 67F;3A /:Y;Y *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 7[ E=UB<:BUB <7A3:7U7 5PF P<R<23 0B:B<2B?B:/?/9 3<3: )39?3A3? A/?/4Y<2/< 9/?/? C3?7:3139A7? *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 2B?B;B<2/ 63? 07? A39<79 A=>:/; ;/:7E3A7 \E7 /[/;/F 2 TR72-12-TD

11 T 6;.;?:.; *39<79 4//:7E3A:3?7<23 E/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[A/< 52>5.;46 /6> 2169:2E <1/9 A39<79 4//:7E3A:3?7<7< 7M7< 53?39:7 M/:Y[;/ ;/A3?E/::3?7 7:3 3U7A7; M/:Y[A/E 5707 M/:Y[;/:/?Y< /7A 6/?1/;/:/? C3 3U7A7; ;/A3?E/::3?7 79?/; 5707 E/?/?:/<Y1Y C3E/ =?A/UY -/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[B< C3E/ =?A/UY<Y< A39<79 @/U:/E/1/UY 0B AR? /E<7 9/A9Y:/?Y< *39<79 */:3> =?;B\<2/! 53?397? 0'48 9'7',M4*'4 8'I2'4')'1 9+14/1 * '*+)+ :>3'4 9+3/4/4/ ;+ :>3'42'7M4 =52 ;+ 154'12'3' -/*+72+7/4/ 1'68'7 Teknik Destek Programı 3

12 &'% ' # P"PS!P$!*' "" ' B 0P:R;23 *39<79 '?=5?/;Y A39<79 A/:3>:3?7<7< C3 7:3 7:57:7 9B?/::/? A/?76 ]"/:9Y<;/ '?=83,3 //:7E3A -P<3A;3:7U7^ C3 ] -P<3A7; "Y:/CBFB^ 6R9R;:3?7<3 BE5B< =:/?/9 /MY9:/<;/9A/2Y? /[CB?B )/67>:3?7 0/[CB?B2/ 0B:B<2B9:/?Y /<2/< 7A70/?3< 0B EP<3A;3:79 6R9R;:3?7<7 C3 0B?3603?23 E3? /:/< 0RAR< 9/0B: &( % F=?B<:B 6/::3?7< =?A/E/ 63?6/<57 07? 0B >?=5?/;Y<Y 7>A/: 3A;3 ABA/? B 2B?B;2/ /[CB?B )/67>:3?7 63?6/<57 07? 6/9 A/:307<23 0B:B</;/F *39<79 A/:3>:3?7 A/?/4Y<2/< 63? F/;/< 3U7A7; /;/M:Y =:/?/9 /E?Y1/ ;BC/4/9/AY 9B::/<Y:/07:7? PE:3 07? 2B?B;2/ 0/[CB?B2/ E3? /:/< 97[7:3?3 /7A 07:57:3? <7A3:7U7< :57:3? 74[/ 327:;3E3139A7? -/?/?:/<Y1Y A39<79 <323<7E:3 53:7? 3:23 ;R;9R< 23U7:27? -/?/?:/<Y1Y<Y< 0B 6R9;3?/U;3< 0PE:3 07? 53:7? 3:23 3AA7U7<7< 2B?B;B<2/ 7:57:7 53:7? /9A/?Y:Y? B E3? C3?7:7? 0/[CB?B:/?2/ 2P?A A3;3: BE5B<:B9 *39<79 E/?/?:/</1/9 07? 0/[CB?B<B< 2P?A A3;3: BE5B<:B9 9?7A3?7<7 23 =:/?/9 E3?7<3 F=?B<:B2B? /[CB?B )/6707\<7< BE5B<:BUB &?A/9:/?Y< BE5B<:BUB 4//:7E3A:3?7< BE5B<:BUB $/:7E3A:3?7< BE5B<:BUB 4 ## &&&!! #! #!'! #! $ #! "# # TR72-12-TD

13 .TBA>A (.56=92>6U;6; *D4A;9ANA!6:92>.TBA>./696> *39<79 *( -=F5/A E3? /:/<,/:7:79:3? "/E;/9/;:Y9:/? W: HF3: W2/?3:3?7 C3 3:327E3:3? )/EY:Y $/6/::7 W2/?3 7?:79:3?7 "/<B<B "B?B:;B[ 7?:79:3? 7U3? "/;B "B?B; C3 "B?B:B[:/?Y P:53 W: C3 W:M3 $R2R?:R9:3?7 /9R:A3 0/[CB?B:/?Y /2Y</ E/>Y:;/:Y2Y? C3 -P<3A7; "B?B:B 9/?/?Y<2/ >?=83<7< 6/<57 /9R:A3 A/?/4Y<2/< ER?RAR:313U7 03:7?A7:;3:727? "/;B "B?B;B %7A3:7U7<23 "B?B:B[:/?Y )7C7: *=>:B; "B?B:B[:/?Y < /F /E P<1323< 9B?B:;B[ 9=[B:BE:/ 7?:79:3? C3 "==>3?/A74:3? &?5/<7F3 )/</E7 P:53:3?7 "RMR9 )/</E7 )7A3:3?7 *39<=:=87 3:7[A7?;3 P:53:3?7 A39<79 4/E2/:/</07:7?:3? : 675-7'3 1'68'3M4*' -+7E+1 1/O/2+7 ;+ 1C7 '3')M -H*+4 1:7:3 ;+ 1:7:2:O2'7 'O;:7:!'./(/ ;+=' 579'1 52'3'>2' E.;./69:28 6J6;.TBA>A (.56=92>6.T.NR1. AD:.9R1R> "/? /;/1Y 5RA;3E3< 9B?B; C3E/ 9B?B:B[ *RF3: 97[7:7U7 6/7F "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y 7:3 0B<:/?/ 0/U:Y 07?7;:3? 7M7< 0B [/?A /?/<;/F! #! $' $ 1%$!$ " " '0! ) -'!!.0#0 "0 0 ' " '! # #-(-.- - % ' #-(-! $ '+! - - ' " '0 "-! "!#!0!.0#0 '.0 ' $!$!!0 0 "$!0! #! Teknik Destek Programı 5

14 *39<79 4//:7E3A7 0/[CB?B2/ 0B:B</< 9B?B; 9B?B:B[B< 5P?3C C3 E3A97 /:/<:/?Y 7:3 7:57:7 4//:7E3A *( -=F5/A 9/EYA:Y =:;/:/?Y C3E/ ;3?93F:3?7<7< E/ 2/ [B03:3?7<7< 0B 0P:5323 *39<79 C3 EP<3A7;7<23< 3U3? =?A/9:/?Y 7:3 07?:79A3 /?/1Y =:/?/9 6/?393A D>R0.. 3A;7[:3? C3E/ 6/:7<23 0B:B</< C3 0B 2B?B;:/?Y <323<7E:3 7[:3?7 9/EEB; C3E/ A/?/4Y<2/< ER?RAR:3< 9=<9=?2/A= 7:/< 323?39 /:/1/9:Y:/? 7:3 /<:/[;/ E/>;Y[ 4//:7E3A:3?7 /:Y<;Y[ C3E/ 0B<:/?:/ 7:57:7 07? 9=CB[AB?;/<Y< =:/<:/? C3E/ ;3?7 ;3CFB/AA/ P<5P?R:3< 03<F3? 2B?B;:/?2/ =:/<:/? / E/?5Y 9/?/?Y E/<7 A3;E7F7 ;R;9R< =:;/E/< 07? 9/?/? 7:3 4//:7E3A3 7:7[97< ;/69B; =:/<:/? 0 /9:/?Y<2/ 5P?3C:3?7<7 /UY? 07? [397:23 9PARE3 9B::/<2Y9:/?Y</ 2/7? ;/693;3 9/?/?Y =:/<:/? 1 =:/<2Y?Y1Y:Y9 P?5RAR 7M7<23 E3? E/?5Y 9/?/?Y 7:3 ;/69B; =:/<:/? 2 3?6/<57 07? 9/;B 76/:3 C3E/ 27U3? 07? E/?2Y;Y</ 7:7[97< ER9R;:R:R9:3? ? [397:23 76:/: 3AA7U7 327:3<:3? AD4A;.TBA>A (.56/6 B2 <9.:.E9.> )28;68 &><4>.:R :.11292>12 1A>A:9.>1. /A9A;.;.TBA>A (.56=92>6 12 =><4>.:. B2 B2D E.;.:.E9.> 3 */:3> 327:3< A39<79 ;3<4//A 7M7<23 =:/<:/? 4 '?=5?/;/ 9/AY:Y; 9=[B:B =:/?/9 &( % A/?/4Y<2/< A/:3> 327:3< 07:57:3?7< A3;7< E/<:Y[ 03E/<2/ 0B:B</<:/? C3E/ 0B 07:57:3?7 A3;7< 323;3E3<:3? 5 $3C1BA C3E/ 2/6/ P<1397 A39:74 23U3?:3<27?;3 C3E/ &( %\Y 3A97 /:AY<2/ 0Y?/9;/E/ C3E/ 57F:7 07:57 3:23 3A;3E3 323<:3? 6 TR72-12-TD

15 -B9/?Y2/ ;/ B2 5 \23 03:7?A7:3< 2B?B;:/?2/ >?=5?/;/ 9/AY:;/ 76:/:7< 327:27U7 797 EY::Y9 7M7< 53M3?:727? $/223 / C3 1 \23 03:7?A7:3< 2B?B;:/?2/ >?=5?/;/ 9/AY:;/ 9/?/?Y< A30:7U A/?767<23< 7A70/?3< 2P?A EY::Y9 7M7< 53M3?:727? )28;68 ).92= <>:A! K9M: U23 /[CB?B )/6707\<7< 3E/<Y /[CB?B )/67>:3?7 EB9/?Y2/97. \2/< 5 \E3 9/2/? =:/< 9/A35=?7:3?7< 67M07?7<3 57?;3279:3?7<3 2/7? 03E/<2/ 0B:B<;/:Y2Y?:/? B2 *D4A;9ANA /[CB?B )/67>:3?7 A39 0/[:/?Y</ E/ 2/ =?A/9 9B?B:B[:/?:/ 07?:79A3 0/[CB?B2/ 0B:B</07:7?:3? /[CB?B )/6707\<7< =?A/9:/?Y A39<79 A/:307<7< C3 9/AY:/07:3139A7? &?A/9:/? ] 4//:7E3A *( -=F5/A 9/EYA:Y =:;/:/?Y C3E/ ;3?93F:3?7<7< E/ 2/ [B B 0P:5323 [/?AY 2Y[Y<2/ /[CB?B )/67>:3?7 7:3 /E<Y BE5B<:B9 9?7A3?:3?7<7 9/?[Y:/;/:Y2Y?:/? &?A/9 =:/1/9 9B?B:B[:/? &?A/9:Y9 3E/<Y\<Y 2=:2B?;/:Y2Y? )28;68 ).92= <>:A! K9M: \ 23 E3? /:/< 03E/< /[CB?B )/6707\<7< AR; =?A/9:/?Y<Y< E3A97 C3?7:;7[ A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;/:Y2Y?!/='8/ 6'79/2+7 ;+ (:42'7M4 '29 (/7/32+7/./E(/7 O+1/2*+ 'O;:7:!'./(/ =' *' 579'1 52'3'>2'7 )28;68 (M>2 A/?/4Y<2/< 93<27 C3E/ 67F;3A /:Y;Y 63? 07? A39<79 BE5B:/;/ /6>.D1R> E<Y E/?/?:/<Y1YE/ 07? EY:2/ A=>:/; M717 BF;/< 5P?3C:3<27?7:3;3F,2> *39<79 4//:7E3A *( RF3E -=F5/A 53?M39:3[A7?7:;3:727? <1/9 /;/M:/?Y</ BE5B<:BUB 53?39M3:3<27?7:;39 [/?AYE:/ C3E/ 7:7[97:3? 53?39A7?3< 0/FY 0P:53 2Y[Y<2/ Teknik Destek Programı 7

16 )28;68 @/2313 E3?3: C3 9/:9Y<;/E/ 9/A9Y2/ 0B:B</07:3139 /[/UY2/ 03:7?A7:3< /:/<:/?2/ E3? /:/< 4//:7E3A:3?3 U7A7; C3?;3 ':/< >?=5?/; C3 >?=83 3M717 BF;/< 5P?3C:3<27?;3 #=07 4//:7E3A:3?7 C3 7:7[97:3? 9B?;/ 5707 <7A3:79:7 C3 53:7[A7?717 4//:7E3A:3? B<B<:/ 07?:79A3 AR; 4//:7E3A:3? 63? 9=[B:2/ ;3?N ;3CFB/A/ BE5B< =:;/:Y C3 /[/UY2/97 9=<B:/?Y 82?6; J2>:2:29616> C3E/ 3A<79 7M3?79:7 4//:7E3A:3? B9B9/ 9/;B 2RF3<7<3 C3 A=>:B;B< 53<3: /6:/9 /<:/EY[Y</ /E9Y?Y 4//:7E3A:3? 7;F/:/<;/2/< P<13 0/[:/AY:/< C3E/ /E<Y 4//:7E3A 7M7< 27U3? 9/E</9:/?2/< 327:3< 4//:7E3A:3? G>;28 )28;68 ':/< >?=5?/; C3 >?=83 9/A9Y 2/<Y[;/<:Y9 C3 3U7A7; 4//:7E3A:3?7<7 7M3?307:3139 P?<39 A39<79 9=<B:/?Y<2/< 0/FY:/?Y 9/E</9:/?Y EP<3A7;7 A=>:/; 9/:7A3 EP<3A7;7 /</:7F7 C3?/>=?:/;/ EP<3A7; 0313?7:3?7 C3 EP<3A7[7; 6/:9:/ 7:7[97:3? C3 3A97:7 7:3A7[7; C3 A3[C79:3?23< 703 ;39/<7F;/:/?Y<2/< '?=83 EP<3A7;7 >?=83 C3 >?=8317:79 9R:AR?R<R< W[ >:/<Y C3 47F707:7A3 ':/<:/;/ 53:7[A7?;3 M/:Y[;/:/?Y =U?/47 7:57 #723?:79 C3 57?7[7;17:79 8 TR72-12-TD

17 :A3?</A74 C3 A71/?3A EP<A3;:3?7<7< 3 A71/?3A >/F/?:/;/ A3:3 >/F/?:/;/ 5707 Y[ A71/?3A J?R< 53:7[A7?;3 C3 E3<7:79M7:79 79?7 ;R:97 6/9:/? "/;B W6/:3 $3CFB/AY 3 23C:3A BE5B:/;/:/?Y " ' *R?9 *71/?3A "/<B<B C3 A3;7F R?3A7; C3 39= C3?7;:7:79 07:7<17<7< C3 3F/C/<A/8:Y 5?B>:/?/ EP<3:79 53:7[7;7< WE7 A/?Y; BE5B:/;/:/?Y C3 =?5/<79 A/?Y;Y< Y2/ 5RC3<:7U7 6/EC/<?34/6Y BE5B:/;/:/?Y<Y< C3 R?3A7;23 C3?7; C3 9/:7A3E7 /?AY?Y1Y A39<79:3?7< C3 E/FY:Y ;32E/E/ EP<3:79 M7F7; /</:7F C3 BE5B:/;/ >?=5?/;:/?Y<Y< /[CB?B2/ 0B:B<B:/07:3139 A39<79 A/:307<7< DA8.>R1.86 K>;28 8<;A9.>9.?R;R>9R 8.9R;:.DR= *39<79 '?=5?/;Y\<Y< 42;29 B2 KE29.:.J9.>R;. AD4A; <9:.?R 9=[B:BE:/ )28;68 &><4>.:R;. P96T86; GE29 ME2;92:292> /E<Y >?=83 C3E/ 4//:7E3A 7M7< ;/:7 C3E/ A39<79 7? /[CB?B )/ ? A39<79 2P<3;7 2; 3.E9. /6> EY: @<=9.: MJ A39<79 A/:307<23 0B:B</07:7? A/?/4Y<2/< /E<Y /[CB?B )/6707\<3 07? A39<79 2P<3;7 /6> 82E EY: 2; 3.E /E<Y A39<79 A/:3>:3?7<7< A39<79 A/?/4Y<2/< /[CB?B )/67>:3?7\<7< =</EY Teknik Destek Programı 9

18 *D4A;9ANA *39<79 2=U?B2/< 07? =:;/EY> A/:3> 327:3< A39<79 2=U?B2/< A/?/4Y<2/< C3E/ 67F;3A /:Y;Y *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ BF;/< 5723?:3?7 67F;3A /:Y;Y A/?/4Y<2/< 9/?[Y:/<Y? B ;/:7E3A:3? 6/?717<23 E3? /:/< AR; ;/:7E3A:3? BE5B< =:;/E/< ;/:7E3A:3? *39<79 4//:7E3A:3?7<7< 7M7< 53?39:7 M/:Y[;/ ;/A3?E/::3?7 7:3 3U7A7; M/:Y[A/E 5707 M/:Y[;/:/?Y< /7A 6/?1/;/:/? C3 3U7A7; ;/A3?E/::3?7 79?/; 5707 E/?/?:/<Y1Y C3E/ =?A/UY -/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[B< C3E/ =?A/UY<Y< A39<79 @/U:/E/1/UY 0B AR? /E<7 9/A9Y:/?Y< )28;68 ).92= <>:AU;1.! 53?397?.TBA>A S2896 B2,.=R9.0.8 PT92:92> )28;68 ).92= <>:A B2 6N2> > /[CB?B:/? 0B?3603?7< 397<23 0B:B</< *39<79 */:3> =?;B! C3 A/:3> 327:3< 27U3? 03:53:3? 7:3 07?:79A3 E/>Y:;/:Y2Y? /[CB?B (3603?7 C3 39:3?7 &( % 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? A3;7< 327:307:7? *39<79 */:3> =?;B! C3 27U3? 03:53:3? *R?9M3 =:/?/9 =?A/;Y<2/ 3< /F >B<A= E/FY 9/?/9A3?7 9B::/<Y:/?/9 6/FY?:/<;/:Y2Y? E?Y1/ 0B 03:53:3? 4=?;/A/ 0/U:Y 9/:Y<;/:Y C3 ;3C1BA 67M07? E/ 2/ 23U7[A7?7:;3;3:727? A/927?23 E/>Y:/< 0/[CB?B P< 7<13:3;3 23U3?:3<27?;3 2Y[Y 9/:/1/9AY? /[CB?BE/ 7:7[97< 0RAR< 03:53 C3 4=?;:/?Y< =?A/;Y<2/ C3 03:53:3?7< =?787</: 4=?;/AY</ 0/U:Y 9/:Y</?/9 53?39;39A327? 9 D.ER?R B2 692 D.=R9.; /.TBA>A9.> 8./A9 *39<79 */:3> =?;B\<2/! E3? /:/< 9=<A?=: 03:7?A7:3< 9=<B:/?2/97 63?6/<57 07? 6/A/ C3E/ P<3;:7 07? /.TBA>A;A; >2116;2 D<9.J./696> )B<B:/< 07:57<7< /MY9 C3 0B 2B?B;B< /27: 07? 23U3?:3<27?;3 3<53: A3[97: 2B?B;B<2/ 39 /MY9:/;/ A/:3> 327:3139A7? 10 TR72-12-TD

19 @ K " 'O;:7:2'7M4 8'*+)+ 8:4:2'4 ( H>+7/4*+4 *+I+72+4*/7/2+)+I/ */11'9+ '2M4'7'1 "+14/ "' : ;+ */I */11'92/ ;+ 3H31H4 52*:I:4)' '42'OM2M7 (/7 */2*+ *52*:7:23'2M*M7.TBA>A (R>.?R;1. (A;A9:.?R 2>282; > /[CB?B:/? *39<79 */:3> =?;B! C3 27U3? 39:3?!! +! 2Y[Y<2/ /[/UY2/97 03:53:3?:3 /[CB?B )/6707\<7< *( RF3E 9B?B:2BUB<B 9/EYA:Y =:2BUB<B C3E/ 4//:7E3A 9/<YA:/E/< /EYA "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<2/ 0B 03:53 /?/<;/F / "==>3?/A74:3? 7M7< RE3:3?7<3 9/? 9==>3?/A74 ARFRUR 3U3? ARFR9:3?7<23 0B EP<23 07? 6R9R; 53:3139 EY: =?A/9:/?Y</ 9/? 2/UYAY:;/E/1/UY EP<R<23 53<3: 9B?B: 9/?/?Y 0 "==>3?/A74:3? C3 7?:79:3? 797 EY: =:/U/< 53<3: 9B?B: A=>:/<AY:/?Y<Y E/>;Y[ =:2B9:/?Y<Y 03:53 1 /[CB?B /294292>6 6:E.9.:.D. E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 &( %\/ A39<79 A/:307<23 A/:307< 0/[/?Y:Y 2B?B;B<2/ 7:7[97< 9/?/?Y< /:Y<2YUY <>4.;R 8.>.>R! 2 *39<79 A/:307<23 =?A/9 C/? /294292>6 6:E.9.:.D. &?A/9:Y9 E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 C3 A/:3> 327:3< A39<79 =?A/9 =:;/ 9/?/?Y<Y< /:Y<2YUY <>4.;R 8.>.>R! 3 /[CB?B )/6707\<7 C3 =?A/9:/?Y<Y C3 7:F/;/ E3A97:7 97[7 :3? 7< :3? 7<7 C3 7;F/:/?Y<Y <=A3? A/?/4Y<2/< 323< 03:53 "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y E3?3: EP<3A7;:3? C3 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 9B?B:B[:/?Y 7M7< 2; <;.D9R 6:E.! E3A3?:727? Teknik Destek Programı 11

20 4 *32/?79 327: F;3A /:Y;Y</ C3 0B A39<79 [/?A</;3E3 5P?3 /:Y<;Y[ 2;.E 'O;:7:!'./(/ ='6')'IM E'2MO3' /2+ /2-/2/ 79' 4'*52: '21M43' 0'48MP4'./9'(+4 *H>+42+43/O ;+ +4 '> HE '=7M /89+12/ 9'7',M4*'4 P9+ F74+I/ 8:4:2'4 O'(254' -F7+ *52*:7:23:O 9+12/, 3+19:62'7M4M ('O;:7: 8M7'8M4*' 0'48P' 8:43'2M*M7 0'48P' 8:4:2')'1 9+12/,2+7 (/2-/ '3'E2M 52:6 /2-/2/ 9+14/1 *+89+I/4 8'I2'43'8M 4519'8M4*' 0'48 /E/4 ('I2'=M)M 4/9+2/19+ *+I/2*/7 2M4')'1 9+12/, 3+19:62'7M 'O;:7:!'./(/ 9'7',M4*'4 52:O9:7:2')'1 9+14/1 O'794'3+ ;+ +I/9/3 3H,7+*'9M4' -F7+ '2M43'2M*M7 =7M)' 9+14/1 O'794'3+ ;+ +I/9/3 3H,7+*'9M *' 9+12/, ;+7+4 1/O/ 1:7:3 9'7',M4*'4 1'O+2+43/O ;+ /3>'2'43MO 52'7'1 8:4:23'2M*M7 -B9/?Y2/ 03:7?A7:3< 03:53:3?23< <=A3? A/?/4Y<2/< 327:3139 =:/< 2Y[Y<2/97 03:53:3? 0/[CB?B 4=A=9=>7 =:/?/9 327:307:3139A7? /:;/E/ 6/9 9/F/</< /[CB?B 7;F/ 0B 03:53:3?23< 4=A=9=>7 $2>2D2 B2 /[CB?B )/67>:3?7\<7< A39<79 0/[CB?B:/?Y<Y &( %\/ ;/A0B =:/?/9 3A;323< P<13 7.;? D.DR;9.;.; ;.1<9A!.98R;:. 7.;?R )28;68 &><4>.:R G;.TBA>A 46>:292>6 E<>A;9A1A> *39<79 A/:307 7:3 7:57:7 07:57:3? A/?/4Y<2/< V.TBA>A +2>6 6>6T <>:A^ C3 V-.>3 <9.; 3<>:9.>R;R; /A9A;1ANA E.>3R; ME2>6;2 *39<79 A/:3>:3?7 ;/A0B =:/?/9 C3 9/>/:Y F/?4 7M7<23 A//66RA:R E=:BE:/ 9/?5= 7:3 C3E/ 3:23< :23< 323< 97[7E3 7;F/:Y C3 A/?76:7 07? /:Y<2Y C3?7:7? /[/UY2/97 B:/[AY?Y:;/:Y2Y?! #! % ' ' -( ' ' # $!$ $!$ $1 #! 0 # ". " 0 "2! ( 1!#0' 3 " 0 +!- -1#-!4 1! -1-! " #! 0 # " #! 12 TR72-12-TD

21 ( (')! $$ )" +% ( ($ 2# )" +% *$ ( ' ' )"& &. /[9/ E=::/?:/ 3:39A?=< P<23?7:3< E/ 2/ 0/[9/ 327:3< 4//:7E3A A39:74:3?7 2799/A3 /:Y<;/E/1/9AY? /[CB?B:/? *39<79 */:3> =?;B " 27U3? 39:3? C3 03:53:3? /6>.?R9 =:/?/9 03:53:3? ;/C7?3<9:7 =?A/:/?Y<2/< 23:53M:3 23:7<3?39 E3?:3[A7?7:;3:727? E?Y1/ 6/FY?:/<Y?93< [B [397:23 =:;/:Y2Y? *39<79 */:3> =?;B " *39<79 -/9:/[Y9 $/:7E3A =?;B " *39<79 //:7E3A7 WM7< H<3?7:3< U7A7;17 HF53M;7[7 " *39<79 U7A7; $R4?32/AY " 7U3? 03:53:3? ].TBA>A (R>.?R;1. (A;A9:.?R 2>282; >^ 0/[:YUY B2! /E?Y1/ 3:39A?=<79 4=?;/AA/ :39A?=<79 4=?;/A ;/A0B A/; =:/?/9 /E<Y =:;/:Y2Y? /[CB?B )/67>:3?7 0/[CB?B:/?Y<Y< =:B> =:;/2YUY<Y "=<A?=: 9=<A?=: 3A;3:727?:3? ).: <9:.D.; /.TBA>A9.> Teknik Destek Programı 13

22 .TBA>A9.>R; 9R;:.?R PJ6; (<; ).>65 *39<79 '?=5?/;Y A39<79 0/[CB?B:/?Y /F7?/< *3;;BF E:R: 97; C3 /E:/?Y<Y 797[3? /E:Y9 2P<3;:3? =:/?/9 /:Y<;/9A/2Y? /[CB?B:/?Y< \27? C3E/ 9/?5= [7?93A7<3 0/U:Y 53179;3:3? 2799/A3 /:Y<;/E/1/9AY? /[/?Y:Y 0B:B</< A39<79 >?=5?/; EY:Y 63?6/<57 07? 2B?B;B<2/ 3?27U7 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? 2BEB?B:B? C3 E3<7 0/[CB?B /:Y<;/F.5..E :.8 PJ6; )=?B:/?Y<YFY *( * /MY9 07? [397:23 03:7?A3?39 3:39A?=<79 E/ 2/ 7:3 /[/UY2/97 C3E/ *3:34=< =?/<=?5A? )=?B:/?Y< E/<YA:/?Y B:/[;/ 3< 53M 5R< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? E/EY<:/</1/9AY? *R; /2/E:/?/ 3[7A 2/C?/<Y:/1/9 C3 07? /[CB?B 07:57 )Y9M/ )=?B:/< )=?B:/? ))) /?/1Y:YUYE:/ 27U3? /[CB?B )/67>:3?7\<3 /MY9:/;/:/? C3 A/:3> 327:3< 07:57 ))) C3 /[CB?B (3603?7\<23 E3? /:;/E/< 67M 07? 07:57 /[CB?B )/67>:3?7 C3 7M7< 0/U:/EY1Y <7A3:79 A/[Y;/;/9A/2Y?.TBA>A9.>R; 2N2>92;16>69:2?6 B2 (2J69:2?6 /[CB?B )/67>:3?7 A39<79 A/:3>:3?7 /[/UY2/ /MY9:/</< /[/;/ C3 9?7A3?:3?3 5P?3 7<13:3<3139 C3 23U3?:3<27?7:3139A7? A3;3: <9.>.8 K; 6;0292:2 7:3 ; N2>92;16>:2 =:;/9 RF3?3 797 /[/;/2/< =:B[;/9A/2Y? 3U3?:3<27?;3 BE5B< 2B?B;B<2/ 0B 797 /[/;/ /E<Y =AB?B;2/ 53?M39:3[A7?7:307:7? 14 TR72-12-TD

23 3:7?:3<3< BE5B< =:/?/9 6/FY?:/</1/9 =:/< 63? 07? 0/[CB?B 3<3: 3:7?:3<3< BE5B< =:/?/9 6/FY?:/</1/9 =:/< 63? 07? 0/[CB?B 3<3: )39?3A3?13 5P?3C:3<27?7:3139 7:57:7 BF;/<:/?Y<2/< =:B[/< 3< /F RM 97[7:79 07? 23U3?:3<27?;3 )39?3A3?13 5P?3C:3<27?7:3139 7:57:7 BF;/<:/?Y<2/< =:B[/< 3< /F RM 97[7:79 07? 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? *39<79 0/[CB?B:/?Y 0/[CB?B:/< 2P<3;7 7F:3E3< 2P<3;7< 7:9 =< 5R<R *39<79 0/[CB?B:/?Y 0/[CB?B:/< 2P<3;7 7F:3E3< 2P<3;7< 7:9 =< 5R<R 23U3?:3<27?7:7? 23U3?:3<27?7:7?. G; P;0292:2. G; P;0292:2 B /[/;/2/ A39<79 A/:307<7< )28;68 ).92= B /[/;/2/ A39<79 A/:307<7< )28;68 ).92= )28;68 ).92= <>:A! K9M: E3? /:/< 9?7A3?:3?7 A/[YEY> A/[Y;/2YUY )28;68 ).92= <>:A! K9M: E3? /:/< 9?7A3?:3?7 A/[YEY> A/[Y;/2YUY 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? B E3? /:/< 9?7A3?:3?23< 63?6/<57 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? B E3? /:/< 9?7A3?:3?23< 63?6/<57 07?7 A39<79 A/:307 0B 23U3?:3<27?7:;3E3139 C3 07?7 A39<79 A/:307 0B 23U3?:3<27?7:;3E3139 C3 /[CB?B )/6707 BE5B<2B? /[CB?B )/6707 &?A/9:/? &?A/9:/? BE5B<2B? /[CB?B 7M3?7U7 BE5B<2B? A39:74 327:3< >?=5?/; /[CB?B 7M3?7U7 BE5B<2B? A39:74 327:3< >?=5?/; A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 ;79A/?Y<Y 5707 ;79A/?Y<Y 5707 /[CB?B )/6707 2P<3; C3 >?=5?/; 0/FY<2/ 03:7?:3<3< A39<79 /[CB?B )/6707 2P<3; C3 >?=5?/; 0/FY<2/ 03:7?:3<3< A39<79 0/[CB?B BE;/9A/2Y? 0/[CB?B BE;/9A/2Y? *39<79 *39<79 */:3> =?;B *39<79 *39<79 */:3> =?;B 4=?;/AY</ 5P?3 6/FY?:/<;Y[AY? 4=?;/AY</ 5P?3 6/FY?:/<;Y[AY? *39<79 07? 07? C3 07? *39<79 07? 07? C3 07? 07? 07? 07?07?7<7< /E<Y2Y? C3 C3 ;/A0B 07? 07? 07?07?7<7< /E<Y2Y? C3 C3 /E<Y 07:57:3?7 /E<Y 07:57:3?7 7M3?;39A327? *39<79 07? /E C3E/ 2/6/ *39<79 07? /E C3E/ 2/6/ /[CB?B )/6707 3E/<Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< /[CB?B )/6707 3E/<Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? &?A/9:/?Y< 03E/<:/?Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 &?A/9:/?Y< 03E/<:/?Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? Teknik Destek Programı 15

24 *39<79 */:3> =?;B C3 27U3? 39:3?7< E3A97:7 97[7 A/?/4Y<2/< >/?/4:/<;Y[AY? -/9:/[Y9 $/:7E3A =?;B " A39:74:3? 7:3 *39<79 4//:7E3A7 7M7< P<3?7:3< 3U7A7;17 PF53M;7[7 U7A7; 4//:7E3A7 7M3?3< 0/[CB?B:/? 7M7< U7A7; $R4?32/AY /[CB?B )/6707\<7< *( RF3E 9B?B:2BUB<B 9/EYA:Y =:2BUB<B C3E/ 4//:7E3A 9/<YA:/E/< 7:57:7 ;/9/; A/?/4Y<2/< 9/EYA 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<2/ 0B 03:53 /?/<;/F "==>3?/A74:3? 7M7< RE3:3?7<3 9/? 9==>3?/A74 ARFRUR 3U3? ARFR9:3?7<23 0B EP<23 07? 6R9R; 53:3139 EY: =?A/9:/?Y</ 9/? 2/UYAY:;/E/1/UY EP<R<23 53<3: 9B?B: 9/?/?Y 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? "==>3?/A74:3? C3 7?:79:3? 797 EY: =:/U/< 53<3: 9B?B: A=>:/<AY:/?Y<Y E/>;Y[ =:2B9:/?Y<Y 03:53 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? /[CB?B )/6707\<7 7:F/;/ C3 A39<79 A/:307 7:3 7:57:7 03:53:3?7 7;F/:/;/E/ E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 &( %\/ A39<79 A/:307<23 A/:307< 0/[/?Y:Y 2B?B;B<2/ 7:7[97< 9/?/?Y< /:Y<2YUY E3A97:7 EP<3A7; =?5/<Y 9/?/?Y " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? *39<79 A/:307<23 =?A/9 C/? =?A/UY 7:F/;/ C3 A39<79 A/:307 7:3 7:57:7 03:53:3?7 7;F/:/;/E/ &?A/9:Y9 E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 C3 A/:3> 327:3< A39<79 =?A/9 =:;/ 9/?/?Y<Y< /:Y<2YUY E3A97:7 EP<3A7; =?5/<Y 9/?/?Y " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? /[CB?B )/6707\<7 C3 =?A/9:/?Y<Y C3 7:F/;/ E3A97:7 97[7 :3? 7< :3? 7<7 C3 7;F/:/?Y<Y <=A3? A/?/4Y<2/< 323< 03:53 C3E/ 9/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y E3?3: EP<3A7;:3? C3 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 9B?B:B[:/?Y 7M7< 3< E3A97:7 /;7? =</E:Y A/A0797 7;F/ " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? *32/?79 327: F;3A /:Y;Y</ 7:7[97< A39<79 [/?A</;3 C3 0B A39<79 [/?A</;3E3 5P?3 /:Y<;Y[ 3< /F RM A39:74 " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? 7U3? 16 TR72-12-TD

25 (.1202 K; 6;0292:2D6 42J2; /.TBA>A9.> 12N2>92;16>:2 / $65.6 2N2>92;16>:2 H< 7<13:3;3E7 53M3< 0/[CB?B:/? /[/UY2/ E3? /:/< 23U3?:3<27?;3 5P?3 23U3?:3<27?;3E3 A/07 ABAB:/1/9AY? 3U3?:3<27?;323 7:3 0/[CB?B<B< *39<79 /:/<:/?:/ <3 9/2/? 7:57:7 =:2BUB 7U3? BE5B:/</< BE5B:/</1/9 >?=5?/;:/?:/ 9/?[Y:/[AY?Y:2YUY<2/ 9/A;/ 23U3? E/?/A/1/9 7M3?7> 7M3?;327U7 W6A7E/M <3 9/2/? 2=U?B 07? [397:23 A/<Y;:/;Y[ =:B> =:;/2YUY C3 M/?>/< =:B[AB?B> =:B[AB?;/E/1/UY 2799/A3 /:Y</1/9AY? 3U3?:3<27?;3 0P:R;:3?3 C3 /:A 0P:R;:3?3 /E?Y:;Y[AY? 3? /:A 0P:R;3 /[/UY2/97 5P?3 >B/< C3?7:3139A7? 'B/<:Y9 9/A35=?7:3? 7M7< M=9 F/EY4 F/EY4 =?A/ 7E7 M=9 7E7 'B/<:Y9 9/A35=?7:3? 7M7< M=9 F/EY4 F/EY4 =?A/ 7E7 M=9 7E7 Teknik Destek Programı 17

26 2N2>92;16>:2 )./9<?A G"I# &* 8.=?.:R;1. ;2 8.1.> P /[CB?B A39<79 >?=5?/;Y<Y< 53<3: /;/1Y C3 PF3: /;/M:/?YE:/ <3 9/2/? 7:57:7 *39< P:53 76A7E/M:/?Y<Y< <3 9/2/? )28;68 /.TBA>A?A 16N2> AD4A9.;.; AD4A9.;.0.8 =><4>.:9.>9. 12N2> A;?A>9.> 6J2>6D<> :A 39=<=;79 9/:9Y<;/E/ PU3:3? 7M3?7E=? ;B A97:3<3< 9B?B; 4/E2/:/? 3U7A7; A3[C79 327:3< E/AY?Y;:/?Y *39<79 4//:7E3A7 E/?/?:/<Y1Y<Y< 67F;3A 3A97<:7U7 C3?7;:7:7U7 C3 C3E/ E3<7:79M7: /:/<:/?2/ 23U7[7;:3? 53?M39:3[A7?3139 ;7 *39<79 0P:5323 BE5B:/</< BE5B:/</1/9 27U3? >?=5?/;:/?Y >=F7A74 EP<23 3A97:3E3139 7M3?;39A3 ;727? B2?<>A;9.> ;2 8.1.> 1<N>A /6> *39<79 76A7E/1Y<Y< A3;3: C0 23A/E:Y /MY9:/<;Y[ ;Y2Y? *39<79 P<5P?R:3< /F/;7 C3 E/?/?:/<Y1Y 9/AY:Y;1Y 0B E/?/?:/<Y1Y 9?7A3?:3?7 C3 A39<79 4//:7E3A7<7< 0B E/?/?:/<Y1Y 9/AY:Y;1Y:/?Y< 76A7E/M:/?Y</ 13C/> C3?313U7 23A/E:Y 07? [397:23 /MY9:/<;Y[ ;Y2Y?.TBA>A;A; /2892;2;?<;AJ9.>R;R; >A=9.> ME2>6;12?M>1M>M92/696> /6> B.> :R1R> F.>=.; B.> :R1R> *39<79 4//:7E3A7<23< ?B>:/? C3 <76/7 07? 039:3<7E=? ;B )PF A39<79 4//:7E3A7 MY9AY:/?Y<Y< E7<3:3<;3 E/EY:;/ C/? ;Y2Y? $,I!(! )%&" # &* $ 18 TR72-12-TD

27 /[CB?B:/? 23U3?:3<27?;3 RE3:3?7<7< A/?/4Y<2/< A/0:=2/97 >B/<:/;/ 2799/A3 /:Y</?/9 /E?Y /E?Y 23U3?:3<27?7:7? *39<79 0/[CB?B:/?Y<Y< /:;/E/ 6/9 7M7< P< 9=[B: =:/?/9 2N2>92;16>:2 )./9<?AU;A; /K9M:M;12; P =ABF >B/< RF3?7<23< 2;.E D6>:6 >B/< /:;/ [/?AY /?/</1/9AY? B 0/[CB?B:/?2/< C3 RF3?7<23 >B/< /:/<:/? 0/[/?Y:Y A39<79 0/[CB?B:/?Y =:/?/9 /[/?Y:Y 0/[CB?B:/? 3< >B/<Y /:/<2/< C3 2/UYAY;Y 0B?3603?23 03:7?A7:3< >?=5?/;Y< A=>:/; 5P?3 E/>Y:Y? [7A >B/< /:/< 0/[CB?B:/? >?=5?/;/ /E<Y /[CB?B )/6707 A39 <7A3:7U7<23 =:/<:/? 0B 3[7A:79 6/:7<23 7:57:7:79 0P:R;R<23< /:Y</< >B/<Y 3< =:/<:/? 2799/A3 /:Y<Y? 0B 2/ 3[7A:79 6/:7<23 0/[CB?B A/?767 /:Y<Y? 2N2>92;16>:2 (<;A0A;A; 6916>69:2?6 6916>6:6; PJ2>6N6 /[CB?B )/67>:3?7\<3 7:7[97< 2B?B; E/FY:Y =:/?/9 07:27?7:3139A7? C3E/ 9/?/?Y /[/UY2/ 03:7?A7:3< 53?39M3:3?3 2/E/<2Y?Y:/1/9AY? *39<79 >?=5?/; 9/>/<Y[Y 7:/< 5P<23?7:;7[A7? /[CB?B C3E/ 03:7?A7:3< 72/?7 9=[B::/?/ BE5B< 23U7:27? /[CB?B )/6707 C3E/ =?A/9:/?Y<2/< 07?7 E/ 2/ 07? 9/MY BE5B< 23U7:27? /[CB?B 7M3?7U7 BE5B< 23U7:27? A39:74 327:3< >?=5?/; A39:747< 7F7< C3?7:3< A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 ;79A/?Y<Y 5707 =:/< 27U3? 0/[CB?B:/?/ 5P?3 2/6/ /F >B/< /:;Y[AY? */:3> 327:3< 03:53:3?7< 07?7 E/ 2/ 07?9/MY 327:;3;7[A7? (3603?23 0B:B</< 07? 0/[9/ 9?7A3?3 BEB:;/;Y[AY? 0'48PM4 (/7 ('O;:7:=: 7+**+93+ =' *' *+89+1 ; '7'7M 4/.'/*/7 Teknik Destek Programı 19

28 (KE92T:2 P:E.9.;:.?R B2 *D4A9.:.!<TA99.>R 3<3: )39?3A3? =</EYE:/ P<5P?R:3< A39<79 C3 0B</ 7:7[97< 7:93 C3 9B?/::/? /[CB?B )/6707 7:3 /2Y</ 3<3: )39?3A3?\7< 7;F/:/E/1/UY 0/U:/<Y? /[/?Y:Y /[CB?B )/67>:3?7 E/FY:Y =:/?/9 2/ 07:57:3<27?7:;39:3 0/[/?Y:Y A39<79 0/[CB?B:/?Y<Y< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? ;RA3/97> 2; 42J <; 6T 4M;M 7M7<23 7;F/:/<Y? /[CB?B )/67>:3?7\<7< 7;F/:/;/9 RF3?3 6/:7<23 9/?/?Y 7>A/: 327:7? /[CB?B )/6707 A/?/4Y<2/< 2=:2B?B:;B[ =:/< )28;68 ).92= <>:A! C3 39:3?7 A39< =U/: 39:3?727? 23U3?:3<27?;3E3 A/07 ABAB:/< ;3A7<23 E3? /:/< 07:57:3?23 BE5B:/;/ 23U7[79:79 E/>Y:/;/F *39<79 67F;3A /:Y;Y 2B?B;:/?2/ 67F;3A /:Y;Y A/?/4Y<2/< 93<27 A/07 =:2BUB C3 53?M39:3[A7?7:3139A7? +F;/< 2/<Y[;/< 47?;/ 7:3 E/>AYUY 67F;3A A/:3> 327:3< A39<79 /2Y</ /[CB?B *39<79 ;RA3/97> 07? /E A/;/;:/<Y? *39<79 4//:7E3A7<7< ;RA3/97> E/?/?:/<Y1Y 2; 42J <; /2T 4M; >6; 9=[B::/?Y<Y E3?7<3 6/:7<23 BF;/< ;/:7E3A7<7 C3 C3E/ A39<79 67F;3A /:Y;Y 6/:7<23 = F/;/</ 9/2/? 67F;3A P23<3< ABA/?:/?Y< A/;/;3< E/ 2/ E/?/?:/<Y1Y A/?/4Y<2/< 53?7 A/:3> 32307:7? E?Y1/ 4//:7E3A A/?/4Y<2/< 07:57 C3 03:53:3?7< F/;/<Y<2/ C3 4//:7E3A:3?7< BE5B:/;/ C3 EP<3A7; ;39K<:/?Y</ 3?7[7;7< E/6BA C3E/ 39:3?7<3 C3 ER?R?:R9A397 ;3CFB/A/ BE5B< [397:23 ER?RAR:;327U7<7< 6/:7<23 A39<79 2B?2B?/07:7? C3 0B</ 7:7[97< ;3CFB/AA/ 03:7?A7:3< 6B9B97 E=::/?/ 0/[CB?/07:7? (KE92T:2;6; -/?/?:/<Y1Y:/?Y< A39<79 4//:7E3A:3?7<7 7:3 6R9R;:3?7 A39<79 F=?:/[AY?/1/9 C3E/ 53179A7?3139 P<1323< P<5P?R:3;3E3< C3 039:3<;3E3< 2B?B; @PF:3[;3 A/?/4:/?Y< ;BA/0/9/AY 7:3 20 TR72-12-TD

29 BE5B:/;/<Y< 63?6/<57 07? 23U7[A7?7:307:7? C3 C3E/ A39<79 A/;/;Y C3E/ 07? /:Y</07:7? '.=<>9.> -/?/?:/<Y1Y:/? A39<79 4//:7E3A7<7< ;RA3/97> 3< 53M 5R< E?Y1/ E/?/?:/<Y1Y2/< 7:/C3 07:57 C3 03:53 A/:307<23 0B:B</07:7? )28;68 -/?/?:/<Y1Y A39<79 4//:7E3A:3?7<7< 2/7? AR; 9/EYA:/?Y [344/4 07? [397:23 ABA;/9:/ ER9R;:R2R? B 9/EYA:/? 03:7?A7:3< BE5B:/;/ 07A7; A/?767<23< 3?39A7U7<23 E/>Y:/1/9 23<3A7;:3? E/?/?:/<Y1Y A39<79 BE5B:/;/ C3 EP<3A7; ;39K<:/?Y</ 3?7[7;7 F=?:/[AY?;/;/9 E/6BA 3<53::3;3;39 C3 A/:3> 327:3< 63? AR?:R 07:57 C3 03:53E7 5P?3C:7 F=?B<2/2Y? )PF:3[;3 6R9R;:3?7 A/?/4Y<2/< 63; 9/EYA:/? RF3?7<23 63; 23 E3?7<23 E/>Y:/07: <3A7;:3?3 =:/</9 A/<YE/1/9AY? B2 K>M;M>9M8 -/?/?:/<Y1Y:/? C3 =?A/9:/?Y A39<79 7:3 * "/:9Y<;/ /9/<:YUY\<Y< 53<3: 5P?R<R? 9Y:;/9 C3 A/<YA;/9 7M7< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? E/EY<:/</< ] P?R<R?:R9 (3603?7\<3^ BE5B< =:/?/9 53?39:7 P<:3;:3?7 /:Y?!F>2+O3+ F74+I/ ; /4+ 0'48 / /9+8/4*+4 (((!#!# %# :2'O'(/2/78/4/> Teknik Destek Programı 21

30 3. EKLER: EK A: TEKNİK DESTEK FORMU EK B: TEKNİK DESTEK YAKLAŞIK MALİYET FORMU EK C: TEKNİK DESTEK FAALİYETİ İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİMCİ ÖZGEÇMİŞİ EK D: EĞİTİM MÜFREDATI EK E: DESTEKLEYİCİ BELGE ÖRNEKLERİ (EK E1, EK E2, EK E3, EK E4) Başvuru Rehberine ve eklerine Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) ulaşabilirsiniz. ORAN, zorunlu hallerde destek programını, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durumda Ajans tan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. 22 TR72-12-TD

31

32

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1

YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI 30.11.2013 LİSANS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 YRGI KDEMİ EĞİTİM KURUMLRI 30.11.2013 LİSNS TÜRKİYE GENELİ DENEME-1 d Soyad : Öğrenci No : 27088815852 İl : 27 -GZİNTEP Kurum : 210 -GZİŞEHİR YRGI KDEMİ Branş : Türkçe Matmtk Tarih Coğrfy Vatndlk GelPsk

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Ali Ergenç Okul Müdürü 5 12:20 TÜR HA.GÜ. 6 13:10

Ali Ergenç Okul Müdürü 5 12:20 TÜR HA.GÜ. 6 13:10 .. ÖZE ÖDE İEİ ayı : onu : aftalık Ders Dağıtım rogramı ınıfın dı : 0.08.0 li Ergenç kul üdürü azartesi alı erşembe uma.i. D.Ö. İ.Ü. E U.E. oplam 0.İ. D.Ö. İ.Ü. E U.E. 0:0 D.Ö. D.Ö. İ.Ü..İ. D.Ö. D.Ö..Ü.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara İÇİNDEKİLER 1 x OCZ ZX Series Power Supply 1 x AC Güç Kablosu 1 x Modüler Kablo Paketi 1 x Vida Paketi 1 x Kulla K la u u Serti ika 80 PLUS SERTİFİKASI P S asaüstü bil isayarlarda e ser erlarda da a a

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 Ocak 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD FİYAT KK / TAKSİT 55 SERİ 205/55R16 91Y SPORT MAXX RT VW EOS 530099 236 247 E/A ) 215/55R16 97W XL SP FASTRESPONSE 524430

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

1 Nisan 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 103,00 121,54

1 Nisan 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 103,00 121,54 1 Nisan 2013 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R

Detaylı

1 Temmuz 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C ,00 127,44

1 Temmuz 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C ,00 127,44 1 Temmuz 2013 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

17 Ocak 2014 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 125,00 147,50

17 Ocak 2014 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 125,00 147,50 17 Ocak 2014 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R

Detaylı

1 Mart 2014 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 131,00 154,58

1 Mart 2014 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13 79T AE01 C C 69 1 131,00 154,58 1 Mart 2014 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R 13

Detaylı

1 Şubat 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C

1 Şubat 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C 1 Şubat 2013 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 1 Şubat 2010 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL

FİYAT LİSTESİ. 1 Şubat 2010 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL 13 Y13004 165/80 R 13 83T TL S760 82,00 96,76 Y13008 185/60 R 13 80H TL A539 117,00 138,06 Y13010 155/65 R 13 73S TL A349 DAIHATSU CUORE 97,00 114,46 Y13030 165/65 R 13 77T TL AA01 86,00 101,48 Y13029

Detaylı

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1)

AB a c ~B D ZS= 6. Sekildeki açilar ger. çek ölçülerde çizil. seydi, asagidakilerden hangisi yanlis olurdu? ÜÇGENDE AÇi-KENAR BAGINTILARI (TEST - 1) G/NT/LR/ ÖLÜM -3 GEOMETRi SORU NKSI ÜÇGENE Çi-KENR GINTILRI (TEST - 1)...._...-...u u _. - _. _. -... - -- -.- u "' U"' u - --._----'u--- --- _u._-.. "- 1. m()=80,ii>ici ise x in alabileegi en büyük tamsayi

Detaylı

4 Eylül 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C ,00 133,34

4 Eylül 2013 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y /80 R 13 79T AE01 C C ,00 133,34 4 Eylül 2013 Perakende Peşin Satış Fiyatı SERİ STOK NO EBAT DESEN DÖNME DİRENCİ ISLAK ZEMİN FREN PERFORMANSI DIŞ SES db TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13039 155/80 R

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 1 Temmuz 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL

FİYAT LİSTESİ. 1 Temmuz 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL 13 Y13003 155/80 R 13 79T TL S760 94,00 1,92 Y13004 165/80 R 13 83T TL S760 1,00 119,18 Y13008 185/60 R 13 80H TL A539 131,00 154,58 Y13030 165/65 R 13 77T TL AA01 2,00 120,36 Y13029 155/70 R 13 75T TL

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Ç Ş Ğ Ç ÇÜ İ ÇÜ ç İ ÇÜ Ç ç ç İ Ç Ç Ğ ÇÜ ç İ ç ç Ş Ç ç ç Ş ç İ ç İ ç ç Ç Ş İ ç İ ç Ç ç ç Ç Ç ç İ ç Ç ç Ç ç ç İ Ç Ç ç Ş İ ç ç Ç Ç ç ç ç ç Ç Ş Ç Ç Ş Ç ç ç Ş ç Ğ Ş ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç ç Ş ç ç ç ç ç İ

Detaylı

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2

A)1/2 B)2/3 C)1 D)3/2 E)2 SORU1: Eşit bölmeli bir çubuğa büyüklükleri 2F,F olan F1,F2 kuvvetleri şekildeki gibi dik olarak uygulanıyor. F1,F2 kuvvetlerinin O noktasına göre momentlerinin büyüklüğü sırasıyla M1,M2 olduğuna göre,m1/m2

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

Ö Ö Ö ö İ Ö ö Ü ö ö Ö ö İ İ ö öö Ö Ö Ş Ö ö ö Ö Ö» Ö Ö Ö Ş Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö Ğ ö ö ö Ö ö Ö ö» ö Ö Ö ö ö İ ö ö ö Ş ö Ö ö ö ö» Ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Ş ö ö ö İ Ö Ş ö Ö ö ö ö ö ö ö İ

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 1 Mart 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL

FİYAT LİSTESİ. 1 Mart 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL 3 Y3003 55/80 R 3 79T TL S760 88,00 03,84 Y3004 65/80 R 3 83T TL S760 90,00 06,20 Y3008 85/60 R 3 80H TL A539 22,00 43,96 Y3030 65/65 R 3 77T TL AA0 96,00 3,28 Y3029 55/70 R 3 75T TL AA0 89,00 05,02 Y303

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 9 Mayıs 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL

FİYAT LİSTESİ. 9 Mayıs 2011 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL 13 Y13003 155/80 R 13 79T TL S760 92,00 8,56 Y13004 165/80 R 13 83T TL S760 98,00 115,64 Y13008 185/60 R 13 80H TL A539 127,00 149,86 Y13030 165/65 R 13 77T TL AA01 0,00 118,00 Y13029 155/70 R 13 75T TL

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç

S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç T E DK K j V B g m R h b 2 0 1 62 0 1 7 S V, S g ö c m m b g m m c h b b, T E DK K j ' g m m g ç m. Ö c m ; m b c h p, g,,, ş, ö m ç ş m b, ü ö, ö ç g ş b ç b ş m m m m h f. Gü, ü b ç ş m ç b b ç m m ş

Detaylı

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi

sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi sirius Anahtarlama. Koruma. Yol verme. Sirius Ürün Ailesi Boy S00 Direk yol verme Sağ - sol çalışma Montaj kiti bara montajı için 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D aşağıdakileri içermektedir: kablolama kiti bara

Detaylı

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler

mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler mühendislik plastikleri Günlük Yaşam için Akılcı Çözümler YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

İ İ ö ö ğ ğ ö İ İ ğç İ İç ğç İ ö İ ğ ö ğ ö İ Ş ğç İ ğ ğ Ö Ç ğ İ ö ö ö ö Ö ç ç ğ ğ ç ç ö Ç ğ ğ ö Ç Ç ç ö ğ ç ö ç ç ğ Ö ç ç ğ ç ç ğ ğ ö ç ğ Ş ç ç ğ Ş ç ğ ö ç ö Ş ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş Ö ç ç Ç ç İ İİ ğ ö ç İ ö ö

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 21 Mart 2013

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 21 Mart 2013 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ TL İÇİNDEKİLER Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR AS/02 SELÜLOZİK ELEKTRODLAR AS/03 HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 OCAK 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528388 454 476 B/A ) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 248 260 B/A ) 205/55R17 91Y EAGLE

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 1 NİSAN 2014 Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012 TL İÇİNDEKİLER GEÇERLİLİK TARİHİ Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR 10 Nisan 2012 AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR 10 Nisan 2012 AS/02 DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR SELÜLOZİK

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

M+S Markalaması 519167 T001 84 285,00 TL - 300,00 TL 307,50 TL 315,00 TL 519294 RE050 RFT 85 660,00 TL - 692,50 TL 710,00 TL 725,00 TL

M+S Markalaması 519167 T001 84 285,00 TL - 300,00 TL 307,50 TL 315,00 TL 519294 RE050 RFT 85 660,00 TL - 692,50 TL 710,00 TL 725,00 TL Ürün Kodu Ebat Desen Yük Endeksi M+S Markalaması Peşin Fiyat Kampanyalı Fiyat 2 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 518167 T001 84 285,00-300,00 307,50 315,00 519167 T001 84 285,00-300,00 307,50 315,00 519234 RE050

Detaylı

ÇARPANLARA AYIRMA. çözüm. Çarpanlarına Ayrılacak İfade Ortak Çarpan İfadenin Çarpanlarına Ayrılmış Hali. 2a+4 2 2a+4=2.(a+2) 5x+5 5 5x+5=5.

ÇARPANLARA AYIRMA. çözüm. Çarpanlarına Ayrılacak İfade Ortak Çarpan İfadenin Çarpanlarına Ayrılmış Hali. 2a+4 2 2a+4=2.(a+2) 5x+5 5 5x+5=5. ÇARPANLARA AYIRMA ÇARPANLARA AYIRMA Bir polinomu farklı polinomların çarpımı şeklinde yazabilme işlemine çarpanlara ayırma işlemi denir. P()=A().B().C() şeklindeki yazılımda A(), B(), C() polinomlarına

Detaylı

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler

Birleştirme Parçası. 90 Yatay Dönüşler Normal Tip Kablo Kanalları Normal Tip Kablo Kanalları Ürün Kodu L a Sac Kalınlığı Ağırlığı h40 h60 (kg/m) E 07 E 07-H 2500 70 1.0 0.845 1.165 E 07-2 E 07-2H 2500 70 1.5 1.480 1.975 E 10-1 E 10-1H 2500

Detaylı

OTO LASTİK JOHN BEAN 3D ROT BALANS

OTO LASTİK JOHN BEAN 3D ROT BALANS WWW.7LS.ORG OTO LASTİK JOHN BEAN 3D ROT BALANS 0535 250 10 50 Y17104 205/50 ZR 17 93Y V105 E A 72 2 376,00 443,68 Y17072 215/50 R 17 91V A10E C E 71 2 SUBARU LEGACY 405,00 477,90 Y17102 225/50 ZR 17 98Y

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 1 Temmuz 2012 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

FİYAT LİSTESİ. 1 Temmuz 2012 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13003 155/80 R 13 79T TL S760 5.00 123.90 Y13039 155/80 R 13 79T TL AE01 6.00 125.08 Y13004 165/80 R 13 83T TL S760 118.00 139.24 70 SERİ 13 Y13029 155/70 R 13 75T TL AA01 4.00 122.72 Y13042

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ Sayfa TABLOLAR LİSTESİ, xv ŞEKİLLER LİSTESİ xiv No xiii BİRİNCİ BÖLÜM GÖREV ZARARI KAVRAMI VE GÖREV ZARARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER I. GÖREV ZARARI KAVRAMININ TANIMI

Detaylı

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 12 Ekim 20 80 SERİ 13 Y13039 F5462 5/80R13 79 T AE01 C C 69 1 122,00 143,96 70 SERİ 13 Y13042 F5471 5/70R13 75 T AE01 C C 69 1 121,00 142,78 Y13043 F5474 5/70R13 79 T AE01 C C 69

Detaylı

Ford Transit van 190 V lx Ambulans özel XJ17885 053662 06 UM 352 2000 60

Ford Transit van 190 V lx Ambulans özel XJ17885 053662 06 UM 352 2000 60 1 Haber ve Spor yayınları Dai.Bşk. İveco FLX 29.14 Karavan özel 27357 52573 6 AG 749 24 6 Araç:71.1,-TL Muhteviyat: 38.,- TL = 19.1,-TL TESCİL TRAFİK AT 334247 AJ 56779 2 Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

Detaylı

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Debug Komutları C:\>DEBUG - Çizgi işareti artık debug programının komut kabul etmeye hazır olduğunu belirtmektedir. Debug Komutları Assembly komutlarının nasıl çalıştıklarını deneyerek görmek ve yazılan programların amacına uygun çalışıp çalışmadığını anlamak varsa hatalarını düzeltmek için DOS'un DEBUG.COM isimli programı

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 1 Ağustos 2011 ADVAN JANTLARI RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL

FİYAT LİSTESİ. 1 Ağustos 2011 ADVAN JANTLARI RADYAL BİNEK LASTİKLERİ. Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL ADVAN JANTLARI FİYAT LİSTESİ Perakende Peşin Satış Fiyatı STOK NO EBAT DESEN TİP KDV Hariç TL KDV Dahil TL ADRS18001 ADRS 9X18 5X114.3 ET35 TL ADVAN RS DARK GUN 1170,00 1380,60 ADRS18002 ADRS 9X18 5X114.3

Detaylı

Stok Kodu ART EBAT YÜK HIZ DESEN ORJINAL EKİPMAN KDV HARİÇ TL KDV DAHİL TL Y13039 F /80R13 79 T AE01 C C ,00 147,50

Stok Kodu ART EBAT YÜK HIZ DESEN ORJINAL EKİPMAN KDV HARİÇ TL KDV DAHİL TL Y13039 F /80R13 79 T AE01 C C ,00 147,50 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 8 Şubat 20 80 SERİ 13 Y13039 F5462 5/80R13 79 T AE01 C C 69 1 125,00 147,50 70 SERİ 13 Y13042 F5471 5/70R13 75 T AE01 C C 69 1 124,00 146,32 Y13043 F5474 5/70R13 79 T AE01 C C 69

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 1 Haziran 20 Stok Kodu EBAT YÜK HIZ DESEN ORJINAL EKİPMAN KDV HARİÇ TL KDV DAHİL TL 80 SERİ 13 Y13006 5/80R13 79 T AE01 C C 69 1 131.00 4.58 70 SERİ 13 Y13003 5/70R13 75 T AE01

Detaylı

ISO 6431 PNÖMATİK SİLİNDİR

ISO 6431 PNÖMATİK SİLİNDİR ISO 6431 PNÖMATİK SİLİNDİR Pnömatik Silindirler Ø32- Ø160 arasında standart strok ve özel stroklar arasında imal edilmektedir.pistonlarımız aleminyumdur. Silindir ölçüleri Rakor bağlantı ölçüleri Maksimum

Detaylı

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ -OCAK SİRKÜLERİ 13-FORD 255 CARGO SERIES 2711E (4162cc) 4 CYL. (1969-) 10-007101-12 683F 6051 AA 703F 6051 AA (1,20mm) 11,20 20-007100-00 703F 6008 AA 60,16 06-007102-60 2701E 6584 6,94 00-007108-16-2PC

Detaylı

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ RADYAL BİNEK LASTİKLERİ STOK KODU ART EBAT YÜK HIZ DESEN ORJİNAL EKİPMAN KDV HARİÇ TL KDV DAHİL TL Y006 F5462 5/80R 79 T AE01 C C 69 1 8,00 210,04 Y003 F5471 5/70R 75 T AE01 C C 69 1 2,00 2,96 Y009 F5474

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

RADYAL BİNEK LASTİKLERİ RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 23 Ocak 20 Stok Kodu EBAT YÜK HIZ DESEN ORJINAL EKİPMAN KDV HARİÇ TL KDV DAHİL TL 80 SERİ 13 Y13006 5/80R13 79 T AE01 C C 69 1 7,00 5,26 70 SERİ 13 Y13003 5/70R13 75 T AE01 C C

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI PROJENİN ADI: EULERİN PEDAL ÜÇGEN FORMÜLÜNÜ KULLANARAK PEDAL DÖRTGENLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL GELİŞTİRME MEVKOLEJİ ÖZEL BASINKÖY ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN:ELİF

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV MART 2015 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ EBAT Y/H DESEN ORJİNAL EKİPMAN KOD ETİKETLEME FİYAT KK / TAKSİT 60 SERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 533561 B/A ) 448 470 55 SERİ 205/55R16

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU 2-3 GÜZ YY. 1.ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI İNŞAAT İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRİK OPTİSYENLİK OPTİSYENLİK BETON TEKNOLOJİSİ 2.01.3 Büro ve Şantiye Org.

Detaylı

Birim Fiyat TL Birim Fiyat TL Kod Ebat Y k/h 0 3z Desen

Birim Fiyat TL Birim Fiyat TL Kod Ebat Y k/h 0 3z Desen 1 32013 Y 0 5KSEK PERFORMANS 0 5R 0 5N YELPAZES 6 8 SER 6 8 25 14 20 940640 285 / 25 R 20 XL TL ZR/(93 Y) PILOT SUPER SPORT 737 870 203608 295 / 25 R 20 XL TL ZR/(95 Y) PILOT SUPER SPORT 753 889 962904

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1

BAYİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 2016-1 EBAT DESEN BİNEK GRUBU 80 Seri 20040 155/80 R12 ELEGANT PT311 TL 77 T 119 117 99 20140 155/80 R13 ELEGANT PT311 TL 79 T 119 117 99 20160 ELEGANT PT311 TL 83 T 122 119 101 165/80 R13 20161 ELEGANT

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları

Sayfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Servo Motorlar & Opsiyonları. Rev. 01.10.2011 Servo Motorlar & Opsiyonları Servo Motorlar & Opsiyonları Ürün Unimotor FM Seçim Tablosu Unimotor FM Unimotor FM 250 Seçim Tablosu Unimotor FM 250 Unimotor HD Seçim Tablosu Unimotor HD Unimotor (Klasik) Seçim Tablosu Unimotor (Klasik)

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı