.;? $A:.>.?R )' ) #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92>" name="description"> .;? $A:.>.?R )' ) #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92>"> .;? $A:.>.?R )'">

, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Transkript

1

2

3 ) %') $ %"*! "! $# $(, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' )

4 #.DR?.E6>.; )2::AE D9M9 86: B2!.?R: >.9R8.D9.>R;R 8.=?.D.; 686T2>.D9R8 1K;2:92> 5.96;12?M>2896 D.=R K;2:92>2 696T86; =><4>.: >232>.;? ;A:.>.9.>R.T.NR /616> K;2: '232>.;? $< /F7?/< *( * *3;;BF *( * E:R: 97; *( * *( * 0... 'O'7M2M (:2:4'4 9+14/1 * '2+62+7/4+ 8'I2'4')'1 *+89+I/ '3 (H9E+8/ 52'4 8M4M7M4' =M2M /E+7/8/4*+.+7.'4-/ (/7 *F4+3/4 854:4*' :2'O3'8M *:7:3:4*' ('O;:7:2'7M4 854' +7*/I/ 0'48 / /9+8/4*+ <<< 57' *:=:7:2:7 ;+ =+4/ ('O;:7: '2M43'>

5 # 4 # 4 # 4 #! # 2 * #2 #! # 2 #! # 2 * #2 * #2 # 4 # 2 - ( ( # 2 # ( #! # 2 * #2 # 2 - ( ( & & # % # # & # % # # ( & ( & & # % # # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # & # % # # 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # ( & #% 2 # ' #% #2 ( & &-& ( & &-& #% 2 # ' #% #2 ( & &-& 4'&#& " # 5 ( & &-& # 4'&# # #% 2 # ' #% #2 ( & ( % # $% 4'&#&$& " ( % # $% 4'&#&$& " ( % # ( & ( & ( % # ( % # $% 4'&#&$& " ( % # #% 2 # ' #% #2 ( & &-& #42 ( % # ( & &-& $% % ( % # ( & #42 ( % # ( & &-& $% % &-& $% % #42 ( % # ( % # ( % # ( & ( % # $% 4'&#&$& " ( % # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& 3 ' "2 /4 # ( % # ( & &-& $% % #42 ( % # $% "!# & ' - # # $% " $% "!# & ' - # #!# & ' - # # 4'&#& 3 ' "2 /4 # 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# $% "!# & ' - # # 4'&#& #2 2 $2 /*! # # 4'&#& #2 4'&#& #2 2 2 $2 /* $2 /*!! # 4'&#& # # ( ' $2 "2 %2# ) /* ) /* ) /* 4'&#& #2 $2 /*! # 4'&#& #2 - # 2 # $ ' * $ - # # $ ' * $ 4'&#& #2 4'&#& #2 - # # $ ' * $ ) /* - # #! & & & # $ #! & & && # $ - # - # #! & & # $ ' * $ # $ 4'&#& #2 - # # /* # - /* # - # # /* # - +) 4 / ) - # #! & & & # $ $2 ' ( &!4& #2 +) 4 / ) +) 4 / ) $2 ' ( &!4& #2 # $2 ' ( &!4& #2 /* # - +) 4 / ) $2 ' ( &!4& #2

6

7

8

9 )!$P! ()! &'% ' # 6>6T C3 -=F5/A 7::3?7<7 &?A/ </2=:B "/:9Y<;/ &( % ]"/:9Y<;/ "B?B:B[B C3 P?3C:3?7 /99Y<2/ "/<B<^B< 2/E/<Y:/?/9 * /[0/9/<:Y9 3C:3A ':/<:/;/ *3[97:/AY A/?76 /9/<:/? "B?B:B "/?/?Y 7:3 9B?B:;B[AB? &( %\Y< /;/1Y "/<B<\2/ 03:7?A7:27U7 RF3?3 9/;B PF3: A=>:B; 9B?B:B[:/?Y 7[07?:7U7<7 53:7[A7?;39 9/E</9:/?Y< E3?7<23 C3 3A97< C3 E3?3: 6/?393A3 9/:9Y<;/ >:/<Y C3 >?=5?/;:/?2/ P<5P?R:3< 7:93 C3 >=:7A79/:/?:/ BEB;:B =:/?/9 0P:53:3? C3 0P:53 7M7 53:7[;7[:79 4/?9:/?Y<Y /F/:A;/9AY? *( P:53 ':/<Y\<2/ 0P:53<7< C7FE=<B ]"H71/=+ 4/ >/4*+ E51 (5=:92: 62'42M ;+ 57'49M2M 52'7'1 1'21M4'4 */4'3/1 ;+ -HE2H (/7 79' 4'*52:^ =:/?/9 A/<Y;:/<;Y[ 0B 2=U?B:AB2/ /;/M :7?:3<;7[A7? "/:9Y<;/ 9/:9Y<;/<Y< /;/1YE:/ A/?76 /F3A3\23 E/EY;:/</< "/:9Y<;/ '?=83 C3 //:7E3A -P<3A;3:7U7 -P<3A7; "Y:/CBFB C3 7:57:7 0/[CB?B?3603?:3?7<23 03:7?:3<3< 5PF P<R<23 0B:B<2B?/?/9 0P:53 /9AP?:3?7<3 ;/:7 C3 &( % A/?/4Y<2/< 6/FY?:/</< C3 "/:9Y<;/ /9/<:YUY\<1/ =</E:/</< -Y:Y G/:Y[;/ '?=5?/;Y\<2/ 0P:5323 BE5B< 0/[CB?B [/?A:/?Y<Y A/[YE/< 9B?B; C3 9B?B:B[:/?/ *39<79 P<5P?R:;R[AR? B A/?/4Y<2/< BE5B:/</1/9 ]*39<79 '?=5?/;Y^ )/EY:Y "/<B< 6R9R;:3?7 "/:9Y<;/ '?=83 C3 //:7E3A -P<3A;3:7U7 -P<3A7; "Y:/CBFB C3 *( P:53 ':/<Y /:Y</?/9 A/?/4Y<2/< 6/FY?:/<;Y[AY? &( % *39<79 ;/9/;Y2Y? C3 >?=5?/;Y< A/:3> 327:3< C3 0/[/?Y:Y 0B:B</< A39<79 Teknik Destek Programı 1

10 &><4>.:R; :.J9.>R &( % A39<79 42;29.:.0R 0P: E3?3: /9AP?:3?7< 9/:9Y<;/ P<3; /?F 323< /<1/9 <323<7E:3 6/FY?:Y9 C3 BE5B:/;/ 7:3 9/?[Y:/[Y:/< *39<79 '?=5?/;Y\<Y< KE29.:.0R -3?3: EP<3A7;:3?7< 0/[A/ >:/<:/;/ M/:Y[;/:/?Y 7:3 0P:53 >:/< C3 >?=5?/;:/?Y<Y BE5B:/EY1Y C3E/ E3?3: 9/:9Y<;/ /?AY?Y1Y 4//:7E3A:3?7<7< 7U3? 9/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<Y< 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 A=>:B; 9B?B:B[:/?Y<Y< A39<=:=87 53:7[A7?;3 0P:53:3?7<7< 07?:79:3?7< C3 9==>3?/A74:3?7< E3?3: C3 9/:9Y<;/E/ 9/A9Y2/ 0B:B</07:3139 M/:Y[;/:/?Y<Y< =:/?/9 03:7?:3<;7[A7? %' $ ).>.3R;1.; (.N9.;.0.8 #.96!.D;.8 B >?=5?/; A39<79 A/:3>:3?7 7M7< 327:3< A=>:/; 9/E</9 ABA/?Y \27? &( % 0B >?=5?/; 7M7< /EY?2YUY 9/E</UY C3E/ A/;/;3< 9B::/<2Y?;/;/ ABA/? )28;68 *39<79 '?=5?/;Y E/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[/ 1<N>A1.; :.96 0B ;3C1BA 0RAM3 C3 7;9K<:/?Y A3;3:23 93<27 3:7E:3 C3E/ F=?B<:B 6/::3?23 A39<79 67F;3A /:Y;Y *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 7[ E=UB<:BUB <7A3:7U7 5PF P<R<23 0B:B<2B?B:/?/9 3<3: )39?3A3? A/?/4Y<2/< 9/?/? C3?7:3139A7? *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 2B?B;B<2/ 63? 07? A39<79 A=>:/; ;/:7E3A7 \E7 /[/;/F 2 TR72-12-TD

11 T 6;.;?:.; *39<79 4//:7E3A:3?7<23 E/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[A/< 52>5.;46 /6> 2169:2E <1/9 A39<79 4//:7E3A:3?7<7< 7M7< 53?39:7 M/:Y[;/ ;/A3?E/::3?7 7:3 3U7A7; M/:Y[A/E 5707 M/:Y[;/:/?Y< /7A 6/?1/;/:/? C3 3U7A7; ;/A3?E/::3?7 79?/; 5707 E/?/?:/<Y1Y C3E/ =?A/UY -/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[B< C3E/ =?A/UY<Y< A39<79 @/U:/E/1/UY 0B AR? /E<7 9/A9Y:/?Y< *39<79 */:3> =?;B\<2/! 53?397? 0'48 9'7',M4*'4 8'I2'4')'1 9+14/1 * '*+)+ :>3'4 9+3/4/4/ ;+ :>3'42'7M4 =52 ;+ 154'12'3' -/*+72+7/4/ 1'68'7 Teknik Destek Programı 3

12 &'% ' # P"PS!P$!*' "" ' B 0P:R;23 *39<79 '?=5?/;Y A39<79 A/:3>:3?7<7< C3 7:3 7:57:7 9B?/::/? A/?76 ]"/:9Y<;/ '?=83,3 //:7E3A -P<3A;3:7U7^ C3 ] -P<3A7; "Y:/CBFB^ 6R9R;:3?7<3 BE5B< =:/?/9 /MY9:/<;/9A/2Y? /[CB?B )/67>:3?7 0/[CB?B2/ 0B:B<2B9:/?Y /<2/< 7A70/?3< 0B EP<3A;3:79 6R9R;:3?7<7 C3 0B?3603?23 E3? /:/< 0RAR< 9/0B: &( % F=?B<:B 6/::3?7< =?A/E/ 63?6/<57 07? 0B >?=5?/;Y<Y 7>A/: 3A;3 ABA/? B 2B?B;2/ /[CB?B )/67>:3?7 63?6/<57 07? 6/9 A/:307<23 0B:B</;/F *39<79 A/:3>:3?7 A/?/4Y<2/< 63? F/;/< 3U7A7; /;/M:Y =:/?/9 /E?Y1/ ;BC/4/9/AY 9B::/<Y:/07:7? PE:3 07? 2B?B;2/ 0/[CB?B2/ E3? /:/< 97[7:3?3 /7A 07:57:3? <7A3:7U7< :57:3? 74[/ 327:;3E3139A7? -/?/?:/<Y1Y A39<79 <323<7E:3 53:7? 3:23 ;R;9R< 23U7:27? -/?/?:/<Y1Y<Y< 0B 6R9;3?/U;3< 0PE:3 07? 53:7? 3:23 3AA7U7<7< 2B?B;B<2/ 7:57:7 53:7? /9A/?Y:Y? B E3? C3?7:7? 0/[CB?B:/?2/ 2P?A A3;3: BE5B<:B9 *39<79 E/?/?:/</1/9 07? 0/[CB?B<B< 2P?A A3;3: BE5B<:B9 9?7A3?7<7 23 =:/?/9 E3?7<3 F=?B<:B2B? /[CB?B )/6707\<7< BE5B<:BUB &?A/9:/?Y< BE5B<:BUB 4//:7E3A:3?7< BE5B<:BUB $/:7E3A:3?7< BE5B<:BUB 4 ## &&&!! #! #!'! #! $ #! "# # TR72-12-TD

13 .TBA>A (.56=92>6U;6; *D4A;9ANA!6:92>.TBA>./696> *39<79 *( -=F5/A E3? /:/<,/:7:79:3? "/E;/9/;:Y9:/? W: HF3: W2/?3:3?7 C3 3:327E3:3? )/EY:Y $/6/::7 W2/?3 7?:79:3?7 "/<B<B "B?B:;B[ 7?:79:3? 7U3? "/;B "B?B; C3 "B?B:B[:/?Y P:53 W: C3 W:M3 $R2R?:R9:3?7 /9R:A3 0/[CB?B:/?Y /2Y</ E/>Y:;/:Y2Y? C3 -P<3A7; "B?B:B 9/?/?Y<2/ >?=83<7< 6/<57 /9R:A3 A/?/4Y<2/< ER?RAR:313U7 03:7?A7:;3:727? "/;B "B?B;B %7A3:7U7<23 "B?B:B[:/?Y )7C7: *=>:B; "B?B:B[:/?Y < /F /E P<1323< 9B?B:;B[ 9=[B:BE:/ 7?:79:3? C3 "==>3?/A74:3? &?5/<7F3 )/</E7 P:53:3?7 "RMR9 )/</E7 )7A3:3?7 *39<=:=87 3:7[A7?;3 P:53:3?7 A39<79 4/E2/:/</07:7?:3? : 675-7'3 1'68'3M4*' -+7E+1 1/O/2+7 ;+ 1C7 '3')M -H*+4 1:7:3 ;+ 1:7:2:O2'7 'O;:7:!'./(/ ;+=' 579'1 52'3'>2' E.;./69:28 6J6;.TBA>A (.56=92>6.T.NR1. AD:.9R1R> "/? /;/1Y 5RA;3E3< 9B?B; C3E/ 9B?B:B[ *RF3: 97[7:7U7 6/7F "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y 7:3 0B<:/?/ 0/U:Y 07?7;:3? 7M7< 0B [/?A /?/<;/F! #! $' $ 1%$!$ " " '0! ) -'!!.0#0 "0 0 ' " '! # #-(-.- - % ' #-(-! $ '+! - - ' " '0 "-! "!#!0!.0#0 '.0 ' $!$!!0 0 "$!0! #! Teknik Destek Programı 5

14 *39<79 4//:7E3A7 0/[CB?B2/ 0B:B</< 9B?B; 9B?B:B[B< 5P?3C C3 E3A97 /:/<:/?Y 7:3 7:57:7 4//:7E3A *( -=F5/A 9/EYA:Y =:;/:/?Y C3E/ ;3?93F:3?7<7< E/ 2/ [B03:3?7<7< 0B 0P:5323 *39<79 C3 EP<3A7;7<23< 3U3? =?A/9:/?Y 7:3 07?:79A3 /?/1Y =:/?/9 6/?393A D>R0.. 3A;7[:3? C3E/ 6/:7<23 0B:B</< C3 0B 2B?B;:/?Y <323<7E:3 7[:3?7 9/EEB; C3E/ A/?/4Y<2/< ER?RAR:3< 9=<9=?2/A= 7:/< 323?39 /:/1/9:Y:/? 7:3 /<:/[;/ E/>;Y[ 4//:7E3A:3?7 /:Y<;Y[ C3E/ 0B<:/?:/ 7:57:7 07? 9=CB[AB?;/<Y< =:/<:/? C3E/ ;3?7 ;3CFB/AA/ P<5P?R:3< 03<F3? 2B?B;:/?2/ =:/<:/? / E/?5Y 9/?/?Y E/<7 A3;E7F7 ;R;9R< =:;/E/< 07? 9/?/? 7:3 4//:7E3A3 7:7[97< ;/69B; =:/<:/? 0 /9:/?Y<2/ 5P?3C:3?7<7 /UY? 07? [397:23 9PARE3 9B::/<2Y9:/?Y</ 2/7? ;/693;3 9/?/?Y =:/<:/? 1 =:/<2Y?Y1Y:Y9 P?5RAR 7M7<23 E3? E/?5Y 9/?/?Y 7:3 ;/69B; =:/<:/? 2 3?6/<57 07? 9/;B 76/:3 C3E/ 27U3? 07? E/?2Y;Y</ 7:7[97< ER9R;:R:R9:3? ? [397:23 76:/: 3AA7U7 327:3<:3? AD4A;.TBA>A (.56/6 B2 <9.:.E9.> )28;68 &><4>.:R :.11292>12 1A>A:9.>1. /A9A;.;.TBA>A (.56=92>6 12 =><4>.:. B2 B2D E.;.:.E9.> 3 */:3> 327:3< A39<79 ;3<4//A 7M7<23 =:/<:/? 4 '?=5?/;/ 9/AY:Y; 9=[B:B =:/?/9 &( % A/?/4Y<2/< A/:3> 327:3< 07:57:3?7< A3;7< E/<:Y[ 03E/<2/ 0B:B</<:/? C3E/ 0B 07:57:3?7 A3;7< 323;3E3<:3? 5 $3C1BA C3E/ 2/6/ P<1397 A39:74 23U3?:3<27?;3 C3E/ &( %\Y 3A97 /:AY<2/ 0Y?/9;/E/ C3E/ 57F:7 07:57 3:23 3A;3E3 323<:3? 6 TR72-12-TD

15 -B9/?Y2/ ;/ B2 5 \23 03:7?A7:3< 2B?B;:/?2/ >?=5?/;/ 9/AY:;/ 76:/:7< 327:27U7 797 EY::Y9 7M7< 53M3?:727? $/223 / C3 1 \23 03:7?A7:3< 2B?B;:/?2/ >?=5?/;/ 9/AY:;/ 9/?/?Y< A30:7U A/?767<23< 7A70/?3< 2P?A EY::Y9 7M7< 53M3?:727? )28;68 ).92= <>:A! K9M: U23 /[CB?B )/6707\<7< 3E/<Y /[CB?B )/67>:3?7 EB9/?Y2/97. \2/< 5 \E3 9/2/? =:/< 9/A35=?7:3?7< 67M07?7<3 57?;3279:3?7<3 2/7? 03E/<2/ 0B:B<;/:Y2Y?:/? B2 *D4A;9ANA /[CB?B )/67>:3?7 A39 0/[:/?Y</ E/ 2/ =?A/9 9B?B:B[:/?:/ 07?:79A3 0/[CB?B2/ 0B:B</07:7?:3? /[CB?B )/6707\<7< =?A/9:/?Y A39<79 A/:307<7< C3 9/AY:/07:3139A7? &?A/9:/? ] 4//:7E3A *( -=F5/A 9/EYA:Y =:;/:/?Y C3E/ ;3?93F:3?7<7< E/ 2/ [B B 0P:5323 [/?AY 2Y[Y<2/ /[CB?B )/67>:3?7 7:3 /E<Y BE5B<:B9 9?7A3?:3?7<7 9/?[Y:/;/:Y2Y?:/? &?A/9 =:/1/9 9B?B:B[:/? &?A/9:Y9 3E/<Y\<Y 2=:2B?;/:Y2Y? )28;68 ).92= <>:A! K9M: \ 23 E3? /:/< 03E/< /[CB?B )/6707\<7< AR; =?A/9:/?Y<Y< E3A97 C3?7:;7[ A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;/:Y2Y?!/='8/ 6'79/2+7 ;+ (:42'7M4 '29 (/7/32+7/./E(/7 O+1/2*+ 'O;:7:!'./(/ =' *' 579'1 52'3'>2'7 )28;68 (M>2 A/?/4Y<2/< 93<27 C3E/ 67F;3A /:Y;Y 63? 07? A39<79 BE5B:/;/ /6>.D1R> E<Y E/?/?:/<Y1YE/ 07? EY:2/ A=>:/; M717 BF;/< 5P?3C:3<27?7:3;3F,2> *39<79 4//:7E3A *( RF3E -=F5/A 53?M39:3[A7?7:;3:727? <1/9 /;/M:/?Y</ BE5B<:BUB 53?39M3:3<27?7:;39 [/?AYE:/ C3E/ 7:7[97:3? 53?39A7?3< 0/FY 0P:53 2Y[Y<2/ Teknik Destek Programı 7

16 )28;68 @/2313 E3?3: C3 9/:9Y<;/E/ 9/A9Y2/ 0B:B</07:3139 /[/UY2/ 03:7?A7:3< /:/<:/?2/ E3? /:/< 4//:7E3A:3?3 U7A7; C3?;3 ':/< >?=5?/; C3 >?=83 3M717 BF;/< 5P?3C:3<27?;3 #=07 4//:7E3A:3?7 C3 7:7[97:3? 9B?;/ 5707 <7A3:79:7 C3 53:7[A7?717 4//:7E3A:3? B<B<:/ 07?:79A3 AR; 4//:7E3A:3? 63? 9=[B:2/ ;3?N ;3CFB/A/ BE5B< =:;/:Y C3 /[/UY2/97 9=<B:/?Y 82?6; J2>:2:29616> C3E/ 3A<79 7M3?79:7 4//:7E3A:3? B9B9/ 9/;B 2RF3<7<3 C3 A=>:B;B< 53<3: /6:/9 /<:/EY[Y</ /E9Y?Y 4//:7E3A:3? 7;F/:/<;/2/< P<13 0/[:/AY:/< C3E/ /E<Y 4//:7E3A 7M7< 27U3? 9/E</9:/?2/< 327:3< 4//:7E3A:3? G>;28 )28;68 ':/< >?=5?/; C3 >?=83 9/A9Y 2/<Y[;/<:Y9 C3 3U7A7; 4//:7E3A:3?7<7 7M3?307:3139 P?<39 A39<79 9=<B:/?Y<2/< 0/FY:/?Y 9/E</9:/?Y EP<3A7;7 A=>:/; 9/:7A3 EP<3A7;7 /</:7F7 C3?/>=?:/;/ EP<3A7; 0313?7:3?7 C3 EP<3A7[7; 6/:9:/ 7:7[97:3? C3 3A97:7 7:3A7[7; C3 A3[C79:3?23< 703 ;39/<7F;/:/?Y<2/< '?=83 EP<3A7;7 >?=83 C3 >?=8317:79 9R:AR?R<R< W[ >:/<Y C3 47F707:7A3 ':/<:/;/ 53:7[A7?;3 M/:Y[;/:/?Y =U?/47 7:57 #723?:79 C3 57?7[7;17:79 8 TR72-12-TD

17 :A3?</A74 C3 A71/?3A EP<A3;:3?7<7< 3 A71/?3A >/F/?:/;/ A3:3 >/F/?:/;/ 5707 Y[ A71/?3A J?R< 53:7[A7?;3 C3 E3<7:79M7:79 79?7 ;R:97 6/9:/? "/;B W6/:3 $3CFB/AY 3 23C:3A BE5B:/;/:/?Y " ' *R?9 *71/?3A "/<B<B C3 A3;7F R?3A7; C3 39= C3?7;:7:79 07:7<17<7< C3 3F/C/<A/8:Y 5?B>:/?/ EP<3:79 53:7[7;7< WE7 A/?Y; BE5B:/;/:/?Y C3 =?5/<79 A/?Y;Y< Y2/ 5RC3<:7U7 6/EC/<?34/6Y BE5B:/;/:/?Y<Y< C3 R?3A7;23 C3?7; C3 9/:7A3E7 /?AY?Y1Y A39<79:3?7< C3 E/FY:Y ;32E/E/ EP<3:79 M7F7; /</:7F C3 BE5B:/;/ >?=5?/;:/?Y<Y< /[CB?B2/ 0B:B<B:/07:3139 A39<79 A/:307<7< DA8.>R1.86 K>;28 8<;A9.>9.?R;R>9R 8.9R;:.DR= *39<79 '?=5?/;Y\<Y< 42;29 B2 KE29.:.J9.>R;. AD4A; <9:.?R 9=[B:BE:/ )28;68 &><4>.:R;. P96T86; GE29 ME2;92:292> /E<Y >?=83 C3E/ 4//:7E3A 7M7< ;/:7 C3E/ A39<79 7? /[CB?B )/ ? A39<79 2P<3;7 2; 3.E9. /6> EY: @<=9.: MJ A39<79 A/:307<23 0B:B</07:7? A/?/4Y<2/< /E<Y /[CB?B )/6707\<3 07? A39<79 2P<3;7 /6> 82E EY: 2; 3.E /E<Y A39<79 A/:3>:3?7<7< A39<79 A/?/4Y<2/< /[CB?B )/67>:3?7\<7< =</EY Teknik Destek Programı 9

18 *D4A;9ANA *39<79 2=U?B2/< 07? =:;/EY> A/:3> 327:3< A39<79 2=U?B2/< A/?/4Y<2/< C3E/ 67F;3A /:Y;Y *39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ BF;/< 5723?:3?7 67F;3A /:Y;Y A/?/4Y<2/< 9/?[Y:/<Y? B ;/:7E3A:3? 6/?717<23 E3? /:/< AR; ;/:7E3A:3? BE5B< =:;/E/< ;/:7E3A:3? *39<79 4//:7E3A:3?7<7< 7M7< 53?39:7 M/:Y[;/ ;/A3?E/::3?7 7:3 3U7A7; M/:Y[A/E 5707 M/:Y[;/:/?Y< /7A 6/?1/;/:/? C3 3U7A7; ;/A3?E/::3?7 79?/; 5707 E/?/?:/<Y1Y C3E/ =?A/UY -/?/?:/<Y1Y 9B?B:B[B< C3E/ =?A/UY<Y< A39<79 @/U:/E/1/UY 0B AR? /E<7 9/A9Y:/?Y< )28;68 ).92= <>:AU;1.! 53?397?.TBA>A S2896 B2,.=R9.0.8 PT92:92> )28;68 ).92= <>:A B2 6N2> > /[CB?B:/? 0B?3603?7< 397<23 0B:B</< *39<79 */:3> =?;B! C3 A/:3> 327:3< 27U3? 03:53:3? 7:3 07?:79A3 E/>Y:;/:Y2Y? /[CB?B (3603?7 C3 39:3?7 &( % 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? A3;7< 327:307:7? *39<79 */:3> =?;B! C3 27U3? 03:53:3? *R?9M3 =:/?/9 =?A/;Y<2/ 3< /F >B<A= E/FY 9/?/9A3?7 9B::/<Y:/?/9 6/FY?:/<;/:Y2Y? E?Y1/ 0B 03:53:3? 4=?;/A/ 0/U:Y 9/:Y<;/:Y C3 ;3C1BA 67M07? E/ 2/ 23U7[A7?7:;3;3:727? A/927?23 E/>Y:/< 0/[CB?B P< 7<13:3;3 23U3?:3<27?;3 2Y[Y 9/:/1/9AY? /[CB?BE/ 7:7[97< 0RAR< 03:53 C3 4=?;:/?Y< =?A/;Y<2/ C3 03:53:3?7< =?787</: 4=?;/AY</ 0/U:Y 9/:Y</?/9 53?39;39A327? 9 D.ER?R B2 692 D.=R9.; /.TBA>A9.> 8./A9 *39<79 */:3> =?;B\<2/! E3? /:/< 9=<A?=: 03:7?A7:3< 9=<B:/?2/97 63?6/<57 07? 6/A/ C3E/ P<3;:7 07? /.TBA>A;A; >2116;2 D<9.J./696> )B<B:/< 07:57<7< /MY9 C3 0B 2B?B;B< /27: 07? 23U3?:3<27?;3 3<53: A3[97: 2B?B;B<2/ 39 /MY9:/;/ A/:3> 327:3139A7? 10 TR72-12-TD

19 @ K " 'O;:7:2'7M4 8'*+)+ 8:4:2'4 ( H>+7/4*+4 *+I+72+4*/7/2+)+I/ */11'9+ '2M4'7'1 "+14/ "' : ;+ */I */11'92/ ;+ 3H31H4 52*:I:4)' '42'OM2M7 (/7 */2*+ *52*:7:23'2M*M7.TBA>A (R>.?R;1. (A;A9:.?R 2>282; > /[CB?B:/? *39<79 */:3> =?;B! C3 27U3? 39:3?!! +! 2Y[Y<2/ /[/UY2/97 03:53:3?:3 /[CB?B )/6707\<7< *( RF3E 9B?B:2BUB<B 9/EYA:Y =:2BUB<B C3E/ 4//:7E3A 9/<YA:/E/< /EYA "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<2/ 0B 03:53 /?/<;/F / "==>3?/A74:3? 7M7< RE3:3?7<3 9/? 9==>3?/A74 ARFRUR 3U3? ARFR9:3?7<23 0B EP<23 07? 6R9R; 53:3139 EY: =?A/9:/?Y</ 9/? 2/UYAY:;/E/1/UY EP<R<23 53<3: 9B?B: 9/?/?Y 0 "==>3?/A74:3? C3 7?:79:3? 797 EY: =:/U/< 53<3: 9B?B: A=>:/<AY:/?Y<Y E/>;Y[ =:2B9:/?Y<Y 03:53 1 /[CB?B /294292>6 6:E.9.:.D. E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 &( %\/ A39<79 A/:307<23 A/:307< 0/[/?Y:Y 2B?B;B<2/ 7:7[97< 9/?/?Y< /:Y<2YUY <>4.;R 8.>.>R! 2 *39<79 A/:307<23 =?A/9 C/? /294292>6 6:E.9.:.D. &?A/9:Y9 E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 C3 A/:3> 327:3< A39<79 =?A/9 =:;/ 9/?/?Y<Y< /:Y<2YUY <>4.;R 8.>.>R! 3 /[CB?B )/6707\<7 C3 =?A/9:/?Y<Y C3 7:F/;/ E3A97:7 97[7 :3? 7< :3? 7<7 C3 7;F/:/?Y<Y <=A3? A/?/4Y<2/< 323< 03:53 "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y E3?3: EP<3A7;:3? C3 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 9B?B:B[:/?Y 7M7< 2; <;.D9R 6:E.! E3A3?:727? Teknik Destek Programı 11

20 4 *32/?79 327: F;3A /:Y;Y</ C3 0B A39<79 [/?A</;3E3 5P?3 /:Y<;Y[ 2;.E 'O;:7:!'./(/ ='6')'IM E'2MO3' /2+ /2-/2/ 79' 4'*52: '21M43' 0'48MP4'./9'(+4 *H>+42+43/O ;+ +4 '> HE '=7M /89+12/ 9'7',M4*'4 P9+ F74+I/ 8:4:2'4 O'(254' -F7+ *52*:7:23:O 9+12/, 3+19:62'7M4M ('O;:7: 8M7'8M4*' 0'48P' 8:43'2M*M7 0'48P' 8:4:2')'1 9+12/,2+7 (/2-/ '3'E2M 52:6 /2-/2/ 9+14/1 *+89+I/4 8'I2'43'8M 4519'8M4*' 0'48 /E/4 ('I2'=M)M 4/9+2/19+ *+I/2*/7 2M4')'1 9+12/, 3+19:62'7M 'O;:7:!'./(/ 9'7',M4*'4 52:O9:7:2')'1 9+14/1 O'794'3+ ;+ +I/9/3 3H,7+*'9M4' -F7+ '2M43'2M*M7 =7M)' 9+14/1 O'794'3+ ;+ +I/9/3 3H,7+*'9M *' 9+12/, ;+7+4 1/O/ 1:7:3 9'7',M4*'4 1'O+2+43/O ;+ /3>'2'43MO 52'7'1 8:4:23'2M*M7 -B9/?Y2/ 03:7?A7:3< 03:53:3?23< <=A3? A/?/4Y<2/< 327:3139 =:/< 2Y[Y<2/97 03:53:3? 0/[CB?B 4=A=9=>7 =:/?/9 327:307:3139A7? /:;/E/ 6/9 9/F/</< /[CB?B 7;F/ 0B 03:53:3?23< 4=A=9=>7 $2>2D2 B2 /[CB?B )/67>:3?7\<7< A39<79 0/[CB?B:/?Y<Y &( %\/ ;/A0B =:/?/9 3A;323< P<13 7.;? D.DR;9.;.; ;.1<9A!.98R;:. 7.;?R )28;68 &><4>.:R G;.TBA>A 46>:292>6 E<>A;9A1A> *39<79 A/:307 7:3 7:57:7 07:57:3? A/?/4Y<2/< V.TBA>A +2>6 6>6T <>:A^ C3 V-.>3 <9.; 3<>:9.>R;R; /A9A;1ANA E.>3R; ME2>6;2 *39<79 A/:3>:3?7 ;/A0B =:/?/9 C3 9/>/:Y F/?4 7M7<23 A//66RA:R E=:BE:/ 9/?5= 7:3 C3E/ 3:23< :23< 323< 97[7E3 7;F/:Y C3 A/?76:7 07? /:Y<2Y C3?7:7? /[/UY2/97 B:/[AY?Y:;/:Y2Y?! #! % ' ' -( ' ' # $!$ $!$ $1 #! 0 # ". " 0 "2! ( 1!#0' 3 " 0 +!- -1#-!4 1! -1-! " #! 0 # " #! 12 TR72-12-TD

21 ( (')! $$ )" +% ( ($ 2# )" +% *$ ( ' ' )"& &. /[9/ E=::/?:/ 3:39A?=< P<23?7:3< E/ 2/ 0/[9/ 327:3< 4//:7E3A A39:74:3?7 2799/A3 /:Y<;/E/1/9AY? /[CB?B:/? *39<79 */:3> =?;B " 27U3? 39:3? C3 03:53:3? /6>.?R9 =:/?/9 03:53:3? ;/C7?3<9:7 =?A/:/?Y<2/< 23:53M:3 23:7<3?39 E3?:3[A7?7:;3:727? E?Y1/ 6/FY?:/<Y?93< [B [397:23 =:;/:Y2Y? *39<79 */:3> =?;B " *39<79 -/9:/[Y9 $/:7E3A =?;B " *39<79 //:7E3A7 WM7< H<3?7:3< U7A7;17 HF53M;7[7 " *39<79 U7A7; $R4?32/AY " 7U3? 03:53:3? ].TBA>A (R>.?R;1. (A;A9:.?R 2>282; >^ 0/[:YUY B2! /E?Y1/ 3:39A?=<79 4=?;/AA/ :39A?=<79 4=?;/A ;/A0B A/; =:/?/9 /E<Y =:;/:Y2Y? /[CB?B )/67>:3?7 0/[CB?B:/?Y<Y< =:B> =:;/2YUY<Y "=<A?=: 9=<A?=: 3A;3:727?:3? ).: <9:.D.; /.TBA>A9.> Teknik Destek Programı 13

22 .TBA>A9.>R; 9R;:.?R PJ6; (<; ).>65 *39<79 '?=5?/;Y A39<79 0/[CB?B:/?Y /F7?/< *3;;BF E:R: 97; C3 /E:/?Y<Y 797[3? /E:Y9 2P<3;:3? =:/?/9 /:Y<;/9A/2Y? /[CB?B:/?Y< \27? C3E/ 9/?5= [7?93A7<3 0/U:Y 53179;3:3? 2799/A3 /:Y<;/E/1/9AY? /[/?Y:Y 0B:B</< A39<79 >?=5?/; EY:Y 63?6/<57 07? 2B?B;B<2/ 3?27U7 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? 2BEB?B:B? C3 E3<7 0/[CB?B /:Y<;/F.5..E :.8 PJ6; )=?B:/?Y<YFY *( * /MY9 07? [397:23 03:7?A3?39 3:39A?=<79 E/ 2/ 7:3 /[/UY2/97 C3E/ *3:34=< =?/<=?5A? )=?B:/?Y< E/<YA:/?Y B:/[;/ 3< 53M 5R< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? E/EY<:/</1/9AY? *R; /2/E:/?/ 3[7A 2/C?/<Y:/1/9 C3 07? /[CB?B 07:57 )Y9M/ )=?B:/< )=?B:/? ))) /?/1Y:YUYE:/ 27U3? /[CB?B )/67>:3?7\<3 /MY9:/;/:/? C3 A/:3> 327:3< 07:57 ))) C3 /[CB?B (3603?7\<23 E3? /:;/E/< 67M 07? 07:57 /[CB?B )/67>:3?7 C3 7M7< 0/U:/EY1Y <7A3:79 A/[Y;/;/9A/2Y?.TBA>A9.>R; 2N2>92;16>69:2?6 B2 (2J69:2?6 /[CB?B )/67>:3?7 A39<79 A/:3>:3?7 /[/UY2/ /MY9:/</< /[/;/ C3 9?7A3?:3?3 5P?3 7<13:3<3139 C3 23U3?:3<27?7:3139A7? A3;3: <9.>.8 K; 6;0292:2 7:3 ; N2>92;16>:2 =:;/9 RF3?3 797 /[/;/2/< =:B[;/9A/2Y? 3U3?:3<27?;3 BE5B< 2B?B;B<2/ 0B 797 /[/;/ /E<Y =AB?B;2/ 53?M39:3[A7?7:307:7? 14 TR72-12-TD

23 3:7?:3<3< BE5B< =:/?/9 6/FY?:/</1/9 =:/< 63? 07? 0/[CB?B 3<3: 3:7?:3<3< BE5B< =:/?/9 6/FY?:/</1/9 =:/< 63? 07? 0/[CB?B 3<3: )39?3A3?13 5P?3C:3<27?7:3139 7:57:7 BF;/<:/?Y<2/< =:B[/< 3< /F RM 97[7:79 07? 23U3?:3<27?;3 )39?3A3?13 5P?3C:3<27?7:3139 7:57:7 BF;/<:/?Y<2/< =:B[/< 3< /F RM 97[7:79 07? 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? *39<79 0/[CB?B:/?Y 0/[CB?B:/< 2P<3;7 7F:3E3< 2P<3;7< 7:9 =< 5R<R *39<79 0/[CB?B:/?Y 0/[CB?B:/< 2P<3;7 7F:3E3< 2P<3;7< 7:9 =< 5R<R 23U3?:3<27?7:7? 23U3?:3<27?7:7?. G; P;0292:2. G; P;0292:2 B /[/;/2/ A39<79 A/:307<7< )28;68 ).92= B /[/;/2/ A39<79 A/:307<7< )28;68 ).92= )28;68 ).92= <>:A! K9M: E3? /:/< 9?7A3?:3?7 A/[YEY> A/[Y;/2YUY )28;68 ).92= <>:A! K9M: E3? /:/< 9?7A3?:3?7 A/[YEY> A/[Y;/2YUY 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? B E3? /:/< 9?7A3?:3?23< 63?6/<57 23U3?:3<27?;3 A/?/4Y<2/< 23U3?:3<27?7:7? B E3? /:/< 9?7A3?:3?23< 63?6/<57 07?7 A39<79 A/:307 0B 23U3?:3<27?7:;3E3139 C3 07?7 A39<79 A/:307 0B 23U3?:3<27?7:;3E3139 C3 /[CB?B )/6707 BE5B<2B? /[CB?B )/6707 &?A/9:/? &?A/9:/? BE5B<2B? /[CB?B 7M3?7U7 BE5B<2B? A39:74 327:3< >?=5?/; /[CB?B 7M3?7U7 BE5B<2B? A39:74 327:3< >?=5?/; A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 ;79A/?Y<Y 5707 ;79A/?Y<Y 5707 /[CB?B )/6707 2P<3; C3 >?=5?/; 0/FY<2/ 03:7?:3<3< A39<79 /[CB?B )/6707 2P<3; C3 >?=5?/; 0/FY<2/ 03:7?:3<3< A39<79 0/[CB?B BE;/9A/2Y? 0/[CB?B BE;/9A/2Y? *39<79 *39<79 */:3> =?;B *39<79 *39<79 */:3> =?;B 4=?;/AY</ 5P?3 6/FY?:/<;Y[AY? 4=?;/AY</ 5P?3 6/FY?:/<;Y[AY? *39<79 07? 07? C3 07? *39<79 07? 07? C3 07? 07? 07? 07?07?7<7< /E<Y2Y? C3 C3 ;/A0B 07? 07? 07?07?7<7< /E<Y2Y? C3 C3 /E<Y 07:57:3?7 /E<Y 07:57:3?7 7M3?;39A327? *39<79 07? /E C3E/ 2/6/ *39<79 07? /E C3E/ 2/6/ /[CB?B )/6707 3E/<Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< /[CB?B )/6707 3E/<Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? &?A/9:/?Y< 03E/<:/?Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 &?A/9:/?Y< 03E/<:/?Y 2=:2B?B:;B[ C3 E3A97:7 97[7 :3? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? A/?/4Y<2/< 7;F/:/<;Y[AY? Teknik Destek Programı 15

24 *39<79 */:3> =?;B C3 27U3? 39:3?7< E3A97:7 97[7 A/?/4Y<2/< >/?/4:/<;Y[AY? -/9:/[Y9 $/:7E3A =?;B " A39:74:3? 7:3 *39<79 4//:7E3A7 7M7< P<3?7:3< 3U7A7;17 PF53M;7[7 U7A7; 4//:7E3A7 7M3?3< 0/[CB?B:/? 7M7< U7A7; $R4?32/AY /[CB?B )/6707\<7< *( RF3E 9B?B:2BUB<B 9/EYA:Y =:2BUB<B C3E/ 4//:7E3A 9/<YA:/E/< 7:57:7 ;/9/; A/?/4Y<2/< 9/EYA 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? "/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y<2/ 0B 03:53 /?/<;/F "==>3?/A74:3? 7M7< RE3:3?7<3 9/? 9==>3?/A74 ARFRUR 3U3? ARFR9:3?7<23 0B EP<23 07? 6R9R; 53:3139 EY: =?A/9:/?Y</ 9/? 2/UYAY:;/E/1/UY EP<R<23 53<3: 9B?B: 9/?/?Y 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? "==>3?/A74:3? C3 7?:79:3? 797 EY: =:/U/< 53<3: 9B?B: A=>:/<AY:/?Y<Y E/>;Y[ =:2B9:/?Y<Y 03:53 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? /[CB?B )/6707\<7 7:F/;/ C3 A39<79 A/:307 7:3 7:57:7 03:53:3?7 7;F/:/;/E/ E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 &( %\/ A39<79 A/:307<23 A/:307< 0/[/?Y:Y 2B?B;B<2/ 7:7[97< 9/?/?Y< /:Y<2YUY E3A97:7 EP<3A7; =?5/<Y 9/?/?Y " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? *39<79 A/:307<23 =?A/9 C/? =?A/UY 7:F/;/ C3 A39<79 A/:307 7:3 7:57:7 03:53:3?7 7;F/:/;/E/ &?A/9:Y9 E3A97:7 97[7 :3? 7< 03:7?:3<27U7 C3 A/:3> 327:3< A39<79 =?A/9 =:;/ 9/?/?Y<Y< /:Y<2YUY E3A97:7 EP<3A7; =?5/<Y 9/?/?Y " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? /[CB?B )/6707\<7 C3 =?A/9:/?Y<Y C3 7:F/;/ E3A97:7 97[7 :3? 7< :3? 7<7 C3 7;F/:/?Y<Y <=A3? A/?/4Y<2/< 323< 03:53 C3E/ 9/;B 9B?B; C3 9B?B:B[:/?Y E3?3: EP<3A7;:3? C3 9/;B 9B?B;B <7A3:7U7<2397 9B?B:B[:/?Y 7M7< 3< E3A97:7 /;7? =</E:Y A/A0797 7;F/ " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? *32/?79 327: F;3A /:Y;Y</ 7:7[97< A39<79 [/?A</;3 C3 0B A39<79 [/?A</;3E3 5P?3 /:Y<;Y[ 3< /F RM A39:74 " 0/[CB?BE/ 39:3<;7[A7? 7U3? 16 TR72-12-TD

25 (.1202 K; 6;0292:2D6 42J2; /.TBA>A9.> 12N2>92;16>:2 / $65.6 2N2>92;16>:2 H< 7<13:3;3E7 53M3< 0/[CB?B:/? /[/UY2/ E3? /:/< 23U3?:3<27?;3 5P?3 23U3?:3<27?;3E3 A/07 ABAB:/1/9AY? 3U3?:3<27?;323 7:3 0/[CB?B<B< *39<79 /:/<:/?:/ <3 9/2/? 7:57:7 =:2BUB 7U3? BE5B:/</< BE5B:/</1/9 >?=5?/;:/?:/ 9/?[Y:/[AY?Y:2YUY<2/ 9/A;/ 23U3? E/?/A/1/9 7M3?7> 7M3?;327U7 W6A7E/M <3 9/2/? 2=U?B 07? [397:23 A/<Y;:/;Y[ =:B> =:;/2YUY C3 M/?>/< =:B[AB?B> =:B[AB?;/E/1/UY 2799/A3 /:Y</1/9AY? 3U3?:3<27?;3 0P:R;:3?3 C3 /:A 0P:R;:3?3 /E?Y:;Y[AY? 3? /:A 0P:R;3 /[/UY2/97 5P?3 >B/< C3?7:3139A7? 'B/<:Y9 9/A35=?7:3? 7M7< M=9 F/EY4 F/EY4 =?A/ 7E7 M=9 7E7 'B/<:Y9 9/A35=?7:3? 7M7< M=9 F/EY4 F/EY4 =?A/ 7E7 M=9 7E7 Teknik Destek Programı 17

26 2N2>92;16>:2 )./9<?A G"I# &* 8.=?.:R;1. ;2 8.1.> P /[CB?B A39<79 >?=5?/;Y<Y< 53<3: /;/1Y C3 PF3: /;/M:/?YE:/ <3 9/2/? 7:57:7 *39< P:53 76A7E/M:/?Y<Y< <3 9/2/? )28;68 /.TBA>A?A 16N2> AD4A9.;.; AD4A9.;.0.8 =><4>.:9.>9. 12N2> A;?A>9.> 6J2>6D<> :A 39=<=;79 9/:9Y<;/E/ PU3:3? 7M3?7E=? ;B A97:3<3< 9B?B; 4/E2/:/? 3U7A7; A3[C79 327:3< E/AY?Y;:/?Y *39<79 4//:7E3A7 E/?/?:/<Y1Y<Y< 67F;3A 3A97<:7U7 C3?7;:7:7U7 C3 C3E/ E3<7:79M7: /:/<:/?2/ 23U7[7;:3? 53?M39:3[A7?3139 ;7 *39<79 0P:5323 BE5B:/</< BE5B:/</1/9 27U3? >?=5?/;:/?Y >=F7A74 EP<23 3A97:3E3139 7M3?;39A3 ;727? B2?<>A;9.> ;2 8.1.> 1<N>A /6> *39<79 76A7E/1Y<Y< A3;3: C0 23A/E:Y /MY9:/<;Y[ ;Y2Y? *39<79 P<5P?R:3< /F/;7 C3 E/?/?:/<Y1Y 9/AY:Y;1Y 0B E/?/?:/<Y1Y 9?7A3?:3?7 C3 A39<79 4//:7E3A7<7< 0B E/?/?:/<Y1Y 9/AY:Y;1Y:/?Y< 76A7E/M:/?Y</ 13C/> C3?313U7 23A/E:Y 07? [397:23 /MY9:/<;Y[ ;Y2Y?.TBA>A;A; /2892;2;?<;AJ9.>R;R; >A=9.> ME2>6;12?M>1M>M92/696> /6> B.> :R1R> F.>=.; B.> :R1R> *39<79 4//:7E3A7<23< ?B>:/? C3 <76/7 07? 039:3<7E=? ;B )PF A39<79 4//:7E3A7 MY9AY:/?Y<Y< E7<3:3<;3 E/EY:;/ C/? ;Y2Y? $,I!(! )%&" # &* $ 18 TR72-12-TD

27 /[CB?B:/? 23U3?:3<27?;3 RE3:3?7<7< A/?/4Y<2/< A/0:=2/97 >B/<:/;/ 2799/A3 /:Y</?/9 /E?Y /E?Y 23U3?:3<27?7:7? *39<79 0/[CB?B:/?Y<Y< /:;/E/ 6/9 7M7< P< 9=[B: =:/?/9 2N2>92;16>:2 )./9<?AU;A; /K9M:M;12; P =ABF >B/< RF3?7<23< 2;.E D6>:6 >B/< /:;/ [/?AY /?/</1/9AY? B 0/[CB?B:/?2/< C3 RF3?7<23 >B/< /:/<:/? 0/[/?Y:Y A39<79 0/[CB?B:/?Y =:/?/9 /[/?Y:Y 0/[CB?B:/? 3< >B/<Y /:/<2/< C3 2/UYAY;Y 0B?3603?23 03:7?A7:3< >?=5?/;Y< A=>:/; 5P?3 E/>Y:Y? [7A >B/< /:/< 0/[CB?B:/? >?=5?/;/ /E<Y /[CB?B )/6707 A39 <7A3:7U7<23 =:/<:/? 0B 3[7A:79 6/:7<23 7:57:7:79 0P:R;R<23< /:Y</< >B/<Y 3< =:/<:/? 2799/A3 /:Y<Y? 0B 2/ 3[7A:79 6/:7<23 0/[CB?B A/?767 /:Y<Y? 2N2>92;16>:2 (<;A0A;A; 6916>69:2?6 6916>6:6; PJ2>6N6 /[CB?B )/67>:3?7\<3 7:7[97< 2B?B; E/FY:Y =:/?/9 07:27?7:3139A7? C3E/ 9/?/?Y /[/UY2/ 03:7?A7:3< 53?39M3:3?3 2/E/<2Y?Y:/1/9AY? *39<79 >?=5?/; 9/>/<Y[Y 7:/< 5P<23?7:;7[A7? /[CB?B C3E/ 03:7?A7:3< 72/?7 9=[B::/?/ BE5B< 23U7:27? /[CB?B )/6707 C3E/ =?A/9:/?Y<2/< 07?7 E/ 2/ 07? 9/MY BE5B< 23U7:27? /[CB?B 7M3?7U7 BE5B< 23U7:27? A39:74 327:3< >?=5?/; A39:747< 7F7< C3?7:3< A39<79 67F;3A /:Y;Y E=:BE:/ 6/:7<23 /F/;7 ;79A/?Y<Y 5707 =:/< 27U3? 0/[CB?B:/?/ 5P?3 2/6/ /F >B/< /:;Y[AY? */:3> 327:3< 03:53:3?7< 07?7 E/ 2/ 07?9/MY 327:;3;7[A7? (3603?23 0B:B</< 07? 0/[9/ 9?7A3?3 BEB:;/;Y[AY? 0'48PM4 (/7 ('O;:7:=: 7+**+93+ =' *' *+89+1 ; '7'7M 4/.'/*/7 Teknik Destek Programı 19

28 (KE92T:2 P:E.9.;:.?R B2 *D4A9.:.!<TA99.>R 3<3: )39?3A3? =</EYE:/ P<5P?R:3< A39<79 C3 0B</ 7:7[97< 7:93 C3 9B?/::/? /[CB?B )/6707 7:3 /2Y</ 3<3: )39?3A3?\7< 7;F/:/E/1/UY 0/U:/<Y? /[/?Y:Y /[CB?B )/67>:3?7 E/FY:Y =:/?/9 2/ 07:57:3<27?7:;39:3 0/[/?Y:Y A39<79 0/[CB?B:/?Y<Y< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? ;RA3/97> 2; 42J <; 6T 4M;M 7M7<23 7;F/:/<Y? /[CB?B )/67>:3?7\<7< 7;F/:/;/9 RF3?3 6/:7<23 9/?/?Y 7>A/: 327:7? /[CB?B )/6707 A/?/4Y<2/< 2=:2B?B:;B[ =:/< )28;68 ).92= <>:A! C3 39:3?7 A39< =U/: 39:3?727? 23U3?:3<27?;3E3 A/07 ABAB:/< ;3A7<23 E3? /:/< 07:57:3?23 BE5B:/;/ 23U7[79:79 E/>Y:/;/F *39<79 67F;3A /:Y;Y 2B?B;:/?2/ 67F;3A /:Y;Y A/?/4Y<2/< 93<27 A/07 =:2BUB C3 53?M39:3[A7?7:3139A7? +F;/< 2/<Y[;/< 47?;/ 7:3 E/>AYUY 67F;3A A/:3> 327:3< A39<79 /2Y</ /[CB?B *39<79 ;RA3/97> 07? /E A/;/;:/<Y? *39<79 4//:7E3A7<7< ;RA3/97> E/?/?:/<Y1Y 2; 42J <; /2T 4M; >6; 9=[B::/?Y<Y E3?7<3 6/:7<23 BF;/< ;/:7E3A7<7 C3 C3E/ A39<79 67F;3A /:Y;Y 6/:7<23 = F/;/</ 9/2/? 67F;3A P23<3< ABA/?:/?Y< A/;/;3< E/ 2/ E/?/?:/<Y1Y A/?/4Y<2/< 53?7 A/:3> 32307:7? E?Y1/ 4//:7E3A A/?/4Y<2/< 07:57 C3 03:53:3?7< F/;/<Y<2/ C3 4//:7E3A:3?7< BE5B:/;/ C3 EP<3A7; ;39K<:/?Y</ 3?7[7;7< E/6BA C3E/ 39:3?7<3 C3 ER?R?:R9A397 ;3CFB/A/ BE5B< [397:23 ER?RAR:;327U7<7< 6/:7<23 A39<79 2B?2B?/07:7? C3 0B</ 7:7[97< ;3CFB/AA/ 03:7?A7:3< 6B9B97 E=::/?/ 0/[CB?/07:7? (KE92T:2;6; -/?/?:/<Y1Y:/?Y< A39<79 4//:7E3A:3?7<7 7:3 6R9R;:3?7 A39<79 F=?:/[AY?/1/9 C3E/ 53179A7?3139 P<1323< P<5P?R:3;3E3< C3 039:3<;3E3< 2B?B; @PF:3[;3 A/?/4:/?Y< ;BA/0/9/AY 7:3 20 TR72-12-TD

29 BE5B:/;/<Y< 63?6/<57 07? 23U7[A7?7:307:7? C3 C3E/ A39<79 A/;/;Y C3E/ 07? /:Y</07:7? '.=<>9.> -/?/?:/<Y1Y:/? A39<79 4//:7E3A7<7< ;RA3/97> 3< 53M 5R< E?Y1/ E/?/?:/<Y1Y2/< 7:/C3 07:57 C3 03:53 A/:307<23 0B:B</07:7? )28;68 -/?/?:/<Y1Y A39<79 4//:7E3A:3?7<7< 2/7? AR; 9/EYA:/?Y [344/4 07? [397:23 ABA;/9:/ ER9R;:R2R? B 9/EYA:/? 03:7?A7:3< BE5B:/;/ 07A7; A/?767<23< 3?39A7U7<23 E/>Y:/1/9 23<3A7;:3? E/?/?:/<Y1Y A39<79 BE5B:/;/ C3 EP<3A7; ;39K<:/?Y</ 3?7[7;7 F=?:/[AY?;/;/9 E/6BA 3<53::3;3;39 C3 A/:3> 327:3< 63? AR?:R 07:57 C3 03:53E7 5P?3C:7 F=?B<2/2Y? )PF:3[;3 6R9R;:3?7 A/?/4Y<2/< 63; 9/EYA:/? RF3?7<23 63; 23 E3?7<23 E/>Y:/07: <3A7;:3?3 =:/</9 A/<YE/1/9AY? B2 K>M;M>9M8 -/?/?:/<Y1Y:/? C3 =?A/9:/?Y A39<79 7:3 * "/:9Y<;/ /9/<:YUY\<Y< 53<3: 5P?R<R? 9Y:;/9 C3 A/<YA;/9 7M7< 7<A3?<3A DDD=?/<=?5A? E/EY<:/</< ] P?R<R?:R9 (3603?7\<3^ BE5B< =:/?/9 53?39:7 P<:3;:3?7 /:Y?!F>2+O3+ F74+I/ ; /4+ 0'48 / /9+8/4*+4 (((!#!# %# :2'O'(/2/78/4/> Teknik Destek Programı 21

30 3. EKLER: EK A: TEKNİK DESTEK FORMU EK B: TEKNİK DESTEK YAKLAŞIK MALİYET FORMU EK C: TEKNİK DESTEK FAALİYETİ İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİMCİ ÖZGEÇMİŞİ EK D: EĞİTİM MÜFREDATI EK E: DESTEKLEYİCİ BELGE ÖRNEKLERİ (EK E1, EK E2, EK E3, EK E4) Başvuru Rehberine ve eklerine Ajans internet sitesinden (www.oran.org.tr) ulaşabilirsiniz. ORAN, zorunlu hallerde destek programını, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durumda Ajans tan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. 22 TR72-12-TD

31

32

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

AGRALE M93 Tractor : T41 / T420 4 90.00 5145 000 K=100.00 L=194.00 H+F=10.00 D=111.80 AIR COMREOR Kompressor Engine IVECO EUROCARGO Kompressor Engine RENAULT 28.00 53.00 14.00 53.50 9121 000 2.000TN 2.000TN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU!"#$$$%&"%%$'()'!"#$$$%&"%%* +, -.///-- 1 !"###$%!$$#&' ('!"###$%!$$) *+,-...,, 0(#12 $##!"0345 467#$89:;< 67%&'( ' 89 *$< 3==< =>??= :;

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

! ##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1 ! "##$ %%! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1 ! "# $%&&'(!)*+(,, "-, % % . / -- --- - 0 1 2 0 " 1 -- "" --,, " 3"1--- "" 1, ",,,,, 4,,,,, - ",,,,, 5 "4 ", 6-5-,-, ",- 7-1- 2 4-5,,-2 4-,-,, 0 2, ", 0"10, -

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SENTRON Güç Şalterleri

SENTRON Güç Şalterleri SENTRON Güç Şalterleri Haberleşme Özellikli Güç Şalterleri /2 Giriş /3 Genel Veriler Güç Şalterleri SENTRON V 1600 A e kadar Kompakt Güç Şalteri, /4 Genel Veriler /7 3-Kutuplu /11 4-Kutuplu /16 Opsiyonlar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

UPS Hizmet ve Tarife Kılavuzu 2012

UPS Hizmet ve Tarife Kılavuzu 2012 UPS Hizmet ve Tarife Kılavuzu 2012 Türkiye de bulunan müşteriler için 2 Ocak 2012 den itibaren geçerlidir FİYATLAR USD ÜZERİNDENDİR Lojistik, bugün iş dünyasının en büyük itici gücüdür Yeni lojistiği keşfedin

Detaylı