Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr."

Transkript

1 Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve <izeil ikleri belirtilen 4 X-a lem I{izmet$hmr 22.maddesi geregi dolrudan igi 4734 say temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatlarrmn bildirilmesini rica ederim. nu Ihale Kanunun Srra No Birim Fiyata Esas ig Kaleminin Adr Anzilia Sw Miktan Birimi Birim Fiyatr(Tl) Toplam eivat'tlrl 1 Yenileme Hizmeti I 2 uuva.r r r ullk \runceueme/llsans yenileme Hizmeti 3 vuydtr L I rrrk vuncelleme/llsans yemlem Hizmeti 4 nrcr Arthflml Hizmet Ahmr TOPLAM Toplam fryat ya\ru2... $artlar tamanien "tr""p trf"r edilm tir. """""""""'Tl'dir' ONEMLI NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... /... I 2014 taihimesai saati bitimine kadardrr. : Teklifler Tiirk Lirasr olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. :. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. *Tiim kalemlere tekrifverilecek orup, toplam bedel iizerinden delerrendirme yaprlacakhr EK: 1- TEKNIK $ARTNAME irtibat Adresi:Halk SaSLg Miidtirliigii Regatbey Mahallesi 5 ocak Caddesi no:53 Seyhan / ADANA - irtibat Tel'344 t9 tl irtibat l'ax:344 t9 I I

2 cuvnnr'irouv'^i'#trf l?ift iff ili'^iri,l"-i"rf nr,isanslarr KAPSAM: Bu teknik gartname, Mtidrirliigrimtizce rgl07l20r3 tarihinde scizlegmesi imzalanan I (Bir) 150 kullamcrh (Halk Sa[hlr Miicltirltigtinde kullamlan) gtivenlik duvart ile tarihinde sdzlegmesi imzalanan2 (iki) 50 ve g0 kullamcrh (Halk Saglrgr Laboratuvan ve Perihan Gizer Halk Saghlr Laboratuvannda kullarulan) Guvenlik duvarlannrn yrlhk gtincellenmesine ait asgari teknik cizellikleri kapsar. gibidir. Giincelleme yaprlacak Gtivenlik duvarlanmn teknik cizellikleri agalrdaki TEKNiK OZnr-r,ixr,nR: A. GENEL 6ZNr,r,irr,NR: 1. Cihaz, biligim almm gtivenligi ve ydnetimi igin destekledi[i kullamcr saylsr en az r-cihaz igin 250 ikinci olmahdrr. konumlandnlacaktr. Cihazn cihaz igin 80 rigtincii cihaz 50 2' Cihaz, as giivenlili amacryla tiretilen donamm tabanh bir tinin olmahdrr. cihazrn donarumt' tizerindeki uygulamalar ve veri tabanlanrun tamamr aym marka olmaldrr. 3' cihaz, vpn' SSL vpn, Loglama ve Raporlama, url/igerik Filtreleme, bilegenlerini igermelidir. 4' Cihaz, aynr model bfu cihazlakesintisiz yedekli (high available) galgabilmelidir. 5' cihaz iizerinde IPA4AC eglegmeleri yaprlabilmeli, ip yada MAC adresine g6re engelleme tarumlanabilmelidir. 6' Cihaz iizerinde en az altr (6) adet gigabit ethemet portu olmaldrr. cihaz tizerinde anahtatla (switch) golaltrlmrg port bulunmamahdrr. cihaz iizerindeki ethernet portlanrun her biri LAN, wan, DMZ igin grirev yapabilir olup birden fazla portawan grkrgr g<irevi verebilmelidir' WAN grkrgrmn yedeklenmesi tarumlanabilmelidir. 7' adet USB ve bir (1) adet konsol portuna sahip olmahdr. Cihaz LCD paneri sayesinde cihani durumuyl ilgili bilgiler 8' cihaz tizerinde kural saylsl' vpn,ssl vpn client saylsl gibi lisans srmrlamasr bulunmamahdr. 9. Cihann en az iki (2) yrl donamm garantisi olmahdrr. l0' cihazla ilgili egitim, destek ve damgmanhk hizmetleri, en azbir (1) vrl stireyle hafta1k 5 gtin x gtinltik 9 saat olacak gekilde cihanniireticisi tarafindam sertifikalandrrrlmrg kigilerce verilmelidir.

3 ll'cihaz tizerinde gahgan yazrhmrn yeni stiriimleri, diizenrti olarak gtincellenmesi gereken veri tabanlarl ve uygulama imzalan en azbir (l) yrl stireyle ticretsiz olarak verilmelidir. clhaz, bu giincellemeleri internet iizerinden otomatik olariak yapabilmelidir. 12' Radius mac authentication destekleyen akrlh switchlerle entegre galgarak sadece firewall da tammh mac adreslerinin local networke girmelerine izi.n verebilmelidir. 13. HOTSPOT gifreli girig destegi olmahdrr. 14' Yasal Loglamalar belirtilen saatlerde istenilen windows paylagrmr yada ftp sunucusuna aktanlabilmelidir. 15' Birden fazla intemet hattmt kullanabilmeli, ytik payjagrmr yapabilmelidir. Hatla'n kullamm oranlan tammlanabilmelidir. 16' Kendi tizerinde yerel haberlegmeyi saglamak igin anhk mesajlagma sunucusu igermelidir. B. VPN, SSL VPN OZnu,irr,nni: 17' cihaz, en az bir (1) Gbps (firewall throughput) performanrsta olmahdr. En azbirmilyon egzamanh oturumu destekleyebilmelidir. 18. cihaz, Stateful packet Inspection (SpI) dzellilinde olmahdrr. 19' web an fizu veya kendine ait ara yiz rizerinden, tek tek elle tammlama yapmadan, otomatik olarak, tiim alrn Ip/Mac adreslerini sabitleyebilmclidir. 20' Cihaz, kcipni (bridge) ve y<inlendirici (router) olarak gahgabilme lidir. Cihaz. NAT pat ddniigtimlerini yapabilmelidir. 2l' cihaz' servis kalite protokoliini.i (Qos) ve bant geniglili ydnetimini (Bandwitch Management) desteklemelidir. 22- cihaz, DHCP gdrevi ristlenebilmelidir. Erigim, denetlerne ve yetkilendirme sistemi olmahdrr. 23.cihaz, vpn iglemlerinde IpSec, pprp, L2Tp,3DES, AES, MD5, sha_l ve pkl,yi desteklemelidir. 24. cihaz, kurumsal uygulamalara uzaktan giivenli erigim saflamahdrr. SSL vpn kullamcrlarr ve erigebilecekleri kullamcr veri tabanlarmdan yetkilendirilebilmelidir. 25. cihaz, Denial of Service (DoS), Distributed Deniar koruma sallamahdrr. szrllanabilmesi igin SSL VpN rrygulamalar cihaz itzeindeki of Service (DDoS) saldrnlanna kargr C. LOGLAMA VE RAPORLAMA 6ZELT,iXT,NRi: 26. Filtreleme sistemleri tarafr nen veya izin loglanmah ve bu loglardan sa!lanmahdrr. v'erilen trafik detayh olarak

4 27. Cihaz, dahili olarak en az iki Jdn (200) ih 28. Raporlama sistemi, web tabanh dzel bi dr kta ve igerikte dtizenli raporlar ahnabilmelidi bulunmahdr. Bu raporlar igeripine gcire oluqturulabilmedir. lir. ru' rapor bt rapor lannda rallor r. Ureticinin ile sisteme yrikl rinderebilmeli ve SNMP arabirimi ile q. URL/ICERIK ril,rnnreme oznr,r,irr,nni: 32. Kullam aktif diz ytiklemeden filtreleme yapabilmelidir, 33' Cihazla' gellenebilmelidir. Bu veri tabamna ve idir_!lanmahdrr. e filtrelemeler: yaprlabilmelidir. Bu gruplar dizin grup kul jlamcrlan kullamlabitecet<tir. en gelebilecek zanrh kodlan ve engelleme yapabilmelidir. 2 milyon alan adr igeren bir veri D. YONET irv 6z[/..rirr,nRi: 38' cihaz' web ara yriziinden (http, https) veya kendine rizgl ydnetim uygulamasr (GUI) arabirimi iizerinden' konsoldan, ssh- arabiri-ina."- y.inetiltebilir olmaldrr. clhaza 6zel geri yiikleyebilme mtimkiin olmahdrr. r ycinetim ekranlan Ttirkge olmahdrr. zfimile kullamcrlann USB kullammr firewall yaprlabilmelidir dan IP/MAC tammr yada MAC engelleme t'yrffitliffi:1?'e kota tammr vaprlabilmeli, kotasr dolan inierfaceler otomatik devre drsr 43. Gergek zarnanhkimin hangi sitede oldugu izlenebilmelidir. t^!. 9::f:!:*1^t' 1",::l klril internet t ungini kulh;;!, izlenebilmetidir nt' 5*tt}T*,lr,guntrikitraftahk bazh koti., d;iltilelidir, gerektifinde engelleme yaprlabilmelidir.

5 E.DIGER HUSUSLAR 46' Cihazlann gtincelleme lisanslamada srizlegme tarihleri ba:r alnacaktrr. 47' Miidiirliigtimtiz merkezinde nlik duvarr cihazrmn sozlegmedeki sayrsr kullamcr 150 den 250'ye ger cihazlann kullamcr saylsr scizlegmede belirtilen sayryla aynr olmahdrr bu talep Giivenlik duvan cihaz:?11-1 olmayrp,merzcut ga gmakta olan giivenlik duvarlanrun lisanslanrun yenilenmesi talebidir. 49' Ahnacak olan gtivenlik duvarlart lisanslarrnrn,yukanda belirtilen teknik 6zelliklere uyumlu olmasr gerekmektedir.

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ Uzman İçindeidler Tablosu 1. KAPSAM:? 2. TANIMLAR: 3 3. GENEL HÜKÜMLER 3 4. TEKNIK KOŞULLAR 3 4.1. Genel

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME

antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME ÜRÜN KATALOĞU antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME KURUMSAL DHCP KİŞİSEL PAYLAŞIM / MEDYA 5651 DUYURU SİSTEMİ PROXY DMZ KAYIT MERKEZİ HOT SPOT SALDIRI TESBİTİ VPN BANT GENİŞLİĞİ WEB FİLTRELEME GÜVENLİK DUVARI

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı

INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET)

INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET) INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET) 1. GENELOZELLJKLER 1.1. 1-4 adet arasmda istege gore Yerel Alan $ebeke (YA$: LAN) ve Geni Alan ebeke (GA$: WAN) internet

Detaylı