CĐSMANĐ ZARAR VE ÖLÜM HALLERĐNDE MANEVĐ ZARAR VE MANEVĐ TAZMĐNAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CĐSMANĐ ZARAR VE ÖLÜM HALLERĐNDE MANEVĐ ZARAR VE MANEVĐ TAZMĐNAT"

Transkript

1 CĐSMANĐ ZARAR VE ÖLÜM HALLERĐNDE MANEVĐ ZARAR VE MANEVĐ TAZMĐNAT Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi 1- ÖN BĐLGĐLER A. Manevi Zararın Hukuki Niteliği ve Manevi Tazminatın Đşlevi Manevi tazminat manevi zararın giderim biçimidir. Herkese karşı korunan kişilik hakkının kapsamına giren değerlerden birinin ihmali halinde doğan mutlak bir haktır (Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk, s. 102). Zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen bir eksilmedir. Tazminat bu eksilmeyi giderir (Eren, Genel, I, s. 772). O halde tazminatın hareket noktası manevi zarar ve gerçekleşmesi koşuludur (Becker, Çev. Olcay ve ark. S. 285). Malvarlığında bir azalma meydana getirmediği için gerçek anlamda bir zarardan da söz edemeyiz (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 655). Bu nedenledir ki manevi tazminatı bedeni ve ruhi ızdıraplar için verilen taviz olarak değerlendiren yazarlar vardır (Funk, s. 83). O halde zarar, kişinin iç huzuru ve manevi bütünlüğüne yapılan saldırının mecazi ifadesidir (Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk, s. 102). Bu tanıma yaşama zevkindeki azalmayı da ilave edebiliriz (Oğuzman, Borçlar Hukuku Dersleri, s. 281); örneğin: Dosya içindeki kanıtlara göre davalının bir yılı aşkın süreden bu yana evinde işçiler vasıtasıyla onarım yaptığı, işçilerin çıkardığı aşırı gürültü ve toz nedeniyle özellikle bu dairenin altında oturan davacının aşırı ve uzun süre devam eden onarım nedeniyle rahatsızlık ve sıkıntı duyduğu anlaşılmaktadır. Onarımın normal sürenin çok üstünde devam ettiği ve adeta hakkın kötüye kullanıldığı görülmüştür. Böylece davacının oturduğu evdeki, huzur ve sükununun bozulduğu, sinir sistemindeki dengenin sarsıldığı kabul edilmelidir. Bunun sonucu olarak da davacının kişilik değerleri içinde yer alması gereken ruh bütünlüğü de bozulmuş olacağı için, kişilik haklarına saldırının varlığı kabul edilmeli ve karar gösterilen ve açıklanan nedenlerle onanmalıdır (Y. 4. H. D T, 2000/10596 E, 2001/1501 K). 1

2 Doğaldır ki, manevi tazminat için üzülme/elemin yoğunluk arz etmesi gerekir. Aksi halde manevi tazminat kavramı işlevinden uzaklaşır: Dava, davalının aynı binada oturduğunu, bacasını temizletirken bacanın tıkandığını, bu yüzden davalı soba dumanının kendi dairesine sızarak dava dilekçesine ekli eşyalara zarar verdiğini, evin boyasını da yenilemek mecburiyetinde kaldığını ileri süren davacının maddi ve manevi istemlerine ilişkindir. Yerel mahkeme davayı kısmen kabul etmiş karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, eşyalara verilen duman zararı nedeniyle maddi tazminatın yanı sıra üzüldüğünü belirterek manevi tazminat da istemiş; mahkemece buna da karar verilmiştir. Eşya zararından dolayı ya da başka yerde birkaç gün kalmak zorunluluğu nedeniyle salt üzülmeye dayanılarak manevi tazminata hükmedilmesi de MK.nun 24, 24/a ve BK.nun 49 maddesine aykırıdır. Bu nedenle de karar bozulmalıdır (Y. 4. H. D T, 2000/9548 E, 2001/450 K). Manevi tazminatın hukuki niteliği konusunda öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. Genelde ceza görüşü, tatmin görüşü, telafi görüşü olmak üzere üç temel görüş bulunmaktadır (Eren, Genel, I, s. 776). Oftınger, Von Buren ve Gilliard manevi tazminatın cezai nitelikte olduğu görüşündedir (Deschenaux/ Tercier, Çev. Özdemir, s. 61). Kusur olmadan kişi sorumlu tutulabilmektedir. Bu durum ceza görüşünce karşılanamamaktadır. Çünkü manevi tazminat cezai nitelikte olsaydı sorumlu kusurlu olması gerekirdi (Eren, Genel, I, s. 778). Manevi tazminatı tatmin görüşüne dayandıran Oser/Schönenberger; bozulmuş ruhi ve bedeni huzurun tam olarak değilse dahi, baltalanmış iyi bir durumun yerine haz duygusunu kısmen ve olanak dahilinde para ile tatmin edilmesinin uygun olduğunu ifade etmişlerdir (Oser/Schönenberger, Çev. Seçkin, s. 428). Becker, tazminatın zarara uğrayanda huzur hissi verme gereği üzerinde durmuştur (Becker, Çev. Olcay ve ark. s. 284). Tandoğan, cezai faktörün önemini ihmal etmemekle birlikte zarar görenin malvarlığında çoğalma sağlayarak tatmin işlevi üzerinde durmuştur (Tandoğan,Mesuliyet, s.330, 331). Tatmin görüşü, subjektif manevi zarar teorisi kabul edildiği zaman savunulabileceği yani parayı alanda tatmin olma yeteneği olması gerekeceği, tazmin gücünden yoksun olanların ve tüzel kişilerin bu konuma uymadıkları düşüncesiyle eleştirilmiştir. Öte yandan kusursuz sorumlulukta kusur olmadan da zarar ödenmektedir. Sigortacı, sorumlu kişi değildir. Kusurlu da değildir. Ancak manevi tazminat sözleşme bağlamında ödenmektedir (Eren, Genel, I, s. 777). Manevi tazminatın telafi edici niteliği üzerinde duran Deschenaux/Tercier; manevi tazminatı; yardım etmek amacı güden, daha iyisi bulunmadığı için başvurulan beşeri adaletin sınır çizgisinde yer alan bir kurum olarak nitelemiştir (Deschenaux/Tercier, Çev. Özdemir, s. 61). Hatemi, maddi tazminatın az tutulması durumunda manevi tazminatın bu eksikliği telafi 2

3 edeceği gereğine işaret etmiştir (Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 11). Eren, telafi edici niteliğini savunurken özellikle manevi tazminatın amacının uğranılan manevi zararın aynen veya nakten tazmini noktasından hareket etmiştir. Objektif bir görüş olduğu; zarar görenin zararı acı ve elem şeklinde hissedip hissetmemesine bakılmaksızın para ödenmesinin gerekeceğini vurgulamıştır (Eren, Genel, I, s. 779). Yargıtayın sözleşmeye aykırılığın ilişkin bir kararı: Davacı vekili, davalı bankanın yürüttüğü yurt dışına seyahat konusunda kampanya ve ilanlar neticesinde müvekkilinin hesap açmak suretiyle bu kampanyaya iştirak ettiğini, yapılan çekilişte de, çift kişilik bir haftalık Fransa tatil seyahatine hak kazandığını, davacının istenilen tüm belge ve işlemleri yaptığını, ancak davalı bankanın seyahate bir gün kala vize almaya kalkışması ve bunun da sağlanamaması üzerine seyahatin gerçekleşmediğini, esasen davacının kötüniyetli olup, Fransa da dahi gerekli rezervasyonları yapmadığını, masraf yapan, tatil programı bozulan müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik TL. maddi TL. manevi olmak üzere TL nın faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin seyahat konusunda kendine düşen edimleri yerine getirdiğini, ancak davacıya vize verilmemesi nedeniyle seyahatin gerçekleştirilemediğini, müvekkilinin kusurlu ve sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere nazaran, ilan yoluyla vaatte bulunan davalının bu taahhüdü ile bağlı olduğu, ancak taahhüdünü yerine getirmeyen davalının kampanya bedelinden sorumlu olduğu, kişilik haklarına tecavüz kanıtlanamadığından, manevi tazminat koşullarının bulunmadığı gerekçesi ile, davanın kısmen kabulüne, TL. maddi tazminatın yasal faizi ile davalıdan tahsiline, manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir. Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı banka ile davacı mudisi arasında seyahat-taşıma ilişkisi bakımından akdi ilişki teşekkül etmiş olup, sözleşmenin ifası davalının kusuru nedeniyle gerçekleşmemiş olmasına nazaran, dava konusu olayda BK: nun 8. Maddesinin uygulanma imkanı bulunmamasına ve kaldı ki davalının başlangıçtaki ücretsiz seyahat ödülünün dahi mameleki bir değer içermesine göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 3

4 2- Ancak, dava bankaya hesap açacak müşteriler arasından kur a ile belirlenecek müşterilere yurt dışında belli ülke ve sürede tatil taahhüdünün yerine getirilmediği iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı tarafından tarihli yazı ile Ağustos 1997 tarihleri arasında çift kişilik Fransa tatili kazandığı müjdelenen davacının eşi ve belgeleri de teslim ederek beklentiye girdiği anlaşılmaktadır. Çalıştığı işyerinden buna göre izin talep eden ve yıllık izin ve tatil programı alt-üst olan davacının tatile gönderilmemesi ve dolayısı ile sözleşmeye aykırılık nedeniyle manen acı ve üzüntü duyacağı muhakkaktır. Mahkemece de esasen, olayda davalının kusurlu olduğu kabul olunarak maddi tazminata hükmolunmuştur. Bu durumda mahkemece, tarafların durumuna, olayın özelliğine nazaran üzüntüsünü kısmen hafifletecek, ancak, sebepsiz zenginleşmeye de yer vermeyecek ılımlı bir manevi tazminatın da taktir ve hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır (Y.11.HD., T., 2001/6520 E., 2001/8212 K). Kanaatimizce tatmin görüşü esas olarak manevi tazminatın amacı ve özüne en yakın görüştür. Ancak yetersizdir. Manevi tazminatın hukuki niteliği tek bir görüşle sınırlamamak daha uygundur. Çünkü tazminat isteminde bulunan kişinin subjektif düşüncesi olaya göre değişebilir. Örneğin cismani zararlarda telafi görüşü, kişilik hakkına yapılan saldırılarda tatmin görüşü, özellikle kasten adam öldürme vs durumlarda ise ceza görüşü ağır basar. Sonuç olarak manevi tazminata neden olan olaya ve istekte bulunanın iç dünyasına ve eğitimine koşul bir nitelik taşır. Yargıtay; nesneye/eşyaya verilen zararlarda manevi tazminat istemlerine ölçülü yaklaşmaktadır. Uygulamadan bir örnek: Davacılar, yangın olayı nedeniyle maddi zararlarının yanında manevi zarara da uğradıklarını belirterek talepte bulunmuşlardır. Mahkemece maddi tazminat isteği kısmen kabul edilirken, manevi tazminat talebi tümden reddedilmiştir. Davacılar yanan evin maliki olup, aynı zamanda burada oturmaktadırlar. Yangın nedeniyle büyük bir şok ve panik yaşamışlardır. Olay karşısında davacıların yaşadıkları bu korku, panik ve şok davacılara acı ve üzüntü veren, onların gerek ruh gerekse vücut sağlığını etkileyen unsurlardır. Kaldı ki davacı, manevi tazminat istemini bazı özel bir yeri olan eşyaların yanması nedeniyle de istediği anlaşılmaktadır. Hukukumuzun yazılı kurallarına göre manevi tazminatın, kişilik haklarının, kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda hükmedileceği genel bir 4

5 kural olarak yer almıştır. Yasal dayanağı Medeni Kanunun 24, 24/a ve Borçlar Kanununun 49.maddesidir. Anılan yasa maddelerine göre, manevi tazminat istemi için, öncelikle kişinin vücut ve ruh bütünlüğünün saldırıya uğraması, toplum içindeki yerini belirliyen kişilik değerlerinin bozulmasıdır. Sorun bu ilkelerin somut olaya nasıl ve hangi durumlarda uygulanacağı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle sorunun çözümü için, kişilik hakkının sınırlarının da belirlenmesi gerekir. Yasalarda kişilik hakkının bir tanımı yapılmadığına göre, bu hakların kişiye varolmak, gelişmek, özgür olmak, saygı ve hürmet görmek, gibi kişinin ruh bütünlüğünü koruyan, yaşama bağlayan üretici bir kimse olmasını sağlayan haklar olduğu söylenebilir. Açıklanan şu duruma göre kişilik haklarını fiziki, duygusal ve sosyal kişilik değerleri koruyan haklar olarak gruplandırmak olasıdır. Yine bu haklar, mali bir değer taşımamaları nedeniyle, saldırıya uğramaları durumunda, tazminatı gerektirmeyeceği sonucu çıkarılamaz. Hükmolunan tazminat, saldırıya uğrayan kişilik hakkının karşılanması, eski hale getirilmesi amacını değil, saldırı ile kişinin kişilik değerlerinde meydana gelen zararı gidermeye yönelik bulunmaktadır. Somut olayda, davalının hukuka aykırı eylemi ile, davacıların oturduğu evin ve içindeki eşyanın yandığı tartışmasızdır. Tartışmalı olan yön, bu halde de zarar gören yararına manevi tazminata da karar verilip-verilemiyeceği noktasında toplanmaktadır. Yanan eşyalar arasında davacının kişisel ve özel eşyaları olduğu gibi, kendisi ve ailesi gibi sosyal çevresi için manevi değer taşıyan ve özellik arz eden eşyalarda bulunmaktadır. Bu bağlamda eşyalar arasında, çeyiz olan işlentili yastık, dantel, iç çamaşırlar, vazo takımı, el örgüsü gümüşlük, el örgüsü sehpa takımı gibi özelliği ve hatıra değeri olan eşyalar yer almaktadır. Bundan dolayıdır ki kişinin bu ölçüde özel ve özellik arz eden eşyaların gözünün önünde yanarak yok olması, onun eşya ile onun gönül bağlılığının oluşturduğu ruh bütünlüğü ve rahatlığının sonucundaki mutluluğunun olumsuz yönde etkilenmemesi düşünülemez. Açıklanan şu duruma ve somut olaydaki olgulara göre, olayda hukukun genel ilkeleri ve bunun yanında Borçlar Kanununun 49.maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle, yerel mahkemesinin davacıların kişilik değerlerinin zarar görmediği gerekçesi ile, manevi tazminat isteminin reddine ilişkin bulunan gerekçe, yukarıda yazılan nedenlerle, yerinde görülmediğinden kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir (Y. 4. HD, T, 1998/7259 E, 1998/10232 K), B. Normatif Dayanakları Manevi tazminat Türk Medeni Kanununda 25, 26(eMK 25), 174/II(eMK 143/II), 158/II(eMK 126/II) maddelerinde düzenlenmiştir. Medeni Kanun 25(eMK 24/a)da manevi tazminat davası açma hakkı saklı tutulmuştur. Borçlar Kanununda 47. madde ile cismani zararlar, 49 madde ile kişilik hakkına yapılan saldırılara ilişkin genel bir hukuk normu düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasanın 5, 12, 17, 20 ve 5

6 26. maddeleriyle kişilik değerlerine yapılan saldırılara karşı garanti altına alınmıştır. 2- MUKAYESELĐ HUKUKTA MANEVĐ TAZMĐNAT Ekonomik olmayan kayıpların tazmininde A.B. üye ülkelerinde büyük farklılaşmalar görülür. Özel ve genel hasarlar belirleyici değildir. Duygular alanında olmayan kayıplar olarak düşünülebilir. Anlayış gereği parasal ifadelerle ölçülemez (Pfennıgstorf, Werner: s.199).đngiliz Hukuku nda kişiye verilen zararlar (personnal injury), ekonomik olmayan yani zararın manevi öğesine non pecuniarylass a önem verilir. Böylece zorda olsa farklı zarar tiplerinin belirlenmesine önem verilmiştir (Comportı, M.: s. 213). Yapılan düzenlemeler ayrıntılı olarak kanun ve mevzuatlarla yapılmaktadır (Mcintosh/Holmes, s. 5). Đngiliz Hukuku nda sinirsel şoklar ve psikolojik sendromlar acı ve elem (pain and suffering), duyularda, cinsel yaşamda, ilişkisel yaşamda uğranılan olumsuz durumlar ise yaşam zevkinin kaybı (loss of amenities) olarak nitelendirilmektedir (Comportı, M. s. 213). Ölenin geride kalanlarına ilişkin tazminat türü (damages for bereavement) dir. 1 Nisan 1991 tarihinde çıkarılan kanunla bu tazminat 7500 Paund a yükseltildi. Bu konuda talep hakkı olanlar ölenin karısı ya da kocasıdır. Ölen 18 yaşının altındaki bekar bir çocuk ise tazminat çocuğun ana ve babasına verilir (Cannar, Kenneth S./Collıns, Frederick W.: United Kingdom, Personal Đnjury Compensation, A Comparative Analysis Of The Major European Juristictions, Lloyd s Of London Press LTD. London, New York, Hamburg, Hong Kong, s. 16). Diğer bir zarar türü de kişinin kendisine verilen zararlardır (damages for the injury itself). Bu tür zararlardan zevk kaybını içermeyen fakat sadece acı ve elem zararının tazmini ile de giderilemeyen küçük çaptaki fiziksel(bedensel) zararlardır. Örneğin küçük çapta ve kişisel bedeni (cismanî) zararlar çehre bozuklukları vs (Comportı, M.: a.g.r., s. 213., Naklen, Markesınıs, V.: Tort Law, 2. Ed., Oxford, 1989). Fransız Hukuku nda ekonomik olmayan zarar başlığı altında adlandırılabilecek Fransız kanunlarında Préjudice moral başlığı ile adlandırılan beş kategoride belirtilecek zarar türü vardır. i) Acı ve elem parası (Souffrances physiques et morales = pain and suffering past and future). ii) Estetik kayıplar (Préjudice esttiétique= sadness and humiliation caused by disfigurement) 6

7 iii) Yaşam zevkinin kaybından doğan zararlar (Préjudice d agrément= Loss of amenity) iv) Seksüel kayıp(préjudice sexuel= claimed separately). v) Ölümden doğan manevi zararlar (Préjudice d affection= including bereavement) (D Aıgremont, Giles Louis: France Personal Injury Awards In Ec Countries, An Industry Report, Prepared by Mcıntosh, Davıd/Holmes, Marjorie, Llyord s Of London Press, LTD. Davies Arnold Cooper, 1990, s. 78.). Acı ve elem parası cismanî zararlarda psikolojik ve ruhi kayıpları kapsar. Ağırlığının yoğunluğu ve süresi scale halinde (0) dan (7) ye kadar derecelendirilmiştir. Buna göre: 0- Sıfır, hiç, 1-Çok hafif, 2-Hafif, 3-Etkisi azalmış, 4-Orta, 5-Biraz önemli, 6-Önemli, 7-Çok önemli olarak derecelendirilir. Bu derecelendirme tıbbi olarak yapılır ve tazminat ona göre verilir (Delpoux/Tomadını: s. 41). Ancak gelecekteki tıbbi masraflar genel zarar başlığı altında düzenlenir (D Aıgremont, Giles Louis, s. 78). Estetik kayıplar insan fizyonomisinde meydana gelen hasarlardan (bozulmaların) doğan sonuçlardır. Kişisel niteliği itibariyle tazminat global bir temeldir. Değerlendirme yaparken yaş, cins, sex medeni hal ve sosyal durum dikkate alınır. Estetik kayıpların azaltılmasına yönelik cerrahi müdahalelerin tıbbi masrafları toplam zarara göre makul ise karşılanır (Delpoux/Tomadını, s. 42). Yaşam zevkinin kaybı (préjudice d agrément), yaşamını eğlendirici, hoş tutucu özelliğinin kaybı şekliyle ele alınır (D Aıgremont: Giles Louiss, 79). Tıbbi değerlendirmelere gerek yoktur. Tazminat globaldir. Fransız Hukuku nda bu tür zararın tam malüliyet halinde uygulanmasını isterler (Delpoux/ Tomadını, s. 79). Cismanî zararlarda diğer bir zarar kalemi ise seksüel kayıptır (préjudice sexuel).zarara uğrayanlarda sex gücünün azalması şeklinde görülür (D Aıgremont, Giles Louis: s. 79). (ĐPP) tazminatından bağımsızdır. Hakkaniyete uygun toplam bir rakama hükmedilir. Tıbbi bir araştırma yapılır. Psikolojik bir araştırma yapılmaz (Delpoux/ Tomadını, s. 79). 7

8 Ölüm halinde hukuki bağdan ziyade özellikle eş ya da metres açısından yaşamın birlikte paylaşılması önemsenmektedir (Le Roy/Joet, s. 124). Bu konudaki tazminat, sevilen kişinin kaybından doğan tazminattır (Delpoux/Tomadını, s. 43). Alman Hukuku nda ekonomik nitelikte olmayan kayıplar sadece ihmal durumunda tazmin edilir. Tazmin şekli hakkaniyete dayanır. Ağrı, estetik kayıplar, yaşam zevkinin telafisinde cezalandırıcı amaç taşımaz. Sorumlu kişinin ekonomik durumu dikkate alınarak hakkaniyet ölçüsünde bir değerlendirme yapılır. Tek bir muhtevası vardır (Pfennıgstorf, Werner, Germany s. 71). Yani pek çok ülkede olduğu gibi yaralanma, sakatlık, ızdırap, elem gibi unsurlar birlikte değerlendirilir. Kazadan önceki ve sonraki şartlar dikkate alınır. Alman Hukuku nda, fakir bir mağdurun duyduğu acı karşılığı verilen tazminat zenginden çok fazla olmadığı gibi tersi de olmaz. Ancak olay sorumlunun umursamaz tavrı sonucunda olursa daha fazla tazminata hükmedilir (Pfennıgstorf, Werner, General Report s. 199). Đsveç Hukuku nda manevi tazminatlarla ilgili hukuki düzenlemeler özellik arz eder. Buna göre kişisel durumlarda acı ve elem paraları tek şekilde ödenmesi kuraldır. Ve tazminat yalnızca hastahane tedavisi gerektirmeyen olaylarda reddedilir. Mahkeme kararlarına göre sigorta şirketleri farklı durumlarda farklı faktörlerin relatif ağırlıkları değerlendirilerek bir model geliştirmiştir. Ve bunlar tablo haline getirilmiştir. Haksız fiil hukukuna göre acı ve ağrı için zararlar tazmin edildiği durumlarda rutin olarak bu tablolar uygulanır. Buna göre öncelikle cismanî zarar türleri belirlenir bunun hastanede kalma sürelerine göre tazminat miktarları belirlenir. Ayrıca yargıca yine zarar türüne göre %10 dan %50 ye varan arttırım hakkı tanınır (Olderz, Carl, Sweden, Personal Injury Compesation, A Comparative Analysis Of The Major European Juristictions, Ed. Pfennıgstorf, Werner: Published Under The Auspices Of The Genova Association. Llyod s Of London Press LTD). Zira belirlemeler asgaridir (Pfennıgstorf, Werner, General Report, s. 200). A.B. üye ülkelerinin kimi uygulamalarında ekonomik olmayan kayıplar ile kişisel yaralanmalarla arasında ilinti kurulmaktadır. Örnek olarak şoka girme bazı durumlarda kişisel yaralanma gibi kabul edilmektedir (Pfennıgstorf, Werner, General Report, s. 200). Bu konuda yoğun çaba göstermektedirler (Şok zararlar hakkında bkz. Pearland, Simon/Head, Tracy, The Future Of Damages Ilitigation Damages For Personal Injuries, A European Perspective, Edited by Holding, Frederick j./kaye, Peter Sons. Ltd., London, New York, Chichester, Brisbiane, Toronto, Singapore, 8

9 1993, s. 46, Ayrıca bkz. Keller, Alfred: Haftpflicht im Privatrecht, Bd. II, s. 43, 44 ve orada gösterilen BGE , Federal Mahkeme Đçtihadı). Yine aynı ülkeler manevi tazminatın ortak bir kanun ile düzenlemenin yollarını araştırmışlar ancak iç hukuktaki farklı düzenlemeler nedeniyle bunun zorluğuna dikkat çekmişlerdir (Napıer, Michael: European Perspectives For Practitioners, Demages For Personal Injuries, a European Perspective, Edited by Holding, Frederick J./Kaye, Peter, Sons, Ltd., London. New York, Chichster, Brisbone, Toronto, Singapore, s. 17). Bir kısım yazarlarca da manevi tazminatın belirlenmesinin bir hüner olduğu ifade edilmiştir (Pearland, Simon/Head, Tracy: s. 47). 3- CĐSMANĐ ZARAR HALLERĐNDE MANEVĐ TAZMĐNAT A. Cismani Zarara Uğrayanın Manevi Tazminat Hakkı Borçlar Kanunu m. 47 Hakim hususi hallerde nazara alarak cismanî zarara duçar olan kimseye yahut adam öldürdüğü takdirde ölümün ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir ifadesiyle cismanî zarar ve ölüm halini birlikte tek bir madde düzenlemiştir. Cismanî zarara uğrayanın, istihdam eden/işveren manevi tazminat alabilmesi için özellikle olayın haksız eylem, iş kazası veya meslek hastalığı gibi hukuki nitelik taşıması şarttır. Temel farklılık daha önce izah edilen manevi tazminatın hukuki mahiyetinde ve dolayısıyla da zararın kapsamındadır. Zarar maddi tazminata bedende görülecek iş göremezliğe bir anlamda maluliyete endekslenmiştir. Maluliyet sıfır ise maddi tazminat talep edilemez. Ancak maluliyetin sıfır olması halinde manevi tazminata hükmedilebilir. Zira manevi zararın kapsamında iç bütünlüğünün bozulması esastır. Manevi tazminata hükmedebilmek için duyulan manevi açının büyük/yoğun olması gerekir (Scyboz/Gilleron, C II). Cismanî zarardan doğacak manevi tazminat için daha önceden de söz edildiği gibi kusur aranmaz. Ancak kusursuz sorumluluğun şartları aranır (Oğuzman/Öz, s. 183). Federal Mahkeme, kusursuz sorumluluk durumlarında kusur tazminatın koşulu bulunmadığını (ATF 113 II 323), zarar görenin kusuru baskın olsa dahi illiyet bağı kesilmedikçe manevi tazminat verilmesini engellenmiyeceğini fakat indirim etmeni (BK m 44) olabileceğini (ATF 116 II 733; ATF 123 II 110) kararlarına yansıtmıştır (Scyboz/Gilleron, C. II). Cismanî zarar hallerinde yansıma zarar söz konusu değildir (Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 107). Đlke olarak kişiye bağlı olup cismanî zarara uğrayandan başkası talepte bulunamaz. Hatemi nin bu konudaki düşüncesi şudur: 9

10 cismanî zarara uğrayan kimse ile manevi bütünlüğü, iç huzuru ağır şekilde zarara uğramış olan kimse arasındaki özel yakınlık, bu kişinin de iş bu eylem dolayısı ile iç huzurunun manevi bütünlük değerinin ağır şekilde ihlal edildiğini varit gösteriyorsa, bu takdirde de bu tedavi masrafları dolayısıyla maddi giderim isteyebilmelidir. Çünkü, onun da kişilik hakkının ihlal edildiğini söyleyebiliyorsak, bu doğrudan ihlalin yol açtığı tedavi masrafları da dolayısı ile zarar olarak tazmin edilebilir (Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk, hukuku s. 108). Federal Mahkemeye göre; manevi tazminat hakkının ileri sürülebilmesi için ölümden önce dava hakkı şu veya bu şekilde ileri sürülmüş olsun (ATF 81 II 385); keza hak devredilebilir (ATF 63 II 157) (Her iki karar için bknz. Scyboz/Gilleron, C.II). Yargıtay HGK. bir kararında; manevi tazminatı isteyebilme koşullarını her olayın özelliği itibariyle belirlenmesi gereği vurgulamış; BK. m. 47 nin buna göre uygulanabilirliğinin araştırılması, illiyetinin varlığı halinde doğrudan zarar görme şartının aranmayacağı düşüncesiyle sözü edilen hükme genişlik kazandırmıştır (Bu karara göre...burada 47. maddedeki hukuki esaslar açısından cismani zarar kavramı üzerinde de olayın özelliği itibariyle durulması gerekir. Cismani zarar vücut bütünlüğü denilince de kuşkusuz ruhsal bütünlüğü bu kavramın içerisinde mütala edilmelidir. O halde olay nedeniyle doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan çocuğun babası ruhsal sağlığını ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi zorunda kalmışsa illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından BK. m. 47 maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilir (Yarg. HGKK E /K. 894). Federal Mahkeme, başta bedensel bütünlüğünün ihlalinin ağırlığı ve bazı görünümleri; sürekli özürlülük (maluliyeti), yaşama sevinci üzerinde etkiler, yaşam tarzının sınırlanması, güç kaybı (ATF 112 II 131); erken yaşlanma, özellikle uzun süreli ve eziyet verici olduğunda hastahanede yatmayı (ATF 89 II 49); mesleki yaşamın bozulması/allak bullak olmasını (ATF 102 II 33) manevi tazminat sebebi saymıştır (Kararlar için bknz. Scyboz/Gilleron, C.II). Yargıtayın yaklaşımına bir örnek: 1- Dava, trafik kazasından doğan yaralanma nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yaralanma çocuğun anne ve babasının manevi tazminat isteklerini reddetmiştir. Dosyadaki delillere göre, davacıların kız çocuğu kamyon altında kalışı bunun sonucu olarak göbek altından pubis hizasına kadar uzanan kalıcı yara izi, pupiste doku kaybı, toraksta yaralanma olduğu, belden aşağı kısmının estetiğinin bozulduğu ve olay nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü anlaşılmıştır. 10

11 Kişilik hakları, kişinin yaşamı, sağlığı, vücut ve ruh bütünlüğü ile toplum içindeki yerini koruyan haklar olduğu ve bunların fizik, duygusal ve sosyal kişilik değerleri içerdiği gözetildiğinde, somut olaydaki duruma göre, davacıların kız çocuğunun yaralanmasının, sosyal ve duygusal kişilik değerler kapsamında olupolmadığı konusu üzerinde durulmak gerekir. Sosyal ve duygusal kişilik değerleri, kişinin toplum içindeki yeri, birlikte yaşadığı ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklardır. Bu haklar kişinin bizzat kişiliğine bağlı olmayıp özellikle aile hukuku içinde yer alan değerlerdir. Bu bağlamda da Borçlar Kanunu nun 49. maddesindeki düzenleme itibariyle, kişinin bizzat değilde yakınlarının (karı-koca, ana-baba ve çocukları) ağır yaralanması gibi somut olayın kendine özgü ağırlığının ve özelliğinin zorunlu kıldığı olguların kanıtlanması halinde sosyal ve duygusal değerlerin ihlal edildiği ve bozulduğu, böylece aile birliği içinde korunması gereken bağlılığın zarar gördüğünün kabulü gerekir. Somut olayda, verilen raporlara göre, çocuğun yaşamsal tehlike olasılığına dikkat çekilmiş, çeşitli ameliyatlar geçiren çocuk uzun süre tedavi altında tutulmuştur. Ayrıca vücudunun belden aşağı kısmındaki deformasyon ve kalıcı yara izleri nedeniyle çocuğun ileride evlenme şansını ve cinsel yaşantısını etkileyecek boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir sonucun varlığı halinde, neslin devamınında önlenmiş olacağı doğaldır. Böylece davacıların da geleceğe yönelik istem ve beklentilerinin gerçekleşmemesi nedeniyle sosyal kişilik değerlerinin bu yönden de saldırıya uğradığı kabul edilmek gerekir. Mahkemece açıklanan bu yönler gözetilmeden yazılı gerekçe ile anne ve babanın manevi tazminat isteklerinin red edilmiş olması yukarıda anlatılan ilkelere aykırı olup bozmayı gerektirmiştir (Y. 4. HD, T. 2000/416 E, 2000/2187 K). Diğer bir eski kararda: Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Borçlar Kanununu 47. maddesinde aynen Hâkim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar nedeniyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir denilmiştir. Bu madde ile getirilen hukuki esaslara göre cismani zarar halinde manevi tazminatı ancak doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan kimse isteyebilecektir. Bunun sonucu olarak yansıma suretiyle bir zarardan söz edilerek cismani zarara maruz kalan kişi dışındakiler yararına yasanın 47. maddesine dayanılarak manevi tazminata hükmedilemiyeceğinin kabulü gerekir. Burada 47. maddedeki hukuki esaslar açısından cismani zarar kavramı üzerinde de olayın özelliği itibariyle durulması gerekir. Cismani zarar vücut bütünlüğüne karşı ika edilen zararları ifade eder; vücut bütünlüğü denilince de kuşkusuz ruhsal 11

12 bütünlükte bu kavramın içerisinde mütalaa edilmelidir. O halde olay nedeniyle doğrudan doğruya cismani zarara maruz kalan çocuğun babası ruhsal sağlığı ağır şekilde bozularak şok geçirip tedavi olmak zorunda kalmışsa illiyet bağı gerçekleşmiş sayılacağından B.K.nun 47. maddesine dayanarak manevi tazminat isteyebilir. Olayda davacı, çocuğunun geçirdiği kaza dolayısıyle böyle bir zarara maruz kaldığı iddia ve isbat etmiş değildir. Bu nedenlerle mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır (HGKK, T, 1987/4-214 E, 1987/894 K) B. Cismani Zarara Uğrayanın Yakınlarının Manevi Tazminat Hakkı Yargıtay, Türk ve Yabancı öğretiye paralel ağır yaralanma gibi durumlarda zarar görenin yakınlarına manevi tazminat davası açma hakkı vermiştir: Davacı (X) nin temyizine gelince; dava, trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalıya ait araç davacı (X) nin 7 yaşındaki çocuğuna çarparak onu %100 malül bırakmıştır. Çocukta beyin hasarı ve felç oluşmuş, sürekli bakıma muhtaç hale gelmiştir. Kişilik hakları, kişinin yaşamı, sağlığı, vücut ve ruh bütünlüğü ile toplum içindeki yerini koruyan haklar olduğu ve bunların fiziki, duygusal ve sosyal kişilik değerleri içerdiği gözetildiğinde, somut olaydaki duruma göre, davacının çocuğunun yaralanmasının, duygusal değerlere saldırı kapsamı içine girip girmediği konusu üzerinde durulmak gerekir. Duygusal kişilik değerler, kişinin toplum içindeki yeri, birlikte yaşadığı ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklardır. Bu haklar, kişinin bizzat şahsına bağlı olmayıp özellikle aile hukuku içinde yer alan değerlerdir. Bu bağlamda BK.nun 49.maddesindeki düzenleme itibariyle kişinin bizzat değilde yakınlarının (karı-koca, ana-baba ve çocukları) ağır yaralanması gibi somut olayın kendisine özgü ağırlığının ve özelliğinin zorunlu kıldığı olguların ortaya çıkıp kanıtlanması halinde duygusal değerlerin ihlal edildiği ve bozulduğu, böylece aile birliği içinde korunması gereken gönül bağlılığının zarar gördüğünün kabulü gerekir. Somut olayda, yukarıda açıklanan koşulların gerçekleştiği, davacı annenin, ağır surette yaralanan çocuğu nedeniyle BK.nun 49.maddesi uyarınca manevi zarara uğradığının kabulü gerekirken isteğin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir (Y.4.HD, T, 1998/6744 E, 1998/6945 K). Cismani zararın ağır olması halinde anne, baba, çocuk ya da birlikte kalanlar manevi tazminat isteyebilir. Normatif dayanağı BK m 49 dur. Federal Mah- 12

13 keme; bu hakkı ağır bedensel zararlarda, zarara uğrayan kişilerin yakınlarını da kapsar biçimde genişletmiştir (ATF II 50; Scyboz/Gilleron, C.II). Yargıtayın, çocukları yaralanan anne ve babanın manevi tazminat isteme kriterini şu şekilde koymuştur: (...1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacılardan (X) yönelen tüm temyiz itirazları ile (Y) ve (Z) a yönelik aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazları reddedilmelidir. 2- Davacılar (Y) ve (Z) kalıcı sakatlık bırakmayan çocukları (X) in elinden yaralanması dolayısıyla manevi tazminat istemişler ve mahkemece o yolda hüküm kurulmuştur. Borçlar Kanununun 47. Maddesi uyarınca ona olanak bulunmadığı gibi somut olayda 49. Maddesinin koşulları da gerçekleşmiş değildir. Yansıma yoluyla manevi tazminat verilmesine de yasal olanak bulunmadığından onların bu isteklerinin reddedilmesi gerekirken gerekçesiz olarak manevi tazminata karar verilmiş olması bozma nedenidir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Temyiz eden: Davalı vekili Hukuk Genel Kurulu nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, davacıların çocuğunun avuç içlerinde (7) gün iş ve gücünden kalacak derecede yaralandığı, hayati tehlike geçirmediği, kalıcı bir izde bırakmadığı anlaşılmaktadır. BK.nun 47.maddesinin anlatım ve amacı itibariyle zarar görenin ancak ölümü halinde yakınlarına manevi tazminat ödenmesi öngörüldüğüne göre, anılan maddenin bu olayda uygulama alanı bulunmadığı açıktır. Şu durumda sorunun, çözümünde başkaca bir yasal dayanağın olup-olmadığı araştırılmak gerekir. Genel bir nitelik taşıyan BK.nun 49.maddesi kişilik haklarına saldırı halinde manevi tazminat hükmedilmesini hüküm altına almıştır. Kişilik hakları, kişinin yaşamı, sağlığı, vücut ve ruh bütünlüğü ile toplum içindeki yerini koruyan haklar olduğu ve bunların fiziki, duygusal ve sosyal kişilik değerleri içerdiği gözetildiğinde, somut olaydaki duruma göre, davacıların çocuğunun yaralanmasının, duygusal değerlere saldırı kapsamı içine girip girmediği konu- 13

14 su üzerinde durulmak gerekir. Duygusal kişilik değerler, kişinin toplum içindeki yeri, birlikte yaşadığı ailesi ve yakınlarının değer alanı içine giren haklardır. Bu haklar, kişinin bizzat şahsına bağlı olmayıp özellikle aile hukuku içinde yer alan değerlerdir. Bu bağlamda BK.nun 49.maddesindeki düzenleme itibariyle, kişinin bizzat değilde, yakınlarının (karı-koca, ana-baba ve çocukları) ağır yaralanması gibi somut olayın kendisine özgü ağırlığının ve özelliğinin zorunlu kıldığı olguların ortaya çıkıp kanıtlanması halinde duygusal değerlerin ihlal edildiği ve bozulduğu böylece Aile Birliği içinde korunması gereken gönül bağlılığının zarar gördüğünün kabulü gerekir. Somut olayda, az yukarıda açıklanan koşullar kanıtlanmadığı ile davacıların çocuklarının ağır biçimde yaralanmadığı, anlık bir heyecan ve üzüntününde, BK. 49.maddesinin koruduğu değerler bakımından kişilik haklarına saldırı teşkil edecek düzeye ulaşmadığı, böylece manevi tazminatın gerekmediği sonucuna varılmıştır. O nedenle Hukuk, Genel Kurulu nca benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır (Y. HGKK, T, 1998/4-251 E, 1998/265 K). Bu karar başka bir anlatımla da BK m 47 ve 49 arasında ilişkiyi de vermektedir. 4- ÖLÜM HALLERĐNDE MANEVĐ TAZMĐNAT Ölüm hallerinde manevi tazminatın normatif dayanağı BK. m. 47 dir. Hukuka aykırı eylem veya eylemsizlik mağdurun ölümüne sebep olmuşsa ölenin ailesi (yakınları, taallûkatı) (familie, Angehörigen) dava açma hakkına sahiptir. Burada yansıma zararı söz konusudur (Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 108). Öğreti ailesi deyimini yakınları olarak yorumlamaktadır (JdT 1979 I, 459, JdT 1977 I 126; JdT 1964 I 451 Oğuzman/Öz: s. 184). Federal Mahkemeye göre, ölüm hallerinde ölen ile birlikte yaşıyor veya aralarında istisnai yoğunlukta duygusal bağ var ise erkek ve kız kardeş (ATF 89 II 396); aynı şekilde kayın babakaynana (ATF 88 II 455); nisanlı (ATF 114 II 144) hak sahibidir. Birlikte yaşayanları ise çözümsüz bırakmıştır (Kararlar için bkz. Scyboz/Gilleron, C. II). Yargıtay kararları öğretiye paralellik arz eder (Nitekim yargıtay bir kararında...ölenin arkasından maksat davacılar ile ölen arasında eylemli, gerçek bağlılık ile ilişkisi bulunan kişilerdir diyerek BK m. 47 deki aile kavramından ne anlaşılacağını ifade etmiştir. Yarg. 4. HD E 10916/K. 3254, Uygur, Turgut: C.I, S Diğer kararında; bir meslek hastalığından ölüm tesbit edildiği takdirde kardeşlere manevi tazminat takdiri için mirascı sıfatının aranmaması icap eder. 14

15 Aradaki akrabalık ve duygusal ilişki yeterlidir ifadesiyle mirasçılık sıfatının gerekmeyeceği vurgulanmıştır. Yarg. 9. HD , E. 99/87/10842 (Öz- Kartotex). Đşçinin ölümü halinde manevi tazminat talebi için, işverenin ölümden sorumlu olması gerekir. Burada ki sorumluluk akdi sorumluluktur. Ölüm sebebi iş kazası veya meslek hastalığı olmalıdır. Ayrıca işverenin sorumluluğunu gerektirir özellikleri taşıması gerekir. Bu nedenler içerisinde uygun sebep, sonuç ilişkisi yani illiyet olmalıdır. Kısaca destekten yoksun kalma tazminatının talep koşulları manevi tazminatta da aranır (Oğuzman a göre manevi zararın ölüm ile uygun illiyet bağı, hayatın normal akış şartları altında vardır. Ancak davalı, davacının ölenin aile ferdi(yakını) olmadığını veya gerçekte ölümden üzüntü duymadığını ispat ederse birinci halde hukuka aykırılık bağının ikinci halde manevi zararın bulunmadığı sonucuna varılır, Oğuzman/Öz, s. 185). Ölene yakın olanlar. Ölümünden acı duyanlar manevi tazminat isteyebilir. Buna nikahsız eş ya da metres dahildir. Ölünün ailesi kavramı (BK m 47) duygusal bağı da içerecek genişliktedir. Federal Mahkeme, sağ kalan eş, ana-baba; çocuklar, erkek ve kızkardeş, ölen ile birlikte yaşayan istisnai yoğunlukta duygusal bağ var ise erkek ve kız kardeş, kayın baba-kaynana ve son olarak nişanlı ölüm halinde manevi tazminatı hak ederler (ATF 89 II 396; ATF 88 II 455; ATF 114 II 144; Scyboz/Gilleron). Yargıtayın yaklaşımı aynı yöndedir; örnekler: Davacı kardeşlerinin temyizine gelince; Davacılar trafik kazası sonucu ölen kardeşleri (X) ın ölümü sonucu duydukları acı ve elem nedeni ile kendilerine de manevi tazminat verilmesini istemişlerdir. Mahkemece bu davacıların kardeşlerinin ölümü nedeni ile üzülmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu, ancak bunun davalılara tazminat olarak yansıtılmasının hakkaniyete ve hukuk vicdanına uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Borçlar Kanununun 47.maddesi ölenin ailesine dahil kişilerin manevi tazminat isteyebileceğini kabul etmiştir. Ölenin ailesinden maksat davacılar ile ölen arasında eylemli gerçek bir bağlılık ve ilişki bulunan kişilerdir. Mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve ölenle ilişkileri göz önünde tutularak manevi tazminatın amacı ve niteliğine uygun miktarlara hükme- 15

16 dilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile isteklerin reddedilmiş olması bozma nedenidir (Y. 4. HD, T, 1998/3241 E, 1998/6753 K). Davacı eş (X) yönünden; Borçlar Kanununun 47.maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktarı mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay Đçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkca gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. Davaya konu olan işte trafik kazası sonucu ölen (Y) davacı (X) nin eşidir. Yukarıda gösterilen ilkeler gözetildiğinde mahkemece takdir edilen tazminat miktarı uygun değildir. Kaldı ki istek de ılımlıdır. Anılan bu ilkeler gözetilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Diğer davacıların ölenin oğlu (Z) in ve kızı (T)in temyiz itirazlarına gelince; olayda desteğin çocukları olan davacılar babalarının ölümü nedeni ile manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Karar yerinde desteğin 80 yaşında ve felçli durumda olup bakıma muhtaç olduğu, Anadolu da ki yaygın anlayışı ve inanış bu tür yaşlı insanların ölümünün onların düğünü bayramı şeklinde değerlendirilmektedir gerekçesiyle istem reddedilmiştir. Medeni Kanunun madde 1 e göre uyuşmazlıklarda öncelikle kanun uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir kural yok ise yargıç örf ve adete göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Öte yandan yargıç karar verirken mahkeme içtihatlarından ve bilimsel görüşlerden yararlanır. Örf ve adet hukukunun hukukun kaynaklarından biri olduğu kuşkusuzdur. Ancak örf ve adetlerin öncelikle akla uygun olması gerekir. Süreklilik ve olması gereken bir düşünceyi taşıması diğer aranan koşullardandır. Rastlantısal ve alelade düşünceler hukukun kaynağı olamaz. 16

17 Somut olayda öncelikle Borçlar Kanununun 47.maddesinin uygulanması gerekir. Anılan maddede ölenin yakınlarının manevi giderim isteyebileceği belirtilmiştir. Bilimsel içtihatlar ve öğretideki görüşler de aynı doğrultudadır. Davacılar ile ölen arasındaki yakınlık derecesi ve aralarındaki ilişki ancak tazminatın miktarında etkili olabilir. Yoksa bu durum davanın reddini gerektirmez. Belirtilen nedenlerle mahkemenin kararı normatif düzenlemeye ve çağdaş hukuka açıkca aykırı olduğundan bozmayı gerektirmiştir (Y.4.HD, T,1998/4687 E,1998/8278 K). 5- CENĐNĐN MANEVĐ TAZMĐNAT HAKKI Cenin, sağ doğmak koşuluyla ölüm olaylarında manevi tazminat hakkına sahiptir. Çünkü ödenecek tazminat olay anının değil gelecekte duyulacak acı ve elemin karşılığıdır. Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın giderimine ilişkindir. Mahkemece istekler kısmen hüküm altına alınmış, karar, davacı tarafça temyiz edilmiştir. Ölüm hallerinde manevi tazminatın normatif dayanağı BK nun 47. maddesidir. Hukuka aykırı eylem ve eylemsizlik kişinin ölümüne yol açmış ise; ailesi ve bu kavram içinde yer alacak olan yakınları dava açma hakkına sahiptirler. Manevi tazminatın bu türü terekeye intikal etmez. Maddenin Almanya metnindeki yakınlar, müteallikat anlamını veren die Angehörigen terimi, Fransızca metnindeki Aile (famille)den daha geniştir (Bkz. Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku) Đstanbul 1998, s BK m. 47 deki ölümün ailesi kavramını dar anlamda ele almamak gerekir. Zira Aile Hukuku nda dahi normlar arasında hukuki örgüyü sağlamak için sosyolojik ve biyolojik anlayışa saplanmaktan kaçınılmıştır. Bu nedenle ölen ile hak sahipleri arasında eylemli ve gerçek bağlılığı dikkate almak gerekir. Hatta aradaki akrabalık ve duygusal ilişki yeterlidir. Ölümün acısını derinden hissedecek bir yaşta olan her çocuğun manevi tazminat isteme hakkı vardır. Somut olayda, ölen büyükanne için torunların manevi tazminat istekleri mahkemece mirascılık ilişkisi bulunmadığı gerekçe gösterilerek red edilmiştir. Varılan bu sonuç, yukarıda sözü edilen gerek öğretide ve gerekse yargısal inançlarda vurgulanan ilkelere aykırı olduğundan karar bozulmalıdır (Y. 4. HD, T, 1998/5648 E, 1998/8925 K). 17

18 6- MANEVĐ TAZMĐNATIN BELĐRLENMESĐ A. Ön Bilgiler Maddi zararın hesabı genelde ölçümlenebilir. Dayanakları somuttur. Sadece cismani zararlara ilişkin tazminat hesaplamalarında işleyecek(bilinmeyen) dönem varsayımsaldır. Ancak bu döneme dahi hesaplama belirli formüllerle objektiflik sağlanmaya çalışılmıştır. Manevi tazminatta somut verilere dayanılamaz. Tazminat miktarını belirlerken titiz davranmak gerekir. Tazminatı belirleme yetkisi en geni şekilde yargıcın takdirine bırakılmıştır (MK m 4). Đkinci aşamada da gerekli indirim faktörlerini dikkate alır. Bu şekilde sonuca ulaşılır (Deschenaux/Tercier, Çev. Özdemir, s ). Yargıç takdir yetkisini kullanırken aşırılığa düşmemelidir. Keyfiliğe düşmemelidir. Kişisel karakterine, inancına göre karar vermemelidir (Akyol, Medeni Hukuka Giriş, s. 344). Manevi tazminatın belirlenmesi onun mahiyeti ile yakından ilgilidir. Öğretide bu konuya özenle yaklaşan Hatemi şu düşüncededir: Kanaatimce bu alanda eşitlik ilkesi (eşitlik adaleti) gözden uzak tutulmamalı, maddi giderim, geleceğe yönelik kazanç kaybı hesapları dolayısı ile az tutulmuş ise, manevi giderim bu eksikliği telafi etmelidir. Yoksa, mesela asgari ücret alan bir işçiye yirmi milyon lira maddi giderim, bir piyaniste bir milyon maddi giderim belirlendikten sonra, manevi giderim alanında da mağdurun içtima durumu hesapları yapılarak işçiye beş milyon piyaniste yine bir milyon lira manevi giderim belirlenirse, burada manevi giderim eşitsizliğinin büsbütün belirginleşmesine yol açacaktır. Oysa Tabiî Hukuk a göre insan uzvu giderim bakımından insan uzvuna eşdeğer sayılmalıdır (Hatemi, Hüseyin, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s Hatemi nin bu görüşü konuya ilişkin normatif düzenlemeler ve tatbikata aykırıdır. Ancak farklı bir bakış açışı gerektirdiği, için önemli ve tartışılması gereklidir). Manevi tazminatın normatif düzenleme kaynağı olan BK. m. 47 de Hakim hususi halleri nazara alarak cismanî zarara duçar olan kimseye ölünün ailesine manevi zarar adalete muvafık tazminat... tan söz edilmiştir. Dava, trafik kazası nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece dava kısmen kabul edilmiş olup, kararı davacılar temyiz etmiştir. 1- Davacılar olayda desteklerinin olduğunu belirterek destekten yoksun kalma tazminatı istemişlerdir. Mahkemece, ölen kadının davacılara, destek olduğunun ve bir işte çalıştığının ispatlanamadığını benimseyen bilirkişi görüşü doğrul- 18

19 tusunda bu istek reddedilmiştir. Oysa destekten yoksun kalma tazminatına hükmolunması için, ölenin bir işi ve gelirinin bulunması veya bulunduğunun ispatlanması şart değildi. Ölen kişi işsiz olsa veya yaşı küçük olsa bile bu durumun tüm yaşamı boyunca devam edeceği anlamına gelmez. Böyle bir sonuç hayatın olağan akışına da uygun düşmez. Kaldı ki, olayımızda ölen kadının ev hanımı olduğu anlaşılmaktadır. Herhangi bir gelir ve kazancı bulunmasa bile, ev hanımı olarak ailesine birçok yönden desteği bulunduğu, davacıların mahrum kaldıkları bir zararlarının olduğu hayatın olağan akışının doğal gereği olarak kabul edilmelidir. Bu itibarla davacı eş ve çocukların, kadının ölümü nedeniyle uğradığı maddi zararları uzman olan bilirkişiye hesaplattırılarak hüküm altına alınması gerekirken sorumluluk hukuku ilkelerine aykırı düşen bilirkişi görüşünün benimsenerek bu kalem isteğin reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir. 2- Manevi tazminata ilişkin temyiz itirazlarına gelince; Borçlar Kanunu nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri gözönünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayandan manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktarı mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay Đçtihadı Birleştirme kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleride karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir. Davaya konu olan bu işte yukarıdaki ilkeler ve somut olayın özellikleri gözetildiğinde hükmolunan manevi tazminat miktarları azdır. Daha üst düzeyde manevi tazminat takdir olunması için kararın bozulması gerekmiştir (Y.4.H.D T, 1999/11287 E, 2000/204 K) Maddenin bu düzenlemesinde hususi haller adalete muvafık ibareleri öne çıkmaktadır. Bu ibarelerin yorumu niteliğinin ele alışına göre biçim alır. Oser/Schenenberger; Manevi tazminat olarak paranın tutarı sadece zararlandırmaya bakılarak değil, her isteği (her davadaki= tatmin edilme) ihtiyacına bakılarak tayin edilir... adam öldürmede acının ağırlığına rağmen yerine göre ufak bir para ile yetinildiği olur, çünkü bu durumda ileri derecede bir tatmin edilme ihtiyacı yoktur.. zaman geçmesi ve diğer şekilde tatmin) zararlandırılan kimsenin uslandırılması da manevi tazminatı azatabilir veya büsbütün ortadan kaldırılabilir diyerek bir anlamda tazminatın miktarını... belirlemede yol göstermektedir (Oser/Schönenberger, s. 431). 19

20 Becker, kişisel durumun olayın kendisinden fazla rol oynadığını ifade ediyorsa da yine bu kişisel durumdan dolayı ileri gitmemek gerektiğini vurgulamaktadır (Becker, Herman, (çev. Bülent Olcay ve ark.) s. 286). Federal Mahkemeye göre, ölüm halinde, hak sahibi ölenin ölüm anında ne kadar yanında (yanıbaşında) ise manevi acı o ölçüde büyük olur (ATF 93 I 586); yine ölen ne kadar ileri yaşta ise hissedilen manevi acı o kadar azdır (ATF 95 II 306). (Her iki karar için bkz. Scyboz/Gilleron, C II). Değişmez payda yargıcın takdir yetkisidir. Yargıtay: Hakimin manevi tazminat miktarını tayin ederken, Borçlar kanununun 43 ve 44 ncü maddelerindeki kurallar özel hal ve şartları takdir ederken kıyasen uygulanması kusursuz sorumluluk hallerinde ve olayda kusur bulunmadığı takdirde, kusurun dışında kalan amilleri,...kusurun mevcudiyeti halinde ise kusurda dahil bütün faktörleri takdirine mesnet yapması gerekir ifadesiyle sorumluluk ve takdirine yönelik ilkeleri belirlemiştir (Yarg. ĐBKK E 6/K. 7. Uygur, Turgut: s Yargıtay 9. HD. çoğu kararlarında ayrıca hakkaniyete uygun bir miktarı olay tarihi, maluliyet karşı kusur ve manevi tazminatın amacı ve niteliği dikkate alınarak uygun bir miktara hükmedilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Yarg. 9. HD , E /K , , E /K (Öz-Kartotex)). Buna göre, bir kusursuz sorumluluk hali olan tehlike sorumluluğunda kusur aranmayacaktır. Esasen cismanî zarara uğrayan ya da ölen işçi için talep halinde kusuru olmasa dahi işveren manevi tazminat ile sorumlu kılınabilecektir. Ancak kusur ve karşı kusur manevi tazminatın yüksekliği için bir kriter olarak ele alınmaktadır. Mağdurun tam kusurlu olması halinde manevi tazminat illiyetin ortadan kalkması nedeniyle reddolmalıdır (Öser/Schönenberger, s. 430). Görüleceği üzere maddi tazminata ilişkin hükümler kıyas yolu ile manevi tazminata da uygulanır (Oser/Schönenberger, s. 430). Manevi tazminatın maddi tazminatı tamamlayıcı olduğu öğretide bir kısım yazarlarca ifade edilmektedir (Nitekim BK. m 42 Zararın hakiki miktarını ispat etmek mümkün olmadığı takdirde, hakim, halin mutad cereyanını ve mutazarrın olan tarafın yaptığı tedbirleri; nazara alarak onu adalete tevfikan tayin eder düzenlemesiyle denkleştirme işlevinin hareket noktasını oluşturur. Bu konuda fazla bilgi için bkz. Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 110). Bu yaklaşımın temel gerekçesi maddi tazminatın tahmine dayanan hesap yöntemidir. Varsayımlara dayanan tazminat hesapları çokça denkleştirici özellik gösteremez. Bu eksiklik manevi tazminat yoluyla giderilebilir. Borçlar Kanununun manevi tazminata yönelik diğer hükümlerinde bu özellik daha da açık görülür (Hatemi, Hüseyin: Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, s. 110). 20

BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARI İHLÂLLERİNDE MANEVÎ TAZMİNAT

BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARI İHLÂLLERİNDE MANEVÎ TAZMİNAT BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARI İHLÂLLERİNDE MANEVÎ TAZMİNAT Oğuz Sadık AYDOS ÖZET Basın hürriyeti ve kişilik haklarının ihlâli arasındaki ince dengenin basın ve yargı tarafından dikkatle gözetilmesi gerekir.

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu na Göre Ağır Bedensel Zararlarda 785 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE AĞIR BEDENSEL ZARARLARDA YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ The Moral Compensation Demand of

Detaylı

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNİ

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNİ VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARAR VE TAZMİNİ Ayşenur ŞAHİN * ÖZET Vücut bütünlüğünün ihlâli, zarar görenin beden veya ruh bütünlüğünün maddî veya manevî bir zarar meydana gelecek şekilde bozulmasını

Detaylı

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTA YANSIMA ZARAR VE GİDERİMİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER I. Giriş Yrd. Doç.Dr. Çağlar ÖZEL* Sözleşme dışı sorumluluk hukuku, kapsamına sözleşmeden doğan sorumluluğu da alan geniş

Detaylı

Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151

Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151 Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 15.06.2011 TARİHLİ

Detaylı

GEÇİCİ ÖDEMELER TRANSITIONAL PAYMENT

GEÇİCİ ÖDEMELER TRANSITIONAL PAYMENT GEÇİCİ ÖDEMELER TRANSITIONAL PAYMENT Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ * 1 Özet: Geçici ödeme, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu muz ile hukuk sistemimizde kabul edilen yeni bir kavramdır.

Detaylı

HAKSIZ EYLEMLERDE FAİZ BAŞLANGICI

HAKSIZ EYLEMLERDE FAİZ BAŞLANGICI HAKSIZ EYLEMLERDE FAİZ BAŞLANGICI Sigorta şirketi önceden temerrüde düşürülmemişse, dava tarihinden faiz işletilmek gerekir. Dava, haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. TTK'nun

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55)

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi 1383 BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish

Detaylı

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2013/10-235/ Karar No: 2014/9 / Tarihi: 15.01.2014 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2012/9-125 / Karar No:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Ġġ KAZASI KAVRAMI ĠLE ĠġVERENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞUNUN ESASLARI 1.Genel Anlamda Kaza Kavramı Ġle ĠĢ Kazası I. Genel Anlamda Kaza Kavramı Kaza kavramı, sözlükteki anlamıyla can ya da mal kaybına

Detaylı

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İncelememize konu olan kararda, iş kazası sebebiyle gerçekleşen

Detaylı

Hayrunnisa ÖZDEMİR * Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde Öğretim Görevlisi; hayrunnisazdemir@gmail.

Hayrunnisa ÖZDEMİR * Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde Öğretim Görevlisi; hayrunnisazdemir@gmail. HEKİMİN FİİLİNDEN DOLAYI ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HASTANEYE KARŞI TALEBİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE YARGITAYIN GÖRÜŞÜ LEGAL NATURE OF AGGRIEVED THIRD PERSON S CLAIM BY REASON OF PHYSICIANS ACTS AGAINST HOSPITAL

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY e ARMAĞAN CİLT II Editörler Doç.

Detaylı

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI D o ç. D r. L e v e n t A K I N Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

İş akdinden doğan alacaklar ile, iş kazalarından doğan maddi tazminat alacağı hesaplamaları (TOPLANTI NOTLARI)

İş akdinden doğan alacaklar ile, iş kazalarından doğan maddi tazminat alacağı hesaplamaları (TOPLANTI NOTLARI) İş akdinden doğan alacaklar ile, iş kazalarından doğan maddi tazminat alacağı hesaplamaları (TOPLANTI NOTLARI) Bu çalışma; mahkeme kararlarına esas bilirkişi raporlarının, mahkeme kararlarının ve Yargıtay

Detaylı

Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur

Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 24.3.2010 Esas: 2010/4-129

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9. t«w ı

8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9. t«w ı 8 * = ^ ^ = = = YIL: 34 SIRA SAYI: 405 A KURULUŞ: OCAK-1975 YARGITAY KARARLARI DERGİSİ CİLT: 34 EYLÜL - 2008 SAYI: 9 t«w ı ISSN 1300-0195 tsa/îl&l Vargıtay adına Hosan G RÇ K R Yargıtay Başkanı njayuı

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI?

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐ HALĐNDE BOŞTA GEÇEN SÜRE ĐÇĐN ÖDENECEK MĐKTAR ÜCRET MĐDĐR, TAZMĐNAT MI? Av. Dr. Sami NARTER Ankara Barosu ÖZET Geçersiz sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçi işe iade davası açıp

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİDİR Sahibi ve

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YANSIMA YOLUYLA ZARAR Kumru KILIÇOĞLU Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR Aralık, 2011 ÖZET YANSIMA YOLUYLA

Detaylı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA YOKSUN KALINAN NEDİR?

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA YOKSUN KALINAN NEDİR? DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA YOKSUN KALINAN NEDİR? ÇELİK AHMET ÇELİK I- KONUYA GENEL BAKIŞ Tazminat isteyebilmek için, kuşkusuz, hukuka aykırı eylem sonucu bir zarar doğmuş olmalıdır. Ancak zarar

Detaylı

DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞI

DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞI DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME OLASILIĞI 1- Yeniden evlenme olasılığının tazminat davasına etkisi ÇELİK AHMET ÇELİK Destekten yoksun kalan eşin yeniden evlenme olasılığı, zararı azaltan durumlardan

Detaylı

H P\z\14M DERGİSİ. Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara

H P\z\14M DERGİSİ. Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara H P\z\14M Y A R G I T A Y K A R A R L A R I DERGİSİ Ajans Türk Matbaacılık Sanayii / Ankara HUKUK BÖLÜMÜ İçtihad, G enel Kurul ve Daire Kararları T. C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu

Detaylı

BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI

BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI Prof.Dr.Müjdat ŞAKAR * I. GİRİŞ Kısaca Basın İş Kanunu olarak andığımız yasa artık Türk Medyasında büyük ölçüde fiilen uygulanmamaktadır. Holdingleşme

Detaylı