BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $."

Transkript

1 ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $. BKR PROFiLo HOLDiNG A.S. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 31 Arabk 2013 ve 2012 Donemlerine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kindipnotlar Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi Uskudar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sicil No : YMM Odasl KaYltNo : 23

2 I~IK Y MINll MALI MO~AVIRlIK Vf BA~IMSll DENETIM A.~. BKR tel NDEKILER GOROS 2-3 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLANc;O) 4 GELtR T ABLOSU 5 DiGER KAPSAMLI GELtR T ABLOSU 6 NAKtT AKIMTABLOSU 7 OZKA YNAK DEGtStM T ABLOSU 8 FiNANSAL T ABLOLARA iliskin DipNOTLAR NOT 1 StRKET1N ORGAN1zASYONU VE FAALiYET KONUSU 9 NOT 2 FtNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA tltskin ESASLAR NOT 3 tsletme BtRLESMELERt 19 NOT 4 DtGER tsletmelerdeki PAYLAR 19 NOT 5 BOLOMLERE GORE RAPORLAMA 19 NOT 6 tllskilt TARAF ACIKLAMALARI NOT 7 NAKiT VE NAKiT BENZERLERt 26 NOT 8 FiNANSAL Y ATIRIMLAR NOT 9 FiNANSAL BORCLAR NOT 10 DtGER FiNANSAL YOKOMLOLOKLER 30 NOT 11 ncar! ALACAK VE BORCLAR NOT 12 DtGER ALACAK VE BORCLAR NOT 13 TOREv ARACLAR 32 NOT 14 STOKLAR 33 NOT 15 PESiN ODENMtS GIDERLER 33 NOT 16 DtGER OONEN/DURAN VARLIKLAR 33 SATIS AMAc;LI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR, DURDURULAN FAALtYETLERE tltskin DURAN NOT 17 VARLIKLAR. SATIS AMAc;LI SINIFLANDIRILAN VE DURDURULAN FAALiYETLERE tltskin v ARIlK GRUPLARINA tltskin YOKOMLOLOKLER 34 NOT 18 DZKAYNAK YONTEMtYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR VE OZKAYNAK YQNTEMtYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN / ZARARLARINDAN PAYLAR 34 NOT 19 YATIRIM AMAc;LI GAYRtMENKULLER 34 NOT 20 MADDt DURAN v ARLIKLAR 35 NOT 21 MADDt OLMAY AN DURAN VARLIKLAR 35 NOT 22 SEREFtYE 36 NOT 23 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 36 NOT 24 DEVLET TEsViK VE Y ARDIMLARI 37 NOT 25 ERTELENMtS GELlRLER 37 NOT 26 VERGt VARLIK VE YOKOMLOLOKLERt (ERTELENMtS v ARLIK VE YOKOMLOLOKLERi DAHiL) NOT 27 KAR$ILIKLAR. KO$ULLU v ARLIK VE YOKOMLOLOKLER 39 NOT 28 TAAHHOTLER 40 NOT 29 DtGERYOKOMLOLOKLER 40 NOT 30 cart OONEM VERGtstYLE tlgtlt BORc;LAR 40 NOT 31 OZKAYNAKLAR NOT 32 KONTROL GOcO OLMAY AN PAYLAR 42 NOT 33 HASILAT VE SATISLARIN MALtYETt(-) 43 NOT 34 ARASTIRMA VE GELtsnRME GIDERLERt, PAZARLAMA, SATIS VE DAGITIM GiDERLERt VE GENEL YONETtM GiDERLERt 43 NOT 35 NtTELlKLERtNE GORE GtDERLER NOT 36 ESAS FAALiYETLERDEN DiGER GELiRLER / GiDERLER (-) 44 NOT 37 YATIRIM FAALiYETLERtNDEN GELiRLER / GtDERLER (-) NOT 38 FiNANSMAN GIDERLERt(-) 45 NOT 39 PAY BASINA KAZANc; / SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANc; NOT 40 FtNANSAL ARACLARDAN KAYNAKLANAN RtSKLERtN NiTELlGi VE DOZEYi NOT 41 FiNANSAL ARAc;LAR (GERc;EGE UYGUN DEGER Ac;IKLAMALARI VE FiNANSAL RtSKTEN KORUNMA MUHASEBESt CERCEVEStNDEKi Ac;IKLAMALAR) NOT 42 BiLANc;O T ARtHtNDEN SONRAKt OLAYLAR 52 NOT 43 FtNANSAL T ABLOLARIN DNEMLi DLc;ODE ETKiLEYEN YADA FiNANSAL T ABLOLARIN YORUMLANABiLiR VE ANLASILABtLiR OLMASI ACISINDAN ACIKLANMASI GEREKEN DtGER HUSUSLAR SAYFA Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi Uskudar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sidl No : YMM Odasl KaYltNo : 23

3 I~IK YEMINtl MALI MU~AVIRlIK VE 8A~IMSrZ OENfTlM A. $. BKR Ylinetim Kumlu' na btanbul PROFtLo HOLDtNG A.s. ve BAGLI ORTAKLIKLARI' NIN HESAP DONEMiN"E AiT KONSOLIDE BAGIMSIZ DENETiM RAPORU ProfiIo Holding A.$. ile bagll ortakhklanmn (Grup) 31 Arabk 2013 tarihi itioariyle hazrrlanan ve ekte yer alan konsolide bilan~sunu, aym tarihte sona eren yila ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamh gelir tablosunu, konsolide OZsermaye degi~im tablosunu ve konsolide nakit akun tablosunu, onemli muhasebe politikalanmn ozetini ve dipnotlan denetiemi~ bulunuyoruz. Fuuursal Tablolorla itg;ji Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu Grup yonetimi bu konsolide finansaj tablolann, Kamu GOzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yayunlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan'na uygun olarak hazrrlanmasmdan ve ger~ge uygun olarak sunumundan ve bunun i~ konsolide finansal tablolann usulsiiziiik veya hatadan kaynakjanan onemli yanh~hklar i~eyecek bi9imde hazrrlanmasun sagj.amak amaclyla yonetim tarafindan gerekli gowen i9 kontrollerden soruinludur. SoruInlulugun.uz, yaptigunu bagunslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda go~ bildirmektir. BagunslZ denetimimiz, Kamu GOzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafindan yayunlanan Bag.IDSlZ Denetim Standartlarma uygun olarak yiiriitiilmfu;tiir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasinl ve bag.mslz denetimin, finansal tablolann ger~gi dogru ve diiriist bir bi9imde yansltip yansltinadig. konusunda makul bir gftvenceyi saglaniak mere planianarak yiiriitiilmesini gerektirmektedir. Bag.mslZ denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotiar ile ilgili bag.ms.z denetim kaniti toplaniak amaclyla, ba8iidsiz denetim tekniklerinin kullamlmasun i~rmektedir. Bag.UlSlz denetim tekniklerinin 5e9imi, konsolide finansal tablolann hata velveya hileden ve usulsiizliikten kaynaklamp kaynaklanmadig. hususu da dahil ohnak iizere onemli yanh~hk i~p i~rmedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak ~kiide, mesleki kanaatimize gore yapi1idi~. Bu risk degerlendirmesinde, i~letinenin i9 kontrol sistemi goz oniinde bulundurulm~tur. Ancak, amacumz i9 kontrol sisteminin etkinligi hakkmda go~ vermek degil bag.ulslz denetim tekniklerini ko~llara uygun olarak tasarlaniak amaclyla, Grup yonetimi tarafindan hazrrlanan finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasmdaki ili~yi ortaya koymaktir. BagunslZ denetimimiz, aynca Grup yonetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari ile yapi1an onemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolann bir biitiin olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini i~nnektedir. Ba8IIDSIZdenetim sirasmda temin ettigimiz bagunslz denetim kanitlanmn, gorii~iimiiziin ol~slda yeterli ve uygun bir dayanak ol~duguna inaniyoruz. Profilo Telra Elektronik San. Tic. A.$., Profilo ~irketier grubunun elektronik cihazlar iiretimi yapan grup finnasl olup, 2008 yilmda ekonomik kriz ile birlikte bor9larini Odemekte zorlanmca ekonomik sikmtiya girmi~. ~irket'in a9idi~ oldugu iflas erteleme davasl ile iflasl ertelenmi~. Profilo Holding A.~.'nin konsolidasyon kapsaunndaki bagll ortakhklan Profilo San., Profilo i~t, Profilo Endiistri ve Pro-Elcs iflas erteleme siirecine giren Profilo Telra'nm bor9lannm biiyiik bir boliimiinii Odemi~lerdir. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda Grub'un Profilo Telra'dan olan alacak tutan itibariyle TL'dir. ( TL). Grubun soz konusu alacak tutarma ~Ihk, Profilo Telra'nm Cerkezkoy fabrikasl ve makineleri iizerinde I. Derecede ABD$ tutannda ipotegi mevcuttur. Profilo Holding'in Grup'un Profilo Telra'yI finanse etinek i9in kullandiklan kredilere ~hk, kredi kullanilan bankalar lehine, TL tutannda kefaleti mevcuttur. Profilo Holding'in dogrudan Profilo Telra A$.lehine kredi kefaleti; TL ve teminat mektubu kefaleti ise TL'dir. Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi OskOdar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sicil No : YMM Odasl KaYlt No : 23

4 Profilo Telra A.S.'nin tarihli 'Kayyun Heyeti Raporu' nun sonuy Mlilmtlnde 'iyile~irme projesinde belirtilen adet ve tutarlarda iiretim yapdmaml~ olmasma kar~m, ortak finansmam ile geryekle~tirilenbory Memeleri, iyile~menin varhgma ve siireklilik arz ettigine i~aret emektedir. Profilo Telra'nm iflas erteleme siirecinden yikip saglikh bir mali biinyeye ka~uncaya kadar; ortaklarm halihazrr TL ~eklinde ve artarak devam eden finansman desteginin geri talep edilmeyecek olmasmm taahhtlt edilmi~ Olmasl ve ani1an destegin bory Memede kullanllmasldln, mall biinyede iyile~me olduguna ve alacakhlarm menfaatine hizmet ettigine i~aret oldugu d~iinillmektedir' denilmektedir Tarihli Bilirki~iRaporu ise, Profilo TelraA.S., lehine BSH Ev AletleriSan. vetic. AS.'ye ayllan ve halen devam etmekte olan davaya ili~kinolarak; DavaclDln sozle~meye aykmlik sebebiyle zarara ugradlgl mahkemece kabul edilirse kar kaybl dahil toplam zararm ABD$ oldugu, davacmm talebinin ise ABD$ oldugu, bu alacagml tarihinden itibaren i~leyecek 3095 saydl Faiz kanunun 4/a maddesinde l>ngorihenfaiziyle talebe yetkili oldugu sonucuna ul~llml~trr. Ekli konsolide finansal tablolarda, Profilo Telra'dan olan soz konusu alacak kar~lhgmda, Grubun ipotek teminatmm olmasl ve yukandaki davaya konu olan zarar tutarmm bilirki~i tarafmdan ytlksek tespit edilmesinin Profilo Telra lehine olumlu bir geli~meolmaslsebebiyle; Grubun Profilo Telra'dan olan alacak tutan iyin kar~dik aynlmaml~trr. (Dipnot 6). Gl>~ilmUze gore, ili~ikteki konsolide fmansal tablolar, yukanda 'A~lklamalaT' MlilmUniin son paragrafmda belirtilen husus nedeniyle ortaya yikabilecek riskier dl~mda, Profilo Holding A.S. He bagh ortakhklanmn 31 AralIk 2013 tarihi itibariyle geryek finansal durumunu, aym tarihte sona eren yda ait fmansal performansldlve nakit akl~larml, Ttlrkiye Muhasebe Standartlan yeryevesindedogru ve dtlrtlst bir biyimde yansltmaktadrr saylh TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarmca; Yonetim Kurulu tarafunlza denetim kapsammda istenen ayiklamalarl yapml~ ve istenen belgeleri vermi~tir. Aynca Sirket'in 1 Ocak - 31 AralIk 2013 hesap dl>neminde defter tutma dtlzeninin, kanun ile ~irket esas sl>zle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin htlkilmlerine uygun olmadlgma dair l>nemlibir hususa rastlanmaml~trr saylh Tiirk Ticaret Kanununun 378. Maddesine gore, pay senetleri borsada i~lem gormeyen ~irketlerde, 'Riskin EtXen Te~hisi Komitesi' denetyinin gerekli gorup bunu yonetim kuruluna yazdi olarak bildirmesi halinde kurulur. Aym Kanunun 398. Maddesinin 4. fikrasma gl>re,bagunslz denetyinin, Yonetim Kurulu' nun ~irketitehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamamnda te~his edebilmek ve risk yl>netiminigeryekle~tirebilmekiyin 378 inci maddede l>ngl>rulensistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadlgml, Myle bir sistem varsa bunun yaplsl ile komitenin uygulamalanm ayiklayan, esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor diizenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yl>netimkuruluna Sunmaslgerekmektedir. Bilanyo tarihi itibariyle riskin erken te~hisine yl>nelik denetyi tarafmdan geryekle~tirilecek yah~malarm kriterlerine ve raporun esaslarma ili~kin ikincil mevzuat heniiz yayunlanmadlgmdan dolayl, Sirket biinyesinde riskin erken te~hisi komitesinin kurulmasmm gerekli olup olmadlgma yonelik denetyi kanaati olu~turmaktlzere bir yah~ma geryekle~tirilmemi~tirve bu amayla ayn bir rapor dtlzenlenmemi~tir. I~IK Yeminli Mali Ma~avi~ An independent memb ve BaglnlSlZDenetim A.$. of BKR International

5 PROFlLo BOLDiNG A.lj. ve DACU ORTAKLIKLARI UCIMSIZ DENETlMDEN GECMI~ ve TARIBLI KONSOLIDE F1NANSAL DURUM TABLOSV (II1LANl;O) (T1Im 1UtUIar TOJ1<Llrul (TL) oiarok JIlllerilmlfdr) DIpnm CariD6Dem clncdddgaem V on-varwdar Nakit Nakit 8alzaIcri Finonsal YaIJnmIar 8 Ticari AIacaklar % biokili T_ Tioari AIacaIdar biokili 0ImIIy0n T_ Tieari AIacaIdar Dijer AIacaIdar biokili T_ Diior AIacaIdar biokili 0ImIIy0n T_ Dilier AIacaIdar TOJevAiaolar 13 Std<lar 14 3U PeIin 0cIenmi$ Oiderlcr Carl D6nem VergUiyle ngili VorIJklar Oilier llonen Varllklar ABA TOPLAM _.1B7 :;===~VorIJklar, DwduntlanFllBliy< B/U.1B7 Duran Varlddar FinlIDsalYlIlJnm1ar Tic:ari AlacaIdar liioki1it_ Tioari Alecak1ar liiokiii 0Jm0y0n T_ Tioari AIacaIdar Dilier Alecak1ar biokili T_ Diior Alecak1ar biokili 0ImIIy0n T_ Diicr Alecak1ar %5 TIIJov AIaolar 13 ~ yon l.deierl Ylll'll!llor 18 Y-.n ~ Gayrimenku11er Maddi Dunm VorIJklar Maddi 0Jm0y0n Dunm VorIJklar 21, Serefi>e 22 Diior Maddi Oimayan Dunm Varltklar llcoiaoclenmi$ Gidc:rl« F.ndeamit V""; VarhAJ Diior Dunm Varltklar 16 TOPLAM DURAN VARU./CLAR B B TOPLAM VARLIKLAR S KAYNAKLAR Kua VadeU YOIdlmIOlIUder K1saVadeli Borolanmalar Uzun Vadeli BoroIa1urlalannK1saVadc:liKwmlan Dijcr FinaDsa1YiikUmldliikler 10 Ticari BorQlar biokili Tarallara Tioari Borolar biokili 0ImIIy0n T_ TU:ariBorolar %5.702 CaJqanlaro SajIaoan Faydalar Kapsammda Borolar Dijcr Borolar biokili T_ Diicr Borolar biokili 0ImIIy0nT_ Oilier Borolar TOJevAmolar 13 Devkt Tesvik Yanbm1an 24 F.ndeamit Gdirler D6nem Karl V""; YiikUmld1alii K1saVadeli Kaqthk1I< 27,23 CaJqanlaro SajIanm Fayda1ara1li$kinK1saVadeli Kaitdtklar 23 Dilier KJ Vadeli Kar1iliklar 27 DijcrKJ Vadc:liYiikUmld16kle< 29 ABA TOPLAM ,713./UB San$ "-h Suul1andJnIan DW1luntlanFoaIiyetlen:lJiok;n 18 TOPLAM KlSA VADELI WK()ML()LOKLER /UB Vzun VadeU Y01dlmJOl1Uder Uzun Vadeli Borolanmalar Diior FinaDsa1YiikUmldl6kle< 10 Ticari~ 11 biokili Tarallara Ticari Borolar 6 - biokili 0ImIIy0n T_ Ticari Borolar 11 Dilier Borolar biokili Tarallara Diicr Borolar biokili 0ImIIy0n T_ Oilier Borolar I.m.535 TiIR:v AIaolar 13 Devlet Tqvjk Yanbm1an 24 ErtelemniJ Gdirler 15 Uzun Vadc:liKarvdtklar 27, U CaJqanlaro SajIanm Fayda1aralJiok;nUzun Vadc:liKarvWIda U Diior V V_ Karvlhldar 27 Carl D6aan VcqisiyIe UgiliBorolar 30 Ertd V.,..; YokilmIdltilii 26 Oilier Uzun Vadeli Yiik6m1dliikler TOPLAM UZUN VADELI WK()ML()L()KLER B IOZKAYNAKLAR ADa 0rtakhla All Ozkaynaklar , ,781 OdemmioSermaye Sermaye D6z.dtme Farldan Geri Ah=1, Paylar (-) 31 Karvthkh 4tirak Sermaye DUzdtmesi (-) 31 Paylanl nqkin Primlcoibkootolar 31 Kat veya ZaranIa Yoniden S~ Birikmii Oilier Kapsamh Gdirlco veya Giderler Yoniden DeA<rl=eveO~ ~lan 31 T_ Fayda PIan1an Yonidea O~ Kazanolanl",,"," Kat veya ZaranIa Yoniden Suul1aDdtnIacakllirikDUfDiior Kapsamh Gdirlco..,.. Giderler 31 Yabauci Para Cewim Farldan 31 Risktcn Korunma Kazanc/Kaylplan 31 Yoniden DeA<rl=e SuuIlaIlduma Kazanc/Kaylplan 31 Diicr Kazanc/Kaylplar 31 KanIan Ayn1anKuttlannu, Y_ BI6 IL Geomio Y_ KarIanIZanIdan 31 58,725, ,236 Net DOncm KanlZaran Kontrol GGcO Olmayu Paylar TOPLAM OZKAYNAKLAR IB8./U4J TOPLAM KAYNAKLAR S46~l! ~!Ilk Yc:minli. Ma' /11< ve BailJrnslZDenetim A$. M~~

6 PROF'tLO HOLDiNG A.$. ve 8A~LI ORTAKLIKLAlU BA~IMSIZ DENETtMDEN GE<:M~ ve TARtHLERiNDE SONA EREN YILLARA AiT KONSOLiDE GELiR TABLOSU (Tlim tdtarlar Tlirk LiraSl (TL) olarak giisterilmi$tir) Dipnllt Referanslan CariDlinem Oneeki Dlinem Hasilat Sab~lann Maliyeti (-) Tieari Faaliyetlerden Brlit Kar/Zarar BROT KARIZARAR Ozkaynak YOntellliyle Degerletien Yatll1itilarin KlirlanndalllZlirarlanndait Pay Genel YOnetim Giderleri (-) 34, pazarlama Giderleri (-) 34, ~tlrrna ve Geli~tirrne Giderleri (-) 34, Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) ESAS FAALlyEt' KAIUlZARARl YabrIm Faaliyetlerinden Gelirler YabrIm Faaliyetlerinden Giderler (-) FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KAR1IZARARl Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) SfJRD"OROLEN FAALiYETLER VERGt ONCESt KARIIZARARI SlirdlirnJen Faaliyetler Vergi GiderilGeliri D<lnem Vergi OiderilGeliri Ertelenrni~ Vergi GiderilGeliri SfJRD"ORULEN FAALiYETLER DONEM KARIlZARARl DURDURULAN FAALiYETLER DONEM KARIlZARARI DONEM KARIlZARARl Dlinem KanlZarannID DagIllml Kontrol Olieil Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylan Pay Ba~lDa Kazan~ 39 0,08 0,18 Silrdllrilkm Faaliyetlerden Pay B~ma Kazany 39 0,08 0,18 Durdurulan Faaliyetlerden Pay B~ma Kazany SulandInlm~ Pay Ba~lDa Kazan~ 39 0,08 0,18 Silrdilrlilen Faaliyetlerden Sulandmlml~ Pay B~ma Kazany 39 0,08 0,18 Durdurulan Faaliyetlerden Sulandmlml~ Pay B~ma Kazany I~Ik Yelllil1li M~li M An Independen, avir,lik ve BagurtslZ Denetilll A.S. r of BKR International!'

7 PltoFtLo ROWiNG A.$. ve :BA~U Olt'tAKLOO..ARl BAGIMSIZ DENET1MDEN GE(:Mt~ ve TARiHLERiNDE SONA EREN YILlARA AiT KONSOLIDE DiGER KAPSAMLl GEUR TABLOSU (TOm tutarlar TlIrk Liras. (TL) olarak glisterilmi,tir) Dipnot Referanslan Cari Dtinem ~mijdiinem OONEM KARIIZARARI DiGERI(APSAMu: GELiR: Kar veya Zararda Yeniden Sm.ftand.nlamayacaklar Maddi Duran Varhklar Yeniden De~erleme Artt,Ian/Azah,lan - Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden De~erleme Artt,Ian/Azah,lan - - AktiIeryal Kazany/(Kaytp) Ozkaynak YOntemiyleDe~erlenen Yatmmlann Di~er Kapsamh Gelirinden Kar/Zararda S.mflandmlamayacak Paylar - - Di~ Kar veya Zarar Olarak Yeniden Slmflandmlmayacak Di~er Kapsamh Gelir Unsurlan - Kar veya Zararda Yeniden SmIflandmlmayacak Diller Kapsamh Gelire ili,kin Vergiler DOnemVergi Gideri/Geliri - - Ertelenmi, Vergi Gideri/Geliri Kar veya ZlIrar Olarak Yeniden Sm.ftand.rdacaldar - - Yabanc. Para <;evrimfarklan - - Satllmaya Hazn Finansal Varhklann Yeniden De~erleme ve/veya Smtflandrrma Kazanylan/Kaytplan - - Nakit Ala, Riskinden Korunma Kazanylan/Kaytplan - - Yurtdt,mdaki i,letmeye Ui,kin Yatlnm Riskinden Korunma Kazanylan/Kaytplan - - OzkaytJakYOntemiyleDe~erlenen Yattnmlann Di~r Kapsamh Gelirinden Kar/Zararda S.mflandtnlacak Paylar - - Diller Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandtnlacak Di~er Kapsamh Gelir Unsurlan - - Kar veya Zararda Yeniden Slmflandtnlacak Di~er Kapsamh Gelire ili,kin Vergiler Gelir/Giderleri - - DOnemVergi Gideri/Geliri - - Ertelenmi, Vergi Gideri/Geliri - - niger KAPSAMLI GEUR TOPLAM KAPSAMLI GELiR Toplam Kapsamh Gelirin Dag,hm Kontrol Giicli Olrnayan Paylar Ana Ortakhk paylan vitlil<ve Ba~iliislZDertetim A.S. r ofbkr International f

8 PROFtLo BOLDiNG A.S. ve BACU ORTAKLIKLARI BAGIMSIZ DENETtMDEN GEI;Mis ve TARiBLERiNDE SONA EREN YlLLARA A1T KONSoLiDE NAKiT AKlS TABWSU (TAm tutarlar TArk Ural. (TL) olarak g6sterllml,tir) A. ISLETME F TLERINDEN NA AKlSLARI DliDem KanlZaran DliDem Net KanlZaran MDtabakstJ ile iigili Dlizeltmeler Amortisman ve itfa Gideri i1eligiji Diizelbneler Deger ~iiklujjiii1plah i1etigili Dilzeltmeler Ka!lilildar i1eligiji Diizeltmeler Ger\1ekl~ Yabanc. Para Cevrim Farldan i1eilgili Dilzeltmeler Pay Bazh Odemeleri i1eijgili Dilzeltmeler Vergi GiderilGehri i1eligiji Dilzeltmeler Duran Varhklann Elden C1kanImasmdan Kaynaklanan KayJplKazanylar ile ijgili Dilzeltmeler Yatmm ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ala~larma Neden Olan Diller Kalem1ere tii~ Dilzeltmeler KarIZarar Mutabakal1 ile tigili Dilzelbneler t.letme SermayesiDde Ger~ekl"'D DeiiJimler Stoklardaki Arl1~Azah~1aiJgih Dilzeltmeler Ticari A1acaklardaki Arl1~Azall~la tigili Dilzeltmeler FaaliyetlerletIgih Diller A1acaklardaki Arl1~Azall~ ijgili Dilzeltmeler \61 Ticari B~lardaki Arl1~Azall~a tigili Dilzeltmeler Faaliyetlerle tigih Diller B~lardki Ant~ AzaI~1a ijgili Dilzeltmeler etme Sermayesinde Gerl'<'kle~ Diller Arl1~~Ia tigili Dilzeltmeler Faaliyetlerdea Elde Edilea Nakit AkJ,lan Odenen TemettUler Alman TemettUler OdenenFaiz AlmanFaiz Vergi Odemeleriliadeleri Diller Nakit Giri~lerilClIa,tan B. YATIlUM FAAL1YETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKlSLARI BDAhOrtakhklann Kontrolliniin Kaybl Sonucunu D<>llUracakS8lI~1ara ti~ Nakil Giri~eri Finansal yal1nmlann olde odinimi vo sennayo kallhmian Ozkaynak Yontemiyle DeAerlenen YatmmIar B-.ka 41etmelerin veya Fonlann Paylanruo veya Bor~lanma ~Ianruo Sat1lmas. Sonucu Elde Edilen Nakit Giri~leri B-.ka i~etmelerin veya Fonlann Paylanruo veya Bor~lanma ~Ianrun Edinimi i~in Yapl1anNakit cm,tan Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann S8l1,mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann AIunmdan Kaynaklanan Nakit CI1a lan Diller Uzun Vadeh Varhklann S8l1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Yatmm ~h Gayrimeokul A1un1anndan Nakit ClIa~lan Verilen Nakit Avans YO Bo~ Verilen Nakit Avans YO Bor~1ardan Geri Odemeler TOrev ~lardan Nakit C~tan Tiirev ~Iardan Nakit Giri,lari Devlet Te~viklerinden Elde Edilen Nakit Giri~leri Alman Temettitler OdcncnFaiz AlmanFaiz Vergi Odemeleriliadeler Diller Nakit Giri~erilClIa~lan C. FiNANSMAN FAAL1YETLERiNDEN NAKiT AKlSLARI Pay vo Diijer OzkaynaAa Dayab Ar~tann ihracmdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri etmenin Kendi Paylanm ve Diller OzkaynaAa Dayall ~Ianm Almaslyla tigih Nakit ClIa~lan Bor~hmmadan Kaynaklanan Nakit G~eri B~ Odemelerine tii~ Nakit ClIa,lan Finansal Kiralama SOzle~elerinden Kaynaklanan Bo~ Odemelerine ij~in Nakit ClIa~tan Devlet Te,viklerinden Elde Edilen Nakit ~leri Odenen Temettitler A1manFaiz OdenenFaiz Vergi Odemelerliadeler Konsohdasyon duzeltmesi Di er Nakit Giri Ieril 1Ia Ian YABANCI PARA <:E FARKLARININ ETKlS DEN NCE N VE NAKIT BENZERLERiNDEKi NET ARTI AZALI A+B D. YABANCI PARA <:E FARKLARININ NA VE NAKlT BENZERLERI ijutunlu:!\t EndS.! N VE N BENZERLERINDEKl NET ARTI AZAU A+B+C+D E. NEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi NEM SONU N VE NAKlT BENZERLERI A+B+C+D+E l ",\L~._...,."..,,,~..,,M. An Independent~; International

9 PRoFlLo HOLDING A.$. BA(;LI ORTAKLIKLA1lI BA(;IMSIZ DENUIMDEN GECM!$ v %011 TAJdRLERtNDE SONA ERIN YILLARA Atr KONSOLmE OZKAYNAKLAR DECtstM TABLOSU (Tilm tr.i Tlrt Unll en) ollnk g6ltertlml,tlr) NCEIUDUNEM K.nsamh GeU~r ve Glderler DYer Ka lamb GeUrier ve Glderler BI""" ICIIrI. rl 1anllllf Iea kh VOId Fayda PI n y,bada Rbktea Il<Pl1eme s.na.~ "Onk PIY~n\,: Deterleme,. V I OI<t Pan Kora Smdludlrml Kudn Aynlu Kaaln>! Gld! Odealllll DIIoIhae GeriAlm Sma.,.. Prl 1erif 0J<tm _, I Kau~.nI C- Kaoaa<f Kaoaa,1 Knllluau, Getmlt YIlIIIr DIte~;'" NetDiaemiCllnl An. Ortakhi' Alt Olm.yu r P"'~r..... FI"""" 'ni., DIIoI 1 IWololon KaViDlain """'.1 Flrldln Iea n ICaWInlan v_ Kllr/Zanrian Zann OW l'id-ular ItIbarlyle baldyeler (D6aem BatI) 6S.t98.SJ IU3I U.] ~ 17 17»fQ.161 Muhuebe Politikalanndaki Deli$ikliklere lli$kin DI1zeltmeler HatallUll ni,kin DOzeIbne1er Transferler lo!h ~mi, vii kadaluun Ortaklar carl hesabma transferi Toplam Kapsamll Gelir J 11.S04.7B8 1l S l Sennave Artumu T<mett1lI" , Kontrol GOctl Otmavan Pay Sahipleri ile Yaptlan bhnj.er KOMOlidasvon dozeltmesi : Itlbartvle baldnler f1mdui SoIIa\ % lj *.9<11 carjdoni!m ltib.rlyle b.ldyeler (DIne Ib,.) 6i5.198.SJ A84.,42 Muhuebe Politikalanndaki DeAi~iklcre bi.m. DIlzeItme1er Hatalln bi-.kin DOzeltmeler Transferler Toplam Kapsamb Gelir In.05' m.m Sennave Artumu T_ !J3.785 Kontrol 00c0. Olmlr;an Pay Sahipleri i1e Yapdan Wtmlcr '.SOO m Konsolidasyon do.ze1tmesi ltlb.rlvk b.ld. ler /TtADem SoIIa\ " SB.m ""

10 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Profilo Holdmg A.~. (Profilo Holding) tarihinde istanbul da kurulmu~ olup, istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. Profilo Holding; Profilo Grubu'nun holding ~irketi olup, Profilo Holding; ve turn grup ~irketlerinde yonetimde kontrol giicline sahip ortak Jak Kamhi'dir A Grubu B Grubu Toplam Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Tutllrl- Oram- l'utarl- Of'ant- Tutarl- OraD.- TL % TL % TL % JakKamhi 52 52, , ,15 Diger Geryek ve Tiizel Ki~iler 48 47, , ,85 Toplam , , ,00 SermayeEnflasyon Diizeltmesi Farklan TOPLAM A Grubu BGrubu Toplam Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Tutan Oram Tutan Oram Tutan oram TL % TL % TL % JakKamhi 52 52, , ,15 Diger Geryek ve Tiizel Ki~iler 48 47, , ,85 Toplam , , ,00 Sermaye Enflasyon Diizeltmesi Farklan TOPLAM ~irketin sermayesi beheri 1 Kr nominal degerli adeti A grubu, adeti ise B Grubu olmak iizere toplam adet hisseden olu~maktadlr. ( Sermaye beheri 1 Kr nominal degerli adeti A grubu, adeti ise B Grubu olmak iizere toplam adet hisseden olu~maktadrr.) Profilo Holdin~ A.S. ana sozle~mesi ile, ANUbupay senedi sahiplerine;yonetim kurulu iiye aayuillmn en y: dan bir fazlwillm ae9me imtiyazl verilmifjtir. I~IkYeminli Mali Mil lik ve BaglIDslz Denetim A.S. An independent er ofbkr International

11 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin riipnotlar (Tutarlar Turk Lirns. (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Profilo Holding'in faaliyet konusu; sermaye ve yonetimine katl1dlgl kurulmu~ veya kurulacak sermaye ~irketlerininyatrrtm, finansman, organizasyon ve yonetim meselelerini birlikte veya toplu bir biinye i~inde halletmek, bunlara yeni ~oziim getirmek, riski dagltmak, konjonktiir dalgalanmalanna k~l yatrrtmlann giivenligini saglamak ve boyieee bu ~irketlerin geli~melerini ve siirekliliklerini temin etmek, biinyesindeki fonlan birle~tirerekyeni sermaye ~irketleri tesis etmek ve yeni yatmm sahalan Olu~turmaktlr. Bagh Ortakhklar Profilo Yatmm in~aata~. Profilo Sanayi ve Ticaret A~. Profilo Endiistri i~letmelerive Ticaret A~. Pro-Eks DI~ Ticaret A.~ AnaOrtak Sermaye payt % 55,71 55,71 99,99 62, AnaOrtak Sermaye payt % 55,71 55,71 99,99 88,03 Profilo Yatmm in~aat A~ tarihinde istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irketin faaliyeti; aktifmde yer alan Profilo i$ merkezi ofislerinin kiraya verilmesi ile in~aatltamamlanml~konutlarm satl~ldlr. Profilo Sanayi ve Ticaret A~ tarihinde istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdrr. ~irketin faaliyeti; aktifmde yer alan Profilo Ah~veri~ Merkezindeki magazalarm kiraya verilmesi ile in~aatltamamlanml~konutlarm satl~ldlr. Profilo Endiistri I~letmelerive Ticaret A.$ tarihinde Istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irketin faaliyeti; aktifinde yer alan arsalann kat kar~lhgl miitehaite verilmesi ve tamamlanan soz konusu konutlarm satl~ldrr. Aynca ~irketin aktifinde grup ~irketi Profilo Telra Elektronik San. Tic. A.~.' nin <;erkezkoy'de yer alan fabrika binasmm %45 lik klsml yer almaktadrr. Pro-Eks DI~Ticaret A$ tarihinde Istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irket seyahat acentesi olup, her turlii yurti~i-yurtdl~l u~ak bileti satl~l faaliyeti yapmakta lr. I~1kYeminli Mali M An independent lik ve BagImSlZDenetimA.S. ofbkrlntemational 1

12 PRoFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin nlpnotlar (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) 2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.1 SUNUMA ili~kin TEMEL ESASLAR: Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK"), Seri: n, No: 14.1 saylh "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" Hei~letmelertarafmdan diizenlenecekfmansal raporlar ile bunlarm hazrrlanmastve ilgililere sunulmasma ili~kin ilke, usul ve esaslart belirlemektedir. Bu Teblig, tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaytmlanarak yiiriirliige giren 6362 saytlt Sermaye Piyasast Kanunu (SPKn.) ve 6102 sayth TUrkTicaret Kanunu (TTKn.) Hegetirilen yeniliklere uyum saglanmast amactyla yaymlanmt~ olup, 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren ara donem finansal raporlardan geyerli olmak iizere. yuriirliigegirmi~tir. Grup'un konsolide finansal tablolan, Sermaye Piyasast Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan 1I-14.1 nolu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") ile, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan TUrkiye Muhasebe Standartlart / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlart ("TMSrrFRS") ile bunlara ili~kinek ve yorumlar esas ahnmt~trr. Sirket, yasal defterlerini ve kanuni fmansal tablolarmt TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ytirtirltikteki Vergi Usul Kanundaki belirlenen muhasebe ilkelerine uygun TL olarak tutmakta ve haztrlamaktadrr SPK' nm tarih ve 11/367 sayth karart ile Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK 'ya tabi ~irketler iyin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Finansal Tablolann Enflasyona Gore Diizeltilmesi Uygulamasma son verilmi~tir.grup'un konsolide finansal tablolan, bu karar yeryevesinde haztrlanml~trr. Grubun konsolide finansal tablolarl, Grubun oniimiizdekibir ytlda ve faaliyetlerinin dogal akt~t iyerisinde varhklanndan fayda elde edecegi ve yiikumltiliikleriniyerine getirecegi varsaytmt altmda i~letmenin surekliligiesasma gore hazrrlanml~trr. ili~ikteki konsolide finansal tablo ve dipnotlarda, bilanyosu, bilanyosu He, donemi gelir tablosu ve kapsamh gelir tablosu, donemi I~tkYeminliMaliMil avoik ve BagtmslzDenetimA.~. An independentm ofbkr Intemational

13 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 oeak - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSALTABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) He, donemi nakit aklm tablosu ve ozkaynak degi~im tablosu, donemi ile kar~tl~ttrrnah olarak hazlrlanml~tlr. Grup'un konsolide finansal tablolan, Sermaye Piyasasl Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve sa,ylh Resmi Gazete'deya,ytmlanan nolu "Serma,ye Pjyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hiikfimlerine uygun olarak hazlrlanml~ olup, Tebligin 5. Maddesine gore; Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarl Kurumu ("KGK") tarafmdan yaylmlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlarl / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TMSITFRS") ile bunlara ili~kin ek ve yorumlar esas almml~tlr Mllhasebe Politikalanndaki degi~iklikler Grubun donem ic;inde muhasebe politikalarmda yaptlan degi~iklikler bulunmamakta olup, uygulanan muhasebe politikalarl onceki donemlerle tutarhdlr. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yaptldlgl carl donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yaptldlgl donemde hem de gelecek donemde, ileriye yonelik olarak, net donem karl veya zararmm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde finansal tablolara yansltlhr. 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla sona eren ytla ait fmansal tablolann hazrrlanmasmda esas alman muhasebe politikalan a~glda ozetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibarlyla gec;erli yeni ve degi~tirilmi~ TFRS standartlan ve TFRYK yorumlan dl~mda onceki ytlda kullantlanlar ile tutarh olarak uygulanml~tlr. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren g~erli olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlar ~agldaki gibidir: Degi~iklik i~letmenin finansal arac;larml netle~tirmeye ili~kin haklarl ve ilgili diizenlemeler (ornek teminat sozl~meleri) konusunda bazl bilgileri ac;tklamasml gerektirmektedir. Getirilen ac;lklamalar finansal tablo kullanlcllarma, i) netle~tirilen i~lemlerin ~irketin fmansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin degerlendirilmesi ic;in, ii) TFRS' ye gore ve diger genel kabul gormii~ muhasebe ilkelerine gore hazlrlanml~ finansal tablolarm kar~tla~ttnlmasl ve analiz edilmesi ic;in faydah bilgiler sunmaktadlr. Yeni apklamalar TMS 32 uyarmca bilanc;oda netle~tirilen turn finansal arac;lar ic;in verilmelidir. Soz konusu ac;lklamalar TMS 32 uyarmca bilanc;oda netle~tirilememi~ olsa dahi uygulanabilir ana netle~tirme diizenlemesine veya benzer bir anla~maya tabi olan fmansal arac;lar ic;in de gec;erlidir. Degi~iklik sadece a"91klamaesaslanm etkilemektedir. TMS 1 Finansal Tablolann 8unumu (Degi~iklik)- Diger Kapsamh Gelir Tablosu Unsurlannm 8unumu Yaptlan degi~iklikler di ~er kapsamh gelir tablosunda gosterilen kalemlerin sadece gruplamasml degi~tirmektedir. Bundan onra diger kapsamh gelir tablosunda ileriki bir tarihte kar veya zarar tablosuna I~Jk Yeminli MaliMti~ An lndlll'lmdent me vebaglmslz Denetim A.{). of BKR. Internatlooal \

14 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk Urns) (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) slmflanabilecek (veya geri donduriilebilecek) kalemlerin hi9bir zaman kar veya zarar tablosuna slmflanamayacak kalemlerden ayn gosterilmesi gerekmektedir. Degi~iklik sadece sunum esaslarlm etkilemi~tir. TMS 19 <;ah~anlara Saglanan F~ydalar (Deg~iklik) Standartta yaptlan degi~iklik kapsammda bir90k konuya a91khk getirilmi~ veya uygulamada degi~iklik yaptlml~trr. Yaptlan bir90k degi~iklikten en onemlileri; tazminat yiikiimliiliigii arahgl mekanizmasl uygulamasmm kaldmlmasl, tanlmlanml~ fayda planlarmda aktiieryal kar/zarannm diger kapsamh gelir altmda yanslttlmasl ve klsa ve uzun vadeli personel sosyal haklan aynmmm arttk personelin hak etmesi prensibine gore degil de yiikiimliiliigun tahmini odeme tarihine gore belirlenmesidir. TFRS 13 Ger~ege Uygun Degerin OI~iiIbii Yeni standart gergege uygun degerin TFRS kapsammda nastl ol9iilecegini a9tklamakla beraber, gergege uygun degerin ne zaman kullantlabilecegi ve/veya kullamlmasl gerektigi konusunda bir degi~iklik getirmemektedir ve tiim gergege Uygun deger ol9iimleri i9in rehber niteligindedir. Yeni standart aynca, gergege uygun deger ol9iimleri ile ilgili ek a91klama yiikiimliiliikleri getirmektedir. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 degi~iklik) Degi~ik1ikler geriye doniik diizeltme yapma gerekliligini ortadan kaldrrmak amaclyla sadece uygulama rehberinde yapllml~trr. ilk uygulama tarihi TFRS 10 ilk defa uygulandlgl yllhk hesap doneminin ba~langlcl olarak tanunlanml~tlr. Kontroliin olup olmadlgl degerlendirmesi kar~tl~trrmah sunulan donemin ba~l yerine ilk uygulama tarihinde yaptlacaktrr. Eger TFRS 10"a gore kontrol degerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12"ye gore yaptlandan farkh ise geriye doniik diizeltme etkileri saptanmahdrr; ancak, kontrol degerlendirmesi aym ise geriye doniik diizeltme gerekmez. Eger birden fazla kar~tl~trrmah donem sunuluyorsa, sadece bir donemin geriye doniik diizeltilmesine izin verilmi~tir. Aym sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de degi~iklik yapllml~ ve ge9i~ hiikiimleri ko layla~tmlml~trr. KGK tarafmdan yaymlanan i1ke kararlan Yukarlda belirtilenlere ek olarak KGK Tiirkiye Muhasebe Standartlarmm Uygulanmasma yonelik a~agldaki ilke kararlarml yaylmlaml~trr. "Finansal tablo omekleri ve kullanlm rehberi" yaymlanma tarihi itibanyla ge~rlilik kazanml~tlr ancak diger kararlann 31 Arahk 2012 tarihinden soma b~layan ytlhk raporlama donemlerinde ge~erli olmak iizere uygulanml~trr Finansal Tablo Ornekleri ve Kullamm Rehberi KGK, 20 Mayls 2013 tarihinde finansal tablolanmn yeknesak olmaslot saglarnak ve denetirnini kolayl~tlrmak amaclyla "Finansal tablo omekleri ve kullanlm rehberi" yaymlaml~trr. Bu diizenlemede yer alan fmansal tablo omekleri, bankaclhk, sigortactltk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasl faaliyetlerinde bulunmak iizere kurulan finansal kurul~lar dl~mda TMS "yi uygulamakla yiikiimlii olan gruplann hazlrlayacaklan fmansal tablolara omek te~kil etmesi amaclyla yaymlanml~trr. Grup bu diizenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amaclyla gerekli slmflama degi~ikliklerini yapml~tlr. Finansal Tablolanll KOIlSOIidasyon Esaslan Ekte sunulan konsolide finansal tablolarda, tam konsolidasyon yontemi ile konsolide edilen bagh ortakhklar ve Profilo Holding A.~. 'nin sermayelerindeki paylarl a~agldadlr: T~lkYeminli Mali MU~av r k ve Baglmslz Denetim A.S. An independent m of BKR International!

15 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Bagh Ortakhklar Profilo Yatmm in~aat A.~. Profilo Sanayi ve Tiearet A.~. Profilo Endiistri i~letmeleri ve Tiearet A.~. Pro-Eks DI~ Tiearet A.~ AnaOrtak Sermaye pan 0,10 55,71 55,71 99,99 62, AnaOrtak Sermaye payi % 55,71 55,71 99,99 88,03 Tam konsolidasyon yonteminde Bagh Ortakhklarm bilanyo ve gelir tablosu kalemleri tamaml satrr satlr toplanmaktadlr. Konsolide edilen rum ~irketler arasmdaki grup iyi i~lemler, bakiyeler, gelir ve giderler ve aktifle~tirilen varhk ah~lan lizerindeki karlar k~lhkh olarak silinmektedir, Ana ortagm sahip oldugu bagh ortakhklarm kaylth degeri ile bagh ortakhklarm OZ sermayesi kar~lhkh olarak netle~tirilmi~tir. Grubun onemli bir etkiye sahip olmadlgl veya konsolide finansal tablolar aylsmdan onemlilik te~kil etmeyen; te~kilatlanml~ piyasalarda i~lem gormeyen ve ger~ege uygun degerleri glivenilir bir ~ekilde belirlenemeyen yukarlda yer alan finansal yatmmlar, maliyet bedelleri lizerinden, varsa, deger kaybl ile TIgilik~lhk dli~lildukten sonra konsolide fmansal tablolara yansltl1ml~tlr. (Dipnot 8). Nakit ve Nakit Benzeri degerler: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve vade1eri 3 aydan daha az olan, hemen nakde ~evrilebileeek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riskini ta~lmayan yuksek 1ikiditeye sahip diger klsa vadeli yatmmlardrr. Grubun ve itibariyle nakit ve nakit benzeri degerleri; kasa ve vadesiz mevduatlardan ol~nlu~tur. Nakit ve nakit benzeri kalemleri bilanyo tarihleri itibariyle makul de~rletini yansltmaktadtt. (Dipnot 7). Ticari alacaklar: Grubun Tieari alaeaklar hesabl kiraetlardan alacaklar, gayrimenkul satl~larmdan senetli alacaklardan ile ili~kili taraflardan alaeaklardan olu maktadlr. Alaeaklar ve alaeak senetleri, etkin faiz yontemi kullantlarak iskonto edilmi~ deger lizerinden gosterilmi~tir. ~lipheli hale gelmi~ alaeaklar i~in finansal tablolarda kar lhk ayrllml~ttr. Ortaklardan alacaklar ise kaylth degeriyle gosterilmi tir. Grup yoneticileri, tieari alacaklann defter degerinin makul degerine yakm oldugunu dli~linmektedir. (Dipnot 6,11). Yatmm ama~h gayrimenkuller: Grubun kira kazanci elde etmek amaclyla veya klsa vadede satmak amaemdan ziyade uzun vadede sermaye kazanel elde etmek amaclyla elde tuttugu gayrimenkullerini ifade etmekte olup, firi.ansal tablolarda yatmm amayh gayrimenkuller olarak slmflandmlmaktadlr. Grubun hizmet tedarikinde kullandlgl yada idari amayla kullandlgl gayrimenkuller ise bu slmflandrrmada yer almamakta olup, soz konusu gayrimenkuller maddi duran varhklar arasmda slmflandmlmaktadrr. (Dipnot 19). Maddi ve Maddi Olmayan Varhklar: 1 Oeak tarihinden -once -satm alman maddi ve maddi -olmayan varhklar 31 Arahk 2004tarihi itibariyle enflasyona gore diizeltilmi maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanlar dli~tilerek gosterilmi~tir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satm alman kalemler ise satm ahm maliyet degerlerinden biriktni~ amortismanlar dli~tilerek gosterilmi~tir. Kullanlma hazlr hale getirmek i~in katlantlan masraflar da dahil olmak lizere, finansal tablolarda maliyet degerleri lizerinden birikmi~ amortisman ve varsa deger dli ii~ kar~lhgl dli~lilerek gosterilmi tir. Finansal Tablo tarihleri itibariyle Grubun deger dli li~ k~lhgl aynlan maddi ve maddi oimayan varlrgl bulunmamaktadlr. Maddi ve maddi olmayan varhklarm sattlmasl durumunda bu varhga ait maliyet ve biriktni~ amortismanlar ilgili hesaplardan du~tildukten sonra olu~an kar yada zarar gelir tablosuna intikal ettirilmektedir. Varhklar amortismana tabi tutulurken Vergi Usul Kanunu'nda yer alan varhgm faydah omriine gore belirlenen oranlar esas almmak suretiyle normal amortisman yontemi 1 llarak amortisman ayrtlml~tlr. (Dipnot 20-21). I~lk Yeminli Mali Mu~ An independent me -ik vebaglidslz Denetim A.~. ofbkr International "

16 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 oeak - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk Lirns. (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Binalar Makine Tesis ve Cihazlar T~lt1ar Dl)~emeve Demirba~lar Haklar Ozel Maliyet Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar % , ,33 6, ,33 Varhklarda Deger Dii~iikliigii: Finansal varhklar dl~mdaki uzun vadeli varhklar dahil olmak iizere tomvarhklarm kaylth degeri piyasa degerinin (geri kazantlacak tutar) altma dii~mii~ise bu varhklar iyin deger dii~ii~kar~lhgl aynlmaktadlr. Grubun ve itibariyle deger dii~iikliigone ugraml~ varhgl bulunmamaktadlr. (Dipnot 19,20,21). Bor~lanma Maliyetleri: Kullanlma ve satt~a hazlr hale getirilmesi onemli ()1yiidezaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, satm almmasl, yaplml veya iiretimi ile dogrudan ili~kilendirilen borylanma maliyetieri, ilgili varhk kullanlma veya satl~a hazrr hale getirilene kadar varhgm maliyetine dahil edilmektedir. Bunun dl~mda kalan tom finansman maliyetieri dogrudan olu~tuklarl donemlerde gider olarak gelir tablosuna kaydedilmektedir. Grup tarafmdan ve donemlerinde aktifle~irilen borylanma maliyeti yoktur, finansman giderleri dogrudan gelir tablosuna gider kaydedilmi~tir.(dipnot 38). Finansal Varhklar: Grup fmansal varhklarml; geryege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal varhklar, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar, satllmaya hazlr fmansal varhklar ve kredi ve alacaklar olarak smlflandmr. Smlflandlrma, finansal varhklann niteligine ve amacma bagh olarak yapllrr ve ilk muhasebele~tirmesrrasmda belirlenir. Gergege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan fmansal varhklar, piyasada klsa donemde olu~an fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kat- saglama amaclyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bagrrnslz olarak, ktsa donemde kat- saglamaya yonelik bir portfoyiin paryasl olan finansal varhklardrr. Geryege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan finansal varhklarm geryege uygun degerleriyle degerlenmesi sonucu olu~an kazany ya da kaylp, kar zararda muhasebele~tirilir. Kar zarar iyinde muhasebele~tirilen net kazany ya da kaylplar, soz konusu finansal varhktan elde edilen faiz ve / veya temettfi tutanm da kapsar ve itibariyle Geryege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan finansal varhk yoktur. b) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar: Grubun vadesine kadar elde tutma olanagl ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odemeplanma sahip, sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smlflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden varsa I~IkYeminli Mali Mil av ik ve Bagrmslz Denetim A.S. An independent m r of BKR International

17 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iij~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk LiraSI (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) deger dii~iikliigu tutan dii~iilerek kayltlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yonterni kullamlrnak suretiyle hesaplanrr ve itibariyle Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhk bulunrnarnaktadlr..c) Sattlmaya haztr finansal v.arltklar: Sattlrnaya hazrr fmansal varhklar vadesine kadar elde tutulacak fmansal varhk olrnayan veya gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal varhklar olmayan fmansal varhklardan olu~maktadlr. Satllmaya hazrr finansal varhklar kayltlara ahndlktan sonra giivenilir bir ~ekilde ole;iilebiliyor olmasl ko~uluyla gere;ege uygun degerleriyle degerlenrnektedir. Gere;ege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde ole;iilerneyen ve aktif bir piyasasl oimayan finansal yatmmlar rnaliyet degeriyle gosterilrnektedir. Sattlrnaya hazlr fmansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tilr varhklann makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplarl ie;inde gosteriimektedir. ilgili varhgm elden e;tkartlmasl veya deger dii~iikliigu oimasl dururnunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir ve itibariyle finansal tablolarda yer alan fmansal yatmrnlar Sattlrnaya hazlr fmansal varltklar olarak smlflandmimi~tlr. Grubun onemli bir etkiye sahip olrnadlgl veya konsolide finansal tablolar ae;lsmdan onemlilik te~kil etrneyen; te~kilatlanml~ piyasalarda i~lern gorrneyen ve gere;ege uygun degerleri giivenilir bir ~ekilde belirlenerneyen satlimaya hazlr finansal varhklar, maliyet bedelleri iizerinden, varsa, deger kaybl ile ilgili kar~lhk dii~iildiikten sonra konsolide finansal tablolara yansltllrnl~trr. (Dipnot 8). Finansal yiikiimliiliikler: Grubun Ticari bore;lan, Diger bore;lan, Finansal Bor9lan ve Diger fmansal yiikiirnliiliikleri, finansal yiikiimliiliiklerini olu~turur. Finansal yiikiirnliiliikler gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal yiikiimliiliikler ya da diger finansal yiikiimliiliikler olarak slmflandmlrr. a) Gergege uygun deger farb kar veya zarara yansltllan fmansal yiikiirnliiliikler: Gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan fmansal yiikiirnliiliikler gerc;ege uygun degeriyle kayda almrr ve her raporlama donerninde, bilane;o tarihindeki gergege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Gergege uygun degerlerindeki degi~im, kar zararda muhasebele~tirilir. Kar zarar ic;inde rnuhasebele~tirilen net kazan9 ya da kaylplar, soz konusu fmansal yiikiimliiliik ic;in odenen faiz tutarml da kapsar. Grubun ve itibariyle Gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan finansal yiikiimliiliigu bulunrnamaktadrr. Ticari bore;lar ve bore; senetleri: Ticari bore;lar ile bore; senetleri b~langle;ta makul degerleri ile kayltlara ahmr, sonraki raporlama donemlerinde ise, etkin faiz oranl yontemi kullantlarak itfa edilmi~ degerleri ile degerlenir. Grubun ve itibariyle ticari bor9lan, diger bore;larl ile bor9 senetleri, gere;ekle~mi~ hizmet ahmlarl ile ilgili faturalanml~ tutarlarl ihtiva etrnektedir. Grup yoneticileri, ticari bore;lar ile diger bore;lann defter degerinin rnakul degerine yakm oldugunu dii~iinrnektedir. (Dipnot 6,11). Diger finansal yiikiimliiliikler: Grubun ve itibariyle, Diger fmansal yiikiimliiliikleri arasmda, KIsa Vadeli Krediler, Uzun Vadeli kredilerin KIsa Vadeli KIS1Illlarl ile Uzun vadeli kredilerden dogan bore;lan yer alrnaktadlr. (Dipnot 9). I~JkYeminli Mali M- An Independent. lik ve BagtmSlzDenetim A.~. r of BKRlntemational

18 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNEAiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Uzun vadeli krediler ile Uzun Vadeli kredilerin Kisa Vadeli KIsnnlan, ahndlklan tarihte, alman kredi tutanndan i~lem masraflan 9lkanldlktan sonraki degerleri ile kaydedilmi~tir. Donem sonunda, etkin faiz yontemi kullanllarak iskonto edilmi~ maliyet degeri iizerinden degerlenmi~tir. Kredi tutan ile iskonto edilmi~ maliyet arasmdaki fark gelir tablosuna finansman maliyeti olarak yansltllml~tlr. (Dipnot 9). Basdat: Grubun gelirleri, faaliyetlerinden dolayl Gruba ekonomik getiri saglanma Olaslhgl oldugu ve soz konusu gelirin guvenilir olarak ol9iilebilmesinin miimkiin oldugu zaman muhasebele~tirilir. Grubun cari ve onceki Yllda hasllatl, gayrimenkul satl~ gelirleri, gayrimenkul kira geliri ile Profilo Ah~veri~ Merkezi sinema gi~e vb gelirlerden ve bilet satl~ gelirleri ile acente komisyon gelirlerinden olu~maktadlr. (Dipnot 33). Gayrimenkul Kiralamalarmdan Elde Edilen Kira Gelirleri: Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, mii~terilerle yapllan ilgili kiralama sozle~mesi boyunca dogrusal yonteme gore gelir kaydedilmektedir ve donemlerinde Grup; Profilo Ah~veri~ Merkezi ile Profilo i~ Merkezinden kira geliri elde etmi~tir. (Dipnot 33). Gayrimenkul Satl~larmdan Elde Edilen Gelirler: Gayrimenkuliin riskinin ve faydasmm allclya transfer oldugu, gelir tutarmm guvenilir bir ~ekilde hesaplanabildigi durumda gelir olu~mu~ sayllrr doneminde Grup, lstanbul-kartal ve Mugla-Bodrum'da yer alan gayrimenkullerin satl~mdan gelir elde etmi~tir doneminde ise, istanbul-kartal ve Mugla-Bodrum'da yer alan gayrimenkul satl~larma ilave olarak, arsa satl~l ile istanbul- Kaglthane'de yer alan gayrimenkul satl~larl yapllml~trr. (Dipnot 33). ii~kiii Taraflar: Grubun ili~kili taraflan ve bu taraflarla olan aktif, pasif ili~kileri, ili~ikteki mali tablolar iizerinde ayrl smlflandmlarak gosterilmi~tir. Buradaki ili~kili taraf deyimi; Grubun dogrudan yada dolayh olarak kontrol etmesi, Grubuniizerinde Onemli derecede etki "Sa-glayacakbir hakktn bultintnasl, Grup iizerinde ortak kontrole sahip olmasl yada bahsedilen herhangi bir bireyin yakm bir aile iiyesi olmasl, yada Gtubun i~tiraki, yonetim kurulu iiyesi, gene I miidiir gibi yoneticisi olmasl ili~kili taraf olarak adlandmlmaktadlr. (Dipnot 6). c;a1~anlarasaglanan Faydalara ii~kin Ka~lhklar Kldem tazminatl kar~lhgl; Grup 9ah~anlarmm t~ Kanunu uyannca emekliye ayrllmasmdan dogacak gelecekteki Olasl yiikiimliiliiklerin tahmini toplam kar~lhgmm bilan90 tarihindeki indirgenmi~ degerini ifade eder. TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" standardl, kldem tazminatl kar~lhgmm hesaplanmasl kapsammda, aktiieryal varsaynnlar (net iskonto oranl, emekli olma olaslhgma ili~kin kullanllan devir hlzl oranl vb.) yapllmasldl gerektirmektedir. Aktiieryal varsaylmlar ile gergekle~en arasmdaki fark diizeltmeleri ve aktiieryal varsaylmlardaki degi~ikliklerin etkileri, aktiieryal kazan9 / kaylplan olu~turmaktadlr. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiirfirliige giren degi~iklik ile aktiieryal kazan9 / kaylplarm diger kapsamh gelir altmda muhasebele~tirilmesi zorunlulugu getirilmi~tir. ilgili degi~iklik ile Grup, TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" standardl igerisinde belirtilen ge9i~ hiikiimlerine uyumlu olarak, aktiieryal kazan9 / kaylplarl diger kapsamh gelir altmda muhasebele~tirmi~tir. (Dipnot 23). YabanCIPara Cinsinden ~Iemler: YII i9inde gergekle~en yabanci paraya bagh i~lemler, i~lem tarihindeki T.C Merkez Bankasl tarafmdan ilan edilen doviz kurlarl kullanllarak TUrk Lirasl' na gevrilmektedir. Bilan90da yer alan yabanci paraya bagh varhklar ve bor9lar bilan90 tarihindeki T.e. Merkez Bankasl (TCMB) doviz kurlarl kullamlarak I~ukYIi'minli Midi MU,et. ik Vii'Detgtml1z nli'nlrtim A.~. An independent m of BKR International

19 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Tiirk Lirasl' na c;evriimi~ olup bu i~lemlerden dogan kur farkl gelir ve giderleri gelir tablosuna dahil ediimi~tir. Hisse B~lDa Kazan~ Cari doneme ait hisse ba~ma kazanc; hesaplamast, net donern karmdan veya zararmdan adi hisse senedi sahiplerine isabet eden klsrnm, donern ic;indeki agrrhkh ortalama adi hisse senedi saylsma boliinmesiyle hesaplanrr. Donern ic;inde ortaklann elinde bulunan aglrhkh ortalama adi hisse senedi saylsl, donern ba~mdaki adi hisse senedi sayisive donern ic;inde ihrac; edilen hisse senedi saylsmm bir zaman aglfhkh faktor ile c;arpllarak toplanmasl sonucu bulunan hisse senedi sayisldlr. Tiirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma gec;rni~ ytl karlarmdan daglttlklan "bedelsiz hisse" yolu ile arttlrabilrnektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dagltnnlan, hisse ba~ma kazanc; hesaplamalannda, ihrac; edilmi~ hisse gibi degerlendirilir. Buna gore, bu hesaplamalarda kullamlan aglfhkh ortalama hisse saylsl, soz konusu hisse senedi dagltlrnlannm gec;rni~edoniik etkileri de dikkate ahnarak bulunmu~tur.(dipnot 39) Nakit AkIm Tablosu Nakit aklrn tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri degerler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve orijinal vadesi 3 ay veya daha klsa bloke olmayan mevduatlarl ic;ermektedir ve 2012 tarihleri itibariyle Grubun nakit ve nakit benzeri degerleri bloke rnevduatl dii~iildiikten sonraki degeri ile gosteriimi~tir. (Dipnot 7). Bilan~o Tarihinden Sonraki Olaylar: Grubun bilan~o tarihinden sonra ortaya C;lkanve bilanc;o tarihindeki dururnunu etkileyebilecek diizeltme gerektiren olaylar mali tablolara yansltlimaktadtr. Diizeltme gerektirmeyen olaylar sadece dipnotlarda ac;lklanmaktadlr. Bilanc;o tarihinden sonra ortaya C;lkan ve diizeltme gerektiren olay bulunrnamaktadlr. (Not 42). Ka~lhklar, ~arta Bag" Yukumliilukler ve ~arta Bagh Varhklar Kar~lhklar ancak Grubun, geyrni~teki i~lernlerinin sonucunda rnevcut hukuki veya gec;erli bir yiikiirnluliigiiniin bulunrnasl ve yiikiirnliiliigiin yerine getiriimesi ic;in kaynaklarm dl~a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar ic;in giivenilir bir tahminin yaptlabilecegi dururnlarda aynllf. Grubun ve itibariyle bu rnadde kapsammda ayrtiml~ olan kar~lhgl bulunmamaktadlr. ~arta bagh varhklar ve yiikiirnliiliikler rnali tablolara yanslttlrnaml~ olup, bilanc;o dl~l yiikiirnliiliik yada varltk olarak smlflandmiml~tlf. ~arta bagil )riikiirnliiliikler, kaynaklarm i~letmeden C;lkma ihtimalinin oldugu durumlan, ~arta bagh varhklar ise ekonornik faydanm i~letmeye gireceginin rniimkiin oldugu dururnlan ifade etmektedir. (Dipnot 27). Kurum Kazanci Uzerinden Hesaplanan Vergiler Vergi kar~lhgt, donem kart veya zaran hesaplanmasmda dikkate alman -carl donem ve ertelenen vergi kar$lhklartntn tamamldlr. Ertelenen vergi, bilanc;o yiikiirnliiliigii metodu dikkate ahnarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yanslttlan degerleri ile yasal vergi hesabmdaki bazlan arasmdaki gec;ici farklardan olu~an vergi etkileri dikkate ahnarak yanslttlrnaktadlf. Ertelenen vergi yiikiimliiliigii vergilendirilebilir turn gec;ici farklar iizerinden hesaplanlr. Ertelenen vergi varhklan, indirilebilir gec;ici farklarm ve kullantlrnaml~ vergi zararlanmn ileride indirilebilrnesi ic;in yeterli karlarm olu~rnasl rniirnkiin goriiniiyorsa, turn gec;ici farklar ve kullantlrnaml~ vergi zararlarl iizerinden aynhr. Her bilanc;o donerninde Grup, ertelenen vergi varhklarml gozden gec;irmekte ve gelecekte indirilebilir oimasl ihtimali goz oniine almarak rnuhasebele~irmektedir. Ozsermaye hesabl altmda rnuhasebele~irilen gelir ve gider kalemlerine ili~kin ertelemni~ vergi tutarlarl da ozsermaye hesabl altmda takip edilir. Ertelenen vergi varhklarmm ve yiikiirnliiliiklerinin hesaplanmasmda soz konusu varhgm gerc;ekle~ecegi ve yiikiirnliiliigiin yerine getirilecegi donernlerde olu~rnasl beklenen vergi oranlarl, bilanc;o tarihi itibariyle uygulanan vergi oranlan (vergi mevzuatl % 20 baz ahnarak hesaplamr. (Not 26). I~IkYeminli Mali Mll~a' ik ve Baglmslz Denetim A.S. An independent er ofbkr International

20 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirnsl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Netl~tirmeIMahsup: Grubun finansal varhk ve yiikiimliiliikleri geleeekte net olarak odenmesi veya tahsilinin net olarak yapllmasml miimkiinkllan kar~lhk aymnalar dl~mdanetle~tirmeyetabi tutulmaml~trr. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaylmlan Muhasebe politikalarmda yapllan onemli degi~ikliklerve tespit edilen onemli muhasebe hatalarl geriye doniik olarak uygulanlr ve oneeki donem Mali tablolarl yeniden diizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yaplldlgl eari donemde, geleeek donemlere ili~kin ise, geleeek donemleri kapsayaeak ~ekilde,ileriye yonelik olarak uygulanlr. Finansal tablolarm Seri: II, No: 14.1 saylh "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi"ne uygun olarak hazrrlanmasl, yonetimin, politikalarm uygulanmasl ve raporlanan varhk, yiikiimliiliik, gelir ve gider tutarlarml etkileyen kararlar, tahminler ve varsaylmlar yapmasml gerektirmektedir. Gergekle~ensonu9lar bu tahminlerden farkhhk gosterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini te~kil eden varsaylmlar siirekli olarak gozden geyirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki giineellemeler, giineellemenin yaplldlgl donemde ve bu giineellemelerden etkilenen miiteakip donemlerde kayltlaraalmrr. Tahminlerin kullantldlgl ba~heanotlar a~agldaki gibidir: Tieari alaeak ve bor9lar Finansal Yatmmlar Maddi duran varltklar Yatmm Ama9h Gayrimenkuller Maddi olmayan duran varhklar Kar~lhklar, ko~ulluvarltk ve yiikiimliiliikler <;ah~anlarasaglanan faydalara ili~kinkar~1l1klar Finansal araylardan kaynaklanan risklerin niteligi ve diizeyi Finansal araylar Yoktur. ( Yoktur). 4. i~ ORTAKLIKLARI Grubun TFRS 8'e gore tek bir raporlanabilir boliimiibulunmaktadlr. Grubun faaliyetlere ili~kin karar almaya yetkili mereii, Yonetim Kurulu'nun kararlarl dogrultusunda, Yonetim Kurulu ba~kanl (aynl zamanda genel miidiir) olup, Gruba kaynak tahsisi, faaliyetlere ili~kin karar alma ve Grubun performansmm degerlendirilmesi i~levlerindebulunmaktadlr. Grubun eari ve oneeki Yllda satl~ gelirleri gayrimenkul satt~ gelirleri, gayrimenkul kira geliri ile Profilo Ah~veri~Merkezi sinema gi~e vb gelirlerden ve bilet satl~ gelirleri ile acente komisyon gelirlerinden olu~maktadrr.grubun gelir ve giderlerine ili~kinbilgiler a~aglda gosterilmi~tir: I~Ik Yeminli Mali Mil a. lik ve BagtrnSlZ Denetim A.S. An independent em r ofbkr International

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) incelemeden Ge~memi~ Baglmslz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dlinen Varbklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.04.201631.03.2017 Dönemi Mali Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP DNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~1RKETt MALt TABLOLAR VE AC;IKLAYICI NOTLAR

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Eyliil2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 ARALIK 2010 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR ile ilgili A

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı