BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BKR. ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $."

Transkript

1 ISIK, YEMINll MALI MO$AVIRlIK VE BAGIMSIZ OENETIM A. $. BKR PROFiLo HOLDiNG A.S. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 31 Arabk 2013 ve 2012 Donemlerine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kindipnotlar Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi Uskudar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sicil No : YMM Odasl KaYltNo : 23

2 I~IK Y MINll MALI MO~AVIRlIK Vf BA~IMSll DENETIM A.~. BKR tel NDEKILER GOROS 2-3 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLANc;O) 4 GELtR T ABLOSU 5 DiGER KAPSAMLI GELtR T ABLOSU 6 NAKtT AKIMTABLOSU 7 OZKA YNAK DEGtStM T ABLOSU 8 FiNANSAL T ABLOLARA iliskin DipNOTLAR NOT 1 StRKET1N ORGAN1zASYONU VE FAALiYET KONUSU 9 NOT 2 FtNANSAL T ABLOLARIN SUNUMUNA tltskin ESASLAR NOT 3 tsletme BtRLESMELERt 19 NOT 4 DtGER tsletmelerdeki PAYLAR 19 NOT 5 BOLOMLERE GORE RAPORLAMA 19 NOT 6 tllskilt TARAF ACIKLAMALARI NOT 7 NAKiT VE NAKiT BENZERLERt 26 NOT 8 FiNANSAL Y ATIRIMLAR NOT 9 FiNANSAL BORCLAR NOT 10 DtGER FiNANSAL YOKOMLOLOKLER 30 NOT 11 ncar! ALACAK VE BORCLAR NOT 12 DtGER ALACAK VE BORCLAR NOT 13 TOREv ARACLAR 32 NOT 14 STOKLAR 33 NOT 15 PESiN ODENMtS GIDERLER 33 NOT 16 DtGER OONEN/DURAN VARLIKLAR 33 SATIS AMAc;LI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR, DURDURULAN FAALtYETLERE tltskin DURAN NOT 17 VARLIKLAR. SATIS AMAc;LI SINIFLANDIRILAN VE DURDURULAN FAALiYETLERE tltskin v ARIlK GRUPLARINA tltskin YOKOMLOLOKLER 34 NOT 18 DZKAYNAK YONTEMtYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR VE OZKAYNAK YQNTEMtYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN / ZARARLARINDAN PAYLAR 34 NOT 19 YATIRIM AMAc;LI GAYRtMENKULLER 34 NOT 20 MADDt DURAN v ARLIKLAR 35 NOT 21 MADDt OLMAY AN DURAN VARLIKLAR 35 NOT 22 SEREFtYE 36 NOT 23 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 36 NOT 24 DEVLET TEsViK VE Y ARDIMLARI 37 NOT 25 ERTELENMtS GELlRLER 37 NOT 26 VERGt VARLIK VE YOKOMLOLOKLERt (ERTELENMtS v ARLIK VE YOKOMLOLOKLERi DAHiL) NOT 27 KAR$ILIKLAR. KO$ULLU v ARLIK VE YOKOMLOLOKLER 39 NOT 28 TAAHHOTLER 40 NOT 29 DtGERYOKOMLOLOKLER 40 NOT 30 cart OONEM VERGtstYLE tlgtlt BORc;LAR 40 NOT 31 OZKAYNAKLAR NOT 32 KONTROL GOcO OLMAY AN PAYLAR 42 NOT 33 HASILAT VE SATISLARIN MALtYETt(-) 43 NOT 34 ARASTIRMA VE GELtsnRME GIDERLERt, PAZARLAMA, SATIS VE DAGITIM GiDERLERt VE GENEL YONETtM GiDERLERt 43 NOT 35 NtTELlKLERtNE GORE GtDERLER NOT 36 ESAS FAALiYETLERDEN DiGER GELiRLER / GiDERLER (-) 44 NOT 37 YATIRIM FAALiYETLERtNDEN GELiRLER / GtDERLER (-) NOT 38 FiNANSMAN GIDERLERt(-) 45 NOT 39 PAY BASINA KAZANc; / SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANc; NOT 40 FtNANSAL ARACLARDAN KAYNAKLANAN RtSKLERtN NiTELlGi VE DOZEYi NOT 41 FiNANSAL ARAc;LAR (GERc;EGE UYGUN DEGER Ac;IKLAMALARI VE FiNANSAL RtSKTEN KORUNMA MUHASEBESt CERCEVEStNDEKi Ac;IKLAMALAR) NOT 42 BiLANc;O T ARtHtNDEN SONRAKt OLAYLAR 52 NOT 43 FtNANSAL T ABLOLARIN DNEMLi DLc;ODE ETKiLEYEN YADA FiNANSAL T ABLOLARIN YORUMLANABiLiR VE ANLASILABtLiR OLMASI ACISINDAN ACIKLANMASI GEREKEN DtGER HUSUSLAR SAYFA Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi Uskudar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sidl No : YMM Odasl KaYltNo : 23

3 I~IK YEMINtl MALI MU~AVIRlIK VE 8A~IMSrZ OENfTlM A. $. BKR Ylinetim Kumlu' na btanbul PROFtLo HOLDtNG A.s. ve BAGLI ORTAKLIKLARI' NIN HESAP DONEMiN"E AiT KONSOLIDE BAGIMSIZ DENETiM RAPORU ProfiIo Holding A.$. ile bagll ortakhklanmn (Grup) 31 Arabk 2013 tarihi itioariyle hazrrlanan ve ekte yer alan konsolide bilan~sunu, aym tarihte sona eren yila ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamh gelir tablosunu, konsolide OZsermaye degi~im tablosunu ve konsolide nakit akun tablosunu, onemli muhasebe politikalanmn ozetini ve dipnotlan denetiemi~ bulunuyoruz. Fuuursal Tablolorla itg;ji Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu Grup yonetimi bu konsolide finansaj tablolann, Kamu GOzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yayunlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan'na uygun olarak hazrrlanmasmdan ve ger~ge uygun olarak sunumundan ve bunun i~ konsolide finansal tablolann usulsiiziiik veya hatadan kaynakjanan onemli yanh~hklar i~eyecek bi9imde hazrrlanmasun sagj.amak amaclyla yonetim tarafindan gerekli gowen i9 kontrollerden soruinludur. SoruInlulugun.uz, yaptigunu bagunslz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda go~ bildirmektir. BagunslZ denetimimiz, Kamu GOzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafindan yayunlanan Bag.IDSlZ Denetim Standartlarma uygun olarak yiiriitiilmfu;tiir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasinl ve bag.mslz denetimin, finansal tablolann ger~gi dogru ve diiriist bir bi9imde yansltip yansltinadig. konusunda makul bir gftvenceyi saglaniak mere planianarak yiiriitiilmesini gerektirmektedir. Bag.mslZ denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotiar ile ilgili bag.ms.z denetim kaniti toplaniak amaclyla, ba8iidsiz denetim tekniklerinin kullamlmasun i~rmektedir. Bag.UlSlz denetim tekniklerinin 5e9imi, konsolide finansal tablolann hata velveya hileden ve usulsiizliikten kaynaklamp kaynaklanmadig. hususu da dahil ohnak iizere onemli yanh~hk i~p i~rmedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak ~kiide, mesleki kanaatimize gore yapi1idi~. Bu risk degerlendirmesinde, i~letinenin i9 kontrol sistemi goz oniinde bulundurulm~tur. Ancak, amacumz i9 kontrol sisteminin etkinligi hakkmda go~ vermek degil bag.ulslz denetim tekniklerini ko~llara uygun olarak tasarlaniak amaclyla, Grup yonetimi tarafindan hazrrlanan finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasmdaki ili~yi ortaya koymaktir. BagunslZ denetimimiz, aynca Grup yonetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalari ile yapi1an onemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolann bir biitiin olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini i~nnektedir. Ba8IIDSIZdenetim sirasmda temin ettigimiz bagunslz denetim kanitlanmn, gorii~iimiiziin ol~slda yeterli ve uygun bir dayanak ol~duguna inaniyoruz. Profilo Telra Elektronik San. Tic. A.$., Profilo ~irketier grubunun elektronik cihazlar iiretimi yapan grup finnasl olup, 2008 yilmda ekonomik kriz ile birlikte bor9larini Odemekte zorlanmca ekonomik sikmtiya girmi~. ~irket'in a9idi~ oldugu iflas erteleme davasl ile iflasl ertelenmi~. Profilo Holding A.~.'nin konsolidasyon kapsaunndaki bagll ortakhklan Profilo San., Profilo i~t, Profilo Endiistri ve Pro-Elcs iflas erteleme siirecine giren Profilo Telra'nm bor9lannm biiyiik bir boliimiinii Odemi~lerdir. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda Grub'un Profilo Telra'dan olan alacak tutan itibariyle TL'dir. ( TL). Grubun soz konusu alacak tutarma ~Ihk, Profilo Telra'nm Cerkezkoy fabrikasl ve makineleri iizerinde I. Derecede ABD$ tutannda ipotegi mevcuttur. Profilo Holding'in Grup'un Profilo Telra'yI finanse etinek i9in kullandiklan kredilere ~hk, kredi kullanilan bankalar lehine, TL tutannda kefaleti mevcuttur. Profilo Holding'in dogrudan Profilo Telra A$.lehine kredi kefaleti; TL ve teminat mektubu kefaleti ise TL'dir. Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No: 12 Beylerbeyi OskOdar - istanbul tel: pbx fax: Ticaret Sicil No : YMM Odasl KaYlt No : 23

4 Profilo Telra A.S.'nin tarihli 'Kayyun Heyeti Raporu' nun sonuy Mlilmtlnde 'iyile~irme projesinde belirtilen adet ve tutarlarda iiretim yapdmaml~ olmasma kar~m, ortak finansmam ile geryekle~tirilenbory Memeleri, iyile~menin varhgma ve siireklilik arz ettigine i~aret emektedir. Profilo Telra'nm iflas erteleme siirecinden yikip saglikh bir mali biinyeye ka~uncaya kadar; ortaklarm halihazrr TL ~eklinde ve artarak devam eden finansman desteginin geri talep edilmeyecek olmasmm taahhtlt edilmi~ Olmasl ve ani1an destegin bory Memede kullanllmasldln, mall biinyede iyile~me olduguna ve alacakhlarm menfaatine hizmet ettigine i~aret oldugu d~iinillmektedir' denilmektedir Tarihli Bilirki~iRaporu ise, Profilo TelraA.S., lehine BSH Ev AletleriSan. vetic. AS.'ye ayllan ve halen devam etmekte olan davaya ili~kinolarak; DavaclDln sozle~meye aykmlik sebebiyle zarara ugradlgl mahkemece kabul edilirse kar kaybl dahil toplam zararm ABD$ oldugu, davacmm talebinin ise ABD$ oldugu, bu alacagml tarihinden itibaren i~leyecek 3095 saydl Faiz kanunun 4/a maddesinde l>ngorihenfaiziyle talebe yetkili oldugu sonucuna ul~llml~trr. Ekli konsolide finansal tablolarda, Profilo Telra'dan olan soz konusu alacak kar~lhgmda, Grubun ipotek teminatmm olmasl ve yukandaki davaya konu olan zarar tutarmm bilirki~i tarafmdan ytlksek tespit edilmesinin Profilo Telra lehine olumlu bir geli~meolmaslsebebiyle; Grubun Profilo Telra'dan olan alacak tutan iyin kar~dik aynlmaml~trr. (Dipnot 6). Gl>~ilmUze gore, ili~ikteki konsolide fmansal tablolar, yukanda 'A~lklamalaT' MlilmUniin son paragrafmda belirtilen husus nedeniyle ortaya yikabilecek riskier dl~mda, Profilo Holding A.S. He bagh ortakhklanmn 31 AralIk 2013 tarihi itibariyle geryek finansal durumunu, aym tarihte sona eren yda ait fmansal performansldlve nakit akl~larml, Ttlrkiye Muhasebe Standartlan yeryevesindedogru ve dtlrtlst bir biyimde yansltmaktadrr saylh TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarmca; Yonetim Kurulu tarafunlza denetim kapsammda istenen ayiklamalarl yapml~ ve istenen belgeleri vermi~tir. Aynca Sirket'in 1 Ocak - 31 AralIk 2013 hesap dl>neminde defter tutma dtlzeninin, kanun ile ~irket esas sl>zle~mesinin finansal raporlamaya ili~kin htlkilmlerine uygun olmadlgma dair l>nemlibir hususa rastlanmaml~trr saylh Tiirk Ticaret Kanununun 378. Maddesine gore, pay senetleri borsada i~lem gormeyen ~irketlerde, 'Riskin EtXen Te~hisi Komitesi' denetyinin gerekli gorup bunu yonetim kuruluna yazdi olarak bildirmesi halinde kurulur. Aym Kanunun 398. Maddesinin 4. fikrasma gl>re,bagunslz denetyinin, Yonetim Kurulu' nun ~irketitehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamamnda te~his edebilmek ve risk yl>netiminigeryekle~tirebilmekiyin 378 inci maddede l>ngl>rulensistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadlgml, Myle bir sistem varsa bunun yaplsl ile komitenin uygulamalanm ayiklayan, esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor diizenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yl>netimkuruluna Sunmaslgerekmektedir. Bilanyo tarihi itibariyle riskin erken te~hisine yl>nelik denetyi tarafmdan geryekle~tirilecek yah~malarm kriterlerine ve raporun esaslarma ili~kin ikincil mevzuat heniiz yayunlanmadlgmdan dolayl, Sirket biinyesinde riskin erken te~hisi komitesinin kurulmasmm gerekli olup olmadlgma yonelik denetyi kanaati olu~turmaktlzere bir yah~ma geryekle~tirilmemi~tirve bu amayla ayn bir rapor dtlzenlenmemi~tir. I~IK Yeminli Mali Ma~avi~ An independent memb ve BaglnlSlZDenetim A.$. of BKR International

5 PROFlLo BOLDiNG A.lj. ve DACU ORTAKLIKLARI UCIMSIZ DENETlMDEN GECMI~ ve TARIBLI KONSOLIDE F1NANSAL DURUM TABLOSV (II1LANl;O) (T1Im 1UtUIar TOJ1<Llrul (TL) oiarok JIlllerilmlfdr) DIpnm CariD6Dem clncdddgaem V on-varwdar Nakit Nakit 8alzaIcri Finonsal YaIJnmIar 8 Ticari AIacaklar % biokili T_ Tioari AIacaIdar biokili 0ImIIy0n T_ Tieari AIacaIdar Dijer AIacaIdar biokili T_ Diior AIacaIdar biokili 0ImIIy0n T_ Dilier AIacaIdar TOJevAiaolar 13 Std<lar 14 3U PeIin 0cIenmi$ Oiderlcr Carl D6nem VergUiyle ngili VorIJklar Oilier llonen Varllklar ABA TOPLAM _.1B7 :;===~VorIJklar, DwduntlanFllBliy< B/U.1B7 Duran Varlddar FinlIDsalYlIlJnm1ar Tic:ari AlacaIdar liioki1it_ Tioari Alecak1ar liiokiii 0Jm0y0n T_ Tioari AIacaIdar Dilier Alecak1ar biokili T_ Diior Alecak1ar biokili 0ImIIy0n T_ Diicr Alecak1ar %5 TIIJov AIaolar 13 ~ yon l.deierl Ylll'll!llor 18 Y-.n ~ Gayrimenku11er Maddi Dunm VorIJklar Maddi 0Jm0y0n Dunm VorIJklar 21, Serefi>e 22 Diior Maddi Oimayan Dunm Varltklar llcoiaoclenmi$ Gidc:rl« F.ndeamit V""; VarhAJ Diior Dunm Varltklar 16 TOPLAM DURAN VARU./CLAR B B TOPLAM VARLIKLAR S KAYNAKLAR Kua VadeU YOIdlmIOlIUder K1saVadeli Borolanmalar Uzun Vadeli BoroIa1urlalannK1saVadc:liKwmlan Dijcr FinaDsa1YiikUmldliikler 10 Ticari BorQlar biokili Tarallara Tioari Borolar biokili 0ImIIy0n T_ TU:ariBorolar %5.702 CaJqanlaro SajIaoan Faydalar Kapsammda Borolar Dijcr Borolar biokili T_ Diicr Borolar biokili 0ImIIy0nT_ Oilier Borolar TOJevAmolar 13 Devkt Tesvik Yanbm1an 24 F.ndeamit Gdirler D6nem Karl V""; YiikUmld1alii K1saVadeli Kaqthk1I< 27,23 CaJqanlaro SajIanm Fayda1ara1li$kinK1saVadeli Kaitdtklar 23 Dilier KJ Vadeli Kar1iliklar 27 DijcrKJ Vadc:liYiikUmld16kle< 29 ABA TOPLAM ,713./UB San$ "-h Suul1andJnIan DW1luntlanFoaIiyetlen:lJiok;n 18 TOPLAM KlSA VADELI WK()ML()LOKLER /UB Vzun VadeU Y01dlmJOl1Uder Uzun Vadeli Borolanmalar Diior FinaDsa1YiikUmldl6kle< 10 Ticari~ 11 biokili Tarallara Ticari Borolar 6 - biokili 0ImIIy0n T_ Ticari Borolar 11 Dilier Borolar biokili Tarallara Diicr Borolar biokili 0ImIIy0n T_ Oilier Borolar I.m.535 TiIR:v AIaolar 13 Devlet Tqvjk Yanbm1an 24 ErtelemniJ Gdirler 15 Uzun Vadc:liKarvdtklar 27, U CaJqanlaro SajIanm Fayda1aralJiok;nUzun Vadc:liKarvWIda U Diior V V_ Karvlhldar 27 Carl D6aan VcqisiyIe UgiliBorolar 30 Ertd V.,..; YokilmIdltilii 26 Oilier Uzun Vadeli Yiik6m1dliikler TOPLAM UZUN VADELI WK()ML()L()KLER B IOZKAYNAKLAR ADa 0rtakhla All Ozkaynaklar , ,781 OdemmioSermaye Sermaye D6z.dtme Farldan Geri Ah=1, Paylar (-) 31 Karvthkh 4tirak Sermaye DUzdtmesi (-) 31 Paylanl nqkin Primlcoibkootolar 31 Kat veya ZaranIa Yoniden S~ Birikmii Oilier Kapsamh Gdirlco veya Giderler Yoniden DeA<rl=eveO~ ~lan 31 T_ Fayda PIan1an Yonidea O~ Kazanolanl",,"," Kat veya ZaranIa Yoniden Suul1aDdtnIacakllirikDUfDiior Kapsamh Gdirlco..,.. Giderler 31 Yabauci Para Cewim Farldan 31 Risktcn Korunma Kazanc/Kaylplan 31 Yoniden DeA<rl=e SuuIlaIlduma Kazanc/Kaylplan 31 Diicr Kazanc/Kaylplar 31 KanIan Ayn1anKuttlannu, Y_ BI6 IL Geomio Y_ KarIanIZanIdan 31 58,725, ,236 Net DOncm KanlZaran Kontrol GGcO Olmayu Paylar TOPLAM OZKAYNAKLAR IB8./U4J TOPLAM KAYNAKLAR S46~l! ~!Ilk Yc:minli. Ma' /11< ve BailJrnslZDenetim A$. M~~

6 PROF'tLO HOLDiNG A.$. ve 8A~LI ORTAKLIKLAlU BA~IMSIZ DENETtMDEN GE<:M~ ve TARtHLERiNDE SONA EREN YILLARA AiT KONSOLiDE GELiR TABLOSU (Tlim tdtarlar Tlirk LiraSl (TL) olarak giisterilmi$tir) Dipnllt Referanslan CariDlinem Oneeki Dlinem Hasilat Sab~lann Maliyeti (-) Tieari Faaliyetlerden Brlit Kar/Zarar BROT KARIZARAR Ozkaynak YOntellliyle Degerletien Yatll1itilarin KlirlanndalllZlirarlanndait Pay Genel YOnetim Giderleri (-) 34, pazarlama Giderleri (-) 34, ~tlrrna ve Geli~tirrne Giderleri (-) 34, Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) ESAS FAALlyEt' KAIUlZARARl YabrIm Faaliyetlerinden Gelirler YabrIm Faaliyetlerinden Giderler (-) FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KAR1IZARARl Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) SfJRD"OROLEN FAALiYETLER VERGt ONCESt KARIIZARARI SlirdlirnJen Faaliyetler Vergi GiderilGeliri D<lnem Vergi OiderilGeliri Ertelenrni~ Vergi GiderilGeliri SfJRD"ORULEN FAALiYETLER DONEM KARIlZARARl DURDURULAN FAALiYETLER DONEM KARIlZARARI DONEM KARIlZARARl Dlinem KanlZarannID DagIllml Kontrol Olieil Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylan Pay Ba~lDa Kazan~ 39 0,08 0,18 Silrdllrilkm Faaliyetlerden Pay B~ma Kazany 39 0,08 0,18 Durdurulan Faaliyetlerden Pay B~ma Kazany SulandInlm~ Pay Ba~lDa Kazan~ 39 0,08 0,18 Silrdilrlilen Faaliyetlerden Sulandmlml~ Pay B~ma Kazany 39 0,08 0,18 Durdurulan Faaliyetlerden Sulandmlml~ Pay B~ma Kazany I~Ik Yelllil1li M~li M An Independen, avir,lik ve BagurtslZ Denetilll A.S. r of BKR International!'

7 PltoFtLo ROWiNG A.$. ve :BA~U Olt'tAKLOO..ARl BAGIMSIZ DENET1MDEN GE(:Mt~ ve TARiHLERiNDE SONA EREN YILlARA AiT KONSOLIDE DiGER KAPSAMLl GEUR TABLOSU (TOm tutarlar TlIrk Liras. (TL) olarak glisterilmi,tir) Dipnot Referanslan Cari Dtinem ~mijdiinem OONEM KARIIZARARI DiGERI(APSAMu: GELiR: Kar veya Zararda Yeniden Sm.ftand.nlamayacaklar Maddi Duran Varhklar Yeniden De~erleme Artt,Ian/Azah,lan - Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden De~erleme Artt,Ian/Azah,lan - - AktiIeryal Kazany/(Kaytp) Ozkaynak YOntemiyleDe~erlenen Yatmmlann Di~er Kapsamh Gelirinden Kar/Zararda S.mflandmlamayacak Paylar - - Di~ Kar veya Zarar Olarak Yeniden Slmflandmlmayacak Di~er Kapsamh Gelir Unsurlan - Kar veya Zararda Yeniden SmIflandmlmayacak Diller Kapsamh Gelire ili,kin Vergiler DOnemVergi Gideri/Geliri - - Ertelenmi, Vergi Gideri/Geliri Kar veya ZlIrar Olarak Yeniden Sm.ftand.rdacaldar - - Yabanc. Para <;evrimfarklan - - Satllmaya Hazn Finansal Varhklann Yeniden De~erleme ve/veya Smtflandrrma Kazanylan/Kaytplan - - Nakit Ala, Riskinden Korunma Kazanylan/Kaytplan - - Yurtdt,mdaki i,letmeye Ui,kin Yatlnm Riskinden Korunma Kazanylan/Kaytplan - - OzkaytJakYOntemiyleDe~erlenen Yattnmlann Di~r Kapsamh Gelirinden Kar/Zararda S.mflandtnlacak Paylar - - Diller Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandtnlacak Di~er Kapsamh Gelir Unsurlan - - Kar veya Zararda Yeniden Slmflandtnlacak Di~er Kapsamh Gelire ili,kin Vergiler Gelir/Giderleri - - DOnemVergi Gideri/Geliri - - Ertelenmi, Vergi Gideri/Geliri - - niger KAPSAMLI GEUR TOPLAM KAPSAMLI GELiR Toplam Kapsamh Gelirin Dag,hm Kontrol Giicli Olrnayan Paylar Ana Ortakhk paylan vitlil<ve Ba~iliislZDertetim A.S. r ofbkr International f

8 PROFtLo BOLDiNG A.S. ve BACU ORTAKLIKLARI BAGIMSIZ DENETtMDEN GEI;Mis ve TARiBLERiNDE SONA EREN YlLLARA A1T KONSoLiDE NAKiT AKlS TABWSU (TAm tutarlar TArk Ural. (TL) olarak g6sterllml,tir) A. ISLETME F TLERINDEN NA AKlSLARI DliDem KanlZaran DliDem Net KanlZaran MDtabakstJ ile iigili Dlizeltmeler Amortisman ve itfa Gideri i1eligiji Diizelbneler Deger ~iiklujjiii1plah i1etigili Dilzeltmeler Ka!lilildar i1eligiji Diizeltmeler Ger\1ekl~ Yabanc. Para Cevrim Farldan i1eilgili Dilzeltmeler Pay Bazh Odemeleri i1eijgili Dilzeltmeler Vergi GiderilGehri i1eligiji Dilzeltmeler Duran Varhklann Elden C1kanImasmdan Kaynaklanan KayJplKazanylar ile ijgili Dilzeltmeler Yatmm ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ala~larma Neden Olan Diller Kalem1ere tii~ Dilzeltmeler KarIZarar Mutabakal1 ile tigili Dilzelbneler t.letme SermayesiDde Ger~ekl"'D DeiiJimler Stoklardaki Arl1~Azah~1aiJgih Dilzeltmeler Ticari A1acaklardaki Arl1~Azall~la tigili Dilzeltmeler FaaliyetlerletIgih Diller A1acaklardaki Arl1~Azall~ ijgili Dilzeltmeler \61 Ticari B~lardaki Arl1~Azall~a tigili Dilzeltmeler Faaliyetlerle tigih Diller B~lardki Ant~ AzaI~1a ijgili Dilzeltmeler etme Sermayesinde Gerl'<'kle~ Diller Arl1~~Ia tigili Dilzeltmeler Faaliyetlerdea Elde Edilea Nakit AkJ,lan Odenen TemettUler Alman TemettUler OdenenFaiz AlmanFaiz Vergi Odemeleriliadeleri Diller Nakit Giri~lerilClIa,tan B. YATIlUM FAAL1YETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKlSLARI BDAhOrtakhklann Kontrolliniin Kaybl Sonucunu D<>llUracakS8lI~1ara ti~ Nakil Giri~eri Finansal yal1nmlann olde odinimi vo sennayo kallhmian Ozkaynak Yontemiyle DeAerlenen YatmmIar B-.ka 41etmelerin veya Fonlann Paylanruo veya Bor~lanma ~Ianruo Sat1lmas. Sonucu Elde Edilen Nakit Giri~leri B-.ka i~etmelerin veya Fonlann Paylanruo veya Bor~lanma ~Ianrun Edinimi i~in Yapl1anNakit cm,tan Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann S8l1,mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann AIunmdan Kaynaklanan Nakit CI1a lan Diller Uzun Vadeh Varhklann S8l1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Yatmm ~h Gayrimeokul A1un1anndan Nakit ClIa~lan Verilen Nakit Avans YO Bo~ Verilen Nakit Avans YO Bor~1ardan Geri Odemeler TOrev ~lardan Nakit C~tan Tiirev ~Iardan Nakit Giri,lari Devlet Te~viklerinden Elde Edilen Nakit Giri~leri Alman Temettitler OdcncnFaiz AlmanFaiz Vergi Odemeleriliadeler Diller Nakit Giri~erilClIa~lan C. FiNANSMAN FAAL1YETLERiNDEN NAKiT AKlSLARI Pay vo Diijer OzkaynaAa Dayab Ar~tann ihracmdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri etmenin Kendi Paylanm ve Diller OzkaynaAa Dayall ~Ianm Almaslyla tigih Nakit ClIa~lan Bor~hmmadan Kaynaklanan Nakit G~eri B~ Odemelerine tii~ Nakit ClIa,lan Finansal Kiralama SOzle~elerinden Kaynaklanan Bo~ Odemelerine ij~in Nakit ClIa~tan Devlet Te,viklerinden Elde Edilen Nakit ~leri Odenen Temettitler A1manFaiz OdenenFaiz Vergi Odemelerliadeler Konsohdasyon duzeltmesi Di er Nakit Giri Ieril 1Ia Ian YABANCI PARA <:E FARKLARININ ETKlS DEN NCE N VE NAKIT BENZERLERiNDEKi NET ARTI AZALI A+B D. YABANCI PARA <:E FARKLARININ NA VE NAKlT BENZERLERI ijutunlu:!\t EndS.! N VE N BENZERLERINDEKl NET ARTI AZAU A+B+C+D E. NEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi NEM SONU N VE NAKlT BENZERLERI A+B+C+D+E l ",\L~._...,."..,,,~..,,M. An Independent~; International

9 PRoFlLo HOLDING A.$. BA(;LI ORTAKLIKLA1lI BA(;IMSIZ DENUIMDEN GECM!$ v %011 TAJdRLERtNDE SONA ERIN YILLARA Atr KONSOLmE OZKAYNAKLAR DECtstM TABLOSU (Tilm tr.i Tlrt Unll en) ollnk g6ltertlml,tlr) NCEIUDUNEM K.nsamh GeU~r ve Glderler DYer Ka lamb GeUrier ve Glderler BI""" ICIIrI. rl 1anllllf Iea kh VOId Fayda PI n y,bada Rbktea Il<Pl1eme s.na.~ "Onk PIY~n\,: Deterleme,. V I OI<t Pan Kora Smdludlrml Kudn Aynlu Kaaln>! Gld! Odealllll DIIoIhae GeriAlm Sma.,.. Prl 1erif 0J<tm _, I Kau~.nI C- Kaoaa<f Kaoaa,1 Knllluau, Getmlt YIlIIIr DIte~;'" NetDiaemiCllnl An. Ortakhi' Alt Olm.yu r P"'~r..... FI"""" 'ni., DIIoI 1 IWololon KaViDlain """'.1 Flrldln Iea n ICaWInlan v_ Kllr/Zanrian Zann OW l'id-ular ItIbarlyle baldyeler (D6aem BatI) 6S.t98.SJ IU3I U.] ~ 17 17»fQ.161 Muhuebe Politikalanndaki Deli$ikliklere lli$kin DI1zeltmeler HatallUll ni,kin DOzeIbne1er Transferler lo!h ~mi, vii kadaluun Ortaklar carl hesabma transferi Toplam Kapsamll Gelir J 11.S04.7B8 1l S l Sennave Artumu T<mett1lI" , Kontrol GOctl Otmavan Pay Sahipleri ile Yaptlan bhnj.er KOMOlidasvon dozeltmesi : Itlbartvle baldnler f1mdui SoIIa\ % lj *.9<11 carjdoni!m ltib.rlyle b.ldyeler (DIne Ib,.) 6i5.198.SJ A84.,42 Muhuebe Politikalanndaki DeAi~iklcre bi.m. DIlzeItme1er Hatalln bi-.kin DOzeltmeler Transferler Toplam Kapsamb Gelir In.05' m.m Sennave Artumu T_ !J3.785 Kontrol 00c0. Olmlr;an Pay Sahipleri i1e Yapdan Wtmlcr '.SOO m Konsolidasyon do.ze1tmesi ltlb.rlvk b.ld. ler /TtADem SoIIa\ " SB.m ""

10 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Profilo Holdmg A.~. (Profilo Holding) tarihinde istanbul da kurulmu~ olup, istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. Profilo Holding; Profilo Grubu'nun holding ~irketi olup, Profilo Holding; ve turn grup ~irketlerinde yonetimde kontrol giicline sahip ortak Jak Kamhi'dir A Grubu B Grubu Toplam Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Tutllrl- Oram- l'utarl- Of'ant- Tutarl- OraD.- TL % TL % TL % JakKamhi 52 52, , ,15 Diger Geryek ve Tiizel Ki~iler 48 47, , ,85 Toplam , , ,00 SermayeEnflasyon Diizeltmesi Farklan TOPLAM A Grubu BGrubu Toplam Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Tutan Oram Tutan Oram Tutan oram TL % TL % TL % JakKamhi 52 52, , ,15 Diger Geryek ve Tiizel Ki~iler 48 47, , ,85 Toplam , , ,00 Sermaye Enflasyon Diizeltmesi Farklan TOPLAM ~irketin sermayesi beheri 1 Kr nominal degerli adeti A grubu, adeti ise B Grubu olmak iizere toplam adet hisseden olu~maktadlr. ( Sermaye beheri 1 Kr nominal degerli adeti A grubu, adeti ise B Grubu olmak iizere toplam adet hisseden olu~maktadrr.) Profilo Holdin~ A.S. ana sozle~mesi ile, ANUbupay senedi sahiplerine;yonetim kurulu iiye aayuillmn en y: dan bir fazlwillm ae9me imtiyazl verilmifjtir. I~IkYeminli Mali Mil lik ve BaglIDslz Denetim A.S. An independent er ofbkr International

11 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin riipnotlar (Tutarlar Turk Lirns. (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Profilo Holding'in faaliyet konusu; sermaye ve yonetimine katl1dlgl kurulmu~ veya kurulacak sermaye ~irketlerininyatrrtm, finansman, organizasyon ve yonetim meselelerini birlikte veya toplu bir biinye i~inde halletmek, bunlara yeni ~oziim getirmek, riski dagltmak, konjonktiir dalgalanmalanna k~l yatrrtmlann giivenligini saglamak ve boyieee bu ~irketlerin geli~melerini ve siirekliliklerini temin etmek, biinyesindeki fonlan birle~tirerekyeni sermaye ~irketleri tesis etmek ve yeni yatmm sahalan Olu~turmaktlr. Bagh Ortakhklar Profilo Yatmm in~aata~. Profilo Sanayi ve Ticaret A~. Profilo Endiistri i~letmelerive Ticaret A~. Pro-Eks DI~ Ticaret A.~ AnaOrtak Sermaye payt % 55,71 55,71 99,99 62, AnaOrtak Sermaye payt % 55,71 55,71 99,99 88,03 Profilo Yatmm in~aat A~ tarihinde istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irketin faaliyeti; aktifmde yer alan Profilo i$ merkezi ofislerinin kiraya verilmesi ile in~aatltamamlanml~konutlarm satl~ldlr. Profilo Sanayi ve Ticaret A~ tarihinde istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdrr. ~irketin faaliyeti; aktifmde yer alan Profilo Ah~veri~ Merkezindeki magazalarm kiraya verilmesi ile in~aatltamamlanml~konutlarm satl~ldlr. Profilo Endiistri I~letmelerive Ticaret A.$ tarihinde Istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irketin faaliyeti; aktifinde yer alan arsalann kat kar~lhgl miitehaite verilmesi ve tamamlanan soz konusu konutlarm satl~ldrr. Aynca ~irketin aktifinde grup ~irketi Profilo Telra Elektronik San. Tic. A.~.' nin <;erkezkoy'de yer alan fabrika binasmm %45 lik klsml yer almaktadrr. Pro-Eks DI~Ticaret A$ tarihinde Istanbul'da kurulmu~ olup, Istanbul Ticaret Siciline no ile kaylthdlr. ~irket seyahat acentesi olup, her turlii yurti~i-yurtdl~l u~ak bileti satl~l faaliyeti yapmakta lr. I~1kYeminli Mali M An independent lik ve BagImSlZDenetimA.S. ofbkrlntemational 1

12 PRoFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin nlpnotlar (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) 2. FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.1 SUNUMA ili~kin TEMEL ESASLAR: Sermaye Piyasast Kurulu ("SPK"), Seri: n, No: 14.1 saylh "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" Hei~letmelertarafmdan diizenlenecekfmansal raporlar ile bunlarm hazrrlanmastve ilgililere sunulmasma ili~kin ilke, usul ve esaslart belirlemektedir. Bu Teblig, tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaytmlanarak yiiriirliige giren 6362 saytlt Sermaye Piyasast Kanunu (SPKn.) ve 6102 sayth TUrkTicaret Kanunu (TTKn.) Hegetirilen yeniliklere uyum saglanmast amactyla yaymlanmt~ olup, 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren ara donem finansal raporlardan geyerli olmak iizere. yuriirliigegirmi~tir. Grup'un konsolide finansal tablolan, Sermaye Piyasast Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan 1I-14.1 nolu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") ile, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan TUrkiye Muhasebe Standartlart / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlart ("TMSrrFRS") ile bunlara ili~kinek ve yorumlar esas ahnmt~trr. Sirket, yasal defterlerini ve kanuni fmansal tablolarmt TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ytirtirltikteki Vergi Usul Kanundaki belirlenen muhasebe ilkelerine uygun TL olarak tutmakta ve haztrlamaktadrr SPK' nm tarih ve 11/367 sayth karart ile Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK 'ya tabi ~irketler iyin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Finansal Tablolann Enflasyona Gore Diizeltilmesi Uygulamasma son verilmi~tir.grup'un konsolide finansal tablolan, bu karar yeryevesinde haztrlanml~trr. Grubun konsolide finansal tablolarl, Grubun oniimiizdekibir ytlda ve faaliyetlerinin dogal akt~t iyerisinde varhklanndan fayda elde edecegi ve yiikumltiliikleriniyerine getirecegi varsaytmt altmda i~letmenin surekliligiesasma gore hazrrlanml~trr. ili~ikteki konsolide finansal tablo ve dipnotlarda, bilanyosu, bilanyosu He, donemi gelir tablosu ve kapsamh gelir tablosu, donemi I~tkYeminliMaliMil avoik ve BagtmslzDenetimA.~. An independentm ofbkr Intemational

13 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 oeak - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSALTABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) He, donemi nakit aklm tablosu ve ozkaynak degi~im tablosu, donemi ile kar~tl~ttrrnah olarak hazlrlanml~tlr. Grup'un konsolide finansal tablolan, Sermaye Piyasasl Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve sa,ylh Resmi Gazete'deya,ytmlanan nolu "Serma,ye Pjyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hiikfimlerine uygun olarak hazlrlanml~ olup, Tebligin 5. Maddesine gore; Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarl Kurumu ("KGK") tarafmdan yaylmlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlarl / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TMSITFRS") ile bunlara ili~kin ek ve yorumlar esas almml~tlr Mllhasebe Politikalanndaki degi~iklikler Grubun donem ic;inde muhasebe politikalarmda yaptlan degi~iklikler bulunmamakta olup, uygulanan muhasebe politikalarl onceki donemlerle tutarhdlr. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yaptldlgl carl donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yaptldlgl donemde hem de gelecek donemde, ileriye yonelik olarak, net donem karl veya zararmm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde finansal tablolara yansltlhr. 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla sona eren ytla ait fmansal tablolann hazrrlanmasmda esas alman muhasebe politikalan a~glda ozetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibarlyla gec;erli yeni ve degi~tirilmi~ TFRS standartlan ve TFRYK yorumlan dl~mda onceki ytlda kullantlanlar ile tutarh olarak uygulanml~tlr. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren g~erli olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlar ~agldaki gibidir: Degi~iklik i~letmenin finansal arac;larml netle~tirmeye ili~kin haklarl ve ilgili diizenlemeler (ornek teminat sozl~meleri) konusunda bazl bilgileri ac;tklamasml gerektirmektedir. Getirilen ac;lklamalar finansal tablo kullanlcllarma, i) netle~tirilen i~lemlerin ~irketin fmansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin degerlendirilmesi ic;in, ii) TFRS' ye gore ve diger genel kabul gormii~ muhasebe ilkelerine gore hazlrlanml~ finansal tablolarm kar~tla~ttnlmasl ve analiz edilmesi ic;in faydah bilgiler sunmaktadlr. Yeni apklamalar TMS 32 uyarmca bilanc;oda netle~tirilen turn finansal arac;lar ic;in verilmelidir. Soz konusu ac;lklamalar TMS 32 uyarmca bilanc;oda netle~tirilememi~ olsa dahi uygulanabilir ana netle~tirme diizenlemesine veya benzer bir anla~maya tabi olan fmansal arac;lar ic;in de gec;erlidir. Degi~iklik sadece a"91klamaesaslanm etkilemektedir. TMS 1 Finansal Tablolann 8unumu (Degi~iklik)- Diger Kapsamh Gelir Tablosu Unsurlannm 8unumu Yaptlan degi~iklikler di ~er kapsamh gelir tablosunda gosterilen kalemlerin sadece gruplamasml degi~tirmektedir. Bundan onra diger kapsamh gelir tablosunda ileriki bir tarihte kar veya zarar tablosuna I~Jk Yeminli MaliMti~ An lndlll'lmdent me vebaglmslz Denetim A.{). of BKR. Internatlooal \

14 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk Urns) (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) slmflanabilecek (veya geri donduriilebilecek) kalemlerin hi9bir zaman kar veya zarar tablosuna slmflanamayacak kalemlerden ayn gosterilmesi gerekmektedir. Degi~iklik sadece sunum esaslarlm etkilemi~tir. TMS 19 <;ah~anlara Saglanan F~ydalar (Deg~iklik) Standartta yaptlan degi~iklik kapsammda bir90k konuya a91khk getirilmi~ veya uygulamada degi~iklik yaptlml~trr. Yaptlan bir90k degi~iklikten en onemlileri; tazminat yiikiimliiliigii arahgl mekanizmasl uygulamasmm kaldmlmasl, tanlmlanml~ fayda planlarmda aktiieryal kar/zarannm diger kapsamh gelir altmda yanslttlmasl ve klsa ve uzun vadeli personel sosyal haklan aynmmm arttk personelin hak etmesi prensibine gore degil de yiikiimliiliigun tahmini odeme tarihine gore belirlenmesidir. TFRS 13 Ger~ege Uygun Degerin OI~iiIbii Yeni standart gergege uygun degerin TFRS kapsammda nastl ol9iilecegini a9tklamakla beraber, gergege uygun degerin ne zaman kullantlabilecegi ve/veya kullamlmasl gerektigi konusunda bir degi~iklik getirmemektedir ve tiim gergege Uygun deger ol9iimleri i9in rehber niteligindedir. Yeni standart aynca, gergege uygun deger ol9iimleri ile ilgili ek a91klama yiikiimliiliikleri getirmektedir. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 degi~iklik) Degi~ik1ikler geriye doniik diizeltme yapma gerekliligini ortadan kaldrrmak amaclyla sadece uygulama rehberinde yapllml~trr. ilk uygulama tarihi TFRS 10 ilk defa uygulandlgl yllhk hesap doneminin ba~langlcl olarak tanunlanml~tlr. Kontroliin olup olmadlgl degerlendirmesi kar~tl~trrmah sunulan donemin ba~l yerine ilk uygulama tarihinde yaptlacaktrr. Eger TFRS 10"a gore kontrol degerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12"ye gore yaptlandan farkh ise geriye doniik diizeltme etkileri saptanmahdrr; ancak, kontrol degerlendirmesi aym ise geriye doniik diizeltme gerekmez. Eger birden fazla kar~tl~trrmah donem sunuluyorsa, sadece bir donemin geriye doniik diizeltilmesine izin verilmi~tir. Aym sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de degi~iklik yapllml~ ve ge9i~ hiikiimleri ko layla~tmlml~trr. KGK tarafmdan yaymlanan i1ke kararlan Yukarlda belirtilenlere ek olarak KGK Tiirkiye Muhasebe Standartlarmm Uygulanmasma yonelik a~agldaki ilke kararlarml yaylmlaml~trr. "Finansal tablo omekleri ve kullanlm rehberi" yaymlanma tarihi itibanyla ge~rlilik kazanml~tlr ancak diger kararlann 31 Arahk 2012 tarihinden soma b~layan ytlhk raporlama donemlerinde ge~erli olmak iizere uygulanml~trr Finansal Tablo Ornekleri ve Kullamm Rehberi KGK, 20 Mayls 2013 tarihinde finansal tablolanmn yeknesak olmaslot saglarnak ve denetirnini kolayl~tlrmak amaclyla "Finansal tablo omekleri ve kullanlm rehberi" yaymlaml~trr. Bu diizenlemede yer alan fmansal tablo omekleri, bankaclhk, sigortactltk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasl faaliyetlerinde bulunmak iizere kurulan finansal kurul~lar dl~mda TMS "yi uygulamakla yiikiimlii olan gruplann hazlrlayacaklan fmansal tablolara omek te~kil etmesi amaclyla yaymlanml~trr. Grup bu diizenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amaclyla gerekli slmflama degi~ikliklerini yapml~tlr. Finansal Tablolanll KOIlSOIidasyon Esaslan Ekte sunulan konsolide finansal tablolarda, tam konsolidasyon yontemi ile konsolide edilen bagh ortakhklar ve Profilo Holding A.~. 'nin sermayelerindeki paylarl a~agldadlr: T~lkYeminli Mali MU~av r k ve Baglmslz Denetim A.S. An independent m of BKR International!

15 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA ili~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Bagh Ortakhklar Profilo Yatmm in~aat A.~. Profilo Sanayi ve Tiearet A.~. Profilo Endiistri i~letmeleri ve Tiearet A.~. Pro-Eks DI~ Tiearet A.~ AnaOrtak Sermaye pan 0,10 55,71 55,71 99,99 62, AnaOrtak Sermaye payi % 55,71 55,71 99,99 88,03 Tam konsolidasyon yonteminde Bagh Ortakhklarm bilanyo ve gelir tablosu kalemleri tamaml satrr satlr toplanmaktadlr. Konsolide edilen rum ~irketler arasmdaki grup iyi i~lemler, bakiyeler, gelir ve giderler ve aktifle~tirilen varhk ah~lan lizerindeki karlar k~lhkh olarak silinmektedir, Ana ortagm sahip oldugu bagh ortakhklarm kaylth degeri ile bagh ortakhklarm OZ sermayesi kar~lhkh olarak netle~tirilmi~tir. Grubun onemli bir etkiye sahip olmadlgl veya konsolide finansal tablolar aylsmdan onemlilik te~kil etmeyen; te~kilatlanml~ piyasalarda i~lem gormeyen ve ger~ege uygun degerleri glivenilir bir ~ekilde belirlenemeyen yukarlda yer alan finansal yatmmlar, maliyet bedelleri lizerinden, varsa, deger kaybl ile TIgilik~lhk dli~lildukten sonra konsolide fmansal tablolara yansltl1ml~tlr. (Dipnot 8). Nakit ve Nakit Benzeri degerler: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve vade1eri 3 aydan daha az olan, hemen nakde ~evrilebileeek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riskini ta~lmayan yuksek 1ikiditeye sahip diger klsa vadeli yatmmlardrr. Grubun ve itibariyle nakit ve nakit benzeri degerleri; kasa ve vadesiz mevduatlardan ol~nlu~tur. Nakit ve nakit benzeri kalemleri bilanyo tarihleri itibariyle makul de~rletini yansltmaktadtt. (Dipnot 7). Ticari alacaklar: Grubun Tieari alaeaklar hesabl kiraetlardan alacaklar, gayrimenkul satl~larmdan senetli alacaklardan ile ili~kili taraflardan alaeaklardan olu maktadlr. Alaeaklar ve alaeak senetleri, etkin faiz yontemi kullantlarak iskonto edilmi~ deger lizerinden gosterilmi~tir. ~lipheli hale gelmi~ alaeaklar i~in finansal tablolarda kar lhk ayrllml~ttr. Ortaklardan alacaklar ise kaylth degeriyle gosterilmi tir. Grup yoneticileri, tieari alacaklann defter degerinin makul degerine yakm oldugunu dli~linmektedir. (Dipnot 6,11). Yatmm ama~h gayrimenkuller: Grubun kira kazanci elde etmek amaclyla veya klsa vadede satmak amaemdan ziyade uzun vadede sermaye kazanel elde etmek amaclyla elde tuttugu gayrimenkullerini ifade etmekte olup, firi.ansal tablolarda yatmm amayh gayrimenkuller olarak slmflandmlmaktadlr. Grubun hizmet tedarikinde kullandlgl yada idari amayla kullandlgl gayrimenkuller ise bu slmflandrrmada yer almamakta olup, soz konusu gayrimenkuller maddi duran varhklar arasmda slmflandmlmaktadrr. (Dipnot 19). Maddi ve Maddi Olmayan Varhklar: 1 Oeak tarihinden -once -satm alman maddi ve maddi -olmayan varhklar 31 Arahk 2004tarihi itibariyle enflasyona gore diizeltilmi maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanlar dli~tilerek gosterilmi~tir. 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satm alman kalemler ise satm ahm maliyet degerlerinden biriktni~ amortismanlar dli~tilerek gosterilmi~tir. Kullanlma hazlr hale getirmek i~in katlantlan masraflar da dahil olmak lizere, finansal tablolarda maliyet degerleri lizerinden birikmi~ amortisman ve varsa deger dli ii~ kar~lhgl dli~lilerek gosterilmi tir. Finansal Tablo tarihleri itibariyle Grubun deger dli li~ k~lhgl aynlan maddi ve maddi oimayan varlrgl bulunmamaktadlr. Maddi ve maddi olmayan varhklarm sattlmasl durumunda bu varhga ait maliyet ve biriktni~ amortismanlar ilgili hesaplardan du~tildukten sonra olu~an kar yada zarar gelir tablosuna intikal ettirilmektedir. Varhklar amortismana tabi tutulurken Vergi Usul Kanunu'nda yer alan varhgm faydah omriine gore belirlenen oranlar esas almmak suretiyle normal amortisman yontemi 1 llarak amortisman ayrtlml~tlr. (Dipnot 20-21). I~lk Yeminli Mali Mu~ An independent me -ik vebaglidslz Denetim A.~. ofbkr International "

16 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 oeak - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLIDE FiNANSAL TABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk Lirns. (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Binalar Makine Tesis ve Cihazlar T~lt1ar Dl)~emeve Demirba~lar Haklar Ozel Maliyet Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar % , ,33 6, ,33 Varhklarda Deger Dii~iikliigii: Finansal varhklar dl~mdaki uzun vadeli varhklar dahil olmak iizere tomvarhklarm kaylth degeri piyasa degerinin (geri kazantlacak tutar) altma dii~mii~ise bu varhklar iyin deger dii~ii~kar~lhgl aynlmaktadlr. Grubun ve itibariyle deger dii~iikliigone ugraml~ varhgl bulunmamaktadlr. (Dipnot 19,20,21). Bor~lanma Maliyetleri: Kullanlma ve satt~a hazlr hale getirilmesi onemli ()1yiidezaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, satm almmasl, yaplml veya iiretimi ile dogrudan ili~kilendirilen borylanma maliyetieri, ilgili varhk kullanlma veya satl~a hazrr hale getirilene kadar varhgm maliyetine dahil edilmektedir. Bunun dl~mda kalan tom finansman maliyetieri dogrudan olu~tuklarl donemlerde gider olarak gelir tablosuna kaydedilmektedir. Grup tarafmdan ve donemlerinde aktifle~irilen borylanma maliyeti yoktur, finansman giderleri dogrudan gelir tablosuna gider kaydedilmi~tir.(dipnot 38). Finansal Varhklar: Grup fmansal varhklarml; geryege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal varhklar, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar, satllmaya hazlr fmansal varhklar ve kredi ve alacaklar olarak smlflandmr. Smlflandlrma, finansal varhklann niteligine ve amacma bagh olarak yapllrr ve ilk muhasebele~tirmesrrasmda belirlenir. Gergege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan fmansal varhklar, piyasada klsa donemde olu~an fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kat- saglama amaclyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bagrrnslz olarak, ktsa donemde kat- saglamaya yonelik bir portfoyiin paryasl olan finansal varhklardrr. Geryege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan finansal varhklarm geryege uygun degerleriyle degerlenmesi sonucu olu~an kazany ya da kaylp, kar zararda muhasebele~tirilir. Kar zarar iyinde muhasebele~tirilen net kazany ya da kaylplar, soz konusu finansal varhktan elde edilen faiz ve / veya temettfi tutanm da kapsar ve itibariyle Geryege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan finansal varhk yoktur. b) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar: Grubun vadesine kadar elde tutma olanagl ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odemeplanma sahip, sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smlflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden varsa I~IkYeminli Mali Mil av ik ve Bagrmslz Denetim A.S. An independent m r of BKR International

17 PRomo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA iij~kin DiPNOTLAR (Tutarlar Tiirk LiraSI (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) deger dii~iikliigu tutan dii~iilerek kayltlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yonterni kullamlrnak suretiyle hesaplanrr ve itibariyle Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhk bulunrnarnaktadlr..c) Sattlmaya haztr finansal v.arltklar: Sattlrnaya hazrr fmansal varhklar vadesine kadar elde tutulacak fmansal varhk olrnayan veya gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal varhklar olmayan fmansal varhklardan olu~maktadlr. Satllmaya hazrr finansal varhklar kayltlara ahndlktan sonra giivenilir bir ~ekilde ole;iilebiliyor olmasl ko~uluyla gere;ege uygun degerleriyle degerlenrnektedir. Gere;ege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde ole;iilerneyen ve aktif bir piyasasl oimayan finansal yatmmlar rnaliyet degeriyle gosterilrnektedir. Sattlrnaya hazlr fmansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tilr varhklann makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplarl ie;inde gosteriimektedir. ilgili varhgm elden e;tkartlmasl veya deger dii~iikliigu oimasl dururnunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir ve itibariyle finansal tablolarda yer alan fmansal yatmrnlar Sattlrnaya hazlr fmansal varltklar olarak smlflandmimi~tlr. Grubun onemli bir etkiye sahip olrnadlgl veya konsolide finansal tablolar ae;lsmdan onemlilik te~kil etrneyen; te~kilatlanml~ piyasalarda i~lern gorrneyen ve gere;ege uygun degerleri giivenilir bir ~ekilde belirlenerneyen satlimaya hazlr finansal varhklar, maliyet bedelleri iizerinden, varsa, deger kaybl ile ilgili kar~lhk dii~iildiikten sonra konsolide finansal tablolara yansltllrnl~trr. (Dipnot 8). Finansal yiikiimliiliikler: Grubun Ticari bore;lan, Diger bore;lan, Finansal Bor9lan ve Diger fmansal yiikiirnliiliikleri, finansal yiikiimliiliiklerini olu~turur. Finansal yiikiirnliiliikler gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan fmansal yiikiimliiliikler ya da diger finansal yiikiimliiliikler olarak slmflandmlrr. a) Gergege uygun deger farb kar veya zarara yansltllan fmansal yiikiirnliiliikler: Gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yansltllan fmansal yiikiirnliiliikler gerc;ege uygun degeriyle kayda almrr ve her raporlama donerninde, bilane;o tarihindeki gergege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Gergege uygun degerlerindeki degi~im, kar zararda muhasebele~tirilir. Kar zarar ic;inde rnuhasebele~tirilen net kazan9 ya da kaylplar, soz konusu fmansal yiikiimliiliik ic;in odenen faiz tutarml da kapsar. Grubun ve itibariyle Gere;ege uygun deger farkl kar veya zarara yanslttlan finansal yiikiimliiliigu bulunrnamaktadrr. Ticari bore;lar ve bore; senetleri: Ticari bore;lar ile bore; senetleri b~langle;ta makul degerleri ile kayltlara ahmr, sonraki raporlama donemlerinde ise, etkin faiz oranl yontemi kullantlarak itfa edilmi~ degerleri ile degerlenir. Grubun ve itibariyle ticari bor9lan, diger bore;larl ile bor9 senetleri, gere;ekle~mi~ hizmet ahmlarl ile ilgili faturalanml~ tutarlarl ihtiva etrnektedir. Grup yoneticileri, ticari bore;lar ile diger bore;lann defter degerinin rnakul degerine yakm oldugunu dii~iinrnektedir. (Dipnot 6,11). Diger finansal yiikiimliiliikler: Grubun ve itibariyle, Diger fmansal yiikiimliiliikleri arasmda, KIsa Vadeli Krediler, Uzun Vadeli kredilerin KIsa Vadeli KIS1Illlarl ile Uzun vadeli kredilerden dogan bore;lan yer alrnaktadlr. (Dipnot 9). I~JkYeminli Mali M- An Independent. lik ve BagtmSlzDenetim A.~. r of BKRlntemational

18 PROFiLo HOLDiNG A.~. ve BAGLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNEAiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARAiLi~KiN DiPNOTLAR (Tutarlar Turk Lirasl (TL) cinsinden ifade edilmi~tir.) Uzun vadeli krediler ile Uzun Vadeli kredilerin Kisa Vadeli KIsnnlan, ahndlklan tarihte, alman kredi tutanndan i~lem masraflan 9lkanldlktan sonraki degerleri ile kaydedilmi~tir. Donem sonunda, etkin faiz yontemi kullanllarak iskonto edilmi~ maliyet degeri iizerinden degerlenmi~tir. Kredi tutan ile iskonto edilmi~ maliyet arasmdaki fark gelir tablosuna finansman maliyeti olarak yansltllml~tlr. (Dipnot 9). Basdat: Grubun gelirleri, faaliyetlerinden dolayl Gruba ekonomik getiri saglanma Olaslhgl oldugu ve soz konusu gelirin guvenilir olarak ol9iilebilmesinin miimkiin oldugu zaman muhasebele~tirilir. Grubun cari ve onceki Yllda hasllatl, gayrimenkul satl~ gelirleri, gayrimenkul kira geliri ile Profilo Ah~veri~ Merkezi sinema gi~e vb gelirlerden ve bilet satl~ gelirleri ile acente komisyon gelirlerinden olu~maktadlr. (Dipnot 33). Gayrimenkul Kiralamalarmdan Elde Edilen Kira Gelirleri: Kiralanan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, mii~terilerle yapllan ilgili kiralama sozle~mesi boyunca dogrusal yonteme gore gelir kaydedilmektedir ve donemlerinde Grup; Profilo Ah~veri~ Merkezi ile Profilo i~ Merkezinden kira geliri elde etmi~tir. (Dipnot 33). Gayrimenkul Satl~larmdan Elde Edilen Gelirler: Gayrimenkuliin riskinin ve faydasmm allclya transfer oldugu, gelir tutarmm guvenilir bir ~ekilde hesaplanabildigi durumda gelir olu~mu~ sayllrr doneminde Grup, lstanbul-kartal ve Mugla-Bodrum'da yer alan gayrimenkullerin satl~mdan gelir elde etmi~tir doneminde ise, istanbul-kartal ve Mugla-Bodrum'da yer alan gayrimenkul satl~larma ilave olarak, arsa satl~l ile istanbul- Kaglthane'de yer alan gayrimenkul satl~larl yapllml~trr. (Dipnot 33). ii~kiii Taraflar: Grubun ili~kili taraflan ve bu taraflarla olan aktif, pasif ili~kileri, ili~ikteki mali tablolar iizerinde ayrl smlflandmlarak gosterilmi~tir. Buradaki ili~kili taraf deyimi; Grubun dogrudan yada dolayh olarak kontrol etmesi, Grubuniizerinde Onemli derecede etki "Sa-glayacakbir hakktn bultintnasl, Grup iizerinde ortak kontrole sahip olmasl yada bahsedilen herhangi bir bireyin yakm bir aile iiyesi olmasl, yada Gtubun i~tiraki, yonetim kurulu iiyesi, gene I miidiir gibi yoneticisi olmasl ili~kili taraf olarak adlandmlmaktadlr. (Dipnot 6). c;a1~anlarasaglanan Faydalara ii~kin Ka~lhklar Kldem tazminatl kar~lhgl; Grup 9ah~anlarmm t~ Kanunu uyannca emekliye ayrllmasmdan dogacak gelecekteki Olasl yiikiimliiliiklerin tahmini toplam kar~lhgmm bilan90 tarihindeki indirgenmi~ degerini ifade eder. TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" standardl, kldem tazminatl kar~lhgmm hesaplanmasl kapsammda, aktiieryal varsaynnlar (net iskonto oranl, emekli olma olaslhgma ili~kin kullanllan devir hlzl oranl vb.) yapllmasldl gerektirmektedir. Aktiieryal varsaylmlar ile gergekle~en arasmdaki fark diizeltmeleri ve aktiieryal varsaylmlardaki degi~ikliklerin etkileri, aktiieryal kazan9 / kaylplan olu~turmaktadlr. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yiirfirliige giren degi~iklik ile aktiieryal kazan9 / kaylplarm diger kapsamh gelir altmda muhasebele~tirilmesi zorunlulugu getirilmi~tir. ilgili degi~iklik ile Grup, TMS 19 "<;ah~anlara Saglanan Faydalar" standardl igerisinde belirtilen ge9i~ hiikiimlerine uyumlu olarak, aktiieryal kazan9 / kaylplarl diger kapsamh gelir altmda muhasebele~tirmi~tir. (Dipnot 23). YabanCIPara Cinsinden ~Iemler: YII i9inde gergekle~en yabanci paraya bagh i~lemler, i~lem tarihindeki T.C Merkez Bankasl tarafmdan ilan edilen doviz kurlarl kullanllarak TUrk Lirasl' na gevrilmektedir. Bilan90da yer alan yabanci paraya bagh varhklar ve bor9lar bilan90 tarihindeki T.e. Merkez Bankasl (TCMB) doviz kurlarl kullamlarak I~ukYIi'minli Midi MU,et. ik Vii'Detgtml1z nli'nlrtim A.~. An independent m of BKR International

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSALİDE OLMAYAN 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi")

$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile $irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi) GE H) V UKAS YEMINLI MALI M4AlliRLIK ye BAMMSIZ DENETIM $1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi") 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katmerciler Araç

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 97 FİNANSAL DURUM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 10 Eylül- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 10 Eylül- hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.)

(Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir.) ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 31 MART 2011 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu 1-2 Bilanço 3 Kar veya

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU DELTA MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Delta Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na Delta Menkul Değerler

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı