Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ý Ç Ý N D E K Ý L E R"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20 Haftanýn Testi...22 Üç Basamaklý Doðal Sayýlar...24 Romen Rakamlarý...26 Haftanýn Testi...28 Basamak Adlarý, Basamak Deðerleri...29 Haftanýn Testi...31 Sayýlarda Büyüklük - Küçüklük.33 Haftanýn Testi...36 Ritmik Saymalar ve Örüntü...37 Haftanýn Testi...42 Tek ve Çift Doðal Sayýlar...43 Haftanýn Testi...45 Ünite Deðerlendirme Testi...46 SUDOKU...48 B. ÝKÝNCÝ ÜNÝTE: TOPLAMA ÝÞLEMÝ VE ÞEKÝLLER DÜNYASI Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi49 Haftanýn Testi...51 Eldeli Toplama Ýþlemi...53 Haftanýn Testi...55 Zihinden Toplama Ýþlemi

2 Toplamý Tahmin Etme...58 Haftanýn Testi...60 Paralarýmýz...61 Problem Çözelim...63 Haftanýn Testi...64 Problem Çözme...65 Haftanýn Testi...67 Doðru, Doðru Parçasý, Iþýn...69 Doðru Çeþitleri...71 Haftanýn Testi...72 Simetri, Örüntü ve Süslemeler..73 Haftanýn Testi...76 Alan...77 Haftanýn Testi...81 Ünite Deðerlendirme Testi...82 Genel Tarama Testi...84 SUDOKU...86 C. ÜÇÜNCÜ ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Doðal Sayýlarla Çýkarma Ýþlemi87 Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi.89 Haftanýn Testi...91 Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulma...93 Problem Çözelim...94 Haftanýn Testi...95 Zihinden Çýkarma Ýþlemi...97 Haftanýn Testi...99 SUDOKU Problem Çözme Haftanýn Testi Verilmeyen Rakamý Bulma

3 Haftanýn Testi Açýlar 109 Açý Çeþitleri Açýlarýna Göre Düzlemsel Þekiller Haftanýn Testi Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember Haftanýn Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Tarama Testi Genel Tarama Testi SUDOKU Ç. DÖRDÜNCÜ ÜNÝTE: ÇARPMA ÝÞLEMÝ VE UZUNLUKLARI ÖLÇME Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Haftanýn Testi ve 100 Ýle Kýsa Yoldan Çarpma Haftanýn Testi Problem Çözme Uzunluk Ölçü Birimleri Haftanýn Testi Uzunluklarý Ölçme Problem Çözelim Çevre 145 Haftanýn Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Tarama Testi Genel Tarama Testi

4 D. BEÞÝNCÝ ÜNÝTE: BÖLME ÝÞLEMÝ VE ÖLÇME Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi.155 Haftanýn Testi Kalanlý Bölme Ýþlemi Haftanýn Testi Problem Çözme Haftanýn Testi Dört Ýþlem Problemleri Haftanýn Testi Kesirler Haftanýn Testi Kesirlerde Büyüklük - Küçüklük Haftanýn Testi Kesir Problemleri Haftanýn Testi Zamaný Ölçme (Saat) Haftanýn Testi Sývýlarý Ölçme Problem Çözme Haftanýn Testi Tartma Haftanýn Testi Eðlenceli Performans Çalýþmasý Ünite Deðerlendirme Testi Ünite Deðerlendirme Testi Genel Tarama Testi Genel Tarama Testi Genel Tarama Testi Genel Tarama Testi E. CEVAP ANAHTARI

5 1. ÜNÝTE Þekiller ve Sayýlar NOKTA Kazaným Modellerle noktayý gösterip isimlendiririm. Aþaðýdaki nokta modellerini inceleyiniz. H Bu, H noktasýdýr. Cümle sonlarýna nokta konulur. Haberiniz var mý? Yýldýzlarýn renkleri sýcaklýklarýna baðlýymýþ. Sýcaklýðý fazla olan yýldýzlarýn rengi beyaz, sarý, turuncu olabilirken düþük sýcaklýktaki yýldýzlarýn rengi kýrmýzý olurmuþ. Noktanýn kullanýldýðý yerleri maddeler hâlinde aþaðýya yazýnýz. okn r i e e b tan Sizc n kaç r? e a tad u geç r doð... 9

6 DÜZLEM Adým, soyadým:... Tarih:.../.../20... Kazaným Düzlemi ve düzlemsel þekilleri modelleri ile öðrenirim. Düzlem ve Modelleri Pýnar Öðretmen, düzlemi size tarif ediyor. Üzerinde girinti ve çýkýntýsý olmayan düz yüzeylere düzlem denir. Düzlem: Düzdür. Girintili, çýkýntýlý deðildir. Sýnýrsýz büyüklükte olabilir. Aþaðýdaki düzlem modellerini inceleyiniz. Yüzeylerin adlarýný yazýnýz. Kitabýn yüzü

7 Aþaðýdaki nesnelerde düzlem olmayanlarý bulup iþaretleyiniz. Düzlemsel Þekil Modelleri Aþaðýdaki düzlemleri ve düzlem üzerindeki þekilleri inceleyiniz. Aþaðýda düzlemleri oluþturan þekil modellerinin hangi düzlemsel þekle benzediklerini noktalý yerlere yazýnýz

8 GEOMETRÝK CÝSÝMLER VE MODELLERÝ Adým, soyadým:... Tarih:.../.../20... Kazaným Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasý, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtirim. KÜP köþe KÜRE KARE PRÝZMA köþe kenar (ayrýt) Küpün 8 köþesi, 12 kenarý vardýr. 6 eþit yüzeyi vardýr. PiRAMÝT tepe Kürenin yüzü eðri yüzeydir. Kenar ve köþesi yoktur. kenar kenar 8 köþesi, 12 kenarý vardýr. 6 yüzeyi vardýr. Alt ve üst yüzeyler kare, diðer yüzeyler dikdörtgendir. DÝKDÖRTGEN PRÝZMA köþe köþe Piramidin tabaný hangi þekilse o ismi alýr. Yukarýdaki, kare piramittir. Tabaný üçgense üçgen piramit, tabaný dörtgense dörtgen piramit denir. kenar Dikdörtgenler prizmasýnýn 8 köþesi, 12 kenarý vardýr. 6 yüzeyi vardýr. Karþýlýklý yüzeyler birbirine eþittir. KONÝ tepe noktasý Koninin daire biçiminde tabaný ve bir tepe noktasý vardýr. Köþesi ve kenarý yoktur. SÝLÝNDÝR üst taban yan yüzey alt taban Silindirin 3 yüzeyi vardýr. Kenarý ve köþesi yoktur. ÜÇGEN PRÝZMA köþe kenar 6 köþesi, 9 kenarý vardýr. 5 yüzeyi vardýr. Yan yüzeyleri dikdörtgendir. Alt ve üst tabanlarý üçgendir. 12

9 Aþaðýdaki geometrik cisimlerin kenar (ayrýt), köþe ve yüzeylerinden en az birini gösteriniz. Aþaðýdaki nesnelerin hangi geometrik cisimlerden oluþtuklarýný söyleyiniz. Aþaðýdaki örneði inceleyiniz. Sonra iki çemberi iki doðru parçasýyla birleþtiriniz. Dikdörtgenleri de köþelerinden doðru parçalarýyla birleþtiriniz. Hangi geometrik cisimlerin oluþtuðunu altlarýna yazýnýz. Aþaðýdaki nesnelerle isimlerini örnekteki gibi eþleþtiriniz. dikdörtgenler prizmasý küre küp üçgen prizma koni silindir kare prizma piramit 13

10 GEOMETRÝK CÝSÝMLER VE YÜZEYLERÝ Adým, soyadým:... Tarih:.../.../20... Kazaným Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açýp bu yüzlerin birer düzlemsel þekil olduðunu gösteririm. Bu küp kutunun açýlmýþ hâlini merak ediyor musun? Evet, haydi açalým ve görelim! Ortaya 6 tane kareden oluþan bir þekil çýktý. 4 Demek ki küpün 6 yüzeyi var. Siz de evinizdeki bir diþ macunu kutusunu dikkatlice açýnýz. Ortaya çýkan þekli aþaðýya çiziniz. Kaç yüzey elde ettiniz? Diþ macunu kutusunun þekli hangi prizmayý oluþturur? Aþaðýdaki açýnýmlarýn hangi geometrik cisme ait olduðunu noktalý yerlere yazýnýz

11 Yandaki düzlemsel þekil, noktalý yerlerden katlanarak bir kutu hâlini alýyor. Acaba bu kutu hangi geometrik cismi oluþturur? Ayrýtý ve köþesi olmayan geometrik cisimler hangileridir?......, Aþaðýdaki açýnýmlardan hangisi küp oluþturmaz? Niçin? Aþaðýdaki tabloda boþ býrakýlan yerleri doldurunuz. Cisimlerin açýnýmlarýný bir kâðýda çizip modellerini oluþturursanýz istenilen bilgileri daha kolay bulursunuz. Geometrik Cisimler Yüzey Kenar (Ayrýt) Köþe küp 6 12 dikdörtgenler prizmasý üçgen prizma kare prizma koni silindir küre Evinizde bir küp oluþturunuz. Üzerine aþaðýdaki gibi þekiller çiziniz. Sorularý cevaplayýnýz. Küpün tabanýnda hangi þekil vardýr?... Yýldýzýn karþýsýnda hangi þekil vardýr?... Kalbin karþýsýnda hangi þekil vardýr?... 15

12 Adým, soyadým :...Tarih:.../.../ Yandaki süt kutusu þekli aþaðýdakilerden hangisine benzer? AAA A) dikdörtgenler prizmasý B) silindir C) küp 5. Aþaðýdaki nesnelerden hangisi kare prizmaya benzer? CCC A) B) C) 2. Aþaðýdakilerden hangisi geometrik cisimdir? BBB A) B) C) 3. Yandaki þapka hangi geometrik cisme benzemektedir? BBB Coþku Yayýnlarý 6. Aþaðýdakilerden hangisi düzlem modeli deðildir? CCC A) futbol sahasý B) masanýn üstü C) iðnenin ucu 7. Aþaðýdakilerden hangisinin 5 yüzeyi vardýr? AAA A) B) A) küp B) koni C) küre C) 4. Üçgen prizmayý yüzeye açtýðýmýzda kaç tane üçgen oluþur? AAA A) 2 B) 3 C) 4 8. Aþaðýdakilerden hangisinin modeli ile bir çember çizilemez? AAA A) küre B) silindir C) koni 16

13 9. Açýnýmýnda iki tane çember, bir tane dikdörtgen yüzeyi olan geometrik cisim hangisidir? CCC A) B) C) 12.Bir elmayý küre olarak kabul edersek kürenin yüzeyini elmanýn hangi bölümü oluþturur? CCC A) çekirdeði B) sapý C) kabuklarý 10. Elimdeki cismi yüzeye açtýðýmýzda 2 tane kare ve 4 tane dikdörtgen oluþuyor. Metin in sözünü ettiði cisim aþaðýdakilerden hangisidir? AAA A) Kare prizma B) Dikdörtgenler prizmasý C) Üçgen prizma Coþku Yayýnlarý 13.Yandaki düzlemde aþaðýdaki hangi þekil modeli yoktur? CCC A) üçgen B) kare C) dikdörtgen 14.Aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? BBB A) Dünya modeli küreye benzer. B) Bir dondurma külahý silindire benzer. C) Küpün bütün yüzeyleri birbirine eþittir. 11.Yandaki iki kareyi köþelerinden, doðru parçalarýyla birleþtirirsek hangi geometrik cismi elde ederiz? BBB A) silindir B) küp C) üçgen prizma 15.Aþaðýdakilerden hangisinin iki yüzeyi ve bir köþesi vardýr? BBB A) B) C) Veli imza:... 17