Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr"

Transkript

1 Prof. Dr. Arif Ersoy: Ýthal Kopya Anayasa ile Türkiye týkanmýþtýr Beraberindeki Partili heyet ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy Türkiye olarak zor bir süreç üzerinden geçildiðini belirterek yüz yýl önce yabancýlar tarafýndan oynanan oyunlarýn bu süreçte de tekrar sahneye konduðunu ifade etti. Ersoy mevcut anayasayý çorbaya benzeterek ' Yýllarca yabancý çorba içirilmek zorunda býrakýldýk. Bundan sonra yerli çorba içmenin zamaný gelmiþtir" þeklinde konuþtu. Ersoy, Neden 12 yýl önce deðilde þimdi adaysýnýz sorusuna ise," O günün þartlarýnda bana ihtiyaç duyulduðunu düþünmedim. Bugün bölgemiz dahil olmak üzere yangýn var. Hortum kimin elinde ise ona yardýmcý olmak gerekiyor. Ülkemizin temel sorunu Ýthal Kopya Anayasasýndan kurtulmaktýr. Bozukluk arýza sistemden geliyor. Sistem bozuk olduktan sonra baþýna kimi koyarsanýz koyun sorun çözülmez. Bozuk çark ile kaliteli mal üretilmez. Zor günde gerek ülkemize gerekse þehrimize faydalý olmak adýna davet edildim geldim aday oldum" þeklinde konuþtu. Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! 27 ÞUBAT 2015 CUMA 40 KURUÞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsýnda bulundu Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk DA Pankobirlik Baþkaný Melendiz,Pehlivan'ýn iddialarýna 'iftira' dedi Defterdar Ali Solmaz: Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr Þükrü Demiray 3 de "TBMM, Hocalý Katliamýný soykýrým olarak kabul etmeli" Sayfa 3 DE Alaca Ziraat Odasý'nda yeniden seçim heyecaný Ýptal edilen Alaca Ziraat Odasý seçimleri ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýlhan Yýlmaz, seçim sandýklarýnýn saat 17.00'da açýlmasý gerekirken 12.40' da açýlmasý iddiasýyla 2 delegenin "oy kullanamadýklarý gerekçesiyle Ankara Yüksek Seçim Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla itiraz ettiklerini belirtti. Tiyatro yýldýzlarý Çorum'a gelecek Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. Mustafa Arýkoðlu'nun, Facebook ve Twitter hesaplarýndan yaptýðý duyuruya göre, "Dünyanýn Sonu.Net", "Düþ Yakamdan" ve "Pardon Bekar... 4 de 2 de "2071'e kadar yepyeni bir medeniyet inþaa edeceðiz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ýskilip, Oðuzlar, Dodurga, Kargý ve Osmancýk'ta ziyaretlerde bulundu.burada Parti teþkilatlarýný ziyaret eden Yaþar Uðurlu yaptýðý konuþmalarda AK Parti'nin 2071'e kadar yepyeni bir medeniyeti inþaa edeceðini söyledi. 3 DE Defterdar Ali Solmaz, beraberinde Defterdar yardýmcýsý Mehmet Turan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ den oluþan heyet ile birlikte 26. Vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Genel Yayýn Müdürümüz Nadir Yücel'in yaný sýra gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ da "Çorum OSB tecrübemizi Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemler tamamlanýrken, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, 'onay' niteliðindeki son imzasýný da atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Buna göre Osmancýk OSB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 20 ortaklýðýyla kuruldu. hazýr bulundular. Defterdar Ali Solmaz vergi haftasý münasebeti ile gazetemiz adýna Zekeriya Yurttaþ'a kalem hediye etti. Sadece yýlýn 1 haftasýnda deðil, bütün haftalarýnda vergi kaybý ve vergi adaletinin saðlanmasý adýna bilinçli olmanýn önemine deðinen Defterdar Ali Solmaz," TSO baþkaný sayýn Baþaranhýncal'ýnda ziyarette... Osmancýk için kullanacaðýz 5 DE "28 Þubat'ýn izleri geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silindi" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, 28 Þubat post-modern darbesinin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayýnýn demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak... 6 DA 3 DE Akçal'dan Turan Atlamaz'a hayýrlý olsun 2 DE Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Akçal'dan Turan Atlamaz'a hayýrlý olsun YILDIZ AJANDA Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz' ý makamýnda ziyaret etti.kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal yaptýðý konuþmada, "Kaymakamýmýza öncelikle yeni çalýþma yerinin hayýrlý olmasýný dilerim. Baþkanýmýzýn buralara geliþi Çorum ve Samsun illeri arasýnda YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) yeni baðlarýn kurulmasýna vesile olacaktýr. Deðiþik sektörlerde iþbirliði açýsýndan önemlidir. Turan Atlamaz Bey' in Çorum Belediye Baþkanlýðý döneminde TOKÝ iþbirliðiyle baþlatmýþ olduðu 'Kentsel Dönüþüm Projesi' özellikle Devane, Farabi ve Arasta bölgesine büyük deðiþimler getiriyor, þehri bambaþka bir kimliðe bürüdü. Çorum' un diðer mahallelerinde olduðu gibi Kunduzhan Mahallesi'nde de Turan Atlamaz Bey' in çok emekleri var. Mahallelerimize çok büyük hizmetler yaptý. Kunduzhan Mahalle muhtarý olarak mahalleme ve Çorum Ýline yaptýðý çalýþmalar nedeniyle þahsým, tüm mahalleli ve Çorumlular adýna eski Baþkanýmýz ve Kaymakamýmýz Turan Atlamaz'a sonsuz teþekkür ediyorum" dedi.muhtar Akçal'a ziyaretten dolayý teþekkür eden Turan Atlamaz, "O dönem Çorum'da baþarýyla uygulamaya baþladýðýmýz 'Kentsel Dönüþüm Projesi' nin meyvelerinin alýndýðýný görüyor ve duyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Þehrin belirli yerlerinde benzer projelerin hayata geçirilmesiyle Çorumun çehresini deðiþtirerek, daha modern bir kent haline getirilmesi mümkün. Önemli olan vatandaþlarýn bu projelere sahip çýkmasýdýr. Emeði geçen herkese selam, sevgi ve þükranlarýmý sunarým" ifadelerini kullandý. Tiyatro yýldýzlarý Çorum'a gelecek Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. Mustafa Arýkoðlu'nun, Facebook ve Twitter hesaplarýndan yaptýðý duyuruya göre, "Dünyanýn Sonu.Net", "Düþ Yakamdan" ve "Pardon Bekar mýsýnýz" adlý oyunlar 16 Mart-16 Nisan tarihleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Uzun zamandýr gösterimde olan fakat Çorum'da ilk kez sahnelenecek oyunlarla birlikte Çorumlu tiyatro severler, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Dost Elver, Tuðba Özay, Kahraman Sivri, Eray Türk gibi ünlü yýldýzlarý peþ peþe izleme fýrsatý bulacak. 16 Mart'ta Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafýndan sahnelenecek "Dünyanýn Sonu.Net" ile baþlayacak olan oyun programý, 29 Mart'ta Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nun sergilediði "Düþ Yakamdan" ve 16 Nisan'da Ahmet Çevik Tiyatrosu ekibinin sahnelediði "Pardon Bekar mýsýnýz" ile devam edecek. Ýmsâk : 04:46 Güneþ : 06:11 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:03 Akþam : 17:37 Yatsý : 18:55 Doruktan senin için kopardým bu çiçeði O sarp bayýrdan hani, suya iner eteði Kartalýn bildiði yalnýz ve yaklaþabildiði Sessizce seprilmiþti kayanýn çatlaðýnda. Gölgeler yýkýyordu burnun saðrýlarýný Açýkça görüyordum: bir yengi alanýnda Nasýl kýzýl ve parlak bir utku anýtý Olanca görkemiyle bir anda kurulursa Ýþte týpký öylece Güneþin gömülüp gittiði yerde gece Bulutlardan bir tak yapýyordu kendine. Yelkenliler bir bir erirken uzakta Birkaç çatý eðimli bir vadinin dibinde Parlayýp görünmekten ürker gibiydi sanki. Sevdiðim, senin için kopardým bu çiçeði! Evet, rengi uçuk ve koku yok tacýnda Çünkü kökü daðlarýn bu çetin yamacýnda Yalnýz su yosununun acý tuzunu içmiþ. Dedim ki: garip çiçek, þu tepenin üstünden Bulutlarýn, yosunun ve teknenin gittiði Uçsuz bucaksýzlýða yolcu olmalýydýn sen. Git öyleyse bir kalbin Herþyeden daha derin uçurumunda daðýl Baþka bir acun olan o göðüste sol artýk Göðün seni sular için yarttýðý besbelli Ben'se Sevda'ya adadým iþte seni! Rüzgar birbirine katýyordu sularý; Yavaþ yavaþ silinen Belirsiz bir ýþýk kalmýþtý yalnýz günden Ah! nasýl acýlýydým ve nasýl da derinden!.. Düþler içindeydim ve kapkaranlýk Gece Sonsuz titreyiþlerle doluyordu içime. Victor Hugo Necmettin Erbakan'ýn vefâtý - Þeyhülislâm Yahya Efendinin vefâtý (1644) - Oflu Hâcý Dursun Efendinin vefâtý (1977) - II. Cemre suya düþmesi Bir hayrýn yapýlmasýna sebep olan, o hayrý yapmýþ gibi sevâb kazanýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Bu Çiçek, Senin Ýçin HAVA DURUMU Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4563 2,4619 EUR 2,7981 2,8022 STERLiN 3,7808 3,7889 JPY YENi 2,0678 2,0728 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði tefsir dersleri devam ediyor. Her Cuma günü akþamý saat 21.00'da Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke-Der & Çorum ÝHH Dernek Merkezinde yapýlan dersleri Hafýz Yusuf Demirel sunuyor. Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Hemþirelik bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.Gazi oðlu 1995 doðumlu Mesut Kaþoturacak TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Pankobirlik Baþkaný Melendiz, Pehlivan'ýn iddialarýna 'iftira' dedi Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyerek, Ahmet Pehlivan'ýn iddialarýna yanýt verdi. Geçtiðimiz gün Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan'ýn düzenlediði basýn toplantýsýnda dile getirdiði iddialarýn tamamen iftira olduðunu belirten Melendiz, Pehlivan'ýn baþkanlýðý kaybetmesinin hezeyanýný yaþadýðý için böyle açýklamalarda bulunduðunu söyledi. Toplantý da açýklamalarýný sürdüren Ýsmail Hakký Melendiz, "Dün itibariyle Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Pehlivan tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýyla Kooperatif Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulumuz ve Çorum AK Parti Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya yönelik asýlsýz hiçbir gerçeðe dayanmayan sýrf Çorum kamuoyunda sansasyon yaratmak amaçlý iftira ve suçlamalarda bulunmuþtur. Öncelikle Çorum AK Parti Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya yönelik Kooperatifimiz nezdinde hukuksuzluk olduðu ve Sayýn Milletvekilimiz ve TBMM Ýdari Amirinin bu hukuksuzluðun arkasýnda durduðuna yönelik Sayýn Milletvekilimize isnatta bulunulmuþtur. Sayýn Uslu'nun hep desteðini gördük sayýn Milletvekilimizin kooperatifimizin yönetim iþleri ile hiçbir zaman ilgi ve alakasý olmadýðý gibi herhangi bir müdahalesi de asla söz konusu deðildir. Sayýn Milletvekilimizle geçtiðimiz günlerde Pankobirlik Genel Müdürümüz Taner Taþpýnar ile birlikte Kooperatifimizce Uðurludað ilçesine kurulacak çeltik fabrikasý ve çeltik sertifikalý tohum üretme tesisi için yer tahsisi ve fabrikanýn Çorum Uðurludað kurulmasý için destek talebinde bulunmak ve yardýmcý olunmasýný istemek amacýyla görüþülmüþ olup, Sayýn Milletvekilimizin destek ve giriþimleri ile de Uðurludað Belediyesince kurulacak çeltik fabrikasýna yer tahsisi yapýlmýþtýr. Sayýn Vekilimizle yapýlan görüþme içeriði bu husustan ibaret olup, Çorum için uðraþ veren ve tarafýmýza zaman ayýrýp bizimle ilgilenen vekilimize teþekkür etmek yerine fütursuzca yapýlan iftira ve saygýsýzlýðý kýnýyoruz. Böyle bir açýklamanýn Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan'ca yapýlmasý Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulumuzu derinden üzmüþtür.sayýn Vekilimiz Çorum'umuz ve Çorum çiftçimiz için bir þeyler yapmak üretmek için çalýþmakta iken Baþkanlýk iftirasý ve heveslileri olan Ahmet Pehlivan tarafýndan asýlsýz zan altýnda býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr.bu yolla Sayýn Vekilimizin çeltik fabrikasý kurmamýza destek olmasý engellenmek ve hizmetlerimiz baltalanmaya çalýþýlmaktadýr.bu durumu baþka hiçbir amaç ve gayesi de olamaz.sayýn Vekilimizi Çorum kamuoyu çok yakinen tanýmakta olup,hiçbir hukuksuzluðun ve usulsüzlüðün arkasýnda durmayacaðý herkesçe malumdur. Pankobirlik baþkanlýðýný kaybetmenin hezeyanýný yaþýyor. Yine Ahmet Pehlivan'ca yapýlan basýn açýklamasýnda Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Baþkanýmýza ve Yönetimimize yönelik, suç iþlendiði Kooperatifi zarara uðratýldýðý Kooperatifimizin Holding gibi kullanýldýðý þeklinde asýlsýz iftira ve ithamlarda bulunulmuþtur. Bu iftira ve ithamlarýn sebebi 2013 yýlý haziran ayýnda Kooperatif Yönetim Kurulunca Baþkanlýða seçilmemdir. Ahmet Pehlivanla birlikte 2008 yýlýnýn Nisan ayýnda Kooperatif Yönetim Kuruluna seçildik bu zamana kadar dört dönem Ahmet Pehlivanca Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapýlmýþtýr. Ne zamanki Kooperatif Yönetim Kuruluna Baþkan seçilmem üzere bu durumu hazmedememiþ o tarihten itibaren sürekli Kooperatif iþlerimizi baltalamaya, engel olmaya, yönetimi kilitleyip Kooperatifimizin çalýþmasýný engellemeye çalýþmýþtýr. Benim ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýmýn herhangi bir makam sevdasý olmayýp amacýmýz AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, 28 Þubat post-modern darbesinin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayýnýn Çorum çiftçimize en iyi þekilde hizmet etmek faydalý olmaktýr. Hiçbir zaman makam sevdamýz olmamýþtýr. Müfterilere meydaný býrakacak deðiliz göreve baþladýðýmýzdan bu yana gece gündüz mesai mefhumu olmaksýzýn çalýþtýk, çiftçimiz bu görevi tevdi ettiði sürece de çalýþmaya devam edeceðiz. Asýlsýz iftira ve yalanlara pabuç býrakacakta deðiliz. Biz buradayýz. Yaptýðýmýz iþler aldýðýmýz kararlar hepsi kayýtlýdýr. Kimseye verilemeyecek bir hesabýmýz yoktur. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliði þartlarýný kaybettiðim hususu tamamen gerçek dýþýdýr.2009 yýlýnda Leasingle aldýðým biçerdöverin Rusya'da baðlanmasý neticesinde biçerdöveri Türkiye'ye getirememem nedeniyle Leasing firmasýnýn þikâyeti üzerine tarafýma Ticari güveni kötüye kullanmaktan ceza verilmiþ ise de verilen ceza ertelenmiþ erteleme süresince de herhangi bir suç iþlemediðimden sicil kaydýmdan silinmiþtir. Olay bundan ibaret olup, Kooperatifler Kanunu 56.maddesi gereði Yönetim Kurulu Üyeliði þartlarýný kaybetmem söz konusu deðildir. Hukuktan ahkâm kesenlerin hukuka aykýrý bir þekilde iftira atacaklarýna, Türk Ceza Kanunu 51 ve 53. Maddelerini açýp okumalarýný ancak anlamayacaklarýný bildiðim için bir hukukçuya danýþmalarýný tavsiye ederim. Zaten konu yargýya intikal etmiþ bulunmakta olup, yargý gerekli kararý elbette ki verecektir. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Ancak þunu da belirtmek isterim ki bu iftiralarý atan müfteri Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Pehlivan da bu iftiralarýnýn hesabýný Çorum çiftçimize verir. Pankobirlik bilançosunun en iyi olduðu dönem bizim dönemimizdir. Kooperatifimizde zimmet çýktýðý hususu Kooperatifi zarara uðrattýðýmýz hususu tamamen gerçek dýþý olup, Kooperatifçe mazot satýþý yapýlýp kar elde edilmesi zimmetse biz bu zimmet suçunu iþlemeye devam edeceðiz. Yine Kooperatifin belirtilen borcu geçmiþten gelen bir borç olup, Kooperatifimiz bilançolarý incelendiðinde dönemimizde daha önceki döneme göre borçlarýmýzýn daha azaldýðý yýllardýr zarar eden Kooperatifimizin kar etmiþ olduðunu en iyi Ahmet Pehlivan bilmektedir.karýn aðrýsý da bu olup bir sonraki seçim için tarafýmýzý egale etmektir.zira geçtiðimiz ayda yapýlan Çorum Ziraat Odasý seçiminde aðýr hezimete uðramýþ Çorum çiftçimizden destek görememiþtir.bu hezimetini bu þekilde iftiralar atarak basýn yoluyla sansasyon ve gündem oluþturarak kapatmaya çalýþmaktadýr.bizde yargýnýn biran önce sonuçlanmasýný en iyi þekilde arzu ediyoruz.zira bizim Yönetim Kurulu Üyesiyle horoz dövüþü yaparak boþa geçirilecek zamanýmýz yoktur. Kimin kooperatifi çiftlik yaptýðý ortada kimin kooperatifin holding gibi kullandýðý Ahmet Pehlivan'ýn Baþkanlýk yaptýðý döneme bakýlýnca görülecektir. Ahmet Pehlivan Baþkanlýk yaptýðý 2008 yýlýnda Kooperatif sözleþmemize ve Kooperatif Kanununa açýkça aykýrý olmasýna raðmen Kooperatifimizde çalýþan personelimizi çýkartarak, oðlunu þartlarý taþýmadýðý halde muhasebe elemaný olarak iþe almýþ ve çalýþtýrmýþtýr. Oðlunun ayrýlmasý üzerine onun yerine tekrar yeðenini iþe almýþtýr. Kendi menfaati için hiçbir hukuk tanýmayanlarýn bugün kendi menfaatlerine dokunulduðu için ve yakýn akrabalarýnýn iþe alýnmadýðý için hukuktan bahsetmelerini ve hukuk ahkâmý kesmelerini Çorum çiftçisi ve kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Alaca makam odasý da tamamen yalandýr. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyemiz Ünal Coþkun'un kendine makam yaptýðý iddialarý da asýlsýz olup, iftiranýn nedeni tamamen Yönetim Kurulu Baþkaný seçilirken tarafýma oy kullanmasýdýr. Zira Alaca Satýþ Maðazamýzýn yapýmýna iliþkin kendi baþkanlýðý döneminde alýnmýþ ve yapýlmýþtýr. Makam odasý yapýldýðý iddia edilen Merkez binamýzda kullanýlmayan ve yer kaplayan eski eþyalar Alaca Þubemize gönderilmiþtir. Olay bundan ibaret olup kendi Baþkanlýðý döneminde altýna imza attýðý ve kendi yaptýðý iþe dahi iftira atmaktadýr. Anlatýlacak ve konuþulacak çok konu olup zamanýmýz buna yeterli deðildir. Ahmet Pehlivan tarafýndan yapýlan açýklama tamamen Ziraat Odasý seçimleri hezimetini unutturmaya yönelik sansasyonel ifadelerdir. Hiçbir gerçeklik payý yoktur. Ýddialar yargýya taþýnmýþ vaziyettedir. Yargýnýn vereceði her türlü karara saygýmýz sonsuzdur. Ancak bu tür açýklamalarla yargýsal sonucun etkilenmeye çalýþýlmasý kabul edilemez bir durumdur. Sayýn Çorum çiftçimiz ve kamuoyuna saygýyla þahsým adýna ve yönetim kurulum adýna sunuyorum" dedi. Melendiz, kendilerine iftira atýldýðýný, yaþananlardan dolayý 50 bin üyesi bulunan Birlik bünyesindeki çiftçilerden utandýðýný dile getirerek, göz altýna alýnma meselesinin de amcaoðluna kefalet yoluyla biçerdöver aldýðýný, borcu ödenemeyince alacaklýlarýn iþlem baþlatmasý nedeniyle 1 saat kaldýðýný söyledi. Basýn toplantýsýna Pankobirlik, Baþkan Vekili Þerafettin Çaldoðan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Coþkun'da katýldý. Yýlmaz MERT "28 Þubat'ýn izleri geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silindi" demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak postmodern bir müdahale olarak zihinlere kazýndýðýný vurgulayarak açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "28 Þubat müdahalesi, 27 Mayýsýn,12 Martýn,12 Eylülün devamý niteliðinde ayný zihniyetin, ayný görüþün eseri bir müdahaledir. 28 Þubat'ta farklý bir tarz iþlenmiþtir. Týpký öncekilerde olduðu gibi millet iradesi ve milletin kendisi hedef alýnmýþtýr. Seçimle gelen, yasalar çerçevesinde görev üstlenmiþ bir hükümet kirli senaryolar ve tertipler marifetiyle görevden uzaklaþtýrýlmýþ, siyaset dizayn edilmek ve vesayet altýna alýnmak istenmiþtir. 28 Þubat arkasýnda büyük bir enkaz býrakmýþtýr. Demokrasi ve ekonomi bu müdahaleden aðýr bir yara almýþtýr, bu ülkeye aðýr bedeller ödetmiþ, aðýr faturalar yüklemiþ Türkiye'nin kalkýnma ivmesini yavaþlatmýþ, iyice düþürmüþ, Türkiye'nin ilerleme hamlesine aðýr darbe vurmuþtur" dedi. Yüzlerce insanýn inançlarýndan, görüþlerinden, görünüþlerinden dolayý maðdur edildiðini belirten Bekiroðlu, "Bürokraside cadý avý baþlatýlmýþ hukuksuz iþten atýlmalar, sürgünler yaþanmýþ, fiþlemeler gerçekleþmiþtir. 28 Þubat sadece siyaseti deðil toplumu da dizayn etmek gibi niyet de sergilemiþ, ilk okullardan üniversitelere, kuran kurslarýndan camilere kadar her alanda düzenlemeler yapýlmýþtýr. Üniversite kapýlarýnda milletin evlatlarý rencide edilmiþ, bir çok kýz öðrenci inançlarýndan dolayý, kýlýk kýyafetlerinden dolayý eðitim hakkýndan dolayý mahrum býrakýlmýþtýr. Tarihimize kara bir leke olarak kazýnmýþ, bin yýl süreceði iddia edilen 28 Þubat'ýn izi geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silinmiþtir. Artýk bu tür müdahalelerin olmadýðý bir Türkiye'deyiz. Artýk demokrasi demiyoruz, ileri demokrasi diyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan kýnama Çorum Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Yönetimi okullarý hakkýnda, yanlýþ ifadeler kullanan bir özel koleji kýnadý.okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý konu ile ilgili yaptýðý açýklamada:"çorum'da iki yýldýr faaliyet gösteren özel bir kolej yeni kayýtlar için broþür bastýrmýþ ve okumuzda baþarýlý öðrencileri kendi kolejlerine almak için "neden tavsiye ediyorum" bölümü eklemiþtir. Ýlimizde en baþarýlý liselerden biri olan okulumuzdan nakil ile geçiþ yapan öðrencimizin söylediklerini çarpýtarak kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilmesine sebep olmuþlardýr. Hâlbuki okulumuzda yýllardýr özellikle son sýnýf öðrencilerine koçluk sistemine dayalý akademik ve soysal danýþmanlýk çalýþmalarý yürütülmektedir. Öðretmenlerimizin feragatleri ile öðrencilerimiz; yaz tatili dâhil olmak üzere deneme sýnavlarý, test ve dokümanlarý, hafta içi etütleri ve hafta sonu dersleri ile bütün eðitim aktiviteleri birebir izlenmektedir. Hatta baþka özel dershaneler öðretmenlerimizin uyguladýðý danýþmanlýk hizmetini beðenerek, öðretmenlerimizden ilgili dokümanlarý talep etmiþler ve kendi bünyelerinde uygulamaya baþlamýþlardýr. Bütün bu çalýþmalarýmýz sonucunda sadece 2014 yýlýnda 10 Týp Fakültesi,11 Mühendislik ve Mimarlýk,13 Hukuk Fakültesi olmak üzere ülkemizin güzide üniversitelerine öðrenci yerleþtirilmektedir. Böyle bir performansa sahip olan okulumuzun ve öðretmenlerimizin asýlsýz ithamlarý hak etmediðini düþünüyor, ilgili kolejin halkýmýz nezdinde özür dilemesini istiyoruz." "TBMM, Hocalý Katliamýný soykýrým olarak kabul etmeli" MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý'nýn yýl dönümü sebebiyle basýn açýklamasýnda bulundu. Ermenilerin 26 Þubat 1992 tarihinde tüm insanlýðýn gözü önünde Daðlýk Karabað Bölgesinin Hocalý kasabasýnda soykýrým yaptýðýný belirten Demiray, tarih boyunca savaþta asla sivilleri hedef almayan, tarihin her döneminde dünyaya insanlýk dersi veren Türk Milletinin Hocalý'da hunharca katledildiðini ifade etti. Hocalý'da yaþanan soykýrýmý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný vurgulayan Demiray, "TBMM'de acil olarak Soykýrýmýn kabul edilerek bu vahþetin dünyaya haykýrýlmasýný istiyoruz" dedi yýlýnda Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn 51 üyesinin Hocalý ile ilgili soykýrým ifadesi kullanma kararý almasý, ayrýca bugüne kadar Kolombiya, Meksika, Çek Cumhuriyeti Hocalý'daki soykýrýmý tanýmasýna raðmen; Türkiye Cumhuriyeti'nin ise Dýþiþleri Komisyonunda geçtiðimiz yýl sadece katliam ifadesi içeren bir bildiri yayýnlamakla yetindiðine dikkat çeken Demiray, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sinan Oðan tarafýndan Hocalý Soykýrýmýnýn Tanýnmasýný esas alan kanun teklifinin de AK Parti gurubunun oylarý ile reddedildiðini hatýrlattý. Zulme uðrayan Türkler olunca, bütün vicdanlarýn saðýrlaþtýðýna ve bütün gözlerin körleþtiðine vurgu yapan Demiray, "Onlar sanýyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak tarih susmayacak, Tarih sussa, hakikat susmayacak, Onlar sanýyorlar ki; bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabýndan kurtulamayacaklar, Vicdan azabýndan kurtulsalar tarihin azabýndan kurtulamayacaklar, Tarihin azabýndan kurtulsalar, Allah'ýn gazabýndan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandý. Dünyanýn halen Hocalý katliamýna sessiz kaldýðýný ve görmezden geldiðini sözlerine ekleyen Demiray, "Türk'ün çýðlýðý uluslararasý kamuoyunda hiçbir yanký bulmamaktadýr. Unutmasýnlar ki aziz milletimiz Soydaþlarýmýzýn ýrzýna, namusuna, þerefine, hayat ve varlýk haklarýna kast etmeye cüret eden Ermenileri lanetle ve nefretle hatýrlayacaktýr. Bu vesile ile katledilen bütün soydaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz" þeklinde kaydetti.

4 YILDIZ HABER 4 Alaca Ziraat Odasý'nda yeniden seçim heyecaný Ýptal edilen Alaca Ziraat Odasý seçimleri ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýlhan Yýlmaz, seçim sandýklarýnýn saat 17.00'da açýlmasý gerekirken 12.40' da açýlmasý iddiasýyla 2 delegenin "oy kullanamadýklarý gerekçesiyle Huzur Akademisi programý baþlýyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn Huzur Akademisi programý 1 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak.kadýnlara yönelik olarak yapýlacak programa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýlacak.halka açýk olarak devam eden konferanslarýn sonucunda 1 Mart Pazar günü itibariyle baþlayacak olan huzur akademisi derslerine geçileceðini belirten Hatice Dilek Öztürk ders programýnýn katýlýmcýlara bir nitelik kazandýracaðýný ve coþkulu ihlaslý bir azim ve çalýþma ile dört yýl sürdürmeyi planladýklarýný söyledi.hatice Dilek Öztürk program ile ilgili görüþlerini þöyle dile getirdi: "Allah için doðru iþler yapabilmeyi hedeflemiþ, öðrendiklerini yaþamakla kalmayýp anlatmak ve Allah'ýn dininin havarileri olmak isteyen genç kýzlarýmýzý ve haným kardeþlerimizi bu programa dâhil etmeye çalýþtýk Eðitime katýlan kardeþlerimizle tüm taassuplarý bir kenara býrakýp ortak deðerlerimiz ve doðrularýmýz çerçevesinde ümmetin vahdetine katkýda bulunacak bir çalýþma olmasý için, Rabbime dayanýyor ve yardýmýný diliyorum. Bu dava hepimizin yüklenmesi gereken bir dava ise, herkesin taþýn altýna elini koymasýný bekliyoruz. Bu nedenle; ilkokul mezunlarý da dâhil, ev hanýmý veya bir meslek edinmiþ, orta öðretim düzeyinde, lise veya üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu yahut doktora yapan Ankara Yüksek Seçim Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla itiraz ettiklerini belirtti. Ankara Yüksek Seçim Kurulu'nun ise yapýlan itirazý deðerlendirerek, 8 Þubat tarihinde yapýlan seçimlerin iptal edildiðini ve Alaca Ziraat Odasý seçimlerinin önümüzdeki günlerde yenileneceði yönünde karar verdiðini öðrendiklerini dile getiren Yýlmaz, görev tekrar devraldýklarýný ve odayý seçime götüreceklerini söyledi. Baþkan Ýlhan Yýlmaz açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bizim tek amacýmýz ne olursa olsun seçimlerin hakkaniyet içinde ve usulüne uygun bir þekilde yapýlmasýdýr. Sayýn Hüseyin Kaya ve ekibi de çok yakýn ve deðerli arkadaþlarýmýzdýr, eminim onlarda Odamýza çok deðerli hizmetler vereceklerdi. Ancak ortada yapýlan bir yanlýþ ve usulsüzlük varsa buna itiraz etmekte yine bizim çiftçilerimize karþý bir sorumluluðumuzdur. Seçimlerin yenilenmesi ortadaki þaibenin kalkmasý açýsýndan gereklidir. Tekrarlanacak seçimlerde yeniden adaylýðýmý açýklýyor ve huzurlu, sükunetli bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyor, yaðýþlý geçen bir kýþ mevsiminin ardýndan çiftçilerimize yeni üretim sezonunda bol ürün bol kazanç diliyorum." kardeþlerimizi de ayný kadronun içine dâhil etmek düþüncesinde olduk ki, buluð çaðýný aþmýþ "salih kul" olmayý zaten baþarmasý gerekenleri, ortak bir gündemle eðitmenin rahmetini tadalým. Ayný aileden, ayný sülaleden, ayný kurumdan kiþilerle ayný havayý solumanýn farkýný fark edecek ve çok mutlu olacaðýz. Bu yönü ile de benzeri olmayan bir çalýþma olduðunu dile getirdi. Neden böyle bir çalýþma; katýlýmcý kardeþlerimi, yaþlarý, eðitimleri, medeni hal ne olursa olsun, ayný kitaptan hesap vereceðimizin þuuruna erdirmek ve birlikte iþ yapabilme yetimizi geliþtirmek istiyoruz. Biliyoruz ki iþlevsiz bilgi yüktür. Üstünlük ise ancak takva iledir. Bu eðitim neticesinde, birbiri ile kaynaþmýþ, çok farklý kapasitede, donanýmda, bilgi birikiminde veya meslekte kiþilerle, çok daha güzel nice çalýþmalarýn çekirdek kadrosunu da oluþturmuþ olmayý temenni ediyorum. Birlikte hareket edebilen, organize olmuþ þuurlu bir nesil yetiþtiðinde ise Rabbani yardýmý hak eder halde olursak, çok þey yapýlabileceðine inanýyorum. Gerçekten emsalleri arasýnda farklý yönleri ile özgün bir çalýþma olacaktýr. Dilerim Çorum'da da güçlü ve gayretli bir kadro ile Bismillah deyip baþlayacaðýmýz bu çalýþmayý hayýrla tamamlarýz." s Mahir ODABAÞI SÝVÝL SAVUNMANIN TARÝHÇESÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Tabiatýn var oluþundan bu yana her canlý, çeþitli tehlikelere karþý kendisini, yakýnlarýný, sevdiklerini, barýndýðý yuvasýný, üzerinde yaþadýðý topraðýný, yaþam için gerekli olan her þeyini savuna gelmiþtir. Hayvanlar yuvalarýný genellikle çeþitli tehlikelerin ulaþamayacaðý mekânlarda seçmiþlerdir. Ýlk gününden bu yana insanoðlu; tabiat olaylarýndan, vahþi hayvanlarýn tehlikelerinden, düþmanlarýnýn saldýrýlarýndan korunabilmek için, barýnaklarýný gerektiðinde bir gölün üzerine kurmuþlar, maðaralarda barýnmýþlar, zamanla yüksek tepeler üzerinde þatolar ve kaleler inþa ederek, kendilerini korumaya çalýþmýþlardýr. Doðal afetlere karþý halkýn korunmasý konusunda, öteden beri bir takým önlemler alýnýp uygulanmýþsa da bu önlemler, örgütsel ve yasal dayanaklardan yoksundu. I. Dünya savaþýna kadar, özellikle halkýn, savaþýn tehlikelerine karþý korunmasý için hiçbir giriþimde bulunulmadýðý, buna ihtiyaç da duyulmadýðý görülmektedir. Bunun nedeni, savaþ silahlarýnýn cephe gerilerine uzanacak menzile ve toptan yok etme gücüne eriþememiþ olmasýdýr. I. Dünya Savaþýndan sonra savaþýn ardýndan gelen yýllarda ülkelerin birçoðunda pasif korunma adý altýnda, halkýn türlü tehlikelerden korunmasýný amaçlayan önlemler getirilmiþ ve örgütler kurulmuþtur. Teknolojik geliþmeler, savaþ doktrinlerinde deðiþmelere neden olunca, buna paralel olarak pasif korunma örgütü de, deðiþen koþullarýn doðuracaðý sonuçlarý karþýlayacak biçimde deðiþtirilip geliþtirilmiþtir. II. Dünya Savaþýnda; - Savaþlarýn, cephelerden çok cephe gerilerini tehdit etmiþ olmasý,a - Askerden çok sivil halkýn ölmesi, - Bundan sonra çýkabilecek savaþlarýn da böyle süreceði düþüncesi, devletleri, sadece pasif korunma önlem ve örgütünün halký koruyamayacaðý sonucuna götürmüþ, sivil savunma bu sonuçtan çýkmýþtýr. Avrupa ülkelerinin çoðunda sivil avunma II. Dünya savaþý sýrasýnda, savaþýn içinde kurulmuþ, gerçek bir deneyimden geçmiþ, yararýný kanýtlamýþ bir örgüttür. Sivil savunma, savaþýn ardýndan gelen yýllarda da, savaþ teknolojisindeki ilerlemelere uygun bir geliþme göstermiþtir. Ýlk kez bu savaþta halka karþý kullanýlan Atom silahlarý bundan sonra daha büyük bir geliþme göstermiþ Termonükleer silahlar imal edilerek savaþ alanýnda kullanýlabilecek duruma getirilmiþtir. Kýsaca Nükleer silahlar diye adlandýrýlan bu silahlar ile Biyolojik ve Kimyasal silahlar da sivil savunmanýn önemini daha çok artýrmýþtýr. Bugün sivil savunmanýn önemini benimsemiþ tüm dünya ülkeleri, sivil savunma örgütlerine bütçelerinden küçümsenemeyecek kaynaklar ayýrmaktadýrlar. Sivil Savunma: "Düþman taarruzlarýna, tabii afetlere ve büyük yangýnlara karþý; halkýn can ve mal kaybýnýn asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teþekküllerin korunmasý ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ýslahý, savunma gayretlerinin sivil halk tarafýndan azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatýnýn muhafazasý maksadýyla alýnacak her türlü Silahsýz, Koruyucu ve Kurtarýcý tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder." þeklinde tarif edilmektedir. Sivil savunmanýn amaçlarý: Halkýn can ve mal kaybýnýn en az düzeye indirilmesi, hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluþlarýn korunmasý, bu kurum ve kuruluþlarýn etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarým ve yenileþtirmenin yapýlmasý, savunma çabalarýnýn sivil halk tarafýndan en geniþ ölçüde desteklenmesi, cephe gerisi moralinin korunmasýdýr. Özetin özeti: ''En iyi dua tedbirdir'' ( imza: Hz Muhammed SAV) Topgül, destek istedi "Sosyal demokrasinin bir neferiyim" 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, dün de Ortaköy ve Ýskilip ilçeleri ile Aþdaðul beldesi ve merkeze baðlý köyleri gezdi. Ýskilip CHP Ýlçe Baþkanlýðý baþta olmak üzere Aþdaðul ve Ortaköy'de faaliyet gösteren esnaflarý ve Pazar yerini ziyaret eden Cengiz Atlas, vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Merkeze baðlý bazý köyleri de ziyaret eden Atlas, köy halkýnýn dert ve sýkýntýlarýný kendi aðýzlarýndan dinledi. CHP Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, sosyal demokrasinin bir neferi olduðunu yineledi. Ülkemizde hukukun, demokrasinin ayaklar altýna alýndýðý þu günlerde her türlü demokratik mücadelelerini sürdürdüklerinin altýný çizen Atlas, "Ancak bugün üzerimize düþen daha büyük görevler olduðunu düþündüðümden partimden milletvekili aday adayý olmaya karar verdim. Çorum'un her yerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn hakkýný aramak için, iþçinin, esnafýn, köylünün hakkýný aramak için milletvekili aday adayý oldum" dedi. CHP'nin ön seçim kararýný da deðerlendiren Cengiz Atlas, "Ön seçim olmazsa olmazýmýz" diyerek, "Ön seçim demek örgüt demektir, emek demektir, temsiliyet demektir. Partimizi iktidara götürecek yöntemlerden biri de ön seçimdir. Ön seçim partimize dinamizm, inanç, heyecan getirmektedir" diye konuþtu. Tüm partililerden ön seçimde kendisine destek isteyen Atlas, "Çorum'u ve ülkemizi aydýnlýk yarýnlar bekliyor" þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Saim Topgül, 29 Mart'ta yapýlacak önseçim ve 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili hazýrlýklarýný sürdürüyor. Saim Topgül, gittiði yerlerde bir yandan milletvekili aday adayý olma gerekçelerini anlatýrken, diðer taraftan 7 Haziran'daki seçimlerde partisine destek istiyor. Dur-durak bilmeden tüm samimiyetleriyle seçim çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten CHP Çorum Milletvekili aday adayý Saim Topgül, "Gittiðimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karþýlaþýyoruz. Çorum'da CHP'yi en üst seviyeye getireceðimize hem halkýmýz, hem de biz ekibimizle inandýk. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmayacaðýz. 'Genç, dinamik, çalýþkan, halkýn içinde, halkla beraber, her zaman sizlerle' sloganý çerçevesinde çalýþmalarýmýzý yoðun bir tempoda sürdürüyoruz. Artýk deðiþim zamaný, yol verin birlikte deðiþelim ve birlikte yönetelim" dedi. AK Parti'nin büyük kan kaybý yaþadýðý bir dönemde yapýlacak 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði açýsýndan hayati öneme sahip olduðunu anlatan Topgül, "7 Haziran seçimleri ayný zamanda Türkiye açýsýndan hýrsýzlýk ve yolsuzluklardan arýnma seçimi olacaktýr. Büyük bir sabýrla sandýðý bekleyen Türk halký sandýkta mutlaka gerekeni yapacaktýr. Bu bakýmdan 7 Haziran seçimleri Türk halkýnýn CHP iktidarýyla aydýnlýk bir döneme uyanacaðý gün olacaktýr. 7 Haziran seçimlerinde halkýn iktidarýný kurmak için tüm Çorum halkýndan CHP'ye güçlü bir destek istiyoruz. Güç verin ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarýn hesabýný soralým. Destek verin açlýðý, sefaleti bitirelim. Katký verin iþçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafýn yüzünü güldürelim. Ülkede hep birlikte hakça bir düzen kuralým. Birlik içinde, dirlik içinde Türkiye'yi yeniden þaha kaldýralým" þeklinde açýklamada bulundu. Haber Servisi

5 HABER 5 HALK KONSERÝNE DAVETLÝSÝNÝZ 28 Þubat 2015 Cumartesi günü saat da Milönü Meydanýnda Çorumlu sanatçýlarýmýz Aþýk Gülabi ve Canan Baþkaya halkýmýza konser vereceklerdir. Konserimize tüm halkýmýz davetlidir. Halis DURKAYA CHP Ýl Binasýnda Milletvekilli aday adaylýðýný açýklýyor. Günün Programý * da CHP Ýl Binasý Aday Adaylýðý açýklamasý * da Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþý Hitit Üniversitesi, Baðcýlar'da tanýtýldý "Çorum OSB tecrübemizi Osmancýk için kullanacaðýz Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemler tamamlanýrken, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, 'onay' niteliðindeki son imzasýný da atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Buna göre Osmancýk OSB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 20 ortaklýðýyla kuruldu. Bilindiði gibi Osmancýk ilçesi Hamitler Mevkii'ne kurulacak olan OSB için yer tahsisinin ardýndan organizasyon yapýlanmasý da tamamlanmýþtý. Osmancýk OSB'nin ilk mütevelli heyet toplantýsý 6 Þubat 2015 tarihinde gerçekleþmiþ ve bu toplantýda Osmancýk OSB'nin mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu oluþturulmuþtu. Buna göre Mütevelli Heyet Baþkanlýðý'na Yakup Karaca (Çorum TSO) Baþkan Vekilliði'ne Ömer Bülent Karagöz (Osmancýk Belediyesi) ve üyeliklere Hamza Karataþ (Osmancýk Belediyesi), Kadir Eskiadamv (Osmancýk Belediyesi), Ýzzet Karakaþ (Osmancýk Belediyesi), Besim Özüdoðru (Osmancýk Belediyesi), Hüseyin Cebeci (Osmancýk Belediyesi), Çetin Baþaranhýncal (Çorum TSO), Sakin Bilge (Çorum TSO), Aytaç Baba (Çorum TSO), Hakan Okudan (Çorum TSO), Muharrem Sarýaslan (Çorum TSO), Ömer Arslan (Ýl Özel Ýdaresi), Fatih Mehmet Þahbaz (Ýl Özel Ýdaresi) ve Mehmet Yücel (Ýl Özel Ýdaresi) seçilmiþti. Osmancýk OSB Yönetim Kurulu ise; Baþkan Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Vekili Hamza Karataþ ve üyeliklere de; Kadir Saðlam, Sakin Bilge, Ömer Arslan, seçilmiþti. Denetim Kuruluna da Ömer Bülent Karagöz ve Muharrem Sarýaslan getirilmiþti. Osmancýk OSB'nin son olarak idari anlamda yapýlanmasýyla gerekli resmi iþlemler tamamlanýrken, süreç Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn onayýna sunulmuþtu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da 24 Þubat 2015 tarihinde gerekli imzalarý atmasýyla Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi, resmen kuruldu. Osmancýk OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn süreci hassasiyetle takip ettiðini belirterek "Sayýn Milletvekilimiz Cahit Baðcý, resmi sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan geliþen bürokratik süreci de takip ederek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn onayýnýn çok kýsa bir sürede alýnmasýný saðlamýþtýr. Ýlimizin kalkýnmasýna, sanayisinin geliþmesine, üretim ve istihdam yapýsýnýn güçlenmesine son derece katký saðlayacaðýna inandýðýmýz Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasýna saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Baþaranhýncal, Çorum OSB'den edindikleri tecrübe ile Osmancýk OSB'nin de cazibe merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini sözlerine ekledi. Fatih Maden'den Hattuþa'ya özel projeler Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Ýstanbul'da düzenlenen iki farklý eðitim fuarýnda öðrencilerle buluþtu. Baðcýlar Belediyesi ve Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün birlikte düzenlediði "Baðcýlar Kampüs" isimli uluslararasý üniversite tanýtým fuarý ile Final Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen "Üniversiteler Fuarý" isimli etkinliðe, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli katýldý. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin yetiþtirildiði bir kurum olan Hitit Üniversitesi, eðitim fuarlarýnda birçok kitleye ulaþma imkaný bularak standý ziyaret edenlere, bölümleri, programlarý, kontenjanlarý, puanlarý, öðrencilere sunduðu burslar, kýsmi zamanlý çalýþma imkaný, yurt dýþý öðrenci hareketliliði, kulüp faaliyetleri gibi birçok tanýtýcý bilgiler verildi. Üniversitenin tercih edilirliðinin daha da artmasý için "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedefleyen Üniversite, gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere Üniversitedeki eðitime ve sosyal hayata dair detaylý bilgiler verilerek "Hitit Üniversitesi"nde öðrenci olmak anlatýldý. Haber Servisi AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, 28 Þubat'ta gerçekleþtirilecek olan temayül yoklamasý öncesi tüm ilçe ve beldelere yönelik çalýþmasýný tüm hýzýyla devam ettiriyor.yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdiði ilçe gezilerinde ilçe teþkilatlarý tarafýndan coþku ile karþýlanan Fatih Maden, bu zamana kadar yaptýðý çalýþmalar hakkýnda partililere bilgi vererek yapacaklarý çalýþmalarý bir bir anlatýyor. ÝLÇE BAÞKANLARINA "ELÝF" HEDÝYE ETTÝ AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, ilçe teþkilat gezilerinde tüm ilçe baþkanlarýna "Elif" harfi yer alan tablo hediye etti. Siyasete yeni bir soluk kazandýrmak istediklerini, siyasetin elif gibi dik ve doðru vav gibi de mütevazý yapýlabileceðini göstermek istediklerini söyleyen Fatih Maden, ilçe baþkanlarýna kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teþekkür etti. AK Parti Ýlçe ve Belde teþkilatlarýnýn yaný sýra Çorum'daki STK'larý da ziyaret ederek dernek ve vakýf temsilcileriyle tek tek görüþen AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, Ýmam Hatip Lisesi yýllarýndan itibaren sürekli olarak STK'larla iç içe olduðunu, STK'larýn sorunlarýný ve çalýþmalarýnda ne türlü sýkýntýlarý yaþadýðýný çok iyi bildiðini söyledi. Milletvekili seçilmesi halinde de STK'larla iþbirliði içerisinde olacaðýnýn sözünü veren Maden, "Öðrencilik yýllarýmýzdan itibaren Milli Gençlik Vakfý, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Vakfý, Hitit Akademi Derneði ve Hukukçular Derneði gibi dernek ve vakýflarda gönüllü olarak yer aldým. Birçok projeyi arkadaþlarýmýzla birlikte hayata geçirdik. Ýnþallah görev bize verildiði takdirde yine bu projelere yine destek olmaya devam edeceðiz" dedi. Fatih Maden, Boðazkale Ýlçe Teþkilatý ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaretinde yaptýðý konuþmada Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Hattuþa'da çok sayýda ülke temsilcilerinin de katýlýmýný saðlayarak Uluslararasý Hitit Barýþ Yürüyüþü'nü ve Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istediklerini söyledi. Hattuþa'nýn barýndýrdýðý turizm potansiyeli bakýmýndan Türkiye'nin hatta dünyanýn sayýlý yerlerinden birisi olduðunu vurgulayan Maden, "Günümüzde en fazla ihtiyaç duyduðumuz þey hiç þüphesiz sevgi ve barýþtýr. Dünyanýn dört bir yanýnda akan kan ve göz yaþýnýn artýk sona ermesi, dünyadaki tüm insanlarýn kardeþliðin hakim olduðu bir dünyada hayatlarýný sürdürmesi bizlerin en büyük arzularýndan birisidir. Dünyada bilinen ilk yazýlý anlaþma Kadeþ Anlaþmasýdýr. Kadeþ, bir barýþ anlaþmasýdýr. Savaþýn sona ermesini, sevginin ve barýþýn hakim olmasý temennisiyle imzalanmýþ bir anlaþmaydý Kadeþ. Bizler de Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Çorum'da, Boðazkale'de Uluslararasý Kadeþ Barýþ Yürüyüþü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz. Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER Defterdar Ali Solmaz: Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr 6 Defterdar Ali Solmaz, beraberinde Defterdar yardýmcýsý Mehmet Turan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ den oluþan heyet ile birlikte 26. Vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Genel Yayýn Müdürümüz Nadir Yücel'in yaný sýra gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ da hazýr bulundular. Defterdar Ali Solmaz vergi haftasý münasebeti ile gazetemiz adýna Zekeriya Yurttaþ'a kalem hediye etti. Sadece yýlýn 1 haftasýnda deðil, bütün haftalarýnda vergi kaybý ve vergi adaletinin saðlanmasý adýna bilinçli olmanýn önemine deðinen Defterdar Ali Solmaz," TSO baþkaný sayýn Baþaranhýncal'ýnda ziyarette söylediði gibi elbette vergi hassasiyeti 1 haftaya sýkýþtýrýlmamalýdýr. 1 yýl'a yayýlmalýdýr. Birçok konuda örnek gösterilen Batý'nýn ve batýlý insanlarýn asýl vergi konusundaki hassasiyetleri örnek alýnmalýdýr. KDV ilk çýktýðýnda farklý yorumlarda beraberinde gelmiþti. Eskiden vergi yol su elektrik olarak size geri dönecek tabiri kullanýlýrdý. Bugün ise Vergilerin Refaha ciddi anlamda katký saðladýðýný söyleyebiliriz. Artýk 1 üst lig'e çýkalým. Her konuda olduðu gibi Vergi konusunda da Adalet çok önemlidir. Aslýnda Vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn temelinde toplanmasý gerekirken toplanamayan vergiler yer almaktadýr. Yaþanan yüzde 35 lik vergi kaybýnýn giderilmesi demek ayný zamanda yaþanmakta olan özellikle ekonomik sorunlarýn yüzde 35 nin de yok edilecek olmasý ile doðru orantýlýdýr. Kayýt dýþý, haksýzlýklarýn ve adaletsizliðin önününe geçilerek Ülkemizi ve vatandaþlarýmýzý daha müreffeh ve daha kaliteli bir yaþam þartlarýna kavuþmalarý adýna tüm vatandaþlarýmýzýn harcamalarýný kayýtlý yapmalarýndan tutunuz, mali müþavir meslektaþlarýmýza kadar tüm katmanlarýn kendi üzerlerine düþenleri hakkaniyet ve adaletli olarak gereðini yapmalarý herþeyden önce vatandaþlýk görevidir. Bu duygu düþünceler ile tüm mükelleflerimize vatandaþlarýmýza hayýrlý bereketli kazançlar diliyoruz" þeklinde konuþtu. "Hocalý katliamýný unutturmayacaðýz" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan, Hocalý katliamýnýn yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Azerbaycan'ýn Hocalý kasabasýnda Ermeniler tarafýndan 600'den fazla soydaþýmýzýn katledildiði, yüzlercesinin yaralandýðý ve bin 275 kiþinin rehin tutularak her türlü zulmün reva görüldüðü katliamýn üzerinden 23 yýl geçti. Eli kanlý Ermeni çeteleri, týpký Bosna'da Sýrp'larýn Boþnak Müslümanlara yaptýðý gibi, acýmasýzca katliamlar yaptýlar, Azerileri soykýrýma tabi tutarak topraklarýný iþgal ettiler. Dünyanýn tanýklýk ettiði bu katliam, insanlýk tarihine sürülen büyük bir lekedir" dedi. Erdoðan, "Ermenistan, iþgal ettiði tüm topraklardan geri çekilmeli, katliamýn sorumlularý, iþledikleri insanlýk suçunun hesabýný uluslararasý yargý organlarý önünde vermeli ve gereken cezaya çarptýrýlmalýdýr. Eðitim Bir Sen olarak, Hocalý katliamý ve Karabað'ýn iþgali esnasýnda þehit olanlar baþta olmak üzere, dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayanlarýn acýsýný acýmýz kabul ediyor; dün gibi tazeliðini koruyan acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyoruz" ifadelerini kullandý. Ortaköy'ün ismini deðiþtirme giriþimine tepki! MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin, düzenlediði basýn toplantýsýnda Ortaköy'ün isminin deðiþtirileceði yönünde basýnda çýkan haberleri takip ettiklerini dile getirerek bu giriþimde bulunan vekilleri bu sevdadan vazgeçmeye, Ortaköylülerden de bu giriþime karþý çýkmalarýný istedi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin dün saat 16.00'da MHP Ýl Binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek Ortaköy'ün isminin deðiþtirilecek olmasýna tepki göstererek açýklamalarda bulundu. Ergin, "Öncelikle geçen hafta içinde ege üniversitesinde PKK çeteleri tarafýndan kahpece ve kalleþçe þehit edilen Fýrat Çakýroðlu þehidimizi þükran ve saygý ile anýyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekânýn cennet olsun. Aziz þehidimizin ailesine yakýnlarýna, ülkücü camiaya, büyük Türk Milletine baþsaðlýðý diliyoruz. Bu gün bu basýn açýklamamýzýn amacý, geçen hafta basýnda yer alan Ortaköy ilçemizin isminin 'Þapinuva' olarak deðiþtirmek üzere iþlem baþlattýklarýný belirten bir milletvekillerimizin beyaný ile ilgilidir. Ortaköy ilçesi isminden memnundur. Kimsenin bu isimden bir þikayeti yoktur. Ortaköy'ün coðrafi þartlarýnýn getirdiði aðýr ulaþým durumu, merkeze uzaklýðý daðlýk ve engebesi arazi yapýsý bundan 56 yýl önce o günün vicdanlý ve saygýdeðer idarecileri tarafýndan dikkate alýnmýþ. Bu ilçenin insanlarýmýz bir kolaylýk saðlamak amacýyla 'Ortaköy' ilçe teþkilatý kurulmuþtur. O günden bu güne coðrafi þartlarda bir deðiþiklik olmamýþ. Bu süre içinde ilçe halký bazý hayati kazanýmlar elde etmiþti. Merkezi idarenin destekleriyle idari yapýda hizmetlerini Ortaköy halký resmi kurumlardaki eksiksiz müdürlüklerde alýyordu. Alýyordu diyorum, çünkü þimdi bu hizmetlerin birçoðu elinden geri alýnmýþtýr. Örneðin bu dönemde AK Parti'nin dönemi içinde bir ilçe nasýl yok edilir. Onun örneklerini gördük. Kurumlar birer birer kapatýldý veya cüceleþtirildi. PTT merkez müdürlüðü kaldýrýldý. Þubeye dönüþtürüldü 10 kiþi çalýþan kurumda 1 kiþi kaldý. Ýlçe devlet hastanesini kamu hastaneleri kapsamýndan çýkarýldý. Halk saðlýðý kapsamýnda icapçý durumuna düþürüldü. Deðil uzman doktor, zaman zaman pratisyen hâkim bile bulmak aylar sürüyor. Raporlu ilaç kullanan insanlar il merkezine taþýnýr olmuþlardýr. Adliye varken cezaevi kapatýldý. Ardýndan Adliye teþkilatý kapatýldý. Ziraat Odasý kapatýldý. Alaca Ziraat Odasý bünyesine alýndý. Ýlçe mal müdürlüðünde bir zamanlar 30 kiþinin çalýþtýðýný herkes biliyor. Bugün 5 kiþi ve geçici görevlilerle idare edilmeye çalýþýlýyor. Peki, bu ilçede birbirine destek olan bu kurumlarýn birer birer yok edilmesi ne anlama geliyor. Önemli miktarda nüfus kaybedildi. Hizmetlerde aksamalar ve gecikmeler oldu. Çünkü halk iþini baþka merkezlerden takip etmek durumunda kaldý. Eðitimde fýrsat eþitliði kaybedildi. Nüfus erozyonuna uðraþan ilçede iþ yerleri birer birer kapandý. Esnaf sayýsý giderek azaldý. Ýþsizlik had safhaya ulaþtý. 56 kilometrelik yolumuzun 1 saat sürdüðü herkesin malumudur. Yol güvenliði yoktur. Yollar standart dýþýdýr. Kýþ sezonunda ikinci grupta açýlmasý gereken güzergâhta yer almaktadýr. Halbuki ilden ile ilçeden ile baðlanan yollar devlet karayoludur. Hepsi ayný kategoridedir. Ortaköy- Amasya ve Ortaköy- Yozgat baðlantýlarýmýz, Amasya ve Yozgat sýnýrýna kadar yeni yenmiþ yapýlmýþ. Kýþýn bakýmý yapýlýr. Çorum il sýnýrýnda her þey birden deðiþir. Eski tas eski hamam. Bütün bu sorunlar varken ilçemin isim deðiþikliðinin birinci sýraya yükselmesi genel seçimler öncesi bir hezeyandýr diye düþünüyoruz. Sayýn milletvekillerimize buradan sesleniyorum. Biraz gerçekçi olunuz. Ortaköy'deki irtibatlý olduðumuz yetkililerinize sorunuz. Buranýn 24 kilometrelik hat uzunluðu olan bir kanalizasyon inþaatý iþi ihale edilmiþti. 2.2 milyon TL tutarýnda idi. Levhasý ilçe giriþinde dikili duruyor. Ýþ bitti mi? Deyiniz. Bu paranýn yüzde 50'si hibedir. DPT'den çýkarýlmýþtýr. Yüzde 50'si de 15 yýl vadeli iller Bankasý kredisidir. Ýþte maalesef bu projenin yüzde 50'si yapýlmýþtý. Yerel seçimlerden sonra meclis kararýyla geriye kalan kýsmý kanalizasyon sorunumuz yok denilerek iptal edilmiþtir. Kanalizasyon sularý baðlara bahçelere, derelere, yollara akmaktadýr. Gelin gezin ve görün diyoruz. Bu ilçede 270 dönüm alanda imar uygulamasý yapýlmýþtý. Bunun son durumu nedir? Diye sorunuz. Ýlçenin tek su kaynaðýnýn korunmasý ile ilgili kaynakta yapýlan kamulaþtýrma sonucunu bir bakýnýz. Kaynak içine hayvan besi ahýrý yapmak isteyen belediye meclisi üyeni bu ilçenin hayrýna çalýþýyor olamaz. Madem turizm belediyesiyiz alt yapýnýz tamam olmasý lazým öyle deðil m? Saðlýklý ve içilebilir bir suyunuz da olmalýdýr. Biz tarihi mirasa sahip çýkarýz" dedi. Bahadýr YÜCEL Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kaymaz, Hocalý katliam ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bundan 21 yýl önce çaðdaþ, eþitlikçi, demokrat ve insan haklarýna saygýlý geçinen ülkelerin kahreden bir sessizliðe büründüðü bir gece, Ermeniler Azerbaycan'ýn Karabað bölgesini iþgal etti. 26 Þubat 1992 günü, insanlýk tarihinin en kara günlerinden biri yaþandý. Yalnýzca bir gün içinde tümü savunmasýz 63 çocuk, 106 kadýn, 70 yaþlý olmak üzere 613 kiþi katledildi. Ayrýca, 487 kiþi aðýr yaralandý ve 1275 kiþi ise rehin alýndý. Ermeniler yakaladýklarý herkese iþkence yaptý. Ermenistan'ýn Karabað'ý iþgali ile yaþanan dram, Hocalý ile sýnýrlý deðildir. Ýþgallerde toplam 20 bin Azeri Türk'ü þehit edilmiþ, 49 bin kiþi yaralanmýþ; iþgal, Azerbaycan'ý 60 milyar dolarlýk ekonomik zarara uðratmýþtýr. Bugün Azerbaycan topraklarýnýn beþte biri Ermeni iþgali altýnda inim inim inlemekte, 1 milyon 200 bin Azerbaycan Türkü asýrlardýr yaþadýklarý Karabað'dan uzakta, adeta sürgün hayatý yaþamaktadýr" dedi. "Canýmýz, kanýmýz, öz kardeþimiz olan bir milyon 200 bin Azerbaycan Türkünün topraklarýndan sürülüp zorunlu göçe tabi tutulduðunu, kendi öz vatanlarýndan kaçkýn olduklarýný unutamayýz" diyen Serkan Kaymaz, "Bu can kardeþlerimizin çýrpýnýþýný hangi göz görmez? Hangi gönül hissetmez? Tren vagonlarýnýn içinde insanlýk dýþý bir yaþamýn bedelini, dünyaya gelmemiþ ana karnýndaki bebekler öderken, ömrünün son deminde vatan topraðýnýn kokusunu bir kere daha duysaydým diye dua eden aksakallýlarýmýzý, ninelerimizi, çektiði çileden genç yaþta kocamýþ genç insanlarýmýzý bilmediðimizi mi, unuttuðumuzu mu sanýyorlar! Ermenilerce, bedenlerine haç daðlanmýþ insanlar, esaretleri, baharlarý kýþa dönmüþ genç kýzlarýmýzýn acýlarý yüreðimizde dururken, bazý ülkelerin bütün bu yapýlanlarý görmezden gelip, bizlere insanlýk dersi vermeye kalkmasý ne kadar da acýdýr. Sýnýrlarýmýzý açmak için fýrsat kollayan ve Ermenilerin dostluðunu kazanmak amacýyla olmadýk dayatmalara boyun eðenlerin; Hocalý katliamýný asla hatýrýndan çýkarmamasý, ahlaki ve milli tutarlýlýk gereði olacaktýr. Biz, Türk milleti adýna bir kez "Karabað yeniden vatan topraklarýna katýlmadýkça gönlümüz hoþ olmaz" daha haykýrýyoruz: Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki herkes biliyor ve bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye topraklarý bizim namusumuzdur. Türkiye ve Azerbaycan'ýn bir can olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan bizim komþu ülkemiz deðil, 400 milyon Türk'ün yaþadýðý coðrafyada göz bebeðimizdir. Çünkü burada zalim Ermenistan'a karþý Türklük adýna, vatan ve millet aþkýna bir mücadele vardýr. Bilinmelidir ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, Ardahan nasýl vatan topraðýysa; Karabað'da vatanýmýzýn topraðýdýr; Türkün öz yurdudur. Türk Eðitim-Sen olarak Karabað yeniden vatan topraklarýna katýlmadýkça gönlümüzün hoþ olmayacaðýnýn bilinmesini istiyoruz. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýndan derhal çekilmeli, dünden bu güne iþlediði insanlýk dýþý vahþetin hesabýný insanlýk karþýsýnda vermelidir" þeklinde kaydetti. Kaymaz açýklamasýný þu ifadelerle dile getirdi: "Hocalý Katliamýnda katledilen bebeklerin ve silahsýz insanlarýn suçlarý neydi? Hocalý'daki katliamýn, tüm dünyanýn gözü önünde iþlenen toplu bir cinayet olmasýna raðmen; tüm sözde medeni ülkelerce göz yumularak sessiz sedasýz kabullenilmesi hazin bir durumdur. Bu nedenle artýk medeniyim diyen ülkeler harekete geçmeli ve yanan yüreklere su serpmelidir. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýný derhal terk etmeli, Birleþmiþ Milletlerin aldýðý kararlara uygun þekilde davranmalý ve Hocalý Katliamýnýn hesabýný vermelidir. Ýnsanlýk ve vicdanlar ancak bu þekilde huzur bulacaktýr. Bugün kendilerini mazlum millet olarak dünya kamuoyuna pazarlayan zalimler ve bu duruma çanak tutanlar iyi bilsinler ki zulüm, ancak zalimlerin harcýdýr ve Türk milleti, bu zalimlerden mutlaka ama mutlaka hesap soracaktýr. Gerek Hocalý katliamýnda gerekse Karabað iþgali sýrasýnda þehit edilenler baþta olmak üzere, dünyanýn her köþesinde zulme uðrayan ve gelmiþ geçmiþ tüm aziz þehitlerimizin ruhlarý önünde minnet ve saygýyla eðiliyorum. Ruhlarý þad olsun" diyerek sözlerini tamamladý. "Gençliðimizin enerjisi ile mazeret üretmeden çalýþýyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Berat Uzun, seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Uzun, AK Parti Mecitözü Ýlçe Teþkilatý, AK Parti Dodurga Ýlçe Teþkilatý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Oðuzlar Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret etti. Aday adaylýðýný açýkladýðý günden itibaren her gün çeþitli ziyaretler gerçekleþtiren Berat Uzun, ziyaretler sonrasý þu açýklamayý yaptý, "Milletvekili aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren bir an olsun durmayý, bir günümüzü boþ geçirmeyi düþünmedik. Uzak, yakýn ayrýmý yapmadan tüm ilçelerimizi ziyaret ettik. Uzun yolun, hak davanýn neferi olmanýn yükünü omuzlamanýn kolay olmadýðýný bilerek yolumuza devam ediyoruz. Gittiðimiz yerlerde teveccüh, samimiyet ve destek ile ayrýlmanýn gücümüze güç kattýðýný, heyecanýmýzý artýrdýðýný ve omuzlamaya çalýþtýðýmýz yükün ne denli zor olduðunu gördük, görüyoruz. Genç olmamýz hasebiyle beklentilerin çýtasý daha da yüksek. Gençliðin enerjisini var olan çýtayý daha yükseðe çýkarmak için kullanacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Bilge Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun bir sözü var : '24 saat yetmiyorsa 25'inci saati bulacaksýnýz. 7 gün yetmiyorsa 8. günü bulacaksýnýz. 31 gün yetmiyorsa 32. günü bulacaksýnýz. Bu ülke mazeret kabul etmez.' Ýþte bizler de Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bu sözünü kendimize þiar edinerek, gençliðimizin enerjisi ile mazeret üretmeden çalýþýyoruz ve çalýþacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Berat Uzun, ziyaretlerinin devam edeceðini belirtti.

7 YILDIZ "Ruh yapýcý unsurlarý yeþermiþ þahsiyetli ve yerli nesiller yetiþtirmeliyiz" HABER 7 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi "Bilge Kral Aliya Ýzzetbegoviç'in Ýslam Deklarasyonu" konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Samsun'dan Bilge Kral Kültür Derneði Baþkaný Avukat Hüseyin Dereli konuþmacý olarak katýldý. Seminerin açýþ konuþmasýný yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, "Aliya, Boþnak halkýnýn hayatta kalma mücadelesini verdiði dönemde ortaya çýkarak Boþnak halkýnýn kaderini deðiþtiren bir mücadele adamýydý. Bosna Hersek'e yönelik sürdürülen en yoðun saldýrýlar esnasýnda bile demokrasi yanlýsýydý. Bu unsurlardan dolayý hem Doðu hem de Batý Aliya'ya saygý duyardý. Aliya hem aydýn kimliðiyle hem de mücadeleci kimliðiyle bizlere örnek olmuþtur'' diye konuþtu. Aliya Ýzzetbegoviç'in kendi üzerinde tesir etmesinin nedenlerini açýklayarak konuþmasýna baþlayan Hüseyin Dereli, hayatýný en mütevazi þekilde yaþayan Aliya'nýn ölümünden sonra da mezarý baþýnda sadece Allah'ýn kulu Aliya Ýzzetbegoviç yazdýrmasý beni çok etkilemiþtir" diyerek konuþmasýna baþladý. Dereli, "Namus erbabý bir zihnin bulmasý gereken en esaslý soru hakikatin ne olduðudur. Ýþte Aliya Ýzzetbegoviç batý ve doðuyu en iyi tefekkür eden ve sorunlardan kurtuluþun reçetesini yazan adamdý. Modernizm insan ruhunu esir almýþ, insan metafiziðin ve Tanrý'nýn kölesi olmaktan kurtarýlmýþ ancak, gücün, paranýn ve insanýn kölesi haline getirilmiþtir. Bu durumdan bir an önce kurtulmalý ve ruh yapýcý unsurlarý yeþermiþ þahsiyetli ve yerli nesiller yetiþtirmeliyiz. Ýslam Deklarasyonu, Avrupa'nýn göbeðinde, Tito'nun Yugoslavya'sýnda; Sultan Fatih'in yadigarý Saraybosna'da; Komünizmin gölgesi altýnda, 1970 yýlýnda "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek yayýnlanan uðruna hapis yatýlan ve aradan geçen 45 yýla raðmen hâla güncelliðini koruyan küçük bir risaledir. Ýslam Deklarasyonu, üzerine ölü topraðý serpilmiþ; þuur, irfan, tefekkür, zihin, hikmet ve hakikat gibi kavramlarý lügatinden çýkarmýþ bir medeniyetin insanlarýna yani Müslümanlara, bizlere gerçekleri fark ettiren, hatýrlatan aynadýr" dedi. Daha sonra Ýslam Deklarasyonu kitabýnýn içeriðinden bahseden Hüseyin Dereli kitabýn mutlaka tefekkür edilerek tekrar tekrar okunmasý gerektiðini ifade ederek konuþmasýný tamamladý. Haber Servisi "2071'e kadar yepyeni bir medeniyet inþaa edeceðiz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ýskilip, Oðuzlar, Dodurga, Kargý ve Osmancýk'ta ziyaretlerde bulundu. Burada Parti teþkilatlarýný ziyaret eden Yaþar Uðurlu yaptýðý konuþmalarda AK Parti'nin 2071'e kadar yepyeni bir medeniyeti inþaa edeceðini söyledi. Bu nedenle 7 Haziran 2015'te yapýlacak olan genel seçimlerin çok önemli olduðunu ifade eden Uðurlu, AK Parti'nin bir kez daha zaferle çýkacaðý seçimin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. "Anlatýlan Senin Hikayendir" tiyatroseverlerle buluþacak Merkez Partisi'nden þehitler için taziye mesajý Merkez Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Umur Bahar, uçak kazasý nedeniyle þehit olan pilotlar için taziye mesajý yayýnladý. Bahar taziye mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "24 Þubat 2015 günü gece19.00 saatlerinde, eðitim uçuþu esnasýnda meydana gelen elim kaza sonucu 2 adet RF-4E Tipi keþif uçaðýmýz düþerek 4 pilotumuz þehit olmuþtur. Hv.Plt.Kurmay Bnb.Salih Sezer, Hv.Plt.Ütðm.Onur Özkaya, Hv.Plt.Ütðm.Z.Özgür Özbahçeci, Hv.Plt.Ütðm.,Salih Atalay'a Allah'tan rahmet, kederli ailelere sabýrlar dileriz. Türk milletinin baþý saðolsun." Uslu, Ontario Eyalet Parlamentosu'na konuk oldu Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Anlatýlan Senin Hikayendir" isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Cengiz Toraman'ýn yazdýðý ve Levent Aras'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 27 Þubat Cuma günü saat 20.00'da 28 Þubat Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Oyunun konusu þöyle: "Farklý bir oyun bu. Büyülü bir masal, acýtan bir gerçek, kýkýr kýkýr güldüren, ince ince aðlatan, gürül gürül düþündüren bir oyun. Ýnsana, doðaya, aþka, dostluða kýsaca hayata dair bir güzelleme bu oyun. Kimi zaman sert, kimi zaman yumuþak fakat sözü olan bir oyun. Karþýlýklý içten bir söyleþme ayný zamanda. Baktýðýmýz ama görmediðimiz, duyduðumuz ama iþitmediðimiz hikâyeler... Ve belki de kim bilir? Anlatýlan Senin Hikâyendir!." "Memleketimize yeni heyecan ve projeler getirmek istiyoruz" AK Parti Milletvekili aday adayý Salih Osman Fýndýk Ýlçe Teþkilatlarýna ziyaretlerine devam ediyor. Uðurludað, Mecitözü, Bayat ve Ýskilip AK Parti Ýlçe Teþkilatlarýný ziyaret eden Fýndýk, "Artýk siyasette gençlerin dönemi, dinamizmin dönemi. Bizler genç nesil olarak memleketimize yeni heyecan ve projeler getirmek istiyoruz. Artýk yüzü asýk kapýsýnda saatlerce beklenen siyasetçi deðil sonuna kadar kapýsý açýk halkla bütünleþmiþ siyasetçiler olarak siz deðerli ilçe Teþkilatlarýmýzýn desteðini bekliyorum" dedi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Türk heyeti Kanada'da Ontario Eyalet Parlamentosu'nu ziyaret ettiler. Resmi temaslarýna devam eden Çiçek ve Türk heyeti parlamentoya geliþinde Ontario Eyalet Parlamentosu Baþkaný DaveLevac tarafýndan karþýlandý. Ontario Eyalet Parlamentosu'nu gezen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, binanýn tarihine iliþkin bilgi aldý. Toronto'daki Pape Camisini de ziyaret eden heyet, Din Hizmetleri Ateþesi Mahmut Demir, din görevlileri, Kanada-Türk Ýslam Vakfý Baþkaný Ýsmail Aycan ve vatandaþlarla da görüþerek sorunlarýný dinlediler.

8 YILDIZ TEK Mailiyeciler Ormana maliyecilerin geldiðini duyan kaplumbaða hýzlý adýmlarla kaçmayaçalýþýrken ayýyý görmüþ, ayý niye kaçtýðýný sorunca kaplumbaða : - Nasýl kaçmam, bende bir ev, hanýmda bir ev, çocukta bir ev... Kesin bir açýðýmýzý bulurlar, demiþ... Bunu duyan ayý da kaçmaya baþlamýþ... Ayýyý gören maymun Kelime Avý YAÞAM niye kaçtýðýný sorduðunda ayi : - Nasil kaçmam, bende bir kürk, hanýmda bir kürk, çocukta bir kürk... Bu maliyeciler kesin bi açýk bulurlar, demiþ... Bunu duyan maymun da kaçmaya baslamýþ... Bir süre gitmiþ ve durup düsündükten sonra :- Ben niye kaçýyorum, benim kýçým açýkta, hanýmýn kýçý açýkta, çocugun kýçý açýkta!.. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Doðum yapan kadýnýn korkusu: Jinoid obezite Günümüzde geliþmiþ ve geliþmekte olan toplumlarda yetiþkinlerin neredeyse üçte ikisi, çocuk ve gençlerin ise dörtte birinden fazlasý aþýrý kilolu ya da obez sýnýfýna giriyor.vücut Kitle Endeksi 30 kg/m2 ve üzerinde olanlarýn obez sýnýfýna girdiðini belirten Herbalife Beslenme Danýþma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ýsmet Tamer, bu kiþilerde kalp ve damar hastalýklarý, yüksek tansiyon, diyabet ve safra kesesi hastalýklarý gibi ciddi saðlýk sorunlarýna daha sýk rastlandýðýný söyledi. Doç. Dr. Tamer, Kadýnlarda daha sýk görülen armut tipi yaðlanma doðurganlýkla iliþkili olup jinoid obezite olarak adlandýrýlýr ve kilo vermeye karþý dirençli bir yaðlanma tipidir. Erkeklerde daha çok rastlanan abdominal obezite ise aþýrý beslenme ve hareketsizlikle iliþkili olup özellikle kardiyovasküler hastalýklara neden olur dedi.üyesi Doç. Dr. Tamer, saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve hareketsiz yaþam tarzý sonucu Türkiye de hýzla artan obezite hastalýðýnýn tanýmýný þu formülle yaptý: Yediðiniz ve içtiðiniz besin maddeleriyle aldýðýnýz enerji miktarý, hareket ederek harcadýðýnýz enerji miktarýndan çoksa, fazladan alýnan ve kullanýlmayan her kalori vücudunuzda yað olarak depolanýr. Kilonuz giderek artarken yað kitlesi/kas kitlesi oranýnýz da yað dokusu lehinde artýþla sonuçlanýr. Yað dokusunda saðlýðý bozacak boyutta, aþýrý düzeyde ya da anormal þekilde yað birikmesi obezite olarak isimlendirilir. Her aþýrý kilolu kiþi obez olmayabilir Vücutta biriken yaðýn doðrudan ölçümünün kolay olmadýðýna iþaret eden Doç. Dr. Ýsmet Tamer, yetiþkinlerdeki aþýrý kilo ve obezitenin toplumsal düzeydeki en pratik göstergesinin Vücut Kitle Ýndeksi (VKÝ) olduðunu vurguladý. Vücut Kitle Ýndeksi nin vücut aðýrlýðýnýn kilogram olarak deðerinin, boyun metre cinsinden deðerinin karesine bölünmesiyle hesaplandýðýný ifade eden Doç. Dr. Tamer, Dünya Saðlýk Örgütü nün sistemine göre Vücut Kitle Endeksi 30 kg/m2 veya üzerinde olan kiþilerin obez sýnýfýna girdiðini belirtti. Ancak her aþýrý kilolu bireyin obez olmayabileceðine dikkat çeken Doç. Dr. Tamer, örneðin bir vücut geliþtirme sporcusunun kilo ve boy arasýndaki matematiksel iliþkiye bakýlarak deðerlendirilmesinin yanlýþ olacaðýný sözlerine ekledi.kilonun boya göre fazla olduðunun göstergesi Bir kiþide vücut kitle indeksinin artmasýnýn kilosunun boyuna göre fazla olduðu anlamýna geleceðini vurgulayan Doç. Dr. Tamer, bunun da aþýrý kilolu ve hatta obez olduðunun bir göstergesi olabileceðini söyledi. Çalýþmalarda VKÝ arttýkça saðlýk sorunlarýnýn da ciddileþtiðinin belirlendiðini ifade eden Doç. Dr. Tamer, VKÝ 25 in altýnda olanlarda karýn bölgesinde yaðlanmaya daha az rastlanýrken, 25 ve üzerinde olanlarda ise hem karýn bölgesinde yaðlanma (abdominal obezite) hem de ileriki yýllarda obezite geliþimine daha sýk rastlanmaktadýr dedi. Doç. Dr. Tamer, Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre VKÝ arasýnda olanlarýn normal, arasýndakilerin aþýrý kilolu, aralýðýna girenlerin ise obez kategorisine girdiðini belirtti. Kalp ve diyabet hastalýklarý daha sýk görülüyor Doç. Dr. Tamer, obez kiþilerde hangi saðlýk sorunlarýnýn görüldüðünü þöyle anlattý: Normal kilolu kiþilerle kýyaslandýðýnda fazla kilolarý ve aþýrý yað birikimleri nedeniyle obez kiþilerde yüksek kolesterol ve buna baðlý kalp ve damar hastalýklarý, yüksek tansiyon, diyabet (þeker hastalýðý), safra kesesi hastalýklarý gibi bazý ciddi saðlýk sorunlarýna daha sýk rastlanýr. Üstelik aþýrý vücut aðýrlýðý nedeniyle özellikle diz ve kalça eklemleri baþta olmak üzere osteoartrit gibi eklem hastalýklarý da geliþebilir. Bu durumda obeziteden kurtulabilmek için gereken egzersizleri uygulayabilmek de daha zor hale gelir. Erkekteki obezite hareketsizlikten kaynaklanýyor Vücuttaki yað daðýlýmý ve obezite þeklinin cinsiyete göre farklýlýk gösterdiðini vurgulayan Doç. Dr. Tamer, kadýnlarda fazla yaðlarýn basenlerde, kalçalar ve uyluk bölgelerinde; erkeklerde ise üst beden yarýsýnda sýklýkla da göbekte ve karýn çevresinde biriktiðini söyledi. Tamer, Kadýnlarda daha sýk görülen armut tipi yaðlanma doðurganlýkla iliþkili olup jinoid obezite olarak adlandýrýlýr ve kilo vermeye karþý dirençli bir yaðlanma tipidir. Erkeklerde daha sýk görülen abdominal obezite ise aþýrý beslenme ve hareketsizlikle iliþkili olup özellikle kardiyovasküler hastalýklarýn altýnda yatan nedenlerden biridir diye konuþtu. Düþük kalorili diyetle anormallikler azalýyor Toplumda tip 2 diyabeti saptanan yetiþkinlerin çoðunun abdominal obezitesi de bulunduðunu iþaret eden Doç. Dr. Tamer, VKÝ yüksek bireylerde tip 2 diyabete daha fazla oranda rastlandýðýný belirtti. VKÝ 35 in üzerinde olanlarýn diyabete yakalanma riskinin VKÝ 22 nin altýnda olanlara göre yaklaþýk 90 kat fazla olduðuna dikkat çeken Doç. Dr. Tamer, þöyle devam etti: Obez kiþilerde genellikle hipertansiyon, lipid anormallikleri (yüksek kolesterol) ve tip 2 diyabet gibi çok iyi bilinen koroner kalp hastalýðý risk faktörleri mevcuttur. Düþük kalorili diyetle birkaç kilo verilmesi bile lipid anormalliklerine olumlu katkýda bulunur. Koroner kalp hastalýðýndan korunmak için kalýcý sonuçlara ulaþmak, ancak uzun dönem saðlýklý ve dengeli beslenmenin yaný sýra önemli derecede kilo kaybý ve düzenli egzersizle saðlanabilmektedir. Obezite hesabý nasýl yapýlýr? Doç. Dr. Tamer, obezitenin VKÝ ye göre nasýl hesaplandýðýný þu formülle anlattý: 1.70 m boyunda bir kiþi yaklaþýk 70 kg aðýrlýðýnda ise VKÝ=70/(1.70)2=24.2 kg/m2 olacaktýr. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre bu kiþi normal kilolu olarak deðerlendirilir. Oysa ayný kiþinin kilosu 90 kg a çýktýðýnda VKÝ=31.1 kg/m2 bulunur ki bu deðer artýk o kiþide obezite varlýðýnýn göstergesi kabul edilir. Diyetle alýnan fazla kaloriler vücut tarafýndan kullanýlmadýðý takdirde yað olarak depo edilir. Örneðin günde 50 ila 100 kalori kadar fazla enerji alýndýðýnda yýlda yaklaþýk kg yað birikimi ortaya çýkar. Bu þekilde beslenmeye yýl daha devam edildiðinde fazladan 10 ila 20 kg alýrýz. Böylece obeziteyi, dolayýsýyla da baþta diyabet ve kalp hastalýðý olmak üzere diðer pek çok önemli saðlýk sorununu davet etmiþ oluruz. Obezitenin yol açtýðý önemli saðlýk sorunlarý: * Yüksek kolesterol * Koroner kalp hastalýðý * Hipertansiyon * Safrakesesi taþý * Tip 2 diyabet * Osteoartrit * Ýnme * Depresyon ve diðer psikolojik sorunlar 23:00 20:00 19:45 8 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Eðlence Beni Böyle Sev Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.saat : 20:00-23:15 (195 dakika)tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Mekanik Sinema Mekanik, olasý düþmanlarýný yok eden bir yeraltý örgütünün suikastçýlarýna verdiði bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iþ çýkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasýndaki bir numaralý arabulucu olan menajeri Koca Harry i dahi ortadan kaldýrmaktan çekinmez. Baba yadigarý mesleðini sürdürürken, yalnýz olmanýn yarattýðý psikolojik yükü ise olanca gücüyle sýrtlamaya çalýþmaktadýr. Ýç çalkantýlarý ile boðuþurken Harry nin doyumsuz ve soðukkanlý oðlu Steve ile aralarýnda ilginç bir ortaklýk doðar. CEVÝZLÝ Þeyh Edebali Osmanlý Devleti'nin kuruluþ yýllarýnda yaþamýþ bir Ýslam ilahiyatçýsý-din bilgini, Ahi þeyhi, Osman Gazi'nin kayýnbabasý ve hocasý, bir anlamda da sonradan imparatorluk olacak Osmanlý Devleti'nin fikir babasýdýr. Aslen Karamanlý'dýr. Karaman'da baþladýðý tahsilini Þam'da tamamlamýþtýr. Tefsir, hadis ve özellikle Ýslam hukukunda uzmanlaþmýþtýr. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacý Bektaþ-ý Veli gibi, zamanýnýn büyüklerinin sohbetinde bulunmuþtur. Tasavvuf yoluna girdiði, Alevi önderi Baba Ýlyas halifelerinin ileri gelenlerinden olduðu belirtilmektedir. Doðum tarihi kesin olmamakla beraber, 1206 yýllarýnda doðduðu tahmin edilmektedir. Alim, faal, varlýklý, çevresi için örnek teþkil eden bir kiþi olan Þeyh Edebali, Eskiþehir yakýnlarýnda o zamanki adýyla Ýtburnu denilen köyde yaþar, yaptýrmýþ olduðu zaviyede öðrenci yetiþtirir ve halký aydýnlatýrdý. Bilecik'te bir dergah yaptýrmýþ, Osman Gazi'yi de birçok defa burada misafir etmiþtir. Rivayete göre, Osman Gazi'nin dergahta bulunduðu bir gece, rüyasýnda Þeyh Edebali'nin göðsünden bir ayýn çýkýp kendi göðsüne girdiðini ve göðsünden bir büyük aðaç bitip dallarýnýn alemi kapladýðýný, altýndan birçok nehirlerin çýkýp insanlarýn bu sulardan geçtiklerini görmüþtü. Sabah olup rüyayý anlatýnca, Þeyh Edebali rüyayý þöyle tabir etmiþtir: "Sen, Ertuðrul Gazi oðlu Osman, babandan sonra bey olacaksýn. Kýzým Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çýkýp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padiþahlar gelecek ve nice devletleri bir çatý altýnda toplayacaklar, Allah nice insanýn Ýslam'a kavuþmasýna senin soyunu vesile edecektir."gerçekten de öyle olur, altý asýrdan fazla devam edecek olan bir imparatorluðun temelleri Osman Gazi ile atýlýr ve bunun ilk müjdecisi Þeyh Edebali olur. 1326'da 120 yaþlarýnda Bilecik'te vefat etmiþ, dergâhýnýn zikir odasýna gömülmüþtür.bilecik 'de ve Eskiþehir'de adýna türbeler yapýlmýþtýr. Vefatýndan bir ay sonra kýzý, dört ay sonra da damadý Osman Gazi vefat etmiþtir. LOKU Malzemeler 1/2 Kibrit Kutusu Kadar Maya 1 Yemek Kaþýgý Toz Þeker 2 Su Bardaðý Ilýk Su Aldýðý Kadar Un Ýç malzemesi : 300 gr Ceviz Ýçi (iri çekilmiþ) 150 gr Ýzmir Üzümü (kuru) 4 Yemek Kaþýgý Toz Þeker Yemeðin Tarifi Bir kapta maya ve þekeri bir bardak ýlýk su ilave ederek ezin. Ýçerisine bir bardak ýlýk su daha ilave edin. Mayalandýrmadan un ekleyip kulak memesi yumuþaklýðýnda yoðurun.hamuru altý eþit parçaya bölerek bezeler yapýn. Bir parça hamuru alýp hiç dinlendirmeden üç milimetre inceliðinde açýn. Açýlan her bezenin üzerini sývý yaðla Þunu unutma, Fazla fedakarlýk, fazla vefasýzlýk getirir. Ts Eliot yaðlayýp içerisine cevizli, üzümlü ve þekerli içi bolca serpin. Rulo þeklinde sarararak yaðlanmýþ tepsiye dizin veya kendi etrafýnda sararak yerleþtirin.her bezeyi ayný þekilde açarak üzerine iç serpin. Rulo þeklinde tepsiye yerleþtirin. Önceden ýsýtýlmýþ 220 derecedeki fýrýnda kýzarýncaya kadar piþirin.ýçin hazýrlanýþý: Bir kapta iri çekilmiþ ceviz içi, kuru izmir üzümü ve dört yemek kaþýðý þekeri karýþtýrýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Mekanik 21:30 Çernobil in Sýrlarý 23:10 The Walking Dead 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:00 Smokin 21:50 Haber Saati 22:00 Gol Kralý 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:14 Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Yeþil Deniz 23:00 Beni Böyle Sev 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Davetsiz Misafir

9 YILDIZ Ýnkar edenler, göklerle yer bitiþikken, bizim onlarý ayýrdýðýmýzý ve diri olan her þeyi sudan meydana getirdiðimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mý?enbiyâ, 21/30s CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Osmân Ýbni Affân radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:"sizin en hayýrlýlarýnýz, Kur'an'ý öðrenen ve öðretenlerinizdir. "Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân 21 (VI, 108) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI SALAH 'Salah' bir þeyin en iyi halidir. Rahatlýk, barýþ, iyileþme, düzelme ve iyilik gibi manalara gelir. Hastalýktan kurtulan kimseye de 'salaha kavuþtu' denilir. Pek çok faziletin kendisinde toplandýðý dine baðlýlýðý da ifade eder. Salah'ýn zýddý 'Fesat' ve 'Fücur'dur. Salah özelliðini taþýyan Müslüman erkeðe 'Salih' ve kadýna da 'Saliha' denir. Böyle bir kiþi olmasý dileðiyle de Müslümanlar bu kelimeleri isim olarak çocuklarýna verirler. Müslümanlarýn dünyada Allah (c.c.) rýzasýna uygun olarak yapmýþ olduklarý güzel amellerin tamamý için genel bir deyim olarak 'Amel-i salih' kullanýlýr. Nitekim Kur'an-ý Kerim'de "Biz insana, anne ve babasýna iyilikle davranmasýný tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taþýdý ve onu güçlükle doðurdu. Onun (hamilelikte) taþýnmasý ve sütten kesilmesi, otuz aydýr. Nihayet güçlü (erginlik) çaðýna erip kýrk yýl (yaþýn)a ulaþýnca, dedi ki: 'Rabbim, bana, anne ve babama verdiðin nimete þükretmemi ve senin razý olacaðýn salih bir amelde bulunmamý bana ilham et; benim için soyumda salahý (iyiliði) ver. Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardaným." [1] buyrulmaktadýr. Burada da Salah'ýn en yüce iyilikleri ve faziletleri oluþturduðunu ayrýca diðer davranýþlarý da belirlediðini görüyoruz. Dolayýsýyla mutlak anlamda kullanýldýðýnda 'Salah' bütün hayýrlarý kapsamýna alýr. Kur'an- Kerim'de pek sýk tekrarlanan 'Salih', 'Salihat', 'Muslih', Muslihîn' ve 'Islah' kelimeleriyle de ayný kökten gelmektedir. Ýnsanýn yaptýðý amellerin deðeri, yararlý veya zararlý oluþu, amaç ve niyete baðlýdýr. Salah, amellerin deðerlendirilip onun hakkýnda hüküm verilmesine yardýmcý olur. Örneðin, gazap ve þehvet, ilâhi ilkeler ve bilim yönünden çirkindir. Fakat gazabýn savaþta yararlarýný, þehvetin neslin çoðalmasý için gerekliliðini ve zenginliðin Hac ve Cihat farizasýný yerine getirmek için ve diðer hayýr yollarýna harcamak için kullanýlmasý halinde yararlarýný kim inkâr edebilir? "Ey müminler! Mallarýnýz ve çocuklarýnýz sizi Allah'ý anlamaktan alýkoymasýn: Kim bunu yaparsa iþte onlar ziyana uðrayanlardýr. Her hangi birbirinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni kýsa bir süre daha geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam! Demesin! Önce size verdiðimiz rýzýktan infakta bulun. (Þunu iyi bilin ki) Allah, süresi dolan hiçbir kimseyi ertelemez. Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr." [2] Meallerini verdiðimiz bu ayetlerde üzerinde durulmasý gereken birçok mesaj varsa da biz bunlardan sadece "Rabbim bana kýsa bir süre daha versen de salihlerden olsam!" uyarýsý üzerinde durmak istiyoruz. Çoðumuz; 'inþallah bir gün kendime çeki düzen veririm' duygusuyla ömür sermayemizin eriyip gittiðini görmüþ ve zaman zaman piþmanlýk duymuþuzdur. Ancak hayatýn faniliði, geçen zamanýn bir daha geriye dönmemesi ve daha da önemlisi 'son nefes'e ne kadar süremizin kaldýðýný bilmememiz gibi hakikatler hatýrlandýkça, bu düþüncenin þeytanî bir vesvese olduðu ve bizi aldattýðý hemen anlaþýlacaktýr. Âlimler 'Beþ grup insanýn salahý beþ ayrý yerdedir' derler: Çocuklarýn salah yeri okullar, yol kesicilerin, soyguncularýn salah yeri hapishaneler, kadýnlarýn salah yeri evleri, gençlerin salah yeri ilim meclisleri, ihtiyarlarýnki ise camilerdir. Yine, 'Salah olmadan ýslah olmaz' demiþler. Tasavvuf'ta bulunan halvet, salah içindir. Salah gerçekleþince baþkalarýna ýslah yolu açýlýr. Bu da gizli durmakla deðil, halka karýþmak ve hal yansýmasý yoluyla gerçekleþir. Farzdan sonra en mühim ibadetin mü'min gönlünü sevindirmek olduðu düþünülürse, salah yolunda atýlan her bir adýmýn ne büyük bir nimet olduðu anlaþýlacaktýr. Bu yolda sarf edilen çabalarýn zamanla kiþiyi Hak dostlarý kervanýna katacaðýnda þüphe yoktur. Mevlana der ki: 'Topallamak, dört ayaküstünde yürümek ve uyurcasýna olsa da Allah'ýn yolunda sürün ve O'nu ara. Zira aðýr davransa da, sürat gösterse de arayan elbette aradýðýný bulur.' [3] Nitekim ayet-i kerîmede: "Bizim uðrumuzda mücahede edenlere elbette biz yollarýmýzý gösteririz." [4] buyrulmuþtur. Salih kimseleri dost edineceðini [5] bildiren Yüce Rabbimiz, kendi dostlarýnýn vasýflarýný da þöyle beyan etmiþtir: "Onlar îman etmiþ ve takva dairesinde amel etmiþlerdir." [6] Bir diðer ayet-i kerîmede de ayný gerçek þöyle vurgulanýr: "Ýman edip iyi iþler yapanlarý biz mutlaka salihler arasýna katarýz." [7] [1] Ahkaf Sûresi, 46/15. [2] Münafikun Sûresi, 63/9-11. [3] Tahiru'l-mevlevî, Þerh-i Mesnevî, IX, 154. [4] Ankebut Sûresi, 29/69. [5] A'raf Sûresi, 7/196. [6] Yunus Sûresi, 10/63. [7] Ankebut Sûresi, 29/9. ESMAÜL HÜSNA EL-MUHEYMÝN "Gözeten ve koruyan" manasýna gelen "el-müheymin" ismi, Kur'aný kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçmektedir. (Haþr 23) Rabbimiz Kur'aný Kerimi bize tanýtýrken "Biz, sana kitabý hak ile kendinden önceki kitabý tasdik etmek ve onu korumak üzere indirdik"(maide 48) diyerek Kur'anýn kendinden önce geçen Tevrat, Zebur, Ýncil ve diðer sahifeleri kendi içinde koruduðunu ve onlarý tasdik ettiðini ifade ediyor. "Yerde ve gökte zerre aðýrlýðýnda bir þey de olsa Rabbinden kaçmaz. Ondan daha küçük ve ondan daha büyük olan her þey apaçýk bir kitaptadýr" (Yunus 6) Hz. Adem'in genlerini bizde koruyan, Hz. Adem dönemindeki su, hava, hardal, incir çekirdeðini olduðu gibi koruyan Rabbimiz geçmiþ peygamberlere indirdiði kitaplarý Kur'anýn içinde korumaktadýr. "Müheymin"e iman edenler eski ilimleri ve eski sanatlarý, yeni ilim ve sanatlarýn içinde korurlar. Gönüllerimizden geçeni bilen, genlerimizi þifreleyen "Müheymin"e iman eden bir Mü'min gözetildiðini bilerek yirmi dört saatinde edepli olmaya çalýþýr. Fuzuli gibi: "Müheymina, Sameda, bende-i siyeh ruyem Sahifei amelim ma'siyet hattýyla kara" "Ey Müheymin ve Samed Allah'ým! Kara yüzlü bir kulunum. Amel defterim isyan yazýsýyla kapkara" diyerek af dilenelim. "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateþ azâbýndan koru." Amin Her þeylerini arkalarýnda býrakýp yollara düþtüler. Varlýklarýný terk edip yokluða talip oldular. Kendi memleketlerinin sakinleri iken baþka bir diyarda muhacir olmayý tercih ettiler. Onlar artýk, Allah ve Rasulü uðruna çýkýlan kutlu bir göçün kahramanlarýydýlar. Ancak þüphesiz onlar için vatanlarýndan, ailelerinden, evlatlarýndan ayrýlmak kolay deðildi. Öyleyken vatanlarýný terk edip en sevdiklerinden ayrýlmayý göze almalarýnýn sebebi neydi? Neydi Allah Rasulü'nün dudaklarýndan çok sevdiði Mekkesi için "Eðer (kavmim tarafýndan) çýkarýlmamýþ olsaydým, senden ayrýlmazdým." (Tirmizi, Menakýb, 68.) sözlerinin dökülmesine sebep olan? Hz. Ebu Bekir'i maðarada Süraka ile Hz. Ali'yi ise Rasulüllah'ýn yataðýnda en azýlý düþmanlarý ile karþýlaþtýran sebep neydi? Yiðitlerin cesaretini sýnayan, en cesur olanlarýn kalplerine korku düþüren, Rahman'ýn muhacirlerinin ise ancak imanýný artýran hicret, kimin içindi? Allah ve Rasulü uðruna yola düþenler için hicret, bir milat, zamana düþülen bir iþaretti. Artýk onlar için zaman, hicretten önce ve sonra olarak ikiye ayrýlmýþtý. Hicret ile Ýslam'ýn muhacirleri, Rasulüllah'ýn ayak izlerini takip ederek Yesrib'i medeniyetin merkezi Medine eylemiþlerdi. Peki, Mekke'den Medine'ye yol alan herkes, hicrete bu anlamý yüklemiþ miydi? Rahman'ýn muhacirlerinin gözünde bir peygamber ibadeti olan hicret, aralarýndan bir kiþi için sadece bir göçten ibaretti. O, Mekke'den Medine'ye sevdiði bir kadýna kavuþmak, onunla evlenebilmek için göç etmiþti. Ýlk Müslümanlardan ve ilk muhacirlerden olan Ümmü Kays b. Mihsan (Ýbnü'l-Esir, Üsdü'l-ðabe, VII, 368.) Medine'ye hicret edince, onunla evlenmek amacýný taþýyan bir sahabi de onun ardýndan Medine'ye gitmiþti. Hicretinin gayesi Ümmü Kays olduðundan bundan böyle ona "Ümmü Kays'ýn muhaciri" denilmiþti. (Taberani, el-mu'cemü'l-kebir, IX, 103; Ýbn Hacer, Fethu'lbari, I, 10.) Rivayete göre, bu olay üzerine Allah Rasulü þöyle buyurdu: "Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karþýlýðýný alýr. Kim Allah ve Rasulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Rasulü'nedir. Kim de eriþeceði bir dünyalýk veya evleneceði bir kadýndan dolayý hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan þeyedir." (Buhari, Bedü'l-vahy, 1.) Sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözleri, bugün muhataplarýna þu sorularý hatýrlatýyor: "Kimlerin, nelerin muhaciriyiz bugün? Hicretimiz kimin için? Adýmlarýmýz kimin izini takip ediyor? Kimin için gece gündüz demeden yollara düþüyor, yolculuðun zahmetine katlanýyor, cefasýný çekiyoruz? Yolculukta döktüðümüz terler kimin uðruna? Para mý, güç mü, itibar mý, aþk mý, þöhret mi yoksa rýzaullah mý menzilimiz? Hakk'a mý batýla mý, kesrete mi vahdete mi dönük yüzümüz? Yolculuðumuz nereye, nereye gidiyoruz? Daha da önemlisi hicretimiz esnasýnda niyetimiz ne, kalbimizde ne taþýyoruz?" Kalbimizde taþýdýðýmýz niyete göre yolculuðumuz kutlu bir göç, bir destan, ihlasýn, sadakatin, kulluðun bir ifadesi olabilir. Çünkü bütün davranýþlara anlam katan, onlarý Allah katýnda deðerli kýlan niyetlerdir. Niyetler, amellerin KÝMÝN MUHACÝRÝYÝZ ruhudur. Ýnsanýn bu ruhu hissetmesi ise ancak kendisine yaklaþmasýyla, içine, özüne, gönlüne bakmasýyla mümkündür. Eðer kiþi kendisine yabancýlaþmamýþsa, aynadaki suretini hâlâ tanýyabiliyorsa, gözleri kalbindekileri göremeyecek kadar körleþmemiþse, kalbindeki niyetlerini idrak edebilir. Kalbin niyetlerin mahalli olmasýndan dolayý Rasul-i Ekrem, "Allah sizin dýþ görünüþlerinize ve mallarýnýza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar." (Müslim, Birr, 34.) buyurarak onun nazargâh-ý ilahî oluþuna dikkat çekmiþtir. Niyetler, amellere açýlan kapýlardýr ve ancak niyet hayýr olduðunda akýbet hayýr olabilir. Niyetlerin temizliði, arýnmýþlýðý ve halis oluþu kadar amellerimiz ihlaslý sayýlabilir. Bu yüzden Rabbimiz, ancak samimi bir þekilde ve kendi rýzasý gözetilerek yapýlan amelleri kabul eder. (Nesai, Cihad, 24.) Dini yalnýz Allah'a has kýldýðýmýzda (A'râf, 7/29.), Rabbimize karþý samimi bir kulluk sergilediðimizde davranýþlarýmýz O'nun için bir deðer arz eder. Niyetlerimizde rýzayý Hakk'ý gözetmediðimizde, niyetimizi salih kýlamadýðýmýzda ise salih amellerden de söz edilemez. Bu durumda, ruhumuzun miracýna sebep olmasý gereken namazlarýmýz, bizleri kötülüklerden alýkoyamaz. Oruçlarýmýz, artýk bizim için bir kalkan deðildir, sadece açlýk ve susuzluktan ibarettir. Kurbanlarýmýz Rabbimize kurbiyete vesile olamaz, elimizde kalan sadece onlarýn etleri ve kanlarýdýr. Ýhlasýn yerini gösteriþ, samimiyetin yerini riya almýþsa, sað elimizin verdiðini sol elimizin bilmemesi gereken fedakârlýklarýmýzý herkes biliyorsa, o vakit sadakalarýmýz Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzakta demektir. Gösteriþ malzemesi yapýlan sadakalar ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaþtýrýr. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katýnda, üzerinde az bir toprak bulunan ve þiddetli yaðmura maruz kalýnca çýplak hâle gelen kayaya benzer. (Bakara, 2/264.) Halis ameller, riya ile gösteriþ arzusu ile "desinler diye" yapýlarak kirletildiðinde anlamýný kaybeder, samimiyet olmadan deðerler deðerini yitirir. Cömert desinler diye infakta bulunan, âlim desinler diye ilim tahsil eden, kahraman desinler diye savaþan kimsenin çabasýnýn hiçbir kýymeti yoktur. Hatta bu kimseler, sahte niyetlerle yapýlan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uðrayacaklardýr. (Müslim, Ýmare, 152.) Çünkü ihlasý, samimiyeti bilmeyene insanlar "âlim" dese de hakiki cahil odur. Gönlünü Rabbinin rýzasýyla zenginleþtirmeyenin adý "zengin" olsa da hakikatte o, insanlarýn en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle âbit, dünyaya gönül baðlayarak zahit, Ümmü Kays'lara hicret ederek muhacir olunmaz. Gerçek muhacir, her þeyden önce dünyaya ve dünyalýklara dair her þeyi terk ederek "ihlas"a hicret edendir. Uzaklarda bir yerlerde boynu bükük bir hâlde ihlas bizi bekliyor. Riyadan, kibirden, ikiyüzlülükten uzaklaþýp samimiyetin kapýsýný ne zaman çalacaðýz? Kulluk gösterilerinden, gösteriþ baðýmlýlýðýndan, iyilikleri pazarlarda satmaktan uzaklaþýp ihlas ve takvanýn gönlünü ne zaman alacaðýz? Sahi yolculuðumuz nereye, bizler kimin muhaciriyiz? Rukiye Aydoðdu SAHABE HAYATI HZ. AMR ÝBNÝ ÂS (r.anh) Amr Ýbni Âs radýyallahu anh akýllý, bilgili ve siyasette dâhî bir devlet adamý... "Mýsýr fâtihi" ünvanýyla meþhur bir sahâbî... Atak bir kiþiliðe sahip zekî, fedakâr ve yiðit bir komutan... O, Kureyþ kabilesinin Sehm koluna mensuptur. Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticaret ve siyaset hayatýnda önemli bir yeri vardý. Habeþistan Hükümdarý Necâþî ile dost idi. Mekke'li müþrikler Habeþistan'a göç eden müslümanlarýn iâdesi için onu Necâþi'ye elçi olarak gönderdi. Onun Ýslâm'la þerefleniþi Mekke fethinden önce oldu. þöyle ki : "Hendek savaþýndan sonra islâmiyet üzerinde düþünmeðe baþladý. Ailesi, kabilesi hep müslümanlarýn aleyhinde idi. Fakat o eskisi gibi müslümanlara karþý durmuyordu. Hatta kendisini kýnayanlara: "Aldanýyorsunuz." diye cevap veriyordu. Birgün çarþýda gezerken Halid Ýbni Velid ile karþýlaþtý. Fikrini ona açtý. Halid de ayný düþünce içerisinde olduðunu söyledi. Birlikte Medine'ye Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin huzuruna geldiler. Ýki Cihan Güneþi efendimiz onlarý görünce sevinçten gözleri parýldadý. Ashabýna dönerek: "Mekke size ciðerpârelerini attý..." buyurdu. Birlikte kelime-i þehadet getirerek Ýslâm'la þereflendiler. Amr Ýbni Âs, Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimize, önceki yaptýklarý günahlarýn af edilip edilmeyeceðini sordu. Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz de: "islâm öncekileri saymaz..." buyurdu. Amr Ýbni Âs (r.a.) biat ettikten sonra aklýný, dehâsýný, becerisini ve cesaretini islâm'ýn hizmetine verdi. Ömrünü hep savaþ meydanlarýnda geçirdi. Fetih üstüne fetihler gerçekleþtirdi. Birgün iki Cihan Güneþi efendimize; "Yâ Rasûlallah! Bunca zaman islâm'ýn aleyhinde çalýþtým. Bundan sonra islâm'a girdigim belli ola..." dedi. Efendimiz de: "Yakýnda, yakýnda.." buyurdu. Kýsa bir zaman sonra Amr Ýbni Âs'a:"Ey Amr! Silâhýný kuþan, elbiseni giy, hemen yanýma gel" diye haber gönderdi. Huzura geldiðinde Efendimiz ona: "Ey Amr! Seni askeri birliðin baþýnda bir yere göndermek isterim. Senin için zenginlik dilerim. Allah sana selâmet versin, çok sâlih mal ile dön." buyurdu. O da: "Ya Resûlallah! Ben mal için deðil, cihada katýlmak, yanýnýzda bulunmak için, müslüman oldum." dedi. Bunun üzerine efendimiz: "Ey Amr! sâlih mal, sâlih kimsede ne güzeldir." buyurdu. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz onu babasýnýn dayýlarý olan Beliy kabilesi üzerine üçyüz kiþilik bir kuvvetle gönderdi. Zâtüsselâsil denilen yerde konaklayýp dinlendiler. Burada diðer kabilelerin birlik olup kendilerine karþý büyük hazýrlýk yaptýklarýný öðrendi. Medine'den yardýmcý kuvvet istedi. Efendimiz, Ebû Ubeyde Ýbni Cerrah (r.a.) komutasýnda Hz. Ebû Bekir ve Ömer (r.anhüm)'in de bulunduðu ikiyüz kiþilik bir kuvvet sevketti. Ýki Cihan Güneþi efendimiz Ebû Ubeyde'ye anlaþmazlýða düþmemelerini, birlikte hareket etmelerini tenbih etti. Beþyüz kiþilik kuvvetle Amr Ýbni Âs Beliy kabilesinin yurtlarýný bastý. Düþmanlar daðýlýp kaçýþmaya baþladý. Mallarýný alarak selâmet ve ganimet içerisinde Medine'ye döndüler. O, Mýsýr fethinin stratejik açýdan zarûrî olduðunu, Filistin ve Suriye bölgesinde maðlub olan Bizans kumandan ve askerlerinden bir kýsmýnýn Mýsýr'a kaçtýklarýný ve her an o taraftan bir tehlike gelebileceðini Hz. Ömer (r.a.)'a anlattý. Mýsýr'ýn fethine halifeyi ikna etti. 640 M. tarihinde dört bin kiþilik bir kuvvetle sýnýr kasabasý Feremâyý aldý. Zübeyr Ýbni Avvam (r.a.)'ýn kumandasýnda 5000 kiþilik takviye kuvvetin yardýmýyla Aynisems'te güçlü Bizans ordusunu imha etti. Daha sonra Ýskenderiye'yi alarak Mýsýr'a hâkim oldu. Bu baþarýlarýndan dolayý "Mýsýr fâtihi" ünvaný verildi. Mýsýr'a vâli oldu. O, Mýsýr'da idârî ve iktisâdî düzenlemeler yaptý. Fustat þehrini kurdu. Kendi adýyla anýlan camiyi inþa etti. ilk defa bu camiye minare yaptýrdý. Firavunlarýn yaptýrdýðý eski kanalý yeniden açtýrarak Nil nehri ile Kýzýldeniz'i birbirine baðladý. Hicaz'a yirmi gemi yükü erzak gönderdi. Hz. Osman (r.a.) zamanýnda Mýsýr valiliðinden alýnarak Medine'ye getirildi. Hz. Ali (r.a.) zamanýnda vukû bulan Sýffin ve Hakem olaylarýnda halife ile birlikte hareket edemedi. Muâviye'nin vâlisi sýfatýyla tekrar Mýsýr'a döndü. Hz. Ömer (r.a.) onun devlet idaresindeki kabiliyetini takdir ederek "Amr dünyada kaldýkça hep idareci olmalýdýr" derdi. 40 küsur hadis-i þerif rivayet eden Amr Ýbni Âs (r.a.) son hastalýðýnda ziyaretine gelip hatýrýný soranlara þöyle derdi:"ben islâm'dan önce büyük hatalar iþledim. Rasûlullah (s.a.)'a en sert kiþilerden oldum. Eðer müslüman olup Resûlullah (s.a.)'in affýna mazhar olmasa idim mutlak cehennemliktim. Allah'a hamdolsun ki ona biat edip, teslim oldum. Ýslâm eski yaptýklarýma bakmadý." Hz. Ali (r.a.)'a yaptýklarýndan da nâdim olarak:"ya Rabbi Senin rahmetin olmazsa halim nice olur?" diye sýzlanýrdý. 658 m. tarihinde tevbe istiðfar ederek, kelime-i tevhidi söyleyerek ruhunu teslim etti. Cenab-ý Hak þefaatlerine nâil eylesin. Amin.

10 YILDIZ HABER MÜSÝAD'dan milletvekili aday adayý üyelerine jest Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi, 7 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adayý olan üyelerine destek verdi. MÜSÝAD yönetim kurulu, genel seçimlerde milletvekili aday adayý olan üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. Kahvaltýda MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra AK Parti Çorum milletvekili aday adaylarý Necip Uygur, Hakan Velidedeoðlu, Salih Osman Fýndýk hazýr bulunurken, milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan Ýstanbul'a gitmek zorunda kaldýðý için programa katýlamadý. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, MÜSÝAD üyesi milletvekili aday adaylarýný desteklerini belirterek, mecliste görmek istediklerini söyledi. Tüm Türkiye'de olduðu Çorum'- da da MÜSÝAD üyeleri arasýnda en önemli baðýn kardeþlik hukuku olduðunun altýný çizen Köksal, üyelerinin ayný makamlara talip olsalar dahi, asla kardeþlik hukuklarýnýn deðiþmediðini ve deðiþmeyeceðini vurguladý. Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsýnda bulundu Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracýlýðýyla(www.sanayi.gov.tr) veya baðlý bulunduklarý ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermelerinin gerektiðini dile getiren Murat Ocak, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan " Ýþletme " menüsüne girildikten sonra çýkan ekranda "Belge No ile Ýþletmemi Getir" menüsünden iþletme çaðýrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesinin týklanarak on-line olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetveli verme iþlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoðunluk olacaðý veya olasý sistem arýzalarýnýn olabileceði dikkate alýnarak internet üzerinden giriþlerin son güne kalmasý sýkýntý yaratabileceði düþünülmektedir. Sanayicilerimizin 835 TL'lik idari para cezasýna muhatap olmamalarý için Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin giriþlerini yapmalarý önem arz etmektedir. Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2015' e kadar internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereðince 835 TL idari para cezasý uygulanacaktýr" dedi. Baðcý'ya Osmancýk'tan tam destek Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Arslan, Zeki Kaþýkçý ve Belediye Meclis Üyesi Besim Özüdoðru AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Necmettin Tatar, "Özellikle Dereboðazý Ýçme suyu Barajýnýn projesinin ihaleye çýkmasýndaki çalýþmalarýnýz, katkýlarýnýz ve çabalarýnýz için Osmancýklýlar adýna teþekkür ederim. Osmancýk halký kaliteli içme suyuna kavuþacak olmanýn sevincini yaþýyor. Ayrýca Çorum-Osmancýk yolunun 31 Mart 2015 günü yapým ihalesinin yapýlacak olmasý baþta Osmancýk olmak üzere bölge Ýlçelerimizde büyük bir sevinç ve memnuniyet yaratmýþtýr" diyerek, üye çalýþmalarýnýn devam ettiðini, sandýk kurullarý eðitiminin planlandýðýný ve seçimlere eksiksiz olarak hazýr olduklarýný belirtti. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Ýnþallah önümüzdeki günlerde yeni müjdelerle hemþerilerimizi sevindireceðiz. Doðalgaz boru hattý projemizin ihale tarihini yakýnda açýklayacaðýz. Ayrýca TOKÝ 2. etapla ilgili çalýþmalar kurumlararasý iþbirliði içinde sürdürülmektedir" dedi. Necmettin Tatar ve beraberindeki heyet Baðcý'ya 25. Dönem Milletvekili Aday Adaylýðýnda baþarýlar dileyerek, "Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðýz" diyerek baþarýlarýnýn devamýný dilediler. Ýskilip Belediyesi Bülteni'nin yeni sayýsý çýktý "Ýskilip Belediyesi Haber Bülteni"nin 19. sayýsý yayýnlanarak Ýskiliplilere daðýtýlmaya baþlandý. Ýskilip Belediyesi ile ilgili haberleri, yatýrým ve hizmetleri kaynaðýndan duyurmak amacýyla hazýrlanan Bülten okuyucularýndan ilgi görüyor. Ýskilip esnafýna ve evlere ulaþtýrýlmaya çalýþýlan Bülten Belediyeden de temin edilebiliyor. Her ay yayýnlanacak olan bültenle birlikte Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve geliþinin birinci yýlýný dolduracaðý nisan ayýnda bir yýllýk faaliyet raporunun hazýrlýk çalýþmalarý da devam ediyor. Haber Servisi BEBEK BATTANÝYESÝ ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLÝÐÝ 10 Bebek Battaniyesi Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine güre açýk ilýale usulü ile Ýhale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almakladýr: Ýhale Kayýl Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýlýale konusu maim a) Niteliði, türü ve miktarý :Belediyemizce yeni doðan bebeklerin ailelerini tebrik etmek üzere hediye amaçlý Adet Bebek Battaniyesi Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAPMa yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü Depolarý c) Teslim tarihleri : (arihinde 1500 adet (Eþit Miktarda Mavi, Pembe ve Mor) tarihinde 1500 adel (Eþit Miktarda Mavi, Pembe ve Mor) tarihinde 1000 adet (Eþit miktarda Pembe ve mavi) bebek battaniyesi teslim edilmelidir. a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah.Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saaýi : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve Ýstenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ýlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þeklî ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýným tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriler belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli Ýstekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, Ýdarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY {Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Malý. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden salýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese Ýadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyailar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý Ýle bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme Ýmzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi ilanlar de Kýyak'tan ilçe turu 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Çorum Milletvekilliði aday adaylýðýný geçtiðimiz günlerde açýklayan Ali Osman Kýyak ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bayat, Laçin, Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerine giden Kýyak buralarda parti teþkilatlarýný ziyaret ederek destek istedi. Kýyak ziyaretlerinde yaptýðý konuþmalarda, "Tüm Ýlçelerin hakkýný ve hakkaniyetini her durumda gözeteceðini söyledi. Size üç söz veriyorum, bir telefonum sonuna kadar açýk olacak, iki kapým arkasýna kadar her zaman açýk olacak, üç ve en önemlisi yüreðim sonuna kadar açýk olacak '' dedi. Canik Baþarý öðrencilerinin bu seferki duraðý Ýstanbul oldu Canik Baþarý Üniversitesi öðrencileri Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamýnda yer alan Ýstanbul Boðazý üzerinde yapýlacak 3. Köprünün ve Beþiktaþ Vodofone Arena'nýn inþaatýna teknik gezi gerçekleþtirdi. Ýstanbul boðazý üzerinde yapýmý devam eden üçüncü boðaz köprüsünde ve Beþiktaþ Vodofone Arena'da düzenlenen teknik gezide öðrenciler, bölümleriyle ilgili bilgiyi iþin merkezinde izleyerek bilgilerini pekiþtirme imkâný buldu. Yapý ve Ýnþaat Kulübü kulüp yöneticisi Vahdettin Demir ve 20'ye yakýn öðrenciyle gerçekleþen teknik gezide Ýnþaat Mühendisliði ikinci sýnýf öðrencileri, teorik bilgilerinin pratiðe geçirilme serüvenini yerinde inceleme imkaný buldu. Gezinin kendileri için oldukça faydalý olduðunu söyleyen kulüp yöneticisi Vahdettin Demir, "Kent içi karayolu ulaþýmýnýn Asya ile Avrupa arasýndaki baðlantýsýný saðlayan üçüncü boðaz köprüsünün, köprülerde ve boðaz trafiðinde meydana gelen sýkýþýklýðýn rahatlatýlmasý açýsýndan Ýstanbul için oldukça önemli olduðunu düþünüyorum. Öðrencilerimizle yapýlan interaktif söyleþide, dünyadaki önemli köprülerin tasarýmlarý, neden sonuç iliþkisinde tartýþýlarak üçüncü boðaz köprüsünün ve Beþiktaþ Vodofone Arena'nýn tasarýmý ayrýntýlý olarak öðrenildi. Bu yönüyle de teknik gezinin yanýnda güzel bir ders oldu. Üniversitemiz bu gibi gezilerle öðrencilerimize çok güzel imkanlar sunmakla birlikte her öðrencinin kendisini olabildiðince geliþtirmesini hedeflemektedir" dedi.

11 YILDIZ 2 AÐUS- 27 ÞUBAT 2015 CUMA SPOR 11 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Bocce yarýþlarý baþladý 1-Cumhuriyet Ortaokulu 2- Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 3-Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu 4-Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu 5-Uðurludað Ortaokulu eðitim öðretim yýlý Çorum geneli Bocce müsabakalarý 24 Þubat 2015 Salý günü Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde Bocce sahasýnda baþladý. Müsabakalar Þubat 2015 tarihlerinde 3 gün süreyle yapýlacaktýr. Müsabakalarýn ilk gününde toplam küçükler kýz ve erkeklerde 9 okul yer aldý.yapýlan yarýþma sonucunda dereceler þu þekilde oluþtu. 24 Þubat 2015 Salý günü yapýlan küçükler yarýþmasý Küçük Erkek 1-Uðurludað Ortaokulu 2-Cumhuriyet Ortaokulu 3-Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 4-Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu Küçük Kýz 25 Þubat 2015 Çarþamba günü yapýlan yýldýzlar yarýþmasýna erkeklerde 6 takým, kýzlarda 4 takým yarýþma yaptýlar.yapýlan yarýþmalar sonucunda; Yýldýz Erkekler 1-Cumhuriyet Ortaokulu 2- Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu 3-Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu 4-Uðurludað Ortaokulu Yýldýz Kýzlar 1-Cumhuriyet Ortaokulu 2-Uðurludað Ortaokulu 3-Ýskilip Atatürk Ortaokulu 4-Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu Þam ziyareti Fransa'yý karýþtýrdý, baþbakan 'kasap ziyareti' dedi Fransa'dan 4 kiþilik bir milletvekili heyetinin Suriye'de Beþþar Esed'i ziyaret etmesi ülkede krize yol açtý. Baþbakan Manuel Valls, ziyareti kýnadý. Ýktidardaki Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis ise PS Milletvekili Gerard Bapt'ýn disipline sevk edileceðini kaydetti.ziyareti sert þekilde eleþtiren Baþbakan Manuel Valls, "Parlamenterler ziyaretler gerçekleþtirebilir. Ancak onlar herhangi birini görmeye gitmedi. On binlerce kiþinin ölümünden sorumlu Beþþar Esed ile görüþmeye gittiler. Ben bu giriþimi en sert ifadelerle kýnýyorum." dedi. Milletvekillerinin ulusal egemenliði temsil ettiðini hatýrlatan Valls, 'kasap' olarak nitelendirdiði Esed'i ziyaret etmenin ahlaki bir durum olmadýðýný dile getirdi.sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean- Christophe Cambadelis de Esed'in sadece bir diktatör deðil, kasap olduðunu vurguladý. Cambadelis, ziyaretin parti genel merkezinden habersiz yapýldýðýný söyledi. Ziyarette yer alan 4 milletvekilinden Sosyalist Partili Gerard Bapt'ýn bu giriþiminden dolayý cezalandýrýlacaðýný kaydetti. PS Genel Sekreteri Cambadelis, meclisteki Fransa- Suriye Dostluk Grubu Baþkaný Bapt'ýn da disipline sevk edileceðini duyurdu. Ýktidar partisinin aksine muhalefet partileri ise ziyarete destek verdi. Ana muhalefet partisi Halk Hareket Birliði'nin (UMP) önemli isimlerinde eski Ýçiþleri Bakaný Claude Gueant, milletvekillerinin parlamenterlerin özgür olduðunu ve kendi sorumluluklarý bulunduðunu söyledi. Fransa'nýn yeniden Esed'le görüþmesini savunan eski bakan, parlamenterlerin Þam ziyaretine de karþý olmadýðýný dile getirdi. Aþýrý sað parti Milli Cephe (FN) Genel Baþkan Yardýmcýsý Florian Philippot da 4 milletvekilinin Baþar Esed ile görüþmesinin iyi bir durum olduðunu kaydetti. Hükümetin de bunu teþvik etmesi gerektiðini savundu. Gerard Bapt liderliðindeki parlamenter heyet, dün sabah Esed'le bir saatlik görüþme gerçekleþtirdi. Heyette yer alan muhalefetteki UMP Milletvekili Jacques Myard, "Suriye'deki durumu anlamak için buraya geldik. Esed'le görüþmemiz çok verimli geçti. Hastaneleri ve okullarý ziyaret ettik. Ýlaç ve gýdalara yönelik ambargo uygulanmasý büyük bir skandal." dedi. Meclis adýna ziyarete Myard ve Bapt, Senato'dan ise Jean-Pierre Vial ve François Zocchetto katýldý. Suriye'de Esed rejimine karþý Türkiye'yle birlikte en sert tavýr alan ülke olan Fransa, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaþkaný olduðu 2012 yýlýnda Esed rejimiyle diplomatik iliþkileri kesmiþti. Ailedeki ahlakî çürüme, kadýn cinayetlerini tetikliyor Türkiye'de kadýn cinayetlerinin önü alýnamýyor. Özgecan Aslan ýn vahþice katledilmesi toplumda infiale neden olurken cinayetler de bununla sýnýrlý kalmadý. Türkiye nin hemen her yerinde yeni kadýn cinayetleri iþlenmeye devam ediyor. Uzmanlar yaþanan bu vahþetin nedeninin ailelerdeki ahlaki deðerlerin yozlaþmasýnýn bir neticesi olarak yanlýþ çocuk yetiþtirme ve eðitim anlayýþý ndan kaynaklandýðýný ifade ediyor.son yýllarda artarak devam eden kadýn cinayetleri, Özgecan ýn katledilmesi ile sabýrlarý taþýrdý. Kadýn, erkek herkesi sokaklara döken bu cinayetlerde halkýn beklentisi, devletin gerekli önlemleri alarak bir an önce bu insanlýk dýþý cinayetleri önlemesiydi.resmi kayýtlara göre, kadýn cinayetleri sayýsý son 7 yýlda % bin 400 oranýnda arttý. Sadece 2014 yýlýnda ana akým medyaya yansýyan haberlere göre; 209 kadýn öldürüldü, 150 kadýn darp edildi, 50 kadýn tecavüze uðradý. Rakamlarýn ürkütücülüðü sokaktaki vatandaþýn talebinin haklýlýðýný bir kez daha ortaya koyarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 2012 yýlýnda Bursa ve Adana da uygulamaya koyduðu panik butonu uygulamasýnýn sona ereceðini açýkladý. Uzmanlar þiddet sorununun bir bataklýða dönüþtüðünü ve çok fazla vakit kaybetmeden bir an önce kurutulmasý gerektiðini vurguladý. BARIÞ MANÇO RUHU GERÝ GELMELÝ Fatih Üniversitesi nden Psikolog Hilal Arslan, toplumu derinden sarsan vahþi kadýn cinayetlerinin temelinde, çocuk yetiþtirmede deðerler eðitiminin önemini yitirmesinin yerini baþarý odaklý bir eðitim anlayýþýnýn almasýnýn her þeyin baþlangýcý olduðunu söyledi. Arslan, Çocuklarýn öðrenmesi gereken ilk dil tatlý dil diyen Barýþ Manço nun yerini her gün Nasýl daha baþarýlý çocuk yetiþtiririz? sorusunu cevaplayan uzmanlar aldý. Artýk dünyayý ve anne babasýný parmaðýnda oynatmayý bilen, isteði yerine getirilmediðinde hýrçýnlaþan çocuklar yetiþiyor. Kendine saygý duyan, Avrupa Birliði, Türkiye'de sert tartýþmalara sebep olan iç güvenlik paketine iliþkin ikinci uyarýsýný yaptý.ab Komisyonu, iç güvenlik paketinin ürettiði gerilimden endiþe ettiðini duyururken, TBMM'de paketle ilgili müzakereler sýrasýnda siyasi partiler arasýnda yaþananlardan da kaygý duyduðunu açýkladý. AB, AKP iktidarýnýn söz vermesine raðmen paketin hazýrlanmasýnda kendilerine danýþýlmadýðýný da ima etti. Bir soru üzerine açýklama yapan Sözcü Maja Kocijancic, AB'nin iç güvenlik paketine iliþkin ikinci uyarýsýný yaptý. Ýlerleme raporlarýnda da vurgulandýðý üzere iç güvenlik gibi hassas konularda baþarýlý reformlar yapýlabilmesi için baþta sivil toplum olmak üzere paydaþlarla geniþ istiþarelerin hayati ehemmiyette olduðunu söyleyen Kocijancic, AB Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr ile Geniþleme Müzakereleri'nden sorumlu AB Komiseri Johannes Hanh'ýn 12 Þubat'taki görüþmesinde konunun gündeme getirildiðine dikkat çekti. Sözcü, "Komisyon Meclis'teki ciddi hadiseler de dahil olmak üzere paketle ilgili ülkede ortaya çýkan gerilimlerden özgüven sahibi çocuklar yetiþtirme noktasýnda çocuklara baþkalarýnýn hakkýna girmek pahasýna özgürlükler tanýnýyor. Böyle yetiþen çocuklar giderek baþkalarýnýn haklarýný tanýmayan, sadece kendisini ve kendi isteklerinin yerine getirilmesini talep eden bireyler haline geliyor. Ýnsana deðer vermeyi, farklýlýklara saygý duymayý, komþuluðu, arkadaþlýðý, büyüklere saygýyý, fedakârlýðý öðreten bir eðitim anlayýþýnýn yokluðu çocuklarýn bu benmerkezci özelliklerinin ortaya çýkýþýný körüklüyor. Oysa deðerler noktasýnda eðitilebilen bir çocuk doðruluðu, dürüstlüðü, saygýyý, sorumluluðu, yardýmseverliði, güveni, hoþgörüyü, alçak gönüllülüðü, empatiyi, kanaatkârlýðý, çalýþkanlýðý ve sabrý öðreniyor. Bunlarý bilen bir çocuk, yetiþkin olduðunda deðil insanýn hayatýný elinden almak, kýrýcý bir söz bile etmekten imtina eder. Barýþ Manço nun sevgi dili yeniden tesis edilmeli. Bu vahþeti ailelerdeki ve ahlaki deðer ve yargýlarýmýzdaki yozlaþmanýn bir neticesi olarak görüyorum. dedi. MEDYA, CÝNAYETLERÝ SIRADANLAÞTIRIYOR Vahþi kadýn cinayetleri medyada geniþ yanký buldu. Özgecan Aslan cinayeti vahþet baþlýklarý adý altýnda okuyucuya sunuldu. Psikolog Arslan, haberleri bu tarzda duyurmanýn cinayetleri sýradanlaþtýrdýðýný ifade etti. Her gün ekranlarda, parçalanma, yakýlma gibi insanla ayný cümle içerisinde kullanmanýn zararlý olduðu, yüreðimizin ve içimizin kaldýrmayacaðý birçok konunun gündelik, sýradan alýþageldiðimiz en kötüsü kanýksadýðýmýz bir durum haline geldiðinin altýný çizen Arslan, Ýnsan burnu fazlaca kötü kokuya maruz kaldýktan bir süre sonra o kokuya alýþýr, vücudu üzerindeki etkisi giderek hafifler. Týpký bunun gibi bu haberler detaylý bir þekilde her gün ekranlarda oldukça bu tarz vahþi cinayetler insanlar için sýradanlaþýyor. þeklinde konuþtu. AB: Ýç güvenlik paketinden endiþeliyiz endiþe etmektedir." dedi. AB Komisyonu'nun paketin bütün maddelerinin gözden geçirilmesi için 'kapsamlý görüþmelere'e hazýr olduðu belirtilen açýklamada Brüksel, üye ülkeler ve Türkiye'nin üyesi olduðu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi uzmanlarýnýn görüþlerinin de alýnmasýný tavsiye etti. AB yetkilileri, AKP iktidarýnýn sözlerine raðmen önemli yasama konularýnda hala kendileri ile istiþare edilmediðini savunuyor.

12 27 ÞUBAT 2015 CUMA Düdük Ankara'dan Yarýn deplasmanda manavgatspor2a konuk olacak olan Çorum belediyespor maçýna Ankara bölgesi Ulusal hakemlerinden Gürel Uzuner atandý. Karþýlaþmada Uzuner'in yardýmcýlarý Birinci yardýmcý hakem yine ankara bölgesinden M.Sinan Akgül, ikinci yardýmcý hakem Konya bölgesinden Hulisi Akýrþan oldu. Maçta 4. Hakem olrak Ankara bölgesinden Efe Tanrýverdi görev yapacak. Yarýn oynanacak olan manavgatspor- Çorum belediyepsor maçýnda düdük çalacak olan maçýn hakemi Gürsel uzuner, 4 mayýs 2014 yýlýnda iskilipgücü- Ulukavakspor Bölgesele amatör lig (BAL) yükselme maçýnda düdük çalmýþtý. (Spor servisi) Kýrmýzý siyahlýlar, Manavgat maçýnýn imtihanýna hazýr Manavgat maçýnýn hazýrlýklarý tamamlandý Çorum belediyespor yarýn deplasman da karþýlacaðý manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün nazmi avluca sahasýnda yaptýðý tek antrenman ile tamamladý. Dün yapýlan çalýþmaya sakat olan Ýmam Almas katýlmazken, diðer takým oyuncularýnýn tümü çalýþmaya katýldý. Çalýþmanýn taktik çift kale çalýþmasýnda mehmet akif sað arka adelesinde çekme olduðundan çalýþmayý yarýda býraktý. Ýncedal ilk olrak futbolcular ile saha içinde toplantý yaparak, yarýn oynayacaklarý manavgatspor maçýnýn önemini futbolcuþarýna aktardý. Daha sonra hafif ýsýnma hareketleri yapan futbolcular taktik çift kale maçý yaptý. Yarý alanda taktik çalýþmanýn ardýndan tam sahada çift kale maç yapan kýrmýzý-siyahlýlarda, As futbolcularýn aðýrlýkta olduðu mavi takýmda; Fatih, Osman Bodur, Murathan, Akýn, Nedim, M.Akif, Oðuzhan, Burak, Buðra, Berat Ali ve Recep Berk, yedek aðýrlýklý yeþil takýmda ise; Osman Kaç, Eray, Okan, Sefa Akýn, Sefa Karaahmetoðlu, Furkan, Turgay, Emrah (Bilal), Ali, M.Fatih ve Çaðlar görev yaptý. Mavi takýmýn Buðra ve Emrah'ýn golleriyle 2-0 kazandýðý çift kale ile birlikte Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarý tamamlandý. Dün gece geç saatlerde Antalya'ya hareket eden Belediyespor, The Sense Delüxe Otel'de konaklayacak. Yarýn akþam saatlerinde hafif bir ter antrenmaný yapmasý beklenen futbolcular maç saatini beklemeye baþlayacaklar. (Spor servisi) Akif'in sað arka adelesinde çekme olduðundan çalýþmayý yarýda býraktý Ýncedal manavgat'ý anlattý Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, dün Nazmi Avluca da yapýlan antrenman öncesi futbolculara yarýn karþýlacaklarý Manavgatspor maçýnýn önemine dikkat çekerek, manavgatspor hakkýn da takýma bilgiler aktardý.ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içinde yaklaþýk 15 dakikalýk bir toplantý yaparak, ligde geride kalan maçlarý ve yarýn deplasman da karþýlaþacaklarý Manavgatspor maçýnýn önemini anlattý. Ýncedal" Ligde þimdiye kadar oynanan maçlarda takým olarak iyi futbol oynadýklarýný bu iyi futbolu bir türlü skora yansýtamadýklarýn,ý Manavgatspor maçýnda futbolculardan patlama beklediðini ifade etti. Ýncedal, antrenman öncesi anlattýðý fýkra ile de futbolcularý kahkaya boðdu. (Spor servisi) Judocular Sinop yolcusu Taraftarlar inþaatý iþgal etti Batman Petrolspor'un cezasý nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekibin taraftarlarý sevgide sýnýr tanýmadý. Stadýn çevresindeki boþ inþaatlara çýkan taraftarlar, meþaleler yakýp tezahüratlar yaparak takýmlarýna destek verdiler. Ýstanbulspor'lu futbolcular ise, bu güzelliðe sadece seyirci kaldýlar. Takýmlarýný destekleyen taraftarlarýn uzaktan sevgisi, mutlu sonla neticelenmedi. Ýstanbulspor, inþaatý dolduran binlerce Batman'lý sporseverlere kötü bir aný býrakarak sahadan 1-0'lýk galibiyetle ayrýlarak rakiplerine aðýr bir yenilgi tattýrdý. Saha olaylarýndan dolayý seyircisiz ceza alan Batman Petrolspor'lu taraftarlar, bir daha ceza almayýp takýmlarýný sahanýn içerisinde desteklemek için bir birlerine söz verdikleri söylendi. bu manzara karþýsýnda üzüntülerini ifade eden Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, taraftarlarýndan Ýstanbulspor maðlubiyetinin ardýndan özür diledi ve inþaatlarýn üzerinden kendilerine destek olan sporseverlere teþekkür ettiðini belirtti. Maçý kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyleyen Alpaslan, kazanmayý çok istediklerini fakat baþaramadýklarýný dile getirdi. Üzüntülerinin büyük olduðunu söyleyen Alpaslan, iç sahada artýk kaybetmemek için ellerinde gelen gayreti göstereceklerini söyledi. (Spor servisi) 28 Þubat, 1 Mart tarihleri arasýn da Sinop ilinde yapýlacak olan yýldýz bay ve bayanlar judo grup müsabakalarýn da Çorum dan 7 bayan, 6 erkek olmak üzere toplam 13 sporcu ile mücadele edecek. Sinop ilinde yapýlacak olan grup maçlarýna bayanlarda Pelin Su Yaþar, Hasret Sabuncu, Kübra Tosun, Berfin Keleþ, Hatice Ýbiþ, Þeyma hacer Yaðlý ve Dilara Sol erkeklerde ise, Duman Kutluhan Alparsalan, Ziya Mert Þahin, Mikail Penpe,Ýbrahim Bolat, Bayram Þahin, Emircan Zaid Solak, grup maçlarýnda Çorum'u temsil edecek isimler oldu. Grup maçlarýnda Çorum2a madalya ile döneceklerini ifade eden sporcular, Sinop ilinde yapýlacak olan grup maçlarýnda madalya alacaklarýna inandýklarýný ifade ettiler. (Spor servisi) Ýstanbulspor'da play of sesleri Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Ýstanbulspor, galibiyet serisini Batman Petrolspor'u deplasmanda maðlup ederek sürdürdü. Pazar günü ligde son sýralardan kurtulma mücadelesi veren Gaziosmanpaþaspor'u kendi sahalarýnda konuk edecek olan Ýstanbulspor'da hazýrlýklar bu maç üzerine yapýlýyor. Galibiyet serilerini Gaziosmanpaþaspor maçý ile sürdürmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Bülent Demirkanlý, rakiplerinin þiddetle puana ihtiyacý olduðunu, oyuncularýnýn bu yüzden maça kendilerini tam anlamýyla konsantre etmeleri gerektiðini söyledi. Grupta her türlü deðiþik neticelerin alýndýðýna dikkat çeken Teknik Direktör Demirkanlý, iþini ciddi yapan ve oyunsal anlamda maça iyi hazýrlananýn sahadan istediði neticeyle ayrýlabileceðini vurguladý. Her takýmýn kendileri için birer rakip olduðunu ve maçlara her zaman kazanmak için çýkan bir yapýya sahip olduklarýný söyleyen Demirkanlý, kazanmaktan baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. (Spor servisi) Darýca Gençlerbirliði taraftar grubu Çýnaraltý, Darýca G.B- Tuzlaspor maçý öncesinde kurban keserek, birlik ve beraberliðin bozulmamasý adýna kan akýtarak dua edecek. Sakatlýklardan korunulmasý ve þampiyonluðun gelmesi için dua edecek olan sarý yeþilli taraftarlar, kritik Tuzlaspor maçý öncesinde kenetlenerek futbolculara moral verecekler. Darýca Gençlerbirliði Taraftarlar Derneði (DAR- GET) tarafýndan alýnan 3 adet kurbanlýk koç, Cumartesi günü Darýca Taraftarlar maç öncesi 3 kurban kesecek G.B Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kesilecek. Sezonun en kritik maçý öncesinde kentte seferberlik ilan eden Çýnaraltýlýlar, Darýca'yý afiþlerle ve bayrakla süsleyerek kenti bu maça davet etti. Pazar günü tribünleri hýnca hýnç dolrumaya kararlý olan sarý yeþilli taraftarlar, Pazar günü saat 13:30'da baþlayacak olan Darýca G.B-Tuzlaspor maçýnda tribün þovlarýyla takýmlarýna destek verecekler. (Spor servisi) Çatalcaspor, Þeker maçýný ciddiye alýyor Geçtiðimiz haftayý 2-2'lik Tuzlaspor beraberliði ile kapayan Çatalcaspor, Pazar günü kendi sahalarýnda konuk edecekleri Tutap Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Ligin son sýralarýnda yer alan rakipleri Tutap Þekerspor'u ciddiye alan sarý-kýrmýzýlýlar, rakiplerini asla gözlerinde küçük görmüyorlar. Sahaya çýkýp kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen futbolcular, rakibin durumunun kendilerini ilgilendirmediðini, son haftalarda iyi futbollarýný galibiyete yansýtamamanýn sýkýntýlarýný çektiklerini söylediler. Tutap Þekerspor maçýna kazanmak için çýkacaklarýný ve iyi futbollarýný artýk galibiyetlerle taçlandýrmak istediklerini söyleyen futbolcular, Tuzlaspor maçýnda galibiyeti hak ettiklerini fakat baþaramadýklarýný dile getirdiler. Taraftarlarýndan sabýrla kendilerini desteklemelerini isteyen oyuncular, taraftarlarýnýn Pazar günü tribünlerdeki yerlerini almalarýný tam anlamýyla yanlarýnda görmek istediklerini dile getirdiler. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi Hocalý soykýrým kabul edilmeli ÇORUM 27 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi TOKÝ Þehit Þükrü Özyol öðrencilerinden Aðrýlý öðrencilere yardým eli TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu'ndan Aðrý'nýn Kaçmaz Köyü'ne yardým eli uzandý.toký Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı