Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr"

Transkript

1 Prof. Dr. Arif Ersoy: Ýthal Kopya Anayasa ile Türkiye týkanmýþtýr Beraberindeki Partili heyet ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Arif Ersoy Türkiye olarak zor bir süreç üzerinden geçildiðini belirterek yüz yýl önce yabancýlar tarafýndan oynanan oyunlarýn bu süreçte de tekrar sahneye konduðunu ifade etti. Ersoy mevcut anayasayý çorbaya benzeterek ' Yýllarca yabancý çorba içirilmek zorunda býrakýldýk. Bundan sonra yerli çorba içmenin zamaný gelmiþtir" þeklinde konuþtu. Ersoy, Neden 12 yýl önce deðilde þimdi adaysýnýz sorusuna ise," O günün þartlarýnda bana ihtiyaç duyulduðunu düþünmedim. Bugün bölgemiz dahil olmak üzere yangýn var. Hortum kimin elinde ise ona yardýmcý olmak gerekiyor. Ülkemizin temel sorunu Ýthal Kopya Anayasasýndan kurtulmaktýr. Bozukluk arýza sistemden geliyor. Sistem bozuk olduktan sonra baþýna kimi koyarsanýz koyun sorun çözülmez. Bozuk çark ile kaliteli mal üretilmez. Zor günde gerek ülkemize gerekse þehrimize faydalý olmak adýna davet edildim geldim aday oldum" þeklinde konuþtu. Firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsý! 27 ÞUBAT 2015 CUMA 40 KURUÞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, firmalara "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarýsýnda bulundu Sayýlý Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi iþletmelerin her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk DA Pankobirlik Baþkaný Melendiz,Pehlivan'ýn iddialarýna 'iftira' dedi Defterdar Ali Solmaz: Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr Þükrü Demiray 3 de "TBMM, Hocalý Katliamýný soykýrým olarak kabul etmeli" Sayfa 3 DE Alaca Ziraat Odasý'nda yeniden seçim heyecaný Ýptal edilen Alaca Ziraat Odasý seçimleri ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýlhan Yýlmaz, seçim sandýklarýnýn saat 17.00'da açýlmasý gerekirken 12.40' da açýlmasý iddiasýyla 2 delegenin "oy kullanamadýklarý gerekçesiyle Ankara Yüksek Seçim Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla itiraz ettiklerini belirtti. Tiyatro yýldýzlarý Çorum'a gelecek Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. Mustafa Arýkoðlu'nun, Facebook ve Twitter hesaplarýndan yaptýðý duyuruya göre, "Dünyanýn Sonu.Net", "Düþ Yakamdan" ve "Pardon Bekar... 4 de 2 de "2071'e kadar yepyeni bir medeniyet inþaa edeceðiz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ýskilip, Oðuzlar, Dodurga, Kargý ve Osmancýk'ta ziyaretlerde bulundu.burada Parti teþkilatlarýný ziyaret eden Yaþar Uðurlu yaptýðý konuþmalarda AK Parti'nin 2071'e kadar yepyeni bir medeniyeti inþaa edeceðini söyledi. 3 DE Defterdar Ali Solmaz, beraberinde Defterdar yardýmcýsý Mehmet Turan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ den oluþan heyet ile birlikte 26. Vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Genel Yayýn Müdürümüz Nadir Yücel'in yaný sýra gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ da "Çorum OSB tecrübemizi Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemler tamamlanýrken, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, 'onay' niteliðindeki son imzasýný da atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Buna göre Osmancýk OSB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 20 ortaklýðýyla kuruldu. hazýr bulundular. Defterdar Ali Solmaz vergi haftasý münasebeti ile gazetemiz adýna Zekeriya Yurttaþ'a kalem hediye etti. Sadece yýlýn 1 haftasýnda deðil, bütün haftalarýnda vergi kaybý ve vergi adaletinin saðlanmasý adýna bilinçli olmanýn önemine deðinen Defterdar Ali Solmaz," TSO baþkaný sayýn Baþaranhýncal'ýnda ziyarette... Osmancýk için kullanacaðýz 5 DE "28 Þubat'ýn izleri geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silindi" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, 28 Þubat post-modern darbesinin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayýnýn demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak... 6 DA 3 DE Akçal'dan Turan Atlamaz'a hayýrlý olsun 2 DE Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Akçal'dan Turan Atlamaz'a hayýrlý olsun YILDIZ AJANDA Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz' ý makamýnda ziyaret etti.kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal yaptýðý konuþmada, "Kaymakamýmýza öncelikle yeni çalýþma yerinin hayýrlý olmasýný dilerim. Baþkanýmýzýn buralara geliþi Çorum ve Samsun illeri arasýnda YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) yeni baðlarýn kurulmasýna vesile olacaktýr. Deðiþik sektörlerde iþbirliði açýsýndan önemlidir. Turan Atlamaz Bey' in Çorum Belediye Baþkanlýðý döneminde TOKÝ iþbirliðiyle baþlatmýþ olduðu 'Kentsel Dönüþüm Projesi' özellikle Devane, Farabi ve Arasta bölgesine büyük deðiþimler getiriyor, þehri bambaþka bir kimliðe bürüdü. Çorum' un diðer mahallelerinde olduðu gibi Kunduzhan Mahallesi'nde de Turan Atlamaz Bey' in çok emekleri var. Mahallelerimize çok büyük hizmetler yaptý. Kunduzhan Mahalle muhtarý olarak mahalleme ve Çorum Ýline yaptýðý çalýþmalar nedeniyle þahsým, tüm mahalleli ve Çorumlular adýna eski Baþkanýmýz ve Kaymakamýmýz Turan Atlamaz'a sonsuz teþekkür ediyorum" dedi.muhtar Akçal'a ziyaretten dolayý teþekkür eden Turan Atlamaz, "O dönem Çorum'da baþarýyla uygulamaya baþladýðýmýz 'Kentsel Dönüþüm Projesi' nin meyvelerinin alýndýðýný görüyor ve duyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Þehrin belirli yerlerinde benzer projelerin hayata geçirilmesiyle Çorumun çehresini deðiþtirerek, daha modern bir kent haline getirilmesi mümkün. Önemli olan vatandaþlarýn bu projelere sahip çýkmasýdýr. Emeði geçen herkese selam, sevgi ve þükranlarýmý sunarým" ifadelerini kullandý. Tiyatro yýldýzlarý Çorum'a gelecek Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun tiyatro oyunlarý Çorumlularla buluþuyor. Mustafa Arýkoðlu'nun, Facebook ve Twitter hesaplarýndan yaptýðý duyuruya göre, "Dünyanýn Sonu.Net", "Düþ Yakamdan" ve "Pardon Bekar mýsýnýz" adlý oyunlar 16 Mart-16 Nisan tarihleri arasýnda Çorum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Uzun zamandýr gösterimde olan fakat Çorum'da ilk kez sahnelenecek oyunlarla birlikte Çorumlu tiyatro severler, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Dost Elver, Tuðba Özay, Kahraman Sivri, Eray Türk gibi ünlü yýldýzlarý peþ peþe izleme fýrsatý bulacak. 16 Mart'ta Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafýndan sahnelenecek "Dünyanýn Sonu.Net" ile baþlayacak olan oyun programý, 29 Mart'ta Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu'nun sergilediði "Düþ Yakamdan" ve 16 Nisan'da Ahmet Çevik Tiyatrosu ekibinin sahnelediði "Pardon Bekar mýsýnýz" ile devam edecek. Ýmsâk : 04:46 Güneþ : 06:11 Öðle : 12:00 Ýkindi : 15:03 Akþam : 17:37 Yatsý : 18:55 Doruktan senin için kopardým bu çiçeði O sarp bayýrdan hani, suya iner eteði Kartalýn bildiði yalnýz ve yaklaþabildiði Sessizce seprilmiþti kayanýn çatlaðýnda. Gölgeler yýkýyordu burnun saðrýlarýný Açýkça görüyordum: bir yengi alanýnda Nasýl kýzýl ve parlak bir utku anýtý Olanca görkemiyle bir anda kurulursa Ýþte týpký öylece Güneþin gömülüp gittiði yerde gece Bulutlardan bir tak yapýyordu kendine. Yelkenliler bir bir erirken uzakta Birkaç çatý eðimli bir vadinin dibinde Parlayýp görünmekten ürker gibiydi sanki. Sevdiðim, senin için kopardým bu çiçeði! Evet, rengi uçuk ve koku yok tacýnda Çünkü kökü daðlarýn bu çetin yamacýnda Yalnýz su yosununun acý tuzunu içmiþ. Dedim ki: garip çiçek, þu tepenin üstünden Bulutlarýn, yosunun ve teknenin gittiði Uçsuz bucaksýzlýða yolcu olmalýydýn sen. Git öyleyse bir kalbin Herþyeden daha derin uçurumunda daðýl Baþka bir acun olan o göðüste sol artýk Göðün seni sular için yarttýðý besbelli Ben'se Sevda'ya adadým iþte seni! Rüzgar birbirine katýyordu sularý; Yavaþ yavaþ silinen Belirsiz bir ýþýk kalmýþtý yalnýz günden Ah! nasýl acýlýydým ve nasýl da derinden!.. Düþler içindeydim ve kapkaranlýk Gece Sonsuz titreyiþlerle doluyordu içime. Victor Hugo Necmettin Erbakan'ýn vefâtý - Þeyhülislâm Yahya Efendinin vefâtý (1644) - Oflu Hâcý Dursun Efendinin vefâtý (1977) - II. Cemre suya düþmesi Bir hayrýn yapýlmasýna sebep olan, o hayrý yapmýþ gibi sevâb kazanýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Bu Çiçek, Senin Ýçin HAVA DURUMU Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'da tefsir dersleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4563 2,4619 EUR 2,7981 2,8022 STERLiN 3,7808 3,7889 JPY YENi 2,0678 2,0728 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn düzenlediði tefsir dersleri devam ediyor. Her Cuma günü akþamý saat 21.00'da Eþref Hoca Caddesindeki Ýlke-Der & Çorum ÝHH Dernek Merkezinde yapýlan dersleri Hafýz Yusuf Demirel sunuyor. Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT CUMA 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Hemþirelik bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.Gazi oðlu 1995 doðumlu Mesut Kaþoturacak TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Pankobirlik Baþkaný Melendiz, Pehlivan'ýn iddialarýna 'iftira' dedi Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyerek, Ahmet Pehlivan'ýn iddialarýna yanýt verdi. Geçtiðimiz gün Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan'ýn düzenlediði basýn toplantýsýnda dile getirdiði iddialarýn tamamen iftira olduðunu belirten Melendiz, Pehlivan'ýn baþkanlýðý kaybetmesinin hezeyanýný yaþadýðý için böyle açýklamalarda bulunduðunu söyledi. Toplantý da açýklamalarýný sürdüren Ýsmail Hakký Melendiz, "Dün itibariyle Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Pehlivan tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýyla Kooperatif Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulumuz ve Çorum AK Parti Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya yönelik asýlsýz hiçbir gerçeðe dayanmayan sýrf Çorum kamuoyunda sansasyon yaratmak amaçlý iftira ve suçlamalarda bulunmuþtur. Öncelikle Çorum AK Parti Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya yönelik Kooperatifimiz nezdinde hukuksuzluk olduðu ve Sayýn Milletvekilimiz ve TBMM Ýdari Amirinin bu hukuksuzluðun arkasýnda durduðuna yönelik Sayýn Milletvekilimize isnatta bulunulmuþtur. Sayýn Uslu'nun hep desteðini gördük sayýn Milletvekilimizin kooperatifimizin yönetim iþleri ile hiçbir zaman ilgi ve alakasý olmadýðý gibi herhangi bir müdahalesi de asla söz konusu deðildir. Sayýn Milletvekilimizle geçtiðimiz günlerde Pankobirlik Genel Müdürümüz Taner Taþpýnar ile birlikte Kooperatifimizce Uðurludað ilçesine kurulacak çeltik fabrikasý ve çeltik sertifikalý tohum üretme tesisi için yer tahsisi ve fabrikanýn Çorum Uðurludað kurulmasý için destek talebinde bulunmak ve yardýmcý olunmasýný istemek amacýyla görüþülmüþ olup, Sayýn Milletvekilimizin destek ve giriþimleri ile de Uðurludað Belediyesince kurulacak çeltik fabrikasýna yer tahsisi yapýlmýþtýr. Sayýn Vekilimizle yapýlan görüþme içeriði bu husustan ibaret olup, Çorum için uðraþ veren ve tarafýmýza zaman ayýrýp bizimle ilgilenen vekilimize teþekkür etmek yerine fütursuzca yapýlan iftira ve saygýsýzlýðý kýnýyoruz. Böyle bir açýklamanýn Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pehlivan'ca yapýlmasý Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulumuzu derinden üzmüþtür.sayýn Vekilimiz Çorum'umuz ve Çorum çiftçimiz için bir þeyler yapmak üretmek için çalýþmakta iken Baþkanlýk iftirasý ve heveslileri olan Ahmet Pehlivan tarafýndan asýlsýz zan altýnda býrakýlmaya çalýþýlmaktadýr.bu yolla Sayýn Vekilimizin çeltik fabrikasý kurmamýza destek olmasý engellenmek ve hizmetlerimiz baltalanmaya çalýþýlmaktadýr.bu durumu baþka hiçbir amaç ve gayesi de olamaz.sayýn Vekilimizi Çorum kamuoyu çok yakinen tanýmakta olup,hiçbir hukuksuzluðun ve usulsüzlüðün arkasýnda durmayacaðý herkesçe malumdur. Pankobirlik baþkanlýðýný kaybetmenin hezeyanýný yaþýyor. Yine Ahmet Pehlivan'ca yapýlan basýn açýklamasýnda Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Baþkanýmýza ve Yönetimimize yönelik, suç iþlendiði Kooperatifi zarara uðratýldýðý Kooperatifimizin Holding gibi kullanýldýðý þeklinde asýlsýz iftira ve ithamlarda bulunulmuþtur. Bu iftira ve ithamlarýn sebebi 2013 yýlý haziran ayýnda Kooperatif Yönetim Kurulunca Baþkanlýða seçilmemdir. Ahmet Pehlivanla birlikte 2008 yýlýnýn Nisan ayýnda Kooperatif Yönetim Kuruluna seçildik bu zamana kadar dört dönem Ahmet Pehlivanca Yönetim Kurulu Baþkanlýðý yapýlmýþtýr. Ne zamanki Kooperatif Yönetim Kuruluna Baþkan seçilmem üzere bu durumu hazmedememiþ o tarihten itibaren sürekli Kooperatif iþlerimizi baltalamaya, engel olmaya, yönetimi kilitleyip Kooperatifimizin çalýþmasýný engellemeye çalýþmýþtýr. Benim ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýmýn herhangi bir makam sevdasý olmayýp amacýmýz AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, 28 Þubat post-modern darbesinin yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. 18 yýl önce yaþanmýþ olan 28 Þubat olayýnýn Çorum çiftçimize en iyi þekilde hizmet etmek faydalý olmaktýr. Hiçbir zaman makam sevdamýz olmamýþtýr. Müfterilere meydaný býrakacak deðiliz göreve baþladýðýmýzdan bu yana gece gündüz mesai mefhumu olmaksýzýn çalýþtýk, çiftçimiz bu görevi tevdi ettiði sürece de çalýþmaya devam edeceðiz. Asýlsýz iftira ve yalanlara pabuç býrakacakta deðiliz. Biz buradayýz. Yaptýðýmýz iþler aldýðýmýz kararlar hepsi kayýtlýdýr. Kimseye verilemeyecek bir hesabýmýz yoktur. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliði þartlarýný kaybettiðim hususu tamamen gerçek dýþýdýr.2009 yýlýnda Leasingle aldýðým biçerdöverin Rusya'da baðlanmasý neticesinde biçerdöveri Türkiye'ye getirememem nedeniyle Leasing firmasýnýn þikâyeti üzerine tarafýma Ticari güveni kötüye kullanmaktan ceza verilmiþ ise de verilen ceza ertelenmiþ erteleme süresince de herhangi bir suç iþlemediðimden sicil kaydýmdan silinmiþtir. Olay bundan ibaret olup, Kooperatifler Kanunu 56.maddesi gereði Yönetim Kurulu Üyeliði þartlarýný kaybetmem söz konusu deðildir. Hukuktan ahkâm kesenlerin hukuka aykýrý bir þekilde iftira atacaklarýna, Türk Ceza Kanunu 51 ve 53. Maddelerini açýp okumalarýný ancak anlamayacaklarýný bildiðim için bir hukukçuya danýþmalarýný tavsiye ederim. Zaten konu yargýya intikal etmiþ bulunmakta olup, yargý gerekli kararý elbette ki verecektir. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Ancak þunu da belirtmek isterim ki bu iftiralarý atan müfteri Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Pehlivan da bu iftiralarýnýn hesabýný Çorum çiftçimize verir. Pankobirlik bilançosunun en iyi olduðu dönem bizim dönemimizdir. Kooperatifimizde zimmet çýktýðý hususu Kooperatifi zarara uðrattýðýmýz hususu tamamen gerçek dýþý olup, Kooperatifçe mazot satýþý yapýlýp kar elde edilmesi zimmetse biz bu zimmet suçunu iþlemeye devam edeceðiz. Yine Kooperatifin belirtilen borcu geçmiþten gelen bir borç olup, Kooperatifimiz bilançolarý incelendiðinde dönemimizde daha önceki döneme göre borçlarýmýzýn daha azaldýðý yýllardýr zarar eden Kooperatifimizin kar etmiþ olduðunu en iyi Ahmet Pehlivan bilmektedir.karýn aðrýsý da bu olup bir sonraki seçim için tarafýmýzý egale etmektir.zira geçtiðimiz ayda yapýlan Çorum Ziraat Odasý seçiminde aðýr hezimete uðramýþ Çorum çiftçimizden destek görememiþtir.bu hezimetini bu þekilde iftiralar atarak basýn yoluyla sansasyon ve gündem oluþturarak kapatmaya çalýþmaktadýr.bizde yargýnýn biran önce sonuçlanmasýný en iyi þekilde arzu ediyoruz.zira bizim Yönetim Kurulu Üyesiyle horoz dövüþü yaparak boþa geçirilecek zamanýmýz yoktur. Kimin kooperatifi çiftlik yaptýðý ortada kimin kooperatifin holding gibi kullandýðý Ahmet Pehlivan'ýn Baþkanlýk yaptýðý döneme bakýlýnca görülecektir. Ahmet Pehlivan Baþkanlýk yaptýðý 2008 yýlýnda Kooperatif sözleþmemize ve Kooperatif Kanununa açýkça aykýrý olmasýna raðmen Kooperatifimizde çalýþan personelimizi çýkartarak, oðlunu þartlarý taþýmadýðý halde muhasebe elemaný olarak iþe almýþ ve çalýþtýrmýþtýr. Oðlunun ayrýlmasý üzerine onun yerine tekrar yeðenini iþe almýþtýr. Kendi menfaati için hiçbir hukuk tanýmayanlarýn bugün kendi menfaatlerine dokunulduðu için ve yakýn akrabalarýnýn iþe alýnmadýðý için hukuktan bahsetmelerini ve hukuk ahkâmý kesmelerini Çorum çiftçisi ve kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Alaca makam odasý da tamamen yalandýr. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyemiz Ünal Coþkun'un kendine makam yaptýðý iddialarý da asýlsýz olup, iftiranýn nedeni tamamen Yönetim Kurulu Baþkaný seçilirken tarafýma oy kullanmasýdýr. Zira Alaca Satýþ Maðazamýzýn yapýmýna iliþkin kendi baþkanlýðý döneminde alýnmýþ ve yapýlmýþtýr. Makam odasý yapýldýðý iddia edilen Merkez binamýzda kullanýlmayan ve yer kaplayan eski eþyalar Alaca Þubemize gönderilmiþtir. Olay bundan ibaret olup kendi Baþkanlýðý döneminde altýna imza attýðý ve kendi yaptýðý iþe dahi iftira atmaktadýr. Anlatýlacak ve konuþulacak çok konu olup zamanýmýz buna yeterli deðildir. Ahmet Pehlivan tarafýndan yapýlan açýklama tamamen Ziraat Odasý seçimleri hezimetini unutturmaya yönelik sansasyonel ifadelerdir. Hiçbir gerçeklik payý yoktur. Ýddialar yargýya taþýnmýþ vaziyettedir. Yargýnýn vereceði her türlü karara saygýmýz sonsuzdur. Ancak bu tür açýklamalarla yargýsal sonucun etkilenmeye çalýþýlmasý kabul edilemez bir durumdur. Sayýn Çorum çiftçimiz ve kamuoyuna saygýyla þahsým adýna ve yönetim kurulum adýna sunuyorum" dedi. Melendiz, kendilerine iftira atýldýðýný, yaþananlardan dolayý 50 bin üyesi bulunan Birlik bünyesindeki çiftçilerden utandýðýný dile getirerek, göz altýna alýnma meselesinin de amcaoðluna kefalet yoluyla biçerdöver aldýðýný, borcu ödenemeyince alacaklýlarýn iþlem baþlatmasý nedeniyle 1 saat kaldýðýný söyledi. Basýn toplantýsýna Pankobirlik, Baþkan Vekili Þerafettin Çaldoðan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Coþkun'da katýldý. Yýlmaz MERT "28 Þubat'ýn izleri geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silindi" demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yazýlmýþ bir demokrasi faciasý olarak postmodern bir müdahale olarak zihinlere kazýndýðýný vurgulayarak açýklamasýna baþlayan Av.Rumi Bekiroðlu, "28 Þubat müdahalesi, 27 Mayýsýn,12 Martýn,12 Eylülün devamý niteliðinde ayný zihniyetin, ayný görüþün eseri bir müdahaledir. 28 Þubat'ta farklý bir tarz iþlenmiþtir. Týpký öncekilerde olduðu gibi millet iradesi ve milletin kendisi hedef alýnmýþtýr. Seçimle gelen, yasalar çerçevesinde görev üstlenmiþ bir hükümet kirli senaryolar ve tertipler marifetiyle görevden uzaklaþtýrýlmýþ, siyaset dizayn edilmek ve vesayet altýna alýnmak istenmiþtir. 28 Þubat arkasýnda büyük bir enkaz býrakmýþtýr. Demokrasi ve ekonomi bu müdahaleden aðýr bir yara almýþtýr, bu ülkeye aðýr bedeller ödetmiþ, aðýr faturalar yüklemiþ Türkiye'nin kalkýnma ivmesini yavaþlatmýþ, iyice düþürmüþ, Türkiye'nin ilerleme hamlesine aðýr darbe vurmuþtur" dedi. Yüzlerce insanýn inançlarýndan, görüþlerinden, görünüþlerinden dolayý maðdur edildiðini belirten Bekiroðlu, "Bürokraside cadý avý baþlatýlmýþ hukuksuz iþten atýlmalar, sürgünler yaþanmýþ, fiþlemeler gerçekleþmiþtir. 28 Þubat sadece siyaseti deðil toplumu da dizayn etmek gibi niyet de sergilemiþ, ilk okullardan üniversitelere, kuran kurslarýndan camilere kadar her alanda düzenlemeler yapýlmýþtýr. Üniversite kapýlarýnda milletin evlatlarý rencide edilmiþ, bir çok kýz öðrenci inançlarýndan dolayý, kýlýk kýyafetlerinden dolayý eðitim hakkýndan dolayý mahrum býrakýlmýþtýr. Tarihimize kara bir leke olarak kazýnmýþ, bin yýl süreceði iddia edilen 28 Þubat'ýn izi geri dönmemek üzere AK Parti hükümeti tarafýndan silinmiþtir. Artýk bu tür müdahalelerin olmadýðý bir Türkiye'deyiz. Artýk demokrasi demiyoruz, ileri demokrasi diyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan kýnama Çorum Baþöðretmen Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Yönetimi okullarý hakkýnda, yanlýþ ifadeler kullanan bir özel koleji kýnadý.okul Aile Birliði Baþkaný Ahmet Saatcý konu ile ilgili yaptýðý açýklamada:"çorum'da iki yýldýr faaliyet gösteren özel bir kolej yeni kayýtlar için broþür bastýrmýþ ve okumuzda baþarýlý öðrencileri kendi kolejlerine almak için "neden tavsiye ediyorum" bölümü eklemiþtir. Ýlimizde en baþarýlý liselerden biri olan okulumuzdan nakil ile geçiþ yapan öðrencimizin söylediklerini çarpýtarak kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilmesine sebep olmuþlardýr. Hâlbuki okulumuzda yýllardýr özellikle son sýnýf öðrencilerine koçluk sistemine dayalý akademik ve soysal danýþmanlýk çalýþmalarý yürütülmektedir. Öðretmenlerimizin feragatleri ile öðrencilerimiz; yaz tatili dâhil olmak üzere deneme sýnavlarý, test ve dokümanlarý, hafta içi etütleri ve hafta sonu dersleri ile bütün eðitim aktiviteleri birebir izlenmektedir. Hatta baþka özel dershaneler öðretmenlerimizin uyguladýðý danýþmanlýk hizmetini beðenerek, öðretmenlerimizden ilgili dokümanlarý talep etmiþler ve kendi bünyelerinde uygulamaya baþlamýþlardýr. Bütün bu çalýþmalarýmýz sonucunda sadece 2014 yýlýnda 10 Týp Fakültesi,11 Mühendislik ve Mimarlýk,13 Hukuk Fakültesi olmak üzere ülkemizin güzide üniversitelerine öðrenci yerleþtirilmektedir. Böyle bir performansa sahip olan okulumuzun ve öðretmenlerimizin asýlsýz ithamlarý hak etmediðini düþünüyor, ilgili kolejin halkýmýz nezdinde özür dilemesini istiyoruz." "TBMM, Hocalý Katliamýný soykýrým olarak kabul etmeli" MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý'nýn yýl dönümü sebebiyle basýn açýklamasýnda bulundu. Ermenilerin 26 Þubat 1992 tarihinde tüm insanlýðýn gözü önünde Daðlýk Karabað Bölgesinin Hocalý kasabasýnda soykýrým yaptýðýný belirten Demiray, tarih boyunca savaþta asla sivilleri hedef almayan, tarihin her döneminde dünyaya insanlýk dersi veren Türk Milletinin Hocalý'da hunharca katledildiðini ifade etti. Hocalý'da yaþanan soykýrýmý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný vurgulayan Demiray, "TBMM'de acil olarak Soykýrýmýn kabul edilerek bu vahþetin dünyaya haykýrýlmasýný istiyoruz" dedi yýlýnda Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýnýn 51 üyesinin Hocalý ile ilgili soykýrým ifadesi kullanma kararý almasý, ayrýca bugüne kadar Kolombiya, Meksika, Çek Cumhuriyeti Hocalý'daki soykýrýmý tanýmasýna raðmen; Türkiye Cumhuriyeti'nin ise Dýþiþleri Komisyonunda geçtiðimiz yýl sadece katliam ifadesi içeren bir bildiri yayýnlamakla yetindiðine dikkat çeken Demiray, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sinan Oðan tarafýndan Hocalý Soykýrýmýnýn Tanýnmasýný esas alan kanun teklifinin de AK Parti gurubunun oylarý ile reddedildiðini hatýrlattý. Zulme uðrayan Türkler olunca, bütün vicdanlarýn saðýrlaþtýðýna ve bütün gözlerin körleþtiðine vurgu yapan Demiray, "Onlar sanýyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak tarih susmayacak, Tarih sussa, hakikat susmayacak, Onlar sanýyorlar ki; bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki, bizden kurtulsalar vicdan azabýndan kurtulamayacaklar, Vicdan azabýndan kurtulsalar tarihin azabýndan kurtulamayacaklar, Tarihin azabýndan kurtulsalar, Allah'ýn gazabýndan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandý. Dünyanýn halen Hocalý katliamýna sessiz kaldýðýný ve görmezden geldiðini sözlerine ekleyen Demiray, "Türk'ün çýðlýðý uluslararasý kamuoyunda hiçbir yanký bulmamaktadýr. Unutmasýnlar ki aziz milletimiz Soydaþlarýmýzýn ýrzýna, namusuna, þerefine, hayat ve varlýk haklarýna kast etmeye cüret eden Ermenileri lanetle ve nefretle hatýrlayacaktýr. Bu vesile ile katledilen bütün soydaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz" þeklinde kaydetti.

4 YILDIZ HABER 4 Alaca Ziraat Odasý'nda yeniden seçim heyecaný Ýptal edilen Alaca Ziraat Odasý seçimleri ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýlhan Yýlmaz, seçim sandýklarýnýn saat 17.00'da açýlmasý gerekirken 12.40' da açýlmasý iddiasýyla 2 delegenin "oy kullanamadýklarý gerekçesiyle Huzur Akademisi programý baþlýyor Ýlke-Der ve Çorum ÝHH'nýn Huzur Akademisi programý 1 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak.kadýnlara yönelik olarak yapýlacak programa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýlacak.halka açýk olarak devam eden konferanslarýn sonucunda 1 Mart Pazar günü itibariyle baþlayacak olan huzur akademisi derslerine geçileceðini belirten Hatice Dilek Öztürk ders programýnýn katýlýmcýlara bir nitelik kazandýracaðýný ve coþkulu ihlaslý bir azim ve çalýþma ile dört yýl sürdürmeyi planladýklarýný söyledi.hatice Dilek Öztürk program ile ilgili görüþlerini þöyle dile getirdi: "Allah için doðru iþler yapabilmeyi hedeflemiþ, öðrendiklerini yaþamakla kalmayýp anlatmak ve Allah'ýn dininin havarileri olmak isteyen genç kýzlarýmýzý ve haným kardeþlerimizi bu programa dâhil etmeye çalýþtýk Eðitime katýlan kardeþlerimizle tüm taassuplarý bir kenara býrakýp ortak deðerlerimiz ve doðrularýmýz çerçevesinde ümmetin vahdetine katkýda bulunacak bir çalýþma olmasý için, Rabbime dayanýyor ve yardýmýný diliyorum. Bu dava hepimizin yüklenmesi gereken bir dava ise, herkesin taþýn altýna elini koymasýný bekliyoruz. Bu nedenle; ilkokul mezunlarý da dâhil, ev hanýmý veya bir meslek edinmiþ, orta öðretim düzeyinde, lise veya üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu yahut doktora yapan Ankara Yüksek Seçim Kurulu'na seçimde usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla itiraz ettiklerini belirtti. Ankara Yüksek Seçim Kurulu'nun ise yapýlan itirazý deðerlendirerek, 8 Þubat tarihinde yapýlan seçimlerin iptal edildiðini ve Alaca Ziraat Odasý seçimlerinin önümüzdeki günlerde yenileneceði yönünde karar verdiðini öðrendiklerini dile getiren Yýlmaz, görev tekrar devraldýklarýný ve odayý seçime götüreceklerini söyledi. Baþkan Ýlhan Yýlmaz açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bizim tek amacýmýz ne olursa olsun seçimlerin hakkaniyet içinde ve usulüne uygun bir þekilde yapýlmasýdýr. Sayýn Hüseyin Kaya ve ekibi de çok yakýn ve deðerli arkadaþlarýmýzdýr, eminim onlarda Odamýza çok deðerli hizmetler vereceklerdi. Ancak ortada yapýlan bir yanlýþ ve usulsüzlük varsa buna itiraz etmekte yine bizim çiftçilerimize karþý bir sorumluluðumuzdur. Seçimlerin yenilenmesi ortadaki þaibenin kalkmasý açýsýndan gereklidir. Tekrarlanacak seçimlerde yeniden adaylýðýmý açýklýyor ve huzurlu, sükunetli bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyor, yaðýþlý geçen bir kýþ mevsiminin ardýndan çiftçilerimize yeni üretim sezonunda bol ürün bol kazanç diliyorum." kardeþlerimizi de ayný kadronun içine dâhil etmek düþüncesinde olduk ki, buluð çaðýný aþmýþ "salih kul" olmayý zaten baþarmasý gerekenleri, ortak bir gündemle eðitmenin rahmetini tadalým. Ayný aileden, ayný sülaleden, ayný kurumdan kiþilerle ayný havayý solumanýn farkýný fark edecek ve çok mutlu olacaðýz. Bu yönü ile de benzeri olmayan bir çalýþma olduðunu dile getirdi. Neden böyle bir çalýþma; katýlýmcý kardeþlerimi, yaþlarý, eðitimleri, medeni hal ne olursa olsun, ayný kitaptan hesap vereceðimizin þuuruna erdirmek ve birlikte iþ yapabilme yetimizi geliþtirmek istiyoruz. Biliyoruz ki iþlevsiz bilgi yüktür. Üstünlük ise ancak takva iledir. Bu eðitim neticesinde, birbiri ile kaynaþmýþ, çok farklý kapasitede, donanýmda, bilgi birikiminde veya meslekte kiþilerle, çok daha güzel nice çalýþmalarýn çekirdek kadrosunu da oluþturmuþ olmayý temenni ediyorum. Birlikte hareket edebilen, organize olmuþ þuurlu bir nesil yetiþtiðinde ise Rabbani yardýmý hak eder halde olursak, çok þey yapýlabileceðine inanýyorum. Gerçekten emsalleri arasýnda farklý yönleri ile özgün bir çalýþma olacaktýr. Dilerim Çorum'da da güçlü ve gayretli bir kadro ile Bismillah deyip baþlayacaðýmýz bu çalýþmayý hayýrla tamamlarýz." s Mahir ODABAÞI SÝVÝL SAVUNMANIN TARÝHÇESÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Tabiatýn var oluþundan bu yana her canlý, çeþitli tehlikelere karþý kendisini, yakýnlarýný, sevdiklerini, barýndýðý yuvasýný, üzerinde yaþadýðý topraðýný, yaþam için gerekli olan her þeyini savuna gelmiþtir. Hayvanlar yuvalarýný genellikle çeþitli tehlikelerin ulaþamayacaðý mekânlarda seçmiþlerdir. Ýlk gününden bu yana insanoðlu; tabiat olaylarýndan, vahþi hayvanlarýn tehlikelerinden, düþmanlarýnýn saldýrýlarýndan korunabilmek için, barýnaklarýný gerektiðinde bir gölün üzerine kurmuþlar, maðaralarda barýnmýþlar, zamanla yüksek tepeler üzerinde þatolar ve kaleler inþa ederek, kendilerini korumaya çalýþmýþlardýr. Doðal afetlere karþý halkýn korunmasý konusunda, öteden beri bir takým önlemler alýnýp uygulanmýþsa da bu önlemler, örgütsel ve yasal dayanaklardan yoksundu. I. Dünya savaþýna kadar, özellikle halkýn, savaþýn tehlikelerine karþý korunmasý için hiçbir giriþimde bulunulmadýðý, buna ihtiyaç da duyulmadýðý görülmektedir. Bunun nedeni, savaþ silahlarýnýn cephe gerilerine uzanacak menzile ve toptan yok etme gücüne eriþememiþ olmasýdýr. I. Dünya Savaþýndan sonra savaþýn ardýndan gelen yýllarda ülkelerin birçoðunda pasif korunma adý altýnda, halkýn türlü tehlikelerden korunmasýný amaçlayan önlemler getirilmiþ ve örgütler kurulmuþtur. Teknolojik geliþmeler, savaþ doktrinlerinde deðiþmelere neden olunca, buna paralel olarak pasif korunma örgütü de, deðiþen koþullarýn doðuracaðý sonuçlarý karþýlayacak biçimde deðiþtirilip geliþtirilmiþtir. II. Dünya Savaþýnda; - Savaþlarýn, cephelerden çok cephe gerilerini tehdit etmiþ olmasý,a - Askerden çok sivil halkýn ölmesi, - Bundan sonra çýkabilecek savaþlarýn da böyle süreceði düþüncesi, devletleri, sadece pasif korunma önlem ve örgütünün halký koruyamayacaðý sonucuna götürmüþ, sivil savunma bu sonuçtan çýkmýþtýr. Avrupa ülkelerinin çoðunda sivil avunma II. Dünya savaþý sýrasýnda, savaþýn içinde kurulmuþ, gerçek bir deneyimden geçmiþ, yararýný kanýtlamýþ bir örgüttür. Sivil savunma, savaþýn ardýndan gelen yýllarda da, savaþ teknolojisindeki ilerlemelere uygun bir geliþme göstermiþtir. Ýlk kez bu savaþta halka karþý kullanýlan Atom silahlarý bundan sonra daha büyük bir geliþme göstermiþ Termonükleer silahlar imal edilerek savaþ alanýnda kullanýlabilecek duruma getirilmiþtir. Kýsaca Nükleer silahlar diye adlandýrýlan bu silahlar ile Biyolojik ve Kimyasal silahlar da sivil savunmanýn önemini daha çok artýrmýþtýr. Bugün sivil savunmanýn önemini benimsemiþ tüm dünya ülkeleri, sivil savunma örgütlerine bütçelerinden küçümsenemeyecek kaynaklar ayýrmaktadýrlar. Sivil Savunma: "Düþman taarruzlarýna, tabii afetlere ve büyük yangýnlara karþý; halkýn can ve mal kaybýnýn asgari halde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teþekküllerin korunmasý ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ýslahý, savunma gayretlerinin sivil halk tarafýndan azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatýnýn muhafazasý maksadýyla alýnacak her türlü Silahsýz, Koruyucu ve Kurtarýcý tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder." þeklinde tarif edilmektedir. Sivil savunmanýn amaçlarý: Halkýn can ve mal kaybýnýn en az düzeye indirilmesi, hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluþlarýn korunmasý, bu kurum ve kuruluþlarýn etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarým ve yenileþtirmenin yapýlmasý, savunma çabalarýnýn sivil halk tarafýndan en geniþ ölçüde desteklenmesi, cephe gerisi moralinin korunmasýdýr. Özetin özeti: ''En iyi dua tedbirdir'' ( imza: Hz Muhammed SAV) Topgül, destek istedi "Sosyal demokrasinin bir neferiyim" 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, dün de Ortaköy ve Ýskilip ilçeleri ile Aþdaðul beldesi ve merkeze baðlý köyleri gezdi. Ýskilip CHP Ýlçe Baþkanlýðý baþta olmak üzere Aþdaðul ve Ortaköy'de faaliyet gösteren esnaflarý ve Pazar yerini ziyaret eden Cengiz Atlas, vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Merkeze baðlý bazý köyleri de ziyaret eden Atlas, köy halkýnýn dert ve sýkýntýlarýný kendi aðýzlarýndan dinledi. CHP Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, sosyal demokrasinin bir neferi olduðunu yineledi. Ülkemizde hukukun, demokrasinin ayaklar altýna alýndýðý þu günlerde her türlü demokratik mücadelelerini sürdürdüklerinin altýný çizen Atlas, "Ancak bugün üzerimize düþen daha büyük görevler olduðunu düþündüðümden partimden milletvekili aday adayý olmaya karar verdim. Çorum'un her yerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn hakkýný aramak için, iþçinin, esnafýn, köylünün hakkýný aramak için milletvekili aday adayý oldum" dedi. CHP'nin ön seçim kararýný da deðerlendiren Cengiz Atlas, "Ön seçim olmazsa olmazýmýz" diyerek, "Ön seçim demek örgüt demektir, emek demektir, temsiliyet demektir. Partimizi iktidara götürecek yöntemlerden biri de ön seçimdir. Ön seçim partimize dinamizm, inanç, heyecan getirmektedir" diye konuþtu. Tüm partililerden ön seçimde kendisine destek isteyen Atlas, "Çorum'u ve ülkemizi aydýnlýk yarýnlar bekliyor" þeklinde konuþtu. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Saim Topgül, 29 Mart'ta yapýlacak önseçim ve 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili hazýrlýklarýný sürdürüyor. Saim Topgül, gittiði yerlerde bir yandan milletvekili aday adayý olma gerekçelerini anlatýrken, diðer taraftan 7 Haziran'daki seçimlerde partisine destek istiyor. Dur-durak bilmeden tüm samimiyetleriyle seçim çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten CHP Çorum Milletvekili aday adayý Saim Topgül, "Gittiðimiz her yerde büyük bir sevgi seli ile karþýlaþýyoruz. Çorum'da CHP'yi en üst seviyeye getireceðimize hem halkýmýz, hem de biz ekibimizle inandýk. Yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmayacaðýz. 'Genç, dinamik, çalýþkan, halkýn içinde, halkla beraber, her zaman sizlerle' sloganý çerçevesinde çalýþmalarýmýzý yoðun bir tempoda sürdürüyoruz. Artýk deðiþim zamaný, yol verin birlikte deðiþelim ve birlikte yönetelim" dedi. AK Parti'nin büyük kan kaybý yaþadýðý bir dönemde yapýlacak 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði açýsýndan hayati öneme sahip olduðunu anlatan Topgül, "7 Haziran seçimleri ayný zamanda Türkiye açýsýndan hýrsýzlýk ve yolsuzluklardan arýnma seçimi olacaktýr. Büyük bir sabýrla sandýðý bekleyen Türk halký sandýkta mutlaka gerekeni yapacaktýr. Bu bakýmdan 7 Haziran seçimleri Türk halkýnýn CHP iktidarýyla aydýnlýk bir döneme uyanacaðý gün olacaktýr. 7 Haziran seçimlerinde halkýn iktidarýný kurmak için tüm Çorum halkýndan CHP'ye güçlü bir destek istiyoruz. Güç verin ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarýn hesabýný soralým. Destek verin açlýðý, sefaleti bitirelim. Katký verin iþçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafýn yüzünü güldürelim. Ülkede hep birlikte hakça bir düzen kuralým. Birlik içinde, dirlik içinde Türkiye'yi yeniden þaha kaldýralým" þeklinde açýklamada bulundu. Haber Servisi

5 HABER 5 HALK KONSERÝNE DAVETLÝSÝNÝZ 28 Þubat 2015 Cumartesi günü saat da Milönü Meydanýnda Çorumlu sanatçýlarýmýz Aþýk Gülabi ve Canan Baþkaya halkýmýza konser vereceklerdir. Konserimize tüm halkýmýz davetlidir. Halis DURKAYA CHP Ýl Binasýnda Milletvekilli aday adaylýðýný açýklýyor. Günün Programý * da CHP Ýl Binasý Aday Adaylýðý açýklamasý * da Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþý Hitit Üniversitesi, Baðcýlar'da tanýtýldý "Çorum OSB tecrübemizi Osmancýk için kullanacaðýz Çorum'un Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý için gerekli iþlemler tamamlanýrken, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, 'onay' niteliðindeki son imzasýný da atmasýyla yasal süreç tamamlandý. Buna göre Osmancýk OSB, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yüzde 40, Osmancýk Belediyesi'nin yüzde 40 ve Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 20 ortaklýðýyla kuruldu. Bilindiði gibi Osmancýk ilçesi Hamitler Mevkii'ne kurulacak olan OSB için yer tahsisinin ardýndan organizasyon yapýlanmasý da tamamlanmýþtý. Osmancýk OSB'nin ilk mütevelli heyet toplantýsý 6 Þubat 2015 tarihinde gerçekleþmiþ ve bu toplantýda Osmancýk OSB'nin mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu oluþturulmuþtu. Buna göre Mütevelli Heyet Baþkanlýðý'na Yakup Karaca (Çorum TSO) Baþkan Vekilliði'ne Ömer Bülent Karagöz (Osmancýk Belediyesi) ve üyeliklere Hamza Karataþ (Osmancýk Belediyesi), Kadir Eskiadamv (Osmancýk Belediyesi), Ýzzet Karakaþ (Osmancýk Belediyesi), Besim Özüdoðru (Osmancýk Belediyesi), Hüseyin Cebeci (Osmancýk Belediyesi), Çetin Baþaranhýncal (Çorum TSO), Sakin Bilge (Çorum TSO), Aytaç Baba (Çorum TSO), Hakan Okudan (Çorum TSO), Muharrem Sarýaslan (Çorum TSO), Ömer Arslan (Ýl Özel Ýdaresi), Fatih Mehmet Þahbaz (Ýl Özel Ýdaresi) ve Mehmet Yücel (Ýl Özel Ýdaresi) seçilmiþti. Osmancýk OSB Yönetim Kurulu ise; Baþkan Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Vekili Hamza Karataþ ve üyeliklere de; Kadir Saðlam, Sakin Bilge, Ömer Arslan, seçilmiþti. Denetim Kuruluna da Ömer Bülent Karagöz ve Muharrem Sarýaslan getirilmiþti. Osmancýk OSB'nin son olarak idari anlamda yapýlanmasýyla gerekli resmi iþlemler tamamlanýrken, süreç Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn onayýna sunulmuþtu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ýn da 24 Þubat 2015 tarihinde gerekli imzalarý atmasýyla Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi, resmen kuruldu. Osmancýk OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'nýn süreci hassasiyetle takip ettiðini belirterek "Sayýn Milletvekilimiz Cahit Baðcý, resmi sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan geliþen bürokratik süreci de takip ederek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn onayýnýn çok kýsa bir sürede alýnmasýný saðlamýþtýr. Ýlimizin kalkýnmasýna, sanayisinin geliþmesine, üretim ve istihdam yapýsýnýn güçlenmesine son derece katký saðlayacaðýna inandýðýmýz Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasýna saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Baþaranhýncal, Çorum OSB'den edindikleri tecrübe ile Osmancýk OSB'nin de cazibe merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini sözlerine ekledi. Fatih Maden'den Hattuþa'ya özel projeler Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Ýstanbul'da düzenlenen iki farklý eðitim fuarýnda öðrencilerle buluþtu. Baðcýlar Belediyesi ve Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün birlikte düzenlediði "Baðcýlar Kampüs" isimli uluslararasý üniversite tanýtým fuarý ile Final Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen "Üniversiteler Fuarý" isimli etkinliðe, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli katýldý. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin yetiþtirildiði bir kurum olan Hitit Üniversitesi, eðitim fuarlarýnda birçok kitleye ulaþma imkaný bularak standý ziyaret edenlere, bölümleri, programlarý, kontenjanlarý, puanlarý, öðrencilere sunduðu burslar, kýsmi zamanlý çalýþma imkaný, yurt dýþý öðrenci hareketliliði, kulüp faaliyetleri gibi birçok tanýtýcý bilgiler verildi. Üniversitenin tercih edilirliðinin daha da artmasý için "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedefleyen Üniversite, gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýnda öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere Üniversitedeki eðitime ve sosyal hayata dair detaylý bilgiler verilerek "Hitit Üniversitesi"nde öðrenci olmak anlatýldý. Haber Servisi AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, 28 Þubat'ta gerçekleþtirilecek olan temayül yoklamasý öncesi tüm ilçe ve beldelere yönelik çalýþmasýný tüm hýzýyla devam ettiriyor.yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdiði ilçe gezilerinde ilçe teþkilatlarý tarafýndan coþku ile karþýlanan Fatih Maden, bu zamana kadar yaptýðý çalýþmalar hakkýnda partililere bilgi vererek yapacaklarý çalýþmalarý bir bir anlatýyor. ÝLÇE BAÞKANLARINA "ELÝF" HEDÝYE ETTÝ AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, ilçe teþkilat gezilerinde tüm ilçe baþkanlarýna "Elif" harfi yer alan tablo hediye etti. Siyasete yeni bir soluk kazandýrmak istediklerini, siyasetin elif gibi dik ve doðru vav gibi de mütevazý yapýlabileceðini göstermek istediklerini söyleyen Fatih Maden, ilçe baþkanlarýna kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle teþekkür etti. AK Parti Ýlçe ve Belde teþkilatlarýnýn yaný sýra Çorum'daki STK'larý da ziyaret ederek dernek ve vakýf temsilcileriyle tek tek görüþen AK Parti Milletvekili aday adayý Fatih Maden, Ýmam Hatip Lisesi yýllarýndan itibaren sürekli olarak STK'larla iç içe olduðunu, STK'larýn sorunlarýný ve çalýþmalarýnda ne türlü sýkýntýlarý yaþadýðýný çok iyi bildiðini söyledi. Milletvekili seçilmesi halinde de STK'larla iþbirliði içerisinde olacaðýnýn sözünü veren Maden, "Öðrencilik yýllarýmýzdan itibaren Milli Gençlik Vakfý, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Vakfý, Hitit Akademi Derneði ve Hukukçular Derneði gibi dernek ve vakýflarda gönüllü olarak yer aldým. Birçok projeyi arkadaþlarýmýzla birlikte hayata geçirdik. Ýnþallah görev bize verildiði takdirde yine bu projelere yine destek olmaya devam edeceðiz" dedi. Fatih Maden, Boðazkale Ýlçe Teþkilatý ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaretinde yaptýðý konuþmada Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Hattuþa'da çok sayýda ülke temsilcilerinin de katýlýmýný saðlayarak Uluslararasý Hitit Barýþ Yürüyüþü'nü ve Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istediklerini söyledi. Hattuþa'nýn barýndýrdýðý turizm potansiyeli bakýmýndan Türkiye'nin hatta dünyanýn sayýlý yerlerinden birisi olduðunu vurgulayan Maden, "Günümüzde en fazla ihtiyaç duyduðumuz þey hiç þüphesiz sevgi ve barýþtýr. Dünyanýn dört bir yanýnda akan kan ve göz yaþýnýn artýk sona ermesi, dünyadaki tüm insanlarýn kardeþliðin hakim olduðu bir dünyada hayatlarýný sürdürmesi bizlerin en büyük arzularýndan birisidir. Dünyada bilinen ilk yazýlý anlaþma Kadeþ Anlaþmasýdýr. Kadeþ, bir barýþ anlaþmasýdýr. Savaþýn sona ermesini, sevginin ve barýþýn hakim olmasý temennisiyle imzalanmýþ bir anlaþmaydý Kadeþ. Bizler de Kadeþ Barýþ Anlaþmasý'na ithafen Çorum'da, Boðazkale'de Uluslararasý Kadeþ Barýþ Yürüyüþü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz. Kadeþ Barýþ Ödülü Projesi'ni gerçekleþtirmek istiyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER Defterdar Ali Solmaz: Sorunlarýn temelini vergi kaybý oluþturmaktadýr 6 Defterdar Ali Solmaz, beraberinde Defterdar yardýmcýsý Mehmet Turan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ den oluþan heyet ile birlikte 26. Vergi haftasý etkinlikleri kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Genel Yayýn Müdürümüz Nadir Yücel'in yaný sýra gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ da hazýr bulundular. Defterdar Ali Solmaz vergi haftasý münasebeti ile gazetemiz adýna Zekeriya Yurttaþ'a kalem hediye etti. Sadece yýlýn 1 haftasýnda deðil, bütün haftalarýnda vergi kaybý ve vergi adaletinin saðlanmasý adýna bilinçli olmanýn önemine deðinen Defterdar Ali Solmaz," TSO baþkaný sayýn Baþaranhýncal'ýnda ziyarette söylediði gibi elbette vergi hassasiyeti 1 haftaya sýkýþtýrýlmamalýdýr. 1 yýl'a yayýlmalýdýr. Birçok konuda örnek gösterilen Batý'nýn ve batýlý insanlarýn asýl vergi konusundaki hassasiyetleri örnek alýnmalýdýr. KDV ilk çýktýðýnda farklý yorumlarda beraberinde gelmiþti. Eskiden vergi yol su elektrik olarak size geri dönecek tabiri kullanýlýrdý. Bugün ise Vergilerin Refaha ciddi anlamda katký saðladýðýný söyleyebiliriz. Artýk 1 üst lig'e çýkalým. Her konuda olduðu gibi Vergi konusunda da Adalet çok önemlidir. Aslýnda Vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn temelinde toplanmasý gerekirken toplanamayan vergiler yer almaktadýr. Yaþanan yüzde 35 lik vergi kaybýnýn giderilmesi demek ayný zamanda yaþanmakta olan özellikle ekonomik sorunlarýn yüzde 35 nin de yok edilecek olmasý ile doðru orantýlýdýr. Kayýt dýþý, haksýzlýklarýn ve adaletsizliðin önününe geçilerek Ülkemizi ve vatandaþlarýmýzý daha müreffeh ve daha kaliteli bir yaþam þartlarýna kavuþmalarý adýna tüm vatandaþlarýmýzýn harcamalarýný kayýtlý yapmalarýndan tutunuz, mali müþavir meslektaþlarýmýza kadar tüm katmanlarýn kendi üzerlerine düþenleri hakkaniyet ve adaletli olarak gereðini yapmalarý herþeyden önce vatandaþlýk görevidir. Bu duygu düþünceler ile tüm mükelleflerimize vatandaþlarýmýza hayýrlý bereketli kazançlar diliyoruz" þeklinde konuþtu. "Hocalý katliamýný unutturmayacaðýz" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan, Hocalý katliamýnýn yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Azerbaycan'ýn Hocalý kasabasýnda Ermeniler tarafýndan 600'den fazla soydaþýmýzýn katledildiði, yüzlercesinin yaralandýðý ve bin 275 kiþinin rehin tutularak her türlü zulmün reva görüldüðü katliamýn üzerinden 23 yýl geçti. Eli kanlý Ermeni çeteleri, týpký Bosna'da Sýrp'larýn Boþnak Müslümanlara yaptýðý gibi, acýmasýzca katliamlar yaptýlar, Azerileri soykýrýma tabi tutarak topraklarýný iþgal ettiler. Dünyanýn tanýklýk ettiði bu katliam, insanlýk tarihine sürülen büyük bir lekedir" dedi. Erdoðan, "Ermenistan, iþgal ettiði tüm topraklardan geri çekilmeli, katliamýn sorumlularý, iþledikleri insanlýk suçunun hesabýný uluslararasý yargý organlarý önünde vermeli ve gereken cezaya çarptýrýlmalýdýr. Eðitim Bir Sen olarak, Hocalý katliamý ve Karabað'ýn iþgali esnasýnda þehit olanlar baþta olmak üzere, dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayanlarýn acýsýný acýmýz kabul ediyor; dün gibi tazeliðini koruyan acýlarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyoruz" ifadelerini kullandý. Ortaköy'ün ismini deðiþtirme giriþimine tepki! MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin, düzenlediði basýn toplantýsýnda Ortaköy'ün isminin deðiþtirileceði yönünde basýnda çýkan haberleri takip ettiklerini dile getirerek bu giriþimde bulunan vekilleri bu sevdadan vazgeçmeye, Ortaköylülerden de bu giriþime karþý çýkmalarýný istedi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Ergin dün saat 16.00'da MHP Ýl Binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek Ortaköy'ün isminin deðiþtirilecek olmasýna tepki göstererek açýklamalarda bulundu. Ergin, "Öncelikle geçen hafta içinde ege üniversitesinde PKK çeteleri tarafýndan kahpece ve kalleþçe þehit edilen Fýrat Çakýroðlu þehidimizi þükran ve saygý ile anýyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekânýn cennet olsun. Aziz þehidimizin ailesine yakýnlarýna, ülkücü camiaya, büyük Türk Milletine baþsaðlýðý diliyoruz. Bu gün bu basýn açýklamamýzýn amacý, geçen hafta basýnda yer alan Ortaköy ilçemizin isminin 'Þapinuva' olarak deðiþtirmek üzere iþlem baþlattýklarýný belirten bir milletvekillerimizin beyaný ile ilgilidir. Ortaköy ilçesi isminden memnundur. Kimsenin bu isimden bir þikayeti yoktur. Ortaköy'ün coðrafi þartlarýnýn getirdiði aðýr ulaþým durumu, merkeze uzaklýðý daðlýk ve engebesi arazi yapýsý bundan 56 yýl önce o günün vicdanlý ve saygýdeðer idarecileri tarafýndan dikkate alýnmýþ. Bu ilçenin insanlarýmýz bir kolaylýk saðlamak amacýyla 'Ortaköy' ilçe teþkilatý kurulmuþtur. O günden bu güne coðrafi þartlarda bir deðiþiklik olmamýþ. Bu süre içinde ilçe halký bazý hayati kazanýmlar elde etmiþti. Merkezi idarenin destekleriyle idari yapýda hizmetlerini Ortaköy halký resmi kurumlardaki eksiksiz müdürlüklerde alýyordu. Alýyordu diyorum, çünkü þimdi bu hizmetlerin birçoðu elinden geri alýnmýþtýr. Örneðin bu dönemde AK Parti'nin dönemi içinde bir ilçe nasýl yok edilir. Onun örneklerini gördük. Kurumlar birer birer kapatýldý veya cüceleþtirildi. PTT merkez müdürlüðü kaldýrýldý. Þubeye dönüþtürüldü 10 kiþi çalýþan kurumda 1 kiþi kaldý. Ýlçe devlet hastanesini kamu hastaneleri kapsamýndan çýkarýldý. Halk saðlýðý kapsamýnda icapçý durumuna düþürüldü. Deðil uzman doktor, zaman zaman pratisyen hâkim bile bulmak aylar sürüyor. Raporlu ilaç kullanan insanlar il merkezine taþýnýr olmuþlardýr. Adliye varken cezaevi kapatýldý. Ardýndan Adliye teþkilatý kapatýldý. Ziraat Odasý kapatýldý. Alaca Ziraat Odasý bünyesine alýndý. Ýlçe mal müdürlüðünde bir zamanlar 30 kiþinin çalýþtýðýný herkes biliyor. Bugün 5 kiþi ve geçici görevlilerle idare edilmeye çalýþýlýyor. Peki, bu ilçede birbirine destek olan bu kurumlarýn birer birer yok edilmesi ne anlama geliyor. Önemli miktarda nüfus kaybedildi. Hizmetlerde aksamalar ve gecikmeler oldu. Çünkü halk iþini baþka merkezlerden takip etmek durumunda kaldý. Eðitimde fýrsat eþitliði kaybedildi. Nüfus erozyonuna uðraþan ilçede iþ yerleri birer birer kapandý. Esnaf sayýsý giderek azaldý. Ýþsizlik had safhaya ulaþtý. 56 kilometrelik yolumuzun 1 saat sürdüðü herkesin malumudur. Yol güvenliði yoktur. Yollar standart dýþýdýr. Kýþ sezonunda ikinci grupta açýlmasý gereken güzergâhta yer almaktadýr. Halbuki ilden ile ilçeden ile baðlanan yollar devlet karayoludur. Hepsi ayný kategoridedir. Ortaköy- Amasya ve Ortaköy- Yozgat baðlantýlarýmýz, Amasya ve Yozgat sýnýrýna kadar yeni yenmiþ yapýlmýþ. Kýþýn bakýmý yapýlýr. Çorum il sýnýrýnda her þey birden deðiþir. Eski tas eski hamam. Bütün bu sorunlar varken ilçemin isim deðiþikliðinin birinci sýraya yükselmesi genel seçimler öncesi bir hezeyandýr diye düþünüyoruz. Sayýn milletvekillerimize buradan sesleniyorum. Biraz gerçekçi olunuz. Ortaköy'deki irtibatlý olduðumuz yetkililerinize sorunuz. Buranýn 24 kilometrelik hat uzunluðu olan bir kanalizasyon inþaatý iþi ihale edilmiþti. 2.2 milyon TL tutarýnda idi. Levhasý ilçe giriþinde dikili duruyor. Ýþ bitti mi? Deyiniz. Bu paranýn yüzde 50'si hibedir. DPT'den çýkarýlmýþtýr. Yüzde 50'si de 15 yýl vadeli iller Bankasý kredisidir. Ýþte maalesef bu projenin yüzde 50'si yapýlmýþtý. Yerel seçimlerden sonra meclis kararýyla geriye kalan kýsmý kanalizasyon sorunumuz yok denilerek iptal edilmiþtir. Kanalizasyon sularý baðlara bahçelere, derelere, yollara akmaktadýr. Gelin gezin ve görün diyoruz. Bu ilçede 270 dönüm alanda imar uygulamasý yapýlmýþtý. Bunun son durumu nedir? Diye sorunuz. Ýlçenin tek su kaynaðýnýn korunmasý ile ilgili kaynakta yapýlan kamulaþtýrma sonucunu bir bakýnýz. Kaynak içine hayvan besi ahýrý yapmak isteyen belediye meclisi üyeni bu ilçenin hayrýna çalýþýyor olamaz. Madem turizm belediyesiyiz alt yapýnýz tamam olmasý lazým öyle deðil m? Saðlýklý ve içilebilir bir suyunuz da olmalýdýr. Biz tarihi mirasa sahip çýkarýz" dedi. Bahadýr YÜCEL Türk Eðitim Sen Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Serkan Kaymaz, Hocalý katliam ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bundan 21 yýl önce çaðdaþ, eþitlikçi, demokrat ve insan haklarýna saygýlý geçinen ülkelerin kahreden bir sessizliðe büründüðü bir gece, Ermeniler Azerbaycan'ýn Karabað bölgesini iþgal etti. 26 Þubat 1992 günü, insanlýk tarihinin en kara günlerinden biri yaþandý. Yalnýzca bir gün içinde tümü savunmasýz 63 çocuk, 106 kadýn, 70 yaþlý olmak üzere 613 kiþi katledildi. Ayrýca, 487 kiþi aðýr yaralandý ve 1275 kiþi ise rehin alýndý. Ermeniler yakaladýklarý herkese iþkence yaptý. Ermenistan'ýn Karabað'ý iþgali ile yaþanan dram, Hocalý ile sýnýrlý deðildir. Ýþgallerde toplam 20 bin Azeri Türk'ü þehit edilmiþ, 49 bin kiþi yaralanmýþ; iþgal, Azerbaycan'ý 60 milyar dolarlýk ekonomik zarara uðratmýþtýr. Bugün Azerbaycan topraklarýnýn beþte biri Ermeni iþgali altýnda inim inim inlemekte, 1 milyon 200 bin Azerbaycan Türkü asýrlardýr yaþadýklarý Karabað'dan uzakta, adeta sürgün hayatý yaþamaktadýr" dedi. "Canýmýz, kanýmýz, öz kardeþimiz olan bir milyon 200 bin Azerbaycan Türkünün topraklarýndan sürülüp zorunlu göçe tabi tutulduðunu, kendi öz vatanlarýndan kaçkýn olduklarýný unutamayýz" diyen Serkan Kaymaz, "Bu can kardeþlerimizin çýrpýnýþýný hangi göz görmez? Hangi gönül hissetmez? Tren vagonlarýnýn içinde insanlýk dýþý bir yaþamýn bedelini, dünyaya gelmemiþ ana karnýndaki bebekler öderken, ömrünün son deminde vatan topraðýnýn kokusunu bir kere daha duysaydým diye dua eden aksakallýlarýmýzý, ninelerimizi, çektiði çileden genç yaþta kocamýþ genç insanlarýmýzý bilmediðimizi mi, unuttuðumuzu mu sanýyorlar! Ermenilerce, bedenlerine haç daðlanmýþ insanlar, esaretleri, baharlarý kýþa dönmüþ genç kýzlarýmýzýn acýlarý yüreðimizde dururken, bazý ülkelerin bütün bu yapýlanlarý görmezden gelip, bizlere insanlýk dersi vermeye kalkmasý ne kadar da acýdýr. Sýnýrlarýmýzý açmak için fýrsat kollayan ve Ermenilerin dostluðunu kazanmak amacýyla olmadýk dayatmalara boyun eðenlerin; Hocalý katliamýný asla hatýrýndan çýkarmamasý, ahlaki ve milli tutarlýlýk gereði olacaktýr. Biz, Türk milleti adýna bir kez "Karabað yeniden vatan topraklarýna katýlmadýkça gönlümüz hoþ olmaz" daha haykýrýyoruz: Türkiye'deki ve Azerbaycan'daki herkes biliyor ve bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye topraklarý bizim namusumuzdur. Türkiye ve Azerbaycan'ýn bir can olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Bunun içindir ki, Azerbaycan bizim komþu ülkemiz deðil, 400 milyon Türk'ün yaþadýðý coðrafyada göz bebeðimizdir. Çünkü burada zalim Ermenistan'a karþý Türklük adýna, vatan ve millet aþkýna bir mücadele vardýr. Bilinmelidir ki, bizim için Ankara, Adana, Kars, Ardahan nasýl vatan topraðýysa; Karabað'da vatanýmýzýn topraðýdýr; Türkün öz yurdudur. Türk Eðitim-Sen olarak Karabað yeniden vatan topraklarýna katýlmadýkça gönlümüzün hoþ olmayacaðýnýn bilinmesini istiyoruz. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýndan derhal çekilmeli, dünden bu güne iþlediði insanlýk dýþý vahþetin hesabýný insanlýk karþýsýnda vermelidir" þeklinde kaydetti. Kaymaz açýklamasýný þu ifadelerle dile getirdi: "Hocalý Katliamýnda katledilen bebeklerin ve silahsýz insanlarýn suçlarý neydi? Hocalý'daki katliamýn, tüm dünyanýn gözü önünde iþlenen toplu bir cinayet olmasýna raðmen; tüm sözde medeni ülkelerce göz yumularak sessiz sedasýz kabullenilmesi hazin bir durumdur. Bu nedenle artýk medeniyim diyen ülkeler harekete geçmeli ve yanan yüreklere su serpmelidir. Ermenistan iþgal ettiði Azerbaycan topraklarýný derhal terk etmeli, Birleþmiþ Milletlerin aldýðý kararlara uygun þekilde davranmalý ve Hocalý Katliamýnýn hesabýný vermelidir. Ýnsanlýk ve vicdanlar ancak bu þekilde huzur bulacaktýr. Bugün kendilerini mazlum millet olarak dünya kamuoyuna pazarlayan zalimler ve bu duruma çanak tutanlar iyi bilsinler ki zulüm, ancak zalimlerin harcýdýr ve Türk milleti, bu zalimlerden mutlaka ama mutlaka hesap soracaktýr. Gerek Hocalý katliamýnda gerekse Karabað iþgali sýrasýnda þehit edilenler baþta olmak üzere, dünyanýn her köþesinde zulme uðrayan ve gelmiþ geçmiþ tüm aziz þehitlerimizin ruhlarý önünde minnet ve saygýyla eðiliyorum. Ruhlarý þad olsun" diyerek sözlerini tamamladý. "Gençliðimizin enerjisi ile mazeret üretmeden çalýþýyoruz" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Berat Uzun, seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Uzun, AK Parti Mecitözü Ýlçe Teþkilatý, AK Parti Dodurga Ýlçe Teþkilatý, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Oðuzlar Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret etti. Aday adaylýðýný açýkladýðý günden itibaren her gün çeþitli ziyaretler gerçekleþtiren Berat Uzun, ziyaretler sonrasý þu açýklamayý yaptý, "Milletvekili aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren bir an olsun durmayý, bir günümüzü boþ geçirmeyi düþünmedik. Uzak, yakýn ayrýmý yapmadan tüm ilçelerimizi ziyaret ettik. Uzun yolun, hak davanýn neferi olmanýn yükünü omuzlamanýn kolay olmadýðýný bilerek yolumuza devam ediyoruz. Gittiðimiz yerlerde teveccüh, samimiyet ve destek ile ayrýlmanýn gücümüze güç kattýðýný, heyecanýmýzý artýrdýðýný ve omuzlamaya çalýþtýðýmýz yükün ne denli zor olduðunu gördük, görüyoruz. Genç olmamýz hasebiyle beklentilerin çýtasý daha da yüksek. Gençliðin enerjisini var olan çýtayý daha yükseðe çýkarmak için kullanacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Bilge Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun bir sözü var : '24 saat yetmiyorsa 25'inci saati bulacaksýnýz. 7 gün yetmiyorsa 8. günü bulacaksýnýz. 31 gün yetmiyorsa 32. günü bulacaksýnýz. Bu ülke mazeret kabul etmez.' Ýþte bizler de Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun bu sözünü kendimize þiar edinerek, gençliðimizin enerjisi ile mazeret üretmeden çalýþýyoruz ve çalýþacaðýz. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Berat Uzun, ziyaretlerinin devam edeceðini belirtti.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi

28 Þubat ýn izlerini AK Parti iktidarý sildi Hocalý soykýrým kabul edilmeli ÇORUM 27 ÞUBAT 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete MHP Merkez Ýlçe Sekreteri Þükrü Demiray, tarihe kara leke olarak düþen Hocalý Katliamý nýn yýldönümü sebebiyle basýn açýklamasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi

Vergi Rekortmenlerine plaketleri verildi TOKÝ Þehit Þükrü Özyol öðrencilerinden Aðrýlý öðrencilere yardým eli TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu'ndan Aðrý'nýn Kaçmaz Köyü'ne yardým eli uzandý.toký Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

bir anlayýþla yola çýkýyoruz"

bir anlayýþla yola çýkýyoruz TSO'dan basýna özel yarýþma 3 TE Milletimizin Sesi Hareketi 30 Mart sonrasý Parti kuruyor Geçen yýl ' Milletimizin Sesi hareketi' olarak Kamuoyna çýkan ve Baþkanlýðýný Hukuk Profösörü Abdurrahim Karslý'nýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı