Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA CHP 92."

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3470 AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. 4.SAYFADA VALÝ ÇÝÇEK TEN SAÐDUYU ÇAÐRISI Muðla Valisi Amir Çiçek, ülkemizin son günlerde yaþadýðý terör olaylarýna karþý vatandaþlara Saðduyu Çaðrýsý yaptý. 7.sf TARSÝM DEN ARI ÜRETÝCÝLERÝNE ÇAÐRI: SÝGORTANIZI ÝHMAL ETMEYÝN! Tarým Sigortalarý Havuzu ndan (TAR- SÝM den) yapýlan açýklamada, geçtiðimiz günlerde Aydýn ýn Söke ilçesinde yaþanan orman yangýnýn çok sayýda arýlý kovana zarar verdiði ve arý üreticilerinin ciddi anlamda zarar gördüðü belirtilerek, bu çerçevede TARSÝM e Aydýn ilinden 1 adet hasar ihbarý yapýldýðý bildirildi. Yapýlan açýklamada, beklenmedik anlarda ve boyutlarda meydana gelebilecek bu gibi risklerden korunmak amacýyla sigortanýn öneminin altý çizildi. Arýcýlýk faaliyetiyle ilgilenen üreticilere geçmiþ olsun dileðinde bulunularak, herhangi bir felaketle karþýlaþmadan önce mutlaka sigortanýzý yaptýrýn çaðrýsýnda bulunuldu yýlýndan itibaren uygulamada olan Devlet Destekli Arýcýlýk (Arýlý Kovan) Sigortasý çerçevesinde, plakalý, modern ve aktif kovanlar ve içindeki arý kolonisi, fýrtýna, hortum, yangýn, heyelan, deprem, taþýt çarpmasý, sel ve su baskýný, vahþi hayvan saldýrýsý risklerine, gezginci arýcýlýkta ise, kovanlarýn nakliyesi esnasýndaki çarpma, çarpýþma, devrilme ve yanma risklerine karþý teminat altýna alýnabiliyor. Veteriner Bilgi Sistemi ne (TÜRKVET e) ve Arýcýlýk Kayýt Sistemi ne (AKS ye) iþletme kaydý yaptýrýldýktan ya da mevcut kayýt güncellendikten sonra, tarým sigortasý poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta þirketinin daðýtým kanallarý aracýlýðýyla sigorta yaptýrýlabiliyor. AYLAN BEBEK DALAMAN DAN GÖNDERÝLDÝ Bodrum ilçesinde, kaçaklarý taþýyan tekne ve botun batmasý sonucu 12 kiþinin öldüðü olaydan sað kurtulan Abdullah Kurdi nin 2 yaþýndaki kýzý Aylan, 3 yaþýndaki oðlu Galip ve eþinin cenazeleri Dalaman Havalimaný'ndan Þanlýurfa ya gönderildi. 4.SAYFADA CHP 92.YILINI SADE BÝR TÖRENLE KUTLADI Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluþunun 92. Yýldönümü Ortaca da buruk kutlandý. CHP Ortaca Ýlçe Yönetimi Atatürk anýtýna çelenk koyarken, terör olaylarý ve þehit haberleri nedeniyle kutlamalarýn iptal edildiði açýklandý. Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluþunun 92. Yýldönümü Ortaca da buruk kutlandý. CHP Ortaca Ýlçe Yönetimi Atatürk anýtýna çelenk koyarken, terör olaylarý ve þehit haberleri nedeniyle kutlamalarýn iptal edildiði açýklandý. Atatürk anýtýna çelenk koyma törenine Ortaca Ýlçe Baþkaný Mehmet Sertkaya, Ortaca Belediye Baþkan Vekili Mehmet Ali Avcý, kadýn ve gençlik kollarý ile partililer katýldý. CHP Ortaca Ýlçe Baþkaný Mehmet Sertkaya 9 Eylül 1923 ün, Kurtuluþ Savaþýndan kararlýlýðý, azmiyle baþarýyla çýkan baðýmsýzlýðý ve özgürlüðü için küllerinden doðan bir milletin sözcülüðünü yapacak Cumhuriyet Halk Partisi nin doðduðu tarih olduðunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi nin Türkiye Cumhuriyeti nin kurucu ve en köklü partisi olduðunu vurgulayan Sertkaya, 1923 yýlýndan itibaren, Türkiye Cumhuriyeti nde MOTOSÝKLET-OTOMOBÝL ÇARPIÞTI, 1 ÖLÜ, 2 YARALI özgürlükleri, demokrasiyi, insan haklarýný, kadýn erkek eþitliðini, sosyal demokrat hukuk devletini, yargý baðýmsýzlýðýný, çaðdaþlaþmayý savunan tek partidir. Kuruluþ ilkelerine günümüze kadar sahip çýkan Atatürk ilke ve inkýlaplarýndan taviz vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi geçmiþten gelen tecrübesi, Türk Milleti nden aldýðý destekle gelecek de de Türkiye Cumhuriyeti nin koruyucusu ve savunucusu olacaktýr. Türkiye Cumhuriyeti ile yaþýt olan Cumhuriyet Halk Partisi, 92 yýllýk siyasi hayatýnda birçok siyasi parti ile demokrasi mücadelesi vermiþ ve rakipleri siyasetten silinmesine raðmen varlýðýný, çizgisini korumuþtur. Cumhuriyet Halk Partisi bir kültür, bir anlayýþ, bir iradedir. Temelleri bütün Anadolu da kökleþen, milletin hür iradesinin sesi olan Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti nin partisi olmaya devam edecektir dedi. Kardeþçe yaþamaya ihtiyacýmýz var Sertkaya konuþmasýný þöyle sürdürdü: Son günlerde yaþanan terör olaylarý ülkemizin huzurunu bozmakta, her gün gelen acý haberlerle sarsýlmaktayýz. Siyasi belirsizlik ve ülkeyi kaos ortamýna sürüklemeye çalýþan açýklamalar yapýlmakta, Türk Milleti nin sabrý sýnanmaktadýr. Oysa bugünlerde her zamankinden daha çok birlik, beraberlik ve kardeþçe yaþamaya ihtiyacýmýz vardýr. Daha yaþanacak bir Türkiye için milletimizin güvenine ve temelleri saðlam siyasi bir iradeye ihtiyaç duyulmaktadýr. Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluþunun 92.yýlýnda, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü saygý ve minnetle anýyor, gücünü halktan alan Cumhuriyet Halk Partisi ne gönül veren herkese þükranlarýmýzý sunuyor ve vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için canlarýný feda eden tüm þehitlerimize Allahtan rahmet ve kederli ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz. -Soner Aydýn Ortaca da meydana gelen kazada 1 kiþi hayatýný kaybetti, 1'i aðýr, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi Marmarlý mevkisinde, Yunus Çete (18) idaresindeki48 RG 954 plakalý motosiklet, karþý yönden gelen Rehber Küçükoðlu (34) yönetimindeki 34 DT 7643 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Çete ve motosikletin arkasýnda yolcu olarak bulunan Mertcan Akçil (15) otomobil sürücüsü Rehber Küçükoðlu (34) yaralandý. Olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Motosiklet sürücüsü 18 yaþýndaki Yunus Çete, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Durumu aðýr olan Mertcan Akçil in tedavisi Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Rehber Küçükoðlu nun ise, Ortaca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. -Ömer Kundakçý ORTACA DA HDP TABELASI ÝNDÝRÝLDÝ Ortaca da sosyal paylaþým sitesinden örgütlenerek terörü protesto eden grup yürüyüþün ardýndan daðýlýrken HDP Ortaca Ýlçe Örgütü nün tabelasýnýn indirilmesi için eylem yaptý. Çevik kuvvet ekipleri TOMA, gaz bombasý ve plastik mermiler kullanarak bina çevresinde geniþ güvenlik önlemleri aldý. HDP binasýna çýkmak isteyen yaklaþýk 300 kiþilik gruba çevik kuvvet ekipleri gazla müdahale etti. 12 saat süren olaylarýn ardýndan HDP Ýlçe Örgütü tabelasý binaya giren bir grup tarafýndan indirildi. Olaylarla ilgili 26 kiþi gözaltýna alýndý, 3 polis memuru da atýlan taþlarla yaralandý. Ýfadeleri alýnan eylemciler savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý. Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer ve belediye baþkaný Hasan Karaçelik eylemcilerin daðýlmalarý konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundular. ÖMER KUNDAKÇI Öðrenci Servis Araçlarý Fiyat Tarifesi Belli Oldu Ulaþým ve Koordinasyon Merkezi tarihinde yaptýðý toplantýda S plakalý okul servis araçlarýnýn Eðitim Öðretim yýlý fiyat tarifelerini belirledi. Meclis toplantý salonunda yapýlan toplantýda yýllýk enflasyon artýþ/azalýþý ile akaryakýt fiyatlarýnýn artýþ/azalýþý ve tüm Þoförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarý Baþkanlýklarýnýn da görüþleri dikkate alýnarak Eðitim-Öðretim yýlý için þu fiyatlarýn uygulanmasýna oy birliði ile karar verildi: Taþýma Mesafesine göre (km) Uygulanacak Tavan Ücretler: 0-1 km 110 TL, 1-3 km 125 TL, 3-5 km 140 TL, 5-7 km 145 TL, 7-9 km 160 TL, 9-11 km 170 TL, km 180 TL, km 195 TL, 15 km üzeri her km için 3 TL

2 2 KAUNOS U TANITIM ATAÐI MÝMOZA ÇÝÇEK DÜNYASI AÇILDI Ortaca da iþletmeciliðini Halit Kýlýç ýn yaptýðý Mimoza Çiçek Dünyasý hizmete girdi. Ortaca Cengiz Topel Caddesinde 02 Eylül Çarþamba günü açýlýþý yapýlan Mimoza Çiçek Dünyasý nýn açýlýþýný Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik yaptý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý açýlýþta Karaçelik, Halit Kýlýç kardeþimizin açmýþ olduðu Mimoza Çiçek Dünyasý ile bugün ilçemiz bir iþyeri daha kazanmýþ bulunmaktadýr. Kendisine bol kazançlar diliyorum. Hayýrlý uðurlu olsun dedi. Mimoza Çiçek Dünyasý iþletmecisi Halit Kýlýç ise yeni açtýðýmýz iþyerimizde iç ve dýþ mekan süs bitkileri, Buket, Çelenk, Gelin arabasý süslemesi, organizasyon ve her türlü aþýlý sertifikalý meyve fidaný satýþý yapmaktayýz. Allah utandýrmasýn dedi. ÝNCÝR KARDEÞLÝÐÝ Dalaman ýn Gürleyk Mahallesinde minik satýcýlar yol kenarýnda incir satarak harçlýklarýný çýkartýyor. Gürleyk Mahallesinde ilkokul çaðýndaki iki kuzen Duygu (8) ve Emre (9) Iþýk bahçelerinden topladýklarý incirleri Dalaman- Çameli yolunda satarak okul harçlýklarýný çýkartýyor. Bahçelerinden topladýklarý incirleri satarak okul harçlýðýný çýkartan Emre Iþýk; Kuzenim Duygu ile beraber evimizin bahçesinden topladýðýmýz incirleri, buradan geçen yolculara satýyoruz. Ýncirden kazandýðýmýz paralarý Duygu ile paylaþarak harçlýk biriktiriyoruz. Burada günde 4-5 poþet incir satýyoruz. Buradan harçlýðýmýzý çýkartarak aile bütçemize katký saðladýðýmýza inanýyoruz diye konuþtu. Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 23 SAYI: EYLÜL 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Kaunos Antik Kenti, 2 bin 400 yýllýk kaya mezarlarý, 5 bin kiþilik tiyatrosu, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapýnaðý ile Dalyan Kanalý ve Ýztuzu manzarasýyla ziyaretçilerini aðýrlýyor. Kaunos Antik Kenti, 2 bin 400 yýllýk kaya mezarlarý, 5 bin kiþilik tiyatrosu, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapýnaðý ile Dalyan Kanalý ve Ýztuzu manzarasýyla ziyaretçilerini aðýrlýyor. Muðla Valisi Amir Çiçek, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Veli Çelik ve ilgililerle, kazý baþkaný Prof. Dr. Cengiz Iþýk'tan çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Iþýk gazetecilere yaptýðý açýklamada, ilklerin yaþandýðý kentin tarihe ýþýk tutan ören yerleri arasýnda bulunduðunu söyledi. Kaunos'un yerli Anadolu insanýnýn kurmuþ olduðu bir kent olduðunu kaydeden Iþýk, "Liman kenti olmasý açýsýndan da çok önemli. Kaunos þehri Dalyan deltasýnýn oluþumu sýrasýnda eski gücünü, Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýða devam ediyor. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýða devam ediyor. Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý nýn baþlatmýþ olduðu kadýn otobüs þoförü uygulamasýnda gelen olumlu tepkiler sonucunda kadýn otobüs þoförü sayýsýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor. Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, ulaþým sektöründe pozitif ayrýmcýlýk yaparak erkek egemen algýsýný yýkmak istediklerini belirtti. Kolukýsa; Uygulamayla öncelikli amacýmýz, kadýnlarýmýzýn hassasiyeti, kibarlýðý ve güler yüzünün yolcularýmýza da yansýmasý. Bunun yaný sýra kadýnlarýmýzýn, zorlu mesleklerde de erkekler kadar hatta onlardan daha baþarýlý olabileceklerine olan inancýmýz sonsuz. E ehliyeti, SRC ve Psiko-teknik belgelerini almýþ olan kadýn þoförlerimize kapýmýz her zaman açýk. Açýklamasýný yaptý. ihtiþamýný yitirmiþtir. Deltanýn oluþumu ve ticari gemilerin limanlara girememesiyle birlikte Kaunos yavaþ yavaþ çökmeye baþlýyor" dedi. Iþýk, Kaunos'taki Demeter Kutsal Tapýnaðý'nýn kent için çok önemli olduðunu, sadece kadýnlarýn kutladýðý bayramýn burada yapýldýðýný ifade etti. Vali Çiçek ise Kaunos'un bu bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olduðunu, geçmiþte yaþananlarý günümüze aktaran bir kent olduðunu dile getirdi. Kaunos'un, tarihin yanýnda doðasýyla da gelenlere hitap ettiðini belirten Çiçek, þunlarý kaydetti: "Kaunos, limanýyla, ölçü ayar aletleriyle ve doðasýyla mükemmel bir yer. Biz bu medeniyeti dünyaya tanýtmak istiyoruz. Misafirler, kentin güneyinde bulunan Dalyan Kanalý'ndan Ýztuzu'na giden teknelerle hem doðanýn güzelliðini hem de Kaunos þehrinin güzelliðini yaþýyorlar. Burada sadece tarih ve deniz deðil ayný zamanda birçok endemik bitki, balýk ve kuþ türü var. Bu nedenle buradaki turizmi insanlýk alemine daha iyi sunmak adýna gerekli tedbirleri alýyoruz." -MEHMET BOZKIR BELEDÝYEDEN KADIN ÞOFÖRLERE ÇAÐRI DALAMAN DA ÞEHÝTLER ÝÇÝN MEVLÝD Hakkari Daðlýca da hain bir pusu sonucu þehit olan Seydikemer li Piyade Er Adnan Ergen ve Vatani görevini yapmakta iken canýný veren tüm þehitler için Dalaman Belediyesi Mehmetçik Parkýnda, Mevlid-i Þerif okundu. Mevlide Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Dalaman Garnizon Komutaný Albay Murat Selçuk Çol un yaný sýra siyasi parti temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yaþanan Terör olaylarýný kýnadýðýný belirten Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz; Acýmýz büyük Adnan Ergen Kardeþimizi Hava Limanýndan aldýk. Karanfiller eþliðinde Seydikemer, Eþen e gece yarýsý götürdük. Aslýnda söylenecek çok þey var ama bugün söylenecek söz yok. Þehitlerimize bir Fatiha, bir dua gönderebilmek için Dalaman Belediyesi olarak Mehmetçik Parkýmýzda bir mevlid okutuyoruz diye konuþtu. Mevlid sonunda þehitler için dua edilirken, birlik beraberlik temennisinde bulunuldu.

3 3 BASIN AÇIKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Ýl ve Ýlçe Baþkanlýklarý DAÐLICA'DA YÜREÐÝMÝZE ATEÞ DÜÞTÜ! Hakkari Daðlýca da yaþanan hain terör saldýrýsýnda çok sayýda askerimiz þehit düþmüþ ve yaralanmýþtýr. Terör olayý saat 15:30 sularýnda baþlamýþ, askerlerimiz þehit edilirken, çatýþmalar devam ederken, Baþbakan Konya da milli maçý izlerken kameralara yansýyor ve maçýn bitimine çok az süre kala olaydan yeni haberi olmuþ gibi davranýyor. Diðer taraftan Cumhurbaþkaný canlý yayýnda televizyon programýna katýlýyor ve ayný Baþbakan Davutoðlu gibi davranýp sanki olayý yeni duymuþ gibi yorumluyor. Saat 15:30 da baþlayan terör olayýný bir ülkenin Cumhurbaþkaný ve Baþbakaný ülkesinde yaþanan olaylardan zamanýnda haberleri olmuyorsa neden bu görevler de bulunuyorlar? Olaylarý bilip de bilmemezlikten geliyorlar ise ülkemiz için en üzücü yaný burasýdýr! Durum bundan ibaret ise Baþbakan Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ülkemizi yönetemez durumda demektir ve görevlerini býrakýp istifa etmeleri gerekmektedir.canlý yayýnda açýklamalar yapan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 7 Haziran Genel seçimlerinde 400 milletvekili çýkarýlabilseydi bu olaylarýn yaþanmayacaðýný açýk ve net bir dille ÝTÝRAF etmiþ ve bu söylemi haber yapmak isteyen basýn kuruluþunun binasý kiþi ve kiþilerce haber yapýlmasýn diye saldýrýya uðramýþtýr. Basýn özgürlüðünü hiçe sayan düþünceler göz ardý edilirken 400 milletvekili ile yeni anayasadan bahseden Erdoðan, günlerdir ülkemizde yaþanan terör olaylarýnda YASA boðulan ANAlardan bahsetmemiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkýn özgür iradesi ve demokrasi ile meclise gelen 550 milletvekilinden oluþur. Bunu gayet iyi bilen Erdoðan 13 senedir tek baþýna, vekillerinin düþüncelerine önem vermeden ülkeyi yönetmiþ, 7 Haziran genel seçimlerinde ülkemizde büyük bir katýlýmla gerçekleþtirilen genel seçimlerde sandýktan çýkan sonucu içine sindirememiþtir. Baþkan olma hayalleri kurarken sandýktan çýkan sonuçla hüsrana uðrayan Erdoðan, ülkeyi erken seçime götürmek için her yolu denemiþ ve hükümet kurma çalýþmalarýnda da bu tutumunu seçimlerde en çok oyu alan ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi ne hükümeti kurma görevini vermemekle göstermiþtir. Ülkemizi, yaptýðý açýklamalar, takýndýðý anlaþýlmaz tavýr ile kutuplaþtýran, verdiði tavizler, izlediði yanlýþ politikalar yüzünden kaos ortamýna sürükleyen kiþi Recep Tayyip Erdoðan dýr. Demokrasinin olmazsa olmazý halkýn özgür iradesidir. Seçim sonuçlarýna bile saygý duymayan yýkýcý anlayýþla toplumsal barýþa zarar vermektedir. Hakkari Daðlýca da ve ülkemizin birçok noktasýnda yaþanan terör olaylarýný þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþ saðlýðý diliyoruz. Vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü ve kalýcý barýþlar için herkesin üzerine düþen görevi en iyi þekilde yapmalýdýr. Cumhuriyet Halk Partisi Muðla Ýl ve Ýlçe Baþkanlýklarý CHP Muðla Ýl Baþkaný Mürsel Alban, Bodrum Ýlçe Baþkaný Recai Seymen, Dalaman Ýlçe Baþkaný Erdoðan Karakuþ, Datça Ýlçe Baþkaný Sami Bircan, Fethiye Ýlçe Baþkaný Ali Özgür Kullukçu, Kavaklýdere Ýlçe Baþkaný Zafer Akkaþ, Köyceðiz Ýlçe Baþkaný Nazmi Ünoðlu, Marmaris Ýlçe Baþkaný Mehmet Oktay, Menteþe Ýlçe Baþkaný Erkan Aydýn, Milas Ýlçe Baþkaný Suat Özcan, Ortaca Ýlçe Baþkaný Mehmet Sertkaya, Seydikemer Ýlçe Baþkaný Nalan Büyükçoban, Ula Ýlçe Baþkaný Gültekin Sarýbaþ, Yataðan Ýlçe Baþkaný Kamil Genek DALYAN A KLÝPLÝ TANITIM Dalyan bölge turizminin yükselen deðerlerinden biri olma özelliðini taþýyor. Dalyan ýn tanýtýmý için Gazeteci Ersin Turan tarafýndan bir klip hazýrlandý. Turan ýn, hazýrladýðý Dalyan klibi sosyal medyada yayýnda, Klip Dalyan severler ve arama motorlarýndan Dalyan hakkýnda bilgi arayanlar tarafýndan beðeni ile izleniyor. Yýlýn sekiz ayýný Ortaca nýn Tepearasý mahallesinde mütevazi bir köy yaþamý altýnda hayvanlarý ile birlikte geçiren Ersin Turan, kýsa metraj Dalyan tanýtým videosunu ilgilenenlerin adresinden izleyebileceklerini söyledi. Tüm masraflarýný kendi imkanlarý ile karþýladýðý klibin Dalyanseverler adlý facebook sayfasýnda da devamlý yayýnlandýðýný belirten Turan, hava ve kara çekimleriyle klibi hazýrlarken maddi manevi kimseden destek almadýðýný ifade etti. On yýllýk Dalyan sevdasýný anlatýrken mesleki anlamda edindiði tecrübeleri Dalyan ýn tanýtýmý için kullanmaya hazýr olduðunu belirten Turan; Ýstanbul basýnýnda muhabir olarak görev yaptýðým yýllardý.1989 yýlýnda Dalyan Ýztuzun da yine giriþimcilerin yapýlaþma istekleri vardý. Buna karþýnda dünya çevrecileri ile Dalyan halký ayaklanmýþ karþý protesto eylemlerine baþlamýþlardý da. Hatta bu eylemi Dalyan halký kazanmýþtý. Ýstanbul dan o protestoyu izlemek için görevli olarak gönderildiðim Dalyan a vurgunluðum o tarihte baþladý. Yýllarca yerli turist olarak gelip gittiðim þirin belde her geçen yýl daha da geliþip büyüdükçe içimdeki Dalyan aþký da o derece geliþti. Yaklaþýk on yýl önce Bir Karadenizli olmam bile benim buraya yerleþmemi engelleyemedi. Tepearasý o zaman köydü. Ufakta olsa bir yer alýp ilk yýllar iki ay ardýndan üç ay derken son beþ yýldýr artýk yýlýn yaklaþýk sekiz ayýný eþimle birlikte burada geçirmeye baþladýk. Dalyan ýn en büyük noksaný tanýtým eksikliðiydi. Bir kýsa metraj klip hazýrlamayý planladým. Ýstanbul- dan kendi ekibimi getirdim. Dalyan- daki giriþimcilerle bir ön görüþme yaparak geniþ kapsamlý bir tanýtým hazýrlamak istediðimi belirttim. Görüþtüðüm Dalyan turizmcileri maalesef cebimizden para çýkar diye yan çizdiler. Oysa ben para istememiþtim. Ben belgeseli hazýrlayayým sizde Dalyan meydanýnda bir barkovizyon sistemi kurun bu tanýtým devamlý orada gösterilsin ben tanýtýmý her yýl yenilerim dedim ama kimse ilgilenmedi. Ýþ baþa düþtü ve kendim Turizmcilerin yapmasý gereken iþi yaptým. Mutluyum. Ben mesleðimin son 15 yýlýný ulusal televizyon kanallarýnda tamamladým. Dalyan tanýtýmý için kim ne yapmak istiyorsa, turizmci olur. Otelci olur. Pansiyoncu olur. Tanýtým konusunda benden yardým isteyen herkese yardým etmeye hazýrým. Önemli olan Dalyan tanýtýmýysa ben varým diye konuþtu. Bu arada Dalyan klibini izlemek isteyenler bu linkden ulaþabilirler. -CÝHAT CURA ORTACA DAN AMBULANS HELÝKOPTER Ortaca Sarýgerme mahallesinde tatilini geçiren Ekin ailesinin 5 yaþýndaki çocuklarý Baran Oktay Ekin yüzmek için girdiði otelin havuzunda boðulma tehlikesi geçirdi. Ýlk müdahalesi Ortaca Özel Yücelen Hastanesi nde yapýlan 5 yaþýndaki çocuk ambulans helikopterle Ýzmir'e gönderildi. Tatil için Ortaca nýn Sarýgerme mahallesinde bir otele gelen Ekin ailesinin 5 yaþýndaki oðullarý Baran Oktay yüzmek için girdiði havuzda bir anda gözden kayboldu. Otel görevlileri tarafýndan baygýn halde sudan çýkarýlan Baran Oktay a ilk müdahale olay yerinde saðlýk ekipleri tarafýndan yapýldý. Ortaca Özel Yücelen Hastanesi yoðun bakým servisinde tedavi altýna alýndý. Doktorlar, hastanýn tedavisi için daha donanýmlý bir hastaneye sevkine karar verdi. Ambulansla Ortaca Ahmet Ateþ Stadýna götürülen hasta, burada Saðlýk Bakanlýðý'na ait ambulans helikoptere bindirilerek Ýzmir Ege Üniversitesi Týp Fakültesi hastanesine nakledildi. Baran Oktay Ekin in sevki sýrasýnda annebabasý ile yakýnlarý da yanýndan hiç ayrýlmadýlar. -ÖMER KUNDAKÇI DALYAN YOLUNDA KAZA, 2 YARALI ATIK ALIM TEKNELERÝNE GPS Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Göcek Dalaman koylarý ve Gökova koylarýnda sürdürdüðü denizlerden ve deniz araçlarýndan kaynaklý katý ve sývý atýk alýmý iþi kapsamýnda hizmet veren 6 adet tekneye GPS sistemi yerleþtirildi. GPS sistemi ile anlýk olarak takip edilen tekneler, vatandaþlardan gelen þikayet ve taleplere göre hýzlý bir þekilde yönlendiriliyor ve sýkýntýlar hýzlý bir þekilde giderilebiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Vatandaþlar tarafýndan atýk ve kirlilik ile ilgili þikâyet, Muðla Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý ekiplerine iletildiði Ortaca da meydana gelen kazada1'i aðýr, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre; Ortaca-Dalyan yolu Okçular mahallesi mevkisinde, Onur Yýlmaz idaresindeki 26 BC 295 plakalý otomobil, ayný yönde giden Durmuþ Nazlý (55) idaresindeki 48 RG 978 plakalý motosiklete çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Durmuþ Nazlý ve otomobildeki Nagehan Çalýþýr yaralandý. Olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar Ortaca Devlet Hastanesi ve Ortaca Özel Yücelen hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan motosiklet sürücüsü Durmuþ Nazlý nýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Vatandaþlar ise Ortaca-Dalyan yolunda sýk sýk kazalarýn yaþandýðýný dile getirdiler. -ÖMER KUNDAKÇI anda en yakýn tekne GPS sistemi ile belirlenerek þikayetin konu olduðu yere en kýsa sürede yönlendirilmektedir. Bu sayede atýklar kýsa süre içinde çevreye daðýlmadan toplanýyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak çevreyi ve doðamýzý korumak için en hýzlý ve verimli çözümleri üretmek için çalýþmalarýmýz devam edecek -SONER AYDIN

4 4 Yataðan Muðla Arasý Toplu Taþýmada Yeni Dönem ve S.S. 20 Nolu Yataðan Kooperatifi arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda; Denetimli Özel Toplu Taþýma araçlarý 65 yaþ üstü vatandaþlar, engelliler, þehit yakýný ve gazilerin ücretsiz taþýnmasý kabul edildi. nce, mevcut minibüslerin Belediye Denetimli Özel Toplu Taþýma Aracýna dönüþümü ve belediye tarafýndan denetlenmesi çalýþmalarý kapsamýnda, Yataðan-Menteþe Hattýnda dönüþüm yapýlana kadar geçecek süre içerisinde Denetimli özel Toplu Taþýma Araçlarýnda uygulanan 4736 sayýlý Kanun kapsamýndaki 65 yaþ üstü vatandaþlar, engelliler, þehit yakýný ve gaziler ile Kanun kapsamýndaki diðer vatandaþlarýn ücretsiz taþýnmasý kabul edildi. Konu ile ilgili olarak açýklama yapan Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkaný Hamdi Alper Kolukýsa; S.S. 20 NO.lu Yataðan Kooperatifince, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren Menteþe Yataðan güzergâhýnda 4736 sayýlý kanun kapsamýnda ücretsiz seyahat hakký AYLAN BEBEK DALAMAN DAN GÖNDERÝLDÝ Bodrum ilçesinde, kaçaklarý taþýyan tekne ve botun batmasý sonucu 12 kiþinin öldüðü olaydan sað kurtulan Abdullah Kurdi nin 2 yaþýndaki kýzý Aylan, 3 yaþýndaki oðlu Galip ve eþinin cenazeleri Dalaman Havalimaný'ndan Þanlýurfa ya gönderildi. Bodrum ilçesinde, kaçaklarý taþýyan tekne ve botun batmasý sonucu 12 kiþinin öldüðü olaydan sað kurtulan Abdullah Kurdi nin 2 yaþýndaki kýzý Aylan, 3 yaþýndaki oðlu Galip ve eþinin cenazeleri Dalaman Havalimaný'ndan Þanlýurfa ya gönderildi. AK Parti Muðla Milletvekili Hasan Kökten ve Ak Parti Þanlýurfa Milletvekili Mazhar Baðlý da aileyle birlikte Þanlýurfa ya gitti. Baba Abdullah Kurdi, iþlemlerin ardýndan Adli Týp Kurumu önünde tarafýndan gönderilen cenaze nakil aracýyla, eþi ve çocuklarýnýn cenazelerini alarak Dalaman Havalimanýna geldi. Havalimanýnda yapýlan iþlemlerin ardýndan cenazeler THY ye ait uçakla önce Ýstanbul a ardýndan da Þanlýurfa ya gönderildi. Kurdi, havalimanýnda da Muðla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muðla Milletvekili Hasan Kökten ve Þanlýurfa Milletvekili Mazhar Baðlý ile bir araya geldi. Vali Çiçek ve Milletvekilleri Kurdi'ye taziyelerini iletti. Aileyi yalnýz býrakmayan, Muðla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muðla Milletvekili Hasan Kökten, Ak Parti Þanlýurfa Milletvekili Mazhar Baðlý ve HDP Muðla Ýl baþkaný Yusuf Uludað, havalimanýnda açýklamalarda bulundular. Muðla Valisi Amir Çiçek, ailenin isteði üzerine cenazeleri Þanlýurfa nýn Suruç ilçesine gönderdiklerini söyledi. Vali Çiçek, Kendilerine Göç idaresi müdürlüðünden görevlilerimiz refakat edecek. Suruç a da Þanlýurfa valiliðimiz ulaþtýracak. Biz þimdi ne gerekiyorsa yaptýk, ihtiyaçlarýný yol giderlerini hepsini valilik olarak karþýladýk. Çünkü acý kolay bir acý deðil. Mültecilerin her zaman yanýndayýz. Her zaman misafir ederiz. Böyle bir kazayý yaþamalarý hepimizi üzdü HDP Muðla Ýl baþkaný Yusuf Uludað, aslýnda kýyýya vurmuþ küçük bedenler insanlýk dramýnýn son perdesi. Bu Ortadoðu nun ve savaþýn bir gerçeði. Herhalde tüm dünya savaþýn ne kadar kötü olduðunu kýyýya vuran küçük bedenden görüp öðrenebilir. Ve savaþlarý nasýl durduracaðýnýn hesabýný yapabilir AK Parti Muðla Milletvekili Hasan Kökten 2011 yýlý Nisan ayýnda baþlayan Suriye'deki iç savaþ nedeniyle ülkemize yaklaþýk 2 milyon Suriye vatandaþýna kapýlarýmýzý açtýk. Bunlarýn yaklaþýk 500 bini 11 ilimizde kurduðumuz kamplarda 2011 yýlýndan bu yana misafir etmekteyiz. Bu 2 milyon Suriye vatandaþýmýzýn sadece 150 bini Avrupa da ve Birleþmiþ Milletler nezdindeki kamplarda misafir edilmektedir. Buradan tüm dünyaya ve tüm Birleþmiþ Milletlere buradaki karýþýklýðýn ve insanlýk dramýnýn dikkatini çekmek istiyoruz. Çünkü hükümetimiz, Cumhurbaþkanýmýz sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakanýmýz sayýn Ahmet Davutoðlu her fýrsatta Avrupa ya ve tüm dünyaya buradaki yaþanan dramý her fýrsatta anlatmaya çalýþmaktadýr. Tek temennimiz Suriye'deki iç kargaþanýn sona ererek Suriye vatandaþlarýmýzýn ülkelerine geri dönerek barýþ ve huzur içinde yaþamalarýdýr Ak Parti Þanlýurfa Milletvekili Mazhar Baðlý Suriye'de yaþanan dramýn neticelerinin en büyük sonucunun Türkiye ye yansýdýðýný defalarca dile getirmemize raðmen ne yazýk ki dünya kamuoyu ve Türkiye'deki bazý çevreler bu yaþanan acýnýn, bu yaþanan ýzdýrabýn, bu insanlýk dramýnýn hangi boyutlarda olduðuyla ilgili bir duyarlýlýk sahibi deðillerdi. Bu kardeþimizin, bu çocuðun bedeni üzerinden nasýrlaþmýþ vicdanlarýn tekrar harekete geçeceðini umuyorum. Gerçekten çok büyük bir acýnýn yaþandýðýný, çok büyük bir dramýn yaþandýðýný görüyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük bir fedakarlýkta bulunuyor. Tek derdimiz, kaygýmýz bu ve benzeri acý olaylarýn yaþanmamasý içindir -ÖMER KUNDAKÇI AYDIN DA KURTULUÞ SATRANÇ TURNUVASI Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. Aydýn da Kurtuluþ Satranç Turnuvasý 5-6 Eylül tarihlerinde Aydýn Gençlik Merkezi'nde 3 kategoride yapýldý. Þampiyonada Ortaca Belediyespor Satranç takýmýndan Abdullah Doðukan Dere ikinci, Gülenay Güneþ üçüncü oldu. Ortaca Belediyespor Satranç antrenörü Hasan Güneþ, sezonun ilk turnuvasýnda sporcularýn kupa ve madalya ile döndüklerini söyledi. Güneþ, baþarýlý müsabakalar çýkardýlar, her iki sporcumuzu tebrik ediyor baþarýlar diliyoruz dedi. Sporcularýn kendilerini turnuvalarla daha da geliþtirdiðini ifade eden Güneþ, 3-4 Ekim'de Ortaca Bahçelievler Düðün Salonunda yapýlacak olan Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasýna tüm satranç sporcularýný davet etti. -Soner Aydýn bulunan 65 yaþ üstü, engelli, þehit yakýný, gazi ve gazi yakýný vatandaþlarýmýz ile kanun kapsamýndaki diðer hak sahiplerine ücretsiz toplu taþýma hizmeti sunulmaya baþladý. Kanun kapsamýndaki vatandaþlar nüfus cüzdanlarý ve ilgili kurumlarýndan aldýklarý kimlik kartlarýný þoför personele göstererek bu hizmetten ücretsiz þekilde yararlanabilecektir. Dedi. Kolukýsa ayrýca, gösterdikleri hizmet odaklý anlayýþ için Baþta Yataðan Þoförler Odasý Baþkaný Nizamettin Köklü, 20 NO.lu Kooperatif Baþkaný Tugay Yaka ve diðer üyelere de teþekkür etti. Büyükþehir Ýtfaiyesi Köylere Tanker Vermeye Devam Ediyor Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, Menteþe Ýlçesindeki Göktepe Köyüne eski yangýn tankerini alarak bakým ve onarýmýný yaptýktan sonra faaliyete hazýr þekilde teslim etti. Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý Menteþe Grup Amirliði, Menteþe ilçesine baðlý Göktepe Mahallesine eski yangýn tankerini yenileyerek muhtarlýða teslim etti. Köy halkýna Olasý afet durumunda ne yapýlmasý gerektiði gösterildi. Ýtfaiye Dairesi Baþkaný Raþit Çöl konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Muðla genelinde belde mahallelere tanker teslim çalýþmalarý tüm hýzýyla devam etmektedir. Özellikle kýrsal alanlarda meydana gelebilecek yangýnlara ilk müdahaleyi yangýn söndürme tankerleri ile yaparak yangýnýn büyümesini engellemeyi amaçlýyoruz.

5 5

6 6 1. HAFTA ORTACA BLD.SPOR-KALE BLD.SPOR KUÞADASISPOR-SÖKESPOR ÖDEMÝÞ SPOR-BORNOVA 1881 SPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ-UÞAK BELEDÝYE SPOR YEÞÝLKÖYSPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR ÝZMÝRSPOR-MUÐLASPOR DÝDÝM BELEDÝYESPOR BAY 2. HAFTA MUÐLASPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR-ÝZMÝRSPOR UÞAK BELEDÝYE SPOR-YEÞÝLKÖYSPOR BORNOVA 1881 SPOR-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ SÖKESPOR-ÖDEMÝÞ SPOR KALE BELEDÝYESPOR-KUÞADASISPOR ORTACA BELEDÝYESPOR BAY 3. HAFTA DÝDÝM BLD.SPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR KUÞADASISPOR-ORTACA BELEDÝYESPOR ÖDEMÝÞ SPOR-KALE BELEDÝYESPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ-SÖKESPOR YEÞÝLKÖYSPOR-BORNOVA 1881 SPOR ÝZMÝRSPOR-UÞAK BELEDÝYE SPOR MUÐLASPOR BAY 4. HAFTA DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR-MUÐLASPOR UÞAK BLD.SPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR BORNOVA 1881 SPOR-ÝZMÝRSPOR SÖKESPOR-YEÞÝLKÖYSPOR KALE BELEDÝYESPOR-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ ORTACA BELEDÝYESPOR-ÖDEMÝÞ SPOR KUÞADASISPOR BAY 5. HAFTA DÝDÝM BELEDÝYESPOR-BORNOVA 1881 SPOR MUÐLASPOR-UÞAK BELEDÝYE SPOR ÖDEMÝÞ SPOR-KUÞADASISPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ-ORTACA BLD.SPOR YEÞÝLKÖYSPOR-KALE BELEDÝYESPOR ÝZMÝRSPOR-SÖKESPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR BAY 6. HAFTA UÞAK BLD.SPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR BORNOVA 1881 SPOR-MUÐLASPOR SÖKESPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR KALE BELEDÝYESPOR-ÝZMÝRSPOR ORTACA BELEDÝYESPOR-YEÞÝLKÖYSPOR KUÞADASISPOR-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ ÖDEMÝÞ SPOR BAY 7. HAFTA DÝDÝM BLD.SPOR-KALE BELEDÝYESPOR MUÐLASPOR-SÖKESPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SP.-BORNOVA 1881 SPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ-ÖDEMÝÞ SPOR YEÞÝLKÖYSPOR-KUÞADASISPOR ÝZMÝRSPOR-ORTACA BELEDÝYESPOR UÞAK BELEDÝYE SPOR BAY 8. HAFTA BORNOVA 1881 SPOR-UÞAK BELEDÝYE SPOR SÖKESPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR KALE BELEDÝYESPOR-MUÐLASPOR ORTACA BLD.SPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR KUÞADASISPOR-ÝZMÝRSPOR ÖDEMÝÞ SPOR-YEÞÝLKÖYSPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ BAY 9. HAFTA DÝDÝM BELEDÝYESPOR-KUÞADASISPOR MUÐLASPOR-ORTACA BELEDÝYESPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR-KALE BLD.SPOR UÞAK BELEDÝYE SPOR-SÖKESPOR YEÞÝLKÖYSPOR-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ ÝZMÝRSPOR-ÖDEMÝÞ SPOR BORNOVA 1881 SPOR BAY 10. HAFTA SÖKESPOR-BORNOVA 1881 SPOR KALE BELEDÝYESPOR-UÞAK BELEDÝYE SPOR ORTACA BLD.SPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SP. KUÞADASISPOR-MUÐLASPOR ÖDEMÝÞ SPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ-ÝZMÝRSPOR YEÞÝLKÖYSPOR BAY 11. HAFTA DÝDÝM BELEDÝYESPOR-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ MUÐLASPOR-ÖDEMÝÞ SPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR-KUÞADASISPOR UÞAK BLD.SPOR-ORTACA BLD.SPOR BORNOVA 1881 SPOR-KALE BELEDÝYESPOR ÝZMÝRSPOR-YEÞÝLKÖYSPOR SÖKESPOR BAY 12. HAFTA KALE BELEDÝYESPOR-SÖKESPOR ORTACA BLD.SPOR-BORNOVA 1881 SPOR KUÞADASISPOR-UÞAK BELEDÝYE SPOR ÖDEMÝÞ SPOR-DENÝZLÝ SARAYKÖY SPOR UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ -MUÐLASPOR YEÞÝLKÖYSPOR-DÝDÝM BELEDÝYESPOR ÝZMÝRSPOR BAY 13. HAFTA DÝDÝM BELEDÝYESPOR-ÝZMÝRSPOR MUÐLASPOR-YEÞÝLKÖYSPOR DENÝZLÝ SARAYKÖY SP.-UTAÞ UÞAKSPOR A.Þ UÞAK BELEDÝYE SPOR-ÖDEMÝÞ SPOR BORNOVA 1881 SPOR-KUÞADASISPOR SÖKESPOR-ORTACA BELEDÝYESPOR KALE BELEDÝYESPOR BAY BAL DA FÝKSTÜR ÇEKÝLDÝ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig de Sezonu fikstürü belli oldu. Ýlk müsabakalar, Eylül 2015 tarihlerinde baþlayacak Bölgesel Amatör Lig 10.Grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor ilk maçýný kendi evinde oynayacak. Ortaca Belediyespor 9. Haftada ise deplasmanda Muðlaspor ile oynayacak. -Soner Aydýn SARÇED E VE ESNAFA TEÞEKKÜR Ortaca Belediyespor Kulübü baþkaný Metin Yýldýrým sezonu için kulübe destek olan SARÇED (Sarýgerme Çevre Eðitim Derneði) ve Ortaca efnafýna katkýlarýndan dolayý sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum dedi. BotaniKarya Ýçin Ýmzalar Atýldý ve Güney Ege Kalkýnma Ajansý BotaniKarya Botanik Bahçesi projesi için imzalarý attý. ve Güney Ege Kalkýnma Ajansý BotaniKarya Botanik Bahçesi projesi için imzalarý attý. Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý nýn yürüttüðü BotaniKarya Botanik Bahçesi projesi için Muðla Büyükþehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) arasýnda sözleþme imzalandý. Büyükþehir Belediyesi ve GEKA arasýnda imzalanan protokolle, Marmaris Ýlçesi Çamlý Mahallesi Gökbük mevkiinde bulunan, mülkiyeti ne ait 27 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak olan BotaniKarya Botanik Bahçesi projesinin yüzde 25 maliyetini GEKA karþýlayacak. Güney Ege Kalkýnma Ajansý ndan Alternatif Turizm Mali Destek programýndan destek almaya hak kazanan BotaniKarya Botanik Bahçesi Projesi nde Botanik Bahçesi, Macera Parkuru, Kafeterya- Dinlenme Alanlarý, Hobi Bahçeleri, Teþhir ve Üretim Seralarý, Araþtýrma- Geliþtirme Alanlarý, Entomoloji ve Herboloji Müzeleri, Tohum Bankasý, Yöresel ürünler ve El sanatlarý tanýtým ve satýþ yerleri bulunacak. Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan imza töreninde yaptýðý konuþmada, 27 bin metrekare üzerine kurulacak BotaniKarya nýn 20 bin metrekaresinin düz alan, 7 bin metrekaresinin de aðaçlýk alan olduðunu, aðaçlýk alanda macera parkuru gibi alanlarýn yer aldýðýný, diðer alanda da yerel tohumlarýn korunmasý için tohum bankasý ve iki adet yeraltý müzesinin olacaðýný söyledi. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata da imza töreninde, Muðla nýn turizmde söz sahibi illerin baþýnda geldiðini, bölgedeki deniz turizmini alternatif turizm olanaklarý ile destekleyerek hedeflerinin bölgeyi küresel turizm merkezi haline getirmek olduðunu söyledi ve Muðla Büyükþehir Belediyesi projesinin Muðla ya ve bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, BotaniKarya Botanik Bahçesi projesi imza töreninde, GEKA ve Muðla Büyükþehir Belediyesi nin Muðla nýn deðerlerini ön plana çýkarmak, sosyal ve ekonomik hayatýna katký yapmak için iþbirliði yaptýklarýný, projenin maliyetinin 2 milyon 368 bin 647 lira olduðunu, bunun 600 bin lirasýný GEKA nýn katký olarak verdiðini söyledi ve projede emeði geçen herkese teþekkür etti. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün; BotaniKarya Botanik Bahçesi projesi ile çaðýmýzýn en önemli alanlarýndan biri olan yerel tohumlarýn korunmasýný ve tohum bankasý oluþturulmasýný hedefliyoruz. Ayrýca BotaniKarya bahçemiz içerisinde gençlerimiz çevreyle, doðayla iç içe bölgesel deðerlerini korumasý ile ilgili eðlence ve eðitim amaçlý alanlarý olacak. Deniz, kum, güneþ turizminin dýþýnda alternatif alan ve bazý konularda farkýndalýk yaratmak için bu projenin çok önemli bir fonksiyonu var. Proje hayata geçtiðinde ilimizde ve bölgemizde ses getireceðine inanýyorum. Projede emeði geçenlere, projeye destek veren GEKA ya teþekkür ediyor, projenin Muðlamýza hayýrlý olmasýný diliyorum. dedi.

7 7 VALÝ ÇÝÇEK TEN SAÐDUYU ÇAÐRISI Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi nde düzenlenen 1. Ulusal Kozmetik Ürünler Tanýtým Günleri Araþtýrma Merkezi nin açýlýþ programýnda ülkemizin son günlerde yaþadýðý terör olaylarýna karþý vatandaþlara Saðduyu Çaðrýsý yaptý. Konuþmasýna þehitleri anarak baþlayan Vali Çiçek, Bu cennet vatanýmýzý, Türkiye mizi bölmek, parçalamak isteyenlere Allah fýrsat vermesin. Acýlara bir ve beraber olursak gideririz. Terörü lanetlerken kimseye zarar vermemiz gerekiyor. Hepimiz bu vatan için çalýþýyoruz. Bir bütün olduðumuzu unutmadan demokratik hak olan protestolar yapýlmalý. Ama bölücü terör örgütünün oyununa gelmemek için saðduyulu olmalýyýz. Çalýþacaðýz, üreteceðiz ve güçlü olacaðýz. Ancak bu þekilde vatanýmýzý koruyabiliriz. Þu an yaþadýðýmýz olaylar ve bu süreçte gösterdiðimiz tepkilerin boyutu çok önemli. Birliðimizi, beraberliðimizi ve gücümüzü bu zamanda göstermeliyiz. Bu günler devletimizin tek vücut olmasý gerektiði en önemli bir zamanlardýr diye konuþtu. Þehitlerin ruhlarýný sýzlatmamak ve þehit yakýnlarýnýn daha fazla incitilmemesi için Muðlalý vatandaþlara saðduyu çaðrýsý yapan Vali Çiçek, sözlerine þöyle devam etti: Terörü lanetlemek için yapýlan protestolarý provoke edenlere kanmayýn. Vatandaþlarýn evlerine, dükkanlarýna ve canlarýna zarar vermeden birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek tepkimizi koyalým. Bizim ecdadýmýz bu birliðin saðlanmasý için kanlarýný feda ettiler. Bizlere bu vataný, bayraðý ve milleti bir bütün olarak emanet ettiler. Bizim yapmamýz gerekende bu emanete sahip çýkmak. Terör olaylarýna karþý protesto yapmak herkesin hakký. Yürüyüþ veya protesto yapýlabilir ama vurmak kýrmak bize yakýþmaz. Muðla da bulunan herkesin þunu iyi bilmesini istiyorum: Eðer bir mücadelemiz varsa bir olduðumuzu göstermemiz gerekiyor. Milliyetçilik de bayraðý ve vataný sevmek de budur. Muðla Büyükþehir Belediyesi'nden Dolandýrýcýlýk Uyarýsý ; vatandaþlarý, kendilerini "Belediye Üst Yöneticisi ya da yakýný olarak tanýtarak, yardým vb. gerekçelerle kiþi ve kuruluþlardan para isteyen kiþilere inanmamalarý konusunda uyaran bir açýklama yaptý. Bu tür kiþilere inanýlmamasý ve hemen Emniyet Müdürlüðü ile irtibata geçilmesi gerektiðini belirten Büyükþehir Belediyesi yetkilileri, vatandaþlarýn tedbirli olmalarý gerektiðini vurguladý. Aranan kiþilerden para talep edildiði veya hesap numarasý vererek, para yatýrmalarý istendiði belirtilen açýklamada, "Büyükþehir Belediyesi adý altýnda hiçbir kiþi, kurum veya kuruluþ için para toplanmamaktadýr. Vatandaþlarýmýz, kendilerini arayarak para talep eden kiþilere kesinlikle inanmamalý ve bu tür konularda '155 polis imdat' hattýný arayarak, bilgi verilmelidir" denildi. Mustafa Ýnci TERÖR TURÝZMÝ DE VURDU Yaþanan terör olaylarýnda bir hafta içerisinde çok sayýda asker ve polisimizi þehit verdik. Terör olaylarýna karþý ülke genelinde protesto yürüyüþleri ve gösterileri yapýlýyor. Yapýlmasýnda da büyük fayda olduðu inancýndayým. Ancak bazý illerde ve Muðla nýn ilçelerinde yapýlan bu gösterileri su istimal etmek isteyen bazý gruplarýnda olduðunu hepimiz biliyoruz. Bu açýdan protesto yürüyüþlerine katýlan vatandaþlarýn biraz daha dikkatli olmasý gerekiyor Ülke ve Muðla turizmi de yaþanan bu terör olaylarýndan ciddi anlamda etkilenmeye baþladý. Özelikle Avrupa ülkeleri Türkiye için riskli bölge uyarýsýnda bulunuyor vatandaþlara. Muðla turizmi yaþanan terör Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan genelge çerçevesinde, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan Hastane Afet Planý Uygulamasý (HAP) tatbikatý düzenlendi. Köyceðiz Devlet Hastanesi'nde yapýlan tatbikata, UMKE, 112, jandarma, itfaiyeden yaklaþýk 100 personel katýldý. Senaryo gereði, hastanede çýkan yangýn nedeniyle HAP baþkaný tarafýndan hastanenin tahliyesine karar verildi. Ýlk olarak hastanede çýkan yangýn, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daha sonra 112 ve UMKE ekipleri olaylarýndan önce tehlike sinyalleri vermeye baþlamýþtý. Son bir haftada artan terör olaylarý ülke ve Muðla turizmini de vurdu. Terör saldýrýlarý baþlamadan önce 2015 yýlýnýn Aðustos ayý ile 2014 yýlýnýn Aðustos ayý rakamlarýna baktýðýmýzda ciddi anlamda bir düþüþ gözleniyor Muðla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünün verilerine göre 2014 yýlýnýn Aðustos ayýnda Muðla ve ilçelerine 2 milyon 429 bin 999 turist gelmiþ yýlýnýn Aðustos ayýna göre ise 2 milyon 287 bin 367 turist giriþi yapýlmýþ. Yaklaþýk yüzde 6, yüzde 7 lik bir gerileme söz konusu. Tabi bu gerileme rakamlarý terör saldýrýlarý baþlamadan önceydi. Terör saldýrýlarýnýn Muðla turizmini ne kadar etkilediðini ay sonu rakýmlarý açýklandýðýnda göreceðiz 2015 yýlýnýn Temmuz ayýnýn rakamlarýyla 2014 yýlýnýn Temmuz ayý rakamlarý arasýnda da yüzde 5 lik bir düþüþ var. Bu rakamlara baktýðýmýz zaman Muðla turizminin durumu hiç de iç açýcý deðil. Suriyeli göçmenler, yaþanan terör olaylarý turizme ciddi anlamda darbe vurmuþ gözüküyor. Muðla da turizm potansiyelinin düþmesi demek ülke ekonomisine katkýnýn da ciddi anlamda düþmesi anlamýna geliyor. Çünkü Muðla turizmi ülke ekonomisine milyarlarca dolarlýk bir katký saðlýyor 2015 turizm sezonunu öyle ya da böyle bir biçimde sektör tamamlayacak. Turizm sektörü 2015 turizm sezonunda aldýðý yarayý 2016 sezonunda kapatabilecek mi? Ýþte en büyük sýkýntý da burada baþlýyor. Gerek siyasi, gerek ekonomik istikrarsýzlýk devam ettiði sürece sektörün gelecek sezona toparlanmasý oldukça zor gözüküyor. Turizm sektörü gelecek sezon bir önceki sezonu mumla arayacak gibi bir durum söz konusu Turizm sezonunun kötü gitmesi sadece turizmciyi etkilemiyor. Turizm merkezlerine lojistik destek saðlayan çiftçiyi de büyük darbe vuracak. Çünkü turizm sektörünün yiyecek, içecek ihtiyacýný bölgede bulunan tarým köylüsü saðlýyor. Tarým köylüsü turisttik tesislere ürünlerini satamaz duruma gelir ise ciddi anlamda bir dar boðaz oluþacaktýr. Bu da il ekonomisini ciddi anlamda sýkýntýya sokacaktýr. Bununla birlikte hat safhada olan iþsizlik oranlarý daha da artacaktýr Birde buna yaklaþýk 2 aydýr devam eden TL nin EURO ve DOLAR karþýsýnda deðer kaybettiðini eklersek. Durum gerçekten çok ciddi. Terör saldýrýlarý turizm sektöründe rezervasyon iptallerine neden olmaya baþladý. Þuan için rezervasyon iptalleri açýklanmýyor. Ancak bu ay sonunda ki raporlarda Muðla bölgesinde ne kadar rezervasyon iptali olduðunu gösterecek Þuan için turizm sektörünün tek umudu Kurban Bayramý tatili. Okullarýn bir hafta daha geç açýlacak olmasý turizmci için bir umut oldu. Turizmcinin bu umudu ise sadece sezonu zarar etmeden kapatabilmek. Ancak yaþanan olaylardan dolayý yerli turistin de tatile çýkmak gibi pek istekli olmadýðý yönde. Çünkü turizm sektörü Kurban Bayramý tatili için rezervasyonlarýn azlýðýndan sýkýntýlý. Bakalým turizm sektörü bu sezonu nasýl kapatacak KÖYCEÐÝZ DE HAP TATBÝKATI YAPILDI Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan genelge çerçevesinde, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan Hastane Afet Planý Uygulamasý (HAP) tatbikatý düzenlendi. tarafýndan, hastanedeki hastalarýn aciliyet durumlarýna göre tahliyeleri gerçekleþtirildi. Muðla Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Rýza Murat Himoðlu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin afetler bölgesi olduðunu ve her zaman buna hazýrlýklý olunmasý gerektiðini söyledi. Daha önce ülkede büyük depremlerin de yaþandýðýný hatýrlatan Himoðlu, "Gölcük depreminde tüm Türkiye'nin organize olarak oraya müdahale etmesi birkaç günümüzü almýþtý. Bu gibi olaylara hazýrlýklý olmak için bu tatbikatý yapýyoruz. Ne kadar çok tatbikat yaparsak afetlerde o kadar hazýrlýklý olacaðýz" dedi. Himoðlu, tatbikatýn baþarýlý geçtiðini personelin her zaman hazýrlýklý olduðunu kaydetti. Büyükþehir in Çevre Dostu Muðla Çalýþmalarý Sürüyor Büyükþehir Belediyesi, çevrenin korunmasý için hafriyatlar ve hafriyat alanlarý ile ilgili çalýþmalarýna devam ediyor., çevrenin korunmasý için hafriyatlar ve hafriyat alanlarý ile ilgili çalýþmalarýna devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý, Menteþe ilçesi Muslihittin Mahallesi otogar arkasýndaki eski kum ocaðý olarak kullanýlan arazideki hafriyat topraðý, inþaat, yýkýntý atýklarýný bertaraf ederek araziyi rehabilitasyon amaçlý dolgu sahasý olarak kullanýlabilir hale getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkanlýðý, daha önce atýklarýn geliþigüzel döküldüðü alandaki hafriyat topraðý, inþaat ve yýkýntý atýklarý ile rehabilite ederek tekrardan kullanýma kazandýrdý. Büyükþehir ekipleri arazinin rehabilitasyonu sürecinde ton hafriyat atýðýný bertaraf etti ve 3739 adet araca hizmet verdi. Büyükþehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baþkaný Aylin Giray, hafriyat alanlarýnda yapýlan çalýþmalarla atýklarýn bertaraf edilerek atýl durumdaki eski kum ocaklarýnýn kullanýma kazandýrýldýðýný söyledi ve çevrenin korunmasý daha yeþil, daha yaþanýr bir Muðla yaratmak için var güçleri ile çalýþtýklarýný belirtti. -TUNCAY KARAÇELÝK

8 8

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ?

TAÞ OCAÐI NDAN VAZGEÇÝLDÝ MÝ? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi DÜNYA KADIN YÜRÜYÜÞÜ MUÐLA YA GELÝYOR EN BÜYÜK KADIN EYLEMÝ 14 MART TA Dünya Kadýn Yürüyüþü eyleminin Muðla ayaðýnda 14 Mart Cumartesi günü Doðanýn Gaspý ve Metalaþtýrýlmasý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI

ÝZTUZU NDA DÝRENÝÞ ATEÞÝ YANDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 02 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3434 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. HAFTANIN MAÇLARI KÖYCEÐÝZ BLD SPOR U-19 ORTACA BLD SPOR U-19 03 Ocak 2015 Cumartesi saat: 14:00 Köyceðiz Mehmet

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi.

* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Uslu, O zat haddini bilmeli TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya

Detaylı

Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde

Kent Park hayata geçiyor Ýhale tamam sýra yapým iþinde Bostancý Erdoðan a vekalet ediyor Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a TBMM Baþkanvekili Mehmet Naci Bostancý vekalet edecek. * HABERÝ 13 DE Recep Tayyip Erdoðan Mehmet Naci Bostancý ÇORUM 21 TEMMUZ 2015

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam

* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam Tüfekle ÝHL de ikinci yas canýna Nurullah Ceyhan kýydý kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Müdür Vekili Nurullah Ceyhan (56) kalp krizi sonucu vefat etti. orum un Oðuzlar ilçesinde bir

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı