SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Köktendinci Cüret Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni AYLIK DERGÝ BU SAYIDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Köktendinci Cüret Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni AYLIK DERGÝ BU SAYIDA"

Transkript

1 BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA ÝSMAÝL KAYGUSUZ Alevi Akademisinin Açýlýþýnda Konuþma FÝKRET OTYAM Bakýn Þu Alevilerin Ettiklerine MEHMET TURAN Hakk ile Hakk Olma Sevdasýdýr Alevilik ESAT KORKMAZ Asyada Hayvan ve Bitki Tapýmý - Bölüm II ÝZMÝR KONFERANSLARI HBV Dernekleri Buca ve Karþýyaka Þube Baþkanlarý ile Söyleþtik ABF BASIN AÇIKLAMASI: AKP Siyaseti ve Eðitimi Yeþilleþtirmeye Devam Ediyor LÜTFI KALELÝ Aleviliði Özüne Uygun Yaþatmak Onurlu Kiþilik Ýster SDÜ BÝRÝNCÝ ULUSLARARASI BEKTAÞÝLÝK-ALEVÝLÝK SEMPOZYUMU Sunulan Bildirilerin Özetleri - I HAKKÝ ÞAHÝN Alevi Akademisi Açýldý MUSTAFA DÜZGÜN Akademi Baþkanýndan Mektup EROL PARLAK Bir Anadolu Atasözü: Bilgisiz Bilgelik Cehaletin Aynasýdýr ALÝ TÝMURTAÞ ÖZMEN Yazýk, Çok Yazýk ÝSMAÝL ÖZMEN Mistisizmin Beyinsel Kaynaðý - I HÜSEYÝN ÝLBEY Alevilik ve Müslümanlýk METÝN AND Ýslamda Tragedya Kahramaný ve Tragedya Örnekleri - Bölüm I AYHAN AYDIN Refik Engin ile Söyleþtik - Bölüm I AYLIK DERGÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Esat Korkmaz Sahibi: Genel Ajans Basým Daðýtým Organizasyon Ltd. Þti. adýna Ahmet Koçak Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Ahmet Koçak Yönetim Yeri: Divanyolu Cad. No: 54, Erçevik Ýþhaný 102, Eminönü - Ýstanbul Tel/Faks: +90.(0) E-posta: Baský: Mart Matbaacýlýk, Ceylan Sk. No 24, Nurtepe, Kaðýthane, Ýstanbul Yayýn Türü: Yerel - Süreli FÝYATI: TL 3 / 3 / 3 KASIM 2005 SAYI: ISSN MARAÞ KATLÝAMINI UNUTMA 16 KAHRAMANMARAÞ CANKIYIMI NI UNUTMAYALIM Tarih, herkesin tarihidir; yalnýzca dürüstlerin tarihi deðil, ayný zamanda alçaklarýn da tarihidir: O yüzden tarihe saðlýklý bakmamýz gerekir; yoksa ölmüþ gitmiþ kimi insanlarýn oyuncaðý olmak iþten bile deðildir. Köktendinci Cüret Esat Korkmaz, Genel Yayýn Yönetmeni 1978 in son ayýna girilirken ortalýk, þeriat özlemi çeken köktendincilerin, Türk-Ýslam Sentezi ne yatýrým yapan ve devleti ele geçirmek isteyen faþistlerin, bunlarý yönlendiren ve güden CIA ajanlarýnýn, MÝT ve Kontrgerilla görevlilerinin kitle katliamlarýna gebe idi. Bu noktaya dün den gelmiþtik; uzak geleceðe umutla bakmakla birlikte yakýn gelecek için ayný þeyi söylemekte zorlandýðýmýz da bir gerçekti. Menemen de Kubilay ýn kör bir testereyle þehit edilmesi; emperyalizme karþý ulusal kurtuluþu gerçekleþtiren Kemalistlere, Kemalistlerin yaþama geçirmeye çalýþtýðý demokratik devrime karþý, hukuk yaný geçersiz kýlýnarak vicdanlara itilen/sýkýþtýrýlan, iktidardan alaþaðý edilen köktendinciliðin, yani þeriatýn, umutsuz bir kalkýþmasý ydý. Egemenliðin Tanrý dan alýnarak halka verildiði süreci tersine çevirmek isteyen köktendinci bir cüret ti. Cumhuriyeti kuranlar Menemen de; ahlak ve öte dünya öðretisi olarak hapsedildiði vicdanlara dar gelerek sokaklara taþan þeriatçý þiddete, kurulan ve yaþatýlmak istenen demokrasinin gereði, devrimci þiddet uyguladý; onu, yeniden olmasý gereken yere, vicdanlara itti. Çünkü yaþama geçirilmeye çalýþýlan demokratik devrim, feodal bir rejim yýkýlarak, ona son verilerek, emperyalizmin egemenliði kýrýlarak gerçekleþtirilmiþti. Sokaða taþan þeriat yoluyla Ortaçað ýn yeniden hortlatýlmasýna; gericiliðe ve gerici þiddete izin vermek, ona özgürlük tanýmak devrimin boðulmasý demekti. Demokrasi, Ortaçað gericiliðinin tasfiyesi temelinde ve egemenliðin halkta olduðu; bireyin ulaþamadýðý/bilemediði/bilemeyeceði ilahi bir gücün tartýþýlamaz/esnetilemez buyruklarý yerine kendi özgür iradesinin seçeneklerine göre davrandýðý bir zeminde kurulur/boy atar/yapýlanýrdý; toplumsal-ekonomik, siyasal ve kültürel bir devrim olarak kendini örgütlerdi. Bu yolla, feodal siyasal egemenlik sistemini kýrar; feodal iktidarýn temelini oluþturan iliþkileri çözer/daðýtýr/temizler; emekçiyi/üreteni, topraða ve dinsel kurumlara baðýmlýlýktan kurtarýr; ruhbanlýðýn zincirlerini parçalar; feodal baðýmlýlýklarý, Ortaçað deðerlerini yeniden üreterek ortodoks dinin deðerlerini toplumun düþüncesine katan, giderek ilahi bir toplumsal bilinç oluþturma yoluna giren þeriatçý ideolojiyi kökünden kazýrdý. Ýþte özgürlük denilen þey, böylesi bir mücadelenin, kan akýtýlarak, bedel ödenerek verilen bir kavganýn yol açtýðý toplumsal düzeydeki devrimci deðiþmenin/dönüþmenin ürünü olabilirdi. Eðer Ortaçað gericiliði tasfiye edilemezse, günümüze uzanan Ortaçað deðerleri kýrýlamazsa özgürlük de, özgür birey de olamaz. Kul zemininde ve kaderin, tevekkülün belirleyiciliðinde adým adým bireyin/topluluðun/toplumun tavrýna, ilahi bir ideolojinin dikte ettirdiði bir süreç egemen olmaya baþlar. Özgürlüðün boy vereceði, özgür bireyin doðacaðý/ yetiþeceði/devineceði alanlar daralýr ya da ortadan kalkar. Sonuçta öyle oldu: Ortadan kalktý. Anadolu topraðýnda bu hesaplaþma süreci bir türlü yaratýlamadý. Aradan kýrk küsur yýl geçti; oradan buraya uzanan tarihe baktýðýmýzda, devrimin/demokrasinin boðazlanmasýný izliyoruz. Ödünler verile verile palazlanan o günün köktendinciliði/þeriatý, 1978 yýlý yaþanýrken barýnaðýndan çýkmak, yaþanýlan yere el atmak istiyor; devlet dini olarak doðuþunun anýsýný canlý tutarak kendisine biçilen konuma/duruma dar geliyor. Sýkýntýsýný, gerçek birey, toplum sýkýntýsýnýn bir uzantýsý, anlatýmý biçiminde göstererek, cehennemlik dünyayý, cennetlik yapmaya soyunuyor. Tüm gerici güçler el birliði etmiþ, þeriatý yeniden doðuma hazýrlýyor: Günler olaylara tohum ; Amerika Türkiye yi terbiye etmeye hazýr öðretmen rolünde; MÝT, Kontrgerilla emrinde; faþistler ve dinciler maþa; Aleviler, devrimciler ve sosyal-demokratlar düþman. Koþar adým iç savaþ. Koþullar CIA Ajaný Peck in kitle katliamlarý yaratma planýnýn kanalýna oturduðunu gösteriyordu: 19 Aralýk 1978 günü, Kahramanmaraþ ta, bir ülkücü, saat 21 sularýnda Çiçek sinemasýný bombaladý; bombalama olayý, katliama giden olaylar zincirinin ilk adýmý oldu. Sinemada o anda Güneþ Ne Zaman Doðacak adlý, Sovyetler Birliði nde komünist zulmü (Devamý 2. Sayfada)

2 (Baþtarafý 1. Sayfada.) Köktendinci Cüret anlatan bir film oynuyordu; bombanýn atýlmasýyla birlikte, Türkoðlu ilçesinden gelen bir grup faþist, Kanýmýz Aksa da Zafer Ýslamýn, Ya tam susturacaðýz, ya kan kusturacaðýz ; Müslüman Türkiye, vb., sloganlar atarak seyirci kitlesini galeyana getirdi; harekete geçen kitle CHP il binasýna saldýrdý. Ýzleyen gün, Kahramanmaraþ ta, Alevilere ait bir kýraathane bombalandý. 21 Aralýk ta, Kahramanmaraþ ta, iki TÖB-DER li öðretmen öldürüldü. Ertesi gün, öldürülen öðretmenlerin cenazesini taþýyan kalabalýða faþistlerin yönlendirdiði bir topluluk, Komünistlerin, Alevilerin cenaze namazý kýlýnmaz diyerek saldýrýya geçti. Baðlarbaþý Camii imamý Mustafa Yýldýz cemaata þöyle sesleniyordu: Bir Alevi öldüren beþ sefer hacca gitmiþ gibi sevap kazanýr; din kardeþlerimiz hükümete ve komünistlere, dinsizlere karþý ayaklanmalýdýr; çevremizde bulunan Alevileri ve CHP'li Sünni imansýzlarý temizleyeceðiz. Gerilimin çatýþmaya dönüþmesi üzerine törene katýlanlar daðýlýnca cenazeler ortada kaldý. Güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalesiyle karþýlaþmayan saldýrgan kitle, kent çarþýsýna yöneldi: Alevilere ve CHP lilere ait birçok iþyeri tahrip edildi; üç kiþi öldürüldü. Ayný günün gecesi, faþist ajitatörler kent sokaklarýnda dolaþarak Solcu Alevilerin silahlý saldýrý yapacaðýný yayarak herkesin silahlanmasýný saðladýlar. Aralýðýn 23 ünde, Kahramanmaraþ taki olaylar karþýlýklý çatýþma boyutunu aþarak solculara ve Alevilere yönelik tek yönlü bir katliama dönüþtü: Henüz kente askeri güç sevkedilmemiþti. Saldýrýlarýn yer yer polis kuvvetlerine yönelmesi üzerine polis-halk çatýþmasýný önleme gerekçesiyle sabah saatlerinde kentteki tüm polisler görev dýþý býrakýldý. Ýzleyen gün, Kahramanmaraþ ta sokaða çýkma yasaðý ilan edildi: Sokaða çýkma yasaðý vardý, ama buna görev dýþý býrakýlan güvenlik güçleri dýþýnda uyan da pek yoktu. Faþistlerin çevre köy ve ilçelerden taþýdýðý silahlý gruplarýn da takviyesiyle iyice azgýnlaþan saldýrganlar, Komünistleri býrakmayalým, Allah yoluna kesin, Sütçü Ýmam aþkýna vurun, Bugün cihad günüdür, bir Alevi öldüren cennete gider, Alevileri öldürelim, memleketten temizleyelim, Alevileri öldürün, þahit kalmasýn naralarýyla Alevilerin yaþadýðý Yörükselim, Yenimahalle, Serintepe, Maðaralý, Karamaraþ mahallelerine saldýrýya geçti; sokak sokak tarandý, bombalandý; önceden iþaretlenen Alevi evleri özel olarak kundaklandý; Alevilerin dinsiz ve sünnetsiz olduðu yayýldýðýndan erkeklerin pantolonlarý indirilerek sünnetli olup olmadýðý kontrol edildi; ölülerin ve yaralýlarýn taþýnmasý engellendi; tedavi edilmesin diye hastaneler kuþatýldý; insanlar kadýn-erkek, hamile, çocuk-yaþlý, hasta, yaralý ayrýmý yapýlmadan katledildi. Kayseri den getirilen Hava Ýndirme Birlikleri, Gaziantep ten getirilen jandarma, gökte uçan uçaklar bile olaylarý önleyemedi; sözde kent havadan kontrol ediliyordu; yerde ise eli kanlý faþistler ve provokatörler Alevi caný, devrimci caný alýyorlardý. Aralýðýn 25 inde olaylar akþama doðru yatýþtý: Resmi rakamlara göre yüz on bir kiþi öldü; yüzlerce kiþi yaralandý; iki yüz on ev ve yetmiþ iþyeri yakýlýp yýkýldý. Katliamýn ardýndan Alevilerin büyük bir çoðunluðu kenti terketti. Ertesi gün, Kahramanmaraþ olaylarý nedeniyle on üç ilde sýkýyönetim ilan edildi. Bakýn Þu Alevilerin Ettiklerine, 2002 Seçimlerinde AKP ye Oy Vermiþler Birisine Göre!. Yani Aleviler de Yaktýlar Sivas ta 37 Caný ve Gazi de! Öyle mi A Canlar? Fikret Otyam Birisinin 2002 de Aleviler AKP ye oy verdi yollu demeci yurt içinde ve yurt dýþýndaki Alevi canlarý ayaða kaldýrdý, kendisini Alevilerin ve Bektaþilerin tek ruhani lideri ya da baþý sanan zat AKP den umutluyduk demiþ ve Alevilerin 2002 seçimlerinde AKP ye oy verdiklerini açýklamýþ!. Herkese soruyorum, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný seçilir seçilmez ilk iþi bir cemevini dozerle yýkmaya kalkýþan bir zatýn partisinden aklý baþýnda olan kiþi nasýl, nasý1 umutlu olabilirdi, söyler misiniz? Adam Ýmam Hatip lisesi kültürlü, beþ vakit abdesli namazlý (!) ve Alevi inançlý yurttaþlar için taþýdýðý görüþ, ilk fýrsatta bunlara dozer sürmek olan bu insana ve onun partisine inanç özgürlüðünden dem vursa bile, evet nasýl, nasýl inanýldý da o oylar verildi, söyler misiniz? O kafalar ki, yani Alevilerin oy verdiði denilen kafalar ki, Alevileri neredeyse adamdan saymayan kafalar ki 2005 yýlýnýn sonunda bile ayný kafalardýr, neden mi? Hangi birisin saymalý, Diyanet bu toplumu yok sayýyor sýkýlmadan, o kafalar ki din derslerinde Alevilere yer vermeyi akýllarýndan geçirmiyor, o kafalar ki cemevlerini saz ve dümbelek çalýnan, içki içilen evler olarak niteliyor ve aþaðýlýyor ve hep bir aðýz haykýrýyorlar: Üst kimlik Müslümanlýktýr ve þimdi inanç özgürlüðünü aðýzlarýna bile almýyorlar ve o kafalar ki Þeyh-ül Ýslam Ebussuut Efendi kafasýnýn ardýllarýdýr ve daha daha niceleri!. Þimdi, inanç özgürlüðü sözü etti diye Aleviler bu kafalara oy verdi öyle mi? O kafalar ki Alevi köylerine camiler diken ve cemevlerine yer verdirmeyen, bunlara mý oy verdi Alevi canlar, öyle mi? O kafalar deðil mi Alevileri azýnlýk olarak gören, görülmesi için akýl almaz çabalar gösteren? Sen kalk ey Alevi canlar bu kafalarýn partisine oy ver; ola ki bir iki saf, temiz yürek dýþýnda milyonlarca Aleviyi bu kazana nasýl, nasýl atarsýnýz söyler misiniz? Yýlbaþý Geldi Aman Çevir Kaz, Hindi Yanmasýn!. Anlaþýlan deðil, bilinen bir gerçek; 2002 de Aleviler AKP ye oy verdi söyleminin içinde ve yurt dýþýnda büyük tepki doðurmasý üzerine söyleþi Bazý Aleviler de verdiye dönüþtü, ama bazý Alevilerin de Erdoðan a oy verdikleri þeklinde yeniden düzenlendi ertesi günü! Buna karþýn, sanki bilinmeyen bir þeymiþ gibi AKP Grubu nda Alevi kökenli tek bir milletvekili yokmuþ! Neden, nasýl olsun ki? Eh, görünen odur ki 2006 yýlýnda seçim olacak gibi ve soralým, ey Ali evlatlarý bir kiþi olsa dahi o kafalara oy vermek var mý? Varsa birleri çýkar yine 2006 seçimlerinde Aleviler AKP ye oy verdi der, sonra da bu bazý Aleviler e dönüþtürülür! Derdim Çoktur Hangisine Yanayým? Derdimin baþý þu: Ulu ozanýn Gelin Canlar Bir Olalým buyruðunun kimi Alevi canlar arasýnda Gelin Canlar Bir Olmayalým a dönüþmesi!. Bilmeyenler, görmeyenler görsün bilsin bunu, þeriat gýdým gýdým kimi zaman tüm hýzýyla geliyor, ayrýlýðýn/gayrýlýðýn yeri ve sýrasý mý? 2002 de kimi Alevilerin AKP ye oy vermesiyle suçlanmasý, o oy alanlarýn bu ülkeye ettikleri çaðdýþý ve laik Türkiye Cumhuriyetini Ýslam cumhuriyetine dönüþtürme uðraþlarýna ortak kýlmak Alevi toplumuna yapýlan en büyük, en haksýz/yersiz/gereksiz bir bühtandýr hatta gaflettir diyorum, haksýz mýyým? 2006 yýlýnda tüm Alevi toplumunu dirlik, birlik ve güç birliði içinde görmek en büyük niyazýmdýr. Göktanrý kabul ede.. Fikret Otyam ýn sekseninci yaþýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Daha nice yýllar bu yola hizmeti dokuna ve Nahl Suresi 57. Ayet in vacibesini yerine getire. Serçeþme 2 Sayý 16

3 Aþaðýdaki bildiri metnini hazýrlamýþ ve iletmiþtim Hacý Bektaþ Anma Etkinlikleri Düzenleme Kurulu na; önceden de davet edilmiþtim. Sebebi neden hasýl bilinmez, sonradan programdan adýmýn çýkarýldýðýný öðrendim. Her ne hal ise, üzerinde durmanýn gereði de yok. Bildirimi Serçeþme okurlarý ile paylaþmayý daha uygun buldum ve aþaðýya aktarýyorum. Düzenleme Kuruluna; Hünkârým adýna düzenlenen etkinlikleriniz çerçevesinde sempozyumun ikinci gününde Küreselleþme ve Demokratikleþme Sürecinde Alevilik/Bektaþilik konusuna ait bildiri metnimi aþaðýda gönderiyorum. Mehmet Turan Merhaba canlar, Hepinize aþk-ý niyazlar. Gözlemekteyiz insanlarýmýzý, izlemekteyiz dinlemekteyiz. Pek çok sözler edilmekte düþlere ve düþüncelere dair, her bir dost, her bir can, ayrý ayrý anlatýlara yönelmekte kültürünü, inancýný anlatýrken. Ama dalýndýðýnda tüm bu anlatý nehirlerinin aktýðý ummana, gözle görülmez, elle tutulmaz, fakat. hissedilir bir birlikteliðin içinde bulur tümü de kendilerini. Ayrý ayrý gibidirler, ayný yerdedirler. Varýlasý menzil aynýdýr aslýnda ama farkýnda deðillerdir. Bunun farkýna o ummana dalýndýðýnda varýlýr. Kolay deðil Alevi/Bektaþi olmak ve hiç de kolay deðil Alevi/Bektaþi ce yaþamak. Çünkü bunun için Hünkâr Bektaþ Veli yi özümsemek gerekir, O nun bizlere ulaþtýrmaya çalýþtýðý ve kadimden aldýðý, kadimden gelen insan olabilme öðretisiyle, Ýmam Ali nin þahsýnda, Eflatunlarýn (Platonlarýn), Abdal Musalarýn, Þah Ahmet Sultanlarýn, Sücaeattin Velilerin, Veli Babalarýn ve daha nice erenlerin, filozoflarýn bilgeliðiyle, Ýmam Hüseyin in þahsýnda, Spartaküslerin, Mansurlarýn, Nesimilerin, Þeyh Bedrettinlerin, Pir Sultanlarýn dik duruþuyla yoðrulmak gerekir. Siyasi bir erek midir Alevi Bektaþilik? Deðildir. Kör bir inanç mýdýr? Deðildir. Salt tapýným, salt dilem, salt kulluk, salt inanýlan, kutsallýða ulaþtýðý kabullenilen kiþilere yanýþ, yakarýþ ve bu yanýp yakarmadan imdat umuþ mudur? O da deðildir. Peki çýkar amaçlý bir seremoni midir? O hiç deðil. O halde nedir Alevilik/Bektaþilik? Alevilik/Bektaþilik, Hak ile Hak Olma Sevdasý ve Sevenin Sevilende Kaybolduðu Bir Aþktýr Aslýnda... Ýþte bu nedenle Aleviliði/Bektaþiliði diðer tapýnçsal ve dogma inançlardan da farklý görmek, farklý algýlamak gereklidir. Adýna globalleþme de denilen küreselleþme evresinde Alevilik Bektaþilik; felsefesi, inancý ve yaþamý ile zaten küreseldir. Çünkü evrenselliði benimseme amaçlý bir felsefi yapýnýn, kiþi bazýnda bireysel, toplum bazýnda ülkesel kalma gibi bir sýnýrlaþmayý benimsemediði, benimseyemeyeceði, açýkça ortadadýr. Harabi nin diliyle Vahdet Sarayýnda birlikten söz eden bir anlayýþ, Ýbreti nin yüreðiyle, SERÇESME Hak ile Hak Olma Sevdasý ve Sevenin Sevilende Kaybolduðu Bir Aþktýr Alevilik Serçeþmenin Bir Abdalý Mehmet Turan Mehmet Turan Dede Antalya da yapýlan bir cemi yönettikten sonra, Mayýs 2005 Ýbreti der varlýðýmýz bitmezdi Ýnsanoðlu yanlýþ yola gitmezdi Ayrý gayrý devlet icap etmezdi Dünyaya bir bayrak diker giderdim. diyen bir düþün deryasý ve o deryaya dalabilenler, Hünkâr-ý Pir den aldýklarý, dil, din, ülke, renk, cins ayrýmý gözetmeksizin, tüm insanlara (yetmiþ iki millete) bir gözle bakma ikrarýný verdikleri günden baþlayarak, býrakýn küreselleþmeyi evrenselleþmeyi hedeflemiþlerdir aslýnda. Ancak bu ideallerinde Nazým ýn sözlerini de akýllarýndan çýkarmazlar: Yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeþçesine. Küreselleþmede ulus varlýðýnýn ve ulusal çýkarlarýn hiçbir zaman göz ardý edilemeyeceði gerçeðini bir aðaç gibi likle, tek ve hür lükle; uluslararasý dostluðu da karþýlýklý ulusal deðerlere saygýlý bir orman gibi kardeþlik ve dünya birliði ile açýklamanýn bundan daha güzel anlatýmý olur mu ki? Demokratikleþmeye gelince: Þunu unutmamak gerekir ve hepiniz bilirsiniz ki küreselleþme, ülkeler içi demokratikleþme süreci tamamlanmadan ve bu sürecin sonuçlarý uluslararasý demokratikleþmeye ulaþmadan olanaksýzdýr. Bu konuyu, burada bulunan deðerli uzman dostlar daha geniþ açýlýmlarýyla sizlerle paylaþmýþlardýr sanýrým. Aleviliðin/Bektaþiliðin demokratikleþme sürecindeki özverilerinin, hele hele ülkemizin demokratikleþme sürecine verdikleri katkýlarýnýn, azýmsanamayacak ve hatta en yüksek seviyede olduðu da apaçýk ortadadýr. Demokrasi bir saygý olgusudur. Alevi Bektaþi toplumu, doðayý insandan ayýrmadan insanýn yaþamýna, hak ve hürriyetlerine duyulmasý gereken bu saygýyý, kadimden aldýðý öðreti ve ikrarý ile hisseder özümser ve duyar. Daha doðrusu özümsemek ve duymak zorundadýr. Yalnýz bir özrümüz vardýr bu konuda, önce bireyden ve aileden baþlamasý gereken demokratik davranýþlarda bazen sözümüzle özümüzün bir olmadýðýný da itiraf etmemiz gerekir. Çoðu kez söylemlerimizde kalýr demokrasi denilen eþitlikçilik. Ve ailede, eþler arasýnda ve de genellikle kadýnýn aleyhine iþleyen bu dengesizliði göz ardý edemeyiz. Alevilik/Bektaþilik, pek çok bilinen örneðini açýklayabileceðimiz bu eþitsizliði, yani, demokratik davranmamayý ortadan kaldýrmaktýr. Bu kýsa özeleþtirinin ardýndan da, genellikle toplumumuzun tutucu diðer kesimlerine kýyasla, ailemizde ve toplum içerisinde demokratikleþme sürecine çok büyük katkýlarýmýzýn bulunduðunu da özellikle belirtmek gerekir. Özetle Alevilik Bektaþilik; küreselleþme ve demokratikleþme sürecinde, dikkatli, ezdirmecisiz, kültürünü boðdurmacýsýz genel dünya barýþý ve kardeþliðine kadimden beri olumlu bakmakta, olumlu yaklaþmakta, kendi toplumsal yaþamý içerisinde demokrasiyi de azami ölçüde uygulamaya özen göstermektedir. Ülkemizin içinde bulunduðu uluslararasý diyaloglara ve uluslararasý sosyo-ekonomik bütünselleþmeye en büyük destek Alevi Bektaþi yaþantýsýnda zaten vardýr ve kendisini göstermektedir. Ulusal yapýmýz içerisindeki bu uygar davranýþ yumaðýnýn, diðer demokratik ve barýþçý topluluklarla birlikte, ana sarýmlarýdýr Alevi/ Bektaþiler. Erenlerin pirlerin bizlere gösterdiði, yetmiþ iki millete, yani tüm uluslara bir gözle bakma düsturunu, Mustafa Kemal Atatürk ün Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ özdeyiþiyle de bütünleþtiren, biz Alevi Bektaþiler, hiç kimseyi, hürriyetine ve hakkýna dokundurtmadan ve hiç kimsenin hakkýna ve hürriyetine dokunmaksýzýn dünya kardeþliðine ta baþýndan kucak açmýþýzdýr. Bu edebimizde vardýr, erkânýmýzda vardýr, yaþamýmýzda vardýr. Alevi/Bektaþi düsturunun inancýna yönelik hizmeti acizane olarak yürütme çabasýnda bulunan bir ocak hizmetkârý olarak, küreselleþmede ve demokratikleþme sürecinde Alevi/Bektaþi görüþü ve düþüncesini, ancak cemlerimizdeki ve yaþama aktarmaya çalýþtýðýmýz aktörelerimizdeki yönleriyle ve bize ayrýlan süreye saygýlý kalarak açýklamaya çaba göstermekteyiz sizlere, yoksa bunun sosyal, siyasal ve ekonomik içerikleriyle ilgili sözleri söylemek, bu konularýn uzmanlarýna aittir. Biz bildiðimizin öðretmeni, bilmediðimizin öðrencisi olmayý yeðleriz her daim. Ve bu duygularla tek arzumuz var bize öðretmen olacak dostlardan: Ne olur, Aleviliðimizi/Bektaþiliðimizi, kendi saf ve temizliði içerisinde býraksýnlar. Aleviliðimize/Bektaþiliðimize, baþka isim tamlamalarý, yeni takýlar getirerek, onun kadimden gelen sonsuz geniþliðine sýnýrlar koymasýn, Alevilik/Bektaþiliði dogmalara boðdurmasýnlar Yarin yanaðýndan gayri her yerde, her þeyde hep beraber diyebilmenin coþkusuyla ve aþk ile sevgiler saygýlar sunuyorum hepinize. Mehmet Turan Þah Ahmet Sultan Ocaðý (Dede) Kasým

4 Asyada Hayvan ve Bitki Tapýmý Bölüm - I Esat Korkmaz Asya da hayvan ya da bitki tapýmýnýn ayrýntýlarýnda gezinmek, ruh un, daha doðru anlatýmla kutsal olanýn öyküsüne katýlmak anlamýna gelir. Asyalý insanýn hayvanlara ve bitkilere yaklaþýmý, yaþam ilkeleri ne, farklý yaþam biçimleri ne verdikleri önemi gösterir. Varoluþun dýþa vurumu baðlamýnda hayvan ve/ya da bitki, yaþamýn en mükemmel ve en güçlü temel kaynaðýný oluþturur: Geriye dönüþ le ata kaynaðýyla buluþmasýný, tarihi aþma anlamýnda sonsuza ulaþmasýný saðladýklarý için Asya insaný, kendisinden ayrý düþünmez hayvan ve/ya da bitkileri. Bu nedenle ilgi alanlarýnýn en ön sýrasýnda simge, örnek ya da eyleyen/eylemli olarak yer alýrlar. Avcýlýk yapan toplumlarda insan, hayvan öldürmezse beslenemez ve ölür; hayvancýlýk yapan toplumlarda ise insan, sürüsünü yitirirse yaþama olanaðý bulamaz. Her iki toplum insanýnýn yazgýsý bir bakýma hayvanýn yazgýsýna baðlýdýr. Buna tüm benliðiyle inanan ve hayvana borçlu olduðunun bilincine varan insan, hayvanbilimsel bir mitoloji yaratmak zorunda dýr. Bitkibilimsel mitoloji ise hayvanbilimsel mitolojiden sonra gelir: Avcý toplum insanýnýn gözünde bitki, hayvanýn süsü dür bir bakýma; hayvanla iletiþimde katkýlarý olan bir can dost tur. Çoban toplum insanýnda ise bitki baðlamýnda yalnýzca ot un önemi vardýr. Bu insanlarýn algýsýna göre bitki, büyüdüðü topraktan ayýrt edilmek istemez; ama öte yandan mevsimsel, kimi kez günsel döngü ye baðlý gözükür. Bu nedenle istisnalar dýþýnda bitkiler, tek tek deðil, yer-tanrýça tapýmý kapsamýnda toplu olarak ele alýnýrlar. Asyalý insanýn ata ya da rehber olarak seçtiði hayvan ya bilinen ve günlük yaþamda rol oynayan bir hayvandýr ya da tam tersine az rastlanan, egzotik, tuhaf görünümüyle þaþýrtýcý bir hayvandýr. Yine de bu tuhaf, az rastlanýr hayvan, yaþanýlan-bilinen dünyanýn dýþýnda, uzak toplumlara yakýn hissedilen bir hayvansa mitsel öncülük alamaz. Çünkü Altay algýsý, görülen ve görülmeyen dünyayý, gerçeküstü varlýklarla doldurma eðiliminde deðildir; hayale kapýlmaktan hoþlanmaz. Ama ayaklarýný gerçeklere basarak her türlü rüyayý kurar: Tüm olanaklarýyla Göktanrý dan gelen gücü korumak, içki, aþk, av gibi zevk veren þeyleri yaþamak, çok çocuk yaparak soyunun sürekliliðini saðlamak, ölüme meydan okuyarak yaþarken dirilmek ve bütün bunlarý yoðun bir tutkuyla sürdürmek temel amaç gibidir. Diðer felsefe-inançlardan daha dayanýklý çýkmasý da bu nedenledir. Altaylý insan, evrende algýlanabilen her þeyin kendisine benzediðine inanýr; görünen ile görünmeyen, canlý ile cansýz arasýnda hiçbir ayrým yapmaz; eþyanýn hareketsizliði yalnýzca görünüþ tedir; her þey hareket eder; hareket eden her þey doðar, büyür ve ölür. Rüzgâr, gök gürlemesi, yýldýrým, akan, düþen ya da duran su, toprak ve daðlar her þey canlýdýr; kayalar, taþlar, aletler ve silahlar canlýdýr. Bu toprak insaný yaþamý, bildiðinden farklý biçimde tasarýmlayamaz. Dolaysýz olarak kavradýðý þeylerin ötesine taþýndýðýnda, olanaklarý nýn sýnýrlarýný aþtýðýnda, yani ölüp ölüp dirilme yeteneði kazandýðýnda, evrenin tartýþýlmaz birliði ne varýr; bütün doðanýn dili ni anlayabilir. Anlamayla birlikte görünüþ ün ardýndaki gerçek açýða çýkar, bu ruh ya da can dýr. Her nesnenin, her yerin, canlý-cansýz her þeyin, ruh olarak algýlanan bir sahibi vardýr. Var olan her þey, sahip durumundaki ruhun çeþitli biçimler de görünüþe taþýnmasý anlamýna gelir. Bu baðlamda doðanýn birliðini ifade eden tüm ruh un denetimi, eðilimi dýþýnda doðaüstü ya da olaðanüstü bir varlýk yoktur. Ruh nesnelere geri dönüþümsüz bir hareket olanaðý verir. Her ruh, kendisini taþýyan biçimden farklý dýr, ancak ayný zamanda bu biçimin kendisi dir. Bu biçimin içinde yer alabildiði gibi dýþýna da çýkabilir, çýkýp dolaþabilir. Daha doðrusu insanlar, hayvanlar ve bitkiler gibi nesnelerin de bir deðil, birden fazla ruhu vardýr: Bu ruhlardan her biri farklý görünümler alabilir; sözgelimi hayvanbiçimli bir ruh, bitkibiçimli bir ruh ya da insanbiçimli bir ruh, hem biçiminin gösterdiði þeydir, hem de baþka bir hayvandýr, bitkidir ya da insandýr. Bu nedenle dönüþüm yeteneði yüksek, yani baþka biçimler alabilme yeteneði sýnýrsýz olan insan, hayvan, bitki ya da nesneler mitsel olarak öne çýkar. Gerçekdýþý varlýklarý yadsýyan bir gerçekçiliðe dönük belirgin eðilim nedeniyle bir hayvan ya da bitki, insan olarak düþünüldüðünde, masalsý hayvan ya da bitki de masalsý insan gibi tasarýmlanacaktýr. Mantýk gereði Asya topraðýnda hayal ürünü hayvan ya da bitki betimleri yerine anormal biçimli hayvan ya da bitki betimlemeleri yapýlmýþtýr. Böyle olmakla birlikte yine de sayýca az ve belirleyicilikten uzak hayal ürünü varlýklar da vardýr. Ýnsanlarýn, hayvanlarýn ve bitkilerin sahibi durumunda bulunan ruhlar, birbirine benzediðine göre kökenlerinin ve kaderlerinin de ayný olmasý gerekir. Hangi biçim altýnda olursa olsun yaþamýn kaynaðýnýn, seyrinin ve sonunun ayný güçlere baðlý olmasý ve ayný deðiþiklikleri yaþamasý gerekir. Asya insanýnda yaþamýn birliði ne iliþkin algýlanma, yaþayan her þeyin eþit olduðu sonucunu vermez: Þefi, savaþçýyý ya da esiri eþit kabul etmek kimsenin aklýna gelmez; týpký bunun gibi deðiþik hayvan, bitki ve maden türleri kendi içlerinde aþamalý olarak sýralanýrlar. Sýralamada bir insanýn, hayvanýn, bitkinin ya da nesnenin yeri, onlarý canlandýran gücün üstünlüðüne ve zayýflýðýna baðlýdýr. Bu nedenle ilksel insan çaðýmýz insanýna göre daha alçakgönüllüdür: Daha yetenekliyim ya da Tanrý nýn ayrýcalýklý yaratýðýyým diye evrenin hakimi olmak gibi karasevda ya tutulmaz. Zayýflýklarýný, sýnýrlarýný, baþarýsýzlýklarýný, kendini kuþatan canlýlarýn gücünü, verimliliklerini ve baþarýlarýný izlemek, onlarýn sürekli ayrýmýnda olmak yükümlülüðünü öne alýr. Örneðin ateþ onu ýsýtýr, yiyeceklerini piþirir ve onu hayvanbiçimli kötü ruhlardan korur; ama ayný ateþ, sahip olduðu zenginlikleri yakýp yýkabilir. Diðer yandan gökten düþen su ateþi söndürür ve topraktaki tohumlarý yeþertir. Taþlardaki deðiþim zamana direnebildiðinden duraðan yaþamýn simgesidirler; atalar onlarý dikip üzerlerine mesajlar yazdýðýndan bu yana hiç deðiþmemiþtir. Aðaçlara gelince onlar dinamik yaþam ýn simgesidirler; yaþam ve ölüm döngülerine boyun eðerler; üstünlüðünü, boylarýndan, uzun ömürlü olmalarýndan ya da saðlamlýklarýndan deðil yaþamý yenileme yeteneklerinden alýrlar. Bu nedenle sürekli kendini yenilediði, yani ölme-dirilme yeteneði yüksek olduðu için aðaç, bir bakýma insandan uzaklaþýr, hayvanýn iþlevini de aþar. Anlaþýlacaðý gibi hayvanýn, aðacýnki denli aþkýn bir yeri yoktur; insan türüne daha yakýndýr ve insana daha çok benzemektedir. Ama yine de hayvan, insanda olmayan kimi güçlere sahiptir; Kas gücü, görüþ keskinliði, koku alma duyusu, yön bulma yeteneði gibi. Ýnsan için bir tehlikeyi sezmek, yani bu güce sahip hayvanla özdeþleþmek ya da yüzmek, yani balýkla özdeþleþmek kuþkusuz önemlidir, ancak uçmak daha önemlidir. Çünkü, ölülerin ruhlarýnýn gittiði Tanrý nýn evi yukarýda dýr. Ýnsan, yaþamýnýn kimi anlarýnda Göðe uçabilmelidir. Çok uzak geçmiþte Göðün yolu kýsa idi ve aþýlmasý kolaydý; bedenleriyle Göðe çýkabildikleri mutlu bir dönem yaþadýlar. Sonralarý mesafeler uzadý, yolu bulmak zorlaþtý; simgesel duruma geldi: Artýk Göðe ancak aðaçlarla ulaþýlabilir. Ne var ki aðaç uçmasýný bilmez ; uçmasýný bilen için bir köprüdür o. Sorunun çözümü için kanatlý bir hayvanýn, yani kuþun ya da kuþun bulunmadýðý yerde nasýl kanatlara sahip olunacaðýný unutmamýþ, yani su kökenli iyi bir cinin(perinin) yardýmýna gereksinme vardýr. Sonuç olarak insan, bitki ve hayvanýn yaptýklarýna uymalý dýr; onlarla eþzamanlý hareket etmeli, evrene uyarlanmalý, evren bilincine katýlmalý ; düzensizliðe müdahale etmeli, dünyasýný düzenlerken evreni de düzenlemeli dir. Gökle iletiþime girmek için aðaca ve hayvana baðýmlý olan, bitki örtüsünün bitmeyen verimliliði ya da daha iyi yüzen, daha iyi uçan hayvan karþýsýnda þaþkýna düþen Altay insaný sürekli zayýflýklarý ile yüzleþir. Yüzleþme sürecinde, gözlemlediði tüm farklýlýklara karþýn doðasýnýn, evrenin yapýsýyla ayný olduðunun, yetersizliklerinin insan olmaktan kaynaklandýðýnýn ayrýmýna varýr. Kendi doðasýna, doða yasalarýndan farklý bir yasa uygulamak aklýna gelmez; zayýf yönlerinden bunaldýðýnda, kendisinden daha güçlü bulduðu hayvana ya da bitkiye dayanmak ister: Hayvan ya da bitkileri taklit etmek, eðer olanaklý ise onlarla özdeþleþmek kurtuluþu için tek þansýdýr ; bu þansýný býkmadan usanmadan deðerlendirmek ister, hepsi bu. Hayvan ve bitkiye yönelik bu tasarýmlarý yapan topluluklar göçebe dir; çünkü, yerleþik yaþam tarzý, boy temelli örgütlenmeye uymaz. Ancak, olaðanüstü olgular durumundaki büyük göç hareketlerini Göðe yükselmek için Yeryüzü ne; Yeryüzü ne inmek için Gökyüzü ne hizmet etmek, Mavi Göðe ve Kara Yere borcunu ödemek gerekir 4 Sayý 16

5 dýþta býrakýrsak her göçer topluluðu, sahibi olarak algýladýðý topraðýný terk etmez. Hemen hemen tüm dinsel/ inançsal dünyasý, yerleþtiði topraðýn sýnýrlarýyla sýnýrlý dýr denebilir. Örgütledikleri toplumsal sisteme bir ad vermek gerekirse buna boy komünizmi ya da kan komünizmi demek anlamlý olur kanýsýndayým. Bu nedenle Altay halklarý yaþamýn birliði ne, canlý varlýklarýn yalnýzca yoðunluk olarak birbirlerinden farklý bulunduklarýna, yapýsal açýdan benzer olduklarýna inanýr; tüm evren, kendileriyle ayný biçimde düzenlenmiþtir; her tür, insan türü gibi bir toplum oluþturur. Yani insanlarda olduðu gibi ayný özellikleri taþýyan, ayný kurallara uyan ve ayný biçimde örgütlenen bir hayvan, bitki ya da maden toplumu vardýr. Sözgelimi birey olarak algýlanan tek tek aðaçlardan oluþan bir orman ya da koru, daha güçlü ortak bir ruha sahiptir: Bu ruh, hem aðaçlarýn ortak ruhudur hem de üzerinde yaþayan insanlarýn ortak ruhudur. Yine bir araya getirilmiþ, yýðýn oluþturmuþ taþlar, tek tek taþlarýn ruhundan daha güçlü ortak bir taþ ruhu yaratýrlar: Bu ruh, hem taþlarýn ortak ruhudur hem de o coðrafyanýn sahibi durumundaki topluluðun ortak ruhudur. Altay halklarýnýn kutsal saydýðý kartal baþlý geyik figürü. (Atlas dergisi, sayý. 92, Kasým 2000) Hayvanlar için de ayný þey geçerlidir. Bu durumda insan topluluðuyla, bitki, hayvan ya da maden topluluklarý arasýnda çatýþmalar olabildiði gibi anlaþmalar, ittifaklar da olabilir. Bu kapsamda av kimi hayvan topluluklarýyla yapýlan bir savaþ týr; kimi hayvanlarý evcilleþtirme o hayvanlarla bir ittifak yapmadýr. Maden, bitki, hayvan ya da insan topluluðu canlý olduðu için beslenmek durumundadýr; yiyip-içerek ortak bir ruhu, ortak bir iradeyi dýþa vurur ; ortak iradeyi dýþa vuran topluluk bir bakýma halk olarak algýlanýr; halk da insan gibi tasarýmlanýr; týpký insan gibi doðar, yaþar ve ölür. Demek ki canlý doða nýn temsilcileri durumundaki insanlar, hayvan ve bitkiler nasýl doðuyor, yaþýyor ve ölüyorlarsa daðlar, taþlar, sular, topraklar da doðar, yaþar ve ölür. Bu nedenle Altay kan topululuklarýnýn kurucu ata sý ya da insanlýðýn soy ata sý, bir erkek ile bir kadýn arasýndaki cinsel iliþki sonucunda deðil, gerçekleþtiðine inanýlan belki mucize olarak tanýmlayabileceðimiz bir olay sonucu doðar: Örneðin ilk Türk kan topulumu tasarýmlarýnda insanlarýn doðmasý için Gökyüzü ile Yeryüzü nün evlenmesi ya da seviþmesi gerekir. Kül Tegin ve Bilge Kaðan yazýtlarýnda kafalarýmýza kazýnan þu tümceler bu anlayýþýn kanýtý durumundadýr: Yukarýda mavi Gök aþaðýda karanlýk Yer meydana geldiði zaman, bu ikisinin arasýnda insanýn (kiþi) oðullarý belirmiþtir. Atalarým Bumin Kaðan ile Ýstemi Kaðan, insanýn çocuklarý üzerinde hüküm sürmüþlerdir. Köken mitlerinin büyük çoðunluðunda, bu örnekte gördüðümüz gibi bir erkek öðe ile bir diþi öðe nin iþbirliði vardýr. Yine kimi köken mitleri nde erkek öðe, diþi öðe açýlýmý, erkeklik organý na ya da diþilik organý na yönelik yaratýcý neden temelli bir tapým görülür: Ýbn Fadlan, Bulgar erkeklerinin üzerlerinde erkeklik organý nýn resmini taþýdýklarýný, onu tek yaratýcýmýz diye öptüklerini anlatýr. Altay Þamanizmi nde de erkeklik organýnýn ve diþilik organýnýn öne çýkarýldýðý erotik bir tapýmýn izlerine rastlanýr. Diþi öðe-erkek öðe karþýtlýðýnda, erkek öðenin vazgeçilmezliðinden çok diþi öðe nin vazgeçilmezliði vardýr: Doðumun gerçekleþebilmesi için bir dölyataðý nýn olmasý ve buraya bir ruh ya da ruh donu nda bir nesnenin, hayvanýn kimi kez insanýn girmesi zorunludur. Tasarým gereði, diþilik organýn simgesi olan maðara, kuþkusuz insanlýðýn bildiði en eski dölyataðý dýr. Asya hayvanbiçimci köken mitlerinde ilk sýrayý kurt ya da mavi kurt alýr: Tarihin uzak geçmiþine tarihlenen bu söylencenin birkaç çeþitlemesi var. Bunlardan birine göre: Vusunlarýn kralýnýn adý Kun-mo dur. Kun-mo nun babasý, Hiong-nularýn batý sýnýrýndaki küçük bir toprak parçasýnda hüküm sürüyordu. Hiong-nular onu yakalayýp öldürdüler. Kýsa bir süre önce doðmuþ olan Kun-mo bir çöle atýldý. Orada, aðzýnda bir et parçasý tutan bir karga üzerinde uçtu ve bir kurt gelip emzirdi. (Hiong-nularýn) Þan-yu su bu mucizeye hayran kaldý, Çocuðu kutsal saydý ve büyümesi için serbest býraktý. Daha resmi duran bir baþka çeþitlemede olay þöyle anlatýlýr: Vusunlarýn kralýnýn adý Kun-mo dur. Babasý Ta-yu-çe lerle birlikte K iilen ve Tun-Huang arasýnda oturuyordu ve küçük bir toprak parçasýnda hüküm sürüyordu. Ta-yu-çe ler onu yakalayýp öldürdüler ve krallýðýný elinden aldýlar. Halký Hiong-nularýn imparatorluðuna sýðýnarak kurtuldu. Oðlu kýsa bir süre önce doðmuþtu. Vasisi onu kucakladý ve çöle kaçtý. Günlük yiyeceði bulmak için dýþarý çýktý, geri döndüðünde bir kurdun çocuðu emzirdiðini, gagasýnda bir et parçasý bulunan bir karganýn çocuðun üzerinde uçtuðunu gördü. Bu nedenle onu kutsal saydý ve çocuðu Hiong-nulara götürmeye karar verdi. Þan-uyu çocuðu sevdi, büyüttü. Büyüdüðünde eskiden babasýna ait olan halký ona geri verdi ve bir ordunun baþýna geçirdi... Þan-yu dan, babasýnýn intikamýný almak için kendisini serbest býrakmasýný istedi Batýya doðru ilerledi ve Ta-yu-çe leri yendi Vusunlarýn birinci çeþitlemede Hiong-nulara, ikinci çeþitlemede Ta-yu-çeler e karþý baþkaldýrýlarý ve topluluðun yeniden doðuþu anlatýlýr: Vusunlarýn yok oluþu birinci çeþitlemede Hiong-nular a, ikinci çeþitlemede Ta-yu-çeler e baðlanýr. Her iki çeþitlemede de çocuk evlat edinilir; okutulmasý ve yetiþtirilmesi Hiong-nular a yüklenir. Söylencelerde Hiong-nular belirleyici bir iþlev üstlenir: Daha doðrusu, kendisine baðladýðý topluluklarýn mitlerini, Hiong-nular kendi egemen durumlarýna uyarladýlar. Bu uyarlama geleneði Türk kan toplumlarýnýn ve ardýndan da Moðol toplumlarýnýn kurt tan doðan bir atanýn soyundan geldiklerine inanmalarýnýn kaynaðýný oluþturur. OZAN CEVRÝ (NEJAT BIRDOÐAN) Ne Dersin Ahu gözlüm güze döndü günlerim Hasretinle solayým mý ne dersin? Umutlara diken battý inlerim Can baðýný salayým mý ne dersin Düþüm mecnun gibi Leyla daðýna Yanam mý Keremce aþk çeraðýna? El uzatmam þu sinemin daðýna Bu yangýnla kalayým mý ne dersin? Gireyim mi bir gönülden dergahâ Yüzüm sürem al yanaklý bir þaha Hak yoluna evel koyan Allah a Kýlýç çekip çalayým mý ne dersin? Yasak dedi, baðladý her demimi Nasýl anlatayým can sitemimi? Sevap denizine günah gemimi Yelken açýp salayým mý ne dersin? Elif Allah ise Ba ya baðlý Ali nin sýrrý da imlaya baðlý Ýnsan denen umman noktaya baðlý O ummana dalayým mý ne dersin? Cevri, dost yoluna koydum serimi Nesimi yim, bugün yüzün derimi Dört kitapta bulamadým yerimi Sözü ele alayým mý ne dersin? Gönül Çeraðýný Yaktým Hey erenler medet Mürvet Cüda düþtüm semahýndan Elim yerde özüm darda Sýyýr beni günahýndan Ben bende ki beni yýktým Birliðin köþküne çýktým Gönül çeraðýný yaktým Iþýk geldi penahýndan Taþým bir harcým oniki Yüküm bir hurcum oniki Kalem bir burcum oniki Cevri gönül dergahýndan Sessizlerin Umudu SU TV ekranda! Yayýna yeni baþlayan SU TV yi izlemek için gerekli teknik bilgi aþaðýdadýr: UYDU: TURKSAT 1C FREKANS: SEMBOL: POLARÝZASYON: Vertical FEC: 5/6 Kasým

6 HACÝ BEKTAÞ VELÝ DERNEÐI BUCA ÞUBESINDEKI KONFERANSTA Buca Þube Baþkaný Yazgülü Aðýrgöl ile Söyleþtik Bize derneðinizi ve cemevinizi tanýtýr mýsýnýz? Buca Hacý Bektaþ Veli Derneði 1993 yýlýnda kuruldu. Küçük bir odada açýlýþ yapmýþlar, üç dört yýl ön çalýþma olmuþ. Sonra Buca Belediyesi nden bir yer istemiþler. Buca Belediyesi cemevimizin yerini yýlýnda vermiþ. O zaman atýlan temeli, biz bugün üçüncü kata çýkardýk. Geçen yýl arazinin tapusunu satýn aldýk. Buca Belediyesi, bugün cemevinin önündeki park alaný olan araziyi kendi malý olduðu için cemevine vermiþ. Ancak arazinin geri kalan bölümü Hazine ninmiþ. Bir ara Belediye küstürülmüþ galiba ki, arazinin bize tahsis edilmiþ olmasýna karþýn adýmýza geçirilmemiþ olan bölümü satýþa çýkarýlmýþ. Arkadaþlarýmýz kiraya baðlamýþlar ve kirasýný uzun süre ödedik. Daha sonra arazinin bu bölümünü seksen milyar lira ödeyerek satýn aldýk. Kýsa süre önce ölen rahmetli Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Priþtina nýn da çok yardýmý oldu. Yer böylece tümüyle bizim oldu. Arsanýn tümü 1152 metrekare ve binamýzýn zemin alaný 615 metre kare. Bu sene üçüncü katýn kaba inþaatýný bitirdik. Þimdi elektrikler döþeniyor, eksikler tamamlanýyor. Dördüncü kata cemevi yapacaðýz. Hizmete açýk olan zemin kat, þu anda hem cemevi, hem de toplantý salonu olarak kullanýlýyor. Kaba inþaatý biten bölümde, konferans salonu, eðitim odalarý, dershaneler ve idari bölüm var. Bu bölümlerin tamamlanmasý çok önemli, çünkü gençliðe ve kadýnlara yönelik çalýþmalar için bu dershanelere çok gereksinim duyuyoruz. Bunlar olmadan, bu çalýþmalarý yeterince yapamýyoruz. Halkla diyalogumuz çok iyi. Dört senedir görev yapýyorum. Bu süre içinde çok ilerleme yaptýk. Baþarýlý bir çalýþma için benim koþullarýmýnn baþýnda derneðe siyaseti sokmayacaksýn, siyasetten uzak duracaksýn. Her insanýn mutlaka bir siyasi görüþü vardýr; o baþka. Siyaseti, aþiretçiliði, ben duygusunu derneðe sokmadýðýn zaman, bir de sahtekarlýðý oraya sokmadýðýn zaman rahat çalýþýrsýnýz, baþarýlý olursunuz. Bizde bunlarýn hiç biri olmadýðý için çok rahatýz. Þu seçildi, bu seçildi; þuna yardým, buna destek diye kimse bizi rahatsýz etmiyor. Ama biz de iþimizi biliyoruz. Birileri bizim sayemizde bir yerlere geliyorsa bize danýþmak ve destek olmak zorunda. Halkýn güvenini kazandýðýmýz için büyük desteðini de aldýk. Bu binanýn inþaatýný tümüyle halkýn desteði ile, halkýn baðýþlarý ile gerçekleþtirdik. Dört yýldýr beraber çalýþan bir yönetim ekibisiniz. Ancak üyeleriniz arasýnda çok farklý yörelerden gelen canlar var. Bunlarý birleþtirmeyi nasýl baþardýnýz? Bu dört yýl boyunca, seçimler sýrasýnda ya da se,çimden sonra hizmette hiçbir ayrým yapmadýk. Þu Karslýymýþ, bu Tunceliliymiþ, o Erzincanlýymýþ ya da o Kureyþanlýymýþ, bu Baba Mansurluymuþ demedik. Ben kendim Kureyþanlýyým, dede kýzýyým, ama hiç ayrým yapmadýk. Herkesi ayný tuttuk, bir sevdik. Hepsini kapýda karþýladýðýmýz, kapýda uðurladýðýmýz için bunu saðladýk. Benim çalýþma stilimdir, ben pek koltukta oturmam. Halkýn içinde, onlarýn sorunlarý için koþturmayý severim, çünkü benim halka verilmiþ bir sözüm vardýr. Buca halkýnýn yanýsýra Torbalý dan, Ýzmir den, diðer ilçelerden halkýmýz cemevine geliyor. Biz de onlara hizmet veriyoruz. Hepsini kapýda karþýlýyorum, kapýda uðurluyorum. Bizim derneðimizde çok sayýda dede var. Dedeler bu nedenle beni seviyor. Hepsiyle aramýz iyi, çünkü aralarýnda ayrým yapmýyoruz. Dede kýzýsýnýz, emekli öðretmensiniz. Gençlerle çalýþmak ve öðretmek mesleðiniz ve geleneðiniz. Cemevinin yaný baþýnda büyük bir öðrenci yurdu ve binlerce öðrenci var. Onlarla diyalogu geliþtirmek için neler yapýyorsunuz? Þimdiye kadar böyle bir giriþim yapmadýk ama dernek olarak yurdu ziyaret etmek istesek tahmin etmiyorum bir Alevi örgütü olarak bizi içeriye soksunlar. Ancak o öðrencilerle sürekli ilgimiz, iliþkimiz var. Öðrenciler bize geliyor, Aleviler ve Alevilikle ilgili, Nevruz ve Hýdrellez ile ilgili bilgi istiyorlar. Cemle ilgili kaynak ve bilgi istiyorlar. Özellikle canlý kaynaklarla konuþmayý seviyorlar. Derneðimizde onlara bu olanaklarý sunmaya çalýþýyoruz. Merak ettikleri konularda her türlü bilgiyi veriyoruz, yardýmcý oluyoruz. Panelin yapýldýðý gün, yaðmurda koþa koþa gittim, kürsüye koymak için bilgisayarda yazarýmýzýn ismini yazdým, bir çýktý alýp geldim. Burada bir parantez açayým, iþlerin eksiksiz yürümesi için böyle bir çok ayrýntý iþi üstlenmek zorunda kalýyorum. Tabii bu durum dört yýl boyunca beni çok yordu. Ayrýca Alevi örgütlerinde düþünen, üretici beyin de çok gerekli ve bulmak da zor. Bunlarýn farkýndayým. O gün, o gençlerden birini gördüm bilgisayarýn baþýnda. Ýki gün önce o genç ve bir arkadaþý için ta Narlýdere den bir dede getirmiþtik. Dede, bu iki öðrenciye uzun uzun Nevruz u anlatmýþtý. O öðrenciye, haberin var, bugün dernekteki panele sizi de bekliyoruz, arkadaþlarýný al gel dedim. Tamam baþkaným dedi, ama huzursuz oldu ve toplantýya gelmedi! Yani gençler nereye gidiyor bilemiyorum. Bunu dernekte de tam çözmüþ deðilim. Ben de þikayetçiyim, çünkü hiçbir yönetici bile çocuðunu derneðe getiremiyor, getirmiyor. Bunun farkýndayýz. Ayrýca hiçbir yönetici kendi eþini de getirmiyor. Bunlar çok acý. Alevi-Bektaþi toplumunda kadýna saygý büyük, ama kadýn önderler kolay kolay kabul edilmiyor. Siz de bir kadýn baþkan olarak bunun bedelini ödemiþsiniz. Ne yazýk ki ben bizim toplumumuzda kadýnerkek eþitliðini göremiyorum. Hep düþündüm, acaba ben bir kadýn önder, yönetici olduðum için mi beni ezmeye çalýþýyorlar yoksa içe iþlemiþ bir gelenek mi bu? Ben halkýma verdiðim sözü tutmak için, iþleri doðru baþaracaðým, yüzünüze þimdi nasýl rahatlýkla bakýyorsan, görevden ayrýlýrken de ayný þekilde bir suç iþlemeden rahatlýkla bakacaðým demiþim. Bu nedenle Böyle bir durumla karþýlaþýnca þunu soruyorum: Bu Alevi kadýný, sizin kadýnýnýz, sizin kýzýnýz, sizin ananýz, sizin bacýnýz. Onun ayaðýna çelme takmaya çalýþanlar bilsin ki, ona bir kötülük geldiði zaman, sizin hepinize de dokunacak. Bunun bilincinde misiniz? Ama ne yazýk ki Alevi halkýmýzýn yüzde sekseni bunun bilincinde deðil. Bu çok acý. Serçeþme aracýlýðýyla tüm tüm Alevilere ileteceðiniz sözünüz nedir? Tüm Türkiye Alevilerine özlerine dönmelerini, özlerine sahip çýkmalarýný öneririm. Neyseler o olsunlar, neyseler öyle gözüksünler. Derince bir düþündükleri zaman, Alevi kültürünün güzellikleri, Alevinin kadýna ve erkeðe saygýsý, Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Oniki Ýmam soyunun güzellikleri neyse, yaþamlarýnda onu sergilesinler. Ne olur kadýnlarýna ve gençlerine sahip çýksýnlar. Geleneklerine, göreneklerine sahip çýksýnlar. Örgütlerine de sahip çýkmayý unutmasýnlar. Buca Þubede Esat Korkmaz ýn verdiði konferansa katýlan canlar. Ýzmir de bulunan ABF Genel Baþkaný Selahattin Özer de toplantýyý onurlandýrdý. 6 Sayý 16

7 HACI BEKTAÞ VELÝ DERNEÐÝ KARÞIYAKA ÞUBESÝNDE DÜZENLENEN KONFERANSTA Buca Þube Baþkaný Elvan Çelen Dede ile Söyleþtik Bize derneðinizi ve cemevinizi tanýtýr mýsýnýz? Derneði kurduk, dava açýldý yýlýnda bazý gerekçelerle derneðimiz kapatýldý. Biz tekrar derneðimizi açtýk. Belediyelerle diyalog kurarak bir mekan yapmaya giriþtik. Burada Sayýn Ahmet Priþtina yý gerçekten rahmetle anmak gerekiyor. Onun da desteði ile bu gördüðünüz güzel binaya sahip olduk. Bina yapmak yeterli deðil. Ýçini dolduramadýktan sonra saray yapsanýz faydasýz. Biz eðitim çalýþmalarýna önem veriyoruz. Kültürümüzde önemli yeri olan saz ve semah kurslarý zaten olmazsa olmaz. Bunun yaný sýra halk oyunlarý, tiyatro, okuma-yazma eðitimi, nakýþdikiþ eðitim yapýyoruz. Ayrýca þimdi bir bilgisayar kursu baþlatmaya çaba gösteriyoruz. Halkýmýzýn burayý ne ölçüde sahiplendiðini, desteklediðini bu çalýþmalar belirleyecektir. Toplumumuz yýllar boyu asimile edildi ve bu çaba hala sürüyor. Aleviler içinden de Aleviliðin asimile edilmesine yardýmcý olanlar var. Bunlara karþý özellikle gençlere sahip çýkmak üzere sürekli yenilik getirerek eðitim çalýþmalarý sürdürmeye önem veriyoruz. Bir kütüphanemiz var. Halk Eðitim le iþbirliði içinde geliþtiriyoruz. Kýsa bir süre sonra bir bölümü Alevi inancýna ayrýlmýþ ve geri kalaný da gençlerimizin ders araþtýrmasý için kullanabileceði halde hizmete açacaðýz. Cenaze ve lokma hizmetleri tümüyle binamýzda karþýlanýyor. Bu hizmetleri muhanete muhtaç olmadan kendimiz gerçekleþtiriyoruz. Baþkan, siz ayný zamanda dedesiniz, cemlerin çoðunu siz yürütüyorsunuz. Cemevindeki iþleyiþi anlatýr mýsýnýz? Günümüzde cemevleri eskiden köydeki uygulamadan farklý. Eskiden ocak dedeleri vardý, geliyordu ve bir halk mahkemesi kuruluyordu. Küskünler, dargýnlar barýþtýrýlýyordu. Ancak bundan sonra ceme geçiliyordu. Biz burada buna benzer bir uygulama sürdürmeye çabalýyoruz. Kentleþen Alevilik köylerden farklý. Burada seksen bir vilayetin insaný ile karþý karþýyayýz. Dede ceme oturduðunda uygulanan Aleviliðin Þeriat Kapýsý, Sünni Þeriattan çok farklý. Ýnsanlarýn görüþtürülmesi, barýþtýrýlmasý bizde bir Þeriat Kapýsý dýr. Küskün-dargýn barýþtýrýlýyor, yüz kýzartýcý suç iþlemiþ düþkünlerþaþkýnlar tespit ediliyor, gereken neyse yapýlýyor. Çok güzel bir cem yürütülüyor. Tek sýkýntýmýz dede yokluðu. Dede çok, ama hakikaten dede yok. Alevi toplumunun büyük zarar görmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü insanlar yýllar boyu babasýndan, atasýndan ne görmüþse onunla devam ediyor, ama Buca da Konferansa geniþ bir katýlým oldu. Arka sayfada Elvan dede yeni kurulan bilgisayar eðitim odasýný gösteriyor. kentleþmiþ Alevilikte bunlar sorun yaratýyor. Seksen bir vilayetin insanýyla ortak bir cem yapmak her dedenin karý deðil. Yöre farklýlýklarý var, hizmet farklýlýklarý var. Buna raðmen burada büyük bir sorunu yaþamadýk bu anlamda. Yani, bizim orada cem böyle yapýlýrdý, sizin burada öyle yapýlmýyor diye bir sýkýntý olmadý, çünkü kentleþmiþ Alevinin büyük çoðunluðu yýllardýr cem görmemiþ, unutmak üzere. Ben 94 ten beri bu yörede cem yapýyorum. Ýyi anlatabilirsen, kýrýcý olmadan konuþabilirsen inançlý insanlarýmýzýn eðilimi ortak noktalarý öne çýkarmak yönünde. Þunu söylerim: Yýllardýr Yezit Sünni den çektik, ama dýþarýsýnýn yezidi beni çok üzmüyor. Bizim içimizin yezidi çok fazla. Bu sýkýntýyý burada da çekiyoruz. Adam, kahve kültürüne, içki kültürüne alýþmýþ; kendi kültüründen uzaklaþmýþ; Aleviliði bir maske haline getirmiþ. Bu tür insanlarýmýzda boþ söz, dedikodu, çekemezlik, iftira bir alýþkanlýk olmuþ. Bunun getirdiði sorunlarla karþýlaþýyoruz. Bilen ve uðraþan inançlý insanýmýzýn bir avuç olmasýna karþýn, bilhassa bugünkü hükümet döneminde iyi çalýþtýðýmýza inanýyorum. Alevi toplumumun eðitildiði okulu, üniversitesi yok. Bize hep ayný soruyla geliyor: Neden dedelerin sözü birbirini tutmuyor? Bence bu gayet doðal. Ýlahiyat Fakültesi mezunlarýnýn dördü konuþtu mu birinin sözü diðerini tutuyor mu? Bu kadar baskýnýn altýnda olan bizlerin sözlerinin birbirini tutmamasý gayet doðal. Alevilikte birisi Ehlibeyt ten, Hz. Ali den uzaklaþýrsa, onu bir ateist [tanrý tanýmaz] gibi görürler. Anadolu Aleviliðinin temelinde, Hz. Ali ye, Ehlibeyt e ve Oniki Ýmamlar a saygý vardýr. Zaten Ýslam dan aldýklarý yalnýz Ali- Muhammed-Allah üçlüsü ile Ehlibeyt ve Oniki Ýmamlardýr. Ýslam a bunlardan baþka bir benzerlik yoktur. Bize diyorlar ki, bizi nasýl Ýslam dan ayýrýrsýnýz? Ben de onlara soruyorum, Cem Ýslam da var mý? Pir, mürþit, rehber, bunlar var mý Ýslam da? Saz yasak; kadýnýn elinden tutmak günah! Ýslam ýn þartlarý var, hangisini yerine getiriyorsun? Yine de bizi Ýslam ýn dýþýna atmayýn diyorlar. Þu bir gerçek, Anadolu Aleviliði Ýslam ýn içine sýðmaz! Ama Aleviliðin içinde Ýslam vardýr! Ne vardýr? Allah-Muhammet-Ali vardýr, Oniki Ýmamlar, Ehlibeyt vardýr! Bundan baþka bir parça yoktur. O nedenle cemlerimizde dualarýmýz Oniki Ýmam ve Ehlibeyt üzerinedir. Onlara inanmamýzýn nedeni, Ali çocuklarý olduklarýndan deðil; ezilmiþliði uðradýklarýndandýr, baskýya, zulme maruz kaldýklarýndandýr; çile çektiklerindendir. Bu nedenle onlara saygý duyuyoruz. Kerbela olayýna bakarsanýz, tarihin en feci olaylarýndan birisidir. Bu nedenle Alevi toplumu Kerbala için yas orucu tutar. Günahlarýndan arýnmak için tutmaz orucu; bu acý olayýn anýsýný yaþatmak için tutar. Þubeniz, bölgedeki sürükleyici, önde gelen þubelerden birisi. Bu baþarýyý nelere baðlýyorsunuz? Tutumumuza ve irademize borçlu olduðumuzu düþünüyorum, çünkü biz göründüðümüz gibiyiz. Bizi engellemeye çabalayanlar olmadý deðil. Ýkiyüzlülük bize uzak. Bana, sen dedesin, bunlarý nasýl söylüyorsun diyenler oldu. Onlara þunu söyledim, dedelik doðru bildiðini söylemeye engel deðildir. Ben dedeyim ve bunlarý söylüyorum! Bir günahý varsa bana! Bir hoca camiye girer, konuþur: Þu günahtýr, bu yasaktýr der. Kimse ona, bunlarýn günah olduðunu nereden biliyorsun diye sormaz, soramaz! Ama biz açýðýz, cemlerde yaptýðýmýz sohbetlerden sonra diyoruz ki, kafanýzda bir soru varsa, sorun! Yanlýþ mý, doðru mu diye ikircim geçirmeyin, sorunuzu dile getirin ki, doðruyu bulalým! Baþarýmýzýn bir nedeni de Yönetim Kurulu olarak, uyumlu çalýþan bir ekip olmamýzdýr. Tutarlý olmaktýr. Karþýdan gelene de, içimizden çýkana da direnmektir. Bu cemevi yapýlýrken yirmiye yakýn þikayet mektubu gönderildi. Bunlarýn dokuzu da Alevi, biz cemevi istemiyoruz diyorlardý. Bunlara direnerek, doðru bildiðimizi yaptýk. Ama ben buraya kadar baþardýklarýmýzý önemsemiyorum. Asýl bundan sonrasý önemlidir. Buranýn yalnýz düzenli giderlerinin karþýlanmasý bile büyük çaba gerektiriyor. Ayrýca arkamýzdan görevi devredeceðimiz kadroyu yetiþtirmek gerekiyor. Genel Kurullarda açýklýk gerekir. Geçmiþ dönem çalýþma raporu, gelecek dönem yapýlacaklarýn programý, gelir ve gider dökümü sunulmasý gerekir. Amacýmýza uymayan tek bir iþ ve tek bir kuruþ harcama olmamalý. Bunu alýþkanlýk olarak yerleþtirmek ve kalýcý hale getirmek kolay deðil. (Devamý 8. Sayfada) Kasým

8 (Baþtarafý 7. Sayfada) Elvan Dede ile Söyleþtik Ýzmir de kurulan ilk dernek kapandý ve bir dizi altüstlük yaþandý. Karþýyaka bunlarýn dýþýnda kalmayý nasýl baþardý? Bir Barýþ Partisi süreci yaþandý. Bir Alevi partisi kuruldu diye insanlar dernekleri boþalttýlar. Ýkincisi, dernekleri siyasi alanda kullandýlar. Siyasi alanda kullanmaya çalýþtýðýnýzda, dernek çatýsýna siyasi gruplaþmayý sokarsýnýz; bu durumda bölünme ve kapanma kaçýnýlmazdýr. Her iþlev yerinde yapýlmalýdýr. Siyasetin yeri ayrýdýr, isteyen gider o yerlerde siyasetini yapar. Burasý kültür merkezi olarak kültürü yaþatmalýdýr, inanç merkezi olarak inancý yaþatmalýdýr. Bunun dýþýndaki davranýþlarýn sonu hüsrandýr ve deneyim bunu göstermiþtir. Bahsettiðiniz derneðin 1900 küsur üyesi vardý, kapandý gitti. Bizin de payýmýza düþen bir kapanma süreci oldu. Ama biz sebat ettik, yeniden kurduk. Benim dede olmam da bu süreçte önemli bir etken oldu. Diyorlar ki, dededen baþkan olur mu? Dede dedeliðini yapsýn! Ama dededen baþkan olmadý mý iþler zor. Biz bunu bir avantaj olarak kullanmasýný bildik. Bunu ekonomik sorunlarý çözmede kullandýk. Bu, diðer iþlerin gerçekleþtirilmesini kolaylaþtýrdý. Baþarý için derneðin amacýna uygun çalýþmak zorunludur. Ýçi baþka-dýþý baþka olmaya dayalý bir iki yüzlülük ile Alevi derneði yürümez. Serçeþme okurlarýna, yani tüm Türkiye Alevilerine mesajýn nedir? Benim onlara mesajým, önce okumayý öðrenmeleridir. Bizim toplum okumayý sevmiyor. Bunu çözemezsek, atasözümüz boþa gider: Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr! Ýlim okumakla bulunur. Ýkincisi, kahve ve içki köþelerinden çekilmeleri gerekiyor. Bunlarý tümüyle terk etsinler demiyorum. Zamanýný ve dozunu bilsinler. Özcesi benim istediðim, kendi kültürlerine ve inançlarýna sahip çýkmalarýdýr. Birliði-beraberliði yakalamak için kendi kültürümüze ve inançlarýmýza sahip çýkmak gereklidir. Ben bugünkü nesli düþünmüyorum. Geleceði, çocuklarýmýzý düþünüyorum. Onlar ne yapacaklar? Onlara ne veriyoruz? Deniyor ki, gençler yozlaþýyor. Yahu sen çocuklarýna ne verdin ki, bir þey öðretmemiþsin, anlatmamýþsýn; o ne yapacak? Alevi gibi yaþamýyoruz. Çocuk okulda duyuyor, eve gelip soruyor: Baba, bir Alevilik varmýþ, nedir bu? Aman sen karýþma, okuluna git-gel diyoruz. Ama sen veremezsen, gereken dersi baþkasý veriyor. Eðitimi genç yaþta verirseniz alýnýr. Bu nedenle, okumak ve öðrenmek gerek, kendi inancýmýza ve kültürümüze göre yaþamak gerek, çocuklarýmýza ve gençlerimize sahip çýkmak gerek. YALOVA ÖÐRENCÝLERÝNÝN CAMÝYE GÖTÜRÜLMESÝ HAKKINDA ABF NÝN Basýn Açýklamasý Selehattin Özel, Genel Baþkan 4 Aralýk 2005 AKP Siyaseti ve Eðitimi Yeþilleþtirmeye Devam Ediyor AKP iktidarý yeþil siyasetin ideolojisini tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda hýzla yaygýnlaþtýrmaya devam ediyor. En son Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Sünni inanç doðrultusunda tüm okullarda uygulamalý zorunlu din dersi eðitimi çalýþmasýnýn sonuçlarýný Yalova da yaþadýk. Bugün Yalova da Yarýn Tüm Türkiye de Eðitim Okuldan Camiye Taþýnacak. Emin Albayrak isimli sýnýf öðretmeni, öðretmenlik görevini unutarak, imamlýk yapmaya baþlamýþtýr. Yalova Atatürk Ýlköðretim Okulu öðrencilerini, ailelerinin onay ve rýzasýný almadan çocuk yaþta okuldaki eðitiminden, yetkilerini aþarak camiye götürmesi, zorla abdest almayý, namaz kýlmayý uygulatmaya zorunlu olarak tabi tutmasý din ve vicdan özgürlüðü açýsýndan kabul edilemez bir eðitim ve hukuk skandalýdýr. Bu uygulama ayný zamanda AKP hükümetinin kendisi gibi olmayanlara karþý, meydan okuma gösterisidir. Bu siyasi zihniyet sonucu çocuklarýmýz yarýn Anne çantama havlu koy, yarýn namaz kýlýyoruz mu dedirtecek yoksa Anne çantama kitaplarýmý koy yarýn ders var mý diyecek? Öðretmen mi, Ýmam mý? Çocuklarý Yalova Merkez Cami ne götüren Ýmamý Albayrak ýn, Bu sayede öðrendiklerini daha çabuk kavrayarak kolay kolay unutmuyorlar. Bundan sonrada öðrencilerimize her fýrsat bulduðumuzda iþledikleri ders konusunu yerinde öðretmeye çalýþacaðýz demesi ise, AKP hükümetinin Milli Eðitim Bakanlýðý eliyle tam bir asimilasyon politikasý uyguladýðý ve bunun bir misyonerlik giriþimi olduðunu açýkça göstermektedir. Kamusal alanda öðretmenlik yapanlarýn imamlýk gibi bir görevi asla olamaz. Türkiye toplumu bu zihniyetin 1994 yýlýnda söylediði tüm okullar Ýmam Hatip olacak sloganýný unutmamýþtýr ve bugün yapýlanlar bu sözün hayata geçirilmesi isteðidir. AKP hükümetinin son dönemlerde dinci kadrolaþmasý, Ýran örneðinde olduðu gibi içki yasaðýný desteklemesi ve teþvik etmesi, eðitimi okuldan camilere taþýmasý, özlemini duyduðumuz demokratik, eþitlikçi, özgürlükçü ve laik bir sosyal devlet anlayýþýnýn dinamitlemeye dönük ideolojik bir yaklaþýmdýr. AKP Hükümeti Ýkiyüzlü AKP hükümeti AB üyelik sürecindeki bu ikiyüzlü politik tutumu, Türkiye nin acýsýný çok çektiði irticai giriþimleri beslemeye hizmet etmektedir. AKP hükümetinin özgürlük ve hak talebi sadece kendi hanesine özgüdür; Toplumsal deðil, ümmetçilik özgürlüðüdür. Bir yandan yeni uyum yasalarý ile din özgürlüðü ve laikliðe aykýrý uygulamalara son vermeyi hedefleyip, diðer yandan Sünni inancý zorunlu din dersi ile aklýn ve bilimin önüne koymanýn arkasýndaki niyet, din özgürlüðünü güvence altýna alan Anayasa nýn 24. maddesine aykýrýdýr. Çünkü din ve vicdan özgürlüðü, ayný zamanda insanlarýn dindýþý kalabilme hakkýný da kapsar. Ýnsanlarýn dini öðrenme, öðrenmeme, öðreneceklerse de bütün dinleri öðrenebilme hakký isteðine baðlý olmalýdýr. Böyle bakýldýðýnda Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr biçimindeki Anayasal kural, ayný maddede düzenlenen din ve vicdan özgürlüðü prensibine aykýrýdýr. Ayný zamanda, kimse dini inançlarýný ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz, kýnanamaz biçimindeki düzenlemeye de aykýrýlýk teþkil etmektedir. Mevcut uygulama sadece Alevileri deðil, tüm laik toplum beklentisinde olanlarý da rahatsýz etmektedir. Din derslerinin zorunlu olmasý sadece Alevilerin bir sorunu ya da Alevilikle ilgili bir sorun da deðildir. Bu sorun her þeyden önce demokrasi sorunudur. Bu sorun her þeyden önce insan haklarý sorunudur. Milli Eðitim Bakaný Cevaplamalýdýr! ABF soruyor: Bir dönem Fen Lisesinde Müdürlük yapan Din Dersi Öðretmeni Emin Albayrak neden bu görevden alýnmýþtýr? Görevden alýnmanýn gerçek nedeni kamuoyu ile paylaþýn. MEB eliyle misyonerlik yapmak ve MEB eliyle öðrencileri okuldan camilere taþýmanýz AB sürecinde Uyum Yasalarý ve Anayasanýn kimse dini inançlarýný ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz, kýnanamaz ilkesi ile nasýl baðdaþtýrýyorsunuz? Ýsmi geçen öðretmene imamlýk görevini ve çocuklarý sýnýftan camiye götürme yetkisini kim verdi? Okul yönetiminin bu olaydan haberi var mý? Okul dýþýna çýkartýlan bu öðrenciler için Velilerinden izin alýnmýþ mýdýr? Milli Eðitim Müdürlüðünün haberi var mýdýr? ABF olarak bu tür uygulamalarýn ve farklý inanç gruplarýnýn AKP eliyle asimilasyonuna ve zorla tekleþtirmeye dönük oyununu bozmaya karalý olduðumuzu tüm kamuoyu paylaþmayý görev biliriz. 8 Sayý 16

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Koþullu Koþullara Doðru AVRUPA BÝRLÝÐÝ: RÜYA MI? KÂBUS MU? AYLIK DERGÝ BU SAYIDA

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Koþullu Koþullara Doðru AVRUPA BÝRLÝÐÝ: RÜYA MI? KÂBUS MU? AYLIK DERGÝ BU SAYIDA SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA FÝKRET OTYAM Sahi mi Ey Canlar? ESAT KORKMAZ Þamanýn Dünyasý - Bölüm I ÝSMAÝL KAYGUSUZ Bir Olalým, Ýri Olalým, Diri Olalým ÝSMAÝL ÖZMEN Tassavvuf

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

SERÇESME. Sevgili canlar, 16-17-18 Aðustos günleri Hacýbektaþ ta idik: Aleviliði-Bektaþiliði besleyen BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR

SERÇESME. Sevgili canlar, 16-17-18 Aðustos günleri Hacýbektaþ ta idik: Aleviliði-Bektaþiliði besleyen BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþi - Bölüm II FÝKRET OTYAM Kýzýlbaþlar, Kýzýlderililer, Karaderililer ESAT KORKMAZ Hacýbektaþ'tan Döndüm, Düþünüyorum

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA

4 DE Emek örgütleri tek yumruk 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 3 DE 8 DE 7 DE 6 DA 6 DA Emek örgütleri tek yumruk TMMOB ta bir araya gelen KESK Genel Baþkaný Çýnar, DÝSK Genel Baþkaný Çelebi, TMMOB Genel Baþkaný Soðancý ve TTB Genel Baþkaný Bilaloðlu torba yasa tasarýsýna karþý ortak programlarýný

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı