DOSYA SAKLAMA PLANI. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU. ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA SAKLAMA PLANI. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU. ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI"

Transkript

1 DOSYA SAKLAMA PLANI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI

2 TANIMLAMALAR Yapılan bu tespitlerde kullanılan gönderilir, unda saklanır, gönderilmez, Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir, Örnek seçilenler kurumunda saklanır Örnek seçilenler gönderilir ifadeleriyle anlatılmak istenen hususlar aşağıda açıklanmıştır. ArĢivi ne gönderilir Arşiv malzemesi vasfını taşıyan malzemenin ayıklama ve imha komisyonlarınca imha edilemeyeceğini belirterek, yapılacak tasniften sonra kurumlardaki bekleme süresini takiben Arşivleri Genel Müdürlüğü ne devredilecek arşiv malzemesi için kullanılmıştır. unda saklanır Hizmet birimlerince sürekli kullanılmaları sebebiyle kurumlarında saklanmaları mevzuat çerçevesinde uygun görülmüştür. Günlük iş akışı içerisinde kurumunda sürekli ihtiyaç duyulan malzeme için kullanılmıştır. Bu açıklamanın bulunduğu dosyalar, imhaya tâbi tutulmayacaktır. Bu dosyalar zaman içinde aktivitesini kaybederek, kurumunda muhafazasına lüzum görülmemesi durumunda ise Arşivleri Genel Müdürlüğü nün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır. ArĢivi ne gönderilmez Arşiv malzemesi vasfını taşımayan malzeme için kullanılmıştır. Bu tür malzeme, kullanılmalarına ihtiyaç duyulduğu ve varsa mevzuatların belirlediği saklama süreleri içinde muhafaza edilecektir. Belirlenen süreyi doldurduktan sonra ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile imha edilebilecektir. Ayıklama ve Ġmha Komisyonunca değerlendirilir İçerisinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme vasfını taşıyan malzemenin de bulunduğu dosyalar için kullanılmıştır. Ayıklama-imha komisyonları bu mahiyetteki dosyalarda arşiv malzemesi hüviyetinde görülenleri ayırt ederek saklama süreleri sonunda devredecektir. Örnek Seçilenler unda Saklanır Yapılan hizmetlerle ilgili olan, araştırma ve eğitimde kullanılabilecek malzemenin kurumunda saklanacağını ifade etmek için kullanılmıştır. Örnek Seçilenler ArĢivi ne gönderilir ifadesi, bir fonun içerisinde getirilen iş ve işlemlere örnek oluşturabilecek mahiyetteki belgelerden örnek seçilenlerin gönderilmesi gerektiğine belirtir. Tespit ve Değerlendirme Formu nun bölümündeki Birim Arşivinde hanesine yazılan ve belgelerin birim arşivindeki saklama sürelerini belirleyen yıllar, ünitelerde işlemini tamamlamış olup da birim arşivine devredilmiş olan belgelerin son işlem tarihleri üzerine eklenecek sürelerdir. Ünitelerde işlemi tamamlanmamış veya günlük iş akışı içerisinde kullanılan belgeler birim arşivine devredilmez. Ancak, yer sıkıntısı sebebiyle, birim arşivi de müsaitse birim arşivinde muhafaza edilebilirler. Bu durumda birim arşivine kaldırılmış olan belgeler birim arşivindeki saklama sürelerine dahil edilmezler. Belgelerin saklama süresi iş ve işlemini bitirip aktivitesini kaybettikten sonra başlar. Saklama sürelerini birim arşivlerinde tamamlayıp da kurum arşivinde saklama süresi belirtilmemiş evrak ve malzeme devredilmez. Bunların imha işlemleri birim arşivlerinde gerçekleştirilebilir. Ancak, bu işlemler esnasında Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi çerçevesinde hareket edilerek, imha işlemleri kurum arşivinin koordinasyonu ile gerçekleştirilir. Yapılan tespit çalışmasının tüm birimlere dağıtımı sağlanarak farklı görüşlerin, önerilerin olması halinde bu görüşler ve öneriler Arşivi Yöneticisi tarafından Arşivleri Genel Müdürlüğü ne bildirilecektir. Arşivleri Genel Müdürlüğü diğer tüm kamu

3 kurum ve kuruluşların talepleri ve önerileri doğrultusunda alacak olduğu kararlar bu yönetmeliğin bir parçası olarak kabul edilecektir.

4 TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ dışından gelen genelge, tamim, tebliğ vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl İç genelgeler, makamın mesai ile ilgili yazıları (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Makamın gezileri ile ilgili alınan seyahat olurları 1 yıl 4 yıl İzin ve görevli ayrılmalarda bırakılan vekâletler 1 yıl 14 yıl Bir üst makama kurumun faaliyetleriyle ilgili gönderilen raporlar 1 yıl 14 yıl Vatandaşın dilek, istek ve şikâyetleri 1 yıl 4 yıl 7 Davetiyeler, telgraflar 1 yıl 1 yıl Makamın gezileri, gezi programları 1 yıl 14 yıl Birimlerin makama verdiği brifingler, faaliyetler 1 yıl 14 yıl tarafından cevaplanması istenen soru önergeleri ve bunlara verilen cevaplar 1 yıl 14 yıl 11 Muhtelif yazışmalar 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 12 Makamın basın organlarına verdiği beyanatlar, basın toplantıları Süresiz unda saklanır.

5 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN, MECLĠS, ĠHALE BĠRĠMĠ Belediye Meclis Kararları ve Ekleri 1 yıl 14 yıl Belediye Encümen Kararları 1 yıl 14 yıl Encümen Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Encümen Karar Defteri (Zabıta cezalarıyla ilgili) 1 yıl 29 yıl 5 Meclis Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt Ve Zimmet 6 Defteri 1 yıl 29 yıl Valilik ve Kaymakamlıkla 7 yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Müdürlükler arası 8 yazışmalar 1 yıl 4 yıl 9 İmza cetvelleri 1 yıl 1 yıl 10 Puantaj dosyası 1 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan 11 sonra) 1 yıl 4 yıl Avans dosyaları 12 (suret) 1 yıl 4 yıl 13 Gündem dosyası 1 yıl 4 yıl Belediye Meclisi olağan ve olağanüstü 14 kayıt ve ilânları 1 yıl 4 yıl 15 Müzakere (Meclis Konuşma) Kasetleri 1 yıl 4 yıl 16 Tebligatlar 1 yıl 4 yıl gönderilmez ArĢivi ne ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. gönderilmez Kamuyla ilgili olanlar ArĢivi ne

6 Sıra No 17 Komisyon Defteri (Meclis üyelerinin yoklama, meclisçe havale edilen konuların özetleri ve rapor detayları) 1 yıl 29 yıl EVLENDĠRME BĠRĠMĠ 18 Evlendirme dosyaları 1 yıl 29 yıl 19 Evlenme kütüğü 1 yıl 100 yıl ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM BĠRĠMĠ Birim lardan gelen genelge, tamim, tebliğ vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl n çıkan tamim, tebliğ vb. 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne 22 Özlük dosyaları Emekli oluncaya kadar 101 Yıl Sonra Kamuya mal olmuģ Ģahsiyetlere ait özlük dosyaları ArĢivi ne 23 İş istekleri 1 yıl Personel alımı için açılan imtihanlar 1 yıl 9 yıl Çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen kurumun personel durumunu gösterir tablolar, cetveller ve yazışmalar 1 yıl 4 yıl Personel maaşından yapılan her türlü kesintilerle ilgili yazışmalar, kesintilerle ilgili listeler 1 yıl 4 yıl Personel maaş bordroları, ek ödeme bordroları, fazla mesai bordroları 1 yıl 4 yıl

7 İkraz, nafaka, icra gibi personelin maaşından kesilen özel kesintilerle ilgili yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Personel hakkında açılan tahkikatlar, bunlarla ilgili inceleme raporları, verilen cezalar 1 yıl 4 yıl Vize edilmeyen kadro talepleri 1 yıl 4 yıl Vize edilen daimi kadrolar 1 yıl 29 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili birimlerle yapılan yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili cetveller (Yıllık) 1 yıl 4 yıl Kıdem tazminatıyla ilgili yazışmaların suretleri(asılları kişinin dosyasında) 1 yıl 4 yıl Kadro tahsisi ile ilgili yazışmalar, kadro cetvelleri (Meclis Kararında var.) 1 yıl 4 yıl Emeklilik ve ölüm faturalarının ödenmesine ait yazışmalar 1 yıl 4 yıl Bir ayda yedi günden fazla rapor alan personelle ilgili yazışmalar (Bordro ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Birimin faaliyetleri ili ilgili raporlar 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Tasarruf teşvik kesintileri (Geri ödemesi yapılanlar) 1 yıl 4 yıl Gelen ve giden evrak dosyası 1 yıl 14 yıl Maaş bordrolarının suretleri 1 yıl 9 yıl

8 Kıdem aylıklarıyla ilgili yazışma suretleri 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Personelin fazla çalışmasına ilişkin yazışmalar, fazla çalışma cetvelleri 1 yıl 4 yıl Personelle ilgili şikâyetler 1 yıl 4 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili cetveller 1 yıl 4 yıl Yurt dışı tedavilerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Özel sağlık kuruluşlarında tetkik yaptıran personelin sağlık giderlerinin ödenmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan Toplu ĠĢ SözleĢmeleri yazışmalar, bir arada ArĢivi ne tutuluyor.) 1 yıl 14 yıl Toplu iş sözleşmesiyle işçilere sağlanan haklarla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl İşçi sendikasına ödenmek üzere işçilerden kesilen aidatlarla ilgili yazışmalar ve listeler 1 yıl 14 yıl Valilikten geçici işçiler için alınan vizeler ve bunlarla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl İşçi puantaj cetvelleri ve bunlarla ilgili yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl

9 Kişinin sözleşmeden doğan haklarının zamanında ödenmemesiyle ilgili mahkeme yazışmaları 1 yıl 4 yıl İşçi ikramiyeleriyle ilgili yazışmaların suretleri 1 yıl 4 yıl İşçi dosyaları (Ana kütük dosyaları) Sözleşmesi sona erinceye kadar 101 yıl doluncaya kadar larla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Kamuya mal olmuģ Ģahsiyetlere ait dosyalar ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. SSK ya bildirilen aylık bildirgeler ve dört aylık bordrolar 1 yıl 49 yıl Hesap İşleri ne gönderilen tahakkuk evrakı 1 yıl 9 yıl Eğitim dosyası (Birimlerin hizmet içi eğitim program teklifleri, eğitim programları bir onaylar, harcamalara ilişkin Farklı eğitim tahakkuklar, ders programlarından örnekler programları, imza seçilerek sadece Ankara ve çizelgeleri ve sınav Ġstanbul merkez ilçeleri sonuçlarından tarafından ArĢivi ne müteşekkil) 1 yıl 14 yıl ve kuruluşlarda düzenlenen kurs, seminer, konferans, sempozyum vb faaliyetlerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Farklı eğitim Eğitimle ilgili yıllık programlarından örnekler faaliyet raporları, yıl seçilerek sadece Ankara ve içinde yapılmış eğitim, Ġstanbul merkez ilçeleri seminer ve kurs tarafından ArĢivi ne programları 1 yıl 14 yıl Telif ücreti karşılığı veya telif ücreti ödemeden kitap basımıyla ilgili yazışmalar 1 yıl 9 yıl

10 65 tarafından düzenlenen yarışmalarla ilgili yazışmalar 1 yıl 9 yıl 66 Dinlenme ve eğitim tesisleriyle ilgili personel görev talimatları 1 yıl 4 yıl 67 Muhtelif yazışmalar 1 yıl 9 yıl gönderilmez FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 İhale dosyaları (İnşaat) 1 yıl 29 yıl Birimlerden gelen onarım talepleri ve Başkanlık olurları 1 yıl 9 yıl Muhtarlıklar ve vatandaş talepleri 1 yıl 9 yıl Hazır beton sevk irsaliye koçanları 1 yıl 9 yıl Önemli ihalelerden örnekler seçilerek sadece Ankara ve Ġstanbul Ġlçe Belediyelerince ArĢivi ne Beton santralinde bulunan makinelere ait demirbaş kayıtları (Kayıttan düşenler) 1 yıl 1 yıl Günlük, haftalık, aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Projeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 8 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Mahallince önem arz eden projeler seçilerek ArĢivi ne Mahallince önem arz eden projeler seçilerek ArĢivi ne ArĢivi ne

11 Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Özel Kalemden gelen genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Hesap İşleri ile telefon faturaları konusunda yapılan yazışmaları 1 yıl 4 yıl larla bilgi mahiyetinde yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Akaryakıt dosyaları (Alım ve sarfiyat) 1 yıl 14 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Yedek parça ve malzeme talep yazıları 1 yıl 4 yıl Araç dosyaları (Satılanlar ve hurdaya çıkanlar) 1 yıl 1 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Avans kredi dosyaları (suretler) 1 yıl 4 yıl İnşaat malzemesi istek fişi koçanları 1 yıl 4 yıl 19 Kantar dosyası 1 yıl 4 yıl Beton santralinde üretilen malzemelerin 20 birim fiyatları 1 yıl 4 yıl Yapılan yollara ait dosyalar 1 yıl 19 yıl Bordür ve tretuar yapımı ile ilgili dosyalar 1 yıl 9 yıl Peyzaj projeleri (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 24 Brifing dosyaları 1 yıl 14 yıl Arşivine Gönderilmez. Farklı projelerden örnekler ile mahalli için önem arz eden projeler ArĢivi ne

12 25 Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl 26 Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl lar arası 27 yazışmalar 1 yıl 14 yıl 1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Vatandaşın müracaatı ve işgaliye dosyası 1 yıl 14 yıl 2 Tahakkuk fişleri 1 yıl 14 yıl İşgaliye Tahakkuk 3 Defteri 1 yıl 29 yıl 4 Tahakkuk cetvelleri 1 yıl 14 yıl 5 Eğlence Vergisi Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl 6 Tekalüf cetvelleri 1 yıl 9 yıl ArĢivi ne 7 Yol üst yapı katılma paylarına ait gerçekleşme formları 1 yıl 14 yıl 8 Tebligatlar 1 yıl 14 yıl Yol Ve Kanalizasyon İştirak Payı Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl Minibüs ruhsat harcı tahakkuk fişleri 1 yıl 29 yıl Payların kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl 12 Mükellef dosyaları Süresiz

13 13 Mükelleflere ait kaydı kapanmış ilân reklâm vergisi dosyaları 1 yıl 14 yıl 14 İlân ve Reklâm Vergisi Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl 15 Eğlence Vergisi Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 16 İşgaliye Vergisi Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 17 Para Cezası Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 18 Asfalt İştirak Payı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 19 Minibüs Ruhsat Harcı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 20 Ticaret Sicili Harcı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 21 Kıymetli matbu evrak satışından elde edilen gelirin kaydedildiği defterler 1 yıl 14 yıl 22 Açılan ihalelere katılabilmek için yatırılan teminatların kaydedildiği defterler 1 yıl 14 yıl 23 Çeşitli gelir defterleri 1 yıl 14 yıl 24 İrsaliyeler ve makbuz suretleri 1 yıl 14 yıl 25 Makbuz koçanları 1 yıl 14 yıl Mükellefin ödememesi durumunda düzenlenen haciz 26 varakaları 1 yıl 14 yıl 27 Takipli borçlar tahsilât bordrosu 1 yıl 14 yıl 28 İcmal Defteri 1 yıl 14 yıl 29 Düzeltme fişleri (Mükellef dosyasında) 1 yıl 14 yıl 30 Muhasebe fişleri 1 yıl 14 yıl

14 31 Aylık dökümü tahakkuk 1 yıl 32 Aylık tahsilat dökümü 1 yıl 33 Emlâk Mükellefi Sicil Kartı Süresiz unda saklanır. 34 Mükellef Sicil Defteri Süresiz unda saklanır. 35 Beyanname vermeyen mükellefler için düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri 1 yıl 14 yıl 36 Emanet Defteri 1 yıl 49 yıl Emanete alınan para makbuzlarının toplandığı dosyalar 1 yıl 14 yıl Posta Çekleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl Posta Havaleleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl Banka Havaleleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl 41 Bütçe tasarısı 1 yıl 14 yıl 42 Muhtelif ödeme evrakı 1 yıl 14 yıl 43 Avans ve mahsuplar 1 yıl 14 yıl 44 Bordrolara ilişkin ödeme evrakı 1 yıl 14 yıl 45 Aylık mizanlar 1 yıl 14 yıl Banka Cari Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl Avans Kredi Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl 48 Kişi Borçları Defteri 1 yıl 14 yıl Bütçe Emaneti Hesabı Defteri 1 yıl 49 yıl Gelir Tahakkukları Defteri 1 yıl 14 yıl

15 51 Gelir Tahakkukları Borçları Defteri 1 yıl 14 yıl 52 Takipli Borçlar Defteri 1 yıl 29 yıl 53 Tecilli Borçlar Defteri 1 yıl 14 yıl 54 Bütçe Gelirleri Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl 55 Takip yaprağı 1 yıl 56 Dava dosyaları 1 yıl 57 İşçi maaş bordroları 1 yıl 49 yıl Memur maaş 58 bordroları 1 yıl 49 yıl gönderilmez Yıllık bilânço netice hesapları, yıl sonu kesin hesabı 1 yıl 14 yıl Bütçe kanunları ve ekleri 1 yıl 14 yıl Zorunlu tasarruf ve konut fonu ile ilgili evrak (Ödemesi Arşivi'ne tamamlananlar) 1 yıl 14 yıl Emekli kesenekleri ve cetvelleri 1 yıl 49 yıl Arşivi'ne 1 2 Ruhsatlı binalara ait dosyalar ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Süresiz unda saklanır. (Yenisi yapılan binanın iskân ruhsatı alındıktan sonra eski bina dosyaları imha edilebilir.) İmar affı dosyaları (Tapulu ve tapusuz) Süresiz unda saklanır. 3 Mevzi imar plânı Süresiz unda saklanır. 4 İmar plânları Süresiz unda saklanır.

16 İmar Plânı Kayıt Defteri Süresiz unda saklanır. İmar plânı değişiklikleri (Koruma amaçlı ve diğerleri) Süresiz unda saklanır. İmar durumu ile ilgili vatandaştan gelen taleplere verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl Ruhsat verildikten sonra projeye uymayan durumun tespiti halinde yıkım veya yasallaşmasının temini amacıyla yapılan işlemlere ait dosyalar (suretleri) 1 yıl 4 yıl Tevhit ve ifraz işlemi dosyası Süresiz unda saklanır. Vatandaştan gelen şikâyetlere verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl Sit alanlarıyla ilgili, kurumlarla ve 11 vatandaşlarla yapılan yazışmalar Süresiz unda saklanır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurul 12 Kararları Süresiz unda saklanır. Ankara Sit Alanları Kararları (GEYAK- Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 13 Kararı) Süresiz unda saklanır. 14 Yol kodu tutanakları Süresiz unda saklanır. Parselasyon plânı 15 evrakı Süresiz unda saklanır. Halihazır haritalar, poligon, nirengi 16 hesapları Süresiz unda saklanır. 17 Temel vizeleri 1 yıl 4 yıl

17 18 Sit alanları ile ilgili dosyalar Süresiz unda saklanır. 19 Tapu tahsis dosyaları Süresiz unda saklanır. 20 İhale dosyaları 1 yıl 29 yıl gönderilmez Kamulaştırma 23 dosyaları 1 yıl 9 yıl 24 Kira dosyaları (Kira sözleşmesi ve teftiş bittikten sonra) 1 yıl 9 yıl 21 Vatandaş dilekçeleri 1 yıl İmar borcu yazı 22 suretleri 1 yıl 1 yıl larla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Hukuk İşleri ne davalarla ilgili verilen görüşler 1 yıl 29 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 25 Belediye hisse satış dosyaları Süresiz unda saklanır. 26 Yol yeşil dosyaları 1 yıl 14 yıl İmar uygulamaları ile ilgili görüş isteklerine verilen cevaplar 1 yıl 29 yıl Bina onarım izin dosyası 1 yıl 14 yıl Kaçak yapılaşma dosyası 1 yıl 14 yıl 30 Yıkım raporları 1 yıl 14 yıl Yıllık faaliyet 31 raporları 1 yıl 4 yıl Sıra No Vatandaşın talep ve şikâyet dilekçeleri 1 yıl 4 yıl Birimler arası yazışmalar 1 yıl 4 yıl Genel genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl PLANLAMA ġeflġğġ ArĢivi ne

18 İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanakları. (Aslı Valilikte tutulmaktadır.) 1 yıl 14 yıl Yıllık çalışma programları 1 yıl 14 yıl Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne ArĢivi ne Yıllık bilânço netice hesapları ve faaliyet raporları (Aslı Hesap İşleri nde) 1 yıl 4 yıl un yıllık çalışma programında yer alan konulara ilişkin hazırlanan raporlar 1 yıl 14 yıl Hesap ĠĢleri tarafından ArĢivi ne ArĢivi ne 40 Bütçe tasarıları (Aslı Hesap İşleri nde ve Meclis Kararı nda geçiyor.) 1 yıl 14 yıl Bütçe Kanunları ve ekleri (Aslı Hesap İşleri nde ve Meclis Kararı nda geçiyor.) 1 yıl 4 yıl dışından gelen anket formları ve sorulara verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Büro personeli özlük hakları ile ilgili personel birimiyle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Görevlendirme yazıları 1 yıl 4 yıl dışından gelen genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri 1 yıl 29 yıl Danışma Kurulu Kararları 1 yıl 19 yıl ArĢivi ne

19 48 İyi Yönetimin Geliştirilmesi Uygulaması Komitesi Kararları 1 yıl 19 yıl 49 Bütçe teklifi 1 yıl Kuruluş brifingi (Altı ayda bir Valiliğe gönderilen brifing) 1 yıl 19 yıl Yatırım programı teklifleri 1 yıl 19 yıl Tedbir izleme ve dönem gerçekleşme raporları 1 yıl 19 yıl ArĢivi ne 53 Etüt ve fizibilite raporları 1 yıl 29 yıl 54 Maliyet hesapları 1 yıl 29 yıl Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir. Önemli rapor ve etütler ArĢivi ne Projeler için dış kaynaklı finansman temini maksadıyla hazırlanan raporlar 1 yıl 14 yıl un hizmet alanlarıyla ilgili düzenlenen yarışma programları ve ödül verilmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl Fuarlara iştiraklerle ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl Reklâm faaliyetleriyle ilgili dosyalar 1 yıl 14 yıl Biten yatırımların listeleri 1 yıl 14 yıl Hizmet içi eğitim programları 1 yıl 9 yıl ArĢivi ne ArĢivi ne Farklı olan eğitim programlarından yıllara göre örnekler seçilerek Sadece Ankara ve Ġstanbul BüyükĢehir merkez ilçeleri tarafından ArĢivi ne

20 61 Yurt içi ve yurt dışı toplantı ve konferanslar için gelen davet yazıları 1 yıl 4 yıl 62 dışındaki seminerlere eleman gönderilmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl 63 Arsa bilgileri 1 yıl 9 yıl ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İş yeri kapama dosyaları 1 yıl 9 yıl Uygulama alanı kalmayan kapatma kararlarının tutulduğu dosyalar 1 yıl 9 yıl Yer istekleri veya şikâyetlerle ilgili dilekçeler 1 yıl 4 yıl 4 Asker maaşı almak için yapılan müracaatla ilgili tahkikat dosyalarının suretleri 1 yıl 14 yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan adres tespit yazışmaları 1 yıl 4 yıl İktisat Müdürlüğü nce gönderilen Odalarca belirlenen fiyat tarifeleri 1 yıl 4 yıl Maktu para cezasına ait tahsilat makbuz koçanları 1 yıl 14 yıl 8 İtfaiye tutanakları 1 yıl 14 yıl Önemli yangınlarla ilgili olanlar ArĢivi'ne

21 9 Ceza kararları dosyası 1 yıl 14 yıl Ceza Zabtı Kayıt 10 Defteri 1 yıl 29 yıl Sayılı Yasa ya göre düzenlenen tutanak dosyası 1 yıl 4 yıl Valilik ve Kaymakamlıkla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl 13 Günlük faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 14 Aylık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 15 Yıllık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 16 Brifing dosyaları 1 yıl 14 yıl 17 Personel görev listeleri 1 yıl 4 yıl Personel dosyaları (Ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Pazar Esnafı Dosyaları (Bilgi formu, yer talep dilekçesi, tahsis karar örneği, taahhütname, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti) 1 yıl 14 yıl 20 Bordro suretleri 1 yıl 4 yıl 21 Puantaj suretleri 1 yıl 4 yıl Demirbaşlarla ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Avans ve kredi talepleri 1 yıl 4 yıl 1580, 2464, 394 Sayılı Yasaların uygulamalarına ait ceraim tutanak suretleri (16.madde) 1 yıl 4 yıl 25 Ceraim Defteri 1 yıl 29 yıl ArĢivi ne

22 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ 2 1 Tedavi giderleriyle ilgili tahakkuk evrakı 1 yıl 9 yıl İlâç ve gözlük ücreti ödemeleri 1 yıl 9 yıl 3 Günlük denetim raporu 1 yıl 4 yıl 4 Defin ruhsatı suretleri 1 yıl 9 yıl 5 Şehir dışı cenaze dosyası 1 yıl 14 yıl 6 7 Şehir içi cenaze dosyası (suret) 1 yıl 4 yıl Kimsesizlere ait cenaze dosyası (suret) 1 yıl 4 yıl Önemli Ģahsiyetlere ait olanlar ArĢivi ne 8 Defin Kayıt Defteri Süresiz unda saklanır. 9 Aylık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne 10 Yıllık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 11 Hasta dosyaları Süresiz unda saklanır. 12 Kreş dosyası (Tahakkuk ve ödeme evrakı, çocuk tanıtım ve muayene fişleri, çocukların kişisel dosyaları) 1 yıl 9 yıl 13 Taziye mesajları 1 yıl 1 yıl 14 Gıda numune dosyaları 1 yıl 9 yıl 15 Çevre sorunları dosyası 1 yıl 14 yıl 16 Esnaf Encümen Kararları 1 yıl 1 yıl 17 Analiz raporları 1 yıl 14 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir.

23 Hasta tedavi işlemlerinde kullanılan röntgen, laboratuar, hasta muayenesi vb. fiş ve tetkik formları 1 yıl 9 yıl Defin ruhsatı (Merkez ilçe olmayanlarda) Süresiz da saklanır. Şehir içi cenaze dosyası (Merkez ilçe olmayanlarda) Süresiz da saklanır. VETERĠNER BĠRĠMĠ 21 Gıda numune dosyaları 1 yıl 9 yıl 22 Kuduz dosyası (Isırma ve yediemin) (Kaymakamlık ve İl Sağlık Müdürlüğü ne salgın hastalıklarda bildiriliyor.) 1 yıl 9 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 23 Kuduz vakaları ile ilgili aylık faaliyet raporları (Kaymakamlık ve İl Sağlık Müdürlüğü ne bilgi veriliyor.) 1 yıl 9 yıl 24 Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 25 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 26 Balık muayene raporu 1 yıl 1 yıl Tespit tutanakları (İş yerlerinin teknik ve hijyenik şartları) 1 yıl 9 yıl Büyükşehir Belediyesi ne numune gönderme yazıları ve analiz raporları 1 yıl 9 yıl Sahipli hayvanlara ait aşı, hastalık vb. işlemlere ait kayıt defterleri 1 yıl 14 yıl

24 30 Menşe şahadetnamesi (Form şeklinde, hayvanlara ait nakil ilmühaberi) 1 yıl 9 yıl 31 Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl 32 İlçede bulunan ilköğretim okulları için eğitim çalışmaları sonucunda teşekkül eden dosyalar ve öğretmen görüşleri 1 yıl 4 yıl 33 Başıboş hayvanlarla ilgili şikâyet değerlendirme formu ile bunların kaydedildiği defter 1 yıl 4 yıl 34 Tebligat dosyası 1 yıl 4 yıl Sokak hayvanlarıyla ilgili faaliyetlere yönelik Valilik ve İl Çevre Müdürlüğü ile yapılan 35 yazışmalar 1 yıl 9 yıl TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ

25 1 Vatandaşlardan gelen temizlik konusundaki istek ve şikâyetler ile bunlara verilen cevaplar Haftalık, aylık ve günlük faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 4 yıl 2 1 yıl ArĢivi ne 3 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan 4 sonra) 1 yıl 4 yıl Avans dosyaları 5 (suretler) 1 yıl 4 yıl 6 İşçi puantaj dosyaları 1 yıl 4 yıl Birimlerden gelen bilgi niteliğindeki Arşivlerine 7 yazışmalar 1 yıl 4 yıl İşçi puantaj cetvelleri (suret) 1 yıl 4 yıl Tahakkuk müzekkereleri 1 yıl 9 yıl İhale dosyaları (Hizmet alımı ihalesi, özel şirketlere temizlik, sokak süpürme işi ihalesi 1 yıl 14 yıl 11 İşçi porter dosyaları 1 yıl 49 yıl ÇEVRE KORUMA BĠRĠMĠ Arşivlerine Arşivlerine Arşivlerine Arşivlerine 12 Hurda araç dosyaları (Muhtar ve zabıtanın tuttuğu tutanak) 1 yıl 9 yıl 13 Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl 14 Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 1 yıl

26 Sıra No RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Tutanak dosyaları 1 yıl 9 yıl 2 Tarifeler 1 yıl 9 yıl Ölçü ve ayarlar 3 dosyası 1 yıl 9 yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na aylık gönderilen ölçü ve ayar raporları 1 yıl 9 yıl Sıhhî müessese küşat dosyaları (İş yeri kapandıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Gayrisıhhî müessese küşat dosyaları (İş yeri kapandıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Hafta tatili ruhsat müracaat dosyaları 1 yıl 4 yıl İş yeri açma izin belgeleri 1 yıl 4 yıl Küşat Evrakı Kayıt Defteri 1 yıl 29 yıl 10 Müracaat Defteri 1 yıl 29 yıl 11 İç yazışmalar 1 yıl 4 yıl 12 Dış yazışmalar 1 yıl 14 yıl ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ Bakım onarım dosyaları 1 yıl 9 yıl

27 Lokal muhasebe fişleri 1 yıl 9 yıl Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Birimlerden gelen taleplerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Birimlere ait su, elektrik, doğal gaz ve telefon faturalarının ödemeleriyle ilgili yazışma suretleri 1 yıl 4 yıl Yemekhane muhasebe defterleri 1 yıl 29 yıl Araç görev kâğıtları (Taşıt görev talepleri) 1 yıl 1 yıl Araç Görev Defteri (Defter bittikten sonra) 1 yıl 1 yıl Kaymakamlığa gönderilen haftalık hizmet araçları görev cetvelleri 1 yıl 4 yıl İhale dosyaları (Doğrudan temin yoluyla yapılan ihaleler) 1 yıl 14 yıl İhale Komisyonu Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Büyük çaplı ihale dosyaları 1 yıl 14 yıl İhale Komisyonu Kararları 1 yıl 14 yıl BAKIM ONARIM BĠRĠMĠ Önem ve özellik arz eden farklı satın alma ihale dosyalarından örnekler seçilerek sadece Ankara ve Ġstanbul Ġlçe Belediyelerince ArĢivi ne 14 Yedek parça ve malzeme talep yazıları 1 yıl 4 yıl

28 Araç dosyaları (Satılanlar ve hurdaya ayrılanlar) 1 yıl 1 yıl Yıllık faaliyet raporları 5 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 5 yıl 18 Avans kredi dosyaları (suretler) 5 yıl 19 Günlük, aylık faaliyet raporları 5 yıl TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 Her türlü denetim raporları ve cevapları 1 yıl 14 yıl 2 Denetim programları 1 yıl 14 yıl Yıllık Faaliyet 3 raporları 1 yıl 4 yıl Her tür teftiş raporlarının 4 kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl 5 Tetkikat ve tahkikat raporları 1 yıl 29 yıl 6 Suç duyuruları 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl n çıkan yazıların ayrıca tutulan suretleri 1 yıl 4 yıl Birimlerle yapılan rutin yazışmalar 1 yıl 4 yıl Görevlendirme olurları ve yolluk ödeme evrakı 1 yıl 4 yıl Yıllara göre örnekler seçilerek ArĢivi ne ArĢivi ne Kamuya mal olmuģ ve kamuoyunu ilgilendirenler seçilerek ArĢivi ne Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne

29 11 Gelen giden evrak kayıt fişleri ve defterleri ile zimmet defterleri 1 yıl 29 yıl 12 Devam takip formları 1 yıl 1 yıl Demirbaş sayım 13 cetvelleri 1 yıl 1 yıl İsim ve il fihristleri, iş emirleri kayıt defteri, teftiş ve tahkik dosyaları, takip fişi gibi evrakın takibini kolaylaştırmak maksadıyla tutulan her 14 türlü kayıt 1 yıl 9 yıl 15 İmtihan dosyaları 1 yıl 9 yıl HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adlî, idarî ve icra dava dosyaları ile hukukî mütalaaların kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl Ankara ve Ġstanbul BüyükĢehir merkez ilçelerinden farklı görüģlerden örnekler 2 Hukukî mütalaalar 1 yıl 25 yıl seçilerek ArĢivi ne 3 Faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 4 İdarî dava dosyası 1 yıl 19 yıl 5 İcra dava dosyası 1 yıl 19 yıl Kamuyu ilgilendiren önemli davalara ait 6 Adlî dava dosyası 1 yıl 39 yıl dosyalar ArĢivi ne 7 Birimler arası 1 yıl 4 yıl

30 yazışmalar 8 Görev olurları 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Avans olurları, avans kapama evrakı 1 yıl 4 yıl avukatlarına verilen vekâletler 1 yıl 4 yıl Vekâlet ücretinin tahsil ve tahsisine dair belgeler 1 yıl 9 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Kalamozalar ve dosya fihristi icmalleri 1 yıl 9 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt ve Zimmet Defterleri 1 yıl 29 yıl BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ un faaliyetlerinin basında duyurulması amacıyla hazırlanan bültenler - - Basına verilen bilgiler ve demeçler 1 yıl 14 yıl u tanıtıcı dialar,video kasetler Süresiz 4 Faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl 5 İstatistikî bilgiler 1 yıl 14 yıl 6 Birer nüsha ArĢivi ne Birer nüsha ArĢivi ne ArĢivi ne ArĢivi ne Gazetelere gönderilen tekzip yazıları Süresiz unda saklanır. 7 Haber kupürleri Süresiz unda saklanır. 8 9 Dergilerle yapılan abone işlemleri 1 yıl 4 yıl Dergi ve değişik yayınların reklâm almak için talepleri 1 yıl 4 yıl

31 Reklâm verilen dergilerle ilgili yazılar 1 yıl 4 yıl Birimlerle yapılan rutin yazışmalar 1 yıl 4 yıl Personelle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt ve Zimmet Defterleri 1 yıl 29 yıl Belediye tarafından hazırlanan bütün yayınlar - - Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Birer nüsha ArĢivi ne SĠVĠL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Yedek personel erteleme işlemleriyle ilgili yazışmalar, kadro ertelemeleri (Güncelliğini koruduğu sürece saklanır.) 1 yıl 4 yıl Milli alarm sistemi talimatı Hazırlanan her türlü özel veya genel plânlar (İlçe Savunma Müdürlüğü nden gelir.valinin onayıyla yürürlüğe girer.) Kanunî bekleme süresince Kanunî bekleme süresi Sivil savunma ekipleriyle ilgili dosyalar 1 yıl 4 yıl Nöbetçi memurluğu ile ilgili yazışmalar ve nöbetçi personel listeleri 1 yıl 4 yıl Koruyucu güvenlikle ilgili denetleme raporları 1 yıl 14 yıl

32 7 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tetkik ve denetleme raporları (Aslı Valiliklerde ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nde) 1 yıl 14 yıl 8 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nden gelen genelge, direktif, 9 yönerge vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl 10 Koruyucu güvenlik dosyası ve talimatları (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Özel günler için kurum içinde alınan önlemlerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl İl, ilçe kaynak sayım cetvelleri (Aslı Valiliklerde ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nde) 1 yıl 14 yıl Sabotajlara karşı koruma plânları (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Sivil Savunma Plânı (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Yangınlara Karşı Koruma Yönetmeliği (Gündemden düşenler.) 1 yıl 1 yıl İl Afet Plânları (Kriz merkezleri ile ilgili çalışmalar) (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Motorlu taşıt ve iş makineleri erteleme işlemleri ile ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl NATO alarm ve NATO tatbikatlarıyla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl

33 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Birimlerden bilgisayar kullanımı konusunda gelen talepler 1 yıl 4 yıl Vatandaşlardan web sitesine gelen talep, öneri ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl Birimlerden web sitesinde yayınlanmak üzere gelen aylık faaliyetlerle ilgili bilgiler 1 yıl 4 yıl Bilgisayar alımı ile ilgili tahakkuk evrakı suretleri 1 yıl 4 yıl Müteferrik gelen ve giden evrak dosyası 1 yıl 14 yıl Bilgisayarın bakım ve onarım dosyası (Servis bakım formları) 1 yıl 9 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 8 Sözleşme suretleri 1 yıl 4 yıl Demirbaş suretleri (Demirbaş kaydından düşenler) 1 yıl 1 yıl Yıllık bütçe (Hesap İşlerine gönderiliyor.) 1 yıl 4 yıl Hizmet içi eğitim dosyası (Bilgisayar hakkında) 1 yıl 4 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne

34 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Asker Ailelerine Yardım Defteri 1 yıl 14 yıl Faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl İç yazışmalar 1 yıl 4 yıl Dış yazışmalar 1 yıl 14 yıl Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR Tüm kamu kurum ve kuruluşları, kanunların kendisine verdiği yetki ve görevleri

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. DUYURU l6.05.1999 tarih ve l98l6 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ALT BİRİMİ : METROPOLİTEN ALAN PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Düşünceler. Sıra No. Malzemenin Adı ve Konusu. Saklama Süresi

ALT BİRİMİ : METROPOLİTEN ALAN PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Düşünceler. Sıra No. Malzemenin Adı ve Konusu. Saklama Süresi BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI ALT BİRİMİ : ALT ÖLÇEK İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan /000 veya

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ..

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. 04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Devlet Argiv Hizmetleri Hakk~nda Yonetmelik'te bu konudaki hukurn; "Hazlrlanan imha listeleri, ilgili kurum ve kurulugun en ust arnirinin onaylnln muteakip kesinlik kazanlr." Seklindedir. lmha Listeleri,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2012 1. MAAŞ TAAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu azırlama İş

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No (En Geç) 1 Mevzuat işleri Dilekçe 3gün 2 Prosedürler/takip

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Uygulama Alanı Madde 1- Amaç Bu Yönetmenliğin Amacı, Belediye Başkanlığı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, Sultangazi Belediye Başkanlığı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz, yazılım ve donanım desteğini belediyemiz tüm birimlerine hızlı ve doğru şekilde destek vermektedir. Belediyemiz ve Müdürlüğümüz tarafından 2000 yılında

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER İÇ 1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Yapılan İşler Personel Maaş İşleri ve sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik primi onaylama 25477 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş KHK 'de çalışanlar Nakil

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı