DOSYA SAKLAMA PLANI. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU. ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA SAKLAMA PLANI. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU. ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI"

Transkript

1 DOSYA SAKLAMA PLANI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠLÇE BELEDĠYELERĠ ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU ARġĠV MALZEMESĠ TESPĠT ÇALIġMASI

2 TANIMLAMALAR Yapılan bu tespitlerde kullanılan gönderilir, unda saklanır, gönderilmez, Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir, Örnek seçilenler kurumunda saklanır Örnek seçilenler gönderilir ifadeleriyle anlatılmak istenen hususlar aşağıda açıklanmıştır. ArĢivi ne gönderilir Arşiv malzemesi vasfını taşıyan malzemenin ayıklama ve imha komisyonlarınca imha edilemeyeceğini belirterek, yapılacak tasniften sonra kurumlardaki bekleme süresini takiben Arşivleri Genel Müdürlüğü ne devredilecek arşiv malzemesi için kullanılmıştır. unda saklanır Hizmet birimlerince sürekli kullanılmaları sebebiyle kurumlarında saklanmaları mevzuat çerçevesinde uygun görülmüştür. Günlük iş akışı içerisinde kurumunda sürekli ihtiyaç duyulan malzeme için kullanılmıştır. Bu açıklamanın bulunduğu dosyalar, imhaya tâbi tutulmayacaktır. Bu dosyalar zaman içinde aktivitesini kaybederek, kurumunda muhafazasına lüzum görülmemesi durumunda ise Arşivleri Genel Müdürlüğü nün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır. ArĢivi ne gönderilmez Arşiv malzemesi vasfını taşımayan malzeme için kullanılmıştır. Bu tür malzeme, kullanılmalarına ihtiyaç duyulduğu ve varsa mevzuatların belirlediği saklama süreleri içinde muhafaza edilecektir. Belirlenen süreyi doldurduktan sonra ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile imha edilebilecektir. Ayıklama ve Ġmha Komisyonunca değerlendirilir İçerisinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme vasfını taşıyan malzemenin de bulunduğu dosyalar için kullanılmıştır. Ayıklama-imha komisyonları bu mahiyetteki dosyalarda arşiv malzemesi hüviyetinde görülenleri ayırt ederek saklama süreleri sonunda devredecektir. Örnek Seçilenler unda Saklanır Yapılan hizmetlerle ilgili olan, araştırma ve eğitimde kullanılabilecek malzemenin kurumunda saklanacağını ifade etmek için kullanılmıştır. Örnek Seçilenler ArĢivi ne gönderilir ifadesi, bir fonun içerisinde getirilen iş ve işlemlere örnek oluşturabilecek mahiyetteki belgelerden örnek seçilenlerin gönderilmesi gerektiğine belirtir. Tespit ve Değerlendirme Formu nun bölümündeki Birim Arşivinde hanesine yazılan ve belgelerin birim arşivindeki saklama sürelerini belirleyen yıllar, ünitelerde işlemini tamamlamış olup da birim arşivine devredilmiş olan belgelerin son işlem tarihleri üzerine eklenecek sürelerdir. Ünitelerde işlemi tamamlanmamış veya günlük iş akışı içerisinde kullanılan belgeler birim arşivine devredilmez. Ancak, yer sıkıntısı sebebiyle, birim arşivi de müsaitse birim arşivinde muhafaza edilebilirler. Bu durumda birim arşivine kaldırılmış olan belgeler birim arşivindeki saklama sürelerine dahil edilmezler. Belgelerin saklama süresi iş ve işlemini bitirip aktivitesini kaybettikten sonra başlar. Saklama sürelerini birim arşivlerinde tamamlayıp da kurum arşivinde saklama süresi belirtilmemiş evrak ve malzeme devredilmez. Bunların imha işlemleri birim arşivlerinde gerçekleştirilebilir. Ancak, bu işlemler esnasında Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi çerçevesinde hareket edilerek, imha işlemleri kurum arşivinin koordinasyonu ile gerçekleştirilir. Yapılan tespit çalışmasının tüm birimlere dağıtımı sağlanarak farklı görüşlerin, önerilerin olması halinde bu görüşler ve öneriler Arşivi Yöneticisi tarafından Arşivleri Genel Müdürlüğü ne bildirilecektir. Arşivleri Genel Müdürlüğü diğer tüm kamu

3 kurum ve kuruluşların talepleri ve önerileri doğrultusunda alacak olduğu kararlar bu yönetmeliğin bir parçası olarak kabul edilecektir.

4 TESPĠT VE DEĞERLENDĠRME FORMU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ dışından gelen genelge, tamim, tebliğ vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl İç genelgeler, makamın mesai ile ilgili yazıları (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Makamın gezileri ile ilgili alınan seyahat olurları 1 yıl 4 yıl İzin ve görevli ayrılmalarda bırakılan vekâletler 1 yıl 14 yıl Bir üst makama kurumun faaliyetleriyle ilgili gönderilen raporlar 1 yıl 14 yıl Vatandaşın dilek, istek ve şikâyetleri 1 yıl 4 yıl 7 Davetiyeler, telgraflar 1 yıl 1 yıl Makamın gezileri, gezi programları 1 yıl 14 yıl Birimlerin makama verdiği brifingler, faaliyetler 1 yıl 14 yıl tarafından cevaplanması istenen soru önergeleri ve bunlara verilen cevaplar 1 yıl 14 yıl 11 Muhtelif yazışmalar 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 12 Makamın basın organlarına verdiği beyanatlar, basın toplantıları Süresiz unda saklanır.

5 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ENCÜMEN, MECLĠS, ĠHALE BĠRĠMĠ Belediye Meclis Kararları ve Ekleri 1 yıl 14 yıl Belediye Encümen Kararları 1 yıl 14 yıl Encümen Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Encümen Karar Defteri (Zabıta cezalarıyla ilgili) 1 yıl 29 yıl 5 Meclis Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt Ve Zimmet 6 Defteri 1 yıl 29 yıl Valilik ve Kaymakamlıkla 7 yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Müdürlükler arası 8 yazışmalar 1 yıl 4 yıl 9 İmza cetvelleri 1 yıl 1 yıl 10 Puantaj dosyası 1 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan 11 sonra) 1 yıl 4 yıl Avans dosyaları 12 (suret) 1 yıl 4 yıl 13 Gündem dosyası 1 yıl 4 yıl Belediye Meclisi olağan ve olağanüstü 14 kayıt ve ilânları 1 yıl 4 yıl 15 Müzakere (Meclis Konuşma) Kasetleri 1 yıl 4 yıl 16 Tebligatlar 1 yıl 4 yıl gönderilmez ArĢivi ne ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. gönderilmez Kamuyla ilgili olanlar ArĢivi ne

6 Sıra No 17 Komisyon Defteri (Meclis üyelerinin yoklama, meclisçe havale edilen konuların özetleri ve rapor detayları) 1 yıl 29 yıl EVLENDĠRME BĠRĠMĠ 18 Evlendirme dosyaları 1 yıl 29 yıl 19 Evlenme kütüğü 1 yıl 100 yıl ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM BĠRĠMĠ Birim lardan gelen genelge, tamim, tebliğ vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl n çıkan tamim, tebliğ vb. 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne 22 Özlük dosyaları Emekli oluncaya kadar 101 Yıl Sonra Kamuya mal olmuģ Ģahsiyetlere ait özlük dosyaları ArĢivi ne 23 İş istekleri 1 yıl Personel alımı için açılan imtihanlar 1 yıl 9 yıl Çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen kurumun personel durumunu gösterir tablolar, cetveller ve yazışmalar 1 yıl 4 yıl Personel maaşından yapılan her türlü kesintilerle ilgili yazışmalar, kesintilerle ilgili listeler 1 yıl 4 yıl Personel maaş bordroları, ek ödeme bordroları, fazla mesai bordroları 1 yıl 4 yıl

7 İkraz, nafaka, icra gibi personelin maaşından kesilen özel kesintilerle ilgili yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Personel hakkında açılan tahkikatlar, bunlarla ilgili inceleme raporları, verilen cezalar 1 yıl 4 yıl Vize edilmeyen kadro talepleri 1 yıl 4 yıl Vize edilen daimi kadrolar 1 yıl 29 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili birimlerle yapılan yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili cetveller (Yıllık) 1 yıl 4 yıl Kıdem tazminatıyla ilgili yazışmaların suretleri(asılları kişinin dosyasında) 1 yıl 4 yıl Kadro tahsisi ile ilgili yazışmalar, kadro cetvelleri (Meclis Kararında var.) 1 yıl 4 yıl Emeklilik ve ölüm faturalarının ödenmesine ait yazışmalar 1 yıl 4 yıl Bir ayda yedi günden fazla rapor alan personelle ilgili yazışmalar (Bordro ekindedir.) 1 yıl 4 yıl Birimin faaliyetleri ili ilgili raporlar 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Tasarruf teşvik kesintileri (Geri ödemesi yapılanlar) 1 yıl 4 yıl Gelen ve giden evrak dosyası 1 yıl 14 yıl Maaş bordrolarının suretleri 1 yıl 9 yıl

8 Kıdem aylıklarıyla ilgili yazışma suretleri 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Personelin fazla çalışmasına ilişkin yazışmalar, fazla çalışma cetvelleri 1 yıl 4 yıl Personelle ilgili şikâyetler 1 yıl 4 yıl Yan ödeme ve özel hizmet tazminatıyla ilgili cetveller 1 yıl 4 yıl Yurt dışı tedavilerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Özel sağlık kuruluşlarında tetkik yaptıran personelin sağlık giderlerinin ödenmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan Toplu ĠĢ SözleĢmeleri yazışmalar, bir arada ArĢivi ne tutuluyor.) 1 yıl 14 yıl Toplu iş sözleşmesiyle işçilere sağlanan haklarla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl İşçi sendikasına ödenmek üzere işçilerden kesilen aidatlarla ilgili yazışmalar ve listeler 1 yıl 14 yıl Valilikten geçici işçiler için alınan vizeler ve bunlarla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl İşçi puantaj cetvelleri ve bunlarla ilgili yazışmalar (Bordronun ekindedir.) 1 yıl 4 yıl

9 Kişinin sözleşmeden doğan haklarının zamanında ödenmemesiyle ilgili mahkeme yazışmaları 1 yıl 4 yıl İşçi ikramiyeleriyle ilgili yazışmaların suretleri 1 yıl 4 yıl İşçi dosyaları (Ana kütük dosyaları) Sözleşmesi sona erinceye kadar 101 yıl doluncaya kadar larla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Kamuya mal olmuģ Ģahsiyetlere ait dosyalar ArĢivi ne Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. SSK ya bildirilen aylık bildirgeler ve dört aylık bordrolar 1 yıl 49 yıl Hesap İşleri ne gönderilen tahakkuk evrakı 1 yıl 9 yıl Eğitim dosyası (Birimlerin hizmet içi eğitim program teklifleri, eğitim programları bir onaylar, harcamalara ilişkin Farklı eğitim tahakkuklar, ders programlarından örnekler programları, imza seçilerek sadece Ankara ve çizelgeleri ve sınav Ġstanbul merkez ilçeleri sonuçlarından tarafından ArĢivi ne müteşekkil) 1 yıl 14 yıl ve kuruluşlarda düzenlenen kurs, seminer, konferans, sempozyum vb faaliyetlerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Farklı eğitim Eğitimle ilgili yıllık programlarından örnekler faaliyet raporları, yıl seçilerek sadece Ankara ve içinde yapılmış eğitim, Ġstanbul merkez ilçeleri seminer ve kurs tarafından ArĢivi ne programları 1 yıl 14 yıl Telif ücreti karşılığı veya telif ücreti ödemeden kitap basımıyla ilgili yazışmalar 1 yıl 9 yıl

10 65 tarafından düzenlenen yarışmalarla ilgili yazışmalar 1 yıl 9 yıl 66 Dinlenme ve eğitim tesisleriyle ilgili personel görev talimatları 1 yıl 4 yıl 67 Muhtelif yazışmalar 1 yıl 9 yıl gönderilmez FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 İhale dosyaları (İnşaat) 1 yıl 29 yıl Birimlerden gelen onarım talepleri ve Başkanlık olurları 1 yıl 9 yıl Muhtarlıklar ve vatandaş talepleri 1 yıl 9 yıl Hazır beton sevk irsaliye koçanları 1 yıl 9 yıl Önemli ihalelerden örnekler seçilerek sadece Ankara ve Ġstanbul Ġlçe Belediyelerince ArĢivi ne Beton santralinde bulunan makinelere ait demirbaş kayıtları (Kayıttan düşenler) 1 yıl 1 yıl Günlük, haftalık, aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Projeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 8 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Mahallince önem arz eden projeler seçilerek ArĢivi ne Mahallince önem arz eden projeler seçilerek ArĢivi ne ArĢivi ne

11 Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Özel Kalemden gelen genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Hesap İşleri ile telefon faturaları konusunda yapılan yazışmaları 1 yıl 4 yıl larla bilgi mahiyetinde yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Akaryakıt dosyaları (Alım ve sarfiyat) 1 yıl 14 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Yedek parça ve malzeme talep yazıları 1 yıl 4 yıl Araç dosyaları (Satılanlar ve hurdaya çıkanlar) 1 yıl 1 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Avans kredi dosyaları (suretler) 1 yıl 4 yıl İnşaat malzemesi istek fişi koçanları 1 yıl 4 yıl 19 Kantar dosyası 1 yıl 4 yıl Beton santralinde üretilen malzemelerin 20 birim fiyatları 1 yıl 4 yıl Yapılan yollara ait dosyalar 1 yıl 19 yıl Bordür ve tretuar yapımı ile ilgili dosyalar 1 yıl 9 yıl Peyzaj projeleri (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 24 Brifing dosyaları 1 yıl 14 yıl Arşivine Gönderilmez. Farklı projelerden örnekler ile mahalli için önem arz eden projeler ArĢivi ne

12 25 Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl 26 Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl lar arası 27 yazışmalar 1 yıl 14 yıl 1 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Vatandaşın müracaatı ve işgaliye dosyası 1 yıl 14 yıl 2 Tahakkuk fişleri 1 yıl 14 yıl İşgaliye Tahakkuk 3 Defteri 1 yıl 29 yıl 4 Tahakkuk cetvelleri 1 yıl 14 yıl 5 Eğlence Vergisi Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl 6 Tekalüf cetvelleri 1 yıl 9 yıl ArĢivi ne 7 Yol üst yapı katılma paylarına ait gerçekleşme formları 1 yıl 14 yıl 8 Tebligatlar 1 yıl 14 yıl Yol Ve Kanalizasyon İştirak Payı Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl Minibüs ruhsat harcı tahakkuk fişleri 1 yıl 29 yıl Payların kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl 12 Mükellef dosyaları Süresiz

13 13 Mükelleflere ait kaydı kapanmış ilân reklâm vergisi dosyaları 1 yıl 14 yıl 14 İlân ve Reklâm Vergisi Tahakkuk Defteri 1 yıl 29 yıl 15 Eğlence Vergisi Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 16 İşgaliye Vergisi Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 17 Para Cezası Tahsilât Defteri 1 yıl 29 yıl 18 Asfalt İştirak Payı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 19 Minibüs Ruhsat Harcı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 20 Ticaret Sicili Harcı Tahsil Defteri 1 yıl 29 yıl 21 Kıymetli matbu evrak satışından elde edilen gelirin kaydedildiği defterler 1 yıl 14 yıl 22 Açılan ihalelere katılabilmek için yatırılan teminatların kaydedildiği defterler 1 yıl 14 yıl 23 Çeşitli gelir defterleri 1 yıl 14 yıl 24 İrsaliyeler ve makbuz suretleri 1 yıl 14 yıl 25 Makbuz koçanları 1 yıl 14 yıl Mükellefin ödememesi durumunda düzenlenen haciz 26 varakaları 1 yıl 14 yıl 27 Takipli borçlar tahsilât bordrosu 1 yıl 14 yıl 28 İcmal Defteri 1 yıl 14 yıl 29 Düzeltme fişleri (Mükellef dosyasında) 1 yıl 14 yıl 30 Muhasebe fişleri 1 yıl 14 yıl

14 31 Aylık dökümü tahakkuk 1 yıl 32 Aylık tahsilat dökümü 1 yıl 33 Emlâk Mükellefi Sicil Kartı Süresiz unda saklanır. 34 Mükellef Sicil Defteri Süresiz unda saklanır. 35 Beyanname vermeyen mükellefler için düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri 1 yıl 14 yıl 36 Emanet Defteri 1 yıl 49 yıl Emanete alınan para makbuzlarının toplandığı dosyalar 1 yıl 14 yıl Posta Çekleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl Posta Havaleleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl Banka Havaleleri Kayıt Defteri 1 yıl 14 yıl 41 Bütçe tasarısı 1 yıl 14 yıl 42 Muhtelif ödeme evrakı 1 yıl 14 yıl 43 Avans ve mahsuplar 1 yıl 14 yıl 44 Bordrolara ilişkin ödeme evrakı 1 yıl 14 yıl 45 Aylık mizanlar 1 yıl 14 yıl Banka Cari Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl Avans Kredi Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl 48 Kişi Borçları Defteri 1 yıl 14 yıl Bütçe Emaneti Hesabı Defteri 1 yıl 49 yıl Gelir Tahakkukları Defteri 1 yıl 14 yıl

15 51 Gelir Tahakkukları Borçları Defteri 1 yıl 14 yıl 52 Takipli Borçlar Defteri 1 yıl 29 yıl 53 Tecilli Borçlar Defteri 1 yıl 14 yıl 54 Bütçe Gelirleri Hesabı Defteri 1 yıl 14 yıl 55 Takip yaprağı 1 yıl 56 Dava dosyaları 1 yıl 57 İşçi maaş bordroları 1 yıl 49 yıl Memur maaş 58 bordroları 1 yıl 49 yıl gönderilmez Yıllık bilânço netice hesapları, yıl sonu kesin hesabı 1 yıl 14 yıl Bütçe kanunları ve ekleri 1 yıl 14 yıl Zorunlu tasarruf ve konut fonu ile ilgili evrak (Ödemesi Arşivi'ne tamamlananlar) 1 yıl 14 yıl Emekli kesenekleri ve cetvelleri 1 yıl 49 yıl Arşivi'ne 1 2 Ruhsatlı binalara ait dosyalar ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Süresiz unda saklanır. (Yenisi yapılan binanın iskân ruhsatı alındıktan sonra eski bina dosyaları imha edilebilir.) İmar affı dosyaları (Tapulu ve tapusuz) Süresiz unda saklanır. 3 Mevzi imar plânı Süresiz unda saklanır. 4 İmar plânları Süresiz unda saklanır.

16 İmar Plânı Kayıt Defteri Süresiz unda saklanır. İmar plânı değişiklikleri (Koruma amaçlı ve diğerleri) Süresiz unda saklanır. İmar durumu ile ilgili vatandaştan gelen taleplere verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl Ruhsat verildikten sonra projeye uymayan durumun tespiti halinde yıkım veya yasallaşmasının temini amacıyla yapılan işlemlere ait dosyalar (suretleri) 1 yıl 4 yıl Tevhit ve ifraz işlemi dosyası Süresiz unda saklanır. Vatandaştan gelen şikâyetlere verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl Sit alanlarıyla ilgili, kurumlarla ve 11 vatandaşlarla yapılan yazışmalar Süresiz unda saklanır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurul 12 Kararları Süresiz unda saklanır. Ankara Sit Alanları Kararları (GEYAK- Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 13 Kararı) Süresiz unda saklanır. 14 Yol kodu tutanakları Süresiz unda saklanır. Parselasyon plânı 15 evrakı Süresiz unda saklanır. Halihazır haritalar, poligon, nirengi 16 hesapları Süresiz unda saklanır. 17 Temel vizeleri 1 yıl 4 yıl

17 18 Sit alanları ile ilgili dosyalar Süresiz unda saklanır. 19 Tapu tahsis dosyaları Süresiz unda saklanır. 20 İhale dosyaları 1 yıl 29 yıl gönderilmez Kamulaştırma 23 dosyaları 1 yıl 9 yıl 24 Kira dosyaları (Kira sözleşmesi ve teftiş bittikten sonra) 1 yıl 9 yıl 21 Vatandaş dilekçeleri 1 yıl İmar borcu yazı 22 suretleri 1 yıl 1 yıl larla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl Hukuk İşleri ne davalarla ilgili verilen görüşler 1 yıl 29 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 25 Belediye hisse satış dosyaları Süresiz unda saklanır. 26 Yol yeşil dosyaları 1 yıl 14 yıl İmar uygulamaları ile ilgili görüş isteklerine verilen cevaplar 1 yıl 29 yıl Bina onarım izin dosyası 1 yıl 14 yıl Kaçak yapılaşma dosyası 1 yıl 14 yıl 30 Yıkım raporları 1 yıl 14 yıl Yıllık faaliyet 31 raporları 1 yıl 4 yıl Sıra No Vatandaşın talep ve şikâyet dilekçeleri 1 yıl 4 yıl Birimler arası yazışmalar 1 yıl 4 yıl Genel genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl PLANLAMA ġeflġğġ ArĢivi ne

18 İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Tutanakları. (Aslı Valilikte tutulmaktadır.) 1 yıl 14 yıl Yıllık çalışma programları 1 yıl 14 yıl Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl ArĢivi ne ArĢivi ne Yıllık bilânço netice hesapları ve faaliyet raporları (Aslı Hesap İşleri nde) 1 yıl 4 yıl un yıllık çalışma programında yer alan konulara ilişkin hazırlanan raporlar 1 yıl 14 yıl Hesap ĠĢleri tarafından ArĢivi ne ArĢivi ne 40 Bütçe tasarıları (Aslı Hesap İşleri nde ve Meclis Kararı nda geçiyor.) 1 yıl 14 yıl Bütçe Kanunları ve ekleri (Aslı Hesap İşleri nde ve Meclis Kararı nda geçiyor.) 1 yıl 4 yıl dışından gelen anket formları ve sorulara verilen cevaplar 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Büro personeli özlük hakları ile ilgili personel birimiyle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl Görevlendirme yazıları 1 yıl 4 yıl dışından gelen genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri 1 yıl 29 yıl Danışma Kurulu Kararları 1 yıl 19 yıl ArĢivi ne

19 48 İyi Yönetimin Geliştirilmesi Uygulaması Komitesi Kararları 1 yıl 19 yıl 49 Bütçe teklifi 1 yıl Kuruluş brifingi (Altı ayda bir Valiliğe gönderilen brifing) 1 yıl 19 yıl Yatırım programı teklifleri 1 yıl 19 yıl Tedbir izleme ve dönem gerçekleşme raporları 1 yıl 19 yıl ArĢivi ne 53 Etüt ve fizibilite raporları 1 yıl 29 yıl 54 Maliyet hesapları 1 yıl 29 yıl Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir. Önemli rapor ve etütler ArĢivi ne Projeler için dış kaynaklı finansman temini maksadıyla hazırlanan raporlar 1 yıl 14 yıl un hizmet alanlarıyla ilgili düzenlenen yarışma programları ve ödül verilmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl Fuarlara iştiraklerle ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl Reklâm faaliyetleriyle ilgili dosyalar 1 yıl 14 yıl Biten yatırımların listeleri 1 yıl 14 yıl Hizmet içi eğitim programları 1 yıl 9 yıl ArĢivi ne ArĢivi ne Farklı olan eğitim programlarından yıllara göre örnekler seçilerek Sadece Ankara ve Ġstanbul BüyükĢehir merkez ilçeleri tarafından ArĢivi ne

20 61 Yurt içi ve yurt dışı toplantı ve konferanslar için gelen davet yazıları 1 yıl 4 yıl 62 dışındaki seminerlere eleman gönderilmesiyle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl 63 Arsa bilgileri 1 yıl 9 yıl ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İş yeri kapama dosyaları 1 yıl 9 yıl Uygulama alanı kalmayan kapatma kararlarının tutulduğu dosyalar 1 yıl 9 yıl Yer istekleri veya şikâyetlerle ilgili dilekçeler 1 yıl 4 yıl 4 Asker maaşı almak için yapılan müracaatla ilgili tahkikat dosyalarının suretleri 1 yıl 14 yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan adres tespit yazışmaları 1 yıl 4 yıl İktisat Müdürlüğü nce gönderilen Odalarca belirlenen fiyat tarifeleri 1 yıl 4 yıl Maktu para cezasına ait tahsilat makbuz koçanları 1 yıl 14 yıl 8 İtfaiye tutanakları 1 yıl 14 yıl Önemli yangınlarla ilgili olanlar ArĢivi'ne

21 9 Ceza kararları dosyası 1 yıl 14 yıl Ceza Zabtı Kayıt 10 Defteri 1 yıl 29 yıl Sayılı Yasa ya göre düzenlenen tutanak dosyası 1 yıl 4 yıl Valilik ve Kaymakamlıkla yapılan yazışmalar 1 yıl 14 yıl 13 Günlük faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 14 Aylık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 15 Yıllık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 16 Brifing dosyaları 1 yıl 14 yıl 17 Personel görev listeleri 1 yıl 4 yıl Personel dosyaları (Ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Pazar Esnafı Dosyaları (Bilgi formu, yer talep dilekçesi, tahsis karar örneği, taahhütname, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti) 1 yıl 14 yıl 20 Bordro suretleri 1 yıl 4 yıl 21 Puantaj suretleri 1 yıl 4 yıl Demirbaşlarla ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Avans ve kredi talepleri 1 yıl 4 yıl 1580, 2464, 394 Sayılı Yasaların uygulamalarına ait ceraim tutanak suretleri (16.madde) 1 yıl 4 yıl 25 Ceraim Defteri 1 yıl 29 yıl ArĢivi ne

22 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ 2 1 Tedavi giderleriyle ilgili tahakkuk evrakı 1 yıl 9 yıl İlâç ve gözlük ücreti ödemeleri 1 yıl 9 yıl 3 Günlük denetim raporu 1 yıl 4 yıl 4 Defin ruhsatı suretleri 1 yıl 9 yıl 5 Şehir dışı cenaze dosyası 1 yıl 14 yıl 6 7 Şehir içi cenaze dosyası (suret) 1 yıl 4 yıl Kimsesizlere ait cenaze dosyası (suret) 1 yıl 4 yıl Önemli Ģahsiyetlere ait olanlar ArĢivi ne 8 Defin Kayıt Defteri Süresiz unda saklanır. 9 Aylık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne 10 Yıllık faaliyet raporu 1 yıl 4 yıl 11 Hasta dosyaları Süresiz unda saklanır. 12 Kreş dosyası (Tahakkuk ve ödeme evrakı, çocuk tanıtım ve muayene fişleri, çocukların kişisel dosyaları) 1 yıl 9 yıl 13 Taziye mesajları 1 yıl 1 yıl 14 Gıda numune dosyaları 1 yıl 9 yıl 15 Çevre sorunları dosyası 1 yıl 14 yıl 16 Esnaf Encümen Kararları 1 yıl 1 yıl 17 Analiz raporları 1 yıl 14 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir.

23 Hasta tedavi işlemlerinde kullanılan röntgen, laboratuar, hasta muayenesi vb. fiş ve tetkik formları 1 yıl 9 yıl Defin ruhsatı (Merkez ilçe olmayanlarda) Süresiz da saklanır. Şehir içi cenaze dosyası (Merkez ilçe olmayanlarda) Süresiz da saklanır. VETERĠNER BĠRĠMĠ 21 Gıda numune dosyaları 1 yıl 9 yıl 22 Kuduz dosyası (Isırma ve yediemin) (Kaymakamlık ve İl Sağlık Müdürlüğü ne salgın hastalıklarda bildiriliyor.) 1 yıl 9 yıl Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir. 23 Kuduz vakaları ile ilgili aylık faaliyet raporları (Kaymakamlık ve İl Sağlık Müdürlüğü ne bilgi veriliyor.) 1 yıl 9 yıl 24 Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 25 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 26 Balık muayene raporu 1 yıl 1 yıl Tespit tutanakları (İş yerlerinin teknik ve hijyenik şartları) 1 yıl 9 yıl Büyükşehir Belediyesi ne numune gönderme yazıları ve analiz raporları 1 yıl 9 yıl Sahipli hayvanlara ait aşı, hastalık vb. işlemlere ait kayıt defterleri 1 yıl 14 yıl

24 30 Menşe şahadetnamesi (Form şeklinde, hayvanlara ait nakil ilmühaberi) 1 yıl 9 yıl 31 Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 4 yıl 32 İlçede bulunan ilköğretim okulları için eğitim çalışmaları sonucunda teşekkül eden dosyalar ve öğretmen görüşleri 1 yıl 4 yıl 33 Başıboş hayvanlarla ilgili şikâyet değerlendirme formu ile bunların kaydedildiği defter 1 yıl 4 yıl 34 Tebligat dosyası 1 yıl 4 yıl Sokak hayvanlarıyla ilgili faaliyetlere yönelik Valilik ve İl Çevre Müdürlüğü ile yapılan 35 yazışmalar 1 yıl 9 yıl TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ

25 1 Vatandaşlardan gelen temizlik konusundaki istek ve şikâyetler ile bunlara verilen cevaplar Haftalık, aylık ve günlük faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 4 yıl 2 1 yıl ArĢivi ne 3 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan 4 sonra) 1 yıl 4 yıl Avans dosyaları 5 (suretler) 1 yıl 4 yıl 6 İşçi puantaj dosyaları 1 yıl 4 yıl Birimlerden gelen bilgi niteliğindeki Arşivlerine 7 yazışmalar 1 yıl 4 yıl İşçi puantaj cetvelleri (suret) 1 yıl 4 yıl Tahakkuk müzekkereleri 1 yıl 9 yıl İhale dosyaları (Hizmet alımı ihalesi, özel şirketlere temizlik, sokak süpürme işi ihalesi 1 yıl 14 yıl 11 İşçi porter dosyaları 1 yıl 49 yıl ÇEVRE KORUMA BĠRĠMĠ Arşivlerine Arşivlerine Arşivlerine Arşivlerine 12 Hurda araç dosyaları (Muhtar ve zabıtanın tuttuğu tutanak) 1 yıl 9 yıl 13 Birimlerle yapılan yazışmalar 1 yıl 4 yıl 14 Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 1 yıl 1 yıl

26 Sıra No RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Tutanak dosyaları 1 yıl 9 yıl 2 Tarifeler 1 yıl 9 yıl Ölçü ve ayarlar 3 dosyası 1 yıl 9 yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na aylık gönderilen ölçü ve ayar raporları 1 yıl 9 yıl Sıhhî müessese küşat dosyaları (İş yeri kapandıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Gayrisıhhî müessese küşat dosyaları (İş yeri kapandıktan sonra) 1 yıl 4 yıl Hafta tatili ruhsat müracaat dosyaları 1 yıl 4 yıl İş yeri açma izin belgeleri 1 yıl 4 yıl Küşat Evrakı Kayıt Defteri 1 yıl 29 yıl 10 Müracaat Defteri 1 yıl 29 yıl 11 İç yazışmalar 1 yıl 4 yıl 12 Dış yazışmalar 1 yıl 14 yıl ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ Bakım onarım dosyaları 1 yıl 9 yıl

27 Lokal muhasebe fişleri 1 yıl 9 yıl Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl Birimlerden gelen taleplerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Birimlere ait su, elektrik, doğal gaz ve telefon faturalarının ödemeleriyle ilgili yazışma suretleri 1 yıl 4 yıl Yemekhane muhasebe defterleri 1 yıl 29 yıl Araç görev kâğıtları (Taşıt görev talepleri) 1 yıl 1 yıl Araç Görev Defteri (Defter bittikten sonra) 1 yıl 1 yıl Kaymakamlığa gönderilen haftalık hizmet araçları görev cetvelleri 1 yıl 4 yıl İhale dosyaları (Doğrudan temin yoluyla yapılan ihaleler) 1 yıl 14 yıl İhale Komisyonu Karar Defteri 1 yıl 29 yıl Büyük çaplı ihale dosyaları 1 yıl 14 yıl İhale Komisyonu Kararları 1 yıl 14 yıl BAKIM ONARIM BĠRĠMĠ Önem ve özellik arz eden farklı satın alma ihale dosyalarından örnekler seçilerek sadece Ankara ve Ġstanbul Ġlçe Belediyelerince ArĢivi ne 14 Yedek parça ve malzeme talep yazıları 1 yıl 4 yıl

28 Araç dosyaları (Satılanlar ve hurdaya ayrılanlar) 1 yıl 1 yıl Yıllık faaliyet raporları 5 yıl 4 yıl Personel koltuk altı dosyaları (Personel birimden ayrıldıktan sonra) 5 yıl 18 Avans kredi dosyaları (suretler) 5 yıl 19 Günlük, aylık faaliyet raporları 5 yıl TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 Her türlü denetim raporları ve cevapları 1 yıl 14 yıl 2 Denetim programları 1 yıl 14 yıl Yıllık Faaliyet 3 raporları 1 yıl 4 yıl Her tür teftiş raporlarının 4 kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl 5 Tetkikat ve tahkikat raporları 1 yıl 29 yıl 6 Suç duyuruları 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl n çıkan yazıların ayrıca tutulan suretleri 1 yıl 4 yıl Birimlerle yapılan rutin yazışmalar 1 yıl 4 yıl Görevlendirme olurları ve yolluk ödeme evrakı 1 yıl 4 yıl Yıllara göre örnekler seçilerek ArĢivi ne ArĢivi ne Kamuya mal olmuģ ve kamuoyunu ilgilendirenler seçilerek ArĢivi ne Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne

29 11 Gelen giden evrak kayıt fişleri ve defterleri ile zimmet defterleri 1 yıl 29 yıl 12 Devam takip formları 1 yıl 1 yıl Demirbaş sayım 13 cetvelleri 1 yıl 1 yıl İsim ve il fihristleri, iş emirleri kayıt defteri, teftiş ve tahkik dosyaları, takip fişi gibi evrakın takibini kolaylaştırmak maksadıyla tutulan her 14 türlü kayıt 1 yıl 9 yıl 15 İmtihan dosyaları 1 yıl 9 yıl HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adlî, idarî ve icra dava dosyaları ile hukukî mütalaaların kaydedildiği defterler 1 yıl 29 yıl Ankara ve Ġstanbul BüyükĢehir merkez ilçelerinden farklı görüģlerden örnekler 2 Hukukî mütalaalar 1 yıl 25 yıl seçilerek ArĢivi ne 3 Faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl 4 İdarî dava dosyası 1 yıl 19 yıl 5 İcra dava dosyası 1 yıl 19 yıl Kamuyu ilgilendiren önemli davalara ait 6 Adlî dava dosyası 1 yıl 39 yıl dosyalar ArĢivi ne 7 Birimler arası 1 yıl 4 yıl

30 yazışmalar 8 Görev olurları 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Avans olurları, avans kapama evrakı 1 yıl 4 yıl avukatlarına verilen vekâletler 1 yıl 4 yıl Vekâlet ücretinin tahsil ve tahsisine dair belgeler 1 yıl 9 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Kalamozalar ve dosya fihristi icmalleri 1 yıl 9 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt ve Zimmet Defterleri 1 yıl 29 yıl BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ un faaliyetlerinin basında duyurulması amacıyla hazırlanan bültenler - - Basına verilen bilgiler ve demeçler 1 yıl 14 yıl u tanıtıcı dialar,video kasetler Süresiz 4 Faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl 5 İstatistikî bilgiler 1 yıl 14 yıl 6 Birer nüsha ArĢivi ne Birer nüsha ArĢivi ne ArĢivi ne ArĢivi ne Gazetelere gönderilen tekzip yazıları Süresiz unda saklanır. 7 Haber kupürleri Süresiz unda saklanır. 8 9 Dergilerle yapılan abone işlemleri 1 yıl 4 yıl Dergi ve değişik yayınların reklâm almak için talepleri 1 yıl 4 yıl

31 Reklâm verilen dergilerle ilgili yazılar 1 yıl 4 yıl Birimlerle yapılan rutin yazışmalar 1 yıl 4 yıl Personelle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl Gelen ve Giden Evrak Kayıt ve Zimmet Defterleri 1 yıl 29 yıl Belediye tarafından hazırlanan bütün yayınlar - - Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne Birer nüsha ArĢivi ne SĠVĠL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ Yedek personel erteleme işlemleriyle ilgili yazışmalar, kadro ertelemeleri (Güncelliğini koruduğu sürece saklanır.) 1 yıl 4 yıl Milli alarm sistemi talimatı Hazırlanan her türlü özel veya genel plânlar (İlçe Savunma Müdürlüğü nden gelir.valinin onayıyla yürürlüğe girer.) Kanunî bekleme süresince Kanunî bekleme süresi Sivil savunma ekipleriyle ilgili dosyalar 1 yıl 4 yıl Nöbetçi memurluğu ile ilgili yazışmalar ve nöbetçi personel listeleri 1 yıl 4 yıl Koruyucu güvenlikle ilgili denetleme raporları 1 yıl 14 yıl

32 7 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tetkik ve denetleme raporları (Aslı Valiliklerde ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nde) 1 yıl 14 yıl 8 Yıllık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nden gelen genelge, direktif, 9 yönerge vb. (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl 10 Koruyucu güvenlik dosyası ve talimatları (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Özel günler için kurum içinde alınan önlemlerle ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl İl, ilçe kaynak sayım cetvelleri (Aslı Valiliklerde ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü nde) 1 yıl 14 yıl Sabotajlara karşı koruma plânları (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Sivil Savunma Plânı (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Yangınlara Karşı Koruma Yönetmeliği (Gündemden düşenler.) 1 yıl 1 yıl İl Afet Plânları (Kriz merkezleri ile ilgili çalışmalar) (Gündemden düşenler) 1 yıl 1 yıl Motorlu taşıt ve iş makineleri erteleme işlemleri ile ilgili yazışmalar 1 yıl 4 yıl NATO alarm ve NATO tatbikatlarıyla ilgili yazışmalar 1 yıl 14 yıl

33 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Birimlerden bilgisayar kullanımı konusunda gelen talepler 1 yıl 4 yıl Vatandaşlardan web sitesine gelen talep, öneri ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl Birimlerden web sitesinde yayınlanmak üzere gelen aylık faaliyetlerle ilgili bilgiler 1 yıl 4 yıl Bilgisayar alımı ile ilgili tahakkuk evrakı suretleri 1 yıl 4 yıl Müteferrik gelen ve giden evrak dosyası 1 yıl 14 yıl Bilgisayarın bakım ve onarım dosyası (Servis bakım formları) 1 yıl 9 yıl Genelgeler (Gündemden düşenler) 1 yıl 14 yıl 8 Sözleşme suretleri 1 yıl 4 yıl Demirbaş suretleri (Demirbaş kaydından düşenler) 1 yıl 1 yıl Yıllık bütçe (Hesap İşlerine gönderiliyor.) 1 yıl 4 yıl Hizmet içi eğitim dosyası (Bilgisayar hakkında) 1 yıl 4 yıl Çıkaran birim tarafından ArĢivi ne

34 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Asker Ailelerine Yardım Defteri 1 yıl 14 yıl Faaliyet raporları 1 yıl 14 yıl İç yazışmalar 1 yıl 4 yıl Dış yazışmalar 1 yıl 14 yıl Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler 1 yıl 4 yıl Aylık faaliyet raporları 1 yıl 4 yıl ArĢivi ne

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MUHASEBE HİZMETLERİNİN DEVİR ALINMASI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MUHASEBE HİZMETLERİNİN DEVİR ALINMASI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MUHASEBE HİZMETLERİNİN DEVİR ALINMASI ARŞİV DEVRİ ARŞİV İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ (1) Arşiv İşlemleri Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında 16.05.1988 Tarihli ve 19816 Sayılı

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 3 DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 600-699 4 YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci

GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci GENEL İŞLER F Mevzuat İşleri İK Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler İK Tüzükler İS Tüzük Taslaklarına verilen görüşler İK Yönetmelikler İS Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler İK

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BAŞKANDAN. Sayın Meclis Üyeleri

BAŞKANDAN. Sayın Meclis Üyeleri BAŞKANDAN Sayın Meclis Üyeleri 2013 Yılı Faaliyet kitabımızı sizlere sunmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yaklaşık on yıllık Belediye yönetimimizde; katılımcı, şeffaf, hesap verebilen, yerinde

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3

Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Yeni uygulanan kod sistemine göre üst yazı yazma 2-3 Gelen yazının hangi dosyaya bırakılacağını belirlemek 4 STANDART DOSYA PLANINDA KULLANILACAK BÜTÜN SAYI VE NUMARALAR 5-34 DOSYALAMA

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

GENEL İŞLER Revizyon Yılı 2009 Genel Sayfa No 1 / 36 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 01 İç Genelgeler 02 Dış Genelgeler 07

Detaylı

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR 100-599 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 600-679 DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK

Detaylı

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU 200 1 Mevzuat İşleri 010 200 2 Kanunlar 010.01 E 200 4 Tüzükler 010.02 E 200 6 Yönetmelikler 010.03 E 200 8 Yönergeler 010.04 E 200 9 Tebliğler 010.05 E 200 10 Genelgeler

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

POLATLI BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ eğ Hizmet Allah ın kuluna tebessümüdür! 2011 yılını milletçe ve Polatlılı hemşehrilerimizle birlikte sevinç ve hüzünleriyle geride bıraktık. Hayatın olağan akışı içerisinde Belediye olarak şehrimizin

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 194 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı