Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen"

Transkript

1 Özkar ve Uluk la Ailelerinin Mutlu Günü! Sayfa 7 de TÜRKiYE AKREBiN KISKACINDA Gündeme ili kin çarp c kö e yaz lar ve ara t rma haberleri ile takipçi say s n her geçen gün daha da artt ran Kilis Postas yazarlar m zdan Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile Suriye Türkiye ili kileri hakk nda bir röportaj gerçekle tirdik DA SAYI:9 EK M - ARALIK 2012 F YATI: 1 TL Müslüman Müslümana K rd r yorlar Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen Uluslararas Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda yapt kapan konu mas nda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Müslümanlar n öz ailesidir. Allah' n ve Resulü'nün tavsiye etti i, Allah' n sevdi i, peygamberin kucaklay p gönlüne bast ailenin ad d r. Kimdir bu? Ba ta Allah Sevgilisi, iki Hz. Fat ma anam z, üç mam Ali Efendimiz. Ehl-i Beyt'te s ralamay biliyor musunuz? Ba ta Ali de il, Hz. Fat ma'd r. Hz. Fat ma'd r, Hz. Ali'dir ve Hz. Hasan'd r, Hz. Hüseyin'dir" dedi. Sayfa 13 de PROF. DR. HAYDAR BA IN KALEM NDEN HAC ARAFATTIR lim, kir ve gönül adam Prof.Dr. Haydar Ba tan HAC ARAFATTIR eserini sizlerle payla yoruz. 10 DA U ur KEPEKÇ Arap Bahar n n Alt ndaki Gerçe i Gördünüz mü? Sayfa 2 de Nejat TA KIN Kilis Hastaneleri Kilisli Hastalara Uzak Duruyor Sayfa 6 da Alaaddin ÖZKAR Yahudiler vuruyor, biz ne yap yoruz? Sayfa 19 da Av. Galip AKDA Gazze üzerinden Suriye ve mral kamu aj Sayfa 13 te Yusuf YAKUT A la, Matemdir bu gün Yeni Belediyeler Kanunu Yavuzlu'ya Yaramad Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. 4 TE S n ra Takviye Devam Ediyor Sayfa 14 TE Muzaffer Kepekçi Hakk n Rahmetine Kavu tu Suriyeliler Evine Dönüyor U ur ELHAN Do ruyu güzeli ara bulursun Dr. Ali Bestami KEPEKÇ Ölmek de ildir hayat m z n en mü kil i i Mü kil odur ki ölmeden evvel ölür ki i Mehmet nekçio lu Sayfa 21 de Sayfa 8 de Sayfa 20 de Siz kime yard m ediyorsunuz? Sayfa 14 te Sayfa 2 de Kilis in Kurtulu u Milli tarih uuru eski nesillerdeki gibi kalmasa da, kurtulu günleri münasebetiyle, sembolik de olsa hat rlanmaktad r. Sayfa 8 de Sayfa 6 da Selim Baytürkmen Güne Bizim Ama! Sayfa 15 de Behiye nekçio lu Mülteciler de Pi man Sayfa 7 de

2 02 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI GÜNCEL U ur Kepekçi Arap Bahar n n Alt ndaki Gerçe i Gördünüz mü? Zeytin'de Bu Y l YOKLUK YILI Kilis ve yöresinde Kas m ay içerisinde ba layan zeytin hasad n n Aral k ay n n ortas na kadar sona ermesi bekleniyor. slam co rafyas nda ba lat lan, eytana pabuç b rakt racak kadar sinsi ve bir o kadar da kalle çe düzenlenen deccal fitnesi Arap bahar aldatmacas n n alt ndaki gerçek meydana ç km t r. slam dünyas kendi içinde paramparça edilmi, halklar birbirine dü man edilmi, karde karde i katletmi, topraklar ve kaynaklar tarumar edilmi, velhas l herkes kendi derdi ile ba ba a b rak lm, böylece ça lar n fitnesi ve katili srail in önündeki bütün engeller kalkm t r. srail için Müslüman kan ak tmak, i gal etmek, topraklar na toprak katarak büyümek ve güçlenmek için bundan daha elveri li bir zaman olamazd. Ve bu f rsat da hiç kaç rmad. Görünen o ki zaten ABD nin deste ini arkas na alm. Obama seçimden önce bu sözleri vermi olmal ki seçimden hemen sonra srail vakit kaybetmeden harekete geçerek Gazze yi vurdu. Gazze yi vurur vurmaz da ABD gereken deste i vermekte gecikmedi; srail in kendini savunma hakk vard r. Filistinlinin s k t nda kaçacak ve s nacak bir liman olan M s r n eli kolu ba lanm küresel güçlerin emri alt na girmi, iç kar kl kla u ra makta. Libya da karde kan dökülmekte, a iretler ülkeyi kendi aralar nda payla man n pe inde, dünyaya kafa tutacak bir Kaddafi de yok art k. Arkalar nda da lar gibi duran bir Suriye yok, kendi içindeki hainleriyle u ra makta, her gün oluk oluk karde kan akmakta, parçalanmaktan korunmaya çal makta. Arap bahar n n hamisi Türkiye ise ABD nin merhametine s nm, politik mesajlarla olay geçi tirmektedir. Cumhurba kan Abdullah Gül; ABD nin de üphesiz ki srail i ikaz etmesi herkes taraf ndan beklenmektedir mesaj vererek adeta havanda su dövmekte... Ba bakan telefonla Obama ile görü ece im mesaj n vermekte; kimin ad na oldu u belli olmayan bir diplomasi trafi i sürmektedir ABD den Türkiye ve M s r dan Hamas a bask yapmas emri gecikmiyor. Bu arada srail b rak n havadan füze ve bomba atmay, bas na yans yan haberlere göre kara harekât na dahi haz rlanmaktad r. Arap bahar aldatmacas yla oyuna gelen ve kendi içinde paramparça olan slam dünyas art k srail için tehdit olu turmamaktad r. Kendinde, istedi i zaman istedi ini yapabilecek gücü bulmu tur. imdi Arap bahar ile slam dünyas n n ve srail in bu hale gelmesinde eme i geçenler ellerini vicdanlar na koyup bir muhasebe yaps nlar bakal m. Yataklar nda rahat uyuyabilecekler mi? En önemlisi de yar n huzur mah erde Allah a hesab n verebilecekler mi? Kilis ve yöresinde Kas m ay içerisinde ba layan zeytin hasad n n 15 Aral k tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Kilis'te güne li havalar n hüküm sürmesi üzerine zeytin üreticileri, zeytin hasad için zeytin bahçelerine giderek, hasada ba lad. K ba lamadan önce zeytin üreticileri zeytin bahçesindeki mahsulünü toplarken, önceki y llara oranla rekoltenin dü ük olmas bekleniyor. Zeytin üreticileri, bu y l zeytin de yok y l oldu unu belirterek, " geçen y la oranla zeytin üretimi bu y l fazla olmayaca n tahmin ediyoruz. Geçen y l zeytin çok oldu u için zeytinya n n kilosu 5 TL'den sat l yordu. Bu y l ise yatlar n 6 TL olaca n tahmin ediyoruz" diye konu tular. S n ra Takviye Devam Ediyor 5. Z rhl Tugay ndan gönderilen araçlar, Suriye s n r nda bulunan Martavan 1. Hudut Taburu'na ba l s n r birliklerine konu land r ld. Gaziantep 5. Z rhl Tugay 'ndan yola ç kan askeri konvoy, geni güvenlik önlemleri alt nda Kilis'e getirilerek, çevreyolundan Suriye s n r na s f r noktada bulunan Martavan 1. Hudut Taburu'na ba l s n r birliklerine yerle tirildi. Konvoy içerisinde 2 tane z rhl araç, sivil plakal TIR'lar n üzerine yüklenmi bir ekilde getirilirken, 1 TIR da da cephane oldu u bildirildi.

3 K L S POSTASI GÜNCEL EK M - ARALIK Gündemimiz Yo un... Editörden I Yay n hayat na ba lad günden itibaren ilkeli ve do ru habercili i kendine rehber edinen Kilis Postas Gazetesi yeni yine dopdolu bir gündemle tekrar kar n zda. Bu vesileyle herkese merhaba diyoruz. Ülkemizde cereyan eden olaylar çok h zl bir süreçle ya anmakta, bu süreç içerisinde Kilis imiz önemli bir yer te kil etmektedir. Geçmi te ülkenin kurtulu u içerisinde çok önemli bir görev üstlenen Kilis imiz maalesef bu seferde kom umuz Suriye nin ba na örülmek istenen i gal sürecinde önemli roller üstlenmi bir durumdad r. Ülkemiz siyasi iktidar n üstlendi i BOP görevinin bir gere i olarak küresel güçlerin piyonu konumuna sürüklenmi, kom- umuzun iç i lerine müdahale edilmi, muhali ere kucak aç lm, cephe gerisinde adeta Suriye ordusuna kar bir cephe de Kilis te olu turulmu, lojistik desteklerle iç sava adeta körüklenmeye çal lm t r. Endi emiz odur ki; Ya anan bu süreç pek hayra alamet de ildir. çerisinde bulundu umuz ay ayn zamanda hicri y l ba lang c olan Muharrem ay d r. Bu ay içerisinde cereyan eden ve Müslümanlar n yüre ini yaralayan Kerbela hadisesi y ldönümü dolay s yla Ehl-i Beyt taraftarlar matem merasimleri tertiplemi, Ehl-i Beyt e olan sevdalar n tazelemi lerdir. A ure günü ibadetler yap lm oruçlar tutulmu, a ure tatl lar da t lm t r. Bildi iniz gibi 7 Aral k Kilis imizin kurtulu unun y ldönümüdür. Hem erilerimizin kurtulu bayramlar n kutlar, vatan topraklar m z n bir daha i gal yüzü görmemesini yüce Allah tan niyaz ediyoruz. Biri birinden de erli yazarlar m z taraf ndan ülke gündemine farkl yorumlar ve do ru çözüm önerileri gündeme getirilmi, vatanda lar m z n farkl konularda do ru bilgiye ula mas için ekip olarak elden gelen gayretler esirgenmemi tir. Kilis postas yay n kurulu olarak yeni say m z sizleri ula t rman n hakl gururunu ta yarak daha sa l kl ve daha mutlu günler dileriz. Kilis'te Arapça lanlar Dikkat Çekiyor Art k, Kilis nüfusunun dörtte birini Suriyeliler olu turuyor. Dükkanlarda Arapça da konu ulmaya ba lad. Arapça ilanlar, tan t mlar art k günlük hayat m z n içine girdi. Foto rafa dikkatlice bak nca göreceksiniz, asl nda asfalt bir yol buras. Yoldan geçen vas talar n a rl ile mi asfalt çatlam, yoksa asfalts z oldu u için mi yol çatlam? Sebep ne olursa olsun bu yol bu ehre yak m yor. Konteyner kente milyonlarca dolarlar n harcand bir ehir buras. Suriye taraf ndan gelenlerin ve gidenlerin ilk u rak yeri serhat ehir buras. Bütün bunlar dikkate al nmal. Sonra unu da söylemeden geçemeyece iz. ehrin Gaziantep taraf ndaki giri ç k asfalt da de il. Kilit ta lar yla örülmü vaziyette. Acaba bu tercih kime ait? Bunu da vatanda merak etmiyor de il. Kilis Postas 'na okuyucular taraf ndan gönderilen bu sorular bizde ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Konteyn r kent, pasaportlar ile gelenler derken, Araplar n rakam imdilik 20 binin üzerinde. Ancak geli melere bak l rsa bu rakam daha da artacak. Arzumuz bu insanlar n bir an önce memleketlerine dönmesi. Her ne kadar Suriye'de sava da olsa Araplar n, gözleri de gönülleri de memleketlerinde. çlerindeki bir k s m az nl ç kartt m zda sava ma duru hallerini görmek mümkün. Kurban Bayram esnas nda Kilis'e pasaportlar ile gelen Suriyelilerin pek ço unun bayram memleketlerinde geçirdi ini gördük. Ya anan iç sava n bir an önce biterek Suriyeli kom ular m z n evlerine barklar na dönmelerini arzu ediyoruz. Bu Foto rafta Dikkatinizi Çeken Nedir? Gördü ünüz resim kurban bayram nda çekildi. Yer Murtaza Caddesi, yani ehrimizin en müstesna yerlerinden biri! Kan Merkezi Binas n aat Ba lad K z lay Kan Merkezi binas n n 2013 y l May s ay nda tamamlanarak hizmete aç lmas bekleniyor Islahiye Caddesi üzerinde yapt r lan K z lay Kan Merkezi binas n n in aat h zl bir ekilde sürerken, binan n 2013 y l May s ay nda tamamlanarak hizmete aç lmas bekleniyor. Hay rsever i adam Mehmet Turan Üstünda taraf ndan yapt r lan binan n tamamlanmas yla birlikte, modern bir binada hizmet verilece i bildirildi

4 04 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI GÜNCEL Yeni Belediyeler Kanunu Yavuzlu'ya Yaramad Yeni Belediyeler Yasas ç kar lmak için haz rlanan kanun tasar s yla 13 büyük ehir kurulurken, ayn tasar n n geçici 2. maddesi ile birlikte nüfusu 2.000'in alt nda olan 559 belde belediyesi kapat lmaktad r. Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. Yeni Belediyeler Yasas ile nüfusu 2000 in alt nda olan belde belediyeleri köy yap lacak. Bu i lem yap lacak olan Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. ilk mahalli genel seçimlerde geçerli olacakt r. Bu yasa ile belediyeleri kapat l p köy olan beldelerin personeli ise il özel idarelerine devredilecek. Kanun tasar s n n ekinde belirtilen 559 belde belediyesi, 30/06 s n r olan ba ka bir belediyeye mahalle olarak kat lacak. smi geçen belde belediyeleri, Kanunun yay mland tarihe kadar 5393 say l Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birle me veya kat lma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine ç karan belediyelerin tüzel ki ilikleri korunacak. Kilis'te Yem Bitkisi Üretimi Geli tiriliyor Kilis'te "Yem Bitkisi Üretimini Geli tirme Projesi" kapsam nda Musabeyli Dorucak Köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde çiftçilere yem bitkisi tohumlu u da t ld. Konu ile ilgili bir aç klama yapan Kilis l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Songül Kad o lu, söz konusu iki proje kapsam nda toplam 16 üreticiye kg. adi ve kg. arpa tohumlu u da t m yap ld n ifade ederek, Dört y l süreli projeler ile meralardaki bitki vejetasyonu, toprak ve di er do al kaynaklar n korunmas, geli tirilmesi, mera ot veriminin art r lmas, üreticinin kaba yem aç n n kapat lmas ve hayvansal üretimde art sa lanmas hede enmektedir. Önümüzdeki y llarda proje kapsam nda Polateli-Yeniyapan ve Musabeyli-Dorucak köylerinde tohumluk da t m yap lacakt r dedi. VEFAT ARAMIZDAN AYRILANLAR TEMMUZ 2012 DÖNE DE RMENC, ÜLGER YÜCEI IK, MEHMET BAYINDIR, MEHMET TA ÇIKARA, HAFIZA GÜLER EDEO LU, NAYET ZEYT - NO LU, ÖMER KATIRCI, TAH RE YEN C, YÜKSEL UFAK, SAL HA AKTÜRK, HACI EN- DAM GÜNAY, MEHMET GÖKO LU, EM NE YALAZA, MERYEM YILDIZ, TÜRKAN ÜNAL, ZEYNEP ETYEMEZ, FATMA KÜSKEL, AB- DULLAH ÖZKAYA, GÜLENDAM B LEN, AT - YE HÜV YETL, MEHMET ERKOÇ, AZ YE BABA BAN, YUSUF AKKURT, MERYEM PEHL VAN, TÜRKAN SARIFAKIO ULLARI, ÜKRÜ KÜLEKÇ O LU, U UR KAYA, NEB - HE EKERO LU, ABDULLAH GÜMÜ O - LU, FAZ LET ÖZYAZICIO LU, MEMDUHA TÜRKTUNÇ, HASAN DO ANYILMAZ, FAT- MA ULUER, HAM T CAN, ÜLKER KICIKO - LU, MEHMET FAKIO LU, LEVENT ÇAKMAK. A USTOS 2012 ZZET KOYUNCUO LU, ABBAS ÇALI KAN, MEHMET ÖZOYLUMLU, IH MEHMET KAP- LAN, MEHMET AVARA, AYSEL YO URTÇU, HAN F ÇET NER, HAT CE TUNA, N HAT KORKMAZ, HAL ME KILINÇ, REMZ YE BO - NAK, MENNAN KIRSOY, ÜKR YE SAKAR, NAB CANASLAN, ZÜBEYDE KILIÇKESMEZ, TAHTALILI MUSTAFA ÖZKAYA, BEH CE MERCAN, HACI MEHMET ÖZDEM R, EV- KET KARTAL, MERYEM YILMAZLAR, MUS- TAFA BULUT, MED HA BAYRAM, AHMET KOYUNCUO LU, GÜNNAZ ÖZÇ FTÇ, HA- N F ÇELEB, HACI ABDULKER M GÜNGÖR, KAD R COMLUO LU, MEHMET KAFTANCI, ADEV YE RUH SARICA, ABDULKAD R I IK, ESME GÜNE, AL BOYBEY, ZEYNEP BA- KIRTA, EM N KARABALIK, LTER AT K, AH- MET DA CI, ÜLKER SEL MATA, K FAYET DOKUR, LÜTF YE ERGEZEN, KAD R YUM- LUO LU. EYLÜL 2012 KALAYCI MEHMET DA LIAL O LU, AL ACARLIO LU, FAHRETT N KARADEN Z, SAL HA DEM RCAN, MEHMET SA T EL- MACI, TERZ MUH TT N ÜNLÜKAYA, HACI ÖMER ÇAKICI, ÖZGENUR K L MC, KUNDU- RACI MUSTAFA SÜRÜCÜ, FATMA SAVRAN- LI, MEHMET AL GÜLLÜO LU, SIRACET- T N AKTI, HASAN CANBALO LU, NEZ HE U URLU, KADR YE TAHMAZ, TÜRKAN SÜ- RÜCÜ, HUR YE ERTÜRK, AYL N KORKMAZ, NEZ RE T LK, EM NE KORKMAZ, NAZLI U URLU, KADR YE YILDIRIM, MEHMET BABA BAN, FATMA KURT, IH HANNAN YILMAZ, SÜLEYMAN ALMALI, ÜMMÜ DE- M RKIRAN, YUSUF OKATAN, FER DE KAYA, CELAL KIRDÖK, HAKAN BURKAY, ÖKKE DERE, EM NE BEK R, GÜLTEN ÜNLÜKAH- RAMAN, F DAN YILMAZ, GAR P YILDIZ, MEHMET AKGÜNE, ÖKKE AVCI, MEH- MET POLAT, MAMO ÇEL K, ÖMER KARA- DA, SEV M KARADUMAN, MEHMET YILDI- ZO LU. EK M 2012 NECLA KUVVET, BRAH M ÇELEB O LU, RESUL O UZHAN ÇET N, MEHMET YIL- DIZO LU, MEHMET SA T ÖZER, BAYRAM ZORLU, N GAR BAYTAZ, MEHMET KIN, MAHMUT TÜFEKÇ YA AR, KÜBRA NUR ERDO AN, MESUT ÖZÇ L, MET N YILMAZ ÖZAKTA, MUSTAFA DEM RKESEN, SELA- HATT N AH NALP, PER HAN KARAGÖZ, AL ÖZÇ FTÇ, MEHMET AL TOMA, SAL HA CAN, ZEL HA DO AN, CELAL ÖZÇIBIKÇI, SABR YE CANASLAN, DURAN ONARICI, MAH R KOYUNCU, HAYR YE KAYNAK, B - LAL AH N, RA FE GEÇKALAN, RIZA DU- RUR, N MET BE E, SUZAN VURUR.

5 K L S POSTASI GÜNCEL EK M - ARALIK Behiye nekçio lu Mülteciler de Pi man Kilis in merkezinde yakla k 1 y l önce nüfus 84 bin civar ndayken imdi 30 bin mültecinin gelmesiyle bu rakam 114 bin civar na yükseldi. Yani Kilis te her 11 ki i den 3 ü mülteci. Bu mültecileri Kilis in bütün sokaklar nda, mahallelerinde ve pazarlar nda görmek Kilis halk için art k al ld k bir durum. Burada hayat imdi öncekinden çok farkl... Fabrikalarda, atölyelerde hatta markette f r nda konfeksiyoncuda bile çal yorlar. verenin onlar i e almas için öngördü ü tek bir ko ul var; Türkçe bilmeleri. Öylesine halleri peri an ki günlük 10 TL yi kabul edip çal maya koyuluyorlar. Kilis teki en y k k çökük harabe denecek evlere bile yerle mi ler.2 odal evlerde yakla- k 20 ki i kal yor. Özellikle çocuk say lar çok fazla. Bunun yan s ra maddi durumu çok iyi olanlar da var. Yani her Kilislinin farkl dilden farkl kültürden en az bir kom usu var. Dolay s yla onlarla ileti im kurmak kaç n lmaz. Ben de birkaç mülteci kom umuzla ileti im kurdum. Onlara nas ls n z? diye hallerini sordum. Fakat onlar o kadar içlenmi ler ki neler neler anlatt lar. Dediler ki: burada hayat çok zor ekmek pahal elektrik pahal su bile parayla. Ev kiralar na güç yetmiyor, i olana yok halimiz peri an. Dedim ki Suriye de nas ld ki? Onlar: Suriye de yok denecek kadar az fatura ödenir. Ekmek gibi temel g da maddeleri çok ucuz su paras z. Ortalama, herkesin oturdu u ev kendi mal d r. Kiral k ev say s çok azd r. istihdam yüksek benzin mazot gibi akaryak tlar buradaki yat n 8 de biri kadard r. Dedim ki peki neden buradas n z? Onlar: Biz demokrasi istedik, bu konuda h rsland r ld k. syan ettik ve Kilis e s nd k. Buraya gelirken demokrasinin s cak yüzüyle kar la aca m z san yorduk. Fakat zamanla anald k ki, bizde sadece ismen var olamayan, ama hep bizim menfaatimize yaral olan, ad n n ne oldu unu bilmedi imiz o s cak yüzlü yönetimi Suriye de b rakt k. imdi çok pi man z! Böyle dü ünen binlerce ki iyle kar- la yoruz. Hele de imdi k mevsiminin zorlu artlar alt nda durum daha da kötüle ecek. Asl nda birazda tedirginiz. Çünkü insanlar n çocuklar e leri aç kald nda h rs zl k gasp gibi birçok suç a yöneleceklerdir. çlerinde ne oldu u belli olmayan birçok ajan da mevcut olabilir. Yani Kilis in huzuru giderek bozuluyor. Ben eminim ki bu durum bütün s n r illerinde ayn d r. Biz Suriye deki mültecilere destek verdikçe Türk halk n huzuru giderek bozulacak. Tarihte hiçbir ülke ba ka bir ülkenin içi lerine bu kadar kar mam t r. Hem de ayn inanc payla t halde. Umudumuz odur ki, bu insanlara hayat güvencesi vaat ederek Türkiye ye alanlar bu soruna bir çözüm bulur.

6 06 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI K L S AKTÜEL Nejat TA KIN Kilis Hastaneleri Kilisli Hastalara Uzak Duruyor KiLiS in KURTULU U 7Aral k tarihi serhat ehrimiz Kilis imizin kurtulu udur. Milli tarih uuru eski nesillerdeki gibi kalmasa da, kurtulu günleri münasebetiyle, sembolik de olsa hat rlanmaktad r. Bizde hiç olmazsa bu günlerin mana ve önemini de erli dostlarla payla makla, tarihi sorumlulu umuzu yerine getirmeye çal yoruz. Evet, ilimizden çok uzaktay z. Ama oynayan her ta- n yan nda var z. Zira o felhanl topraklar, do du umuz topraklard r. stiyoruz ki art k sorunlar olmas n. Evet, bu günlerde kom umuz Suriye topraklar nda alevler yükseliyor ve can pazar ya an yor. Oradan oran n vatanda lar bize s n yor ve biz onlara kucak aç yor, yaralar n sar yor ve biz onlara kom uluk etmenin güzelli ini ya yoruz. Elbette yaln z ilimize s nan yirmi bin Suriyeli vatanda var. Bunlar n içinde yaral s var, hastas var, ac l s var, var o lu var. Ama bir tarafta da nüfuslu Kilis ili vatanda var. te o vatanda lardan 88 ya ndaki bir han m Kilisli dü erek kafas n yaralar, yak nlar hemen 112 der ve gelen cevap; 112 ambulanslar konteyn r kentte Suriyelilerin hizmetindedir. Siz kendi olanaklar n zla gelmeye çal n z. Bu cevap bana kal rsa hiç de uygun dü medi. Evet, bütün yetkili ve ilgili Suriye ve Suriyeli derken, hiç olmazsa bir 112 ambulans n n Kilis için yedekte bekletilmesi zaruretli olsa gerek. Kilis Devlet hastanesinin doktor ve hem ireleri 24 saat mesai yaparak bu ac lar dindirmeye çal rken, Ankara n n iki ambulans olsun Kilis iline fazla göndermesi gerekir diye dü ünmekteyim. Çünkü 88 ya nda kanlar ak tarak, bir taksiyle hastaneye do ru yola ç kmas, an nda yap lacak bir müdahaleyi geciktirece inden biraz risk alt na girecek bir durum ortaya ç kabilir. Kilis Hastanesi a r yo unluk sorununa da çare bulunmas gerekir. Say n milletvekillerimiz ve say n ilimizin valisi mutlaka bu konu üzerinde duruyorlard r. Bütün bunlara ra men Devlet de Kilis in varsa böyle bir sa l k sorunu, bütün ekiplerini seferber etmeli ama Kilisli vatanda m z ma dur edilmemelidir. Elbette bu bir vaka intikal etmi, tedavisi yap lm ama daha vahim olaylar olmas n diye mutlaka bir 112 ambulans kap da bekletilmeli ve acil vakalarda hizmet vermelidir. Gerekirse Gaziantep ili devreye girmeli ve hastalar kliniklerde saatler boyu bekletilmeden doktoruna ve hem iresine kavu mal d r. Sa l k insanlar n en önemli sorunudur. Olmaya devlet cihanda bir nefes s hhat gibi bir güzel ifade kullanan büyüklerimiz bir hakl görüntü vermi lerdir. Say n hem erilerimizle stanbul da yan yana gelip konu tu umuzda Kilis Devlet hastanesi doktor ve hem irelerimizden hizmet ak yönünden sitayi le bahsetmekte, tek isteklerinin kadro takviyesi oldu unu belirtmektedirler. Bu konuda ümit ederiz, ilgililerin dikkati çekilmi tir. Ü zerinde ya ad m z vatan topraklar, asla kolay kazan lmam, uzun ve zorlu mücadeleler neticesinde bizlere emanet edilmi tir. Eldeki bir de eri korumak da en az kazanmak kadar zordur. Kilis teki kurtulu mücadelesi; en az di er vatan topraklar nda oldu u kadar çetin geçmi tir. Ancak Kilis in kurtulu u; kurtulu mücadelesinde mihenk ta hükmündedir ve al nmas gereken çok önemli dersler vard r. imdi geçmi i hat rlamak maksad yla elimizdeki eserden biraz geçmi e uzanal m; Birinci dünya sava n n kesin sonucu Kilis tedir. Türkiye nin mukadderat, en k sa yoldan çözülebilirdi. Çünkü Toros un ötesindeki bütün Osmanl topraklar n n can damar bu suretle kesilmi olurdu. Mare al Hindenburg gal kuvvetleri ve Kuvva-i Milliye neferleri Kilis in bu önemli konumunu bildikleri için buras çetin mücadelelere sahne olmu tur. Mücadele her zamanki gibi zor artlar alt nda geçmi tir. Hasan Kamil Demirba bu zor günlere ili kin olarak an lar nda unlar yazmaktad r: Meydanda silah yok, cephane yok! Sadece halk n milli gururunu ok ay p uyan k tutmaya çal l yordu. Birçok vatan evlad, ailesini, mai etini unutmu, mal n mülkünü sat p beraberinde sürükledikleri adamlar na silah ve cephane tedarik ediyor, onlara erzak yeti tiriyordu. Kilis li imkâns zl klar içinde mücadele verirken; Kilis in ekme ini yiyen Ermeni ler burada da rahat durmam lar. Kilis teki Ermeniler tümüyle ücret kar l Frans zlara yaz lm t r. Ermeniler Frans z n saf nda sava verirken; sava a kat lmayanlarda ajanl k ve provokatörlük yapm lard r. Ve hatta baz zay f tabiatl insanlar davalar ndan para ile döndürmü ler. Frans zlar bol bol paralar döküyor, vaatlerde bulunuyor, Kuvayi Milliye aleyhinde yalan dolu propagandalar yapt r yordu. Her türlü olumsuzluklara ra men Kilis te yak lan özgürlük me alesi sönmemi ; neticesi kurtulu olmu tur. Birazda Kilis Kuvva-i Milliye kumandan Polat beyden bahsetmekte yarar var. Polat Bey çok zeki ve gayretli bir insand. Halk sürekli uyan k tutmas n bilir, gerekli manevralar yapard. Aralar nda gev eklik ba göstermesinden çekindi i için bir defas nda Kuvva-i Milliye neferlerini toplay p onlara yemin ettirmi tir: Dinim ve memleketim için; malen, canen, bedenen çal aca ma, Frans zlar vatan m zdan ç karmak için her ne laz msa yapaca ma, vatana ihanet etmeyece ime, kötü kimselerle görü meyece ime, kimsenin i falat na kap lmayaca ma, tahriklerine uymayaca ma, Kuvvai Milliyenin her emrini seve seve ifa edece ime, u yan mdaki Müslüman ehitler huzurunda, önümdeki Kelam Kadime el basarak, Allah ma kar yemin ve art ediyorum. Vallahi, Billahi, Tallahi (Kilis Direni - Kurtulu ve sonras inasi Çolako lu) Görüldü ü gibi; galden kurtulu, kararl ve imanl insanlar sayesinde olmu, Onlarda her türlü olumsuzlu u lehimize çevirmeyi bilmi tir. Millet olarak Onlara çok ey borçluyuz. Kurtulu mücadelesinde eme i geçen bütün ehit ve gazilerimizi rahmetle an yor, ükranlar m z sunuyorum. Dedelerimiz, üzerine dü en tarihi sorumluluklar eksiksiz yerine getirdiler ancak, bizlerin tarihten ç kar lmas gereken önemli dersleri ç karabildi imizi söylemek çok sa k olsa gerektir. Çünkü dün topraklar m z i gal eden i gal güçleri, imdilerde AB üye ülkeleri olarak önümüze ç km, hem de kanla canla al nan topraklar m z üzerinde caka satmaktad rlar. Paray bast r p istedikleri yerleri sat n almaktad rlar. Siyasi iktidarlar olarak b rak n onlara kar tav r almay, onlarla en samimi ittifaklar kurmaktad rlar Allah cümlemize yeniden bir kurtulu mücadelesi verme lüzumunu göstermesin Âmin

7 K L S POSTASI K L S AKTÜEL EK M - ARALIK Hasat Zaman na Dikkat! Ziraat Odas Genel Sekreteri Deli, zeytin a ac n n uzun ömürlü olmas için hasad n zaman nda yap lmas na dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, Kilis te, Kas m ay sonu veya Aral k ay Kilis te, içerisinde Kas m hasada ba lanmas ay sonu gerekiyor. Baz üreticilerimiz hasat için veya Aral k ay içerisinde hasada ba lanmas gerekiyor. aceleci davran yor. Zeytini, ya l k ve sofral k olmak üzere 2 çe it olarak ele almal y z. Sofral k zeytin Kas m ay ba nda toplanmal. Kilis zeytini olarak tabir etti imiz zeytin ise, Aral k ay içerisinde hasat edilmeli. Zeytincilikte hasat dönemini en verimli ekilde kullanmak çok önemlidir dedi. Kahvalt n n Önemli Bir Parças Yesil Zeytin Özkar ve Uluk la Ailelerinin Mutlu Günü! BTP Kilis l Ba kan Alaiddin Özkar ve Zuhal Özkar' n o lu Fatih ile Mustafa ve Nuray Uluk la'n n k z Y ld z, muhte em bir dü ünle dünya evine girdiler. 31 Ekim 2012 Çar amba ak am Sayg l Dü ün Salonu'ndaki dü üne çok say da davetli kat larak, Özkar ve Uluk la ailelerinin mutluluklar na ortak oldular. Dü ün, orkestran n Türk Sanat Müzi i'nden seçme eserler seslendirmesi ile ba larken, daha sonra sahne alan Yusuf Yakut seslendirdi i birbirinden güzel ark larla misa rlerden tam not ald. Kilis Postas olarak Özkar ve Uluk la ailelerini kutlar, evlenerek dünya evine giren Y ld z ve Muhammed Fatih'e bir ömür boyu mutluluklar dileriz Kilis'te, yeni mahsul sofral k ye il zeytin sabah pazar nda kilosu 2-3 TL aras nda de i en yatla sat lmaya ba land. Köy Yollar nda Denetim Sabah pazar nda ki zeytin sat c lar, Kilis'te, Ekim ve Kas m ay içerisinde sofral k zeytinin piyasaya ç kt n belirterek, " sofral k ye il zeytine yo un ilgi var. Ye il zeytinin yan nda siyah zeytine de ra bet var. Ye il zeytin siyah zeytine göre daha erken yeti iyor. Kilis'te, ye il zeytin tatland r ld ktan sonra kahvalt sofras n süslüyor. Ye il zeytine kent d - nda ya ayan Kilisliler de yo un ilgi gösteriyor. So uk havalarda kahvalt larda sofray süsleyen zeytini Kilisliler, genellikle kendileri haz rl yor. Kilis'te, marketlerde sat lan zeytinlere pek ra bet gösterilmiyor. Ege taraf ndan getirilen fidanlardan yeti en ye- il zeytinin kilosu 2 TL'den sat l rken, Kilis yerli zeytin ye ilin kilosu ise 3 TL'den sat l yor dedi. Elbeyli Kaymakam Meral Uçar, yap m devam eden köy yollar nda incelemelerde bulundu. Kaymakam Meral Uçar, 2012 Y l Köydes çal malar n yerinde denetleyerek bilgiler alarak, Köydes kapsam nda, Elbeyli nin muhtelif köy yollar ndan olu an 7,9 Km 1. kat asfalt sathi kaplama çal malar n yerinde inceledi. Kaymakam Uçar, Bu amaçla hasarl olan yollar n onar lmas için ve köylülerin ula- mlar n sa layabilmeleri için elimizden geleni yapmaya ba lad k. Bütün köy yollar m z n stabilizesini k smen tamamlad k. Yap lacak yol çal malar m z yaz sonuna kadar devam edecektir dedi. Köy yollar n n yap lmas ndan dolay memnun olduklar n ifade eden köy muhtarlar, köy halk ad na çal malarda eme i geçenlere te ekkür ettiler.

8 08 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI K L S AKTÜEL Suriyeliler Evine Dönüyor May nl alan kullanarak yasa d yollarla Kilis'e gelip ikamet eden Suriyelilerin bir k sm, kendi talepleri üzerine minibüslerle ülkelerine gönderiliyor. Türkiye nin Suriye s n r na yak n bölgelerin Özgür Suriye Ordusu'nun yönetimine geçmesinden önce, sava tan kaçarak Kilis'e gelen Suriyeliler, ya ad klar köylerin ve ehirlerin muhali erin kontrolüne geçmesinden sonra, ülkelerine dönmeye ba lad. l Emniyet Müdürlü ü ile Kilis'teki mahalle muhtarlar taraf ndan yap lan çal ma sonucu tespit edilen Suriyeli mültecilere, ülkelerine gönderilmesi için ula m imkan da sunuluyor. Suriyeliler, yap lan i lemlerinin ard ndan minibüslerle Öncüp nar S n r Kap s 'na götürülüyor, buradan Suriye nin Esselame S n r Kap s 'ndan ülkelerine giri yap yor. FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE Kilis te Yemeni Tekrar Moda Geçmi te Kilis te bir hayli yayg n olan yemeniler, modern ayakkab sektörüne kar eski popülerli ini tekrar kazanmaya ba lad. mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar K L S POSTASI na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis te ürettikleri yeni model ve renklerdeki yemeniler ile her ya ta insan n ilgisini çekmeyi ba aran yemeni ustas Ahmet Özuslu, yemeninin art k günlük ya amda da rahatça kullan lmaya ba land n ifade ediyor. Kilis te geleneksel yemeni format ndan uzakla- arak üretilen yeni model yemeniler özellikle gençler aras nda bir hayli popüler olmaya ba larken, yemeni ustalar mü terinin iste- ine göre birçok renk ve modelde yemeni yapabiliyor. Fiyat ve kalite aç s ndan modern ayakkab lara göre daha avantajl olan yemenilerin, ayak sa l aç s ndan da birçok avantaj bulunuyor. Kilis te yemeniler, çe it ve kalitesine göre TL den al c buluyor. Gerçek deriden üretilen yemeniler, ayak kokusu yapmazken, s cak yaz günlerinde terlemeyi de engelliyor. Kilis te yemeninin, turistik bir ürün olmaktan ç k p, günlük ya amda s kça kullan lmaya ba land gözleniyor

9 K L S POSTASI K L S AKTÜEL EK M - ARALIK KALORi HESABI HER EY MiDiR? Meltem Hastanesinden Diyetisyen Rabia Gül Kepekçi obezite hakk nda bilinenlere farkl bir aç dan ele al yor. "Az ye, çok hareket yap; zay a" yönteminin tek ba na do ru olmad n söyleyen ünlü diyetisyen, fazla kilolardan kurtulman n yöntemlerini anlat yor. Kilis'te Nezle - Grip Vakalar Art yor Kilis'te Kas m ay ba ndan bu yana dengesiz seyreden hava s cakl klar n n, nezle ve grip vakalar nda art a neden oldu u gözleniyor. nsan metabolik ve fiziksel faaliyetlerle enerji tükettir. Ald m z g dalarla sa lad m z enerji miktar e er tüketti imiz enerji miktar ndan fazla ise obezite meydana gelir. Obezitenin en basit tan m budur. Ama acaba tek ey harcad - m zdan fazla almamaktan m ibarettir? Obezitenin bir çok sebebi vard r. Beslenme al kanl klar, hormonal yap, genetik yap, hareketsizlik, stres, ilaç kullan m obeziteyi ortaya ç karan en önemli etkenlerdir. Dolay s yla; Az ye, çok hareket yap; zay a! tek ba na do ru de ildir. Kilo ald r c sebepleri çok iyi bilip, hayat m z buna göre programlamam z gerekir. "Öncelikle Stress ile Ba a Ç kmak Gerekir" Stresle ba a ç kamamak, ki inin kendi kendisi ile bar k olmamas, güven eksikli i, güvensizlik, huzursuzluk, duygusal yönden doyumsuzluk insana kilo ald r r. Kendi bedeni ile bar k olmadan, diyet yaparak zay amaya çal an bir ki i hiçbir zaman sa l kl kilo veremez, hatta kilo al r. Yedi i her eyin kalorisini hesaplayanlar, elinde çizelge ta y p kalori hesab yapanlar, asl nda kilo vermekte en çok zorlananlard r. Beni, diyet dan anlar mla yapt m seanslarda izleseniz diyetisyen miyim yoksa psikolog muyum karar veremezsiniz. Bunu her zaman dan anlar m da ifade etmi tir. "Dengeli Beslenmek deal Kiloda Kalman n Yegane Yoludur" Obezitenin temelinde sa l ks z beslenme, ölçüsüz yeme al kanl klar yatar. Kilo vermek, u kadar gün diyet yapmak, u kadar kalori harcamak için spor yapmakla sa lanmaz. Burada unu çok iyi bilmeliyiz ki; sa l kl beslenmeyi bir al kanl k haline getirip, dengeli beslenmek ideal kiloda olman n yegâne yoludur. Ve de böylece sadece kilo vermeyi ba armakla kalmay z, verdi imiz kilolar yeniden almay z da. "H zl Yemek Kilo Ald r yor" nsan beyni, vücuttaki her organla oldu u gibi mide ile de ileti im halindedir. Mide ile beyin aras nda sinyal al veri i vard r. Bu al veri 20 dakikada bir gerçekle ir. Yani; mide beyine doygunluk hissini hemen yollam yor, 20 dakika sonra yolluyor. Yemek yiyen ki i, h zl bir ekilde yeme i lemini gerçekle tiriyor ve beyine sinyal gitmiyor. Tabi o zaman doyum hissine ula mad kça da yeme i lemi sürüp gidiyor. Yemekleri çok çi neyerek, biraz yava yiyerek ilk 20 dakikay bir geçirebilsek; yedi imizden çok az miktar yemek ile doyaca z. Geri kalan yemek sofrada, sa l m zda biz de kalm olacak. Acele ile fazla çi nemeden yuttu unuz yiyecekler kilo almam za neden olacakt r. Unutulmamal d r ki; besinler a zda ne kadar iyi çi nenirse midedeki sindirimleri de o kadar kolayla r ve iyi çi nemek çabuk doymay sa lar. "Yemek Aras nda S v lar Sindirimi Zorla t r yor" Yemek esnas nda al nan s v lar sindirim enzimlerini ve mide asitlerini seyreltir. Dolay s yla, besinlerin sindirimi zay ar. Mideden, yeterince sindirilmeden ba rsaklara geçen g dalar, ince ba rsakta bask yarat r, haz ms zl k hissi verir. Yemek boyunca içilen çok miktardaki su, kan ekerinin de h zla yükselmesine yol açar. Bu da vücudun insülin üretimini artt rarak obezitenin en büyük sebeplerinden birine yol açar ki; insülin yedi imiz g dalar n ya olarak vücutta stoklanmas n art r r. Su konusunda do ru olan yemek s ras nda az su içmek; illa içeceksek az miktarda l k çay vb. içecekler içmektir. Ve yine su konusunda yap lmas gereken yemek d nda, gün içinde bolca su içmektir. Bu midemize doygunluk hissi verip daha az ac kmam z sa layacakt r. Ba ka bir kötü al kanl m z; yeme e yo unla madan televizyon seyrederek, gazete okuyarak yemek yemektir. u net olarak gösterilmi tir ki; yo unla madan yenen yemekte tam sindirim sa lanamaz. Al n size bir kilo alma sebebi daha. imdi soruyorum size; yukar da bahsetmeye çal t m sadece birkaç küçük al kanl - kazanmadan, bahsetti im kötü al kanl klar b rakmadan ne kadar az yiyerek; kaç kalorilik diyet yaparak ya da ne kadar çok hareket yaparak ideal kilomuza ula abilir ya da kilomuzu koruyabiliriz? Türkiye nin Beyaz Ekran Kilis'te bir s n p bir so uyan havalar hastal klara davetiye ç kar rken, özellikle nezle ve grip gibi vakalarda art oldu u dikkatlerden kaçm yor. Kilis'te son haftalarda bu tür ikayetlerle sa l k ocaklar ve hastanelere ba vuru yapan hasta say s n n yükseldi ini belirten yetkililer, vatanda lar n bu tür havalarda kendilerine ve beslenmelerine azami dikkat sarf etmeleri gerekti i noktas nda uyar yor. Kasaplar Denetleniyor Kilis Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri taraf ndan, kasap dükkanlar denetlendi. Kilis Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, kasap denetimleri s ras nda kaçak yollarla kesildi i anla lan yakla k 50 k et ele geçirilirken, açma ve çal t rma ruhsat olmayan iki i yeri için de tutanak tutuldu. Kilis Belediyesi zab ta müdürlü ü ekipleri insan sa l n korumak ve kaçak et kesimine izin vermemek amac yla periyodik olarak yap lan kasap denetimleri s ras nda be i yerinde yakla k 50 k kaçak yollarla kesildi i anla lan ete imha edilmek üzere el koyarken, cezai i lemlerin yap lmas için tutanak tutuldu. Ayr ca denetimler s ras nda i yeri açma ve çal t rma ruhsat bulunmayan yeni aç lan iki i yerine de ruhsat almas için süre verildi.

10 10 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI SLAM Hac Arafattır Hac Arafatt r buyurmu tur Resul-i Ekrem (s.a.v.) Da ta bir arazidir Arafat, ancak sevilmi ve seçilmi bir mekand r. ir mah er yerini and ran Arafat meydan nda milyonlarca Müslüman beyazlar içindedir. Adeta kefenini giymi nefisler, Allah n r zas için bir aradad r... zar ve rida dünyan n terki, Cenab- Hakk n huzuruna var n ifadesidir. Makam, mevki, s fat, rk, dil ayr m olmadan herkes Cenab- Hakk n huzurunda e ittir. Herkes kuldur ve duaya, himmete muhtaçt r. Arafat ta ö le ve ikindi namazlar cem edilerek k l nd ktan sonra akam namaz na kadar süren o büyük andad r s ra. Âdeta perdeler kalkm ve sen Allah n huzurundas n. Allah m dedikçe buyur kulum dendi inin hissedildi i anlard r, Arafat çad rlar nda geçen k sa zaman... slam n be art ndan birisi olan haccetmek, kelime manas olarak ziyaret demektir. st lahi manada, mukaddes olan belirli mekanlara yap lan farz ziyaretlerdir. Haccetmek, esas olarak Beyullah a Allah n evine konuk olmakt r. brahim peygamberin o lu smail peygamberle beraber Cenab- Hakk n emriyle in a etti i Kâbe nin tavaf yaparlar. Gaye tektir: Cenab- Hakk n r zas.. Kâbe, bir tecelligâht r. Bir an dahi durmaks z n devam eden tavaf seyredenleri kendine hayran b rakan bir görüntüdür. Atomun çekirde inde ba layan dönü, semada galaksilerin yörüngesinde devam eder. Kabe deki yans mas yarat lan n Yaratan arama seferberli idir. Varl k alemi devam etti i müddetçe her dem Allah anma seferberli idir. Bu aray s ras nda tecellilere mazhar olan insan n key ne ise diyecek söz yoktur. Alem kar la t r l ndan çok küçük olan insano lu, bir anda aleme s maz olur, kainattan büyük hale gelir. Çünkü Allah ona tecelli etmektedir. Bu tecellilerin sahibi olan insan büyük bir zenginlik elde eder. Gerçek kulluk, as l hürriyet de bundan sonra ba lar. O ilahi zevkelere mazhar olmakt r hürriyet... Buyüzden Kabe yi gören Hz. OPeygamverin misa ri olanlar birdaha ondan ayr lamazlar. Tekrar bulu man n hasreti ile yan p durmalar n n sebebi ya anan manevi hazd r. Yoksa insan n hayvani arzular n n pe inden gitmesi onu tatmin etmemektedir. Bu hali ile insan bir esidir ve mutlu olmas na imkan yoktur. Ne mutlu Beytullah ta gerçek mutlulu u yakalam, as l hürriyeti tatm bahtiyar müminlere... Arafat ta vakfeye durulmas, Safa Merve aras nda say müzdelife de küçük vakfe, Mina da eytan ta lama hacc n di er menâsikleridir. Kabeyi gören, Hz. Peygamberin misafiri olanlar bir daha ondan ayrılamazlar. Prof. Dr. Haydar Baş (Hac Arafattır Kitabı)

11

12 12 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI S YASET Filistin Kimsesiz Kald Suriye nin gücünü kaybetmesi, Filistin in de ma duriyeti demektir Filistin de akan her müslaman kan nda Türkiye nin de mesuliyeti vard r Katliam Seyrediliyor... Türkiye hükümetinin aidiyet duygusunu tam devreye koymas gerekmektedir. 0 dan fazla Müslüman n hayat n kaybetti i ve yüzlerce ki inin yaraland srail sald r lar hakk nda dünyadan ve Türkiye den çe itli beyanlar gelmektedir. ABD srail in savunma hakk oldu unu vurgulayarak, bu sald r lar kendileri aç s ndan me rula t rm t r. Türkiye de ise, siyasi kanattan srail i ele tiren sözler ve katliam n sona ermesine yönelik ç k lar geldi. Ancak bu ç k lar Müslüman Filistin in kurtulu una yeterli olmayacakt r. Zira Türkiye, Filistin konusunda her zaman onun yan nda söylemlere yer verse de iliyatta ABD ve srail in yan nda olmu tur. Varl n devam ettirmeye yönelik savunmalar halen, illegal bir terör örgütünün faaliyetleri olarak de erlendirilmektedir. Dikkat edilirse Türkiye nin bugün sürüklendi i halde budur. Yar n düzenli bir ordudan mahrum kalan Türkiye nin kaderi her gün varl n koruyabilmek için dü man na sapan ta lar ile mukabele eden Filistin in kaderi olacak. Zira sizin bir silahl gücünüz yoksa bu kaderi ya amaya mecbursunuz. Filistin, Türk devletinin Suriye de kaybetti i prestiji srail e kar belirleyece i tav rla tekrar kazanabilir. Türk hükümetinin Filistin olay nda aidiyet duygusunu tam devreye koymas ; mazlum, ma dur ve mahkûm Filistinlilere sahip ç kmas ile mümkündür. Olay n ba ka bir boyutu da Türkiye nin Suriye ye olan yakla m ile ilgilidir. Türkiye sürekli olarak bu kulvara sürüklenirken, bütün bunlar seyreden siyasetin ve kamuoyunun bu olaylardan ders ç karmamas dü ündürücüdür. Yap lmas gereken birilerinin telkin ve tavsiyesi ile Türk Silahl Kuvvetleri ne ve mensuplar na tav r belirlemek de il, Türk milletini ve devletini koruyabilecek iktidara ve de güce kavu turmakt r. Suriye, Filistin dahil bölgedeki Müslüman ülkelerin hamisi konumunda idi. Bu sebeple sald r lar n n ba lang c nda lebbeyk Esad feryatlar Filistin sokaklar ndan yükselmi ti. Bugün Suriye nin gücünü kaybetmesi, Filistin in de ma duriyeti demektir. Onun bu noktaya gelmesinde lli deste i devam eden Türkiye nin bu aç dan da mesuliyeti büyüktür. Siyaset bugüne kadar kaybettiklerini bu tav rla geri alacak, ma dur ve mahkûm Filistinlilere sahip ç kmakla da bu insanlar n dualar n kazanacakt r. Prof. Dr. Haydar Ba

13 K L S POSTASI SLAM EK M - ARALIK Alevi-Sünni Ayr m Büyük Bir Oyundur Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen Uluslararas Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda yapt kapan konu mas nda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Müslümanlar n öz ailesidir. Allah' n ve Resulü'nün tavsiye etti i, Allah' n sevdi i, peygamberin kucaklay p gönlüne bast ailenin ad d r. Kimdir bu? Ba ta Allah Sevgilisi, iki Hz. Fat ma anam z, üç mam Ali Efendimiz. Ehl-i Beyt'te s ralamay biliyor musunuz? Ba ta Ali de il, Hz. Fat ma'd r. Hz. Fat ma'd r, Hz. Ali'dir ve Hz. Hasan'd r, Hz. Hüseyin'dir" dedi. Kurtulu adresi Ehl-i Beyt'tir Ehl-i Beyt'in kurtulu un adresi oldu unu söyleyen Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir" dedi. BTP Genel Ba kan unlar söyledi: "Hz. Peygamber, Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Kim bu gemiye binerse kurtulu a erer. Kim binmedi helak olup gider, buyurmu tur." Ehl-i Beyt Canl Kuran'd r Kuran' n nas l ya anaca konusunda Ehl-i Beyt'in örnek al nmas gerekti inin alt n çizen BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba öyle konu tu: "Bir insan n Kuran' nas l ya ayaca- m, sorusuna verece i cevap, Ehl-i Beyt'in ya ant s d r. Allah' n Resulü, "Size iki emanet b rak yorum; biri Allah' n kitab Kuran di eri benim Ehl-i Beyt'imdir" buyuruyor. Yani, Kuran' biz nas l ya ayaca z? Muhammed Aleyhisselam'dan Ehl-i Beyt'ten gördü ümüz gibi Namaz nas l k laca m? Resullullah nas l k l yorsa O'ndan nas l görüyorsak o ekilde. O'nu göremedin kimi gördün? Hz. Fat ma'y. Aynen Hz. Muhammed'i (SAV) görmü gibisin. Kimi gördün? Hz. Ali'yi. Aynen Hz. Muhammed'i (SAV) görmü gibisin. Hz. Hasan' gördün. Aynen peygamberi görmü gibisin. te onlar Kuran' n canl örnekleridir." Alevi-Sünni ayr m büyük bir oyundur Alevi Sünni ayr m n n büyük bir oyun oldu unu belirten Prof. Dr. Haydar Ba, "Alevilik Ehl-i Beyt'i sevmekse ben de Aleviyim" dedi. BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba öyle konu tu: "Bizim asl m z am'd r. Biz aml y z. Bize amiler derler. Benim neslin de hem Hz. Hasan hem Hz. Hüseyin sülbündendir. E er bunun ad Alevilikse ben bunun daniskas y m. E er Hz. Muhammed'in davas n, sanca n mam Ali'nin bayra n, sanca n ta maksa ben Aleviyim. Ama ben öyle Aleviyim ki, benim Alevili im Hz. Ebu Hanife'nin Alevili i, mam a- i'nin Alevili i, Ahmet Bin Hanbel'in ve mam Malik'in Alevili i'dir. Arkada lar bunlar aras nda hiçbir fark yok. Ama öyle bir devre yapt lar ki, sanki iki ayr dünya, iki ayr kitap, iki ayr me rep varm gibi tevhit içinde olan Müslümanlar birbirine dü man ettiler, siyasi rantlar n ço altabilmek, rahatlar n geli tirebilmek için Müslümanlar birbirine k rd rd lar." Hac Bektâ - Veli Genelkurmay Ba kan d r Anadolu'nun slamiyetle tan mas nda büyük eme i olan Hac Bektâ - Veli de Prof. Dr. Haydar Ba ' n konu mas nda geni bir yer tuttu. "Hac Bekta Anadolu'nun Genelkurmay Ba kan 'd r" diyen BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba, "Hac Bekta maneviyatta da genelkurmay ba kan maddiyatta da genelkurmay ba kan d r. Hac Bektâ - Veli Anadolu'ya geldi inde O'nu orada kimler kar l yor biliyor musunuz? Hepsi e k ya olan Türkmen Türkleri. slam'dan hiç haberleri yoktu. Hac Bektâ - Veli ne mübarek bir adam, oturuyor keramet, kalk yor keramet. slam' tebli ediyor ve o e k ya sürüsünden müthi bir dervi ordusu haz rl yor. 30 bine yak n Türkmen Türkünü dervi ediyor. Bunlar Anadolu'ya yay l yorlar. Anadolu yaylas nda her gittikleri yere Allah, Muhammed ve Ali sevgisini yay yorlar. Anadolu öbek öbek, ko a ko a slam'a giriyor, Müslüman oluyor." Çocukluk y llar m zda mahalledeki çocuklar aras nda ya anan sözlü at malar ve yer yer kavgalarda söylenen bir veciz söz vard. Ya anan arbedeye göre veciz söz gibi gelirdi bana. Ya ça kendinden küçük çocuklara efelenen haylaz gençlere, kavgay aralamaya çal an ya olgun abilerimizin söyledi i u söz hep akl mdad r: Gücünüz bu küçük çocuklara m yetiyor. Kilis Semalar nda alçaktan uçu yapan F 16 Sava uçaklar m z görünce ben de ayn eyi söylüyorum. Gücünüz Suriye ye mi yetiyor. Hizbullah Lideri Nasrallah n Suriye de Müslümanlar öldürülsün diye bütün silahlar gönderiyorsunuz. Ama dünyan n gözü önünde srail taraf ndan katledilen büyük küçük, çoluk çocuk Av.Mehmet Galip Akda Gazze üzerinden Suriye ve mral kamu aj erkek kad n kimseye en ufak bir faydan z yok diyor. Evet, bu zulme katlanmak kadar zor bir ey olmasa gerek. Peki, Gazze de ya anan katliama yap labilen nedir? Sadece televizyon ekranlar n kar s nda sert demeçler. Yaraya merhem oluyor mu? Ist rab artt rmaktan ba ka hiçbir i e yaram yor. Bütün kameralar srail Katliam na çevrilmi ken Türkiye yi idare edenlerin tilini ate ledi i Suriye de kan akmaya devam ediyor. Suriye de kan akmaya devam ederken Gazze katliam acaba Türkiye de siyasette at lan hangi ad mlar kamu e ediyor. Ortado u da kurulan Büyük Kürdistan devletini temsil etmek isteyen mral sözüm ona açl k grevlerine do rudan müdahale ederek Barzani nin gölgesinde kalmayaca n aç k bir ekilde dile getirdi. Bu husus Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ndan da kabul gördü. Bu da unu gösteriyor ki Hükümet idare gücü ve kuvvetini ba kalar ile payla may kabul etmi demektir. Karga a, kaos ve terör üzerinden herkes bir ekilde nemalanmaya devam ediyor. mral hapisteyim ama ben de Büyük Kürdistan hakk nda söz sahibiyim dedi. Bir yandan müzakereler devam ederken ehit cenazelerinin kap lar çalmaya devam etmesi bunu gösteriyor. Dünyay kan gölüne çevirenler bir ta la bir kaç ku u vurmaya devam ediyorlar. Kimisi koltuk sevdas na, kimisi hapisten kurtulmak için, kimisi de uç be kuru luk ihaleleri sekteye u ramas n diye haks zl klar kar s nda susmaya devam ediyor. Bana dokumayan y lanlar ya amaya devam etsin derseniz o y lanlar veya o y lanlar n yavrular bir gün mutlaka gelir sizi bulur. Siz onlar bulamadan. TÜRK YE N N V ZYONU

14 14 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI YA AM BiZE SALDIRANLAR ME ER YEZiD BiLE DE il, HAÇLININ TETiKÇiLERiYMi Berlinde yapt m z Ehl-i Beyt sempozyumu görünen o ki, amac na ula m t r. Ehl-i beyt mayas tutmu tur ki Avrupa dan sesimiz ülkemize ula m ve bu mayay bozmaya çal anlar ürkütmü tür. Ehl-i beytin birlik paydas oldu u ve slam aleminin yeniden dirilmesine vesile olaca tezimiz do rudur. Zira, anadolunun da slamla mas n n kayna Ehl-i Beyt p nar bugün avrupan n göbe- inde feyz ve muhabbet kayna- olmu tur... On muharrem gününe denk gelen sempozyumda, siyasi geli melere de de inmi ve " esad, bugün hz.hüseyin rolün dedir" diye ifade etmi tik. Ekinleri ye erten nisan ya murunun y lan n gözünü kör etmesi gibi, cenab hakk n rahmetinden mahrum baz çevreler, bu ifadelerimizi ahsi ve dünyevi ihtiraslar önünde engel görmü olacaklar ki, internet ortam nda, ilmi bilgiden, mesnetten ve ahlaki erdemden yoksun bir ekilde ele tirmeye kalkm lard r. Ehl-i beyte s rt n dönen slam dünyas n n ga et örne ini gördü ümüz bu ah slar, maalisef hüseyni mant kavrama olgunlu undan o kadar uzakt rlar ki, esad ile hz. Hüseyin i neden bu devirde bir arada zikretti imizi dahi anlayamam lard r. mam Hüseyin, kendi hakk olan hilafete lay k olmayana kar k yam etmi, kan yla verdi i mesaj islamdaki sapmalara kar ilk silahl direni örne i olmu tur. Esad n temsil etti i islam co rafyas bugün küfrün kar s nda ku atma alt ndad r. Esad n ilistin davas na ve Hizbullah a verdi i destek, islam n hristiyan bat ya kar verdi i mücadeleye destektir. Bu gerekçe ile haçl n n ku atmas na kar devletinin devam n, milletinin bütünlü ünü müdafaa maksad ile yapt her ey, iman küfür mücadelesi için de de erlendirilmelidir. Yani esad, halk n koltu undan olmamak için öldüren bir diktatör de il, devletini ve milletini korumaya çal - an bölgede slam dininin hamisi konumundaki roldedir. Bizim, "Esad Hz.Hüseyin rolündedir, derken kast etti imiz budur. Yoksa, imam Hüseyin kimseyi öldürmedi,esad öldürüyor gibi s bir yakla m, Ehl-i Beyte cenab hak taraf ndan yüklenen misyondan, Hüseyni mücadeleden ve k yam mant ndan çok uzakt r. Kald ki imam Hüseyin (as) in mübarek babas, imam ali efendimiz, kat ld her sava ta onlarca kafiri öldürmü ve hz. Peygamberin, "ali gibi evlat,zülfikar gibi k l ç olmaz" methiyesine mazhar olmu tu. Bu yanl ve s bak aç s n n hz.hüseyin ismini kullanmalar konusunda gelince: Ehl-i beyt külliyat ve sempozyumlar ile yapmak istedi imiz, i te bugün mesnetsiz iddialar ile üzerimize gelmeye çal an çevrelerin oyununu bozmakt ve biz bunu ba ard k. Zira, sempozyumun ard ndan " çamur at izi kals n" mant ile kaleme al nm ifadelerin sahipleri, rak da bir buçuk milyon insan katledenlere ve 60 bin kad n n namusunu kirletenlere destek verenlerdir. Afganistan da, Pakistan da ABD nin tetikçili ine soyunarak, milyonlarca müslüman n vebalini boyunlar nda ta yanlard r. Bugün, Suriye de akan kan n as l müsebbibi bizden yani ehl-i beyti dava edinenlerden rahats z olan bu çevrelerdir. Suriye muhalefeti, s radan insanlardan olu mam t r. Suriye muhalefeti, y llarca e itim alm, son model silahlarla donanm ki ilerdir. Çapulculardan olu an bu Suriye muhalif güçleri, halk n deste ini arkas na alm me ru esad hükümetine kar d r. S radan bir insan n uçaksavar topu ya da havan kullanmas söz konusu olamayaca na göre bu insanlar ba ka ülkelerde e itim alm lard r ve me ru hükümeti devirmek gayretinde olduklar için teröristtirler. Ehl-i beyt sevdal s bizleri, internet ortam nda ak llar nca karalamaya çal anlar, i te bu muhali eri beslemi, e itmi ve Müslüman karde inin kan n ak tmaya yollam t r. Öyleyse, bu pis oyuna alet olanlar, destek verenler için kimse masum diyemez. Esas katil bunlard r. Üstelik, Ga et dalalet, ihanet ve hatta sap kl k içinde olan bu muhalif hareketin ba ndaki lider ABD nin atad bir h ristiyand r, müslümanlar ehit eden bir haçl d r. K saca bunlardan yezid bile olmaz. Savunduklar ve destekledikleri muhalif hareket haçl n n tam kontrolünde, bunlar yezid i geçmi,mescid i d rar tetikçileridir. Bizi Hz. Hüseyin i incitmekle itham edenler, hr st yan fitne ekibinin Müslüman gözüken münaf k tetikçileridir. Bugün esad ile olan dava, ABD ye ve srail e hay r dedi i içindir. Ortado u co rafyas nda tezgahlanan bu BOP projesine dur diyebildi i içindir. Elhamdülillah, biz de Hüseyni mant kla hareket ettik ve bat l n kar s nda dik duru umuzu hangi gerekçe ile olursa olsun bozmad k. Biz de t pk imam Hüseyin gibi tek bir masumun kan n ak tmad k. Can, mal, namus güvenli inin teminat olduk. Biz de t pk imam Hüseyin gibi, bat la ba e medik, ram olmad k. Oysa,internet ortam nda bize laf etmeye çal anlar, bugün deccalin saf ndad r. Onun rolüne soyunmu lard r. Yapt m z çal malarla ahrette mutlaka imam Hüseyin efendimiz ile beraber olaca z. Ve yine inan yoruz ki, deccalin saf nda ve rolünde olanlar da ahrette deccalin yan nda olacaklard r. Allah bizi deccalle beraber olanlar n errinden ve ak betinden korusun. Prof. Dr. Haydar Ba

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi,

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı