Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen"

Transkript

1 Özkar ve Uluk la Ailelerinin Mutlu Günü! Sayfa 7 de TÜRKiYE AKREBiN KISKACINDA Gündeme ili kin çarp c kö e yaz lar ve ara t rma haberleri ile takipçi say s n her geçen gün daha da artt ran Kilis Postas yazarlar m zdan Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile Suriye Türkiye ili kileri hakk nda bir röportaj gerçekle tirdik DA SAYI:9 EK M - ARALIK 2012 F YATI: 1 TL Müslüman Müslümana K rd r yorlar Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen Uluslararas Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda yapt kapan konu mas nda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Müslümanlar n öz ailesidir. Allah' n ve Resulü'nün tavsiye etti i, Allah' n sevdi i, peygamberin kucaklay p gönlüne bast ailenin ad d r. Kimdir bu? Ba ta Allah Sevgilisi, iki Hz. Fat ma anam z, üç mam Ali Efendimiz. Ehl-i Beyt'te s ralamay biliyor musunuz? Ba ta Ali de il, Hz. Fat ma'd r. Hz. Fat ma'd r, Hz. Ali'dir ve Hz. Hasan'd r, Hz. Hüseyin'dir" dedi. Sayfa 13 de PROF. DR. HAYDAR BA IN KALEM NDEN HAC ARAFATTIR lim, kir ve gönül adam Prof.Dr. Haydar Ba tan HAC ARAFATTIR eserini sizlerle payla yoruz. 10 DA U ur KEPEKÇ Arap Bahar n n Alt ndaki Gerçe i Gördünüz mü? Sayfa 2 de Nejat TA KIN Kilis Hastaneleri Kilisli Hastalara Uzak Duruyor Sayfa 6 da Alaaddin ÖZKAR Yahudiler vuruyor, biz ne yap yoruz? Sayfa 19 da Av. Galip AKDA Gazze üzerinden Suriye ve mral kamu aj Sayfa 13 te Yusuf YAKUT A la, Matemdir bu gün Yeni Belediyeler Kanunu Yavuzlu'ya Yaramad Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. 4 TE S n ra Takviye Devam Ediyor Sayfa 14 TE Muzaffer Kepekçi Hakk n Rahmetine Kavu tu Suriyeliler Evine Dönüyor U ur ELHAN Do ruyu güzeli ara bulursun Dr. Ali Bestami KEPEKÇ Ölmek de ildir hayat m z n en mü kil i i Mü kil odur ki ölmeden evvel ölür ki i Mehmet nekçio lu Sayfa 21 de Sayfa 8 de Sayfa 20 de Siz kime yard m ediyorsunuz? Sayfa 14 te Sayfa 2 de Kilis in Kurtulu u Milli tarih uuru eski nesillerdeki gibi kalmasa da, kurtulu günleri münasebetiyle, sembolik de olsa hat rlanmaktad r. Sayfa 8 de Sayfa 6 da Selim Baytürkmen Güne Bizim Ama! Sayfa 15 de Behiye nekçio lu Mülteciler de Pi man Sayfa 7 de

2 02 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI GÜNCEL U ur Kepekçi Arap Bahar n n Alt ndaki Gerçe i Gördünüz mü? Zeytin'de Bu Y l YOKLUK YILI Kilis ve yöresinde Kas m ay içerisinde ba layan zeytin hasad n n Aral k ay n n ortas na kadar sona ermesi bekleniyor. slam co rafyas nda ba lat lan, eytana pabuç b rakt racak kadar sinsi ve bir o kadar da kalle çe düzenlenen deccal fitnesi Arap bahar aldatmacas n n alt ndaki gerçek meydana ç km t r. slam dünyas kendi içinde paramparça edilmi, halklar birbirine dü man edilmi, karde karde i katletmi, topraklar ve kaynaklar tarumar edilmi, velhas l herkes kendi derdi ile ba ba a b rak lm, böylece ça lar n fitnesi ve katili srail in önündeki bütün engeller kalkm t r. srail için Müslüman kan ak tmak, i gal etmek, topraklar na toprak katarak büyümek ve güçlenmek için bundan daha elveri li bir zaman olamazd. Ve bu f rsat da hiç kaç rmad. Görünen o ki zaten ABD nin deste ini arkas na alm. Obama seçimden önce bu sözleri vermi olmal ki seçimden hemen sonra srail vakit kaybetmeden harekete geçerek Gazze yi vurdu. Gazze yi vurur vurmaz da ABD gereken deste i vermekte gecikmedi; srail in kendini savunma hakk vard r. Filistinlinin s k t nda kaçacak ve s nacak bir liman olan M s r n eli kolu ba lanm küresel güçlerin emri alt na girmi, iç kar kl kla u ra makta. Libya da karde kan dökülmekte, a iretler ülkeyi kendi aralar nda payla man n pe inde, dünyaya kafa tutacak bir Kaddafi de yok art k. Arkalar nda da lar gibi duran bir Suriye yok, kendi içindeki hainleriyle u ra makta, her gün oluk oluk karde kan akmakta, parçalanmaktan korunmaya çal makta. Arap bahar n n hamisi Türkiye ise ABD nin merhametine s nm, politik mesajlarla olay geçi tirmektedir. Cumhurba kan Abdullah Gül; ABD nin de üphesiz ki srail i ikaz etmesi herkes taraf ndan beklenmektedir mesaj vererek adeta havanda su dövmekte... Ba bakan telefonla Obama ile görü ece im mesaj n vermekte; kimin ad na oldu u belli olmayan bir diplomasi trafi i sürmektedir ABD den Türkiye ve M s r dan Hamas a bask yapmas emri gecikmiyor. Bu arada srail b rak n havadan füze ve bomba atmay, bas na yans yan haberlere göre kara harekât na dahi haz rlanmaktad r. Arap bahar aldatmacas yla oyuna gelen ve kendi içinde paramparça olan slam dünyas art k srail için tehdit olu turmamaktad r. Kendinde, istedi i zaman istedi ini yapabilecek gücü bulmu tur. imdi Arap bahar ile slam dünyas n n ve srail in bu hale gelmesinde eme i geçenler ellerini vicdanlar na koyup bir muhasebe yaps nlar bakal m. Yataklar nda rahat uyuyabilecekler mi? En önemlisi de yar n huzur mah erde Allah a hesab n verebilecekler mi? Kilis ve yöresinde Kas m ay içerisinde ba layan zeytin hasad n n 15 Aral k tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Kilis'te güne li havalar n hüküm sürmesi üzerine zeytin üreticileri, zeytin hasad için zeytin bahçelerine giderek, hasada ba lad. K ba lamadan önce zeytin üreticileri zeytin bahçesindeki mahsulünü toplarken, önceki y llara oranla rekoltenin dü ük olmas bekleniyor. Zeytin üreticileri, bu y l zeytin de yok y l oldu unu belirterek, " geçen y la oranla zeytin üretimi bu y l fazla olmayaca n tahmin ediyoruz. Geçen y l zeytin çok oldu u için zeytinya n n kilosu 5 TL'den sat l yordu. Bu y l ise yatlar n 6 TL olaca n tahmin ediyoruz" diye konu tular. S n ra Takviye Devam Ediyor 5. Z rhl Tugay ndan gönderilen araçlar, Suriye s n r nda bulunan Martavan 1. Hudut Taburu'na ba l s n r birliklerine konu land r ld. Gaziantep 5. Z rhl Tugay 'ndan yola ç kan askeri konvoy, geni güvenlik önlemleri alt nda Kilis'e getirilerek, çevreyolundan Suriye s n r na s f r noktada bulunan Martavan 1. Hudut Taburu'na ba l s n r birliklerine yerle tirildi. Konvoy içerisinde 2 tane z rhl araç, sivil plakal TIR'lar n üzerine yüklenmi bir ekilde getirilirken, 1 TIR da da cephane oldu u bildirildi.

3 K L S POSTASI GÜNCEL EK M - ARALIK Gündemimiz Yo un... Editörden I Yay n hayat na ba lad günden itibaren ilkeli ve do ru habercili i kendine rehber edinen Kilis Postas Gazetesi yeni yine dopdolu bir gündemle tekrar kar n zda. Bu vesileyle herkese merhaba diyoruz. Ülkemizde cereyan eden olaylar çok h zl bir süreçle ya anmakta, bu süreç içerisinde Kilis imiz önemli bir yer te kil etmektedir. Geçmi te ülkenin kurtulu u içerisinde çok önemli bir görev üstlenen Kilis imiz maalesef bu seferde kom umuz Suriye nin ba na örülmek istenen i gal sürecinde önemli roller üstlenmi bir durumdad r. Ülkemiz siyasi iktidar n üstlendi i BOP görevinin bir gere i olarak küresel güçlerin piyonu konumuna sürüklenmi, kom- umuzun iç i lerine müdahale edilmi, muhali ere kucak aç lm, cephe gerisinde adeta Suriye ordusuna kar bir cephe de Kilis te olu turulmu, lojistik desteklerle iç sava adeta körüklenmeye çal lm t r. Endi emiz odur ki; Ya anan bu süreç pek hayra alamet de ildir. çerisinde bulundu umuz ay ayn zamanda hicri y l ba lang c olan Muharrem ay d r. Bu ay içerisinde cereyan eden ve Müslümanlar n yüre ini yaralayan Kerbela hadisesi y ldönümü dolay s yla Ehl-i Beyt taraftarlar matem merasimleri tertiplemi, Ehl-i Beyt e olan sevdalar n tazelemi lerdir. A ure günü ibadetler yap lm oruçlar tutulmu, a ure tatl lar da t lm t r. Bildi iniz gibi 7 Aral k Kilis imizin kurtulu unun y ldönümüdür. Hem erilerimizin kurtulu bayramlar n kutlar, vatan topraklar m z n bir daha i gal yüzü görmemesini yüce Allah tan niyaz ediyoruz. Biri birinden de erli yazarlar m z taraf ndan ülke gündemine farkl yorumlar ve do ru çözüm önerileri gündeme getirilmi, vatanda lar m z n farkl konularda do ru bilgiye ula mas için ekip olarak elden gelen gayretler esirgenmemi tir. Kilis postas yay n kurulu olarak yeni say m z sizleri ula t rman n hakl gururunu ta yarak daha sa l kl ve daha mutlu günler dileriz. Kilis'te Arapça lanlar Dikkat Çekiyor Art k, Kilis nüfusunun dörtte birini Suriyeliler olu turuyor. Dükkanlarda Arapça da konu ulmaya ba lad. Arapça ilanlar, tan t mlar art k günlük hayat m z n içine girdi. Foto rafa dikkatlice bak nca göreceksiniz, asl nda asfalt bir yol buras. Yoldan geçen vas talar n a rl ile mi asfalt çatlam, yoksa asfalts z oldu u için mi yol çatlam? Sebep ne olursa olsun bu yol bu ehre yak m yor. Konteyner kente milyonlarca dolarlar n harcand bir ehir buras. Suriye taraf ndan gelenlerin ve gidenlerin ilk u rak yeri serhat ehir buras. Bütün bunlar dikkate al nmal. Sonra unu da söylemeden geçemeyece iz. ehrin Gaziantep taraf ndaki giri ç k asfalt da de il. Kilit ta lar yla örülmü vaziyette. Acaba bu tercih kime ait? Bunu da vatanda merak etmiyor de il. Kilis Postas 'na okuyucular taraf ndan gönderilen bu sorular bizde ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Konteyn r kent, pasaportlar ile gelenler derken, Araplar n rakam imdilik 20 binin üzerinde. Ancak geli melere bak l rsa bu rakam daha da artacak. Arzumuz bu insanlar n bir an önce memleketlerine dönmesi. Her ne kadar Suriye'de sava da olsa Araplar n, gözleri de gönülleri de memleketlerinde. çlerindeki bir k s m az nl ç kartt m zda sava ma duru hallerini görmek mümkün. Kurban Bayram esnas nda Kilis'e pasaportlar ile gelen Suriyelilerin pek ço unun bayram memleketlerinde geçirdi ini gördük. Ya anan iç sava n bir an önce biterek Suriyeli kom ular m z n evlerine barklar na dönmelerini arzu ediyoruz. Bu Foto rafta Dikkatinizi Çeken Nedir? Gördü ünüz resim kurban bayram nda çekildi. Yer Murtaza Caddesi, yani ehrimizin en müstesna yerlerinden biri! Kan Merkezi Binas n aat Ba lad K z lay Kan Merkezi binas n n 2013 y l May s ay nda tamamlanarak hizmete aç lmas bekleniyor Islahiye Caddesi üzerinde yapt r lan K z lay Kan Merkezi binas n n in aat h zl bir ekilde sürerken, binan n 2013 y l May s ay nda tamamlanarak hizmete aç lmas bekleniyor. Hay rsever i adam Mehmet Turan Üstünda taraf ndan yapt r lan binan n tamamlanmas yla birlikte, modern bir binada hizmet verilece i bildirildi

4 04 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI GÜNCEL Yeni Belediyeler Kanunu Yavuzlu'ya Yaramad Yeni Belediyeler Yasas ç kar lmak için haz rlanan kanun tasar s yla 13 büyük ehir kurulurken, ayn tasar n n geçici 2. maddesi ile birlikte nüfusu 2.000'in alt nda olan 559 belde belediyesi kapat lmaktad r. Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. Yeni Belediyeler Yasas ile nüfusu 2000 in alt nda olan belde belediyeleri köy yap lacak. Bu i lem yap lacak olan Kilis Merkezine ba l Yavuzlu Beldesi de nüfusunun olmas ndan dolay 27 Ekim 2013 tarihinde yap lacak yerel seçimlerde köy olarak sadece muhtar n seçecek. ilk mahalli genel seçimlerde geçerli olacakt r. Bu yasa ile belediyeleri kapat l p köy olan beldelerin personeli ise il özel idarelerine devredilecek. Kanun tasar s n n ekinde belirtilen 559 belde belediyesi, 30/06 s n r olan ba ka bir belediyeye mahalle olarak kat lacak. smi geçen belde belediyeleri, Kanunun yay mland tarihe kadar 5393 say l Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birle me veya kat lma yoluyla nüfusunu 2000'in üzerine ç karan belediyelerin tüzel ki ilikleri korunacak. Kilis'te Yem Bitkisi Üretimi Geli tiriliyor Kilis'te "Yem Bitkisi Üretimini Geli tirme Projesi" kapsam nda Musabeyli Dorucak Köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde çiftçilere yem bitkisi tohumlu u da t ld. Konu ile ilgili bir aç klama yapan Kilis l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Songül Kad o lu, söz konusu iki proje kapsam nda toplam 16 üreticiye kg. adi ve kg. arpa tohumlu u da t m yap ld n ifade ederek, Dört y l süreli projeler ile meralardaki bitki vejetasyonu, toprak ve di er do al kaynaklar n korunmas, geli tirilmesi, mera ot veriminin art r lmas, üreticinin kaba yem aç n n kapat lmas ve hayvansal üretimde art sa lanmas hede enmektedir. Önümüzdeki y llarda proje kapsam nda Polateli-Yeniyapan ve Musabeyli-Dorucak köylerinde tohumluk da t m yap lacakt r dedi. VEFAT ARAMIZDAN AYRILANLAR TEMMUZ 2012 DÖNE DE RMENC, ÜLGER YÜCEI IK, MEHMET BAYINDIR, MEHMET TA ÇIKARA, HAFIZA GÜLER EDEO LU, NAYET ZEYT - NO LU, ÖMER KATIRCI, TAH RE YEN C, YÜKSEL UFAK, SAL HA AKTÜRK, HACI EN- DAM GÜNAY, MEHMET GÖKO LU, EM NE YALAZA, MERYEM YILDIZ, TÜRKAN ÜNAL, ZEYNEP ETYEMEZ, FATMA KÜSKEL, AB- DULLAH ÖZKAYA, GÜLENDAM B LEN, AT - YE HÜV YETL, MEHMET ERKOÇ, AZ YE BABA BAN, YUSUF AKKURT, MERYEM PEHL VAN, TÜRKAN SARIFAKIO ULLARI, ÜKRÜ KÜLEKÇ O LU, U UR KAYA, NEB - HE EKERO LU, ABDULLAH GÜMÜ O - LU, FAZ LET ÖZYAZICIO LU, MEMDUHA TÜRKTUNÇ, HASAN DO ANYILMAZ, FAT- MA ULUER, HAM T CAN, ÜLKER KICIKO - LU, MEHMET FAKIO LU, LEVENT ÇAKMAK. A USTOS 2012 ZZET KOYUNCUO LU, ABBAS ÇALI KAN, MEHMET ÖZOYLUMLU, IH MEHMET KAP- LAN, MEHMET AVARA, AYSEL YO URTÇU, HAN F ÇET NER, HAT CE TUNA, N HAT KORKMAZ, HAL ME KILINÇ, REMZ YE BO - NAK, MENNAN KIRSOY, ÜKR YE SAKAR, NAB CANASLAN, ZÜBEYDE KILIÇKESMEZ, TAHTALILI MUSTAFA ÖZKAYA, BEH CE MERCAN, HACI MEHMET ÖZDEM R, EV- KET KARTAL, MERYEM YILMAZLAR, MUS- TAFA BULUT, MED HA BAYRAM, AHMET KOYUNCUO LU, GÜNNAZ ÖZÇ FTÇ, HA- N F ÇELEB, HACI ABDULKER M GÜNGÖR, KAD R COMLUO LU, MEHMET KAFTANCI, ADEV YE RUH SARICA, ABDULKAD R I IK, ESME GÜNE, AL BOYBEY, ZEYNEP BA- KIRTA, EM N KARABALIK, LTER AT K, AH- MET DA CI, ÜLKER SEL MATA, K FAYET DOKUR, LÜTF YE ERGEZEN, KAD R YUM- LUO LU. EYLÜL 2012 KALAYCI MEHMET DA LIAL O LU, AL ACARLIO LU, FAHRETT N KARADEN Z, SAL HA DEM RCAN, MEHMET SA T EL- MACI, TERZ MUH TT N ÜNLÜKAYA, HACI ÖMER ÇAKICI, ÖZGENUR K L MC, KUNDU- RACI MUSTAFA SÜRÜCÜ, FATMA SAVRAN- LI, MEHMET AL GÜLLÜO LU, SIRACET- T N AKTI, HASAN CANBALO LU, NEZ HE U URLU, KADR YE TAHMAZ, TÜRKAN SÜ- RÜCÜ, HUR YE ERTÜRK, AYL N KORKMAZ, NEZ RE T LK, EM NE KORKMAZ, NAZLI U URLU, KADR YE YILDIRIM, MEHMET BABA BAN, FATMA KURT, IH HANNAN YILMAZ, SÜLEYMAN ALMALI, ÜMMÜ DE- M RKIRAN, YUSUF OKATAN, FER DE KAYA, CELAL KIRDÖK, HAKAN BURKAY, ÖKKE DERE, EM NE BEK R, GÜLTEN ÜNLÜKAH- RAMAN, F DAN YILMAZ, GAR P YILDIZ, MEHMET AKGÜNE, ÖKKE AVCI, MEH- MET POLAT, MAMO ÇEL K, ÖMER KARA- DA, SEV M KARADUMAN, MEHMET YILDI- ZO LU. EK M 2012 NECLA KUVVET, BRAH M ÇELEB O LU, RESUL O UZHAN ÇET N, MEHMET YIL- DIZO LU, MEHMET SA T ÖZER, BAYRAM ZORLU, N GAR BAYTAZ, MEHMET KIN, MAHMUT TÜFEKÇ YA AR, KÜBRA NUR ERDO AN, MESUT ÖZÇ L, MET N YILMAZ ÖZAKTA, MUSTAFA DEM RKESEN, SELA- HATT N AH NALP, PER HAN KARAGÖZ, AL ÖZÇ FTÇ, MEHMET AL TOMA, SAL HA CAN, ZEL HA DO AN, CELAL ÖZÇIBIKÇI, SABR YE CANASLAN, DURAN ONARICI, MAH R KOYUNCU, HAYR YE KAYNAK, B - LAL AH N, RA FE GEÇKALAN, RIZA DU- RUR, N MET BE E, SUZAN VURUR.

5 K L S POSTASI GÜNCEL EK M - ARALIK Behiye nekçio lu Mülteciler de Pi man Kilis in merkezinde yakla k 1 y l önce nüfus 84 bin civar ndayken imdi 30 bin mültecinin gelmesiyle bu rakam 114 bin civar na yükseldi. Yani Kilis te her 11 ki i den 3 ü mülteci. Bu mültecileri Kilis in bütün sokaklar nda, mahallelerinde ve pazarlar nda görmek Kilis halk için art k al ld k bir durum. Burada hayat imdi öncekinden çok farkl... Fabrikalarda, atölyelerde hatta markette f r nda konfeksiyoncuda bile çal yorlar. verenin onlar i e almas için öngördü ü tek bir ko ul var; Türkçe bilmeleri. Öylesine halleri peri an ki günlük 10 TL yi kabul edip çal maya koyuluyorlar. Kilis teki en y k k çökük harabe denecek evlere bile yerle mi ler.2 odal evlerde yakla- k 20 ki i kal yor. Özellikle çocuk say lar çok fazla. Bunun yan s ra maddi durumu çok iyi olanlar da var. Yani her Kilislinin farkl dilden farkl kültürden en az bir kom usu var. Dolay s yla onlarla ileti im kurmak kaç n lmaz. Ben de birkaç mülteci kom umuzla ileti im kurdum. Onlara nas ls n z? diye hallerini sordum. Fakat onlar o kadar içlenmi ler ki neler neler anlatt lar. Dediler ki: burada hayat çok zor ekmek pahal elektrik pahal su bile parayla. Ev kiralar na güç yetmiyor, i olana yok halimiz peri an. Dedim ki Suriye de nas ld ki? Onlar: Suriye de yok denecek kadar az fatura ödenir. Ekmek gibi temel g da maddeleri çok ucuz su paras z. Ortalama, herkesin oturdu u ev kendi mal d r. Kiral k ev say s çok azd r. istihdam yüksek benzin mazot gibi akaryak tlar buradaki yat n 8 de biri kadard r. Dedim ki peki neden buradas n z? Onlar: Biz demokrasi istedik, bu konuda h rsland r ld k. syan ettik ve Kilis e s nd k. Buraya gelirken demokrasinin s cak yüzüyle kar la aca m z san yorduk. Fakat zamanla anald k ki, bizde sadece ismen var olamayan, ama hep bizim menfaatimize yaral olan, ad n n ne oldu unu bilmedi imiz o s cak yüzlü yönetimi Suriye de b rakt k. imdi çok pi man z! Böyle dü ünen binlerce ki iyle kar- la yoruz. Hele de imdi k mevsiminin zorlu artlar alt nda durum daha da kötüle ecek. Asl nda birazda tedirginiz. Çünkü insanlar n çocuklar e leri aç kald nda h rs zl k gasp gibi birçok suç a yöneleceklerdir. çlerinde ne oldu u belli olmayan birçok ajan da mevcut olabilir. Yani Kilis in huzuru giderek bozuluyor. Ben eminim ki bu durum bütün s n r illerinde ayn d r. Biz Suriye deki mültecilere destek verdikçe Türk halk n huzuru giderek bozulacak. Tarihte hiçbir ülke ba ka bir ülkenin içi lerine bu kadar kar mam t r. Hem de ayn inanc payla t halde. Umudumuz odur ki, bu insanlara hayat güvencesi vaat ederek Türkiye ye alanlar bu soruna bir çözüm bulur.

6 06 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI K L S AKTÜEL Nejat TA KIN Kilis Hastaneleri Kilisli Hastalara Uzak Duruyor KiLiS in KURTULU U 7Aral k tarihi serhat ehrimiz Kilis imizin kurtulu udur. Milli tarih uuru eski nesillerdeki gibi kalmasa da, kurtulu günleri münasebetiyle, sembolik de olsa hat rlanmaktad r. Bizde hiç olmazsa bu günlerin mana ve önemini de erli dostlarla payla makla, tarihi sorumlulu umuzu yerine getirmeye çal yoruz. Evet, ilimizden çok uzaktay z. Ama oynayan her ta- n yan nda var z. Zira o felhanl topraklar, do du umuz topraklard r. stiyoruz ki art k sorunlar olmas n. Evet, bu günlerde kom umuz Suriye topraklar nda alevler yükseliyor ve can pazar ya an yor. Oradan oran n vatanda lar bize s n yor ve biz onlara kucak aç yor, yaralar n sar yor ve biz onlara kom uluk etmenin güzelli ini ya yoruz. Elbette yaln z ilimize s nan yirmi bin Suriyeli vatanda var. Bunlar n içinde yaral s var, hastas var, ac l s var, var o lu var. Ama bir tarafta da nüfuslu Kilis ili vatanda var. te o vatanda lardan 88 ya ndaki bir han m Kilisli dü erek kafas n yaralar, yak nlar hemen 112 der ve gelen cevap; 112 ambulanslar konteyn r kentte Suriyelilerin hizmetindedir. Siz kendi olanaklar n zla gelmeye çal n z. Bu cevap bana kal rsa hiç de uygun dü medi. Evet, bütün yetkili ve ilgili Suriye ve Suriyeli derken, hiç olmazsa bir 112 ambulans n n Kilis için yedekte bekletilmesi zaruretli olsa gerek. Kilis Devlet hastanesinin doktor ve hem ireleri 24 saat mesai yaparak bu ac lar dindirmeye çal rken, Ankara n n iki ambulans olsun Kilis iline fazla göndermesi gerekir diye dü ünmekteyim. Çünkü 88 ya nda kanlar ak tarak, bir taksiyle hastaneye do ru yola ç kmas, an nda yap lacak bir müdahaleyi geciktirece inden biraz risk alt na girecek bir durum ortaya ç kabilir. Kilis Hastanesi a r yo unluk sorununa da çare bulunmas gerekir. Say n milletvekillerimiz ve say n ilimizin valisi mutlaka bu konu üzerinde duruyorlard r. Bütün bunlara ra men Devlet de Kilis in varsa böyle bir sa l k sorunu, bütün ekiplerini seferber etmeli ama Kilisli vatanda m z ma dur edilmemelidir. Elbette bu bir vaka intikal etmi, tedavisi yap lm ama daha vahim olaylar olmas n diye mutlaka bir 112 ambulans kap da bekletilmeli ve acil vakalarda hizmet vermelidir. Gerekirse Gaziantep ili devreye girmeli ve hastalar kliniklerde saatler boyu bekletilmeden doktoruna ve hem iresine kavu mal d r. Sa l k insanlar n en önemli sorunudur. Olmaya devlet cihanda bir nefes s hhat gibi bir güzel ifade kullanan büyüklerimiz bir hakl görüntü vermi lerdir. Say n hem erilerimizle stanbul da yan yana gelip konu tu umuzda Kilis Devlet hastanesi doktor ve hem irelerimizden hizmet ak yönünden sitayi le bahsetmekte, tek isteklerinin kadro takviyesi oldu unu belirtmektedirler. Bu konuda ümit ederiz, ilgililerin dikkati çekilmi tir. Ü zerinde ya ad m z vatan topraklar, asla kolay kazan lmam, uzun ve zorlu mücadeleler neticesinde bizlere emanet edilmi tir. Eldeki bir de eri korumak da en az kazanmak kadar zordur. Kilis teki kurtulu mücadelesi; en az di er vatan topraklar nda oldu u kadar çetin geçmi tir. Ancak Kilis in kurtulu u; kurtulu mücadelesinde mihenk ta hükmündedir ve al nmas gereken çok önemli dersler vard r. imdi geçmi i hat rlamak maksad yla elimizdeki eserden biraz geçmi e uzanal m; Birinci dünya sava n n kesin sonucu Kilis tedir. Türkiye nin mukadderat, en k sa yoldan çözülebilirdi. Çünkü Toros un ötesindeki bütün Osmanl topraklar n n can damar bu suretle kesilmi olurdu. Mare al Hindenburg gal kuvvetleri ve Kuvva-i Milliye neferleri Kilis in bu önemli konumunu bildikleri için buras çetin mücadelelere sahne olmu tur. Mücadele her zamanki gibi zor artlar alt nda geçmi tir. Hasan Kamil Demirba bu zor günlere ili kin olarak an lar nda unlar yazmaktad r: Meydanda silah yok, cephane yok! Sadece halk n milli gururunu ok ay p uyan k tutmaya çal l yordu. Birçok vatan evlad, ailesini, mai etini unutmu, mal n mülkünü sat p beraberinde sürükledikleri adamlar na silah ve cephane tedarik ediyor, onlara erzak yeti tiriyordu. Kilis li imkâns zl klar içinde mücadele verirken; Kilis in ekme ini yiyen Ermeni ler burada da rahat durmam lar. Kilis teki Ermeniler tümüyle ücret kar l Frans zlara yaz lm t r. Ermeniler Frans z n saf nda sava verirken; sava a kat lmayanlarda ajanl k ve provokatörlük yapm lard r. Ve hatta baz zay f tabiatl insanlar davalar ndan para ile döndürmü ler. Frans zlar bol bol paralar döküyor, vaatlerde bulunuyor, Kuvayi Milliye aleyhinde yalan dolu propagandalar yapt r yordu. Her türlü olumsuzluklara ra men Kilis te yak lan özgürlük me alesi sönmemi ; neticesi kurtulu olmu tur. Birazda Kilis Kuvva-i Milliye kumandan Polat beyden bahsetmekte yarar var. Polat Bey çok zeki ve gayretli bir insand. Halk sürekli uyan k tutmas n bilir, gerekli manevralar yapard. Aralar nda gev eklik ba göstermesinden çekindi i için bir defas nda Kuvva-i Milliye neferlerini toplay p onlara yemin ettirmi tir: Dinim ve memleketim için; malen, canen, bedenen çal aca ma, Frans zlar vatan m zdan ç karmak için her ne laz msa yapaca ma, vatana ihanet etmeyece ime, kötü kimselerle görü meyece ime, kimsenin i falat na kap lmayaca ma, tahriklerine uymayaca ma, Kuvvai Milliyenin her emrini seve seve ifa edece ime, u yan mdaki Müslüman ehitler huzurunda, önümdeki Kelam Kadime el basarak, Allah ma kar yemin ve art ediyorum. Vallahi, Billahi, Tallahi (Kilis Direni - Kurtulu ve sonras inasi Çolako lu) Görüldü ü gibi; galden kurtulu, kararl ve imanl insanlar sayesinde olmu, Onlarda her türlü olumsuzlu u lehimize çevirmeyi bilmi tir. Millet olarak Onlara çok ey borçluyuz. Kurtulu mücadelesinde eme i geçen bütün ehit ve gazilerimizi rahmetle an yor, ükranlar m z sunuyorum. Dedelerimiz, üzerine dü en tarihi sorumluluklar eksiksiz yerine getirdiler ancak, bizlerin tarihten ç kar lmas gereken önemli dersleri ç karabildi imizi söylemek çok sa k olsa gerektir. Çünkü dün topraklar m z i gal eden i gal güçleri, imdilerde AB üye ülkeleri olarak önümüze ç km, hem de kanla canla al nan topraklar m z üzerinde caka satmaktad rlar. Paray bast r p istedikleri yerleri sat n almaktad rlar. Siyasi iktidarlar olarak b rak n onlara kar tav r almay, onlarla en samimi ittifaklar kurmaktad rlar Allah cümlemize yeniden bir kurtulu mücadelesi verme lüzumunu göstermesin Âmin

7 K L S POSTASI K L S AKTÜEL EK M - ARALIK Hasat Zaman na Dikkat! Ziraat Odas Genel Sekreteri Deli, zeytin a ac n n uzun ömürlü olmas için hasad n zaman nda yap lmas na dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, Kilis te, Kas m ay sonu veya Aral k ay Kilis te, içerisinde Kas m hasada ba lanmas ay sonu gerekiyor. Baz üreticilerimiz hasat için veya Aral k ay içerisinde hasada ba lanmas gerekiyor. aceleci davran yor. Zeytini, ya l k ve sofral k olmak üzere 2 çe it olarak ele almal y z. Sofral k zeytin Kas m ay ba nda toplanmal. Kilis zeytini olarak tabir etti imiz zeytin ise, Aral k ay içerisinde hasat edilmeli. Zeytincilikte hasat dönemini en verimli ekilde kullanmak çok önemlidir dedi. Kahvalt n n Önemli Bir Parças Yesil Zeytin Özkar ve Uluk la Ailelerinin Mutlu Günü! BTP Kilis l Ba kan Alaiddin Özkar ve Zuhal Özkar' n o lu Fatih ile Mustafa ve Nuray Uluk la'n n k z Y ld z, muhte em bir dü ünle dünya evine girdiler. 31 Ekim 2012 Çar amba ak am Sayg l Dü ün Salonu'ndaki dü üne çok say da davetli kat larak, Özkar ve Uluk la ailelerinin mutluluklar na ortak oldular. Dü ün, orkestran n Türk Sanat Müzi i'nden seçme eserler seslendirmesi ile ba larken, daha sonra sahne alan Yusuf Yakut seslendirdi i birbirinden güzel ark larla misa rlerden tam not ald. Kilis Postas olarak Özkar ve Uluk la ailelerini kutlar, evlenerek dünya evine giren Y ld z ve Muhammed Fatih'e bir ömür boyu mutluluklar dileriz Kilis'te, yeni mahsul sofral k ye il zeytin sabah pazar nda kilosu 2-3 TL aras nda de i en yatla sat lmaya ba land. Köy Yollar nda Denetim Sabah pazar nda ki zeytin sat c lar, Kilis'te, Ekim ve Kas m ay içerisinde sofral k zeytinin piyasaya ç kt n belirterek, " sofral k ye il zeytine yo un ilgi var. Ye il zeytinin yan nda siyah zeytine de ra bet var. Ye il zeytin siyah zeytine göre daha erken yeti iyor. Kilis'te, ye il zeytin tatland r ld ktan sonra kahvalt sofras n süslüyor. Ye il zeytine kent d - nda ya ayan Kilisliler de yo un ilgi gösteriyor. So uk havalarda kahvalt larda sofray süsleyen zeytini Kilisliler, genellikle kendileri haz rl yor. Kilis'te, marketlerde sat lan zeytinlere pek ra bet gösterilmiyor. Ege taraf ndan getirilen fidanlardan yeti en ye- il zeytinin kilosu 2 TL'den sat l rken, Kilis yerli zeytin ye ilin kilosu ise 3 TL'den sat l yor dedi. Elbeyli Kaymakam Meral Uçar, yap m devam eden köy yollar nda incelemelerde bulundu. Kaymakam Meral Uçar, 2012 Y l Köydes çal malar n yerinde denetleyerek bilgiler alarak, Köydes kapsam nda, Elbeyli nin muhtelif köy yollar ndan olu an 7,9 Km 1. kat asfalt sathi kaplama çal malar n yerinde inceledi. Kaymakam Uçar, Bu amaçla hasarl olan yollar n onar lmas için ve köylülerin ula- mlar n sa layabilmeleri için elimizden geleni yapmaya ba lad k. Bütün köy yollar m z n stabilizesini k smen tamamlad k. Yap lacak yol çal malar m z yaz sonuna kadar devam edecektir dedi. Köy yollar n n yap lmas ndan dolay memnun olduklar n ifade eden köy muhtarlar, köy halk ad na çal malarda eme i geçenlere te ekkür ettiler.

8 08 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI K L S AKTÜEL Suriyeliler Evine Dönüyor May nl alan kullanarak yasa d yollarla Kilis'e gelip ikamet eden Suriyelilerin bir k sm, kendi talepleri üzerine minibüslerle ülkelerine gönderiliyor. Türkiye nin Suriye s n r na yak n bölgelerin Özgür Suriye Ordusu'nun yönetimine geçmesinden önce, sava tan kaçarak Kilis'e gelen Suriyeliler, ya ad klar köylerin ve ehirlerin muhali erin kontrolüne geçmesinden sonra, ülkelerine dönmeye ba lad. l Emniyet Müdürlü ü ile Kilis'teki mahalle muhtarlar taraf ndan yap lan çal ma sonucu tespit edilen Suriyeli mültecilere, ülkelerine gönderilmesi için ula m imkan da sunuluyor. Suriyeliler, yap lan i lemlerinin ard ndan minibüslerle Öncüp nar S n r Kap s 'na götürülüyor, buradan Suriye nin Esselame S n r Kap s 'ndan ülkelerine giri yap yor. FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE Kilis te Yemeni Tekrar Moda Geçmi te Kilis te bir hayli yayg n olan yemeniler, modern ayakkab sektörüne kar eski popülerli ini tekrar kazanmaya ba lad. mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar K L S POSTASI na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis te ürettikleri yeni model ve renklerdeki yemeniler ile her ya ta insan n ilgisini çekmeyi ba aran yemeni ustas Ahmet Özuslu, yemeninin art k günlük ya amda da rahatça kullan lmaya ba land n ifade ediyor. Kilis te geleneksel yemeni format ndan uzakla- arak üretilen yeni model yemeniler özellikle gençler aras nda bir hayli popüler olmaya ba larken, yemeni ustalar mü terinin iste- ine göre birçok renk ve modelde yemeni yapabiliyor. Fiyat ve kalite aç s ndan modern ayakkab lara göre daha avantajl olan yemenilerin, ayak sa l aç s ndan da birçok avantaj bulunuyor. Kilis te yemeniler, çe it ve kalitesine göre TL den al c buluyor. Gerçek deriden üretilen yemeniler, ayak kokusu yapmazken, s cak yaz günlerinde terlemeyi de engelliyor. Kilis te yemeninin, turistik bir ürün olmaktan ç k p, günlük ya amda s kça kullan lmaya ba land gözleniyor

9 K L S POSTASI K L S AKTÜEL EK M - ARALIK KALORi HESABI HER EY MiDiR? Meltem Hastanesinden Diyetisyen Rabia Gül Kepekçi obezite hakk nda bilinenlere farkl bir aç dan ele al yor. "Az ye, çok hareket yap; zay a" yönteminin tek ba na do ru olmad n söyleyen ünlü diyetisyen, fazla kilolardan kurtulman n yöntemlerini anlat yor. Kilis'te Nezle - Grip Vakalar Art yor Kilis'te Kas m ay ba ndan bu yana dengesiz seyreden hava s cakl klar n n, nezle ve grip vakalar nda art a neden oldu u gözleniyor. nsan metabolik ve fiziksel faaliyetlerle enerji tükettir. Ald m z g dalarla sa lad m z enerji miktar e er tüketti imiz enerji miktar ndan fazla ise obezite meydana gelir. Obezitenin en basit tan m budur. Ama acaba tek ey harcad - m zdan fazla almamaktan m ibarettir? Obezitenin bir çok sebebi vard r. Beslenme al kanl klar, hormonal yap, genetik yap, hareketsizlik, stres, ilaç kullan m obeziteyi ortaya ç karan en önemli etkenlerdir. Dolay s yla; Az ye, çok hareket yap; zay a! tek ba na do ru de ildir. Kilo ald r c sebepleri çok iyi bilip, hayat m z buna göre programlamam z gerekir. "Öncelikle Stress ile Ba a Ç kmak Gerekir" Stresle ba a ç kamamak, ki inin kendi kendisi ile bar k olmamas, güven eksikli i, güvensizlik, huzursuzluk, duygusal yönden doyumsuzluk insana kilo ald r r. Kendi bedeni ile bar k olmadan, diyet yaparak zay amaya çal an bir ki i hiçbir zaman sa l kl kilo veremez, hatta kilo al r. Yedi i her eyin kalorisini hesaplayanlar, elinde çizelge ta y p kalori hesab yapanlar, asl nda kilo vermekte en çok zorlananlard r. Beni, diyet dan anlar mla yapt m seanslarda izleseniz diyetisyen miyim yoksa psikolog muyum karar veremezsiniz. Bunu her zaman dan anlar m da ifade etmi tir. "Dengeli Beslenmek deal Kiloda Kalman n Yegane Yoludur" Obezitenin temelinde sa l ks z beslenme, ölçüsüz yeme al kanl klar yatar. Kilo vermek, u kadar gün diyet yapmak, u kadar kalori harcamak için spor yapmakla sa lanmaz. Burada unu çok iyi bilmeliyiz ki; sa l kl beslenmeyi bir al kanl k haline getirip, dengeli beslenmek ideal kiloda olman n yegâne yoludur. Ve de böylece sadece kilo vermeyi ba armakla kalmay z, verdi imiz kilolar yeniden almay z da. "H zl Yemek Kilo Ald r yor" nsan beyni, vücuttaki her organla oldu u gibi mide ile de ileti im halindedir. Mide ile beyin aras nda sinyal al veri i vard r. Bu al veri 20 dakikada bir gerçekle ir. Yani; mide beyine doygunluk hissini hemen yollam yor, 20 dakika sonra yolluyor. Yemek yiyen ki i, h zl bir ekilde yeme i lemini gerçekle tiriyor ve beyine sinyal gitmiyor. Tabi o zaman doyum hissine ula mad kça da yeme i lemi sürüp gidiyor. Yemekleri çok çi neyerek, biraz yava yiyerek ilk 20 dakikay bir geçirebilsek; yedi imizden çok az miktar yemek ile doyaca z. Geri kalan yemek sofrada, sa l m zda biz de kalm olacak. Acele ile fazla çi nemeden yuttu unuz yiyecekler kilo almam za neden olacakt r. Unutulmamal d r ki; besinler a zda ne kadar iyi çi nenirse midedeki sindirimleri de o kadar kolayla r ve iyi çi nemek çabuk doymay sa lar. "Yemek Aras nda S v lar Sindirimi Zorla t r yor" Yemek esnas nda al nan s v lar sindirim enzimlerini ve mide asitlerini seyreltir. Dolay s yla, besinlerin sindirimi zay ar. Mideden, yeterince sindirilmeden ba rsaklara geçen g dalar, ince ba rsakta bask yarat r, haz ms zl k hissi verir. Yemek boyunca içilen çok miktardaki su, kan ekerinin de h zla yükselmesine yol açar. Bu da vücudun insülin üretimini artt rarak obezitenin en büyük sebeplerinden birine yol açar ki; insülin yedi imiz g dalar n ya olarak vücutta stoklanmas n art r r. Su konusunda do ru olan yemek s ras nda az su içmek; illa içeceksek az miktarda l k çay vb. içecekler içmektir. Ve yine su konusunda yap lmas gereken yemek d nda, gün içinde bolca su içmektir. Bu midemize doygunluk hissi verip daha az ac kmam z sa layacakt r. Ba ka bir kötü al kanl m z; yeme e yo unla madan televizyon seyrederek, gazete okuyarak yemek yemektir. u net olarak gösterilmi tir ki; yo unla madan yenen yemekte tam sindirim sa lanamaz. Al n size bir kilo alma sebebi daha. imdi soruyorum size; yukar da bahsetmeye çal t m sadece birkaç küçük al kanl - kazanmadan, bahsetti im kötü al kanl klar b rakmadan ne kadar az yiyerek; kaç kalorilik diyet yaparak ya da ne kadar çok hareket yaparak ideal kilomuza ula abilir ya da kilomuzu koruyabiliriz? Türkiye nin Beyaz Ekran Kilis'te bir s n p bir so uyan havalar hastal klara davetiye ç kar rken, özellikle nezle ve grip gibi vakalarda art oldu u dikkatlerden kaçm yor. Kilis'te son haftalarda bu tür ikayetlerle sa l k ocaklar ve hastanelere ba vuru yapan hasta say s n n yükseldi ini belirten yetkililer, vatanda lar n bu tür havalarda kendilerine ve beslenmelerine azami dikkat sarf etmeleri gerekti i noktas nda uyar yor. Kasaplar Denetleniyor Kilis Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri taraf ndan, kasap dükkanlar denetlendi. Kilis Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, kasap denetimleri s ras nda kaçak yollarla kesildi i anla lan yakla k 50 k et ele geçirilirken, açma ve çal t rma ruhsat olmayan iki i yeri için de tutanak tutuldu. Kilis Belediyesi zab ta müdürlü ü ekipleri insan sa l n korumak ve kaçak et kesimine izin vermemek amac yla periyodik olarak yap lan kasap denetimleri s ras nda be i yerinde yakla k 50 k kaçak yollarla kesildi i anla lan ete imha edilmek üzere el koyarken, cezai i lemlerin yap lmas için tutanak tutuldu. Ayr ca denetimler s ras nda i yeri açma ve çal t rma ruhsat bulunmayan yeni aç lan iki i yerine de ruhsat almas için süre verildi.

10 10 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI SLAM Hac Arafattır Hac Arafatt r buyurmu tur Resul-i Ekrem (s.a.v.) Da ta bir arazidir Arafat, ancak sevilmi ve seçilmi bir mekand r. ir mah er yerini and ran Arafat meydan nda milyonlarca Müslüman beyazlar içindedir. Adeta kefenini giymi nefisler, Allah n r zas için bir aradad r... zar ve rida dünyan n terki, Cenab- Hakk n huzuruna var n ifadesidir. Makam, mevki, s fat, rk, dil ayr m olmadan herkes Cenab- Hakk n huzurunda e ittir. Herkes kuldur ve duaya, himmete muhtaçt r. Arafat ta ö le ve ikindi namazlar cem edilerek k l nd ktan sonra akam namaz na kadar süren o büyük andad r s ra. Âdeta perdeler kalkm ve sen Allah n huzurundas n. Allah m dedikçe buyur kulum dendi inin hissedildi i anlard r, Arafat çad rlar nda geçen k sa zaman... slam n be art ndan birisi olan haccetmek, kelime manas olarak ziyaret demektir. st lahi manada, mukaddes olan belirli mekanlara yap lan farz ziyaretlerdir. Haccetmek, esas olarak Beyullah a Allah n evine konuk olmakt r. brahim peygamberin o lu smail peygamberle beraber Cenab- Hakk n emriyle in a etti i Kâbe nin tavaf yaparlar. Gaye tektir: Cenab- Hakk n r zas.. Kâbe, bir tecelligâht r. Bir an dahi durmaks z n devam eden tavaf seyredenleri kendine hayran b rakan bir görüntüdür. Atomun çekirde inde ba layan dönü, semada galaksilerin yörüngesinde devam eder. Kabe deki yans mas yarat lan n Yaratan arama seferberli idir. Varl k alemi devam etti i müddetçe her dem Allah anma seferberli idir. Bu aray s ras nda tecellilere mazhar olan insan n key ne ise diyecek söz yoktur. Alem kar la t r l ndan çok küçük olan insano lu, bir anda aleme s maz olur, kainattan büyük hale gelir. Çünkü Allah ona tecelli etmektedir. Bu tecellilerin sahibi olan insan büyük bir zenginlik elde eder. Gerçek kulluk, as l hürriyet de bundan sonra ba lar. O ilahi zevkelere mazhar olmakt r hürriyet... Buyüzden Kabe yi gören Hz. OPeygamverin misa ri olanlar birdaha ondan ayr lamazlar. Tekrar bulu man n hasreti ile yan p durmalar n n sebebi ya anan manevi hazd r. Yoksa insan n hayvani arzular n n pe inden gitmesi onu tatmin etmemektedir. Bu hali ile insan bir esidir ve mutlu olmas na imkan yoktur. Ne mutlu Beytullah ta gerçek mutlulu u yakalam, as l hürriyeti tatm bahtiyar müminlere... Arafat ta vakfeye durulmas, Safa Merve aras nda say müzdelife de küçük vakfe, Mina da eytan ta lama hacc n di er menâsikleridir. Kabeyi gören, Hz. Peygamberin misafiri olanlar bir daha ondan ayrılamazlar. Prof. Dr. Haydar Baş (Hac Arafattır Kitabı)

11

12 12 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI S YASET Filistin Kimsesiz Kald Suriye nin gücünü kaybetmesi, Filistin in de ma duriyeti demektir Filistin de akan her müslaman kan nda Türkiye nin de mesuliyeti vard r Katliam Seyrediliyor... Türkiye hükümetinin aidiyet duygusunu tam devreye koymas gerekmektedir. 0 dan fazla Müslüman n hayat n kaybetti i ve yüzlerce ki inin yaraland srail sald r lar hakk nda dünyadan ve Türkiye den çe itli beyanlar gelmektedir. ABD srail in savunma hakk oldu unu vurgulayarak, bu sald r lar kendileri aç s ndan me rula t rm t r. Türkiye de ise, siyasi kanattan srail i ele tiren sözler ve katliam n sona ermesine yönelik ç k lar geldi. Ancak bu ç k lar Müslüman Filistin in kurtulu una yeterli olmayacakt r. Zira Türkiye, Filistin konusunda her zaman onun yan nda söylemlere yer verse de iliyatta ABD ve srail in yan nda olmu tur. Varl n devam ettirmeye yönelik savunmalar halen, illegal bir terör örgütünün faaliyetleri olarak de erlendirilmektedir. Dikkat edilirse Türkiye nin bugün sürüklendi i halde budur. Yar n düzenli bir ordudan mahrum kalan Türkiye nin kaderi her gün varl n koruyabilmek için dü man na sapan ta lar ile mukabele eden Filistin in kaderi olacak. Zira sizin bir silahl gücünüz yoksa bu kaderi ya amaya mecbursunuz. Filistin, Türk devletinin Suriye de kaybetti i prestiji srail e kar belirleyece i tav rla tekrar kazanabilir. Türk hükümetinin Filistin olay nda aidiyet duygusunu tam devreye koymas ; mazlum, ma dur ve mahkûm Filistinlilere sahip ç kmas ile mümkündür. Olay n ba ka bir boyutu da Türkiye nin Suriye ye olan yakla m ile ilgilidir. Türkiye sürekli olarak bu kulvara sürüklenirken, bütün bunlar seyreden siyasetin ve kamuoyunun bu olaylardan ders ç karmamas dü ündürücüdür. Yap lmas gereken birilerinin telkin ve tavsiyesi ile Türk Silahl Kuvvetleri ne ve mensuplar na tav r belirlemek de il, Türk milletini ve devletini koruyabilecek iktidara ve de güce kavu turmakt r. Suriye, Filistin dahil bölgedeki Müslüman ülkelerin hamisi konumunda idi. Bu sebeple sald r lar n n ba lang c nda lebbeyk Esad feryatlar Filistin sokaklar ndan yükselmi ti. Bugün Suriye nin gücünü kaybetmesi, Filistin in de ma duriyeti demektir. Onun bu noktaya gelmesinde lli deste i devam eden Türkiye nin bu aç dan da mesuliyeti büyüktür. Siyaset bugüne kadar kaybettiklerini bu tav rla geri alacak, ma dur ve mahkûm Filistinlilere sahip ç kmakla da bu insanlar n dualar n kazanacakt r. Prof. Dr. Haydar Ba

13 K L S POSTASI SLAM EK M - ARALIK Alevi-Sünni Ayr m Büyük Bir Oyundur Be incisi Almanya'n n ba kenti Berlin'de düzenlenen Uluslararas Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda yapt kapan konu mas nda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ba ms z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba kan Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Müslümanlar n öz ailesidir. Allah' n ve Resulü'nün tavsiye etti i, Allah' n sevdi i, peygamberin kucaklay p gönlüne bast ailenin ad d r. Kimdir bu? Ba ta Allah Sevgilisi, iki Hz. Fat ma anam z, üç mam Ali Efendimiz. Ehl-i Beyt'te s ralamay biliyor musunuz? Ba ta Ali de il, Hz. Fat ma'd r. Hz. Fat ma'd r, Hz. Ali'dir ve Hz. Hasan'd r, Hz. Hüseyin'dir" dedi. Kurtulu adresi Ehl-i Beyt'tir Ehl-i Beyt'in kurtulu un adresi oldu unu söyleyen Prof. Dr. Haydar Ba, "Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir" dedi. BTP Genel Ba kan unlar söyledi: "Hz. Peygamber, Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Kim bu gemiye binerse kurtulu a erer. Kim binmedi helak olup gider, buyurmu tur." Ehl-i Beyt Canl Kuran'd r Kuran' n nas l ya anaca konusunda Ehl-i Beyt'in örnek al nmas gerekti inin alt n çizen BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba öyle konu tu: "Bir insan n Kuran' nas l ya ayaca- m, sorusuna verece i cevap, Ehl-i Beyt'in ya ant s d r. Allah' n Resulü, "Size iki emanet b rak yorum; biri Allah' n kitab Kuran di eri benim Ehl-i Beyt'imdir" buyuruyor. Yani, Kuran' biz nas l ya ayaca z? Muhammed Aleyhisselam'dan Ehl-i Beyt'ten gördü ümüz gibi Namaz nas l k laca m? Resullullah nas l k l yorsa O'ndan nas l görüyorsak o ekilde. O'nu göremedin kimi gördün? Hz. Fat ma'y. Aynen Hz. Muhammed'i (SAV) görmü gibisin. Kimi gördün? Hz. Ali'yi. Aynen Hz. Muhammed'i (SAV) görmü gibisin. Hz. Hasan' gördün. Aynen peygamberi görmü gibisin. te onlar Kuran' n canl örnekleridir." Alevi-Sünni ayr m büyük bir oyundur Alevi Sünni ayr m n n büyük bir oyun oldu unu belirten Prof. Dr. Haydar Ba, "Alevilik Ehl-i Beyt'i sevmekse ben de Aleviyim" dedi. BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba öyle konu tu: "Bizim asl m z am'd r. Biz aml y z. Bize amiler derler. Benim neslin de hem Hz. Hasan hem Hz. Hüseyin sülbündendir. E er bunun ad Alevilikse ben bunun daniskas y m. E er Hz. Muhammed'in davas n, sanca n mam Ali'nin bayra n, sanca n ta maksa ben Aleviyim. Ama ben öyle Aleviyim ki, benim Alevili im Hz. Ebu Hanife'nin Alevili i, mam a- i'nin Alevili i, Ahmet Bin Hanbel'in ve mam Malik'in Alevili i'dir. Arkada lar bunlar aras nda hiçbir fark yok. Ama öyle bir devre yapt lar ki, sanki iki ayr dünya, iki ayr kitap, iki ayr me rep varm gibi tevhit içinde olan Müslümanlar birbirine dü man ettiler, siyasi rantlar n ço altabilmek, rahatlar n geli tirebilmek için Müslümanlar birbirine k rd rd lar." Hac Bektâ - Veli Genelkurmay Ba kan d r Anadolu'nun slamiyetle tan mas nda büyük eme i olan Hac Bektâ - Veli de Prof. Dr. Haydar Ba ' n konu mas nda geni bir yer tuttu. "Hac Bekta Anadolu'nun Genelkurmay Ba kan 'd r" diyen BTP Genel Ba kan Prof. Dr. Ba, "Hac Bekta maneviyatta da genelkurmay ba kan maddiyatta da genelkurmay ba kan d r. Hac Bektâ - Veli Anadolu'ya geldi inde O'nu orada kimler kar l yor biliyor musunuz? Hepsi e k ya olan Türkmen Türkleri. slam'dan hiç haberleri yoktu. Hac Bektâ - Veli ne mübarek bir adam, oturuyor keramet, kalk yor keramet. slam' tebli ediyor ve o e k ya sürüsünden müthi bir dervi ordusu haz rl yor. 30 bine yak n Türkmen Türkünü dervi ediyor. Bunlar Anadolu'ya yay l yorlar. Anadolu yaylas nda her gittikleri yere Allah, Muhammed ve Ali sevgisini yay yorlar. Anadolu öbek öbek, ko a ko a slam'a giriyor, Müslüman oluyor." Çocukluk y llar m zda mahalledeki çocuklar aras nda ya anan sözlü at malar ve yer yer kavgalarda söylenen bir veciz söz vard. Ya anan arbedeye göre veciz söz gibi gelirdi bana. Ya ça kendinden küçük çocuklara efelenen haylaz gençlere, kavgay aralamaya çal an ya olgun abilerimizin söyledi i u söz hep akl mdad r: Gücünüz bu küçük çocuklara m yetiyor. Kilis Semalar nda alçaktan uçu yapan F 16 Sava uçaklar m z görünce ben de ayn eyi söylüyorum. Gücünüz Suriye ye mi yetiyor. Hizbullah Lideri Nasrallah n Suriye de Müslümanlar öldürülsün diye bütün silahlar gönderiyorsunuz. Ama dünyan n gözü önünde srail taraf ndan katledilen büyük küçük, çoluk çocuk Av.Mehmet Galip Akda Gazze üzerinden Suriye ve mral kamu aj erkek kad n kimseye en ufak bir faydan z yok diyor. Evet, bu zulme katlanmak kadar zor bir ey olmasa gerek. Peki, Gazze de ya anan katliama yap labilen nedir? Sadece televizyon ekranlar n kar s nda sert demeçler. Yaraya merhem oluyor mu? Ist rab artt rmaktan ba ka hiçbir i e yaram yor. Bütün kameralar srail Katliam na çevrilmi ken Türkiye yi idare edenlerin tilini ate ledi i Suriye de kan akmaya devam ediyor. Suriye de kan akmaya devam ederken Gazze katliam acaba Türkiye de siyasette at lan hangi ad mlar kamu e ediyor. Ortado u da kurulan Büyük Kürdistan devletini temsil etmek isteyen mral sözüm ona açl k grevlerine do rudan müdahale ederek Barzani nin gölgesinde kalmayaca n aç k bir ekilde dile getirdi. Bu husus Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ndan da kabul gördü. Bu da unu gösteriyor ki Hükümet idare gücü ve kuvvetini ba kalar ile payla may kabul etmi demektir. Karga a, kaos ve terör üzerinden herkes bir ekilde nemalanmaya devam ediyor. mral hapisteyim ama ben de Büyük Kürdistan hakk nda söz sahibiyim dedi. Bir yandan müzakereler devam ederken ehit cenazelerinin kap lar çalmaya devam etmesi bunu gösteriyor. Dünyay kan gölüne çevirenler bir ta la bir kaç ku u vurmaya devam ediyorlar. Kimisi koltuk sevdas na, kimisi hapisten kurtulmak için, kimisi de uç be kuru luk ihaleleri sekteye u ramas n diye haks zl klar kar s nda susmaya devam ediyor. Bana dokumayan y lanlar ya amaya devam etsin derseniz o y lanlar veya o y lanlar n yavrular bir gün mutlaka gelir sizi bulur. Siz onlar bulamadan. TÜRK YE N N V ZYONU

14 14 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI YA AM BiZE SALDIRANLAR ME ER YEZiD BiLE DE il, HAÇLININ TETiKÇiLERiYMi Berlinde yapt m z Ehl-i Beyt sempozyumu görünen o ki, amac na ula m t r. Ehl-i beyt mayas tutmu tur ki Avrupa dan sesimiz ülkemize ula m ve bu mayay bozmaya çal anlar ürkütmü tür. Ehl-i beytin birlik paydas oldu u ve slam aleminin yeniden dirilmesine vesile olaca tezimiz do rudur. Zira, anadolunun da slamla mas n n kayna Ehl-i Beyt p nar bugün avrupan n göbe- inde feyz ve muhabbet kayna- olmu tur... On muharrem gününe denk gelen sempozyumda, siyasi geli melere de de inmi ve " esad, bugün hz.hüseyin rolün dedir" diye ifade etmi tik. Ekinleri ye erten nisan ya murunun y lan n gözünü kör etmesi gibi, cenab hakk n rahmetinden mahrum baz çevreler, bu ifadelerimizi ahsi ve dünyevi ihtiraslar önünde engel görmü olacaklar ki, internet ortam nda, ilmi bilgiden, mesnetten ve ahlaki erdemden yoksun bir ekilde ele tirmeye kalkm lard r. Ehl-i beyte s rt n dönen slam dünyas n n ga et örne ini gördü ümüz bu ah slar, maalisef hüseyni mant kavrama olgunlu undan o kadar uzakt rlar ki, esad ile hz. Hüseyin i neden bu devirde bir arada zikretti imizi dahi anlayamam lard r. mam Hüseyin, kendi hakk olan hilafete lay k olmayana kar k yam etmi, kan yla verdi i mesaj islamdaki sapmalara kar ilk silahl direni örne i olmu tur. Esad n temsil etti i islam co rafyas bugün küfrün kar s nda ku atma alt ndad r. Esad n ilistin davas na ve Hizbullah a verdi i destek, islam n hristiyan bat ya kar verdi i mücadeleye destektir. Bu gerekçe ile haçl n n ku atmas na kar devletinin devam n, milletinin bütünlü ünü müdafaa maksad ile yapt her ey, iman küfür mücadelesi için de de erlendirilmelidir. Yani esad, halk n koltu undan olmamak için öldüren bir diktatör de il, devletini ve milletini korumaya çal - an bölgede slam dininin hamisi konumundaki roldedir. Bizim, "Esad Hz.Hüseyin rolündedir, derken kast etti imiz budur. Yoksa, imam Hüseyin kimseyi öldürmedi,esad öldürüyor gibi s bir yakla m, Ehl-i Beyte cenab hak taraf ndan yüklenen misyondan, Hüseyni mücadeleden ve k yam mant ndan çok uzakt r. Kald ki imam Hüseyin (as) in mübarek babas, imam ali efendimiz, kat ld her sava ta onlarca kafiri öldürmü ve hz. Peygamberin, "ali gibi evlat,zülfikar gibi k l ç olmaz" methiyesine mazhar olmu tu. Bu yanl ve s bak aç s n n hz.hüseyin ismini kullanmalar konusunda gelince: Ehl-i beyt külliyat ve sempozyumlar ile yapmak istedi imiz, i te bugün mesnetsiz iddialar ile üzerimize gelmeye çal an çevrelerin oyununu bozmakt ve biz bunu ba ard k. Zira, sempozyumun ard ndan " çamur at izi kals n" mant ile kaleme al nm ifadelerin sahipleri, rak da bir buçuk milyon insan katledenlere ve 60 bin kad n n namusunu kirletenlere destek verenlerdir. Afganistan da, Pakistan da ABD nin tetikçili ine soyunarak, milyonlarca müslüman n vebalini boyunlar nda ta yanlard r. Bugün, Suriye de akan kan n as l müsebbibi bizden yani ehl-i beyti dava edinenlerden rahats z olan bu çevrelerdir. Suriye muhalefeti, s radan insanlardan olu mam t r. Suriye muhalefeti, y llarca e itim alm, son model silahlarla donanm ki ilerdir. Çapulculardan olu an bu Suriye muhalif güçleri, halk n deste ini arkas na alm me ru esad hükümetine kar d r. S radan bir insan n uçaksavar topu ya da havan kullanmas söz konusu olamayaca na göre bu insanlar ba ka ülkelerde e itim alm lard r ve me ru hükümeti devirmek gayretinde olduklar için teröristtirler. Ehl-i beyt sevdal s bizleri, internet ortam nda ak llar nca karalamaya çal anlar, i te bu muhali eri beslemi, e itmi ve Müslüman karde inin kan n ak tmaya yollam t r. Öyleyse, bu pis oyuna alet olanlar, destek verenler için kimse masum diyemez. Esas katil bunlard r. Üstelik, Ga et dalalet, ihanet ve hatta sap kl k içinde olan bu muhalif hareketin ba ndaki lider ABD nin atad bir h ristiyand r, müslümanlar ehit eden bir haçl d r. K saca bunlardan yezid bile olmaz. Savunduklar ve destekledikleri muhalif hareket haçl n n tam kontrolünde, bunlar yezid i geçmi,mescid i d rar tetikçileridir. Bizi Hz. Hüseyin i incitmekle itham edenler, hr st yan fitne ekibinin Müslüman gözüken münaf k tetikçileridir. Bugün esad ile olan dava, ABD ye ve srail e hay r dedi i içindir. Ortado u co rafyas nda tezgahlanan bu BOP projesine dur diyebildi i içindir. Elhamdülillah, biz de Hüseyni mant kla hareket ettik ve bat l n kar s nda dik duru umuzu hangi gerekçe ile olursa olsun bozmad k. Biz de t pk imam Hüseyin gibi tek bir masumun kan n ak tmad k. Can, mal, namus güvenli inin teminat olduk. Biz de t pk imam Hüseyin gibi, bat la ba e medik, ram olmad k. Oysa,internet ortam nda bize laf etmeye çal anlar, bugün deccalin saf ndad r. Onun rolüne soyunmu lard r. Yapt m z çal malarla ahrette mutlaka imam Hüseyin efendimiz ile beraber olaca z. Ve yine inan yoruz ki, deccalin saf nda ve rolünde olanlar da ahrette deccalin yan nda olacaklard r. Allah bizi deccalle beraber olanlar n errinden ve ak betinden korusun. Prof. Dr. Haydar Ba

15 K L S POSTASI YA AM EK M - ARALIK Muzaffer Kepekçi Hakk n Rahmetine Kavu tu Kilis e raf ndan Muzaffer Kepekçi, Kilis'ten ve il d ndan birçok ki inin kat ld cenaze töreni ile son yolculu una u urland. BTP Genel Ba kan Yard mc s Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi'nin de amcalar olan Muzaffer Kepekçi'nin cenazesine, BTP Genel B k. Yrd. Prof. Ömer Eyercio lu, Prof. Dr. Yalç n Kepekçi, BTP Kilis l Ba kan Alaiddin Özkar, BTP MYK Üyeleri Avukat Mehmet Galip Akda ve Yusuf Yakut, BTP Gaziantep l Ba kan Ömer Boztepe, BTP Dörtyol lçe Ba kan ahin Bozdo an, BTP Kahramanmara l Ba kan Zühtü Kazanc, BTP Osmaniye l Ba kan Melik Sökmen, BTP K r khan lçe Ba kan Ömer Özsoy, Yenimesaj Gazetesi ve sitemiz yazarlar ndan U ur Kepekçi, sitemiz kö e yazarlar ndan Dr. Ali Bestami Kepekçi, Kepekçi Ailesi Taziyeleri Kabul Ediyor Kuyumcu zzettin Kepekçi'nin karde i olan Muzaffer Kepekçi'nin defnedilmesinin ard ndan ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, Kepekçi ailesinin yak nlar ve dostlar onlar bu ac l günlerinde yaln z b rakm yorlar. Kilisliler örnek bir dostluk ve yard mla ma gelene ini de sürdürmü oluyorlar. Ersin Polat, Musa Ayd n, Radyo Göl Yönetim Kurulu Ba kan Kaz m Y ld r m, Gaziantep Kuyumcular Odas Ba kan Sedat Özdinç, Elersan ekerlemeden Mehmet Eler, Adil Dilbudak, Yakup Can, Emre Polat, Kür at Göv, Emekli Ö retmen evket Memiler, Eski Kilis l Milli E itim Müdürü, Mustafa Tohumcu, Yaser Yi it, smail Zahtero lu, Haf z Bekir ile çok say da yak n ve sevenleri kat ld. Muzaffer Kepekçi, 23 Kas m Cuma günü Özbek Camii'nde Cuma namaz n n ard ndan k l nan cenaze namaz n n ard ndan Kilis Asri Mezarl 'ndaki aile kabristan na defnedildi. Muzaffer Kepekçi Özellikle son on y ldan bu yana slam co rafyas nda, i galler ve iç karga a nedeniyle, kan, gözya, tecavüz, cinayet, toplu katliam, vb, gibi nedenlerle Müslümanlar n can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti kalmam t r. Bu i gallerin ve iç karga alar n arka plan na bakt m zda bat n n uygulamaya koydu u Büyük Ortado u Projesini (BOP) görmekteyiz. Ortado u daki geli meleri BOP projesinden ayr de erlendirmek ya cehalettir ya ga ettir ya da bilerek kamuoyunu yanl noktalara çekip bu projenin hayata geçmesine yard m etmektir. Irak taki Amerikan i galinden bu yana yakla k bir buçuk milyon rakl Müslüman ölmü, dört milyon rakl Mehmet nekçio lu Siz kime yard m ediyorsunuz? mülteci olmu, iki buçuk milyon kad n dul kalm, elli bin kad na tecavüz edilerek namusu kirletilmi tir. Afganistan daki durum ise raktan farkl olmamakla birlikte can, mal ve namus emniyeti halen güvence alt nda de ildir. Son iki y ldan bu yana Libya, Tunus, M s r ve Suriye de ba layan isyan hareketlerinin imdide Ürdün e s çrad söyleniyor. Bütün bu iç sava ve isyan dalgalar ndan dolay milyonlarca Müslüman karde lerimiz mülteci durumuna dü erek se l bir hayat ya amaktad rlar. Özellikle Suriye den Kilis e on iki bini konteyn r kentte, sekiz bini de ehirdeki evlerde olmak üzere yirmi bin civar nda Suriyeli mültecilerin geldi- i söyleniyor. Kilis in her mahalle ve soka na yerle en Suriyeli mültecilerin ya am artlar n görünce insan n içi s zl yor. Bir daireye kad n çoluk çocuk en az üç ya da dört aile olmak üzere yirmi otuz ki i yerle mi ler. Bu insanlar kazan, tabak, perde, yatak, yorgan, yast k, yiyecek, giyecek olmak üzere birçok gereksinimlerden mahrum olarak ya amaktad rlar. Kilis in insan merhametli ve yard msever oldu- undan mültecilere ellerinden gelen yard m yapmaktad r. Baz slami yard m kurulu lar n n can siper hane yard m faaliyetleri dikkatimi çekmektedir. Görünü olarak bu faaliyetleri takdir etmemek mümkün de il ancak on y ldan bu yana geli meleri de erlendirdi imizde kar m za farkl bir tablo ç kmaktad r. Özelde ABD nin ve srail in genelde bat dünyas n n uygulamaya koydu- u BOP sonucu gerek Afganistan da gerek Irak ta ve gerekse Suriye de olmak üzere Müslümanlar peri an aç ve se l b rak larak mülteci durumuna dü ürülmü tür. BOP un e ba kanl n üstlenen Say n Ba bakan n AKP hükümeti de bu uygulamada önemli rol alm t r. imdi siz seçimlerde hem siyasi tercihinizi BOP un hayata geçmesinde önemli rol alan siyasi partiden yana kullanacaks n z hem de sonra BOP un se l ve peri an etti i bu masum insanlara a t yakarak yard m toplayacaks n z. Bu tavra halk aras nda öyle derler canavarla parçalar oturup seninle a lar. Sizin bu insanlara yard m etmenizi erdemli bir davran olarak takdir ediyorum, ama seçimlerdeki siyasi tercihinizle güçlendirdi iniz siyasi iktidar n, özellikle ABD nin ve srail in emir ve direkti eri ile uygulad - BOP sonucu bu insanlar mülteci durumuna dü ürdü ünüzün fark nda m s n z? Asl nda siz belki de fark nda olmadan yanl siyasi tercihinizle BOP a yani Yahudi ve H ristiyanlara yard m ediyorsunuz. Umar m Allahtan af dileyerek tövbe eder bu yanl tan dönersiniz. Aksi takdirde hem bu dünyada hem de öbür dünyada Allah a bunun hesab n veremezsiniz.

16 16 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI ARA TIRMA TÜRKiYE AKREBiN KISKACINDA Gündeme ili kin çarp c kö e yaz lar ve ara t rma haberleri ile takipçi say s n her geçen gün daha da artt ran Kilis Postas yazarlar m zdan Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile Suriye Türkiye ili kileri hakk nda bir röportaj gerçekle tirdik... Yaşanan öncesinde Suriye ye yaptığınız ziyaretlerde ülkede böyle bir rüzgar eseceğini farketmişmiydiniz? Geçti imiz y llarda birkaç defa Suriye ye gitmi tim. Özellikle Halep ve am hala burnumda buram buram tütüyor. am daki Hz. Hüseyin efendimizin türbesi, Emeviye cami, Ehl-i Beyt kabristan, Hz. Zeynep annemizin türbesi ve camisi hala gözlerimin önünde. Halep teki Zekeriya Camii, beyaz Halep ta lar ile bezenmi konutlar daha dün görmü gibiyim. Gece yar lar na kadar ailelerin büyük bir keyi e lokantalarda, mesire yerlerinde ho ça vakit geçiri lerine de ahit oldum. Birileri bana aylar sonra bu huzuru bulamayacaks n, burada bir iç sava ç kacak dese inanmak istemezdim. Üstelik Suriye toplumu kendi devletlerinden asgari geçimini temin edecek kadar destek de al yordu. Bunlar ak llar n peynir ekmekle mi yiyecekler derdim. Aradan çok zaman geçmedi ve danan n kuyru u koptu. Bir kas rga esmeye ba lad Suriye topraklar nda. Bütün bunlar anlatmam m sebebi sadece Suriye de il ayn zamanda kendi ülkemiz, kendi insan m z ad na ders ç kartmak içindir. Ortado u da dola an i gal hortumuna kar önlem al namazsa korkar m er geç bu felaket bizim s n rlar m zdan da içeri girecektir. Tedbir almas gerekenler elbette halk n güvenli inden sorumlu kurum ve kurulu lard r. Ancak esas olan milletin kendi gelece ine sahip ç kmas d r. Ya- ananlara bakal m en iyimser yakla mla bile ülkemiz iyi idare edilmiyor. Bölgemizdeki ate- in sönmesi için gayret sarf etmesi gerekenler bilakis ate in üzerine körükle gidiyor. Üstelik öyle bir davran ortaya koyuyorlar ki, devlet gelene ine, diplomatik usullere ayk r bir tablo ortaya ç k yor. Suriye ile Türkiye ili kilerinde ortaya konan seyrin hiçbir akli, vicdani ve insan aç klamas n yapmak mümkün de ildir. Malatya Kürecik e yerle tirilen füze rampas n n hiçbir aç klamas mümkün de ildir. Devletlerin politikalar yüzlerce y ll kt r. Ama bizim devletimize gelince i de i iyor. ba na gelen hükümete göre devletin politikas da de i iyor. De i en sadece politikalar de il k sa süre içerisinde devletin k rm z çizgileri bile de- i iyor. Ya anan tezada bak n ki, Suriye, Irak ve ran ile sorunlar m z var, ama Irak n kuzeyindeki Kürt olu umu ile dost olundu. Suriye deki olaylar karşısında hükümetimizin Esad karşıtı duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgemiz her geçen gün daha da kar yor. Özellikle Ortado u da sükûnet istenmiyor ve tansiyon her geçen gün daha da art yor. Milletler kendi hede eri ile ilgilenecek zaman bulamas nlar diye sürekli me gul ediliyor. sava lara kadar varan kaos ortam olu turuluyor. Öyle bir me guliyet ki, söz konusu olan mal ve can... in ac taraf bölgedeki emperyalist güçler ideallerini gerçekle tirmek için Türkiye yi model ülke olarak gösteriyorlar; siyasileri ise dolmu a getirip ta eron olarak kullan yorlar. Ortado u daki devletleri geçtik, hiç gerek yokken Amerikan n menfaatleri ad na Rusya ya kafa tutuyoruz; kom umuz Suriye nin kar s nda duruyoruz. Gelin hep birlikte bir muhasebe yapal m. Rusya n n sava teknolojisi hangi seviyede? Hemen ifade edelim, Rusya geçti imiz günlerde yeni bir füze denemesi yapt. Aç klamalara göre bu füze her türlü kalkan a ma kapasitesine sahip. Gelelim, Suriye nin yan nda yer alan ran n durumuna. ran n 2 bin-2 bin 500 kilometre menzilli füzeleri var. ran geçti imiz günlerde Amerika ya ait insans z hava arac n kendi hava sahas ndayken ba ar l bir ekilde indirdi ve arac n ayn s n imal etti. Yetmedi bir tane de Hizbullah a verdi. Hizbullah arzu etti i bilgileri elde etmek için srail in üzerinde ke if uçu u yapt. Peki, Türkiye nin sava ve savunma teknolojisinde durumu nedir? Bizim füzelerin menzili ise en fazla 150 kilometre. am yönetimi, Türkiye art k Suriye nin içi lerine kar maktan vazgeçsin ve Suriye deki silahlar n ç karts n diyor. Uzun zamandan beri Türkiye üzerinden Suriye ye silah giri i yap ld bas n-yay nda yer al yordu. Son geli me Amerika resmi olarak Suriye muhalefetine Türkiye üzerinden silah ve mühimmat ta nd n aç klad.

17 K L S POSTASI ARA TIRMA EK M - ARALIK AMAÇ ARZ-I MEV UDU GERÇEKLE T RMEK Suriye de yaşanan işgal sürecinde batının hala bir sonuca varamamış olmasını neye bağlıyorsunuz? Evdeki Hesap Çar ya Uymad Çünkü: Kendilerine vaat edilen ak günler gelmemi tir. Uzayan süreçte kay plar müstakbel kazançlar n n önüne geçmi tir. Kurban bayram sürecinde pasaportlar ile Türkiye ye gelen s nmac lar n ekseriyetinin bayram Suriye de geçirmeleri dikkate al nmal d r. Üstelik Amerika ve srail in destekledi i muhali erle ayn safta olman n, ABD ve srail ile ayn safta olmak anlam na geldi i art k alg lanmaya ba lanm. Di er Arap ülkelerinde ya ananlar geleceklerini görme ad na bir ayna olmu tur. 2. Muhali ere verilen destek, Türkiye de de ho kar lanmamaktad r. Irak gibi Libya gibi zengin petrol yataklar olmayan Suriye nin önemi ise jeostratejik konumundan kaynaklan yor. Stratejik olarak, ABD ye muhalif olan ran ve Hizbullah a destek veren yönetim devre d b rak lacak. Jeopolitik olarak srail e hayat suyu temin edilecek. Büyük srail idealini gerçekle tirme ad na Suriye topraklar srail e pe ke çekilecek ve srail ad na kurulmas planlanan öncü devlet, Kürdistan n ta lar dö enecek. Bölgedeki geli meler bu pencereden izlendi inde ortada dola an ta lar n yerli yerine oturdu u görülecektir. unu da unutmamak gerekir: Art k navigatörler hayat m za girdi. Navigasyon hedefe gitmek için bir yol haritas önerir. Siz bu yolu tercih etmeyince, vazgeçmez hemen alternatif bir yolu size tavsiye eder. Bu hedefe var ncaya kadar devam eder durur. Ta ki, hedefe var nca hedeftesiniz der; alternatif sunmaktan vazgeçer. te bat n n hedefe ula mak için izledi i taktik budur. Önünüze de i ik yol haritalar da ç kartsa farkl geli meler de görseniz arkas ndaki el, ayn el oldu u müddetçe sonuç de i meyecektir. Bu anlatt klar m z n bizim kültürümüzdeki kar l su uyur dü man uyumaz sözüdür. AKP ye destek veren seçmenin bile yar s hükümetin d politikas n tasvip etmemektedir. Ara t rmac Adil Gür bu konuda Vatanda Türkiye nin Müslüman bir ülkeyle sava mas n istemiyor. Yap lacak bir sava n maliyetinin kendi s rtlar na yüklenece ini dü ünüyor. Bu nedenle halk n yüzde 90 ndan fazlas Suriye ye müdahaleye, sava a kar. AKP li seçmende de durum ayn 2 AKP liden 1 i Suriye politikas n do ru bulmuyor. AKP Suriye politikas konusunda seçmenini ikna edemiyor. AKP seçmeninde Suriye ye sava a kar ç kanlar n oran da genel sava kar tlar na yak n demektedir. Yerel seçimlerin konu uldu u, Tayyip Erdo an n cumhurba kan olmak arzusu ve bu yönde siyaseti ekillendirme çabalar dikkate al n rsa AKP hükümeti de siyasetini gözden geçirecektir. Batının dayatmaları sonucunda Esad ın gitmesi ile Suriye de ne gibi gelişmeler olacaktır? Suriye politikas n ele tirmemizin sebebi Esad taraftarl olmad gibi, Suriye ye kar muhalefet olu turanlar, silahl mücadele verenlerin gayesi sadece Esad n gitmesi de ildir. Suriye ye getirilmek istenen sözde demokrasi sonucunda Esad sonras durum imdikinden farkl m olacak? Dünya imparatorlu unu tesis için elini çabuk tutan ABD, s ra Suriye ye gelince sert muhalefet ile kar la t. Bu muhalefet, o ülkenin içinde, bölgedeki insanlar aras nda ve ayn bölgedeki dengelerin içinde yer alan devletler aras nda ortaya ç kt. Dikkat edilirse Arap Bahar ad alt ndaki iç kar kl klarda ve BOP kapsam ndaki bölge ülkelerindeki sava larda k r lma noktas hep i ba ndaki liderler olarak seçildi. Hep u mant k i lendi: Günah keçisi olan ba kan de i ecek, bütün sorunlar bitecek. Yeri geldi hedefteki isim Saddam oldu, yeri geldi Kadda oldu. Liderlerin ac kl bir ekilde gitmesine ra men, halklar ad na müspet bir de i im olmad. Bilakis hep geriye gidildi, hep kin ve nefretin tohumlar ekildi, sonuç gözya ve kan oldu. Emperyal güçlere servetlerin pay edilmesi olarak sonuçland. Irak a bir bakar m s n z? Kuzey Irak taki zengin petrol yataklar n kontrolüne alan ABD, Irak n orta ve güney k sm n sadece kar t rmakla yetiniyor. Bu örne i di er ülkelere de uyarlayabilir ve görebilirsiniz. 3. Bölgenin denge unsuru olan, Rusya ran ve Çin gibi devletler de burada söz sahibidir. BOP kapsam nda hem bölgedeki partnerleri kaybetme riski ya ayan, hem de co ra olarak etra ar çevrilen devletler ad na, Suriye b ça n kemi e dayand nokta olarak kabul edildi. Bu devletler Suriye platformunda sonuna kadar srarc davranacaklard r. Suriye sahas kaybedilirse muhtemel çat ma sahas n n kendi topraklar na kayaca n hesaplamaktad rlar. Bütün bunlar dikkate al nd nda as l konunun Esad n gitmesi veya kalmas olmad görülecektir. Esad burada bir sembolü temsil etmektedir. Vatanda a habercilerin verdikleri birer veridir. Bu veriler ak l ve basiret süzgecinden geçirilmezse sonuç felaket de olabilir.

18 18 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI ARA TIRMA Türkiye Suriye deki olaylarda direk söz sahibi ülke olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Suriye Ulusal Konseyi nin Başkanlığına Hıristiyan bir Komutanın getirilmesi sizce ne anlama geliyor? Gelelim Suriye Ulusal Konseyi'nin Ba kanl - na George Sabra niçin getirildi, sorusunun cevab na 1. Suriye deki ticareti elinde tutanlar daha ziyade gayrimüslimlerdir. Gayrimüslim bir ba kanla sermaye gruplar na ABD taraf ndan göz k rp lm t r. Bu güne kadar muhalif harekete kar mesafeli duran bu kesimlere beraber olma mesaj verilmi tir. 2. Bat l ülkelere bölgede ya ananlar n bir haçl i gali oldu u gösterilmi, daha çok destek vermeleri ima edilmi tir. 3. Yeni dönemde Suriye konusunda bir d müdahaleden ziyade içteki kar kl n artmas planlanmaktad r. Suriye bir batakl k haline getirilecek, iç sava n dozu her geçen gün daha da artt r lacak. Nitekim yeni ba kan Hristiyan George Sabra ilk aç klamas nda destekçilerden silah istemi tir; Müslüman Müslümana k rd rmak için. AKP lilerin dahi Suriye konusunda hükümete gereken deste i vermemeleri, Rusya, Çin ve ran n Suriye nin yan nda yer almas ABD nin hesaplar n altüst etti. AKP nin hükümet kabinesi ne kadar ç rp nd ise de ABD yi bir türlü memnun edemedi. Çünkü ABD edebiyat de- il, icraat istemektedir. Geçti imiz hafta ABD d i leri bakan Clinton, Suriye konusunda karar n aç klam t. Suriye Ulusal Konseyi bir y ldan beri istenen performans ortaya koyamam t. Muhalif konsey Türkiye de kurulmu ; hamili ini Türkiye yap yordu. Bu kararla, hem Türkiye ye hem de mevcut muhalif liderlere kart gösteriliyordu. Aç klaman n ard ndan bir hafta geçti. Doha da yap lan toplant da Hristiyan George Sabra, Suriye ulusal konseyine ba kan oldu. Suriye gibi Müslüman bir ülkenin, Müslüman ba kan na kar, haçl destekli Hristiyan bir ba kan seçilmesi önümüzdeki dönemde ABD nin Suriye de taktik olarak makas de i tirece ini gösteriyor. Obama seçim sürecinde de ifade etti. Suriye de do rudan bir sava a girmeyece inin alt n çizdi. Önceki ba kan Bush döneminde Irak tan gelen asker tabutlar Amerika kamuoyunda in ale yol açm, Bush un ba kanl k seçimlerini kaybetmesinde önemli bir etken olmu tu. Ortado u ülkelerindeki i gal hareketinin pahal ya mal olmas da, ABD yi ciddi olarak endi elendirmi ti. 4. AKP hükümetinin Suriye deki muhalefete destek vermesi eskisi kadar kolay olmayacakt r. Kendi taban ba ta olmak üzere kamuoyunu rahat yönlendiremeyecektir. Bu da ABD nin özellikle AKP hükümetini test etmesidir. Destek sözü al nan ve elini kapt ran Türkiye den bu ko ullarda deste ini devam ettirmesi istenecektir. 5. ABD menfaatleri için sava sa bile, kontrol edemeyece i hiçbir gücü kabul etmemektedir. Dolay s yla bu seçimle ABD, güya Esat sonras n da imdiden planlamaya çal maktad r. Ancak kim ba kan olursa olsun aya a kalkan Arap halklar n n tepkisi de durmayacakt r. Nitekim aradan geçen u kadar zamana ra men, M s r da Tahrir Meydan dolup dolup bo almaktad r. Tatmin edilemeyen halk n tepkisi, kontrolden ç km vaziyettedir. Bütün bu geli meler ülkemizde ve bölgemizdeki kar kl klar n artaca n gösteriyor. ktidar n ABD ve AB endeksli teslimiyetçi politikalar, aya m z n alt ndaki topraklar n kaymas na yol açacakt r. Nitekim BDP li Baydemir daha imdiden Obama dan yard m istemeye ba lad bile. Ülkemizde seçmen AKP ye olan deste ini devam ettirdi i müddetçe, teslimiyetçi politikalara da destek vermi olacakt r. Politikasını Eleştirmemizin sebebi Esad Taraftarlığı Değildir Amerika, Bölgemizi Ele Geçirmek stiyor. Suriye politikas n ele tirmemizin sebebi Esad taraftarl olmad - gibi, Suriye ye kar muhalefet olu turanlar, silahl mücadele verenlerin gayesi sadece Esad n gitmesi de ildir. Suriye ye getirilmek istenen sözde demokrasi sonucunda Esad sonras durum imdikinden farkl m olacak? Dünya imparatorlu unu tesis için elini çabuk tutan ABD, s ra Suriye ye gelince sert muhalefet ile kar la t. Bu muhalefet, o ülkenin içinde, bölgedeki insanlar aras nda ve ayn bölgedeki dengelerin içinde yer alan devletler aras nda ortaya ç kt. Dikkat edilirse Arap Bahar ad alt ndaki iç kar kl klarda ve BOP kapsam ndaki bölge ülkelerindeki sava larda k r lma noktas hep i ba ndaki liderler olarak seçildi. Hep u mant k i lendi: Günah keçisi olan ba kan de i ecek, bütün sorunlar bitecek. Yeri geldi hedefteki isim Saddam oldu, yeri geldi Kadda oldu. Liderlerin ac kl bir ekilde gitmesine ra men, halklar ad na müspet bir de i im olmad. Bilakis hep geriye gidildi, hep kin ve nefretin tohumlar ekildi, sonuç gözya ve kan oldu. Emperyal güçlere servetlerin pay edilmesi olarak sonuçland. Irak a bir bakar m s n z? Kuzey Irak taki zengin petrol yataklar n kontrolüne alan ABD, Irak n orta ve güney k sm n sadece kar t rmakla yetiniyor. Bu örne i di er ülkelere de uyarlayabilir ve görebilirsiniz. Türkiye nin Hali, Endülüs ün Son Dönemine Benziyor Suriye tablosunu daha iyi okuyabilmek için Ortado- u nun büyük resmine bakmak laz m. Suriye kilit öneme haizdir. srail devletinin güvenli i için Suriye nin devre d kalmas gerekir. Ayr ca srail in hede erinden bir tanesi de Arz- Mev ud içinde bulunan Suriye topraklar na sahip olmak. Suriye kalesi dü ürüldü ü zaman bir ta la iki ku vurulmu olacak. Suriye bat l lar için ne kadar önemli ise do u dünyas için de o kadar önemlidir. Suriye topraklar nda bat l emperyal güçler durdurulamad takdirde bu sava do ulu ülkelerin kendi topraklar nda da ya anacakt r. Kendi topraklar nda bat ile kar la mak istemeyen güçler i gali Suriye topraklar nda durdurmak zorundad r. Ortado u da ya ananlar bir din sava d r. Bak n bizzat srail uzun y llardan beri soyk r ma tabi tuttu u Filistinlilere dönük havadan denizden ve karadan ba latt son i gal hareketine ne isim verdi. srail ba latt bu yeni sald r s na Bulut Sütunu ismini verdi. Bulut Sütunu, tabiri Tevrat'ta srailo ullar 'na yard m simgeliyor. Bölgede nizami veya gayrinizami de i- ik yo unluktaki ya anan sava ta, Türkiye nin konumu tarihi, siyasi, kültürel aç dan yorumland zaman, bir tezatla kar kar ya kal nmaktad r. Bir slam ülkesi olan Türkiye haçl n n saf nda yer alm t r. Ancak saf n ne kadar de i tirirse de i tirsin, bat n n gözünde potansiyel olarak hala i gal edilmesi, yok edilmesi gereken bir konumdad r. Türkiye nin durumu birçok aç dan spanya Endülüs devletinin son haline benzemektedir. Hak ve bat l n iyiden iyiye birbirine kar t r ld deccalizm dönemini ya yoruz. Yap lmas gereken milletimize ve slam âlemine sözde dost görünenlere haddini bildirmek, özde dost olanlarla birlikte olmakt r. u unutulmamal d r, akrebin k skac nda k vranan Türkiye nin son çaresi milletin uyan(d r l)mas d r.

19 K L S POSTASI E T M EK M - ARALIK Özel Kilis Meltem'de Tra k E itimi Verildi Kilis Meltem lk ve Ortaokulu ö rencilerine l Emniyet Müdürlü ü taraf ndan tra k e itimi verildi. Uygulamal olarak verilen tra k e itimi Meltem Koleji ö rencilerinin dikkatini çekerken, e itimde servis araçlar na inme ve binme, genel yaya kurallar verilirken ö rencilerden tra k kurallar n iyi ö renip uygulamalar na dair söz al nd. Kilis Özel Meltem lk ve Ortaokulu Müdürü Necla Balc Her y l tra k kazalar nda binlerce ki i hayat n kaybediyor. Analar evlat ac s n ya arken, minik yavrular m z babas z kal yor. Herkes tra k kurallar n benimseyip uyarsa, ulusça bu üzüntüleri ya amayaca z. l Emniyet Müdürlü- üne okullar m zda verdi i tra k e itiminden dolay te ekkür ediyor, bu hizmetlerin süreklilik kazanmas n istiyorum dedi. Ö retmenler Gününde Ö retmenler Yoktu Kilis'te 24 Kas m Ö retmenler Günü kutlama program na az say da kat l m n olmas güne damgas n vurdu. Kilis Ö retmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda bo koltuklar dikkatlerden kaçmazken, 24 Kas m kutlamalar na az say da ö retmenin kat ld gözlendi. l Milli E itim Müdürü erafettin K z lta, davet edildi i halde programa kat lmayanlara gönül koydu unu ifade ederken, Vali Süleyman Taps z da yapt konu mada tepkilerini dile getirdi. Vali Taps z, salonda bulunan ö retmenlerden elini kald rmas n istedikten sonra, l Milli E itim Müdürü'nden Kilis'te kaç ö retmenin bulundu unu sordu. Vali Taps z, "Bu salonda en fazla 50 ö retmen var. limizde 1600 ö retmen görev yap yor. Ö retmenler Günü program n n hem saat olarak bu saatte de il, ak am saatinde ve ilimizin en prestijli salonunda e li olarak yap lmas n ben arzu ediyorum. Burada bulunan, bulunmayan bütün ö retmenler bizim ba m z n tac d r, elleri öpülesi insanlard r. Sayg duydu um ve çok daha önem verdi imiz için bunlar yürekten gelerek ifade ediyorum" dedi. Suriye de Müslümanlar n birbirlerini öldürmesi yetmiyormu gibi imdide Yahudiler Gazzede Filistinli Müslüman sivillerin üzerine bomba ya d r yor, srail devleti do ru dürüst silahl kuvvetleri harp araç gereçleri olmayan Filistinlilerin ba- na son sistem donat lm sava uçaklar ile gece gündüz sald r yor. Refahyolun iktidar oldugu dönemde yap lan gizli anla malarla srail de yeterli hava sahas olmad için Konya ovas nda e itim alan srail pilotlar Gazze yi bombal yor. Binalar yerle bir ediliyor, kad nlar, coçuklar, bebekler katlediliyor Gazze bir uçtan öbür uca yerle bir ediliyor. Bununla da kalmayan srail top Alaaddin Özkar Yahudiler vuruyor, biz ne yap yoruz? yekûn bir hareket için 16 bin yedek subay göreve ça rd. 75 bin subay da yedek listeye al nd devletini din temelleri üzerine kuran srail arz- mevut hayallerini gerçekle tirmek için gerekeni yap yor burada ters olan biz Müslümanlar ne yapt d r. ktidara gelinceye kadar Siyonist srail edebiyat yla oy dev irenler iktidara geldiklerinde bak n hangi gizli anla malara imza at yorlar: 1-Türk ve srail askeri uçaklar, Türk hava sahalar nda e itim yapabileceklerdir. 2- srail Türkiye ye silah satacak ve Türk Fantom sava jetlerinin modernizasyonunu yapacakt r. 3- srail ve Türkiye, ABD deniz kuvvetleriyle birlikte arama ve kurtarma manevralar ad alt nda ortak tatbikat yapacakt r. 4- stihbarat alan nda i birli i yap lacak bu kapsamda srail, Türkiye s n r ndan ran ve Suriye yi dinleyecektir. 5-Serbest Ticaret Anla mas yap lan yeni düzenlemelerle icrai bir safhaya kavu maktad r. Bu dönemde 20 ye yak n maddenin gizli anla ma usulü ile imzaland belirtiliyor ve anla ma srail in ilk defa Müslüman bir ülkeyle yap lan askeri i birli i olarak tarihe geçiyor. Az buçuk tarih bilen srail in hangi kafada oldu unu bilir Müslüman kan dökmek onlar için en büyük zevk oldu unu bilir srail eski devlet ba kan Ariel aronun en büyük zevkim tank n üzerinde Müslüman öldürmek derken binba rütbeli ogul aron ise Önce Gazze nin giri indeki mahalleleri sonra da tüm Gazze nin dümdüz edilmesini söyleyen aron, Japonlar çabucak teslim olmad lar, Amerikal lar da Hiro ima ile durmad lar, Nagazaki yi de vurdular. Gazze de ne elektrik ne benzin ne de hareket eden bir araç kalmal. Ondan sonra ate kes isteyeceklerdir. Bu i in çabucak bitirilmesi gerekiyor dedi Hâlbuki akl selim devlet adam n n Yahudilerden dost olmayaca n onlar n bize satt heronlardan bir hay r ç kmayaca n bilmesi laz m onlar n verdi i istihbarattan da bir ey olmayaca n bilmesi laz m nitekim geçen aylarda rnak ta 40 kaçakç y terörist diye öldürten bu heron istihbaratl kaynaklar n ki ilik terörist guruplar n n karakollar m z basarak Mehmetçiklerimizin ehit edilmesini görmezden gelmeleri çok manidard r. Yine akl selim devlet adam n n srail in Filistin le yetinmeyece ini arz-mevud içerisine Türkiye nin Güneydo usunda oldu unu ve yap lan anla malarla semiren, güçlenen srail in bir gün kendi devletini vuraca n bilmesi laz m peki bilmiyorlar m? Bence bizim bildi imizi onlarda biliyor ama a r h rs, dünya menfaati, koltuk hevesi bunlardan vaz geçebilmek büyük bir erdemdir. Ne mutlu erdemli olanlara

20 20 EK M - ARALIK 2012 K L S POSTASI YA AM At k Su Ar tma Tesisi Hala Tamamlanamad At ksu Ar tma tesisinin çal maya ba lama tarihi ubat 2013 olarak tahmin ediliyor. At k Su Ar tma Tesisinin n aat aral ks z devam ederken yüzde 80 lik k sm tamamland bildirildi. Projesi ller Bankas Genel Müdürlü ü Etüt Plan ve Yol Dairesine haz rlat lan ve Kerkezlik mevkisinde kurulan Kilis At k Su Ar tma Tesisinin k sa zamanda tamamlanabilmesi için çal malar devam ediyor. dari, bekçi, blover, trafo,numune alma binalar ile tesis içi alt yap borular n n dö emesi tamamlan rken, At k Su Ar tma Tesisinde ar t mda kullan lacak olan çökeltme havuzu, havaland rma ünitesi, su deposu, manevra odas ve da t m yap lar n n betonarmeleri ile birlikte tesisin yüzde 80 lik k sm tamamland. U ur Elhan Do ruyu güzeli ara bulursun Gerek medresede gerek dergâhta Do ruyu güzeli ara bulursun Gerek arasada gerek kârgâhta pe i gümü ü sat n al rs n. Adam olmak bir hünermi burada Câhil ki i bal k avlar ovada Su dökülür çamur kal r kovada Hamamda sabunsuz susuz kal rs n. A lamakl bakar oldum hâline Gül rûyini dolam s n aline A yar göz koyarm leb-i lâ line Gerçek a n elbet bilirsin. Üç günlük dünyada kavgan z neden Avuçta koymad zararla giden Hâlini bir görse utan r deden K z p da öfkeyle niye solursun. Â k ELHÂN size ö üt veriyor Dinleyin sözünü, özü çürüyor Sevgiyi bar la ne ho örüyor Dilersen iire, saza gelirsin. Külli nefsin zâikatü l-mevt, yani Her ne s ölümü tadacakt r. meâlindeki âyet Kur ân da üç sûrede geçmektedir. ( Âl-i mran, 3/185; Enbiyâ: 21/35; Ankebut, 29/57) Bir ehirde, mezarl k önünden geçerken hep akl m za ölüm gelir, ölen insanlar gelir, kabir ta lar gelir. Bunlar bize her eyden önce ölümü hat rlat rlar. Öyle de il midir? Ruh beden evininin misa ri konumundad r. Misa r oldu u ev y k lan ruh, adeta kendisine ba ka bir yer bulur, oras da ruhlar alemidir. Ölüm bir bak aç s yla do umdur asl nda. Ruh, misa r oldu u mekandan, ayr l p esas vatan na dönmektedir. Art k baki olan bir hayata ba layacakt r. Hz. Mevlana n n ifadesi ile -dirilmek için ölünülmü tür- Ölmeden önce ölünüz! (Hz. Mevlana). Gerçek dirili, ancak nefsi duygular n esiri olmaktan vazgeçebilmekle mümkündür. Hazret-i Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) : Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hat rlay n z! (Tirmizî, K yâmet, 26) buyurur. Tefekkür-i Dr. Ali Bestami Kepekçi Ölmek de ildir hayat m z n en mü kil i i / Mü kil odur ki ölmeden evvel ölür ki i mevt, ölüm gelmeden önce ölümü hat rlamakt r. Ölümü tefekkür etmek, ölümü hat rdan ç karmamak insana her eyden önce dünyan n kendisi için geçici bir u rak yeri oldu unu hat rlat r. O insan ne yapar, misa r oldu u mekandan, esas vatan na gidece i için, kendisine s lada laz m olacak eylerin pe ine ko ar, bo heva ve heveslerin iste ine kap lmaz. Ölüm halini dü ünmekten uzak olan bir insan ölümü unutur bütün emellerini dünyaya ba lar. O misa- r oldu u evden hiç ayr lmayacakm gibi dünya ve dünyal klar, bo heva ve hevesten kendini alamaz. Ölmeden evvel ölümü tad n, ölmeden evvel ölün, düsturunu kendisine ilke edinen insan ise; hep hayat n n merkezine ahreti oturtur. Masiva, bo heve ve hevesle zaman n geçirmez; esas vatan na haz rl k yapar. nsan n, bitmek-tükenmek bilmeyen dünyal k hede eri, ümitleri kabirle beraber son bulur. Kabristanlar, bu hayattan göç eden, hayatlar n tüketmi ana-baba, çoluk-çocuk, sevgili, h s m, akraba, dost ve arkada larla doludur. E er görmesini bilirsek, sessizli e bürünmü bir mezar ta, kendi lisan ile konu an bir nasihatçi gibidir. nsano lu, misa r olarak bulundu u bu dünyada kendini aldat r. S k s k cenâze sahnelerini seyretti i hâlde, ölümü hep kendinden uzakta görür, sanki o çok iyi bildi i ölümün kendisine rak oldu unu dü ünür. Asl nda insan, rûhuna cesed giydirilerek bir kap dan dünyaya dâhil edildi inde, yani do du unda art k bir ölüm yolculu una ba lam t r. Ölüm vakti geldi inde ruh, bedenden ayr l r. Âhiret kap s olan kabirde, do umla ba lad yolculuktan çok daha büyük bir yolculu a u urlan r. Bu yolculu a ç kmadan önce, ölüme haz rlanmak, gayret edilmesi gereken bir haslettir. Böylece, Ölmeden önce ölünüz. s rr tahakkuk eder ve insan, kendi nefsi hâkimiyeti yerine Allâh a muhabbet ve itaati kalbinde iktidar etmi olur. Ashâb- kirâmdan biri vefât etmi ti. Arkada lar, ondan övgüyle bahsettiler ve ibâdetinin çok oldu unu söylediler. Rasûlullâh (s.a.v.) sessizce onlar dinliyordu. Onlar sözlerini bitirince, Peygamberimiz (s.a.v.) : Bahsetti iniz kimse, ölümü çokça anar m yd? diye sordu. Onlar da hay r dediler. Peki, nefsinin lüzumsuz ve a r isteklerinden ço u zaman vazgeçebiliyor muydu? Ashâb- kirâm: Hay r, yâ Rasûlallâh! diye kar l k verdiler. Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v.) : Arkada n z, bahsetti iniz kadar de ilmi. buyurdu. (Heysemî, Mecmau z-zevâid, X, 308-9) Demek ki, yapt m z ibadetlerde dahi, ihlas yakalaman n yolu ölümü s kça hat rlamaktan geçmekte. Tasavvufta müridin günlük virdinin ölüm an n ve sonras n tefekkür etmekle tefekkür-ü mevt- ba lamas bundan olsa gerek. Yapt m z ibadet ve taatler, ruhumuza g da ekline gelmeli ki; o ibadet ve taatler bizleri günahlardan sak nd rs n. Ahlak m z ve ruhumuz terbiye edilebilsin. Ahlak ve ruh terbiye edildikçe tüm i lenen ameller ruha g da haline gelir. Sonuçta, o ruhda, kibir, riya, zulüm, hased, kin vb. kötü davran lar ortadan kalkarak, yerini adalet al r, alçak gönüllülük al r. Ölmeden önce ölmenin zevkine o zaman var l r. Art k ne s kötü huylar n yitirmi, yani ölmü tür. E, o zaman n olmu tur? Ruh kendi öz benli ini bulmu tur. Ne mutlu ölmeden önce ölebilenlere, ne mutlu ölüm an n eb-i Aruz yapabilenlere. Not: Bu vesile ile 23 Kas m da Ebedi istirahatgah na u urlad m z, ben de çok farkl yeri olan Sevgili Amcam Muzaffer Kepekçi için sizlerden birer Fatiha istirham ediyorum. Allah(c.c.) onu Peygamberimiz (s.a.v.) e kom u etsin. Amin.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?*

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?* Filistin cihadının kilometre taşlarından ve bu topraklarda İslâmi kimliğin korunması yolunda çok yönlü mücadele eden önderlerden olan ve son zamanlarda İsrail e yaptığı direniş ile adından söz ettiren

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR

DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULUYOR KİMSE YOK MU DERNEĞİ 7 KITADA, 100E YAKIN ÜLKEDE 81 İLDE 300 BİN AİLENİN YÜZÜ GÜLECEK KURBANDA YENİ DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURULACAK Kimse Yok Mu Derneği bu yıl Türkiye de 81 ilde,

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı