Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2

3 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...11 Cihazýn Tanýtýmý...1 H 4700 B, H 4710 B, H 4800 B, H 4810 B...1 Donaným...13 Fýrýn Kumandasý...13 Güvenlik Sistemleri...13 Soðutma Faný...13 Havalandýrmalý Fýrýn Kapaðý...13 PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...13 Katalitik Emaye Yüzeyler...13 Aksesuar...14 Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi ve Izgara FlexiClip-Baðýmsýz Sürgüler...15 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgülerin Takýlmasý...15 FlexiClip-Baðýmsýz Sürgülerin Yerini Deðiþtirme Fýrýn Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi...17 Isý Seçme Düðmesi...17 Isý Derecesi Kontrolü...17 Program Türleri...18 Çalýþtýrma...0 Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi...0 Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma...0 Çalar Saat (Sinyalli Saat).... Tuþlar... Kullaným Prensibi... Ekrandaki Süre Göstergeleri....3 Güncel Saatin Deðiþtirilmesi...3 Sinyal Sesinin Deðiþtirilmesi....4 "Kýsa Süre " Fonksiyonunun Kullanýlmasý...4 Kýsa Sürenin Girilmesi....5 Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi...5 Kýsa Sürenin Silinmesi

4 Ýçindekiler Fýrýnýn Kullanýmý...6 Basit Kullaným...6 Ön Isýtma...6 Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý- ve Kapanmasý... 7 Süre Giriþi...7 Süre ve Bitiþ Saatinin Verilmesi....8 Sürenin Sonunda...9 Sürenin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi...9 Sürenin Silinmesi....9 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Fýrýn Kalýbý...30 Fýrýn Kaðýdý...30 Standart Tepsi Kutu Kalýp...30 Tablo Verileri ile Ýlgili Öneriler...31 Isý, Piþirme Süresi Raf...31 Dondurulmuþ Ürünler Fýrýnda Piþirme Tablosu...3 Turbo Üst-Alt Isýtma...33 Yoðun Piþirme...34 Kýzartma Bilgileri...35 Öneriler...36 Kýzartma Tablosu...37 Düþük Isýda Piþirme...38 Uygulama Piþirme Süreleri/Çekirdek Isýlar...39 Gril Bilgileri Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý....4 Gril...4 Öneriler...4 Gril Tablosu...43 Çözme...44 Konserve Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý

5 Ýçindekiler Test Enstitüsü için Bilgiler saylý Avrupa Normuna uygun Test Yemekleri Enerji- verimlilik sýnýfý sayýlý Avrupa normuna uygundur Temizlik ve Bakým...48 Cihazýn Ön Yüzü...48 Aksesuar...49 Standart Tepsi, Fýrýn Tepsisi, Sýçramalarý Önleyici Kapak Izgara, Tel Raflar FlexiClip-Baðýmsýz Sürgü Sistemi...49 Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Yaðlanmasý...50 Fýrýn Ýçi...51 Kapak Contasý, Kapak Ýçi PerfectClean-Kaplama Emaye....5 Katalitik Emaye...54 Kapaðýn Çýkarýlmasý...55 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...56 Kapaðýn Takýlmasý...58 FlexiClip- Baðýmsýz Sürgü Sisteminin Çýkarýlmasý Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...59 Fýrýn arka sacýnýn çýkarýlmasý...60 Üst Isýtma-/Gril rezistansýnýn katlanmasý...60 Arýza ve Hatalar...61 Müþteri Hizmetleri...63 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...64 Elektrik Baðlantýsý...66 Montaj Ölçü Çizimleri...67 Cihaz ölçüsü ve dolap kesiti...67 Cihaz Yüzünün Detay Ölçüleri...68 Fýrýn Montajý

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verir. Fýrýnýnýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzu içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihazýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerektiðinde fýrýnýn sizden sonraki sahibine devrediniz! Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evlerde ve ev benzeri ortamlarda, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer çalýþma ortamlarýnda. yazlýk evlerde. otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri yerlerde kullanýlabilir. zararlar için üretici firma sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn fýrýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýnýn kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuk cildi büyüklere göre daha hassas olduðu için yüksek ýsýdan hemen etkilenebilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Fýrýný sadece evlerde fýrýnda kek ve börek piþirme, kýzartma, gril, yemek piþirme, dondurulmuþ gýdalarýn çözülmesi, konserve ve besinleri kurutmak için kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki iþler için kullanýlamaz. Kullaným kurallarýný dikkate almadan veya yanlýþ kullanýmdan kaynaklanan 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. Montaja baþlamadan önce fýrýnýn gözle görülür bir hasarý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). Fýrýnýnýzý ancak montajý yapýldýktan sonra güvenli bir þekilde kullanabilirsiniz. Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetki verdiði uzman teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sýrasýnda fýrýnýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Cihazýn þebekeden ayrýlmasý ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde gerçekleþir: evdeki sigorta kapatýlýr, vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþi prizden çýkartmak için kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu þart yerine getirildiðinde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman bir personel tarafýndan özel bir baðlantý kablosu ile deðiþtirilebilir. Bu fýrýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik þartlarýný iyi bilen ve cihazýn güvenle kullanýlmasýný saðlayabilen uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn bulunduðu alanda yüksek ýsý meydana gelir! Fýrýna yemek sürerken veya çýkartýrken veya fýrýný kullanýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! "Gril ", "Küçük Gril " ve "Turbo Gril " programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Çok uzun gril süreleri gril malzemesinin kurumasýna ve alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! "Gril ", "Küçük Gril " ve "Turbo Gril " programlarýný ekmek yapýmý veya çiçek veya taze baharatlarýn kurutulmasý için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunun yerine "Turbo + " veya "Üst- Alt Isýtma " programýný kullanýnýz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yemeklerin hazýrlanmasý sýrasýnda kimi zaman alkollü içkiler kullanýlýr. Yüksek ýsý nedeniyle alkol buharlaþýr. Bu buhar çok sýcak olan rezistansýn tutuþmasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! Fýrýnýn içinde saklamak istediðiniz yiyeceklerin üstüne bir kapak koyunuz. Yemeklerden çýkacak olan nem fýrýnýn içinde korozyona neden olabilir. Ayrýca üstleri örtüldüðü takdirde yemekler kurumazlar. Kalan ýsýyý yemekleri sýcak tutmak için kullanacaksanýz fýrýný kapatmayýnýz. Seçilmiþ olan programý açýk býrakýnýz ve en düþük ýsý derecesini ayarlayýnýz. Cihazý asla kapatmayýnýz. Fýrýnýn içindeki nem yükselir ve kondense su nedeniyle fýrýnda korozyon meydana gelebilir. cihazýn kumanda paneli, mutfak tezgahý veya mutfak dolabý zarar görebilir. "Üst-Alt Isýtma "/"Alt Isýtma "/"Yoðun PÝþirme "/"Hýzlý Isýtma " programlarýnda fýrýn tabanýna asla aluminyum folyo sermeyiniz. Oluþan yoðun ýsý nedeniyle emaye çatlayabilir veya yer yer kalkabilir. Bu sebeple fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsiler koymayýnýz. Farklý marka bir tepsiyi fýrýna sürerken alt kenar ile fýrýn tabaný arasýnda en az 6 cm bir mesafe býrakýlmasýna dikkat ediniz. Fýrýnýn yüzeyi henüz sýcak iken tepsiye veya fýrýnýn içine soðuk su dökmeyiniz. Oluþan su buharý haþlanmalara neden olabilir. Isý deðiþimi sonucunda emaye zarar görebilir. Yiyeceklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna dikkat ediniz. Besinlerin içindeki bulunabilecek olasý bakteriler ancak yeterli yüksek ýsýda ( 70 C) ve yeterli uzun bir sürede ( 10 dak.) yok olabilirler. Yemeðin yeterli derecede ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Yemeði alt üst ediniz veya karýþtýrýnýz. Sadece fýrýn için uygun plastik kaplarý kullanabilirsiniz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir. Fýrýn zarar görebilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Fýrýnýn içinde tencere, tava gibi malzemeleri bir yerden bir yere çekmeyiniz. Fýrýnýn tabaný zarar görebilir. Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 15 kg.dýr. Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen maddelerin alev almasýna sebep olabilir. Aksesuar Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuarlar takýlabilir veya kullanýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr ve tüketici bu haklardan faydalanamaz. 10

11 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý taþýnma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. BU malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöðe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmesine yardýmcý olunuz. Lütfen eskiyen cihazýnýzý evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 11

12 Cihazýn Tanýtýmý H 4700 B, H 4710 B, H 4800 B, H 4810 B Program Seçme Düðmesi, Sýfýr Pozisyonunda Panele Gömülebilir Çalar Saat ve Sensörlü, OK, * Tuþlarý Isý Derecesi Seçme Düðmesi, Sýfýr Pozisyonunda Panele Gömülebilir Isý Derecesi Kontrolü Üst Isýtma-/Gril Rezistansý Katalitik Kaplamalý Arka Sac ve Fan Delikleri Sürgülü Beþ Sýra Tel Raf Einschubebenen Kapak * H 4700 B ve H 4800 B modelde yoktur. 1

13 Donaným Fýrýn Kumandasý Çalar saatli cihazlarda fýrýn kumandasý sayesinde fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinin yaný sýra aþaðýdaki olanaklardan da faydalanabilirsiniz: Güncel saat göstergesi, Kýsa süre sinyali, Piþirme iþlemlerinin otomatik açýlmasý ve kapatýlmasý, Özel ayar seçimi. Güvenlik Sistemleri Soðutma Faný Her piþirme iþleminde otomatik olarak soðutma faný devreye girer. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýðýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk hava ile karýþmasýný saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný hala çalýþmaya devam eder, böylece fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmesini engel olur. Fýrýn içindeki ýsý derecesi belirli bir deðerin altýna düþtüðünde fan otomatik olarak kapanýr. PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler Aþaðýdaki bölümler PerfectClean-kaplamadýr: Fýrýnýn içi Standart tepsi Fýrýn tepsisi (varsa) Sýçramalarý önleyen aksesuar (varsa) Yapýþmayý önleyen bu mükemmel kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve temizlik iþlerini de çok kolaylaþtýrýr. "Temizlik ve Bakým" bölümünde verilen bilgileri dikkate alýnýz. Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýnýn iç arka sacý koyu gri bir katalitik emaye ile kaplanmýþtýr ve bu kaplama yüksek ýsý derecelerinde sýçrayan yaðlarý kendi kendine temizler. "Temizlik ve Bakým" bölümünde verilen bilgileri dikkate alýnýz. Havalandýrmalý Fýrýn Kapaðý Kapak açýk bir sistemi olan ve kýsmen ýsýyý yansýtan bir camdan ibarettir. Fýrýn çalýþýrken kapaktan ayrýca hava üflenir ve dýþ cam bu sayede soðuk kalýr. Kapak parçalarý temizlik sýrasýnda birbirinden ayrýlabilir. "Temizlik ve Bakým" bölümünde verilen bilgileri dikkate alýnýz. 13

14 Donaným Aksesuar Cihazýnýz modeline göre aþaðýdaki aksesuarlardan bir bölümüne sahiptir. Diðer aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz, "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl. bak. Fýrýn Tepsisi, Standart Tepsi ve Izgara (Modele göre donaným) Fýrýn tepsisi: Standart tepsi: Tepsinin ve ýzgaranýn kýsa taraflarýnda kaymayý önleyici girintiler mevcuttur. Bu koruyucu önlem sayesinde tepsi yarým dýþarý çekilse bile kayma ve yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Tepsi veya ýzgarayý ancak yukarý kaldýrarak yerinden çýkartabilirsiniz. Izgarayý girinti alta gelecek þekilde rafa sürünüz. Fýrýn tepsisini üzerine yerleþtirilmiþ ýzgara ile birlikte kullanýnýz. Tepsiyi tel raflarýn arasýna sürünüz ve üzerine otomatik olarak ýzgarayý oturtunuz. Sýçramalarý Önleyici Kapak (Modele göre donaným) Izgara: Fýrýn tepsisi, standart tepsi ve ýzgara tel raflarýn arasýndaki boþluðu sürülür. Yaðlarýn dýþarý sýçramamasý için standart tepsinin içine bir kapak oturtulur. Gril veya kýzartma sýrasýnda damlayan et sularýnýn daha sonra kullanýlmasý için fýrýna sýçrayýp yanmasýna engel olur. 14

15 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgüler (Modele göre donaným) FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemi her rafa takýlabilir. Bunlar fýrýndan tam olarak dýþarý çekilebilirler. Tepsiyi veya ýzgarayý üzerine oturtmadan baðýmsýz sürgüleri tamamen içeri sürünüz. FlexiClip-Baðýmsýz Sürgülerin Takýlmasý Yanýk tehlikesi! Sürgüler takýlmadan önce fýrýnýn içi tamamen soðumalýdýr. Baðýmsýz sürgü sistemi bir rafýn telleri arasýna takýlýr. Sürgünün üzerindeki Miele-yazýsý sað tarafa gelmelidir. Montaj sýrasýnda baðýmsýz sürgü sistemini birbirinden ayýrmayýnýz Tepsi veya ýzgaranýn yanlýþlýkla dýþarý kaymamasý için bu parçalarýn sürgülerin ön ve arkasýndaki týrnaklarýn arasýnda olmasýna dikkat ediniz: Sürgüyü önde bir rafýn telleri arasýna yerleþtiriniz (1.) ve fýrýnýn içine sürünüz (.). Baðýmsýz sürgülerin taþýma kapasitesi en fazla 15 kilodur. Sürgüyü alttaki rayýn üzerine takýnýz (3.). Bu montajdan sonra baðýmsýz sürgüler rahat çalýþmazsa, bir defalýðýna kuvvetlice dýþarý doðru çekiniz. 15

16 Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgülerin Yerini Deðiþtirme Yanýk tehlikesi! Ýþe baþlamadan önce fýrýnýn içi tamamen soðumalýdýr. FlexiClip-baðýmsýz sürgü sistemini yerinden çýkarýp baþka bir yere takmak isteyebilirsiniz. FlexiClip-sürgülerini öne doðru kaldýrýnýz ve tel raf boyunca geriye doðru dýþarý çekiniz. Daha sonra istediðiniz rafa oturtunuz, "Donaným FlexiClip-Baðýmsýz Sürgülerin Montajý" bölümüne bakýnýz. 16

17 Fýrýn Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi Isý Seçme Düðmesi Soldaki düðme ile program türünü seçebilirsiniz. Bu düðmeyi saða veya sola doðru çevirebilirsiniz. Bu düðme sýfýr pozisyonunda gömülebilir. Hýzlý Isýtma Turbo + Turbo Gril Yoðun Piþirme Çözme Üst-Alt Isýtma Alt Isýtma Gril Küçük Gril Aydýnlatma: Fýrýn lambasý ayrý olarak açýlabilir (örneðin temizlik sýrasýnda). Saðdaki seçme düðmesi ile ýsý derecesini ayarlayabilirsiniz. Düðmeyi dayanma noktasýna kadar saða doðru çevirebilir ve tekrar geriye döndürebilirsiniz. Düðme sýfýr pozisyonunda panele gömülebilir. Isý Derecesi Kontrolü Isý seçme düðmesinin yanýnda ýsý kontrolü bulunur. Bu gösterge ýþýðý fýrýn açýlýr açýlmaz yanar. Seçilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda: fýrýn rezistansý kapanýr. ýsý derecesi kontrol ýþýðý söner. Isý derecesi ayarlanan deðerin altýna düþtüðünde fýrýn rezistansý açýlýr ve ýsý kontrol ýþýðý tekrar yanar. 17

18 Program Türleri Hazýrlayacaðýnýz yemekler için çok sayýda program hizmetinize sunulur. Cihazda bulunan üniteler: Üst Isýtma-/Gril rezistansý (tavan sacý altýnda) Alt Isýtma rezistansý (taban sacý altýnda) Halka rezistans (fan deliklerinin arkasýnda) Fan (Fan delikleri arkasýnda) Programýn türüne göre bu üniteler farklý olarak kombine edilebilirler, [ ] içindeki bilgilere bakýnýz. Program Türleri Üst-Alt Isýtma [ + ] Alt Isýtma [ ] Gril [ ] Küçük Gril [ ] Açýklamalarý Geleneksel tariflerin fýrýnda hazýrlanmasý ve kýzartýlmasý için uygundur. Sufle hazýrlamak için uygundur. Daha eski tarifleri uygularken cihazýn ýsý derecesini 10 daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Piþen malzemenin altýnýn daha fazla kýzarmasý için piþme süresinin sonuna doðru seçilir. Gerekli kýzýlötesi ýþýnlarýn üretilebilmesi için rezistansýn tamamý açýlýr ve kor rengini alýr. Çok miktarda yassý gril malzemesinin grili için kullanýlýr (örneðin: biftek gibi). Büyük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzarmasý için seçilir. Gerekli kýzýlötesi ýþýnlarýn üretilebilmesi için rezistansýn tamamý açýlýr ve kor rengini alýr. Az miktarda yassý gril malzemesinin grili için kullanýlýr (örneðin: biftek gibi). Küçük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzarmasý için kullanýlýr. 18

19 Program Türleri Program Türleri Açýklamalarý Hýzlý Isýtma [ + + ] Turbo + [ + ] Turbo Gril [ + ] Yoðun Piþirme [ + + ] Çözme [ ] Fýrýnýn ön ýsýtmasý için kullanýlýr. Daha sonra istenilen program türü ayarlanmalýdýr. Fýrýnda piþirme ve kýzartma iþlemleri için uygundur. Birden fazla rafta ayný anda yemek piþirilebilir. Hava akýmý nedeniyle ýsý piþecek malzemeye hemen ulaþtýðýndan ýsý derecesi ayarý "Üst-Alt Isýtma " programýndan daha düþüktür. Rosto ve piliç gibi büyük çaptaki gril malzemelerinin grili için uygundur. Hava akýmý nedeniyle piþecek malzemeye hemen ulaþtýðýndan ýsý derecesi ayarý "Gril "/"Küçük Gril " programýndan daha düþüktür. Üstü meyveli ýslak kekler için uygundur. Yassý hamur iþleri ve kýzartma için uygun deðildir, kýzartma sosu çok çabuk kararýr. Dondurulmuþ malzemelerin bozulmadan çözülmesi için uygun bir programdýr. 19

20 Çalýþtýrma Cihazý çalýþtýrmadan önce panel üzerindeki kumanda üniteleri eðer gömülü durumda iseler - üzerlerine basarak dýþarý çýkmalarýný saðlayýnýz, - çalar saati bulunan cihazlarda güncel saati giriniz. Güncel Saatin Bir Defalýk Giriþi Çalar saatin 4- saatlik bir göstergesi vardýr Cihaz elektriðe baðlandýktan sonra ekranda " " noktasý yanar ve "0 00" rakamlarý yanýp söner. OK tuþuna basýnýz. Ekranda "0 00" rakamlarý yanar ve " " noktasý yanýp söner. Ekranda " " noktasý yanýp söndüðü süre içinde güncel saati tuþu veya tuþu ile giriniz. OK tuþuna basýnýz. Güncel saat kaydedilir ve " " noktasý yanar. Güncel saat dakikalýk dilimlerle ilerlemeye baþlar. Cihazýn Temizliði ve Ýlk Isýtma Fýrýnýn içine yapýþtýrýlmýþ olan - etiketleri veya aksesuarlarý dýþarý çýkartýnýz. - cihazýn ön yüzeyinde koruyucu bir folyo varsa, çekip alýnýz. "Temizlik ve Bakým" bölümünü okuyunuz. Fýrýný kullanmadan önce fýrýndaki aksesuarý dýþarý alýnýz ve temizleyiniz. fýrýný bir kere boþ olarak ýsýtýnýz. Bu sayede ilk ýsýtma sýrasýnda ortaya çýkan kötü kokular yok olurlar. Fýrýný ýsýtmadan önce fýrýnýn içini ýslak bir bezle silerek tozunu ve ambalaj artýklarýný alýnýz. Program seçme ve ýsý seçme düðmelerini gömülü durumdan dýþarý çýkartýnýz. Seçme düðmesi ile "Turbo + " programýný seçiniz. Isý seçme düðmesi ile en yüksek ýsý derecesini (50 C) ayarlayýnýz. 0

21 Çalýþtýrma Bu giriþ yapýldýktan sonra fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlar. Boþ cihazý en az bir saat kadar ýsýtýnýz. Bu arada mutfaðýnýzý çok iyi havalandýrýnýz. Oluþan bu kokunun diðer odalara gitmesini önleyiniz. Bu ýsýtma programýnýn otomatik olarak da kapatýlmasý mümkündür, "Fýrýnýn Kullanýmý- Süre Giriþi" bölümüne bakýnýz. Fýrýný kapattýktan sonra tekrar oda sýcaklýðýna kadar soðumasýný bekleyiniz. Daha sonra fýrýnýn içini hafif deterjanlý bir sýcak su ile siliniz ve arkasýndan temiz bir bez ile kurulayýnýz. Fýrýnýn içi kuruduktan sonra kapaðýný kapatýnýz. 1

22 Çalar Saat (Sinyalli Saat) Çalar Saat (modele göre) güncel saati gösterir. kýsa süre sinyali olarak kullanýlabilir. fýrýný otomatik olarak kapatýr veya açar ve kapatýr. Tuþlar Cihaz parmak dokunuþu ile kumanda edilen sensörlü tuþlarla çalýþtýrýlýr. Her parmak temasý bir sinyal sesi ile onaylanýr. Kullaným Prensibi I3 00 Çalar saatin kullanýmý OK, ve Tuþlarý ekran ile yürütülür. Tuþ OK ve ayný anda Kullanýmý "Kýsa süre " fonksiyonu seçilir "Süre " fonksiyonu seçilir "Son " fonksiyonu seçilir Girdiðiniz bilgileri hafýzaya alýnýz "Güncel Saat " fonksiyonunu seçiniz Sürelerin silinmesi Sürelerin uzatýlmasý Sinyal sesinin deðiþtirilmesi Sürelerin kýsaltýlmasý "Sinyal Sesi" fonksiyonunu seçiniz Sinyal sesinin deðiþtirilmesi

23 Çalar Saat (Sinyalli Saat) Bir fonksiyon seçileceði zaman ona ait sembol ekranda (" ", " ", " " veya " ") yanýp söner. Ancak sembol yanýp söndüðü süre içinde (yakl. 15 saniye), süreyi girebilirsiniz. Bu süre geçerse sembolü yeniden OK tuþu ile seçebilirsiniz. Süreler veya tuþlarýna basarak deðiþtirilebilir. Tuþlara daha uzun süe basýldýðýnda bu akýþ hýzlandýrýlýr. Hafýzaya almak için OK tuþuna basýnýz veya yakl. 15 saniye bekleyiniz. Bu süreden sonra giriþiniz otomatik olarak kaydedilir ve sembolün ýþýðý yanar. Güncel Saatin Deðiþtirilmesi Çalar saatin 4 saatlik bir göstergesi vardýr. Güncel saat ancak piþirme süresi ("Süre "/"Son ") verilmediði zaman deðiþtirilebilir. ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Ekranda " " noktasý yanýp söndüðü sürece güncel saati veya tuþu ile giriniz. OK tuþuna basýnýz. Bu giriþ kaydedilir ve " " noktasýnýn ýþýðý yanar. Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden girilmelidir. Ekrandaki Süre Göstergeleri Kýsa bir süre verilmiþse, bunun akýþý ekranda gösterilir. "Süre " ve "Son/Bitiþ Saati " fonksiyonlarý girilmiþse, ekranda öncelikle güncel saat gösterilir. Ekranda " " ve" " sembolleri verilen süreleri gösterir. Süreler OK tuþuna basýlarak seçilebilir. 3

24 Çalar Saat (Sinyalli Saat) Sinyal Sesinin Deðiþtirilmesi Farklý sinyal seslerinden birini seçebilirsiniz. Ekranda "S" ve bir sayý görülünceye kadar tuþuna basýnýz, örneðin: S i0 Ayný anda bu kombinasyona baðlý sinyal sesi duyulur. veya tuþuna her dokunuþta baþka bir sinyal sesi duyulur. Seçenekler S0ile S30arasýdýr. Ýstediðiniz sinyal sesi duyuluncaya kadar veya tuþuna basýnýz. Yapýlan seçimi hafýzaya almak için OK tuþuna basýnýz. Yaklaþýk 15 saniye kadar bekleyebilirsiniz. Son tuþa basýlmasýndan sonra duyulan sinyal sesi otomatik olarak kaydedilir. Bir elektrik kesintisinden sonra sinyal sesi fabrika ayarlarýna geri döndürülür. "Kýsa Süre " Fonksiyonunun Kullanýlmasý Kýsa süre sinyalini fýrýn dýþýndaki bir iþlem için, örneðin yumurta piþirmek için kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonu verilmiþ bir piþirme süresi içinde baharat eklemek veya su ilave etmek için de kullanabilirsiniz. Kýsa süre 1 dakika ile 3 saat 59 dakika arasý ayarlanabilir. 4

25 Çalar Saat (Sinyalli Saat) Kýsa Sürenin Girilmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz Ekranda þu rakamlar görülür: "0 00". Ekranda " " sembolü yanýp söndüðü sürece kýsa süre veya tuþlarý ile girebilirsiniz. OK tuþuna basýnýz. Bu giriþ kaydedilir. " " sembolü kýsa süreyi gösterir ve ilerleyen kýsa süre ekranda izlenebilir. Kýsa sürenin son dakikasý saniyelik dilimlerle ilerler. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz. Ekranda " " sembolü yanýp söndüðü sürece kýsa süreyi veya tuþlarý ile deðiþtirebilirsiniz. Kýsa Sürenin Silinmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz. " " sembolü yanýp söndüðü sürece ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Kýsa süre silinir ve güncel saat görülür. Kýsa sürenin sonunda " " yanýp söner, yaklaþýk 7 dakika bir sinyal sesi duyulur. OK tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyal kapatýlýr. 5

26 Fýrýnýn Kullanýmý Basit Kullaným Piþecek malzemeyi fýrýnýn içine koyunuz. Program seçme düðmesi ile programý seçiniz. Fýrýn lambasý açýlýr. Isý seçme düðmesi ile ýsý derecesini ayarlayýnýz. Fýrýn rezistansý ve fan açýlýr. Piþirme iþleminden sonra malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz. Program seçme- ve ýsý seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný fýrýnýn içindeki nemin kumanda paneline veya dolaplara sinmemesi için bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýnýn içindeki ýsý belirli bir dereceye düþtükten sonra soðutma faný otomatik olarak kapanýr. Ön Isýtma Çoðu yemekleri soðuk fýrýna koyarak ön ýsýtma sürecindeki ýsýdan faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç yemek çeþidi için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr esmer ekmek yapýmý için, rozbif ve fileto kýzartmasý için uygundur. kýsa bir süre içinde kek ve kurabiye yapýmý (yakl. 30 dakikaya kadar), hassas hamurlarýn piþirilmesi (Bisküvi gibi), Pizza ve çabuk bozulabilen hamur cinsleri için (bisküvi, küçük kurabiye) ön ýsýtma sürecinde "Hýzlý Isýtma " programýný seçmeyiniz. Aksi halde hamur üstten çok çabuk kýzarýr. Ön Isýtma için: "Hýzlý Isýtma " programýný seçiniz. Isý derecesini ayarlayýnýz. Fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlar. Isý kontrol ýþýðý ilk defa söndükten sonra istediðiniz programý seçiniz ve piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. 6

27 Fýrýnýn Kullanýmý Piþirme Programlarýnýn Otomatik Açýlmasý- ve Kapanmasý Cihazýn basit kullanýmýnýn yanýnda piþirme programlarý otomatik olarak kapanabilir veya açýlabilir ve kapatýlabilir. Bu otomatik kapatma için bir "Süre " veya bir "Süre " ve bir "Son (bitirme saati)" veriniz. Bir piþirme programýnýn süresi en fazla 10 saat olabilir. Otomatik açýlma ve kapanma kýzartma için önerilir. Fýrýnda piþirme programý çok önceden seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve hamurun içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Süre Giriþi Bir süre vererek bir piþirme programýnýn otomatik olarak kapanmasýný ayarlayabilirsiniz. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz Ekranda "0 00" görülür. Ekranda " " yanýp söndüðü sürece süreyi tuþu ile giriniz. Giriþ hafýzaya alýndýktan sonra ekranda tekrar güncel saat görülür. " " sembolü girilen süreyi gösterir. 7

28 Fýrýnýn Kullanýmý Süre ve Bitiþ Saatinin Verilmesi Bir süre ve süre ve bitiþ saati vererek bir piþirme iþlemini otomatik olarak açabilir ve kapatabilirsiniz. Bunun için bir örnek verebiliriz: Güncel saat 10:45 tir. 90 dakikalýk bir kýzartma süresi saat 13:30'da sona ermelidir. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Programý ve ýsý derecesini seçiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný açýlýr ve çalýþmaya baþlar. Þimdi önce süreyi giriniz: Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz. Ekranda þunlar görülür: "0 00". i 30 Ekranda " " sembolü yanýp söndüðü sürece süreyi tuþu ile saat:dakika (1:30) olarak giriniz. Þimdir bitiþ saatini giriniz: OK tuþuna basýnýz. I i5 Ekranda þunlar görülür: "i i5" (güncel saat artý süre: 10:45 + 1:30 = saat 1:15 gibi). " " sembolü yanýp söner. I3 30 Ekranda " " sembolü yanýp söndüðü bitiþ saatini sürece tuþu ile istediðiniz zaman dilimine (Saat 13:30 ) kaydýrabilirsiniz. Fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný kapatýlýr. OK tuþuna basýnýz. Bu giriþ hafýzaya alýndýktan sonra ekranda güncel saat görülür. Ekrandaki " " ve" " sembolleri girilen süreleri gösterir. Eðer ayný zamanda bir kýsa süre verilmiþse, bu süre öncelikli olarak gösterilir. Baþlatma saat dilimine (13:30-1:30 = Saat 1:00) ulaþýldýðýnda fýrýn rezistansý, aydýnlatma ve soðutma faný açýlýr ve çalýþmaya baþlar. 8

29 Fýrýnýn Kullanýmý Sürenin Sonunda Fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. Soðutma faný çalýþmaya devam eder. Yakl. 7 dakika kadar sinyal sesi duyulur. Ekranda " " sembolü yanýp söner. OK tuþuna basýnýz. Akustik ve optik sinyal kapatýlýr. OK tuþuna basýlýr basýlmaz fýrýn rezistansý tekrar çalýþmaya baþlar. Fýrýný kullanmadýðýnýz sürece mutlaka kapalý tutunuz. Sürenin Kontrolü ve Deðiþtirilmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz. Kalan süre gösterilir. Ekranda " " sembolü yanýp söndüðü sürece süre deðiþtirilebilir. Sürenin Silinmesi Ekranda " " sembolü yanýp sönünceye kadar OK tuþuna basýnýz. " " sembolü yanýp sürece ve tuþlarýna ayný anda basýnýz. Süre silinir ve güncel saat görülür. Süre silinir silinmez fýrýn rezistansý çalýþmaya baþlar. Bu nedenle fýrýný kullanmayacaðýnýz zaman mutlaka kapatýnýz. 9

30 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Fýrýnda piþirme tablosunda verilen ýsý ölçülerine, raf sýralarýna ve sürelere dikkate alýnýz. BU tabloda farklý fýrýn kalýplarý, hamur miktarlarý ve piþirme alýþkanlýklarý göz önüne alýnmýþtýr. Besinlerin özenle hazýrlanmasý saðlýðýnýz açýsýndan çok önemlidir. Kek, Pizza, patates kýzartma veya benzerleri sadece altýn rengi kýzartýlmalý ve koyu kahve rengine dönüþmemelidir. Fýrýn Kalýbý Program türünü seçerken fýrýn kalýbýnýn malzemesine dikkat ediniz: Turbo +, Yoðun Piþirme Isýya dayanýklý her türlü kalýp kullanýlabilir. Üst-Alt Isýtma Fýrýn kalýbý olarak siyah saç, koyu renk emaye, rengi koyulaþtýrýlmýþ beyaz saç ve mat aluminyum veya ýsýya dayanýklý cam kalýplar veya kaplamalý koyu renk ve mat kalýplar kullanýnýz. Açýk renk ve parlak kalýplar piþmekte olan malzemenin bazý durumlarda eþit kýzarmamasýna sebep olur. Fýrýn Kaðýdý Fýrýn tepsisi ve standart tepsi yapýþmayý önleyen PerfectClean-kaplama özelliði sayesinde fýrýna konulmadan önce yaðlanmasýna veya altýna fýrýn kaðýdý döþenmesine gerek yoktur. Hazýrlanan malzeme tepsiden çok kolay alýnabilir. Fýrýn kaðýdý þu durumlarda lazým olabilir: Karbonatlý hamurlar (örn.: simit, çubuk gibi) hazýrlanýrken kullanýlan karbonat PerfectClean-kaplamalý yüzeylere zarar verebilir. Yumurta aký çok kullanýlan hamurlar tepsiye hemen yapýþýrlar, örneðin: Bisküvi, beze veya badem ezmesi gibi. Standart Tepsi Meyveli kekleri ve kalýn tepsi keklerini standart tepside piþiriniz; böylece fýrýnýn içi daha temiz kalýr. Kutu Kalýp Kutu kalýptaki veya uzun kalýptaki kekleri fýrýnýn içinde çapraz olarak yerleþtiriniz. Bu durumda fýrýndaki ýsý daðýlýmý daha iyi olduðu kadar, piþirme iþlemi de eþit gerçekleþir. 30

31 Fýrýnda Piþirme ile Ýlgili Bilgiler Tablo Verileri ile Ýlgili Öneriler Isý, Piþirme Süresi Kek ve hamur iþlerinin özenle piþirilmesi ve eþit kýzarmasý için: Tablodaki düþük ýsý derecesini seçiniz. Verilen ýsý derecesinden daha yüksek bir ayar yapmayýnýz. Daha yüksek ýsý derecesi piþirme süresini kýsaltýr, fakat kýzarma derecesi farklý olur ve fýrýndaki malzemenin içi tam olarak piþmez. Piþen malzemenin piþip piþmediðini en kýsa sürede kontrol ediniz. Bunun için hamura bir kürdan batýrýnýz. Kürdana hamur yapýþmazsa, hamur piþmiþtir. Raf Raflar aþaðýdan yukarýya doðru sayýlýr. Tepsi Raf 1 1 ve 3 3 1,3ve5* 1 1 veya 1 1 veya * Meyveli kek, kurabiye veya ekmeklerde iki tepsiden fazla tepsi ayný anda fýrýna sürülmemelidir. Standart- ve fýrýn tepsisi ayný anda birkaç rafa kullanýlýyorsa, standart tepsi fýrýn tepsisinin altýnda olmalýdýr. Dondurulmuþ Ürünler Dondurulmuþ kekler, pizzalar veya bagetlerin hazýrlanmalarýnda paketlerinin üzerinde yazýlý ýsý derecelerinin en düþüðünü seçiniz. Bunlarý ýzgara üzerine serilmiþ fýrýn kaðýdý üzerine yerleþtiriniz. Fýrýn veya standart tepsi bu dondurulmuþ ürünlerde çok fazla ýsýndýklarý için kullanýlmamalýdýr. Çünkü her kullanýmda tepside bir þekil kaybý olabilir. Dondurulmuþ kýzartýlacak patates, Kroket veya benzerleri fýrýn- veya standart tepside piþirilebilir. Bu dondurulmuþ ürünlerin daha özenli piþirilmeleri için altlarýna fýrýn kaðýdý seriniz ve paketlerinde yazýlý ýsý derecesin en düþüðünü seçiniz. Piþecek malzemeyi birkaç kere çeviriniz. 31

32 Fýrýnda Piþirme Tablosu Turbo + Isý C Önerilen Raf Sýrasý Süre 1) dak. Kek / Hamur Ýþi Kek Hamuru Kek (Sandkuchen), Karaca sýrtý Kek (Napfkuchen) Kek (Tepside) Kakolu-, Fýndýklý kek (Kalýpta) Bezeli veya þuruplu meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Kalýpta) Turta altý 3) Küçük kurabiye 3) (Plätzchen) , 3 4) 0-5 Bisküvi Hamuru 3) Turta (3-6 yumurta) 3) Turta altý ( yumurta) 3) Rulo ) Yoðrulmuþ Hamur Turta altý Üstü hamur serpmeli kek (Streuselkuchen) Küçük kurabiye 3) (Plätzchen) , 3 4) 15-5 Quarklý turta Elmalý turta, hamurla kaplý Kayýsýlý kek Etli poðaça ) Mayalý Hamur / Quark-Yaðlý-Hamur Mayalý hamuru kabartma Fýrýn Tabaný 5) Küçük kek (Gugelhupf) Üstü hamur serpmeli kek (Streuselkuchen) Meyveli kek (Tepside) Beyaz ekmek Tam tahýllý ekmek ) Pizza (Tepside) 3) Soðanlý börek Elmalý poðaça , 3 4) 5-30 Profiterol 3), Windbeutel , 3 4) Milföy Hamuru , 3 4) 0-5 Beze, Badem kurabiyesi , 3 4) ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 10 dakika kadar kýsalýr. ) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 3) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. 4) Piþen malzeme verilen süreden önce yeterli derecede kýzarmýþ ise tepsiyi fýrýndan çýkartýnýz. 5) Izgarayý fýrýnýn tabanýna yerleþtiriniz ve üstüne bir kap koyunuz. Genelde bir alt ýsýyý seçiniz ve en kýsa sürede malzemeyi kontrol ediniz. 3

33 Üst-Alt Isýtma Isý C Önerilen Raf Sýrasý Süre 1) dak. Kek / Hamur Ýþi Kek Hamuru Kek (Sandkuchen), Karaca sýrtý Kek (Napfkuchen) Kek (Tepside) 1) Kakaolu-, Fýndýklý kek (Kalýpta) Bezeli veya þuruplu meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Tepside) Meyveli kek (Kalýpta) ) 3) Turta altý Küçük kurabiye ) 3) (Plätzchen) ) 3) Bisküvi Hamuru ) 3) Turta (3-6 yumurta) ) 3) Turta altý ( yumurta) ) 3) Rulo Yoðrulmuþ Hamur Turta altý Kek (Streuselkuchen) Küçük kurabiye ) 3) (Plätzchen) Quarklý turta Elmalý turta, hamurla kaplý ) Kayýsýlý kek (þuruplu) ) Etli poðaça ) Mayalý Hamur / Quarklý-Yaðlý-Hamur Mayalý hamur kabartma Fýrýn tabaný 4) Küçük kek (Gugelhupf) Kek (Streuselkuchen) ) Meyveli kek (Tepside) ) az ekmek Tam tahýllý ekmek ) ) 3) Pizza (Tepside) Soðanlý börek ) Elmalý poðaça Profiterol ) 3), Windbeutel Milföy Hamur ) Beze ), Badem korabiyesi ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 10 dakika kadar kýsalýr. ) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. 3) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. 4) Izgarayý fýrýnýn tabanýna yerleþtiriniz ve üstüne bir kap koyunuz. 5) Mayalý hamur, Quarklý-yaðlý-hamurda 3cü rafý kullanýnýz. Genelde bir alt ýsýyý seçiniz ve en kýsa sürede malzemeyi kontrol ediniz. Fýrýnda Piþirme Tablosu 33

34 Fýrýnda Piþirme Tablosu Yoðun Piþirme Bu program özellikle erikli kek, kiþ Loren gibi ýslak kekler, altý daha önce piþirilmemiþ üstü þuruplu kekler için uygundur. Isý C Önerilen Raf Sýrasý Süre 1) dak. Kek / Hamur Ýþi Kek Hamuru Bezeli veya þuruplu meyveli kek (Tepside) Yoðrulmuþ Hamur Quarklý turta Elmalý turta, hamurla kaplý Kayýsýlý kek Tart Mayalý Hamur / Quarklý-Yaðýlý-Hamur Pizza (Tepside) ) Soðanlý börek veya ) Burada verilen süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde, önceden ýsýtýlmamýþ fýrýnlar içindir. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnlarda süreler yaklaþýk 10 dakika kadar kýsalýr. ) Isýtma süreci içinde "Hýzlý Isýtma " programýný çalýþtýrmayýnýz. Genelde bir alt ýsýyý seçiniz ve en kýsa sürede malzemeyi kontrol ediniz. 34

35 Kýzartma Bilgileri Öneriler Programlar Turbo + Piþirme Kaplarý Isýya dayanýklý her türlü kap Raf sýrasý Alttan. Ön Isýtma gerekli deðil Isý Derecesi Kýzartma tablosuna bakýnýz Kýzartma Süresi Kýzartma tablosuna bakýnýz Açýklamalar Bu durumda "Üst-Alt Isýtma " ile de çalýþabilirsiniz. Kýzartma kabý, kýzartma tenceresi, ateþe dayanýklý cam kalýp, kýzartma poþeti/-torbasý, toprak çanak, standart tepsi, standart tepsi üzerinde ýzgara, standart tepsi üzerinde sýçramayý önleyici kapak (varsa) Kýzartmalarý tencerede yapmanýzý öneririz, çünkü bir sos hazýrlamak için tencerede yeterli miktarda kýzartma suyu birikir. fýrýnýn içi ýzgaraya göre daha temiz kalýr. Kabý ýzgaranýn üzerine fýrýn soðukken koyunuz. Ýstisna: Rozbif ve fileto. Isýyý verilenden daha yüksek ayarlamayýnýz. Et kýzarýr fakat içi piþmeyebilir. "Turbo + " programýnda ýsý derecesini "Üst-Alt Isýtma " programýndan yakl. 0 C daha düþük tutunuz. Kýzartmalarda miktar 3 kg dan fazla olursa ýsý derecesini kýzartma tablosunda verilenden yakl. 10 C daha düþük tutunuz. Kýzartma iþlemi daha uzun sürebilir, fakat etin her tarafý eþit piþer ve dýþý çok kalýn bir kabuk baðlamaz. Kýzartma iþlemini ýzgara üzerinde yapacaksanýz ýsý derecesini tencere içinde kýzartmaya göre yaklaþýk 0 C daha düþük ayarlayýnýz. Kýzartma süresini belirleyiniz: Süreyi (dak./cm) kýzartmanýn kalýnlýðý (cm) çarpýnýz: Dana/Av eti: dak./cm Domuz/süt danasý: 1 15 dak./cm Rozbif/Fileto: 8 10 dak./cm 35

36 Kýzartma Bilgileri Öneriler Üst Kýzartma Malzemenin üstü kýzartma iþleminin sonuna doðru kýzarýr. Kýzartma süresinin yarýsýndan sonra eti kapaksýz piþirirseniz, etin üzerinde yoðun bir kýzarma görebilirsiniz. Dinlenme Süresi Kýzartma süresi sona erdikten sonra piþen malzemeyi fýrýndan çýkartýnýz, aluminyum folyoya sarýnýz ve yaklaþýk 10 dakika kadar dinlenmeye býrakýnýz. Böylece kesilirken etin suyu içinde kalýr. Kanatlýlarýn Kýzartýlmasý Kýzartma süresi bitmeden yaklaþýk 10 dakika önce tavuk, piliç ve benzeri diðer kanatlýlarýn üzerine tuzlu su sürerseniz, daha gevrek olacaktýr. Dondurulmuþ Etin Kýzartýlmasý Yaklaþýk 1,5 kg kadar dondurulmuþ eti çözmeden kýzartmaya baþlayabilirsiniz. Kýzartma süresi beher kilo için yaklaþýk 0 dakika uzar. 36

37 Önerilen Turbo + Üst-Alt Isýtma 1) Yemekler Raf Sýrasý Isý C ) Süre dak. 3) Isý C ) Süre dak. 3) Dana Kýzartma, yakl. 1 kg Dana Fileto veya Rozbif, yakl. 1 kg 4) Av Eti, yakl. 1 kg Domuz veya Gerdan Kýzartma, yakl. 1 kg Domuz Kýzartma, yakl. kg Kasseler, yakl. 1 kg Kýyma, yakl. 1 kg Süt Danasý Kýzartma, yakl. 1,5 kg Kuzu But, yakl. 1,5 kg Kuzu Sýrt, yakl. 1,5 kg 4) Kanatlýlar, 0,8-1kg Kanatlýlar, yakl. kg Kanatlýlar, doldurulmuþ, yakl. kg Kýzartma Tablosu Kanatlýlar, yakl. 4 kg Balýk dilimleri, yakl. 1,5 kg ) Kýzartma iþlemi için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Fakat "Üst-Alt Isýtma " programý ile de çalýþabilirsiniz. ) Isýlar kapalý kýzartma kabýnda hazýrlanacak yemekler içindir. Kýzartma ýzgara üzerinde yapýlacaksa ýsýyý 0 daha düþük tutunuz. 3) BU süreler baþka bir bilgi verilmediði takdirde önceden ýsýtýlmamýþ fýrýn için geçerlidir. 4) Fýrýný önceden ýsýtýnýz. Genelde orta derece bir ýsý seçiniz ve fýrýndaki malzemeyi kýsa bir süre sonra kontrol ediniz. 37

38 Düþük Isýda Piþirme Bu piþirme tekniði ile dana, domuz, süt danasý veya kuzu etlerini özenle piþirebilirsiniz. Ýlk önce kýsa bir sürede et çok ýsýnýr ve etrafý eþit miktarda kýzarmaya baþlar. Daha sonra devreye giren düþük ýsýda ve uzun piþirme süresinde et özenle piþirilmeye baþlanýr. Et yumuþar ve kendini býrakýr. Etin içindeki su dokularýn içinde dolaþmaya baþlar ve etin dýþ tabakasýna kadar eþit þekilde daðýlýr. Bu sayede et kurumadan çok güzel ve yumuþacýk piþer. Lütfen þunlara dikkat ediniz: Yaðlarý ve sinirleri iyice alýnmýþ kemiksiz ve yaðsýz et kullanýnýz. Kýzartmaya baþlamak için ýsýya dayanýklý sývý yað kullanýnýz. Piþirme sýrasýnda etin üstünü kapatmayýnýz. Piþirme süresi piþirme derecesi, kýzarma derecesi, miktar ve etin büyüklüðüne baðlýdýr ve yaklaþýk ile 4 saat arasý sürebilir. Et hemen kesilebilir, dinlendirme süresine gerek yoktur. Uygulama Izgara ve standart tepsi kullanmanýz önerilir. Izgara ve standart tepsiyi. raf sýrasýna sürünüz. "Üst-Alt Isýtma" programýný seçiniz. Fýrýnýn içini ýzgara ve tepsi ile birlikte yaklaþýk 15 dakika 130 C de önceden ýsýtýnýz. Ön ýsýtma sýrasýnda etin her iki tarafýný ocakta kýzartmaya baþlayýnýz. Eðer manuel bir besin termometresi kullanýyorsanýz piþirme sürelerini ve çekirdek ýsý derecesini tablodan öðrenebilirsiniz. Üst Isýtma-/Gril rezistansý çok ýsýnýr. Yanýk tehlikesi! Eti ýzgaranýn üzerine yatýrýnýz. Eðer varsa besin termometresini etin içine batýrýnýz. Piþirme ýsý derecesini 100 C ye düþürünüz. Eti piþiriniz. Piþirme iþleminin süresini programlamanýz için "Fýrýn Kullanýmý Süre Giriþi" bölümüne bakýnýz. Et piþirme süresi sona erdikten sonra bir süre daha fýrýnda kalýrsa olumsuz etkilenmez. 38

39 Düþük Isýda Piþirme Piþirme Süreleri/Çekirdek Isýlar Malzemeler Rozbif az piþmiþ orta çok piþmiþ Süre/dak. Çekirdek Isý in C Domuz fileto Kasseler* Dana sýrt* Kuzu sýrt* * Kemiksiz Öneriler Düþük piþirme ve çekirdek ýsý nedeniyle: et servis edilinceye kadar fýrýnda kalabilir. Olumsuz bir etkilenme olmaz. et yenilebilecek bir ýsýya düþer. Etin çok çabuk soðumamasý için daha önceden ýsýtýlmýþ tabaklarla ve sýcak sosla servis yapýlmasý iyi olur. 39

40 Gril Bilgileri Yanýk tehlikesi! Gril yaparken kapaðý kapatýnýz. Kapak açýk kaldýðý zaman içerdeki sýcak hava soðutma faný tarafýndan otomatik olarak soðulmayacaktýr. Cihazýn kumanda üniteleri çok fazla ýsýnýr. Programlar Gril Açýklamalar Fazla miktarda yassý gril malzemesinin kýzartýlmasý ve büyük kalýplardaki malzemelerin üstünün kýzarmasý için uygundur. Bütün gril rezistansý açýlýr ve kor rengini alýr. Küçük Gril Az miktarda yassý gril malzemesinin kýzartýlmasý ve küçük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzartýlmasý için kullanýlýr. Sadece gril rezistansýnýn iç bölmesi açýlýr ve kor rengini alýr. Turbo Gril Kanatlýlar ve rosto gibi büyük çaptaki malzemenin grili için uygundur. 40

41 Gril Bilgileri Öneriler Piþirme Kabý Standart tepsi üzerinde ýzgara, standart tepsi üzerinde sýçramayý önleyen kapak (varsa), Açýklamalar Fýrýn tepsisini kullanmayýnýz! Raf sýrasý Gril tablosuna bakýnýz Yassý malzemeleri 4. veya 5. rafa Daha büyük çaptaki gril malzemesini 3. veya 4. rafa Ön Isýtma gereklidir Fýrýn kapaðýný kapatarak gril rezistansýný yaklaþýk 5 dakika kadar önceden ýsýtýnýz. Isý derecesi Gril tablosuna bakýnýz Gril süresi Gril tablosuna bakýnýz Pirzola, biftek gibi yassý girl malzemesi Kanatlýlar, rosto gibi büyük çapta gril mazlemesi: 40 C Isý derecesini verilenden daha yüksek ayarlamayýnýz. Et kýzarýr fakat içi piþmez. Et/balýk dilimleri gibi yassý malzemelerde yaklaþýk 6 8 dakika. Daha kalýn parçalarýn her bir tarafý için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulacaktýr. Dilimlerin ayný kalýnlýkta olmasýna dikkat ediniz, bu sayede gril süreleri farklý olmaz. Rostoda her cm çap için yaklaþýk 10 dakika. Gril malzemesini gril süresinin yarýsýnda çeviriniz. 41

42 Gril Bilgileri Gril Malzemesinin Hazýrlanmasý Eti akan suyun altýnda hýzla yýkayýnýz ve iyice kurulayýnýz. Et dilimlerini grilden önce tuzlamayýnýz, aksi halde et su salar. Yaðsýz etin üzerine sývý yað sürebilirsiniz. Bunun dýþýndaki yaðlar çok çabuk kararýr veya duman çýkartýr. Yassý balýklarý ve balýk dilimlerini yýkayýnýz, tuzlayýnýz ve üzerine limon damlatýnýz. Gril Öneriler Gril iþlemi sýrasýnda büyük et parçalarýnýn üstü çok kýzarýr ve içi piþmezse, gril malzemesini daha alttaki bir rafa yerleþtiriniz veya daha düþük bir ýsý derecesinde grile devam ediniz. Etin ne kadar piþtiði öðrenmek için bir kaþýkla üstüne bastýrýnýz: Et henüz çok esnek ise içi henüz kýrmýzýdýr (az piþmiþ=ýngiliz usulü"). Et az esnek ise içi pembedir ("orta piþmiþ"). Et hiç esnek deðilse tamamen piþmiþtir ("well done"). Izgarayý veya sýçramayý önleyici kapaðý (varsa) standart tepsinin üzerine koyunuz. Gril malzemesini yerleþtiriniz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Gril rezistansýný fýrýn kapaðýný kapatarak yaklaþýk 5 dakika önceden sýýtnýz. Gril malzemesini fýrýna sürünüz ve kapaðý kapatýnýz. Malzemeyi gril süresinin yarýsýnda çeviriniz. 4

43 Gril Bilgileri Gril Tablosu Gril rezistansýný fýrýnýn kapaðýný kapatarak yaklaþýk 5 dakika kadar önceden ýsýtýnýz. Gril Yemekleri Gril / Küçük Gril Turbo Gril Önerilen Raf Sýrasý Isý- Ayarý Toplam Gril Süresi dak. 1) Isý C Toplam Gril Süresi dak. 1) Yassý Gril malzemesi Dana biftek Þiþ 4 40 C Piliç Çevirme 4 40 C Þnitzel 4 veya 5 ) Ciðer 4 veya 5 ) Köfte 4 veya 5 ) Sosis kýzartma 4 veya 5 ) Balýk fileto 4 veya 5 ) Alabalýk 4 veya 5 ) Tost 4 veya 5 ) Hawai-Tost 4 veya 5 ) Domates Þeftali Büyük çapta gril malzemesi Piliç (yakl. 1 kg) Rosto, 7 cm, (yakl. 1 kg) Domuz paça (yakl. 1 kg) Rozbif, dana fileto, yakl. 1 kg 3 40 C C C ) Gril malzemesini sürenin yarýsýnda çeviriniz. ) Fýrýndaki raf sýrasýný gril malzemesinin kalýnlýðýna göre seçiniz. 43

44 Çözme "Çözme " program türünde besinlerin mükemmel çözülmelerini saðlamak için fýrýn havasý oda sýcaklýðýna dönüþür. Þunlara dikkat ediniz: Dondurulmuþ malzemenin ambalajýný açarak standart tepsinin veya bir kabýn içinde çözülmesini bekleyiniz. Kanatlýlarýn çözülmesi için ýzgara ve altýnda standart tepsiyi kullanýnýz. Böylece tavuk veya piliç kendi çözülmüþ suyunun içinde beklemez. Kanatlýlarýn çözülmesi sýrasýnda hijyene ve temizliðe çok dikkat ediniz. Bunlarýn çözülmesi sýrasýnda oluþan suyu kullanmayýnýz. Salmonelle tehlikesi! Çözülmeye Baþlama- veya Çözülme Süreleri Süreler dondurulmuþ malzemelerin cins ve aðýrlýklarýna göre deðiþir: Piliç, 800 g dak. Et,500g dak. Et, 1000 g dak. Sosis Kýzartma, 500 g dak. Balýk, 1000 g dak. Çilek, 300 g dak. Çörek, 500 g dak. Ekmek, 500 g dak. Et, kanatlý veya balýklar hemen piþirilecekse, tamamen çözülmelerini beklemeye gerek yoktur. Bunlarýn çözülmeye baþlamalarý yeterlidir. Et, balýk veya kanatlýlarýn üstü yumuþamaya baþladýðýnda rahatça baharatlayabilirsiniz. 44

45 Konserve Konserve yapmak için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Konserve Kaplarý Konserve Kavanozlarý Vidalý kavanozlarý. Özel kavanozlar kullanýnýz. Konserve kutusu kullanmayýnýz! 6 Kavanoz 1) Isý Baloncuklarýn oluþmasýndan sonra konserve süresi )3) dak. Isýtmaya devam süresi dak. Meyve, Salatalýk Kuþkonmaz, Havuç Baloncuklarýn eþit miktarda oluþmasýna kadar C. Daha sonra program türünü "Aydýnlatma " pozisyonuna çeviriniz. Baloncuklarýn eþit miktarda oluþmasýna kadar C. Daha sonra 100 C ýsýda piþirmeye devam ediniz. yok Bezelye, Fasulye ) Standart tepsiyi alttan 1ci rafa sürünüz ve kavanozlarý üstüne yerleþtiriniz. ) Baloncuklar = Baloncuklarý eþit miktarda kavanozda yükselmeleri 3) Konserve yapýlacak malzemelerin çok fazla piþmemeleri için ýsýyý zamanýnda azaltýnýz. Konserve Ýþleminden Sonra Kavanozlarý fýrýndan çýkartýnýz, üstlerine bir örtü örterek hava cereyansýz bir ortamda yaklaþýk 4 saat bekletiniz. Daha sonra tüm kavanozlarýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 45

46 Hazýr Yemeklerin Hazýrlanmasý Hazýr yemekler için "Turbo + " programýný tavsiye ederiz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Isý kontrol ýþýðý söndükten sonra yemeði önceden ýsýtýlmýþ fýrýna sürünüz. Dondurulmuþ kek veya pizzalarý ýzgaraya serilmiþ fýrýn kaðýdý üzerinde piþiriniz. Fýrýn veya standart tepsiler derin dondurulmuþ ürünlerde formunu kaybedebilir ve sýcak durumda dýþarý alýnamaz. Her kullaným bunlarýn biraz daha fazla deforme olmasýna sebep olur. Dondurulmuþ pom-frit (patates kýzartma), kroket veya benzerleri fýrýn veya standart tepside piþirilebilir. Hazýr Yemekler Ýçin Örnekler Yemekler Patates, makarna- veya sebze graten Isý C * Alttan raf sýrasý * Süre dak.* Açýklamalar Sufle kabýnda yemek Lazanya, Cannelloni Ambalaj açýk Baget, doldurulmuþ, Panino Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Pizza, önceden piþirilmiþ Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Mini-Pizza, önceden piþirilmiþ Patates, Rösti, Kroket Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü açýk Karbonatlý simit Izgarada fýrýn kaðýdýnda üstü * Üreticinin ambalaj üzerinde verdiði ýsý dereceleri, piþirme süreleri ve raf sýralarýna dikkat ediniz. 46

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5981 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 227

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 229

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5070 DG 5080 DG 5088 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gurme-Çekmecesi ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı