AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKĠM 2009

2 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 9 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2010 Bütçe Yılı Performans Programı AKYURT Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanmıģtır. Ekim 2009 / Ankara STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU 1. Ayla CAN Stratejik Planlama Ekip BaĢkanı 2. Ahmet KURT Üye 3. Ethem EROL Üye 4. Yavuz KÖK Üye 5. Sebi Metin ÇINAR Üye 6. Gürsel KIRANOĞLU Üye 7. Eren DOLAY Üye 8. Esat DEMĠRBAġ Üye 9. Ömer ÜNAL Üye 10. Mehmet AKARSU Üye 11. Mustafa MURAT Stratejik Planlama DanıĢmanı

3 3

4

5 5 Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. M. Kemal ATATÜRK

6

7 7

8 Abdullah GÜL CumhurbaĢkanı

9

10 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan

11

12 12

13 Ġ.Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

14

15 15 ĠÇĠNDEKĠLER BaĢkanın sunuģu I. GENEL BĠLGĠLER 15 A. Misyon, Vizyon, Ġlkelerimiz, Değerlerimiz ve Kalite Politikamız 16 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 20 C. TeĢkilat Yapısı 21 D. Fiziki Kaynaklar 22 E. Ġnsan Kaynakları 26 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 31 A 2010 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci 32 B Temel Politika Ve Öncelikler 33 C Stratejik Amaçlar ve Hedefler 35 D Performans Hedef Ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler Ve Kaynak Ġhtiyacı 38 E Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 70 F Diğer Hususlar 81 III MALĠ BĠLGĠLER 91

16 16 Sunuş Belediye hizmetlerinin varlık nedeni insan merkezli yaģamı kolaylaģtırmak, insanımızı ve toplumumuzu değiģim ve dönüģüme hazırlayarak, yarınlara taģımaktır. Hızla büyüyen, geliģen ve kısa sürede bir cazibe merkezi haline gelen ilçemiz, klasik belediyecilik anlayıģının dıģına çıkarak yaptığı hizmet hamlesi ile her geçen gün insanlarımızın yaģam kalitesinin artırıldığı bir kentleģmeye doğru yol almaktadır. Günü kurtarmaktan ziyade geleceği planlayan, sorunları çözen ve hizmeti kolaylaģtıran bir anlayıģı ön plana çıkartırken Ģeffaflık, bilginin en üst düzeyde kullanımı, verimlilik ve kaynakların en uygun Ģekilde ilçemiz ve vatandaģlarımız için kullanımını hizmetlerimizin merkezine koyduk. Son yıllarda meydana gelen geliģmeler kapsamında ülkemizde özellikle kamu yönetiminde ortaya konan reform uygulamaları çerçevesinde, belediyemizde de bu yaklaģımları esas alan faaliyetler içine girdik. Bu yaklaģımlar doğrultusunda önümüzdeki yıllarda Akyurt u en iyi yerlere taģımak amacıyla yıllarında gerçekleģtireceğimiz Stratejik Amaç ve Hedeflerimizi içeren Stratejik Planımızı hazırladık ve sayın meclis üyesi arkadaģlarımızın da desteğiyle uygulamaya koyduk Stratejik Planımız da ortaya koyduğumuz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda ele aldığımız 2010 yılı Performans Programımızı da, bütçemizle uyumlu olarak, belirlediğimiz performans hedefleri ve göstergeleri kapsamında hazırlayarak huzurunuza getirdik. Söz konusu programımız, kaynaklarımızın daha etkin ve verimli olarak kullanılmasını, belediyemiz amaç ve hedeflerini en ileri düzeyde gerçekleģmesini sağlayacak ve sonuç olarak ta vatandaģımızın memnuniyetini olumlu olarak etkileyecektir Stratejik yaklaģım ve performansa dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamalar kurumsal geliģimimizi disipline etmesi bakımından da yararlı olacaktır. Performans programımızın ortaya koyacağı perspektif sayesinde belediyemiz Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yeni baģarılara imza atacak ve daha iyi noktalara gelecektir.

17 17 Performans programımız ve bütçemiz Akyurt lu hemģehrilerimizin öncelik ve ihtiyaçlarına göre planlanmıģ olup, Akyurt luların Belediyemiz ile bütünleģmeleri ve ilçemizde yaģamaktan gurur duymaları, yapılan planlamanın ruhunu oluģturmakta ve hayata geçirilmesi için en önemli husus olarak ön plana çıkmaktadır. Performans programımızın hazırlanmasında, Stratejik Planlama Üst Kurulumuzun yönlendirmesi ile, birimlerden seçilen arkadaģlarımızın katkısı olmuģtur. Zaman ve birikimleri ile katkıda bulunan kurum çalıģanlarına teģekkür ederim. Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Akyurt Belediyesinin 2010 Yılı Performans Programının ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Gültekin AYANTAŞ Belediye Başkanı

18 18 I.GENEL BĠLGĠLER

19 19 A. VĠZYON, MĠSYON, ĠLKELERĠMĠZ, DEĞERLERĠMĠZ VE KALĠTE POLĠTĠKAMIZ VĠZYONUMUZ Her zaman ve her durumda; nitelikli personel, çağdaģ bilgi, teknolojik donanım, kaliteli hizmet, güçlü kurum

20 20 MĠSYONUMUZ Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluģturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaģam bölgesi haline getirmek

21 21 ĠLKELERĠMĠZ 1. Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur. 2. Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaģılabilir. 3. Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır. 4. Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalıģır. 5. Ahlakî değerlere önem verilir. 6. Sürekli ve planlı geliģim esas alınır. 7. Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçlar kamuoyuna duyurulur. 8. ÇağdaĢ dünyadaki geliģmeler dikkate alınır. 9. Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir. 10. Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur DEĞERLERĠMĠZ 1. Estetik, ergonomik, ekonomiklik 2. Güler yüz ve zariflik 3. ÇağdaĢ hizmet anlayıģı 4. Demokratik kurum kültürü 5. HoĢgörü ve diyalog 6. Kalite ve planlılık 7. ĠĢbirliği ve dayanıģma 8. Sosyal belediyecilik

22 22 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Ġlkleri gerçekleģtiren Akyurt Belediyesinde, tercih edilir bir kent oluģturmak için, modern dünyanın uyguladığı yönetim ilkeleri benimsenerek, belediye hizmetleri; Ģeffaf ve sevgiyi esas alan bir kurum yönetimi anlayıģı ile yürütülür.

23 23 B. GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, Yetki, Görev ve Sorumluluklarını 5393 Sayılı Belediye Kanunundan almaktadır. Yasanın verdiği bu Yetki, Görev ve Sorumluluğun yanına kendi özverimizi de ekleyerek bunları en ince ayrıntısına kadar Akyurt halkı için kullanmıģ ve Akyurt u Ankara nın en hızlı büyüyen ilçeleri arasına almıģ bulunmaktayız. Bu bağlamda görev, yetki ve sorumluluklarımız aģağıdadır, 1. Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütmek 2. Sağlıklı, yaģanabilir ve temiz bir çevre için çalıģmak. 3. Ġlçe halkına acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak. 4. YeĢil alan tesis ederek, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapmak. 5. Zabıta hizmetlerini yürütmek 6. Ġmar planları yaparak Ģehir düzenini korumak 7. ĠnĢaat ve tadilatları denetlemek, ruhsat vermek 8. Ġlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karģılayacak her türlü çalıģmaları yürütmek. 9. Bulvar ve anayollar dıģındaki sokak ve yolların bakım-onarımını yapmak ve harcamalara katılmak. 10. Halkın barınma ihtiyaçlarını karģılayacak ucuz konut üretiminde bulunmak. 11. Semt pazarları yapmak, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olmak. 12. Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplamak ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 13. Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunmak. 14. Kültür-tabiat varlıklarının korunmasına öncülük etmek. 15. Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müģterek tüm kamu hizmetlerini yürütmektir.

24 24 C.TEġKĠLAT ġemasi

25 25 D.FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1.Fiziki Yapı AKYURT Belediye BaĢkanlığı, Akyurt Ġlçe merkezinde bir Ana hizmet binası ile birlikte toplam beģ ayrı yerde bulunan hizmet tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyemiz hizmet birimleri; Ana Hizmet Binasının 2. katında bulunmaktadır. Merkez Binadaki Yeri 2. Kat Kullanan Birim BaĢkanlık Makamı Belediye Meclis ve Encümeni Toplantı Salonu Genel Evrak Zabıta Müdürlüğü BaĢkan Yardımcısı-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Birimi Özel Kalem Birimi BaĢkan Yardımcısı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisi Tahsilat ġefliği Çay Ocağı

26 26 2. Araç-Gereç Durumu Araç ve ĠĢ Makinesi Durumu CĠNSĠ ADET CĠNSĠ ADET Binek Aracı 8 Arazös 2 Minibüs 2 Ekskavatör 1 Küçük Otobüs 2 Greyder 2 Traktör 2 Kepçe 5 Damperli Kamyon 6 Silindir 2 Kamyon (Tır-Çekici) 1 Çöp Aracı 6 Kamyon (Yol Süpürge Aracı) 1 Yükleyici 1 Kamyonet 5 Motosiklet 2 Kamyonet (Cenaze Aracı) 1 Vidanjör 2 TOPLAM 51

27 27 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye hizmetlerini en yeni teknolojileri kullanarak; en yüksek kalitede ve en hızlı Ģekilde verilmesini amaç edinmiģ olan Bilgi ĠĢlem Birimi, geliģen teknolojiyi yakından takip etmekte ve yeni teknolojilerin imkânlar doğrultusunda belediyemize entegrasyonunu sağlamaktadır. Bilgi ĠĢlem Birimi tarafından gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin bilgiler aģağıda verilmiģtir. Belediye merkez binasında bulunan 27 bilgisayar ile dıģ birimlerde bulunan 7 bilgisayarın her türlü bakım ve onarım iģlerinin yürütülmesi, gerekli güncellemelerin yapılması, kent otomasyon yazılımının Server da tutulan verilerin periyodik olarak yedeklenmesi yapılmaktadır. Belediyemizin Resmi Ġnternet Sayfasının tasarımı ve içeriğinin zenginleģtirilmesi birimimiz tarafından gerçekleģtirilerek birimlerden gelen talepler doğrultusunda vatandaģa iletilmesi gereken bilgi, belge, doküman, projeler, ilan ve duyurular internet sayfalarımızda yayınlanmakta ve tüm vatandaģların bilgilenmesi sağlanmaktadır. Belediyemizde verilen hizmetlerin Ģehir Ģebekesindeki elektrik kesintilerinden dolayı aksamasını önlemek amacıyla belediye hizmet binasına kesintisiz güç kaynağı konulmuģ olup, bu kapsamda bina güvenliği amacıyla kurulan dört adet güvenlik kamera sistemi de faal olarak çalıģtırılmaktadır. Belediyemize ait tüm bilgisayarların internet eriģimleri sağlanmaktadır. Belediyemiz de çalıģan tüm personelin çalıģma saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla Parmak izi Takip Sistemi kurulmuģ olup. çalıģan tüm personelin parmak izi kayıtları alınarak, aylık mesai raporu oluģturulmaktadır. Türk Telekom tarafından kurulan ve belediyemizce iģletilen, 14 bilgisayar ve 1 yazıcıdan oluģan eriģim merkezi hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında her yaģtan insana ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Tüm vatandaģlar eğitim, e-devlet uygulaması gibi hizmetlerden yararlanarak internete bağlanabilmekte ve cüzi bir ücret karģılığı çıktı alabilmektedir. Belediyemizde kullanılan mevcut Otomasyon Sisteminin çağın Ģartlarına adaptasyonunun sağlanması, bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılması amacıyla Hesap ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde altyapı çalıģmaları devam etmektedir.

28 28 Belediyemiz tarafından gerçekleģtirilen çalıģmalarla ilgili bilgiler, baģta her hafta yayımlanan BüyükĢehir Belediyesi Haber bülteni olmak üzere medyaya düzenli olarak gönderilerek, ilçemizin ve belediyemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktadır. Belediye Konferans Salonunda Resmi ve özel toplantılarda ses sistemi ve projeksiyon cihazı kurulumu gerçekleģtirilmektedir.

29 29 Teknolojik Araç ve Gereç Durumu DONANIM CĠNSĠ MĠKTAR (ADET) Masa Üstü Bilgisayar 27 Diz Üstü Bilgisayar 7 Server 1 Switch 5 Wireless Anten 2 Yazıcı (Laser/Dotmatrix/Mürekkep Püskürtmeli) 20 Projeksiyon 1 Ġp/Dome Kamera 4 Fotoğraf Makinesı 4 Telefon Santrali 1 Fax 3 Anons Cihazı 1 Fotokopi Cihazı 1 TOPLAM 78 HABERLEġME CĠHAZI CĠNSĠ MĠKTAR (ADET) Büro telefonu 21 Santral Telefonu 2 Telsiz telefon 13 El telsizi 23 Role 1 Fax 2 Anons cihazı 1 TOPLAM 63 E.ĠNSAN KAYNAKLARI Ġnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, iģe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanması hususlarını kapsamaktadır. Ġnsan kaynakları planlaması belediyemizin gelecekte her kademede ihtiyaç duyduğu personel miktarının ve niteliğinin tahmin edilme sürecidir. Belediyemiz de insan kaynakları ile ilgili faaliyetler Yazı ĠĢleri Müdürlüğü tarafından gerçekleģtirilmektedir.

30 30 Akyurt Belediye BaĢkanlığı bünyesinde 657 sayılı kanuna bağlı 20, 4857 sayılı kanun kapsamında ise 84 personel çalıģmaktadır. Ayrıca 8 adet sözleģmeli personel, 3 adet geçici iģçi mevcuttur. Norm Kadro Uygulamasına Göre Personelin Mevcut Durumu MEVCUT STATÜ KADRO MEVCUT Memur Kadrolu ĠĢçi SözleĢmeli Personel 8 8 Geçici ĠĢçi 16 3 Diğer 1 1 TOPLAM Belediye personelinin %72 si kadrolu iģçi, %17 si memur,%7 si sözleģmeli ve %3 ü geçici personel statüsünde görev yapmaktadır.

31 31 Belediye Personelinin Birimler Bazında Statülerine Göre Dağılımı SözleĢmeli Kadrolu Geçici Birim adı Memur /Diğer Toplam ĠĢçi ĠĢçi Personel BaĢkan Yardımcısı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Özel Kalem Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TOPLAM Yıllar Ġtibariyle Personelin Statü ve Sayısal Durumu Yıllar Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Diğer Toplam

32 32 Personelin Cinsiyet Durumu Bayan Bay Toplam Belediye personelinin halen %8 i bayan personel olup, bu sayının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir. Personelin Öğrenim Durumu Ġlköğretim 81 Lise 20 Ön lisans 7 Üniversite 8 TOPLAM 116 Grafikte görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 81 personel bulunmaktadır. Belediye personelinin % 70 inin bu düzeyde olması, personelin mesleki ve kiģisel niteliklerinin geliģmesine yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin öncelikli olarak yapılmasını ve yeni personel alımında nitelikli personel istihdamına öncelik verilmesini gerektirmektedir.

33 33 Personelin Hizmet Yılı Dağılımı Toplam Akyurt Belediye personelinin % 80 lik kısmının kamu hizmeti tecrübesinin10 yıldan fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu durumun yürütülen çalıģmaların kalitesine ve verimliliğine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yeni istihdam edilen personelin, tecrübeli personelin yanında hizmetler konusunda yeterli tecrübeyi sağlayabileceği de görülmektedir. Personelin YaĢ Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı TOPLAM Akyurt belediyesinde yaģ gruplarına göre personel dağılımında, çalıģanların %60 lık kısmının genç personelden oluģtuğu, %3 lük kısmının da emeklilik yaģı gelmiģ personel olduğu görülmektedir.

34 34 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

35 35 A BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECĠ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; orta ve uzun vadede öngördükleri amaçlarını ve temel ilkeler ile politikalarını, hedeflerini, önceliklerini, performans kriterleri ile bunları yerine getirebilmek amacıyla izleyecekleri yöntemleri ve kaynak dağılımını ihtiva eden stratejik plan yapmalarını öngörmektedir. Bu kapsamda kamu idarelerinin hazırlayacakları bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedeflere uygun ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması da yasal bir zorunluluk olarak vurgulanmaktadır. Kamu idarelerinin program dönemine iliģkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaģmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir program olan Performans Programları da,stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanarak kamuoyuna sunulmaktadır. Performans Programlarının, Stratejik Plan ile Bütçe iliģkisini ortaya koyan programlar olarak tanımlanması mümkündür. Bütçe hazırlık süreci kapsamında hazırlanmakta olan performans programları, idare bütçelerinin stratejik planda belirlenmiģ amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Performans Programları, bütçe ile ilintili dokümanlarda mali bilgilerin yanı sıra, performans bilgilerine de yer vermek suretiyle, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme yaklaģımını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali sisteminin en önemli kriterleri olan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Akyurt Belediyesinde performans programı hazırlama süreci stratejik planlama ekibi tarafından daha Haziran 2008 de yayımlanan Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında geliģtirilmiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak ve 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan resmi değiģiklikler dikkate alınarak 2010 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi hazırlanmıģtır. Ayrıca Performans Programı Hazırlama konulu genelge ile harcama birimlerine gerekli duyurular yapılmıģtır. Performans Programının gereği gibi yapılabilmesi ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiģtir. Harcama birimi sorumluları ile önceden belirlenen çerçevede ve zamanlarda idare performans programının hazırlanması ve konuya iliģkin tabloların doldurulması için Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalıģmalar yapılmıģtır. Ayrıca ihtiyaç duyan birimlere stratejik planlama danıģmanı tarafından birim içinde rehberlik hizmeti verilmiģtir.

36 36 Akyurt Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kontrolu yapılarak son Ģekli verilen Ġdare Performans Programı Belediye Meclisinin onayına sunulmuģtur. B.TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Kurumsal Politikalar Kurumsal geliģime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iģ analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. Ekip çalıģmaları özendirilecek, stratejik planlama uygulanacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve geliģim tamamlanacak, yerel kalkınma planları yapılacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletiģim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliģtirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. YardımlaĢma ve dayanıģma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoģgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. ĠĢsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile iģbirliği sağlanacaktır. 6. E-devlet ve e-belediye uygulamasına geçilecek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelir-gider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. Akyurt Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının ĠliĢkilendirilmesi Akyurt Belediyesinin misyonunu Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaşam bölgesi haline getirmek olarak tespit edilmiģtir. Belediyemize ait güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya konduğu

37 37 çalıģmalarda göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiģtir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 8 ana baģlık altında toplanmıģtır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 11 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları belirlenmiģtir. Sıra no Faaliyet alanı Stratejik amaçlar 1 ĠMAR VE PLANLAMA Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak 2 ALTYAPI 3 ÇEVRE Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. YeĢil alanların arttırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak 5 KENT EKONOMĠSĠ KAMU DÜZENĠ VE 6 ESENLĠK HĠZMETLERĠ 7 KÜLTÜR VE TURĠZM 8 YÖNETĠM VE BĠLĠġĠM Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Akyurt halkının esenlik güvenlik ve mutluluk içinde yaģamasını sağlayacak zabıta hizmetlerini gerçekleģtirmek. Sosyal yardım faaliyetlerde bulunmak, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek

38 38 C.STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç Ve Hedeflere ĠliĢkin Açıklamalar Yerel idarelerde stratejik planlama ihtiyacı modern yönetim anlayıģının ortaya koyduğu süreç kapsamında doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır. Stratejik planlama stratejik yönetim anlayıģının esasını oluģturmaktadır. Stratejik planlama olmadan ve bu yönde bir planlama yapılmadan Stratejik yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Stratejik planlama kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin esasını oluģturmakta olup, kurumun kurumsal kimliğinin bir ifadesi mahiyetindedir. Kurumların belli bir zaman diliminde gerçekleģtirmeyi planladıkları sonuçlar olarak dile getirilen amaçlar, stratejik planlama sürecinde nereye varmak istiyoruz sorusunun cevabını verecek mahiyette tespit edilerek uygulamaya konulurlar. Stratejik amaçlar kurumu bugünden alarak varmak istediği noktaya götürecek mahiyette tespit edilirler Akyurt Belediyesi Stratejik Planı kapsamında tespit edilmiģ olan stratejik amaçlarımız, varmak istediğimiz noktaya nasıl varılabileceğine yönelik yapılan değerlendirme sonrası belirlenmiģtir. Amaçlarımızın ortaya konmasında, ulaģılabilir ve açıkça tanımlanmıģ olmaları, birbiri ile uyum sağlamaları, net ve açık olmaları, ölçülebilmeleri ve uygulayıcılar tarafından benimsenebilecek nitelikte olmaları esas alınmıģtır. Stratejik amaçlarımızın tespitini müteakip, amaçlarımızın gerçekleģtirilmesi için belirlenen, spesifik ve ölçülebilir mahiyette hedeflerimiz tespit edilmiģtir. Bazı amaçların gerçekleģtirilmesi için tek bir hedefin tespiti yeterli olurken, bazı hedeflerimizin sonuçlanabilmesi amacıyla birden fazla hedef öngörülmüģtür. Amaçlara ulaģılabilmesi için kısa vadeli aģamalar olarak ta tanımlayabileceğimiz hedeflerimizin tespitinde, idare olarak, yeterince açık, anlaģılır, net olmaları, ölçülebilir olmaları, ulaģılması imkansız olmaması, zamanın belirlenmiģ olması gibi hususlar esas alınmıģtır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 11 adet amaç, 19 adet stratejik hedef ve 19 adet performans hedefi tespit edilmiģ ve uygulanmak üzere yayımlanmıģtır. Bu kapsamda belirlenen Stratejik amaç, stratejik hedef ve Ġdare Performans hedefleri aģağıda gösterilmiģtir.

39 39 STRATEJĠK AMAÇLAR Stratejik amaç 1 Stratejik hedef 1.1 Performans hedefi Stratejik hedef 1.2 Performans hedefi Stratejik hedef 1.3 Performans hedefi Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Stratejik amaç 2 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Stratejik hedef 2.1 Performans hedefi Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Stratejik hedef 2.2 Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Performans hedefi Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik amaç 3 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Stratejik hedef 3.1 Performans hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Stratejik amaç 4 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik hedef 4.1 Performans hedefi Stratejik hedef 4.2 Performans hedefi Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Stratejik amaç 5 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

40 40 Stratejik hedef 5.1 Performans hedefi Stratejik amaç 6 Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Stratejik hedef 6.1 Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 6.2 Performans hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek. 6.1 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Stratejik amaç -7 Stratejik hedef 7.1 Performans hedefi Stratejik amaç -8 Stratejik hedef 8.1 Performans hedefi Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Stratejik hedef 8.2 Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 8.3 Performans hedefi Stratejik amaç -9 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Stratejik hedef 9.1 Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Performans hedefi Stratejik hedef 9.2 Performans hedefi Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Stratejik amaç -10 Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek

41 41 Stratejik hedef 10.1 Performans hedefi Stratejik amaç -11 Stratejik hedef 11.1 Performans hedefi Akyurt belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayır altına tutulacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN KAYNAK ĠHTĠYACI Akyurt Belediyesi Stratejik Planında ortaya konmuģ olan stratejik amaçların gerçekleģtirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin Performans hedefleri belirlenmiģtir. Performans hedeflerinin belirlenmesinde öncelikle her harcama biriminin Stratejik Planda yer alan faaliyetleri, birim bazında gruplandırılmıģ ve her gruba yönelik olarak, faaliyetlerin uygulanmasını sağlayacak mahiyette idare performans hedefleri tespit edilmiģtir. Performans göstergeleri, harcama birimleri tarafından yerine getirilecek olan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla tespit edilmiģtir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile iliģkili olduğu tablolarda gösterilmiģtir. Akyurt belediyesinde üst yönetici tarafından 2010 yılı kapsamında 19 adet idare performans hedefi tespit edilmiģtir. Hedeflerin belirlenmesinde amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleģtirilebilmelerine önem verilmiģtir. Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmıģ, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiģtir. Stratejik amaç, hedef, ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla iliģkili harcama birimlerini ilgilendiren tablolar aģağıda yer almaktadır.

42 42 1.Performans Hedefi Tabloları Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Açıklamalar : Faaliyet maliyeti bulunmayan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karģılanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı 52/89 52/98 55/102 2 Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı 42/112 45/125 45/120 3 Faaliyetlerin yürütülüyor olması Yapılan nikâh sayısı ArĢivin düzenlenmiģ olması Düzenlenen anket sayısı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye meclisinin gündemini, komisyon raporlarını ve kesinleģen kararlara ait özetleri yayımlamak Belediye encümeni toplantılarının yapılmasına katkıda bulunmak Kent konseyinin faaliyetlerini yürütmek Evlendirme hizmeti verilmesi , ,00 5 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Anket faaliyetlerinin yapılması Genel Toplam 3.000, ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

43 43 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Stratejik Hedef 1.2 Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Performans Hedefi Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Açıklamalar :Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Verilen hizmet içi eğitim sayısı/eğitime katılan personel sayısı 2/30 2/35 2/20 7 Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi ve personele tebliğ edilmesi Belediye etik kurulunun teģkil edilmesi ve bu bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi Personelin mesleki ve kiģisel geliģimin yönlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilmesi ve personele tebliği Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

44 44 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Açıklamalar: Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin yapılmış olması 2 Faaliyetin yapılmış olması 3 Faaliyetin yapılmış olması 4 Faaliyetin yapılmış olması 5 Faaliyetin yapılmış olması 6 Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Elektronik doküman arģiv sistemine geçilmesi Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına geçilmesi Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi , ,00 4 Yapıma tamamlanan binaların bilgisayar altyapısının kurulması Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi Belediye web sayfasının güncelleģmesinin sağlanması Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

45 45 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Performans Hedefi Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır Performans Göstergeleri Gelir Gider gerçekleģme oranı( % ) % 74,98 % 100 % Faaliyetin yapılmıģ olması Ödemelerin yapılmıģ olması Takip edilen taģınır sayısı ( adet ) Faaliyetin yapılmıģ olması Hazırlanan proje sayısı ( adet ) Söz konusu faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulanması , , Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması. Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması , , , ,00 4 Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması , ,00 5 Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması , ,00 6 Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması , ,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması. Genel Toplam 5.000, , , ,40 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

46 46 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Stratejik Planın hazırlanmıģ olması 2 Performans Programının yapılmıģ olması 3 Ġç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve uygulanması 4 Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akyurt belediyesi Stratejik Planının hazırlanması 5.000, , Akyurt belediyesi Performans Programlarının hazırlanması Akyurt belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi , , , ,00 4 Akyurt belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 5.000, , , ,00 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

47 47 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Performans Hedefi Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı(hektar) Faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetin yapılmıģ olması Düzenlemenin yapılmıģ olması Ġmar çapı, yol kotu ve zemin etüdü ile ilgili iģlem miktarı Faaliyetin yapılmıģ olması KamulaĢtırılan alan miktarı ( metre kare ) Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin düzenlenmesi Lojistik Merkez ve Kentsel Servis Alanı ile ilgili imar planı ve parselasyon çalıģmalarının yapılması Akyurt ilçesi yerleģim imar planının yeniden ele alınarak düzenlenmesi Ġmar çapı, yol kotu zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,00 7 KamulaĢtırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 1.000, ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ

48 48 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 41 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik Hedef 4.1 Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Performans Hedefi Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Yapılan iģlem miktarı ( adet ) Verilen hizmet miktarı ( adet ) Denetimi ve kontrolü yapılan fabrika sayısı ( adet ) Yapılan etkinlik/ katılan kiģi sayısı ( adet ) Kullanılan ilaç miktarı ( Kg) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ġçme suyunun kontrol ve analizinin yapılması , ,00 2 Cenaze hizmetlerinin verilmesi , ,00 3 Fabrika emisyon ve deģarj izin belgesinin kontrolü ve denetiminin yapılması 2.000, ,00 4 Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi 5.000, ,00 5 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

49 49 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Performans Hedefi Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı ( adet ) AĢılanan hayvan sayısı( adet ) Kesilen hayvan sayısı( adet ) Düzenlenen belge sayısı( adet ) Kayıt altına alınan hayvan sayısı( adet ) Kesilen hayvan sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması , ,00 AĢı kampanyası düzenlenmesi 1.408, ,00 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması , ,00 4 MenĢei Ģahadetnamesi belgesi düzenlenmesi , ,00 5 Ekonomik değeri olan hayvanların kayıt altına alınması , ,00 6 Kurbanlıkların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 5.000, , , ,00 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

50 50 Ġdare Adı Stratejik Amaç 5 Akyurt Belediye Başkanlığı YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Stratejik Hedef 5.1 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak piknik alanı sayısı Alınan grup ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Alınan grup ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Üretilen çiçek sayısı ( adet ) Yapılan düzenleme sayısı( adet ) Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı( adet ) Üretilen gül ve çalı sayısı Dikilen ağaç sayısı( adet ) Ġstihdam edilen iģçi sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kalaba mahallesine piknik alanı yapılması , ,00 2 Çocuk oyun gruplarının alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 3 Fitness aletlerinin alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 4 Mevsimlik çiçek üretimin yapılması , , Resmi kurumların peyzaj düzenlemelerinin yapılması. Mevcut parkların ve fıskiyelerin bakım, onarım ve güvenliğinin sağlanması , , , ,00 7 Çalı grubu ve gül üretimin yapılması , ,00 8 Ağaç ve fidan dikimi yapılması , ,00 9 ĠĢçi alımı yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

51 51 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. Performans Göstergeleri Açılan yol miktarı( Km. ) Asfaltlanan yol miktarı( Km. ) Yapılan istinat duvarı miktarı( m. ) Yapılan kaldırım, trotuar ve bordur miktarı(m.) Alınan iģ makinesi sayısı( adet ) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol açımının yapılması , ,00 2 Açılan yolların asfaltlanması , ,00 3 Açılan yollara istinat duvarının yapılması , ,00 4 Açılan yollara kaldırım, trotuar ve bordür yapılması , ,00 5 ĠĢ makinesi alınması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

52 52 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Stratejik Hedef 6.2 ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek.6. Performans Hedefi ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak inģaat sayısı - - 1/2 2 Yapılacak inģaat sayısı Yapılacak muhtarlık evi sayısı Yapılacak taziye evi sayısı Yapılacak inģaat sayısı Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye hizmet binası inģaatının yapılması , ,80 2 YaĢlı Ardıç Ağacı Göletinin inģasının yapılması , ,00 3 Muhtarlık evlerinin yapılması , ,00 4 Taziye evinin yapılması , ,00 5 Kademe ve araç parkı inģasının yapılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,80 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

53 53 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Performans Hedefi Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Toplanan atık miktarı(ton ) Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı( adet ) Toplanan pil sayısı( adet ) Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya konulması 5 ĠĢtirak eden öğrenci sayısı( adet ) Faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetin yapılmıģ olması Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması. Evsel atıkların toplanmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi , , , ,00 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi , ,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi , , Çevrenin korunmasına yönelik olarak okullarda eğitim verilmesi. Toplanan evsel atıkların toplama sahasına dökülmesin sağlanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması , , , , , ,00 8 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

54 54 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Performans Hedefi Açıklamalar Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleģmiģ olması Abone olunan basın kurumu ve arģivlenen haber sayısı Duyurulan haber sayısı ( adet ) Hazırlanan cd, kitap ve düzenlenen toplantı sayısı( adet ) 1500 / / / Verilen ilan sayısı ( adet ) Dağıtılan çanta ve takvim sayısı ( adet ) Dağıtılan bayrak ve flama sayısı (adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 2 Belediye BaĢkanın çalıģma programının düzenlenmesi ve harcamalarının takibi Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi , , , ,00 3 Billboardlarla belediye faaliyetlerinin duyurulması , ,00 4 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi , ,00 5 Gazetelere belediye ile ilgili ilanlar verilmesi , ,00 6 Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması , ,00 7 Bayrak, flama vs alınması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

55 55 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Stratejik Hedef 8.2 Performans Hedefi Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Performans Göstergeleri Ramazan paketi yardımı yapılan kiģi sayısı Yardım alan öğrenci sayısı Tekerlekli sandalye yardımı alan vatandaģ sayısı Yardım alan öğrenci sayısı Hediye verilen çift sayısı Sağlık taramasına katılan vatandaģ sayısı Temizlik malzemesi yardımı yapılan kurum sayısı Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ramazan paketi yardımı yapılması , ,00 2 Öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapılması , ,00 3 Engelli vatandaģlara tekerlekli sandalye yardımı yapılması , ,00 4 Fakir öğrencilere giyim yardımı yapılması , ,00 5 Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi , ,00 6 Sağlık taraması yapılması , ,00 7 Okullara temizlik malzemesi dağıtımı , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

56 56 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.3 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Performans Hedefi Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleşmiş olması Geleneksel aşure etkinliği kapsamında aşure ikram edilen kişi sayısı Sünnet ettirilen çocuk sayısı Askere uğurlama şöleni sayısı Düzenlenen etkinlik sayısı ( adet ) İştirak edilen festival sayısı (adet ) Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (adet ) Düzenlenen gezi sayısı (adet ) Düzenlenen panel, konferans ve forum sayısı Düzenlenen turnuva ve açılan spor okulu sayısı Düzenlenen etkinlik sayısı (adet ) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ramazan Ģenlikleri düzenlenmesi , ,00 2 Geleneksel aģure etkinliği düzenlenmesi , ,00 3 Sünnet Ģöleni düzenlenmesi , ,00 4 Asker uğurlama Ģöleni düzenlenmesi 5.000, ,00 5 Belediye kültür merkezinde çeģitli etkinlikler düzenlenmesi (sinema/tiyatro vs.) , ,00 6 Ulusal/uluslar arası festivallere iģtirak edilmesi , ,00 7 KardeĢ belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi , ,00 8 Geziler düzenlenmesi , ,00 9 Panel, konferans ve forum düzenlenmesi 7.688, ,00 10 ÇeĢitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okullarının açılması , ,00 11 Dini ve milli günlerde etkinlikler düzenlenmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2010 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 11 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2011 Bütçe Yılı Performans ProgramıaĢağıdaki ekip tarafından hazırlanmıģtır.

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ ĠSKENDERUN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ MĠSYONUMUZ; Tüm çalıģanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, Ģeffaf ve adil bir yönetim

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER MÜDÜR SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 BÜTÇE YILI TASLAK PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2011 ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2011 iii STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO:6 Etimesgut

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu yönetmelik Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün KuruluĢ,

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU T.C TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU RAPORU RAPOR NO: TARĠH: DOSYA NO: ĠLGĠ BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU SUNUġ ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3-

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı