AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKĠM 2009

2 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 9 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2010 Bütçe Yılı Performans Programı AKYURT Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanmıģtır. Ekim 2009 / Ankara STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU 1. Ayla CAN Stratejik Planlama Ekip BaĢkanı 2. Ahmet KURT Üye 3. Ethem EROL Üye 4. Yavuz KÖK Üye 5. Sebi Metin ÇINAR Üye 6. Gürsel KIRANOĞLU Üye 7. Eren DOLAY Üye 8. Esat DEMĠRBAġ Üye 9. Ömer ÜNAL Üye 10. Mehmet AKARSU Üye 11. Mustafa MURAT Stratejik Planlama DanıĢmanı

3 3

4

5 5 Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. M. Kemal ATATÜRK

6

7 7

8 Abdullah GÜL CumhurbaĢkanı

9

10 Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan

11

12 12

13 Ġ.Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

14

15 15 ĠÇĠNDEKĠLER BaĢkanın sunuģu I. GENEL BĠLGĠLER 15 A. Misyon, Vizyon, Ġlkelerimiz, Değerlerimiz ve Kalite Politikamız 16 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 20 C. TeĢkilat Yapısı 21 D. Fiziki Kaynaklar 22 E. Ġnsan Kaynakları 26 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 31 A 2010 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci 32 B Temel Politika Ve Öncelikler 33 C Stratejik Amaçlar ve Hedefler 35 D Performans Hedef Ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler Ve Kaynak Ġhtiyacı 38 E Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 70 F Diğer Hususlar 81 III MALĠ BĠLGĠLER 91

16 16 Sunuş Belediye hizmetlerinin varlık nedeni insan merkezli yaģamı kolaylaģtırmak, insanımızı ve toplumumuzu değiģim ve dönüģüme hazırlayarak, yarınlara taģımaktır. Hızla büyüyen, geliģen ve kısa sürede bir cazibe merkezi haline gelen ilçemiz, klasik belediyecilik anlayıģının dıģına çıkarak yaptığı hizmet hamlesi ile her geçen gün insanlarımızın yaģam kalitesinin artırıldığı bir kentleģmeye doğru yol almaktadır. Günü kurtarmaktan ziyade geleceği planlayan, sorunları çözen ve hizmeti kolaylaģtıran bir anlayıģı ön plana çıkartırken Ģeffaflık, bilginin en üst düzeyde kullanımı, verimlilik ve kaynakların en uygun Ģekilde ilçemiz ve vatandaģlarımız için kullanımını hizmetlerimizin merkezine koyduk. Son yıllarda meydana gelen geliģmeler kapsamında ülkemizde özellikle kamu yönetiminde ortaya konan reform uygulamaları çerçevesinde, belediyemizde de bu yaklaģımları esas alan faaliyetler içine girdik. Bu yaklaģımlar doğrultusunda önümüzdeki yıllarda Akyurt u en iyi yerlere taģımak amacıyla yıllarında gerçekleģtireceğimiz Stratejik Amaç ve Hedeflerimizi içeren Stratejik Planımızı hazırladık ve sayın meclis üyesi arkadaģlarımızın da desteğiyle uygulamaya koyduk Stratejik Planımız da ortaya koyduğumuz amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda ele aldığımız 2010 yılı Performans Programımızı da, bütçemizle uyumlu olarak, belirlediğimiz performans hedefleri ve göstergeleri kapsamında hazırlayarak huzurunuza getirdik. Söz konusu programımız, kaynaklarımızın daha etkin ve verimli olarak kullanılmasını, belediyemiz amaç ve hedeflerini en ileri düzeyde gerçekleģmesini sağlayacak ve sonuç olarak ta vatandaģımızın memnuniyetini olumlu olarak etkileyecektir Stratejik yaklaģım ve performansa dayalı planlama olgusuna yönelik uygulamalar kurumsal geliģimimizi disipline etmesi bakımından da yararlı olacaktır. Performans programımızın ortaya koyacağı perspektif sayesinde belediyemiz Ģimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yeni baģarılara imza atacak ve daha iyi noktalara gelecektir.

17 17 Performans programımız ve bütçemiz Akyurt lu hemģehrilerimizin öncelik ve ihtiyaçlarına göre planlanmıģ olup, Akyurt luların Belediyemiz ile bütünleģmeleri ve ilçemizde yaģamaktan gurur duymaları, yapılan planlamanın ruhunu oluģturmakta ve hayata geçirilmesi için en önemli husus olarak ön plana çıkmaktadır. Performans programımızın hazırlanmasında, Stratejik Planlama Üst Kurulumuzun yönlendirmesi ile, birimlerden seçilen arkadaģlarımızın katkısı olmuģtur. Zaman ve birikimleri ile katkıda bulunan kurum çalıģanlarına teģekkür ederim. Saygıdeğer Meclis Üyesi ArkadaĢlarım Akyurt Belediyesinin 2010 Yılı Performans Programının ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Gültekin AYANTAŞ Belediye Başkanı

18 18 I.GENEL BĠLGĠLER

19 19 A. VĠZYON, MĠSYON, ĠLKELERĠMĠZ, DEĞERLERĠMĠZ VE KALĠTE POLĠTĠKAMIZ VĠZYONUMUZ Her zaman ve her durumda; nitelikli personel, çağdaģ bilgi, teknolojik donanım, kaliteli hizmet, güçlü kurum

20 20 MĠSYONUMUZ Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluģturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaģam bölgesi haline getirmek

21 21 ĠLKELERĠMĠZ 1. Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur. 2. Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaģılabilir. 3. Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır. 4. Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalıģır. 5. Ahlakî değerlere önem verilir. 6. Sürekli ve planlı geliģim esas alınır. 7. Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçlar kamuoyuna duyurulur. 8. ÇağdaĢ dünyadaki geliģmeler dikkate alınır. 9. Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir. 10. Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur DEĞERLERĠMĠZ 1. Estetik, ergonomik, ekonomiklik 2. Güler yüz ve zariflik 3. ÇağdaĢ hizmet anlayıģı 4. Demokratik kurum kültürü 5. HoĢgörü ve diyalog 6. Kalite ve planlılık 7. ĠĢbirliği ve dayanıģma 8. Sosyal belediyecilik

22 22 KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Ġlkleri gerçekleģtiren Akyurt Belediyesinde, tercih edilir bir kent oluģturmak için, modern dünyanın uyguladığı yönetim ilkeleri benimsenerek, belediye hizmetleri; Ģeffaf ve sevgiyi esas alan bir kurum yönetimi anlayıģı ile yürütülür.

23 23 B. GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemiz, Yetki, Görev ve Sorumluluklarını 5393 Sayılı Belediye Kanunundan almaktadır. Yasanın verdiği bu Yetki, Görev ve Sorumluluğun yanına kendi özverimizi de ekleyerek bunları en ince ayrıntısına kadar Akyurt halkı için kullanmıģ ve Akyurt u Ankara nın en hızlı büyüyen ilçeleri arasına almıģ bulunmaktayız. Bu bağlamda görev, yetki ve sorumluluklarımız aģağıdadır, 1. Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütmek 2. Sağlıklı, yaģanabilir ve temiz bir çevre için çalıģmak. 3. Ġlçe halkına acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak. 4. YeĢil alan tesis ederek, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapmak. 5. Zabıta hizmetlerini yürütmek 6. Ġmar planları yaparak Ģehir düzenini korumak 7. ĠnĢaat ve tadilatları denetlemek, ruhsat vermek 8. Ġlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karģılayacak her türlü çalıģmaları yürütmek. 9. Bulvar ve anayollar dıģındaki sokak ve yolların bakım-onarımını yapmak ve harcamalara katılmak. 10. Halkın barınma ihtiyaçlarını karģılayacak ucuz konut üretiminde bulunmak. 11. Semt pazarları yapmak, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olmak. 12. Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplamak ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak. 13. Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunmak. 14. Kültür-tabiat varlıklarının korunmasına öncülük etmek. 15. Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müģterek tüm kamu hizmetlerini yürütmektir.

24 24 C.TEġKĠLAT ġemasi

25 25 D.FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1.Fiziki Yapı AKYURT Belediye BaĢkanlığı, Akyurt Ġlçe merkezinde bir Ana hizmet binası ile birlikte toplam beģ ayrı yerde bulunan hizmet tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyemiz hizmet birimleri; Ana Hizmet Binasının 2. katında bulunmaktadır. Merkez Binadaki Yeri 2. Kat Kullanan Birim BaĢkanlık Makamı Belediye Meclis ve Encümeni Toplantı Salonu Genel Evrak Zabıta Müdürlüğü BaĢkan Yardımcısı-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Birimi Özel Kalem Birimi BaĢkan Yardımcısı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak Servisi Tahsilat ġefliği Çay Ocağı

26 26 2. Araç-Gereç Durumu Araç ve ĠĢ Makinesi Durumu CĠNSĠ ADET CĠNSĠ ADET Binek Aracı 8 Arazös 2 Minibüs 2 Ekskavatör 1 Küçük Otobüs 2 Greyder 2 Traktör 2 Kepçe 5 Damperli Kamyon 6 Silindir 2 Kamyon (Tır-Çekici) 1 Çöp Aracı 6 Kamyon (Yol Süpürge Aracı) 1 Yükleyici 1 Kamyonet 5 Motosiklet 2 Kamyonet (Cenaze Aracı) 1 Vidanjör 2 TOPLAM 51

27 27 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye hizmetlerini en yeni teknolojileri kullanarak; en yüksek kalitede ve en hızlı Ģekilde verilmesini amaç edinmiģ olan Bilgi ĠĢlem Birimi, geliģen teknolojiyi yakından takip etmekte ve yeni teknolojilerin imkânlar doğrultusunda belediyemize entegrasyonunu sağlamaktadır. Bilgi ĠĢlem Birimi tarafından gerçekleģtirilen faaliyetlere iliģkin bilgiler aģağıda verilmiģtir. Belediye merkez binasında bulunan 27 bilgisayar ile dıģ birimlerde bulunan 7 bilgisayarın her türlü bakım ve onarım iģlerinin yürütülmesi, gerekli güncellemelerin yapılması, kent otomasyon yazılımının Server da tutulan verilerin periyodik olarak yedeklenmesi yapılmaktadır. Belediyemizin Resmi Ġnternet Sayfasının tasarımı ve içeriğinin zenginleģtirilmesi birimimiz tarafından gerçekleģtirilerek birimlerden gelen talepler doğrultusunda vatandaģa iletilmesi gereken bilgi, belge, doküman, projeler, ilan ve duyurular internet sayfalarımızda yayınlanmakta ve tüm vatandaģların bilgilenmesi sağlanmaktadır. Belediyemizde verilen hizmetlerin Ģehir Ģebekesindeki elektrik kesintilerinden dolayı aksamasını önlemek amacıyla belediye hizmet binasına kesintisiz güç kaynağı konulmuģ olup, bu kapsamda bina güvenliği amacıyla kurulan dört adet güvenlik kamera sistemi de faal olarak çalıģtırılmaktadır. Belediyemize ait tüm bilgisayarların internet eriģimleri sağlanmaktadır. Belediyemiz de çalıģan tüm personelin çalıģma saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla Parmak izi Takip Sistemi kurulmuģ olup. çalıģan tüm personelin parmak izi kayıtları alınarak, aylık mesai raporu oluģturulmaktadır. Türk Telekom tarafından kurulan ve belediyemizce iģletilen, 14 bilgisayar ve 1 yazıcıdan oluģan eriģim merkezi hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında her yaģtan insana ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Tüm vatandaģlar eğitim, e-devlet uygulaması gibi hizmetlerden yararlanarak internete bağlanabilmekte ve cüzi bir ücret karģılığı çıktı alabilmektedir. Belediyemizde kullanılan mevcut Otomasyon Sisteminin çağın Ģartlarına adaptasyonunun sağlanması, bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılması amacıyla Hesap ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde altyapı çalıģmaları devam etmektedir.

28 28 Belediyemiz tarafından gerçekleģtirilen çalıģmalarla ilgili bilgiler, baģta her hafta yayımlanan BüyükĢehir Belediyesi Haber bülteni olmak üzere medyaya düzenli olarak gönderilerek, ilçemizin ve belediyemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktadır. Belediye Konferans Salonunda Resmi ve özel toplantılarda ses sistemi ve projeksiyon cihazı kurulumu gerçekleģtirilmektedir.

29 29 Teknolojik Araç ve Gereç Durumu DONANIM CĠNSĠ MĠKTAR (ADET) Masa Üstü Bilgisayar 27 Diz Üstü Bilgisayar 7 Server 1 Switch 5 Wireless Anten 2 Yazıcı (Laser/Dotmatrix/Mürekkep Püskürtmeli) 20 Projeksiyon 1 Ġp/Dome Kamera 4 Fotoğraf Makinesı 4 Telefon Santrali 1 Fax 3 Anons Cihazı 1 Fotokopi Cihazı 1 TOPLAM 78 HABERLEġME CĠHAZI CĠNSĠ MĠKTAR (ADET) Büro telefonu 21 Santral Telefonu 2 Telsiz telefon 13 El telsizi 23 Role 1 Fax 2 Anons cihazı 1 TOPLAM 63 E.ĠNSAN KAYNAKLARI Ġnsan kaynakları, personelin hareketlerinin planlanması, görevde yükselmelerin belirlenmesi, iģe alma ve emeklilik süreçlerinin belirlenmesi ve personele hizmet içi oryantasyon eğitimlerinin planlanması hususlarını kapsamaktadır. Ġnsan kaynakları planlaması belediyemizin gelecekte her kademede ihtiyaç duyduğu personel miktarının ve niteliğinin tahmin edilme sürecidir. Belediyemiz de insan kaynakları ile ilgili faaliyetler Yazı ĠĢleri Müdürlüğü tarafından gerçekleģtirilmektedir.

30 30 Akyurt Belediye BaĢkanlığı bünyesinde 657 sayılı kanuna bağlı 20, 4857 sayılı kanun kapsamında ise 84 personel çalıģmaktadır. Ayrıca 8 adet sözleģmeli personel, 3 adet geçici iģçi mevcuttur. Norm Kadro Uygulamasına Göre Personelin Mevcut Durumu MEVCUT STATÜ KADRO MEVCUT Memur Kadrolu ĠĢçi SözleĢmeli Personel 8 8 Geçici ĠĢçi 16 3 Diğer 1 1 TOPLAM Belediye personelinin %72 si kadrolu iģçi, %17 si memur,%7 si sözleģmeli ve %3 ü geçici personel statüsünde görev yapmaktadır.

31 31 Belediye Personelinin Birimler Bazında Statülerine Göre Dağılımı SözleĢmeli Kadrolu Geçici Birim adı Memur /Diğer Toplam ĠĢçi ĠĢçi Personel BaĢkan Yardımcısı Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Özel Kalem Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü TOPLAM Yıllar Ġtibariyle Personelin Statü ve Sayısal Durumu Yıllar Memur Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi SözleĢmeli Personel Diğer Toplam

32 32 Personelin Cinsiyet Durumu Bayan Bay Toplam Belediye personelinin halen %8 i bayan personel olup, bu sayının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmektedir. Personelin Öğrenim Durumu Ġlköğretim 81 Lise 20 Ön lisans 7 Üniversite 8 TOPLAM 116 Grafikte görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 81 personel bulunmaktadır. Belediye personelinin % 70 inin bu düzeyde olması, personelin mesleki ve kiģisel niteliklerinin geliģmesine yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin öncelikli olarak yapılmasını ve yeni personel alımında nitelikli personel istihdamına öncelik verilmesini gerektirmektedir.

33 33 Personelin Hizmet Yılı Dağılımı Toplam Akyurt Belediye personelinin % 80 lik kısmının kamu hizmeti tecrübesinin10 yıldan fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu durumun yürütülen çalıģmaların kalitesine ve verimliliğine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yeni istihdam edilen personelin, tecrübeli personelin yanında hizmetler konusunda yeterli tecrübeyi sağlayabileceği de görülmektedir. Personelin YaĢ Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı TOPLAM Akyurt belediyesinde yaģ gruplarına göre personel dağılımında, çalıģanların %60 lık kısmının genç personelden oluģtuğu, %3 lük kısmının da emeklilik yaģı gelmiģ personel olduğu görülmektedir.

34 34 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

35 35 A BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECĠ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinin; orta ve uzun vadede öngördükleri amaçlarını ve temel ilkeler ile politikalarını, hedeflerini, önceliklerini, performans kriterleri ile bunları yerine getirebilmek amacıyla izleyecekleri yöntemleri ve kaynak dağılımını ihtiva eden stratejik plan yapmalarını öngörmektedir. Bu kapsamda kamu idarelerinin hazırlayacakları bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedeflere uygun ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması da yasal bir zorunluluk olarak vurgulanmaktadır. Kamu idarelerinin program dönemine iliģkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaģmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir program olan Performans Programları da,stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanarak kamuoyuna sunulmaktadır. Performans Programlarının, Stratejik Plan ile Bütçe iliģkisini ortaya koyan programlar olarak tanımlanması mümkündür. Bütçe hazırlık süreci kapsamında hazırlanmakta olan performans programları, idare bütçelerinin stratejik planda belirlenmiģ amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Performans Programları, bütçe ile ilintili dokümanlarda mali bilgilerin yanı sıra, performans bilgilerine de yer vermek suretiyle, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme yaklaģımını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali sisteminin en önemli kriterleri olan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Akyurt Belediyesinde performans programı hazırlama süreci stratejik planlama ekibi tarafından daha Haziran 2008 de yayımlanan Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında geliģtirilmiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından 05 Temmuz 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak ve 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan resmi değiģiklikler dikkate alınarak 2010 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberi hazırlanmıģtır. Ayrıca Performans Programı Hazırlama konulu genelge ile harcama birimlerine gerekli duyurular yapılmıģtır. Performans Programının gereği gibi yapılabilmesi ve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanabilmesi için harcama birimlerinde sorumlular tespit edilmiģtir. Harcama birimi sorumluları ile önceden belirlenen çerçevede ve zamanlarda idare performans programının hazırlanması ve konuya iliģkin tabloların doldurulması için Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalıģmalar yapılmıģtır. Ayrıca ihtiyaç duyan birimlere stratejik planlama danıģmanı tarafından birim içinde rehberlik hizmeti verilmiģtir.

36 36 Akyurt Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kontrolu yapılarak son Ģekli verilen Ġdare Performans Programı Belediye Meclisinin onayına sunulmuģtur. B.TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Kurumsal Politikalar Kurumsal geliģime önem verilecek, etkin belediyecilik için verimli ve nitelikli personel istihdamı sağlanacaktır. Yönetimde liderlik esas alınacak, tüm birimlerde iģ analizi ve görev tanımı yapılacak, hizmet içi eğitime önem verilecektir. Ekip çalıģmaları özendirilecek, stratejik planlama uygulanacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Belediye Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar 1. Kentsel altyapı ve geliģim tamamlanacak, yerel kalkınma planları yapılacak, hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilecektir. 2. Kurumlar arası etkin iletiģim sağlanacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir. 3. Sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye önem verilecek bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliģtirilecek, spor ve müzik etkinlikleri özendirilecektir. 4. YardımlaĢma ve dayanıģma ruhu uyandırılacak sevgi, saygı ve hoģgörü ortamı hazırlanacak sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilecektir. 5. ĠĢsizliği önleyici tedbirler uygulanacak Sivil Toplum Örgütleri ile iģbirliği sağlanacaktır. 6. E-devlet ve e-belediye uygulamasına geçilecek, teknolojiden üst düzeyde yararlanılacaktır. 7. Gelirler etkin toplanacak, gelir-gider dengesi sağlanacak, harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılacaktır. Akyurt Belediyesinin Faaliyet Alanları ile Stratejik Amaçlarının ĠliĢkilendirilmesi Akyurt Belediyesinin misyonunu Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Akyurt ilçesini Ankara nın en rahat yaşam bölgesi haline getirmek olarak tespit edilmiģtir. Belediyemize ait güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya konduğu

37 37 çalıģmalarda göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiģtir. Görev ve sorumluluklarımızın da ortaya konması ile faaliyet alanlarımız 8 ana baģlık altında toplanmıģtır. Bu faaliyet alanlarına yönelik olarak 11 stratejik amaç tespit edilerek faaliyet alanları belirlenmiģtir. Sıra no Faaliyet alanı Stratejik amaçlar 1 ĠMAR VE PLANLAMA Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak 2 ALTYAPI 3 ÇEVRE Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. YeĢil alanların arttırmak ve bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak 5 KENT EKONOMĠSĠ KAMU DÜZENĠ VE 6 ESENLĠK HĠZMETLERĠ 7 KÜLTÜR VE TURĠZM 8 YÖNETĠM VE BĠLĠġĠM Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Akyurt halkının esenlik güvenlik ve mutluluk içinde yaģamasını sağlayacak zabıta hizmetlerini gerçekleģtirmek. Sosyal yardım faaliyetlerde bulunmak, sanatsal ve kültürel etkinlikler yapmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek

38 38 C.STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç Ve Hedeflere ĠliĢkin Açıklamalar Yerel idarelerde stratejik planlama ihtiyacı modern yönetim anlayıģının ortaya koyduğu süreç kapsamında doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıģtır. Stratejik planlama stratejik yönetim anlayıģının esasını oluģturmaktadır. Stratejik planlama olmadan ve bu yönde bir planlama yapılmadan Stratejik yönetimden bahsetmek mümkün değildir. Stratejik planlama kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerinin esasını oluģturmakta olup, kurumun kurumsal kimliğinin bir ifadesi mahiyetindedir. Kurumların belli bir zaman diliminde gerçekleģtirmeyi planladıkları sonuçlar olarak dile getirilen amaçlar, stratejik planlama sürecinde nereye varmak istiyoruz sorusunun cevabını verecek mahiyette tespit edilerek uygulamaya konulurlar. Stratejik amaçlar kurumu bugünden alarak varmak istediği noktaya götürecek mahiyette tespit edilirler Akyurt Belediyesi Stratejik Planı kapsamında tespit edilmiģ olan stratejik amaçlarımız, varmak istediğimiz noktaya nasıl varılabileceğine yönelik yapılan değerlendirme sonrası belirlenmiģtir. Amaçlarımızın ortaya konmasında, ulaģılabilir ve açıkça tanımlanmıģ olmaları, birbiri ile uyum sağlamaları, net ve açık olmaları, ölçülebilmeleri ve uygulayıcılar tarafından benimsenebilecek nitelikte olmaları esas alınmıģtır. Stratejik amaçlarımızın tespitini müteakip, amaçlarımızın gerçekleģtirilmesi için belirlenen, spesifik ve ölçülebilir mahiyette hedeflerimiz tespit edilmiģtir. Bazı amaçların gerçekleģtirilmesi için tek bir hedefin tespiti yeterli olurken, bazı hedeflerimizin sonuçlanabilmesi amacıyla birden fazla hedef öngörülmüģtür. Amaçlara ulaģılabilmesi için kısa vadeli aģamalar olarak ta tanımlayabileceğimiz hedeflerimizin tespitinde, idare olarak, yeterince açık, anlaģılır, net olmaları, ölçülebilir olmaları, ulaģılması imkansız olmaması, zamanın belirlenmiģ olması gibi hususlar esas alınmıģtır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 11 adet amaç, 19 adet stratejik hedef ve 19 adet performans hedefi tespit edilmiģ ve uygulanmak üzere yayımlanmıģtır. Bu kapsamda belirlenen Stratejik amaç, stratejik hedef ve Ġdare Performans hedefleri aģağıda gösterilmiģtir.

39 39 STRATEJĠK AMAÇLAR Stratejik amaç 1 Stratejik hedef 1.1 Performans hedefi Stratejik hedef 1.2 Performans hedefi Stratejik hedef 1.3 Performans hedefi Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Stratejik amaç 2 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Stratejik hedef 2.1 Performans hedefi Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Stratejik hedef 2.2 Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Performans hedefi Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik amaç 3 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Stratejik hedef 3.1 Performans hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Stratejik amaç 4 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik hedef 4.1 Performans hedefi Stratejik hedef 4.2 Performans hedefi Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Stratejik amaç 5 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak.

40 40 Stratejik hedef 5.1 Performans hedefi Stratejik amaç 6 Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Stratejik hedef 6.1 Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 6.2 Performans hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek. 6.1 ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Stratejik amaç -7 Stratejik hedef 7.1 Performans hedefi Stratejik amaç -8 Stratejik hedef 8.1 Performans hedefi Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Stratejik hedef 8.2 Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans hedefi Stratejik hedef 8.3 Performans hedefi Stratejik amaç -9 Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Stratejik hedef 9.1 Akyurt da düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Performans hedefi Stratejik hedef 9.2 Performans hedefi Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Stratejik amaç -10 Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek

41 41 Stratejik hedef 10.1 Performans hedefi Stratejik amaç -11 Stratejik hedef 11.1 Performans hedefi Akyurt belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayır altına tutulacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. D.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN KAYNAK ĠHTĠYACI Akyurt Belediyesi Stratejik Planında ortaya konmuģ olan stratejik amaçların gerçekleģtirilmesi ve stratejik hedeflerin yerine getirilmesi için öncelikle idarenin Performans hedefleri belirlenmiģtir. Performans hedeflerinin belirlenmesinde öncelikle her harcama biriminin Stratejik Planda yer alan faaliyetleri, birim bazında gruplandırılmıģ ve her gruba yönelik olarak, faaliyetlerin uygulanmasını sağlayacak mahiyette idare performans hedefleri tespit edilmiģtir. Performans göstergeleri, harcama birimleri tarafından yerine getirilecek olan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve idari performans hedeflerinin uygulanma durumunun ortaya konması amacıyla tespit edilmiģtir. Her idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile iliģkili olduğu tablolarda gösterilmiģtir. Akyurt belediyesinde üst yönetici tarafından 2010 yılı kapsamında 19 adet idare performans hedefi tespit edilmiģtir. Hedeflerin belirlenmesinde amaç ve hedeflerle bağlantılı olmalarına ve harcama birimlerinin faaliyetleri kapsamında gerçekleģtirilebilmelerine önem verilmiģtir. Performans hedefleri belirlenip ortaya konulurken bütçe imkanları da dikkate alınmıģ, tespit edilen hedeflerin maliyetleri ve harcama birimleri ile olan bağlantıları tablolar halinde gösterilmiģtir. Stratejik amaç, hedef, ve performans hedefi ile bu hedefler için gerekli kaynak ihtiyacı ve bunlarla iliģkili harcama birimlerini ilgilendiren tablolar aģağıda yer almaktadır.

42 42 1.Performans Hedefi Tabloları Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarını faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Açıklamalar : Faaliyet maliyeti bulunmayan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karģılanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı 52/89 52/98 55/102 2 Yapılan toplantı ve alınan karar sayısı 42/112 45/125 45/120 3 Faaliyetlerin yürütülüyor olması Yapılan nikâh sayısı ArĢivin düzenlenmiģ olması Düzenlenen anket sayısı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye meclisinin gündemini, komisyon raporlarını ve kesinleģen kararlara ait özetleri yayımlamak Belediye encümeni toplantılarının yapılmasına katkıda bulunmak Kent konseyinin faaliyetlerini yürütmek Evlendirme hizmeti verilmesi , ,00 5 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Anket faaliyetlerinin yapılması Genel Toplam 3.000, ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

43 43 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Stratejik Hedef 1.2 Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. Performans Hedefi Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Açıklamalar :Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetin yapılmış olması Verilen hizmet içi eğitim sayısı/eğitime katılan personel sayısı 2/30 2/35 2/20 7 Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi ve personele tebliğ edilmesi Belediye etik kurulunun teģkil edilmesi ve bu bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi Personelin mesleki ve kiģisel geliģimin yönlendirilmesi amacıyla kriterler tespit edilmesi ve personele tebliği Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

44 44 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Açıklamalar: Kaynak ihtiyacı belirlenmeyen faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin yapılmış olması 2 Faaliyetin yapılmış olması 3 Faaliyetin yapılmış olması 4 Faaliyetin yapılmış olması 5 Faaliyetin yapılmış olması 6 Faaliyetin yapılmış olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Elektronik doküman arģiv sistemine geçilmesi Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına geçilmesi Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi , ,00 4 Yapıma tamamlanan binaların bilgisayar altyapısının kurulması Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi Belediye web sayfasının güncelleģmesinin sağlanması Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

45 45 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Performans Hedefi Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır Performans Göstergeleri Gelir Gider gerçekleģme oranı( % ) % 74,98 % 100 % Faaliyetin yapılmıģ olması Ödemelerin yapılmıģ olması Takip edilen taģınır sayısı ( adet ) Faaliyetin yapılmıģ olması Hazırlanan proje sayısı ( adet ) Söz konusu faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulanması , , Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması. Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması , , , ,00 4 Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması , ,00 5 Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması , ,00 6 Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması , ,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması. Genel Toplam 5.000, , , ,40 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

46 46 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Stratejik Planın hazırlanmıģ olması 2 Performans Programının yapılmıģ olması 3 Ġç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve uygulanması 4 Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akyurt belediyesi Stratejik Planının hazırlanması 5.000, , Akyurt belediyesi Performans Programlarının hazırlanması Akyurt belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi , , , ,00 4 Akyurt belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 5.000, , , ,00 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

47 47 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Performans Hedefi Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı(hektar) Faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetin yapılmıģ olması Düzenlemenin yapılmıģ olması Ġmar çapı, yol kotu ve zemin etüdü ile ilgili iģlem miktarı Faaliyetin yapılmıģ olması KamulaĢtırılan alan miktarı ( metre kare ) Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması 2. Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin düzenlenmesi Lojistik Merkez ve Kentsel Servis Alanı ile ilgili imar planı ve parselasyon çalıģmalarının yapılması Akyurt ilçesi yerleģim imar planının yeniden ele alınarak düzenlenmesi Ġmar çapı, yol kotu zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,00 7 KamulaĢtırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 1.000, ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ

48 48 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 41 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Stratejik Hedef 4.1 Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Performans Hedefi Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Yapılan iģlem miktarı ( adet ) Verilen hizmet miktarı ( adet ) Denetimi ve kontrolü yapılan fabrika sayısı ( adet ) Yapılan etkinlik/ katılan kiģi sayısı ( adet ) Kullanılan ilaç miktarı ( Kg) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ġçme suyunun kontrol ve analizinin yapılması , ,00 2 Cenaze hizmetlerinin verilmesi , ,00 3 Fabrika emisyon ve deģarj izin belgesinin kontrolü ve denetiminin yapılması 2.000, ,00 4 Halkın çevre bilincinin arttırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi 5.000, ,00 5 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

49 49 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Performans Hedefi Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Performans Göstergeleri Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı ( adet ) AĢılanan hayvan sayısı( adet ) Kesilen hayvan sayısı( adet ) Düzenlenen belge sayısı( adet ) Kayıt altına alınan hayvan sayısı( adet ) Kesilen hayvan sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması , ,00 AĢı kampanyası düzenlenmesi 1.408, ,00 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması , ,00 4 MenĢei Ģahadetnamesi belgesi düzenlenmesi , ,00 5 Ekonomik değeri olan hayvanların kayıt altına alınması , ,00 6 Kurbanlıkların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması. Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi 5.000, , , ,00 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

50 50 Ġdare Adı Stratejik Amaç 5 Akyurt Belediye Başkanlığı YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Stratejik Hedef 5.1 Performans Hedefi Açıklamalar Akyurt da yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak piknik alanı sayısı Alınan grup ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Alınan grup ve yerleģtirilen park sayısı( adet ) Üretilen çiçek sayısı ( adet ) Yapılan düzenleme sayısı( adet ) Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı( adet ) Üretilen gül ve çalı sayısı Dikilen ağaç sayısı( adet ) Ġstihdam edilen iģçi sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kalaba mahallesine piknik alanı yapılması , ,00 2 Çocuk oyun gruplarının alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 3 Fitness aletlerinin alınması ve parklara yerleģtirilmesi , ,00 4 Mevsimlik çiçek üretimin yapılması , , Resmi kurumların peyzaj düzenlemelerinin yapılması. Mevcut parkların ve fıskiyelerin bakım, onarım ve güvenliğinin sağlanması , , , ,00 7 Çalı grubu ve gül üretimin yapılması , ,00 8 Ağaç ve fidan dikimi yapılması , ,00 9 ĠĢçi alımı yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

51 51 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır. Performans Göstergeleri Açılan yol miktarı( Km. ) Asfaltlanan yol miktarı( Km. ) Yapılan istinat duvarı miktarı( m. ) Yapılan kaldırım, trotuar ve bordur miktarı(m.) Alınan iģ makinesi sayısı( adet ) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol açımının yapılması , ,00 2 Açılan yolların asfaltlanması , ,00 3 Açılan yollara istinat duvarının yapılması , ,00 4 Açılan yollara kaldırım, trotuar ve bordür yapılması , ,00 5 ĠĢ makinesi alınması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

52 52 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Stratejik Hedef 6.2 ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek.6. Performans Hedefi ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yapılacak inģaat sayısı - - 1/2 2 Yapılacak inģaat sayısı Yapılacak muhtarlık evi sayısı Yapılacak taziye evi sayısı Yapılacak inģaat sayısı Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye hizmet binası inģaatının yapılması , ,80 2 YaĢlı Ardıç Ağacı Göletinin inģasının yapılması , ,00 3 Muhtarlık evlerinin yapılması , ,00 4 Taziye evinin yapılması , ,00 5 Kademe ve araç parkı inģasının yapılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,80 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

53 53 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Performans Hedefi Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Toplanan atık miktarı(ton ) Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı( adet ) Toplanan pil sayısı( adet ) Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya konulması 5 ĠĢtirak eden öğrenci sayısı( adet ) Faaliyetin yapılmıģ olması Faaliyetin yapılmıģ olması Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması. Evsel atıkların toplanmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi , , , ,00 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi , ,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi , , Çevrenin korunmasına yönelik olarak okullarda eğitim verilmesi. Toplanan evsel atıkların toplama sahasına dökülmesin sağlanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması , , , , , ,00 8 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

54 54 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Performans Hedefi Açıklamalar Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleģmiģ olması Abone olunan basın kurumu ve arģivlenen haber sayısı Duyurulan haber sayısı ( adet ) Hazırlanan cd, kitap ve düzenlenen toplantı sayısı( adet ) 1500 / / / Verilen ilan sayısı ( adet ) Dağıtılan çanta ve takvim sayısı ( adet ) Dağıtılan bayrak ve flama sayısı (adet ) Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2010 ) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 2 Belediye BaĢkanın çalıģma programının düzenlenmesi ve harcamalarının takibi Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi , , , ,00 3 Billboardlarla belediye faaliyetlerinin duyurulması , ,00 4 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi , ,00 5 Gazetelere belediye ile ilgili ilanlar verilmesi , ,00 6 Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması , ,00 7 Bayrak, flama vs alınması ve dağıtılması , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

55 55 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Stratejik Hedef 8.2 Performans Hedefi Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Performans Göstergeleri Ramazan paketi yardımı yapılan kiģi sayısı Yardım alan öğrenci sayısı Tekerlekli sandalye yardımı alan vatandaģ sayısı Yardım alan öğrenci sayısı Hediye verilen çift sayısı Sağlık taramasına katılan vatandaģ sayısı Temizlik malzemesi yardımı yapılan kurum sayısı Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ramazan paketi yardımı yapılması , ,00 2 Öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapılması , ,00 3 Engelli vatandaģlara tekerlekli sandalye yardımı yapılması , ,00 4 Fakir öğrencilere giyim yardımı yapılması , ,00 5 Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi , ,00 6 Sağlık taraması yapılması , ,00 7 Okullara temizlik malzemesi dağıtımı , ,00 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

56 56 Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.3 Yönetim faaliyetleri yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek Performans Hedefi Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir Performans Göstergeleri Faaliyetin gerçekleşmiş olması Geleneksel aşure etkinliği kapsamında aşure ikram edilen kişi sayısı Sünnet ettirilen çocuk sayısı Askere uğurlama şöleni sayısı Düzenlenen etkinlik sayısı ( adet ) İştirak edilen festival sayısı (adet ) Gerçekleştirilen faaliyet sayısı (adet ) Düzenlenen gezi sayısı (adet ) Düzenlenen panel, konferans ve forum sayısı Düzenlenen turnuva ve açılan spor okulu sayısı Düzenlenen etkinlik sayısı (adet ) Kaynak İhtiyacı (2010 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ramazan Ģenlikleri düzenlenmesi , ,00 2 Geleneksel aģure etkinliği düzenlenmesi , ,00 3 Sünnet Ģöleni düzenlenmesi , ,00 4 Asker uğurlama Ģöleni düzenlenmesi 5.000, ,00 5 Belediye kültür merkezinde çeģitli etkinlikler düzenlenmesi (sinema/tiyatro vs.) , ,00 6 Ulusal/uluslar arası festivallere iģtirak edilmesi , ,00 7 KardeĢ belediye ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi , ,00 8 Geziler düzenlenmesi , ,00 9 Panel, konferans ve forum düzenlenmesi 7.688, ,00 10 ÇeĢitli turnuvalar düzenlenmesi ve spor okullarının açılması , ,00 11 Dini ve milli günlerde etkinlikler düzenlenmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 00 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 00 i KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 200 ii YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin

SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUġ Belediyemizce planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2009 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BİLİMSEL YAYIN NO: 2008 Mali Yılı Faaliyet Kitabı, Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde aşağıdaki

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠLETĠġĠM: Barbaros Cad. Bahçelievler İSTANBUL Tel : 0 212 484 38 00 Fax : 0 212 441 94 84 www.bahcelievler.bel.tr 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 I-GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER....... 1 A - Yetki, Görev

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz.

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz. Sevgili Çanakkaleliler, Hepimizin yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğu turizm, kültür ve eğitim kenti olmayı vizyon edinmiş Barışın Kenti Çanakkale için, temel ilke esaslarımıza bağlı kalarak, birlikte yönettiğimiz,

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ ÇalıĢkanlık demiģ, Almanların büyük yazarı Goethe, Allah ın bir lütfudur. Kalplerde, aģk ile iç içe durur. Bendeniz, çalıģkanlığın

Detaylı

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU NİSAN-2008 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2007 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ANKARA NİSAN-2008 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAYINLARI BİLİMSEL YAYIN

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DÜRÜSTLÜK DĠSĠPLĠN ii Değerli Fethiyeliler, Fethiye mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalıģarak tamamladığımız 2019 Stratejik Planımızda

Detaylı