Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 24 Ocak 2012 Siyasi gerçekleri açýklama gibi bir misyonu olan komünistlerin bu vesileyle Ermeni sorunu ve Ermeni soykýrýmý hakkýndaki siyasi gerçeklere ýþýk tutma ödevi var. YAZININ TAMAMI 7. SAYFADA Burjuva partilerinin danýþýklý dövüþü sürüyor AKP ye Yüklen CHP ye Fýrsat Verme Sermayenin Siyasi Temsilcileri Arasýndaki Savaþ ABD ve Ýþbirlikçilerinin Lehine Sonuçlandý AKP ve þakþakçýlarý tarafýndan askeri vesayete son verilmesi diye tarif edilen süreç esasen sermayenin rakip güçleri arasýndaki dengenin ABD ve iþbirlikçisi sermaye kesimleri lehine deðiþmesini saðladý. Uluslararasý plandaki güçler dengesinin þekillenmesine az çok koþut olarak, Türkiye çapýndaki güçler dengesi de deðiþmektedir. AKP ve CHP Arasýndaki Danýþýklý Dövüþ Sürüyor AKP ve CHP, medyada güya birbirleriyle meydan muharebesi yapar gibi görünürken aslýnda aralarýndaki uzlaþmalarda kimin ne kadar aðýr basacaðýný tayin etmek üzere bir çekiþmektedirler. Ancak Uludere olayýnda olduðu gibi, sürpriz biçimde BDP nin ön aldýðý göründüðünde ise, taraflarýn hepsi PKK ve BDP ye karþý bir cephe almakta tereddüt etmemektedirler. Kürt Düþmanlýðý AKP ve CHP nin Ortak Yönüdür AKP ve CHP arasýnda, her ikisinin de emek, demokrasi ve Kürt düþmanlýðý konusundaki ortak yönlerinden baþka bir somut ortaklýk daha bulunuyor. CHP ana muhalefet rolü oynuyormuþ gibi yapmak üzere öne çýkabilmek için; AKP de daha fazla koltuk kaybedip iktidar tekelini elinden kaçýrmamak için, BDP nin önünü kesmek ve onu Kürt sorunuyla sýnýrlý bir alanda eli kolu baðlý tutmak istemektedirler. Bu Oyunlarý Meclis te Bozabilecek Tek Muhalefet BDP dir Emekçilerin ve ezilenlerin birleþik kitlesel eylemlerinden güç alýp bu oyunu mecliste de bozabilecek bir muhalefete ihtiyaç vardýr. Bu muhalefetin aðýrlýk merkezinde BDP nin olacaðý bellidir. Bu muhalefet hareketinin emekçilerin ve ezilenlerin tümünün bütün sorunlarýna sahip çýkarak AKP-CHP ikilisini karþýsýna almasý þarttýr. KöZ ün Sözü nden alýnmýþtýr. Uludere de Devletin Hesabý Ters Tepti Uludere katliamýyla baþta Kürtler olmak üzere tüm ezilenlere gözdaðý vermek isteyen AKP nin hesabý ters tepti. 29 Aralýk 2011 günü Uludere'de TSK nin F-16 larla bomba yaðdýrarak 35 Kürdü katletmesi üzerine on binlerce emekçi sokaklara çýktý. Ýzmir ve Ýstanbul da protesto eylemlerinde Uludere deki bombardýmanýn KCK operasyonlarýyla baþlayan sürecin bir parçasý olduðu ifade edildi. Emekçiler AKP nin sindirme amaçlý planlarýnýn boþa çýkaracaklarýný gösterdiler. 5 Ocak günü ise Blok vekilleri Sebahat Tuncel ve Levent Tüzel, sanatçýlar ve aydýnlar, Halklarýn Demokratik Kongresi bileþenleri ve KöZ den oluþan bir heyet, Uludere deki taziye çadýrlarýna dayanýþma ziyaretinde bulundu. Ýstanbul da Uludere protestolarý sayfa 2 ve 4 te Ýzmir de Uludere protestolarý sayfa 2 de Vekillerin, HDK bileþenlerinin ve KöZ ün Uludere ye taziye ziyareti sayfa 16 da Mahkeme Katillerin Kitleler Hrant ýn Yanýnda Hrant Dink davasýnda mahkeme kararýnýn katilleri aklamasý, birçok eylemle protesto edildi. Ýstanbul ve Ýzmir de 19 Ocak ta gerçekleþen kitlesel anmalara da mahkemenin kararý damgasýný vurdu. Ýstanbul'da Öfkeli ve Kitlesel Hrant Dink Anmasý...sayfa 4 te Ýzmir'de Hrant'ý Binler Andý...sayfa 4 te Katili Tanýyoruz...sayfa 4 te Devrimciler Ölür Devrimler Sürer Aralýk 2000 tarihinde düþen devrimciler Ýstanbul Okmeydaný ve Þirinevler de, Ýzmir de Konak ta düzenlenen basýn açýklamalarýyla anýldýlar Aralýk Direniþi Ýzmir de Sokakta Anýldý...sayfa 3 te Okmeydaný'nda 19 Aralýk Anmasý...sayfa 3 te Þirinevler de 19 Aralýk Anmasý...sayfa 3 te Siyaset arenasýnda gündem yine baþ döndürücü bir hýzla deðiþiyor in Kasým ayý biterken medya, Hüseyin Aygün e Zaman gazetesinde Dersim konusunda söylettirilenler üzerinden çalkalanýyordu. Bu söyleþiyle baþlayýp, Erdoðan ýn Dersim olaylarý ndan ötürü devlet adýna özür dilemesiyle ivmelenen tartýþmalarýn bir süre boyunca gündemi iþgal edeceði bekleniyordu. sayfa te

2 Sayfa 2 Ocak 2012 Kýrýlmakla halklar çürütülmez, halký katledenler unutulmaz Uludere katliamýnýn ardýndan katliamý protesto etmek için Ýstanbul da birçok eylem gerçekleþti. Taksim de HDK nýn eylemi 7 Ocak Cumartesi günü Ýstanbul'da HDK'nýn örgütlediði Uludere eylemi gerçekleþti. HDK'nýn her Cumartesi yapmayý önüne koyduðu 'Sen de Bir Ses Çýkar' eylemlerinin ilk ayaðýný Uludere katliamý oluþturdu. Eyleme HDK bileþenleri dýþýnda KöZ olarak biz de katýldýk. Eyleme yaklaþýk 300 kiþi katýldý. Eylem, Cumartesi Anneleri'nin oturma eylemine destek verilerek baþlandý. Arkasýndan da Taksim Tramvay Duraðý'na sloganlar eþliðinde yüründü. Ilk olarak Ertuðrul Kürkçü konuþma yaptý. Kürkçü konuþmasýnda "Hükümet bu süreçte örtbas etme deneyimi kazandý ama bizde örtbas edilmek istenenleri açýða çýkarma deneyimi kazandýk. Bizim deneyimimizhükümetin deneyiminden önde gidiyor. Þu an Türkiye'de halk hükümetin açýklamalarýna inanmýyor. Bizzat Baþbakan bile kendi söylediklerine inanmýyor, kendi grubunu inandýramýyor" dedi. AKP hükümetinin yüz yýllýk inkar ve asimilasyon siyasetini sürdürdüðünü söyleyen Ertuðrul Kürkçü "Devletin imha ve inkar siyasetini baþarýya ulaþtýrma þansý yok. Gözaltýlar, tutuklamalar, baskýlar, katliamlar bizleri davamýzdan alýkoyamayacak. Þunu bilin ki ezilenlerin hepsi bu süreçte yan yana gelecek. Biz, her geçen gün daha güçlü bir þekilde hayýr diyeceðiz. Halka karþý tertip içerisine giren herkesten hesap soracaðýz, buna herkes hazýr olsun. Ama öncelikli olarak 35 kiþinin hesabýný Baþbakan, Genelkurmay Baþkaný ve diðer yetkililer verecek" diye konuþtu. Daha sonra BDP Milletvekili Sebahat Tuncel konuþma yaptý. AKP nin bombalarý ezilenleri sindiremeyecek Þýrnak ýn Uludere ilçesine baðlý Ortasu (Roboski) köyünde TSK nin F-16 larla bomba yaðdýrarak 35 köylüyü katletmesi Ýzmir de eylemlerle protesto edildi. Ýzmir de refleks eylem Katliam haberinin sabah saatlerinde duyulmaya baþlanmasýnýn ardýndan Ýzmir BDP Ýl Örgütü ve HDK tarafýndan bir basýn açýklamasý için çaðrý yapýldý. 29 Aralýk Perþembe günü saat 13:00 te katliamý kýnamak için siyah pankartlar sarkýtýlan il binasý önünde buluþan 250 kiþilik kitle, yolu kapatarak bir açýklama gerçekleþtirdi. Eylemde Dün Halepçe Bugün Uludere, Kürt Halký na yapýlan katliamý lanetliyoruz yazýlý dövizler taþýndý. BDP Ýl Baþkaný tarafýndan okunan açýklamada sivil Kürt Halký nýn da bilinçli bir þekilde hedefte olduðu belirtilerek, yaþanan bu sürecin AKP nin ustalýk döneminde neler yapmak istediðini ortaya koyduðunu; hedefin sadece PKK deðil Kürt halký olduðu ifade edildi. Açýklamada ayrýca; Kentlerde gözaltý ve tutuklamalarla örgütlü Kürt muhalefetine savaþ ilan edilirken sýnýr köylerde de katliamla yurtsever Kürt halkýnýn alenen cezalandýrýldýðý yönünde belirlemeler yer aldý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan beþ dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirildi. Oturma eylemi sýrasýnda Þýrnak Halký Yalnýz deðildir!, Katil Erdoðan!, Katil AKP Hesap Verecek!, Dün Halepçe Bugün Uludere!, AKP ye Karþý Topyekun Direniþ!, Katil Devlet Hesap Verecek! sloganlarý atýldý. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak Biji Beyazýt'ta polis terörü protesto edildi 2 Ocak günü, 35 yoksul Kürt köylüsünün katledildiði Roboski Katliamý'na iliþkin resimlerin, afiþlerin asýlmasýný bahane eden ve okula satýrlarla, býçaklarla gelen ülkücüler yurtsever, demokrat, devrimci öðrencilere saldýrdý. Geçen haftada birkaç kez okula çeviklerle gelen faþistler belli ki bu günün provasýný yapýyordu. Öðrenciler provakasyonu püskürtürken; çevik kuvvet müdahale etti ve 23 solcu öðrenciyi gözaltýna aldý. Ertesi gün protesto olacaðýný öðrendik, ve eyleme biz de katýldýk. Edebiyat ve Merkez Kampüs ten çýkan öðrenciler olarak ana kapýnýn önünde buluþtuk. "Yök kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleþecek", "Polis dýþarý bilim içeri", "Yaþasýn devrimci dayanýþma", "Susma sustukça sýra sana gelecek", "Baskýlar bizi yýldýramaz" gibi sloganlar attýk. Basýn açýklanmasý okundu. "Sað-sol çatýþmasý deðil; zorbalýk, polis saldýrýsý, faþist saldýrýlar var" yazýlý pankart ana Sebahat Tuncel konuþmasýnda "Bu ülkede 'tek dil, tek millet, tek düþünce' diyen AKP iktidarýnýn yapacaðý þeyleri biliyorduk. O sadece halkýmýzý katletmiyor. Emeðimizi de katlediyor. Kadýnlarý katlediyor. Ýþçileri katlediyor. Hepsinin de üzerini kapatýyor. O yüzden biz 'Sen de Bir Ses Çýkar' kampanyasýný baþlatma kararý aldýk. Ýyi ki almýþýz. Bugün ilk eylemimizi Uludere'deki katliam için yapýyoruz. Halklarýn Demokratik Kongresi olarak bir kez daha bu katliamý kýnýyoruz" diye konuþtu. Arkasýndan da KESK Genel Baþkaný Lami Özgen bir konuþma yaptý. Özgen, Uludere'de bir insanlýk suçunun iþlendiðini vurguladý. Özgen, bu suçun son olmasý ve geçmiþte yaþanan tüm suçlarýn aydýnlatýlmasý için emek, demokrasi güçlerinin ve tüm meslek örgütlerinin birlikte mücadele etmesi gerektiðini vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan eylem sonlandýrýldý. AKP il binasý önünde protesto Uludere katliamýný protesto etmek için BDP tarafýndan 31 Aralýk Cumartesi günü Sütlüce'deki AKP Ýl Binasý önünde eylem yapýldý. Eyleme 200'den fazla kiþi katýldý. Eylemde "Kökümüzü kazýmaya gücünüz yetmez. Yaþatmak için ölmeye hazýrýz. Katliamý ve katliamcýlarýný lanetliyoruz" yazýlý bir pankart açýldý. Eylem sýrasýnda sýk sýk 'Kürdistan Faþizme Mezar Olacak', 'Faþizme Karþý Omuz Omuza', 'Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði gibi sloganlarý atýldý. Basýn açýklamasý okunduktan sonra BDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Asiye Koçak, 1943 yýlýnda Van'ýn Özalp ilçesinde 33 insanýn sýnýr ötesi ticaret yaptýðý için kurþuna dizildiðini hatýrlatarak þunlarý belirtti: "Bugün, 2011'de ise Þýrnak Uludere'de 36 Kürt insaný sivil, savunmasýz Kürt insaný devlet tarafýndan Serhildan A z a d i y a Kurdistan! sloganýný attýk. Katliamdan henüz pek çok kimsenin haberinin dahi olmadýðý bir saatte geniþ bir katýlým ile gerçekleþen bu refleks eylemde, katýlan insanlarýn yaþanan geliþmeye dair duyduklarý öfke çok belirgindi. Nitekim eylemin sonuna doðru kitle içerisinden Ýntikam sloganlarý da atýldý. Ýzmir de HDK nýn Uludere protestosu Ýzmir de Halklarýn Demokratik Kongresi nin çaðrýsýyla yýlýn son günü bir araya gelen binlerce kiþi Uludere Katliamý ný lanetlemek için yürüdü. HDK nýn 31 Aralýk Cumartesi günü Basmane Meydaný nda saat 14:00 de, BDP nin ise 13:30 da buluþmak üzere yükselttiði çaðrýya, katliamdan iki gün sonra binlerce insan yanýt verdi. Basmane Meydaný na binlerce insanýn akýn etmesi, polisin alanda aldýðý tüm tedbirleri boþa çýkardý. Kitleyi abluka altýna almak üzere konan bariyerler ve arama noktalarý kalabalýðýn yoðunluðu ve coþkusundan ötürü anlamsýzlaþtý. Baþta Fuar Basmane Kapýsý önünde biriken kitle, alana kapýya asýldý. Eylemden sonra bazý arkadaþlar gözaltýndaki arkadaþlarý almak için Çaðlayan Adliyesi ne gitti. Edebiyat Fakültesi ne girmek isteyen öðrenciler ise ÖGB ve sivil polisler tarafýndan taciz edildi. Kimliklerine bakarak ve bekleterek teþhir edilmeye çalýþýldý. Buna karþý bizler de kimliklerimizi göstermeyerek içeri girdik. O sýrada arada kalan bir sivil polis çevik çaðýrdý fakat çevik yetiþemedi. Ve öðrenciler olarak içeri girdik. En az 300 öðrencinin katýldýðý protestoda aslýnda devrimci sayýsýnýn az olmadýðýný ama genelde daðýnýk bir þekilde hareket ettiklerini, buna karþýn bu eylemde iyi bir hava yakalandýðýný gözledi. Tabii ki çalýþma yaptýðýmýz mahallelerde gördüðümüz devrimciler arasýndaki daðýnýklýðýn, koordinasyonsuzluðun üniversiteye de yansýmamasý kaçýnýlmazdý. Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler katledildi. 88 yýllýk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürtlere yönelik soykýrýmcý politika, inkarcý asimilasyoncu politikalarý herhangi bir deðiþikliðe uðramadan devam etmektedir. Bu inkarcý politikalara karþý bizler baþta Kürt halký olmak üzere, BDP olmak üzere Kürt halkýnýn bu haklý demokratik mücadelesini kanýmýz pahasýna, canýmýz pahasýna savunacaðýz ve Kürt halkýnýn, insanlýðýn yanýnda yer alacaðýz". AKP Ýl Binasý önüne siyah çelenk býrakýldýktan sonra eylem sonlandýrýldý ve toplu bir þekilde sloganlar atarak eylem yerinden ayrýnýldý. Esenyurt ta HDK nýn basýn açýklamasý Katliamý protesto etmek için HDK, Esenyurt Meydaný nda 30 Aralýk akþamý saat 19:00 da bir basýn açýklamasý düzenledi. Basýn açýklamasýnda yapýlan konuþmalarda AKP hükümetinin ve Türk devletinin bu katliamý bilerek ve isteyerek yaptýðýný, bunun hesabýnýn iþçiler, emekçiler ve ezilenler tarafýndan sorulacaðý, bunun için bu katledilen insanlarýn acýsýný baðrýmýza basarak sabýrla çalýþmamýz gerektiði vurgulandý. AKP'nin Kürt halkýna ve tüm iþçi ve emekçilere topyekun bir saldýrý baþlattýðý, bu saldýrýyý püskürtmek için de birleþik bir mücadele yürütmek gerektiði ifade edildi. Basýn açýklamasýnda sýk sýk Þehit Namirin, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Katil Devlet Hesap Verecek, AKP Halka Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz gelenlerin sayýsýnýn giderek artmasý ile b i r l i k t e kaldýrýmlardan taþtý, Basmane Meydaný ndaki trafiði kapattý. B u l u þ m a noktasýndaki kalabalýðýn hýzla artmasý ve açýða çýkan güçlü öfke üzerine yürüyüþ, belirlenen saatten önce baþladý. Bir kortej düzenine dahi girmekte zorluk çeken, neredeyse bir sel gibi akan kalabalýk önüne Uludere Katliamýnýn Hesabýný Verin!, üzerinde 35 karanfil bulunan siyah bir pankart ve katliamda hayatýný kaybedenlerin isimlerinin yer aldýðý AKP nin Gizlenemeyen Kürt Soykýrýmý pankartlarýný alarak yürüyüþe geçti. Yürüyüþ boyunca yaðmura raðmen sloganlar hiç dinmedi. Kortejden sýk sýk Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Katil Devlet Hesap Verecek, Katil TC, Kürdistan dan Defol, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Þýrnak Halký Yalnýz Deðildir, Katil Erdoðan vb. sloganlarý yükseldi. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de yürüyüþ sýrasýnda Ordu-Polis-Tekeller, Ýþte Katiller, Biji Serhildan Azadiya Kurdistan, Ýþgalci TC Kürdistan dan Defol, Baðýmsýz Birleþik Özgür Kürdistan sloganlarýný haykýrdýk. Alana varýldýðýnda HDK 1 Aralýk günü Halklarýn Demokratik Kongresi Gençliði nin organize ettiði tutuklu öðrenciler eylemine bizler de katýldýk. Merkez kapýdan YÖK, polis, medya, bu abluka daðýtýlacak", "Yaþasýn halklarýn kardeþliði,"gözaltýlar, tutuklamalar, baskýlar bizi yýldýramaz", "Biji býratiya gelan" gibi sloganlarý atarak dýþarý çýktýk. Açýklamada KCK operasyonlarýndan, beþ yüz civarýnda tutuklu öðrencilerden, puþi taktýðý için 2 yýldýr tutuklu olan Cihan Kýrmýzýgül den, Parasýz eðitim istiyoruz pankartý açtýðý için aylarca tutuklanan öðrencilerden ve Hopa da yaþanan devlet terörünü protesto Omuza, Uludere Halký Yalnýz Deðildir sloganlarý atýldý. Basýn açýklamasýna arasý bir kitle katýlým gösterdi. Basýn açýklamasýna HDK bileþenlerinin yanýsýra DHF, BDSP, Çaðrý, Partizan ve KöZ katýlým gösterdi. Bahçelievler AKP ilçe binasýna siyah çelenk býrakýldý Bahçelievler BDP Uludere Katliamýný protesto etmek için bir eylem organize etti. AKP önünde gerçekleþen eylem, merkezi olarak kararý alýnan Akp Ýlçe binalarýnýn önüne siyah çelenk býrakma eyleminin Þirinevler ayaðý oldu. Akp ilçe binasý önünde toplanýldý, Kürtçe ve Türkçe katliamý protesto eden sloganlar atýldý. Yaklaþýk 80 kiþinin katýldýðý eyleme biz de katýlarak destek verdik. BDP Ýl Yönetimi adýna yapýlan konuþmanýn ardýndan, Akp Binasý önüne siyah çelenk býrakýldý. Baskýlar bizi yýldýramaz sloganlarýnýn ardýndan eylem sona erdi. Ýstanbul dan Komünistler adýna bir basýn metni okundu: Uludere katliamý, sürmekte olan savaþ gerçeðini gözler önüne sermiþtir. Bir yandan hiçbir kural tanýmayan savaþ sürdürülüyor, yaþam alanlarý bombalanýyor, diðer yandan gerçekleri söyleyen avukatlar, gazeteciler, akademisyenler tutuklanýyor, korku imparatorluðu kurmaya çalýþýlýyor. Artýk mýzrak çuvala sýðmýyor, Uludere de yapýlan bir katliamdýr, bir insanlýk suçudur. Siyasi iktidarýn, ileri demokrasi, açýlým vb. sözlerle süslediði Kürt sorunundaki çözüm politikasýnýn savaþ ve katliam olduðu Uludere de bir kez daha açýða çýkmýþtýr. Kürt halkýnýn yaþama hakkýný elinden alan AKP hükümeti iþçi ve emekçileri açlýk sýnýrýnda yaþamaya mahkûm ediyor. Bu coðrafyadaki halklardan, ezilenlerden, yok sayýlanlardan, emekten, özgürlükten, doðadan, eþitlikten, barýþtan, demokrasiden yana olan bizler Kürt halkýna dayatýlan imha ve asimilasyon saldýrýlarýna hep karþý duracaðýz. Halklarýmýzý bize katýlmaya, bu saldýrýlara dur demeye çaðýrýyoruz. Açýklamadan sonra Konak Meydaný nda bir dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirildi. Oturma eyleminden sonra binlerce kiþi Çerxa Þoreþê marþýný okumasý ile eylem sona erdi. Uludere Roboski Köyü nde gerçekleþen katliama duyulan öfkenin sokaða taþtýðý bu yürüyüþ gerek kitleselliði, gerek yürüyüþte kullanýlan söylemlerin radikalliði itibari ile Ýzmir de son yýllarda gerçekleþen en güçlü eylemlerden biri oldu. Ýzmir den Komünistler Ýstanbul Üniversitesi'nde tutuklu öðrenciler için eylem eden öðrencilerin tutuklandýðýndan bahsedildi. Basýn açýklamasý Hopa olaylarlarý sýrasýnda Ankara'da tutuklanan öðrencilerin 9 Aralýk'taki mahkemesine çaðrý ile sona erdi. Eyleme katýlým azdý, bir takým oportünist siyasetler, bu gibi eylemleri tek baþýna yapmayý tercih ettikleri için eylem kitlesel olmadý. Tutuklu öðrenciler, YÖK gibi konularda bile ortak eylem yapamayan, eylemleri bölen; metin tartýþmalarý yahut kendi reklamlarýný yapmak isteyenlerin bu tutumlarýndan dolayý birleþik-kitlesel bir eylem gerçekleþemedi. Ýstanbul'dan Üniversitesi nden Komünistler KOMÜNÝST KöZ. OCAK 2012 SAYISI. AYLIK SÝYASÝ GAZETE. YEREL SÜRELÝ YAYIN. SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR. YÖNETÝM YERÝ: RASÝMPAÞA MAH., SÜLEYMANBEY SOK., NO: 6 / 1, KADIKÖY-ÝSTANBUL. TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI. MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD., GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ, C BLOK NO: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON

3 Ocak 2012 Sayfa 3 Örgütlü devrimcilerdi devrim için öldüler Aralýk 2000 tarihinde devletin, F tipi hapishanelere geçiþi saðlamak amacýyla devrimci tutsaklara karþý giriþtiði, katliama dönüþen saldýrý ve devletin ezilenlerle alay edercesine "Hayata Dönüþ Operasyonu" adýný verdiði bu saldýrýya karþý yürütülen görkemli direniþ Ýzmir Karþýyaka da gerçekleþtirilen bir sokak eylemi ile anýldý. Alýnteri, BDSP, Devrimci Hareket, DHF, ESP, Kaldýraç ve Partizan'ýn örgütlediði eylem, Karþýyaka ÝZBAN Duraðý'nda toplanan kitlenin "19 Aralýk 'Hayata Dönüþ' Deðil Katliamdýr! Unutmadýk, Unutturmayacaðýz!" pankartýný açarak yürüyüþe geçmesi ile baþladý. Örgütleyici ve eylemi destekleyen örgütlenmelerin sembolik olarak birer flama ile katýldýðý yürüyüþte direniþte yitirdiðimiz devrimcilerin resimleri taþýndý. Yürüyüþte 19 Aralýk Hayata Dönüþ Deðil Katliamdýr!, Ýçeride Dýþarýda Hücreleri Parçala!, Devrim Þehitleri Ölümsüzdür!, "Katil Devlet Hesap Verecek! sloganlarý atýldý. Devrimcilerin, saldýrýlara maruz kaldýðý hapishanelerin isimleri okundu ve kitleden Unutmadýk! sloganlarý yükseldi. Yaðmura raðmen kalabalýk olan Karþýyaka Çarþýsý nda eylemi izleyen insanlarýn ilgisi dikkat çekiciydi. Bununla birlikte ne atýlan sloganlar ne de eylemin muhtevasý eylemi izleyen insanlarýn katýlýmýný öngören yahut dýþa dönük siyasal bir bilinç taþýma çabasý içeren bir tarza sahip deðildi. Yürüyüþ Çarþý giriþinde sona erdi. Basýn açýklamasýndan önce devrim davasýnda düþen devrimciler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Okunan açýklamada þu görüþlere yer verildi: 19 Aralýk 2000'de devlet, toplumsal muhalefeti susturmak, topluma gözdaðý vermek için onun en ileri kesimlerini katletmiþtir. Çünkü bu sömürü düzenini ve çürümüþ sistemi ayakta tutmanýn baþka bir yöntemi yoktur. Bugün Kürt halkýna dayatýlan imha ve inkâr politikalarý, toplu yýldýrma ve gözaltý operasyonlarý da yine ayný korkunun devamýdýr. Halklarýn özgürlük taleplerine coppanzer-iþkence ve hapishane katliamlarýyla yanýt veren devlet, tecritin en aðýrýný yine Ýmralý da uygulamaktadýr. Avukat görüþüne dahi olan tahammülsüzlük yüzlerce avukatýn tutuklanmasý ile sonuçlanmýþtýr. Ortadoðu yu yeniden þekillendirmeye çalýþan emperyalizmin devrimci ve yurtseverlerden yana korkularý kâbusa dönüþmektedir. Onun içindir ki, bunca baský ve zor uygulanmakta, en demokratik eylemlerde alýnan insanlara, meþru taleplerini haykýranlara F tipi ile sus mesajý verilmek istenmektedir. Açýklama; ancak dün olduðu gibi bugün de direnenler geleneðin bayraðýný elden düþürmeyecek ve bunca baský ve zora karþý yýlmadýklarýný yine haykýrmaktan vazgeçmeyecektir Aralýk katliamýnda; ateþ altýnda dahi marþlarýný söylemekten yýlmayan ve halaya duran devrimci iradenin teslim alýnamayacaðýný bir kez daha tarihe yazmasýný bilecektir sözleri ile sona erdi. Okunan þiir ve marþlarýn ardýndan eylem sona erdi. Eylemde daha çok 19 Aralýk saldýrýsýnýn bir operasyon deðil, devlet eliyle gerçekleþtirilen bir katliam olduðunun altý çizildi. Tecrit saldýrýsýnýn bugün de sürdüðü, KCK operasyonlarý veya farklý devrimci örgütlenmelere yönelik saldýrýlarla sýnýfýn ve ezilenlerin en mücadeleci kesimlerinin aralýksýz olarak hedefe konduðu, buna karþýlýk mücadelenin de inatla sürdüðü gerçeði açýklamada yer alsa da eylemin bütününde yeterince iþlenemedi. Yürüyüþ sonunda okunan metinde söz konusu vurgular belli oranda yer almýþ olsa da eylemin özellikle yürüyüþ kýsmýna böyle bir hava taþýnamadý. Dolayýsýyla seslenilen kesimleri mücadeleye çaðýran ve özneleþtirme amacý güden deðil, daha çok anma havasýnda bir eylem gerçekleþtirilmiþ oldu. NATO kalkanýna protesto 25 Aralýk Pazar günü NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik tarafýndan Emperyalizme ve Siyonizme Kalkan Olmayacaðýz þiarýyla Þiþli Camii nden AKP Þiþli Ýlçe binasý önüne bir yürüyüþ gerçekleþtirildi ve burada bir basýn açýklamasý okundu. Emperyalizme Kalkan Olmayacaðýz, Siyonizme Kalkan Olmayacaðýz, Katil ABD, Ýþbirlikçi AKP, Emperyalistler, Ýþbirlikçiler 6.Filo yu Unutmayýn, Katil ABD Ortadoðu dan Defol, Katil Ýsrail Filistin den Defol, Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Biji Bratiya Gelan, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hçbirimiz ortak sloganlarýyla yolun tek þeridi trafiðe kapatýlarak kortejler halinde yürüyüþ yapýldý. Yürüyüþün ardýndan NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik adýna yapýlan basýn açýklamasýnda, 14 Eylül'de Lizbon'da yapýlan NATO zirvesinde füze kalkaný projesinin kabul edildiði ve bu anlaþmayla AKP hükümetinin emperyalizme kalkan olmayý kabul ettiði belirtildi. ABD ve Türkiye'nin Ortadoðu üzerindeki anlaþmalarýnýn Kürt sorunundan baðýmsýz olmadýðý belirtilerek, "Sýnýr ötesi ve içi askeri operasyonlarla yeniden bir topyekun saldýrý, imha ve inkar politikasý yürütülüyor, Kürt siyasetçilere devrimci ve sosyalistlere yönelik gözaltý ve tutuklama terörü devam ediyor. Baþbakan Erdoðan, 'Kadýn da olsa çocuk da olsa gereðini yapýn' derken Suriye'deki geliþmelerin ardýndan Beþar Esad da 'Halkýna karþý savaþmak kahramanlýk deðil, korkaklýktýr' sözleriyle demokrasi dersi verebiliyor" denildi. Füze kalkaný projesi iptal edilsin, NATO'dan çýkýlsýn, emperyalist üsler kapatýlsýn, tüm emperyalist anlaþmalar iptal edilsin, Suriye'ye yönelik iç savaþ kýþkýrtýcýlýðý ve iþgal politikalarýna son verilsin taleplerinin arkasýndan kapitalist ve emperyalist sömürü düzeni deðiþinceye dek, mücadelemizi kararlýlýkla devam ettireceðiz sözleriyle açýklama sonlandýrýldý. NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Öðrenciler adýna yapýlan konuþmada ise, yürütülmek istenen savaþýn petrol savaþý olduðu belirterek, emekçi çocuklarýnýn bu savaþlarýn bir parçasý yapýlmak istendiði, bedelli askerlik ile de cüzdaný þiþkin insanlarýn çocuklarýnýn askerlikten uzak tutulduðu ifade edildi. NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik i ise þu siyasetler oluþturuyor: Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu (BDSP), Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Devrimci Hareket, Emek ve Özgürlük Cephesi (Barikat), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halk Cephesi, Kaldýraç, KöZ, Odak, Proleter Devrimci Duruþ (PDD), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Toplumsal Özgürlük Parti Giriþimi (TÖPG). Eylem NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Birlik, Partizan ve NATO ve Füze Kalkaný Karþýtý Öðrenciler tarafýndan örgütlendi. Eyleme yaklaþýk 400 kiþi katýldý. Ýstanbul dan Komünistler Tutuklama ablukasý daðýtýlacak Örgütleyen kurumlar dýþýnda eyleme Emek ve Özgürlük Cephesi ve DÝP de destek verdi. 100 ü aþkýn kiþinin katýldýðý eyleme KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak on beþ kiþi katýldýk. Eylemin ardýndan birlikte ayrýlarak kýsa süre sohbet edip, eylemi birlikte deðerlendirdik ARALIK TA DÜÞENLER ÖRGÜTLÜ DEVRÝMCÝLERDÝ, DEVRÝM ÝÇÝN ÖLDÜLER! Devrimciler ölür devrimler sürer Devletin, Aralýk 2000 tarihlerinde DSP-MHP- ANAP koalisyonunun iktidarda olduðu dönemde, tutuklanmýþ fakat tutsak edilememiþ devrimci iradeyi yok etmek için hapishanelere Hayata Dönüþ Operasyonu" adýyla gerçekleþtirdiði saldýrý sonucu 28 devrimci tutsak yaþamýný yitirmiþ, saldýrýdan önce baþlayan ve saldýrýlardan sonra da devam eden ölüm oruçlarýnda ise 128 devrimci hayatýný kaybetmiþti. Bizler KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak mahallemizde bulunan diðer siyasetlere bu günün anmasý ile ilgili bir çaðrý yaptýk. Partizan, DHF, SODAP, KöZ, ESP, ÖDP, Halkevleri ve Ýþçilerin Sesi'nin katýldýðý bir toplantý gerçekleþti. Toplantýda ÖDP, Halkevleri ve Ýþçilerin Sesi kendi yoðunluklarýndan dolayý örgütleyici olamayacaklarýný ancak eyleme katýlacaklarýný belirttiler. Örgütleyici olan kurumlar olarak birlikte mahallenin yoðun geçiþ güzergahlarýna yürüyüþün duyurusunun yapýldýðý ozalitler astýk. 18 Aralýk Cumartesi akþamý saat 19:30 da Dikilitaþ parkýnda buluþup yürümeye baþladýk. Eylem esnasýnda 19 Aralýk ý unutma unutturma, Devrimci irade teslim alýnamaz, Analarýn öfkesi katilleri boðacak, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Faþizme karþý omuz omuza, Katil devlet hesap verecek, Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganlarý atýldý. Ayrýca 24 Aralýk tarihine denk gelen ve resmi kayýtlara göre 111 kiþinin öldüðü ve yüzlercesinin yaralandýðý Maraþ katliamý da hem basýn metninde hem de yürüyüþ esnasýnda atýlan sloganlarla anýldý. Basýn metninde 19 Aralýk katliamýnýn devletin Ýzmir den Komünistler organize ve çok önceden planlanmýþ bir saldýrýsý olduðundan bahsedildi. Hem 19 Aralýk ta hem de Maraþ'ta iktidar olan sosyal demokratlarýn bu katliamlarýn ortaðý olarak gerçek yüzlerini gösterdiði belirtildi. Bu saldýrýyý gündeme getirerek CHP ve MHP yi köþeye sýkýþtýrmaya çalýþan AKP'nin ise bugün, o günleri aratmayacak saldýrýlarýný arttýrarak sürdürmeye devam ettiði, bununda en bariz örneðinin KCK operasyonlarý adý altýnda binlerce insaný zindanlara týkmasý olduðu vurgulandý. Partizan, DHF, SODAP, KöZ, ESP, ÖDP, Halkevi, Ýþçilerin Sesi, BDP ve Kaldýraç'ýn katýldýðý eylem okunan basýn metninin ardýndan sona erdi. Tarihimizde yaþanan bu saldýrýlarý unutmuyor, unutulmasýna izin vermeyeceðimizi söylüyoruz. Bu tarih, kimliði yok sayýlmak istenen emekçilerin bütün kesimlerinin tarihidir. Bugün karþý karþýya kaldýðýmýz saldýrýlar, dün olduðu gibi bugün de ancak birleþik bir mücadele ile savuþturulacaktýr. Devrimciler Ölür Devrimler Sürer! Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz Okmeydaný ndan Komünistler 20 Aralýk sabahý KCK davasýndan tutuklanan gazeteciler için Taksim Meydaný ýndan Galatasaray Lisesi ne kadar yapýlan bir yürüyüþ ve ardýndan bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Yürüyüþe yaklaþýk 1500 kiþi katýldý. Yürüyüþte gazetecilerin resimleri içeren çeþitli dövizler taþýndý. Yürüyüþ sýrasýnda DÝHA imzalý Özgür Basýný Susturamayacaksýnýz! yazýlý pankart taþýndý. Halkevleri, ÖDP, EHP, Kýzýl Bayrak, Alýnteri, Atýlým gibi sol siyasetler ile sosyalist basýnýn katýldýðý eyleme pek çok gazete de destek verdi. Yürüyüþ sýrasýnda Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Özgür Basýný Susturamayacaksýnýz, Gözaltýlar, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Gün Gelecek Devran Dönecek / AKP Halka Hesap Verecek, Tutuklu Gazetecilere Özgürlük sloganlarý sýk sýk atýldý. Yürüyüþ bittikten sonra Galatasaray Lisesi önünde basýn açýklamasý gerçekleþti: Gazetecilerin hapiste 24 Aralýk günü Þirinevler de HDK tarafýndan Türkiye de yaþanan hak ihallerini ve katliamlarý protesto etmek ve katliamlarýn sorumlularýnýn yargýlanmasýný talep etmek amacýyla bir basýn açýklamasý düzenlendi. Basýn açýklamasýnda Kimyasal Katliamlarý Unutmadýk, Adalet Ýstiyoruz, Karanlýk Tarih Aydýnlansýn, Gerçekler Halka Açýlsýn, Katliamlarýn Gerçek Sorumlularý Açýða Çýkarýlsýn ve Yargýlansýn Þirinevler'de 19 Aralýk protestosu olmasý demek, haber alma hakkýmýzýn da gasp edilmiþ olmasý demektir. Bugün hem meslektaþlarýmýzý hem de haber alma hakkýmýzý savunmak için buradayýz. Bu saldýrý ayný zamanda halkýn gerçeði öðrenme hakkýna yapýlan bir saldýrýdýr. Bu nedenle asla susmayacaðýmýzý, düþüncelerin hapsedilmeyeceðini göstermek için buradayýz. Basýn özgür olan kadar hapishaneler boþalana kadar bu meydanlardayýz. Daha sonra Özgür Gündem gazetesinden Bayram Balcý bir konuþma yaptý. Bayram Balcý konuþmasýnda yaþanan süreci Tansu Çiller ve Süleyman Demirel dönemlere benzetti: Yapýlabilecek her þeyi denediler ama baþaramadýlar.kürt basýný asla susmadý, asla susmayacak. Bu AKP ablukasýný özgür basýn daðýtacaktýr Basýn açýklamasý ertesi gün 14:30 da DÝHA binasý önünde gerçekleþtirilecek protesto ve basýn açýklamasýna çaðrý ile son buldu. Ýstanbul dan Komünistler ve Operasyonlar Durdurulsun, Barýþ Hemen Þimdi yazýlý ozalitler açýldý. Okunan açýklamada 19 Aralýk, Maraþ, Sivas katliamý ve ezilen kesimlere yönelik diðer katliamlarýn sorumlularýnýn yargýlanmasý gerektiði, devam eden baský ve tutuklamalarýn son bulmasý ve siyasi tutuklularýn serbest býrakýlmasý gerektiði söylendi. Basýn açýklamasýna yaklaþýk 80 kiþi katýldý. Yenibosna'dan Komünistler

4 Sayfa 4 Ocak 2012 Mahkeme katillerin, Kitleler Hrant ýn yanýnda Hrant Dink, ölümünün beþinci yýlýnda Ýzmir ve Ýstanbul da anýldý. Eylemlere iki gün önce sonuçlanan davanýn kararýna yönelik protestolar damgasýný vurdu. Katilleri tanýyoruz Hrant Dink davasýnýn sonuçlanmasýnýn ardýndan binlerce insan birçok kentte sokaklara döküldü. Ýzmir de de Katili tanýyoruz! Adalet istiyoruz! Em qatil nasdikim! Adeleté dixwazin! sloganlarý ile bir yürüyüþ gerçekleþti. YKM nin önünden baþlayan ve Konak Sümerbank önünde sona eren yürüyüþe binin üzerinde katýlým gerçekleþti. Hepimiz Hrant ýz, hepimiz Ermeni yiz, Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Katil devlet hesap verecek, Ýþte devlet, iþte soykýrým" sloganlarýnýn atýldýðý yürüyüþün sonunda bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. "Hrant ýn Arkadaþlarý" tarafýndan yapýlan çaðrýyla gerçekleþen yürüyüþe ÝHD, ÇHD, TÝHV, Irkçýlýða Milliyetçiliðe Dur De!, Barýþ Meclisi, Halkevleri, Ýmece-Der, Ege 78 liler, BDP, EMEP, EDP, SDP, SP, DSÝP, ESP, EHP, ÖDP, ÖSP, Söz ve Eylem, KöZ destek verdi. Ýzmir de anma 'Hrant ýn Arkadaþlarý' tarafýndan yapýlan çaðrýyla örgütlenen ve ÝHD, ÇHD, TÝHV, Irkçýlýða Milliyetçiliðe Dur De!, Barýþ Meclisi, Halkevleri, Ýmece-Der, Ege 78 liler, BDP, EMEP, EDP, SDP, SP, DSÝP, ESP, EHP, ÖDP, ÖSP, Söz ve Eylem, Komünist KöZ gibi kurum ve örgütlenmelerin destekçi olduklarý eyleme bini aþkýn insan katýldý. Hrant Dink in katillerinin yargýlandýðý davada devletin rolünün üstünü örten bir karar çýkmasý bu sene gerçekleþtirilen protesto eylemine damga vurdu. Ýki gün önce mahkemenin verdiði karara duyulan öfkenin katýlýmdan atýlan sloganlara kadar yansýdýðý eylem yürüyüþle baþladý. YKM önünden Konak Sümerbank önüne kadar süren yürüyüþte, Hepimiz Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz!, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði!, Katil Devlet Hesap Verecek!, Ýþte Devlet, Ýþte Soykýrým!" sloganlarý atýldý. Ortak sloganlarýn yaný sýra zaman zaman kortejden Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz!, Faþizme Ölüm Tek Yol Devrim! sloganlarý da atýldý. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de yürüyüþ esnasýnda Katil Devlet Yýkacaðýz Elbet!, Ordu Polis Tekeller Ýþte Katiller! sloganlarýný attýk. Eski Sümerbank önüne gelindiðinde, mücadelede düþenler için gerçekleþtirilen bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan 'Hrant ýn Arkadaþlarý' adýna Coþkun Üsterci ortak basýn metnini okudu. Açýklamada þu görüþlere yer verildi: Sevgili dostumuz Hrant'ý kaybedeli tam 5 yýl oldu. 5 yýldýr ne adalet arayýþýmýz tükendi ne hakikat anlatýcýmýza olan özlemimiz. Yine onu aramak için bir araya geldik. Ancak bugün öfkeliyiz, hem de çok öfkeli... Emniyetiyle, jandarmasýyla, istihbaratýyla, medyasýyla, hükümetiyle, muhalefetiyle Hrant'ý aramýzdan almaya karar vermiþ olanlar, 5 yýldýr gözlerimizin içine baka baka dalga geçtiler bizlerle. 5 yýldýr yargýlama adý altýnda bir müsamere izlettirdiler bize. Þimdi de sadece iki tetikçiyi cezalandýrarak adalet duygumuzu ayaklar altýna aldýlar. Ýþaret edenler de, 'öldür' diyenler de, pusu kurup erketede bekleyenler de cezasýz kaldýlar. Kýsacasý yýllardýr bizlere dayatýlan hatýrlama yasaðýnýn ve zamanýn öðüttüðü daha nice olayda olduðu gibi katil, tarihin deðiþik dönemlerinde devlet erkini elinde tutanlar ve kullananlardý. Geçmiþten bugüne egemen olan, halkýna, yurttaþlarýna karþý devlet gücünü ve statükoyu ne pahasýna olursa olsun korumayý amaçlayan zihniyetti. Davanýn bu biçimde cezasýzlýkla sonuçlanmasý ülkede son dönemde yaþananlarla birlikte deðerlendirildiðinde amacýn ne olduðu çok açýk þekilde görülmektedir. Bu ülkede istisnasýz herkesin iradesizleþtirilip susturulmasý, böylelikle de bir korku rejiminin tüm toplum tarafýndan içselleþtirilmesi istenmektedir. Ancak, her þeye raðmen bu ülkenin barýþ ve demokrasiden yana, vicdan sahibi, saðduyulu yurttaþlarý olarak bizler, devletin siyasi cinayetler geleneðini boðacaðýz. Bu cinayetin de tarihin derinliklerine gömülen faili meçhuller den biri olmasýna hiçbir þekilde izin vermeyeceðiz!. Açýklamanýn ardýndan eylem sona erdi. Taksim den Agos a kitlesel yürüyüþ Ýstanbul Þiþli de 19 Ocak 2007'de öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink i anmak için 50 bin üzerinde kiþinin katýldýðý bir yürüyüþ gerçekleþti. Taksim Meydaný'ndan baþlayan ve Agos Gazetesi önünde son bulan yürüyüþün ardýndan bir basýn açýklamasý yaptý. Yürüyüþ sýrasýnda atýlan sloganlar ise þunlar oldu:"faþizme inat, kardeþimsin Hrant!", "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Bu dava bitmedi, sürecek", "Hepimiz Ermeni'yiz hepimiz Hrant'ýz". Agos Gazetesi'nin önüne gelindiðinde ise basýn açýklamasý okundu. Basýn açýklamasýnda Ermenilerin 100 yýldan bu yana uðradýklarý katliamlardan ve sürgünlerden bahsedildi, Hrant Dink davasýnýn adaletsizliðinden dem vuruldu. Basýn açýklamasýnda "Hrant Dink'in katledilmesiyle Dersim, Maraþ, Çorum ve faili meçhuller buluþtu" denildi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan ise eylem sona erdi. Esenyurt'ta Uludere protestosuna polis müdahalesi 8 Ocak Pazar günü, devletin Uludere/Roboski'de 35 Kürt köylüsünü katletmesini protesto eden; BDP, BDSP, DHF, Partizan, Çaðrý ve SODAP'ýn örgütleyicisi olduðu, EMEP ve Gölge Kültür Merkezi'nin destekleyici olduðu bir basýn açýklamasý düzenlendi. KöZ de SODAP'ýn çaðrýcýsý olduðu bu eylemin örgütleyicisi kurumlarý arasýnda ilk iki toplantýda yer aldý fakat üçüncü toplantýda bu eylemin altýna imzasýný koymayacaðýný ancak eyleme katýlarak destek verebileceðini ifade etti; biz de bu anlayýþla eyleme destek verdik. Esenyurt'taki eylemde saat 16:00 da Esenyurt Meydaný nda toplanýlarak 500 metre ilerideki AKP binasýna yürünecek, burada da bir basýn açýklamasý yapýlacaktý. Fakat meydanda toplanan 100'ün üzerindeki kitleyi abluka altýna alan polis eylemi provoke ederek kitleye daðýlmasýný yoksa müdahale edeceðini söyledi. Burada okunan basýn metnindeki açýklamada ise Uludere katliamýnýn hemen ardýndan Halklarýn Demokratik Kongresi nin yaptýðý bir çaðrý ile devletin yaptýðý bu katliam, 30 Aralýk Cuma akþamý saat 19:30 da protesto edilmiþti. HDK'da yer almayan kimi siyasetler ve kurumlarýn da katýldýðý bu eylem esnasýnda SODAP temsilcisi tarafýndan ertesi gün konuyla ilgili gerçekleþecek bir toplantýya çaðrýldýk. Birinci toplantýya SODAP ve bizim dýþýmýzda DHF,Çaðrý ve BDSP katýldý. Toplantý için çaðrýda bulunan SODAP temsilcisi Uludere katliamýna karþý bir eylem örgütlemek istediklerini; bizleri de bu eylemi birlikte örgütlemeye davet ettiklerini anlattý. Çaðrý temsilcisi bir basýn açýklamasý yapabileceðimizi ancak peþinen yürüyüþ oturma eylemi vb. denirse katýlýmýn düþeceðini ve bir kadro eylemiyle sýnýrlý kalacaðýný söyledi. DHF ise yürüyüþ tarzýnda bir eylem yapabileceðimizi, kendimizi basýn açýklamasý ile sýnýrlamamýzýn doðru olmadýðýný savundu. Biz ise daha dün HDK'nýn çaðrýsýyla ve diðer siyasetlerin de katýlýmýyla bir basýn açýklamasý gerçekleþtirildiðini; bu basýn açýklamasýna katýlýmýn yapýlan saldýrýnýn büyüklüðü karþýsýnda cýlýz olduðunu; bizim bu bileþenle yapmayý düþündüðümüz bir basýn açýklamasýnýn bu eylemi aþamayacaðýný belirttik. Ayrýca, bu yüzden böyle bir eylem yapmanýn çok da anlamlý olmadýðýný; bu konuda HDK'nýn ve diðer siyasetlerin gündeminde ne olduðunu öðrenip birlikte bir eylem yapmanýn daha doðru olduðunu; hatta bölgemizde bulunan kitle örgütlerine de çaðrýda bulunmamýz gerektiðini ifade ettik. Toplantý, diðer siyasetlerin de katýldýðý daha geniþ bir toplantý örgütleme kararýyla son buldu. Ýkinci toplantýya ilk toplantýda bulunan beþ yapýnýn yaný sýra BDP, Halkevleri ve Partizan katýldý. EMEP ise toplantýya katýlmasa da eyleme katýlýp imzacý olacaðýný bildirdi. SODAP temsilcisi arkadaþ ilk toplantýyý özetlerken bizim bir halk toplantýsý düzenleme önerimizi de aktardý. BDP Eþbaþkaný ise biz ne kadar kitle olursak olalým böyle bir katliam karþýsýnda sokakta tepkimizi göstermemiz gerektiðini ifade etti. Bunun üzerine halk toplantýsý ile ilgili bir açýklamama gereði duyarak bu konuda þunlarý dedik: Arkadaþlar biz sokaða çýkmayalým, insanlarý kapalý bir salonda toplayalým demiyoruz. HDK bileþenleri ve diðer siyasetler ortak bir çalýþma yürüterek, etraflý bir çalýþmasý yapýlarak birkaç mahallede halk toplantýsý, kahve toplantýlarý yapýlýr ve daha sonra Esenyurt meydanda mini bir miting yapýlabilir. Seçimlerde Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Esenyurt ta 25 bine yakýn oy aldý. Elbette bu oylar tekrar tekrar kazanýlmasý gereken bir potansiyeldir. Seçimlerde yer almayan siyasetlerin de belli bir kitle çalýþmasý var. Biz bu kitlelerle nasýl azami olarak bað kurabiliriz? Bu saldýrýnýn tüm iþçi ve emekçilere yönelik bir saldýrý olduðunu anlatarak bu kitleleri nasýl harekete geçirebiliriz? Bunun yol ve yöntemlerini tartýþmalýyýz. Önümüzdeki eylemi biraz daha uzun erimli ve kitle örgütlerini de katmaya çalýþarak yapmalýyýz. Söylediklerimize diðer siyasetlerden bir itiraz gelmedi ancak Sizin dediðiniz daha sonra gündemimize Uludere'deki katliamýn bir kaza deðil, on yýllardýr uygulanan imha ve inkâr politikalarýnýn bir parçasý olduðu söylendi. Ardýndan bu imha ve inkâr politikalarýna karþý Kürt halkýyla dayanýþmanýn yükseltilmesi gerekliliðine vurgu yapýldý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan AKP ilçe binasýnýn önüne yürümek isteyen kitleye polis saldýrdý. Saldýrýya karþýlýk veren kitle ikiye ayrýldý. Bir grup, Özel Esencan Kliniði'nin önünde toplanarak tekrar yürüyüþe geçti. Kitleye sivil polisler ve çevikler saldýrarak insanlarý gözaltýna almaya baþladý. Saldýrýda eylemci bir kadýn ayaðýndan yaralandý. Polis yolu trafiðe kapatmak isteyen bir grup eylemciye de müdahale ederek kimisini gözaltýna aldý. Eylem sonrasý aralarýnda BDSP çalýþanlarý Esin Yýldýz, Metin Yýldýrým ve Seyhan Kurtalan ile BDP Ýlçe Baþkaný Þafak Özanlý nýn da bulunduðu 14 eylemci gözaltýna alýndý. Esenyurt'tan Komünistler Belirsiz protestolar kitleleri dýþlar Maraþ Katliamý Ýzmir de protesto edildi Halklarýn Demokratik Kongresi nin (HDK) 24 Aralýk Cumartesi günü Bornova Cumhuriyet Meydaný nda gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile Maraþ ta 33 yýl önce gerçekleþen, devletin önayak olduðu faþist katliamý lanetledi. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak destek verdiðimiz eyleme HDK bileþenlerinin yaný sýra TÜMTÝS yönetici ve üyeleri de toplu bir biçimde katýlarak destek verdiler. HDK adýna yapýlan açýklamada katliamýn amacý ve alacaðýmýz bir þey olabilir. Zaten her siyasetin kendi çalýþmasý var, þimdi nasýl bir eylem yapacaðýmýzý konuþalým. dendi. Tartýþma belli bir olgunluða eriþtikten sonra basýn açýklamasý ile ilgili þöyle bir karar alýndý: Eylem anýnda somut duruma göre nasýl hareket edeceðimizi seçeceðimiz eylem komitesi karar versin denildi. Daha sonra eyleme çaðýran bir el ilaný ile basýn metninin içeriði üzerinde konuþuldu ve üç gün sonraya son toplantý konuldu. Bu noktada biz de baþý sonu belirsizliðe terk edilmiþ, emekçilerin siyasallaþmasýndan çok sol akýmlarýn militanlarýn tepkilerini göstermenin ötesine geçemeyecek bu eylemin örgütleyicisi olmayacaðýmýza karar verdik. Elbette bu tutum eyleme katýlmamak anlamýna gelmiyordu, gelmedi de. Üçüncü toplantýda biz bu kararýmýzý ve eylemde takýnacaðýmýz tutumu açýkladýk. BDP temsilcisi geniþ katýlýmlý eylemler konusunda söylediðimizin doðru olduðunu ama bugünün görevinin sokaða çýkarak tepki gösterip serhýldanlar yaratmak olduðunu belirtti. Çaðrý eleþtirimizin eylemin içeriðine deðil biçimine dair olduðunu, platformda kalmamýz gerektiðini savundu. DHF bazen beþ kiþinin kararlý eyleminin bile önemli sonuçlarý olduðunu belirtti. Partizan temsilcisi de Deniz ve Mahirlerin kararlýlýðýný örnek alarak Tunus ve Mýsýr benzeri serhýldanýlarý yaratabileceðimizi ileri sürdü. Biz ise bugüne kadarki pratiðimizden anlaþýlacaðý gibi, pratik kararlýlýk göstermenin gerekliliði konusunda bir sýkýntýmýzýn olmadýðýný belirttik. Eylemden imzamýzý çekmemizin ise nedenlerinin ise þekle dair sorunlar olarak görülemeyeceðini ifade ettik. Zira bu türden eylemlerin serhýldanlarý yaratmayý kolaylaþtýrmak yerine zorlaþtýrdýðýný, bunun da günün politik görevlerine iliþkin bir kavrayýþ farklýlýðýndan kaynaklandýðýný belirttik. Gerçekleþen eylemse bizim bu yöndeki tespitlerimizi doðruladý. Blok vekillerinin yirmi beþ binin üzerinde oy aldýðý Esenyurt ta yüz kiþilik bir katýlýmla yapýlan, bizim de katýldýðýmýz bir eylem gerçekleþti. Kendi gücüne oranlý bir çizgi izlemeyen bu eylemde polis saldýrarak on dört kiþiyi göz altýna aldý. Bir gün sonra gözaltýlarý protesto etmek için BDSP, Çaðrý, Partizan, DHf ve KöZ ün katýldýðý yirmi kiþilik bir baþka basýn açýklamasý düzenlendi. Zaten olaylarýn bu þekilde gerçekleþeceðini görmek için özel bir öngörü yeteneðine sahip olmak gerekmiyordu. Esenyurt ta yaþanan bu durum; sol söylem ve kadro eylemleriyle günün acil politik görevlerini ikame etme gayreti, bu yolla bu görevleri savsaklamanýn ilk örneði deðildi. Son örneði de olmayacak. Esenyurt tan komünistler olarak bu tür tutumlarýn yanlýþlýðýnýn sadece eleþtiriyle deðil, alternatif bir eylem çizgisinin kararlý bir savunusunu yaparak gösterilebileceðimizi biliyoruz. Mücadelemizi bu doðrultuda sürdürmeye devam edeceðiz. Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ! Savunmayý Örgütle Saldýrýya Hazýrlan! Esenyurt tan Komünistler nasýl gerçekleþtiðine deðinilerek þu belirlemelere yer verildi: Katliamýn suçlularý bellidir ve hala aramýzdadýrlar. Maraþ Katliamý tekçi, asimilasyoncu, ýrkçý devlet politikalarýnýn bir neticesidir. Maraþ la yüzleþmek bu politikalarla yüzleþmektir. Eylem, Maraþ Katliamýný Unutmadýk, Unutturmayacaðýz!, Faþizme Karþý Omuz Omuza! sloganlarýnýn atýlmasý ile son buldu. Ýzmir den Komünistler

5 Ocak 2012 Sayfa 5 Katliamcý devlet hala iþbaþýnda 26 Aralýk Pazartesi günü Maltepe'de Maraþ Katliamý anmasý gerçekleþtirdik. 50 kiþinin katýldýðý anma kýsaltarak verdiðimiz belgeselin gösterimi ile baþladý. Daha sonra bir arkadaþýmýz kýsa bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda yapýlmasý gerekenin Maraþ'ta yaþananlarý tekrarlayýp durmak yerine bundan ders çýkarmak olduðu söylendi; Zilan, Maraþ, Çorum, Dersim katliamlarýyla devletin Türkiye'de ve Kürdistan'da birçok katliam yaptýðýný ve devletin daha çok sol kolunu kullandýðýný, dün Kemalistlerin iþbirliðyle gerçekleþen bu katliamlarýn bugün de AKP nin kimyasal silahlarýyla devam ettirildiðini belirtildi. Konuþmanýn ardýndan söz alan dönemin tanýðý Hamit Kapan þunlarý söyledi: "O dönem devrimci mücadelenin yükseldiði bir dönemdi. Bu durum Maraþ'a da yansýyordu. Maraþ'ta sýnýf mücadelesi çok keskindi. Faþistler de oldukça örgütlüydü. Ülkenin baþka yerlerinde cinayet iþleyenler Maraþ'ta rahatça dolaþýyorlardý. Mücadelenin yükselmesiyle birlikte faili meçhul cinayetler artmaya baþladý. Bunlar sonuç vermeyince toplu katliamlara baþvurdular. Tabii ki sermayenin egemenliðini devam ettirmekti amaçladýklarý. O gün evlerimizin tek tek iþaretlendiðini gördük ama bunun bir katliam hazýrlýðý olduðunu anlayamadýk. Kentteki milli piyangocularda büyük artýþ vardý. Daha sonra araþtýrdýk ki bunlarýn hiçbiri kayýtlý deðilmiþ. Cuma günü büyük camide kalabalýk bir þekilde namaz kýlýndý. Çiçek Sinemasý nda gösterilen film dahi planýn bir parçasýydý. Daha sonra öldürülen öðretmen arkadaþlarýn cenaze törenini Dev Savaþ olarak örgütledik. Cenazeye gidecek otobüsler dahi özellikle geciktirilmiþti. Cenazeleri omzumuzda taþýmýþtýk. Camiye geldiðimizde bizi durdurdular. Cami olabildiðince doluydu. Jandarma bizi durdurmaya çalýþýyor, biz ise yürümekte ýsrar ediyorduk ki bir anda her taraftan üzerimize taþlar, kurþunlar yaðmaya baþladý. Yörük Selim e çekilmek zorunda kaldýk. Çok sayýda arkadaþýmýz yaralandý. Daha sonra öðrendik ki 3 faþist de orada öldürülmüþ. Olaylarýn daha da büyüyeceðini düþünerek aramýzda toplantý yaptýk. O gün hopörlorden sürekli anonslar yapýlýyordu. Onlarýn mallarý helal deniyordu. Yörük Selim Mahallesi faþistlerin hedefindeydi. Orasý devrimcilerin yoðun olduðu, aile gibi yaþadýklarý bir mahalleydi. Þunu söylemek gerekir ki mahalleli tüm saldýrýlara karþý direnerek saldýrýlarý püskürtmüþtür. Ben 3 katlý bir binanýn çatýsýndaydým ve saldýrganlarýn eþyalarý yaðmaladýklarýný görüyordum. Çatýþma 1.5 gün sürdü. O mahallede sadece 6 arkadaþýmýzý kaybettik. Mahalle muhtarý olan bir arkadaþýmýz tek baþýna mahallesinde kahramanca çatýþmýþ ve jandarmalar tarafýndan öldürülmüþtür. Daha sonra baþka yerlere taþýnan insanlarý buldular ve inanýlmaz iþkenceler yaparak onlarý öldürdüler. Bizim derimizi parçalayarak cennetin anahtarýný alacaklarýna inanýyorlardý. Maraþ'taki katliam 19 ile 26 Aralýk günleri arasýnda devam etti. Ölenlere dair resmi rakamlar gerçeði yansýtmamaktadýr. Katliam sonrasýnda 800 saldýrgan yakalanmýþtýr. 24 kiþiye idam ve çeþitli cezalar verilmiþtir. Ancak asýl katiller elini kolunu sallayarak dolaþýyordu. Daha sonra Hamit Kapan a çeþitli sorular soruldu ve söz sýrasý yine Kapan a geldi: Az sayýda silahla karþý koymuþtuk. Baþka mahalleye gitme þansýmýzda yoktu. Biz katliam hazýrlýðý yapýldýðýný göremedik. Bunu görebilmiþ olsaydýk yýðýnak yapardýk. Yeterli malzememiz yoktu. Cenaze törenine silahlarla gelmek isteyen arkadaþlar þehrin üstünden dumanlar çýktýðýný görüyor. Gelirken jandarma barikatýyla karþýlaþýyorlar. Bazýlarý yakalanarak hapse giriyor. Maraþ'ta devrimcilerin toplam kaybý 102'dir. Çorum'da ders alýnmýþ ve toplu katliam boyutuna ulaþmasý engellenmiþtir. Dönemin tanýðý Hamit Kapan ýn baþka bir yere yetiþmesi gerektiðinden söyleþi sorularýn ardýndan bitirildi. Maltepe den Komünistler Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele paneli 3 Aralýk Cumartesi günü Halklarýn Demokratik Kongresi Maltepe Meclisi nden kadýnlar olarak, 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü kapsamýnda bir panel düzenledik. Panel öncesinde EMEP, ESP ve bizim de katýldýðýmýz bir toplantý yapýldý. EMEP toplantýya daha önceden almýþ olduklarý kararlarla gelmiþti. Panelde konuþacak psikologun gelmesinde sorun olduðu için psikologu ESP li arkadaþlar getirecekti. Bize ise sadece diðer bileþenlerle birlikte panele kadýnlarýn katýlýmýný saðlamak düþüyordu. Diðer bileþenlerin dahil edilmesine dair önerimiz üzerine ESP li arkadaþ onlara telefonla bilgi verilebileceðini, bunda karþý çýkýlacak bir durum olmadýðýný söyledi. Fakat BDP ve SP'den kadýn arkadaþlarýn kendileri dahi panele gelmediler. Panel için bastýrýlan broþürlerin pazarlara ve evlere daðýtýmýný her bileþenin kendisi örgütlemesine karar verildi. Paneli kimin yöneteceði, hangi vurgularýn öne çýkarýlacaðý gibi ayrýntýlar EMEP tarafýndan zaten belirlenmiþti. Panel günü ESP li arkadaþlar, Ýstasyon Geçidi nde kadýna yönelik þiddeti teþhir eden bir fotoðraf sergisi açtýlar ve broþür daðýttýlar. Biz de bir süre bu etkinliðe katýldýk. Broþürleri çevremizdeki emekçilere daðýtarak panelde aldýðýmýz tek görevi de yerine getirmiþ olduk. Panele avukat Mehtap Okuyan ve Toplumsal Dayanýþma için Psikologlar Derneði nden psikolog Ýpek Demirok katýldý. Panelin açýþ konuþmasýnda Halklarýn Demokratik Kongresi hakkýnda kýsa bir bilgi verildi. Ýlk konuþmacý olan Av. Mehtap Okuyan bir saate yakýn konuþmasýnda kýsaca þunlarý söyledi: "Kadýna yönelik þiddetin nedeni canavarlaþmýþ erkeklerin psikolojik bozukluklarý deðildir. Kapitalist piyasa ekonomisinin doðasý gereði ürettiði þiddet en çok kadýnlarý ve çocuklarý vurmaktadýr. Ayný zamanda sürmekte olan savaþ, tecavüzleri de meþrulaþtýrmaktadýr. Bizim meselemiz bireysel deðil politiktir. O halde politika yapmalýyýz." Panelin ikinci konuþmacýsý psikolog arkadaþ konuþmasýnda öncelikle Toplumsal Dayanýþma için Psikologlar Derneði nden bahsetti. Daha sonra þunlarý belirtti: "Sanýldýðýnýn aksine kadýna þiddet uygulayan erkekler bu þiddeti psikolojik nedenlerle uygulamamaktadýr. Biz diyoruz ki: bireysel olan politiktir. Eþlerine þiddet uygulayan erkekler hasta deðil, baþka bir sistemin insanýdýr. Kadýnlarýn psikolojideki ifadesiyle öðrenilmiþ çaresizlik yaþadýðýný söylüyoruz. Örgütlü mücadele çoðu zaman ve genellikle psikolojik destek ilaç kullanýmýndan daha iyileþtiricidir." Konuþmalardan sonra ise katýlýmcýlar görüþlerini dile getirdiler. Panelin ikinci kýsmýnda ise konuþmacýlar, þiddete uðrayan kadýnlarýn bireysel destek almasýnýn önemli olduðunu ancak örgütlü mücadelenin daha önemli olduðunu belirtti. Yaklaþýk 40 kadýnýn katýldýðý panel bu toplantýlarýn kadýnlarýn baþka sorunlarýný da ele almasý ve mahallelere yaygýnlaþtýrýlmasý dilekleriyle sona erdi. Genel olarak panel kolektif bir þekilde örgütlenmediði için diðer bileþenlerin katýlýmýný saðlamaya yönelik yeterli çaba gösterilmediði gibi kadýnlarla sýnýrlý tutulmasý emekçileri bölen bir anlayýþa hizmet etti. Öte yandan erkek egemen sistemin þekillendirdiði emekçilerin ortak örgütlenme ve ortak mücadeleyle kadýna yönelik þiddetin, tecavüzün ve her türlü ayrýmcýlýðýn önüne geçilebileceðini düþünüyoruz. Komünistlere düþen görevse düzenin tamiratý deðil onu kökten deðiþtirmektir. Maltepe den Komünistler Tuzla da KöZ ün Sözü üzerine ev sohbeti Bulunduðumuz mahallede KöZ ün yeni sayýsý çýktýðýnda Eylem Birlikleri Ne Zayýf ve Gevþek Birlikteliðin Kýlýfý Ne de Örgütsel Birlikteliklerin Ön Aþamasýdýr baþlýklý, bir önceki KöZ ün Sözü nü okuyup tartýþmaya karar verdik. Çalýþma yürüttüðümüz mahallede KöZ ü tanýyýp, sahiplenenler ve tanýmak isteyenlerle bir evde buluþtuk ve gazetedeki yazýyý okuyup üzerinde tartýþtýk. Bu sohbette KöZ ün 1999 yýlýnda ortaya çýktýðýndan beri ayrý dur birlikte vur þiarý ile hareket ettiðini ve sol sosyalist hareketin de en geniþ eylem birliði içinde olmasýný savunduðunu belirttik. Bununla birlikte Çatý Partisi ve Kongre gibi oluþumlara bakýþýmýzý ve neden bu oluþumlar içinde yer almadýðýmýzý da tekrar anlatma fýrsatýmýz oldubu çerçevede geçen sohbetimizde þunlarý anlattýk: KöZ olarak 1999 yýlýnda siyaset sahnesinde yer almaya baþladýðýmýzdan Ýzmir'de saldýrýlara karþý 3 Aralýk eylemi KESK, DÝSK, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliði nin (TTB) çaðrýsýyla Hukuksuzluða, Baskýlara, Tutuklamalara Teslim Olmayacaðýz! þiarýyla Türkiye nin 40 þehrinde eþgüdümlü olarak 3 Aralýk Cumartesi günü düzenlenen eylemlerin Ýzmir ayaðýnda kitlesel bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. Basmane Meydaný`nda bir araya gelen sendika, 21 Aralýk Çarþamba günü Grevli Toplu Sözleþme, Güvenceli Ýstihdam, Ýnsanca Yaþanacak Temel Ücret, Baský-Ceza ve Sürgünlerin Durdurulmasý, Ek Ödemelerin Emekliliðe Yansýtýlmasý talepleri ile Kamu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu (KESK) tarafýndan gerçekleþtirilen grev, Ýzmir de gerek sokak eylemi boyutu ile gerekse kimi alanlarda yoðun iþ býrakmalarla etkili oldu. Sabahýn erken saatlerinde iþ býrakarak Basmane de buluþan sendikalar ve kurumlar Konak yönünde yürüyüþe geçti. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak, Halklarýn Demokratik Kongresi nin (HDK) toplanma noktasýnda buluþup, Basmane den Konak yönüne doðru yürüyüþe geçen kortejlere özel sayý daðýtýmý gerçekleþtirdik. AKP ye Karþý Birleþelim Mücadele Edelim! ve Dersim '38: Dün Dersim'de CHP, Bugün KCK Operasyonlarýyla AKP! baþlýklý özel sayýlarýmýzdan yaklaþýk bin adet daðýttýk. HDK nýn yürüyüþe geçmesi üzerine, destek vermek için bu korteje demokratik kitle örgütü ve politik örgütlenmelerin üye ve taraftarý 3 bini aþkýn kiþi sloganlarla Konak Meydaný`na yürüdü. "Teslim Olmayacaðýz!" yazýlý pankartýn açýldýðý yürüyüþ boyunca "Gözaltýlar, Tutuklamalar, Baskýlar Bizi Yýldýramaz!", "Faþizme Karþý Omuz Omuza!", "Yaþasýn Ýþçilerin Birliði, Halklarýn Kardeþliði!" sloganlarý atýldý.örgütleyici kurumlarýn katýlýmcý kurumlara dayattýðý flama ve döviz yasaðýna raðmen pek çok örgütlenme gibi KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak biz de eyleme flamalarýmýzla katýldýk. Yürüyüþ sýrasýnda Saldýrýlara Karþý Örgütlen, Birleþ, Mücadele Et!, Faþizme Karþý Sýnýf savaþý!, Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni!, Zafere Kadar Sürekli Devrim!, Ne AKP, Ne CHP, Kurtuluþ Birlikte Mücadelede!, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek!, Saldýrýlara Karþý BDP ye Sahip Çýk!, Kürtlerin Esareti Ýþçilerin Esaretidir!, Vekiller Onurdur Onuruna Sahip Çýk! sloganlarýný attýk. Yürüyüþ boyunca birlikte yürüdüðümüz örgütlenmelerle sloganlarýmýzý Ýzmir de 21 Aralýk grevi beklentileri aþtý beri 8 Martlar, 1 Mayýslar baþta olmak üzere bütün kitlesel eylemlerin bölünmesine karþý olduk. Bununla birlikte var olan ortak eylem birliði platformlarýnda yer aldýk deki Bin Umut çalýþmasýnda da olduðu üzere, bu tür eylem birliði platformlarýnda var olmadýðýmýz durumlarda da siyasi olarak anlamlý bulduðumuz çalýþmalara, eylem birliði çerçevesinde destek olduk ve siyasi çalýþmalarý yürüttük. Eylem birliklerine bakýþýmýz sol, sosyalist siyasetlerden farklý. KöZ, siyasi bir özne olarak ortaya çýktýðýndan bugüne kadar eylem birliklerinin sembolik protestolar olmaktan çýkýp yerel ayaklarýný ören, mahallelerde emekçileri aktifleþtiren, eylemli birliktelikleri öne çýkaran bir hatta yerleþmesi gerektiðini dile getirmiþtir. Eylem birlikteliðinin güçlü ya da gevþek herhangi bir örgütsel birlikteliðin ön aþamasý olarak görülmemesi gerektiðini savunmuþtur. ortaklaþtýrarak birlikte atmaya özen gösterdik. Yürüyüþ Konak Meydaný na yakýn bir nokta olan Büyükþehir Belediyesi nin önündeki kürsünün önünde son buldu. Burada örgütleyici kurumlar adýna basýn açýklamasýný KESK MYK Üyesi Ali Kýlýç yaptý. Kýlýç, Türkiye'nin bir açýk hava cezaevine dönüþtüðünü ve her yeni güne tutuklama haberiyle baþlandýðýný belirterek, 'Ýnsanca yaþamak isteyen iþçiler, suyunu ve topraðýný korumak isteyen köylüler, parasýz eðitim isteyen öðrenciler, ülkemizde füze kalkaný istemeyenler, gerçeðin peþindeki gazeteciler, adalet arayan avukatlar, yani haklarýný arayan herkes tutuklanýyor. Tutuklamalar, seçilmiþ milletvekillerine ve belediye baþkanlarýna kadar uzanýyor" dedi. Son saldýrýlara örnek olarak KESK Genel Baþkaný ve yöneticilerinin de aralarýnda bulunduðu 25 KESK linin, sendikal faaliyetleri nedeniyle 6 yýl 3 ay ceza ile cezalandýrýlmasýna deðinildi. Bunun yaný sýra Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ne yönelik operasyondan sonra tutuklanan DÝSK Genel-Ýþ katýlým gösterdik. HDK kortejinde aðýrlýklý olarak, yakýn zamanda basýna ve gazetecilere yönelik gerçekleþtirilen gözaltý ve tutuklama saldýrýsý gündemleþtirilmiþti. Sýklýkla Asla Teslim Olmayacaðýz! sloganlarý atýldý. Kortejin alana giriþi sýrasýnda basýna yönelik saldýrýlarý protesto etmek için beþ dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirildi. Eðitim-Sen ve SES baþta olmak üzere KESK e baðlý sendikalar sokak eyleminde kitlesel katýlýmla yer almýþlardý. Üstelik son dönemlerde neredeyse hemen her gün iþyerleri önünde eylem yaparak greve hazýrlanan saðlýk emekçilerinin çoðu, grevi hastanelerde sürdürdükleri için merkezi eyleme katýlamamýþlardý. Buna raðmen özellikle SES eyleme katýlan örgütlenmeler içerisinde hem en canlý hem de en coþkulu korteji oluþturmuþtu. Bu kortejde dikkat çeken bir baþka nokta ise aðýrlýklý olarak Kürdistanlý týp öðrencilerinden oluþan ve Xwendekaren Tenduristiyen Azadi Özgür Saðlýk Öðrencileri imzalý Eþit-Parasýz-Anadilde Saðlýk pankartý ile yürüyüþe katýlan öðrenci kortejinin coþkulu katýlýmý idi. KöZ olarak yaþadýðýmýz topraklarda ve dünyada siyasi önderlik boþluðundan Leninist bir partinin eksikliðini anlýyoruz. Hedefimizin de böyle bir partiyi yaratmak olduðunu söylüyoruz. Bu nedenle hedefine komünist bir partiyi yaratmayý deðil de baþka türlü, yeni bir parti yaratmayý koyan giriþimler içinde de yer almayacaðýmýz açýktýr. Bununla birlikte Halklarýn Demokratik Kongresi içinde bir bileþen olarak yer almasak da içinde çalýþtýðýmýz ya da çalýþmadýðýmýz kitle örgütlerini Kongre içinde yer almaya çaðýrýyoruz. Sohbet, KöZ ün eylem birliklerine bakýþýný, diðer siyasetlerin de yanlýþ bakýþlarýný ve son dönemde yer alan parti giriþimleri, Kongre gibi konulara nasýl baktýðýmýzý anlatma fýrsatý bulduðumuz verimli bir sohbet oldu. Tuzla dan Komünistler Sendikasý þube yöneticileri de ismen anýldý. Açýklama özel yetkili mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasasý`nýn kaldýrýlmasý, gözaltý ve operasyonlarýn durdurulmasý, hukuka aykýrý tutuklananlarýn derhal serbest býrakýlmasý talepleri ile son buldu. Son dönemde belediyeler üzerinden CHP ye yakýn kesimlerin operasyonlara hedef olmasý CHP nin Ýzmir vekillerinin eyleme çýkartma yapmasý sonucunu doðurmuþtu. Pek çok benzerinde gördüðümüz üzere bu eylemde de kürsüden alanda bulunan CHP li vekiller selamlandý. Gerek bu selamlama gerekse yapýlan kimi konuþmalarýn içerikleri, eyleme iktidarýn saldýrýlarýna karþý üstü kapalý olarak sosyal demokratlarý adres gösteren bir muhteva katýlmasýna neden oldu. Alanda AKP ye Karþý Birleþelim Mücadele Edelim! baþlýklý özel sayýmýzdan 500 tane daðýttýk. Saldýrýlara Karþý Örgütlen, Birleþ, Mücadele Et! Ýzmir den Komünistler Kitlenin alana girmesinin ardýndan KESK Hukuk-Tis ve Uluslararasý Ýliþkiler sekreteri Ali Kýlýç tarafýndan KESK adýna basýn açýklamasý okundu: Bu bütçede grevli toplu sözleþme mücadelesi yürüten kamu emekçileri yine yok. Bu bütçede 659 TL'ye mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretli yine yok. Bu bütçede kýdem tazminatý gasp edilmek istenen iþçiler yine yok. Bu bütçede gübre parasý bulamayan çiftçiler, köylüler yine yok. Bu bütçede vergi yükü altýnda ezilen küçük esnaf yine yok. Kýsacasý bu bütçede insanca bir yaþam sürdürmek isteyenler yine yok. Açýklamada KCK operasyonlarý ve son dönemde avukatlarýn maruz kaldýðý tutuklanma furyasýna da deðinildi. Konak Meydaný ndaki eyleme TTB ve DÝSK üyelerinin yaný sýra Türk- Ýþ'in içinde kendini muhalif olarak adlandýran Sendikal Güç Birliði, pek çok politik örgütlenme ve kitle örgütü de katýlarak destek verdi. Eylem, müzik dinletisi ile sona erdi. Ýzmir den Komünistler

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA

TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA TEKEL ÝÞÇÝLERÝ ÝLE DAYANIÞMAYA Onaylayan Administrator Wednesday, 10 February 2010 Son Güncelleme Tuesday, 16 February 2010 HSGG Haber için týklayýn {tab=13 ÞUBAT DUYURU} GÜVENCESÝZ, KÖLELÝK KOÞULLARINDA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 21 MAYIS 2011 1978 1 Mayýsý nýn Rövanþý Alýndý Bu yýlki 1 Mayýsla birlikte 1978 in rövanþý alýnmýþ oldu. 1978 1 Mayýsý sadece Ýstanbul da 12 Eylül öncesinde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

BARIÞÇI ÇÖZÜM. Savaþa deðil emekçiye bütçe

BARIÞÇI ÇÖZÜM. Savaþa deðil emekçiye bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SINIR ÖTESÝ DEÐÝL BARIÞÇI ÇÖZÜM SAYI: 302 17 Kasým 2007 1 YTL KYOTO YU ÝMZALATMAK KÜRESEL ISINMAYA ve NÜKLEER SANTRALLERE KARÞI Ankara

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

sosyalist isci Yunanistan Ermenilerden özür diliyorum kampanyasý Ýklim deðiþimini durdurabiliriz Hapishanelerde doluluk rekoru: Af, bir an önce

sosyalist isci Yunanistan Ermenilerden özür diliyorum kampanyasý Ýklim deðiþimini durdurabiliriz Hapishanelerde doluluk rekoru: Af, bir an önce Yunanistan BANKALARA PARA GENÇLERE KURÞUN Yunanistan da 2001 yýlýndan beri büyük dalgalar halinde süren mücadeleler sonunda ayaklanmaya dönüþtü Polisin 17 yaþýnda bir genç olan Alexandros u vurmasý üzerine

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

sosyalist isci Ne kömür, ne petrol ne nükleer rüzgar, güneþ bize yeter KEG 12 Mayýs, Cumartesi, saat: 12.00 Ankara, Toros Sokak MÝTÝNG VE KONSER

sosyalist isci Ne kömür, ne petrol ne nükleer rüzgar, güneþ bize yeter KEG 12 Mayýs, Cumartesi, saat: 12.00 Ankara, Toros Sokak MÝTÝNG VE KONSER sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 281 28 Nisan 2007 1 YTL Ne kömür, ne petrol ne nükleer rüzgar, güneþ bize yeter Küresel ýsýnmayý Yeni sayý çýktý durdurabiliriz

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

sosyalist isci Yukarýda Ýstanbul un bina Haydarpaþa tren istasyonunda

sosyalist isci Yukarýda Ýstanbul un bina Haydarpaþa tren istasyonunda sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ÝSTANBUL BAÐDAT OLSAYDI... SAYI: 274 10 Mart 2007 1 YTL Irak ta nezhep çatýþmalarý artýyor Sorumlu ABD iþgali Mezhep çatýþmalarý doðrudan

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı