HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI"

Transkript

1 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin, hissedarlarının dışında pek çok kurum ve kişiyle ilişkide olduğunu vurgulayarak, şirket ve söz konusu kurum/kişiler arasında bir etkileşim olduğuna dikkat çeken yaklaşımdır? Yaşam kalitesi yönetimi B) Üç eşmerkezli halka modeli Kurumsal vatandaşlık Kurumsal sosyal tepkisellik (E) Paydaş yaklaşımı 5. Bir kurumun iş fonksiyonlarını tanımlarken, tüm çalışanların kabul edilebilir bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanılan ahlaki ilkeleri temsil etmesine ne ad verilir? Sürdürülebilir kalkınma B) Kurumsal vatandaşlık Kurumsal hesap verebilirlik Kurumsal yönetişim (E) İş etiği 2. İşletme tarafından bir sosyal konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi ve/veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan girişim aşağıdakilerden hangisidir? (B) E) Kurumsal sosyal teşvik Kurumsal hayırseverlik Toplumsal gönüllülük Amaca yönelik pazarlama Kurumsal sosyal pazarlama 3. Çalışanların yönetimle işbirliği, karar alma sürecine katılma gibi haklarına saygı göstermek ve böyle bir ortamı yaratma sorumluluğu aşağıdaki çalışanlara karşı işletmelerin sorumluluklarının hangisinin içerisinde yer almaktadır? Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama (B) Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma Çalışanların özgürce konuşma hakkı E) Çalışma hakkına saygı gösterme 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin elde ettikleri sonuçlar ile seçtikleri yöntemler arasında denge kurmalarına yardımcı olabilir? Paydaşları ikna etme B) Yatırımcıları kaydırma Müşteri önceliği Çalışanların önerileri (E) Kurumsal sosyal sorumluluk 7. Rekabeti düzenleyen yasalar aşağıdaki sosyal sorumluluk alanlarından hangisinde yer alır? (B) E) İşletme dışı sorumluklar Yasal sorumluluklar Gönüllü sorumluluklar Ahlaki sorumluluklar İşletme içi sorumluluklar 8. Bir mobilya üreticisinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi toplumsal pazarlama çabası olarak değerlendirilmez? 4. Kurumların önceliğini ekonomik sorumluluk olduğunu öne süren yaklaşım kime aittir? Keith Davis B) Archie Carroll Donna Wood ( Milton Friedman E) William Fredrick Hammaddeleri verimli kullanma B) Çevreyi kirletmeme Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine özen gösterme İnsan sağlığını gözetme (E) Karını maksimize etmeye çalışma Sayfa-3

2 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. 9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamalarından biridir? Postmodern pazarlama (B) Yeşil pazarlama İlişkisel Pazarlama Doğrudan pazarlama E) Çevresel pazarlama 10. İşletmenin satış gelirlerinin bir kısmını toplumsal ya da sosyal bir sorunun teşhis ya da çözümüne katkı sağlamak amacıyla harcaması ve bunu kamuoyu ile paylaşması aşağıdaki uygulamalardan hangisinin amacıdır? ( Amaca yönelik pazarlama B) Yeşil pazarlama İlişkisel Pazarlama Doğrudam pazarlama E) Sosyal pazarlama 14. Hangisi OECD ilkelerinin genel prensiplerinden Sürdürülebilir bir kalkınma için çokuluslu işletmelerin katkısını arttırmak (B) Denetim raporları hazırlamak İşletmelerin faaliyetlerinin devlet politikalarıyla uyumlu olmasını sağlamak İşletmeler ile toplumlar arasındaki karşılıklı güvenin temellerini güçlendirmek E) Yabancı yatırımlar için daha iyi bir iklim oluşturulmasına yardımcı olmak 15. I. Amaca yönelik pazarlama II. Yeşil pazarlam III. Sosyal pazarlama Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında değerlendirilir? Yalnız II B) I ve II II ve III I ve III (E) Hepsi 11. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme içi faktörler arasında yer alır? Hayat tarzlarındaki değişimin tüketimde neden olduğu aşırı artış B) Adalet mekanizmasındaki aksaklıklar Haksız kazanç yollarındaki artış ( Kar maksimizasyonu amacına sosyal sorumluluk amaçlarına oranla daha fazla önem verilmesi E) Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürlerarası etkileşim vasıtasıyla kültürlerde gözlemlenen hızlı değişim 12. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan "Küresel sözleşme" hangi yılda yürürlüğe girmiştir? ( 2000 B) E) Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun stratejik hedeflerinden ( Ekonomik ve finansal hayatta şeffaflığı sağlamak B) Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek E) Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak 16. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Gelişme Komitesinin üç eşmerkezli halka modelinde dış halkayı içermektedir? Ekonomik sorumluluklar B) Yasal sorumluluklar ( Toplumsal çevreyi geliştirme sorumlulukları Çevre ve çalışan haklarına yönelik sorumluluklar E) Etik sorumluluklar 17. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişiminde 1950'de öne çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kurumların toplum için üstlenmeleri gereken sorumlulukları belirleme çalışması (B) İş adamlarının toplumsal sorumluluklarının belirlenmesi İşletmelerin tek amacının kârlı bir biçimde üretim yapması görüşü Çevre ve çalışan haklarına yönelik sorumlulukların ele alınması E) Toplumsal çevreyi geliştirme sorumluluklarının ele alınması 18. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim ilkelerinden biri Şeffaflık B) Hesap verebilirlik ( Rekabetçilik Sorumluluk E) Adaletlilik Sayfa-4

3 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. 19. Aşağıdaki kişilerden hangisi bir kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesinden etkilenen ya da kurumu etkileyen herhangi bir grup veya bireyi paydaş olarak tanımlamıştır? Friedman B) Donaldson ( Freeman Preston E) Kavut 20. Aşağıdakilerden hangisi kurumların sivil toplum kuruluşları ya da devlet kurumlarının yaptığı faaliyetleri maddi anlamda desteklenmesini içeren uygulamadır? Secondment (Geçici Görevlendirme) B) Uzmanlık desteği Bina ekipman yardımı ( Sponsorluk E) Kar payı ve diğer kurumsal birikim aktarımları Sayfa-5

4 REKLAM KAM. UYG. REKLAM KAMPANYALARI UYGULAMALARI 1. Aşağıdakilerden hangisi duygusal yaratıcı strateji sınıflamasında yer alır? ( Marka İmajı B) Biricik Satış Vaadi Karşılaştırma Ürün Kategorisi Geliştirme E) Zorlayıcı Üstünlük İddiası 2. "..,iddianın tüketici faydasına nasıl dönüşeceğini anlatan bir önermedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? 6. "Fikrin oluşumunda tıkanmaların yaşandığı noktada, beyinde bir nevi "düşünce krizi" meydana gelir. Bu krizi aşabilmenin en etkili yolu, çözüm yolları tıkanan problemden uzaklaşmaktır." Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen reklamda yaratıcı düşünce süreci aşamasıdır? Problemin tanımlanması B) Problemin algılanması Problemle yüzleşme ( Kuluçka ve Aydınlanma E) Gösterim ve Sonuçların Değerlendirilmesi Strateji B) Ton İddia Karşılaştırma (E) Yarar 7. Aşağıdakilerden hangisi bir satış öncülüdür? ( İddia B) Format Ton SWOT E) Yenilikçiler 3. Aşağıdakilerden hangileri iki temel yaratıcı strateji ayrımıdır? SWOT-USP B) Marka İmajı-Kullanıcı İmajı Karşılaştırma-Abartma ( Rasyonel-İrrasyonel E) Rasyonel-USP 4. Aşağıdakilerden hangisi görsel metafor türlerinden biri Tek resimle oluşturulan metafor B) Resimsel temsil ( Sözel benzetme Sözel - resimsel metafor E) İki resimle oluşturulan metafor 8. Aşağıdakilerden hangisi teknik açıdan gittikçe birbirine benzeyen ürün/hizmetlerin farklılaşma çabası olarak görülen yaratıcı strateji türüdür? Konumlandırma B) Zorlayıcı Üstünlük İddiası Karşılaştırma ( Marka İmajı E) Biricik Satış Vaadi 9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi "Tüketicilerin karşısına çıkan reklamların ardında yatan mantık" cümlesinin karşılığıdır? ( Yaratıcı Strateji B) Konumlandırma Marka İmajı Anlatım Tarzı E) Ton 5. Tüketicilerin reklam metaforlarından çıkarımda bulunurken kullandıkları hangi bilgi, sembollerin ve klişelerin anlamlarına güvenmelerini sağlar? Reklam bilgisi B) Ürün bilgisi Sembol bilgisi ( Kültürel bilgi E) Bağlam bilgisi Sayfa-6

5 REKLAM KAM. UYG. 10. Reklam planlama sürecinde; hedef kitlenin ne kadarına ulaşılacağı, hangi reklam ortam ve araçlarının kullanılacağı, reklam kampanyasının ne kadar süre yayında kalacağı, hangi mevsimlerde /aylarda/ günlerde/ saatlerde tüketicinin karşısına çıkacağı, reklam bütçesinin hangi mecralara ne şekilde bölüştürüleceği gibi kritik soruların en maliyet-etkin şekilde cevaplanmasını gerektiren aşama aşağıdakilerden hangisidir? 14. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı fikrin bulunmasında kullanılan yöntemlerden biri Beyin Fırtınası (B) Nicelik Sıralama Sinektik Nitelik Sıralama E) Rol Yapma Yaratıcı strateji B) Bütçe ( Medya planlama Araştırma ve durum analizi E) Uygulama 11. Reklâmlarda, Zeytinyağının doğallığına vurgu yapan mesajlar ne tür bir konumlandırma stratejisine karşılık gelir? Kullanıma göre konumlandırma B) Ürünün sağladığı yarara göre konumlandırma ( Ürün niteliğine göre konumlandırma Ürün kullanıcılarına göre konumlandırma E) Rakiplere göre konumlandırma 12. Hedef kitlenin hayatından bazı kesitler alınarak, ürün/hizmetin karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm ürettiğinin gösterildiği reklam formatı aşağıdakilerden hangisidir? Tanıklık B) Ünlü kişi Kullanımı ( Örnek olay/sorun Çözme Gösterme E) Öykü 15. Aşağıdakilerden hangisi jenerik strateji ile oluşturulmuş reklamların özelliklerinden biri B) Ürünün var olan ya da yeni özellikleri ile ilgili bilgi vermesi Ürün kategorisi temel alınması Ürün kategorisindeki tüketimin artırımı ve pazarın büyümesi Rekabet stratejileri temel alınması (E) Rakip firmaların ileri süremeyeceği bir iddiayı içermesi 16. Aşağıdakilerden hangisi reklamda yaratıcı stratejinin işlevlerinden biri Yaratıcı ekibe rehberlik etmek B) Tüketiciyi bilgilendirmek ( Reklam ajansı çalışanlarının denetimini sağlamak Mesajın hatırlanmasını sağlamak E) Tüketiciyi ikna etmek 17. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir reklamın özelliklerinden Beklenmedik olma (B) Üreticinin gereksinimlerini yansıtma Belirli bir vaat ve yarara odaklanma Ne söyleneceğini bilme E) Güçlü bir satış fikri 13. Aşağıdakilerden hangisi Biscolata lansman kampanyasında seslenilen hedef kitle özelliklerinden biri Şehirde yaşayan kadınlar B) ABC1 SES grubu kadınlar Çalışan kadınlar ( Dünyanın kadınlar için yaratıldığını düşünen kadınlar E) Hayatın tadını çıkartmayı seven 18. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önündeki engellerden biri Cam Tavan Sendromu B) Saplantılar ( Sürüden kurtulma arzusu Mükemmeliyetçilik E) Garantici olma Sayfa-7

6 REKLAM KAM. UYG. 19. Metaforla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir düşüncenin başka bir düşünce aracılığı ile sunulmasıdır B) İki obje arasında özellik aktarımı söz konusudur Mecazi bir anlatım kullanılır Evrenseldir (E) İki obje arasında önceden belirlenmiş bir benzerlik olmalıdır 20. Reklamda metafor kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İzleyiciyi reklama dahil ettiği için akılda kalıcıdır B) Marka imajının oluşmasına katkıda bulunur Dikkat çekicidir ( Satın almaya yöneltir E) Anlaşılması zor olabilir Sayfa-8

7 İMAJ YÖNETİMİ İMAJ YÖNETİMİ 1. "Kroksemik" iletişim yönetiminde hangi anlama gelir? Mekan kullanımı B) Beden yönetimi Sözsüz iletişim E) ( Zaman kullanımı Görüntü yönetimi 7. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların iç hedef kitleleri arasında yer almaz? ( Servis hizmetleri B) Yöneticiler Ofis elemanları Direktörler E) Hissedarlar 2. "., cm olarak belirlenen ve birbirini tanıyan birbiriyle rahat konuşan kişiler arasındaki mesafedir. İki yakın arkadaş, sosyal ortamda sevgilieşinizle aranızdaki mesafedir. Yabancı bir kimse bu mesafeye girdiğinde rahatsız oluruz". Genel mesafe B) Sosyal mesafe ( Kişisel mesafe Mahrem mesafe E) Yakın mesafe 3. Aşağıdakilerden hangisi desteklenmiş kimlik yapısına sahip kuruluşlara en iyi örneklerden bir tanesidir? ( Sabancı Holding B) Toprak Holding Koç Holding Demirören Holding E) Cihan Holding 4. Onaylanmış kimlikler, hangi kimlik tiplerinin karışımından oluşmaktadır? Pozitif ve monalitik kimlik (B) Tekelci ve markalı kimlik Markalı ve ayna kimlik Tekelci ve pozitif kimlik E) Destekleyici ve tekelci 8. Aşağıdakilerden hangisi mekan kullanımında "dikdörtgen masa"nın iletişim özelliklerinden biri Otorite oyunlarının en çok oynandığı masalardır. B) Yükseklik liderlik duygusunu pekiştirir. ( Katılımın en fazla sağlandığı masalardır. Liderler masanın baş tarafına otururlar. E) Liderler sırtlarını boşluğu, pencere ya da kapıya vermezler. 9. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak masanın iletişim özelliğidir? Otorite oyunlarının en çok oynandığı masalardır. B) Görevlendir, fırça at, çabuk sonuç al. ( Statü azalır, iletişim artar Sonuca yönelik kısa toplantıların yapıldığı masalardır. E) Herkes oturduğu yere göre önem kazanır 10. İmajın oluşumunda en önemli etken hangisidir? Algı B) Beden dili İletişim Söylenti (E) İlk izlenim 5. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların dış hedef kitleleri arasında yer almaz? Basın B) Hükümet Eğitimciler Tedarikçiler (E) Sivil toplum örgütleri 11. Kişisel imaj deyince ilk akla gelen. ( Başkalarının zihnindeki görüntümüzdür. B) Kendi zihnimizdeki görüntümüzdür. Olmasını istediğimiz görüntümüzdür. Ailemizin zihnindeki görüntümüzdür. E) Dış görüntümüzdür. 6. Bir kuruluşun birbiriyle veya kuruluşla ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasına ne denir? Tekelci kimlik B) ( Marka kimlik E) Ayna kimlik Onaylanmış kimlik Pozitif kimlik Sayfa-9

8 İMAJ YÖNETİMİ 12. "..; profesyonel olmayan bir satış görevlisi, kötü karşılama, çevreye verilen bir zarar gibi kuruluşun içinde ya da dışında sergilenen davranışlara bağlı olarak kişilerin zihninde oluşan imajdır." Transfer İmaj B) Kurumsal İmaj Ayna imajı ( Negatif İmaj E) Pozitif İmaj 17. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel, konservatif sektörün giyim özelliklerinden biri Güven verici olmalıdır. B) Ciddi olmalıdır. Klasik ve belli bir giyim tarzı gerektirir. Koyu renk takım elbiseler ağırlıktadır. (E) Canlı renk ve desenler içeren bir stildedir. 13. "Kendimizi nasıl görmek ve başkalarına nasıl "göstermek" istediğimizi belirleyen, iki boyutlu imajımızdır." Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı karşılar? Kişisel İmaj (B) İstenen İmaj Öz imaj Algılanan imaj E) Pozitif İmaj 14. "Gözlüklerin üstünden bakma" hangi mesajı verir? ( Aşağılama, büyüklük taslama, kısa süreli durgunluk B) İletişime açık, enerjik, sorunsuz Tehdit etme, saldırı, meydan okuma Olumsuzluk, iletişime kapalılık E) Şaşkınlık, kişiyi ya da söylediklerini onaylamama 15. "Kültürel etkinlikler, eş dost ve akrabaların tavsiyeleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, kitle iletişim araçları sayesinde elde edilen veriler, bireyin zihninde bir süzgeçten geçerek onu belirli bir tutuma yönlendirir." İmajın oluşumunda rol alan bu etken aşağıdakilerden hangisidir? Algı B) Yargılar İlk izlenim ( Bilgilenme düzeyi E) Olanak ve hizmetler 16. Ofis düzeni ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru 18. Kurumsal imajı oluşturan unsurlar nelerdir? Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal etkileşim B) Kurumsal görünüm, kurumsal etkileşim ve kurumsal itibar ( Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış Kurumsal davranış, kurumsal itibar, kurumsal etkileşim E) Kurumsal davranış, kurumsal görünüm, kurumsal hizmet 19. Organizasyonun her yerde bir isim ve görsel unsur olarak kullanılmasına ne ad verilir? Polonotik Kimlik (B) Monolitik Kimlik Monalistik Kimlik Pomalistik Kimlik E) Markalı Kimlik 20. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü önemli kılan işlevlerden bir tanesi Çalışanları motive etmek. B) Örgütün kişiliğini ve kimliğini tanımlar ve örgüt mensuplarının bu kimlikle tanımlanmasını sağlar. ( Her zaman yapısal değişimi kolaylaştırıcı bir rol oynar. Sürekli uyum sağlamaya elverişli yapıdaysa, örgütün varlığını sürdürmesini sağlar. E) Örgütte yer alan bireylerin hayatına anlam katıp onu zenginleştirebilir. Masanın üstünde çok özel eşya ve fotoğraf bulunmamalıdır. B) Oyuncak, biblo vs. olmamalıdır. Ofislerde koku yapan yemekler yememeliyiz. ( İş yeri ve ofis düzeni özgün olmalıdır. E) Masa her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Sayfa-10

9 SİYASAL İLETİŞİM SİYASAL İLETİŞİM 1. Siyasal iletişimin doğuşu, insanlık tarihindeki hangi siyasal gelişmeyle paralel kabul edilir? Yazının bulunuşu ve yazılı iletişim araçlarının gelişimi (B) Yöneten-yönetilen ayrımının ve buna dayalı iktidar ve egemenlik ilişkilerinin ortaya çıkışı Büyük topraklara hükmeden ilk imparatorlukların kuruluşu İlk parlamentoların ve siyasal partilerin ortaya çıkışı E) Uzun mesafeleri kısaltan ilk ulaşım araçlarının kullanılmaya başlanması 2. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklamın amaçlarından B) Kısa sürede seçmeni ikna etmek Geniş izleyici veya dinleyici kitlesine ulaşmak. Seçim tarihine yakın dönemlerde ağırlıklı olarak yayınlanması. Reklam ajanslarından faydalanmak (E) Televizyonları kampanyanın parçası haline getirmek 3. "Siyasal iletişim tüm iktidar biçimlerine cevap vermek üzere her dönemde var olmuştur". Yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Siyasal iletişimde temel amaç seçmeni ikna etmektir. B) Siyasal iletişimde önemli olan aday imajıdır. Seçimleri siyasal liderler kazanır. ( Seçmen avı tarih kadar eskidir, değişen tek şey ise tekniktir. E) Kitle iletişim araçları siyasal iletişimde önemli rol oynar. 5. Aşağıdakilerden hangisi propagandanın tekniklerinden birisi ( İkna etmek B) İsim takmak. Genellemeler yapmak. Simgeler kullanmak E) Kutuplaşma yaratmak 6. Lasswell ve Shannon&Weawer doğrusal iletişim modelindeki "neyi- ileti" olarak ifadelendirdiği iletişimsel öğe siyasal iletişim kampanya uygulamalarındaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Kampanya yönetimi B) Verici-kanal. Medya planlaması. ( Siyasi söylem-kampanya teması E) Slogan-mesaj 7. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklam ile ilgili yanlış bir yargıdır? Siyasi reklamlar, aracılığıyla geniş izleyici veya dinleyici kitlesine ulaşabilmektedir. (B) Siyasal reklam maliyetleri düşük olduğu için bütün siyasal aktörler tanıtımlarında rahatlıkla kullanabilir. Siyasi reklamların bir çok kitle iletişim araçlarında sık sık tekrar edilmesi etkili olmaktadır Siyasi reklamların en önemli özelliklerinden birisi de, büyük seçmen kitlelerini ikna etme konusunda uzmanlaşmış reklamcılara yaptırılmasına özen gösterilmektedir E) Genellikle seçim tarihine yakın dönemlerde ağırlıklı olarak yayınlanır. 4. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin öğesi olan "propagandanın" özelliklerinden Kasıtlı ve sistematik girişimlerin algıları şekillendirmeye çalışır B) İdrakı manipüle etmeye çalışarak davranışların yönlendirilmesidir ( Mutlaka önyargıdan beslenir ama her önyargı propagandadır. Bir düşünceyi ya da bir inancı tek taraflı bir şekilde ve sistemli bir biçimde yaygınlaştırarak yandaş sağlamayı amaçlar. E) Bir fikri yaymak, hedef kitleyi fikren kazanmak amaçlanır. 8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklamın amaçlarından Siyasal parti ya da adayın kamuoyunda isim yapması tanınması. (B) Bütün siyasal partilerin iktidara gelmelerinin sağlanması Seçmenlerin siyasal katılımının tevsik edilmesi Kamuoyunda tartışılması istenen temel meselelerin sorulması istenen soruların televizyon ve basın aracılığıyla tanıtılması ve gündeme getirilmesi E) Seçmenlerin siyasi konularda bilgilendirilmeleri. Sayfa-11

10 SİYASAL İLETİŞİM 9. Jaques Seguela'nın ANAP seçim kampanyasını yürütürken ANAP'a verdiği 10 altın öğütten birisi B) Seçimleri ideoloji değil, lider kazanır. Seçimlerde geçmiş için değil, gelecek için oy verilir Oy umut için verilir, program için değil Devlet adamı, ülkesinin yapısını yansıtmalı, bugünden yarını temsil etmelidir. (E) Seçim, siyasal olduğu kadar, psikolojik ekonomik ve sosyal bir olaydır. 10. Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran yönlerden birisi Siyasal pazarlamada satın alma faaliyeti seçim günü yapılırken geleneksel pazarlamada zamana yayılmıştır (B) Siyasal pazarlamada da geleneksel pazarlamada da satın alma zorunlu değildir. Siyasal pazarlamada satın alma sürecinin sonunda pişmanlık ve uzun dönemli maliyetler söz konusu iken, geleneksel pazarlamada satın alma sonrası yaşanan tatminsizliği giderme yolu bulunmaktadır. Geleneksel pazarlamada fiyat satın alma kararını belirleyer en önemli faktör iken, siyasal pazarlamada fiyat önemli değildir E) İki pazarlamada türün de araştırma elde edilen bulgular son derece önemlidir 13. Siyasal adayları, propagandacıları ve örgütü cesaretlendirmeye ve seçmenlerin o siyasi partiyi tercih etmelerinin doğru bir davranış olacağını anlatmaya yönelik olarak kullanılan siyasal reklamların işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ( Destekleme işlevi B) Tanıtım işlevi İkna etme işlevi Hatırlatma işlevi E) Propaganda işlevi 14. Başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı" cümlesiyle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Meşruluk B) Propaganda İdeoloji Kamuoyu (E) İktidar 15. Söylemlerin kültürel ideallerin (hür teşebbüs-dürüstlükadalet-kalkınma-hoşgörü vb.) dile getirildiği ve inandırıcılık sağlamak için kahramanlar ve kötü tasvirler yapan reklam siyasal reklam türü aşağıdakilerden hangisidir? İdeolojik reklam B) Pozitif reklam ( Simgesel reklam Rekabet edici reklam E) Hatırlatıcı reklam 11. Doğrudan değil dolaylı olarak siyasal yönlendirme yapan reklamlara ne ad verilir? ( Gizli siyasal reklam. B) Pozitif siyasal reklam Negatif siyasal reklam Partizan siyasal reklam. E) İnteraktif reklam 12. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklam türüne örnek olarak verilemez? B) Gizli siyasal reklam. Pozitif siyasal reklam Negatif siyasal reklam Partizan siyasal reklam. (E) Gazete reklamları 16. Aşağıdaki seçmen davranışı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Seçmen davranışı ile ilgili ilk çalışmalar 1910 yılında başlamıştır B) Seçmen davranışı ile ilgili ilk sistemli araştırmalar 1913 te Andre Siegfried tarafından yapılmıştır Seçmenler geçmişi değerlendirerek oy verme davranışında bulunabilirler ( Partiyle özdeşleşme seçmen davranışı belirleyen en önemli yaklaşımdır E) Seçmen davranışlarını inceleyen bütün yaklaşımlar kişisel oy verme ve tercihini etkileyen ana faktörleri bulmak adına çalışmalar yapmışlardır. 17. Yaşanılan coğrafi bölgenin, mensup olunan grubun ve dinin, oy verme ve seçmen davranışlarındaki etkisini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım ( Sosyololojik yaklaşım Aday-lider imajı yaklaşımı E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. Sayfa-12

11 SİYASAL İLETİŞİM 18. Bir seçmenin sahip olduğu sosyo-ekonomik durumuna göre oy verme davranışı inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ( Sosyolojik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım Ekonomik yaklaşım Rasyonel yaklaşım E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. 19. Seçmenlerin kendi oylarıyla ilgili politik bilgilere araçsal yaklaştığını ifade ederek açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Sosyolojik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım ( Rasyonel yaklaşım Partiyle özdeşleşme yaklaşımı E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. 20. Seçmenlerin ikna edilmesinde, rakip parti veya adayların seçimi kazanması durumunda ülkenin kötüye gideceğini, insanların temel hak ve özgürlüklerini kaybedeceği konusunda mesajlar vererek seçmeni ikna etme stratejisine ne ad verilir? İdeolojik yaklaşım (B) Korku çekiciliği Kapıyı aralama tekniği Araçsal teknik E) Propaganda tekniği Sayfa-13

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI MEDYA SAHİPLİĞİNİN İÇERİĞE YANSIMALARI: CEM UZAN VE GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MELTEM UZUN ANKARA-2008 T.C. ANKARA

Detaylı

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Işıl KARPAT AKTUĞLU 1 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet İşletmelerin ürün ve hizmetlerle ilgili

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK Yazarlar Doç.Dr. Ayhan YILMAZ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Sinan ERGÜVEN (Ünite 2,6) Öğr.Gör. Bilge SANDIKÇIOĞLU (Ünite

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TÜKETICI KARAR SÜRECI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

Referans Araştırma & Danışmanlık

Referans Araştırma & Danışmanlık Referans Araştırma & Danışmanlık Referans Araştırma; 2008 yılında araştırma, tanıtım ve dağıtım alanlarında hizmet vermek amacıyla Bursa da kurulmuş bir firmadır. Ocak 2014 MİSYONUMUZ Gücünü profesyonel

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARAFINDAN UYGULANAN POLİTİK TUTUNDURMA

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI REKLAMCILIKTA PLANLAMA 342PR0026 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

KENTSEL ALANDA SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (KONYA ÖRNEĞİ)

KENTSEL ALANDA SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (KONYA ÖRNEĞİ) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL ALANDA SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (KONYA ÖRNEĞİ) Esra ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI REKLAMDA TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ

ULUSLARARASI REKLAMDA TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ ULUSLARARASI REKLAMDA TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ Doç. Dr. Müge ELDEN Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye GİRİŞ Günümüz değişen yönetim anlayışları

Detaylı