HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI"

Transkript

1 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin, hissedarlarının dışında pek çok kurum ve kişiyle ilişkide olduğunu vurgulayarak, şirket ve söz konusu kurum/kişiler arasında bir etkileşim olduğuna dikkat çeken yaklaşımdır? Yaşam kalitesi yönetimi B) Üç eşmerkezli halka modeli Kurumsal vatandaşlık Kurumsal sosyal tepkisellik (E) Paydaş yaklaşımı 5. Bir kurumun iş fonksiyonlarını tanımlarken, tüm çalışanların kabul edilebilir bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanılan ahlaki ilkeleri temsil etmesine ne ad verilir? Sürdürülebilir kalkınma B) Kurumsal vatandaşlık Kurumsal hesap verebilirlik Kurumsal yönetişim (E) İş etiği 2. İşletme tarafından bir sosyal konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi ve/veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan girişim aşağıdakilerden hangisidir? (B) E) Kurumsal sosyal teşvik Kurumsal hayırseverlik Toplumsal gönüllülük Amaca yönelik pazarlama Kurumsal sosyal pazarlama 3. Çalışanların yönetimle işbirliği, karar alma sürecine katılma gibi haklarına saygı göstermek ve böyle bir ortamı yaratma sorumluluğu aşağıdaki çalışanlara karşı işletmelerin sorumluluklarının hangisinin içerisinde yer almaktadır? Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama (B) Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma Çalışanların özgürce konuşma hakkı E) Çalışma hakkına saygı gösterme 6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin elde ettikleri sonuçlar ile seçtikleri yöntemler arasında denge kurmalarına yardımcı olabilir? Paydaşları ikna etme B) Yatırımcıları kaydırma Müşteri önceliği Çalışanların önerileri (E) Kurumsal sosyal sorumluluk 7. Rekabeti düzenleyen yasalar aşağıdaki sosyal sorumluluk alanlarından hangisinde yer alır? (B) E) İşletme dışı sorumluklar Yasal sorumluluklar Gönüllü sorumluluklar Ahlaki sorumluluklar İşletme içi sorumluluklar 8. Bir mobilya üreticisinin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi toplumsal pazarlama çabası olarak değerlendirilmez? 4. Kurumların önceliğini ekonomik sorumluluk olduğunu öne süren yaklaşım kime aittir? Keith Davis B) Archie Carroll Donna Wood ( Milton Friedman E) William Fredrick Hammaddeleri verimli kullanma B) Çevreyi kirletmeme Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine özen gösterme İnsan sağlığını gözetme (E) Karını maksimize etmeye çalışma Sayfa-3

2 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. 9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamalarından biridir? Postmodern pazarlama (B) Yeşil pazarlama İlişkisel Pazarlama Doğrudan pazarlama E) Çevresel pazarlama 10. İşletmenin satış gelirlerinin bir kısmını toplumsal ya da sosyal bir sorunun teşhis ya da çözümüne katkı sağlamak amacıyla harcaması ve bunu kamuoyu ile paylaşması aşağıdaki uygulamalardan hangisinin amacıdır? ( Amaca yönelik pazarlama B) Yeşil pazarlama İlişkisel Pazarlama Doğrudam pazarlama E) Sosyal pazarlama 14. Hangisi OECD ilkelerinin genel prensiplerinden Sürdürülebilir bir kalkınma için çokuluslu işletmelerin katkısını arttırmak (B) Denetim raporları hazırlamak İşletmelerin faaliyetlerinin devlet politikalarıyla uyumlu olmasını sağlamak İşletmeler ile toplumlar arasındaki karşılıklı güvenin temellerini güçlendirmek E) Yabancı yatırımlar için daha iyi bir iklim oluşturulmasına yardımcı olmak 15. I. Amaca yönelik pazarlama II. Yeşil pazarlam III. Sosyal pazarlama Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında değerlendirilir? Yalnız II B) I ve II II ve III I ve III (E) Hepsi 11. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme içi faktörler arasında yer alır? Hayat tarzlarındaki değişimin tüketimde neden olduğu aşırı artış B) Adalet mekanizmasındaki aksaklıklar Haksız kazanç yollarındaki artış ( Kar maksimizasyonu amacına sosyal sorumluluk amaçlarına oranla daha fazla önem verilmesi E) Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürlerarası etkileşim vasıtasıyla kültürlerde gözlemlenen hızlı değişim 12. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan "Küresel sözleşme" hangi yılda yürürlüğe girmiştir? ( 2000 B) E) Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun stratejik hedeflerinden ( Ekonomik ve finansal hayatta şeffaflığı sağlamak B) Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek E) Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak 16. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Gelişme Komitesinin üç eşmerkezli halka modelinde dış halkayı içermektedir? Ekonomik sorumluluklar B) Yasal sorumluluklar ( Toplumsal çevreyi geliştirme sorumlulukları Çevre ve çalışan haklarına yönelik sorumluluklar E) Etik sorumluluklar 17. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişiminde 1950'de öne çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kurumların toplum için üstlenmeleri gereken sorumlulukları belirleme çalışması (B) İş adamlarının toplumsal sorumluluklarının belirlenmesi İşletmelerin tek amacının kârlı bir biçimde üretim yapması görüşü Çevre ve çalışan haklarına yönelik sorumlulukların ele alınması E) Toplumsal çevreyi geliştirme sorumluluklarının ele alınması 18. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişim ilkelerinden biri Şeffaflık B) Hesap verebilirlik ( Rekabetçilik Sorumluluk E) Adaletlilik Sayfa-4

3 HALKLA İLİŞ. SOS. SOR. KAM. 19. Aşağıdaki kişilerden hangisi bir kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesinden etkilenen ya da kurumu etkileyen herhangi bir grup veya bireyi paydaş olarak tanımlamıştır? Friedman B) Donaldson ( Freeman Preston E) Kavut 20. Aşağıdakilerden hangisi kurumların sivil toplum kuruluşları ya da devlet kurumlarının yaptığı faaliyetleri maddi anlamda desteklenmesini içeren uygulamadır? Secondment (Geçici Görevlendirme) B) Uzmanlık desteği Bina ekipman yardımı ( Sponsorluk E) Kar payı ve diğer kurumsal birikim aktarımları Sayfa-5

4 REKLAM KAM. UYG. REKLAM KAMPANYALARI UYGULAMALARI 1. Aşağıdakilerden hangisi duygusal yaratıcı strateji sınıflamasında yer alır? ( Marka İmajı B) Biricik Satış Vaadi Karşılaştırma Ürün Kategorisi Geliştirme E) Zorlayıcı Üstünlük İddiası 2. "..,iddianın tüketici faydasına nasıl dönüşeceğini anlatan bir önermedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir? 6. "Fikrin oluşumunda tıkanmaların yaşandığı noktada, beyinde bir nevi "düşünce krizi" meydana gelir. Bu krizi aşabilmenin en etkili yolu, çözüm yolları tıkanan problemden uzaklaşmaktır." Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen reklamda yaratıcı düşünce süreci aşamasıdır? Problemin tanımlanması B) Problemin algılanması Problemle yüzleşme ( Kuluçka ve Aydınlanma E) Gösterim ve Sonuçların Değerlendirilmesi Strateji B) Ton İddia Karşılaştırma (E) Yarar 7. Aşağıdakilerden hangisi bir satış öncülüdür? ( İddia B) Format Ton SWOT E) Yenilikçiler 3. Aşağıdakilerden hangileri iki temel yaratıcı strateji ayrımıdır? SWOT-USP B) Marka İmajı-Kullanıcı İmajı Karşılaştırma-Abartma ( Rasyonel-İrrasyonel E) Rasyonel-USP 4. Aşağıdakilerden hangisi görsel metafor türlerinden biri Tek resimle oluşturulan metafor B) Resimsel temsil ( Sözel benzetme Sözel - resimsel metafor E) İki resimle oluşturulan metafor 8. Aşağıdakilerden hangisi teknik açıdan gittikçe birbirine benzeyen ürün/hizmetlerin farklılaşma çabası olarak görülen yaratıcı strateji türüdür? Konumlandırma B) Zorlayıcı Üstünlük İddiası Karşılaştırma ( Marka İmajı E) Biricik Satış Vaadi 9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi "Tüketicilerin karşısına çıkan reklamların ardında yatan mantık" cümlesinin karşılığıdır? ( Yaratıcı Strateji B) Konumlandırma Marka İmajı Anlatım Tarzı E) Ton 5. Tüketicilerin reklam metaforlarından çıkarımda bulunurken kullandıkları hangi bilgi, sembollerin ve klişelerin anlamlarına güvenmelerini sağlar? Reklam bilgisi B) Ürün bilgisi Sembol bilgisi ( Kültürel bilgi E) Bağlam bilgisi Sayfa-6

5 REKLAM KAM. UYG. 10. Reklam planlama sürecinde; hedef kitlenin ne kadarına ulaşılacağı, hangi reklam ortam ve araçlarının kullanılacağı, reklam kampanyasının ne kadar süre yayında kalacağı, hangi mevsimlerde /aylarda/ günlerde/ saatlerde tüketicinin karşısına çıkacağı, reklam bütçesinin hangi mecralara ne şekilde bölüştürüleceği gibi kritik soruların en maliyet-etkin şekilde cevaplanmasını gerektiren aşama aşağıdakilerden hangisidir? 14. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı fikrin bulunmasında kullanılan yöntemlerden biri Beyin Fırtınası (B) Nicelik Sıralama Sinektik Nitelik Sıralama E) Rol Yapma Yaratıcı strateji B) Bütçe ( Medya planlama Araştırma ve durum analizi E) Uygulama 11. Reklâmlarda, Zeytinyağının doğallığına vurgu yapan mesajlar ne tür bir konumlandırma stratejisine karşılık gelir? Kullanıma göre konumlandırma B) Ürünün sağladığı yarara göre konumlandırma ( Ürün niteliğine göre konumlandırma Ürün kullanıcılarına göre konumlandırma E) Rakiplere göre konumlandırma 12. Hedef kitlenin hayatından bazı kesitler alınarak, ürün/hizmetin karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm ürettiğinin gösterildiği reklam formatı aşağıdakilerden hangisidir? Tanıklık B) Ünlü kişi Kullanımı ( Örnek olay/sorun Çözme Gösterme E) Öykü 15. Aşağıdakilerden hangisi jenerik strateji ile oluşturulmuş reklamların özelliklerinden biri B) Ürünün var olan ya da yeni özellikleri ile ilgili bilgi vermesi Ürün kategorisi temel alınması Ürün kategorisindeki tüketimin artırımı ve pazarın büyümesi Rekabet stratejileri temel alınması (E) Rakip firmaların ileri süremeyeceği bir iddiayı içermesi 16. Aşağıdakilerden hangisi reklamda yaratıcı stratejinin işlevlerinden biri Yaratıcı ekibe rehberlik etmek B) Tüketiciyi bilgilendirmek ( Reklam ajansı çalışanlarının denetimini sağlamak Mesajın hatırlanmasını sağlamak E) Tüketiciyi ikna etmek 17. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir reklamın özelliklerinden Beklenmedik olma (B) Üreticinin gereksinimlerini yansıtma Belirli bir vaat ve yarara odaklanma Ne söyleneceğini bilme E) Güçlü bir satış fikri 13. Aşağıdakilerden hangisi Biscolata lansman kampanyasında seslenilen hedef kitle özelliklerinden biri Şehirde yaşayan kadınlar B) ABC1 SES grubu kadınlar Çalışan kadınlar ( Dünyanın kadınlar için yaratıldığını düşünen kadınlar E) Hayatın tadını çıkartmayı seven 18. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın önündeki engellerden biri Cam Tavan Sendromu B) Saplantılar ( Sürüden kurtulma arzusu Mükemmeliyetçilik E) Garantici olma Sayfa-7

6 REKLAM KAM. UYG. 19. Metaforla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir düşüncenin başka bir düşünce aracılığı ile sunulmasıdır B) İki obje arasında özellik aktarımı söz konusudur Mecazi bir anlatım kullanılır Evrenseldir (E) İki obje arasında önceden belirlenmiş bir benzerlik olmalıdır 20. Reklamda metafor kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İzleyiciyi reklama dahil ettiği için akılda kalıcıdır B) Marka imajının oluşmasına katkıda bulunur Dikkat çekicidir ( Satın almaya yöneltir E) Anlaşılması zor olabilir Sayfa-8

7 İMAJ YÖNETİMİ İMAJ YÖNETİMİ 1. "Kroksemik" iletişim yönetiminde hangi anlama gelir? Mekan kullanımı B) Beden yönetimi Sözsüz iletişim E) ( Zaman kullanımı Görüntü yönetimi 7. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların iç hedef kitleleri arasında yer almaz? ( Servis hizmetleri B) Yöneticiler Ofis elemanları Direktörler E) Hissedarlar 2. "., cm olarak belirlenen ve birbirini tanıyan birbiriyle rahat konuşan kişiler arasındaki mesafedir. İki yakın arkadaş, sosyal ortamda sevgilieşinizle aranızdaki mesafedir. Yabancı bir kimse bu mesafeye girdiğinde rahatsız oluruz". Genel mesafe B) Sosyal mesafe ( Kişisel mesafe Mahrem mesafe E) Yakın mesafe 3. Aşağıdakilerden hangisi desteklenmiş kimlik yapısına sahip kuruluşlara en iyi örneklerden bir tanesidir? ( Sabancı Holding B) Toprak Holding Koç Holding Demirören Holding E) Cihan Holding 4. Onaylanmış kimlikler, hangi kimlik tiplerinin karışımından oluşmaktadır? Pozitif ve monalitik kimlik (B) Tekelci ve markalı kimlik Markalı ve ayna kimlik Tekelci ve pozitif kimlik E) Destekleyici ve tekelci 8. Aşağıdakilerden hangisi mekan kullanımında "dikdörtgen masa"nın iletişim özelliklerinden biri Otorite oyunlarının en çok oynandığı masalardır. B) Yükseklik liderlik duygusunu pekiştirir. ( Katılımın en fazla sağlandığı masalardır. Liderler masanın baş tarafına otururlar. E) Liderler sırtlarını boşluğu, pencere ya da kapıya vermezler. 9. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak masanın iletişim özelliğidir? Otorite oyunlarının en çok oynandığı masalardır. B) Görevlendir, fırça at, çabuk sonuç al. ( Statü azalır, iletişim artar Sonuca yönelik kısa toplantıların yapıldığı masalardır. E) Herkes oturduğu yere göre önem kazanır 10. İmajın oluşumunda en önemli etken hangisidir? Algı B) Beden dili İletişim Söylenti (E) İlk izlenim 5. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların dış hedef kitleleri arasında yer almaz? Basın B) Hükümet Eğitimciler Tedarikçiler (E) Sivil toplum örgütleri 11. Kişisel imaj deyince ilk akla gelen. ( Başkalarının zihnindeki görüntümüzdür. B) Kendi zihnimizdeki görüntümüzdür. Olmasını istediğimiz görüntümüzdür. Ailemizin zihnindeki görüntümüzdür. E) Dış görüntümüzdür. 6. Bir kuruluşun birbiriyle veya kuruluşla ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasına ne denir? Tekelci kimlik B) ( Marka kimlik E) Ayna kimlik Onaylanmış kimlik Pozitif kimlik Sayfa-9

8 İMAJ YÖNETİMİ 12. "..; profesyonel olmayan bir satış görevlisi, kötü karşılama, çevreye verilen bir zarar gibi kuruluşun içinde ya da dışında sergilenen davranışlara bağlı olarak kişilerin zihninde oluşan imajdır." Transfer İmaj B) Kurumsal İmaj Ayna imajı ( Negatif İmaj E) Pozitif İmaj 17. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel, konservatif sektörün giyim özelliklerinden biri Güven verici olmalıdır. B) Ciddi olmalıdır. Klasik ve belli bir giyim tarzı gerektirir. Koyu renk takım elbiseler ağırlıktadır. (E) Canlı renk ve desenler içeren bir stildedir. 13. "Kendimizi nasıl görmek ve başkalarına nasıl "göstermek" istediğimizi belirleyen, iki boyutlu imajımızdır." Aşağıdakilerden hangisi bu tanımı karşılar? Kişisel İmaj (B) İstenen İmaj Öz imaj Algılanan imaj E) Pozitif İmaj 14. "Gözlüklerin üstünden bakma" hangi mesajı verir? ( Aşağılama, büyüklük taslama, kısa süreli durgunluk B) İletişime açık, enerjik, sorunsuz Tehdit etme, saldırı, meydan okuma Olumsuzluk, iletişime kapalılık E) Şaşkınlık, kişiyi ya da söylediklerini onaylamama 15. "Kültürel etkinlikler, eş dost ve akrabaların tavsiyeleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, kitle iletişim araçları sayesinde elde edilen veriler, bireyin zihninde bir süzgeçten geçerek onu belirli bir tutuma yönlendirir." İmajın oluşumunda rol alan bu etken aşağıdakilerden hangisidir? Algı B) Yargılar İlk izlenim ( Bilgilenme düzeyi E) Olanak ve hizmetler 16. Ofis düzeni ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğru 18. Kurumsal imajı oluşturan unsurlar nelerdir? Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal etkileşim B) Kurumsal görünüm, kurumsal etkileşim ve kurumsal itibar ( Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış Kurumsal davranış, kurumsal itibar, kurumsal etkileşim E) Kurumsal davranış, kurumsal görünüm, kurumsal hizmet 19. Organizasyonun her yerde bir isim ve görsel unsur olarak kullanılmasına ne ad verilir? Polonotik Kimlik (B) Monolitik Kimlik Monalistik Kimlik Pomalistik Kimlik E) Markalı Kimlik 20. Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü önemli kılan işlevlerden bir tanesi Çalışanları motive etmek. B) Örgütün kişiliğini ve kimliğini tanımlar ve örgüt mensuplarının bu kimlikle tanımlanmasını sağlar. ( Her zaman yapısal değişimi kolaylaştırıcı bir rol oynar. Sürekli uyum sağlamaya elverişli yapıdaysa, örgütün varlığını sürdürmesini sağlar. E) Örgütte yer alan bireylerin hayatına anlam katıp onu zenginleştirebilir. Masanın üstünde çok özel eşya ve fotoğraf bulunmamalıdır. B) Oyuncak, biblo vs. olmamalıdır. Ofislerde koku yapan yemekler yememeliyiz. ( İş yeri ve ofis düzeni özgün olmalıdır. E) Masa her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Sayfa-10

9 SİYASAL İLETİŞİM SİYASAL İLETİŞİM 1. Siyasal iletişimin doğuşu, insanlık tarihindeki hangi siyasal gelişmeyle paralel kabul edilir? Yazının bulunuşu ve yazılı iletişim araçlarının gelişimi (B) Yöneten-yönetilen ayrımının ve buna dayalı iktidar ve egemenlik ilişkilerinin ortaya çıkışı Büyük topraklara hükmeden ilk imparatorlukların kuruluşu İlk parlamentoların ve siyasal partilerin ortaya çıkışı E) Uzun mesafeleri kısaltan ilk ulaşım araçlarının kullanılmaya başlanması 2. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklamın amaçlarından B) Kısa sürede seçmeni ikna etmek Geniş izleyici veya dinleyici kitlesine ulaşmak. Seçim tarihine yakın dönemlerde ağırlıklı olarak yayınlanması. Reklam ajanslarından faydalanmak (E) Televizyonları kampanyanın parçası haline getirmek 3. "Siyasal iletişim tüm iktidar biçimlerine cevap vermek üzere her dönemde var olmuştur". Yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Siyasal iletişimde temel amaç seçmeni ikna etmektir. B) Siyasal iletişimde önemli olan aday imajıdır. Seçimleri siyasal liderler kazanır. ( Seçmen avı tarih kadar eskidir, değişen tek şey ise tekniktir. E) Kitle iletişim araçları siyasal iletişimde önemli rol oynar. 5. Aşağıdakilerden hangisi propagandanın tekniklerinden birisi ( İkna etmek B) İsim takmak. Genellemeler yapmak. Simgeler kullanmak E) Kutuplaşma yaratmak 6. Lasswell ve Shannon&Weawer doğrusal iletişim modelindeki "neyi- ileti" olarak ifadelendirdiği iletişimsel öğe siyasal iletişim kampanya uygulamalarındaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Kampanya yönetimi B) Verici-kanal. Medya planlaması. ( Siyasi söylem-kampanya teması E) Slogan-mesaj 7. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklam ile ilgili yanlış bir yargıdır? Siyasi reklamlar, aracılığıyla geniş izleyici veya dinleyici kitlesine ulaşabilmektedir. (B) Siyasal reklam maliyetleri düşük olduğu için bütün siyasal aktörler tanıtımlarında rahatlıkla kullanabilir. Siyasi reklamların bir çok kitle iletişim araçlarında sık sık tekrar edilmesi etkili olmaktadır Siyasi reklamların en önemli özelliklerinden birisi de, büyük seçmen kitlelerini ikna etme konusunda uzmanlaşmış reklamcılara yaptırılmasına özen gösterilmektedir E) Genellikle seçim tarihine yakın dönemlerde ağırlıklı olarak yayınlanır. 4. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin öğesi olan "propagandanın" özelliklerinden Kasıtlı ve sistematik girişimlerin algıları şekillendirmeye çalışır B) İdrakı manipüle etmeye çalışarak davranışların yönlendirilmesidir ( Mutlaka önyargıdan beslenir ama her önyargı propagandadır. Bir düşünceyi ya da bir inancı tek taraflı bir şekilde ve sistemli bir biçimde yaygınlaştırarak yandaş sağlamayı amaçlar. E) Bir fikri yaymak, hedef kitleyi fikren kazanmak amaçlanır. 8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklamın amaçlarından Siyasal parti ya da adayın kamuoyunda isim yapması tanınması. (B) Bütün siyasal partilerin iktidara gelmelerinin sağlanması Seçmenlerin siyasal katılımının tevsik edilmesi Kamuoyunda tartışılması istenen temel meselelerin sorulması istenen soruların televizyon ve basın aracılığıyla tanıtılması ve gündeme getirilmesi E) Seçmenlerin siyasi konularda bilgilendirilmeleri. Sayfa-11

10 SİYASAL İLETİŞİM 9. Jaques Seguela'nın ANAP seçim kampanyasını yürütürken ANAP'a verdiği 10 altın öğütten birisi B) Seçimleri ideoloji değil, lider kazanır. Seçimlerde geçmiş için değil, gelecek için oy verilir Oy umut için verilir, program için değil Devlet adamı, ülkesinin yapısını yansıtmalı, bugünden yarını temsil etmelidir. (E) Seçim, siyasal olduğu kadar, psikolojik ekonomik ve sosyal bir olaydır. 10. Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran yönlerden birisi Siyasal pazarlamada satın alma faaliyeti seçim günü yapılırken geleneksel pazarlamada zamana yayılmıştır (B) Siyasal pazarlamada da geleneksel pazarlamada da satın alma zorunlu değildir. Siyasal pazarlamada satın alma sürecinin sonunda pişmanlık ve uzun dönemli maliyetler söz konusu iken, geleneksel pazarlamada satın alma sonrası yaşanan tatminsizliği giderme yolu bulunmaktadır. Geleneksel pazarlamada fiyat satın alma kararını belirleyer en önemli faktör iken, siyasal pazarlamada fiyat önemli değildir E) İki pazarlamada türün de araştırma elde edilen bulgular son derece önemlidir 13. Siyasal adayları, propagandacıları ve örgütü cesaretlendirmeye ve seçmenlerin o siyasi partiyi tercih etmelerinin doğru bir davranış olacağını anlatmaya yönelik olarak kullanılan siyasal reklamların işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ( Destekleme işlevi B) Tanıtım işlevi İkna etme işlevi Hatırlatma işlevi E) Propaganda işlevi 14. Başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı" cümlesiyle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Meşruluk B) Propaganda İdeoloji Kamuoyu (E) İktidar 15. Söylemlerin kültürel ideallerin (hür teşebbüs-dürüstlükadalet-kalkınma-hoşgörü vb.) dile getirildiği ve inandırıcılık sağlamak için kahramanlar ve kötü tasvirler yapan reklam siyasal reklam türü aşağıdakilerden hangisidir? İdeolojik reklam B) Pozitif reklam ( Simgesel reklam Rekabet edici reklam E) Hatırlatıcı reklam 11. Doğrudan değil dolaylı olarak siyasal yönlendirme yapan reklamlara ne ad verilir? ( Gizli siyasal reklam. B) Pozitif siyasal reklam Negatif siyasal reklam Partizan siyasal reklam. E) İnteraktif reklam 12. Aşağıdakilerden hangisi siyasal reklam türüne örnek olarak verilemez? B) Gizli siyasal reklam. Pozitif siyasal reklam Negatif siyasal reklam Partizan siyasal reklam. (E) Gazete reklamları 16. Aşağıdaki seçmen davranışı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Seçmen davranışı ile ilgili ilk çalışmalar 1910 yılında başlamıştır B) Seçmen davranışı ile ilgili ilk sistemli araştırmalar 1913 te Andre Siegfried tarafından yapılmıştır Seçmenler geçmişi değerlendirerek oy verme davranışında bulunabilirler ( Partiyle özdeşleşme seçmen davranışı belirleyen en önemli yaklaşımdır E) Seçmen davranışlarını inceleyen bütün yaklaşımlar kişisel oy verme ve tercihini etkileyen ana faktörleri bulmak adına çalışmalar yapmışlardır. 17. Yaşanılan coğrafi bölgenin, mensup olunan grubun ve dinin, oy verme ve seçmen davranışlarındaki etkisini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım ( Sosyololojik yaklaşım Aday-lider imajı yaklaşımı E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. Sayfa-12

11 SİYASAL İLETİŞİM 18. Bir seçmenin sahip olduğu sosyo-ekonomik durumuna göre oy verme davranışı inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ( Sosyolojik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım Ekonomik yaklaşım Rasyonel yaklaşım E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. 19. Seçmenlerin kendi oylarıyla ilgili politik bilgilere araçsal yaklaştığını ifade ederek açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Sosyolojik yaklaşım B) Psikolojik yaklaşım ( Rasyonel yaklaşım Partiyle özdeşleşme yaklaşımı E) Geçmişe göre oy verme yaklaşımı. 20. Seçmenlerin ikna edilmesinde, rakip parti veya adayların seçimi kazanması durumunda ülkenin kötüye gideceğini, insanların temel hak ve özgürlüklerini kaybedeceği konusunda mesajlar vererek seçmeni ikna etme stratejisine ne ad verilir? İdeolojik yaklaşım (B) Korku çekiciliği Kapıyı aralama tekniği Araçsal teknik E) Propaganda tekniği Sayfa-13

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Dijital Pazarlama Planı

Dijital Pazarlama Planı 2015 için güncellendi 2015 Dijital Pazarlama Planı Değişen pazarlama kurallarını yakından takip eden markalar, internet pazarlama çabalarını kalıcı kılmak ve elde ettikleri sonuçları takip etmek için uğraşmaktadır.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Kariyer ve Profesyonel Ağlar

Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. Bir yere çıkan, bir yere gelen anlamına gelmektedir. Bir meslekte çalışma ve zamanla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıktır.

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. 0 El Kitabı Hakkında Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin bilinciyle, tüm paydaşlarımıza

Detaylı