SiYASET BiLiMCiLER HANGi iktisat DERGiLERiNi OKUMALI?*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SiYASET BiLiMCiLER HANGi iktisat DERGiLERiNi OKUMALI?*"

Transkript

1 EKONOMIK YAKLAŞlM SiYASET BiLiMCiLER HANGi iktisat DERGiLERiNi OKUMALI?* /. GiRiŞ 113 Bruno S. Frey ve Angel Sema** Çeviren: M. Naci Sevkal*** Kişinin başka bir disiplinin dergisini okumaya ilgisi, güttüğü amaca bağlıdır. Bazı akademisyenler genel iktisat hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler: İncelenen sorunlar nelerdir? Hangi teknikler kullanılır? Günümüzün başlıca iktisat teorileri nelerdir? Hangi sonuçlar elde edilmektedir? Bu amaçlara uygun iktisat dergileri IL bölümde tartışılmaktadır. Bir grup siyaset bilimci ise iktisat politikası, mikro ve makro iktisadi sorunlara pratik çözüm önerileri ile ilgili konularda daha fazla bilgilenme amacındadır. Bu konuyla ilgili dergiler III. bölümde incelenmektedir. Bir başka grup da hala siyaset bilimi ve iktisat arasında köprü kurmaya ilgi duymaktadır. Bunlar, iktisatta kullanılan yöntembilim (metodoloji), iktisatın diğer düşünce biçimleri ve sosyoloji, hukuk, psikoloji gibi komşu disiplinlerle ilişkisi üzerinde geniş bilgi edinmek isterler. Bu grup ayrıca, siyaset bilimi ve iktisatın içeriklerini bütünleştirme çabası gösterebilir. Söz konusu amaca uygun iktisat dergileri de IV. bölümde gözden geçirilmektedir. Sonuç bölümünde ise, özellikle zamanı son derece kısıtlı olanların hangi iktisat dergilerini okuyabileceklerine ilişkin kişisel öneriler yer almaktadır. ll. GENEL iktisat DERGiLERi A. Yerleşik Modern iktisat Özellikle 'ciddi', yani hakemli ve en prestijli dergiler söz konusu olduğunda, iktisatçı olmayan pek çok kişi, çok sayıda iktisatçı gibi, iktisat literatürünün gizemli ve erişilemez olduğu düşüncesindedil Bu, yalnızca bir ölçüde iktisatın kendine özgü dili nedeniyledir, çünkü diğer sosyal bilimlerde de jargon kullanılmaktadır. Daha da önemli bir nokta, yüksek akademik niteliği neyin oluşturduğu konusunda iktisatçıların büyük ölçüde uzlaşmalarıdır. 'İyi' iktisatın soyut ve model ağırlıklı olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce, mate- * B.S. Frey anda Serna, 'What Economic Journals Should Political Scientists Read?', Political Studies, 43 (1995), ** Iris Bohnet, lsabelle Busenhart ve Reiner Eichenberger'in yararlı önerilerine müteşekkiriz. *** Arş. Gör., D.E.Ü., I.I.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, sayı 21, Yaz 1996

2 114 M. Naci Sevkal matiksel biçimselciliğe doğrudan prim vermektedir. Görgül (amprik) ilişki ikincil önemdedir. Sorulan sorular, 'şu ya da bu varsayım X teorisi ile uyumlu mu' türünden çoğunlukla teorik konularla ilişkilidir. Gerçek yaşamın sorunları, önde gelen dergilerde yazan pek çok iktisatçının ilgi alanı içinde değildir. Bu yüzden, makro iktisattaki 'inanılırlık', 'itibar' ya da 'zaman tutarsızlığı' kavramları veya endüstriyel örgütlenmenin makro iktisat dalındaki yaygın oyun teorisi kullanımı gibi teori güdümlü hevesler gözlenebilir'. Soyut teoriye dönük bu güçlü yönelim, akademik iktisatçıların belli tarihsel ve kurumsal durumlarla ilişkili araştırmalar yerine, uygulanabilirlikten kopma pahasına tüm zaman ve mekanlarda geçerli çalışınalardan yana olan genel eğilimlerine bağlanabilir 2. 'İyi' iktisat tanımının olumsuz sonuçlarından biri de iktisat disiplini dışındakilerin, belli bir araştırma konusunun neden seçildiğini ve seçilen konuda neden yüksek düzeyde biçimselcilik kullanıldığını anlamakta güçlük çekmeleridir. Econometrica ve Journal of Economic Theory (JET) söz konusu alanda uçta yer alan dergilerdir. Bu dergilerin akademik iktisatçılar nezdinde prestijleri çok yüksektir. Fakat genel iktisat üzerine bilgilenınek isteyen siyaset bilimcilere hemen hiç birşey ifade etmemektedirler. 1960'larda, Angio-Sakson dünyasında yarım düzine kadar önemli iktisat dergisi bulunmaktaydı. Bunlardan American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Review of Economics and Statistics gibi A.B.D.'nde yayınlanan ve Kraliyet İktisat Derneği (Royal Economic Society) tarafından İngiltere'de yayınlanan E conomic Journal hala önde gelen dergiler arasında sayılmaktadır3. Günümüzde çok sayıda iktisat dergisi vardır. Gerçekten de hiç kimsenin tüm bu dergileri değil okuması, göz atması dahi olanaksızdır. Journal of Economic Literature'da yayınlanan özetierin anlaşılması bile uzun uğraş ve zaman gerektirir. Son on iki yılda, iktisatçıların giderek belli alanlarda uzmanlaşması, Journal of Regulatory Economics, Journal of Futures Markets ve Marine Resource Economics gibi daha dar alanlara yönelik dergilerin yayınianmasına yol açmıştır. B. Değişik Görüşler Siyaset bilim ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında iktisat, genellikle 'neoklasik' olarak adlandırılan hakim bir yöntembilime sahiptir. Neoklasik iktisatın temel ilkelerinde, tüm dünyada, özellikle de Angio-Sakson ülkelerinde akademik iktisatçılar arasında uzlaşma vardıı-4. Neoklasik iktisat, bireylerin akılcı ve tamamiyle bencilce hareket ettikleri görüşüne dayanır. Bireylerin davranışlarını etkileyen çeşitli güçler, gözlenen ve algılanan dengeler olarak çözümlenebilir. İyi işleyen piyasalar ya da fıyat sistemi etkin kaynak dağılımını sağlar. Bununla birlikte, iktisatçılar arasında, belki de dışarıdan bakan bir gözlemcinin pek gözüne çarpmayan önemli farklılıklar vardır. Bunun bir örneği, kısıtlı kaynakları veri a lan toplumsal refah fonksiyonunu maksimize ederek, istenen vergi yapısını ve oranlarını türeten 'optimum vergilendirme' teorisidir. Bu yaklaşım, vergi düzenlemesi ve politika koordinasyonunu, toplum yararını artırma aracı olarak destekleme eğilimindedir. Journal of Public Economics, söz konusu görüşü savunan dergilerin önde gelenlerindendir. Buna karşılık, 'ekonomi politik' ya da 'kamu tercihi' görüşü, devletin yurttaşları sömürmek için vergileri kullandığım varsayar. Bu eğilimi sınırlamak için, siyasi karar alıcılar arasında rekabet ortamı

3 EKONOMIK YAKLAŞlM 115 oluşturulması ve ne vergilerin ne de iktisat politikalarının düzenlenmemesi gerektiğini savunur. Bu görüşü destekleyen en kavda değer dergiler Journal of Political Economy ve Public Choice 'dır. İktisatta ortodoks olmayan görüşler de vardır, fakat bunlar genellikle uçlarda yer alırlar. Şu sırada tamamen marjinalleşmiş olan Review of Radical Political Economics'de bu türden marksist iktisat savunulmaktadır. Günümüzde insanın akılcı, maksimize edici ve bencil olduğu görüşünün dışında bakış açılarına (bkz. Journal of Socia-Economics) ya da iktisatın 'insancıl' yanını vurgulayan yaklaşırnlara (Journal of Social Issues) daha fazla ilgi gösterilmektedir. Ortodoks olmayan görüşlere açık olan ve belli bir yöntembilim veya bakış açısını savunmayan bir başka dergi ise Kyklos'dur. Bu dergi gerçek yaşamın sorunları ile ilgili kolay okunabilir makaleler sunmaya çalışmaktadır. İktisat dergileri, fen bilimlerinin ölçütlerini uygulama çabalarına karşın, değişik siyasi görüşleri yansıtmaktadırlar. Çoğunluk, eğilimini gizlemekte veya farkında olmadan savunmaktadır. Bazıları ise belli bir siyasi görüşün aktif olarak propagandasını yapmaktadır. Sağ kanatta serbest piyasacılar yer almaktadır. Bunlar 1970'lerde küçük ve ortodoks olmayan bir azınlık iken, 1980'lerde daha etkili olmuşlardır, fakat 1990'larda önemlerini yitirmiş görünmektedirler. Serbest piyasacı dergilere A.B.D.'nde Cato Journal örnek gösterilebilir. İngiltere'de ise İktisadi işler Enstitüsü (Institute of Economic Affairs, IEA) ile bağlantılı Economic Affairs, çok tartışılan güncel politika konuları ile ilgili makalelere yer veren popüler fakat aynı zamanda saygın bir dergidir. Soldaysa 'Keynezyen bakış açısı'nı destekleyen müdahaleci iktisat okulu vardır. Bu görüşe göre, piyasalar esas itibariyle istikrarsızdırlar, devlet tam istihdamı ve iktisadi büyürneyi güvence altına almak için piyasalara müdahale etmelidir. A.B.D.'nde Journal of Post Keynesian Economics, İngiltere'de de Ricardo ve Sraffa'nın iktisadi görüşleri ile köprü kurulmasını destekleyen Cambridge Journal of Economics bu okulun savunucusudurlar. C. Çok Saytdaki Dergi Arasmda Nastf Seçim Yaptfma!t? İktisat dergilerinin sayısının büyük ölçüde artması ve giderek yaygınlaşan uzmanlaşma, başka yerde yayınlanan makalelerin özünü aktaran dergilerin kurulmasına yol açmıştır. Öncü bir rol üstlenen yaklaşık üyeli Amerikan İktisat Derneği (American Economic Association, AEA), iktisat alanındaki en büyük mesleki örgütlenmedir. Journal of Economic Literature ise 'dergiler üzerine bir dergi' dir. Journal of Economic Literature, alanında ünlü akademisyenlerin ayrıntılı incelemelerine, kitap eleştirilerine, yüzlerce derginin içeriklerine (Mevcut dergilerin ancak bir bölümünü kapsamakla birlikte, İngilizceden başka dillerde yayınlanan dergilere de yer vermektedir), çok sayıda makale özetine sayfa ayırmaktadır. Journal of Economic Literature'de makaleler dergi adına, yazar adına ve daha da önemlisi konuya göre sıralanmaktadır 5. Amerikan İktisat Derneğinin yayınladığı dergi Journal of Economic Perspectives'dir. Bu dergi, genel olarak iktisattaki gelişmeleri izlemek isteyen, konunun uzmanı olmayan akademisyenler için yayınlanmaktadır. Journal of Economic Perspectives uygulanan politikalara ilişkin toplantı bildirilerine (çoğunlukla A.B.D. ile ilgili), mevcut teoriye karşıt yeni teorik gelişmeleri içeren makalelere (örneğin 'davranış

4 116 M. Naci Sevkal tutarsızlıkları' üzerine Richard Thaler'in son çalışması gibi) yer vermektedir. Varolan iktisat öğretiminin üniversiteler dışında çalışmak isteyenlere yararlı olup olmadığı gibi iktisatçılık mesleğine ilişkin konular da ele alınmaktadır. Ayrıca, daha geniş bilgi edinmek isteyenler için okuma önerileri bulunmaktadır. Bu alandaki diğer çabalar fazla dikkat çekmemektedir. Örneğin Journal of Economic Surveys, belki tanınmış akademisyenlere nadiren yer verdiğinden, pek fazla ilgi toplamamaktadır. Gelişmeleri izlemenin bir diğer yolu da önemli iktisat toplantılarının bildirilerini okumaktır. Bunların en önemlisi, American Economic Review'nun Mayıs sayısında yayınlanan Amerikan İktisat Derneğinin toplantı bildirileridir. 25 civarında tartışma grubu çok çeşitli konuları ele almaktadır ve bildiriler (5-7 sayfayla sınırlanmasının da katkısıyla) genellikle anlaşılırdır. Amerikan İktisat Derneğinden çok daha küçük olan Avrupa İktisat Derneğinin (European Economic Association) yayınladığı bildiriler ise güncel konu ve politikalarla daha az ilgili, soyut ve diğer iktisat dergilerinde yayınlanan makalelerden pek farklı değildir. lll. GÜNCEL VE POLiTiKA AGIRLIKLI iktisat Doğrudan güncel sorunlarla ilgilenmek için çaba gösteren çeşitli dergiler vardır. Brookings Papers on Economic Activity, Washington'daki Brookings Enstitüsünün yayınladığı biraz ortodoks fakat son derece yetkin bir dergidir. (Amerikan) Batı İktisat Derneği (Western Economic Association), normal akademik dergisine (Academic Inquiry) ek olarak, yöneticiler için iktisadi analizleri içeren Contemporary Policy /ssues'u yayınlamaktadır. A merika bağlamında daha az ortodoks, daha canlı ve gazete benzeri Challenge tamamıyla olmasa da büyük ölçüde Amerikan politika konularıyla ilgilenmektedir. Daha geniş kapsamlı ve gerçekten sosyal bilimler ağırlıklı Public lnterest'de ünlü iktisatçılarca yazılmış iyi makaleler yayınlamaktadır. Avrupa' da, şu sıralar Avrupa İktisat Derneği ile işbirliğine giden Economic Policy, bu ilişkinin de yardımıyla daha önem kazanabilir. Yine Avrupa dergilerinden The Economist'in, akademik olma iddiasına sahip bulunmamasına karşın makalelerinde mükemmel bir iktisadi mantık vardır. İktisadi teorideki son gelişmeleri içeren, yalın bir biçimde kaleme alınmış yazılarada sıkça yer vermektedir. The Economist'in ayrıca uluslararası mali piyasalar gibi önemli güncel iktisadi ve siyasi konularla ilgili özel bölümleri vardır. IV. iktisat VE SiYASET BiLiMi ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURMAK A. 'Emperyalist' iktisadi Yöntembilim İktisat ve siyaset bilimi arasındaki mevcut kopukluğu gidermenin bir yolu, genel toplumsal konulara iktisadi bir yaklaşım uygulamaktır. Her ikisi de Nobel iktisat ödüllü Gary Becker 6 ve George Stigler 7 bu yöntem ile yakından ilgildir. "Disiplinlerarası' nitelik, içe-

5 EKONOMIK YAKLAŞlM rikleri bütünleştirerek fakat aynı zamanda iktisatta genel olarak kullanılan akılcı yöntembilimsel bireyciliğe bağlı kalınarak başarılmaktadır 8. Bu yaklaşım pek çok alanda uygulanmıştır (örneğin eğitim, aile, suç, spor, din ve sanat) 9 fakat en önemli uygulama alanı politikadır. Bu dal genellikle 'Politikanın İktisadi Teorisi' veya 'Yeni Ekonomi Politik' ve Amerika' da yaygınlaşan biçimiyle 'Kamu tercihi' olarak adlandırılmaktadır. Katkıda bulunanların en önemlileri, Nobel ödüilü Kenneth Arrow ve James Buchanan'dır. Bu alandaki en iyi makaleler Journal of Political Economy, American Economic Review veya Economic lnquiry gibi 'normal' iktisat dergilerinde, nadiren de Economic Journal ya da Quarterly Journal of Economics'de yayınlanmaktadır. Yaklaşımın bayraktan ise Public Choice'dur. Yeni kurulmuş dergiler arasında European Journal of Political Economy, Constitutional Political Economy (politikanın kurailarının belirlenmesine yönelik), Economics and Politics (katı biçimde neoklasik yaklaşıma bağlı) ve Economia delle Scelte Pubbliche/Journal of Public Finance and Public C ho ice (İtalya' da yayınianmaktadır ama makalelerin çoğu İngilizcedir) sayılabilir. Bu dergiler, başta akılcı seçim yaklaşımının cazibesine kapılanlar olmak üzere, siyaset bilimcileri yakından ilgilendirmektedir. Modern ekonomi politik df gilerinde yayınlanan makalelerin önemli bir bölümü, siyaset bilimciler tarafından yaz maktadır. Fakat yazarın iktisatçı mı yoksa siyaset bilimci mi olduğunu makaleye bakara,, anlamak mümkün değildir. Bu açıdan bütünleşme başarılıdır denilebilir. Tüm bunlarla yakından ilişkili ve siyaset bilimcileri aynı ölçüde ilgilendiren bir başka alan da 'Kurumsal İktisat' tır. Kurumsal İktisat, 'Mülkiyet Hakları Teorisi', 'İşlem Maliyetleri İktisatı' ve 'Yeni İktisadi Tarih' gibi alt disiplinleri kapsamaktadır. Nobel ödüilü iktisatçılar Ronald Coase, Douglass North ve Robert Fogel, varolan mikroiktisatı bir tek kurumun yani fiyat sisteminin kısıtlamasından öteye taşımaya çalışmaktadırlar. Bu konuda uzmanlaşan dergiler Journal of Institutional and Theoretical Economics ve Journal of Law, Economics and Organization' dır. B. iktisat ve ilgili Alanlar Siyaset bilimi, iktisatla ilgilenen tek sosyal bilim dalı değildir. Siyaset bilimcilerin ilgi duyduğu başka alanlarda da benzer gelişmeler gözlenebilmektedir. Hukukta iktisadi yaklaşım, Atiantik'in iki yakasında görülmektedir. A.B.D.'nde Journal of Law and Economics ve International Review of Law and Economics hukuki konularm iktisadi bakış açısıyla incelendiği makaleler yayınlamaktadır (örneğin borçlar hukuku gibi). Benzer bir bakış açısı, yeni kurulan European Journal of Law and Economics tarafından da benimsenecek gibi görünmektedir. Sosyolojide de akılcı seçim yaklaşımını savunan ve eleştirel biçimde tartışan güçlü bir akım vardır. Bu alanda önce gelen dergi Rationality and Society'dir. Avrupa' da ise Analyse und Kritik bir ölçüde aynı çizgiyi sürdürmektedir. Benzer bir gelişme, önceden psikologların çalışma alanına giren fakat günümüzde iktisatçılarca da incelenen konularda da gözlenebilir. The Journal of Economic Behavior and Organization, dürüstlük kavramı, davranış tutarsızhkları gibi konularla ilgili makalelere yer vermektedir. Özeilikle Journal of Economic Psychology' de görüleceği üzere, bu konu Avrupalıların Amerikalılardan daha etkin olduğu bir kaç disiplinlerarası alandan biridir. 117

6 118 V. SONUÇ M. Naci Sevkal Bu makalede, siyaset bilimcileri ilgilendiren çok sayıda iktisat dergisi ele alınmıştır. Hiç kimsenin tüm bu dergileri izlemesi mümkün değildir. Zaten hepimiz zaman ve döküman kısıtlaması altındayız. Bu nedenle incelememizi, bize göre genel siyaset bilimcileri en çok ilgilendirebilecek kişisel önerilerle bitiriyoruz. iktisatçıların düşünce gelişimini iyi bir biçimde yansıtması açısından, Journal of Economic Perspectives (yılda dört kez yayınlanmaktadır) ve American Economic Review'nun Papers and Proceedings sayısını (her yıl mayıs ayında yayınlanmaktadır) öneririz. İktisat politikası içinse Brookings Papers on E conomic Activity ve bir de The Economist' i önereceğiz. Daha geniş bir perspektif sunan ve ortodoks olmayan makaleler için de Kyklos iyi bir seçim olabilir 10. Modern ekonomi politik konusunda da önerimiz Public C ho ice' dur.

7 EKONOMIK YAKLAŞlM 119 NOTLAR 1 Bkz. F.M. Fisher'in, Oligopolistik Davranışı Açıklamada Oyun Teorisi Kullanımına Karşı Getirdiği Sert Eleştiri, 'Games Economists Play: A Non-cooperative View' ('iktisatçıların Oynadıkları Oyunlar: işbirliğine Dayanmayan Bir Görüş'), Rand Journal l!{economics, 20(1989), Bkz. D.C. Calander ve A. Klamer, 'The Making of An Economist' ('İktsatçının Başarısı'), Journal ofeconomic Perspectives, 1 (1987), ; B.S. Frey ve R. Eichenberger, 'Economics and Economists: A European Perspective' ('İktisat ve İktisatçılar: Avrupa Perspektifi'), American Economic Review, 82(1992), ; B.S. Frey ver. Eichenberger, 'American and European Economists' Research, Teaching, Advising and Opinions' ('Amerikalı ve Avrupalı İktisatçılar': Araştırma, Öğretim, Danışmanlık ve Düşünceler'), Journal of Economic Perspectives, 7 (1993), İktisat dergilerinin niteliklerine ilişkin bir literatür vardır. Okuyucuların öznel değerlendirmeleri için bkz. R. G. Hawkings, L. S. Ritter ve I. W alter, 'What Econornists Think of Their Journals' ('İktisatçılar Dergileri Hakkında Ne Düşünrnektedirler'), Journal l!f'political Economy, 81(1973), ; S. Kagan ve K. W. Leeson, 'Major Jourııals in Economics: A U ser Study' ('Başlıca İktisat Dergileri: Bir Okuyucu Araştırması'), Journal of' Economic Literature, 16(1987), Alıntı Ölçütüne Göre Nesnel Bir Değerlendirme için bkz. W.C. Bush, P.W. Hamelman ve R.J. Staaf, 'A Quality index For Economic Jourııals' ('İktisat Dergilerinin Nitelik indeksi'), Review of Economics and Statistics, 56(1974), iktisatçılar arasındaki fikir birliği görgül olarak incelenmiştir. Bkz. A.B.D. için, J.R. Kearl, C.L. Pope, G.C. Whiting ve L.T. Wimmer, 'a Confusion of Economists' ('iktisatçıların Şaşkınlığı'), American Economic Review, 69(1979), ve R.M.Alston, J.R.Kearl ve M.B. Vaughan, 'Is There A Cansensus AmongEconomistsin The 1990's?' ('1990'\arda iktisatçılar Arasında Uzlaşma Var Mı?'), American Economic Review, 82(1992), 203-9; İngiltere için M. Ricketts ve E. Shoesmith, 'British Economic Opinion: Positive Science or Normative Judgement?' ('İngiliz İktisadi Düşüncesi: PozitifBilim Mi Yoksa NormatİfYargı Mı?', American Economic Review, 82(1992), 210-5; Kanada için W. Black ve M. Walker, 'Entropy in Canadian Economics Profession: Sampling Cansensus On The Major İssues' ('Kanada iktisatçılık Mesleğinde Entropi: Başlıca Konularda Uzlaşmanın Örneklenmesi'), Canadian Public Policy, 14(1988), ; Avusturya, Fransa, Almanya ve İsviçre için B.S.Frey, W.W. Pommerehne, F. Schneider ve G.Gilbert, 'Consensus and Dissension Among Economists: An Empirical Enquiry' ('İktisatçılar Arasında Uzlaşma ve Çatışma: Görgül Bir İnceleme), American Economic Review, 74(1984), ve W.W.Pommerehne, F. Schneider, G.Gilbert ve B.Frey, 'Concordia Discors: Or: What Do Econornists Think?' ('Concordia Discors Ya Da iktisatçılar Ne Düşünür?'), Theory and Decision, 16(1984), 'dan günümüze kadar yayınlanmış Journal r>f'economic Literature, Cd-rom ve on-line olarak mevcuttur (Econlit, Cd-rom by Silver Platter; Economic Literature Index, Dialog File 139), iktisatçıların Alıntıları Social Science Citation Index' de yer almaktadır. 6 - Bkz. G.S.Becker, The Economic Approach To Human Behavior (İnsan Davranışına İktisadi Yaklaşım),Chicago, Chicago University Press, Bkz. G.J.Stigler, 'Economics-the İmperial Science?' ('İktisat-imparatorluk Bilimi Mi?'), Scandinavian Journal r!f'economics, 86(1984), Bkz. J. Hirshleifer, 'The Expanding Domain of Economics' ('İktisatın Genişleyen Etki Alanı'), American Economic Review, 85 (1985), Bkz. B.S.Frey, Economics asa Science f!f'human Behaviour: Towards A New Social Science Paradigm (insan Davranış Bilimi Olarak iktisat: Yeni Bir Sosyal Bilim Paradigmasına Doğru) Dordrecht, Kluwer, Yazarlardan ilkinin Kyklos'un editörlerinden olduğunu belirtmek isteriz. "

8 120 M. Naci Sevkal Abstract What Economic Journals Should Political Scientists Read? The authors in this article try to introduce to the economic journa!s well known relevant to the political scientists. They recommend the Journal of Economic Perspectives and the Papers and Proceedings issue of the American Economic Review for the following of the economic thougth's evolution. For the economy policy their recommendation are Brooking Papers on E conomic Activity and The Economist. They also delineate the journal of Public Choice for the modern approach to the political economy, and the Kyklos for the unorthodox papers.