APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ D 03/2006

2

3 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden, uzun süreli veya ani voltaj düşüşü ve yükselişlerinden koruyan yüksek performanslõ bir kesintisiz güç kaynağõdõr (KGK). KGK, şebeke hattõndaki küçük dalgalanmalarõ filtreler ve elektronik ekipmanõ şebekeden izole ederek büyük dalgalanmalara karşõ korur. KGK, aküsü tamamen boşalana veya şebeke gücü güvenli düzeylere geri dönene kadar dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar. MONTAJ KGK montajõndan önce, Güvenlik Kõlavuzunu okuyun. Ambalajõn Açõlmasõ Elinize geçtiğinde KGK yõ inceleyin. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve bayiinize bildirin. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlüdür; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden çõkarõn. Ambalajõn içeriğini denetleyin:! KGK (akü birimleri bağlõ değilken)! Ön kapak! Yazõlõ kaynaklar:! Ürün belgeleri, Güvenli Kullanõm Kõlavuzu, ve Garanti Bilgileri! Smart-UPS RT Kullanõm Kõlavuzu CD! Yazõlõm CD! Seri Bağlantõ Kablosu! 3000 VA XLI modeller: üç adet çõkõş güç kablosu, iki adet giriş güç kablosu! 5000/6000 VA XLI modeller: altõ adet çõkõş güç kablosu, Ağ Yönetim Kartõ Ürün Bilgisi Teknik Özellikler SICAKLIK KULLANIM DEPOLAMA MAKSİMUM YÜKSEKLİK KULLANIM DEPOLAMA 32 ila 104 F (0 ila 40 C) 5 ila 113 F (-15 ila 45 C) KGK aküsünü her altõ ayda bir doldurun 10,000 ft (3,000 m) 50,000 ft (15,240 m) Bu ünite yalnõzca bina içi kullanõm için tasarlanmõştõr. Bu ağõrlõğõ taşõyabilecek sağlam bir yer seçin. KGK yõ belirtilen sõnõrlarõn dõşõndaki sõcaklõk ve nem koşullarõnda veya aşõrõ tozlu yerlerde çalõştõrmayõn. KGK'nõn öndeki ve arkadaki hava tahliyelerinin tõkanmamasõnõ sağlayõnõz. NEM AĞIRLIK KGK AMBALAJLI KGK AĞIRLIĞI 0 to 95% bağõl nem 120 lbs (55 kg) 140 lbs (64 kg) 1

4 KGK Elektrik Tertibatõ ve Bağlantõsõ SADECE 5000/6000 VA XLI MODELLER: DOĞRUDAN BAĞLANTI TALİMATLARI Elektrik bağlantõlarõ kalifiye bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Yüksek manyetik nitelikli 30/32 A şebeke devre kesicisi monte edin. Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. #10 AWG kalõnlõkta (5 mm 2 ) tel kullanõn. 1. Şebeke devre kesicisini kapatõn. 2. Giriş erişim panolarõnõ sökün. 3. Yuvarlak deliği kapatan parçayõ çõkarõn. 4. #10 AWG kalõnlõktaki (5 mm 2 ) erişim panelinden geçirin ve uç bağlantõ bloğuna bağlayõn (Yeşil: Toprak, Kahverengi: Canlõ, Mavi: Nötr). Uygun bir gerilim önleme parçasõ kullanõn (dahil edilmemiştir). 5. Şebeke devre kesicisini açõn. 6. Hat voltajlarõnõ kontrol edin. 7. Erişim panelini takõn. 2

5 AKÜ BİRİMLERİNİN BAĞLANMASI VE ÖN KAPAĞIN TAKILMASI "! # $ % 3

6 TEMEL BAĞLANTI PARÇALARI seri iletişim KGK ile birlikte, güç denetleme yazõlõmõ ve arabirim takõmlarõ kullanõlabilir. Sadece, APC tarafõndan sağlanmõş veya onaylanmõş arabirim takõmlarõnõ kullanõn. Başka herhangi bir seri arabirim kablosu KGK konektörüne uymayacaktõr. normal bypass Manuel baypas, kullanõcõnõn bağlõ ekipmanlarõ elle baypas konumuna getirmesine olanak tanõr. Acil Kapatma (AK) terminali, kullanõcõnõn KGK yõ merkezi AK sistemine bağlamasõna olanak tanõr. AK terminali TVSS Vidasõ harici akü birimi bağlantõsõ 5000/6000 VA XLI modeller: Bu KGK da, telefon ve ağ hattõ koruyucularõnda bulunanlar gibi aşõrõ voltajdan koruma cihazlarõnõn toprak bağlantõ ucunun bağlanmasõ için bir geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ bulunur. Topraklama kablosunu bağlarken, KGK nõn şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. İsteğe bağlõ harici akü gruplarõ, elektrik kesintisi sõrasõnda daha uzun çalõşma süresi sağlar. Bu üniteler maksimum on adet harici akü birimini destekleyebilir. Harici akü paketindeki bilgileri edinmek için, sitesini ziyaret edin. SURT192XLBP. IEC 320-C19 IEC 320-C13 Her giriş Her giriş için için 16 A 16 A çõkõş devre kesicileri 3000/5000/6000 VA XLJ/XLT/XLTW modeller: L V 20 A x 2 çõkõş devre kesicisi Şalter yoktur L V 30 A x 2 4

7 KGK YA GÜÇ VE EKİPMAN BAĞLANMASI 1. Ekipmanõ KGK ya bağlayõn (XLJ/XLT/XLTW modelerinde kablo dahil edilmemiştir). 2. Uzatma kablosu kullanmaktan kaçõnõn VA XLJ/XLT/XLTW/XLI ve 5000/6000VA XLJ/XLT/XLTW modeller: Bir elektrik kablosu kullanarak KGK yõ sadece iki kutuplu, üç telli, topraklõ bir prize takõn. 5000/6000 VA XLJ ve 6000 VA XLT modelleri: Kalifiye bir elektrikçi tarafõndan tam akõma yükseltmek için elektrik fişini çõkartõn ve doğru güç paneline takõn. 3. Bağlõ tüm ekipmanlarõ açõn. KGK yõ ana AÇMA-KAPATMA şalteri olarak kullanabilmek için, bağlõ tüm ekipmanlarõn AÇIK olmasõ şarttõr. KGK açõlmadõkça ekipmanlar da açõlmayacaktõr. 4. KGK yõ açmak için ön panodaki düğmesine basõn. KGK şebeke akõmõna bağlandõğõnda aküsü şarj olur. İlk üç saatlik normal çalõşma sõrasõnda akü %90 kapasitesine şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj döneminde akünün tam destek süresini sağlamasõnõ beklemeyin. 5. Bilgisayarõnõza ek sistem güvenliği sağlamak için, PowerChute Business Edition Smart-UPS denetleme yazõlõmõnõ yükleyin. SEÇENEKLER Mevcut aksesuarlar için APC web sitesine başvurunuz. & & & & Harici Akü Grubu SURT192XLBP Ray Takõmõ SURTRK2 Yalõtõm Transformatörü Service Bypass Panel 5

8 ÇALIŞTIRMA Yük SMART-UPS RT ÖN EKRANI Akü Şarjõ Gösterge Online Aküden Çalõşma TANIM KGK şebekeden güç çekip çift dönüştürme uygulayarak takõlõ ekipmanlara güç sağlõyorsa hat üzerinde (online) göstergesi yanar. KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadõr. Bypass Arõza Aşõrõ Yük Bu LED, KGK baypas konumunda olduğu zaman yanar. Ünite baypas konumunda çalõştõğõnda, şebeke gücü doğrudan bağlõ ekipmanlara gönderilir. Ünitenin baypas konumunda çalõşmasõ dahili bir KGK arõzasõ, aşõrõ yüklenme durumu veya kullanõcõnõn aksesuar ya da manüel baypas anahtarõ aracõlõğõyla bir kumanda göndermesi sonucunda gerçekleşir. KGK baypas konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. KGK dahili bir arõza algõlamõştõr. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. Bir aşõrõ yükleme durumu mevcuttur. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Aküyü Değiştir Akünün bağlantõsõ kesilmiştir veya akü değiştirilmelidir. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Özellik Üniteyi Aç İŞLEV KGK yõ açmak için bu tuşa basõn. (Diğer işlevleri için aşağõya bakõn.) Üniteyi Kapat KGK yõ kapatmak için bu tuşa basõn. 6

9 Özellik Soğuk Başlatma Ünitenin Kendisini Denetlemesi İŞLEV Şebeke elektriği olmadõğõnda ve KGK kapalõ olduğunda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ çalõştõrmak için tuşuna basõn ve tuşu basõlõ tutun. KGK iki adet biip sesi verecektir. İkinci biip sesi sõrasõnda tuşu serbest bõrakõn. Otomatik: KGK açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ) kendisini denetler. KGK, denetleme sõrasõnda bağlõ ekipmanlarõ kõsa bir süre için aküyle çalõştõrõr. Manuel: Denetleme işlemini başlatmak için düğmesine birkaç saniye basõn. Şebeke Voltajõnõ Tanõlama KGK da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr. KGK yõ normal şebeke hattõna takõn. Bu prosedürün bir parçasõ olarak KGK kendi kendine test başlatõr. Kendi kendine test voltaj ekranõnõ etkilemez. Şebeke voltajõnõ gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için düğmesine sürekli basõn. Birkaç saniye sonra, ön panonun sağ tarafõndaki 5 LED li Akü Şarjõ göstergesi, girişteki şebeke voltajõnõ görüntüleyecektir. Voltaj değerleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK nõn üzerinde gösterilmemektedir). Gösterge, giriş voltajõnõn görüntülenen değerle bir sonraki daha büyük değer arasõnda olduğunu belirtir. Aküyle Çalõşma Eğer çalõşma gücü kesilirse KGK otomatik olarak akü ile çalõşmaya geçer. Aküyle çalõşõrken her 30 saniyede bir dört kez alarm çalar. Bu alarmõ susturmak için düğmesine basõn. Eğer çalõşma gücü gelmezse, KGK akü tamamen boşalana kadar bağlõ ekipmanlara güç sağlamaya devam eder. 2 dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda KGK sürekli bir biip sesi verir. Eğer PowerChute kullanõlmõyorsa, dosyalar manuel olarak kaydedilmeli ve KGK aküsü tamamen boşalmadan bilgisayar kapatõlmalõdõr. KGK aküsünün ömrü kullanõm ve ortama göre değişir. Akü ömür sürelei için sitesini ziyaret edin. 7

10 KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABİLİR SEÇENEKLER NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV FABRİKA AYARI KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER TANIM Otomatik Denetleme 14 günde bir (336 saat) Her 7 gün (168 saat), 14 gün (336 saat) Yalnõzca Başlatma Açõk, Kendini Denetimi olmaksõzõn Bu işlev, KGK nõn denetleme prosedürünü hangi aralõklarla çalõştõracağõnõ ayarlar. KGK Kimliği UPS_IDEN KGK yõ tanõmlamak üzere sekiz karaktere kadar Ağ yönetim amaçlarõ için KGK ya (sunucu adõ veya yeri gibi) benzersiz bir kimlik vermek amacõyla bu alanõ kullanabilirsiniz. Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi Kapanma Kipinden Çõkmak için Gereken Minimum Kapasite Hat Arõzasõnõn Ardõndan Alarm Gecikmesi Üretim Tarihi Akünün Değiştirildiği Tarih aa/gg/yy Yüzde 0 Yüzde 0, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 90 5 saniye gecikme 5 or 30 second delay At Low Battery Never Akü birimlerini değiştirdikten sonra bu tarihi iptal edin. Düşük akü seviyesi nedeniyle kapanma sonrasõ akü birimleri,bağlanan parçalara güç verilmeden önce doldurulur. Devam eden alarmlarõ susturur veya tüm alarmlarõ daimi olarak devreden çõkarõr. Kapanma Gecikmesi 20 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye KGK'nõn kapatma komutu almasõ ile kapatmanõn gerçekleşmesi arasõndaki süreyi ayarlayõn. Akü Şarjõ Az Uyarõsõnõn Süresi 2 dakika Yaklaşõk 2 dakikalõk akü ömrü kaldõğõnda, PowerChute yazõlõmõ otomatik olarak kendi kendine kapatma sağlar. 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 minutes İki dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda, ünite sürekli biip sesi verir. Eğer bilgisayarõn işletim sistemi kapanmak için daha uzun bir süre gerektiriyorsa, varsayõlan uyarõ süresini daha uzun bir değere ayarlayõn. Senkronize Açõlma Gecikmesi 0 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye KGK, şebeke akõmõnõn geri gelmesinden sonra açõlmadan önce belirli bir süre (örneğin, şube devresinde aşõrõ yüklenmeyi önlemek için) bekleyecektir. Yüksek Baypas Noktasõ Çõkõş voltaj ayarõnõn +%10 u +5%, +10%, +15%, +20% Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği maksimum voltaj. 8

11 NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV Alçak Baypas Noktasõ FABRİKA AYARI Çõkõş voltaj ayarõnõn -%30 u KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER TANIM -%15, -%20, -%25, -%30 Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği minimum voltaj. Çõkõş Voltajõ XLJ modelleri: 200 VAC XLT modelleri: 208 VAC XLJ modelleri: 200 VAC XLT modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC Kullanõcõya, açõkken KGK çõkõş voltajõnõ belirleme seçeniğini sunar. XLI modelleri: 230 VAC XLI modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC XLTW modelleri: 220 VAC XLT/XLTW modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC Çõkõş Frekansõ Otomatik 50 ± 3 Hz veya 60 ± 3 Hz 50 ± 3 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 0.1 Hz KGK nõn çõkõş frekansõnõ ayarlar. Mümkün olduğunda, çõkõş frekansõ giriş frekansõnõ izler. Akü Paketlerinin Sayõsõ 1 Bağlantõlõ Dahili Akü Paketlerinin Sayõsõ, (her pakette iki birim var) Tahmini çalõştõrma zamanõ doğru bir şekilde belirlemek için dahili ve harici bağlantõlõ akü paketlerinin sayõsõnõ tanõmlar. AK (ACİL KAPATMA) SEÇENEĞİNİN BAĞLANMASI Acil bir durumda, çõkõş gücü, AK ya bağlõ bir şalteri kapatmak suretiyle kesilebilir. AK seçeneğini bağlarken, tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. AK Şalteri AK şalteri, güçsüz şalterli devre kesicileriyle birlikte kullanõma olanak tanõmak için dahili olarak KGK dan güç alõr. AK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole edilmelidir. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi AK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Eğer devrenin standardõ tespit edilemiyorsa, bir kontak kapatma şalteri kullanõn. 9

12 KGK yõ AK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). KGK PARAMETRELERİNİN YAPILANDIRILMASI İÇİN UÇBİRİM KONUMU 3000 VA modelleri: Uç birim kipi menüyle çalõşan bir arabirim olup, KGK nõn gelişmiş düzeyde yapõlandõrõlmasõna olanak tanõr. Seri kabloyu, KGK nõn arkasõndaki seri iletişim konektörüne takõn. 1. Sonraki işlemleri kullanarakticari Basõmõ PowerChute'den ÇIKIŞ yapõn: Masaüstünden, Başlat (Start) => Ayarlar (Settings) => Denetim Masasõ (Control Panel) => İdari Araçlar (Administrative Tools) seçimlerini yapõn. APC PCBE Server ve APC PCBE Agent seçimlerini yapõn farenin sağ tuşunu tõklatõp, Stop u seçin. 2. Bir uç birim programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 3. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: ' saniyedeki bit sayõsõ ' veri biti (data bits) - 8 ' eşlik (parity) - yok (none) ' stop biti - 1 ' akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn 4. Harici akü paket sayõlarõnõ ayarlamaya bir örnek (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş terminal penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Uç birim konumunu başlatmak için ENTER tuşuna basõn. Komut istemlerini izleyerek aşağõdakileri uygulayõn: UPS Settings (KGK Ayarlarõ) üzerinde değişiklik yapmak için 1 e basõn. Harici akü grubu sayõsõnda değişiklik yapmak için e (veya E) tuşuna basõn. Dahili akü paketlerini kapsayan akü paket sayõlarõnõ girin: 1= Dahili akü birimi, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, etc.). ENTER tuşuna basõn. Komut istemlerini izleyin. 5. Terminal programõndan çõkõn. 10

13 5000/6000 VA modelleri: Uç birim kipi menüyle çalõşan bir arabirim olup, KGK nõn gelişmiş düzeyde yapõlandõrõlmasõna olanak tanõr. Seri kabloyu KGK'nõn arkasõndaki seri girişe bağlayõn. 1. Bir terminal programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 2. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: ' saniyede bit sayõsõ (bits per second) ' veri biti (data bits) - 8 ' eşlik (parity) - yok (none) ' stop biti - 1 ' akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn 3. Harici akü paket sayõlarõnõ ayarlamaya bir örnek (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş uç birim penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Terminal modunu başlatmak için ENTER tuşuna basõn. Kullanõcõ adõ isteyinceye kadar Enter'a basõn: Görünecek. Komut istemlerini izleyin. Yavaşça yazõn,her bir karakter ekranda görünene kadar bir sonraki karakteri yazmak için bekleyin. Ağ Yönetim Kartõnõn varsayõlan ayarlarõ: Kullanõcõ adõ: apc Şifre: apc Aygõt Yöneticiyi seçmek için 1'e ve ENTER'a basõn. Karşõlõk gelen numarayõ girerek modeli şeçin ve ENTER'a basõn. Yapõlandõrmayõ seçmek için 3'e ve ENTER'a basõn. Aküyü seçmek için1'e ve ENTER'a basõn. Akü ayarlarõnõ değiştirmek için 2'ye ve ENTER'a basõn. Harici akü paketlerindeki sayõlarõ yazõn (her paketinde dört akü birimi), daha sonra ENTER'a basõn. (Paketlerin sayõsõ: 1= dahili akü birimi, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, vs.) Değişiklikleri onaylamak için 3' ve ENTER'a basõn. Ana menüye dönünceye kadat ESC'ye birkaç kez (5) basõn. Oturum kapatmak için 4'e ve ENTER'a basõn. 11

14 BAKIM VE NAKLİYE Akü Modülünün Değiştirilmesi Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen bir akü modülüne sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli olup, elektriksel tehlikelerden uzaktõr. Aşağõdaki prosedür sõrasõnda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz. Yedek akü modülleri hakkõnda bilgi için bayiiniz veya adresindeki APC web sitesi ile irtibat kurun. Akü değişim işlemleri KGK'daki bütün akü birimlerinin ve bağlantõlõ olan harici akü paket(leri)nin değiştirilmesini içermelidir. Akünün (akülerin) bağlantõsõ kesildiğinde, bağlõ ekipmanlar elektrik kesintisine karşõ korumasõzdõr. Akü değişimi sõrasõnda dikkatli olun, akü birimleri ağõrdõr. Biten akülerin geri dönüşüm tesislerine veya üretici firmaya akü değişim paketleme malzemesi içinde teslim edildiğinden emin olun. ÇIKARILAN AKÜ BİRİMLERİ! " # $ % 12

15 DEĞİŞTİRİLEN AKÜ MODÜLLERİ! " # $ % & ' ( ) Nakliye için Akü Bağlantõlarõnõ Kesmek KGK nõn nakliyesinden önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN. Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 1. KGK ya bağlõ tüm ekipmanlarõ kapatõp, KGK ile olan bağlantõlarõnõ kesin. 2. KGK yõ kapatõp, şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. 3. Akü konektörlerini çõkarõn. Akü birimlerinin değişimi için bu kõlavuza başvurun. Nakliye talimatlarõ için, adresindeki APC web sitesine başvurun. 13

16 SORUN GİDERME, SERVİS, VE GARANTİ BİLGİLERİ Montaj ve çalõştõrmayla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn. Daha karmaşõk sorunlarla ilgili yardõm için adresindeki APC web sitesine başvurun. SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ KGK AÇILMIYOR Akü bağlantõsõ gerektiği gibi yapõlmamõştõr. ÇÖZÜM Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açmak için düğmesine bir kez basõn. KGK şebeke elektrik kaynağõna bağlanmamõştõr. Şebeke voltajõ yoktur veya çok düşüktür. KGK ile şebeke elektrik kaynağõ arasõndaki kabloyu kontrol edip, her iki ucundaki bağlantõlarõn gerektiği gibi yapõlmõş olmalarõnõ denetleyin. Bir masa lambasõnõ prize takarak KGK ya gelen şebeke elektriğini kontrol edin. Eğer õşõk çok zayõfsa şebeke voltajõnõ kontrol ettirin. KGK KAPANMIYOR düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ kapatmak için düğmesine bir kez basõn. KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ çõkarõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. KGK ARA SIRA BİİP SESİ VERİYOR Aküyle çalõşõrken KGK nõn Müdahale gerekmez. KGK bağlõ ekipmanlarõ korumaktadõr. normal çalõşma şeklidir. KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESİNİ SAĞLAMIYOR KGK nõn aküsü (aküleri), kõsa bir süre önce meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zayõflamõş veya hizmet ömrünün sonlarõna yaklaşmõştõr. ÖN PANODAKİ LED GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR KGK yazõlõm veya isteğe bağlõ aksesuar aracõlõğõyla uzaktan kapatõlmõştõr. TÜM GÖSTERGELER SÖNÜK VE KGK BİR PRİZE TAKILI KGK kapanmõştõr ve uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşalmõştõr. Akü(ler)i şarj edin. Akü birimleri uzun süreli kesintilerden sonra tekrar şarj etmeyi gerektirir. Aküler sõk sõk devreye girdiklerinde veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõklarõnda ömürleri kõsalõr. Eğer akü (aküler) hizmet ömrünün sonlarõna yakõnsa, Aküyü Değiştir LED göstergesi yanmõyorsa bile aküyü (aküleri) değiştirmeyi göz önünde bulundurun. Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak çalõşmaya başlayacaktõr. Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK normal çalõşmasõna dönecektir. BYPASS VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK aşõrõ yüklenmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene dek alarm verilir. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. 14

17 SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ BAYPAS LED Sİ YANIYOR Baypas anahtarõ, elle veya bir aksesuar aracõlõğõyla devreye sokulmuştur. ÇÖZÜM İstenen çalõşma konumu baypas ise, yanan LED ye aldõrmayõn. İstenen çalõşma konumu baypas değilse, KGK nõn arkasõndaki baypas anahtarõnõ normal pozisyona getirin. ARIZA VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamayõ kesmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. Bağlõ ekipmanlara yeniden güç sağlamak için önce OFF (KAPALI), sonra da ON (AÇIK) düğmesine basõn. ARIZA LED Sİ YANIYOR KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ kapatõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. AKÜYÜ DEĞİŞTİR LED Sİ YANIYOR Aküyü Değiştir LED si yanõp sönüyor ve akü bağlantõsõnõn kesildiğini göstermek üzere iki saniyede bir kõsa bir biip sesi çõkõyor. Akü zayõf. Kendini denetleme testi başarõsõz. Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. Aküyü 24 saat şarj edin. Ardõndan bir denetleme işlemi yapõn. Şarj ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin. KGK bir dakika süreyle kõsa biip sesleri verir ve aküyü değiştir LED si yanar. KGK, alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü yeniden uygulayõn. Eğer akü kendini denetleme testinde başarõlõ olursa alarm duracak ve LED sönecektir. NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR Şebeke voltajõ çok yüksek, çok düşük veya distorsiyonludur. Yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ jeneratörler distorsiyonlu voltaj verebilir. KGK yõ başka bir prize veya başka bir devreye takõn. Giriş voltajõnõ şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. ŞEBEKE VOLTAJINI TANILAMA Beş LED nin hepsi de yanõyor LED yanmõyor ONLINE LED Sİ LED yanmõyor LED yanõp sönüyor Şebeke voltajõ çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafõndan kontrol edilmelidir. Eğer KGK düzgün olarak çalõşan bir prize takõlõ ise, hat voltajõ son derece düşüktür. KGK aküyle çalõşõyor veya açõk değil. KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir. 15

18 Servis Eğer KGK nõn servise gereksinimi varsa bayinize göndermeyin. Şu adõmlarõ takip edin: 1. Olağan sorunlarõ gidermek için, bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõnda tartõşõlan sorunlarõ inceleyin. 2. Sorun devam ederse, APC Web sitesi (www.apc.com) aracõlõğõyla APC Müşteri Desteği ile irtibata geçin. KGK'nõn model numarasõnõ, ünitenin arkasõnda yer alan seri numarasõnõ ve satõn alõnan günü not edin. APC Müşteri Desteği'ni ararsanõz, teknisyen sizden sorunun ne olduğunu tarif etmenizi isteyecek ve telefon aracõlõğõyla sorununuzu çözmeye çalõşacak. Bu mümkün değilse, teknisyen KGK nõn servis görmesi için düzenleme yapabilir veya size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verebilir. KGK garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir. Ürün iade veya servis prosedürleri ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkeye özgü talimatlar için APC web sitesine bakõn. 3. KGK yõ orjinal ambalajõyla paketleyin. Orjinal ambalaj ile paketleme mümkün olmuyorsa, yeni bir takõm temin etmek ile ilgili bilgi için, APC Web sitesine başvurun. Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için KGK yõ gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez. KGK nõn nakliyatõndan önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN. Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 4. RMA numarasõnõ paketin dõşõna yazõn. 5. KGK yõ Müşteri Desteği'nin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalõ bir taşõyõcõyla gönderin. Sõnõrlõ Garanti American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orjinal alõcõ için geçerlidir. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garanti(ler)in sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana uygulanmayabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir. 16

19 REGÜLATÖR Regülatör Acenta Onaylarõ ve Radyo Frekans Uyarõlarõ 200V, 208V, 220V, 230V, 240 V MODELLER ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince, bu ürün test edilmiş ve Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerine zararlõ parazitlere yol açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn, masrafõ kendisine ait olmak üzere, paraziti düzeltmesi gerekebilir. Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmasõ şarttõr. 17

20 Uygunluk Beyannamesi 18

21 APC Dünya Çapõnda Müşteri Desteği Bu ya da diğer APC ürünleri için aşağõdaki yöntemlerle ücretsiz müşteri desteği verilmektedir: APC Bilgi tabanõndaki dökümanlara erişmek ve müşteri destek taleplerine sunmak için APC Web sitesine başvurun. (Şirket Karargahlarõ) Belirlenmiş ülkeler için yerel dile çevrilmiş her biri müşteri destek bilgileri sağlayan APC Web siteleriyle iletişim kurun. APS Bilgi Tabanõnda küresel destek arayõşõ ve e-destek kullanõmõ. Telefonla veya e-posta ile bir APC Müşteri Destek merkeziyle iletişim kurun. Bölgesel ve ulusal merkezler: bilgi için adresini ziyaret edin. APS ürün bilgilerini kimden satõn alabileceğiniz ve bölge müşteri desteğine nasõl ulaşacağõnõz konusunda APS temsilcisi ile veya diğer distribütörler ile irtibat kurun. Bütün içeriğinin telif hakkõ 2006 American Power Conversion Şirketi'ne aittir. Her hakkõ saklõdõr. İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC, APC logosu, Smart-UPS, ve PowerChute American Power Conversion Şirketi'nin ticari markalarõdõr. Diğer bütün ticari markalar, ürün adlarõ ve şirket isimleri, sahiplerine aittir ve sadece bilgilendirici amaçlar doğrultusunda kullanõlõr. 19

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-2690 02/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS RT 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1216B 02/2004 Giriş APC Smart-UPS RT, elektrik kesintisi, ani değişiklik, sapma ve aşõrõ

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1500/3000 VA 120/230 Vac Modüler Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1704 01/2004 Giriş Bu APC Smart-UPS, veri merkezleri ve kritik görev prosesleri gibi yüksek süreklilik

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 2200/3000 VA 100/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 12/2005 Giriş Giriş Bu KGK Hakkında APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), elektronik ekipmanınızı şebeke güç

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 990-1853D 12/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı güç kesintileri, voltaj düşmeleri

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 250/450 VA 110/120/230 Vac 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir 990-1852C, 10/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı

Detaylı

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi

Smart-UPS XL Harici Akü Birimi Smart-UPS XL Harici Akü Birimi SUA48RMXLBP3U SUA48RMXLBPJ3U Türkçe 990-2450A 04/2008 Giriş Giriş Bu Birim Hakkında SUA48RMXLBP3U/SUA48RMXLBPJ3U, APC Smart-UPS XL'ye bağlanır. Bu birimler birlikte kullanıldığında

Detaylı

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Kullanıcı Elkitabı Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı TR 990-1194D 03/2012 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), bilgisayarınızı ve diğer değerli

Detaylı

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu 990-1022, Uyarlama 2 2/01 İÇİNDEKİLER 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ... 1 TAŞIMADA GÜVENLİK... 1 AKÜLERE İLİŞKİN GÜVENLİK... 1 AKÜNÜN

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac. Tower Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tower suo0759a GİRİŞ Schneider Electric Smart-UPS RT, elektronik ekipmanınızı; elektrik kesintilerinden, uzun süreli

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe APC Smart-UPS RT 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcının Elkitabı Türkçe 990-1060B 12/2005 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC),

Detaylı

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe 990-7811, Revize 1, 06/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Smart-UPS. 5000VA 5U Rak Monteli XL 208VAC/230VAC. Kesintisiz Güç Kaynağõ , 3/02

Smart-UPS. 5000VA 5U Rak Monteli XL 208VAC/230VAC. Kesintisiz Güç Kaynağõ , 3/02 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 5000VA 5U Rak Monteli XL 208VAC/230VAC Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1139, 3/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UPS TM Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0835a Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 VA 200-240

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tower/Raf Montaj 5U Kesintisiz Güç Kaynağı 990-2975 09/2006 Giriş Bu KGK Hakkında American Power Conversion (APC ) Kesintisiz

Detaylı

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi

APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi Kullanma Kılavuzu Türkçe APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Üst Üste Dizilmiş/Raf Montajlı 6U Harici Akü Birimi 990-2485 03/2007 Giriş Bu ünite hakkında American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Güvenlik Mesajları Monte etmeden, çalıştırmadan, servis veya bakım yapmadan önce ekipmanı tanımak için yönergeleri dikkatli şekilde okuyun.

Detaylı

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 APC Symmetra RM Çalõştõrma Elkitabõ Türkçe 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

APC Smart-UPS. 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ , Revizyon 01 10/01

APC Smart-UPS. 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ , Revizyon 01 10/01 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1080, Revizyon 01 10/01 İÇİNDEKİLER 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin.

SBP yi aldığınızda inceleyin. Hasar varsa nakliye firmasına ve bayinize bildirin. Genel Bakış APC by Schneider Electric servis baypas paneli (SBP), KGK bakımı sırasında, bağlanılan ekipmanlara şebekeden enerji sağlar. Parça listesi KGK'yı kurmadan önce, Güvenlik Kılavuzunu okuyun. SBP

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower. 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 VAC Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UP RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT3000/5000/6000XL VA 200-240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0122b Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı 3000/5000/6000 VA 200-240 Vac

Detaylı

APC Smart-UPS. 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC A, 08/01

APC Smart-UPS. 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC A, 08/01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1055A, 08/01 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC), en yeni

Detaylı

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü 10/20 kva 990-2807 01/2006 Giriş Giriş APC 10 kva ve 20 kva yalıtım transformatörleri filtre olarak kullanılır, KGK ve ona bağlı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS. Kesintisiz Güç Kaynağı VA Raf Montaj 1U 100 Vac VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Kullanım Kılavuzu Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 1200 VA Raf Montaj 1U 100 Vac 1500 VA Raf Montaj 1U 120/230 Vac Genel Bakış Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sağlanan APC ; yüksek

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 Genel Bakış NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti kurulu ekipmandan atılan sıcak havanın dolaşıp, ekipmana tekrar girmesini önler. Dikey montaj flanşları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS KGK 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC İçindekiler Genel Bakış... 1 Ürün Tanımı.............................................. 1 Güvenlik.................................................

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac

Çalıştırma Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U. 120/230 Vac Çalıştırma Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı 1000/1500 VA Rafa Montaj 2U 120/230 Vac su00812a Ürün Açıklaması Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe Kullanım Kılavuzu Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Kule su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Kule Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe TR 990-5416

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı

KULLANICI KILAVUZU. PowerMust 400/600/1000 Offline. Kesintisiz Güç Kaynağı TR KULLANICI KILAVUZU PowerMust 400/600/1000 Offline Kesintisiz Güç Kaynağı 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu el kitabı PowerMust 400 Offline, PowerMust 600 Offline ve PowerMust

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

Kurulum ve Çalıştırma

Kurulum ve Çalıştırma Kurulum ve Çalıştırma Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 XL 200-240 VAC Tower/Rack-Mount 3U This manual and the safety guide are available in English on the enclosed CD and the APC Web

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500/2000/3000 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS C tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Parça Numarası: 430357-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Smart-UPS RC Kesintisiz Güç Kaynağı Kule Tipi SRC2000I TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER APC by Schneider Electric Smart-UPS SRC2000I yüksek performanslı kesintisiz

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Smart-UPS On-Line 230 V 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line,

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

AKILLI DİJİTAL TALİMAT ELKİTABI İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN.

AKILLI DİJİTAL TALİMAT ELKİTABI İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN. AKILLI DİJİTAL PS İNTERAKTİF GAMI DN SERİSİ Dijital LCD Ekranlı KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI DİKKATLİCE OKUYUN. TALİMAT ELKİTABI GİRİŞ: İnteraktif gamı ve LCD ekranlı DN Serisi güç kaynağı alanında

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Açıklama AP9565, kabine monte edilmiş ekipmanlara 100- ile 240-volt arasında güç sağlayan 16-amperlik Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimidir.

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu

BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu BlackRapid N+ Radyo kontrollü WLAN yönlendirici (router) Kısa kurulum kılavuzu Ambalajın içindekiler... Sayfa 1 Ağ bağlantılarını oluşturmak... Sayfa 2 Ağın kurulması... Sayfa 3 Ambalajın içindekiler Bu

Detaylı

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Talimatları Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: Ürünü kurmadan

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı

Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Tower/Raf Montajlı 5U 5000 VA 208/230 Vac Türkçe 990-8500A 04/2008 İçindekiler Giriş......................................................... 1 Bu KGK Hakkında............................................1

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956

Montaj. Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 Montaj Temel Kabin İçi Dikey Montaj AP9572 AP9551 AP9567 AP956 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü

Kullanıcı Kılavuzu. Linksys PLEK500. Elektrik Hattı Ağ Adaptörü Kullanıcı Kılavuzu Linksys PLEK500 Elektrik Hattı Ağ Adaptörü İçindekiler Genel Bakış 2 Özellikler 2 Elektrik Hattı ağı nasıl çalışır 3 Örnek kurulum 3 Elektrik Hattı Ağını Kurma 4 Kuruluma genel bakış

Detaylı

KEYPAD SLIM TGS-01. Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0

KEYPAD SLIM TGS-01.  Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 KEYPAD SLIM TGS-01 Kullanım Kitabı V 1.0 www.kontal.com.tr Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 1. KULLANIM ALANI Şifre panelleri, Giriş-Çıkışın kontrollü şekilde yapıldığı her alanda yoğun

Detaylı

Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi

Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi Tanımlama AP7585 ve AP7586, kabine monte edilmiş cihaza 230-volt güç sağlayan 32 A Temel Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Üniteleri dir (PDU lar). AP7585

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı