APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ D 03/2006

2

3 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden, uzun süreli veya ani voltaj düşüşü ve yükselişlerinden koruyan yüksek performanslõ bir kesintisiz güç kaynağõdõr (KGK). KGK, şebeke hattõndaki küçük dalgalanmalarõ filtreler ve elektronik ekipmanõ şebekeden izole ederek büyük dalgalanmalara karşõ korur. KGK, aküsü tamamen boşalana veya şebeke gücü güvenli düzeylere geri dönene kadar dahili aküsüyle sürekli enerji sağlar. MONTAJ KGK montajõndan önce, Güvenlik Kõlavuzunu okuyun. Ambalajõn Açõlmasõ Elinize geçtiğinde KGK yõ inceleyin. Eğer hasar varsa taşõyõcõ firmaya ve bayiinize bildirin. Ambalaj malzemeleri geri dönüşümlüdür; yeniden kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden çõkarõn. Ambalajõn içeriğini denetleyin:! KGK (akü birimleri bağlõ değilken)! Ön kapak! Yazõlõ kaynaklar:! Ürün belgeleri, Güvenli Kullanõm Kõlavuzu, ve Garanti Bilgileri! Smart-UPS RT Kullanõm Kõlavuzu CD! Yazõlõm CD! Seri Bağlantõ Kablosu! 3000 VA XLI modeller: üç adet çõkõş güç kablosu, iki adet giriş güç kablosu! 5000/6000 VA XLI modeller: altõ adet çõkõş güç kablosu, Ağ Yönetim Kartõ Ürün Bilgisi Teknik Özellikler SICAKLIK KULLANIM DEPOLAMA MAKSİMUM YÜKSEKLİK KULLANIM DEPOLAMA 32 ila 104 F (0 ila 40 C) 5 ila 113 F (-15 ila 45 C) KGK aküsünü her altõ ayda bir doldurun 10,000 ft (3,000 m) 50,000 ft (15,240 m) Bu ünite yalnõzca bina içi kullanõm için tasarlanmõştõr. Bu ağõrlõğõ taşõyabilecek sağlam bir yer seçin. KGK yõ belirtilen sõnõrlarõn dõşõndaki sõcaklõk ve nem koşullarõnda veya aşõrõ tozlu yerlerde çalõştõrmayõn. KGK'nõn öndeki ve arkadaki hava tahliyelerinin tõkanmamasõnõ sağlayõnõz. NEM AĞIRLIK KGK AMBALAJLI KGK AĞIRLIĞI 0 to 95% bağõl nem 120 lbs (55 kg) 140 lbs (64 kg) 1

4 KGK Elektrik Tertibatõ ve Bağlantõsõ SADECE 5000/6000 VA XLI MODELLER: DOĞRUDAN BAĞLANTI TALİMATLARI Elektrik bağlantõlarõ kalifiye bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Yüksek manyetik nitelikli 30/32 A şebeke devre kesicisi monte edin. Tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. #10 AWG kalõnlõkta (5 mm 2 ) tel kullanõn. 1. Şebeke devre kesicisini kapatõn. 2. Giriş erişim panolarõnõ sökün. 3. Yuvarlak deliği kapatan parçayõ çõkarõn. 4. #10 AWG kalõnlõktaki (5 mm 2 ) erişim panelinden geçirin ve uç bağlantõ bloğuna bağlayõn (Yeşil: Toprak, Kahverengi: Canlõ, Mavi: Nötr). Uygun bir gerilim önleme parçasõ kullanõn (dahil edilmemiştir). 5. Şebeke devre kesicisini açõn. 6. Hat voltajlarõnõ kontrol edin. 7. Erişim panelini takõn. 2

5 AKÜ BİRİMLERİNİN BAĞLANMASI VE ÖN KAPAĞIN TAKILMASI "! # $ % 3

6 TEMEL BAĞLANTI PARÇALARI seri iletişim KGK ile birlikte, güç denetleme yazõlõmõ ve arabirim takõmlarõ kullanõlabilir. Sadece, APC tarafõndan sağlanmõş veya onaylanmõş arabirim takõmlarõnõ kullanõn. Başka herhangi bir seri arabirim kablosu KGK konektörüne uymayacaktõr. normal bypass Manuel baypas, kullanõcõnõn bağlõ ekipmanlarõ elle baypas konumuna getirmesine olanak tanõr. Acil Kapatma (AK) terminali, kullanõcõnõn KGK yõ merkezi AK sistemine bağlamasõna olanak tanõr. AK terminali TVSS Vidasõ harici akü birimi bağlantõsõ 5000/6000 VA XLI modeller: Bu KGK da, telefon ve ağ hattõ koruyucularõnda bulunanlar gibi aşõrõ voltajdan koruma cihazlarõnõn toprak bağlantõ ucunun bağlanmasõ için bir geçici aşõrõ gerilimden koruma (TVSS) vidasõ bulunur. Topraklama kablosunu bağlarken, KGK nõn şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. İsteğe bağlõ harici akü gruplarõ, elektrik kesintisi sõrasõnda daha uzun çalõşma süresi sağlar. Bu üniteler maksimum on adet harici akü birimini destekleyebilir. Harici akü paketindeki bilgileri edinmek için, sitesini ziyaret edin. SURT192XLBP. IEC 320-C19 IEC 320-C13 Her giriş Her giriş için için 16 A 16 A çõkõş devre kesicileri 3000/5000/6000 VA XLJ/XLT/XLTW modeller: L V 20 A x 2 çõkõş devre kesicisi Şalter yoktur L V 30 A x 2 4

7 KGK YA GÜÇ VE EKİPMAN BAĞLANMASI 1. Ekipmanõ KGK ya bağlayõn (XLJ/XLT/XLTW modelerinde kablo dahil edilmemiştir). 2. Uzatma kablosu kullanmaktan kaçõnõn VA XLJ/XLT/XLTW/XLI ve 5000/6000VA XLJ/XLT/XLTW modeller: Bir elektrik kablosu kullanarak KGK yõ sadece iki kutuplu, üç telli, topraklõ bir prize takõn. 5000/6000 VA XLJ ve 6000 VA XLT modelleri: Kalifiye bir elektrikçi tarafõndan tam akõma yükseltmek için elektrik fişini çõkartõn ve doğru güç paneline takõn. 3. Bağlõ tüm ekipmanlarõ açõn. KGK yõ ana AÇMA-KAPATMA şalteri olarak kullanabilmek için, bağlõ tüm ekipmanlarõn AÇIK olmasõ şarttõr. KGK açõlmadõkça ekipmanlar da açõlmayacaktõr. 4. KGK yõ açmak için ön panodaki düğmesine basõn. KGK şebeke akõmõna bağlandõğõnda aküsü şarj olur. İlk üç saatlik normal çalõşma sõrasõnda akü %90 kapasitesine şarj olur. Başlangõçtaki bu şarj döneminde akünün tam destek süresini sağlamasõnõ beklemeyin. 5. Bilgisayarõnõza ek sistem güvenliği sağlamak için, PowerChute Business Edition Smart-UPS denetleme yazõlõmõnõ yükleyin. SEÇENEKLER Mevcut aksesuarlar için APC web sitesine başvurunuz. & & & & Harici Akü Grubu SURT192XLBP Ray Takõmõ SURTRK2 Yalõtõm Transformatörü Service Bypass Panel 5

8 ÇALIŞTIRMA Yük SMART-UPS RT ÖN EKRANI Akü Şarjõ Gösterge Online Aküden Çalõşma TANIM KGK şebekeden güç çekip çift dönüştürme uygulayarak takõlõ ekipmanlara güç sağlõyorsa hat üzerinde (online) göstergesi yanar. KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamaktadõr. Bypass Arõza Aşõrõ Yük Bu LED, KGK baypas konumunda olduğu zaman yanar. Ünite baypas konumunda çalõştõğõnda, şebeke gücü doğrudan bağlõ ekipmanlara gönderilir. Ünitenin baypas konumunda çalõşmasõ dahili bir KGK arõzasõ, aşõrõ yüklenme durumu veya kullanõcõnõn aksesuar ya da manüel baypas anahtarõ aracõlõğõyla bir kumanda göndermesi sonucunda gerçekleşir. KGK baypas konumunda olduğu sürece akü desteği sağlanmaz. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. KGK dahili bir arõza algõlamõştõr. Bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõna başvurun. Bir aşõrõ yükleme durumu mevcuttur. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Aküyü Değiştir Akünün bağlantõsõ kesilmiştir veya akü değiştirilmelidir. Arõza Giderme kõsmõna bakõn. Özellik Üniteyi Aç İŞLEV KGK yõ açmak için bu tuşa basõn. (Diğer işlevleri için aşağõya bakõn.) Üniteyi Kapat KGK yõ kapatmak için bu tuşa basõn. 6

9 Özellik Soğuk Başlatma Ünitenin Kendisini Denetlemesi İŞLEV Şebeke elektriği olmadõğõnda ve KGK kapalõ olduğunda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ çalõştõrmak için tuşuna basõn ve tuşu basõlõ tutun. KGK iki adet biip sesi verecektir. İkinci biip sesi sõrasõnda tuşu serbest bõrakõn. Otomatik: KGK açõldõğõnda ve ondan sonra iki haftada bir (varsayõlan zaman aralõğõ) kendisini denetler. KGK, denetleme sõrasõnda bağlõ ekipmanlarõ kõsa bir süre için aküyle çalõştõrõr. Manuel: Denetleme işlemini başlatmak için düğmesine birkaç saniye basõn. Şebeke Voltajõnõ Tanõlama KGK da şebeke voltajõnõ gösteren bir tanõlama özelliği vardõr. KGK yõ normal şebeke hattõna takõn. Bu prosedürün bir parçasõ olarak KGK kendi kendine test başlatõr. Kendi kendine test voltaj ekranõnõ etkilemez. Şebeke voltajõnõ gösteren çubuklu grafiği görüntülemek için düğmesine sürekli basõn. Birkaç saniye sonra, ön panonun sağ tarafõndaki 5 LED li Akü Şarjõ göstergesi, girişteki şebeke voltajõnõ görüntüleyecektir. Voltaj değerleri için soldaki şekle başvurun (bu değerler KGK nõn üzerinde gösterilmemektedir). Gösterge, giriş voltajõnõn görüntülenen değerle bir sonraki daha büyük değer arasõnda olduğunu belirtir. Aküyle Çalõşma Eğer çalõşma gücü kesilirse KGK otomatik olarak akü ile çalõşmaya geçer. Aküyle çalõşõrken her 30 saniyede bir dört kez alarm çalar. Bu alarmõ susturmak için düğmesine basõn. Eğer çalõşma gücü gelmezse, KGK akü tamamen boşalana kadar bağlõ ekipmanlara güç sağlamaya devam eder. 2 dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda KGK sürekli bir biip sesi verir. Eğer PowerChute kullanõlmõyorsa, dosyalar manuel olarak kaydedilmeli ve KGK aküsü tamamen boşalmadan bilgisayar kapatõlmalõdõr. KGK aküsünün ömrü kullanõm ve ortama göre değişir. Akü ömür sürelei için sitesini ziyaret edin. 7

10 KULLANICI TARAFINDAN YAPILANDIRILABİLİR SEÇENEKLER NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV FABRİKA AYARI KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER TANIM Otomatik Denetleme 14 günde bir (336 saat) Her 7 gün (168 saat), 14 gün (336 saat) Yalnõzca Başlatma Açõk, Kendini Denetimi olmaksõzõn Bu işlev, KGK nõn denetleme prosedürünü hangi aralõklarla çalõştõracağõnõ ayarlar. KGK Kimliği UPS_IDEN KGK yõ tanõmlamak üzere sekiz karaktere kadar Ağ yönetim amaçlarõ için KGK ya (sunucu adõ veya yeri gibi) benzersiz bir kimlik vermek amacõyla bu alanõ kullanabilirsiniz. Akünün En Son Değiştirildiği Tarihi Kapanma Kipinden Çõkmak için Gereken Minimum Kapasite Hat Arõzasõnõn Ardõndan Alarm Gecikmesi Üretim Tarihi Akünün Değiştirildiği Tarih aa/gg/yy Yüzde 0 Yüzde 0, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 90 5 saniye gecikme 5 or 30 second delay At Low Battery Never Akü birimlerini değiştirdikten sonra bu tarihi iptal edin. Düşük akü seviyesi nedeniyle kapanma sonrasõ akü birimleri,bağlanan parçalara güç verilmeden önce doldurulur. Devam eden alarmlarõ susturur veya tüm alarmlarõ daimi olarak devreden çõkarõr. Kapanma Gecikmesi 20 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye KGK'nõn kapatma komutu almasõ ile kapatmanõn gerçekleşmesi arasõndaki süreyi ayarlayõn. Akü Şarjõ Az Uyarõsõnõn Süresi 2 dakika Yaklaşõk 2 dakikalõk akü ömrü kaldõğõnda, PowerChute yazõlõmõ otomatik olarak kendi kendine kapatma sağlar. 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 minutes İki dakikalõk çalõşma süresi kaldõğõnda, ünite sürekli biip sesi verir. Eğer bilgisayarõn işletim sistemi kapanmak için daha uzun bir süre gerektiriyorsa, varsayõlan uyarõ süresini daha uzun bir değere ayarlayõn. Senkronize Açõlma Gecikmesi 0 saniye 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 saniye KGK, şebeke akõmõnõn geri gelmesinden sonra açõlmadan önce belirli bir süre (örneğin, şube devresinde aşõrõ yüklenmeyi önlemek için) bekleyecektir. Yüksek Baypas Noktasõ Çõkõş voltaj ayarõnõn +%10 u +5%, +10%, +15%, +20% Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği maksimum voltaj. 8

11 NOT: AYARLAR, SAĞLANAN POWERCHUTE YAZILIMI VEYA İSTEĞE BAĞLI SMART SLOT (AKILLI YUVA) AKSESUAR KARTLARI YA DA TERMİNAL KİPİ ARACILIĞIYLA YAPILIR. İŞLEV Alçak Baypas Noktasõ FABRİKA AYARI Çõkõş voltaj ayarõnõn -%30 u KULLANICININ YAPABİLECEĞİ SEÇİMLER TANIM -%15, -%20, -%25, -%30 Dahili baypas işlemi sõrasõnda KGK nõn bağlõ ekipmanlara ileteceği minimum voltaj. Çõkõş Voltajõ XLJ modelleri: 200 VAC XLT modelleri: 208 VAC XLJ modelleri: 200 VAC XLT modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC Kullanõcõya, açõkken KGK çõkõş voltajõnõ belirleme seçeniğini sunar. XLI modelleri: 230 VAC XLI modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC XLTW modelleri: 220 VAC XLT/XLTW modelleri: 200, 208, 220, 230, 240 VAC Çõkõş Frekansõ Otomatik 50 ± 3 Hz veya 60 ± 3 Hz 50 ± 3 Hz 50 ± 0.1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 0.1 Hz KGK nõn çõkõş frekansõnõ ayarlar. Mümkün olduğunda, çõkõş frekansõ giriş frekansõnõ izler. Akü Paketlerinin Sayõsõ 1 Bağlantõlõ Dahili Akü Paketlerinin Sayõsõ, (her pakette iki birim var) Tahmini çalõştõrma zamanõ doğru bir şekilde belirlemek için dahili ve harici bağlantõlõ akü paketlerinin sayõsõnõ tanõmlar. AK (ACİL KAPATMA) SEÇENEĞİNİN BAĞLANMASI Acil bir durumda, çõkõş gücü, AK ya bağlõ bir şalteri kapatmak suretiyle kesilebilir. AK seçeneğini bağlarken, tüm ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uyun. AK Şalteri AK şalteri, güçsüz şalterli devre kesicileriyle birlikte kullanõma olanak tanõmak için dahili olarak KGK dan güç alõr. AK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole edilmelidir. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi AK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Eğer devrenin standardõ tespit edilemiyorsa, bir kontak kapatma şalteri kullanõn. 9

12 KGK yõ AK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). KGK PARAMETRELERİNİN YAPILANDIRILMASI İÇİN UÇBİRİM KONUMU 3000 VA modelleri: Uç birim kipi menüyle çalõşan bir arabirim olup, KGK nõn gelişmiş düzeyde yapõlandõrõlmasõna olanak tanõr. Seri kabloyu, KGK nõn arkasõndaki seri iletişim konektörüne takõn. 1. Sonraki işlemleri kullanarakticari Basõmõ PowerChute'den ÇIKIŞ yapõn: Masaüstünden, Başlat (Start) => Ayarlar (Settings) => Denetim Masasõ (Control Panel) => İdari Araçlar (Administrative Tools) seçimlerini yapõn. APC PCBE Server ve APC PCBE Agent seçimlerini yapõn farenin sağ tuşunu tõklatõp, Stop u seçin. 2. Bir uç birim programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 3. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: ' saniyedeki bit sayõsõ ' veri biti (data bits) - 8 ' eşlik (parity) - yok (none) ' stop biti - 1 ' akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn 4. Harici akü paket sayõlarõnõ ayarlamaya bir örnek (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş terminal penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Uç birim konumunu başlatmak için ENTER tuşuna basõn. Komut istemlerini izleyerek aşağõdakileri uygulayõn: UPS Settings (KGK Ayarlarõ) üzerinde değişiklik yapmak için 1 e basõn. Harici akü grubu sayõsõnda değişiklik yapmak için e (veya E) tuşuna basõn. Dahili akü paketlerini kapsayan akü paket sayõlarõnõ girin: 1= Dahili akü birimi, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, etc.). ENTER tuşuna basõn. Komut istemlerini izleyin. 5. Terminal programõndan çõkõn. 10

13 5000/6000 VA modelleri: Uç birim kipi menüyle çalõşan bir arabirim olup, KGK nõn gelişmiş düzeyde yapõlandõrõlmasõna olanak tanõr. Seri kabloyu KGK'nõn arkasõndaki seri girişe bağlayõn. 1. Bir terminal programõnõ açõn. Örneğin: HyperTerminal Masaüstü nden Başlat (Start) => Programlar (Programs) => Aksesuarlar (Accessories) => İletişim (Communication) => HyperTerminal seçimlerini yapõn. 2. HyperTerminal simgesini çift tõklatõn. Bir isim ve bir simge seçmeniz istenecektir. Eğer...modem yüklenmesi şarttõr gibi bir mesaj görüntülenirse aldõrmayõn. OK (Tamam) tuşunu tõklatõn. KGK nõzõn bağlõ olduğu COM bağlantõ noktasõnõ seçin. Bağlantõ noktasõnõn ayarlarõ şunlardõr: ' saniyede bit sayõsõ (bits per second) ' veri biti (data bits) - 8 ' eşlik (parity) - yok (none) ' stop biti - 1 ' akõş kontrolü (flow control) - yok (none) ENTER'a basõn 3. Harici akü paket sayõlarõnõ ayarlamaya bir örnek (SURT192XLBP): Akü grubu sayõsõnõ girmek için, boş uç birim penceresi açõkken aşağõdaki basamaklarõ izleyin: Terminal modunu başlatmak için ENTER tuşuna basõn. Kullanõcõ adõ isteyinceye kadar Enter'a basõn: Görünecek. Komut istemlerini izleyin. Yavaşça yazõn,her bir karakter ekranda görünene kadar bir sonraki karakteri yazmak için bekleyin. Ağ Yönetim Kartõnõn varsayõlan ayarlarõ: Kullanõcõ adõ: apc Şifre: apc Aygõt Yöneticiyi seçmek için 1'e ve ENTER'a basõn. Karşõlõk gelen numarayõ girerek modeli şeçin ve ENTER'a basõn. Yapõlandõrmayõ seçmek için 3'e ve ENTER'a basõn. Aküyü seçmek için1'e ve ENTER'a basõn. Akü ayarlarõnõ değiştirmek için 2'ye ve ENTER'a basõn. Harici akü paketlerindeki sayõlarõ yazõn (her paketinde dört akü birimi), daha sonra ENTER'a basõn. (Paketlerin sayõsõ: 1= dahili akü birimi, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, vs.) Değişiklikleri onaylamak için 3' ve ENTER'a basõn. Ana menüye dönünceye kadat ESC'ye birkaç kez (5) basõn. Oturum kapatmak için 4'e ve ENTER'a basõn. 11

14 BAKIM VE NAKLİYE Akü Modülünün Değiştirilmesi Bu KGK, değiştirilmesi kolay, çalõşõrken değiştirilebilen bir akü modülüne sahiptir. Değiştirme işlemi güvenli olup, elektriksel tehlikelerden uzaktõr. Aşağõdaki prosedür sõrasõnda KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açõk bõrakabilirsiniz. Yedek akü modülleri hakkõnda bilgi için bayiiniz veya adresindeki APC web sitesi ile irtibat kurun. Akü değişim işlemleri KGK'daki bütün akü birimlerinin ve bağlantõlõ olan harici akü paket(leri)nin değiştirilmesini içermelidir. Akünün (akülerin) bağlantõsõ kesildiğinde, bağlõ ekipmanlar elektrik kesintisine karşõ korumasõzdõr. Akü değişimi sõrasõnda dikkatli olun, akü birimleri ağõrdõr. Biten akülerin geri dönüşüm tesislerine veya üretici firmaya akü değişim paketleme malzemesi içinde teslim edildiğinden emin olun. ÇIKARILAN AKÜ BİRİMLERİ! " # $ % 12

15 DEĞİŞTİRİLEN AKÜ MODÜLLERİ! " # $ % & ' ( ) Nakliye için Akü Bağlantõlarõnõ Kesmek KGK nõn nakliyesinden önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN. Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 1. KGK ya bağlõ tüm ekipmanlarõ kapatõp, KGK ile olan bağlantõlarõnõ kesin. 2. KGK yõ kapatõp, şebeke elektriğiyle olan bağlantõsõnõ kesin. 3. Akü konektörlerini çõkarõn. Akü birimlerinin değişimi için bu kõlavuza başvurun. Nakliye talimatlarõ için, adresindeki APC web sitesine başvurun. 13

16 SORUN GİDERME, SERVİS, VE GARANTİ BİLGİLERİ Montaj ve çalõştõrmayla ilgili küçük sorunlarõ çözmek için aşağõdaki tabloyu kullanõn. Daha karmaşõk sorunlarla ilgili yardõm için adresindeki APC web sitesine başvurun. SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ KGK AÇILMIYOR Akü bağlantõsõ gerektiği gibi yapõlmamõştõr. ÇÖZÜM Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ ve bağlõ ekipmanlarõ açmak için düğmesine bir kez basõn. KGK şebeke elektrik kaynağõna bağlanmamõştõr. Şebeke voltajõ yoktur veya çok düşüktür. KGK ile şebeke elektrik kaynağõ arasõndaki kabloyu kontrol edip, her iki ucundaki bağlantõlarõn gerektiği gibi yapõlmõş olmalarõnõ denetleyin. Bir masa lambasõnõ prize takarak KGK ya gelen şebeke elektriğini kontrol edin. Eğer õşõk çok zayõfsa şebeke voltajõnõ kontrol ettirin. KGK KAPANMIYOR düğmesine basõlmamõştõr. KGK yõ kapatmak için düğmesine bir kez basõn. KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ çõkarõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. KGK ARA SIRA BİİP SESİ VERİYOR Aküyle çalõşõrken KGK nõn Müdahale gerekmez. KGK bağlõ ekipmanlarõ korumaktadõr. normal çalõşma şeklidir. KGK BEKLENEN DESTEK SÜRESİNİ SAĞLAMIYOR KGK nõn aküsü (aküleri), kõsa bir süre önce meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zayõflamõş veya hizmet ömrünün sonlarõna yaklaşmõştõr. ÖN PANODAKİ LED GÖSTERGELER SIRAYLA YANIP SÖNÜYOR KGK yazõlõm veya isteğe bağlõ aksesuar aracõlõğõyla uzaktan kapatõlmõştõr. TÜM GÖSTERGELER SÖNÜK VE KGK BİR PRİZE TAKILI KGK kapanmõştõr ve uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşalmõştõr. Akü(ler)i şarj edin. Akü birimleri uzun süreli kesintilerden sonra tekrar şarj etmeyi gerektirir. Aküler sõk sõk devreye girdiklerinde veya yüksek sõcaklõklarda çalõştõklarõnda ömürleri kõsalõr. Eğer akü (aküler) hizmet ömrünün sonlarõna yakõnsa, Aküyü Değiştir LED göstergesi yanmõyorsa bile aküyü (aküleri) değiştirmeyi göz önünde bulundurun. Müdahale gerekmez. Şebeke elektriği geri geldiğinde KGK otomatik olarak çalõşmaya başlayacaktõr. Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK normal çalõşmasõna dönecektir. BYPASS VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK aşõrõ yüklenmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yükün bağlantõsõ kesilene dek alarm verilir. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. 14

17 SORUN VE MUHTEMEL NEDENİ BAYPAS LED Sİ YANIYOR Baypas anahtarõ, elle veya bir aksesuar aracõlõğõyla devreye sokulmuştur. ÇÖZÜM İstenen çalõşma konumu baypas ise, yanan LED ye aldõrmayõn. İstenen çalõşma konumu baypas değilse, KGK nõn arkasõndaki baypas anahtarõnõ normal pozisyona getirin. ARIZA VE AŞIRI YÜK LED LERİ YANIYOR, KGK SÜREKLİ ALARM SESİ VERİYOR KGK bağlõ ekipmanlara aküyle güç sağlamayõ kesmiştir. KGK ya bağlõ ekipmanlar, adresindeki APC web sitesinde bulunan Specifications (Teknik özellikler) sayfasõnda belirtilen maksimum yük ü aşmaktadõr. Aşõrõ yüklenme durumunu gidermek için gereksiz ekipmanlarõn KGK ile olan bağlantõsõnõ kesin. Bağlõ ekipmanlara yeniden güç sağlamak için önce OFF (KAPALI), sonra da ON (AÇIK) düğmesine basõn. ARIZA LED Sİ YANIYOR KGK da dahili arõza. KGK yõ kullanmaya teşebbüs etmeyin. KGK yõ kapatõn ve derhal servis görmesini sağlayõn. AKÜYÜ DEĞİŞTİR LED Sİ YANIYOR Aküyü Değiştir LED si yanõp sönüyor ve akü bağlantõsõnõn kesildiğini göstermek üzere iki saniyede bir kõsa bir biip sesi çõkõyor. Akü zayõf. Kendini denetleme testi başarõsõz. Akü konektörlerinin iyice takõlmõş olup olmadõğõnõ denetleyin. Aküyü 24 saat şarj edin. Ardõndan bir denetleme işlemi yapõn. Şarj ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin. KGK bir dakika süreyle kõsa biip sesleri verir ve aküyü değiştir LED si yanar. KGK, alarmõ beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü yeniden uygulayõn. Eğer akü kendini denetleme testinde başarõlõ olursa alarm duracak ve LED sönecektir. NORMAL ŞEBEKE VOLTAJI MEVCUT OLMASINA RAĞMEN KGK AKÜYLE ÇALIŞIYOR Şebeke voltajõ çok yüksek, çok düşük veya distorsiyonludur. Yakõtla çalõşan düşük fiyatlõ jeneratörler distorsiyonlu voltaj verebilir. KGK yõ başka bir prize veya başka bir devreye takõn. Giriş voltajõnõ şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. ŞEBEKE VOLTAJINI TANILAMA Beş LED nin hepsi de yanõyor LED yanmõyor ONLINE LED Sİ LED yanmõyor LED yanõp sönüyor Şebeke voltajõ çok yüksek olup, bir elektrikçi tarafõndan kontrol edilmelidir. Eğer KGK düzgün olarak çalõşan bir prize takõlõ ise, hat voltajõ son derece düşüktür. KGK aküyle çalõşõyor veya açõk değil. KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir. 15

18 Servis Eğer KGK nõn servise gereksinimi varsa bayinize göndermeyin. Şu adõmlarõ takip edin: 1. Olağan sorunlarõ gidermek için, bu elkitabõnõn Arõza Giderme kõsmõnda tartõşõlan sorunlarõ inceleyin. 2. Sorun devam ederse, APC Web sitesi (www.apc.com) aracõlõğõyla APC Müşteri Desteği ile irtibata geçin. KGK'nõn model numarasõnõ, ünitenin arkasõnda yer alan seri numarasõnõ ve satõn alõnan günü not edin. APC Müşteri Desteği'ni ararsanõz, teknisyen sizden sorunun ne olduğunu tarif etmenizi isteyecek ve telefon aracõlõğõyla sorununuzu çözmeye çalõşacak. Bu mümkün değilse, teknisyen KGK nõn servis görmesi için düzenleme yapabilir veya size bir Materyal İade İzin (RMA) Numarasõ verebilir. KGK garanti altõndaysa onarõm ücretsizdir. Ürün iade veya servis prosedürleri ülkeden ülkeye değişebilir. Ülkeye özgü talimatlar için APC web sitesine bakõn. 3. KGK yõ orjinal ambalajõyla paketleyin. Orjinal ambalaj ile paketleme mümkün olmuyorsa, yeni bir takõm temin etmek ile ilgili bilgi için, APC Web sitesine başvurun. Nakliyat sõrasõnda hasar görmemesi için KGK yõ gerektiği gibi paketleyin. Paketlemek için hiçbir zaman köpük boncuk kullanmayõn. Nakliyat sõrasõnda oluşan hasarlar garanti kapsamõna girmez. KGK nõn nakliyatõndan önce, ABD Ulaştõrma Bakanlõğõ (DOT) yönetmeliklerine uymak üzere daima nakletmeden önce daima AKÜ BAĞLANTISINI KESİN. Akü(ler) KGK nõn içinde kalabilir. 4. RMA numarasõnõ paketin dõşõna yazõn. 5. KGK yõ Müşteri Desteği'nin verdiği adrese, ödemesini önceden yaparak, sigortalõ bir taşõyõcõyla gönderin. Sõnõrlõ Garanti American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. APC nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr. Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orjinal alõcõ için geçerlidir. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garanti(ler)in sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana uygulanmayabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir. 16

19 REGÜLATÖR Regülatör Acenta Onaylarõ ve Radyo Frekans Uyarõlarõ 200V, 208V, 220V, 230V, 240 V MODELLER ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ gereğince, bu ürün test edilmiş ve Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerine zararlõ parazitlere yol açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn, masrafõ kendisine ait olmak üzere, paraziti düzeltmesi gerekebilir. Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle birlikte zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõlmasõ şarttõr. 17

20 Uygunluk Beyannamesi 18

21 APC Dünya Çapõnda Müşteri Desteği Bu ya da diğer APC ürünleri için aşağõdaki yöntemlerle ücretsiz müşteri desteği verilmektedir: APC Bilgi tabanõndaki dökümanlara erişmek ve müşteri destek taleplerine sunmak için APC Web sitesine başvurun. (Şirket Karargahlarõ) Belirlenmiş ülkeler için yerel dile çevrilmiş her biri müşteri destek bilgileri sağlayan APC Web siteleriyle iletişim kurun. APS Bilgi Tabanõnda küresel destek arayõşõ ve e-destek kullanõmõ. Telefonla veya e-posta ile bir APC Müşteri Destek merkeziyle iletişim kurun. Bölgesel ve ulusal merkezler: bilgi için adresini ziyaret edin. APS ürün bilgilerini kimden satõn alabileceğiniz ve bölge müşteri desteğine nasõl ulaşacağõnõz konusunda APS temsilcisi ile veya diğer distribütörler ile irtibat kurun. Bütün içeriğinin telif hakkõ 2006 American Power Conversion Şirketi'ne aittir. Her hakkõ saklõdõr. İzinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC, APC logosu, Smart-UPS, ve PowerChute American Power Conversion Şirketi'nin ticari markalarõdõr. Diğer bütün ticari markalar, ürün adlarõ ve şirket isimleri, sahiplerine aittir ve sadece bilgilendirici amaçlar doğrultusunda kullanõlõr. 19

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe 990-7811, Revize 1, 06/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Smart-UPS TM Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Kule/Raf Montajı 3U su0835a Smart-UPS TM RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURTD 3000/5000 VA 200-240

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS KGK. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Kullanım Kılavuzu Smart-UPS KGK 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC İçindekiler Genel Bakış... 1 Ürün Tanımı.............................................. 1 Güvenlik.................................................

Detaylı

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü 10/20 kva 990-2807 01/2006 Giriş Giriş APC 10 kva ve 20 kva yalıtım transformatörleri filtre olarak kullanılır, KGK ve ona bağlı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Kullanım Kılavuzu. Smart-UPS C. Kesintisiz Güç Kaynağı. Tower 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Kullanım Kılavuzu Smart-UPS C Kesintisiz Güç Kaynağı Tower 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Ürün Tanımı Schneider Electric Smart-UPS tarafından sunulan APC yüksek performansa sahip kesintisiz güç kaynağıdır

Detaylı

APC By Schneider Electric Smart-UPS

APC By Schneider Electric Smart-UPS APC By Schneider Electric Smart-UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Kule/Raf Montajı 2U/3U XLI SRC 5000/6000/10000 VA 220/230/240 Vac TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TR 990-9634 01/2014 Ürün Açıklaması APC

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1049, Değişiklik 1 12/00

Kullanım El Kitabı. Türkçe. APC Smart-UPS. 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac. 990-1049, Değişiklik 1 12/00 Kullanım El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 1400 VA 3U Rafa Takılan ve Üst Üste Konabilen Kesintisiz Güç Kaynağı 230 Vac 990-1049, Değişiklik 1 12/00 1: KULLANIM SMART-UPS CİHAZINDAKİ GÖSTERGELER VE KONTROL

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2

Kullanım Kılavuzu. Yayın 2 Kullanım Kılavuzu Yayın 2 NOKIA CORPORATION olarak, DTE-1 adlı ürünün aşağıdaki Konsey Yönergesi hükümleriyle uyumlu olduğunu bildiririz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

Detaylı

Back-UPS HS 500 Kullanım Kılavuzu

Back-UPS HS 500 Kullanım Kılavuzu BAĞLANTI VEYA MONTAJIN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİR ŞEMA İLE BAĞLANTI VEYA MONTAJININ NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 Yerleştirme 2 Konektörün Kapağını Sökün 3 Aküyü Çıkarın (duvara monte edilmişse

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Envanter Emniyet bu001a (2) Back-UPS'yi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya, neme maruz kalacak ya da sıvılara temas edecek şekilde monte etmeyin. Aküyü takın bu059a

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı