Synology DISK STATION 211 SERİSİ (DS211 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Synology DISK STATION 211 SERİSİ (DS211 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı"

Transkript

1 Synology DISK STATION 211 SERİSİ (DS211 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS211+ DS211J DS211 GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station DS211+ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station DS211J NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station DS211 NAS Veri Yedekleme Cihazı ĠMALATÇI FĠRMA SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106,Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : ĠTHALATÇI FĠRMA SĠMET TEKNOLOJĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER ANKARA TEL : (312) FAKS : (312)

2 BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR! DĠKKAT! CĠHAZ ĠÇĠNDE KULLANICININ TAMĠR EDEBĠLECEĞĠ PARÇA YOKTUR. ARIZA DURUMUNDA SATICI FĠRMAYA VEYA SERVĠS ĠSTASYONUNA BAġVURUNUZ. Cihazınızı yeni bir bölgede çalıģtırmadan önce cihazın çalıģma voltajı ile Ģebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yanma ve Ģok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz. Cihazınızı, aģırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneģ ıģığından uzak tutunuz. Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız. Cihazın yetkisiz kiģilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dıģında baģka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir. Cihazınızı, Ģehir Ģebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız. TAġIMA VE NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin. Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleģtirin. Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği Ģekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleģtiriniz. Dikkat, taģıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dıģında kalacaktır. KULLANIM SIRASINDA ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLĠKELĠ VEYA ZARARLI OLABĠLECEK DURUMLARA ĠLĠġKĠN UYARILAR Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller) Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiģtirilemez. Simet Yetkili Servis Ġstasyonlarından bir eleman tarafından değiģtirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalıģabilecek Ģekilde planlanmıģ ve yerleģtirilmiģtir. Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller) Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. olan kablolama sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluģtuğunda Yetkili Servis Ġstasyonlarına baģvurunuz. KULLANIM HATALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER CĠHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKĠ BÜTÜN PROSEDÜRLERĠ DĠKKATLĠCE UYGULADIĞINIZA EMĠN OLUN. Bütün talimatları dikkatle okuyun. Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın. Cihazı temizlemeden önce fiģi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın. Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleģtirmeyin. Cihazınız düģebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir. Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aģmadığına emin olun. Aynı Ģekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taģıma kapasitesini aģmadığına emin olun. Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleģtirmeyin. Hasarlı veya aģınmıģ elektrik kablolarını kullanmayın. Bakım iģini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya baģka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın. AĢağıdaki belirtilen durumlarda fiģi çekin ve yetkili servise haber veriniz; o Elektrik kablosu veya fiģ zarar gördüğünde, yıprandığında, 1

3 o Cihaza sıvı döküldüğünde, o Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında, o Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalıģmıyorsa veya performansında farkedilir bir değiģiklik varsa. o Cihaz düģerse veya kabin karar görürse, Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız. TÜKETĠCĠNĠN KENDĠ YAPABĠLECEĞĠ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER CĠHAZINIZ HĠÇBĠR NEDENLE BAKIM GEREKTĠRMEZ. Cihazın Temizlenmesi Cihazının sürekli ve en iyi Ģekilde çalıģmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aģağıdaki adımları takip edin; o Cihazın kapalı olduğundan emin olun. o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün. o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuģak bir fırça kullanın. Uyarılar! o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın. o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir. o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın. o Sert veya aģındırıcı bir fırça kullanmayın. PERĠYODĠK BAKIM GEREKTĠRMESĠ DURUMUNDA PERĠYODĠK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI ĠLE KĠMĠN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Cihaz periyodik bakım gerektirmez. Cihaz, bulunduğu ortam çalıģma Ģartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir. BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPĠT VE ĠLAN EDĠLEN KULLANIM ÖMRÜ Bu ürünün T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır. Bu ürün için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen Servis Sayısı 1 (bir) adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiģtir. GENEL GARANTĠ ġartlari 1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren baģlar ve iki (2) yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluģumuz garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla yirmi (20) iģ günüdür. Bu süre mala iliģkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baģlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuģmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 4. Malın arızasının on (10) iģ günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip baģka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aģılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 2

4 durumlarında tüketici malın ücretsiz değiģtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıģındadır. 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü ne baģvurabilir. TELĠF HAKKI UYARISI Synology Ürünleri, Ürünler veya Ürün içinde ve ekinde bulunan tüm baģlık, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları (ürün tasarımı ve görünümü, donanım yazılımı ve ilgili medya, görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin ve Ürünlere katılmıģ küçük uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), beraberindeki kılavuzlar ve diğer belgeler ve çevrimiçi veya elektronik belgeler, eğer varsa, Synology Inc. mülkiyetindedir. Synology Inc. tarafından yazılı olarak açıkça lisans verilmedikçe Ürünün herhangi bir tedariki yukarıdaki hakların hiçbirinin lisansı anlamına gelmez. Synology, Assistant, Data Replicator 3, Download Replicator, Synology INC(Taiwan) in ticari markasıdır. Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation a ait kayıtlı markalardır. Netscape, Netscape Communications Corporation a ait kayıtlı ticari markadır. Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation a aittir. Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated e ait ticari markadır. SĠMET, Simet nin tescilli ticari markasıdır. Telif Hakkı Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. TĠCARĠ MARKA UYARISI Synology ve Synology Ürünlerinin diğer adları firmaya özel markalardır veya Synology Inc. bünyesinde tescilli ticari markalardır. Microsoft, Windows serisi ve Internet Explorer Microsoft Corporation bünyesinde ticari markalardır. Apple, Mac, Mac OS serisi A.B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Computer, Inc. bünyesinde ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürünler ve Ģirket isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. SINIRLI GARANTĠ VE SORUMLULUK Synology, ürünü baģlangıçta Synology'den veya onun yetkili dağıtıcısı veya perakendecisinden satın alan ilk özel veya tüzel kiģiye ürünleri için sınırlı bir garanti verir. Synology ürünlerin donanım parçalarının herbirinin garanti dönemi içinde malzeme ve iģçilik olarak fiziksel hatalardan arınmıģ olacağını garanti eder, yoksa sadece Synology tarafından belirlenen biçimde Ürün onarılacak veya yenisiyle değiģtirilecektir. DS509+, DS508, RS409, RS409+, RS409RP+, RS408, RS408-RP ve RS407 satın alma tarihinden itibaren üç yıllık garantiye sahiptir. 29/2/2008 tarihinden önce satın alınan diğer tüm modellerin satın alma tarihinden itibaren bir yıl, 1/3/2008 tarihinden sonra satın alınanların ise satın alma tarihinden itibaren iki yıl garantisi vardır. Bu garanti dönemi içinde Ürün bozuk çıkarsa, yardım için yerel satıcıyla irtibata geçebilirsiniz. Yardım isterken satın alma belgesi ile Ürünün ambalajındaki barkod numarasını sağlamanız gerekir. Synology Ürünleri barebone cihazlardır o nedenle Synology takılan sabit disk için hiçbir garanti vermediği gibi tüm sabit disklerin uyumluluğu konusunda da garanti vermez. ÜRÜN TEKNĠK AYRINTILARINDA VEYA AÇIKLAMASINDA BELĠRTĠLMEYEN YA DA TANIMLANMAYAN ġekġlde KURULUR VEYA KULLANILIRSA, SYNOLOGY DIġINDAKĠ KĠġĠLER TARAFINDAN ÜRÜN ÜZERĠNDE HERHANGĠ BĠR ġekġlde DÜZELTME VEYA DEĞĠġĠKLĠK YAPILIRSA YA DA ÜRÜNÜN TEKNĠK DETAYLARINA UYGUN OLAMAMASI SYNOLOGY'NĠN SORUMLULUĞU OLMAYAN SEBEPLERE DAYANDIRILABĠLĠRSE BU SINIRLI GARANTĠ KAPSAMINDA SYNOLOGY'NĠN SĠZE KARġI HĠÇBĠR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR. SYNOLOGY, ÜRÜNLERĠNE VEYA BU BELGELERĠN VE BERABERĠNDEKĠ TÜM YAZILIMIN ĠÇERĠĞĠNE YA DA KULLANIMINA ĠLĠġKĠN OLARAK AÇIK, ĠMA YOLLU VEYA YASAYLA HĠÇBĠR GARANTĠ VEYA TAAHHÜT VERMEZ VE ÖZELLĠKLE HERHANGĠ ÖZEL BĠR AMAÇ ĠÇĠN KALĠTESĠNĠ VEYA PERFORMANSINI KABUL ETMEZ. SYNOLOGY ÜRÜNLERĠNDE SAKLANAN TÜM VERĠLERĠN HĠÇBĠR VERĠ KAYBI RĠSKĠ BULUNMAKSIZIN HER ZAMAN GÜVENDE OLACAĞINA DAĠR SYNOLOGY HĠÇBĠR GARANTĠ VERMEZ. SYNOLOGY VERĠLERĠ BELĠRLĠ ARALIKLARLA YEDEKLEMENĠZĠ HATIRLATIR. SYNOLOGY HĠÇBĠR SURETLE SYNOLOGY ÜRÜNLERĠNĠN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILMASINDAKĠ YETERSĠZLĠKTEN KAYNAKLANAN BĠRĠKĠMLER, KAZANÇ KAYIPLARI VEYA DĠĞER TESADÜFĠ VEYA NEDENLĠ HASARLAR DAHĠL HASARLARDAN VEYA BU NEVĠ KULLANIMDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN VERĠ KAYBINDAN KULLANICIYA KARġI HĠÇBĠR ġekġlde SORUMLU OLMAYACAKTIR. 3

5 BU GARANTĠ SĠZE BAZI ÖZEL YASAL HAKLAR VERĠR VE AYNI ZAMANDA DEVLETTEN DEVLETE (YA DA YARGI ALANINDAN YARGI ALANINA) DEĞĠġEN BAġKA HAKLARINIZ DA OLABĠLĠR. SYNOLOGY'NĠN DONANIMDAKĠ ARIZA VE KUSURLARA ĠLĠġKĠN SORUMLULUĞU BU GARANTĠ BEYANINDA ĠZAH EDĠLDĠĞĠ ġekġlde ONARIM VEYA YENĠSĠYLE DEĞĠġTĠRMEKLE SINIRLIDIR. MÜġTERĠLER ĠÇĠN BU GARANTĠ BEYANINDA KAPSANAN AÇIK GARANTĠLER DIġINDA, SATILABĠLĠRLĠK VE BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKĠ ĠMA YOLLU GARANTĠLER VE ġartlar DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYAN ÜRÜNE YÖNELĠK AÇIK VEYA ĠMA YOLLU, KANUNĠ VEYA BAġKA TÜRLÜ DĠĞER TÜM GARANTĠLERDEN SYNOLOGY FERAGAT EDER. SINIRLI GARANTĠ SÜRESĠ BĠTTĠKTEN SONRA AÇIK VEYA ĠMA YOLLU OLSUN BAġKA HĠÇBĠR GARANTĠ GEÇERLĠ OLMAYACAKTIR. BAZI DEVLELER VEYA YARGI ALANLARI BAZI ĠMA YOLLU GARANTĠLERĠN VEYA ġartlarin REDDĠNE YA DA ĠMA YOLLU BĠR GARANTĠNĠN NE KADAR SÜRECEĞĠNE DAĠR SINIRLAMALARA ĠZĠN VERMEZ, BÖYLE BĠR DURUMDA BU SINIRLAMA SĠZĠN ĠÇĠN GEÇERLĠ OLMAYABĠLĠR. BU ÜRÜNÜ SATTIĞINIZDA VEYA BAġKA ġekġlde BU ÜRÜNÜ DĠĞER BĠR ġahsa AKTARDIĞINIZDA BU SINIRLI GARANTĠ KAPSAMI SONA ERER. SYNOLOGY BU SINIRLI GARANTĠ ĠLE SAĞLANAN ÇÖZÜMLERĠN ÖTESĠNDE VEYA SINIRLAMAKSIZIN ÜÇÜNCÜ ġahislarin HASARLAR ĠÇĠN SĠZE KARġI HAK ĠDDĠALARINA, KULLANIMA HAZIR OLMAYAN ÜRÜNLERE VEYA KAYBEDĠLEN VERĠLERE YA DA KAYBEDĠLEN YAZILIMA ĠLĠġKĠN SORUMLULUKLAR DAHĠL ÖZEL, DOLAYLI, NEDENSEL VEYA TESADÜFĠ HASARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SYNOLOGY'NĠN SORUMLULUĞU HAK TALEBĠNĠN KONUSU OLAN ÜRÜN ĠÇĠN ÖDEDĠĞĠNĠZ MĠKTARI AġMAYACAKTIR. BU, SYNOLOGY'NĠN SORUMLUĞU OLDUĞU MAKSĠMUM MĠKTARDIR. SYNOLOGY INC. ÜRÜNLERĠ TIBBĠ, HAYAT KURTARMA VEYA HAYATI DESTEKLEME UYGULAMALARINDA KULLANIM ĠÇĠN ÖNGÖRÜLMEMĠġTĠR. ANLAġMAZLIK ÇÖZÜMÜ Bu taahhüt amacıyla AnlaĢmazlık terimi herhangi bir uyuģmazlık, ihtilaf veya sayılanlardan kaynaklanan veya ilgili olan hak iddiası anlamına gelir (i) bu AnlaĢma, onun yorumu veya ihlali, sona ermesi, uygulanabilirliği veya geçerliliği, (ii) Synology'den ilgili satın alma, teslimat, teslim alma veya herhangi bir ürün ya da hizmet kullanım emri ya da (iii) Sizinle Synology arasındaki iliģkiden kaynaklanan veya onunla ilgili baģka bir anlaģmazlık; Synology teriminin anlamı Synology, Inc, onun üst Ģirketleri, yan kuruluģları, bağlı Ģirketleri, idarecileri, görevlileri, çalıģanları, lehtarları, acentaları, atamaları, bileģen tedarikçileri (hem donanım hem yazılım) ve/veya Synology'den satın alınan veya onun tarafından dağıtımı yapılan ürünleri tedarik eden üçüncü Ģahıslardır; ve Siz teriminin anlamı Synology ürününün sahibi veya satın alıcısı veya aile üyeleri ya da lehtarlar gibi sizinle ortak çıkarı olanlardır. ABD müģterileri için Siz ve Synology Sizinle Synology arasındaki AnlaĢmazlıkların aģağıda baģka türlü verilmedikçe Amerikan Arbitrasyon Kurulunun Yürürlükteki ticari kuralları gereğince yalnızca ve nihai olarak arabulucu kararıyla halledileceğini kabul ediyorsunuz. Arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Sizinle Synology arasındaki anlaģmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı baģka bir arbitrasyonla birleģtirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf iģlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği Ģekilde ve King County, Washington Eyaleti, Amerika BirleĢik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. A.B.D.'deki veya dıģındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal iģlemden haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiģ olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul avukat ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruģmalarında oluģturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı merciinin herhangi bir mahkemesinde hüküm iģlenebilir. Bu koģulun yokluğunda AnlaĢmazlıkları bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağınızı, hakları sınıfsal veya sınıf iģlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarınızdan feragat ettiğinizi ve bu paragrafın hükümleri gereğince anlaģmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğinizi anlamaktasınız. ABD dıģındaki müģteriler için herhangi bir AnlaĢmazlık nihai olarak üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası ve ilgili yürürlüğe koyma prosedürlerine uygun olarak yürütülen arbitrasyon vasıtasıyla karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleģtirilecek ve arbitrasyon duruģmaları Ġngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilir. REVĠZYONLAR Synology Ürünlerini, diğer ürünleri, yazılımı veya ilgili belgeleri baģka bir bildirim olmadan revize etme haklarının hepsini saklı tutar. Synology Inc. bu tür revizyon veya değiģikliklerden kimseyi bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın bu yayını revize etme ve içinde değiģiklik yapma hakkını saklı tutar. 4

6 Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kullanım kılavuzu Synology NAS Sunucuya ait tüm önemli iģlevleri kapsar ( Synology Disk Station ). iģlevlerden bazıları sadece belirli modellerde geçerli olabilir. Lütfen daha fazla ayrıntı için teknik özelliklere bakın. ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERĠ-AMAÇLARI VE TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Synology Disk Station Synology Disk Station satın alımından dolayı sizi kutlarız Synology Disk Station aģağıdaki amaçlar için özel olarak tasarlanmıģtır: Ġnternet üzerinden Dosyaların Depolanması ve PaylaĢılması Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları Ġntranet içinde veya Ġnternet üzerinden kolayca dosya paylaģtırabilirler. Unicode dil desteği Synology Disk Station üzerinden farklı dillerdeki dosyaların kolaylıkla paylaģımını destekler. PC Verisi ve Sunucu Verisi Yedekleme Synology Disk Station PC verisinin Synology Disk Station üzerine yedeklenmesinde, Synology Disk Station verisinin harici bir sabit diske veya baģka bir Synology Disk Station üzerine ya da rsync-uyumlu bir sunucuya yedeklenmesinde çeģitli yedekleme çözümleri sunar. FTP üzerinden Veri Aktarımı Synology Disk Station bant geniģliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenle aktarmak için, SSL/TLS üzerinden FTP ve davetsiz IP oto-siyah da kullanılabilir. Dosyaların Web Tarayıcıları aracılığıyla Yönetilmesi File Station 2 kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü üzerinden Windows tarzı dosya iģlemleri ile Synology Disk Station üzerinde kolayca yönetmelerine imkan tanır. Video ve Blogların Photo Station 3 ile PaylaĢımı Photo Station 3 size karmaģık yükleme adımları olmaksızın Ġnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaģma özgürlüğünü verir. Albüm denetimi sayesinde içeriğin doğru kiģilerle paylaģılması sağlanır. Ziyaretçiler fotoğraflarınızla ilgili yorum bile bırakabilirler. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düģüncelerinizi Ġnternet üzerinden kolaylıkla paylaģmanız için yepyeni bir blog sistemi entegre edilmiģtir. Sunucu üzerinde Eğlence Ġçeriğinin Tadına varın Download Station Ġnternetten BitTorrent, FTP, HTTP, emule ve NZB yoluyla Synology Disk Station üzerine dosya indirmenize imkan tanır. Üstelik, LAN içinde bağlanmıģ UPnP DMA varsa, çoklu ortam dosyalarını Synology Disk Station üzerinde paylaģabilirsiniz. Eğer sadece Synology Disk Station üzerinde saklanan mp3 dosyalarını paylaģmak ve çalmak isterseniz, itunes Hizmeti ni etkinleģtirebilir ve LAN üzerindeki herhangi bir itunes istemcisinden müziği dinleyebilirsiniz. Aygıt üzerindeki tümleģik Kopyala düğmesi fotoğrafların kameradan Synology Disk Station üzerine anında kopyalanmasına imkan tanır. Anında Müzik dinleme her zaman Synology Disk Station üzerine bir çift USB hoparlör bağlandığında, Audio Station sayesinde kullanıcılar Synology Disk Station üzerinde depolanmıģ müziği bağlı ipod'dan dinleyebilir, hatta Ġnternet Radyo istasyonlarını akıtabilirler. Ġlaveten, kullanıcılar bir web tarayıcısı ile Ġnternetten Synology Disk Station üzerinden müzik akıtabilirler. Web Sitelerinin Barındırılması Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini Web Station ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır. IP Kameralarla Video Kaydı Surveillance Station 2 ağ üzerindeki birden fazla* IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmeniz imkan tanır. Surveillance Station 2 nin web-tabanlı yönetim arayüzüne eriģerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz. USB Yazıcı Sunucusu LAN üzerinden en çok 2 adet USB 2.0 Yazıcı paylaģtırabilirsiniz. * Sadece belirli modellerde desteklenir. Lütfen ürün Teknik Özellik tablosuna bakın. 5

7 DS211J DS211+ DS211 DS211J Teknik Özellikleri Özellik CPU Hızı Bellek Kapasitesi (STD) Bellek Kapasitesi (MAX) Bellek Türü Desteklenen Disk Yuvası Tipi Sabit Disk Ara Birimi Sabit Disk Adeti Cihaz Toplam Disk Kapasitesi LAN Port Adeti LAN Port Tipi LAN Port Veri Hızı USB Arabirim Adeti esata Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart) Açıklama 1.2GHz 128MB 128MB 2X 3.5 or 2X 2.5 SATA(II) SATA(II) 2 Adet 6TB 1 Port Bakır Ethernet Gigabit 3 Adet Yok 1 Adet Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum) 5 Adet Dosya PaylaĢımı Surveillance Desteği Surveillance Station 5 Fotoğraf Ġstasyon Uygulaması Photo station 4 Dosya PaylaĢım Uygulaması File Station 3 Ses Ġstasyonu ve Radyo Desteği Audio Station 2 Web Ġstasyon Uygulamaları Max Kullanıcı Sayısı: 512, Max EĢzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 64, Max Dosya PaylaĢımı: 256, Max Grup: 128 Web Station (PHP/MySQL) Download Ġstasyonu Desteği Download Station 2 ITunes Uygulama Sunucusu iphone Uygulamaları Active Directory Desteği RAID Desteği FTP Sunucu Desteği ITunes Server DS cam, DS photo, DS audio RAID 0/1 - JBOD 6

8 Çevresel Standartlar Dil Desteği DLNA Medya Sunucu Desteği Dosya ve Klasör Yönetimi Form Factor Grafik Kullanıcı Arayüzü Harici Disk Desteği Hot-Swappable Desteği ISCSI Target Desteği ĠĢletim Sistemi Kullanıcı ve Grup yönetimi Link Aggregation Desteği Mail Server Desteği RackMount Aparat (Opsiyonel) Uzak Yönetim Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel) Wireless Desteği Web Sunucu Desteği Yedekleme Desteği Yazıcı Sunucu Desteği Gürültü Seviyesi (ÇalıĢırken) Güç Tüketimi (ÇalıĢırken) Güç Tüketimi (Standby) Expansion Desteği Uyumlu Olduğu Standartlar Fan Ağırlık (Ürün) Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) Uyumluluk Listesi (WEB) Ürünün Web Sayfası RoHS English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish,German, French, Italian, Polish, Russian,Spanish, Korean, Traditional Chinese,Simplified Chinese, Hungarian, Turkish,Portuguese Brazil, Portuguese European Desktop Yok Linux Tabanlı Yok Mail Station Yok Telnet, Web, SSH Synology Remote USBCopy, Time Backup, Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support 20,8dB 28W 10W Yok SatıĢ Garanti Süresi (Ay) 24 FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B 1X (70mmX70mm) 0.98kg 161mm X 218mm X 88mm DS211 Teknik Özellikleri Özellik Açıklama CPU Hızı Bellek Kapasitesi (STD) Bellek Kapasitesi (MAX) Bellek Türü Desteklenen Disk Yuvası Tipi Sabit Disk Adeti Takılabilir Disk Kapasiteleri Cihaz Toplam Disk Kapasitesi 1.6GHz 256MB 256MB 2X 3.5 SATA(II) or 2X 2.5 SATA/SSD using Synology Disk Holder Type C 2 Adet 3TB (En Yüksek) 6TB 7

9 LAN Port Adeti LAN Port Tipi LAN Port Veri Hızı USB Arabirim Adeti esata Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart) 1 Port Bakır Ethernet 10/100/1000Mbps 3 Adet Yok 1 Adet Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum) 8 Adet Dosya PaylaĢımı Surveillance Desteği Surveillance Station 5 Fotoğraf Ġstasyon Uygulaması Photo station 4 Dosya PaylaĢım Uygulaması File Station 3 Ses Ġstasyonu ve Radyo Desteği Audio Station 2 Web Ġstasyon Uygulamaları Max Kullanıcı Sayısı: 2.048, Max EĢzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 128, Max Dosya PaylaĢımı: 256, Max Grup: 256 Web Station (PHP/MySQL) Download Ġstasyonu Desteği Download Station 2 ITunes Uygulama Sunucusu iphone Uygulamaları Active Directory Desteği RAID Desteği FTP Sunucu Desteği Çevresel Standartlar Dil Desteği DLNA Medya Sunucu Desteği Dosya ve Klasör Yönetimi Form Factor Grafik Kullanıcı Arayüzü Harici Disk Desteği Hot-Swappable Desteği ISCSI Target Desteği ĠĢletim Sistemi Kullanıcı ve Grup yönetimi Link Aggregation Desteği Mail Server Desteği PaylaĢım Yönetimi Desteği Uzak Yönetim Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel) Web Sunucu Desteği Yedekleme Desteği Yazıcı Sunucu Desteği Gürültü Seviyesi (ÇalıĢırken) Güç Tüketimi (ÇalıĢırken) ITunes Server DS cam, DS photo, DS audio RAID 0/1 - JBOD RoHS English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish,German, French, Italian, Polish, Russian,Spanish, Korean, Traditional Chinese,Simplified Chinese, Hungarian, Turkish,Portuguese Brazil, Portuguese European Desktop Yok Linux Tabanlı Yok Mail Station Telnet, Web, SSH Synology Remote Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support 21dB 22W Güç Tüketimi (Standby) 10.8W Expansion Desteği Uyumlu Olduğu Standartlar Yok FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B 8

10 Fan 1X (70mmX70mm) Ağırlık (Ürün) 0.98kg Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) 161mm X 218mm X 88mm Uyumluluk Listesi (WEB) Ürünün Web Sayfası SatıĢ Garanti Süresi (Ay) 24 DS211+ Teknik Özellikleri Özellik CPU Hızı Bellek Kapasitesi (STD) Bellek Kapasitesi (MAX) Desteklenen Disk Yuvası Tipi Sabit Disk Adeti Takılabilir Disk Kapasiteleri Cihaz Toplam Disk Kapasitesi LAN Port Adeti LAN Port Tipi LAN Port Veri Hızı USB Arabirim Adeti SD Card Slot esata Desteklediği IP Kamere Adeti (Standart) Açıklama 1.6GHz 512MB 512MB 2X 3.5 or 2X 2.5 SATA(II) 2 Adet 3TB (En Yüksek) 6TB 1 Port Bakır Ethernet Gigabit 3 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet Desteklediği IP Kamere Adeti (Maksimum) 12 Adet Dosya PaylaĢımı Surveillance Desteği Surveillance Station 5 Fotoğraf Ġstasyon Uygulaması Photo station 4 Dosya PaylaĢım Uygulaması File Station 3 Ses Ġstasyonu ve Radyo Desteği Audio Station 2 Web Ġstasyon Uygulamaları Max Kullanıcı Sayısı: 2.048, Max EĢzamanlı Bağlantılar(SAMBA, FTP, AFP): 256, Max Dosya PaylaĢımı: 256, Max Grup: 256 Web Station (PHP/MySQL) Download Ġstasyonu Desteği Download Station 2 ITunes Uygulama Sunucusu iphone Uygulamaları RAID Desteği FTP Sunucu Desteği Çevresel Standartlar Dil Desteği DLNA Medya Sunucu Desteği Dosya ve Klasör Yönetimi Form Factor Grafik Kullanıcı Arayüzü Hot-Swappable Desteği ITunes Server DS cam, DS photo, DS audio RAID 0/1 - JBOD RoHS English, Danish, Dutch, Norwegian, Swedish,German, French, Italian, Polish, Russian,Spanish, Korean, Traditional Chinese,Simplified Chinese, Hungarian, Turkish,Portuguese Brazil, Portuguese European Desktop 9

11 ISCSI Target Desteği ĠĢletim Sistemi Kullanıcı ve Grup yönetimi Link Aggregation Desteği Mail Server Desteği PaylaĢım Yönetimi Desteği Uzak Yönetim Uzaktan Kumanda Desteği (Opsiyonel) Web Sunucu Desteği Yedekleme Desteği Yazıcı Sunucu Desteği Güç Tüketimi (ÇalıĢırken) Güç Tüketimi (Standby) Expansion Desteği Uyumlu Olduğu Standartlar Fan Ağırlık (Ürün) Boyutlar (En/Boy/Yükseklik) Uyumluluk Listesi (WEB) Ürünün Web Sayfası Linux Tabanlı Yok Mail Station Telnet, Web, SSH Yok USBCopy, Time Backup, Network Backup, Local Backup, Desktop Backup (using Synology DataReplicator 3), 3rd-Party Backup Support 24W 13W Yok SatıĢ Garanti Süresi (Ay) 24 FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B 1X (92mmX92mm) 1,25kg 165mm X 108mm X 233.2mm 10

12 GÖRÜNÜM Synology DS211 Serisi Genel Görünümü DS2111 Serisi Genel Görünümü Bir BakıĢta Synology DiskStation 11

13 LED Gösterge Tablosu 12

14 13

15 MONTAJ VE KURULUM (DS211+) 14

16 15

17 16

18 MONTAJ VE KURULUM (DS211J/DS211) 17

19 18

20 19

21 DiskStation'a DSM yükleyin 20

22 21

23 22

24 23

25 PROBLEM GĠDERME PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor! ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize baģvurun. PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum! ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız. PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor! ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize baģvurun. 24

26 YETKĠLĠ SERVĠSLER SIRA NO UNVAN HĠZMET YERĠ ADRESĠ YETKĠLĠNĠN ADI SOYADI TEL/FAKS VERGĠ NO 1 SĠMET TEKNOLOJĠ SAN. TĠC. LTD. ġtġ. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA SĠBEL BEDĠR ATLANTĠS BĠLGĠSAYAR VE ELEKT.TĠC./FATĠH SARIZ ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAGĠL APT.ALTI NO:41 SĠVAS FATĠH SARIZ ASBĠMSAN ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR SAN.TĠC.LTD.ġTĠ CĠNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA AHMET SITKI YAZICIOĞLU ARNĠL-NET BĠLGĠSYAR ĠLETĠġĠM HZM YAZ.TURZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ ĠMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZĠ SERKAN AKSOY AHMET AYDIN-BĠLGĠSAYAR HASTANESĠ NUSRATĠYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSĠN AHMET AYDIN BĠRCAN BĠLGĠSAYAR ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. KĠRĠġÇĠ MAH. ġehġt ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN BAYRAM BĠRCAN BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ BĠLGĠSAYAR ĠNTERNET VE YAZILIM HĠZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA EMRE YILDIRIM BÜKOM BÜRO MAKĠNALARI PAZ. SAN. VE TĠC A.ġ. HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA LEVENT SARUHAN BĠLGĠ BĠRĠKĠM SĠSTELERĠ BĠLG.OTO.MÜH.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. KARABAġ MAH.HAFIZ SELĠM EFENDĠ SOK.NO:8 SĠMGE APT.K:1 D:2 ĠZMĠT/KOCAELĠ MEHMET AHLAS ÇĠZGĠ BĠLG..TAN. HĠZ. TĠC. LTD. ġtġ. REġATBEY MAH. FUZULĠ CAD. EROĞLU APT. ZEMĠNKAT 37/A SEYHAN/ADANA MEHMET ALĠ ALTUN DEMĠREZEN BĠLGĠSAYAR VE OTO SANAYĠ TĠC.LTD.ġTĠ GAZĠ MUHTARPAġA BUL. 4.CAD SAĠT SAYIN Ġġ MERK ALTI NO:13 GAZĠANTEP MEHMET BULUT DOSBĠL BĠLGĠSAYAR TĠC.SAN.LTD.ġTĠ. SALTAK MAH.ġEHĠT ġükrü CAD.DOLUEL APT.NO:29/C DENĠZLĠ EMRE TAġLICALI EFA BĠLĠġĠM YAZILIM DAN.BĠLG.EĞĠTĠM SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ. AZERBAYCAN BULVARI MANOLYA AP.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAġ ERKAN ARIKAN KARTEL BĠLGĠSAYAR RE.TUR.SAĞ.HĠZ.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. BAHÇELĠEVLER MAH. ĠSTĠKLAL CAD.ENGĠN APT.NO:182/1 SAMSUN A.UĞUR EREN NASA TEKNĠK SERVĠS BĠLGĠSAYAR YAZ.DAN.ĠNġ.GÜV.TĠC.SAN.LTD.ġTĠ. ĠSMETĠYE MAH.ĠSMETĠYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA TEKĠN MESUTOĞLU ÖZKAN ALTAY BĠLGĠSAYAR ELEKT.ĠNġ.GIDA SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEġĠLYURT/ĠZMĠR ÖZKAN ALTAY PROBĠL BĠLGĠSAYAR VE PROĞRAMCILIK SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ġarkġye MAH.KAZIM KARABEKĠR CAD.NO:13 ORDU ERCAN ÖKTENAY PROBĠLĠġĠM BĠLGĠSAYAR VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ TĠC.LTD.ġTĠ. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA MUSA ELMALI SHOV BĠLGĠSAYAR TAN.HĠZ.TUR.TĠC.LTD.ġTĠ. STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA LEVĠN FĠGEN OKUMUġ ġahġnoğlu BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ KIRTASĠYE SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU TURGAY ġahġnoğlu URFANET MUHAMMET TAġÇILAR BAHÇELĠEVLER MAH.4.SOK TAġÇILAR APT.ALTI NO:27 ġanliurfa MUHAMMET TAġÇILAR VĠZYON ELEKT.BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ VE DANIġ.SANAYĠ TĠCARETLTD.ġTĠ. KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA AHMET BAL ALĠ BAL

Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS411 DS411+ DS411+II DS411Slim DS411J GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology

Detaylı

Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS80 GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 80 NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS212 GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station 212 NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı (ÖNEMLĠ NOT : BU CĠHAZ SADECE SYNOLOGY DS2211 ve DS3611 SERĠSĠ ĠLE BERABER ÇALIġABĠLMEKTEDĠR) TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU MODELLER DX1211 GEÇERLĠ OLDUĞU

Detaylı

Synology DISK STATION 215J DS215J. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 215J DS215J. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 215J (DS215J) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS215J GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station DS215J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Detaylı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 715 (DS715) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS715 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology EDS SERİSİ (Disk Station) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU EDS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY Inc. 6F-2, No.106,Chang An W. Rd., Taipei 103, Taiwan TEL : +886

Detaylı

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH DRAYTEK VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH P1080 AÇIKLAMA 8 PORT POE SWITCH (802.3AF) İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

Synology Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS509+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 509+ NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Cube Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER CS407e GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Synology DISK STATION 216 DS216. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 216 DS216. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 216 (DS216) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 1515 Plus (DS1515 Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS1515+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 1515+ NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology Rack Station 2416RPPlus NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 2416RPPlus NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 2416Plus Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER RS2416Plus RS2416RPPlus AÇIKLAMA Synology Rack Station 2416Plus

Detaylı

Synology DISK STATION 414slim. DS414slim. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 414slim. DS414slim. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 414slim (DS414slim) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS414slim GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 414slim NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology DISK STATION 1815Plus. DS1815Plus. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 1815Plus. DS1815Plus. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 1815Plus (DS1815Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS1815Plus GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station DS1815Plus NAS Veri

Detaylı

Synology Disk Station 15xx Serisi (DS15xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 15xx Serisi (DS15xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 15xx Serisi (DS15xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS1511+ DS1512+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 1511+

Detaylı

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH DRAYTEK VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH G2240 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804 AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE POE FSH804 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 715 (DS715) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS715 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 715 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB AIRLIVE WL1700USB 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE WL1700USB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE MODELLER AIRLIVE TP1000S GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA ETİKET YAZICI İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ POE SPLITTER TANITMA VE MODELLER AIRLIVE POE-1P AIRLIVE POE-48TU AIRLIVE POE-48PB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA POE SPLITTER POE SPLITTER POE SPLITTER İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Synology DISK EXPANSION DX2xx SERİSİ. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK EXPANSION DX2xx SERİSİ. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK EXPANSION DX2xx SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı (ÖNEMLİ NOT : BU CİHAZ SADECE SYNOLOGY DISK STATION VE RACK STATION SERİSİ NAS ÜRÜNLERİ İLE BERABER ÇALIŞABİLMEKTEDİR. BAĞIMSIZ KULLANILMAZ.)

Detaylı

ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI

ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI ATEN VB SERİSİ UZAK MESAFE PC ERİŞİM CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VB SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886

Detaylı

Synology Disk Station 4xx Serisi (DS4xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 4xx Serisi (DS4xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 4xx Serisi (DS4xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS412J DS412 DS412+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 412J

Detaylı

Synology DISK STATION 214Play. DS214Play. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 214Play. DS214Play. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 214Play (DS214Play) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS214Play GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 214Play NAS Veri Yedekleme

Detaylı

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE MODELLER AIRLIVE WL-1200CAM GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA IP KAMERA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL

Detaylı

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI GENEL GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ: Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine

Detaylı

Synology DISK STATION 214 DS214. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 214 DS214. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 214 (DS214) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS214 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 214 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

ATEN VS SERİSİ SWITCH

ATEN VS SERİSİ SWITCH ATEN VS SERİSİ SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886 2 86926789 Faks: 886 2

Detaylı

Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ

Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ Synology NETWORK VİDEO RECORDER NVR216 SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER NVR216 (4CH) NVR216 (4CH) GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology NVR216 (4CH) Network Video Recorder Synology

Detaylı

Synology DISK STATION 416J DS416J. NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 416J DS416J. NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 416J (DS416J) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS416J GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 416J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Synology Rack Station RS3614XS Serisi NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER RS3614xs RS3614RPxs AÇIKLAMA Synology RS3614xs NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 2415Plus (DS2415Plus) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS2415Plus GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 2415Plus NAS Veri

Detaylı

SYNOLOGY RX1214 SERİSİ GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ

SYNOLOGY RX1214 SERİSİ GENİŞLEME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ Synology RX1214 SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX1214 RX1214RP GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX1214 Genişleme ünitesi Synology RX1214RP

Detaylı

Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS108j GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology DISK Station 108J NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology RACK EXPANSION 12xx SERİSİ. (RX12xx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology RACK EXPANSION 12xx SERİSİ. (RX12xx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology RACK EXPANSION 12xx SERİSİ (RX12xx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı (ÖNEMLİ NOT : BU CİHAZ SADECE SYNOLOGY RACK STATION VEYA DISK STATION NAS ÜRÜNLERİ İLE BERABER ÇALIŞABİLMEKTEDİR. BAĞIMSIZ

Detaylı

Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS710+ DS712+ DS713+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 710Plus

Detaylı

Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS214se GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 214se NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Synology Rack Station 814 Serisi (RS814 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 814 Serisi (RS814 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 814 Serisi (RS814 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS814+ RS814RP+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station 814+ NAS

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER AÇIKLAMA SG10 Security Gateway 10 SG12 Security Gateway 12 SG15 Security Gateway 15

Detaylı

ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU)

ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU) ATEN PE SERİSİ GÜÇ DAĞITIM ÜNİTESİ (PDU) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU PE SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel: 886 2 86926789

Detaylı

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SG4310 SG4320 SG4330 SG4350 SG4370 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Clavister SG4310 UTM Firewall Clavister SG4320 UTM

Detaylı

SYNOLOGY RX1216sas SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SYNOLOGY RX1216sas SERİSİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Synology. RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Synology RX1216sas SERİSİ SYNOLOGY GENİŞLETME ÜNİTESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RX1216sas GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology RX1216sas Genişleme ünitesi İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY

Detaylı

Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 360HD (VS360HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS360HD GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 360HD

Detaylı

Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS508 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology DISK Station 508 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216se GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216se NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Synology Rack Station 812 Serisi (RS 812 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 812 Serisi (RS 812 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 812 Serisi (RS 812 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS812 RS812+ RS812RP+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station

Detaylı

Synology Disk Station 410 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 410 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 410 NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS410 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 410 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

Synology DISK STATION 213 SERİSİ (DS213 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 213 SERİSİ (DS213 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 213 SERİSİ (DS213 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS213J DS213 DS213+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 213J

Detaylı

DRAYTEK. VigorANT-2510

DRAYTEK. VigorANT-2510 DRAYTEK VigorANT-1107 ANTEN TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VigorANT-1107 VigorANT-2309 VigorANT-2510 AÇIKLAMA 2.4Ghz Omni Directional Anten 2.4Ghz Directional Corner Anten 2.4Ghz Directional Patch

Detaylı

Ürün Bakım ve Muhafaza

Ürün Bakım ve Muhafaza NBG4615 NBG4615 Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza durumunda 4441150 no lu ZyXEL

Detaylı

Synology DISK STATION 2xx SERİSİ (DS2xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DISK STATION 2xx SERİSİ (DS2xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DISK STATION 2xx SERİSİ (DS2xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS212J DS212 DS212+ DS213J DS213 DS213+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology

Detaylı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 18016xs+ (RS18016xs+) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS18016xs+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri

Detaylı

Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology USB STATION 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER USB Station 2 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology USB Station 2 NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Synology Visual Station 240HD NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 240HD NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 240HD (VS240HD) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS240HD GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 240HD

Detaylı

SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH

SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH SMC SMCFS SERİSİ FAST ETHERNET SWITCH MODELLER SMCFS1601P SMCFS2601P GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA SMC SMCFS1601P 16-Port Fast Ethernet PoE Switch SMC SMCFS801P 24-port unmanaged Fast Ethernet

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

Synology Disk Station 24xx Serisi. (DS24xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 24xx Serisi. (DS24xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 24xx Serisi (DS24xx Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS2411+ DS2413+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station 2411Plus

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch G2260

DRAYTEK VigorSwitch G2260 DRAYTEK VigorSwitch G2260 24+2 GIGA PORT L2 YÖNETİLEBİLİR SWITCH MODELLER VIGORSWITCH G2260 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH G2260 SWITCH İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No:

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Synology Rack Station 2xxx Serisi (RS2xxx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 2xxx Serisi (RS2xxx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 2xxx Serisi (RS2xxx SERİSİ) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS2212+ RS2212RP+ RS2414+ RS2414RP+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterimiz; Öncelikle SEMPOMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz SEMPOMP markalı Pompaların V ve

Detaylı

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300 DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGORPRO 5300 VIGORPRO 5300n VIGORPRO 5300Vn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL

Detaylı

Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 71x Serisi (DS71x Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS710+ DS712+ DS713+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 710Plus

Detaylı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 18016xs+ (RS18016xs+) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS18016xs+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station RS18016xs+ NAS Veri

Detaylı

Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS214se NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS214se GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 214se NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236

Detaylı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KD20 KD21 KD22 MODELLER GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA OMNINAS KD20 all in one NAS OMNINAS KD21 all in one

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

AIRLIVE ETHER GSH8TW

AIRLIVE ETHER GSH8TW AIRLIVE ETHER GSH8TW 8 PORT GIGABIT SWITCH MODELLER AIRLIVE ETHER GSH8TW GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 8 PORT GIGABIT SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ

PORTABLE PENETRATOR SERİSİ SECPOINT PORTABLE PENETRATOR SERİSİ PENTEST CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SP-PP2000 SP-PP4000 SP-PP6000 SP-PP8000 AÇIKLAMA SECPOINT SP-PP2000 PORTABLE PENTEST SECPOINT SP-PP4000 PORTABLE

Detaylı

Disk Station DS710+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Disk Station DS710+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Disk Station DS710+ Hızlı Yükleme Kılavuzu DS710+12042009 İçindekiler TOC 3 Bölüm 1: Başlamadan Önce 3 Paket İçeriği 4 Güvenlik Talimatları 5 Bölüm 2: Donanım Kurulumu 5 Sabit Sürücünün Takılması için

Detaylı

AIRLIVE POE FSH2442G

AIRLIVE POE FSH2442G AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH MODELLER AIRLIVE POE FSH2442G GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 24+4 PORT POE SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İMALATÇI FİRMA CLAVISTER AB. Torggatan 10, SE-891 33 ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN TEL: +46 (0)660 29 92 00 FAKS: +46 (0) 660 122 50 www.clavister.com

Detaylı

Synology DS216J NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS216J NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS216J NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216J GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216J NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA SYNOLOGY

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 GARANTĐ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

BANDRICH Bandluxe R300

BANDRICH Bandluxe R300 BANDRICH Bandluxe R300 3,5G HSPA+WLAN ROUTER TANITMA VE MODEL Bandluxe R300 AÇIKLAMA 3,5G HSPA+ WLAN ROUTER İMALATÇI FİRMA BANDRICH Inc. 7F., No.188, Baociao Rd., Sindian City, Taipei County 23145, Taiwan

Detaylı

Linksys LGS Port Gigabit Switch

Linksys LGS Port Gigabit Switch Linksys LGS124 24 Port Gigabit Switch TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER LGS124-EU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Linksys LGS124-EU 24-port Unmanaged Gigabit Switches İMALATÇI FİRMA BELKIN

Detaylı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DS216se NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS216se GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Disk Station 216se NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI FİRMA

Detaylı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU KD20 MODELLER GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA OMNINAS KD20 all in one NAS İMALATÇI FİRMA SHUTTLE INC. No.30,

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER

Detaylı