SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Birbiri ard na düzenlenen önemli fuar organizasyonlar ve etkinliklerin endüstriye ivme kazand rd bu önemli periyotta, sizlere Mart-Nisan say m z ile yeniden merhaba diyoruz. Birçok yeni ve farkl endustriyel ürün haberi, makale ve ilana yer verdi imiz bu say n n da ilgi ile incelenece ini düflünmekteyiz. Bildi iniz gibi, geçti imiz ay düzenlenen WIN 2 fuar na yönelik haz rlad m z fiubat say m z, abonelerimize ulaflt rman n yan s ra, fuar esnas nda da binlerce ziyaretçiye da tt k. Bu organizasyonda dergimizde yer alan firmalar ile bir kez daha yüz yüze görüflme f rsat da bulduk. stisnas z hepsinin bizlere gösterdi i ilgi, samimiyet ve dergimiz hakk nda dile getirdikleri be eni cümleleri bizleri bir kere daha onure etti. Nazik ilgilerini ve samimi düflüncelerini bizlerden esirgemeyen tüm firma yetkililerine ve dergimizi edinmek için stand m za kadar gelen fuar ziyaretçilerine buradan teflekkürlerimizi sunar z. Önümüzdeki hafta ve aylarda da birçok önemli fuar ve organizasyon düzenlenmekte. Bunlar aras nda en önemli olan hiç kuflku yok ki, Hannover Messe fuar. Bu fuara Thomas Medya'n n da kat ld n ve di er yay nlar n n yan s ra Endüstri Dünyas dergisinin de tan t m ve da t m n n gerçeklefltirilece ini flimdiden sizlere duyururuz. Dergimizi okurken fark edece iniz bu döneme ait di er önemli olaylar ise EMAF forumu ve Thomas Medya taraf ndan tüm Avrupa'da Nisan ay ndan itibaren yay nlanmaya bafllayacak olan Manufacturing Executive isimli endüstriyel yay n. Her iki konu hakk nda detayl bilgiye sayfa 18'ten ulaflabilirsiniz. Bu vesile ile, dergimize henüz abone de ilseniz abonelik ifllemlerinizi adresinden ücretsiz olarak yapabilece inizi bir kere daha duyurmak isteriz. Siz de erli endüstri profesyonellerine dergimiz sayfalar nda keyifli bir gezinti diler, dergimizin haz rlanma aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimizde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan seçkin firmalara teflekkürlerimizi sunar z. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer fiiflman Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Ayça Süer fiiflman Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 Yüksek otomasyon tekni ine sahip üretim alanlar için Rexroth'un gelifltirdi i IndraMotion for Handling ideal bir sistem çözümüdür. Transfer ve Pick&Place Uygulamalar çin: Rexroth IndraMotion For Handling Ak ll Dizayn: 4 MART-N SAN 2008 Automation House ürün kapsam m zda bulunan kontrol sistemlerinin, HMI'lar n ve sürücülerin birbirleri ile mükemmel uyum ve kombinasyonlar ile ak ll bir dizayn oluflturur. Yüksek üretim kalitesi ve verimlili i için sistemin göze çarpan özellikleri aras nda kullan c dostu operasyon yetene ine sahip olmas, teachin özelli i, programlama ve zaman optimizeli hareketi yerine getirme özellikleri say labilir. Bu anahtar teslim otomasyon çözümleri aç k kaynakl çal flan program sayesinde mühendislik ve programlama zamanlar n düflürür. Bunun yan nda özel uygulamalar n z için maksimum esneklik sa lar. Uygulama Alanlar : IndraMotion for Handling afla daki uygulamalar için ideal çözümdür: Handling, Montaj, Lojistik, Paletleme, Pick&Place, Üretim makinalar, Özel makinalar Tüm Foksiyonlar: Zaman optimizeli noktadan noktaya hareket ve 6 eksen kinematik sistemler için afla daki fonksiyonlar gereklidir. Harmanlanm fl hareketler, Pozisyon ö retme, Jogging, Tek blok hareket, Diagnostik, Multi-Kinematik, Çal flma alanlar, Alt programlar, Makine koordinatlar ile hareket IndraMotion for handling PLCopen tabanl eksen hareket ve kontrolünü bünyesinde bar nd r r. Hareket uygulamalar için Sequential Function Chart El paneli ile esnek hareket programlamalar Teach-in ve hareket tan mlama IEC tabanl Indralogic ile PLC fonksiyonlar Indracontrol L ve Indracontrol V kontrollerler için ölçeklendirme Indracontrol V HMI ayg tlar ve üçüncü nesil çözümler için ölçeklendirme Kullan c Dostu Mühendislik IndraMotion anahtar teslim ve aç k kaynakl yap ya sahip sistem çözümleri ile bizlere afla dakileri sunmaktad r. HMI ve hareket tasklar na sahip temel PLC programlama Jog ve PLCopen modülleri gibi hareket çeviricilerine sahip komple PLC kütüphanesi Çeflitli HMI ayg tlar için programlama arayüzü PLC den ba ms z basit hareket programlama HMI, PC veya PLC ile teach-in ve programlama gerçeklefltirme Düflük Zamanl ve ndirgenmifl Programlama Eme i Syntax hatalar ndan ar nd r lm fl kullan c dostu komut seçimi ile çok basit programlama Kendinden aç klay c komut dizimi Kompak flafl kartta 256 program Haf zada 10 adet online program Standart program bafl na 200 blok Program bafl na 50 pozisyon noktas Kullan c seçimli pozisyon nokta isimleri. Örnek: Home, LoadPos, tamsay de iflkeni/100 gerçek de iflken Kullan c yorumlar FTP, Ethernet veya kart okuyucu sayesinde program back-up özelli i BOSCH REXROTH Tel: Fax: adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Türkiye yang n alg lama sanayisinin kilometre tafllar n dizmeye devam eden Mavili Elektronik, ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi; MG-400 Endüstriyel Tip Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santral. Endüstriyel Tip Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santralleri MG-400 Serisi; gaz ve yang n tehlikelerini görüntüleyebilen, 4 kanal kapasiteli, üstün ve kararl bir çal flma performans na sahip, modern d fl görünümlü gaz ve yang n alarm santrallar d r. MG-400 Serisi santrallar, otomasyon uygulamalar nda kullan ma uygun bir çok özelli i, üstün bir performansla birlikte sunmaktad r. 4 kanal kapasiteli, 24V DC çal flma gerilimli kombine gaz ve yang n alarm santrallar n n her bir kanal ç k fl na bir adet endüstriyel gaz detektörü veya 20 adete kadar standart konvansiyonel yang n detektörü ba lanabilir. Santral n güç kayna, otomatik akü flarj ve kontrol devresine sahiptir. Her bir kanaldaki gaz seviyesi, alarm ve hata durumlar, 240x64, fl k fliddeti ayarlanabilir grafik LCD ekran üzerinden izlenebilir. Kombine gaz ve yang n alarm santral nda, istenilen kanallar engellenebilir, siren ç k fllar ve röleler test edilebilir, gaz detektörlerinin s f rlama ifllemi ve kalibrasyonu santral üzerinden yap labilir. Santral n röle ç k fllar, normalde aç k veya normalde kapal ve kilitlemeli veya kilitlemesiz modda çal flmas için ayarlanabilir. Ayn flekilde sirenlerin de kilitlemeli veya kilitlemesiz çal flma yap s ndan istenileni santral üzerinden ayarlanabilir. Kanallar n ölçüm birimi; %LEL, PPB, PPM, %VOL ve FIRE olarak seçilebilir. Santral n, ilk aç l flta belirli bir süre boyunca detektörlerden gelen bilgiyi, dikkate almamas sa lanabilir. Böylece detektörlerin daha kararl bir çal flma yap s na kavufltuktan sonra alg lad klar bilgiler dikkate al nm fl olur. Üst ve alt alarm uyar lar n n; ortamdaki gaz seviyesinin artmas na veya azalmas na duyarl olmas seçilebilir. Üst ve alt alarm uyar lar n n verilmesi için afl lmas gereken eflik seviyeleri ayarlanabilir. Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santral Özellikleri 4 kanal girifli Endüstriyel gaz detektörleriyle kullan ma uygun Her bir kanala bir gaz detektörü veya 20 adete kadar konvansiyonel yang n detektörü ba lant s 240x64, fl k fliddeti ayarlanabilir grafik LCD Kolayca programlanabilir çal flma özellikleri 4-20mA çevirici kart ba lant s na uygun Üst ve alt alarm eflik seviyelerinin belirlenebilmesi Tekrarlay c panel ba lant s yap labilir. Üst ve alt alarm röleleri, yüksek seviye hata rölesi ve genel hata rölesi ç k fllar ile farkl sistemlere sinyal gönderimi Uzaktan kontrol imkan Dahili piezoelektrik buzzer, LED göstergeler ve LCD ekran ile santraldeki tüm durumlar n bildirimi Rölelerin kilitlemeli ve kilitlemesiz çal flabilmesi Rölelerin N/A veya N/K çal flabilmesi Siren ç k fllar n n kilitlemeli ve kilitlemesiz çal flabilmesi ki ve üç kablolu detektörler ile çal flabilir. Kanallar n sink veya source olarak çal flmas ayarlanabilir. Kanallara alev detektörü ba lanabilir. Yetkisiz kiflilerin program ayar menülerine ulaflmas n engellemek için eriflim flifresi MG-400 Endüstriyel tip kombine gaz ve yang n alarm santrallar MAV L ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. Tesisin, makinelerin ve süreç döngülerinin eksiksiz bir kontrolü vas tas yla, emniyet fonksiyonlar ndan otomasyon çözümlerinin en genifl çeflitlili inin uygulanmas na kadar, Pilz' in PSS' ini kullanabilirsiniz. PSS; Programlanabilir Emniyet Kumanda Sistemi 8 MART-N SAN 2008 Modüler PSS ile gerekli girifl, ç k fl ve ayr ayr olan iletiflim modüllerini bir araya getirirsiniz. Kompakt PSS ile size tek bir ürün içerisinde kombine edilmifl bir çözüm sunar. Birbirleriyle ba lant l ve fiziksel olarak ayr olan tesislerde, girifl /ç k fl sinyallerinin do rudan sahada anahtarlanmas tavsiye edilir. Bunu yapmak için, PSSuniversal merkezden uzak kumanda platformu ya da PSSdio kompakt girifl/ç k fl ünitelerini kullanabilirsiniz. Merkezi kumanda sistemiyle iletiflim, standart fieldbus sistemler ve/veya emniyetli, aç k veri yolu sistemi olan SafetyBUS p üzerinden olur. Pilz programlanabilir kumanda sistemleri ile acil-stop, çift-el, fl k perdeleri ve kap emniyeti gibi emniyet fonksiyonlar n izleyebilir ve ayn zamanda h z izlenmesi veya s cakl k kontrolü gibi standart kumanda fonksiyonlar n da uygulayabilirsiniz. Faydalar : Azami emniyet - Uluslararas standartlarla uyumlu EN 954-1, EN/IEC ve pren ISO gibi uluslararas standartlarla uyum içerisindedir. H zl reaksiyon - Daha az yer H zl reaksiyon süreleri, insan n ve makinenin optimum korunmas n sa lar. En uygun entegrasyon - Aç k sistem ba lant s sayesinde Mevcut yap larla h zl ve kolay bir flekilde bütünlefltirebilir veya bunlar de iflen sistem gereklerine uyacak flekilde uyarlayabilirsiniz. Basit yaz l m programlamas - sertifikal fonksiyon bloklar ile Ayarlanabilir parametreleri ile emniyet ve/veya standart kumanda fonksiyonlar n kullan m n kolaylaflt r r PILZ TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Montaj Hatt n zda Enerji Tasarrufu, H z Ve Esneklik Birarada!!!! Staubli montaj hatlar için gelifltirdi i gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile bu aray fllara çözüm getirmektedir. Gezer Bas nçl Hava Da t m ve Tafl ma Sistemi Seri üretim yapan montaj hatlar n n sanayide kullan lmaya bafllanmas yla beraber üretim zamanlar nda ciddi kazançlar sa lanmaya bafllanm flt r. Ayr ca üretim s ras nda uzman operatörler yerine, üretimi standart parçalar ile yapabilen normal düzeydeki operatör kullan m hem birim zamanda gerçeklefltirilen üretim adetlerini artt rmakta hemde ürün maliyetleri düflürmektedir. Fakat günümüzde hem tüketicinin de iflik ürün istekleri hem de piyasada rekabetin oluflmas üreticileri büyük bask lar alt na sokmaktad r. Art k hem üretimde esnek hem de rekabet için ürün maliyetlerini daha fazla düflürmek gerekmektedir. Bu problem nas l çözülmelidir? Öncelikle farkl tiplerde ürün üretebilmek için farkl ekipmanlara ve parçalara ihtiyaç duyulmaktad r. Bu noktada yap lmas gereken ifllemleri basitlefltirmek ve yal nlaflt rmakt r. Model de ifliklikleri mümkün oldu unca h zl bir flekilde olmal d r. Üretim maliyetlerinin en büyük unsuru olan iflçilik maliyetlerini düflürmek için ise operatörlerin gereksiz yere zaman kaybetmeden mümkün oldu u kadar h zl basit ve esnek bir flekilde hareket etme olana sa lanmal d r. Bunun d fl nda iflletmenin genel giderlerinde gözüken enerji maliyetlerini de düflürmek gerekmektedir. Bu noktada Staubli h zl hareket teknolojisi ile devreye girmektedir. Staubli montaj hatlar için gelifltirdi i gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile bu aray fllara çözüm getirmektedir. Öncelikle bu sistemi tan mlayal m. Sistem genel olarak içinden bas nçl hava geçen 54mm ak fl çapl aluminyum tafl y c profil kirifl ve montaj hatt nda ileri geri hareket edebilen portatif olarak tak l p sökülebilen gezer bir arabadan oluflmaktad r. Araba üstünde montaj hatlar nda kullan lan haval ve elektrikli el aletleri için bas nçl hava ve elektrik ç k fllar bulunmaktad r. Ayr ca kullan lmayan el aletlerinin konulmas için tabla ve tutucular, ve sarf malzemeleri (civata, somun, vida vb.) için kutular yer almaktad r. araba üzerine kolayca monte edilebilmektedir. Montaj hatlar nda yaflanan bir di er problem ise yerlerde gezinen hortumlard r. Operatörün çal flma sahas nda yerlerde hortumlar n bulunmas operatörün bu hortumlara tak l p düflmesine ve ifl kazalar n n oluflmas na yol açabilir.ayr ca montaj hatlar nda uzun hortum kullan m hatta bas nç düflüfllerini uluflturmaktad r ve bu bas nç düflüflü kompresörün daha fazla çal flmas na dolay s yla enerji maliyetlerinin artmas na sebep olur.yerlerde gezinen hortumlar d fl darbelerden çok çabuk etkilenerek zarar görmekte ve üzerinde hava kaçaklar oluflmaktad r. Araç Araç Her ünite için 1 adet RCS 11 Bas nçl hava hortum montaj çok daha k sa 10 mart-nisan 2008 Bu sistem montaj hatlar için ne gibi avantajlar getirmektedir? Öncelikle montaj arabas n n gezer olmas operatörün ihtiyaç duydu u tüm ekipmanlar ve enerji ihtiyac n üretim noktas na getirme olana sa lamaktad r. Böylece operatör üretim s ras nda hareket eden ürün ile beraber hareket edebilecek ve ihtiyaç duydu u ekipmanlar yan bafl nda bulabilecektir. Herhangibir civata veya alet almak için yerinden ayr lmayacak, gereksiz yere hareket etmeyecektir. Sistemin portatif oluflu sayesinde tesiste istenilen di er noktalara tafl nabilmektedir. Bu sistem ile montaj hatlar boyunca uzanan ve hat boyunca istedi iniz adette araba yerlefltirebilme olana sa lanmaktad r. Araba üzerindeki aksesuarlar n seçimi isteklere göre yap labilmektedir. Enerji ç k fllar n n yerden yükseklikleri kullan c ya göre ayarlanabilmektedir. Üretimde kullan lan di er ekipman ve ayg tlar (Hortum tamburu, elektrik flalteri, test ünitesi vb) Staubli gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile hortumlar yerlerde gezinmemekte ve montaj hatt nda daha k sa hortumlar kullan lmas na olanak tan nmaktad r. Bu sayede bas nç düflüflü ve hava kaçaklar sonucu oluflan enerji maliyetleri ortadan kalkmaktad r. 6 bar bas nçta 1mm çap ndaki hava kaça yaklafl k olarak 200 $ bir maliyet oluflturmaktad r. Üretim maliyetlerini düflürmek isteyen firmalar bu sebeplerle oluflan enerji maliyetlerini gözönünde bulundurarak hertürlü tasarruf önlemlerini almas nda fayda vard r. Staubli teknolojisi ile sunulan bu çözüm tüm montaj hatlar nda esneklik, h z ve enerji tasarrufu getirmektedir. Günümüzün felsefesi olan sürekli daha iyiyi daha ucuza gerçeklefltirme fikrine göre bu çözümün de erlendirilmesi çok faydal olacakt r. STAUBLI Tel: Fax: adresinde giriniz.

11 SOFT STARTERLER 0.55kW kw Vac By-pass içermektedir (ssw05 ve ssw06) Motor ve soft starter korumalar Modbus, Profibus DP and DeviceNet Transforming energy into solutions O.18-1,250 kw Vac PLC Fonksiyonu V/F ve Vector Kontrolü Modbus, Profibus DP ve DeviceNet PID Kontrolü DAL ELEKTR K MOTORLARI GÜÇ AKTARIM S STEMLER Tlf : adresinde giriniz.

12 Yeni Fluke 8808A Masa Tipi Multimetre sorunlar n giderilmesini kolaylaflt r r Üretim, kalite güvence, gelifltirme ve servis uygulamalar için kullan lan çok yönlü bir cihaz. Yeni Fluke 8808A Masa Tipi Multimetre Dünyan n lider test ve ölçüm cihazlar üreticisi Fluke Corporation' n Avrupa sat fl ve servis kuruluflu olan Fluke Europe B.V., 5.5 haneli çözünürlü e, çok amaçl ölçüm yetene ine ve kullan c lar n iki farkl ancak ilgili parametreyi ayn anda ölçmelerine olanak sa layan ikili bir ekrana sahip, testi ve problem giderme ifllemini basitlefltiren yeni Fluke 8808A masa tipi multimetreyi piyasaya sunmaktad r. Fluke 8808A ön panelinde, bir otomobil radyosundaki 'ön-ayar' dü melerine benzer ifllevleriyle üretimde çal flan bir operatörün test prosedürlerini birçok dü meye basmak zorunda kalmadan süratle uygulamas na olanak vererek kolaylaflt ran alt özel amaçl ayar dü mesi bulunmaktad r. Pass/fail (geçer/geçmez) göstergelerine sahip Hi/Lo Limit Compare (Yüksek/Alçak S n r Karfl laflt rma) modu, test ifllemlerinde tahmine dayal sonuçlar ve üretim hatalar n ortadan kald rmaktad r. Pass/fail test moduna sahip ayar dü meleri, üretim test uygulamalar nda kalite ve verimlili i iyilefltirebilen ölçümleme tutarl l n getirmektedir. Volt, amper, ohm ve frekans da içeren ölçümleme fonksiyonlar yla, Fluke 8808A Ar-Ge, gelifltirme ve servis uygulamalar nda bir masa tipi ölçüm aletinden beklenen performans ve esnekli i de sa lamaktad r. Fluke 8808A yüzde 0,01'lik temel DC voltaj hassasiyetine sahiptir ve s n f n n özellikle DC düflük ak m kaça n ölçme yetene ine sahip tek ölçüm cihaz d r. Test edilen devreyi yüklemeden, 100 na'ya kadar çözünürlü e sahip 2000 ua alt ndaki hassas düflük ak m ölçümlemelerini almak üzere, yüksek em- pedansl bir girifl ölçümleme devresini kullanmaktad r. Fluke 8808A'n n 2 x 4 ohm fonksiyonu, kullan c lar n dört yerine sadece iki uç kullanarak 4-kablolu ölçümleme yapmalar n sa layan patentli ayr k (split) uç fifllerini kullanmaktad r. Opsiyonel 2 x 4 kablo test uçlar, minyatür yüzey montaj bileflenleri üzerinde hassas 4-kablolu düflük ohm ölçümlemelerini mümkün k lmaktad r. Fluke, masa tipi ve el tipi DMM'lerden (dijital multimetre) oluflan genifl multimetre ürünleri serisine sahiptir. Yeni Fluke 8808A, geçen y l n piyasaya sunulan 8845A ve 8846A ile yine yak n zamanlarda sunulmufl olan Fluke 280 serisi (287/289) kay t yetene ine sahip DMM'lerden oluflan Fluke masa tipi multimetreleri serisini daha da geniflletmektedir. FLUKE EUROPE B.V., HOLLANDA Tel: Fax: adresinde giriniz. WAGO 1 ve 2 kontakl röleler için 1x16A ve 2x8A kapasiteli röle tabanlar sunmaktad r. WAGO 788 Serisi Yayl Röle Soketi 12 MART-N SAN 2008 Standart röle tabanlar nda kablolar yüksüklemek ve her bir kabloyu tek tek s kmak gerekmektedir. Ayn flekilde bobinlerin beslemeleri için de seri olarak pek çok kablonun kullan lmas sistemin güvenilirli ini azaltmaktad r. WAGO her konuda oldu u gibi bu alanda da bilinenleri tamamen de ifltiriyor! Amaç yüksüksüz, en az kablo say s ile, titreflimden etkilenmeyen, yüksük kullan lmayan, vida s k lmayan ancak vidal ba lant dan daha güvenli bir ba lant sa layan yep yeni bir soket sistemidir. Burada temel amaç kablolamay azaltmakt r. Bunun için hem bobin beslemesinde hem de kontak ç k fllar nda ortaklama yapmay mümkün k lan tamamen izole köprü sistemidir. Bu sayede röleleri seri olarak tek bir besleme kablosu ile ard s ra ba lamak ve çal flt rmak mümkündür. Kontaklar n çekip çekmedi ini ve bobinde z t emk ya karfl koruma sa layan modüler gösterge ve koruma modülü ile sistem güven alt nda çal fl r. Farkl markalarda röle kullan m için sadece taban sistemini sa lad m z gibi komple üniteyi WAGO' dan temin etmek mümkündür. Tüm ba lant larda CAGE CLAMP S yay yap s kullan l r ki bu WAGO' nun Topjob S klemens sistemlerinde kulland ve patent haklar WAGO' ya ait olan yep yeni bir yay sistemidir. Bu yay sistemi ile vidal ba lant ya göre %80 oran nda daha h zl montaj imkan vard r. Bu yay sistemi ile vidal dan daha sa lam ba lant lar yapmak mümkündür. Bu ba lant ile sistemin güvenilirli ini azaltan ve kontak kalitesini düflüren yüksüklerden kurtulmak mümkündür. Kullan lan markalama sistemi standart klemens markalamas olup, kalitesiz ve çirkin görüntüler yaratan kalitesiz etiketler yerine kaliteli ve standart çözümler sunar. Sadece panolar n tafl nmas s ras nda dahi rölelerin düfltü ü, kablolar n ç kt bilinmektedir. Burada temel problem vidan n titreflime karfl kendili inden gevflemesi ve/ve ya montaj yapan kiflinin dikkatsizli idir. Oysa Cage Clamp S ba lant s 0 yada 1 olarak çal fl r. Yani bir kablo(2,5mm 2 ye kadar) ya tak lm flt r -ki bu durumda bak m gerektirmeden en az 20 y l çal flabilecek krom nikel kapl yay sistemine sahiptirya da tak lmam flt r. Böylece eleman hatalar n elimine etmek ve en üst düzeyde ba lant sunan WAGO kalitesine geçmek mümkündür. WAGO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 MC Toolkit Konfigüratör cihaz avuç içi bilgisayar tabanl konfigürasyon, izleme, ar za izleme ve saha cihaz yönetimi için gelifltirilmifl mühendislik ve bak m cihaz d r. MC ToolKit - Universal DE/HART Konfigüratör Özellikle kolay kullan m ve verimlili i artt rmak için tasarlanm fl, DE ve HART haberleflme protokollerine sahip çok amaçl konfigüratör cihaz d r. MCT101,Honeywell Smart Konfigürasyon kiti (SCT3000) ve Honeywell el tipi konfigüratör cihaz (SFC) veya di er HART konfigüratörlerin yerine kullanabilir. MC Toolkit cep bilgisayar iflletim sistemi teknolojisi kullanarak enstrümana ait konfigürasyon parametrelerine kolayca ulafl lmas n sa lar. Kullan c herhangibir ön e itime ihtiyaç duymadan kullan c kitab veya deneyimi olmaks z n konfigürasyon parametreleri aras nda kolayca gezinebilir, üstelik on-line yard m menüsü ile ihtiyaç duyuldu unda yard m alabilir. MCT101, afla da özellikleri s ralanan iki yaz l m uygulamas na sahiptir MC Toolkit yaz l m, ayn donan m kullanarak Honeywell'e ait DE ve HART transmitterlerin konfigürasyonu için kullan l r. SDC625 yaz l m, HART haberleflme protokolüne sahip (HART standard na uyumlu cihaz tan m olan) her türlü enstrüman n konfigürasyonu için kullan l r. SDC 625 yaz l m uygulamas DD- IDE/SDC 625 teknolojisini ve Aç k Cihazlar standard n kullan r. Her MC Toolkit, tüm Hart enstrüman tan mlamalar ile yüklenmifl flekilde tüm HART enstrümanlar konfigüre edebilir (standart ve özel komutlar da içerecek flekilde) sevkedilmektedir. Ayr ca üreticiye ait özel menüler de çal flt r labilir. MCT101 afla da s ralanan enstrümanlar ile haberleflebilir: Honeywell ST 3000 DE and HART Bas nç Transmitterleri Honeywell STT 3000 DE and HART S cakl k Transmitterleri Tüm HART transmitterler / Cihazlar (Di er tüm üreticilere ait) Yukar da belirtildi i üzere DE ve HART haberleflme protokollerine sahip çok amaçl konfigüratör cihaz özelli inin yan nda mevcut avuç içi bilgisayar özel ve ifl amaçl olarak da kullan labilir. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. Vidalama gerektirmeyen FIXCONNECT geçmeli tip klemensli DK kablo ba lant buatlar Geçmeli Tip Klemensli DK Kablo Ba lant Buatlar 14 MART-N SAN 2008 Bundan 2 y l kadar önce, PE ve N ba lant lar için gelifltirdi i yenilikci küçük tip FIXCONNECT geçmeli tip klemenslerini HENSEL baflar yla piyasaya sürmüfltü. Zamandan kazanç sa layan bu klemens teknolojisi flimdi art k DK kablo ba lant buatlar na da uygulanmaktad r. HENSEL, 1.5 dan 4 mm 2 ye ve 2.5 dan 16 mm 2 ye kadar kablolar için denenmifl ve test edilmifl FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojili dört ayr kablo ba lant buat ç karm flt r mm 2 kesitli kablolar için, iki tip buat seçene i vard r: ilkinde IP54 koruma s n fl kablo giriflleri önden tak labilir (mesela kablo kanall ve kablo borulu girifller) ve di erinde ise 16 mm 2 ye kadar iletken kesitlerinin kullan labildi i IP 65 kablo giriflleri metrik yuvalar k r larak aç l r. Tüm DK kablo ba lant buat nda her birinde dört iletken giriflli befl klemens bloku vard r. Klemens bloklar DIN raya montajl oldu undan yönleri de ifltirilebilir. Bu da iletkenler için baflkaca bofl alanlar n varl demektir. Bir kerre yerlefltirildikten sonra kolayca ulafl lan blok klemenslere iletkenler h zl ca ve basitce tak l r. letkenlerin yerlerinin kaybolmamas veya komple klemensi sökmek zorunda kalmak gibi iflletme s ras ndaki gereken ifllemlerle karfl laflt r ld nda büyük kolayl k sa lar. Montaj an nda çal flan n her iki eli de serbest kal r. Tüm klemenslere her zaman ulaflabilinir; her iletken tornavida ile kolayca yerinden sökülür. Tornavidan n sokuldu u yerden ölçüm de yap labilir. Hem sert hem de esnek iletkenler herhangi bir ön haz rl a gerek duyulmaks z n kontak yay sayesinde yerlerine tak labilir. Sert iletkenleri klemens yuvas na ittirmek yeterli, o yerine oturacakt r. Esnek iletkenlerde ise bir tornavida marifetiyle yay afla ya ittirilerek iletken içeri sokulur. Kuvvetli kontak bas nc n n süreklili i kontak yüzeyinin geniflli ini garanti etti i gibi ayn zamanda düflük kontak direnci ve böylelikle de sa l kl ve güvenli bir temas demektir. FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojisinin bak m gerektirmedi ini ve titreflime dayan kl oldu unu söylemeye bile gerek yoktur. DK kablo ba lant buatlar.. HENSEL'den: FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojisi: zamandan tasarruf, güvenilir, bak m gerektirmez. HENSEL ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 Hypertherm'in Centricut Markas, Innerlogic (Kaliburn ) Proline2200 Sarf Malzemeleri Sunumunu Geniflletiyor Proline2200 Sarf Malzemeleri Hypertherm'in Centricut markas, Innerlogic Proline2200 sarf malzeme serisinin baflar s üzerine, çok yak n zamanda ürün ailesine 150 amp sarf malzeme setini ekledi.. Yeni 150 amp sarf malzemeleri 2007'de sunulan di er dört adet Proline2200 sarf malzeme setinin (50, 70, 100 ve 200 amp versiyonlar ) aras na kat ld. Hypertherm'in Centicut markas n n tak m lideri Dean Lizotte Proline2200 sarf malzemelerinin ilk dört setine çok fazla talep oldu unu görmekteyiz demektedir. Proline kullan c lar Centicut marka sarf malzemelerinin daha uzun ömürlü oldu unu ve kullanm fl olduklar di er tüm sarf malzemelerden daha iyi kesti ini söylemektedirler ve bizden150 amp setini gelifltirmemizi istemifltiler Uzun ömür ve daha iyi kesim kalitesine ek olarak, Centricut marka sarf malzemeleri Proline2200' n iflletme maliyetlerini düflürebilmektedir. Artt r lm fl performans ve düflük iflletme maliyeti Hypertherm'in iki icad na ba l d r: patentli SilverLine elektrodlar ve patentli CoolFlow memeleri. SilverLine elektrodlar bir bak r elektrot tabana bir kat gümüfl ön uç kaynak yap larak ve gümüfle bir hafnium pim sokularak oluflturulur. Di er yandan, CoolFlow meme teknolojisi, gelifltirilmifl so utma iletimi, o-halkal so utmas ve conta güvenli i sa lar. Ek olarak, ak fl stagnasyonu ve plazma bölümünün içine olan s z nt lar ortadan kalkar. Hypertherm, gemi sanayii, imalat, ve otomotiv onar m gibi çok çeflitli endüstrilerde kullan lmak üzere dünyan n en geliflmifl metal kesim sistemlerini dizayn etmekte ve üretmektedir. Ürün grubu portatif ve mekanize plazma kesimleri ve sarf malzemelerini, bunlar n yan nda CNC hareket ve yükseklik kontrollar n kapsamaktad r. Hypertherm sistemleri onbinlerce iflletme için yüksek verimlilik ve karl l kla sonuçlanan h zl, hassas kesim ve güvenilirli i için tercih edilmektedir. Plazma icatlar New Hampshire U.S.Atabanl flirketinin Hypertherm'in su enjeksiyonlu plazma kesim icad yla 40 sene öncesine, 1968'e, dayan r. fiirketin yerel operasyonlar ve dünya çap nda ortak temsilciliklerle beraber 800'ü aflk n ortakl bulunmaktad r. HYPERTHERM EUROPE, HOLLANDA Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 MART-N SAN 2008 NKE AUSTRIA flimdi de yeni seri tek s ral silindirik makaral rulman üretimine bafllam flt r. Bu rulmanlar 3000 den fazla çeflitte, 164 de iflik boyutta ve NU, NJ, NUP dizaynlar nda NKE firmas n n Avusturya'n n Steyr kentindeki yeni montaj fabrikas nda, müflteri siparifli üzerine k sa sürede üretilebilmektedir. Daha güvenli, ekonomik ve uzun süreli çal flabilme özellikleri ile göze çarpan bu yeni seri silindirik makaral rulmanlar; pompa, kompresör, mekanik pres, elektrik motoru, flanz man, demiryolu tafl tlar n n aks yataklar, çelik fabrikalar ve daha birçok endüstriyel uygulamalarda kullan l rlar. Yeni silindirik makaral rulmanlar n üretiminde uzun ömür sa layan saf rulman çeli i kullan lmaktad r. Yuvarlanma yolunun yüksek yüzey kalitesi sürtünmeyi azaltarak çal flma s cakl n düflürür. Yuvarlanma yolunun ve makaralar n iyilefltirilmifl geometrisi rulmanlar n yük tafl ma kapasitesini artt r r. Ya tabakas n n oluflumu yeni kafes dizayn yla iyilefltirilmifltir. Gelifltirilmifl flanfl tipi ile NJ ve NUP dizaynlar nda daha yüksek eksenel yük kapasitesi sa lanm flt r. iyilefltirilmifl temas geometrisi ve bombeli iç bilezik yap s ile eksen kaç kl klar dengelenebilmektedir. Daha dar toleranslardaki makara seçimi ile de uniform yük da l m sa lanm flt r. Kafes yap lar d fl bilezikten veya makaralardan k lavuzlu olabilmektedir. Kafes malzemesi olarak pirinç, plastik veya çelik kullan lm flt r. Standart C0 radyal bofllu un yan nda C3 ve C4 s n flar da mevcuttur. Baz özel uygulamalar için ise özel boflluklarda rulmanlar n üretimi k sa süreli teslimatla yap labilmektedir: (SQ1) hareket arac motor rulmanlar, (SQ2) tekerlek tak m rulmanlar ve (SQ77) elektrik izoleli rulmanlar gibi. NKE rulmanlar s k bir kalite kontrolden geçmekte ve en son teknolojik yöntemler ile test edilmektedir. Tek S ral Silindirik Makaral Rulmanlar NKE ' nin yeni seri silindirik makaral rulmanlar sonsuz kullanma imkan sa lamaktad r. RULMAK RULMAN VE MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 18 MART-N SAN 2008 ARC Advisory Group Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumuna Ev Sahipli i Yapacak ARC Advisory Group, Almanya'n n Frankfurt - Main flehrindeki Mövenpick Frankfurt City Hotel'de May s tarihlerindeki Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumu-(EMAF) a ev sahipli i yapacak. EMAF, bilhassa Otomotiv, Endüstriyel makineler, Fabrikasyon Metaller, Çimento ve Cam, G da ve çecek ve laç endüstrisi dâhil, müstakil ve hibrit (karma) imalat endüstrilerindeki profesyoneller için tasarlanm fl yüksek düzeyde bir e itime yönelik etkinliktir. malat ve mühendislik bölümlerinden 200'ün üzerinde karar verici, beraberce kullan labilir imalat konseptlerini ve teknolojilerini kullanarak, üretim tesislerinin nas l verimli bir flekilde yönetilece i ve en uygun hale getirilece ini ö reneceklerdir. Sunum Managing Automation Avrupa yay n ile uluslararas alanda genifllemeyi sürdürüyor leri imalat teknolojileri konusunda ödül kazanan bir medya platformu olan Managing Automation, tümüyle Thomas Publishing Company LLC'nin mülkiyetinde olan, Manufacturing Executive ismi ile Nisan ay nda bir Avrupa bas m, web ve medya etkinlik porföyünün tan t m n yapacakt r. Dergi, Avrupal imalat piyasalar nda 20,000'in üzerindeki k demli sektör yöneticisine ulaflacakt r. Managing Automation' n 21-y ll k geçmiflindeki önemli bir ad m olan bu yeni Avrupa yay n n n, 22 Nisan'da yerel saatle ö le saatlerinde, Hannover Fuar 'ndaki bir bas n toplant s nda tan t m yap lacakt r. Nisan'daki ilk dergi say s n takiben, Manufacturing Executive 2008 y l içerisinde, Eylül ve Kas m aylar nda planlanan ilave iki say n n bas m n gerçeklefltirecektir. Bu bas l ürünün yay n s kl n n 2009 Ocak ay ndan itibaren iki- konular flunlar içermektedir: Dijital Fabrika, Üretim Bilgi Teknolojileri, Mekatroniks (Mekanik+Elektronik), Programlamal Üretim Stratejileri, Güvenlik ve A Oluflturma ve Otomasyon için Geliflen Teknolojiler. Bu uluslararas etkinlikte, dünyan n her taraf ndan gelecek konuflmac lara yer verilecektir. Daimler AG, EDS Business Solutions, Mitsubishi, Siemens, SEW Eurodrive, T-Systems ve pek çok di erleri kendi deneyimlerini ve en iyi uygulamalar n paylaflacak ve baflar için stratejiler tart fl lacakt r. EMAF'taki önemli konular flunlar içermektedir: Otomasyon Teknolojisinde Gelecekteki Befl Trend ZVEI'dan Dr. Gerd-Ulrich Spohr taraf ndan, Düzleflmifl Dünyam zdaki Münferit malatç lar aç s ndan Önemli Stratejiler, Jim Caie, GM (emekli) Y.K. Baflkan Yard mc s ve ARC'nin Dan flmanl k Baflkan Yard mc s taraf ndan, ve Verimli malatta Veri Yönetimi için Hizmet-Odakl Mimari, T-Systems Enterprise Services'den Dr. Jörj-Oliver Vogt taraf ndan, sunulacakt r. Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumu EMAF' n tan t m esasen, Avrupa'n n dört otomasyon tedarikçisinin sunum yapaca ve gelecek 10 y l içerisinde, geliflmekte olan teknolojilerin kullan c yarar na nas l tercüme edilece i hususunda kendi vizyonlar n savunacaklar bir Visyon ve Teknoloji Yol Haritas n n belirlenmesi oturumudur. Kat l mc lar, partnerleriyle bir a oluflturma ve fabrika otomasyon çözümlerindeki en yeni geliflmeler hakk nda bilgi toplayabilme imkan na sahip olacaklard r. Daha fazla bilgi için, sitesini ziyaret ediniz. ARC ADVISORY GROUP, ALMANYA Tel : Fax : adresinde giriniz. Manufacturing Executive Dergi ve Web Sayfas Nisan 2008'de Yay nlan yor ayda bir olacak flekilde artt r lmas beklenmektedir. Web sitesi de keza 22 Nisan'da aç lacak olup, makaleler, uygulama çal flmalar ve güncel haberleri birden fazla lisanda online olarak ziyaretçilerine sunacakt r bahar nda bir seçkin konferans ve ödül program n n aç klanmas da beklenmektedir. Managing Automation ve Manufacturing Executive'in yay mc s olan Heather L. Mikisch, Thomas Publishing, imalat piyasas na hizmette 110 y ll k bir deneyime sahiptir demektedir. Thomas Endüstriyel Medya'n n sahip oldu u 500,000 Avrupal imalat profesyonelinden oluflan veri taban ndan faydalanarak seçilen yüksek-düzeyde Avrupal karar-vericileri kitlesine ulaflt r lacak olan Manufacturing Executive dergisi okurlar na ifllerini yürütmelerinde yard mc olacak ileri teknolojileri anlamalar ve bunlardan yararlanmalar konusunda faydal olacakt r. Ayn zamanda, ileri teknoloji tedarikçileri, Avrupa dâhilindeki önemli karar vericilere ulaflmak üzere itibarl marka genifllemelerini temsil eden bu yeni platformu da kucaklamaktad r. ENDÜSTR GÜNDEM Daimler AG, Mitsubishi, Siemens, SEW Eurodrive, T-Systems ve daha birçok firmadan seçkin yönetici, baflar için kendi en iyi uygulamalar n ve stratejilerini ARC nin may s ay ndaki EMAF forumunda paylaflacaklar ve baflar için stratejiler tart fl lacakt r. Okuyucular ve teknoloji tedarikçileri, 21 y ld r ABD'de Managing Automation markas na güvenmektedirler ve Manufacturing Executive'in köfle tafl mahiyetindeki tan t c lar olarak, Epicor, Lawson, Wonderware, Cognos, Rockwell ve Microsoft gibi flirketlerle de gurur duyuyoruz Manufacturing Executive, önemli imalat teknolojileri karar-vericilerine günlük bazda, haftal k olarak ve ayl k bazda, Daily news, e-newsletter vas tas yla, nas l yap l r tarz makalelerler ile ulaflacakt r. Derginin web sitesi vas tas yla, partnerler, güvenebilecekleri bir saltüyelik ortam içerisinde bilgi ve deneyimlerini paylaflabileceklerdir. Web sitesi keza, Managing Automation'un kendi mülkiyetindeki teknoloji ürün k yaslama ve de erlendirme sistemini de kapsayacakt r. MANUFACTURING EXECUTIVE Tel : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER LOJ K KONTROL ÜN TELER 6/4, 8/6 ve 15/9 I/O Kapasitesi ± Alpha Lojik Kontrol Ünitelerinin özellikleri flunlard r: 6/4, 8/6 ve 15/9 I/O kapasitesi. Grafik LCD arkadan ayd nlatmal genifl ekran. Ekran üzerinde bar grafik ve kayan yaz gibi HMI özellikleri. 4 I/O girifl veya ç k fl geniflleme blo u. 9 bit çözünürlükte 8 analog girifl 0-10 VDC standart. 12 bit çözünürlükte 2 analog ç k fl opsiyonel. TC ve PT100 girifl modülleri. 1 khz 2 h zl say c girifli. 200 fonksiyon blo u program kapasitesi. Dört matematik ifllem fonksiyonu. PWM ve PID fonksiyonlar. Dahili gerçek zaman saati. SMS ve gönderebilme. GSM modem üzerinden uzaktan bak m imkan. 16 üniteye kadar direkt network ba lant s M TSUB SH ELECTR C - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. KÜRESEL VANALAR Pnömatik Aktüatörlü T-PAV 900 Serisi Pnömatik Aktüatörlü küresel Vanalar T-RPA Serisi Pnömatik Aktüatör ve Küresel vanadan oluflur. TORK aktüatörler uluslararas standartlarda imal edildi inden, standartlara uygun her marka küresel vanaya direk (ara ba lant s z) ba lan r. Standart d fl vanalar için ara ba lant parças eklemek gerek-mektedir. Küresel Vana üzerine ba lanacak TORK aktüatör çift etkili veya tek etkili seçilebilir. Çift etkili aktüatörü tek etkili hale cevirmek için yaln zca mevcut kapaklara yay eklemek yeterlidir. TORK Küresel vanalar n özellikleri; Flansl, diflli, kaynak ba lant l, buhar çeketli, mono blok olabilir.yol adeti olarak 2 yollu, 3 yollu olabilir. Vana gövde malzemesi, paslanmaz çelik, pirinç, karbon çelik, PVC olabilir. TORK pnömatik aktüatör özellikleri; Çift etkili, tek etkili, üç pozisyonlu, 180 derece dönüfllü secilebilir. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. GAZ DEDEKTÖRÜ Oksijen ve Toksik Gaz Tehlikeli alanlarda oksijen ve toksik gazlar n izlenmesi için üretilmifl olan SERIES 3000 XPIS gaz dedektörü, Atex sertifikal olup iç ortamda ve d fl ortamda kullan labilir ma ç k fl sayesinde, var olan sistemlere de adapte edilebilir. O2, H2S, CO, SO2, NH3, HCL, HCN, HF, CL2, CLO2, O3, NO2, H2, PH3, NO gazlar n alg layabilen ak ll sensörler, bir sensör montaj kiti ile cihazdan 15 metreye kadar uza a monte edilerek ulafl lmas zor alanlarda kullan ma olanak sa lar. Cihazla birlikte verilen montaj dirse i sayesinde, cihaz duvara ya da dire e monte edilebilir. Alev almaz gövdesi sayesinde potansiyel patlay c alanlarda kullan labilen cihaz, petrokimya, kimya ve üretim tesislerinde kullan m için idealdir. SET TEKN K EMN YET Tel : Fax : adresinde giriniz. TORK SENSÖRÜ Çift Etkili Özel mekanik test düzeneklerinde kullan lmak üzere tasarlanan çift etklili tork sensörleri ile ayn sensör ile iki çal flma aral nda yüksek do ruluklu ölçümler yapabilirsiniz. Bu özellik, farkl çal flma aral klar için tork sensörünün sökülüp tak lmas n engelleyerek, mekanik montaj zorluklar n ortadan kad r r. Sensör üzerinde birinci aral k 5, 10, 20, 50 Nm olarak ayarlan rken, ikinci aral k 50, 100, 300, 500 Nm olarak ayarlanabilir. Tamamen temass z ölçüm teknolojisi ile imal edilen f rças z tipte bu ürün, dâhili amplifikatörü sayesinde harici bir üniteye ihtiyaç duymadan direk ± 10 VDC ç k fl vermektedir. MARMATEK Tel : Fax : adresinde giriniz. TERMAL KÜTLE AKIfiÖLÇERLER Hava ve Gazlar çin New Flow marka Termal Kütle Ak flölçerlerimiz, hava ve afl nd r c olmayan gazlar n hassas ölçümünde kullan lan ak fl ölçerlerdir. 0-0,01lt/dk dan lt/dk ya kadar ölçme aral olan ak fl ölçer-lerimizin standart 0-5 VDC veya 4-20 ma do rusal analog ç k fl mevcuttur.islak k s mlar standart olarak AISI 316SS oldu u gibi plastik de olabilir.üzerindeki say sal gösterge ile anl k ak fl de erini görebilirsiniz.ayr ca kontrol valfli modeliyle oransal hava veya gaz kontrolü yapabilirsiniz. Hassasiyeti %1 olan ürünümüzün güç beslemesi 24 VDC veya 230 VAC seçilebilir.proses ba lant s 1/4"...1,çal flma bas nc 0,002 ile 35 bar aras d r. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz. ONE-LOK TÜP F TT NGLER 6 mm ila 25 mm Borflen Boru'nun Türkiye temsilcili ini yapt Ham-Let ONE-LOK tüp fittingsleri; gemi, kimya, enerji, ka t ve ka t hamuru, çimento, her türlü hidrolik ve pnömatik sistemlerde ve di er ana sanayi dallar nda: yüksek bas nç, impuls, titreflim ve vakum proseslerinde h zl ve emniyetli kullan m için h zla artan talepleri karfl lamak için gelifltirilmifltir. ONE-LOK tüp fitingleri üç parçadan oluflmaktad r; gövde, yüksük ve somun. One-Lok tüp fitingi, s zd rmaz ve kavrama tüpü için kullan lan bir mekanizmad r. Mekanik avantaj ve geometrisi ile fitting bir s zd rmaz tertibat oluflturmaktad r. Ölçüler: 1/16 ila 1 (inch), 6 mm ila 25 mm (metrik). Maksimum fiting güvenilirli i ve performans n temin etmek için, her bir uygulama için tüp seçilirken büyük itina gösterilmelidir. BORfiEN BORU Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 MART-N SAN 2008

21 adresinde giriniz.

22 ÜRÜN HABERLER YÜK HÜCRELER Hassasiyeti 2mV/V PASLANMAZ HORTUM KELEPÇELER DKP ve 430 Kalite ENDÜSTR YEL ETHERNET SW TCH G - port Gigabit Modüler Yönetilebilir Puls Elektronik LT Serisi yük hücreleri yüksek kapasiteli otomatik dolum makinelerinde kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Montaj yönü ters çevrilerek tart m platformlar nda da kullan labilir kg kapasite aral nda imalat yap lmaktad r. Endüstride tart m bunkerlerinde, tart m platformlar nda ve paketleme makinelerinde kullan lmaktad r. Özellikle yüksek kapasiteli dolum makinelerinde üreticiler taraf ndan tercih edilmektedir. C1 ve C3 s n f olarak imal edilebilmektedir. OIMLR60 sertifikal d r. Kablo rekoru ve paslanmaz çelik kapaklar yla IP65 koruma s n f n sa lamaktad r. Exproof versiyonu bulunmakta ve standart kablo boyu 3mt. olarak üretilmektedir. -10C ile +70C'lik bir s cakl k aral nda çal flabilmektedir. Hassasiyeti 2mV/V'dur. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Hortum kelepçeleri sonsuz vidal çelikten yap lm flt r. Kelepçeler hortum ve borularda s zd rmazl k ve ba lant sa lamak amac yla kullan lan bir ba lant eleman d r. S k lacak çapa göre boyutlar de iflebilir. Sonsuz vidal olup rahat vidalama ve sökülebilme imkan vard r. Hortum kelepçelerinin fiziksel özellikleri dünya standartlar nda istenen tork de erlerini sa lamaya uygundur. Kelepçeler talebe göre Paslanmaz ve Antimanyetik paslanmaz çelikten DIN 4301 ( AISI 304 ) malzemeden yap labilir. Hortum kelepçeleri Otomotiv endüstrisinde, LPG sistemlerinde, yiyecek ve içecek endüstrisinde, makine endüstrisinde her türlü kelepçe uygulamalar nda ve ihtiyaç duyulan her yerde kullan labilir. TUT KELEPÇE Tel : Fax : adresinde giriniz. Moxa/PowerTrans PT-7728 Endüstriyel Ethernet Switch'ler, Enerji santralleri otomasyon sistemleri (IEC , IEEE1613), trafik kontrol sistemleri (NEMA TS2) ve demiryolu uygulamalar ndaki (EN ) standart gereksinimleri karfl lamak üzere özel olarak üretilmifltir. PT- 7728'in gigabit ve Fast Ethernet omurgas, redundant ring, ve 24/48 VDC veya 110/220 VDC/VAC redundant çift güç deste i ile iletiflimde güvenilirli i en üst seviyeye ç kar rken kablolama maliyetlerini de düflürür. PT-7728, 4 adet gigabit ve 24 adede kadar Fast Ethernet ba lant s yapman za olanak tan yan modüler tasar m ile Network planlaman za esneklik ve kolayl k getirir. Özellikleri: Turbo Ring ve RSTP/STP deste i, Farkl Güç seçenekleri (24, 48 VDC veya 110/220 VDC/VAC), - 40 / 80 C çal flma s cakl, 5 Y l Garanti GSL LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. DOKUNMAT K EKRAN Parlak 4096 Renk ve 120 Görüfl Aç s RADAR SENSÖRLER Köpüklü Tanklarda Sorunsuz Ölçüm SEGMAN YAY SER LER Yeni Metrik K vr ml Panasonic otomasyon ailesinin makinedeki yüzü GT-32 operatör panelleri, parlak 4096 renk ve 120 derecelik görüfl aç s ile en az ölü noktaya sahiptir. Bu sayede makinelerde daha kolay bir kullan m, dolay s yla üretim art fl sa lar. Bunun yan nda GT-32 marketteki en küçük ürünlerden biri. Ekran n tasar m rakiplerinin ço undan daha incedir. Tasar m n n yan nda sa lad imkanlar GT32'yi benzerlerinden ay r r. Ürünün özellikleri: SD harf za kart yuvas, Ethernet portu ve ses ç k fl için ba lant, Uzun Ömürlü Backlight, Alarm Yönetimi, Renkli TFT Ekran, 320 x 240 piksel çözünürlük, PC'den H zl Bilgi Transferi için USB Girifli, Trendler - 8 e riye kadar, Büyük Haf za Kapasitesi, Çoklu Dil Seçene i, Genifl Görüfl Aç s - TFT Ekran ÖZD SAN ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. VEGAPULS 65/66 cihaz na ait radar darbeleri, köpük gibi di-elektrik katsay s düflük ürünleri geçerek gerçek ürün seviyesini alg lama özelli ine sahiptir. Böylece köpü ü aflar ve seviye olarak görmez. Bu sebeple tüm köpüren ürünlerde yüksek do ruluk pay ile çal flmaktad r. Ayr ca plastik olmak flart yla ve özellikle afl r korozif kimyasal madde tanlar nda, tank delmeden içerideki kimyasal n seviyesini hassas bir flekilde ölçer. Böylece iflletmelerdeki asit buhar ndan kaynaklanan ve paslanmaz aksam dahi afl nd ran bu tür istenmeyen sorunlar ortadan kald rm fl olur. Afl r buharl tanklarda da buhar aflarak gerçek seviyeyi ölçebilmektedir. DURKO ENDÜSTR ÜRÜNLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Endüstriyel bilezik ve emniyet segmanlar, k vr ml ve kompresyon segmanlar konusunda dünya lideri ve yenilikçi Smalley Steel Ring Firmas, Metrik K vr ml Segman yaylar n piyasaya sundu. K vr ml segman yaylar düzenli helezoni yay olarak yön ve kuvvetin de iflmemesini sa larken orijinal cihaz imalatç lar na montaj hacmini %50 azaltma olana n verdi. Smalley Metrik K vr ml Segman Yaylar gerekli segman kavitesinin azalmas ndan dolay montaj maliyeti ve toplam montaj hacmini minimize eder. Smalley 17-7 paslanmaz çelik veya karbon çeli inde 3000'in üzerinde standart k vr ml segman yay n piyasaya arz eder. Yeni Metrik K vr ml serileri 6mm- 60 mm aras ndaki ölçülerde piyasada mevcuttur. H zl ve do ru siparifl için yeni k vr ml segman yaylar hakk nda genifl bilgi Smalley web sitesine eklenmifltir. SMALLEY EUROPE, FRANSA Tel : Fax : adresinde giriniz. 22 MART-N SAN 2008

23 adresinde giriniz.

24 ÜRÜN HABERLER MAKINA SÜRÜCÜSÜ Yüksek Performansl ABB'nin ACSM1 serisi makina sürücüleri yüksek talep gerektiren makinalarda mükemmel h z, tork ve hareket kontrol performans sa lamak için dizayn edilmifltir. Bu sürücü asenkron ve servo motorlar ve yüksek torklu motorlar farkl geribildirim cihazlar ile kontrol edebilir. Kompakt dizayn ve programlanabilme esnekli i ile optimum çözüm sunar. Yenilikçi haf za ünitesi esnek sürücü konfigürasyonu sa lar. ACSM1, 0.75'dan 45 kw'a kadar güç aral na sahiptir. Yüksek talep gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Genifl geribildirim seçenekleri olan ACSM1, kolay sürücü yönetimi için haf za ünitesine ve Safe Torque Off özelli ine de sahiptir. ACSM1, h z ve tork kontrol ve hareket kontrol sa lar. ABB - TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. MANYETIK fiamandira ANAHTARLARI Seviye Ölçümünde Kalite KSR-Keubler manyetik flamand ra anahtarlar ile al flk n olunan kalitesinde bir veya daha fazla s v seviyelerinin ölçümünü mümkün k lar. Temel çal flma prensibi bir tüp boyunca yerlefltirilmifl bir veya daha fazla reed kontak ile s v n n özelli ine göre seçilen özel flamand ralar kullan larak bu flamand ralar n konta harekete geçirmesine dayan r. Basit ve oldukça kullan fll olan bu yöntem hemen her s v için uygulanabilmektedir. Herhangi bir güç kayna na gerek duymayan sistem -196 C ile +300 C s cakl klar aras nda 4 MPa bas nca kadar çal flabilen uygulamaya özel tasar mlar sunar. Dikey ve yatay olarak temin edilebilen tasar mlar paslanmaz çelik, pirinç, titanyum, tantaklyum, hastelloy, PVC, polypropylene, PVDF, PTFE ve E - CTFE kapl malzemelerden flamand ralara sahip olabilirler. CEF P MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz. OPT K VER AKTARIM C HAZI Paralel Tip Japon Hokuyo marka paralel tip optik veri aktar m cihazlar, paralel verileri kablosuz ve h zl olarak tafl mak, üstelik bu cihazlarda tafl nacak veriler aras nda seri/paralel veri dönüflümü yapmak ve kay t tutmak gibi fonksyonlara sahiptir. Çeflitli flebekelere uyan DMS (CC-Link ve DeviceNet vb.) de mevcuttur. 8 bit yüksek h zl modellerin iletim süresi 7ms'dir. Normal 8-bit DMS serisinden 5 kat h zl d r. Bu sayede, s n rl zaman diliminde daha fazla veri akatr m yapmak ve almak mümkündür. 16 bit yüksek h zl modeller önceki modeller ile karfl laflt t ld nda daha kompakt ve hafiftir. Ifl k emisyon düzenleyici ile, iletim mesafesi iste göre kolayca uyarlanabilir. MAJ TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. MANYET K S L ND R SENSÖRÜ Programlanabilir Sick manyetik sensör ailesine çift ç k fll yeni bir ürün ekledi. MZ2Q programlanabilir ç k fllara sahip ilk manyetik silindir sensörüdür. Bir sensör üzerinde 2 programlanabilir PNP ç k fl mevcuttur. 50mm'e kadar strok uzunlu u olan pistonlar ile çal flabilir. Strokun bafllang ç ve bitifl seviyeleri ö retilerek iki ç k fl tek bir sensör üzerinden almak mümkündür. MZ2Q Kablolu veya soketli model seçeneklerine, T tipi yuval silindirlerin farkl çeflitleri ile uyumlu çal flma özelliklerine sahiptir. Pnömatik pistonlarda montaj s ras nda zaman ve yer tasarrufu sa lad için iflletme ve bak m maliyetlerini yar yar ya düflürmektedir. çerisindeki özel chip ile de çevre flartlar ndan etkilenmemesi ve çok kararl çal flmas sa lanm flt r. Bu da kullan c ya uzun ömürlü ve kararl çal flma avantaj sunmaktad r. Kompakt dizayn sayesinde kolay montaj edilir. SICK TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. AR2 AKILLI RÖLE / PLC Türk Mal Simülatör ile cihaz olmadan uygulamay test etme imkan veren ücretsiz "GEMO Ladder Editor" ile programlanabilen cihaz n özellikleri aras nda; 28 Say sal Girifl (14.ü Geniflleme Modülünde), 20 Röle Ç k fl (10.u Geniflleme Modülünde), 32 Zaman Rölesi, 2 adet Zaman Rölesi Tiki (Event Counting), 32 Say c ve karfl laflt r c s, 2 H zl Say c, 2 adet Durum Makinesi, 48 Yard mc Röle, Gerçek Zaman Saati, 16 adet Analog Karfl laflt r c, 4 Adet 0-10V Analog Girifl (2.si Geniflleme Modülünde) - opsiyonel, 2 Adet PTC S cakl k Sensör Girifli (1.i Geniflleme Modülünde), 32 Güncel Ekran, 2x16 karakter arka ayd nlatmal LCD Ekran bulunmaktad r. Modbus-RTU, Ak ll I/O modülleri sisteme ilave edilecektir. GÜRBÜZO LU ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ANALOG S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ ve Aritmetik fllemciler ORDEL UST100 ve UST200 Serisi cihazlar, endüstrinin her alan nda kullan lan çeflitli analog sinyallerin, standart sinyallere dönüfltürülmesinde ve bu sinyaller aras nda aritmetik ifllemler yap lmas nda kullan lan, yüksek do ruluklu ve güvenilir cihazlard r. Tek ve çift girifl/ç k fl seçenekleri bulunmaktad r. Tüm girifl ve ç k fllar birbirinden izoledir. Cihazlar USB/UART adaptörü (ORDEL SBA100) ile bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilir. Teknik Özellikler: 2 Adet Üniversal Girifl (TC, RT, ma, mv), 2 Adet (0/4-20 ma, 0/2-10 V) Analog Ç k fl, Tek ve Çift Girifl/Ç k fl seçene i, 4 Farkl Aritmetik fllem Özelli i, Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon, Tüm Girifller ve Ç k fllar Aras zolasyon, Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme, 100ms Örnekleme Zaman, %0.2 Do ruluk S n f, Standart Ray Montaj, Boyutlar: 25x82x113 mm ORDEL LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. 24 MART-N SAN 2008

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Editör Su gibi elektrik harcamay n Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi

Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi çindekiler 8 Kapak Kimya sektöründe otomasyon uygulamalar 42 Pazarlama Olumsuz bir yönünüzü kabullenmek müflterinin zihnine girmenin önemli bir flifresidir Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisinin

Detaylı