SLI için : adresinde giriniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Birbiri ard na düzenlenen önemli fuar organizasyonlar ve etkinliklerin endüstriye ivme kazand rd bu önemli periyotta, sizlere Mart-Nisan say m z ile yeniden merhaba diyoruz. Birçok yeni ve farkl endustriyel ürün haberi, makale ve ilana yer verdi imiz bu say n n da ilgi ile incelenece ini düflünmekteyiz. Bildi iniz gibi, geçti imiz ay düzenlenen WIN 2 fuar na yönelik haz rlad m z fiubat say m z, abonelerimize ulaflt rman n yan s ra, fuar esnas nda da binlerce ziyaretçiye da tt k. Bu organizasyonda dergimizde yer alan firmalar ile bir kez daha yüz yüze görüflme f rsat da bulduk. stisnas z hepsinin bizlere gösterdi i ilgi, samimiyet ve dergimiz hakk nda dile getirdikleri be eni cümleleri bizleri bir kere daha onure etti. Nazik ilgilerini ve samimi düflüncelerini bizlerden esirgemeyen tüm firma yetkililerine ve dergimizi edinmek için stand m za kadar gelen fuar ziyaretçilerine buradan teflekkürlerimizi sunar z. Önümüzdeki hafta ve aylarda da birçok önemli fuar ve organizasyon düzenlenmekte. Bunlar aras nda en önemli olan hiç kuflku yok ki, Hannover Messe fuar. Bu fuara Thomas Medya'n n da kat ld n ve di er yay nlar n n yan s ra Endüstri Dünyas dergisinin de tan t m ve da t m n n gerçeklefltirilece ini flimdiden sizlere duyururuz. Dergimizi okurken fark edece iniz bu döneme ait di er önemli olaylar ise EMAF forumu ve Thomas Medya taraf ndan tüm Avrupa'da Nisan ay ndan itibaren yay nlanmaya bafllayacak olan Manufacturing Executive isimli endüstriyel yay n. Her iki konu hakk nda detayl bilgiye sayfa 18'ten ulaflabilirsiniz. Bu vesile ile, dergimize henüz abone de ilseniz abonelik ifllemlerinizi adresinden ücretsiz olarak yapabilece inizi bir kere daha duyurmak isteriz. Siz de erli endüstri profesyonellerine dergimiz sayfalar nda keyifli bir gezinti diler, dergimizin haz rlanma aflamas nda bizlere ilettikleri ürün haberleriyle ve dergimizde yer verdikleri ilanlar ile katk da bulunan seçkin firmalara teflekkürlerimizi sunar z. A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam Pazarlama Yönetmeni Gülhan Akbulut letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu Ayça Süer fiiflman Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Ayça Süer fiiflman Piotr Gaber Jurgen Wirtz Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Verlagsbüro Rolf Schroer Gammertingen Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium Tel : Fax : Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

4 Yüksek otomasyon tekni ine sahip üretim alanlar için Rexroth'un gelifltirdi i IndraMotion for Handling ideal bir sistem çözümüdür. Transfer ve Pick&Place Uygulamalar çin: Rexroth IndraMotion For Handling Ak ll Dizayn: 4 MART-N SAN 2008 Automation House ürün kapsam m zda bulunan kontrol sistemlerinin, HMI'lar n ve sürücülerin birbirleri ile mükemmel uyum ve kombinasyonlar ile ak ll bir dizayn oluflturur. Yüksek üretim kalitesi ve verimlili i için sistemin göze çarpan özellikleri aras nda kullan c dostu operasyon yetene ine sahip olmas, teachin özelli i, programlama ve zaman optimizeli hareketi yerine getirme özellikleri say labilir. Bu anahtar teslim otomasyon çözümleri aç k kaynakl çal flan program sayesinde mühendislik ve programlama zamanlar n düflürür. Bunun yan nda özel uygulamalar n z için maksimum esneklik sa lar. Uygulama Alanlar : IndraMotion for Handling afla daki uygulamalar için ideal çözümdür: Handling, Montaj, Lojistik, Paletleme, Pick&Place, Üretim makinalar, Özel makinalar Tüm Foksiyonlar: Zaman optimizeli noktadan noktaya hareket ve 6 eksen kinematik sistemler için afla daki fonksiyonlar gereklidir. Harmanlanm fl hareketler, Pozisyon ö retme, Jogging, Tek blok hareket, Diagnostik, Multi-Kinematik, Çal flma alanlar, Alt programlar, Makine koordinatlar ile hareket IndraMotion for handling PLCopen tabanl eksen hareket ve kontrolünü bünyesinde bar nd r r. Hareket uygulamalar için Sequential Function Chart El paneli ile esnek hareket programlamalar Teach-in ve hareket tan mlama IEC tabanl Indralogic ile PLC fonksiyonlar Indracontrol L ve Indracontrol V kontrollerler için ölçeklendirme Indracontrol V HMI ayg tlar ve üçüncü nesil çözümler için ölçeklendirme Kullan c Dostu Mühendislik IndraMotion anahtar teslim ve aç k kaynakl yap ya sahip sistem çözümleri ile bizlere afla dakileri sunmaktad r. HMI ve hareket tasklar na sahip temel PLC programlama Jog ve PLCopen modülleri gibi hareket çeviricilerine sahip komple PLC kütüphanesi Çeflitli HMI ayg tlar için programlama arayüzü PLC den ba ms z basit hareket programlama HMI, PC veya PLC ile teach-in ve programlama gerçeklefltirme Düflük Zamanl ve ndirgenmifl Programlama Eme i Syntax hatalar ndan ar nd r lm fl kullan c dostu komut seçimi ile çok basit programlama Kendinden aç klay c komut dizimi Kompak flafl kartta 256 program Haf zada 10 adet online program Standart program bafl na 200 blok Program bafl na 50 pozisyon noktas Kullan c seçimli pozisyon nokta isimleri. Örnek: Home, LoadPos, tamsay de iflkeni/100 gerçek de iflken Kullan c yorumlar FTP, Ethernet veya kart okuyucu sayesinde program back-up özelli i BOSCH REXROTH Tel: Fax: adresinde giriniz.

5 adresinde giriniz.

6 adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Türkiye yang n alg lama sanayisinin kilometre tafllar n dizmeye devam eden Mavili Elektronik, ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi; MG-400 Endüstriyel Tip Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santral. Endüstriyel Tip Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santralleri MG-400 Serisi; gaz ve yang n tehlikelerini görüntüleyebilen, 4 kanal kapasiteli, üstün ve kararl bir çal flma performans na sahip, modern d fl görünümlü gaz ve yang n alarm santrallar d r. MG-400 Serisi santrallar, otomasyon uygulamalar nda kullan ma uygun bir çok özelli i, üstün bir performansla birlikte sunmaktad r. 4 kanal kapasiteli, 24V DC çal flma gerilimli kombine gaz ve yang n alarm santrallar n n her bir kanal ç k fl na bir adet endüstriyel gaz detektörü veya 20 adete kadar standart konvansiyonel yang n detektörü ba lanabilir. Santral n güç kayna, otomatik akü flarj ve kontrol devresine sahiptir. Her bir kanaldaki gaz seviyesi, alarm ve hata durumlar, 240x64, fl k fliddeti ayarlanabilir grafik LCD ekran üzerinden izlenebilir. Kombine gaz ve yang n alarm santral nda, istenilen kanallar engellenebilir, siren ç k fllar ve röleler test edilebilir, gaz detektörlerinin s f rlama ifllemi ve kalibrasyonu santral üzerinden yap labilir. Santral n röle ç k fllar, normalde aç k veya normalde kapal ve kilitlemeli veya kilitlemesiz modda çal flmas için ayarlanabilir. Ayn flekilde sirenlerin de kilitlemeli veya kilitlemesiz çal flma yap s ndan istenileni santral üzerinden ayarlanabilir. Kanallar n ölçüm birimi; %LEL, PPB, PPM, %VOL ve FIRE olarak seçilebilir. Santral n, ilk aç l flta belirli bir süre boyunca detektörlerden gelen bilgiyi, dikkate almamas sa lanabilir. Böylece detektörlerin daha kararl bir çal flma yap s na kavufltuktan sonra alg lad klar bilgiler dikkate al nm fl olur. Üst ve alt alarm uyar lar n n; ortamdaki gaz seviyesinin artmas na veya azalmas na duyarl olmas seçilebilir. Üst ve alt alarm uyar lar n n verilmesi için afl lmas gereken eflik seviyeleri ayarlanabilir. Kombine Gaz ve Yang n Alarm Santral Özellikleri 4 kanal girifli Endüstriyel gaz detektörleriyle kullan ma uygun Her bir kanala bir gaz detektörü veya 20 adete kadar konvansiyonel yang n detektörü ba lant s 240x64, fl k fliddeti ayarlanabilir grafik LCD Kolayca programlanabilir çal flma özellikleri 4-20mA çevirici kart ba lant s na uygun Üst ve alt alarm eflik seviyelerinin belirlenebilmesi Tekrarlay c panel ba lant s yap labilir. Üst ve alt alarm röleleri, yüksek seviye hata rölesi ve genel hata rölesi ç k fllar ile farkl sistemlere sinyal gönderimi Uzaktan kontrol imkan Dahili piezoelektrik buzzer, LED göstergeler ve LCD ekran ile santraldeki tüm durumlar n bildirimi Rölelerin kilitlemeli ve kilitlemesiz çal flabilmesi Rölelerin N/A veya N/K çal flabilmesi Siren ç k fllar n n kilitlemeli ve kilitlemesiz çal flabilmesi ki ve üç kablolu detektörler ile çal flabilir. Kanallar n sink veya source olarak çal flmas ayarlanabilir. Kanallara alev detektörü ba lanabilir. Yetkisiz kiflilerin program ayar menülerine ulaflmas n engellemek için eriflim flifresi MG-400 Endüstriyel tip kombine gaz ve yang n alarm santrallar MAV L ELEKTRON K Tel: Fax: adresinde giriniz. Tesisin, makinelerin ve süreç döngülerinin eksiksiz bir kontrolü vas tas yla, emniyet fonksiyonlar ndan otomasyon çözümlerinin en genifl çeflitlili inin uygulanmas na kadar, Pilz' in PSS' ini kullanabilirsiniz. PSS; Programlanabilir Emniyet Kumanda Sistemi 8 MART-N SAN 2008 Modüler PSS ile gerekli girifl, ç k fl ve ayr ayr olan iletiflim modüllerini bir araya getirirsiniz. Kompakt PSS ile size tek bir ürün içerisinde kombine edilmifl bir çözüm sunar. Birbirleriyle ba lant l ve fiziksel olarak ayr olan tesislerde, girifl /ç k fl sinyallerinin do rudan sahada anahtarlanmas tavsiye edilir. Bunu yapmak için, PSSuniversal merkezden uzak kumanda platformu ya da PSSdio kompakt girifl/ç k fl ünitelerini kullanabilirsiniz. Merkezi kumanda sistemiyle iletiflim, standart fieldbus sistemler ve/veya emniyetli, aç k veri yolu sistemi olan SafetyBUS p üzerinden olur. Pilz programlanabilir kumanda sistemleri ile acil-stop, çift-el, fl k perdeleri ve kap emniyeti gibi emniyet fonksiyonlar n izleyebilir ve ayn zamanda h z izlenmesi veya s cakl k kontrolü gibi standart kumanda fonksiyonlar n da uygulayabilirsiniz. Faydalar : Azami emniyet - Uluslararas standartlarla uyumlu EN 954-1, EN/IEC ve pren ISO gibi uluslararas standartlarla uyum içerisindedir. H zl reaksiyon - Daha az yer H zl reaksiyon süreleri, insan n ve makinenin optimum korunmas n sa lar. En uygun entegrasyon - Aç k sistem ba lant s sayesinde Mevcut yap larla h zl ve kolay bir flekilde bütünlefltirebilir veya bunlar de iflen sistem gereklerine uyacak flekilde uyarlayabilirsiniz. Basit yaz l m programlamas - sertifikal fonksiyon bloklar ile Ayarlanabilir parametreleri ile emniyet ve/veya standart kumanda fonksiyonlar n kullan m n kolaylaflt r r PILZ TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Montaj Hatt n zda Enerji Tasarrufu, H z Ve Esneklik Birarada!!!! Staubli montaj hatlar için gelifltirdi i gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile bu aray fllara çözüm getirmektedir. Gezer Bas nçl Hava Da t m ve Tafl ma Sistemi Seri üretim yapan montaj hatlar n n sanayide kullan lmaya bafllanmas yla beraber üretim zamanlar nda ciddi kazançlar sa lanmaya bafllanm flt r. Ayr ca üretim s ras nda uzman operatörler yerine, üretimi standart parçalar ile yapabilen normal düzeydeki operatör kullan m hem birim zamanda gerçeklefltirilen üretim adetlerini artt rmakta hemde ürün maliyetleri düflürmektedir. Fakat günümüzde hem tüketicinin de iflik ürün istekleri hem de piyasada rekabetin oluflmas üreticileri büyük bask lar alt na sokmaktad r. Art k hem üretimde esnek hem de rekabet için ürün maliyetlerini daha fazla düflürmek gerekmektedir. Bu problem nas l çözülmelidir? Öncelikle farkl tiplerde ürün üretebilmek için farkl ekipmanlara ve parçalara ihtiyaç duyulmaktad r. Bu noktada yap lmas gereken ifllemleri basitlefltirmek ve yal nlaflt rmakt r. Model de ifliklikleri mümkün oldu unca h zl bir flekilde olmal d r. Üretim maliyetlerinin en büyük unsuru olan iflçilik maliyetlerini düflürmek için ise operatörlerin gereksiz yere zaman kaybetmeden mümkün oldu u kadar h zl basit ve esnek bir flekilde hareket etme olana sa lanmal d r. Bunun d fl nda iflletmenin genel giderlerinde gözüken enerji maliyetlerini de düflürmek gerekmektedir. Bu noktada Staubli h zl hareket teknolojisi ile devreye girmektedir. Staubli montaj hatlar için gelifltirdi i gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile bu aray fllara çözüm getirmektedir. Öncelikle bu sistemi tan mlayal m. Sistem genel olarak içinden bas nçl hava geçen 54mm ak fl çapl aluminyum tafl y c profil kirifl ve montaj hatt nda ileri geri hareket edebilen portatif olarak tak l p sökülebilen gezer bir arabadan oluflmaktad r. Araba üstünde montaj hatlar nda kullan lan haval ve elektrikli el aletleri için bas nçl hava ve elektrik ç k fllar bulunmaktad r. Ayr ca kullan lmayan el aletlerinin konulmas için tabla ve tutucular, ve sarf malzemeleri (civata, somun, vida vb.) için kutular yer almaktad r. araba üzerine kolayca monte edilebilmektedir. Montaj hatlar nda yaflanan bir di er problem ise yerlerde gezinen hortumlard r. Operatörün çal flma sahas nda yerlerde hortumlar n bulunmas operatörün bu hortumlara tak l p düflmesine ve ifl kazalar n n oluflmas na yol açabilir.ayr ca montaj hatlar nda uzun hortum kullan m hatta bas nç düflüfllerini uluflturmaktad r ve bu bas nç düflüflü kompresörün daha fazla çal flmas na dolay s yla enerji maliyetlerinin artmas na sebep olur.yerlerde gezinen hortumlar d fl darbelerden çok çabuk etkilenerek zarar görmekte ve üzerinde hava kaçaklar oluflmaktad r. Araç Araç Her ünite için 1 adet RCS 11 Bas nçl hava hortum montaj çok daha k sa 10 mart-nisan 2008 Bu sistem montaj hatlar için ne gibi avantajlar getirmektedir? Öncelikle montaj arabas n n gezer olmas operatörün ihtiyaç duydu u tüm ekipmanlar ve enerji ihtiyac n üretim noktas na getirme olana sa lamaktad r. Böylece operatör üretim s ras nda hareket eden ürün ile beraber hareket edebilecek ve ihtiyaç duydu u ekipmanlar yan bafl nda bulabilecektir. Herhangibir civata veya alet almak için yerinden ayr lmayacak, gereksiz yere hareket etmeyecektir. Sistemin portatif oluflu sayesinde tesiste istenilen di er noktalara tafl nabilmektedir. Bu sistem ile montaj hatlar boyunca uzanan ve hat boyunca istedi iniz adette araba yerlefltirebilme olana sa lanmaktad r. Araba üzerindeki aksesuarlar n seçimi isteklere göre yap labilmektedir. Enerji ç k fllar n n yerden yükseklikleri kullan c ya göre ayarlanabilmektedir. Üretimde kullan lan di er ekipman ve ayg tlar (Hortum tamburu, elektrik flalteri, test ünitesi vb) Staubli gezer bas nçl hava da t m ve tafl ma sistemi ile hortumlar yerlerde gezinmemekte ve montaj hatt nda daha k sa hortumlar kullan lmas na olanak tan nmaktad r. Bu sayede bas nç düflüflü ve hava kaçaklar sonucu oluflan enerji maliyetleri ortadan kalkmaktad r. 6 bar bas nçta 1mm çap ndaki hava kaça yaklafl k olarak 200 $ bir maliyet oluflturmaktad r. Üretim maliyetlerini düflürmek isteyen firmalar bu sebeplerle oluflan enerji maliyetlerini gözönünde bulundurarak hertürlü tasarruf önlemlerini almas nda fayda vard r. Staubli teknolojisi ile sunulan bu çözüm tüm montaj hatlar nda esneklik, h z ve enerji tasarrufu getirmektedir. Günümüzün felsefesi olan sürekli daha iyiyi daha ucuza gerçeklefltirme fikrine göre bu çözümün de erlendirilmesi çok faydal olacakt r. STAUBLI Tel: Fax: adresinde giriniz.

11 SOFT STARTERLER 0.55kW kw Vac By-pass içermektedir (ssw05 ve ssw06) Motor ve soft starter korumalar Modbus, Profibus DP and DeviceNet Transforming energy into solutions O.18-1,250 kw Vac PLC Fonksiyonu V/F ve Vector Kontrolü Modbus, Profibus DP ve DeviceNet PID Kontrolü DAL ELEKTR K MOTORLARI GÜÇ AKTARIM S STEMLER Tlf : adresinde giriniz.

12 Yeni Fluke 8808A Masa Tipi Multimetre sorunlar n giderilmesini kolaylaflt r r Üretim, kalite güvence, gelifltirme ve servis uygulamalar için kullan lan çok yönlü bir cihaz. Yeni Fluke 8808A Masa Tipi Multimetre Dünyan n lider test ve ölçüm cihazlar üreticisi Fluke Corporation' n Avrupa sat fl ve servis kuruluflu olan Fluke Europe B.V., 5.5 haneli çözünürlü e, çok amaçl ölçüm yetene ine ve kullan c lar n iki farkl ancak ilgili parametreyi ayn anda ölçmelerine olanak sa layan ikili bir ekrana sahip, testi ve problem giderme ifllemini basitlefltiren yeni Fluke 8808A masa tipi multimetreyi piyasaya sunmaktad r. Fluke 8808A ön panelinde, bir otomobil radyosundaki 'ön-ayar' dü melerine benzer ifllevleriyle üretimde çal flan bir operatörün test prosedürlerini birçok dü meye basmak zorunda kalmadan süratle uygulamas na olanak vererek kolaylaflt ran alt özel amaçl ayar dü mesi bulunmaktad r. Pass/fail (geçer/geçmez) göstergelerine sahip Hi/Lo Limit Compare (Yüksek/Alçak S n r Karfl laflt rma) modu, test ifllemlerinde tahmine dayal sonuçlar ve üretim hatalar n ortadan kald rmaktad r. Pass/fail test moduna sahip ayar dü meleri, üretim test uygulamalar nda kalite ve verimlili i iyilefltirebilen ölçümleme tutarl l n getirmektedir. Volt, amper, ohm ve frekans da içeren ölçümleme fonksiyonlar yla, Fluke 8808A Ar-Ge, gelifltirme ve servis uygulamalar nda bir masa tipi ölçüm aletinden beklenen performans ve esnekli i de sa lamaktad r. Fluke 8808A yüzde 0,01'lik temel DC voltaj hassasiyetine sahiptir ve s n f n n özellikle DC düflük ak m kaça n ölçme yetene ine sahip tek ölçüm cihaz d r. Test edilen devreyi yüklemeden, 100 na'ya kadar çözünürlü e sahip 2000 ua alt ndaki hassas düflük ak m ölçümlemelerini almak üzere, yüksek em- pedansl bir girifl ölçümleme devresini kullanmaktad r. Fluke 8808A'n n 2 x 4 ohm fonksiyonu, kullan c lar n dört yerine sadece iki uç kullanarak 4-kablolu ölçümleme yapmalar n sa layan patentli ayr k (split) uç fifllerini kullanmaktad r. Opsiyonel 2 x 4 kablo test uçlar, minyatür yüzey montaj bileflenleri üzerinde hassas 4-kablolu düflük ohm ölçümlemelerini mümkün k lmaktad r. Fluke, masa tipi ve el tipi DMM'lerden (dijital multimetre) oluflan genifl multimetre ürünleri serisine sahiptir. Yeni Fluke 8808A, geçen y l n piyasaya sunulan 8845A ve 8846A ile yine yak n zamanlarda sunulmufl olan Fluke 280 serisi (287/289) kay t yetene ine sahip DMM'lerden oluflan Fluke masa tipi multimetreleri serisini daha da geniflletmektedir. FLUKE EUROPE B.V., HOLLANDA Tel: Fax: adresinde giriniz. WAGO 1 ve 2 kontakl röleler için 1x16A ve 2x8A kapasiteli röle tabanlar sunmaktad r. WAGO 788 Serisi Yayl Röle Soketi 12 MART-N SAN 2008 Standart röle tabanlar nda kablolar yüksüklemek ve her bir kabloyu tek tek s kmak gerekmektedir. Ayn flekilde bobinlerin beslemeleri için de seri olarak pek çok kablonun kullan lmas sistemin güvenilirli ini azaltmaktad r. WAGO her konuda oldu u gibi bu alanda da bilinenleri tamamen de ifltiriyor! Amaç yüksüksüz, en az kablo say s ile, titreflimden etkilenmeyen, yüksük kullan lmayan, vida s k lmayan ancak vidal ba lant dan daha güvenli bir ba lant sa layan yep yeni bir soket sistemidir. Burada temel amaç kablolamay azaltmakt r. Bunun için hem bobin beslemesinde hem de kontak ç k fllar nda ortaklama yapmay mümkün k lan tamamen izole köprü sistemidir. Bu sayede röleleri seri olarak tek bir besleme kablosu ile ard s ra ba lamak ve çal flt rmak mümkündür. Kontaklar n çekip çekmedi ini ve bobinde z t emk ya karfl koruma sa layan modüler gösterge ve koruma modülü ile sistem güven alt nda çal fl r. Farkl markalarda röle kullan m için sadece taban sistemini sa lad m z gibi komple üniteyi WAGO' dan temin etmek mümkündür. Tüm ba lant larda CAGE CLAMP S yay yap s kullan l r ki bu WAGO' nun Topjob S klemens sistemlerinde kulland ve patent haklar WAGO' ya ait olan yep yeni bir yay sistemidir. Bu yay sistemi ile vidal ba lant ya göre %80 oran nda daha h zl montaj imkan vard r. Bu yay sistemi ile vidal dan daha sa lam ba lant lar yapmak mümkündür. Bu ba lant ile sistemin güvenilirli ini azaltan ve kontak kalitesini düflüren yüksüklerden kurtulmak mümkündür. Kullan lan markalama sistemi standart klemens markalamas olup, kalitesiz ve çirkin görüntüler yaratan kalitesiz etiketler yerine kaliteli ve standart çözümler sunar. Sadece panolar n tafl nmas s ras nda dahi rölelerin düfltü ü, kablolar n ç kt bilinmektedir. Burada temel problem vidan n titreflime karfl kendili inden gevflemesi ve/ve ya montaj yapan kiflinin dikkatsizli idir. Oysa Cage Clamp S ba lant s 0 yada 1 olarak çal fl r. Yani bir kablo(2,5mm 2 ye kadar) ya tak lm flt r -ki bu durumda bak m gerektirmeden en az 20 y l çal flabilecek krom nikel kapl yay sistemine sahiptirya da tak lmam flt r. Böylece eleman hatalar n elimine etmek ve en üst düzeyde ba lant sunan WAGO kalitesine geçmek mümkündür. WAGO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 MC Toolkit Konfigüratör cihaz avuç içi bilgisayar tabanl konfigürasyon, izleme, ar za izleme ve saha cihaz yönetimi için gelifltirilmifl mühendislik ve bak m cihaz d r. MC ToolKit - Universal DE/HART Konfigüratör Özellikle kolay kullan m ve verimlili i artt rmak için tasarlanm fl, DE ve HART haberleflme protokollerine sahip çok amaçl konfigüratör cihaz d r. MCT101,Honeywell Smart Konfigürasyon kiti (SCT3000) ve Honeywell el tipi konfigüratör cihaz (SFC) veya di er HART konfigüratörlerin yerine kullanabilir. MC Toolkit cep bilgisayar iflletim sistemi teknolojisi kullanarak enstrümana ait konfigürasyon parametrelerine kolayca ulafl lmas n sa lar. Kullan c herhangibir ön e itime ihtiyaç duymadan kullan c kitab veya deneyimi olmaks z n konfigürasyon parametreleri aras nda kolayca gezinebilir, üstelik on-line yard m menüsü ile ihtiyaç duyuldu unda yard m alabilir. MCT101, afla da özellikleri s ralanan iki yaz l m uygulamas na sahiptir MC Toolkit yaz l m, ayn donan m kullanarak Honeywell'e ait DE ve HART transmitterlerin konfigürasyonu için kullan l r. SDC625 yaz l m, HART haberleflme protokolüne sahip (HART standard na uyumlu cihaz tan m olan) her türlü enstrüman n konfigürasyonu için kullan l r. SDC 625 yaz l m uygulamas DD- IDE/SDC 625 teknolojisini ve Aç k Cihazlar standard n kullan r. Her MC Toolkit, tüm Hart enstrüman tan mlamalar ile yüklenmifl flekilde tüm HART enstrümanlar konfigüre edebilir (standart ve özel komutlar da içerecek flekilde) sevkedilmektedir. Ayr ca üreticiye ait özel menüler de çal flt r labilir. MCT101 afla da s ralanan enstrümanlar ile haberleflebilir: Honeywell ST 3000 DE and HART Bas nç Transmitterleri Honeywell STT 3000 DE and HART S cakl k Transmitterleri Tüm HART transmitterler / Cihazlar (Di er tüm üreticilere ait) Yukar da belirtildi i üzere DE ve HART haberleflme protokollerine sahip çok amaçl konfigüratör cihaz özelli inin yan nda mevcut avuç içi bilgisayar özel ve ifl amaçl olarak da kullan labilir. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. Vidalama gerektirmeyen FIXCONNECT geçmeli tip klemensli DK kablo ba lant buatlar Geçmeli Tip Klemensli DK Kablo Ba lant Buatlar 14 MART-N SAN 2008 Bundan 2 y l kadar önce, PE ve N ba lant lar için gelifltirdi i yenilikci küçük tip FIXCONNECT geçmeli tip klemenslerini HENSEL baflar yla piyasaya sürmüfltü. Zamandan kazanç sa layan bu klemens teknolojisi flimdi art k DK kablo ba lant buatlar na da uygulanmaktad r. HENSEL, 1.5 dan 4 mm 2 ye ve 2.5 dan 16 mm 2 ye kadar kablolar için denenmifl ve test edilmifl FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojili dört ayr kablo ba lant buat ç karm flt r mm 2 kesitli kablolar için, iki tip buat seçene i vard r: ilkinde IP54 koruma s n fl kablo giriflleri önden tak labilir (mesela kablo kanall ve kablo borulu girifller) ve di erinde ise 16 mm 2 ye kadar iletken kesitlerinin kullan labildi i IP 65 kablo giriflleri metrik yuvalar k r larak aç l r. Tüm DK kablo ba lant buat nda her birinde dört iletken giriflli befl klemens bloku vard r. Klemens bloklar DIN raya montajl oldu undan yönleri de ifltirilebilir. Bu da iletkenler için baflkaca bofl alanlar n varl demektir. Bir kerre yerlefltirildikten sonra kolayca ulafl lan blok klemenslere iletkenler h zl ca ve basitce tak l r. letkenlerin yerlerinin kaybolmamas veya komple klemensi sökmek zorunda kalmak gibi iflletme s ras ndaki gereken ifllemlerle karfl laflt r ld nda büyük kolayl k sa lar. Montaj an nda çal flan n her iki eli de serbest kal r. Tüm klemenslere her zaman ulaflabilinir; her iletken tornavida ile kolayca yerinden sökülür. Tornavidan n sokuldu u yerden ölçüm de yap labilir. Hem sert hem de esnek iletkenler herhangi bir ön haz rl a gerek duyulmaks z n kontak yay sayesinde yerlerine tak labilir. Sert iletkenleri klemens yuvas na ittirmek yeterli, o yerine oturacakt r. Esnek iletkenlerde ise bir tornavida marifetiyle yay afla ya ittirilerek iletken içeri sokulur. Kuvvetli kontak bas nc n n süreklili i kontak yüzeyinin geniflli ini garanti etti i gibi ayn zamanda düflük kontak direnci ve böylelikle de sa l kl ve güvenli bir temas demektir. FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojisinin bak m gerektirmedi ini ve titreflime dayan kl oldu unu söylemeye bile gerek yoktur. DK kablo ba lant buatlar.. HENSEL'den: FIXCONNECT geçmeli tip klemens teknolojisi: zamandan tasarruf, güvenilir, bak m gerektirmez. HENSEL ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 Hypertherm'in Centricut Markas, Innerlogic (Kaliburn ) Proline2200 Sarf Malzemeleri Sunumunu Geniflletiyor Proline2200 Sarf Malzemeleri Hypertherm'in Centricut markas, Innerlogic Proline2200 sarf malzeme serisinin baflar s üzerine, çok yak n zamanda ürün ailesine 150 amp sarf malzeme setini ekledi.. Yeni 150 amp sarf malzemeleri 2007'de sunulan di er dört adet Proline2200 sarf malzeme setinin (50, 70, 100 ve 200 amp versiyonlar ) aras na kat ld. Hypertherm'in Centicut markas n n tak m lideri Dean Lizotte Proline2200 sarf malzemelerinin ilk dört setine çok fazla talep oldu unu görmekteyiz demektedir. Proline kullan c lar Centicut marka sarf malzemelerinin daha uzun ömürlü oldu unu ve kullanm fl olduklar di er tüm sarf malzemelerden daha iyi kesti ini söylemektedirler ve bizden150 amp setini gelifltirmemizi istemifltiler Uzun ömür ve daha iyi kesim kalitesine ek olarak, Centricut marka sarf malzemeleri Proline2200' n iflletme maliyetlerini düflürebilmektedir. Artt r lm fl performans ve düflük iflletme maliyeti Hypertherm'in iki icad na ba l d r: patentli SilverLine elektrodlar ve patentli CoolFlow memeleri. SilverLine elektrodlar bir bak r elektrot tabana bir kat gümüfl ön uç kaynak yap larak ve gümüfle bir hafnium pim sokularak oluflturulur. Di er yandan, CoolFlow meme teknolojisi, gelifltirilmifl so utma iletimi, o-halkal so utmas ve conta güvenli i sa lar. Ek olarak, ak fl stagnasyonu ve plazma bölümünün içine olan s z nt lar ortadan kalkar. Hypertherm, gemi sanayii, imalat, ve otomotiv onar m gibi çok çeflitli endüstrilerde kullan lmak üzere dünyan n en geliflmifl metal kesim sistemlerini dizayn etmekte ve üretmektedir. Ürün grubu portatif ve mekanize plazma kesimleri ve sarf malzemelerini, bunlar n yan nda CNC hareket ve yükseklik kontrollar n kapsamaktad r. Hypertherm sistemleri onbinlerce iflletme için yüksek verimlilik ve karl l kla sonuçlanan h zl, hassas kesim ve güvenilirli i için tercih edilmektedir. Plazma icatlar New Hampshire U.S.Atabanl flirketinin Hypertherm'in su enjeksiyonlu plazma kesim icad yla 40 sene öncesine, 1968'e, dayan r. fiirketin yerel operasyonlar ve dünya çap nda ortak temsilciliklerle beraber 800'ü aflk n ortakl bulunmaktad r. HYPERTHERM EUROPE, HOLLANDA Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 MART-N SAN 2008 NKE AUSTRIA flimdi de yeni seri tek s ral silindirik makaral rulman üretimine bafllam flt r. Bu rulmanlar 3000 den fazla çeflitte, 164 de iflik boyutta ve NU, NJ, NUP dizaynlar nda NKE firmas n n Avusturya'n n Steyr kentindeki yeni montaj fabrikas nda, müflteri siparifli üzerine k sa sürede üretilebilmektedir. Daha güvenli, ekonomik ve uzun süreli çal flabilme özellikleri ile göze çarpan bu yeni seri silindirik makaral rulmanlar; pompa, kompresör, mekanik pres, elektrik motoru, flanz man, demiryolu tafl tlar n n aks yataklar, çelik fabrikalar ve daha birçok endüstriyel uygulamalarda kullan l rlar. Yeni silindirik makaral rulmanlar n üretiminde uzun ömür sa layan saf rulman çeli i kullan lmaktad r. Yuvarlanma yolunun yüksek yüzey kalitesi sürtünmeyi azaltarak çal flma s cakl n düflürür. Yuvarlanma yolunun ve makaralar n iyilefltirilmifl geometrisi rulmanlar n yük tafl ma kapasitesini artt r r. Ya tabakas n n oluflumu yeni kafes dizayn yla iyilefltirilmifltir. Gelifltirilmifl flanfl tipi ile NJ ve NUP dizaynlar nda daha yüksek eksenel yük kapasitesi sa lanm flt r. iyilefltirilmifl temas geometrisi ve bombeli iç bilezik yap s ile eksen kaç kl klar dengelenebilmektedir. Daha dar toleranslardaki makara seçimi ile de uniform yük da l m sa lanm flt r. Kafes yap lar d fl bilezikten veya makaralardan k lavuzlu olabilmektedir. Kafes malzemesi olarak pirinç, plastik veya çelik kullan lm flt r. Standart C0 radyal bofllu un yan nda C3 ve C4 s n flar da mevcuttur. Baz özel uygulamalar için ise özel boflluklarda rulmanlar n üretimi k sa süreli teslimatla yap labilmektedir: (SQ1) hareket arac motor rulmanlar, (SQ2) tekerlek tak m rulmanlar ve (SQ77) elektrik izoleli rulmanlar gibi. NKE rulmanlar s k bir kalite kontrolden geçmekte ve en son teknolojik yöntemler ile test edilmektedir. Tek S ral Silindirik Makaral Rulmanlar NKE ' nin yeni seri silindirik makaral rulmanlar sonsuz kullanma imkan sa lamaktad r. RULMAK RULMAN VE MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 18 MART-N SAN 2008 ARC Advisory Group Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumuna Ev Sahipli i Yapacak ARC Advisory Group, Almanya'n n Frankfurt - Main flehrindeki Mövenpick Frankfurt City Hotel'de May s tarihlerindeki Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumu-(EMAF) a ev sahipli i yapacak. EMAF, bilhassa Otomotiv, Endüstriyel makineler, Fabrikasyon Metaller, Çimento ve Cam, G da ve çecek ve laç endüstrisi dâhil, müstakil ve hibrit (karma) imalat endüstrilerindeki profesyoneller için tasarlanm fl yüksek düzeyde bir e itime yönelik etkinliktir. malat ve mühendislik bölümlerinden 200'ün üzerinde karar verici, beraberce kullan labilir imalat konseptlerini ve teknolojilerini kullanarak, üretim tesislerinin nas l verimli bir flekilde yönetilece i ve en uygun hale getirilece ini ö reneceklerdir. Sunum Managing Automation Avrupa yay n ile uluslararas alanda genifllemeyi sürdürüyor leri imalat teknolojileri konusunda ödül kazanan bir medya platformu olan Managing Automation, tümüyle Thomas Publishing Company LLC'nin mülkiyetinde olan, Manufacturing Executive ismi ile Nisan ay nda bir Avrupa bas m, web ve medya etkinlik porföyünün tan t m n yapacakt r. Dergi, Avrupal imalat piyasalar nda 20,000'in üzerindeki k demli sektör yöneticisine ulaflacakt r. Managing Automation' n 21-y ll k geçmiflindeki önemli bir ad m olan bu yeni Avrupa yay n n n, 22 Nisan'da yerel saatle ö le saatlerinde, Hannover Fuar 'ndaki bir bas n toplant s nda tan t m yap lacakt r. Nisan'daki ilk dergi say s n takiben, Manufacturing Executive 2008 y l içerisinde, Eylül ve Kas m aylar nda planlanan ilave iki say n n bas m n gerçeklefltirecektir. Bu bas l ürünün yay n s kl n n 2009 Ocak ay ndan itibaren iki- konular flunlar içermektedir: Dijital Fabrika, Üretim Bilgi Teknolojileri, Mekatroniks (Mekanik+Elektronik), Programlamal Üretim Stratejileri, Güvenlik ve A Oluflturma ve Otomasyon için Geliflen Teknolojiler. Bu uluslararas etkinlikte, dünyan n her taraf ndan gelecek konuflmac lara yer verilecektir. Daimler AG, EDS Business Solutions, Mitsubishi, Siemens, SEW Eurodrive, T-Systems ve pek çok di erleri kendi deneyimlerini ve en iyi uygulamalar n paylaflacak ve baflar için stratejiler tart fl lacakt r. EMAF'taki önemli konular flunlar içermektedir: Otomasyon Teknolojisinde Gelecekteki Befl Trend ZVEI'dan Dr. Gerd-Ulrich Spohr taraf ndan, Düzleflmifl Dünyam zdaki Münferit malatç lar aç s ndan Önemli Stratejiler, Jim Caie, GM (emekli) Y.K. Baflkan Yard mc s ve ARC'nin Dan flmanl k Baflkan Yard mc s taraf ndan, ve Verimli malatta Veri Yönetimi için Hizmet-Odakl Mimari, T-Systems Enterprise Services'den Dr. Jörj-Oliver Vogt taraf ndan, sunulacakt r. Avrupa Üretim ve Otomasyon Forumu EMAF' n tan t m esasen, Avrupa'n n dört otomasyon tedarikçisinin sunum yapaca ve gelecek 10 y l içerisinde, geliflmekte olan teknolojilerin kullan c yarar na nas l tercüme edilece i hususunda kendi vizyonlar n savunacaklar bir Visyon ve Teknoloji Yol Haritas n n belirlenmesi oturumudur. Kat l mc lar, partnerleriyle bir a oluflturma ve fabrika otomasyon çözümlerindeki en yeni geliflmeler hakk nda bilgi toplayabilme imkan na sahip olacaklard r. Daha fazla bilgi için, sitesini ziyaret ediniz. ARC ADVISORY GROUP, ALMANYA Tel : Fax : adresinde giriniz. Manufacturing Executive Dergi ve Web Sayfas Nisan 2008'de Yay nlan yor ayda bir olacak flekilde artt r lmas beklenmektedir. Web sitesi de keza 22 Nisan'da aç lacak olup, makaleler, uygulama çal flmalar ve güncel haberleri birden fazla lisanda online olarak ziyaretçilerine sunacakt r bahar nda bir seçkin konferans ve ödül program n n aç klanmas da beklenmektedir. Managing Automation ve Manufacturing Executive'in yay mc s olan Heather L. Mikisch, Thomas Publishing, imalat piyasas na hizmette 110 y ll k bir deneyime sahiptir demektedir. Thomas Endüstriyel Medya'n n sahip oldu u 500,000 Avrupal imalat profesyonelinden oluflan veri taban ndan faydalanarak seçilen yüksek-düzeyde Avrupal karar-vericileri kitlesine ulaflt r lacak olan Manufacturing Executive dergisi okurlar na ifllerini yürütmelerinde yard mc olacak ileri teknolojileri anlamalar ve bunlardan yararlanmalar konusunda faydal olacakt r. Ayn zamanda, ileri teknoloji tedarikçileri, Avrupa dâhilindeki önemli karar vericilere ulaflmak üzere itibarl marka genifllemelerini temsil eden bu yeni platformu da kucaklamaktad r. ENDÜSTR GÜNDEM Daimler AG, Mitsubishi, Siemens, SEW Eurodrive, T-Systems ve daha birçok firmadan seçkin yönetici, baflar için kendi en iyi uygulamalar n ve stratejilerini ARC nin may s ay ndaki EMAF forumunda paylaflacaklar ve baflar için stratejiler tart fl lacakt r. Okuyucular ve teknoloji tedarikçileri, 21 y ld r ABD'de Managing Automation markas na güvenmektedirler ve Manufacturing Executive'in köfle tafl mahiyetindeki tan t c lar olarak, Epicor, Lawson, Wonderware, Cognos, Rockwell ve Microsoft gibi flirketlerle de gurur duyuyoruz Manufacturing Executive, önemli imalat teknolojileri karar-vericilerine günlük bazda, haftal k olarak ve ayl k bazda, Daily news, e-newsletter vas tas yla, nas l yap l r tarz makalelerler ile ulaflacakt r. Derginin web sitesi vas tas yla, partnerler, güvenebilecekleri bir saltüyelik ortam içerisinde bilgi ve deneyimlerini paylaflabileceklerdir. Web sitesi keza, Managing Automation'un kendi mülkiyetindeki teknoloji ürün k yaslama ve de erlendirme sistemini de kapsayacakt r. MANUFACTURING EXECUTIVE Tel : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER LOJ K KONTROL ÜN TELER 6/4, 8/6 ve 15/9 I/O Kapasitesi ± Alpha Lojik Kontrol Ünitelerinin özellikleri flunlard r: 6/4, 8/6 ve 15/9 I/O kapasitesi. Grafik LCD arkadan ayd nlatmal genifl ekran. Ekran üzerinde bar grafik ve kayan yaz gibi HMI özellikleri. 4 I/O girifl veya ç k fl geniflleme blo u. 9 bit çözünürlükte 8 analog girifl 0-10 VDC standart. 12 bit çözünürlükte 2 analog ç k fl opsiyonel. TC ve PT100 girifl modülleri. 1 khz 2 h zl say c girifli. 200 fonksiyon blo u program kapasitesi. Dört matematik ifllem fonksiyonu. PWM ve PID fonksiyonlar. Dahili gerçek zaman saati. SMS ve gönderebilme. GSM modem üzerinden uzaktan bak m imkan. 16 üniteye kadar direkt network ba lant s M TSUB SH ELECTR C - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. KÜRESEL VANALAR Pnömatik Aktüatörlü T-PAV 900 Serisi Pnömatik Aktüatörlü küresel Vanalar T-RPA Serisi Pnömatik Aktüatör ve Küresel vanadan oluflur. TORK aktüatörler uluslararas standartlarda imal edildi inden, standartlara uygun her marka küresel vanaya direk (ara ba lant s z) ba lan r. Standart d fl vanalar için ara ba lant parças eklemek gerek-mektedir. Küresel Vana üzerine ba lanacak TORK aktüatör çift etkili veya tek etkili seçilebilir. Çift etkili aktüatörü tek etkili hale cevirmek için yaln zca mevcut kapaklara yay eklemek yeterlidir. TORK Küresel vanalar n özellikleri; Flansl, diflli, kaynak ba lant l, buhar çeketli, mono blok olabilir.yol adeti olarak 2 yollu, 3 yollu olabilir. Vana gövde malzemesi, paslanmaz çelik, pirinç, karbon çelik, PVC olabilir. TORK pnömatik aktüatör özellikleri; Çift etkili, tek etkili, üç pozisyonlu, 180 derece dönüfllü secilebilir. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. GAZ DEDEKTÖRÜ Oksijen ve Toksik Gaz Tehlikeli alanlarda oksijen ve toksik gazlar n izlenmesi için üretilmifl olan SERIES 3000 XPIS gaz dedektörü, Atex sertifikal olup iç ortamda ve d fl ortamda kullan labilir ma ç k fl sayesinde, var olan sistemlere de adapte edilebilir. O2, H2S, CO, SO2, NH3, HCL, HCN, HF, CL2, CLO2, O3, NO2, H2, PH3, NO gazlar n alg layabilen ak ll sensörler, bir sensör montaj kiti ile cihazdan 15 metreye kadar uza a monte edilerek ulafl lmas zor alanlarda kullan ma olanak sa lar. Cihazla birlikte verilen montaj dirse i sayesinde, cihaz duvara ya da dire e monte edilebilir. Alev almaz gövdesi sayesinde potansiyel patlay c alanlarda kullan labilen cihaz, petrokimya, kimya ve üretim tesislerinde kullan m için idealdir. SET TEKN K EMN YET Tel : Fax : adresinde giriniz. TORK SENSÖRÜ Çift Etkili Özel mekanik test düzeneklerinde kullan lmak üzere tasarlanan çift etklili tork sensörleri ile ayn sensör ile iki çal flma aral nda yüksek do ruluklu ölçümler yapabilirsiniz. Bu özellik, farkl çal flma aral klar için tork sensörünün sökülüp tak lmas n engelleyerek, mekanik montaj zorluklar n ortadan kad r r. Sensör üzerinde birinci aral k 5, 10, 20, 50 Nm olarak ayarlan rken, ikinci aral k 50, 100, 300, 500 Nm olarak ayarlanabilir. Tamamen temass z ölçüm teknolojisi ile imal edilen f rças z tipte bu ürün, dâhili amplifikatörü sayesinde harici bir üniteye ihtiyaç duymadan direk ± 10 VDC ç k fl vermektedir. MARMATEK Tel : Fax : adresinde giriniz. TERMAL KÜTLE AKIfiÖLÇERLER Hava ve Gazlar çin New Flow marka Termal Kütle Ak flölçerlerimiz, hava ve afl nd r c olmayan gazlar n hassas ölçümünde kullan lan ak fl ölçerlerdir. 0-0,01lt/dk dan lt/dk ya kadar ölçme aral olan ak fl ölçer-lerimizin standart 0-5 VDC veya 4-20 ma do rusal analog ç k fl mevcuttur.islak k s mlar standart olarak AISI 316SS oldu u gibi plastik de olabilir.üzerindeki say sal gösterge ile anl k ak fl de erini görebilirsiniz.ayr ca kontrol valfli modeliyle oransal hava veya gaz kontrolü yapabilirsiniz. Hassasiyeti %1 olan ürünümüzün güç beslemesi 24 VDC veya 230 VAC seçilebilir.proses ba lant s 1/4"...1,çal flma bas nc 0,002 ile 35 bar aras d r. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz. ONE-LOK TÜP F TT NGLER 6 mm ila 25 mm Borflen Boru'nun Türkiye temsilcili ini yapt Ham-Let ONE-LOK tüp fittingsleri; gemi, kimya, enerji, ka t ve ka t hamuru, çimento, her türlü hidrolik ve pnömatik sistemlerde ve di er ana sanayi dallar nda: yüksek bas nç, impuls, titreflim ve vakum proseslerinde h zl ve emniyetli kullan m için h zla artan talepleri karfl lamak için gelifltirilmifltir. ONE-LOK tüp fitingleri üç parçadan oluflmaktad r; gövde, yüksük ve somun. One-Lok tüp fitingi, s zd rmaz ve kavrama tüpü için kullan lan bir mekanizmad r. Mekanik avantaj ve geometrisi ile fitting bir s zd rmaz tertibat oluflturmaktad r. Ölçüler: 1/16 ila 1 (inch), 6 mm ila 25 mm (metrik). Maksimum fiting güvenilirli i ve performans n temin etmek için, her bir uygulama için tüp seçilirken büyük itina gösterilmelidir. BORfiEN BORU Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 MART-N SAN 2008

21 adresinde giriniz.

22 ÜRÜN HABERLER YÜK HÜCRELER Hassasiyeti 2mV/V PASLANMAZ HORTUM KELEPÇELER DKP ve 430 Kalite ENDÜSTR YEL ETHERNET SW TCH G - port Gigabit Modüler Yönetilebilir Puls Elektronik LT Serisi yük hücreleri yüksek kapasiteli otomatik dolum makinelerinde kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Montaj yönü ters çevrilerek tart m platformlar nda da kullan labilir kg kapasite aral nda imalat yap lmaktad r. Endüstride tart m bunkerlerinde, tart m platformlar nda ve paketleme makinelerinde kullan lmaktad r. Özellikle yüksek kapasiteli dolum makinelerinde üreticiler taraf ndan tercih edilmektedir. C1 ve C3 s n f olarak imal edilebilmektedir. OIMLR60 sertifikal d r. Kablo rekoru ve paslanmaz çelik kapaklar yla IP65 koruma s n f n sa lamaktad r. Exproof versiyonu bulunmakta ve standart kablo boyu 3mt. olarak üretilmektedir. -10C ile +70C'lik bir s cakl k aral nda çal flabilmektedir. Hassasiyeti 2mV/V'dur. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Hortum kelepçeleri sonsuz vidal çelikten yap lm flt r. Kelepçeler hortum ve borularda s zd rmazl k ve ba lant sa lamak amac yla kullan lan bir ba lant eleman d r. S k lacak çapa göre boyutlar de iflebilir. Sonsuz vidal olup rahat vidalama ve sökülebilme imkan vard r. Hortum kelepçelerinin fiziksel özellikleri dünya standartlar nda istenen tork de erlerini sa lamaya uygundur. Kelepçeler talebe göre Paslanmaz ve Antimanyetik paslanmaz çelikten DIN 4301 ( AISI 304 ) malzemeden yap labilir. Hortum kelepçeleri Otomotiv endüstrisinde, LPG sistemlerinde, yiyecek ve içecek endüstrisinde, makine endüstrisinde her türlü kelepçe uygulamalar nda ve ihtiyaç duyulan her yerde kullan labilir. TUT KELEPÇE Tel : Fax : adresinde giriniz. Moxa/PowerTrans PT-7728 Endüstriyel Ethernet Switch'ler, Enerji santralleri otomasyon sistemleri (IEC , IEEE1613), trafik kontrol sistemleri (NEMA TS2) ve demiryolu uygulamalar ndaki (EN ) standart gereksinimleri karfl lamak üzere özel olarak üretilmifltir. PT- 7728'in gigabit ve Fast Ethernet omurgas, redundant ring, ve 24/48 VDC veya 110/220 VDC/VAC redundant çift güç deste i ile iletiflimde güvenilirli i en üst seviyeye ç kar rken kablolama maliyetlerini de düflürür. PT-7728, 4 adet gigabit ve 24 adede kadar Fast Ethernet ba lant s yapman za olanak tan yan modüler tasar m ile Network planlaman za esneklik ve kolayl k getirir. Özellikleri: Turbo Ring ve RSTP/STP deste i, Farkl Güç seçenekleri (24, 48 VDC veya 110/220 VDC/VAC), - 40 / 80 C çal flma s cakl, 5 Y l Garanti GSL LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. DOKUNMAT K EKRAN Parlak 4096 Renk ve 120 Görüfl Aç s RADAR SENSÖRLER Köpüklü Tanklarda Sorunsuz Ölçüm SEGMAN YAY SER LER Yeni Metrik K vr ml Panasonic otomasyon ailesinin makinedeki yüzü GT-32 operatör panelleri, parlak 4096 renk ve 120 derecelik görüfl aç s ile en az ölü noktaya sahiptir. Bu sayede makinelerde daha kolay bir kullan m, dolay s yla üretim art fl sa lar. Bunun yan nda GT-32 marketteki en küçük ürünlerden biri. Ekran n tasar m rakiplerinin ço undan daha incedir. Tasar m n n yan nda sa lad imkanlar GT32'yi benzerlerinden ay r r. Ürünün özellikleri: SD harf za kart yuvas, Ethernet portu ve ses ç k fl için ba lant, Uzun Ömürlü Backlight, Alarm Yönetimi, Renkli TFT Ekran, 320 x 240 piksel çözünürlük, PC'den H zl Bilgi Transferi için USB Girifli, Trendler - 8 e riye kadar, Büyük Haf za Kapasitesi, Çoklu Dil Seçene i, Genifl Görüfl Aç s - TFT Ekran ÖZD SAN ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. VEGAPULS 65/66 cihaz na ait radar darbeleri, köpük gibi di-elektrik katsay s düflük ürünleri geçerek gerçek ürün seviyesini alg lama özelli ine sahiptir. Böylece köpü ü aflar ve seviye olarak görmez. Bu sebeple tüm köpüren ürünlerde yüksek do ruluk pay ile çal flmaktad r. Ayr ca plastik olmak flart yla ve özellikle afl r korozif kimyasal madde tanlar nda, tank delmeden içerideki kimyasal n seviyesini hassas bir flekilde ölçer. Böylece iflletmelerdeki asit buhar ndan kaynaklanan ve paslanmaz aksam dahi afl nd ran bu tür istenmeyen sorunlar ortadan kald rm fl olur. Afl r buharl tanklarda da buhar aflarak gerçek seviyeyi ölçebilmektedir. DURKO ENDÜSTR ÜRÜNLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Endüstriyel bilezik ve emniyet segmanlar, k vr ml ve kompresyon segmanlar konusunda dünya lideri ve yenilikçi Smalley Steel Ring Firmas, Metrik K vr ml Segman yaylar n piyasaya sundu. K vr ml segman yaylar düzenli helezoni yay olarak yön ve kuvvetin de iflmemesini sa larken orijinal cihaz imalatç lar na montaj hacmini %50 azaltma olana n verdi. Smalley Metrik K vr ml Segman Yaylar gerekli segman kavitesinin azalmas ndan dolay montaj maliyeti ve toplam montaj hacmini minimize eder. Smalley 17-7 paslanmaz çelik veya karbon çeli inde 3000'in üzerinde standart k vr ml segman yay n piyasaya arz eder. Yeni Metrik K vr ml serileri 6mm- 60 mm aras ndaki ölçülerde piyasada mevcuttur. H zl ve do ru siparifl için yeni k vr ml segman yaylar hakk nda genifl bilgi Smalley web sitesine eklenmifltir. SMALLEY EUROPE, FRANSA Tel : Fax : adresinde giriniz. 22 MART-N SAN 2008

23 adresinde giriniz.

24 ÜRÜN HABERLER MAKINA SÜRÜCÜSÜ Yüksek Performansl ABB'nin ACSM1 serisi makina sürücüleri yüksek talep gerektiren makinalarda mükemmel h z, tork ve hareket kontrol performans sa lamak için dizayn edilmifltir. Bu sürücü asenkron ve servo motorlar ve yüksek torklu motorlar farkl geribildirim cihazlar ile kontrol edebilir. Kompakt dizayn ve programlanabilme esnekli i ile optimum çözüm sunar. Yenilikçi haf za ünitesi esnek sürücü konfigürasyonu sa lar. ACSM1, 0.75'dan 45 kw'a kadar güç aral na sahiptir. Yüksek talep gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. Genifl geribildirim seçenekleri olan ACSM1, kolay sürücü yönetimi için haf za ünitesine ve Safe Torque Off özelli ine de sahiptir. ACSM1, h z ve tork kontrol ve hareket kontrol sa lar. ABB - TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. MANYETIK fiamandira ANAHTARLARI Seviye Ölçümünde Kalite KSR-Keubler manyetik flamand ra anahtarlar ile al flk n olunan kalitesinde bir veya daha fazla s v seviyelerinin ölçümünü mümkün k lar. Temel çal flma prensibi bir tüp boyunca yerlefltirilmifl bir veya daha fazla reed kontak ile s v n n özelli ine göre seçilen özel flamand ralar kullan larak bu flamand ralar n konta harekete geçirmesine dayan r. Basit ve oldukça kullan fll olan bu yöntem hemen her s v için uygulanabilmektedir. Herhangi bir güç kayna na gerek duymayan sistem -196 C ile +300 C s cakl klar aras nda 4 MPa bas nca kadar çal flabilen uygulamaya özel tasar mlar sunar. Dikey ve yatay olarak temin edilebilen tasar mlar paslanmaz çelik, pirinç, titanyum, tantaklyum, hastelloy, PVC, polypropylene, PVDF, PTFE ve E - CTFE kapl malzemelerden flamand ralara sahip olabilirler. CEF P MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz. OPT K VER AKTARIM C HAZI Paralel Tip Japon Hokuyo marka paralel tip optik veri aktar m cihazlar, paralel verileri kablosuz ve h zl olarak tafl mak, üstelik bu cihazlarda tafl nacak veriler aras nda seri/paralel veri dönüflümü yapmak ve kay t tutmak gibi fonksyonlara sahiptir. Çeflitli flebekelere uyan DMS (CC-Link ve DeviceNet vb.) de mevcuttur. 8 bit yüksek h zl modellerin iletim süresi 7ms'dir. Normal 8-bit DMS serisinden 5 kat h zl d r. Bu sayede, s n rl zaman diliminde daha fazla veri akatr m yapmak ve almak mümkündür. 16 bit yüksek h zl modeller önceki modeller ile karfl laflt t ld nda daha kompakt ve hafiftir. Ifl k emisyon düzenleyici ile, iletim mesafesi iste göre kolayca uyarlanabilir. MAJ TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. MANYET K S L ND R SENSÖRÜ Programlanabilir Sick manyetik sensör ailesine çift ç k fll yeni bir ürün ekledi. MZ2Q programlanabilir ç k fllara sahip ilk manyetik silindir sensörüdür. Bir sensör üzerinde 2 programlanabilir PNP ç k fl mevcuttur. 50mm'e kadar strok uzunlu u olan pistonlar ile çal flabilir. Strokun bafllang ç ve bitifl seviyeleri ö retilerek iki ç k fl tek bir sensör üzerinden almak mümkündür. MZ2Q Kablolu veya soketli model seçeneklerine, T tipi yuval silindirlerin farkl çeflitleri ile uyumlu çal flma özelliklerine sahiptir. Pnömatik pistonlarda montaj s ras nda zaman ve yer tasarrufu sa lad için iflletme ve bak m maliyetlerini yar yar ya düflürmektedir. çerisindeki özel chip ile de çevre flartlar ndan etkilenmemesi ve çok kararl çal flmas sa lanm flt r. Bu da kullan c ya uzun ömürlü ve kararl çal flma avantaj sunmaktad r. Kompakt dizayn sayesinde kolay montaj edilir. SICK TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. AR2 AKILLI RÖLE / PLC Türk Mal Simülatör ile cihaz olmadan uygulamay test etme imkan veren ücretsiz "GEMO Ladder Editor" ile programlanabilen cihaz n özellikleri aras nda; 28 Say sal Girifl (14.ü Geniflleme Modülünde), 20 Röle Ç k fl (10.u Geniflleme Modülünde), 32 Zaman Rölesi, 2 adet Zaman Rölesi Tiki (Event Counting), 32 Say c ve karfl laflt r c s, 2 H zl Say c, 2 adet Durum Makinesi, 48 Yard mc Röle, Gerçek Zaman Saati, 16 adet Analog Karfl laflt r c, 4 Adet 0-10V Analog Girifl (2.si Geniflleme Modülünde) - opsiyonel, 2 Adet PTC S cakl k Sensör Girifli (1.i Geniflleme Modülünde), 32 Güncel Ekran, 2x16 karakter arka ayd nlatmal LCD Ekran bulunmaktad r. Modbus-RTU, Ak ll I/O modülleri sisteme ilave edilecektir. GÜRBÜZO LU ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ANALOG S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ ve Aritmetik fllemciler ORDEL UST100 ve UST200 Serisi cihazlar, endüstrinin her alan nda kullan lan çeflitli analog sinyallerin, standart sinyallere dönüfltürülmesinde ve bu sinyaller aras nda aritmetik ifllemler yap lmas nda kullan lan, yüksek do ruluklu ve güvenilir cihazlard r. Tek ve çift girifl/ç k fl seçenekleri bulunmaktad r. Tüm girifl ve ç k fllar birbirinden izoledir. Cihazlar USB/UART adaptörü (ORDEL SBA100) ile bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilir. Teknik Özellikler: 2 Adet Üniversal Girifl (TC, RT, ma, mv), 2 Adet (0/4-20 ma, 0/2-10 V) Analog Ç k fl, Tek ve Çift Girifl/Ç k fl seçene i, 4 Farkl Aritmetik fllem Özelli i, Bilgisayar Üzerinden Konfigürasyon, Tüm Girifller ve Ç k fllar Aras zolasyon, Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme, 100ms Örnekleme Zaman, %0.2 Do ruluk S n f, Standart Ray Montaj, Boyutlar: 25x82x113 mm ORDEL LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. 24 MART-N SAN 2008

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz LiProKa Motor Prensibi ile çalışan Tork Motoru LiProKa Motor Prensibi ile Verimlilik Standart çıtasını IEC 60034-30 IE4-Super Premium un üzerine

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı