SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI <Puzzle Turizm Yatırımları Ltd. Şti.> <Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı> Programı kapsamında sağlanan mali destek ile <Gazimağusa> da <Puzzle Turizm Hizmet Kalitesinin Artırılması, Online Rezervasyon ve 7/24 Çağrı Merkezi Projesi> için bir <mal alımı> nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal/hizmet/yapım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Puzzle Turizm Yatırımları Ltd.Şti b) Adresi: Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sok.No:23 Karakol Bölgesi Gazimağusa / K.K.T.C... c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ali KIYICI... İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Puzzle Turizm Hizmet Kalitesinin Artırılması, Online Rezervasyon ve 7/24 Çağrı Merkezi Projesi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: <1 adet Çağrı Merkezi sisteminin alınması> d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: < Puzzle Turizm Yatırımları Ltd.Şti. adres: Gülseren Yolu Cahit Sıtkı Tarancı Sok.No:23 Karakol Bölgesi Gazimağusa / K.K.T.C > e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:yok. f) Son teklif verme tarihi ve saati : <01/05/2015> <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../2015 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.] İLAN NUMARASI: KKTC-14-BBYT-01/056 - İHALE 3, LOT 3 1. Genel Tanım Puzzle Turizm hizmet kalitesinin artırılması için online rezervasyon ve 7/24 çağrı merkezi ofisinde kullanılmak üzere 1 adet Çağrı Merkezi sisteminin alımının gerçekleştirilmesi. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar

4 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar Çağrı Merkezi Sisteminin Açıklaması: 1 Adet 1- IP Çağrı Merkezi Sistem Yazılımı (Entegre) Entegre 2- IP Çağrı Merkezi Supervisor Lisansı(1 adet) 1 adet 3- IP Çağrı Merkezi Operatör Lisansı(30 adet) 30 adet 4- IP Çağrı Merkezi Görüşme Kayıt Sistemi(Entegre) Entegre 5- IP Çağrı Merkezi Web Pop-Up Lisansı(1 adet) 1 adet 6- Çağrı Merkezi Robot Dolumu(1 adet) 1 adet 7- IPS Sistem Yazılımı(1 adet) 1 adet 8- IPS IP Abone (10 Lisans) (5 adet) 5 adet 9- GATEWAY 10 Kanal İlave Lisansı (3 adet) 3 adet 10- PRI Dış Hat -Mediant800-1E1 4 (1 PRI) (1 adet) Çağrı Merkezi Sistem Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Çağrı Merkezi Ana Yazılım Lisansı Çağrı Merkezi Süpervizör (Yönetici) Lisansı Çağrı Merkezi Operatör Lisansı Çağrı Merkezi Raporlama Modülü Çağrı Merkezi Raporlama Modülü Çağrı Raporları İptal Çağrı Raporları Operatör Raporları Kuyruk Raporları İşaret Raporları IVR Raporları Kampanya Raporları (Outbound Lisansı Gerekir) Otomatik Arama Raporları(Outbound Lisansı Gerekir) Önizlemeli Arama Raporları (Outbound Lisansı Gerekir) Entegre Görüşme Kayıt Sistemi (Tüm operatörlerin görüşmelerinin kaydedilmesi gerekmektedir.) Web Tabanlı Konfigürasyon Arayüzü olmalıdır. S Sistem Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Çağrı Merkezine Entegre IP İletişim Sistemi Ana Lisansı olmalı IP abone özelliği IP dış hat özelliği Çağrı Merkezi Sunucu Donanımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Çağrı Merkezi Uygulamasının Üzerinde Çalıştığı Sunucu Donanımı olmalı Min Saat Görüşme Kayıt Desteği olmalı Görüşme Kayıt Sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Çağrı Merkezi Çalışanları İçin Sisteme Entegre Ücretsiz Görüşme Kayıt özelliği olmalı Çağrı Merkezi Yedekleme Lisansı Çağrı Merkezi ve IPS Sistem Yazılımlarının Yedek Sunucuda Çalışabilmesi İçin Kullanılır özellikte olmalı Çağrı Merkezi Web Pop-Up Lisansı Çağrıların CID (Arayan Numara) Bilgisine Göre Operatörlerin Web Ekranlarında Bilgi Görüntüleme özelliği olmalı

5 Çağrı Merkezi Mobil Supervisor Lisansı Çağrı merkezi istatistiksel verilerinin IOS ve Android tabanlı tablet ve akıllı telefonlardan izlenebilmesi, operatörü arama, fısıldama, oturumunu açma/kapama ve molaya çıkarma gibi temel işlemler yapılabilir özellikte olmalı Çağrı Merkezi Mini CRM + Web Pop-Up Lisansı IP Çağrı Merkezine Entegre Giriş Seviyesi CRM Yazılımı İçin Kullanılır özellikte olmalı CID (Arayan Numara) Bilgisine Göre Arayana Ait CRM Bilgileri nin Görüntülenmesi (Web Pop-Up Dahil) olmalıdır. Çağrı Merkezi Wallboard Lisansı Wallboard lisansı ile, web erişimi olan bir TV/projektör veya laptop aracılığıyla belli çağrı merkezi istatistikleri büyük bir ekran üzerinde tüm operatörlerin takip edeceği yapıda kullanılabilir özellikte olmalıdır. Çağrı Merkezi Otomatik Dış Arama (Outbound) Kanal Lisansı IP Çağrı Merkezi İle Otomatik Dış Arama Kampanyaları Düzenlenebilir özellikte olmalı Bu Lisans Aynı Anda Otomatik Dış Arama Yapılacak Kanal Sayısını Belirler özellikte olmalı Karşılama Mesajı Dolumu Karşılama Mesajı İçin Profesyonel Stüdyo Ses Kaydı özellikte olmalı Çağrı Merkezi Sistemi içerisinde bulunması gereken cihazlar: 1 adet IP Telefon ve1 adet PoE IP Telefon: Min. 132x64 piksel grafik LCD olmalı Full-Dublex Handsfree olmalı 1 VoIP Hesabı olmalı Min. 300 Numaralık Dahili Rehber olmalı XML/LDAP Uzak Rehber olmalı Duvara monte edilebilir olmalı Min. 2x10/100Mbps Ethernet Port 1 adet IP Telefon ve1 adet PoE IP Telefon: HD Ses Kalitesi olmalı Full-Duplex Handsfree olmalı Min. Aktif 2 Hat Seçeneği olmalı Min. 3 Satır Gri Tonlamalı LCD Ekran olmalı Min. 300 Numaralık Dahili Rehber olmalı XML Telefon Rehberi olmalı HTTPS, TLS olmalı Çağrı Kısıtlama ve Kara Liste olmalı Min. 2x10/100Mbps Ethernet Port olmalı 1 adet IP Telefon ve1 adet PoE IP Telefon: HD Ses Kalitesi olmalı Full-Duplex Handsfree olmalı Aktif 3 Hat Seçeneği olmalı Min. 132x64 dpi Grafik LCD Ekran olmalı Min. 300 Numaralık Dahili Rehber olmalı XML Telefon Rehberi olmalı HTTPS, TLS olmalı Çağrı Kısıtlama ve Kara Liste olmalı Min. 2x10/100Mbps Ethernet Port olmalı

6 1 adet IP Telefon: Gigabit (Min.10/100/1000 Mbps) Destekli 2 Ethernet Portu, POE HD Ses: HD kodek, HD hoparlör Min.3'' Renkli TFT-LCD Ekran, 262K Renk 3 VoIP Hesabı, BLF/BLA, IPv6, Open VPN Arayan numarayı gösterme (CID) Min.3-Yönlü Konferans Hızlı Arama, SMS, Sesli Mesaj Kulaklık Kullanımı, Duvara Monte Edilebilme 1 adet IP Telefon ve1 adet PoE IP Telefon: HD Ses Kalitesi olmalı Full-Duplex Handsfree olmalı Aktif 6 Hat Seçeneği olmalı Min.10 Adet Hızlı Arama Tuşu olmalı Min.320x160 dpi 4 Grafik LCD Ekran Min.300 Numaralık Dahili Rehber olmalı XML Telefon Rehberi olmalı HTTPS, TLS olmalı Çağrı Kısıtlama ve Kara Liste olmalı Min.2x10/100Mbps Ethernet Port olmalı 1 adet IP Telefon: Gigabit (Min.10/100/1000 Mbps) destekli 2 ethernet portu olmalı PoE desteği olmalı HD Ses: HD kodek, HD hoparlör, HD ahize olmalı Min.4,3" 480 x 272-piksel renkli ekran olmalı 6 VoIP hesabı olmalı USB port, USB dongle üzerinden bluetooth kulaklık desteği olmalı Kulaklık, Kablosuz kulaklık için adaptör desteği olmalı DSS uzatma modülü desteği olmalı Min.2 ayarlanabilir açılı duruş desteği olmalı Gelişmiş çağrı yönetimi olmalı Etkili kurulum ve güncelleme olmalı Güvenli iletişim olmalı Rehber (min.1000 Giriş) olmalı XML/LDAP uzak rehber olmalı 1 adet IP Telefon / Operatör Konsolu PoE PoE olmalı HD Ses Kalitesi olmalı Full-Dublex Handsfree olmalı Min.Aktif 6 Hat Seçeneği olmalı Min.800x480 pixel 7 16,7 M Renkli LCD Ekran olmalı Min.1000 Numaralık Dahili Rehber olmalı XML Telefon Rehberi olmalı HTTPS, TLS olmalı Çağrı Kısıtlama ve Kara Liste olmalı Min.2x10/100Mbps Ethernet Port olmalı

7 1 adet Wifi Dect Telefon Min.2 Renkli 220x176 pixel LCD Ekran olmalı Min b/g Desteği olmalı Min.5 Saat Konuşma 70 Saat Standby Süresi olmalı Min.1250mAh Li-ion Pil olmalı Min.500 Numaralık Dahili Rehber olmalı Titreşim ve Polifonik Zi olmalı Min.110 Gr. Ağırlık olmalı 1 adet Genişleme Modülü IP116/8 için Meşguliyet Panosu ve Doğrudan Erişim Birimi olmalı Min.20 Ad. Çift Renkli Tuş ile 38 Tuşa Anahtarlanabilen Doğrudan Erişim ve Meşguliyet İzleme olmalı Min.320x160 dpi 4,5 inch LCD Ekran olmalı Min.6 Ad. Modüle Kadar Zincirleme Bağlantı olmalı 1 adet Operatör Kulaklık Seti Gürültü Önleyici Mikrofon olmalı Güçlü Ses Kalitesi olmalı Min.50 Gr. Ağırlık 1 Mt. Kablo olmalı Akustik Patlama Koruması olmalı 1 adet Mikrofonlu Kulaklık IP ve analog telefon makinaları ile uyumlu olmalı (RJ9 veya RJ11 kulaklık çıkısı gerekli) Tek taraflı ve ayarlanabilir mikrofonu ile rahat kullanım olmalı 1 adet Mikrofonlu Kulaklık+2 Mute Tuşlu Switch IP, sayısal, analog telefon makinaları ve özel setler ile uyumlu olmalı Min.2 Adet Kulaklık Portu olmalı (Aynı anda iki kulaklık kullanımı) Min.2 Adet Sessize Alma (Mute) Tuşu olmalı Tek taraflı ve ayarlanabilir mikrofonu ile rahat kullanım olmalı 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yoktur. 4. Garanti Koşulları En az 2 yıl garantili olmalıdır. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri En az 2 yıl süre ile tedarikçi firma tarafından ürün tesliminden itibaren gerekli bakım ve servis hizmeti verilmelidir. 4. Gerekli Yedek Parçalar Sistemlerin kurulumu ve teslimini müteakip fatura tarihinden itibaren 10 (On) yıl Yedek Parça Temin garantisi olmalıdır. 5. Kullanım Kılavuzu Var. 6. Teslim süresi 30 gün 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) Cihazların nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken koşullar ile ilgili gerekli eğitim ve ilgili hizmetlerin verilmesi gerekmektedir. Sistemde kullanılacak olan karşılama senaryosuna ait ses

8 kayıtlarının profesyonel stüdyo dolumları profesyonel stüdyoda yapılan kayıtlar 4 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça ve İtalyanca) yapılabilmelidir. Konaklama ve ulaşım masrafları ihaleyi kazanan firmaya ait olacaktır. Firmanın vereceği fiyat teklifi KDV dahil olmalıdır.

9 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ARAÇ KİRALAMA STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur Kuzey

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. 1.1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI GÖKHAN SARAÇ Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI DAREM TRADING LTD. Darem Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Altay Osman Onuray a KKTCTurizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Riviera Beach Bungalows & Mocamp da

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BETÜL ASLAN Betül Aslan Turistik Pansiyon projesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek ile Betül Aslan Turistik Pansiyon projesinin Dış

Detaylı