Çaðrý Merkezi ne kiþi baþvurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu"

Transkript

1 Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm alanýnda atýlým yapabilmek için tüm fýrsatlarý deðerlendirme çabasýnda olan Çorum açýsýndan önemli bir ev sahipliði sayýlan TURSAB BYK Toplantýsý Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilecek. * HABERÝ 2 DE Maðara turizmi önerisi Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vakýf Baþkaný Alper Bilan, ayný zamanda yakýný olan Maðara Koruma Þubesi Müdürü ile birlikte üzerinde çalýþtýðý turizm projesi hakkýnda bir rapor sundu. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Çorum da açýlacak Çaðrý Merkezi için baþvurularýn Nisan tarihleri arasýnda alýndýðýný açýkladý. Anitta Otel de düzenlenen toplantýda TURSAB ýn Çorum ziyareti ile ilgili bilgi verildi. * HABERÝ 7 DE Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Lütfi Akça yý ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA KALÝTENÝN EKONOMÝK FÝYATLA BULUÞTUÐU TEK ADRES ÝKRAM PETROL MÝLANGAZ OTOGAZ 2.49 MOTORÝN 4.19 Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Oto Galericiler Karþýsý) ÇORUM Tel: NÝSAN 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:896) TL TL Kýlýç ýn açýklamalarý hukuki deðil siyasi Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kýlýç ýn açýklamalarýný çok yadýrgadýðýný söyledi. Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti. Akýllý Kavþak örnek oldu Çorum Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan akýllý kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini çekiyor. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 15 DE Salim Uslu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendirdi. Karahacipli hanýmlar ellerinde sopalarla eylem yaptýlar. Fahri Yandýk güven tazeledi Çorum Oto Galericiler Derneði Olaðan Genel Kurulu, yoðun katýlýmla Oto Galericileri Sitesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. * HABERÝ 6 DA Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Kýlýçdaroðlu Oðuzlar a gelecek Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 7 DE Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip beldesinin kapanmasýna tepki gösteren köylü kadýnlar, belediye hizmet binasýný basarak iþ makinelerini rehin aldý. * HABERÝ 5 DE Fahri Yandýk Deðirmenci den aþý çaðrýsý Halk Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci, aþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu belirterek, aþý çaðrýsý yaptý. H. Engin Deðirmenci Karahacip te kadýn direniþi * HABERÝ 15 DE Bien Seramik Çorum da Akaydýn Yapý nýn yeni maðazasý açýldý Akaydýn Yapý Bien Seramik Showroom dün Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi numara 30 da düzenlenen törenle hizmete açýldý. * HABERÝ 10 DA Mýsýr da idama mahkum edilen mazlumlara destek için Çorum da nöbet çadýrý açýldý. Mýsýrlý mazlumlara destek için nöbetteler Akaydýn Yapý Bien Seramik Showroom Çorum da hizmete girdi. Mýsýr da darbe hükûmeti tarafýndan idam cezasýna çarptýrýlan Müslüman Kardeþler üyelerine destek amacýyla Çorum da nöbet çadýrý açýldý. Akýncýlar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü iþbirliðinde organize edilen eylem çerçevesinde PTT Merkez Müdürlüðü önünde çadýr kuruldu. * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Gazi ve Ýnönü 'mecburiyet' olmaktan çýkabilir mi? Þehir içi trafikte yaþadýðýmýz güncel sorunlar memlekette yaþayan herkesin malumu. Çorum Belediyesi geçtiðimiz dönem bir kaç yan yol açýp geniþletse de ana arterler olan Gazi ve Ýnönü bir Caddesi'nde hafta sonlarý ve hafta içinde günün belli saatlerinde trafik yoðunluðu görmeye alýþtýk artýk. Esasýnda Gazi ve Ýnönü'yü memleketin 'Mecburiyet Caddesi' olarak tanýmlayabiliriz. Normal araçlarýn yaný sýra toplu taþýma, ambulans ve çoðu zaman itfaiye bile bu güzergâhý kullanýyor. Hal böyle olunca çoðu zaman trafiðin akýþý aðýr oluyor. Anitta Otel önünden yukarý doðru Saat Kulesi'ne kadar araçla ilerlemeniz en iyi ihtimalle yarým saati bulabiliyor bazen. Ambulanslar bile çoðu zaman yol bulup geçmekte zorluk çekiyor. Çorum Belediyesi'nin 'Akýllý Kavþak'larý bile bu hastalýða ilaç olamayabilir. Mevzuyu her iki ana caddede bilhassa cumartesi günleri yoðun trafiðe takýlýp bir türlü ilerleyemedikleri için telefonlarýna sarýlýp arayanlar için yazdým. Umarýz çilenin bittiði günleri görürüz. Gazi ve Ýnönü bir Caddesi'nde hafta sonlarý ve hafta içinde günün belli saatlerinde trafik yoðunluðuna isyan edenlerin sayýsý artýyor. Serbest Kürsü de söz hakký aldýlar Mustafa Demirer Genç Barýþ Ýnisiyatifi (GBÝ) Derneði nin Türkiye genelinde düzenlediði Serbest Kürsü isimli etkinlik Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan da gerçekleþtirildi. Türkiye Gençliðinin Siyasette Temsil Sorunu baþlýðý altýnda, katýlýmcýlara söz hakký verildi. GBÝ Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan, katýlýmcýlara program öncesi dernek ve Serbest Kürsü hakkýnda bilgilendirme yaptý. Ardoðan, Serbest Kürsü etkinliði ile ilgili olarak, Toplumsal sorunlarýn merkezinde yer alan ve toplumlarý çatýþmaya sürükleyen nedenlerin baþýnda iletiþim problemi gelmektedir. Karþýlýklý iletiþimsizlik, insanlarýn birbirini yanlýþ anlamalarýna ve çoðu zaman en ufak meselelerin bile çözümsüz bir hale gelmesine neden olmaktadýr. Ýletiþim kurmanýn en önemli yolu ise, konuþmak, diyalog kurmaktýr. Ancak böylelikle insanlar birbirini daha iyi anlama fýrsatý yakalayacak ve uzlaþma yoluyla toplumsal problemlere çözüm stratejileri geliþtirme BAYRAMOÐLU ÝNÞAAT TAN SÜPER LÜKS DAÝRELER Atatürk Lisesi arkasýnda 3. ve 5. Stad Sokak a cepheli süper lüks 3+1 daireler imkaný bulacaklardýr. Bu bilinçle, GBÝ Akademi Direktörlüðü, iki haftada bir organize ettiði Serbest Kürsü'ler ile gençlerin gündeme dair fikirlerini rahat bir þekilde kendi akranlarýyla paylaþabileceði fikir platformlarý oluþturacaktýr. Bu platformlar ile gençliðin ülke ve dünya sorunlarýna iliþkin düþüncelerini daha görünür kýlmanýn yanýnda bu sorunlara çözüm önerileri sunmayý da amaçlamaktadýr. dedi. Katýlýmcýlar, genel olarak Türkiye'de gençlerin siyasete aktif katýlým konusunda çekinceleri olduðunu, siyaset kurumunun hayatlarýnda olumsuzluklara neden olacaðýný, aile faktöründen etkilenerek siyasetten uzak durduklarýný, siyaset kurumuna güvenin az olduðunu belirttiler. Program sonunda katýlýmcýlara Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði tarafýndan çýkartýlan, GençBarýþ isimli dergi armaðan edildi. Katýlýmcýlara teþekkürlerini ileten Ardoðan, Serbest Kürsü'nün devam edeceðini ve daha çok katýlýmcý beklendiðini belirtti. Ardoðan ayrýca desteklerinden ötürü Pastalia ekibine teþekkürlerini iletti. 8 inci sýnýflar pazartesi-salý sýnavda Yaklaþýk 1 milyon 200 bin 8'inci sýnýf öðrencisi Nisan'da, bu yýl ilk kez uygulanan Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda yapýlacak olan ikinci dönem merkezi sýnavlara girecek. Öðrenciler Nisan'da Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi olmak üzere toplam 6 dersten sýnava girecek. Ortak sýnavlarýn 28 Nisan Pazartesi günkü oturumlarýnda sýrasýyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi yazýlýlarý yapýlacak. 29 Nisan Salý günü ise fen ve teknoloji, TC inkýlap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancý dil sýnavlarý uygulanacak. Sýnavlar her iki gün de saat 09.00'da baþlayýp, 12.00'de sona erecek. Her bir oturumdan sonra 30'ar dakika dinlenme arasý verilecek. Sýnavlar 40'ar dakika sürecek. Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerin sýnavlarý ise 55'er dakika, dinlenme süreleri ise 15'er dakika olacak. Sýnav sýrasýnda herhangi bir sorun yaþanmamasý için salon görevlisi olarak yeterince asýl ve yedek öðretmen bulundurulacak. Zamanýnda görevine gelmeyen öðretmene ücret ödenmeyecek. Puan hesaplamalarý deðiþti (Ç.HAK:1006) Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak TANITIMDA BÜYÜK FIRSAT Bütün iller sýrada beklerken, bu fýrsatý Çorum kaptý Anitat Otel de düzenlenen toplantýda TURSAB ýn Çorum ziyareti ile ilgili bilgi verildi. Erol Taþkan Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm alanýnda atýlým yapabilmek için tüm fýrsatlarý deðerlendirme çabasýnda olan Çorum açýsýndan önemli bir ev sahipliði sayýlan TURSAB BYK Toplantýsý Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilecek. TURSAB Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaran Ulusoy ve 350 kiþilik üst yönetimi ile birlikte iki gün Çorum'da aðýrlanacaðýný duyuran Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ev sahipliðinin maddi boyutunu Belediye ve Anitta Otel'in üstlendiðini, Valilik, Özel Ýdare, TSO ve Ýl Kültür Müdürlüðü'nün organizesinde çalýþmalar yürütüldüðünü aktardý. Anitta Otel'de Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Kolaðasý, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ve Belediye Kültür Müdürü Mustafa Ercan'ýn katýldýðý istiþare toplantýsýnda, yapýlacak çalýþmalar ele alýndý. Pek çok ilin ýsrarlý davetinin bulunmasýna raðmen, ikili iliþkilerle toplantýnýn Çorum'da düzenlenmesi için devreye girerek, bu önemli fýrsatýn Çorum'a kazandýrýlmasýndan mutluluk duyduklarýný aktaran Zeki Gül, Çorum'un Liseye geçiþte uygulanan sýnav sistemi ile birlikte puan hesaplamalarý da deðiþti. Öðrencinin birinci ve ikinci dönem TEOG puaný ayrý ayrý 700 üzerinden hesaplanacak. TEOG puaný hesaplanýrken öðrencilerin birinci ve ikinci dönem merkezi ortak sýnavlarda 700 üzerinden hesaplanan puanlarýnýn toplamýnýn yarýsý (en çok 700 puan) yerleþtirmeye esas puan olarak kabul edilecek. 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puaný da ayný þekilde birinci ve ikinci dönem sonu baþarý puanlarýnýn ortalamasý ile belirlenecek. Öðrencilerin 6'ncý ve 7'nci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puanlarý geçen yýllarda belirlenmiþ durumda. Öðrencinin üç yýllýk yýlsonu baþarý puanlarý toplamý kültür turizminden gereken payý alabilmesinin yolunun, TURSAB üyesi kuruluþlarýn dikkatini çekmekten geçtiðine deðinen Gül, tüm kurum ve kuruluþlarla iþ birliði içinde çalýþtýklarýný ifade etti. Ulusal ve uluslararasý turlarýn karar vericilerinden oluþan 350 kiþilik ekibin Çorum da aðýrlanacak olmasýnýn, toplumun tüm kesimleri tarafýndan sahip çýkýlmasý gereken bir organizasyon olduðuna iþaret eden Zeki Gül, yaptýðý açýklamada, sokaktaki vatandaþtan tüm STK ve resmi kurumlara kadar bu konunun önemine ve hassasiyetine inanarak hareket etmesini beklediklerini, Çorum un iyi tanýtýlabildiði ve Çorum a yakýþýr bir ev sahipliði yapýldýðý durumda kazananýn Çorum olacaðýný söyledi. Anitta Otel de düzenlenen toplantýda, konunun detaylarý masaya yatýrýlarak çalýþma planý çýkarýldý. Gül konuya iliþkin görüþme ve toplantýlarýn devam edeceðini hatýrlatýrken, konuya dair öngörüsü ya da katkýsý olanlarýn kendileriyle irtibata geçebileceklerini ifade etti. 300 puan olacak. TEOG puaný öðrencinin en çok 100 üzerinden hesaplanan üç yýllýk Yýlsonu Baþarý Puanlarýnýn toplamýnýn (300 puan) yarýsý ile 700 puan üzerinden hesaplanan merkezi ortak sýnav puanýnýn yarýsýnýn toplamý ile oluþacak. Devlet okullarý için TEOG en yüksek 500 puan olarak hesaplanacak. Özel okullar 3 dersi dikkate alacak Türkiye Özel Okullar Birliði Derneði ise TEOG kapsamýnda uygulanan 6 sýnavdan sadece 3'ünü dikkate alacaðýný duyurdu. Buna göre, sýnavla öðrenci alan özel okullara giriþte TEOG sýnavlarýndan hesaplanacak puana sadece bu yýl geçerli olmak üzere, 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puaný eklenmesiyle oluþacak puana göre alacak. Özel okullara yerleþtirme (ÖYP) puanýnýn hesaplanmasýnda öðrencilerin her iki dönemde merkezi yapýlan sýnavlarýndaki Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin sonuçlarý kullanýlacak ve her iki sýnavýn sonuçlarý 700 puan üzerinden hesaplanacak. Derslerin aðýrlýk katsayýlarýnýn hesaplanmasýnda Türkçe 3, Matematik 2, Fen ve Teknoloji 2 çarpanlarý dikkate alýnacak. Özel okullar yerleþtirmeye (ÖYP) esas puan hesaplanýrken birinci merkezi sýnavlarýnýn yüzde 30, ikinci merkezi sýnavlarýnýn yüzde 70'i alýnarak elde edilecek puana öðrencinin 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puaný (en çok 100) eklenecek. Bir öðrencinin tüm merkezi sýnavlarda 100 tam puan almasý ve yine ayný öðrencinin 8'inci sýnýf Yýlsonu Baþarý Puanýnýn 100 tam puan olmasý durumunda ÖYP maksimum 800 puan olacak.(haber Merkezi)

3 CUMARTESÝ 26 NÝSAN TEÞEKKÜR Deðerli eþim, hayat arkadaþým Ayten Güllü nün hastalýðýnýn ilk teþhisini koyan, Ankara da MEMORIAL Hastanesi ne bizzat gelerek eþime moral desteði veren, Çorum Kale Saðlýk Ocaðý Aile Hekimimiz Sayýn Alparslan Dr. KalenderBeyefendi baþta olmak üzere, deðerli hocalarým Sayýn Ali Can Prof. Dr. YorgancýoðluBeyefendiye, Hiçbir zaman bizleri gerek MEDIKANODA; þu anda Ankara MEMORIAL ÖZEL HASTANESÝ nde olan Halil Ýbrahim Doç. Dr. UçarBeyefendiye, Ahmet Barýþ Doç. Dr. DurukanBeyefendiye, Fatih Tanzer Uzm. Dr. SerterBeyefendiye, Hasan Alper Uzm. Dr. GürbüzBeyefendiye, Hastane de kaldýðý sürece desteklerini esirgemeyen bize bir aile sýcaklýðý ile davranan kendimizi evimizde gibi hissettiren kat hemþireleri, Deniz Gökyar Hanýmefendiye, Sevgi Þencan (Posta) Hanýmefendiye, Adile Durmuþ Hanýmefendiye, Neþe Kaya Hanýmefendiye, Zehra Tuðlacý Hanýmefendiye, Refik Eser Beyefendiye, Hande Atay Hanýmefendiye, Güllü Gündoðan Hanýmefendiye, Danýþman, Feyza Sarýkan Hanýmefendiye, Rabia Demir Hanýmefendiye, hastanenin deðerli tüm çalýþanlarýna ve Çorum TSO Baþkaný deðerli dostum, meslektaþýmýz Çetin BaþaranhýncalBeyefendiye, Evimize geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan, telefon eden, hastanede kaldýðý sürece bizzat gelen tüm eþ, dost ve akrabalarýmýza, meslektaþlarýmýza sonsuz þükranlarýmýzý sunarým. Tüm ailemiz adýna Eþi Mehmet Güllü ÖZKOÇ TOPRAK SANAYÝÝ ÇORUM

4 4 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Hitit Denizli de fuara katýldý Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine önem veren Hitit Üniversitesi Denizli Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Eðitim fuarýna Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Kurþun, Araþtýrma Görevlileri Þafak Aksoy, Mustafa Reþit Haboðlu ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Perso- neli Ali Saçak katýldý. Üniversiteden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; Çok sayýda üniversitenin yaný sýra çeþitli eðitim kurumlarýnýn da katýldýðý fuarda ziyaretçilere üniversitehakkýnda tanýtýcý bilgiler verilirken, öðrencilerin sorularý da cevaplandýrýldý. Öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedef edinen üniversi- te standýnda Hitit Üniversitesi nde öðrenci olmak anlatýlýrken, ziyaretçiler tarafýndan sýkça sorulan Özel Üniversite misiniz? sorusunun cevabý ise En Özel Devlet Üniversitesi oldu. Hitit Üniversitesitanýtým etkinlikleri çerçevesinde Ankara dda düzenlenecek programa katýlacak. Haber Merkezi Hitit Üniversitesi Denizli Yükseköðretim Fuarý na katýldý. Haydi Kazý ya etkinliði Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Ankara dda düzenlenecek programa katýlacak. Tiyatro Kulübü festivale katýldý Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi nin düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivali ne katýldý. Geçtiðimiz sene Anadolu Üniversite- si nin düzenlediði 16. Amatör Tiyatro Festivaline 7 Kocalý Hürmüz oyunu ile katýlan ve üniversiteyi temsil eden tiyatro kulübü, bu yýl Erdal Þahin'in yazdýðý ve yönettiði Kýrýk Düþler Konaðý adlý oyun ile 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivali ne katýldý. Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda saat ve saat 20.00olmak üzere iki kez sahhaber neleyecek. Merkezi Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivali ne katýldý. Tiyatro kulübü, bu yýl Erdal Þahin'in yazdýðý ve yönettiði Kýrýk Düþler Konaðý adlý oyunu sahneleyecek. Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda gösterime sunacak. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü tarafýndan Karadeniz Arkeolojisi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi, Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý ve Çorum Belediyesi iþbirliðiyle Haydi Kazýya isimli II. Arkeoloji Öðrencileri Paneli ve bir dizi etkinlikler Çorum Müzesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Etkinliðe Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Emniyet Müdürü eþi Gülcan Doðan, Milli Eðitim Þube Müdürleri, Arkeoloji bölümü öðretim elemanlarý, öðrenciler ve Yavuz Sultan Selim ile Bahçelievler Ýlkokul öðrencileri katýldý. Etkinlik kapsamýnda, kazý havuzunda deneysel arkeoloji, eðitim atölyesinde çivi yazýlý tablet yapýmý ve müze bahçesinde yaratýcý drama faaliyetleri üniversite Arkeoloji Bölümü öðrencileri tarafýndan yapýldý. II. Arkeoloji Öðrencileri Paneli nde ise Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz moderatörlüðünde, Arkeoloji 3. sýnýf öðrencisi Tuba Saygýn Arkeoloji Nedir?, Arkeoloji 2.sýnýf öðrencisi Meral Göz Çivi Yazýlý Tablet Yapýmý, Arkeoloji 1.sýnýf öðrencisi Lokman Selçuk Þahin Atatürk ve Arkeoloji, Arkeoloji 1.sýnýf öðrencisi Yaðmur Sönmez Çorum'da Yer Alan Ören Yerleri adlý sunumlarýný gerçekleþtirdi. Haber Merkezi Etkinliðe Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy de katýldý. Etkinlik kapsamýnda, kazý havuzunda deneysel arkeoloji eðitim yapýldý. Etkinlik Çorum Müzesi ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Yaratýcý drama faaliyetleri üniversite Arkeoloji Bölümü öðrencileri tarafýndan yapýldý. Hayrettin Karaman Ýkmal seferberliðinin gönüllüleri Ýkmal seferberliðinde, Ýlahiyat Fakültelerinin de tabanýný teþkil eden Ýmam Hatip Okullarý üzerinde aðýrlýklý olarak duracaðým. Resmi kuruluþ ve görevliler bakýmýndan tepede Din Eðitimi Genel Müdürlüðü, altta da Ýmam Hatip Okullarýnda görevli idareciler ve öðretmenler var. Gönüllüler ordusunda dernekler, vakýflar ve en önemli olarak 1958 yýlýndan beri bu okullardan mezun olmuþ abiler ve belli bir dönemden sonra ablalar var. Din Eðitimi Genel Müdürlüðü bugün için emin ellerde ve okullarýn ikmali bakýmýndan önemli çalýþmalar yapýyorlar. Bunlarýn geniþ istiþarelerle ve hýzlanarak devam etmesi gerekiyor. Ýmam Hatip Okullarýnýn idarecileri ve öðretmenlerinin farklý nitelikler taþýmasý gerekiyor. Bunlarýn baþýnda alanýnda iyi yetiþmiþlik, özel ve kamusal hayatýnda Ýslam'ý yaþama, Ýmam Hatipler aracýlýðý ile Ýslamlaþma misyonunu benimseme, bu davayý önceleme nitelikleri gelmektedir. Bu nitelikleri taþýmayanlar önce eðitilmeli, bu da kabil deðilse baþka görevlere atanmalýdýrlar. Kötünün kötüsü bir örnek olarak, dönüþtürülen Ýmam Hatip Okullarýndaki bazý idareci ve öðretmenlerin öðrencilere 'Bu okullarda ne iþiniz var, baþka okul bulamadýnýz mý' dediklerini hatýrlatmak isterim. 'Alýrým maaþýmý, yaparým maaþým kadar iþimi' diyenlerden de bize hayýr gelmez yýlýnda Ýstanbul Yüksek Ýslam Enstitüsü'nden mezun olunca birkaç dava arkadaþý, Fatih-Dýraðman'daki Ýstanbul Ýmam Hatip Okulu'na meslek dersleri öðretmeni olarak tayin edilmiþtik. Bizim için okuldaki vazifemiz, ailemizden de önce geliyor, gece gündüz bir arada, vazifemizi daha iyi yapmanýn derdinde idik. Ýki yýl evet yalnýzca iki yýliçinde yoðun ders yüküne raðmen arkadaþým Bekir Topaloðlu ile Arapça kitaplarýný ve Arapça-Türkçe Yeni Kamus'u yazdýk ve yayýnladýk. Ben Fýkýh Usulü ve Hadis Usulü kitaplarýný yazdým, okuttum ve yayýnladým. Baþka arkadaþlarým da bazý meslek dersleri kitaplarýný yazdýlar. Baþka yerlere tayin edilmiþ dava arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaparak 'öðrencilerle özel olarak da ilgilenme' kararý aldýk. Ortalama öðrenciden daha kabiliyetli olanlarý seçerek bunlara özel dersler ve okuma programlarý yapýp uyguladýk; onbeþ günde bir sayýlarý en fazla yirmi beþi bulan öðrenciyi her birimiz kendi evinde topluyor, ders alýp veriyor, mütevazý ikramlarda bulunuyor, büyük bir davanýn ailelerini teþkil ederek eðitim yapýyorduk. Özel (takviye) öðretim programýnda Arapça, bir yabancý dil ve hazýrladýðýmýz kitap okuma listesinden kitaplarýn okunup tartýþýlmasý vardý. Bunlarý öðretmenlerin neler yapabileceklerine bir örnek olabilir diye yazdým. Ülkemizin hemen her köþesi ve bucaðýnda Ýmam Hatiplerle ilgili vakýflar ve dernekler var. Bunlarý bünyesinde toplayan üst kuruluþlar mevcut. Ýlim Yayma Cemiyeti ve Vakfý, ÖNDER, ENSAR yýllardýr hizmet veren önemli kuruluþlarýmýz. Bütün bu kuruluþlarýn, okullarýmýzýn fiziki ihtiyaçlarýndan amaca uygun eðitim ve öðretimin teminine kadar her konuda gönüllü, samimi ve fedakârca hizmete devam etmeleri gerekiyor. Ýþin düzenli ve verimli yapýlabilmesi için iþbirliðine de þiddetle ihtiyaç vardýr. Hangi hizmeti, nerede, nasýl kimin yapmasýnýn daha uygun olacaðý bu iþbirliði, koordinasyon ve diyalog içinde belirlenecektir. Gelelim sayýlarý yüzbinleri bulan eski mezunlarýn (abilerin ve ablalarýn) gönüllü faaliyetlerine. Bu, seferberliðimizin en önemli parçasý olduðu için ayrý bir yazýyý hak ediyor. Sahte para operasyonu Giresun Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan sahte para operasyonu sonucu mahkemeye çýkarýlan 4 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Giresun ve çevre illerde piyasaya sahte para sürüldüðü ihbarý üzerine hareket geçen emniyet güçleri, þüpheli M.Ý.Ç, S.K., Ç.E. ve B.G. isimli dört kiþiyi yakalayarak gözaltýna aldý. Þahýslarýn araçlarýnda yapýlan aramada 34 adet sahte 200 Euro banknot olmak üzere 6 bin 800 Euro ele geçirildi. Yakalanan þahýslarýn Karadeniz Bölgesinde Samsun ilinde 3 iþyerine 3 adet 200'lük olmak üzere 600 Euro, Ordu ilinde 2 iþyerine 2 adet 200'lük olmak üzere 400 Euro, Trabzon ilinde 1 iþyerine 200 Euro, Çorum ilinde 5 iþyerine 5 adet 200'lük olmak üzere toplam 1000 Euro, Rize illinde bir iþyeri ve bir þahsa 2 adet 2007lük olmak üzere 400 Euro, 5 ilde toplam 2 bin 400 Euro sahte para verdikleri tespit edildi. Gözaltýna alýnan M.Ý.Ç, S.K., Ç.E. ve B.G. isimli 4 kiþi çýkartýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha)

5 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Kadýnlar iþ makinelerini rehin aldýlar Karahacipli hanýmlar ellerinde sopalarla eylem yaptýlar. Öfkeli kalabalýk Karahacip in tekrar belde olmasýný istediler. Çorum un Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip beldesinin kapanmasýna tepki gösteren köylü kadýnlar, belediye hizmet binasýný basarak iþ makinelerini rehin aldý. Karahacip Belediyesine ait iþ makinelerinin Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ne devredilmesini istemeyen Karahacipli kadýnlar iþ makinelerini teslim almaya gelen Özel Ýdare çalýþanlarýný köye sokmadý. Köylü kadýnlarýn tepkisi ve iþ makinelerini rehin almalarý üzerine köye giremeyen yetkililer, Çorum a dönmek zorunda kalýrken, kadýnlar ise ellerinde, sopalar ve küreklerle belediye hizmet binasýnýn bahçesinde araçlarý vermemek için nöbet tutmaya baþladý. Karahacip in tekrar belde olmasýný isteyen öfkeli kadýnlar, iþ makinelerini ise Ýl Özel Ýdaresine devredilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Emine Karateke isimli kadýn, Belediye'ye 25 yýldýr emek verdiklerini belirte- Karahacip beldesinin kapanmasýna tepki gösteren köylü kadýnlar, iþ makinelerini rehin aldý. rek, Bizim bu araçlarýmýz niye gidiyor. Ölürüz ama kesinlikle araçlarýmýzý vermeyiz. Sabah araçlarýmýzý almaya geldiler. Araçlarý yakarýz yine vermeyiz dedi. Karahacip in 30 yýllýk bir belde olduðunu dile getiren Þaziye Aslan isimli kadýn ise beldenin köye çevrilince köylülerin yetim gibi kaldýðýný belirtti. Beldelerinin kapanmasýnýn ardýndan her gece aðladýðýný söyleyen Aslan, Köyümüzün yeniden belde yapýlmasýný istiyoruz. Araçlarýmýzý vermek istemiyoruz. Burada hane yaþýyor. Bu köyde yangýn olsa ne olacak. Bu halkýn hali ne olacak. Ne ceza alýr- sak alalým biz bu araçlarýný vermeyeceðiz. Ya beldemiz geri gelecek yada buradan bir iðne dahi vermeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Nazife Kaya adlý kadýn ise modern bir görünüme kavuþan beldenin yeniden köye dönüþtürülmesini istemediklerini belirterek, "Biz va- tandaþ deðil miyiz? Bizi niye böyle küçük düþürüyorlar. Belediyemizin araçlarýný vermeyeceðiz. Yakacaðýz, yýkacaðýz vermeyeceðiz. Ya belediyemizi geri getirecekler ya da bir iðne dahi vermeyecek diye konuþtu. Murat Sak isimli bir vatandaþ ise, Halimiz ne olacak. Yazýk bu millete yazýk bu millete. Biz ona bile bile oy verdik. Köyü pisliðin içerisine sokmanýn anlamý yok. Verilen emekler yazýk. Kanalizasyon patlayacak, su patlayacak. Ateþe düþtüm beni kim kurtaracak. Yazýktýr yazýk þeklinde konuþtu.(ýha) Kadýnlar Karahacip in 30 yýllýk bir belde olduðunu dile getirdiler. Ýzmir i birlikte güzelleþtireceðiz KUTLAMA Ýzmir Ödemiþ Belediye Baþkaný Mahmut Badem, AK Parti Ýzmir Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Attila Kaya ve Ahmet Kurtul, Torbalý Belediye Baþkaný Adnan Yaþar Görmez ve Ali Adem, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kafkas, Ýmkânlarýmýz dahilinde sizlere destek vermek bizlerin görevidir. Elimizden ne gelirse Bakanlýðým ve þahsým adýna yanýnýzda olduðumuzu bilmenizi isterim. Adalet ve Kalkýnma Partisi nin elinin deðdiði her yer güzelleþir, Ýzmir'in Ödemiþ ve Torbalý ilçeleri de daha bir güzel olacaktýr. Birlikte çalýþarak çok iþler baþaracaðýmýzdan eminim. Bundan kimsenin Ýzmir Ödemiþ Belediye Baþkaný ile Ýzmir AK Parti yöneticileri Kafkas ý ziyaret etti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý na seçilen deðerli dostumuz þüphesi olmasýn. diye konuþtu. Ýzmir heyeti, kendilerini aðýrlayan Kafkas a teþekkür edip, baþsaðlýðý da dilediler. Kafkas a baþsaðlýðý ziyareti Tahsin Þahin Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'a nezaket ziyaretinde bulundu. i Güneþ ve beraberindekiler, yakýn zamanda babasýný kaybeden Bakan Yardýmcýsý Kafkas a baþsaðlýðý da dilediler. Ankara Eczacý Odasý yönetimi Kafkas a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. (Ç.HAK:1013) Kafkas, ziyaretleri için Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür etti. kutlar, görevinde baþarýlar dileriz. Erbaþ Cam Metal Süleyman Erbaþ Osman Sayan Okyanus Temizlik Tahir Erbaþ Mehmet Erbaþ

6 6 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Çorum un akýllý kavþak sistemi örnek oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan akýllý kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini çekiyor. Akýllý kavþak sisteminin Çorum'daki uygulamalarýný yerinde görmek ve sistemi kendi þehirlerinde uygulamak isteyen belediye yetkilileri Çorum Belediyesi'ne gelerek Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinden bilgi alýyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, sistemin hayata geçirilmesinin üzerinden kýsa bir süre geçmesine raðmen uygulamadaki baþarýlar nedeniyle diðer illerin dikkatini çeken ve bu nedenle de incelenmeye deðer bulunan Çorum'daki akýllý kavþak sistemini incelemek üzere þehrimize gelen Edirne Belediyesi yetkilileri ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistem hakkýnda bilgi aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile bir süre görüþen Edirne Belediyesi personeli ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti. Çorum Belediyesi'nin geliþen dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir belediye olduðunu dile getiren Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin bu yönüyle diðer belediyeler ve kurumlar tarafýndan örnek alýnan bir belediye olduðunun Fahri Yandýk güven tazeledi Çorum Oto Galericiler Derneði Olaðan Genel Kurulu, yoðun katýlýmla Oto Galericileri Sitesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Açýlýþ ve yoklamalarýn ardýndan Divan heyeti oluþturuldu. Divan Baþkanlýðýna Salih Osman Fýndýk, katip üyeliðe Hüseyin Kartal ve Feyzullah Özünel getirildi. Divan Baþkaný Fýndýk ýn açýþ konuþmasý ve gündem maddelerini okumasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Fahri Yandýk, 3 yýllýk Yönetim Kurulu faaliyet raporlarýný açýkladý. Yandýk, 1997 yýlýnda kuruluþu gerçekleþen Çorum Oto Galericiler Derneði nin günümüze kadar faaliyetlerini geliþtirerek sürdürdüðünü, 2011 yýlý itibarý ile kendisinin üyelerin teveccühü ile yönetim baþkanlýðýna seçildiðini hatýrlatarak, seçildiði tarihten bugüne kadar yaptýklarý faaliyetleri þöyle sýraladý: Çorum Oto Galericilerine modern bir site kazandýrýldý. Oto pazarý þehir merkezinden kaldýrýlýp site yanýndaki Belediye arazisine taþýndý. Þehir merkezinde yasal düzenlemelere uymayan ve kaçak faaliyet gösteren araç tacirlerine Fahri Yandýk karþý Belediye ve diðer kamu kuruluþlarý ile ortak çözümlerin üretildi. Mübarek Ramazan aylarýnda geleneksel iftar programlarý hazýrlandý. Toplu SMS sisteminin yönetim kontrolünde tüm üyelere bilgi eriþimi saðlandý. Site içerisinde güvenlik sisteminin kurulumu ile 24 saat emniyet saðlandý. Valilik, Belediye ve diðer kamu kuruluþlarý ile istiþare edilerek iliþkiler üst düzeye taþýndý. Baþta Çorum TSO olmak üzere bütün STK lar ile ortak projeler ve kamu yararýna faaliyetlerde yer alýndý. Yerel basýn ile istiþare kurularak Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirtti. altýný çizdi. Edirne Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görev yapan Elektrik Mühendisi Orhan Arýkan, Elektrik Teknikerleri Sabri Karabulut ve Ersan Meþhur ile Can Kütük, Çorum Belediyesi'nin akýllý kavþak sistemini inceledikten sonra Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek kutladý. Çorum Beledi- Konuk akademisyenler Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile görüþtü. yesi'nin trafik konusunda baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný kaydeden Candan, bu baþarýlý çalýþma- Çorum larýn civar illerin yaný sýra Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen il belediyeleri tarafýndan da bilinmesinin kendilerini memnun ettiðini vurguladý. Akýllý kavþak kontrol sistemi, ticari plaka iþlemleri, toplu taþýma hizmetleri, yeni terminal Otomotiv piyasasý hakkýnda haftalýk kamuoyuna fiyat güncellemeleri gerçekleþtirildi. Dernek, kaðýt üzerinde kurulu bir STK çizgisinden çýkartýlarak etkin ve danýþýlmasý ihtiyaç duyulan bir dernek haline getirildi. Alýcý ve satýcýlar arasýnda oluþabilecek tüm sorunlarýn çözümüne yönelik güvenilir bir kurum haline getirilerek sorunlar çözüldü. Sosyal sorumluluk kapsamýnda engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza dernek üyeleri ile birlikte çözümler üretildi. Yandýk, konuþmasýnýn ardýndan destekleri için üyelere teþekkür ederek yeniden aday olduðunu divan heyetine ve haziruna sundu. Divan heyeti, Denetim Kurulu raporunun okunmasýnýn ardýndan seçim için Oto Galericiler Derneði Olaðan Genel Kurulu yapýldý. binasý, trafik kontrol merkezi gibi konularda Belediyesi'nin kendileri için örnek çalýþma yürüttüðünü dile getiren Edirne Belediyesi yetkilileri, "Edirne Belediyesi olarak þehrimizde bulunan 8 kavþaða akýllý kavþak kontrol sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda öncü olan Çorum Belediyesi'nden bu konularda bilgi almak amacýyla Çorum'a geldik. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinin yakýn ilgisi bizi memnun etti. Bizlere akýllý kavþaklar konusunda her türlü desteði veren ve bilgilerini esirgemeyen Çorum Belediyesi personeline çok teþekkür ediyoruz." diye konuþtular. Yalova Üniversitesi de inceledi Çorum Belediyesi tarafýndan hizmete sunulan akýllý kavþak sistemi, akademik camianýn da dikkatini çekmeyi baþardý. Ýl belediyelerinin yaný sýra üniversitelerden de sistemi incelemek için þehrimize gelene öðretim üyeleri, sistemin baþarýlý bir þekilde yürütüldüðüne þahit olduklarýný söyledi. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaþtýrma Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yavuz Delice, Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek akýllý kavþak sistemi ve þehir içi trafiði ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Delice, Çorum'daki deðiþime hayran kaldýðýný ifade etti. Delice, trafik ve ulaþým hizmetlerinde Çorum'un kat ettiði mesafenin diðer þehirlere de örnek olmasý gerektiðini vurguladý. (Haber Merkezi) Kongre Oto Galericileri Sitesi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. aday listesi olup olmadýðýný haziruna sorarak tek listenin divana sunulmasý ile seçimi gerçekleþtirdi. Fahri Yandýk ýn sunduðu liste yapýlan oylama ile oy çoðunluðu ile kabul edildi. Seçimin Oto Galericiler esnafýna, güven tazeleyen Fahri Yandýk ve Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Mehmet Demir, Salih Günder, Mehmet Kurt, Satýlmýþ Gülenoðlu, Denetim Kurulu na seçilen Zeki Bezaz, Feyzullah Özünel, Alparslan Gürses e hayýrlý olmasýný dilediyen Divan Baþkaný Salih Osman Fýndýk, Oto Galericiler esnafýna ve dernek üyelerine yakýþýr, birlik ve beraberlik içerisinde bir genel kurul geçirdiklerini ifade etti. Genel Kurul, çeþitli ikramlarýn yapýlmasýnýn ardýndan sona erdi. (Haber Merkezi) Alper Bilan dan maðara turizmi teklifi Mustafa Demirer Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vakýf Baþkaný Alper Bilan, ayný zamanda yakýný olan Maðara Koruma Þubesi Müdürü ile birlikte üzerinde çalýþtýðý turizm projesi hakkýnda bir rapor sundu. Geçtiðimiz hafta Turizm Haftasý nedeniyle yerel basýnda yayýnlanan haberlere dikkat çeken Bilan, Vali Sabri Baþköy'ün tarihi yerleri Çorumlu'nun önce kendisinin tanýmasýnýn gerekliliðine yönelik açýklamalarýna sonuna kadar katýldýðýný ifade etti. Bilan, "Dünya mirasýna sahip bir kentin bu mirasýn deðerini bilmesi ve bu deðerleri çok faydalý bir þekilde deðerlendirmesi gerekir. Bunun için de gençlerimizden baþlayarak her Çorumlu'ya Çorum'un sahip olduðu deðerleri en güzel þekilde anlatmalýyýz. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi olarak Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça'ya nezaket ziyaretinde bulunduk. Bu ziyarette Sayýn Müsteþarýmýza Ankara Þubesi nin yaptýklarý faaliyetleri anlattýk. Kendilerini TSO konserine davet ettik. Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü nü sunduk. Sohbetimizin sonunda uzun süredir Orman Bakanlýðý'nda bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü Sayýn Müsteþarýmýza arz ettik. Sayýn Müsteþarýmýzýn ilgi ve alâkasý yönetimimizi ziyadesi ile memnun etti. Çorum alternatif turizm yollarýna sahip Çorum sýnýrlarý içerisinde olan doðal maðaralarý, maðara turizmi yol aðýna dahil ederek bu sayede Ortaköy, Þapinuva, Alacahöyük ve Boðazkale nin ve Çorum ve çevresindeki kültürel deðerlerin daha fazla kiþi tarafýndan ziyaret edilmesinin kentimize büyük bir katký vereceðini düþünmekteyim. Bu konu Çorum için bir ilktir. Kentimizde bulunan kuruluþlar bu teklifimizi dikkate alýrlar ve üniversitemizde yeterli hassasiyeti gösterirse Çorum çok büyük bir kazanç kapýsýný aralayacaktýr. Sayýn Müsteþarýmýzýn da destekleri ile Çorum yeni ve alternatif turizm yollarýna sahip olacaktýr. Çorum Hitit Vakfý olarak sadece kültür ve sanatla deðil kentimizin önemli sorunlarýndan biri olan turizmle de ciddi þekilde ilgilendiðimizi gösteren bu çalýþma umarým kentimizde gerekli ilgi ve alakayý görecektir. dedi. Alper Bilan'ýn hazýrladýðý rapor þöyle; Ortaköy Destinasyonu Amasya - Göynücek - Büyükkýþla - Aþtavul Güzergahý Amasya - Göynücek karayolunun Çorum istikametinde devam edilmesi halinde sýrasýyla Damkaçimen, Karaþar, Büyükkýþla ve Aþdavul köyleri (veya köy yolu ayýrýmlarý) geçilerek Kýrkin Maðarasý'na ulaþýlýr. Maðaranýn Göynücek'e uzaklýðý yaklaþýk 26 km'dir. 100 metre uzunluða ve 13 metre derinliðe sahip maðara Ortaköy'e de yaklaþýk 12 km mesafededir. Bu güzergah ayný zamanda Þapinuva Ören yeri ve Ýncesu-Kazankaya kanyonlarý ile de bütünlük arz etmektedir. Amasya tarihi evlerini kapsayan turlarýn destinasyonlarý arasýna alýnmasý doða turizmi bileþenini de cazibe unsurlarý arasýna katacaktýr. Sungurlu - Alaca - Zile - Turhal - Tokat Güzergahý Sungurlu'dan Tokat'a ayrýlan devlet yolunun izlenmesi halinde Alacahöyük ören yeri, Alaca Ömer Paþa Camii gibi turistik potansiyeli olan noktalardan geçilerek Kazankaya-Ýncesu kanyonlarý ve Ortaköy'e ulaþýlýr. Bu destinasyona Ortaköy'e yaklaþýk 12 km mesafedeki Kýrkin Maðarasý da dahil edilebilir. Kýrkin Maðarasý fiziki müdahale ile aydýnlatýlarak yürüytüþ yollarý yapmaktan ziyade, "wildtour" olarak adlandýrýlan, "rehber eþliðinde baretle bakir maðaraya giriþ" olarak da tanýmlanabilen sistemde ziyarete uygun bir maðaradýr. Bu güzergahýn doðuya doðru izlenmesi halinde Tokat Pazar ilçesinde bulunan Ballýca Maðarasý'na da ulaþýlabilir. Bu güzergahlarýn analizinde, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü tarafýndan 2013 yýlýnda tamamlanan 'Doða Turizmi Master Planý' ve "Yeþilýrmak Havzasý Peyzaj Atlasý" çalýþmalarýnýn da irdelenmesi faydalý mütalaa edilmektedir. Böylelikle anýlan destinasyonlar Çorum-Merzifon devlet yolu üzerindeki Kýzlar Kanyonu, Merzifon tarihi kent merkezi (Taþhan, Karamustafapaþa Camii, Paþa Hamamý, Medrese, vs..), Yedikýr Kuþ Cenneti gibi unsurlarla bütünleþtirilebilir. Ortaköy ilçesi sýnýrlarýnda yer alan ve henüz Ulusal Maðara Envanteri'nde yer almayan maðaralarýn koruma amaçlý etüd çalýþmasý Aðustos 2014 döneminde gerçekleþtirilecektir. Çorum ilinde ön çalýþmalar için zemin hazýrlanmýþ durumdadýr. Sayýn Valimizden de fikirlerimizi uygun gördükleri takdirde bu konuyu ilgili kurumlara incelettirmeleri hususunu saygýlarýmla arz etmek isterim. Þahsým ve bu konu ile ilgili arkadaþlarýmýz her zaman için hizmete hazýrýz. El birliði ile Çorum kazansýn." Ýl Genel Meclis üyeleri Engelli Eðitim Merkezi nde Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelli Komisyonu üyeleri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkez hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Komisyon Baþkaný Ünal Cevizci, Ömer Çatalpelit, Yýldýz Berk, Mustafa Çatar ve Erdoðan Köroðlu yaptýklarý ziyarette Çorum'un yýllardan beri böyle bir merkeze ihtiyaç duyduðunu, bu ihtiyacýn Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanmasýnýn memnuniyet verici bir durum olduðunu söylediler. Ýl Genel Meclis üyeleri, Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi'ne ve Engelli Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ederek "Çorum halký Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etmeli. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu olarak bu tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda her zaman Çorum Belediyesi'nin yanýnda olacaðýz" dediler. (Haber Merkezi) Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi, Lütfi Akça yý ziyaret etti. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelli Komisyonu üyeleri Engelli Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Meclis üyeleri merkezin önemine dikkat çekti.

7 Çaðrý Merkezi ne 1898 kiþi baþvurdu Öztekin, Denetim Kurulu nda Mustafa Demirer Sun-Ka Kaðýt San Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimlerinde Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimleri dün Ankara Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði'nde yapýldý. Her dört yýlda bir yapýlan seçimlerde Birliðin Yönetim ve Denetim kurulu belirleniyor. 900'u aþkýn üyesi bulunan Aðaç Mamulleri Orman ve Kaðýt Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði'nin dün yapýlan seçimlerinde, Sun-Ka Kaðýt'ýnda iþtirak ettiði seçimlerde Sun-Ka Kaðýt Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, Birliðin Denetim Kurulu üyesi Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞ- KUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Çorum da açýlacak Çaðrý Merkezi için baþvurularýn Nisan tarihleri arasýnda alýndýðýný açýkladý. Çaðrý Merkezi görevlisi talebine 1898 vatandaþýn baþvuru yaptýðýný kaydeden Eyvaz, Baþvuru yapan kiþilerin bilgisayar sýnavlarý ve sözlü mü- olarak seçildi. Öztekin, 2010'dan bu zaman kadar Ýhracatçýlar Birliði'nin yönetiminde aktif olarak yer aldýklarýný belirterek, gerek yurt içi gerekse yurt dýþý seyahatleri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Levent Öztekin, en son geçen hafta Esma Sultan Yalýsý'nda, 7. Ulusal mobilya tasarým yarsýþmasýna yönetimle beraber katýldý Türkiye'nin Duayenlerinden Koç ailesinin yýllarca danýþmanlýðý yapmýþ Prof. Dr. Önder Küçükerman, Yaratýcý Çocuklar Derneði Baþkaný Didem Çap, Türkiye ulusal gurup ( AIPPI ) ve fikir haklarý koruma derneði baþkaný Ekonomi Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Þenel,TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, ekonomi daire baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen Mobilya Tasarým Yarýþmasýna yönetimle beraber katýldýðýný kaydetti. Zafer Eyvaz Sun-Ka Kaðýt San Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, denetim kuruluna seçildi. Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimleri yapýldý. Aile hekimleri için dava açtýlar Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Mustafa Demirer Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aile Hekimliði Genelgesi'nin iptali için Danýþtay a dava açtýklarýný bilrdirdi. Saatçi, þöyle dedi; "Saðlýk-Sen olarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn hastanelerde mesai saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat nöbet tutmasýný öngören ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet tutma görevi veren genelgenin iptali için Danýþtay'da dava açtýk. Haftalýk 40 saat çalýþan, binlerce hastayla birebir diyalog halinde olan aile hekimliði çalýþanlarýnýn bu çalýþmalarýn üzerine bir de nöbet tutmak zorunda olduklarýna dikkat çekilen dava dilekçesinde mesai yoðunluðunun, çalýþan saðlýðý ve hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceði ifade edildi. Dilekçede, aile hekimlerini ve aile saðlýðý elemanlarýný nöbet tutmaya zorlayan bu düzenlemenin Anayasa'nýn 50. Maddesinde yer alan "Dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr" hükmüne ve Türkiye'nin de taraf olduðu Avrupa Sosyal Þartý'nýn "Adil çalýþma koþullarýna sahip olma hakký" baþlýklý 2. maddesinde yer alan hükümlere tamamen aykýrý olduðu belirtildi. Anayasa'nýn 11. Maddesinde yer alan "Kanunlar Anayasaya aykýrý olamaz" ilkesi gereði anayasal hak olan çalýþanýn dinlenmesi hakkýnýn, nöbet zorunluluðu getiren 5258 sayýlý Aile Hekimliði Kanunu ile ihlal edildiði belirtilen dilekçede Danýþtay Baþkanlýðý'nca Anayasa'ya aykýrý olan bu düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa lakatlarý Assistt Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri A.Þ. firmasý tarafýndan gerçekleþtirilerek baþarýlý olan 250 kiþi, hemen sonrasýnda ise ihtiyaca göre olmak üzere 100 kiþi mesleki eðitim kursuna alýnacaktýr. dedi. Eyvaz, verilecek mesleki eðitim kursunu baþarý ile tamamlayanlardan 200 kiþinin ilgili firma tarafýndan iþe alýnacaðýný da sözlerine ekledi. Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi." KUTLAMA Akademik hayatýndaki baþarýlarýnýn yanýsýra, üstlendiði tüm görevlerinde her zaman gururumuz olan, samimiyeti, yüksek karakteri, memleket sevdasý ve idealist davranýþlarýna her daim þahitlik ettiðimiz deðerli kardeþimiz Sayýn Doç. Dr. Asým Balcý yý Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreterliði görevi nedeniyle kutlar, bizleri gururlandýran bu görevinde, kýymetli kardeþimize baþarýlar dilerim. yý Reþit Keleþ CUMARTESÝ 26 NÝSAN Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Kýlýçdaroðlu na teþekkür ziyareti Mustafa Demirer Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Kýlýçdaroðlu Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ'i baþarýsýndan dolayý kutladý. Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, görüþmede genel baþkan Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar Belediyesi ve ilçe hakkýnda bilgi verdi. Ateþ, Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu'na seçim sürecinde gösterdiði destek nedeniyle teþekkür ederek, "Güveninizi boþa çýkarmayacaðýz" dedi. Ateþ, Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar'ýn meþhur ürünü ceviz hediye etti. Kýlýçdaroðlu ise, en kýsa sürede Oðuzlar'ý ziyaret edeceðini belirterek, Oðuzlar halkýnýn teveccühüne teþekkür etti. Göcenovacýðý Köyü nden yaðmur duasý daveti Erol Taþkan Göcenovacýðý Köyü sakinleri, yarýn yaðmur duasýna çýkacak. Göcenovacýðý Köy Muhtarý Mustafa Ýlhan ve Göcenovacýðý Köyü Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ahmet Özgün, gazetemizi ziyaret ederek, tüm Çorumlular ý yarýn Göcenovacýðý Köyü nde düzenleyecekleri yaðmur duasýna katýlmaya davet etti. Yaþanan kuraklýk karþýsýnda, bereketli yaðýþlar için dua edeceklerini ayný zamanda bu duanýn birlik ve beraberliði Göcenovacýðý Köyü sakinleri, yarýn yaðmur duasýna çýkacak. de vesile olmasýný umduklarýný kaydeden Ýlhan ve Özgün, öðle namazýndan sonra yapýlacak duaya tüm Çorumlular ý beklediklerini duyurdu.

8 8 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Baþkan muhtarlarýn sorunlarýný dinledi Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat mahalle muhtarlarýyla yaptýðý toplantýda mahalle muhtarlarýnýn sorunlarýný dinledi. Bayat Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerçekleþen toplantýda geçtiðimiz yýl yapýlan çalýþmalar ve 2014 yapýlmasý planlanan projelere iliþkin önemli konular ele alýndý. Ýlki yapýlan toplantýya Yeni Mahalle Muhtarý Ali Abaz, Yatukçu Mahalle Muhtarý Ahmet Köse, Kayabaþý Mahalle Muhtarý Muhittin Doyran ve Dere Mahalle Muhtarý Rasim Bilgiç katýldý. Muhtarlar, talep ve ihtiyaçlarýný Baþkan Ün- Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, mahalle muhtarlarýyla toplantý yaptý. lü ve yetkililere iletme imkâný buldu. Toplantýda kurumlar arasý koordinasyonun önemine deðinen Baþkan Ünlü, Ýstiþare toplantýlarýmýzla her zaman kurumlarý ve talep sahiplerini bir araya getirerek çözüme birlikte varýyoruz. Hedefimiz merkezden en uzak mahallemize kadar bütün Bayatlýlarýn yüksek standartlý hizmet kalitesine kavuþmasýdýr. Kurumlarla yaptý- ðýmýz iþbirliði de ilçemizi bir adým daha ileriye götürmektedir. Ýlçemiz yükselen ve geliþen bir seyir izliyor. Bu toplantýmýzda da muhtarlarýmýzý karþýlaþtýklarý sorunlarýn direkt muhataplarýyla buluþturduk. Böylelikle sorun ilk aðýzdan iletiliyor ve ilk aðýzdan yanýt buluyor. Muhtarlardan gelecek talepler doðrultusunda çalýþma programý hazýrlayacaklarýný belirten Ünlü, 2013 yýlýnýn deðerlendirmesini ve 2014 yýlý çalýþma projeleri hakkýnda istiþarelerimizi tamamlandýk. Aylýk iþ takip çizelgesi yapýlarak ay sonlarýnda deðerlendirme toplantýlarýna devam edilecek. dedi. Bayat 23 Nisan ý kutladý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile TBMM'nin açýlýþýnýn 94. yýlý Bayat ta törenle kutlandý. Bayat ta bahar temizliði Bahar aylarýnýn baþlamasýyla birlikte Bayat ta bahar temizliði de baþladý. Temizlik çalýþmalarý kapsamýnda ilçede bulunan yol, cadde, sokak, mezarlýklar, çocuk ve aile parklarýnda temizlik yapýlýyor. Yollarda kýþýn meydana gelen buzlanmalarda kullanýlan kum vb. malzemelerin temizlenmesi, toprak ve tozdan kurtarýlmasý için yol süpürme kamyonu ile günlük temizlik çalýþmalarý iþleri baþlatýldý. Bayat Belediye ekipleri hummalý bir çalýþma ile ilçenin tüm mahallerinde cadde, sokak ve yollarýný temizleyerek güzel bir görünüme kavuþturacak. Bahar aylarýnýn baþlamasýyla birlikte Bayat ta bahar temizliði de baþladý. Kargý da 23 Nisan kutlamasý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum un Kargý ilçesinde de coþkuyla kutlandý. Kutlamalar Ýlçe Milli Eðitm Müdürlüðü tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk sunulmasýyla baþladý. Törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþ- kaný Zeki Þen, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, okul ve kurum müdürleri katýldý. Program öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirler okumasý, dans, zeybek gösterileri ile devam etti. (ÝHA) Kargý da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlandý. Program öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirler okumasý, dans, zeybek gösterileri ile devam etti. Kargý da 417 kiþiye hijyen eðitimi Çorum un Kargý Ýlçesi'nde Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü nce açýlan Hijyen Eðitimi kursu tamamlandý. Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren, güzellik ve saç bakým pazarlama ve perakende yiyecek ve içecek ve gýda teknolojisi hizmetlerinde çalýþanlarýn hijyen eðitimi almasý zorunluluðunu getiren yönetmelik nedeniyle Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü tarafýndan kurs açýldý. Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada Yürürlüðe giren güzellik ve saç bakým pazarlama ve perakende yiyecek ve içecek ve gýda teknolojisi hizmetlerinde çalýþanlarýn, iþyeri sahipleri, iþletenleri ve çalýþanlarýn hijyen Tören Bayat Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlendi. eðitimini almasý zorunlu hale getirilmiþtir. Müdürlüðümüzce 15 ayrý meslek alanýnda açýlan kurslara toplamda 417 kursiyer katýlarak, Hijyen Eðitimi Kurs Bitirme Belgesi almaya hak kazanmýþtýr denildi. Açýklamada, her meslek alaný için yeterli talebin olmasý halinde kurslarýn yeniden açýlabileceði belirtildi.(ýha) Kargý Ýlçesi'nde Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü nce açýlan Hijyen Eðitimi kursu tamamlandý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile TBMM'nin açýlýþýnýn 94. yýlý Bayat ta törenle kutlandý. Bayat Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlene törene Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker, Garnizon Komutaný Gökhan Emre, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, daire amirleri, siyasi parti ve vatandaþlar katýldý. Spor branþlarýnda dereceye girenler ödüllendirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþlayan törende öðrenci- ler þiirler, þarkýlar okudu. Yarýþmalar ve gösterilerle süslenen programda spor branþlarýnda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi. Osmancýk ta 23 Nisan coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Çorum un Osmancýk ilçesinde büyük coþkuyla kutlandý. Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayan kutlamalar Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Þenliði ile devam etti. Kutlamalara Ýlçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Milli Eðitim Müdürü vekili Ýbrahim Gökdere, daire amirleri, okul müdürleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Törende bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vekili Ýbrahim Gökdere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün, bu büyük bayramý çocuklarýmýza armaðan ettiðini hatýrlatarak, "Bugün millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açýlýþýnýn 94. Yýlýnýzý kutluyoruz. Yüce milletimize kutlu olsun. Eðitim çocuk yaþta baþlar. Kiþilik temellerini bu dönemde atan çocuklarýmýz, bu temeller üzerine hayatlarýný inþa ederler. Bizler, istikbalimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Çorum un Osmancýk ilçesinde büyük coþkuyla kutlandý. Minik öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý. daha parlak ve baþarýlý olmasý için, yapmamýz gerekenin bilincinde olarak büyük bir azimle çalýþýyoruz, çalýþmalýyýz. Ülkemizde eðitim alanýnda yeni yapýlanmalar hýzla devam etmektedir. Bizler bu yeni oluþuma hazýrlýk yaparak, çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin hak ettikleri kaliteli ve güvenli eðiti- mi vermenin çabasý içindeyiz. Velilerimiz ve çocuklarýmýz endiþe etmesinler. Bu süreçte dünyadaki deðiþimi yakalayarak milletimize ve ülkemize daha kaliteli eðitimin kapýlarýnýn açýlacaðýný düþünüyorum. Çocuklarýmýzýn eðitimlerinin þekillenmesinde yeni kararý çocuklarýmýz ve veliler verecektir "dedi. Þiirlerin okunmasý ve halk oyunlarý gösterileri ile devam eden programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla düzenlenen yarýþmalarda derece alan okullarýn takýmlarýna, öðrencilere madalya ve kupalarý ile çeþitli hediyeler verildi.(ýha)

9 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Anadolu ÝHL ödüllendirdi Emre Kut Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði'nin organizasyonu ile Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde gerçekleþtirilen 'Deðerler Eðitimi Projesi' kapsamýndaki sýnýflar arasý futbol turnuvasýnda dereceye girenlere ve Tekvando Bölge üçüncüsü olan Fatmanur Bekmezci'ye ödülleri törenle verildi. Okul Bahçesin- Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, öðrencilerini kutladý. de dün düzenlenen ödül törenine Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Aran, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Temsilcisi Seyfettin Zengin, Anadolu ÝHL Okul Müdürü Hüseyin Kýr, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Çorum Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, ödül kazanan tüm öðrencileri kutlayarak, baþarýlarýnýn devamýný diledi. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kýz Meslek Lisesi salonunda kutlama programý yapýldý. KML Kutlu Doðum'u kutladý Emre Kut Okul Bahçesinde dün düzenlenen ödül töreninde sportif alanlarda baþarýlý olan öðrenciler ödüllendirildi. ATML'de siyer yarýþmasý Emre Kut Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bölümler arasý siyer yarýþmasý düzenledi. Okulun Konferans Salonu'nda dün yapýlan yarýþmayý Okul Müdürü Galip Þahin, öðretmen ve çok sayýda öðrenci izledi. Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayan yarýþmada günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Okul Müdürü Galip Þahin'nin ardýndan Peygamber Efendimizin hayatýný anlatan sineviz- yon izletildi. Yarýþmada Jüri Din Kültürü Öðretmenleri Yunus Güney, Ferhat Becer, Ýsmail Çörüþ ve Rehber Öðretmeni Levent Sarý'dan oluþtu. Bölümler arasý siyer yarýþmasýnda öðrencilere Peygamber Efendimiz'in hayatýyla ilgili 20 soru soruldu. Yarýþmaya 6 bölümden öðrenci katýldý. Yarýþmada Pazarlama ve Perakende Alaný öðrencileri birinci olurken, diðer yarýþmacýlara da çeþitli hediyeler verildi. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bölümler arasý siyer yarýþmasý düzenledi. Ýstiklâl de dolu dolu 23 Nisan Mustafa Demirer Ýstiklâl Ýlkokulu bahçesinde gerçekleþen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamasýna yoðun bir katýlým gerçekleþti. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Okul Müdürü Hüseyin Güler, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Güler konuþmasýnda, "Türk Milleti'nin geleceðinin teminatý çocuklarýn; atalarýnýn izinden giderek, ülkemizin huzuru, refahý ve geliþmesi için, günü geldiðinde azim ve kararlýlýkla sorumluluklarýný yerine getireceðine olan inancým tamdýr. Dünyanýn bütün çocuklarýna ve çocuklarýmýza barýþ ve mutluluk getirmesini temennisiyle, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlar, mutluluklar dilerim." dedi. Okul öðretmenlerinden Nedim Atar'ýn koordinesinde hazýrlanan folklor gösterisi, Mehmet Þahin ve Hacer Kara'nýn hazýrladýðý 'Kýnalý Hasan' adlý piyes alkýþ topladý. Kutlamalar kapsamýnda okul öðretmenlerinden Kadriye Þahin'in hazýrlamýþ olduðu 2. sýnýf öðrencilerinin sunduðu 'Vay Halime' adlý dans gösterisi; Züleyha Bostancý'nýn hazýrladýðý 'Konyalým' adlý müzikli dans gösterisi; 1-B sýnýfýndan Taha Kurak adlý öðrencinin rep gösterisi; 3.sýnýf öðrencilerinin sunduðu 'Anadolu Ateþi ' adlý gösteri yer aldý. Okul müzik kulübünün hazýrladýðý gösteri ise beðeni topladý. Programda aralara serpiþtirilen þiirler, izleyicileri sýkmadan günün anlam ve önemine uygun olarak sunuldu. 3-D sýnýfý öðrencilerinin sunduðu müzikli dans gösterisinin ardýndan yarýþmalara geçildi. Oldukça neþeli ve heyecanlý geçen yarýþmalar bölümünde sýrasýyla, 1. sýnýflarýn bis- Ýstiklal Ýlkokulu nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlandý. Öðrencilerin gösterileri alkýþ topladý. küvili ýslýk çalma ve balon patlatma yarýþmalarý; 2. sýnýflarýn çuval ve yumurta yarýþmalarý; 3. sýnýflarýn sandalye kapma ve bardakta su taþýma ya- rýþmalarý; 4. sýnýflarýn elbise giyme, top taþýma ve halat çekme yarýþmalarý yer aldý. Okul spor kulübünün hazýrlayýp sunduðu hentbol gösterisi, sonrasýnda da resim kulübünün hazýrladýðý resim sergisinin açýlýþý ve serginin gezilmesi ile program neþe içerisinde tamamlandý. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kýz Meslek Lisesi salonunda kutlama programý yapýldý. Etkinlikte Peygamber Efendimiz'i anlatan, ilahiler, þiirler okunurken, sinevizyon gösterisi de yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný Kýz Meslek Lisesi Müdürü Elvan Güneþ'in yaptýðý programý, okul idarecileri, okul aile birliði yöne- ticileri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Okul Müdürü Güneþ konuþmasýnda Peygamber Efendimiz'in hayatýndan kýsa kesitler sunarak, Pey- gamber sevgisinin dünyayý aydýnlattýðýný, kalplere þefkat ve merhamet aþýladýðýný söyledi. Zengin bir içerikle devam eden programda, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere hediyeleri verildi. Etkinlik ikramla sona erdi. KTML de bilgiler yarýþtý Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Ekibi, 9. sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenledi. Önceki gün okul konferans salonunda düzenlenen bilgi yarýþmasýnda öðrenciler kýyasýya mücadele etti. Yarýþma sonunda 9-E sýnýfý 190 puanla birinci, 9-D sýnýfý 170 puanla ikinci, AL9-A sýnýfý ise 160 puanla üçüncü oldu. Okul Müdürü Elvan Güneþ, yarýþmada dereceye giren üç öðrenciye ödül verdi. Yarýþma okul öðretmenleri; Binnur Takta, Füsun Özay, Semiha Durmuþ, Zümran Yüce, Ahmet Bolat, Zeynep Kurt tarafýndan organize edilirken, jüri koltuðunda Tülay Oktay, Rýza Yýldýrým, Füsun Özay ve Vildan Ayçam oturdu. Yarýþma Önceki gün okul konferans salonunda düzenlendi. Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Ekibi, 9. sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý düzenledi. Öðretmenlere Oðuzlar motivasyonu muz öðretmenleri di. zenleyen, veli ziyayükseköðreti- arasýnda dayanýþö ð r e n c i l e r i retleri gerçekleþtiöðretmenler me Geçiþ Sýnavý manýn artmasý için LYS sýnavýna hazýr- ren (YGS) nda tüm pu- bu tür sosyal etkin- lamak için fe- hep birlikte yemek an türlerinde ilçe liklerin yapýlmasý- dakârca hafta içi ve yedikten sonra tekbirincisi olan Bayat nýn gerekiyor. de- hafta sonu kurs dü- ne turu yaptý. Anadolu Lisesi öðretmenleri Oðuzlar daki Altýn Koz Tesisleri nde stres attý. Öðretmenleri yaklaþan Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) na motive etmek için böyle bir organizasyon hazýrladýðýný belirten Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, Okulu- Bayat Anadolu Lisesi öðretmenleri Oðuzlar daki Altýn Koz Tesisleri nde stres attý.

10 10 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Dualar eþliðinde gerçekleþen maðaza açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý. Bien Seramik Çorum da Akaydýn Yapý nýn yeni maðazasý açýldý Recep Mebet Akaydýn Yapý Bien Seramik Showroom Çorum da hizmete girdi. Akaydýn Yapý Bien Seramik Showroom dün Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi numara 30 da düzenlenen törenle hizmete açýldý. Meftun ve Alper Akaydýn ýn sahibi olduðu maðazanýn açýlýþýna Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Bien Seramik Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali Ercan, Genel Müdür Metin Savcý, Türkiye Satýþ Koordinatörü Bülent Soysaldý, Gül Pres Döküm Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Aret Polat, Kabinet Yapý Ürünleri Genel Müdürü Hamdi Akay, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, inþaat þirketi sahipleri ve müteahhitler ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþta konuþan Bien Seramik Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali Ercan ve Genel Müdür Metin Savcý, Akaydýn Ailesi ile dostluklarýnýn geçmiþe dayandýðýný hatýrlatarak örnek maðaza yatýrýmlarýndan dolayý tebrik ettiler. Selamlama konuþmasý için kürsüye davet edilen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da hayýrlý olsun dileklerini paylaþtý. Akaydýn Ailesi adýna kürsüye gelen Alper Akaydýn, inþaat malzemeleri sektöründe 27 yýllýk bir tecrübe ile yeni maðazalarýný hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. BÖLGENÝN EN BÜYÜÐÜ Akaydýn Ailesi, açýlýþa katýlan davetlilerle yakýndan ilgilendi. Açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bien Seramik in bölgedeki en büyük maðazasýný Çorum da hizmete açmanýn gururunu taþýdýklarýný dile getiren Akaydýn, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Sektörde 27 yýllýk tecrübeye sahip babamýn yolundan ilerleyerek 2007 yýlýnda Ýnþaat bir serüvendir anlayýþýyla iþ dünyasýna adým attým. Herkes bildiði iþi yapmalý düþüncesiyle yola çýktým. Babamla birlikte yürüdüðümüz bu yolda Bien Seramik baþta olmak üzere alanýnýn en güçlü oyuncularý ile el ele vererek büyümeye devam ettik. Firma olarak yaptýðýmýz bütün projelerde, müþteri memnuniyetine olan hassasiyetimiz sayesinde her zaman olumlu geri dönüþler aldýk. Sadýk müþteri portföyü ancak doðru ürün ve doðru hizmet anlayýþý ile saðlanabilir. Ýmzamýzý attýðýmýz her iþin arkasýnda gururla duruyoruz. Bugünlere gelirken çalýþtýðýmýz bütün çözüm ortaklarýmýza, tüm ekip arkadaþlarýma ve bize sonuna kadar güvenerek yaþam alanlarýný teslim eden deðerli müþterilerimize teþekkür ediyorum. Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Hafýz Recep Camcý Hocaefendi nin yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý ve firma sahipleri birlikte kesti. Tebrikleri kabul eden Akaydýn Yapý yöneticileri, maðazayý gezen davetlilere ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdiler. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Çetin Baþaranhýncal Ali Ercan Metin Savcý Alper Akaydýn Mýsýrlý mazlumlara destek için nöbetteler Recep Mebet Mýsýr da darbe hükûmeti tarafýndan idam cezasýna çarptýrýlan Müslüman Kardeþler üyelerine destek amacýyla Çorum da nöbet çadýrý açýldý. Akýncýlar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti ve Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü iþbirliðinde organize edilen eylem çerçevesinde PTT Merkez Müdürlüðü önünde çadýr kuruldu. Mýsýr da idama mahkum edilen mazlumlara destek için Çorum da nöbet çadýrý açýldý. MAZLUMLAR ÝÇÝN EL ELE Mazlumlar Ýçin El Ele sloganýyla düzenlenen eylem hakkýnda bilgi veren Akýncýlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, Mýsýr daki idam kararlarýna tepki için Türkiye çapýnda baþlatýlan eylemlere destek amacýyla Hürriyet Meydaný nda nöbet çadýrý kurduk dedi. 28 Nisan 2014 tarihine kadar açýk olacak çadýrda bazý etkinlikler gerçekleþtiðini belirten Mustafa Çaðdaþ, Numan Karaca tarafýndan hazýrlanan Mýsýr ý anlatan kaligrafi çalýþmalarýnýn sergilendiði çadýrýmýzda Kuran-ý Kerim tilavetinin yaný sýra her akþam saat da mazlum milletleri konu alan slayt ve sinevizyon gösterimi yapýlýyor diye konuþtu. NÖBET ÇADIRINDA YARIN Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu nun desteðiyle yarýn saat de Seyfettin Zengin in, de ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý nýn birer sunum yapacaklarýný belirten Çaðdaþ, saat da ise Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu adýna Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil ile Özgür-Der yöneticilerinden Murat Ýslam ýn birer konuþma yapacaklarýný duyurdu. Akýncýlar Derneði nin Türkiye çapýnda gerçekleþtirdiði Mýsýr konulu eylemlerin süreceðini vurgulayan Çaðdaþ, tüm Çorum halkýný mazlumlar için nöbete davet etti. Vestel den ankastre ürünlerinde kampanya Akaydýn Yapý Bien Seramik Showroom dün Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi numara 30 da hizmete açýldý. Recep Mebet Çorumlu hanýmlarýn beðenisine sunduklarýný vurgulayan Kamitoðlu, Vestel ankastre mutfak açýklamalarýný þöyle sürdürdü: setlerinde kampanya baþladý. Yýl boyunca düzenlediðimiz Vestel yetkili bayii Karen kampanyalar ile her bütçeye hitap Ticaret, kampanya ilgili tanýtým eden ürünlerimizi cazip fiyat ve etkinliði düzenledi. ödeme seçenekleriyle Çorumlu hanýmlarýn ilgisini müþterilerimizin hizmetindeyiz. çeken kampanya hakkýnda bilgi veren Karen Ticaret sahibi Belediye Taþ Bina arkasýndaki Mehmet Kamitoðlu, 5 yýl 360 metrekarelik merkez garantili Vestel ankastre setlerinde maðazamýzýn ardýndan Osmancýk 12 ay taksit imkaný sunuyoruz Caddesi ne yeni bir þube açmaya Vestel ankastre ürünleri tanýtýldý. dedi. hazýrlanýyoruz. Tek ürün alýmýnda yüzde 15, iki ve daha fazla Yeni nesil beyazeþya ve zengin ürün ürün alýmýnda yüzde 50 indirim yaptýklarýný anlatan çeþitlerimizi yakýndan görmek ve Mehmet Kamitoðlu, Vestel ankastre serisi ile evin kampanyalarýmýzla ilgili detaylý bilgi almak isteyen kalbi mutfakta atar diye konuþtu. herkesi Yeniyol Mahallesi Belediye Taþ Bina arkasý Ankastre setinde yer alan ocak, fýrýn, Gazi 2. Sokak numara 4/B de hizmet veren davlumbaz ve bulaþýk makinesi gibi ürünleri maðazamýza bekliyoruz.

11 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Sevgi Evleri çocuklarýna özel 23 Nisan eðlencesi Recep Mebet Fatma Baþköy, çocuklarýn 23 Nisan sevincine ortak oldu. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu öðrencileri için düzenlenen Çocuk Þenliði önceki gün gerçekleþti. CarrefourSA Ekspres Çorum Maðazasý nýn evsahipliðinde düzenlenen þenliðe Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun, öðretmenler ve CarrefourSA çalýþanlarý ile çok sayýda çocuk katýldý. Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda düzenlenen þenlik, pasta kesimi ile baþladý. Müzik dinletisi eþliðinde ikramlarýn tadýna varan çocuklar, MB Alýþveriþ Merkezi Oyun Parký nda gönüllerince eðlendiler. Sevgi Evleri çocuklarýna üç yýldýr bayram sevinci yaþatan CarrefourSA Ekspres Maðazasý Müdürü Serhat Rýza Özçam ý tebrik eden Fatma Baþköy, çocuklara ücretsiz eðlence imkaný sunan Oyun Gezegeni sahibi Ali Karar a da teþekkür etti. Çorum daki diðer özel kurum ve kuruluþlardan da sosyal sorumluluk projeleri beklediklerini ifade eden Baþköy, organizasyonda emeði geçenlere de þükranlarýný sundu. Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun ise yaptýðý konuþmada Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde Çocuk Þenliði düzenlenmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Çay içmek için evden ayrýlan vatandaþ kayýp Recep Mebet Kutlama programý pasta kesimiyle baþladý. Baþköy, programda emeði geçenlere ve katkýda bulunanlara teþekkür etti. Psikolojik tedavi gördüðü belirtilen Erden Ýlçi (38) isimli vatandaþýn kaybolduðu bildirildi. Kale Mahallesi nde annesiyle birlikte yaþayan Erden Ýlçi nin geçtiðimiz Salý günü Erden Ýlçi Kahveye çay içmeye gidiyorum diyerek evden ayrýldýðý ve bir daha kendisinden haber alýnamadýðý kaydedildi. Oðlunun günlerdir kayýp olduðunu belirten Gülüzar Kýlýç, durumu Emniyet e de bildirdiðini kaydetti. Kýlýç, aradan geçen sürede herhangi bir geliþme yaþanmamasý nedeniyle endiþeli bir þekilde beklediklerini ifade etti. Kaybolan oðlunun bir an önce bulunmasýný isteyen anne, Erden i gören ya da nerede olduðunu bilenlerin insaniyet namýna veya numaralý telefonlara bilgi vermelerini rica ediyorum dedi. Kireçocaðý Köyü yaðmur duasý yarýn Yörükevler de Kutlu Doðum Haftasý etkinliði Programa katýlanlara Peygamberimiz, Din ve Samimiyet konulu vaaz verildi. Recep Mebet Yörükevler Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programý dün gerçekleþti. Yörükevler Camii nde gerçekleþen programa Kuran Kursu Öðreticileri Þengül Toprak, Cemile Taþcý, Emel Bölükbaþ ve Ayþe Avcý ile çok sayýda kursiyer katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda Kutlu Doðum Haftasý nýn anlam ve öneminden bahsedildi. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet konulu sohbetle devam eden programda ilahiler ve salavat-ý þerifeler okundu. Düzenlenen programla ilgili açýklama yapan Kuran Kursu Öðreticileri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum yýl dönümünü sevgi ve muhabbetle kutluyoruz diye konuþtular. Yörükevler Kuran Kursu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle helva ikram etti. 700 KÝÞÝLÝK KUTLU DOÐUM HELVASI Yörükevler Kuran Kursu tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programýnýn ardýndan bayanlarýn da iþtirakiyle Cuma namazý kýlýndý. Namaz sonrasý cami cemaatine 700 kiþilik helva ikram edildi. Yörükevler Camii Müezzini Ýdris Satýlmýþ ýn da hazýr bulunduðu helva ikramý sonrasý, organizasyona destek veren ve katkýda bulunanlar için dua edildi. Düzenlenen programa mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Programda Kutlu Doðum Haftasý nýn anlam ve öneminden bahsedildi. Recep Mebet Oyun alanýnda gönüllerince eðlenen çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Çorum merkeze baðlý Kireçocaðý Köyü nde, yarýn saat de yaðmur duasý yapýlacak. Kireçocaðý Köyü Muhtarlýðý ve Karaosmanoðullarý Derneði iþbirliðinde organize edilen duanýn yaný sýra öðle namazýný müteakiben katýlýmcýlara yemek ikram edilecek. Programla ilgili açýklama yapan Köy Muhtarý Ömer Eldemir ve Dernek Baþkaný Durmuþ Batman, Çorum daki ve gurbetteki tüm hemþehrilerimizi duamýza bekliyoruz diye konuþtular. Gazeteciler Cemiyeti nin Ýncesu Kanyonu gezisi yarýn Recep Mebet Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen 'Ortaköy Ýncesu Kanyonu Gezisi' yarýn gerçekleþecek. Ýl Özel Ýdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün katkýlarýyla ücretsiz olarak düzenlenen geziye katýlmak isteyen Cemiyet üyeleri, isimlerini bugün saat 17.00'ye kadar (Dahili 116) numaralý telefon hattýna bildirecek. Pazar sabahý saat da Saðlýk Ýl Müdürlüðü önünden kalkacak Özel Ýdare ye ait otobüsle Or- taköy e gidecek olan Cemiyet üyeleri, Ýncesu Kanyonu nda doða yürüyüþüne çýkacak. Doða yürüyüþüne uygun ayakkabý tercihi konusunda katýlýmcýlarý uyaran organizatörler, yaðmur yaðýþý olasýlýðýna karþý þemsiye ya da yað- murluk getirilmesi önerisinde de bulundular. Katýlýmcýlarýn beraberlerinde kumanya getirebilecekleri gibi Ýncesu Köyü'nde hazýrlanan yanýç ve katmer gibi köy çöreklerinden satýn alabilecekleri de ifade edildi. Abdibey Camii nde Kutlu Doðum programý Cuma namazý çýkýþýnda ise Yörükevler Camii cemaatine Kutlu Doðum helvasý daðýtýldý. Recep Mebet Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Hazreti Peygamberimizin Kutlu Doðumu konulu vaaz programý bugün akþam namazýný müteakiben Abdibey Camii nde gerçekleþecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.

12 12 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Kamu ve finans sektörünü anlattýlar Hitit Üniversitesi Ýnsan Kaynaklarý Merkezi, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenlediði 3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri, 2123 Nisan tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde gerçekleþtirildi. Kariyer günü etkinliklerinde ÝÞKUR tarafýndan kamu ve finans sektöründe iþ ve kariyer olanaklarý hakkýnda paneller, iþ arama becerileri, özgeçmiþ (CV) hazýrlama ve mülakat teknikleri hakkýnda konferanslar düzenlendi. Kamu Sektöründe Ýstihdam ve Kariyer Olanaklarý konulu panele katýlan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, kaymakamlýk mesleðine giriþ aþamasý, mesleðin eðitim süreci ve meslek hayatýnda karþýlaþtýðý zorluklar ile yaþadýðý ilginç olaylar hakkýnda öðrencilere bilgi verdi. Türkiye Ýþ Kurumu Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý Dairesi Baþkaný Sinan Temur, Türkiye Ýþ Kurumu nun geçmiþten günümüze kadar geçirmiþ 3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri gerçekleþtirildi. Etkinlik Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde düzenlendi. dam ve kariyer olanakprogramlarý hakkýnda olduðu deðiþim aþamalarýný anlattý. ayrýntýlý bilgiler verdi. larý, ÝÞKUR'un yapýsý Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve görevlerini, Ýþ ve Bankacýlýk ve FiGenel Sekreteri Ömer Meslek Danýþmanlýðý Ýle nans Sektöründe ÝstihAslan ise kendi kariyer ÝÞKUR'un düzenlemiþ dam ve Kariyer Olanaksürecini ve öðrencilere olduðu mesleki eðitim larý konulu panele ise kamu sektöründe istihkurslarý, iþbaþý eðitim Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Ýbrahim Enver Yumuk, Çorum Halk Bankasý Þube Müdürü Cemal Kaçay ve Garanti Bankasý Çorum Þube Müdürü Burhan Tekin katýldý. Katýlýmcýlar, bankacýlýk sektöründe iþe alým sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, bankacýlýk sektöründe çalýþmanýn zevkli ve zor yönleri, kamu ve özel bankalarda kariyer olanaklarý, bankalarýn çalýþanlara sunmuþ olduðu olanaklar hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek öðrencilerin bankacýlýk hakkýndaki sorularýný cevapladýlar. 3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri kapsamýnda düzenlenen ve ÝÞKUR Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Þuayip Helvacý, Soner Süzer ve Okan Keklik in ayrý ayrý sunduklarý iþ arama becerileri eðitimi, özgeçmiþ hazýrlama, iþ baþvuru formlarýnýn doldurulmasý ve iþ görüþmesi ve mülakat teknikleri hakkýnda verdikleri konferanslara öðrenciler yoðun katýlým gösterdi. Konferanslarda Çorum Ýþ Piyasasý hakkýnda da bilgiler verildi. Bahçelievler Ýlkokulu 23 Nisaný çeþitli etkinlikler düzenleyerek coþkulu bir þekilde kutladý. Bahçelievler de coþkulu kutlama Bahçelievler Ýlkokulu 23 Nisaný çeþitli etkinlikler düzenleyerek coþkulu bir þekilde kutladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayan çocuklar, ailelerine sergiledikleri gösterilerle unutulmaz anlar yaþattý. 3/B Sýnýfý öðrencilerinden Zeynep Özdemir'in açýlýþ konuþmasý ile baþlayan program, halk oyunlarý, yarýþmalar, þiir ve ödül töreni ile son buldu. Bahçelievler Ýlkokulu tarafýndan "Ulusal Egemenlik ve Atatürk" konulu þiir, resim ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Þiir dalýnda 4/F sýnýfý öðrencisi Nur Toker, Resim dalýnda 4/A sýnýfý öðrencisi Özge Akaydýn ve Kompozisyon dalýnda 3/F sýnýfý öðrencisi Irmak Ersöz'e ödülünü Bahçelievler Ýlkokulu Okul Aile Birliði adýna Hayrettin Özdemir ve okul öðretmenlerinden Çocuklar, ailelerine sergiledikleri gösterilerle unutulmaz anlar yaþattý. Program, halk oyunlarý, yarýþmalar, þiir ve ödül töreni ile sona erdi. Halil Bektaþ verdi. gör, Bahçelievler ÝlkoÇocuklara kutlama sokulu Okul Aile Birliði nunda çeþitli hediyeler Programa, BahçeÜyeleri, okul öðretverildi. lievler Ýlkokulu Müdümenleri, veliler ve çok rü Adnan Uygur Gün(Haber Merkezi) sayýda öðrenci katýldý. Karþýyaka 23 Nisan ý kutladý ÖGEM in konuðu Celal Bayar Üniversitesi nden emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu oldu. Tatlýsu, ÖGEM öðrencileriyle buluþtu Celal Bayar Üniversitesi nden emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM) öðrencilerine Sevgi konulu konferans verdi. ÖGEM tarafýndan düzenlenen konferansa katýlan Tatlýsu hoca, vatana, millete, anneye ve arkadaþa duyulan sevgiyi þiirlerle anlattý. Öðrenciler de bildikleri þiirleri Tatlýsu yla paylaþtýlar. Merkez Müdürü Ümmügül Akseki, programdaki paylaþýmlarýndan dolayý Mehmet Tatlýsu ya teþekkür ederken, konferanstan çok etkilenen öðrenciler Tatlýsu hocayla hatýra fotoðrafý çektirip, imza aldýlar. Karþýyaka Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný çeþitli etkinliklerle kutladý. Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programýna okul idaresi, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý. Okul Müdürü Gürsel Semerci nin açýþ konuþmasýyla baþlayan programda öðrenciler yaptýklarý gösterilerle bütün hünerlerini sergilediler. Karþýyaka Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný çeþitli etkinliklerle kutladý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Motosiklet yayaya çarptý, 2 yaralý Çorum'un Osmancýk ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, OsmancýkSamsun Karayolu Dereboðazý mevkiinde meydana gelen kazada, Muzaffer C. (22) yönetimindeki 19 HL 776 pla- kalý motosiklet, yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek güvenlik þeridinde yürümekte olan Þaban Aktay a (20) çarptý. Kazada aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer C. ile yaya Þaban Aktay, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Yaralýlarýn durumunun ciddiyetini koruduðu ve kazayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü öðrenildi.(ýha) Öðrenciler yaptýklarý gösterilerle bütün hünerlerini sergilediler.

13 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:26 Cemâzil-Âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:13 Nisan 1430 Kasým: NÝSAN Ýnsanlardan gelen sýkýntýlara sabretmeyen, onlara karþýlýk vermeyi terketmeyen kimse, sabýrlý sayýlmaz. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT VEFAT EDENLER 1-Aðcaðýz Köyü' nden gelme, Hüseyin, Arif, Mustafa, Mehmet, Hamza ve Ýbrahim ALKAÞ' ýn babasý; Hüseyin ALKAÞ. 2-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Hüseyin ve Ýbrahim ÖZGÜN' ün annesi, Yedaþ çalýþaný Ahmet ve Veteriner Hacý ÖZGÜN' ün babannesi; Miyase ÖZGÜN. 3-Dodurga Çiftlik Köyü' nden gelme, Ali CAN' ýn babasý, Erdal AKKAYMAK' ýn kayýnpederi, Hayri ÞAMLI' nýn kuzeni, Ünsal CAN' ýn aðabeyi; Veysel CAN. 4-Karacaköy' den gelme, Merhum Kerep BÝÇER' in eþi, Ali, Ahmet, Ýbrahim, Mehmet ve Bayram BÝÇER' in annesi; Hacer BÝÇER. 5-Þendere Aktaþ köyünden gelme, Fidanlýkta çalýþan Cemal, Yüksel ve Hüseyin ÇORLU"nun babalarý, Hüseyin ÇOR- LU Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 2- KÝRLÝ- PASLI - HÝJYE- NÝK OLMAYAN TUVALETLER: Kýrýk dökük, hijyenik olmayan bu tür tuvaletleri ancak çok zor durumda kaldýðýmýzda kullanmak mecburiyetinde kalýrýz. Ama orada geçecek 3-5 dakika zindan olur. Adeta gözümüzü kapar, burnumuzu týkarýz. Çünkü: * Kapýlar kýrýk döküktür ve iðrenç yazýlar vardýr * Paltonuzu asmak için askýlýk yoktur * Çeþmeler bozuktur, açýnca kapatamazsýnýz * Suyu kullanabilmek için tas, hortum yoktur * Tuvalet taþý ve etrafý pisliklerle doludur * Kabinlerin lambasý doðru dürüst yanmaz * Kabinlerdeki kapýlarýn kilidi yoktur * Çocuklar, bayanlar güvenli kullanamaz * Özürlülerin kullanacaðý hesap edilmemiþtir * Lavabolar kirlidir. Sabun, ayna yoktur Hüsnü Salih CENAN Osmanlý savaþ taktikleri Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Temiz tuvaletler için teþekkürler 2 Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Asli isimlendirilmesi ile namý "Devlet-i Aliyye" (Yüce Devlet) olan Osmanlý Devleti, elbette ki bir ilahi gayeye matuf olarak teþekkül etmiþti ve iþte tam da bu sebepten dolayý bir harp müessesesi teþkil ettirme hedefi gütmüþtü. Evvela, Osman Gazi devrinde, "nöker" adý verilen "yoldaþ"larý, "dava dostlarý" ile birlikte bu ulu arzuya dönük gayretlerde bulunuldu. Aþiretler içinde "bölük" sistemine ait yapýlar kuruldu. Ýbni Battuta, bu "bölük" tabirini "müluk" ile yani mülk edinmeler, malik olunanlar manasýna kullanarak Osmanlý'nýn asli gayesinin maruf tabirle "ila-yý kelimatullah" olduðu tespitinde bulundu. Öteden beri bilinip tatbik edilen vur-kaç taktiði (gerilla harbi) Osmanlý'da da cari idi. En muhteþem misallerinden biri olarak Lala Þahin Paþa'nýn müttefik haçlý ordusuna (baþlarýnda Macaristan adýna Layoþ vardý) ani bir baskýn vererek bu sistemi tatbik ettiði Sýrp Sýndýðý Muharebesini biliyoruz. Çinli Sun Tzu'nun "Savaþ Sanatý" adlý eseriyle birlikte bir felsefi buut da kazanmýþ olan harp tarihi, en ihtiþamlý sembolik þeklini Osmanlý'da almýþtý. Öyle ki klasik devir Osmanlý tarihinde ateþli silahlar dahi orduda kullanýldý. Ýlk topun 1389'da vuku bulan Kosova Meydan Muharebesi'nde "gümbürdetildiðini" bilmekteyiz. Çinlilerin keþfettiði barutu 1230'lu yýllarda Moðollar iyiden iyiye ustaca kullanabiliyorlardý. Bu teknikler, XII. asýr ortalarýnda Ýran, Irak ve Suriye yoluyla Anadolu'ya intikal etti. 1320'lerde Endülüs'te, 1360'larda Mýsýr Memluklerinde de kullanýlan topun, ilk defa Avrupa'da hangi tarihte kullanýldýðý bilinmese de, yýl olarak 1284'ü veren tarihçiler vardýr tarihli bir minyatürde, demir gülle atan pirinç toplar resmedildiðine göre, tarihleme aþaðý yukarý doðrudur. 1470'te ölen Chalkokondyles, II. Murad'ýn Ýstanbul kuþatmasýnda toplarý kullandýðýný kaydeder. Bunun yanýnda Osmanlý, sadece taarruzda deðil, müdafaada da fail olmak kastýyla Avrupalýlardan çeþitli savaþ taktikleri de almýþtýr. Mesela Bohemya'da (bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarýnýn civarý) arasý faaliyette bulunan Husçulardan (Hýristiyan reformist Jan Hus taraftarlarý) "Wagenburg" adlý savaþ taktiði de alýnmýþtý. Bu taktikte at arabalarý birbirine dairevi bir surette zincirlenerek süvari taarruzlarýna karþý bir nevi set oluþturulurdu. Osmanlý ise buna top ve tüfek ekleyerek bunu "Tabur Cengi" ne dönüþtürdü. Varna Muharebesi'nde görülüp alýnan bu taktiðin bir de at arabalarýnýn etrafýna hendek kazýlarak yapýlan türü de vardý ki, buna da "Ýstabur" denirdi. Osmanlý'da ateþli silahlar içinde toplar mühim bir yer iþgal ediyordu. Bunlar þahi (büyük), miyane (orta) ve küçük toplar olmak üzere üç ana branþa ayrýlýyordu. Kanon, havan, þayka, balyemez, bacaluþka gibi isimleri haiz bu toplarýn her birinin ebadý, menzili, döküm ve yapým þekli birbirinden farklý idi. Mesela "kolunburna" isimli top, 3 kiloluk gülleler atabilen uzun menzilli bir silahtý. Toplara "darbe vuran" manasýnda "darbzen" denirdi. Bir de bu toplarýn daha küçük versiyondaki çeþitleri vardý. Bunlar da saçma, eynek, prangý, misket ve þakaloz gibi isimler alýrdý. Misalen prangý, tüfek gibi elde tutulabilen ve yaklaþýk 15o gramlýk küçük gülleler atabilen bir top türü idi. Þakaloza ise Osmanlýlar "kancalý tüfek" derlerdi; Macarlardan alýnma bu top da 12 ile 37 gr. arasýnda aðýrlýða sahip kurþunlar atardý. (Tafsilat için bkz. Ateþli Silahlar Tarihi- Kenneth Chase) Osmanlý'da tüfek kullanýmý da ayrý bir ihtisas sahasýný oluþturacak bir yapýya sahiptir. Tüfek ismi ilk defa Divan-ý Lügat-it Türk'de "tüvek" olarak geçer. Konstantinopolis'in fethi esnasýnda kullanýlan "arkebüz" tipi tüfekler olduðu gibi, top olarak da vidalý, iki parça toplar vardý. Osmanlý'nýn bilhassa Mýsýr Seferi ile (Yavuz Sultan Selim devri) Memluklar'a galebe çalmasýnýn sebeplerinden biri de iþte bu tür top yapýmýna ehemmiyet verilerek, sadece büyük aðýr toplarýn deðil, ayný zamanda hareketli hafif toplarýnda Osmanlý ordusunda kullanýlmasý idi. Mýsýr'daki Mukattam Daðý, Memluklarýn sabit toplarýyla çevrelenince, Yavuz'un ordusu bu daðý diðer taraftan dolanarak hafif toplarla Memluk ordusuna ani bir baskýn verme imkânýný elde etti. Petro "strelitz" denen klasik Rus askerini bertaraf edip de, "Noviy Stroy" denilen yeni nizamý kurunca, Osmanlýda da birtakým askeri reform harekâtýna ihtiyaç duyuldu. Bu gaye 1826'da gerçekleþtirilmeye çalýþýldý; ama ruhu anlaþýlamadýðý için bu hareket bir "düþük yapma" þekline bürünmekten kurtulamadý. Ýmam hatip lisesinde öðrenciyken Ulucami civarýnda gezerken, kýþýn tuvalet ihtiyacý veya abdest alacaðýmýz zaman kapalý alan suyu biraz daha ýlýk olur diye Azap Ahmet camiisini tercih ederdik. Ya þimdi? Tuvaletler her kesimin kullandýðý ortak alanlardýr. Sadece cami cemaati deðil o bölgeye yolu düþen herkesin uðrak yeridir. Ayný zamanda þehirlerin, köylerin simgesidir. Olumlu ve olumsuz reklam vesilesidir. Bunu þöyle bir örnekle açýklayalým. Ankara'dan Karadeniz'e geziye giden kafile saat kulesi dibinde bir saat mola verdi. Namaz kýlacak veya ihtiyaç giderecek vatandaþlar minareyi görmesiyle beraber Ulucami'ye yönelecektir. Bahçeye gelip tuvaleti görünce, þöyle bir alýcý gözüyle bakacak ve kendi kendine: * Fiziksel görüntü - HARÝKA * Özürlü-yaþlý ulaþýmý - HARÝKA * Tuvalet kabinleri temiz - HARÝKA * Sürekli sýcak su sistemi - HARÝKA * Bayanlar için güvenlik - HARÝKA * El kurulama sistemi- HARÝKA * Ücret yok, beleþ - HARÝKA diyecektir Sonra kafile buradan kalkýp baþka bir þehre hareket etti. O þehirde de yine mola verdiler. Ýhtiyaç gidermek için tuvaletlere gittiler. O da ne, önceden bahsettiðimiz þekilde tuvaletler kýrýk dökük, temizlik sýfýr üstüne sýfýr O anda ilk akla gelen ne olacak? ELBETTE ÇORUM OLA- CAK Her otobüse binince 'bir Çorum'a bak birde bu þehre bak. Adamlarýn temizlik anlayýþý ne kadar farklý' diye ilimizin reklamýný yapacaktýr. Diðer taraftan tuvaletle ilgili bir konu açýldýðýnda mutlaka Çorum'dan bir cümle ile bahsedecektir. Ýþte size en beleþ yoldan en kolay memleket reklamý. Bu tür yerlerden her kesimin istifade etmesiyle beraber, özellikle beli bükülmüþ yaþlýlarý, hayatýn zorluklarýný üzerinde taþýyan özürlüleri - engellileri rahatlatacak hizmetlerdir. Bir yaþlýyý, bir engelliyi mutlu etmek, yaþam þartlarýný kolaylaþtýrmak bazen BÝR ÞEHRÝ MUTLU ETMEYE BE- DELDÝR. Unutmayalým ki onlarýn samimi dualarý daha çok kabule þayandýr. Bu baðlamda; Ankara Hacý Bayram Cami tuvaletlerinin yansýmasý olarak Ulucami ve Hýdýrlýk Camilerine modern abdesthane kazandýran belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ BEYE ve emeði geçenlere kalbi teþekkürler ediyorum. Benim þahsi görüþüm kim olursa olsun, bir alanda olumsuzluk gördüðümüzde nasýl eleþtiriyorsak GÜZEL- LÝK GÖRDÜÐÜMÜZDE AYNI ÖLÇÜDE ÖVEBÝLMELÝYÝZ. Bunu becerebilirsek ümit ederim ki yeni yeni güzellikler doðacaktýr. Zira en ucuz hediye aferindir ama bazen aðýrlýðýna paha biçilemez. Diðer taraftan ilçelerimizde ve özellikle Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan OSMANCIK ilçemizde ayný modernlikte tuvaletler görmek istiyoruz. Ümit ederim çiçeði burnundaki Hamza KARATAÞ baþkanýmýz bu konuya bir el atarda, bizde bir gün teþekkür yazýsý yazarýz inþallah. * NE OLUR BU ÖNERÝYÝ BÝR DÜÞÜNELÝM: 'Sorun gören, çözüm önerisi sunmak zorundadýr' sýrrýnca depremlerde en büyük problemlerin baþýnda tuvalet - banyo ihtiyacý gelmektedir. Ýnsanlar evini barkýný terk etmek istemez. En yakýn boþ alana yataðý yorganý atar. Binalara da korkudan giremez. (Marmara depreminde yaþandý) Tuvalet - banyo ihtiyacý had safhaya ulaþýr. Kuyruklar uzar. Kavgalar çýkar. Aðaç diplerine ihtiyaç giderenlere þahit olursunuz. Dahasý banyo ihtiyacý olduðu halde imkân bulup ta yapamayanlarý duyarsýnýz Benimde görev aldýðým, KARGI - SARAYCIK köyünde 2005 'te çýkan yangýn sonrasý geçici banyolar gün gecikince vatandaþ: 'YAZ GÜNÜ - KOKUYO- RUZ DÝYE' tepki göstermiþti. Siz banyo ihtiyacýndan dolayý Cuma namazýna gidemeyen bir Müslümanýn çekeceði ýstýrabý hissedebilir misiniz? Buna suni çözüm olarak en uygun alan parklardýr. Çünkü parklar ortak kullaným alanýdýr ve muhtemel ki depremlerde en az zarar görür. Ayrýca normal zamanlarda rutin ihtiyacý görür Parklarýn altýna yapýlacak güvenli tuvaletler - banyo olarak kullanýlabilecek kabinler ve içinde el feneri, kazma kürek, keser, pense, keski, su, apartman bilgi formlarý, yaralý teslim formlarý vb malzemelerin bulunacaðý mini depolar olabilir. Bize düþen görev kafa yormak ve fikirlerimizi etkili - yetkililere arz eylemek Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: NÝSAN 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir Hayatýn Ýçinden 3 Bir evin inþasýn da, Eþyalarýn temininde, Eve lazým olacak olan neler varsa o temin eder. Helal yolla kazandýklarýný evin fertlerine harcar. Çocuklarýnýn geleceði için ne gerekirse yapar. Onlarý meslek sahibi yapmak için, eðitimlerini tamamlamalarý için her fedakarlýktan kaçýnmazlar.. O babadýr Sert gibi görünür ama ailenin ana direðidir. Çocuklarýnda gelen her menfi þeyler onu rencide eder. Çocuklarýnýn baþarýlarý babayý mesut ve bahtiyar kýlar. Bir dedeler vardýr. Bir de anne ve babaanneler Onlar bir hanenin bereket direkleridirler.. Hayatýn son zamanlarý onlarý nazikleþtirmiþtir. Hassaslaþýrlar. Bir çocuk hükmüne geçerler Hayatýn birikimleri onlarýn benli bükmüþtür. Ýþte hayatýn için de hep bunlarý yaþarýz. Hangi ülkede, Hangi kýtada olursanýz olunuz Hayatýn bu hallerine her insan muhataptýr. Bu hayatlarý iman güzelleþtirir. Küfür bu halleri insanýn hayatýndan zehirden beter hale getirir. Hayat böylece devam eder. (Son) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,31 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI DEVA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. - CUMA PAZARI KARÞISI CUMARTESÝ HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI- ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) PAZAR OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Defterdarlýk fidan dikti Çorum Ýl Defterdarlýðý, 25. Vergi Haftasý etkinlikle çerçevesinde fidan dikimi gerçekleþtirdi. Maliye Hatýra Ormaný nda düzenlenen etkinliðe Defterdar Vekili Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Muhasebe Müdürü Hacer Solak, Vergi Dairesi Müdür Yardýmcýsý Saime Þaþmaz ve Defterdarlýk personeli katýldý. Personel, fidan dikimi sýrasýnda keneye karþý da önlem aldý. Çorum Ýl Defterdarlýðý, 25. Vergi Haftasý etkinlikle çerçevesinde fidan dikimi gerçekleþtirdi. Personel, fidan dikimi sýrasýnda keneye karþý da önlem aldý. Milyonlarýn gözü bu yasada Milyonlarýn gözü torba yasa tasarýsýnda. Sosyal güvenlikle ilgili torba yasa tasarýsý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildi, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba yasa tasarýsýnýn Meclis tatile girmeden yasalaþtýrýlmasý hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre; sosyal güvenlikle ilgili pakette, 3 çocuk teþviði, kadýn istihdamýnýn desteklenmesi, Bað-Kur borçlarýna iliþkin düzenlemeler ile taþeron iþçilere saðlanacak yeni güvenceler yer alacak. Paket ile taþeron iþçi tanýmý yeniden yapýlacak. Genel Saðlýk Sigortasý borçlarýna yönelik düzenleme ile kamu çalýþanlarýyla ilgili 9 düzenlemenin tasarýda yer almasý bekleniyor.(haber Merkezi) Hangisi Babasý sahnelendi Çorum un Sungurlu ilçesi Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Hangisi Babasý adlý tiyatro gösterisi büyük beðeni topladý. Özel Ýdare Konferans Salonu nda düzenlenen tiyatro gösterisini Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ izledi. 2 perde halinde gösterilen komedi tarzý tiyatro gösterisinin yönetmenliðini Hakan Topallý yaparken, oyuncularýn sergilediði performans izleyiciler tarafýndan uzun süre alkýþlandý.(ýha) Sungurlu HEM Hangisi Babasý adlý tiyatro gösterisini sahneledi. Oyuncularýn sergilediði performans izleyiciler tarafýndan uzun süre alkýþlandý. Otomobil kamyonla çarpýþtý Sungurlu ilçesinde otomobille kamyonun çarpýþmasý sonucu, 3 kiþi yaralandý. Sadýk Arslan (64) yönetimindeki 06 ZJ 877 plakalý otomobil, Hacettepe Mahallesi'nde Recep Mumcu'nun (47) kullandýðý 19 TV 854 plakalý kamyonla çarpýþtý. Kazada, otomobilde bulunan Penpe (69), Serpil (52) ve Ýsmail Arslan (45) yaralandý. Yaralýlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. (AA) Rengârenk kutlama TEGV Çorum Öðrenim Birimi 23 Nisan etkinliði düzenledi. Dönem sonuna hýzla yaklaþan TEGV Çorum Öðrenim Birimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný da çocuklarý ile birlikte kutladý. Etkinliklerin yoðunluðu ve havanýn sýcaklýðý ile bunalan çocuklara birim bahçesinde etkinlik düzenleyen Öðrenim Birimi çocuklarýna ikramlarda bulunan Turkuaz Yemek ve pepsi-kola da onlarýn neþesine ortak oldu. Birim Sorumlusu Serpil Çetin, etkinlik kapsamýnda daðýttýklarý balonlarla TEGV Çorum Öðrenim Birimi hakkýnda bilgi sahibi olmayan vatandaþlara ve çocuklara ulaþabildiklerini söyledi. Çetin, Albayrak Caddesi ve Pir Baba Çamlýðý civarýnda palyaçolarý ile birlikte çocuklara kýrmýzý balonlar daðýtan Eðitim Gönüllüleri, çocuklarýn gününde onlarý mutlu etmeyi baþardý. Çorum un iþadamlarýndan olan Ýbrahim Çetintürk ün yaptýðý baðýþ kapsamýnda gerçekleþtirilen bu etkinlik eðlenceli bir þekilde düzenlenmiþ oldu. Gönüllü ordusuyla birlikte daha yeni etkinlik ve projelere imza atmaya hazýrlanan Çorum Öðrenim Birimi hýz kesmeden dönem çalýþmalarýna devam etmektedir. diye konuþtu. Öðrenim Birimi çocuklarýna ikramlarda bulunuldu. Turkuaz Yemek ve pepsi-kola da onlarýn neþesine ortak oldu. Etkinlik kapsamýnda cadde üzerinde balon daðýtýldý. Alçý torbalarý üstüne devrildi 2 perde halinde gösterilen komedi oyununa yoðnu katýlým oldu. Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi nde bir iþyerinde gencin üstüne alçý torbalarý düþtü. Malzeme almak için gittiði iþyerinin deposunda S.K. isimli gencin üstüne alçý torbalarý devrildi. Yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. Ev sahibi-kiracý kavgasý Alaca da ev sahibi-kiracý arasýnda kavga çýktý. Denizhan Mahallesi Zübeyde Haným Caddesi nde kiracý P.Ö. ile ev sahibi S.A. isimli kadýn arasýnda evden çýkma meselesi yüzünden kavga çýktý. Kavgada taraflar birbirlerini dövdü. Çorum Öðrenim Birimi hýz kesmeden dönem çalýþmalarýna devam ediyor.

15 Kýlýç ýn açýklamalarý hukuki deðil siyasi CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Anayasa Mahkemesiyarak "Ya emekli olur tonin 52. kuruluþ yýl dönümü runlarýna bakar ya da çok dolayýsýyla Yüce Divan saistiyorsa cübbesini çýkarlonunda düzenlenen törende týr, siyasete girer. 30 Mart konuþan Anayasa Mahkeseçim sonuçlarýný çok iyi mesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn inceleyip deðerlendirdiðisözlerini deðerlendiren AK ni düþünüyorum. MuhaleParti Çorum Milletvekili ve fetin tepkilerinden medet TBMM Ýdare Amiri Salim umarak, arkasýna alýp yeuslu, Kýlýç ýn açýklamalarýný dekleyeceðini düþünerek çok yadýrgadýðýný söyledi. bir Cumhurbaþkanlýðý hayali varsa bunun yolu yoruslu, "Sayýn Kýlýç eski damý demokratik deðerlesiyasi geleneklerini devam ri, nezaketi, seçilmiþleri ettirmek isteyen bir görüntü hiçe saymak deðildir. Tam vermiþtir ve kendisini tanýtersine demokrasinin kuyan birisi olarak fevkalade rallarý içerisinde demoküzüldüm. Eski Türkiye de ratik deðerlere saygý duyargýçlar, bürokratlar emeksalim Uslu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendirdi. yarak yola çýkabilir. Kimlilikleri yaklaþtýðýnda zehir se engel olmaz. Sonuca da razý olur" diye konuþtu. zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç da ayný duruma düþtü. 10. Cumhurbaþkaný Sezer'in Cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn KýKýlýç ýn demokratik deðerler altýnda yaptýðým bir açýklama kimlýç'ýn epey bir katkýsý var. Bunu hemen herkes biliyor. Üstelik kendise altýnda bir þeyler aramasýn sözlerini de deðerlendiren Uslu, þunlarý sini hayrete düþürecek uygulamalarý, icraatlarý olmasýna raðmen sosöyledi; "Kýlýç'ýn yaptýðý açýklama hukuki bir açýklama deðil. Siyasinuçta ayný yoldan gidiyor olmasý da yadýrganacak bir durum. Türkiye dir. Özellikle yüksek bir yargý kurumunun daha birleþtirici sözlerinin Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný, Baþbakaný egemenlik daha kuþatýcý ve özelliklede hukuk içerisinde kalarak yapýlmýþ olmasý haftasý içinde oraya gelmiþken seçilmiþ siyasetçilerin orada paylanbeklenirdi. Ama tamamen siyasi bir söylemle, siyasetçilere karþý bir mayý, azarlanmayý hak etmedikleri halde çalýþýlýyor olmasý da ayrýca pozisyon alarak siyasete istikamet veren sözlerin kabul edilmesi nezaket dýþý bir üsluptur. Bunlar eski Türkiye kalýntýlarý. Herkes söymümkün deðildir. Niyetinin ne olduðunu bilemeyiz. Sonuçta oruca lediði söze söylediði sözün nereye varacaðýna dikkat etmek zorunda. kalkarken namaza dururken niyetlenebilir insanlar. O Allah'la kul arabugün borsanýn düþmüþ olmasý dövizin fýrlamýþ olmasýna sebep olsýndadýr ama demokrasilerde insanlar beyanlarýyla deðerlendirilirler. mak için insanýn eski Türkiye'de olup bitenden ders almamýþ olmasý Hatta güzel bir söz vardýr "Uslub-u beyan ayniyla insandýr." diye. gerekiyor. Bu açýdan da fevkalade üzücü. Yeni Türkiye Milli EgemenHangi üslupta ve beyanda bulunmuþ ise o kendisinin kiþiliðini benliliðin üzerindeki vesayetlerin kaldýrýlmasýndan, hak ve özgürlüklerin ðini yansýtýr. Þu anda Kýlýç, geçmiþte eleþtirilen bir kýsým politize oletkin kullanýmýnda, halkýn gücünün ve rolünün öne çýkartýlmasýnda muþ, militan yargýçlarýn durumuna düþmüþtür. Siyaseti küçümseyen, çok önemli mesafeler kat etmiþtir. Bunlarý yok sayarak eski Türkiaþaðýlayan, siyasetçiye rota çizmeye, yol haritasý vermeye çalýþan ye'nin geleneklerini sürdürmek suretiyle siyasete rota çizmeye, biçimyaptýklarýnýn insan haklarý boyutunu görmezden gelerek, seçilmiþ silendirmeye, þekillendirmeye, istikametini çizmeye çalýþmak siyaseti yasetçileri küçük düþüren bir yaklaþým. Hatta Baþöðretmen edasýyla küçüksemek, aþaðýlamak halkýn iradesini aþaðýlamaktan baþka bir anonlarýn azarlanarak, paylanarak gönderilmesi hiç de þýk Yeni Türkilam ifade etmez. Yargý bürokrasisinin siyaseti ve milli iradeyi hiçe saye'ye yaraþan bir durum deðildir. 30 Mart seçim sonuçlarýnda halkýn yan yaklaþýmýnýn hiçbir þekilde kabul etmemiz mümkün deðildir" deverdiði mesajý doðru okuyamayan kafa halkýn bir kez daha gerisine di. düþmüþtür. Uslu, Kýlýç'ýn emekli olmasýna az bir süre kaldýðýný da vurgula(haber Merkezi) Belediyelerimizle Yürüyoruz 2014 yýlý Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý kapsamýnda 81 ilimizde, her ayýn son Pazar günü Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, Halk Saðlýðý Müdürlükleri koordinasyonunda Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý kapsamýnda yürüyüþler düzenleyecek. Yürüyüþler 8 ilde de düzenli olarak gerçekleþtirilecek. Her ayýn son Pazar günü düzenlenecek Belediyelerimizle Yürüyoruz adlý etkinlik Çorum da da yapýlacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Halk Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Belediye personeli ile ailelerinin de katýlacaðý yürüyüþ, yarýn saat de Yunus Emre Parký nda baþlayacak. Ayrýca, Saðlýk Bakaný ve Saðlýk Ba- kanlýðý üst düzey bürokratlarý 8 ilde belediyelerle saðlýklý yaþam yürüyüþüne katýlarak, sonrasýnda Saðlýklý Kentler Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantýsý düzenleyecekler. Bilgilendirme toplantýlarý Ýstanbul, Trabzon, Antalya, Bursa, Erzurum, Ordu, Malatya ve Samsun da gerçekleþtirilecek. Antalya da düzenlenecek toplantýya Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas katýlacak. Ýnternetteki her bilgiye güvenmeyin Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü ve SÝBER Suçlar Birimi, Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Hayatýnýz Ýnternet Olmasýn konulu konferans verdi. Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü nde Komiser Yardýmcýsý olan Yasin Altýnok, konferans öncesinde Emniyet Teþkilatý ve kuruluþu hakkýnda bilgiler verdi. Bilgilendirmelerin ardýndan emniyet teþkilatý ile ilgili hazýrlanmýþ olan slayt okul öðrencilerine izletildi. Altýnok, özellikle ileride polis olmak isteyen öðrencilere yönelik olarak polislik mesleði ve polislik mesleðine kabul þartlarý ve adaylarda aranýlan olmasý gereken nitelikler hakkýnda da detaylý bilgiler verdikten sonra öðrencilerin gidebileceði Polis Meslek Yüksekokullarý, Polis Meslek Eðitim Merkezleri ve Polis Akademisi hakkýnda da bilgiler verdi. Altýnok un ardýndan söz alan Bilal Bora ise Siber Suçlar ýn kuruluþu ve neden kurulduðu hakkýnda açýklamalarda bulunduktan sonra internetin güvenli kullanýlmasý ve sosyal aðlar hakkýnda da bilgiler verdi. Bora, internetteki her bilgiye güvenilmemesi gerektiðini, paylaþýmlara dikkat edilmesini, sanal alemde paylaþýlan özel bilgilerin her yerde kullanýlabileceðini ifade ettikten sonra özellikle kiþisel bilgilerin paylaþýlmamasý gerektiði hususunda öðrencileri uyardý. Ýnternet ile ilgili herhangi bir sýkýntý yaþadýklarý zaman özellikle ailelerinden ve öðretmenlerinden yardým isteyebileceklerini ifade eden Bora, internet üzerinde biri tarafýndan rahatsýz edildiði takdirde www. ihbar.web.org.tr adresine bildirebileceklerini, internet üzerinden herhangi bir taciz ve tehdit söz ko- 15 Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Tahsin Þahin e kutlama ziyareti Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na seçilen Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Þahin'i dün de ÇESOB Denetim Kurulu Baþkaný Bilal Çetin, Tanrývermiþ Köyü Muhtarý Bahri Yaþar, eski þoför ve nakliyeci esnafýndan Veli Yalçýnkaya, Yalçýnkaya Market Sahibi Ali Rýza Yalçýnkaya ve Ali Gökþen ziyaret etti. Ziyarette eski þoför ve nakliyeci esnafýndan Veli Yalçýnkaya, Tahsin Þahin'in seçilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yýllardýr mesleðin içerisinde olan Tahsin Þahin'in þoför odasý ve þoför camiasýnýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ve bu iþlerin üstesinden geleceðine inandýðýný söyledi. ÇESOB Denetim Kurulu Baþkaný Bilal Çetin baþta olmak üzere diðer misafirler de Þahin'e görevinde üstün baþarýlar dilediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Tahsin Þahin ise görevi süresince kendisine güvenen kimseyi mahcup etmeyeceðini kaydetti. (Haber Merkezi) Deðirmenci den aþý çaðrýsý Bütün çocuklar doðar doðmaz takvime uygun bir þekilde aþýlanmaya Türkiye nin de aralarýnda yer albaþlanmalýdýr. Bunun dýþýnda sadece dýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölçocuklar deðil baðýþýk olmayan tüm gesi tarafýndan organize edilen Avruyetiþkinler yaþlarýna uygun olarak tepa Aþý Haftasý etkinliklerinin 9. su 22tanoz, difteri, kýzamýk, kýzamýkçýk, 26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtikabakulak, grip, pnömokok hastalýkriliyor. Aþý Haftasý etkinlikleri ile saðlarýna karþý aþýlanmalýdýr. Hastalýklar lýk personelinin duyarlýlýðýnýn ve topaçýsýndan riskli ülkelere seyahat edelumun farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý yolu cekler ise bölgenin özelliðine göre geile, 5 yaþ altý eksik aþýlý ve aþýsýz çorekli aþýlarý yaptýrmalýdýrlar. Uygulacuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý, eriþnan aþýlar kiþilere özel olan aþý kartýna kinlerde de aþýlanma talebinin arttýrýlkaydedilmeli, bu aþý kartý ise mutlaka masý, toplumun dikkatinin çekilmesi, saklanmalýdýr. gelinen baþarýlý düzeyinin devam ettih. Engin Deðirmenci rebilmesi hedefleniyor. Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takkonuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan viminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanahalk Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci, mamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yaaþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her pýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geççocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký oldumiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam ðunu söyledi. edilir, eksik aþýlý çocuk saptandýðýnda yaþýna uygun Deðirmenci, Aþý, insanlarý hastalýklardan ve olarak aþýlarý tamamlanýr. onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam Ailelerden beklentilerimiz; çocuklarýmýzýn aþýve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Boðmaca, Diftelanmasýný saðlayalým. Aþýlanma þansýný kaçýranlar ri, Tetanoz, Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak, Tüvarsa aþýlanmalarý için Saðlýk Kuruluþuna götüreberküloz, Poliomyelit, Hepatit-B, Hemofilus influlim. Saðlýklý bir toplumun gereði için aþýlama hizenza tip b'ye baðlý hastalýklar ile streptokokus pnömetinin vazgeçilemez olduðu bilincini tüm kesimlemoniya'ya baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarýn re ulaþtýralým. Aþýyla önlenebilir hastalýklarýn sebep ve bu hastalýklardan kaynaklanan bebek ve çocuk olduðu sakatlýk ve ölümlerden çocuklarýmýzý koruölümlerinin ve sakatlýklarýn engellenmesi hedeflenyalým. Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe doðru çomektedir. Aþý uygulamalarý Aile Hekimliklerimizde cuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atalým. ücretsiz olarak uygulanmaktadýr. Bayramý neþeyle kutladýlar Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü ve SÝBER Suçlar Birimi, Hayatýnýz Ýnternet Olmasýn konulu konferans verdi. Bilgilendirmelerin ardýndan emniyet teþkilatý ile ilgili hazýrlanmýþ olan slayt okul öðrencilerine izletildi. nusu ise Savcýlýk ve Emniyet e baþvurulmasý gerektiðini söyledi. Ýnternet üzerinden yapýlan paylaþýmlarýn ne kadar hýzlý bir þekilde yayýldýðýný ve bunun neticesinde yaþanabilecek sýkýntýlara dikkat çekmek amacýyla hazýrlanan slaytlar da izletildikten sonra Emniyet Teþkilatý tarafýndan gönderilen hediyeler öðrencilere daðýtýldý. Okul Müdür Yardýmcýsý Nuray Ertaþ, semineri veren ve düzenleyen Emniyet Teþkilatý mensuplarýna teþekkür etti. (Haber Merkezi) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý Bekir Aksoy Ýlkokulu nda büyük bir coþku ve heyecanla kutlandý. Okul bahçesinde yapýlan kutlamalarda öðrenciler doyasýya eðlendi. Þiirler okuyan, þarkýlar söyleyen ve folklor gösterileri yapan öðrenciler, düzenlenen balon patlatma, ip atlama, yumurta ve simit yeme, bayrak ve halat çekme yarýþmalarýyla da hem mücadele ettiler hem eðlendiler. Kutlama programýnýn sonunda günün anlamý ve önemi ile ilgili düzenlenen resim ve þiir yarýþmalarýnda dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi. 23 Nisan Bekir Aksoy Ýlkokulu nda büyük bir coþku ve heyecanla kutlandý. Okul bahçesinde yapýlan kutlamalarda öðrenciler doyasýya eðlendi.

16 16 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Çorum kürsüye çýkamadý! Altý ilin mücadele ettiði Atletizmi Geliþtirme Projesi 3. Bölge yarýþmalarýnda Çorumlu sporcular Türkiye finallerine gidecek dereceleri elde edemediler. Dört kategoride bir tek 1500 metre küçük erkeklerde Ahmet Caner Baþ dördüncü olarak madalya kazanýrken takým sýralamasýnda Çorum dereceye giremedi. Atletizmi Geliþtirme Projesi 6. Bölge Kros Yarýþmalarý dün Bozboða Köyü koþu parkurunda yapýldý. Çorum ile birlikte altý ilden sporcularýn katýldýðý yarýþmalarda Çorumlu sporcular kürsüye bir tek 1500 metre küçük erkeklerde dördüncü olan Ahmet Caner Baþ kazandý. Altý ilden sporcularýn mücadele ettiði yarýþmalarda Çorumlu sporcular dört kategoride de kürsüye çýkamazken tek madalyayý küçük erkeklerde kazandý. Yarýþmalar sonunda takým sýralamasýnda ilk üç sýrayý alan il- lere kupa kategorilerinde ilk dört sýrayý alan atletlere ise madalya verildi. Statü gereði ilk üç sýrayý alan iller ve ferdi ilk üç sýrayý alan sporcular Adana da yapýlacak Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak Metre Yýldýz Erkekler: 1. Cumhur Demir (Ordu), 2. Oðuzhan Yürümez (Yozgat), 3. Furkan Arslan (Yozgat), 4. Semih Bulut (Yozgat). Bu kategoride Çorum adýna en iyi dereceyi 10. olan Fatih Mehmet Top kazandý. Diðer sporculardan Sinan Taþdelen on al- týncý, Yunus Emre Uçar on sekizinci Fatih Ölmez ise 21. sýrada yarýþmayý tamamladý. Yýldýz erkekler kategorisinde Yozgat 9 puanla birinciliði alýrken Ordu 14 puanla ikinci Tokat 31 puanla üçüncü olurken Çorum 44 puanla dördüncü olarak tek kupayý almayý baþardý Metre Yýldýz Kýzlar: 1. Þeyma Karaca (Yozgat), 2. Zeynep Çetin (Yozgat), 3. Rümeysa Yýlmaz (Yozgat), 4, Eylem Akmaz (Ordu). Çorum dan en iyi dereceyi sekizinci olan Ebru Biçici, Rumeysa Pelin Özbulut onbirinci, Emine Hatun Yaman ise yirmi dördüncü oldu. Takým sýralamasýnda Yozat 6 puanla birinciliði alýrken Ordu 17 puanla ikinciliði Tokat 33 puanla üçüncü Sinop 46 puanla dördüncü oldu Metre Küçük Kýzlar: 1. Sevgi Kork- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 28 NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu) Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada no, 254 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,80 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2014 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerin ihtiyacý olan 28 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Saðlýk Ýl Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: NÝSAN Orman Ýþletme Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký 2+2 li 2 adet WClavabo binasý ve foseptik yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Binasý 4. kat Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Emniyet Müdürlüðü ana hizmet binasý iletiþim altyapýsý için omurga swich (anahtarlama cihazý) ve kablolama malzemesi alýmý iþi. Yer: Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü, Satýnalma Büro Amirliði Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 69 AP 069 plakalý, 2011 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Sima Otomotiv Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: MAYIS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 35 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 299 plakalý, 2009 model Citroen marka aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Ýncesu Kanyonu kaya bariyeri inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 05 FM 472 plakalý, 1997 model Mercedes marka, gri renkli, beyaz kasalý, mavi tentelli kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Caddesi Kültür Otoparký Çorum Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 4. Km Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Kuzey maz (Tokat), 2. Nazmiye Erkoç (Yozgat), 3. Pelinsu Þahin (Tokat), 4. Elif Erkoç (Yozgat). Bu kategoride en iyi dereceyi 14. olan Sedef Köse aldý. Diðer Çorumlu sporculardan Özgecan Uçar on ye- dinci, Medine Dutakkaya ise yirmi birinci olarak yarýþý tamamladý. bu kategoride takým sýralamasýnda Tokat 10 puanla birinciliði kazanýrken Yozgat 14 puanla ikinci Ordu 27 puanla üçüncü Kastamonu ise 37 puanla dördüncü oldu. Çorum 50 puanla beþinci sýrada tamamladý Metre Küçük Erkekler: 1. Serkan Uzun (Kastamonu), 2. Berat Bulut (Yozgat), 3. Ece Akça (Sinop), 4. Ahmet Caner Baþ (Çorum). Diðer Çorumlu sporculardan Yusuf Kaan Demir yirminci, Osman Özen yirmi birinci Semih Kaygusuz ise 25. oldu. T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/281 TLMT. Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapýsý (Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýhale Salonu Saat: Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24/04/2014 l. Ýhale Tarihi : 24/06/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 10/07/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e kargýlýk gelmektedir. No 1 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV ,00 27 HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 18 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Resmi ilanlar: 1 %18 Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 19UA683 Plakalý, 2008 Model, FORD Marka, Ranger4 x 4 Thunder tipinde, Gri renkte çift kabinli kamyonet. Ön cam çatlak, lastikleri yeni, kapýlar, koltuklar, ön konsol ile motor aksanýmduki muhtelif parçlarý sökülmüþ gayri faal (çalýþamaz) durumda, kaportasýnda hasar olmayan araç. (Basýn: 430)

17 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Yaklaþýk elli ülkenin çocuklarýnýn katýlýmýyla düzenlenen 23 Nisan Bayramý etkinliklerinin en akýlda kalan bölümü, çocuklarýn büyüklerin koltuðuna oturmasý ve açýklamalar yapmalarýdýr. Bu yýl ise yani 23 Nisan 2014 tarihinin en akýlda kalan konusu ise; Sayýn Baþbakan'ýn 23 Nisan günü 24 Nisan'a yönelik açýklamasý olmuþtur, denilebilir. Öyleki 99 yýldan beri hep ötelenen, görülmek istenmeyen, sadece savunmayý yöntem kabul edinen, yeni yaklaþýmlar üretilemeyen hayati bir konuda, Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasýyla anlamlý ve derinliði olan bir yaklaþým dünya gündemine sunuldu. Kuþkusuz bu açýklama, Türkiye'nin daha önce olmayan, düþünül(e)meyen 1915 üzerine yönelik yeni oluþturulan politikasýnýn bir ürünüydü. Açýklama strateji yüklüydü ve içerikse tesadüfen oluþmamýþtý. Sayýn Baþbakan açýklamasýnda: "... Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son yýllarýnýn hangi din ve etnik kökenden olursa olsun,... milyonlarca Osmanlý vatandaþý için acýlarla dolu zor bir dönem olduðu yadsýnamaz. Adil bir insani ve vicdani duruþ, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaþanmýþ tüm acýlarý anlamayý gerekli kýlar. Osmanlý Ýmparatorluðu vatandaþý herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaþadýklarý acýlarýn hatýralarýný anmalarýný anlamak ve paylaþmak bir insanlýk vazifesidir olaylarýna iliþkin farklý görüþ ve düþüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoðulcu bir bakýþ açýsýnýn, demokrasi kültürünün ve çaðdaþlýðýn gereðidir...tarihi meseleleri hukuki boyutlarýyla birlikte daha iyi anlamamýz, kýrgýnlýklarý yeniden dostluklara dönüþtürmemiz mümkün olacaksa, farklý söylemlerin empati ve hoþgörüyle karþýlanmasý ve bütün taraflardan benzer bir anlayýþýn beklenmesi tabiidir....birinci Dünya Savaþý esnasýnda yaþanan hadiseler, hepimizin ortak acýsýdýr. Bu acýlý tarihe adil hafýza perspektifinden bakýlmasý, insani ve ilmi bir sorumluluktur. Her din ve milletten milyonlarca insanýn hayatýný kaybettiði I. Dünya Savaþý esnasýnda, tehcir gibi gayr-ý insani sonuçlar doðuran hadiselerin yaþanmýþ olmasý, Türkler ile Ermeniler arasýnda duygudaþlýk kurulmasýna ve karþýlýklý insani tutum ve davranýþlar sergilenmesine engel olmamalýdýr. Bugünün dünyasýnda tarihten husumet çýkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadýðý gibi ortak geleceðimizin inþasý bakýmýndan hiçbir þekilde yararlý da deðildir. Zamanýn ruhu, anlaþmazlýklara raðmen konuþabilmeyi; karþýdakini dinleyerek anlamaya çalýþmayý; uzlaþý yollarý arayýþlarýný deðerlendirmeyi; nefreti ayýplayýp saygý ve hoþgörüyü yüceltmeyi gerektirmektedir. Bu anlayýþla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarýnýn bilimsel bir þekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulmasý çaðrýsýnda bulunduk. Bu çaðrý geçerliliðini korumaktadýr. Türk, Ermeni ve uluslararasý tarihçilerin yapacaðý çalýþma, 1915 olaylarýnýn aydýnlatýlmasýnda ve tarihin doðru anlaþýlmasýnda önemli bir rol oynayacaktýr.", diyerek dönemin koþullarýna dikkat çekerek, yapýlacak deðerlendirmede bilimsel metodolojiyi adres gösteriyor. Sayýn Baþbakan açýklamasýný; "Bu çerçevede arþivlerimizi bütün araþtýrmacýlarýn kullanýmýna açtýk. Bugün arþivlerimizde bulunan yüzbinlerce belge, bütün tarihçilerin hizmetine sunulmaktadýr. Türkiye, geleceðe güvenle bakan bir ülke olarak tarihin de doðru anlaþýlmasý için ilmi ve kapsamlý çalýþmalarý her zaman desteklemiþtir. Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun yüzlerce yýl bir arada yaþamýþ, sanattan diplomasiye, devlet idaresinden ticarete kadar her alanda ortak deðerler üretmiþ Anadolu insanlarý, yeni bir gelecek inþa edebilecek imkân ve kabiliyetlere bugün de sahiptir. Kadim ve eþsiz bir coðrafyanýn benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarýnýn, geçmiþlerini olgunlukla konuþabileceklerine, kayýplarýný kendilerine yakýþýr yöntemlerle ve birlikte anacaklarýna dair umut ve inançla, 20. yüzyýlýn baþýndaki koþullarda hayatlarýný kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarýný diliyor, torunlarýna taziyelerimizi iletiyoruz. Ayný dönemde benzer koþullarda yaþamýný yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlý vatandaþlarýný da rahmetle ve saygýyla anýyoruz.", diyerek tarih birliðinden, diyalogdan, barýþ ve anlayýþýn geliþtirilmesine yönelik önemli mesajlarla tamamlýyor. Ne kadar Adil Bir Hafýza: Onlarca yýldan beri her 24 Nisanda bir kabus gibi üzerimize gelen ve bir dönemin muhasebesini Türkiye Cumhuriyeti'nden sorma yarýþýna giren, ancak 24 Nisaný ve koþullarýný rasyonel, adil insani ve vicdani bir duruþla deðerlendirmekten uzak, bilinen matematik ve bilimsel metotlarla incelemeyi kabul etmeyen bir garip dünyaya karþý tek baþýmýza durmaya çalýþtýk durduk... Öyleki Sayýn Baþbakan'ýn yaptýðý tarihi açýklamada Türkiye; taraflarýn (yada kendini taraf görenlerin) 1915 olaylarýný ele alýrken sadece adil insani ve adil vicdani bir duruþla ele almasýný talep etmiyor, ayný zamanda "adil hafýza" telkiniyle de mevcut ezberlerin bir bakýma resetlenmesini(silinmesini) istiyor Konu aslýnda bu kadar basittir, bilimi ve bilimsel metotlarý yok sayarak yapýlacak deðerlendirmeler hissidir, subjektiftir, kasýtlýdýr, adil insani ve AÞI; insanda hastalýk yapma yeteneðinde olan virüs, bakteri v.b. mikroplarýn hastalýk yapma karakterlerinden arýndýrýlarak ya da bazý mikroplarýn salgýladýðý zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldýrýlarak, geliþtirilen biyolojik maddelerdir, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Aþýlama hizmetleri, bebekleri, çocuklarý ya da eriþkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduðu dönemden önce aþýlayarak, bu hastalýklara yakalanmalarýný önlemek amacý ile yürütülen önemli bir temel saðlýk hizmetidir. Baðýþýklama, aþýyla korunulabilir hastalýklarýn ve ölümlerin önlenmesi açýsýndan en önemli ve etkili toplum saðlýðý müdahaleleri arasýnda yer almaktadýr. Aþýlama hizmetleri ile daha önce büyük salgýnlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalýðý 1977 yýlýndan itibaren tamamen yok edilmiþtir. Hastalýk etkeni yok edildiðinden çiçek aþýsý uygulamalarýna ihtiyaç kalmamýþ ve aþýlama durdurulmuþtur. Yine çok önemli bir çocukluk çaðý bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir yýlýnda olan vaka sayýsý 2009 yýlýnda 1606 vakanýn altýna indirilmiþtir. Ülkemizde son Polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna devam edilmektedir. Polio Eradikasyon Programý çalýþmalarý ile Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi Türkiye'yi 21 Haziran 2002'de "Poliodan Arýndýrýlmýþ Bölge" Sertifikasý ile belgelendirmiþtir. Ülkemizde 2002 yýlýndan bu yana yürütülmekte olan kýzamýk eliminasyon Orhan ÖZÇATALBAÞ 1915 için Adil Duruþ adil vicdani duruþu bir kenara itmektir. Bu ise sadece bilim insanlarýnýn deðil toplumun bütününün vicdanen rahatsýzlýk duymasýna yol açmýþtýr. Geldiðimiz bu noktayý önemli görmek gerekiyor. Burada konuyla ilgili olarak üç yýl kadar önce Fransýz parlamentosu'nda Ermeni kanun tasarýsý görüþülürken "Fransýz Kalmak yada Kalmamak!" baþlýðýyla kaleme aldýðýmýz ( , ve yazýlý ve dijital medyada yayýnlanan bir yazýmýzý da paylaþmak istedim. Yazýmýzda bazý saptamalarýn benzer olmasý bizim için önemli olmuþtur. Söz konusu yazýmýzýn bir bölümünde "Birinci Dünya Savaþý bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, daha çok Osmanlý ve bakiyesinden doðan Türkiye Cumhuriyeti için önemli toprak ve insan kayýplarýyla sonuçlanmýþtýr. Belirtmek gerekir ki, bu süreçte yaþanan 1915 olaylarý üzücüdür, yazýk olmuþtur. Acýyý paylaþmamaksa mümkün deðildir.", ifadesi yer almaktadýr. Yine yazýnýn "Türkiye ne yapmalý?", bölümünü de önemli buluyorum ve bu nedenle aþaðýda dikkatlerinize sunmak istedim. Fransýz Kalmak yada Kalmamak! Fransýz parlamentosu'nda Ermeni tarihi yeniden yazýlýrken tarihimizi karalama oylamasý varmýþ, bana ne? Radyoyu televizyonu, interneti kapatýr, gazete, dergi okumam olur biter! demek isterdim. Ama olmuyor Aslýnda onlarca yýldan beri yani bugüne deðin tam tersini yapýp maç sonucunu bekler gibi, senatolarda, parlementolarda yapýlan oylamalarý takip edip durduk. Bu durumun bir saðlýklýlýk belirtisi olmadýðý açýk Ayný basketbol maçýnda bir sayý önde iken, hakemin de yardýmýyla maçýn son 20 salisesinde serbest atýþ yüzdesi çok yüksek olan rakibe iki sayýlýk serbest atýþ hakký(hediyesi) verilmesi gibi bir þey bu. Bunu kabul etmek zor Dahasý artýk büyük çoðunluðun da kabul edemediði gibi ben de kabul edemiyorum. Yýllardan beri son saniyede inisiyatifi karþý tarafa kaptýrmýþ bir takýmýn eli kolu baðlanmýþ bir taraftarý psikolojisiyle çaresiz bir þekilde tezahürata devam ediyoruz. Ancak yazýkki ritmi yükselmiþ kalp atýþlarýmýzýn sesini kendimizden baþka kimse duymuyor. Bu ruh haliyle kaç kez imza kampanyalarýna katýldýk, baþkanlara, cumhurbaþkanlarýna, dýþiþleri bakanlarýna, Birleþmiþ Milletlere protesto mektuplarý gönderdik, durduk. Hatta bu konuda internetin yaygýn olmadýðý dönemlerde yani 1990'larda yine dönemin Fransýz cumhurbaþkanýna ve diðer ilgililere postayla mesajlar gönderdik. Yine Akdeniz Üniversitesi senatosu üyesi olarak görev yaptýðýmýz dönemlerde de benzer içerikli metinlere imza koyduk. Pekala ne oldu? Ne umduk, ne bulduk? Onlarca yýldan beri milletten yetki alanlar iþin gereðini yerine getirmeye çalýþsalar da, ne yazýk ki sonuç alamadýlar, dolayýsýyla olumlu bir sonuç ve mesafe alamadýk. Aslýnda hep senatolarýnda ve parlementolarýnda Türkiye aleyhine oylama yapanlar, usta bir satranç oyuncusu kararlýlýðýyla "ne yapmak istediklerine çoktan karar vermiþ olarak" hamle yapýyorlardý. Hatta parlementolarýna yasa teklifi verenler ve kararlar çýkaranlar, olmayacaðýný bile bile "çoban matý" yapmayý bile denemiþlerdi. Esas hamleyi ise hamle yapamaz hale getirecekleri bir muhatap bulduklarýnda "þah" ve "mat" demek üzere hep sona býraktýlar. Kim fransýz kaldý, öz-eleþtirisi: Sadece karþý tarafý eleþtirmek yerine doðal olarak öz-eleþtiri de yapmak gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye ne yazýk ki uzun yýllar, 1915 olaylarý konusunu öteledi ve ilgili ilgisiz pek çok ülke bu konuyu kendi gündemlerinin ana konusuymuþ gibi parlementolarýnda tartýþtý, kararlar aldý. Böylece konu genelleþtirildi ve konu sorun haline getirilerek, kartopu gibi büyütüldü. Sonuç olarak aslýnda gerekli giriþimleri doðru araçlarla ve zamanýnda ele alamamamýz nedeniyle konuya "fransýz kaldýk" ve maalesef Türkiye olarak biz de(bunun gibi benzer temel sorunlarý da uzun süre dondurucuya atýp bekleterek), bu sürecin aleyhimize dönmesine yardým ettik. Fransýzlar gibi ne istediklerini bilenler ise; ýsrarla süreci Türkiye aleyhine çevirme gayretlerine devam ettiler. 9. Avrupa Aþý Haftasý, Nisan 2014 "Her Þeyin Baþý Saðlýk, Saðlýðýn Baþý Aþý" programý kapsamýnda gerçekleþtirilen yoðun aþýlama kampanyalarý ve rutin aþýlama oranlarý ile kýzamýk vaka sayýlarýnda çok büyük düþüþler kaydedilmiþtir. Ancak, dünyada kýzamýk virüsü dolaþýmý devam etmektedir yýlýndan itibaren de özellikle de Doðu avrupa'dan baþlayarak Batý Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük kýzamýk salgýnlarý yaþanmýþ ve halen yaþanmaktadýr. Bu nedenle, virüs dolaþýmýnýn devamlýlýðýnda rol oynayabilecek olan aþýsýz veya eksik aþýlý tüm çocuklarýn kýzamýk içeren aþý ile aþýlanmalarý son derece önemlidir. Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir. Bu yýl Nisan 2014 Aþý Haftasý vasýtasýyla ; Aþýlamanýn önemini ve çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný unutmayalým. Aþýlanmamýþ veya eksik aþýlý olan bebek ve çocuklarýmýzý en yakýn Aile Saðlýðý Merkezinde aþýlanmalarýný saðlayalým. Saðlýklý bir toplum için aþýlama hizmetinin vazgeçilmez olduðunu aþý ile önlenebilir hastalýklarýn çocuklarýmýzýn, anne ve babalarýmýzýn korkulu rüyasý olmaktan hep beraber el ele vererek çýkaralým. Sevgili anne ve babalar; Yavrularýnýzý aþý ile koruduðunuz, sevgiyle büyüttüðünüz için TEÞEKKÜR- LER Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýk ve Kontrol Prog- Cilt kanseri oraný 70'li yýllarda olduðundan beþ kat daha arttý. Ýngiltere Kanser Araþtýrma kurumunun verilerine göre her yýl 13 binden fazla kiþi malin melanoma yakalanýyor. Bu oran 1970'lý yýllarýn ortasýnda 1,800 kiþi civarýnda idi. Kurum sayýdaki artýþý kýsmen, Avrupa'daki paket tatillere ilginin 1960'lardan itibaren artmasýna baðlýyor. Solaryuma giren insan sayýsýndaki artýþ da kanser vakalarýndaki artýþýn nedenleri arasýnda sayýlýyor. Malin melanom þu anda en sýk görülen beþinci kanser türü. Her yýl iki binden fazla insan bu nedenle hayatýný kaybediyor. Ýngiltere'de her yýl, her 100 bin kiþiden 17'sine malin melanom teþhisi konuluyor. Bu rakam 1970'lerde sadece üç olarak tespit edilmiþti. Güneþ yanýðýna maruz kalmak da hastalýk riskini artýrýyor. GÖLGE TAVSÝYESÝ Uzmanlara göre, açýk renk tenliler, vücudunda çok sayýda ben ya da çil olanlar, daha önce güneþ yanýðý geçirmiþ olanlar ya da ailesinde malin melanom geçmiþi olanlar risk altýnda. Uzmanlar hastalýktan korunmak için gölgede kalmayý, güneþe çýkýlacaksa da çýplak kalýnmamasýný ve en az 15 faktörlü güneþ kremlerinden kullanýlmasýný öneriyor. Ýngiltere Kanser Araþtýrma Kurumu'nun istatistik bölümü Ve bugün dile getirilen ve gösterilen tepkiler ve daha önemlisi açýklanan yaptýrýmlar konunun dondurucudan çýkarýlmakta olduðunu gösteriyor.. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalara ve tepkilere bakýldýðýnda en etkili karþý önlemlerin tek vücut halinde dile getirildiði görülüyor. Ancak ne yazýk ki, "top rakipte, rakip ise serbest atýþ çizgisinde ve son 20 salise". Ve bu sonucu deðiþtirmeye yetmeyecek kadar kýsa bir süre var. Bu nedenle yapýlacak tezahüratýn etkili olmasý mümkün görünmüyor. Fakat her ne olursa olsun konu bizimdir, bizim tarihimizle ilgilidir ve bunu inisiyatifi ele alarak bilimsel metodolojiyi kullanarak biz çözmek durumudayýz. Birinci Dünya Savaþý ve 1915: Birinci Dünya Savaþý bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, daha çok Osmanlý ve bakiyesinden doðan Türkiye Cumhuriyeti için önemli toprak ve insan kayýplarýyla sonuçlanmýþtýr. Belirtmek gerekir ki, bu süreçte yaþanan 1915 olaylarý üzücüdür, yazýk olmuþtur. Olmasa, en iyisi olurdu, ama ne yazýk ki olmuþtur. Acýyý paylaþmamaksa mümkün deðildir olaylarýný ilk kez 1980'lerde Çukurova Üniversite öðrencisiyken Ord.Prof.Dr. Cemal Kutay'dan, sonra Prof.Dr.Türkkaya Ataöv'den, son olarak ise Prof.Dr. Anýl Çeçen'den dinlemiþtim. Bu önemli isimlerin ortak noktasý, tarihin bilimsel metotlarla ele alýnmasýna olan inançlarýydý, hatýrladýðým bu... Zaten tarihi bilimsel metotla ele almak için olanak varsa ve buna sýrt dönülüyorsa, niyetin samimi olmadýðý açýða çýkar. Tarihi Bilimle Açýklamak: Bilim bilim için yapýldýðý kadar, toplum için de yapýlýr, özellikle bu ve benzer tarihi sorunlarýn çözümlenmesinde bilimden baþka çýkýþ yolu aramak yanlýþtýr. Tarihi bilimsel metotla ele almak için olanak varken, buna sýrt dönülüyorsa, bu aslýnda niyetin samimi olmadýðýnýn kanýtýdýr devrimini yapan bir ulusun temsilcilerinin; gerçeðe, bilime ve hakka prim vermesi beklenirken, gerçeklere bu kadar "fransýz kalmalarý" özel olarak araþtýrmaya deðerdir. Ortaçað dönemi karanlýðýný geçeli çok zaman olmasýna raðmen, hala ortaçað önermeleriyle sonuç almak isteyenler, ne yazýkki bilime de saygý göstermediklerini gözler önüne sergiliyorlar. Bilimsel metodolojiyi kim dýþlýyorsa yanlý (subjektif) olmayý da kabul ediyor, demektir. Yanlý kararlar alanlar ise çýkara dayalý tavýrlarýný açýkça ortaya koyuyorlar, demektir... Bizler ise herþeyin ötesinde bilim insaný duyarlýlýðýyla haksýz ithamlarýn ve kararlarýn karþýsýnda olmak durumundayýz. Olmasak biz de yokuz demektir ki, durum böyleyse baþkalarýnýn bizim yerimizi alma zamaný gelmiþtir, demektir. O halde ya sahneden inmek ya da haksýzlýða karþý koymak gibi bir zorunluluðumuz olmalýdýr. Türkiye ne yapmalý? Türkiye bu alanda "HER ÞEYE RAÐMEN BÝLÝM" yaklaþýmýyla ÇA- LIÞMALI, HAKSIZLIÐA KARÞI MÜCADELE ETMELÝ GERÇEKLE- RÝ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK yönünde Ýngiliz Profesör Bernard Lewis gibi saygýn yabancý tarihçi ve bilim insanlarýndan da yararlanmalýdýr. Bir yabancý futbol teknik direktörüne yýllýk bir kaç milyon avro ödeyebilen bir ülke, önemli fonlar saðlayarak kapýlarýný yabancý tarih bilim insanlarýna da açabilecek güçte ve yetenektedir. Bu kapsamda bugünlerde önemli açýklamalar yapan özel sektör ve TÜSÝAD gibi sivil toplum kuruluþlarý da burada rol alabilir, hatta almalýdýr. Bu kapsamda kamu ve özel sektör kuruluþlarý yanýnda sivil toplum kuruluþlarý da bilimsel metodolojiyi esas alarak uzmanlýk masalarý kurabilirler, bunlarýn çeþitli fon kaynaklarýyla desteklenmesi saðlanabilir ve akademik kürsüler haline dönüþtürülerek etkili olmalarý yönünde teþvik edilebilir. Yine uluslararasý bilimsel iþbirlikleri geliþtirilebilir. Dahasý bu iþi hakkýyla yapacak müthiþ bir insan kaynaðýmýz ve bilim insaný potansiyelimiz olduðu da dikkate alýnarak, uygun kaynak tahsisiyle ve bunun etkin kullanýmýyla sorunu çözmek yönünde inisiyatif almak ve geliþtirmek mümkün olabilir. Sonuç olarak mücadele uzun vadelidir. Çok kýsa, kýsa, orta ve uzun dönemli stratejiler ve buradan hareketle bu ve benzer temel alanlara yönelik doðru politikalar geliþtirme zorunluluðumuz var. Yoksa bizim çocuklarýmýz da ne yazýk ki "eðitim sistemimizin kazandýramadýðý bilinçle" bizden daha fazla konuya "fransýz kalabilirler, ki bu durum "dayatmalarý kabullenmekle" sonuçlanabilir. Buna göre konuyla doðrudan ilgili görevi olan Tarihçiler, Dýþiþleri Bakanlýðý ve diðer ilgililer yüksek düzeyde performansla konuyu 365 gün 24 saat çalýþmalýdýr... Ancak bu þekilde hariçten gazel okuyanlara, önce tarihe bilim penceresinden bakýlmasý gerektiði düþüncesini kabul ettirerek ve dolayýsýyla gazel okumanýn kurallarýný öðreterek, nasýl gazel okunabileceði dersini bilimsel veriler ýþýðýnda vermek gerekir. Çok kýsa dönemde ise yani bugün ve yakýn gelecekte mütekabiliyet ile karþýlýk verilmek gerekir. Cilt kanserini tetikleyen faktörler sorumlusu Nick Ormiston-Smith "1970'lerin ortalarýndan bu yana, Ýngiltere'de malin melanoma rastlanma oranlarý bugün en sýk rastlanan 10 kanser türünden çok daha hýzlý bir þekilde arttý" diyor. Ormiston-Smith "Sýcak iklimlerde tatil yapmak maddi açýdan daha kolay hale geldi ve solaryum 1970'lerden bu yana daha yaygýnlaþtý... Fakat biliyoruz ki ultraviyole ýþýnlarýna güneþ ya da solaryum nedeniyle fazlasýyla maruz kalmak cilt kanserinin ana nedeni" uyarýsýnda bulunuyor. CÝLT KANSERÝ ÖNLE- NEBÝLÝR Kanser Araþtýrma Kurumu yetkilisi, önlenebilir olarak nitelediði hastalýða karþý güneþten iyi bir þekilde korunma alýþkanlýðý elde etmenin çok önemli olduðunu kaydediyor. Hastalýða yakalanan her 10 kiþiden 8'i iyileþiyor. Bu, kanser türleri arasýnda en yüksek oran kanser araþtýrma kurumunun saðlýk kampanyalarýndan sorumlu yöneticisi Caroline Cerny, "Herkes dýþarý çýkýp yaz güneþinin tadýný çýkarmayý sever. Yanmamaya çalýþmanýz önemli. Güneþ yanýðý cildinizdeki hücrelerin DNA'sýnýn hasar görmesinin iþaretidir ve zamanla bu, kansere dönüþebilir... Güneþ ýþýnlarý çok kuvvetli ise üzerinize bir tiþört geçirin, gölgede kalýn ve en az 15 koruma faktörü olan UVA korumasý iyi bir güneþ kremi kullanýn'' diyor. BBC

18 18 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 Çorumspor taraftarlarýndan Hasan Özer e teþekkür ziyareti Ulukavaspor dan sade þampiyonluk yemeði 1. Amatör Küme de þampiyonluk kupasýný kazanan Ulukavakspor bu baþarýsýný sade bir yemekle kutladý. Önceki akþam Bursa Hacýbey Lokantasý nda verilen þampiyonluk yemeðine Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan, Genel Kap- tan Hasan Eker ile yeniden siyan beyazlý kulüpte antrenör olarak göreve baþlayan Yusuf Aydemir ile futbolcular tam kadro katýldýlar. Çorumspor Taraftar Derneði temsilcileri Çocuk Þube Müdürü Hüseyin Özer e ziyarette bulundular. Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü ve yöneticiler Çetin Aydýn, Þevket Reis ile Hüseyin Nalcý Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Hüseyin Özer i makamýnda ziyaret ederek baþarýlar dilediler. Çorumspor Taraftarlarý Hüseyin Özer in kendilerine gösterdiði yakýn ilgi ve destekten dolayý teþekkür etti. Çocuk Þube Müdürü Hüseyin Özer de ziyaretten U 16 da kupa günü Þampiyonluk yemeðinde futbolcular baraj maçýnýn deðerlendirmesi yaptýlar Bölgesel hakemler U 13 maçlarýna Ulukavakspor lu futbolcular þampiyonluk yemeðine tam kadro katýldýlar Ýl Hakem Komitesi 2. Küme U 19 ve U 13 liginde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Bölgesel ve bölgesel yardýmcý hakemler yarýn U 13 liginde görev yapacaklar. Haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: 2. Küme U 19 Ligi: Osmancýk Belediyespor - Alaca Belediyespor: Ahmet Ecevit, Mehmet Tuðluk, Barýþ Karakuþ. Ýskilipspor - Ulukavakspor: Serhat Sarkandý, Emre Alagöz, Ahmet Kandemir. U 13 LÝGÝ: Ýl Özel Ýdarespor - Mimar Sinanspor: Emrah Okan. Çimentospor- Osmancýkgücüspor: Erdoðan Yandým. Çorum Belediyespor - Tedaþ Çorumgücüspor: Berkant Arman. Çorumspor - Alaca Belediyespor: Yüksel Basar. Osmancýkspor - Ulukavakspor: Burak Þahinkara. Gençlerbirliði - HE Kültürspor: Celal Bayraklý. U 16 Liginde kupalar bugün sahiplerini buluyor. U 16 Final Grubunda mücadele bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Bugün oynanacak maçlar öncesinde ligde þampiyon ve dördüncü takým belli. Bugünki maçlarda ikinci ve üçüncü belli olacak. U 16 Liginde bugün oynanacak ilk maçta saat de 1 Nolu Sentetik Çim Sahada þampiyonluðu garantileyen Gençlerbirliði ile son sýrada bulunan HE Kültürspor karþýlaþacak. Son maçta ise saat de Çorumspor ile Çorum Be- lediyespor takýmlarý ikincilik üçüncülük maçý oynayacaklar. U 16 Final Grubunda bugün oynanacak son maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Gençlerbirliði- HE Kültürspor maçýný Mehmet Ali Cýrýl, Hacire Aykut ve Aylin Daðdelen hakem üçlüsü yönetecek. Çorumspor - Çorum Belediyespor maçýný ise Ömür Soytemiz, Müjde Arça ve Vuslat Ay yönetecekler. Sakaryaspor da iflas sorunu bitti Sakaryaspor yönetimi zor etabýn birincisini halletti. Þimdi sýra ikincisinin halledilmesine geldi. Uzlaþma saðlandý paralar ödendi Ýflas sorunu bitti Sakaryaspor yönetiminin haftalardýr mücadele ettiði iflas davasý ile ilgili sorun dün halledildi. Sabah saatlerinde Adliyeye giden Sakaryaspor yönetimi alacaklý olan futbolcularýn avukatýyla anlaþtý. 14 Nisan da 62 bin TL ödeme yapan, kalan para için de 10 gün süre isteyen Sakaryaspor yönetimi, kalan parayý dün sabah Harun Avgýn ve Erol Kapusuz un avukatýna ödedi. Sorunun halledildiðini söyleyen Baþkan yardýmcýsý Muzaffer Güneþ, dün sabahki ödemenin halledilmesinden sonra tamamen Aksaray maçýna konsantre olduklarýný belirtti. Maddi destekte bulunan 1, 2 ve Üçüncü Organize Sanayi Bölgelerindeki kuruluþlarýn sahiplerine teþekkür eden Güneþ önemli bir sorunu hallettik. Bu sorunun halletmemiz için bize destek veren baþta Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam olmak üzere, Sanayi kuruluþlarýmýzdaki iþ adamlarýna teþekkür ediyoruz dedi. Ýflas davasýndan sonra Yeni Aksaray maçýna kenetlendiklerini söyleyen Güneþ daha iþimiz bitmedi. Önce ligde kalmayý garantilememiz gerekiyor. Ardýndan Bakan Ýslam a sunduðumuz projelerin hayata geçmesi gerekecek dedi. Güneþ Mayýs ayýnda yapýlacak genel kurul için ise yorum yapmadý ve önceliðin ligde kalan son iki maç olduðunu kaydetti. Araç konusun- Basketbol büyüklerde dokuz takým mücadele edecek Çorum Büyük Erkekler Basketbol Ýl birinciliðinde dokuz ta- kým mücadele edecek. Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan büyükler turnuvasý ad altýnda bu yýl ilk kez düzenlenmesi planlanan turnuva Bü- Teknik Toplantýya Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Þube Müdürü Satý Yücel ile Ýl Temsilcisi Demet Gökmen katýldý Hakemler Cýrýl ve Soytemiz yük Erkekler Ýl birinciliði olarak yapýlacak. Turnuvada dokuz takým iki grupta mücadele edecek. Önceki akþam Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýlan teknik toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Spor Þube Müdürü Satý Yücel, Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gök- Büyükler Basketbol Ýl birinciliðinde mücadele edecek takým temsilcileri teknik toplantý sýrasýnda görülüyor men ve katýlacak kulüplerin temsilcileri katýldýlar. Çekilen kura sonucunda A grubunda Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði, Belediye Zabýta, Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu. Mimar Sinan Ortaokulu ve Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, B grubunda ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Gençlikspor, Karþýyaka Ýlkokulu ve Çorum Barosu takýmlarý mücadele edecekler. Gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar bu maçlarý kazananlar final kaybedenler üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. 30 Nisan Çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan turnuvada mücadele 16 Mayýs Cuma akþamý sonu erecek. Maçlar Atatürk Spor Salonu nda saat 19 e da baþlayacak. da sýkýntý çeken Sakaryaspor taraftarý, Yeni Aksaray maçýna kendi imkanlarýyla gidecek duyduðu memnuniyeti dile getirerek Çorumspor taraftarlarýna bu sezon takýmlarýna verdiði des- tekten dolayý kutladý. ÇESDER de final yarýn Çorumspor Taraftarlar Derneði ziyaret sýrasýnda Hasan Özer ile birlikte görülüyor Ekol Halý Saha da yarýn saat de baþlayacak final maçýnda Halk Eðitim ile Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþacak. Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan bu yýl dokuzuncusu düzenlenen Halý Saha Futbol Turnuvasý yarýn oynanacak final maçý ile sona erecek. Grup ve ardýndan çeyrek final ve yarý final maçlarý sonunda geçen yýlýn þampiyonu Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile Çorum Halk Eðitim takýmlarý finale yükseldiler. Ýki takým yarýn saat de Ekol Halý Saha da þampiyonluk maçýnda karþý karþýya gelecekler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý kokteyl eþliðinde verilecek. Çorumspor Frankfurt turnuvasýnda þampiyon Baktat Mannheim oldu Almanya da Çorum kökenli futbol takýmlarý arasýnda düzenlenen 4. Fire Of Ýstanbul Cup turnuvasýnda þampiyonluðu Baktat Mannheim takýmý kazandý. Çorumspor Frankfurt takýmýnýn Baktak Eðitim Köprüsü yararýna düzenlenen turnuva sonunda Team LSG takýmý ikinci Palabýyýkspor takýmý üçüncü Frankfurt Türkgücü takýmý ise dördüncülüðü kazandý. Turnuvada dereceye giren dört takým dýþýnda Frankfurt Çorumspor, Saðmacaspor, Dersimspor, Kuþsarayspor, Alacaspor, Emektarlar, Çorumspor Kurucular ve Çorumspor Unutulmayan takýmlarý mücadele ettiler. Baktat futbol turnuvasýndan elde edilen gelir Baktat Eðitim Köprüsü ne baðýþlandý. HÝTOK un saðlýk sponsoru yine Özel Elitpark oldu Hitok un 2014 yarýþ sezonunda düzenleyeceði yarýþmalarda sporcularýn saðlýðý yine Özel Elitpark Hastanesi ne emanet edildi. Dün bazý yarýþmacýlar ve özel araçlarla Elitpark Hastanesi ni ziyaret eden HÝTOK Baþkan ve yöneticileri Hastane Baþhekimi Op. Dr. Ömer Akkaþ ile görüþtüler ve alýnacak hizmetler konusunda bilgi aldýlar. HÝTOK yönetimide Elitpark a verdiði destekten dolayý teþekkür etti.

19 CUMARTESÝ 26 NÝSAN Yeni Hastane karþýsýnda Satýlýk Ýþyeri Arsasý 3866 ada, 24 parsel, 183 m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:1020) Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM KPSS kalkýyor Baþbakan Erdoðan'ýn talimatý ile çalýþma baþlatýldý; KPSS'de deðiþikliðe gidiliyor. Merkezi sýnav yerine tüm bakanlýk ve kurumlara personel ihtiyaçlarý için sýnav yapma hakký verilecek... Hükümet, devlete memur alýmýnda uygulanan merkezi sýnav KPSS'yi kaldýrmaya hazýrlanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ile yapýlan çalýþma kapsamýnda, merkezi sýnav sistemi yerine bakanlýklara kendi sýnavlarýný yapma hakký verilecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, son Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bakanlýk çalýþmalarý ve Meclis'e sevk edilmek üzere hazýrlanan yasa taslaklarý hakkýnda bilgi verdi. Sunumdaki en önemli konulardan birini KPSS ile ilgili yapýlan hazýrlýk oluþturdu. Mevcut sisteme göre, devlete alýnacak personel ile ilgili ÖSYM tarafýndan belirli aralýklarla sýnav yapýlýyor. Atamalar bu sýnavda en yüksek puaný alandan aþaðýya doðru sýralanarak gerçekleþtiriliyor. SÖZLÜ SINAV DA YAPILABÝLECEK Baþbakan Erdoðan'ýn isteði doðrultusunda baþlayan çalýþma kapsamýnda KPSS kaldýrýlacak. Bakanlýklar ve diðer kamu kurumlarýnýn ÖSYM tarafýndan yapýlan tek bir sýnav ile personel almasý dönemi sona erecek. Yapýlan çalýþmaya göre; merkezi sýnav sistemi yerine tüm bakanlýk ve kurumlara kendi ihtiyaçlarýna göre alacaklarý personel için sýnav yapma hakký verilecek. Üzerinde çalýþýlan sisteme göre, her kurum alacaðý personel için kendi sýnavýný açýklayacak. Alýnacak personel için duyuru yapýlacak. Baþvuranlar, kurumun ihtiyaç duyduðu kadroya uygun sorularýn yer aldýðý yazýlý sýnava girecek. Gerek duyulursa sözlü sýnav da söz konusu olacak. EN AZ 3 YIL KALA- CAK Memur olarak göreve alýnanlarýn özlük haklarý ve çalýþma þekilleri ile ilgili de bazý düzenlemeler gündeme gelecek. Sýnav kazanýp atamasý yapýlan bir kiþi, atandýðý yerde en az 3 yýl çalýþmak zorunda olacak. Örneðin; Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnavý ve gerekli eðitim programlarýndan geçip öðretmen olarak Güneydoðu baþta olmak üzere ülkenin herhangi bir yerine atanan kiþi burada en az 3 yýl kalacak. Bu süreden önce tayin isteyemeyecek. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:976) (Ç.HAK:1011) (Ç.HAK:996) ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL VE ÇORLU DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. ÜCRET : 1760 TL + SGK + SERVÝS Ýletiþim bilgileri; Ýlker YAPICI Oðuz KOCAMAN (Ç.HAK:1019) (Ç.HAK:950) BAKICI AÝLE ARANIYOR Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR KAYNAKCI VE TORNACI OLARAK YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VEYA VASIFSIZ YAÞLARINDA ERKEK ELEMANLAR ALINACAKTIR. ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ VE LÝSE MEZUNU TERCÝH SEBEBÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA K.S.SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL: Devren Satýlýk Oto Yýkama Küçük Sanayi Sitesi nde (Ç.HAK:1015) Satýlýk Ýþyeri Ticaret Borsasý Kompleksinde 250 tonluk 2 adet iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:902) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Yaþlý bayana gece yatýlý bakabilecek Bayan bakýcý (Ç.HAK:982) ELEMAN ARANIYOR yaþ arasý, mobilya konusunda deneyimli, montaj ve sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çorum Özlem Max Mobilya (Ç.HAK:966) (Ç.HAK:1010) alýnacaktýr. Mür. Tel: ÞANTÝYE DENEYÝMÝ OLAN MAKÝNA MUHENDÝSÝ VEYA MAKÝNA TEKNÝKERÝ ALINACAKTIR. ÞENTÜRKOÐLU ÝNÞAAT Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Kamil Koç Turizm Þirketinde çalýþtýrýlmak üzere bay bilet satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Çorum Otobüs Terminali ndeki büromuza yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1007) (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý, kaynakçýlar ve makine teknik ressamý alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC. A.Þ. ORG. SAN. BÖL. 16. CAD. NO:13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:926) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Ç.HAK:973) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:803) FAX : CEP TEL : Adres: Ankara 10. Km. ÇORUM Satýlýk Taksitli Bað Parselleri Çorum þehir merkezine 16 km. mesafede Harmancýk Köyü civarýnda, Çorum manzaralý, elektrik, suyu mevcut, dýþ tel örgüsü bulunan 800 m2 bað parselleri sahibinden taksitli satýlýktýr. Peþinat : Ay Taksitx : Toplam : Bayan Eleman Alýnacaktýr Ýþyerimizde çalýþmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Seçkin Züccaciye (Ç.HAK:906) Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý ve Montajcý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Adres: Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: Ulukavak Mah. Mavral Sok. 64/b Mür. Tel: KAYIP ARANIYOR Erden Ýlçi 22 Nisan 2014 tarihinden bu yana kayýptýr. 38 yaþýndaki kayýp þahsý gören veya nerede olduðunu bilenlerin ailesine ait irtibat numaralarýna haber vermesi insaniyet namýna rica olunur (Ç.HAK:981) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: GAZÝ SOKAKTA 5 KAT + BODRUM + TERASI OLAN BÝNA, KOMPLE VEYA DÜKKANLAR AYRI, ÜSTKATLAR AYRI KÝRALIKTIR. MÜRACAAT: (Ç.HAK:964) (Ç.HAK:1003) BAYAN SEKRETER * LÝSE MEZUNU, * DÝKSÝYONU DÜZGÜN, * ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝ YÜKSEK, * SEYAHAT ENGELÝ OLMAYAN ÝLGÝLENENLERÝN MÜRACATLARINI EN GEÇ 16 MAYIS CUMA GÜNÜ MESAÝ BÝTÝMÝNE KADAR RESÝMLÝ ÖZGEÇMÝÞLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPMALARI RÝCA OLUNUR. ADRES: Üçtutlar Mah.Ilýca 2. Sok.Seda Apt.No:6/1 ÇORUM Ýrtibat Tel: Elemanlar Aranýyor Ýþletmemizde yetiþtirilmek üzere 16 yaþýndan büyük 25 yaþýndan küçük olmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖZBEYLER PARK ÝSKENDER Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustasý, kalfasý ve çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:1018) Küçük Sanayi Sitesi 4. Cad. No: (Ç.HAK:979) (Ç.HAK:17)

20 CUMARTESÝ 26 NÝSAN 2014 ASGD nin Genel Kurul u bugün Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi Olaðan Genel Kurul u bugün yapýlacak. Saat de Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu nda yapýlacak olan Genel Kurul da yeni yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçimi yapýlacak. Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi nin bugün yapýlacak Olaðan Genel Kurulu una Genel Baþkan Ýbrahim Erdoðan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Karaca ile çok sayýda davetli katýlacak. Taraftar takýmý karþýlaþacak Çorum Belediyespor taraftarlarý yarýnki Darýca maçý öncesinde takýmý stad önünde karþýlaþacaklar. Tribün liderleri saat da stad önünde toplanarak takýmýn sahaya geliþinde karþýlaþacaklarýný belirterek tüm Çorumlularý yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelerek takýmlarýna destek vermeye davet ettiler. Kazanmak zorundasýnýz Çorum Belediyespor play-off umutlarýný son maça taþýmak için yarýn sahasýnda Darýca Gençlerbirlii önünde mutlak galibiyet arayacak. Geçtiðimiz hafta Çýksalýnspor deplasmanýnda aldýðý 3-1 lik maðlubiyetle þampiyonluk umudunu bitiren playoff þansýnýda zora sokan kýrmýzý siyahlý takým kalan iki haftada en az dört puan alarak ligi ilk beþ içinde bitirip play-off mücadelesine katýlmak Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Beden Eðitimi ve Spor Eðitim Bölümü Müfredatý ve giriþ sýnavlarý konulu çalýþtay dün Anitta Otel de baþladý. Çorum Belediyespor geçen hafta kaçan þampiyonluk fýrsatýnýn ardýndan devam eden play-off umudunu sezonun son maçýna taþýmak için yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda galibiyet arayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Nedim ve Yakup ile sakat Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. amacýnda. Geçtiðimiz hafta Çýksalýnspor deplasmanýnda uzatma dakikalarýnda yediði iki golle 3-1 maðlup olan ve liderlik ümitlerini tamamen bitiren Çorum Belediyespor ikinci hedef olan ilk beþ Türkiye genelindeki üniversitelerden çok sayýda BESYO Müdürü ve Öðretim Görevlisi nin katýldýðý çalýþtaya Okul Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan içinde yer almak için kalan iki maçýndan dört puan çýkartmanýn hesaplarýný yapýyor. Kýrmýzý Pala da katýldý. Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu ile baþlayan çalýþtayýn Çalýþtay da gruplar halinde öðretim üyeleri sorunlarý dile getirerek karþýlýklý görüþtüler Çalýþtay saygý duruþu ve istiklal marþý ile baþladý ardýndan konuþmalara geçildi Siyahlý takýmsezonun sahasýndaki son maçýnda Darýca Gençlerbirliði ile yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþýlaþacak. Konuk Darýca Gençlerbirliði de grubun istikrarsýz takýmlarýndan. Son olarak sahasýnda Batman Petrolspor önünde kaybettiði iki puanla play-off umutlarýný zora sokan Darýca Tek vücut olalým maçý kazanalým Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað play-off þanslarýný devam ettirmek için sahalarýnda oynayacaklarý sezonun son maçýnda Darýca Gençlerbirliði maçýný kazanmaktan baþka bir düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Altýndað, iç sahada oynayacaklarý bu maçta taraftarlarýnýn desteðine büyük ihtiyaç duyduklarýný belirterek tüm Çorumlularý bu maçta takýmlarýna destek olmaya çaðýrdý. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, sezon sonu hedeflerine ulaþmak için ligdeki son iki maçý kazanmaktan baþka çarelerinin olmadýðýný belirterek Yarýn sahamýzda oynayacaðýmýz sezonun sonun maçýnda þehir olarak tek vücut olup kazanmak istiyoruz dedi. Altýndað, Çýksalýnspor maçýnda aldýklarý maðlubiyetin ardýndan avantajlarýný ellerinden kaçýrdýklarýný bunun için kalan iki maçýn çok önemli olduðunu belirterek Bizim sezon sonu hedefine ulaþmak için devam eden play-off mücadelesine katýlmamýz gerekiyor bunun içinde sahamýzdaki sezonun son maçýnda Darýca Gençlerbirliði önünde kazanmak zorundayýz, Bu maçta alacaðýmýz galibiyetin ardýndan rakiplerimizin alacaklarý snuçlara göre son hafta planý ortaya çýkacak. Hafta boyunca Çýksalýnspor maçýndan gerekli dersleri çýkartarak Darýca maçýna hazýrlandýk. Bizler takým olarak sahada kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Sahamýzda oynayacaðýmýz bu zorlu maçta tabiki en büyük isteðimizi yanýmýzda görmek. Sahada mücadele eden futbolcularýmýza onlarda tribünden gereken desteði versinler sonuçta sahadan galibiyetle ayrýlarak bu sevinci hep birlikte yaþayalým. Çorum Belediyespor takým olarak bunu hakediyor bizde bunu baþarmak için elimizden geleni sahaya yansýtacaðýz dedi. Gençlerbirliði ligde kalan iki maçýnýda kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Konuk takýma iki maçtada galibiyetten baþka çaresi bulunmuyor. Çorum Belediyespor da bu zorlu maç öncesinde sarý kart cezalýsý Nedim ve Yakup ile sakatlýðý bulunan Oðuzhan Saraçoðlu forma giyemeyecek. Çorum Belediyespor ile Darýca Gençlerbirliði arasýndaki bu zorlu maçta Ýstanbul bölgesi tecrübeli hakemlerinden Osman Yiðit Uzer yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Salim Durun ve Candaþ Ebil. Maçýn dördüncü hakemi Müjdat Duman. Gözlemci ise Ali Karaköse. Kulüplü Yýldýz Kýzlar Voleybol grup birinciliðinde Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dün oynadýðý iki Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Utku Eray Osman Ýmam Vedat A. Buðra Oðuzhan Okan Murathan Murat Emir 3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Çorum Bel.-Darýca Genç: Osman Yiðit Uzer (Ýstanbul) Batman Petrol-Erzurum BÞ; Serkan Ergün (Ýstanbul) Ünyespor-Manavgat Evren: Cihan Ataþ (Ýstanbul). Yeni Aksaray-Sakarya: Adem Elgörmüþ (Diyarbakýr) Maltepe-Elazýð Bel: Mehmet Güven (Mersin). Hacettepe-Sancaktepe: Mehmet Karanlýk (Hatay). Balçova Bel-Orhangazi: Yusuf Yýlmaz (Diyarbakýr). Elibol Sandýklý-Çýksalýn: Ali Karatutlu (K. Maraþ). BESYO müfredat ve sýnav sorunlarý tartýþýlýyor Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Beden Eðitimi ve Spor Eðitim Bölümü Müfredatý ve giriþ sýnavlarý konulu çalýþtay dün Anitta Otel de baþladý. Deðiþik oturumlarla bu akþam sona erecek olan çalýþtay sonunda hazýrlanacak sonuç bildirgesi YÖK e sunulacak. açýlýþ konuþmasý Hitit görüþleri büyük önem ri ele alýnarak bu sorunun Üniversitesi BESYO taþýyor. Karþýlýklý tartýþma çözülmesi gereki- Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner yaptý. Hitit ortamýnda geçeceði- ne inandýðý çalýþtayýn yor. Bu çalýþtayýn sonuçlarýný YÖK'e bildireceðimizden Üniversitesi ve BESYO hayýrlara vesile olmalarý emin olarak kýsa süre önce dileyerek tüm katýlýmcýlara olun. kurulmalarýna karþýn teþekkür etti. Üniversite olarak büyük mesafe aldýklarýný Daha sonra konu- Türkiye de ilk kez ulus- belirten Yamaner, bu þan Hitit Üniversitesi lararasý bir organizasyo- çalýþtayda belirlenecek Rektörü Prof. Dr. Reha na ev sahipliði yapýyoruz. Bu organizasyonun sýkýntýlarýn YÖK e ulaþtýrýlmasý ve bu sorunlatýlýmcýlara teþekkür ede- Metin Alkan da tüm ka- alýnmasýndaki katkýlarýndan dolayý herkese rýn çözüme kavuþmasýný rek baþladýðý konuþmasýnda Üniversitemizin arzu ettiklerini belirterek Bu çalýþtaya Okul teþekkür ediyorum. Yapýmý devam eden Spor ev sahipliðinde düzenlenen Beden Eðitimi ve luk bir kaynak saðlandý- Salonu için 13 trilyon- Sporlarý Federasyonu Baþkaný Ayhan Pala nýn Spor Eðitimi Müfredat katýlmasý bizleri ayrýca mutlu etti. Bu konudaki Programlarý ve Sýnav sisteminde karþýlaþýlan sorunlar konulu çalýþtaya katýlan deðerli bilim adamlarýný Çorum da misafir etmekten son derece büyük gurur duyuyoruz. Çalýþtaydan çýkacak sonuç bildirgesi ile bu sýkýntýlar sorunlar bir randevu alýnarak YÖK ile paylaþmayý düþünüyoruz. Bu konuda gerekli giriþimleri yapacaðýz. Üniversitelerin gerçekleri, þehrin gerçekle- Osmancýk ÝBD güle oynaya yarý final grubuna yükseldi maçýnýda kazanarak grup birinciliðini garantiledi. Dört takýmýn mücadele ettiði grup birinciliðinde kulüplerin isteði üzerine dün takýmlar ikiþer maç yaptýlar. Ýlk maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Çankýrý Gençlikspor ile karþýlaþtý. Zaman zaman çekiþmeli geçen maçý 3-1 kazanan Çorum þampiyonu gruba galibiyetle baþladý. Bu maçýn ardýndan oynanan maçta ise Kastamonu þampiyonu, Kýrýkkale temsilcisi önünde 3-0 galip geldi. Akþam seansýnda Osmancýk Ý. Burak Derindere: 3 - Kastamonu: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Mahmut Uysal, Hüseyin Kamber. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Begüm, Melek, Beyza, Sinem, Fatma, Gülsüm, Sevgi, Emine, Nurseda. Osmancýk Ý. Burak Derindere: 3 - Çankýrý Gençlik: 1 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hasan Öztürk, Murat Çelik. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Begüm, Melek, Beyza, Sinem, Fatma, Gülsüm, Sevgi, Emine, Nurseda. ðýný buna katkýda bulunanlarada çok teþekkür ediyorum. Bu salon bittiðinde Çorum sporundaki branþlarda önemli bir eksiði gidereceðimize inanýyorum dedi. Konuþmalarýn ardýndan çalýþtay toplantý ile baþladý. Bugün akþama kadar devam edecek olan çalýþtayda katýlýmcýlar konuyla ilgili görüþ ve düþüncelerini dile getirecekler ve çalýþtay sonunda hazýrlanacak sonuç bildirgesi ya- ise Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Kastamonu temsilcisi önünde zorlanmadan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak grup birinciliðini garantiledi. Grupta son maçlar bugün oynanacak. Saat de Kastamonu ile Çankýrý karþýlaþýrken saat deki maçta ise Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ile Kýrýkkale þampiyonu karþýlaþacak. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor grupta iki maçýnýda kazanmayý baþardý KASTAMONU MERKEZ ÝL- KÖÐRETÝM GENÇLÝKSPOR : Dilara, Buse, Ebru, Ceyda, Yasemin, Gamze, Çiðdem, Özge. SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-19, 3. Set: (Osmancýk ÝBD). ÇANKIRI GENÇLÝKSPOR : Büþra, Ayþe, Selver, Kübra, Beyza, Adeviye, Döndü, Elif, Zeliha, Edanur, Semanur. SETLER : 1. Set: 25-22, 2. Set: 25-16, 4. Set: (Osmancýk ÝBD), 3. Set: (Çankýrý Gençlikspor). Rektör Reha Metin Alkan a 2016 Ünivresiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn Çorum u alýnmasýna verdiði katký ve destekten dolayý teþekkür belgesi verildi. Alkan, BESYO Öðretim Görevlileri ile birlikte toplu halde görülüyor

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı