PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Plan ve Proje Müd Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi Sayfa 1 / AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi: Kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi için düzenlenen ölçülü belgedir. Kot - Kesit Belgesi: İmar parselinde yapılacak binanın verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belgedir. Kontur - Gabari: Kot kesit belgesindeki bilgilere ilaveten parsel içinde mevcut yapıların yatay ve dikey ölçüleriyle subasman kotuna bağlayan ölçülü belgedir. Ağaç Revizyonu: Röperli krokiye göre mevcut ağaçların yerinde ölçülüp uygun ölçekte çizilmesi ile elde edilen ölçülü belgedir. Plankote:Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb.tesisin tersim edilerek belirli bir ölçekte çizilip hazırlanmasıdır. Yol projesi: Açılmamış imar yollarının arazi kotlarıyla ( siyah kotlarla ) profilinin çıkarılarak, eğime göre açılacak yolun üst kotların ( kırmızı kotlarının ) belirlenmesi ve projeye bağlanması işlemidir. Ġmar Kanunu nun 18.Maddesi Uygulaması İmar planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle, yol fazlalarıyla, kamu kurum veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirme, bunları yeniden imar planlarına uygun ada veya parsellere ayırma, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma ve resen tescilinin yapılması işlemidir / 3290 sayılı yasanın 10 / c maddesinin uygulanması İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 / 12 hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kararları doğrultusunda arazide yapılacak uygulamaları esas alacak olan 1/1000 ölçekli planlardır. 1/1000 ölçekli plan tadilatı: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kararlarına aykırı olmaması şartı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları üzerine yapılan plan değişikliğidir. ĠBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi B.ġ.B.B : Büyükşehir Belediye Başkanlığı B.ġ.B.M : Büyükşehir Belediye Meclisi K.B.M : Kartal Belediye Meclisi K.T.V.K.K : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu B.Ġ.B : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Planlama Ücret Makbuzu Formu F37.01 İnşaat İstikamet Rölevesi Formu F37.02 Harita Ücret Makbuzu Formu F37.03 Kot-Kesit Formu F37.04 Ağaç Revizyonu Formu F37.05 Belediye Encümeni Teklif Belgesi F37.06 Kontur Gabari Formu F37.07 Plankote Formu F37.08 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-01.0 Veri Analizi Prosedürü PR sayılı İmar Yasası sayılı İmar Affı Yasası sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu İstanbul İmar Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 / sayılı Belediyeler Yasası 5393 sayılı Belediye Kanunu 3621 sayılı Kıyı Yasası 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayılı Gecekondu Kanunu 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait teknik yönetmelik 1/5000 ölçekli standart topografik, fotogrametrik harita yapımına ait yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çıkardığı ve çıkaracağı tüm genelgeler ve görüşler Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ( ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstanbul B.Belediyesi Reklam ilan ve Tanıtım Yönetmeliği 6. N UYGULANIġI PLAN VE PROJE ÇALIġMA ESASLARI Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İBB den gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının uygulamaya geçirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanarak, donatı analizi ve iskan alanlarının hayata geçirilmesi Planlama biriminin işlemlerindendir. Planlama birimine gelen dilekçe veya evrak Kalem elemanı tarafından kayıt defterine kaydedilerek incelenir, dosyası varsa arşivden çıkartılır. Dosya evrak ile birlikte Planlama birimi zimmet defterine kayıt edilir. Kalem elemanı tarafından Müdürlüğü ne teslim edilen evrakın havale edileceği teknik eleman Müdür tarafından belirlenir. Teknik elemanın Adı, Soyadı ve Havale Tarihi, evrak üzerine yazılır ve dosya ile birlikte planlama bürosu kalem elemanına teslim edilir. Planlama kalemi tarafından dosya havale edildiği teknik elemana teslim edilir. Teknik eleman kendisine gelen konuyu inceler ve gelen konunun niteliğine göre işlemlere geçilir. İşlemler tamamlandıktan sonra teknik eleman,şef, müdür, başkan yardımcısı ve başkanın imzaları ile birlikte evrak çıkış için kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrakı planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek arşive gönderir /5000 Ölçekli Plan ĠĢlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gelince; teknik eleman plandan, raporundan ve B.Ş.B.M. Kararından birer kopya eklediği üst yazıyı hazırlayıp imzalar. Yazı, müdürün de imzası alınarak Kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kayıt edilerek ilgili müdürlüklere gönderilir. Teknik eleman deki işlemleri yaparken, aynı zamanda planın incelemesini de yapar. Planın incelenmesi sırasında varsa; maddi hatalar, Belediyemizin itirazları tespit edilir sayılı yasa ve yönetmeliği gereği incelenmek ve değerlendirilmek için B.Ş.B.B. gönderilmek üzere teknik eleman,şef, müdür, Başkan yardımcısı ve /veya Başkan imzalı yazı hazırlanarak kalem elemanına teslim edilir. Evrak kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine kaydedilerek B.Ş.B.B ye gönderilir. Bu işlemle ilgili yazışmaların bir kopyası da anlatılan ilgili dosyaya konur.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 / /1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ĠĢlemleri Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gelir ve işlemlerine tabi tutulur. En son onaylı kadastrosu üzerine hâlihazırı işlenmiş paftalar; gerektiğinde B.Ş.B.B. lığından, Tapu Kadastro Müdürlüğünden gerektiğinde Belediyemizin Harita Şefliğinden resmi yazışma ile alınır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gerektiğinde mülkiyet listeleri alınır. Arazideki fiili duruma göre bina kullanım şekli, bina kat adedi, bina kalitesi ve boş olan parsellerin tespitleri yapılarak hâlihazır paftalar üzerine işlenir. Hâlihazır harita ve imar planlarının yapılmasına ait esaslara ilişkin yönetmelik gereği ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış yerleşim amaçlı jeolojik etüdler doğrultusunda plan çalışmalarına başlanır. Plan yapılan alanın özelliğine ve bulunduğu bölgeye göre ( AKTAŞ, TEAŞ, TEPAŞ, İSKİ, TCK, TCDD, DLH, UKOME, İGDAŞ, BİB v,s gibi ) ilgili kurumlardan yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında görüş alınır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları, arazi tespit verileri, jeolojik raporlar, kurum ön görüşleri; plan kararları alınmak üzere sentez paftaları hazırlanır. Gerekirse kurum ve kuruluşlardan plan kararları doğrultusunda görüş alışverişi yapılır. Plan kararları son şeklini aldığında, tasdikli hâlihazır haritaların şeffaf kopyaları üstünde plan orijinalleri hazırlanır. Planlardan 8 takım ozalit çektirilir, üstüne Müdürlük Plan Kaşesi basılır. Plan paftalarını hazırlayan teknik eleman,şef ve müdür imzalar. Teknik eleman ya da elemanlar tarafından hazırlanan plan paftaları ve plan raporu için hazırlanan üst yazı teknik eleman, müdür ve Belediye Başkanı tarafından imzalanır. Kartal Belediye Meclisine karar alınmak üzere gönderilir. Bu aşamada hazırlanan tüm belge, bilgi ve görüşlerin konduğu dosyaya K.B.M. ne gönderilen yazının çıkış sayısının numarası verilerek da belirtilen işlem başlatılır. K.B.M. de incelenen teklif plan ve ekleri uygun bulunması halinde, onaylanmak üzere B.Ş.B.B ye gönderilir. (Yazı İşleri Kararlar Müdürlüğü, Meclis Bürosunca) B.Ş.B.M. ce onaylanan ve B.Ş.B.B. ca imzalanan planlar Planlama Müdürlüğü kalemine gelir deki işlemler uygulanır. Teknik eleman tarafından plan onama tarihi, plan orijinal paftaları üzerine yazılır ve işlemi yapılır. Teknik eleman ve müdür imzalı askı tutanağı hazırlanarak, ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılır. Planın askıya çıkarıldığına dair Gazete ilanı verilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğü ne yazılır. Onaylı plan paftalarından birer takım ozalit kopya hazırlanıp, imzalandığı ve müdürün de imzaladığı üst yazı ekiyle ilgili birimlere gönderilmek üzere kalem elemanına teslim edilir. Kalem elemanı dosyayı kayıt defterine ve Planlama Birimi zimmet defterine kaydeder /1000 Ölçekli Plana Yapılan Ġtirazlarla Ġlgili ĠĢlemler Askı süresi bitiminde teknik eleman tarafından itirazlara ilişkin rapor hazırlanarak 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi gereği meclis dönemi dikkate alınarak deki işlemler tamamlandıktan sonra K.B.M. ne gönderilir.

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 / 12 Kararda itiraz uygun görülmemişse teknik eleman tarafından dilekçe ilgililerine bilgi veren yazı hazırlanır. Yazı üzerinde teknik eleman, Müdür, Başkan yardımcısı ve Belediye Başkanı nın imzaları tamamlanarak evrak çıkışı için Plan ve Proje Müdürlüğü kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrak çıkışı için Plan ve Proje Müdürlüğü kalem memuruna teslim edilir. Kalem Memuru evrakı Planlama Birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek ilgilisine gönderilmek üzere Yazı işleri Müdürlüğü ne zimmetle gönderir. Yazının bir sureti dosyasına konularak, arşivde saklanır. Kararda itirazlar uygun görülmüşse; itiraz konusunun dahil olduğu plan paftasından bir şeffaf kopya üretilir. K.B.M kararını plan şeffafına işlenir. 8 adet ozalit kopya üretilir. İmzaları tamamlanmak üzere teknik eleman tarafından B.Ş.B.B. ye gönderilir. Bölgenin var olan uygulama imar planlarının yenilenmesi gerektiği durumlarda; bu planlara uygun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları mevcut ise, mevcut Nazım İmar Planlarının revize edilmesi veya 1/5000 ölçekli nazım imar planları yoksa bu bölgeye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması 5216 sayılı yasa ve yönetmeliğine göre B.B.B. den talep edilir. Yapılan veya revize edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve deki işlemler uygulanır. Müdürlüğümüze gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı deki işlemlerden sonra teknik elemana gelir ve teknik eleman tarafından deki işlemler yapılır Koruma Amaçlı Ġmar Planı ĠĢlemleri K.T.V.K.K. nca tespit edilmiş ve sit alanı olarak ilan edilmiş ( sayılı yasanın 17. maddesi) alanlarda; (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarında belirlenmemişte olsa) K.T.V.K.K. kararlarına göre işlem yapılır deki işlemlere göre teknik elemana ya da elemanlara gelen K.T.V.K.K kararlarına göre plan kararlarını üretmek üzere deki hazırlık çalışmaları yapılır. Bunlara ek olarak K.T.V.K.K kararları ekindeki korunması gereken yapı ve doğal anıt listesinin arazide tespiti yapılarak karşılaştırması yapılır. Tescilli yapılar ve bunların bulunduğu parseller K.T.V.K.K. ca belirtilen lejanta göre hâlihazır paftalar üzerine işlenerek plan hazırlanır ve ilgili kurula iletilir. K.T.V.K.K kararlarının gerektirdiği durumlarda sit alanına ait siluetler çizilir. Üzerine kadastral sınırlar işlenmiş en son onaylı hâlihazır haritalara hazırlanan plan taslakları K.T.V.K.K ya gönderilecek yazı hazırlanır ve deki işlemler yapılır. K.T.V.K.K ca uygun bulunan öneri planları hâlihazır şeffaf ozalitlere işlenerek, plan orijinalleri hazırlanır. Koruma planları gerekirse meri plan paftaları üstüne de çizilebilir. Diğer işlemler ve de belirtildiği şekilde yapılır Plan Tadilatı ĠĢlemleri İlgililerince teklif edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii imar planı teklifine ilişkin talep dilekçesi ve dilekçe ekinde; Şehir plancıları odasından vize almış 8 adet teklif plan paftaları ve Plan raporu, Tapu, Çap, parsel maliklerinin şehir plancısına verdiği vekâletname, şehir plancısı karnesi, yerleşim amaçlı jeolojik rapor istenir. Bu dilekçe deki işlemlerle teknik elemana gelir. Teknik eleman teklif planların; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına ve meri planlarla olan uyumunu inceler. Gerekli kurum ve kuruluşlardan plan kararları doğrultusunda görüş alışverişi yapılır. Konuya ilişkin Meclise Takdim yazısı yazılır. Bu aşamada B.B.B Meclisinin kararı ile çıkartılan ücret tarifesinde belirlenen plan inceleme ücreti hesaplanır. Bu miktarın %10 u olan miktara ilişkin F37.26 Planlama Birimi zimmet defterine yazılarak Hesap İşleri Müdürlüğüne tahsili için gönderilir. Tahsil fişinden bir örnek da ki dosyaya konulur. Meclise takdim yazısı ve

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 / 12 ekleri deki işlemlerden sonra Meclis bürosuna gönderilir. Tadilat K.B.M. sinde onaylanmışsa deki işlemler yapılır, red olmuşsa ilgilisine bilgi veren yazı hazırlanır ve deki işlemler yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii planlara ilişkin talep yazısı deki işlemlerle teknik elemana gelir. Teknik eleman ve deki işlemleri yapar Planların ArĢivlenmesi ĠĢlemleri 1/1000 ölçekli planların arşivlenmesi için teknik eleman tarafından 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, de belirtildiği şekilde hazırlanan paftalar, yapılan yazışmalar, alınan kurum görüşleri, K.B.M ye gönderilen planlardan bir takım ozalit kopya ve K.B.M ye gönderilen yazının çıkış sayısının verildiği bir dosyada toplanır ve arşivlenir. Gerektiğinde erişimi sağlamak için tutulan Planlama Birimi kayıt defterine plana verilen numara, plan ismi (varsa pafta, ada, parsel numarası), K.B.M ye gidiş yazısının tarihi, numarası, K.B.M. kararının tarihi, numarası, B.B.B ye gidiş yazısının tarihi, numarası, B.B.M kararının tarihi, numarası, B.B. Başkanının imzalama tarihi yazılır. Bütün bu yazılar ve B.B.M. since onaylanmış planlar yukarıda sözü edilen dosyaya konur ve arşivlenir. Daha sonraki süreçte yapılan yazışmaların bir kopyası arşivlenen bu dosyanın içinde saklanır /5000-1/ /50000 ölçekli Nazım İmar Planlarının arşivlenmesi için teknik elemanca ilgili kurum tarafından onaylanarak büroya gelen üst ölçekli plandan, raporundan ve plana ilişkin karar yazıları bir dosyada toplanır ve kalem defterine işlenir. Gerektiğinde erişimi sağlamak için tutulan kalem defterine plan ismini (varsa pafta, ada, parsel numarası), onay tarihini ve sayısı yazılır. Daha sonraki süreçte yapılan yazışmaların bir kopyası arşivlenen bu dosyanın içinde saklanır. 6.2 HARĠTA ÇALIġMALARI Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İmar yada Islah İmar Plan uygulamaları, tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini, Kamulaştırma işlemlerinin teknik çalışmaları işlem görmekte olan parsellere ilişkin talep halinde imar yönetmelikleri gereği yapılan revizyon, inşa edilmesi planlanan yol ve alt yapı tesislerinin, park ve bahçe düzenlemelerinin arazi çalışmaları ve İmar Planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritaların yapımı harita bürosunun işlemlerindendir ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi: Tasdikli imar planının kadastral paftaya göre uygulamasının yapılarak söz konusu parselin plan üzerindeki konumunun belirlenmesi işlemidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre F37.02 yi talep eden vatandaşların başvurularının değerlendirilmesi için, vatandaştan talep dilekçesi alınır ve dilekçe ekinde tapu, çap, röperli kroki, vekâlet durumunda noter onaylı vekâletname ve imar durumu olması istenir. Bu dilekçe vatandaş tarafından Teknik Kaleme verilir. Kalem tarafından dilekçe incelenir ve dosya arşivden çıkartılır, dosya dilekçesi ile birlikte Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği zimmet defterine kayıt edilir.

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 / 12 Kalem tarafından dosyalar Plan ve Proje Müdürüne verilir. Müdür tarafından havale edilecek teknik eleman belirlenir. Teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, dilekçe ve dosya kaleme teslim edilir. Kalem tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi zimmet defterine kayıt edilir, dosya havalesi yapılan elemana zimmet karşılığı teslim edilir. Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir. Dilekçe ekinde olması gereken tapu, çap, röperli kroki ve imar durumu evraklarının olup olmadığı kontrol edilir. Dosyada talep edilen işlem için eksik evrak varsa, tamamlanması için ilgilisine yazı yazılır. Dilekçe ve eklerindeki belgeler mevcut ise teknik eleman talep sahibi ile birlikte ilgili parselde ölçüm yapmak için araziye gider. Röperli krokiye göre parsel kontrol edilir. Gerekli ölçüler röperli kroki üzerine veya dosyanın arkasına not edilir. O bölgenin ilgili imar planı kadastral paftası ile birlikte irdelenerek bilgisayar ortamında hazırlanır. Şeffaf üzerine çizilmiş F37.02 den 3 adet ozalit çektirilir. F37.02 ücreti teknik eleman tarafından hesaplanarak ozalitlerden bir tanesinin arka sayfasına yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından hazırlanan F37.02, şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Kalem Elemanı tarafından F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 ün fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur. Ödeme tarih ve makbuz nosu hazırlanan F37.02 evrakının arkasına kaşe basılarak işlenir. Dosyadaki F37.02 nin 2 nüshası müracaat sahibine verilir. 1 nüshası dosyası ile birlikte zimmet karşılığı kalem elemanı tarafından Teknik Kalem Koordinatörlüğü bürosuna gönderilir Kot Kesit Belgesi: F37.02 e göre düzenlenecek olan bu belge yapılacak olan binanın parsel üzerinde oturacağı köşe noktalarına arazi kotu, yol kotu verilmesi işlemidir. Bu belge için vatandaştan talep dilekçesi alınır. Dilekçe ekinde tapu, çap, imar durumu, vaziyet planı (imzalı) ve F37.02 ün olması istenir. Bu dilekçe Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği kalemine verilir. Kalem tarafından dosyalar Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılarak, dilekçe ve dosya ilgili teknik elemana verilmek üzere kaleme teslim edilir. Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir. Dilekçe ekinde olması gereken evraklardan eksiklik var ise ilgilisine, bunun belirtildiği yazı hazırlanarak teknik eleman, Müdür ve Başkan yardımcısına imzalatılarak Müdürlük kalemine verilir. Kalem elemanı tarafından zimmetlenerek ilgilisine gönderilmek üzere Yazı işleri Müdürlüğü ne teslim edilir. Eksiklik yok ise, dilekçe ve eklerindeki belgeler zeminde incelenerek kot ölçümü yapmak üzere talep sahibi ile birlikte araziye gidilir. F37.02 e göre belirlenen blok köşe noktalarının ve bu noktaların yola olan uzantılarının yükseklikleri arazide nivo ile ölçülür. Büroda kot hesapları yapılarak bilgisayar ortamında F37.04 hazırlanır. 3 adet ozalit çektirilir. F37.04 ücreti, teknik eleman tarafından hesaplanarak ozalitlerden bir tanesinin arka sayfasına

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 / 12 yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından hazırlanan bu evraklar şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanarak onaylanır. Kalem elemanı tarafından F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 kalem tarafından dosyasına konur, ödeme tarih ve makbuz no su hazırlanan F37.04 evrakının arkasına kaşe basılarak işlenir. Dosyadaki F37.04 ün 2 nüshası müracaat sahibine verilir. 1 nüshası dosyası ile birlikte arşive gönderilir Encümene Teklif Belgesi: İmar planı gereği veya ilgilisinin plan şartları doğrultusunda talep edeceği tevhit, ifraz, yola terk yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini işlemlerinin ayrı ayrı veya birlikte yapıldığı işlemlerdir. Parsel sahibinin almış olduğu inşaat istikamet rölevesinde imar yolu terki, tevhit, ifraz, irtifak hakkı tesisi veya terkini, yoldan ihdas işlemleri için Harita Büroları tarafından 6 adet Encümen Teklifi hazırlanır. Dilekçe ekiyle Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği kalemine müracaat edilir. Ayrıca vatandaş sadece irtifak hakkı tesisi ve tevhit işlemleri için Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ile Müdürlük Kalemine müracaat edebilir. Müdürlük kalemi tarafından ilgili Harita Birimi dosyası arşivden çıkartılır, Harita Birimi ne zimmet defterine kayıt edilerek teslim edilir. Kalem tarafından dosyalar Plan ve Projeler Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir. Müdür tarafından, havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, dilekçe ve dosya kaleme gönderilerek, zimmetle teknik elemana gelir. Teknik eleman tarafından gelen talep, imar durum şartlarına ve F37.02 ye göre incelenir. İfrazlarda yönetmelik şartları aranır. Daha önce verilmiş olan F37.02 ye göre F37.06 hazırlanır. 6 adet çoğaltılarak teknik eleman, şef ve müdür tarafından imzalanır. Plan ve Proje Müdürlüğüne, encümene sunulmak üzere üst yazı ile gönderilir Kontur gabari tespiti: Proje Temditi veya Kat ilavesi taleplerinde mevcut binanın konumunun belirlenmesi işlemidir. Vatandaş talebi olduğu gibi Plan ve Proje Müdürlüğü Proje Onay ve İskân Koordinatörlüğüne ve Ruhsat Yapı Denetim Koordinatörlüğü tarafından da talep edilebilmektedir. Vatandaş talebi ya da Müdürlükler arası talep ise; kalem tarafından dilekçe, işlem dosyası ile birlikte Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir, havale edilecek teknik elemanın adı soyadı, havale tarihi dilekçenin ya da resmi yazı üzerine yazılır,dosyasıyla birlikte ilgili teknik elemana verilmek üzere Müdür tarafından kaleme gönderilir.teknik eleman ilgili dosya ve vatandaşla birlikte söz konusu yere giderek, mevcut binanın eni, boyu, açık ve kapalı çıkmaları, ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe mesafeleri ve kat yükseklikleri ölçülür. Bu ölçüler arazide kroki mahiyetinde çizilerek yazılır. Büroda bu ölçülere göre hesaplar yapılarak bilgisayar ortamında hazırlanır. F37.04 ten 3 adet ozalit çektirilir. İlgili mühendis, şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. F37.07 ücreti Harita Birimi teknik elemanı tarafından hesaplandıktan sonra F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 in fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur. Eğer talep müdürlükler arası bilgi için istenmişse ücret alınmaz.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9 / 12 Vatandaş talebi ise dosyadaki F37.06 nın 2 nüshası müracaat sahibine verilir. Diğer 1 nüshası ise dosyasında arşivlenmek üzere saklanır Ağaç revizyonu: Parsel üzerindeki ağaçların ölçülerek belli bir ölçek dahilinde çizilmesi işlemidir. Plan ve Proje Müdürlüğü talep ettiği gibi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından da talep edilebilmektedir. Ayrıca F37.02 ile ağaçlar ölçülerek revizyon gerekliliği tespit edilir. İlgili talep, Müdürlük kalemi tarafından, işlem dosyası ile birlikte Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir, havale edilecek teknik elemanın adı soyadı, havale tarihi dilekçenin ya da resmi yazı üzerine yazılır, dosyasıyla birlikte ilgili teknik elemana verilmek üzere Müdür tarafından kaleme gönderilir Teknik eleman tarafından parsel üzerindeki ağaçlar ölçülür. Harita Birimi nde F37.05 üzerine ölçekli olarak çizim yapılır, 3 adet ozalit çektirilir. İlgili mühendis, Şef, müdür ve Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Vatandaş talebi ise dosyadaki F37.05 ücreti Harita Birimi teknik elemanı tarafından hesaplandıktan sonra kalem elemanı tarafından F37.03 doldurarak ilgilisine ödeme yapması için verilir.f37.03 ün fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur.f37.05 in 2 nüshası müracaat sahibine verilir. Diğer iki nüshası ise dosyasına arşivlenmek üzere alınır. Talep farklı müdürlüklerden geldiyse; 1 nüsha ilgili kaleme verilir, 1 nüsha ise dosyasında arşivlenmek üzere saklanır. Talep müdürlükler arası bilgi için istendiğinden F37.05 ücreti alınmaz Plankote ÇalıĢması Plankote ilgili kurumlar, park bahçeler müdürlüğü ve şahıs tarafından talep edilen bir işlemdir. Yapılan talep doğrultusunda gerekli ölçüm yapılarak, arazinin mevcut durumunun koordinat ve kot değerleri tespit edilir.şahıslar tarafından,talep edilen plankote çalışması için Belediye Encümeni nce belirlenmiş harç miktarı kadar para, mali işlere yatırılarak, makbuz ile müdürlüğümüze başvurur ve bu doğrultuda plankotesini alır sayılı Ġmar Kanununun 18. ve 2981 sayılı Ġmar Affı Kanununun 10 a,b,c maddelerinin uygulanması : İmar planları doğrultusunda kamu alanlarını kamuya terkini ve İmar planına uygun parselasyonun yapılmasıdır. İmar uygulaması yapılacak alanın sınırlarının belirlenmesi ile uygulama başlatılır. Dosyanın ihalesinin yapılması için İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir ve ihale süreci gerçekleşir. İhaleyi kazanan firma tarafından bölgenin hâlihazır haritasının yapılmasına başlanılır. Sonra imar planları ile kadastro paftaları çakıştırılır ve parselasyon işlemleri yapılır. Bu safhada sadece 2981 sayılı madde kapsamında olan 2942 sayılı kanuna göre birim fiyat tespiti yapılır. Sonraki safha ise şuyulandırma cetvellerinin hazırlanmasıdır. Hazırlanmış olan parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri dosya halinde encümene sunulur. Encümen tarafınca dosya incelenir, yapılacak düzeltmeler yapılır. Kabul olan dosyanın parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri 1 ay süre ile belediye ilan tahtasında, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılır. 3 gün süre ile yerel gazetelerde ilan edilir Askı süresince vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar Planlama ve Sosyal Konut Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. İtirazlarla ilgili değerlendirmeler müdürlük görüşü ile birlikte encümene sunulur. Encümen itirazları değerlendirir, kabul olmayan itiraz vatandaşa bildirilir. Kabul olan itiraza konu işlemler ise yerine getirilir ve tekrardan askıya çıkarılır. Bu işlemler

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 / 12 itirazlar bitene kadar tekrarlanır. İtirazlar bittiğinde parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri tescil için Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Tescil işlemleri tamamlandığında ilgili müteahhit tapuları Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğine Tapu Sicil Müdürlüğünün tescil yazısı ile birlikte teslim eder sayılı kanun için sadece geçerli olan bu safhada vatandaşın borcunun olup olmadığına bakılır, eğer borcu varsa borç tahsil edilir. Sonrada tüm vatandaşlardan alınan ifraz harcı tahsil edilir. Bu safhadan sonra tapular dağıtılır Mesken ve Gecekondu ĠĢlemleri 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre Sosyal Konut ve arsa üretmek, 2981/3290 sayılı yasaya göre Islah İmar planı uygulaması sonucu oluşan tapu tahsis belgelerine esas olan tapuların verilmesi gibi hizmetleri yapmaktadır Islah imar plan uygulaması tamamlanmıģ kamu parsellerin tapu dağıtım iģlemleri Tapuların verilebilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir: Dilekçe Tapu tahsis Belgesi, yoksa 2000 liralık Banka Makbuzu veya imar affı müracaatı Tespit Formu Değerlendirme Formu Uygulama alanının Röperli Krokisi Nüfus Kayıt Örneği Tapu kayıtları ve şerhleri Islah İmar Planı Kadastro Paftası Halihazır haritası Birim fiyat listesi Planlama ve Sosyal Konut Koordinatörlüğü tarafından 2981 sayılı kanuna göre hazırlanan parselasyon planlarının oluşturulmasından sonra vatandaş talep dilekçesi ile başvurur. Evraklar incelenir eksik belgeler varsa tamamlanır. Eksik evraklar tamamlanınca dilekçenin ilgili memura havalesi yapılır ve dosya memur tarafından incelenir. Vatandaşın dosya tanzimi yapılır ve Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel takdiri yapılır. Dosya encümene sunulur. Encümen kararından sonra tapu tahsis ve imar affı olan hak sahiplerine taksit miktarı ve ödeme şartları ile ilgili tebligat yapılır. Ödeme yapılması için banka ve hesap işlerine yazı yazılır. Vatandaşın ödeme yapmaması durumunda tebliğde bulunulur. İlk taksit ödendikten sonra hak sahibine tapunun verilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılır. Sonra hak sahibi Tapu Sicil Müdürlüğünden tapusunu ipotekli veya ipoteksiz olarak alır. İpotekli olması durumunda borç belirlenen sürede ödenirse ipoteğin terkini için Tapu Sicil Müdürlüğü ne yazı yazılır ve ipotek terkin edilir. 6.3 HARĠTA, NUMARATAJ VE SOSYAL KONUT ġeflġğġ Mahalle ayrımı, cadde, sokak, bulvar, meydan gibi mahalle sınırlarının tespit alanları, isimleri ve numaralama ile bunlar üzerinde binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulama yapılmaktadır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11 / Adres tespitinin yapılması Vatandaşlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluşlar adres tespitlerinin yapılması için Plan ve Proje İşleri Müdürlüğüne ya da Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Plan ve Proje Müdürlüğü nün Teknik Kalem Bürosunda kayda alınır. Kayda alınan müracaatların havale işlemleri yapılır. Teknik Kalem Şefliği Bürosu tarafından alınan müracaat iş akış sistemine kayıt edilerek zimmet defteriyle Harita, Numarataj ve Sosyal konut bürosuna gönderilir. Şef tarafından zimmet ile alınan müracaat şefin görevlendirdiği Numarataj elemanı tarafından pafta alınarak parsel ve arazi üzerinde inceleme yaparak, dilekçeye gerekli cevap iki adet olarak yazılır. Yazılan cevap şef tarafından imzalanarak Müdüre ve ilgili Başkan Yardımcısına imzaya gönderilir. Evrak Teknik Kalem Bürosu na elden verilir. Bu büroda evrak kayda alınarak bir nüshası müracaat sahibine takip ediyorsa elden verilir. Takip etmiyor ise postayla gönderilir. Diğer evrak Teknik Kalem Bürosu evrak klasöründe saklanır Adrese göre pafta, ada, parsel tespiti deki işlemler aynen uygulanır Pafta ada parsele göre Adres tespiti ve Adreslerin Ulusal veri tabanına kaydedilmesi deki işlemler aynen uygulanır Sokak isimlendirilmesi Vatandaşlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluşlar sokak isimlendirmesi için Plan ve Proje Müdürlüğüne ya da Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Teknik Kalem Şefliği Bürosunda kayda alınır. Havale işlemlerinden sonra evrak Teknik kalem arşiv bürosu elemanı tarafından Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğine zimmetle teslim edilir. Harita,Numarataj ve Sosyal Konut Şefi evrakı ilgili büro elemanına havale eder. Eleman gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Sokak ismi verilmesi için tavsiye kararı alınmak üzere hazırlanan evrak eleman, Şef, Müdür, Başkan Yardımcısı tarafından imzaladıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilir. Meclisten karar alındıktan sonra tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı sokak isimlerini onaylandıktan sonra Numarataj bürosu gerekli gördüğü kurumlara yazı ile bilgi verir Mahalle ayrılması yeniden oluģturulması veya birleģtirilmesi Vatandaş Kaymakamlığa veya Belediye Başkanlığına müracaatını yapar oradan mahalli İdareler Bürosu görüşünden sonra Kaymakamlığa, Kaymakamlıktan Valilik Onayı alındıktan sonra Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü ne gelir oradan havale için Başkanlığa, Başkandan Plan ve Proje Müdürlüğü Teknik Kalem Bürosu na kayda gelir.

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12 / Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespiti İlçe bazında sokak levhaları ve kapı numaraları ihaleye çıkartılarak yapılır. İhaleyi alan birim levhaları ve kapı numaralarını yönetmeliğe göre yapıp yerine takar. Sokak Levhaları olmayan eksik olan sokakların baş kısımlarına yağlı boya ile sokak isimleri Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği elemanınca yazılır ve yahut levhalar yaptırılır. Vatandaşların dilekçe ile kurumların yazı ile müracaat etmeleri halinde; evrak Teknik Kalem Şefliği Bürosunda kayda alınır. Havale işlemlerinden sonra zimmet ile Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği Bürosu Şefine verir. Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği evrakı numarataj elemanına havale eder. Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği elemanı tespit ile ilgili yazıyı hazırlayarak imzalar. Koordinatöre imzalattırdıktan sonra Müdüre ve başkan yardımcısına imzaya gönderir. İmzadan çıkan yazı Teknik Kalem Şefliği tarafından ilgili yere gönderilir. Kalan nüshalar Teknik Kalem Şefliği evrak klasöründe kalır. 6.4 KENTSEL TASARIM VE PROJELER ġeflġğġ Proje Etüt ve Çizim ĠĢleri Belediyemiz idaresince belirlenirken çeşitli hizmet fonksiyonu barındıran yerlerde proje etüdü ve uygulamaya yönelik dönük mimari proje çizimi yapılması. ( Cami, meydan, kreş vb. uygulama veya tadilat proje çizimleri) Hizmet Alım Ġhaleleri: Belediyemiz kamu yararı gözeterek öncelikli çeşitli tesisler ve kentsel tasarım projeleri (cephe rehabilitasyon) için yüklenicilerden mimari, statik, elektrik ve gerektiğinde peyzaj ve danışmanlık hizmetlerini de içine alan hizmet alımı ihalesi (Proje çizimi) yapar. Sonrasında hizmet alımı yapılan yapı ve tesislerin proje Belediye içerisindeki diğer birimlerden çeşitli onay ve kontrolleri yaptırılır (proje onayı ve ruhsat). Bu hizmet alımı işleri, ihale altlıklarının düzenlenmesinden yapım ihalesi yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüze teslim edilene kadar bu birimde yapılır Reklam ve Tabelalar: Şefliğimiz İlçemizdeki çeşitli reklam ve tabelalarının asım şekilleri açısından ilgili kanun ve yönetmelik gereği şikayet ve talepleri değerlendirilir ve gereği üzerine Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Müdürlüğümüzde yapılan faaliyetlerin veri analizleri, veri analizi prosedürüne (PR.19.0) göre 6 Aylık periyotlarda yapılmaktadır. Bu prosedür ile ilgili tüm kayıtlar Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (PR01.0) göre saklanır. 7.0 DAĞITIM Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Plan ve Proje Müdürlüğü Bölüm Müdürleri Yönetim Temsilcisi

13 Yürürlük Tarihi Sayfa 13 / 12

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği TEKLİF : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.12.2010 tarih 2010/S-533 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI'NA; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER DOK.NO:YP-İ-02 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Yapım Şube Müdürlükleri İşlem Amacı İşlemin

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Madde-1 : Bu yönetmelik, Belediyeler Kanunu ile tüm kanun, yönetmelik ve talimatlar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 : (1) Bu yönetmeliğin amacı Başiskele

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No: 134/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RES PLANLAMA SÜRECİ RES PLANLAMA SÜRECİ YETKİ İSTENİLEN BİLGİ-BELGE YÖNTEM-İZLENECEK YOL PLAN ONAYI Enerji tesislerine ilişkin imar planları; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No: 134/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 AMAÇ Bu yönetmelik, Kentsel Tasarım Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 ( 1 ) Başakşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları

Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri Faaliyetlerine İlişkin Başlıca Mevzuat Öğrenci Kayıt, Kayıt

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 126 Çözüm Merkezi aracılığıyla gelen şikayet ve talepler, müdürlüğümüz tarafından çözüme kavuşturulması ve tekrar geri dönüşlerinin yapılma süre ortalaması 0,7 gün olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Dilekçe 1 Çap 2- Tapu veya tapu kayıt sureti 2 gün 3- Ölçü krokisi 1- Başvuru yazısı veya dilekçesi 2- Çap 3- Tapu kayıt sureti ( son 3 aya ait ) 4- Tapu ölçü krokisi 30 gün

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ : Bu Yönetmelik Araklı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Emlak ve İstimlak Müdürü Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı