PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Plan ve Proje Müd Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi Sayfa 1 / AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi: Kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi için düzenlenen ölçülü belgedir. Kot - Kesit Belgesi: İmar parselinde yapılacak binanın verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belgedir. Kontur - Gabari: Kot kesit belgesindeki bilgilere ilaveten parsel içinde mevcut yapıların yatay ve dikey ölçüleriyle subasman kotuna bağlayan ölçülü belgedir. Ağaç Revizyonu: Röperli krokiye göre mevcut ağaçların yerinde ölçülüp uygun ölçekte çizilmesi ile elde edilen ölçülü belgedir. Plankote:Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb.tesisin tersim edilerek belirli bir ölçekte çizilip hazırlanmasıdır. Yol projesi: Açılmamış imar yollarının arazi kotlarıyla ( siyah kotlarla ) profilinin çıkarılarak, eğime göre açılacak yolun üst kotların ( kırmızı kotlarının ) belirlenmesi ve projeye bağlanması işlemidir. Ġmar Kanunu nun 18.Maddesi Uygulaması İmar planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle, yol fazlalarıyla, kamu kurum veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirme, bunları yeniden imar planlarına uygun ada veya parsellere ayırma, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtma ve resen tescilinin yapılması işlemidir / 3290 sayılı yasanın 10 / c maddesinin uygulanması İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 / 12 hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kararları doğrultusunda arazide yapılacak uygulamaları esas alacak olan 1/1000 ölçekli planlardır. 1/1000 ölçekli plan tadilatı: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kararlarına aykırı olmaması şartı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları üzerine yapılan plan değişikliğidir. ĠBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi B.ġ.B.B : Büyükşehir Belediye Başkanlığı B.ġ.B.M : Büyükşehir Belediye Meclisi K.B.M : Kartal Belediye Meclisi K.T.V.K.K : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu B.Ġ.B : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Planlama Ücret Makbuzu Formu F37.01 İnşaat İstikamet Rölevesi Formu F37.02 Harita Ücret Makbuzu Formu F37.03 Kot-Kesit Formu F37.04 Ağaç Revizyonu Formu F37.05 Belediye Encümeni Teklif Belgesi F37.06 Kontur Gabari Formu F37.07 Plankote Formu F37.08 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-01.0 Veri Analizi Prosedürü PR sayılı İmar Yasası sayılı İmar Affı Yasası sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu İstanbul İmar Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 / sayılı Belediyeler Yasası 5393 sayılı Belediye Kanunu 3621 sayılı Kıyı Yasası 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayılı Gecekondu Kanunu 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapılmasına ait teknik yönetmelik 1/5000 ölçekli standart topografik, fotogrametrik harita yapımına ait yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çıkardığı ve çıkaracağı tüm genelgeler ve görüşler Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ( ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstanbul B.Belediyesi Reklam ilan ve Tanıtım Yönetmeliği 6. N UYGULANIġI PLAN VE PROJE ÇALIġMA ESASLARI Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İBB den gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının uygulamaya geçirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanarak, donatı analizi ve iskan alanlarının hayata geçirilmesi Planlama biriminin işlemlerindendir. Planlama birimine gelen dilekçe veya evrak Kalem elemanı tarafından kayıt defterine kaydedilerek incelenir, dosyası varsa arşivden çıkartılır. Dosya evrak ile birlikte Planlama birimi zimmet defterine kayıt edilir. Kalem elemanı tarafından Müdürlüğü ne teslim edilen evrakın havale edileceği teknik eleman Müdür tarafından belirlenir. Teknik elemanın Adı, Soyadı ve Havale Tarihi, evrak üzerine yazılır ve dosya ile birlikte planlama bürosu kalem elemanına teslim edilir. Planlama kalemi tarafından dosya havale edildiği teknik elemana teslim edilir. Teknik eleman kendisine gelen konuyu inceler ve gelen konunun niteliğine göre işlemlere geçilir. İşlemler tamamlandıktan sonra teknik eleman,şef, müdür, başkan yardımcısı ve başkanın imzaları ile birlikte evrak çıkış için kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrakı planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek arşive gönderir /5000 Ölçekli Plan ĠĢlemleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gelince; teknik eleman plandan, raporundan ve B.Ş.B.M. Kararından birer kopya eklediği üst yazıyı hazırlayıp imzalar. Yazı, müdürün de imzası alınarak Kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kayıt edilerek ilgili müdürlüklere gönderilir. Teknik eleman deki işlemleri yaparken, aynı zamanda planın incelemesini de yapar. Planın incelenmesi sırasında varsa; maddi hatalar, Belediyemizin itirazları tespit edilir sayılı yasa ve yönetmeliği gereği incelenmek ve değerlendirilmek için B.Ş.B.B. gönderilmek üzere teknik eleman,şef, müdür, Başkan yardımcısı ve /veya Başkan imzalı yazı hazırlanarak kalem elemanına teslim edilir. Evrak kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine kaydedilerek B.Ş.B.B ye gönderilir. Bu işlemle ilgili yazışmaların bir kopyası da anlatılan ilgili dosyaya konur.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 / /1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ĠĢlemleri Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Başkanlığımıza gelir ve işlemlerine tabi tutulur. En son onaylı kadastrosu üzerine hâlihazırı işlenmiş paftalar; gerektiğinde B.Ş.B.B. lığından, Tapu Kadastro Müdürlüğünden gerektiğinde Belediyemizin Harita Şefliğinden resmi yazışma ile alınır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gerektiğinde mülkiyet listeleri alınır. Arazideki fiili duruma göre bina kullanım şekli, bina kat adedi, bina kalitesi ve boş olan parsellerin tespitleri yapılarak hâlihazır paftalar üzerine işlenir. Hâlihazır harita ve imar planlarının yapılmasına ait esaslara ilişkin yönetmelik gereği ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış yerleşim amaçlı jeolojik etüdler doğrultusunda plan çalışmalarına başlanır. Plan yapılan alanın özelliğine ve bulunduğu bölgeye göre ( AKTAŞ, TEAŞ, TEPAŞ, İSKİ, TCK, TCDD, DLH, UKOME, İGDAŞ, BİB v,s gibi ) ilgili kurumlardan yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında görüş alınır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları, arazi tespit verileri, jeolojik raporlar, kurum ön görüşleri; plan kararları alınmak üzere sentez paftaları hazırlanır. Gerekirse kurum ve kuruluşlardan plan kararları doğrultusunda görüş alışverişi yapılır. Plan kararları son şeklini aldığında, tasdikli hâlihazır haritaların şeffaf kopyaları üstünde plan orijinalleri hazırlanır. Planlardan 8 takım ozalit çektirilir, üstüne Müdürlük Plan Kaşesi basılır. Plan paftalarını hazırlayan teknik eleman,şef ve müdür imzalar. Teknik eleman ya da elemanlar tarafından hazırlanan plan paftaları ve plan raporu için hazırlanan üst yazı teknik eleman, müdür ve Belediye Başkanı tarafından imzalanır. Kartal Belediye Meclisine karar alınmak üzere gönderilir. Bu aşamada hazırlanan tüm belge, bilgi ve görüşlerin konduğu dosyaya K.B.M. ne gönderilen yazının çıkış sayısının numarası verilerek da belirtilen işlem başlatılır. K.B.M. de incelenen teklif plan ve ekleri uygun bulunması halinde, onaylanmak üzere B.Ş.B.B ye gönderilir. (Yazı İşleri Kararlar Müdürlüğü, Meclis Bürosunca) B.Ş.B.M. ce onaylanan ve B.Ş.B.B. ca imzalanan planlar Planlama Müdürlüğü kalemine gelir deki işlemler uygulanır. Teknik eleman tarafından plan onama tarihi, plan orijinal paftaları üzerine yazılır ve işlemi yapılır. Teknik eleman ve müdür imzalı askı tutanağı hazırlanarak, ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılır. Planın askıya çıkarıldığına dair Gazete ilanı verilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğü ne yazılır. Onaylı plan paftalarından birer takım ozalit kopya hazırlanıp, imzalandığı ve müdürün de imzaladığı üst yazı ekiyle ilgili birimlere gönderilmek üzere kalem elemanına teslim edilir. Kalem elemanı dosyayı kayıt defterine ve Planlama Birimi zimmet defterine kaydeder /1000 Ölçekli Plana Yapılan Ġtirazlarla Ġlgili ĠĢlemler Askı süresi bitiminde teknik eleman tarafından itirazlara ilişkin rapor hazırlanarak 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesi gereği meclis dönemi dikkate alınarak deki işlemler tamamlandıktan sonra K.B.M. ne gönderilir.

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 / 12 Kararda itiraz uygun görülmemişse teknik eleman tarafından dilekçe ilgililerine bilgi veren yazı hazırlanır. Yazı üzerinde teknik eleman, Müdür, Başkan yardımcısı ve Belediye Başkanı nın imzaları tamamlanarak evrak çıkışı için Plan ve Proje Müdürlüğü kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrak çıkışı için Plan ve Proje Müdürlüğü kalem memuruna teslim edilir. Kalem Memuru evrakı Planlama Birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek ilgilisine gönderilmek üzere Yazı işleri Müdürlüğü ne zimmetle gönderir. Yazının bir sureti dosyasına konularak, arşivde saklanır. Kararda itirazlar uygun görülmüşse; itiraz konusunun dahil olduğu plan paftasından bir şeffaf kopya üretilir. K.B.M kararını plan şeffafına işlenir. 8 adet ozalit kopya üretilir. İmzaları tamamlanmak üzere teknik eleman tarafından B.Ş.B.B. ye gönderilir. Bölgenin var olan uygulama imar planlarının yenilenmesi gerektiği durumlarda; bu planlara uygun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları mevcut ise, mevcut Nazım İmar Planlarının revize edilmesi veya 1/5000 ölçekli nazım imar planları yoksa bu bölgeye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması 5216 sayılı yasa ve yönetmeliğine göre B.B.B. den talep edilir. Yapılan veya revize edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve deki işlemler uygulanır. Müdürlüğümüze gelen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı deki işlemlerden sonra teknik elemana gelir ve teknik eleman tarafından deki işlemler yapılır Koruma Amaçlı Ġmar Planı ĠĢlemleri K.T.V.K.K. nca tespit edilmiş ve sit alanı olarak ilan edilmiş ( sayılı yasanın 17. maddesi) alanlarda; (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarında belirlenmemişte olsa) K.T.V.K.K. kararlarına göre işlem yapılır deki işlemlere göre teknik elemana ya da elemanlara gelen K.T.V.K.K kararlarına göre plan kararlarını üretmek üzere deki hazırlık çalışmaları yapılır. Bunlara ek olarak K.T.V.K.K kararları ekindeki korunması gereken yapı ve doğal anıt listesinin arazide tespiti yapılarak karşılaştırması yapılır. Tescilli yapılar ve bunların bulunduğu parseller K.T.V.K.K. ca belirtilen lejanta göre hâlihazır paftalar üzerine işlenerek plan hazırlanır ve ilgili kurula iletilir. K.T.V.K.K kararlarının gerektirdiği durumlarda sit alanına ait siluetler çizilir. Üzerine kadastral sınırlar işlenmiş en son onaylı hâlihazır haritalara hazırlanan plan taslakları K.T.V.K.K ya gönderilecek yazı hazırlanır ve deki işlemler yapılır. K.T.V.K.K ca uygun bulunan öneri planları hâlihazır şeffaf ozalitlere işlenerek, plan orijinalleri hazırlanır. Koruma planları gerekirse meri plan paftaları üstüne de çizilebilir. Diğer işlemler ve de belirtildiği şekilde yapılır Plan Tadilatı ĠĢlemleri İlgililerince teklif edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii imar planı teklifine ilişkin talep dilekçesi ve dilekçe ekinde; Şehir plancıları odasından vize almış 8 adet teklif plan paftaları ve Plan raporu, Tapu, Çap, parsel maliklerinin şehir plancısına verdiği vekâletname, şehir plancısı karnesi, yerleşim amaçlı jeolojik rapor istenir. Bu dilekçe deki işlemlerle teknik elemana gelir. Teknik eleman teklif planların; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına ve meri planlarla olan uyumunu inceler. Gerekli kurum ve kuruluşlardan plan kararları doğrultusunda görüş alışverişi yapılır. Konuya ilişkin Meclise Takdim yazısı yazılır. Bu aşamada B.B.B Meclisinin kararı ile çıkartılan ücret tarifesinde belirlenen plan inceleme ücreti hesaplanır. Bu miktarın %10 u olan miktara ilişkin F37.26 Planlama Birimi zimmet defterine yazılarak Hesap İşleri Müdürlüğüne tahsili için gönderilir. Tahsil fişinden bir örnek da ki dosyaya konulur. Meclise takdim yazısı ve

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 / 12 ekleri deki işlemlerden sonra Meclis bürosuna gönderilir. Tadilat K.B.M. sinde onaylanmışsa deki işlemler yapılır, red olmuşsa ilgilisine bilgi veren yazı hazırlanır ve deki işlemler yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii planlara ilişkin talep yazısı deki işlemlerle teknik elemana gelir. Teknik eleman ve deki işlemleri yapar Planların ArĢivlenmesi ĠĢlemleri 1/1000 ölçekli planların arşivlenmesi için teknik eleman tarafından 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, de belirtildiği şekilde hazırlanan paftalar, yapılan yazışmalar, alınan kurum görüşleri, K.B.M ye gönderilen planlardan bir takım ozalit kopya ve K.B.M ye gönderilen yazının çıkış sayısının verildiği bir dosyada toplanır ve arşivlenir. Gerektiğinde erişimi sağlamak için tutulan Planlama Birimi kayıt defterine plana verilen numara, plan ismi (varsa pafta, ada, parsel numarası), K.B.M ye gidiş yazısının tarihi, numarası, K.B.M. kararının tarihi, numarası, B.B.B ye gidiş yazısının tarihi, numarası, B.B.M kararının tarihi, numarası, B.B. Başkanının imzalama tarihi yazılır. Bütün bu yazılar ve B.B.M. since onaylanmış planlar yukarıda sözü edilen dosyaya konur ve arşivlenir. Daha sonraki süreçte yapılan yazışmaların bir kopyası arşivlenen bu dosyanın içinde saklanır /5000-1/ /50000 ölçekli Nazım İmar Planlarının arşivlenmesi için teknik elemanca ilgili kurum tarafından onaylanarak büroya gelen üst ölçekli plandan, raporundan ve plana ilişkin karar yazıları bir dosyada toplanır ve kalem defterine işlenir. Gerektiğinde erişimi sağlamak için tutulan kalem defterine plan ismini (varsa pafta, ada, parsel numarası), onay tarihini ve sayısı yazılır. Daha sonraki süreçte yapılan yazışmaların bir kopyası arşivlenen bu dosyanın içinde saklanır. 6.2 HARĠTA ÇALIġMALARI Belediye ve İmar mevzuatı gereğince İmar yada Islah İmar Plan uygulamaları, tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini, Kamulaştırma işlemlerinin teknik çalışmaları işlem görmekte olan parsellere ilişkin talep halinde imar yönetmelikleri gereği yapılan revizyon, inşa edilmesi planlanan yol ve alt yapı tesislerinin, park ve bahçe düzenlemelerinin arazi çalışmaları ve İmar Planlarının hazırlanması için gerekli hali hazır haritaların yapımı harita bürosunun işlemlerindendir ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi: Tasdikli imar planının kadastral paftaya göre uygulamasının yapılarak söz konusu parselin plan üzerindeki konumunun belirlenmesi işlemidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre F37.02 yi talep eden vatandaşların başvurularının değerlendirilmesi için, vatandaştan talep dilekçesi alınır ve dilekçe ekinde tapu, çap, röperli kroki, vekâlet durumunda noter onaylı vekâletname ve imar durumu olması istenir. Bu dilekçe vatandaş tarafından Teknik Kaleme verilir. Kalem tarafından dilekçe incelenir ve dosya arşivden çıkartılır, dosya dilekçesi ile birlikte Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği zimmet defterine kayıt edilir.

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 / 12 Kalem tarafından dosyalar Plan ve Proje Müdürüne verilir. Müdür tarafından havale edilecek teknik eleman belirlenir. Teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, dilekçe ve dosya kaleme teslim edilir. Kalem tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi zimmet defterine kayıt edilir, dosya havalesi yapılan elemana zimmet karşılığı teslim edilir. Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir. Dilekçe ekinde olması gereken tapu, çap, röperli kroki ve imar durumu evraklarının olup olmadığı kontrol edilir. Dosyada talep edilen işlem için eksik evrak varsa, tamamlanması için ilgilisine yazı yazılır. Dilekçe ve eklerindeki belgeler mevcut ise teknik eleman talep sahibi ile birlikte ilgili parselde ölçüm yapmak için araziye gider. Röperli krokiye göre parsel kontrol edilir. Gerekli ölçüler röperli kroki üzerine veya dosyanın arkasına not edilir. O bölgenin ilgili imar planı kadastral paftası ile birlikte irdelenerek bilgisayar ortamında hazırlanır. Şeffaf üzerine çizilmiş F37.02 den 3 adet ozalit çektirilir. F37.02 ücreti teknik eleman tarafından hesaplanarak ozalitlerden bir tanesinin arka sayfasına yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından hazırlanan F37.02, şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Kalem Elemanı tarafından F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 ün fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur. Ödeme tarih ve makbuz nosu hazırlanan F37.02 evrakının arkasına kaşe basılarak işlenir. Dosyadaki F37.02 nin 2 nüshası müracaat sahibine verilir. 1 nüshası dosyası ile birlikte zimmet karşılığı kalem elemanı tarafından Teknik Kalem Koordinatörlüğü bürosuna gönderilir Kot Kesit Belgesi: F37.02 e göre düzenlenecek olan bu belge yapılacak olan binanın parsel üzerinde oturacağı köşe noktalarına arazi kotu, yol kotu verilmesi işlemidir. Bu belge için vatandaştan talep dilekçesi alınır. Dilekçe ekinde tapu, çap, imar durumu, vaziyet planı (imzalı) ve F37.02 ün olması istenir. Bu dilekçe Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği kalemine verilir. Kalem tarafından dosyalar Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılarak, dilekçe ve dosya ilgili teknik elemana verilmek üzere kaleme teslim edilir. Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir. Dilekçe ekinde olması gereken evraklardan eksiklik var ise ilgilisine, bunun belirtildiği yazı hazırlanarak teknik eleman, Müdür ve Başkan yardımcısına imzalatılarak Müdürlük kalemine verilir. Kalem elemanı tarafından zimmetlenerek ilgilisine gönderilmek üzere Yazı işleri Müdürlüğü ne teslim edilir. Eksiklik yok ise, dilekçe ve eklerindeki belgeler zeminde incelenerek kot ölçümü yapmak üzere talep sahibi ile birlikte araziye gidilir. F37.02 e göre belirlenen blok köşe noktalarının ve bu noktaların yola olan uzantılarının yükseklikleri arazide nivo ile ölçülür. Büroda kot hesapları yapılarak bilgisayar ortamında F37.04 hazırlanır. 3 adet ozalit çektirilir. F37.04 ücreti, teknik eleman tarafından hesaplanarak ozalitlerden bir tanesinin arka sayfasına

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 / 12 yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından hazırlanan bu evraklar şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanarak onaylanır. Kalem elemanı tarafından F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 kalem tarafından dosyasına konur, ödeme tarih ve makbuz no su hazırlanan F37.04 evrakının arkasına kaşe basılarak işlenir. Dosyadaki F37.04 ün 2 nüshası müracaat sahibine verilir. 1 nüshası dosyası ile birlikte arşive gönderilir Encümene Teklif Belgesi: İmar planı gereği veya ilgilisinin plan şartları doğrultusunda talep edeceği tevhit, ifraz, yola terk yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini işlemlerinin ayrı ayrı veya birlikte yapıldığı işlemlerdir. Parsel sahibinin almış olduğu inşaat istikamet rölevesinde imar yolu terki, tevhit, ifraz, irtifak hakkı tesisi veya terkini, yoldan ihdas işlemleri için Harita Büroları tarafından 6 adet Encümen Teklifi hazırlanır. Dilekçe ekiyle Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği kalemine müracaat edilir. Ayrıca vatandaş sadece irtifak hakkı tesisi ve tevhit işlemleri için Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan değişiklik tasarımı ile Müdürlük Kalemine müracaat edebilir. Müdürlük kalemi tarafından ilgili Harita Birimi dosyası arşivden çıkartılır, Harita Birimi ne zimmet defterine kayıt edilerek teslim edilir. Kalem tarafından dosyalar Plan ve Projeler Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir. Müdür tarafından, havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, dilekçe ve dosya kaleme gönderilerek, zimmetle teknik elemana gelir. Teknik eleman tarafından gelen talep, imar durum şartlarına ve F37.02 ye göre incelenir. İfrazlarda yönetmelik şartları aranır. Daha önce verilmiş olan F37.02 ye göre F37.06 hazırlanır. 6 adet çoğaltılarak teknik eleman, şef ve müdür tarafından imzalanır. Plan ve Proje Müdürlüğüne, encümene sunulmak üzere üst yazı ile gönderilir Kontur gabari tespiti: Proje Temditi veya Kat ilavesi taleplerinde mevcut binanın konumunun belirlenmesi işlemidir. Vatandaş talebi olduğu gibi Plan ve Proje Müdürlüğü Proje Onay ve İskân Koordinatörlüğüne ve Ruhsat Yapı Denetim Koordinatörlüğü tarafından da talep edilebilmektedir. Vatandaş talebi ya da Müdürlükler arası talep ise; kalem tarafından dilekçe, işlem dosyası ile birlikte Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir, havale edilecek teknik elemanın adı soyadı, havale tarihi dilekçenin ya da resmi yazı üzerine yazılır,dosyasıyla birlikte ilgili teknik elemana verilmek üzere Müdür tarafından kaleme gönderilir.teknik eleman ilgili dosya ve vatandaşla birlikte söz konusu yere giderek, mevcut binanın eni, boyu, açık ve kapalı çıkmaları, ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe mesafeleri ve kat yükseklikleri ölçülür. Bu ölçüler arazide kroki mahiyetinde çizilerek yazılır. Büroda bu ölçülere göre hesaplar yapılarak bilgisayar ortamında hazırlanır. F37.04 ten 3 adet ozalit çektirilir. İlgili mühendis, şef, müdür ve Teknik Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. F37.07 ücreti Harita Birimi teknik elemanı tarafından hesaplandıktan sonra F37.03 doldurularak ilgilisine ödeme yapması için verilir. F37.03 in fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur. Eğer talep müdürlükler arası bilgi için istenmişse ücret alınmaz.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9 / 12 Vatandaş talebi ise dosyadaki F37.06 nın 2 nüshası müracaat sahibine verilir. Diğer 1 nüshası ise dosyasında arşivlenmek üzere saklanır Ağaç revizyonu: Parsel üzerindeki ağaçların ölçülerek belli bir ölçek dahilinde çizilmesi işlemidir. Plan ve Proje Müdürlüğü talep ettiği gibi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından da talep edilebilmektedir. Ayrıca F37.02 ile ağaçlar ölçülerek revizyon gerekliliği tespit edilir. İlgili talep, Müdürlük kalemi tarafından, işlem dosyası ile birlikte Plan ve Proje Müdürü ne verilir. Müdür tarafından dosya Plan ve Proje Müdürlüğü ne havale edilir, havale edilecek teknik elemanın adı soyadı, havale tarihi dilekçenin ya da resmi yazı üzerine yazılır, dosyasıyla birlikte ilgili teknik elemana verilmek üzere Müdür tarafından kaleme gönderilir Teknik eleman tarafından parsel üzerindeki ağaçlar ölçülür. Harita Birimi nde F37.05 üzerine ölçekli olarak çizim yapılır, 3 adet ozalit çektirilir. İlgili mühendis, Şef, müdür ve Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Vatandaş talebi ise dosyadaki F37.05 ücreti Harita Birimi teknik elemanı tarafından hesaplandıktan sonra kalem elemanı tarafından F37.03 doldurarak ilgilisine ödeme yapması için verilir.f37.03 ün fotokopisi kalem elemanı tarafından dosyasına konur.f37.05 in 2 nüshası müracaat sahibine verilir. Diğer iki nüshası ise dosyasına arşivlenmek üzere alınır. Talep farklı müdürlüklerden geldiyse; 1 nüsha ilgili kaleme verilir, 1 nüsha ise dosyasında arşivlenmek üzere saklanır. Talep müdürlükler arası bilgi için istendiğinden F37.05 ücreti alınmaz Plankote ÇalıĢması Plankote ilgili kurumlar, park bahçeler müdürlüğü ve şahıs tarafından talep edilen bir işlemdir. Yapılan talep doğrultusunda gerekli ölçüm yapılarak, arazinin mevcut durumunun koordinat ve kot değerleri tespit edilir.şahıslar tarafından,talep edilen plankote çalışması için Belediye Encümeni nce belirlenmiş harç miktarı kadar para, mali işlere yatırılarak, makbuz ile müdürlüğümüze başvurur ve bu doğrultuda plankotesini alır sayılı Ġmar Kanununun 18. ve 2981 sayılı Ġmar Affı Kanununun 10 a,b,c maddelerinin uygulanması : İmar planları doğrultusunda kamu alanlarını kamuya terkini ve İmar planına uygun parselasyonun yapılmasıdır. İmar uygulaması yapılacak alanın sınırlarının belirlenmesi ile uygulama başlatılır. Dosyanın ihalesinin yapılması için İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir ve ihale süreci gerçekleşir. İhaleyi kazanan firma tarafından bölgenin hâlihazır haritasının yapılmasına başlanılır. Sonra imar planları ile kadastro paftaları çakıştırılır ve parselasyon işlemleri yapılır. Bu safhada sadece 2981 sayılı madde kapsamında olan 2942 sayılı kanuna göre birim fiyat tespiti yapılır. Sonraki safha ise şuyulandırma cetvellerinin hazırlanmasıdır. Hazırlanmış olan parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri dosya halinde encümene sunulur. Encümen tarafınca dosya incelenir, yapılacak düzeltmeler yapılır. Kabul olan dosyanın parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri 1 ay süre ile belediye ilan tahtasında, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılır. 3 gün süre ile yerel gazetelerde ilan edilir Askı süresince vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar Planlama ve Sosyal Konut Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. İtirazlarla ilgili değerlendirmeler müdürlük görüşü ile birlikte encümene sunulur. Encümen itirazları değerlendirir, kabul olmayan itiraz vatandaşa bildirilir. Kabul olan itiraza konu işlemler ise yerine getirilir ve tekrardan askıya çıkarılır. Bu işlemler

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 / 12 itirazlar bitene kadar tekrarlanır. İtirazlar bittiğinde parselasyon planları ve şuyulandırma cetvelleri tescil için Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Tescil işlemleri tamamlandığında ilgili müteahhit tapuları Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğine Tapu Sicil Müdürlüğünün tescil yazısı ile birlikte teslim eder sayılı kanun için sadece geçerli olan bu safhada vatandaşın borcunun olup olmadığına bakılır, eğer borcu varsa borç tahsil edilir. Sonrada tüm vatandaşlardan alınan ifraz harcı tahsil edilir. Bu safhadan sonra tapular dağıtılır Mesken ve Gecekondu ĠĢlemleri 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre Sosyal Konut ve arsa üretmek, 2981/3290 sayılı yasaya göre Islah İmar planı uygulaması sonucu oluşan tapu tahsis belgelerine esas olan tapuların verilmesi gibi hizmetleri yapmaktadır Islah imar plan uygulaması tamamlanmıģ kamu parsellerin tapu dağıtım iģlemleri Tapuların verilebilmesi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir: Dilekçe Tapu tahsis Belgesi, yoksa 2000 liralık Banka Makbuzu veya imar affı müracaatı Tespit Formu Değerlendirme Formu Uygulama alanının Röperli Krokisi Nüfus Kayıt Örneği Tapu kayıtları ve şerhleri Islah İmar Planı Kadastro Paftası Halihazır haritası Birim fiyat listesi Planlama ve Sosyal Konut Koordinatörlüğü tarafından 2981 sayılı kanuna göre hazırlanan parselasyon planlarının oluşturulmasından sonra vatandaş talep dilekçesi ile başvurur. Evraklar incelenir eksik belgeler varsa tamamlanır. Eksik evraklar tamamlanınca dilekçenin ilgili memura havalesi yapılır ve dosya memur tarafından incelenir. Vatandaşın dosya tanzimi yapılır ve Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel takdiri yapılır. Dosya encümene sunulur. Encümen kararından sonra tapu tahsis ve imar affı olan hak sahiplerine taksit miktarı ve ödeme şartları ile ilgili tebligat yapılır. Ödeme yapılması için banka ve hesap işlerine yazı yazılır. Vatandaşın ödeme yapmaması durumunda tebliğde bulunulur. İlk taksit ödendikten sonra hak sahibine tapunun verilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılır. Sonra hak sahibi Tapu Sicil Müdürlüğünden tapusunu ipotekli veya ipoteksiz olarak alır. İpotekli olması durumunda borç belirlenen sürede ödenirse ipoteğin terkini için Tapu Sicil Müdürlüğü ne yazı yazılır ve ipotek terkin edilir. 6.3 HARĠTA, NUMARATAJ VE SOSYAL KONUT ġeflġğġ Mahalle ayrımı, cadde, sokak, bulvar, meydan gibi mahalle sınırlarının tespit alanları, isimleri ve numaralama ile bunlar üzerinde binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulama yapılmaktadır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11 / Adres tespitinin yapılması Vatandaşlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluşlar adres tespitlerinin yapılması için Plan ve Proje İşleri Müdürlüğüne ya da Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Plan ve Proje Müdürlüğü nün Teknik Kalem Bürosunda kayda alınır. Kayda alınan müracaatların havale işlemleri yapılır. Teknik Kalem Şefliği Bürosu tarafından alınan müracaat iş akış sistemine kayıt edilerek zimmet defteriyle Harita, Numarataj ve Sosyal konut bürosuna gönderilir. Şef tarafından zimmet ile alınan müracaat şefin görevlendirdiği Numarataj elemanı tarafından pafta alınarak parsel ve arazi üzerinde inceleme yaparak, dilekçeye gerekli cevap iki adet olarak yazılır. Yazılan cevap şef tarafından imzalanarak Müdüre ve ilgili Başkan Yardımcısına imzaya gönderilir. Evrak Teknik Kalem Bürosu na elden verilir. Bu büroda evrak kayda alınarak bir nüshası müracaat sahibine takip ediyorsa elden verilir. Takip etmiyor ise postayla gönderilir. Diğer evrak Teknik Kalem Bürosu evrak klasöründe saklanır Adrese göre pafta, ada, parsel tespiti deki işlemler aynen uygulanır Pafta ada parsele göre Adres tespiti ve Adreslerin Ulusal veri tabanına kaydedilmesi deki işlemler aynen uygulanır Sokak isimlendirilmesi Vatandaşlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluşlar sokak isimlendirmesi için Plan ve Proje Müdürlüğüne ya da Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Teknik Kalem Şefliği Bürosunda kayda alınır. Havale işlemlerinden sonra evrak Teknik kalem arşiv bürosu elemanı tarafından Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliğine zimmetle teslim edilir. Harita,Numarataj ve Sosyal Konut Şefi evrakı ilgili büro elemanına havale eder. Eleman gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Sokak ismi verilmesi için tavsiye kararı alınmak üzere hazırlanan evrak eleman, Şef, Müdür, Başkan Yardımcısı tarafından imzaladıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilir. Meclisten karar alındıktan sonra tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı sokak isimlerini onaylandıktan sonra Numarataj bürosu gerekli gördüğü kurumlara yazı ile bilgi verir Mahalle ayrılması yeniden oluģturulması veya birleģtirilmesi Vatandaş Kaymakamlığa veya Belediye Başkanlığına müracaatını yapar oradan mahalli İdareler Bürosu görüşünden sonra Kaymakamlığa, Kaymakamlıktan Valilik Onayı alındıktan sonra Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü ne gelir oradan havale için Başkanlığa, Başkandan Plan ve Proje Müdürlüğü Teknik Kalem Bürosu na kayda gelir.

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12 / Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespiti İlçe bazında sokak levhaları ve kapı numaraları ihaleye çıkartılarak yapılır. İhaleyi alan birim levhaları ve kapı numaralarını yönetmeliğe göre yapıp yerine takar. Sokak Levhaları olmayan eksik olan sokakların baş kısımlarına yağlı boya ile sokak isimleri Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği elemanınca yazılır ve yahut levhalar yaptırılır. Vatandaşların dilekçe ile kurumların yazı ile müracaat etmeleri halinde; evrak Teknik Kalem Şefliği Bürosunda kayda alınır. Havale işlemlerinden sonra zimmet ile Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği Bürosu Şefine verir. Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği evrakı numarataj elemanına havale eder. Harita, Numarataj ve Sosyal Konut Şefliği elemanı tespit ile ilgili yazıyı hazırlayarak imzalar. Koordinatöre imzalattırdıktan sonra Müdüre ve başkan yardımcısına imzaya gönderir. İmzadan çıkan yazı Teknik Kalem Şefliği tarafından ilgili yere gönderilir. Kalan nüshalar Teknik Kalem Şefliği evrak klasöründe kalır. 6.4 KENTSEL TASARIM VE PROJELER ġeflġğġ Proje Etüt ve Çizim ĠĢleri Belediyemiz idaresince belirlenirken çeşitli hizmet fonksiyonu barındıran yerlerde proje etüdü ve uygulamaya yönelik dönük mimari proje çizimi yapılması. ( Cami, meydan, kreş vb. uygulama veya tadilat proje çizimleri) Hizmet Alım Ġhaleleri: Belediyemiz kamu yararı gözeterek öncelikli çeşitli tesisler ve kentsel tasarım projeleri (cephe rehabilitasyon) için yüklenicilerden mimari, statik, elektrik ve gerektiğinde peyzaj ve danışmanlık hizmetlerini de içine alan hizmet alımı ihalesi (Proje çizimi) yapar. Sonrasında hizmet alımı yapılan yapı ve tesislerin proje Belediye içerisindeki diğer birimlerden çeşitli onay ve kontrolleri yaptırılır (proje onayı ve ruhsat). Bu hizmet alımı işleri, ihale altlıklarının düzenlenmesinden yapım ihalesi yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğümüze teslim edilene kadar bu birimde yapılır Reklam ve Tabelalar: Şefliğimiz İlçemizdeki çeşitli reklam ve tabelalarının asım şekilleri açısından ilgili kanun ve yönetmelik gereği şikayet ve talepleri değerlendirilir ve gereği üzerine Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Müdürlüğümüzde yapılan faaliyetlerin veri analizleri, veri analizi prosedürüne (PR.19.0) göre 6 Aylık periyotlarda yapılmaktadır. Bu prosedür ile ilgili tüm kayıtlar Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (PR01.0) göre saklanır. 7.0 DAĞITIM Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Plan ve Proje Müdürlüğü Bölüm Müdürleri Yönetim Temsilcisi

13 Yürürlük Tarihi Sayfa 13 / 12

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği TEKLİF : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.12.2010 tarih 2010/S-533 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI'NA; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Emlak ve İstimlak Müdürü Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 28.07.2007 Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde,

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

Planlama ve İmar Oturum Konuları

Planlama ve İmar Oturum Konuları KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama

Detaylı

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R -

Karar No:755 12.04.2013 - K A R A R - - K A R A R - Bakanlık Tip İmar Yönetmeliğine dayalı Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 14.80. 81. 82. 95. ve 97.maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2013 gün

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA ve İMAR İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı HARİTA VE PLANLAMA - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması - Plan Tadilatlarının Yapılması - İmar Mevzuatı Gereğince

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Planlama ve Kentsel Tasarım Şefliği Evrak Büro Şefliği T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır.

7.800. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Belediyemiz internet sitesinde yer alan Kent Rehberi bölümünden güncel adres verilerine ulaşılmaktadır. /// Kentsel Tasarım Müdürlüğü 136 Yıl boyunca 344 müstakil tapu dağıtılmış, 71 de ipotek kaldırma işlemi yapılmıştır. 7.800 müdürlüğümüze toplam 7.800 evrak işleme alınmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK TANIMLAR TEMEL İLKELER

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK TANIMLAR TEMEL İLKELER TAVŞANLI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Belediyesinde

Detaylı