:.ij~ftijiiill;! ı frlfllfiif.lll/4~fil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":.ij~ftijiiill;! ı frlfllfiif.lll/4~fil"

Transkript

1

2 :.ij~ftijiiill;! ı frlfllfiif.lll/4~fil :rrllir~ flt~ rl~t~ij~ ı 141ili~~~~~~;~~~~~~ ı ll:lil~l'il~lllll <

3

4 ÖN SÖZ Hepimizin bildiği gibi Gümrük Birliği, Türkiye için yeni bir dönem olup, tarihi itibariyle başlayan bu dönemde Dış Ticaret Rejimimiz bütünüyle değişmiştir. Gümrük Birliği'ne yönelik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Oda'mız Gümrük Birliği ile gelen mevzuat değişikliklerini çeşitli sorular ile açıklayan bu yayını hazırlamıştır. Bu yayını hazırlarken, Ocak ayından itibaren İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri ile üyelerimiz arasında yapılan toplantılarda üyelerimiz tarafından sorulan sorular esas alınmış aynca, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ilgili yayınlanndan faydalanılmıştır. Oda'rnız Avrupa Birliği Şubesi tarafından d erlenen çalışmanın üyelerimize yararlı olacağına inanıyorum. Prof.Dr.İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 SORU 1: Gümrük Birliği nedir? CEVAP : Gümrük Birliği en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalanyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşididir. SORU 2: Gümrük Birliği ile Serbest Mübadele Alanı arasında ne farklar vardır? CEVAP: Serbest Mübadele Alanı ile Gümrük Birliği'nin temel farkı, serbest mübadele alanına dahil olan ülkelerin kendi aralarında gümrük vergi ve kısıtlamalarını kaldırmalan, ancak üçüncü ülkelere karşı olarak bir gümrük tarifesi oluşturmamalandır. Genellikle Gümrük Birliği öncesi oluşturulan işbirliği türleri için kullanılan Serbest Mübadele Alanı Sistemi'nin en bilinen örneği, 1960 yılında kurulan Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'dır (European Free Trade Association). Ancak bu tür bir bütünleşmenin temel sorunu, malların akışında yaratılan trafik sapmasıdır. Mallar doğal olarak en düşük gümrük duvarlannın bulunduğu ülke aracılığıyla Serbest Ticaret Bölgesi sınırları içine girer ve serbest dolaşımda olurlar. Bu nedenle, serbest ticaret bölgesi sistemi, hem zaman içinde kısıtlı bir işieve sahiptir, hem de trafik sapması yarattığından ortak sının olan veya üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük koruma hadleri birbirinden çok farklı olan ülkeler açısından çok kullanışlı değildir. Serbest ticaret alanı uygulamasında ortak dış ticaret politikası oluşturulmaz. Serbest Ticaret Anlaşmalanna en yeni örnek, ABD, Kanada ve Meksika arasında oluşturulan NAFT A (North American Free Trade Agreement) Serbest Ticaret Anlaşması' dır.

7 2 SORU 3: Gümrük Birliği ile Tercih/i Ticaret Klüpleri arasında ne farklar vardır? CEVAP~ Serbest Ticaret Anlaşmalannın daha esnek bir uygulama şekli de Tercilıli Ticaret Klüpleridir. Bu uygulamada gümrükler tümüyle kaldınlmaz, karşılıklı olarak tercilıli tarife uygulanır, üçüncü ülkelere karşı ortak tarife sözkonusu değildir. Bu uygulamanın en bilinen örneği Birleşik Krallık Ülkeler Topluluğu'dur (Commonwealth). SOR U 4 : Gümrük Birliği ile Ortak Pazar arasında ne farklar var d tr? CEVAP : Ortak Pazar, hem gümrük vergilerinin kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı aynı gümrük tarifesi uygulanmasını içerir, hem de bunun yanında bazı ortak politikalara Üye Devletlerin uymasını koşul olarak getirir. Roma Andlaşmasıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, Gümrük Birliği'nin yanında Ortak Tarım Politikası ve Rekabet Politikası gibi unsurları da içermektedir. Ortak Pazar, temel olarak Gümrük Birliği Sistemi üzerinde kuruludur, ancak Ortak Pazar ile Gümrük Birliği arasında en belirgin fark, Ortak Pazann malların serbest dolaşımı dışında, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin de serbest dolaşımını hedeflemesidir. Bunun yanısıra bazı diğer ortak politikaların kabulünü de gerektirir. Örnek vermek gerekirse, Ortak Pazar'ın en bilinen uygulaması olan AET (şiılıdilerde Avrupa Birliği adını alan Avrupa Ekonomik Topluluğu) içinde Ortak Tarım Politikası gibi çok kısıtlayıcı kuralları olan bir politikaya uyum, 1962 yılında itibaren üyeler tarafından aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

8 3 SORU 5: Türkiye -AB arasındaki Gümrük Birliği nedir? CEVAP : Türkiye - AB Gümrük Birliği'nin temeli, Roma Antiaşması 'mn yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 1959 yılında Türkiye'nin AB'ne katılmak üzere müracaatı ile resmen atılmıştır. Ankara Anlaşması Türkiye'nin AB'ne katılırrum üç aşamada öngörmektedir. Bunlardan ilki olan "Hazırlık Dönemi''nin ertesinde, Katma Protokol 'ün 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, toplam 22 yıllık bir süre tamnmıştır. Türkiye'nin 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığı tam üyelik başvurusu ertesinde taraflar arasında teknik ve siyasi platformda yürütülen görüşmelerin sonuçları, Gümrük Birliği'nin tamamlanması ve sürdürülmesi için gerekli koşulları belirleyen bıir "Gümrük Birliği Karar'ı" altında toplanarak, Türkiye-AET Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Böylece, 22 yıllık Geçiş Dönemi, tarihi itibariyle son bulmuş ve Türkiye'nin AB'ye katılımı yolunda "Son Dönem "e girilmiş bulunmaktadır. SORU 6: Avrupa Birliği'nin Ortak Ticaret Politikası'nın esasları nelerdir? CEVAP: Birliğin Ortak Ticaret Politikası'mn araçları, D Ortak Gümrük Tarifesi, D İthalatta Ortak Kurallar, D Dampingli ithalata Karşı Korunma, D Sübvansiyonlu ithalata Karşı Korunma, D Miktar Kısıtlamalarımn (Kotaların) İdaresi, D Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Topluluk Haklarının Korunması, D İthalatta Uygulanan Diğer Mevzuat Ticari Markaların Korunması ve Taklit Ürünlerin Serbest Dolaşıma Girmesinin Önlenmesi, Çeşitli Standard ve Teknik Şartlara İlişkin Düzenlemeler, Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Özel Düzenlemeler, D İhracatta Ortak Kurallar, D Resmi Destekli İhracat Kredileri. olarak özetlenebilir.

9 4 Bu çerçevede, Türkiye, Topluluğun yukanda bahsi geçen mevzuatına uyum sağlarken aynı zamanda, AB'nin üçüncü ülkelere yönelik olarak uyguladığı otonom ve tercilıli rejimleri de adapte etmektedir. Bu husus, 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda da öngörülerek, Türkiye'ye Topluluğun tercilıli anlaşmalannı tedricen üsttenınesi konusunda 5 yıllık bir süre tanınmıştır. SORU 7 : Avrupa Birliği'nin Ortak Rekabet Politikası'nın amaçları nelerdir? CEVAP: D Rekabeti önlemeye, sınırlamaya veya bozmaya yönelik işletmelerarası anlaşmalann ve monopollerin oluşumunun ve piyasaya hakim olmalannın önlenmesi, D Devletin sübvansiyon uygulamalannın kısıtlanması veya yasaklanması, bulunmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye tarafından; D Teşebbüsler arasında rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmalannın v~ hakim durumun kötüye kullanılmasınım önlenmesini sağlayacak mevzuatın geliştirilmesi, D Fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunmasına ilişkin yasaların çıkanlması ve bu alanda bazı uluslararası sözleşmelere taraf olunması, D Belli kuruluşlan ve ürünleri teşvik etmek suretiyle rekabeti bozan veya bozma tehdidi oluşturan her türlü devlet yardımının kaldınlması gerekmektedir. Türkiye, yukanda özedenen mevzuatiann ilk ikisini tamamen, üçüncüsünün de önemli bir bölümünü hayata geçirerek, Gümrük Birliği'ne girmiş bulunmaktadır.

10 .s. SORU 8 : Türkiye- AB Gümrük Birliği hangi ürünleri kapsamaktadır? CEVAP : Gümrük Birliği, esas itibariyle sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ancak, hassas maddeler olarak nitelendirilen bazı sanayi ürünlerinin üçüncü ülkelerden ithalatında Topluluk tarafından uygulanan OGT (Ortak Gümrük Tarifesi) hadlerine uyum kademeli olarak tarihi itibariyle gerçekleşticil ecektir. Diğer taraftan, Topluluğun 3448/93 sayılı Konsey Yönetmeliği ekinde listelerren işlenmiş Tarım Ürünleri de Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Sözkonusu ürünlerin ithalatında, Topluluk Sistemi ile uyumlu olarak oluşturulan yeni mevzuat çerçevesinde, Toplu Konut Fonu (diğer bir ifadeyle sanayı pay) sadece üçüncü ülkeler menşeli ürünlerde uygulanmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması'na dahil ürünlerde ise, AB ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturulmasını öngören Anlaşma 21 Aralık 1995 tarihinde parafe edilmiştir. Tarım ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması ise, ancak, Türkiye'nin, Topluluğun Ortak Tarım politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir. SORU 9: Türkiye- AB Gümrük Birliği'ni düzenleyen 1/95 sayılı Konseyi Kararı 'nın içeriği nedir? Ortaklık CEVAP : 6 Mart 1995 tarih ve 1195 sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Karar'ı (Gümrük Birliği Karar'ı), koşulları Katma Protokol'le belirlenmiş bulunan Geçiş Dönemi'ni sona erdirmekte, Gümrük Birliği'nin henüz tamamlanmamış unsurlan ile bu birliğin tamamlanmasından sonra işlerliğini sağlamaya yönelik tedbirleri ve takvimi içermektedir. Sözkonusu metin; D Korunma tedbirleri, D Genel ve son hükümler ile eklerden oluşmaktadır.

11 6 Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli Toplantısı'nda 1/95 sayılı Gümrük Birliği Karan'nın yanısıra; Taraflar arasındaki ilişkilerin Ortaklık Anlaşması'nın öngörmediği alanlarda da güçlendirilmesini amaçlayan bir Tavsiye Karar' ı, Türkiye'nin üçüncü ülkelere karşı, 1 Ocak 2001 tarihine kadar Ortak Gümrük Tarifesi'nin üzerinde vergi uygulayacağı hassas ürünleri içeren 2/95 sayılı Karar, Türk ekonomisinin Gümrük Birliği'ne bağlı olarak geçireceği değişiklikler esnasında ihtiyaç duyacağı mali yardım ve işbirliğinin çerçevesini belirleyen Topluluk Deklarasyonu, kabul edimiş bulunmaktadır. SORU 10: Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) nedir? CEVAP:. OGT, AB'nin üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük tarifesidir. Topluluğu kuran Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg uygulamakta olduklan gümrük vergilerinin aritmetik ortalaması üzerinden 1 Temmuz 1968 tarihinde Ortak Gümrük Tarifesi'ni oluşturmuşlardır. OGT, her yıl, Arınonize Sistem Nomenklatürüne dayanan Kombine Nomenklatür bazında, bir Konsey Yönetmeliği ekinde yayınlanmakta ve AB üyesi ülkelerin, tarifelen tek başına değiştirmesi imkanı bulunmamaktadır. Gümrük vergisi oranları Otonom ve Konvansiyonel olmak üzere iki sütuna bölünmüştür. Otonom gümrük vergileri kanuni vergileri göstermektedir. Konvansiyonel gümrük vergileri ise, GATT'a konsolide edilmiş olan tavizli vergilerdir ve "en ayrıcalıklı ülke" statüsünü haiz ülkelerden yapılan ithalata uygulanır. Genel olarak konvansiyonel vergiler otonom vergilerden daha düşüktür. Ancak, vergilerin kısmen veya tamamen askıya alınması gerektiğinde, bu işlem otonom vergiler üzerinden yapılmaktadır. Zira, Konvansiyonel vergiler değiştirilebilir vergiler değildir.

12 7. SOR U ll : OGT uyumu nedir? CEVAP: OGT uyumu, Katma Protokol'ün imzalandığı tarihte (23 Kasım 1970) yürürlükte olan (fiilen uygulanmakta olan) Türk Gümrük Vergileri (TGV) ile uyurnun yapıldığı tarihteki OGT hadleri arasındaki farkın Katma Protokol takvimi çerçevesinde yüzdesel olarak azaltılması anlamına gelmektedir. SORU 12: Hassas Ürün nedir? CEVAP : Türkiye - AB Gümrük Birliği'nden sonra Türkiye'nin üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatında, Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) hadleri üzerinde gümrük vergisi uyguladığı sanayi ürünleri, hassas ürünler olarak nitelendirilmektedir. Gümrük Birliği'nin temel şartlanndan biri olan Birliği oluşturan tarafların diğer (üçüncü) ülkelerden ithalatlannda ortak bir gümrük tarifesi uygulamaları hususu, Türkiye - AB Gümrük Birliği'nde, bazı istisnai sanayi malları itibariyle, 5 yıl süreyle ertelenmiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde Türkiye, Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle Topluluğun OGT hadleri üzerinde vergi uygulayabilecektir. Sözkonusu uygulama bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, tarihinde OGT oranlarına tam uyum sağlanmış olacaktır. SORU 13: Hassas Ürünlerde Türkiye'nin OGT hadlerinin üzerinde vergi uygulayabilmesinin dayanağı nedir? CEVAP: Gümrük Birliği'nden sonra Türkiye'nin, Topluluğun OGT hadleri üzerinde vergi uygulayabilme yetkisi, Katma Protokol 'ün 19/2 maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu madde hükmü çerçevesinde Türkiye, 1967 yılı toplam ithalatının değer olarak % 5'ini aşmayan bir kısım maddeler için, Türkiye - AB Ortaklık Konseyi'nde damşmalarda bulunduktan sonra, Gümrük Birliği ertesinde de üçüncü ülkeler mertşeli maddelerin ithalatında OGT hadleri üstünde vergi uygulayabilecektir.

13 .a. Ayrıca, bu durum 6 Mart 1995 tarih ve 1195 sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Kararı'nın 15'nci maddesi ile teyid edilerek, Türkiye'nin üçüncü ülkelere uyguladığı ve OGT hadlerinden daha yüksek olan gümrük tarifelerini 1 Ocak 2001 tarihine kadar muhafaza edebileceği kararlaştınlmıştır. SORU 14: Hassas Ürünlerin tespitinde hangi kriterler dikkate alınmıştır? CEVAP: H~ssas ürünlerin tespitinde; O Sözkonusu sektördeki tevsi, modemizasyon ve teknoloji yenileme yatınmlarının durumu, O Koruma oranlanndaki hızlı bir düşüş sonucunda rekabet gücünü olumsuz etkileme olasılığı, D Yurt içi üretirnin emek yoğun olması ve ölçek ekonomilerine ulaşılamamış olması, O ithalatın özellikle üçüncü ülkeler kaynaklı olması ve ithalat artışının rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemesi, O Ek bir koruma ile potansiyel rekabet gücüne kavuşacak sektörler, dikkate alınmıştır. SORU 15: Hangi ürünler Hassas Ürün olarak nitelendirilmiştir? CEVAP : Bazı petrol türevleri, deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden ve kartondan yapılmış sandık, çanta bavul ve kılıflar, torba imali için beyazlatılmamış kraft kağıdı, çimento ve gübre torbaları, ayakkabı ve ayakkabı aksamı, porselen ve seramikten bazı sofra ve mutfak eşyası, bazı traktör, midibüs ve binek otomobilleri ile kamyonlar bu kapsamdadır.

14 9. SORU 16 : ATR, EUR.1 ve Tek İdari Belgesi'nin kullanım alanları nelerdir? CEVAP : Gümrük Birliği öncesinde, AB ile Türkiye arasındaki ticarette A TR.l ve A TR.3 olarak kullanılan Dolaşım Belgeleri, Gümrük Birliği sonrasında yalnızca A TR olarak kullanılmaya devam edilecek olup, ATR.3 Belgesi kullanımdan kaldınlmıştır. EUR.l Belgesi, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığı EFTA ülkeleri ile ticarette kullanılmaktadır. Öte yandan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri) parafe ettiği Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünler ticaretinde de EUR.l Belgesi kullanılacaktır. Tek İdari Belge (SAD) ise, AB'nin kendi içinde ve EFTA ile ticaretinde kullandığı bir belge olup, Türkiye tarafından resmen kullanılmaya başlaması bir süre daha alacaktır. Ancak, ileride resmen kullanılmaya başlamasına kadar, kullanıcıların alışmasını sağlamak üzere, Türkiye, tek taraflı olarak bu belgeyi kullanmaya başlamıştır. SORU 17 : Gümrük Birliği Karar'ı çerçevesinde, 1996 yılında, ithalat mevzuatında yapılan başlıca değişiklikler nelerdir? CEVAP : Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan en köklü değişikliklerden biri tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi ve Yönetmeliği'dir. Bahis konusu mevzuatla, ilk kez 1973 yılında başlayarak, Topluluk menşeli sanayi ürünlerinin ithalatında tahsil edilen gümrük vergilerinde her yıl yapılan kademeli indirimler % 100' ulaşarak tamamen kaldırılmış; ayrıca, aynı tarihte başlanarak üçüncü ülkeler menşeli sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlannın Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi'ne uyumunda % loo'e ulaşılarak, Topluluğun gümrük vergisi oranları aynen uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, sanayi ürünleri ithalatında tahsil edilen Toplu Konut Fonu tamamen kaldınlrnıştır.

15 .ı o. Diğer taraftan, 6 Mart 1995 tarih ve 2/95 sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Karar'ı ile, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile beraber üçüncü ülkeler menşeli bazı sanayi ürünlerinde OGT hadleri üzerinde gümrük tarifesi uygulamasına ve 5 yıl içinde OGT hadlerine kademeli olarak uyum sağlamasına karar verilmiş olup, 1996 yılı İthalat Rejimi ile sözkonusu uygulamaya başlanmış bulunmaktadır. SORU 18: Kimler ithalat yapabilir? CEVAP : İthalat Belgesi uygulamasına son verilmesine paralel olarak, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyannca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasanuf yapma yetkisi tanınan kişilere ve ortaklıklarına ithalat işlemlerini yürütme olanağı getirilmiş bulunmaktadır. SOR U 19 : İthalat yapmak isteyen kişilerin müracaat makamı yeni rejim/e nereye olacaktır? CEVAP : Yeni ithalat mevzuatına göre ithal işlemleri gümrük idarelerinde başlar ve sonuçlandınlır. Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almalan gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvuracaklardır. SORU 20 : Döviz kurları, teslim ve ödeme şekli ve banka tayini konusunda getirilen yenilikler nelerdir? CEVAP: D Döviz satışlannda banka ve İthalatçı arasında mutabık kalınan serbest kurlar uygulanır. D Teslim ve ödeme şekli ile bu konuda yapılacak değişiklikler, bankacılık uygulamalarına göre yeni teslim ve ödeme şeklinin şartlarına uygun olması kaydıyla alıcı ve satıcı tarafından serbestçe belirlenir. D ithalata aracılık eden veya edecek olan bankanın adı ve şubesi, ödeme şekli T.C. Gümrük Beyannamesi'nin 28 no.lu hanesine kaydedilir.

16 .ıı. SORU 21: İthalatta herhangi bir kısttlama var mıdır? CEVAP : Türkiye'nin 1980 yılından bu yana yürüttüğü, dış ticarette liberalizasyon ve dünya pazarları ile bütünleşme politikasına uygun olarak, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali tamamen serbesttir. SORU 22 : 'da yürürlüğe giren İthalat esnasında istenecek belgeler nelerdir? Rejimi'n-e göre ithalat CEVAP : Yeni İthalat Rejimi'nde ithalat işlemleri oldukça basitleştirilmiş olup, İthalat Belgesi uygulamasına son verilmiştir. Ancak tek vergi numarası alınacaktır. Bu vergi numaralannın İstatistiklerin takibi açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında ithal müsaadesine de gerek yoktur. Ancak bir malın ithalatı için gerekli olan uygunluk ve kontrol belgesinin malın özelliğine göre çeşitli merciierden alınması gerekiyorsa, bu belgelerle birlikte gümrüklere müracaat edilip malın ithalatı gerçekleştirilir. SORU 23 : Geçerli İthalat Belgesi'ne sahip olan firmaların sonra yapmaları gereken herhangi bir i!}lem var mıdtr? 'dan CEVAP : Yürürlükteki İthalat Rejimi Karar'ı İthalat 96/22 sayılı Tebliğinin 3.maddesi uyannca İthalat Belgesi almış tüm fırma ve kuruluşların "Tek Vergi Numarası" ile İthalat Belgesi numarasını tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü) bildirmeleri gerekmektedir.

17 12. SOR U 24 : İ thal müsaadesi düzenlenmesi uygulaması yükümlülükleri nelerdir? ve ithalatçıların CEVAP : Bankalarca "ithal müsaadesi" düzenlenmesi uygulaması başlamış işlemler hariç 95/7606 sayılı Karar'a göre kaldırılmıştır. İthalatçılar, bankalara sadece mal bedelinin ödenmesi ve TPKK hakkındaki mevzuata göre bankalarca takibinin yapılması kapatılması için müracaat edeceklerdir. gereken ithalat hesaplannın SORU 25 : 1995 yılı içinde gümrüklerimize gelerek tescil edilen veya edilmeyen malların 'dan sonra ithali durumunda uygulanacak İthalat Rejimi ne olacaktır? CEVAP: Yeni İthalat Rejimi'nin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 1996'dır. Bu tarihten önce sevk edilmiş ürünlerde ilgili bulunduklan rejimin hükümleri, yeni rejimin lehte olan hükümleriyle birlikte uygulanacaktır. SORU 26: 1996 yılı İthalat Rejimi Kararı'na göre "Başlrımış İşlem" nedir? CEVAP : sayılı, İthalat Rejimi Karan'na İlişkin Yönetmeliğin 2.maddesinde tarif edilen başlamış işlemlerde, 1 Ocak 1995 tarihine kadar çıkış ülkesinden ihracat işlemleri tamamlanmış veya gürnrüğe gelmiş bulunan maliann ithali önceki mevzuata tabi tutulacak olup, T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi İthalat Müdürlüğü'nün 15 Ocak 1996 tarih ve Yb.96/4 no.lu Genelgesi itibariyle, bankalara ulaşan ithal vesıkalanndan malın çıkış ülkesinden I Ocak 1996 tarihinden önce ihraç işlemlerinin tamamlandığının belirlenmesi halinde, bankalar gümrüklerden herhangi bir yazı alınmasına gerek duymadan ithal müsaadesi düzenleyeceklerdir. Yine İthalat Yönetmeliği'ne göre başlamış sayılarak kendi mevzuatına tabi tutulacak ithal müsaadeleriyle ilgili işlemlerin yatırım teşvik veya ihracatı teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilmesi talepleri bankalarca, 1 Ocak 1996 tarihinden sonraki mevzuata göre yapılacak ithalata ilişkin işlemlerle ilgili talepler gümrüklerce sonuçlandırılacaktır.

18 13. SOR U 2 7 : Kamu teşebbüslerine veya diğer teşebbüslere verilen özel ve inhisari yetkiler ile, ticari nitelikli devlet tekellerine tanınan ithal imtiyazları devam etmekte midir? CEVAP : Kamu teşebbüslerine veya diğer teşebbüslere verilen özel ve inhisari yetkiler ile ticari nitelikli devlet tekellerinin Topluluk mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini teminen; O Kamu güvenliği ve kamu düzenin korunması ile ilgili hükümler hariç olmak üzere, gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan muafiyet ve istisna tanınan ithalata, O Türk müteahhitlik fırmalannca yapılacak, bir kısım iş makinalan ithalatında, kesin ithal sırasında alınan gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu miktannın sadece% 30'unun tahsiline, O İzmir Enternasyonel Puan'nda perakende satışına izin verilen maliann ödenmesi gereken gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu'nun, mevcut vergiler ve Fon'un % 50'si olarak tespit edilmesine ilişkin hükürnlerin uygulanmasına son verilmiştir. SORU 28: İthalat Rejimi Eki listelerin kapsamı nedir? (Listeler Ek 'lerde belirtilmiştir) CEVAP: İthalat Rejimi'ne ekli listelerin sayısı yediye çıkanlarak, O I sayılı listede, tarım ürünleri için öngörülen Gümrük Vergi-si ve Toplu Konut Fonu oranlan, o II sayılı listede, sanayi ürünleri ve AKÇT ürünlerine uygulanacak Gümrük Vergisi oranları, O III, IV, V sayılı listelerde ıse, işlenmiş tanm ürünlerinden tahsili öngörülen Gümrük Vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarlan gösterilirken, O Topluluğun OGT hadleri altında Gümrük Vergisi uyguladığımız ürünlere ait listeler VI ve VII sayılı liste olarak belirlenmiştir.

19 SORU 29 : İthalat bedellerinin ödeme şekilleri itibariyle nasıl bir değişiklik olmuştur? CEVAP : İthalat bedelleri uluslararası kurallar ile bankacılık teaınüllerine, alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmeye banka ve özel fınans kurumlannın kendi kaynaklanndan veya döviz tevdiat hesaplarından, ya da yeni bir değişiklikle mal veya hizmet ihracı bedelinden mahsup (TAKAS) edilmek suretiyle Türk Parası veya döviz olarak ödenir. SORU 30 : Dış Ticaret Rejimi ile birlikte ödeme şekillerine getirilen yenilikler nelerdir? CEVAP: Akreditifli Ödeme, Bankalar, İthalatçıdan aldıkları akreditif müracaatını 5 iş günü içinde yerine getirmek mecburiyetindedir. Bu süre içinde alınan talimat doğrultusunda, uluslararası kurallar ve bankacılık teaınüllerine uygun şekilde akreditifı edeceklerdir. küşat Akreditif açılması talebi üzerine mal bedelleri nakden veya hesaben tahsil edildiği takdirde, henüz akreditif açılmamış olsa dahi döviz satışı yapılarak DSB düz~nlenecektir. Satışı yapılan bu dövizler, ancak akreditif konusu ithalat bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktır. Bir başka ifadeyle, banka ile İthalatçının anlaşması halinde, akreditif konusu ithalat bedelleri için akreditif açılması veya muhabir hesaplannın borçlandırılmış olması beklenmeksizin döviz satışı yapılabilecektir. Böylece akreditifin açılışıyla, ödemenin gerçekleşmesi arasında doğan kur farkı problemi ortadan kalkmış bulunmaktadır. İthalatçılar, bu ödeme şeklinde, muhabir hesaplarının borçlanmasını, yani kuvertürün lehdara ödenmesini takip eden 180 gün içinde (vesaikin ihracatçı tarafından bankaya teslim tarihi olarak da nitelenebilir) transferi yapan bankaya gümrükçe tasdikli GB ile faturayı ibraz ederek hesap kapatma talebinde bulunacaklardır.

20 15. Ödemesi fiili ithalden sonra yapılan vadeli akreditifli işlemlerde hesap, GB ve faturaya istinaden ödemeyi takip eden 180 gün içinde kapatılacaktır. Mal bedeli banka kaynaklarından karşılarran akreditifin iptal edilmesi halinde, serbest kurlardan döviz alım belgesi düzenlenınek suretiyle Türk Lirası ithalatçıya ödenecek, döviz ile yapılacak ödemelerde, döviz satışından sonra meydana gelecek kur değişikliği nedeniyle ilgililerden bir fark istenıneyecektir. Vesaik mukabi/i ödemede, Bu şekle göre yapılacak ithalatta, sevk belgelerine istinaden yapılacak müracaat üzerine, bankalarca mal bedelinin tahsil edildiği gün TPTB veya DSB düzenlenerek transfer yapılacak, ithalatçıya ithal bedeli olarak döviz veya TL üzerinden düzenlenmiş çek verilmeyecektir. Mal mukabi/i ödemede, Bu ödeme şeklinde bankalarca ithalat hesabının takibi ve kapatılması zorunluluğu olmamakla birlikte, firmalarca mal bedelinin transferi için bankalara müracaat edilmesi halinde, bedelin tahsil edildiği gün TPTB veya DSB düzenlenerek transfer yapılacaktır. SORU 31 :Kabul kredili ve peşin ödemeye getirilen sistem nedir? CEVAP : Akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere yapılabilecek kabul kredili ödeme şeklinde düzenlenecek poliçelerin vadeli kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenmektedir. Po li çe bedellerinin vadelerinde bankalarca transferini müteakip 180 gün içinde ithalat hesabının kapatılması gerekmektedir. Yine kabul kredili işlemlerde yurt dışındaki alacaklısının talebi veya kabulu halinde, potiçenin tabi olduğu esaslar dahilinde bono'nun da kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

21 16. Peşin ödemeye ilişkin transfer talepleri de, müracaatı izleyen 5 işgünü içinde bankalarca sonuçlandınlacak ve TPTB veya DSB düzenlenecek, ödemeyi müteakip 180 gün içinde GB ve faturaya istinaden hesap kapatma talebinde bulunulacaktır. SORU 32 : Bağlı Muamele hangi ülkelerle, hangi şartlarta yapılabilecektir? CEVAP: Bağlı muamele Gümrük Birliği'ne üye ülkeler dışında, üçüncü ülkelerle yapılacak dış ticaret faaliyetlerinde kullanılabilecektir. Bu yolla ithal edilecek mal, hizmet ve teknoloji bedelinin mal, hizmet ve teknoloji iliracı ile karşılanabilmesi, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak tediye ve tahsil edilebileceği görülmekle, uyulacak usul ve esaslar olarak; D İhracatçı firmanın üyesi olduğu veya bulunduğu bölgedeki İhracatçı Birliği'nin izin belgesi aranacaktır. D Firma izin belgesi alırken bağlı muameleyi hangi banka aracılığı ile gerçekleştireceğini beyan edecek, İhracatçı Birliği de, verdiği izin belgesinin bir örneğini beyan edilen bankaya gönderecektir. D Hesapların izlenmesi ve işlemlerin takibi bakımından ithalat ve ihracat işlemleri aynı banka tarafından yürütülecektir. D İthalat ve İhracatçı Birlikleri tarafından verilen izin belgesindeki süre içinde gerçekleştirilecektir. D İhracatçı Birlikleri'nce verilen süreyi takip eden 90 gün içinde ithalat ve ihracat hesabının kapatılması için aracılık eden bankaya müracaat edilecektir. D Birliklerce verilen izin belgelerinde ithalat ve ihracat bedelleri, Türk Lirası olarak gösterilmişse TPTB ithalatın önce yapılması halinde, mukabil ihracatın fiilen gerçekleştirildiği tarih itibariyle, ihracatın önce yapılması halinde mukabil ithalatın fiilen gerçekleştiği tarih itibariyle Türk parası üzerinden düzenlenecektir.

22 Döviz olarak gösterilmiş ise, mukabil ihracat veya ithalatın fiilen gerçekleştirildiği tarih itibariyle serbestçe belirlenen alış kurundan 1L'ye çevrilerek Türk Lirası üzerinden DAB ve TPTB düzenlenecektir. Belgeler üzerine takas veya bağlı muameleye göre düzenlendiği şerhi verilecek, fiili ihraç ve ithal tarihleri yazılacaktır. Q İthalat ve ihracat hesaplannın İhracatçı Birlikleri'nce verilecek izin belgesindeki süreyi takip eden 90 gün içinde kapatılması için başvurulmaması veya bu süre içinde ithalat ve ihracatın gerçekleştirilmediğinin tesbiti halinde, 1 O iş günü içinde bankalarca ilgili kambiyo müdürlüklerine ihbar yapılacaktır. Bu arada yine bankalarca, hesabı kapatılan veya kambiyo merciine ihbar edilen işlemler hakkında İhracatçı Birlikleri de 1 O iş günü içinde haberdar edilecektir. LJ Bu ödeme şeklinde de gerek ithalatta gerek ihracatta düzenlenecek GB üzerine fırmalarca bu işlemlere aracılık eden banka şubesinin ismi ile ödeme şeklinin "Takas" olduğu kaydedilecektir. Q İhracat bedelinin verilen süreler içinde (ek süreler dahil) mal ile karşıtanınayıp kısmen veya tamamen döviz veya Türk Lirası olarak tahsilinin öngörüldüğü durumlarda döviz olarak tahsil edilen kısım ilgililere serbest kurdan ödenecektir. Döviz alışının bu süreden sonra (ek süreler dahil) yapılması halinde ise ihracat bedelinin alışı serbest kur üzerinden yapılmakla birlikte, alışın yapıldığı tarih ile bağlı muamele için verilen süre (ek süre dahil) sonucundaki Merkez Bankası alış kurları arasında lehte oluşan fark ilgiliye ödenmeyecek, DFIF'e aktarılmak üzere bankalarca 10 iş günü içinde Merkez Bankası 'na devredilecektir.

23 18. İthalat bedellerinin mal ihracı suretiyle ödenmeyip kısmen veya tamamen döviz veya Türk Lirası olarak ödenmesi halinde genel esaslar uygulanacaktır. ihraç veya ithal bedellerinin kısmen veya tamamen hizmet veya teknoloji transferi ile ödenmesinin öngörüldüğü durumda, İthalatçı veya ihracatçının düzenlediği faturadaki tutarlar esas alınacaktır. SORU 33: İthalat hesapları hangi şartlarda kapanmış sayılacaktır? CEVAP : Bedelierin ödenmesine ilişkin kayıtlar (DSB, TPTB, DTH'dan transferle, mahsuben ödemelerde düzenlenen DAB ve DSB) ile malın fiilen ithal edildiğine ilişkin GB ve faturanın biraraya gelmesi halinde TPKK hakkındaki mevzuata göre ithalat hesabı kapatılmış sayılır, bankaca bir belge ibrazı istenmez. Ödenen mal bedeli, fiilen ithal edilen malın GB veya faturadan tesbit edilecek değerinden ABD Doları veya eşiti döviz ya da TL tutanndan daha fazla ise bankalarca hesap kapatılmayacak ihbar edilecektir. ve ilgili kambiyo müdürlüğüne Malın değerinin ödenen tutardan fazla olması halinde. ihbar yapılmaksızın hesap kapatılacaktır. İhracatçının satış sözleşmesine göre ibraz etmekle zorunlu olduğu fatura, konşimento, taşıma belgeleri, sigorta poliçesi, menşei şehadetnamesi, ekspertiz raporu gibi ticari belgeler, bankalar ile alıcı ve satıcı. arasındaki özel hukuk ilişkisi ile ilgili olup TPKK hakkındaki mevzuata tabi bulunmamaktadır.

24 SORU 34: tarihi itibariyle kullanılmış makina ithaline herhangi bir yenilik getirildi mi?' CEVAP : tarihi itibariyle kullanılmış makina ithalatı, 1995 İthalat Rejimi Kararı'nda olduğu gibi düzenlenmiştir. Buna göre; 96/6 sayılı İthalat Tebliği'ne ekli listede, gümrük tarife istatistik pozisyonlan ve isimleri belirtilen maddelerin (genel olarak makinaların) fiili ithal tarihinde 5 yaşından eski olmamak üzere kullanılmış olarak ithal edilebilmeleri mümkün kılınmıştır. Rejimi Kararı'nın 13.maddesi ile, yukarıda işaret edilen 96/9 sayılı İthalat Tebliği'ne ekli listede yer alan maddelerin fiili ithal tarihi itibariyle 6 yaşından 1 O yaşına kadar ( 1 O yaş dahil) olanlannın ithalatına da, ödenecek mali mükellefiyetiere ilave olarak ayrıca CIF bedelinin % 50'si oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilmesi sııretiyle, Gümrük İdareleri'nce izin verileceği öngörülmüştür. SORU 35: Bazı Şahsi Eşyanın Bedelsiz ithali kapsamında hangi mallar ithal edilebilir? CEVAP : Bu kapsamda, otomobiller ile şofor dahil 1 O kişiden az insan taşıyan araçlar (bu araçlarla birlikte getirilen hafif römork veya karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar dahil), motosikle.t, özel uçak ve yatlar ithal edilebilir. SORU 36 : Özel ulaşım araçlannın belli bir süre hak sahiplerinin adiarına kayıtlı olması gerekiyor mu? CEVAP: Özel ulaşım araçlannın ikametgahın naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri talep sahipleri adına kayıt edilmiş ve kullanılıyor olması gerekmektedir. Anılan araçların talep sahibi tarafından kullanılıyor olduğu en az 6 aylık sigorta belgesi ile kanıtlanacaktır.

25 20. SORU 37 : Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilen araçlarda yaş sınırlaması var mı, bu ithal şeklinde gümrük vergi ve resimleri ödenir mi? CEVAP : ithal edilecek araçlarda model yılı ve yaş kısıtlaması yoktur. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden ithal edilecek mallarda Gümrük Vergi oranlan sıfırlanmış, Toplu Konut Fonu kaldırılmıştır. Üçüncü ülkelerden ithal edilecek mallarda ise, Ortak Gümrük Tarifesi nispetinde v~rgı ödenmesi gerekmektedir. Aynca, bu araçlardan yürürlükteki oranlarda Ek Taşıt Alım Vergisi ile Katma Değer Vergisi tahsil edilir. SOR U 38 :Kimler bedelsiz ithalat yapabilir? CEVAP: D Türkiye'de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamalan kaydıyla, yurt dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra ikametgahlannı Türkiye'ye nakledenler. D Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, D Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlannı Türkiye'ye nakleden kişiler, D Evlilik nedeniyle ikametgahlannı Türkiye'ye nakleden kişiler, bu hükümlerden yararlanırlar. SORU 39: Bu yolla, mesleki alet ve makina ithal etmek mümkün müdür? Bu ithalat için nereye müracaat edilmesi gerekir? CEVAP : Yurt dışında iki yıl ikamet edenler ile milli veya milletlerarası kadrolara atanan kişiler, kendilerinden iki ay önce altı ay sonraki süreler içerisinde gelen el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştıncı tertibatla donatılmış alet ve cihazıann ithalini ilgili Gümrük İdaresi'nden yapabilirler.

26 21. SORU 40: Taşıt araçları ithalatı kaç yılda bir yapılır? CEVAP : Bedelsiz taşıt araçlan ithalatı, kan-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine ikametin naklinde ve bu izinierin tanzim tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir. SORU 41 : Gümrük Birliği'nden sonra kullanılmış otomobil ithalatında belli bir koruma var mıdır? CEVAP: Kullanılmış otomobil ithalatı Avrupa Birliği'nden de olsa şimdilik Müsteşarlığın iznine tabidir. Ancak bedelsiz ithalat hükümleri bunun dışındadır. Bedelsiz ithalat mevzuatı çerçevesinde kullanılmış otomobil Türkiye 'ye ithali mümkündür. SORU 42 :ithal edilmeyen mallara ilişkin mal bedelleri nasıl bir işleme tabi tutulur? CEVAP : Banka kaynaklarından ödenmiş bulunan bedellerin, hesap kapatma süresinin bitiminden itibaren en geç 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. ithal bedelleri banka kaynağından ödenmiş olmayıp da; D ihraç bedellerinin serbest kullanıma bırakılan en çok % 30'luk tutarlarından vc:ya, D Fatura veya istihkak raporları ile teşvik edilmek suretiyle hizmet ihracı bedelleri ile açılan DTH'dan ödenmiş olması halinde bu zorunluluk aranmamaktadır. SORU 43: DTH'dan ithalat bedeli ödemesi ne şekilde olur? CEVAP : Bu hesaptan yapılacak transferlerde döviz satım belgesi düzenlenmemekte, ithalatın yapılmaması halinde geri getirilen dövizler İthalatçının talebine göre sözkonusu hesaplara iade edilmekte, taahhüt hesabı kapatılması mecburiyeti bulunmamaktadır.

27 22. SORU 44: Dış ticarete ilişkin faiz transferleri ne şekilde yapılacaktır? CEVAP : Kabul kredili, vadeli akreditifli ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalatta, mal bedeli ile birlikte veya Görünmeyen işlemlere İlişkin Hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılacaktır. SORU 45: İthalat bedelleri döviz kredilerinden karşılanabilir mi? CEVAP : İthalat bedelleri, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde belirtilen esaslar dahilinde sağlanan kredilerden de karşılanmak suretiyle ödenebilir. Bu tür ithalatta ithalat hesaplan, yurt dışındaki mali kuruluşlarca veya Türkiye'deki aracı bankaca ihracatçıya ödemenin yapıldığını teşvik eden belgel er ile ithalatın yapıldığını gösterir GB ve fatura ibrazı halinde, döviz satım belgesi aranmaksızın kapatılacaktır. SORU 46 : İthalat bedeli, ihracatçının Türkiye'deki DTH'na veya TL mevduat hesabına yatırılarak ödenmesi mümkün mü? CEVAP: ithal edilen malların bedellerini teşkil eden tutarlar, yurt dışındaki ihracatçının veya bankasının talimatı üzerine, Türkiye'de bu ihracatçı adına açılan döviz tevdiat veya Türk Lirası mevduat hı;:sabına kaydedilmek suretiyle ödenebilecektir. SORU 47: 6 Ocak 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sayılı İhracat Rejimi Karar'ı ile getirilen başlıca yenilikler nelerdir? CEVAP : Yeni İhracat Rejimi Karar' ı hazırlanırken, bir önceki Karar'ın ana çerçevesi muhafaza edilmiş, ancak, 1992 yılından bu yana geçen zaman zarfında ihracat gibi son derece dinamik bir konuda oluşan yeni değişmeler ile gerek. ulusal, gerekse uluslararası alanda meydana gelen gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaçların karşılanmasını teminen yeni bazı düzenlernelerin yapılması gereği hasıl olmuştur.

28 23. Bu noktada 95/7623 sayılı Karar ile getirilen başlıca yenilikler şu şekildedir : Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu Bakanlık ; D Piyasalarda meydana gelen olağan. dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeotojik değer taşıyan emteanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye, D İhracatta miktar kısıtlaması uygulamaya, D Kalkınma planlan ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası kuruluşlara olan ~kümlülükler ile iç ve dış piyasa şartlan ve diğer ülkelerin madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, ihracatta konu ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya, yetkili kılınmıştır. D Kamu kurum ve kuruluşlarının, madde bazında miktar ve dönem itibariyle ihracatın kısıtlanmasına ve yasaklanmasına yönelik kanun ve karamarnelerin hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü alması yönünde düzenleme yapılmıştır. D İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilınesini teminen, ilgili kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyannca ihracata yönelik olarak alacaklan kararlar ile alım ve satımı ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine bırakılmış malların ihracina ilişkin esas ve uygulamalann tespiti aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşünün alınacağı hükme bağlanmıştır.

29 D İhracatçılara uygulanacak müeyyideler azaltılmış olup, ihracatçı olmadıklan için halihazırda müeyyide kapsamı dışında kalan, uluslararası gözetim şirketleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ticari kiralama yoluyla ihracat yapanlar ile uluslarararası fuar ve sergi organizatörü fırmalar da müeyyide kapsamına alınmıştır. SORU 48 : İhracatta kota ve tar~fe kontenjanı dağıtımı hangi usullere göre yapılacaktır? CEVAP : İhracatta kota ve tarife kontenjanı dağıtımı da, ithalata ilişkin mevzuata benzer şekilde; a) geleneksel ticaret akışı, b) başvuru sırasına göre eşit oranda kota tahsisi, c) talep edilen miktar ve/veya değerlere orantılı tahsis, d) Müsteşariıkça üıün yapısı ve ekonomik miktarlan dikkate alınarak belirleme, yöntemlerinden bir veya birkaçı temel alınarak yapılacaktır. Kota dağıtımında uygulanacak esaslar, tahsis için başvuru esaslan yine Yönetmelik ile düzenlenecektir. SORU 49: Yeni İhracat Rejimi'ne göre gerçek ve tüzel kişi taeirierin veya (Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olup, üretim faaliyetiyle iştigal eden) esnaf ve sanatkarların "İhracat Belgesi" almaları gerekli midir?. CEVAP : İhracatçı Belgesi 15 Ocak 1996 tarihi itibariyle kaldınlmıştır. İhracat ticaretine başlayacak kişilerin öncelikle ve sadece ilgili İhracatçı Birliği'ne üye olmalan yeterli bulunmaktadır. SORU 50: İhracatta herhangi bir kısıtlama veyayasaklama var mıdır? CEVAP : sayılı İhracat rejimi Karan'nın 3'üncü maddesi, AB mevzuatına paralel olarak, gerekli hallerde bir malın ihracatına kısıtlama veya yasaklama getirmeye Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı yetkili kılmıştır.

30 25. SORU 51 : Yeni İhracat Yönetmeliği'ne göre ülkemizden yapılacak ihracatta kaç türlü yöntem vardtr? CEVAP : Önceki uygulamaya paralel olarak üç türlü ihracat şekli vardır. Bunlar; Özellik Arz Etmeyen İhracat. Kayda Bağlı İhracat ve Özelliği Olan İhracat şeklindedir. SORU 52 : Bütün ihracat şekillerinde ihracatçtlar öncelikle hangi merciye müracaat edeceklerdir? CEVAP : Hemen her ihracat şeklinde ve özellikle "Özellik Arz Etmeyen İhracat" ile "Kayda Bağlı İhracat" şekillerinde ihracatçıların ilgili İhracatçı Birliği'ne.müracaat etmeleri gerekmektedir. SORU 53: Eski İhracatçı Belgeleri için yaptlacak işlemler nelerdir? CEVAP: İhracatçı Belgesi almış olan tüm fırma ve kuruluşlann;"tek Vergi Numarası" ile "İhracatçı Belgesi Numarası"nı en geç tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı 'na bildirmeleri gerekmektedir. SORU 54 : Gümrük İdareleri evvelce İlırcıcat Rejimi uyannca fiili ihracat strasında kontrol ettikleri belgelerden hangilerini aramayacaktır? CEVAP : Gümrük İdareleri fiili ihracat sırasında, 15 Ocak 1996 tarihinden itibaren; ı:ı İhracatçı Belgesi'nin, ı:ı Nispi aidat tahsil makbuzunun ve, ı:ı Evvel ce ihracatçılar tarafından doldurulup (kayıt işlemini müteakip) Gürnrüklere tevdi edilen İhracat Beyannamelerinin (Serbest İhracat Beyannamelerinin) mevcudiyetini aramayacaklardır.

31 SORU 55 : İthalat Bedellerinin Mal ve Hizmet İhracı Bedelleri ile mahsuben ödenmesine ve Özel Takas'a yeni İthalat Rejimi ile getirilen yenilikler nelerdir? CEVAP : İthalat bedellerinin kısmen veya tamamen mal veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenebilrnesine getirilen usul ve esaslar olarak; D İhracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde muhabir hesaplarına alacak verilmiş olması ve mahsup talebinin de bu süre içinde yapılmış bulunması gerekmektedir. D Hizmet ihracı bedellerinin tahsili zorunlu olmadığından, bu bedeller için mahsup talebi herhangi bir süre ile sınırlı bulunmamaktadır. D Mal ve hizmet ihracı bedellerinin mahsuben ödenmede kullanılacak kısmının alışının yapılmamış, yani TL'ye çevfilmemiş olması gerekmektedir. D Mahsuben ödemedc kullanılabilecek azami döviz tutarı, ihracat bedeli dövizlerin alışı sebebiyle Merkez Bankası'na zorunlu döviz devrinden sonra kalan tutar olarak tesbit edilmektedir. Sözkonusu dövizler TL'ye çevrilrnemiş olmakla beraber fiktif döviz alım belgesine tabi tutulacaktır. D ihracat bedeli dövizterin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde tahsil edilerek DTH'ye alınması halinde, bu dövizler 180 günün sonuna kadar mahsuben ödemedc kullanılabilecektir. D İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilecek tutarının ithalat bedelini karşılamaması durumunda, bakiye ithalat bedeli genel esaslar dahilinde ödenecektir. D Mahsup işleminde, aynı kur üzerinden döviz alım ve satım belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi (TPTB) düzenlenecektir.

32 Özel Takas'da, mal ve hizmet ihraç ve ithalinde karşılıklı tarafların aynı gerçek veya tüzel kişiler olması halinde, bunların bedellerin herhangi bir para hareketi sözkonusu olmaksızın kısmen veya tamamen birbiri ile takas (mahsup) edilebilecektir. Bankalar takasa tabi tutulan bedeller için aynı kurdan Döviz Alım Belgesi (DAB) ve Döviz Satış Belgesi (DSB) düzenleyeceklerdir. SORU 56: Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü kazanmak için ne gibi bir kolaylık getirilmiştir? CEVAP : Bir firma, aynı mal grubundan 50 milyon dolarlık ihracat yapmış olması halinde, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketleri listesine dahil olmak için dönem başını beklemeden müracaatını herhangi bir tarihte yapabilecektir. Burada müracaat tarihinden itibaren geriye doğru süre içinde bu miktan tamamlamış olması keyfiyeti yeterli görülmektedir. 12 aylık SORU 57: Yeni İhracat Rejimi KOBİ'lere ne gibi yenilikler getirmiştir? CEVAP : Yeni İhracat Rejimi ile öncelikle esnaf ve sanatkarlann başka deyişle, KOBİ'lerin kısaca küçük sanayicinin ve vergi numarası olan herkesin ihracat yapabilmelerine imkan tanınmaktadır. SORU 58: Dahilde İşleme Rejimi'nin temel esasları nelerdir? CEVAP : Eski ihracatı teşvik mevzuatı çerçevesinde ihraç edilen mamüllerin üretiminde kullanılacak ithal maddeleri için sağlanan gümrük muafiyeti bu defa üçüncü ülkeler için uygulanacaktır. Dahilde İşleme Rejimi : İthalatta şartlı muafiyet sistemi, eşdeğer eşya kullanımı ve ithalat esnasında alınan vergilerin geri ödenmesi sisteminden oluşmaktadır. İthalatta şartlı muafiyet sistemi, fırmalara Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihraç edecekleri mamülleriıı üretimi çin gerekli olan girdileri teminatlı olarak ithal etme imkanı sağlamaktadır.

33 28. Bu rejım Eşdeğer eşya kullanımı ile de serbest dolaşımdaki hammadde kulanılarak yapılacak ihracatı takiben her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın ithalat imkanı sağlamaktadır. Geri Ödeme Sistemi'nde ise, İthalat Rejimi çerçevesinde her türlü vergısı ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı halinde ithalat esnasında tahsil edilen bu vergiler geri ödenmektedir. SORU 59: Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinden nasıl yararlamlır? CEVAP : tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9611 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi alınarak yararlanılır. SORU 60: Dahilde İşleme İzin uzatımı yapılabilir mi? Belge.~i süresi ne kadardır? Tekrar süre CEVAP : Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca proje konusu malın özelliğine göre belirlenir. Bu süre 12 ayı geçemez. Ancak, Müsteşarlık mamülün özelliklerini dikkate alarak bu süreyi kısaltabilir. Dahilde İşleme İzin Belgelerine, belgede taahhüt edilen ihracatın % 50'sinin gerçekleştirilmesi halinde 3 ay ek süre verilebilir. Gemi inşaa, komple fabrika, tesis v.b. için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ise imalat seyrine göre bir yıla kadar ek süre verilebilir. Bu süreden yararlanmak isteyen firmalar, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteriikierine müracaat ederler. Aynca, mevzuatta belirtilen mücbir sebepler dikkate alınarak ek süre verilebilir.

34 SOR U 61 : Dahilde İşleme İzin Belgelerinde değişiklik yapılabilir mi? CEVAP : Belgede belirtilen ihraç ve ithal eşyasının adı, cinsi, miktarı ve değeri ile ilgili değişiklikler Müsteşarlık, bunun dışındaki değişiklikler ilgili İhracatçı Birlikleri'nce yapılır. SORU 62: İhracatı Teşvik Belgelerinin döviz tahsis ve ihracat taahhütleri revize edüebilir mi? CEVAP : İhracat taahhüdlerinin arttınınma ilişkin revize talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak belgede öngörülen ihracat taahhüdünü karşılayan ve ilgili mevzuatta belirtilen ithal girdi oranını aşmamak kaydı ilc döviz tahsisi arttırıla bilinir. SORU 63 : Dalıilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında kısmi teminat iadesi yapılabilir mi? CEVAP : İhracatı Teşvik Belgelerinde olduğu gibi, Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında da ithalat sırasında alınan teminatıann azami % 90'ına kadar olan kısmı ihracatın gerçckleşme oranına göre ilgili Gümrük Başmüdürlüğü 'nce iade edilir. SORU 64 : Dalıilde İşleme İzin Belgeleri kapatma müracaatları hangi merciiere ve ne zaman yapılacaktır. CEVAP : Kapatma müracaatı ek süreler dahil olmak üzere belge süresi bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliklerine yapılır. SORU 65 : Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda ne gibi işlem yapılacaktır? CEVAP.: Üçüncü ülkelerden ithal edilen ancak ihracı gerçekleşmeyen maddelere ait ithalat esnasında Kanun'a göre tahsil edilir. tahsil edilmeyen her türlü vergi 6 I 83 sayılı

35 SOR U 66 : Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalattan teminat alınacak mıdır? CEVAP : Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılacak ithalat teminata tabidir. Teminat, ithalatta alınması gereken her türlü vergi tutarı kadardır. SORU 67 : tarihinden önce düzenlenmiş İhracatı Teşvik Belgelerinin kapatma işlemi hangi mercilerce yapılmaktadır. CEVAP: D Geçici Kabule İlişkin İhracatı Teşvik Belgelerinin kapatma işlemleri Gümrük Müsteşarlığı'nca, D Döviz Dahsisli (2 kodlu) İhracatı Teşvik Belgelerinin kapatma işlemleri ise ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 'nce, yapılır. Ancak;. vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak üzere düzenlenen İhracatı Teşvik Belgelerinin kapatma işlemleri Merkez Bankası'nca gerçekleştirilir. SORU 68 : İhracatı Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme Belgeleri kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemelerinin kullanımı sonucu üretilen malların Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı mümkün müdür? CEVAP : İhracat ürünlerinin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için OGT oranında fark giderici verginin ihracat esnasında ödenmesi kaydıyla bu malların Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı mümkündür.

36 31. SORU 69 : İhracati Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Avrupa Birliği'nden yapılacak ithalatta sağlayacaği bir yarar var m1d1r? CEVAP : Serbest dolaşıma konu mallar, AB ülkelerinden herhangi bir vergi ödemeden (bedelsiz) ithal edileceğinden sözkonusu belgelerin bu amaçla kullanılmaları gereksizdir. Ancak bu ülkelerden Türkiye'ye ithali vergiye tabi olan tarımsal ürünler ve AKÇT v.b. ürünlerin ihraç kaydıyla ithalinde belgeler muafiyet sağlayacaktır. SORU 70: AB'den ithal edilen ve ihraç ürünlerinde kullamlarak AB'ye yapılan ihracatta telafi edici vergi almacak mıdır? CEVAP: AB'den ithal edilen girdilerin kullanımıyla gerçekleştirilen ihracatta telafi edici vergi sözkonusu değildir. SORU 71 : Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve daha önce düzenlenmiş İhracati Teşvik Belgelerinde aküırma ve devir işlemi yaptiabilecek midir? CEVAP : İhracat Teşvik Belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabi olduğundan bu belgeler arasında aktarma ve devir işlemi yapılabilecektir. Ancak, İhracat Teşvik Belgelerinden Dahilde İşleme İzin Belgelerine ve Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kendi aralarında aktarma ve devir işlemi yapılama yacaktır. SORU 72: İhracatı Teşvik Belgeleri kapsammda makina ve techizat ithali yapılabilir mi? CEVAP: Sözkonusu belgeler kendi mevzuat hükümlerine tabi olduğundan önceki belgelerde öngörülen makina ve techizat ithalatı belgelerin süreleri içinde yapılabilir.

37 SORU 73 : Dalıilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında makina teçhizat ithali yapılabilir mi? CEVAP: Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında makina ve techizat ithali yapılamayacaktır. SORU 74 : tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgeleri düzenlenecek midir? CEVAP : Bedelli, Bedelsiz Geçici Kabule ilişkin Belge talepleri I tarihinden itibaren Dahilde İşleme R~jiıni Karar'ı çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirilir. SORU '15 : tarihinden önceki müracaat/ara istinaden düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri ihracattan sonra tamnan haklardan yararlanabilecek midir? CEVAP : tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6997 sayılı İhracatı Teşvik Karar'ı ile bu tarihten sonraki müracaatlam istinaden düzenlenecek İhracatı Teşvik Belgeleri için ihracattan sonra döviz tahsisi kaldırılmıştır. Ancak, 'den önceki müracaatlam istinaden düzenlenmiş bulunan İhracatı Teşvik Belgeleri ile ilgili ihracattan sonra döviz tahsisi hakkı devam etmektedir. Bu çerçevede, 'den önce yapılan müracaatlam istinaden düzenlenmiş bulunan İhracatı Teşvik Belgeleri ilc ilgili ihracattan sonra döviz tahsisinden faydalanmak için, bu belgelerin taahhüt hesabının ı 996 tarihine kadar kapatılmış olması gerekmektedir. İhracattan sonra düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri 3 ı tarihinden sonra kullanılaınayacaktır.

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 1 İÇERİK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ YURTİÇİ ALIMLAR TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 2 GERİ ÖDEME SİSTEMİ ÖDENEN

Detaylı

tstamul TİCARETODASI TAYINNO: 1997-17 SORULARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI REHBERİ

tstamul TİCARETODASI TAYINNO: 1997-17 SORULARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI REHBERİ tstamul TİCARETODASI TAYINNO: 1997-17 SORULARLA DIŞ TİCARET MEVZUATI REHBERİ tstmbut, 1997 ÖNSÖZ Türkiye ile Avmpa Birliği arasında bir Gümrük Birliği'ne gidilmesi, 1963 yılmda yapılan Ankara Anlaşması'na

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME I-KONU Özel Tüketim vergisinde sadeleştirme ve 2002 yılından beri yapılan değişikliklerin toparlanması olarak ifade edilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI 1) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 17.06.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile birlikte yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu Türk

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM. 27/01/2005 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM 27/01/2005 Tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazete AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 Konu: İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF ) A. Vadeli İthalat İşlemlerinde KKDF Türkiye ye ihraç

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 23/12/1999 TARĐH VE 99/13812 SAYILI ĐHRACAT, ĐHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLĐMLER ĐLE DÖVĐZ KAZANDIRICI HĐZMET

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı