YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 yrýntýlý bilgi sayfa 3 te G ÇK H V i I: 42 S I: S I H I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 MMUZ 2011 PZ / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyun sanal, katliâm gerçek ndres ehring reivik adlý (illüstrasyonda yüzü gözüken) genç, sanal savaþ oyunlarý tutkunu. va meraký da olan reivik, facebook hesabýna yaptýðý katliâma benzer bir oyun fragmanýný da koymuþ. Katliâmdan sonra bütün skandinav ülkelerinin büyük tedirginlik yaþamaya baþladýðý bildirildi. FO OÐ F: OVÇ ÞÞH OSO DK KÂMI S OU UKUU ÞII SÐCI GC PIÐI ÇIKDI. M, S OUI GÇÐ ÜZDK K G IÞMI D VDD. 91 KÞ ÖÜMÜD SOUMU aþ þehir Os lo da mey da na ge len bom ba lý sal dý rý ve U to ya da sýn da ki si lâh lý sal dý rýy la il gi li o la rak n ders eh ring re i vik i sim li bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. or veç po li si, a þý rý sað gö rüþ lü o lan zan lý yý i ki sal dý rý dan da so rum lu tut mak i çin el le rin de yeterli de lilin bu lun du - ðu nu a çýk la dý. Þüp he li nin, sos yal pay la þým si te si fa ce bo ok'ta ki say fa sýn da ki av ve "World of War craft" ile "Mo dern War fa re 2" gi bi sa vaþ o yun la rý tut ku nu ol du ðu bil di ril di. 6 O GÜ OM G PI u a ra da, hü kü met bi na la rý nýn bu lun du ðu böl ge ye ya pý lan bom ba lý sal dý rý i le bir kaç sa at son ra ik ti dar da ki þ çi Par ti si nin genç lik kam pýn - da dü zen le nen sal dý rý da top lam 91 ki þi nin öldüðü a çýk lan dý. Ö te yan dan or veç ta ri hi nin en kan lý sal dý rý la rýn dan bi ri ni dü zen le yen zan lý - nýn 4 Ma yýs'ta 6 ton güb re sa týn al dý ðý ve o ta - rih ten bu ya na ey lem i çin ha zýr lýk yap tý ðý kay - de dil di.a zý tür güb re le rin bom ba ya pý mýn da kul la nýl dý ðý bi li ni yor. Ha be ri say fa 7 de ir ürk kýzý kayýp Sal dýr ga nýn 84 ki þi yi öl dür dü ðü U to ya - da sýn da, a ra la rýn da bir ürk ký zý nýn da bu - lun du ðu þ çi Par ti genç lik kol la rý ü ye si ka - yýp genç ler ol du ðu bil di ril di. Sitesinde katliâm oyunu 91 kiþiyi öldüren sal dýr gan re i vik in fa ce - bo ok he sa býn da oy na dý ðý Mo dern War fa re o yu nu na a it, yap tý ðý kat li â mý ha týr la tan bir frag manýn da yer a ldýðý belirtildi. skandinavlar tedirgin or veç te ger çek leþ ti ri len sal dý rý la rýn ar dýn - dan di ðer s kan di nav ül ke le ri ni de a lar ma ge çir di. s veç te gü ven lik tedbirle ri art tý rý lýr - ken, Da ni mar ka da i se te dir gin lik sü rü yor. DV KI OZDÐ SÖZ VD Kur ân eðitiminde 12 yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn ISS Sakarya dalet Giriþimi, Kur ân Kurslarý için getirilen 12 yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Diyanet ten sorumlu aþbakan ardýmcýsý ekir ozdað, Star daki açýklamasýnda, Kur ân eðitiminde bu þartýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Haberi 5 te ÞK S SSD Gazze deki ablukaya derhal son verin Fi lis tin 2. ü yü kel çi ler Kon fe ran sý nýn a çý - lý þýn da ko nu þan aþ ba kan e cep ay yip r - do ðan, u, ya sa dý þý, hu kuk dý þý, in san lýk dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn bir an ev vel kal dý rý la rak Gaz ze hal ký nýn a ci len ih ti yaç duy du ðu ü rün le rin böl ge ye gi ri þi ne i zin ve - ril me li dir de di. Ha be ri say fa 4 te ÞKD SO KK IÞMSI F laik bir kulüp olarak kalacakmýþ Fe ner bah çe Ku lü bü ük sek Di van Ku ru lu top lan tý sýn da ko nu þan ük sek Di van Ku ru lu aþ ka ný ük sel Gü nay, Hiç bir ta ri kat, s lâm ör gü tü ze mi nin de bir ya pý lan ma bu ku lü bün i çin de ya pa maz di ye rek, Ku lüp o la rak la ik dü zen de, la ik an la yýþ la, yal nýz spor ya pý yo - ruz þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 14 te GSU S FÂK ÞDI 2 kiþi boðularak öldü Ön ce ki ak þam sa at le rin de et ki li o lan sa ða - nak dolayýsýyla, Gi re sun un Ke þap il çe si i le mer ke ze bað lý Sar van Kö yün de mey da na ge - len sel son ra sýn da 2 ki þi öldü. Ha be ri say fa 6 da ÇIKM { Her hafta, bugün yayýnladýðýmýz F-SÜ ekimizi teknik bir sebepten dolayý yayýnlayamýyoruz. Özür dileriz. {

2 2 24 MMUZ 2011 PZ ÂHK lah, llah ýn en çok sevdiði sözler þu dört cümledir: Sübhânallah, lhamdülillah, â ilâhe illal- llahuekber. unlardan hangisi önce söylenirse fark etmez. Câmiü's-Saðîr, o: 132 / Hadis-i Þerif Meâli eþerin baþýný yiyen oyuncaklar! y sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve sevî dininden uzaklaþmýþ vrupa! Deccal gibi birtek gözü taþýyan kör dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî hâleti hediye ettin... u illete karþý bulduðun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklarýn ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcýn, senin baþýný yesin ve yiyecek! il, ey ikinci vrupa! Sen sað elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzýr bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, eþerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kýrýlsýn ve þu iki pis hediyen senin baþýný yesin ve yiyecek! y küfür ve küfrâný daðýtýp neþreden bedbaht ruh! caba, hem ruhunda, hem vicdanýnda, hem aklýnda, hem kalbinde dehþetli musîbetlerle musîbetzede olmuþ ve azâba düþmüþ bir adamýn, cismiyle zâhirî bir surette, aldatýcý bir ziynet ve servet içinde bulunmasýyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Âyâ, görmüyor musun ki, bir adamýn cüz î bir e- mirden meyus olmasý ve vehmî bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir iþten inkisar-ý hayale uðramasý sebebiyle, tatlý hayaller ona acýlaþýyor, þirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki, senin þeâmetinle kalbinin en derin köþelerinde ve ruhunun tâ esasýnda dalâlet darbesini yiyen ve o dalâlet cihetiyle bütün emelleri inkýtaa uðrayan ve bütün elemleri ondan neþ et eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? caba, zâil, yalancý bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? þte, sen biçare beþeri böyle baþtan çýkardýn; yalancý bir cennet içinde cehennemî bir azap çektiriyorsun. y beþerin nefs-i emmâresi! u temsile bak, beþeri nereye sevk ettiðini bil. Meselâ bizim önümüzde iki yol var. irisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her adým baþýnda biçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malýný, eþyasýný gasp ederek kulübeciðini harap ediyorlar. azen da yaralýyorlar. Öyle bir tarzda ki, acýnacak haline semâ aðlýyor. ereye bakýlsa, hal bu minval üzere gidiyor. O yolda iþitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlûmlarýn aðlayýþlarý olduðundan, umumî bir matem o yolu kaplýyor. nsan, insaniyet cihetiyle gayrýn elemiyle müteellim olduðundan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediðinden, o yolda giden iki þeyden birisine mecbur olur: a insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahþeti iltizam ederek öyle bir kalbi taþýyacak ki, kendi selâmetiyle beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut kalb ve aklýn muktezasýný iptal etsin. y sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve sevî dininden uzaklaþmýþ vrupa! Deccal gibi birtek gözü taþýyan kör dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî hâleti hediye ettin. Sonra anladýn ki, bu öyle ilâçsýz bir illettir ki, insaný âlâ-yý illiyyînden esfel-i sâfilîne atar, hayvânâtýn en bedbaht derecesine indirir. u illete karþý bulduðun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklarýn ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcýn, senin baþýný yesin ve yiyecek! em alar, 17. em a, 5. ota SM GÜDÜZP ÜÇ KM Sübhânallah lhamdülillâh llahuekber aþadýðýmýz hayatýn her âný önemli lýp verdiðimiz her nefes, birbirinden mukaddes. Hepsinden ö- nemlisi de namazýn sonundaki tesbihler: Sübhânallah - lhamdülillâh - llahuekber ler. Üstadýmýzýn tabiriyle; amazdan sonraki tesbihatlar, arikat-ý Muhammediye dir (asm) ve Velâyet-i hmediye nin (asm) bir evradýdýr. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatý böyle inkiþâf etti: asýl ki, isâlete inkýlâb eden Velâyet-i hmediye (asm) bütün velâyetlerin fevkýndedir. Öyle de, o Velâyetin tarîkatý ve o Velâyet-i Kübrâ nýn evrad-ý mahsusasý olan namazýn akabindeki tesbihat, o derece sâir tarikatlarýn ve evradlarýn fevkýndedir. (Kastamonu âhikasý, s. 103) yný hakikata Dokuzuncu Söz de de þöyle iþaret ediliyor: amazýn mânasý, Cenâb-ý Hakk ý tesbih ve tâzim ve þükürdür. âni, Celâline karþý kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdîs etmek. Hem, kemâline karþý, lâfzan ve a- melen llahuekber deyip tâzim etmek. Hem, Cemâline karþý, kalben ve lisânen ve bedenen lhamdülillâh deyip þükretmektir. Demek esbih ve ekbir ve Hamd, namazýn çekirdekleri hükmündedirler. Ondandýr ki, namazýn harekât ve ezkârýnda bu üç þey, her tarafýnda bulunuyorlar. Hem ondandýr ki, namazdan sonra, namazýn mânasýný te kid ve takviye için þu Kelimât-ý Mübâreke, otuz üç defa tekrar edilir. amazýn mânasý, þu mücmel hulâsalarla te kid edilir. (Sözler, s. 37) uhumuzun sükûneti ve nefsimizin terbiyesi için en doðru yol, Habibi krem in (asm) gösterdiði yoldur O öyle bir yoldur ki; onun dýþýnda kalan hiçbir yolda, hiçbir nur yoktur. Hayatýn tadý, hayatýmýza kattýðýmýz bu kelimelerde gizlidir Çünkü O ndan gelen her þey tatlýdýr ve güzeldir. Hayatýmýzý gerçek anlamda güzelleþtirmenin yolu, güzellik salonlarýndan deðil, o güzeller güzelinin yolunu izlemekten geçer. vet, rahmetli Selahaddin Þimþek kardeþimizi de bir özdeyiþiyle bu vesileyle yâd edelim: Göklere giden yolu bulmak isteyenler, llah ýn elçisinin yerdeki ayak izlerini takip etsin. mre itaatte huzur vardýr. u huzurun þahidi de vicdanýmýzdýr. Said bin Cübeyr; llah a itaat edip emirlerini yerine getiren O nu zikrediyor demektir. diyor. ir gün bir llah dostuna sorarlar: amazdan sonra tesbih çekerken neden önce Sübhânallah, sonra lhamdülillah ve en sonra da llahuekber deniliyor. unun hikmeti nedir? Þu cevabý verir: nsanlar kalplerini llah tan baþka olan sevgilerden temizlemedikçe, llah ýn nimetlerine þükredemezler. llah ýn nimetlerine þükretmeden de onun azâmet ve büyüklüðünü anlayamazlar. þte önce Sübhanallah denilerek kalp, llah tan gayrýsýndan temizlenir. Þükre hazýr hâle getirilir. Daha sonra lhamdülillah denilerek, verilen sonsuz nimetlere karþý, þükür vecîbesi yerine getirilir. Daha sonra da llah ýn büyüklük ve azametini ifade ve ilân makamýnda llahü ekber denilir *** ir ders esnasýnda laaddin aþar ðabey güzel bir bir örnek vermiþti: Selimiye ile Süleymaniye nin aklý olsa, kol kola gezip þöyle derlerdi: izim ikimizi de yapan usta birdir, Mimar Sinan dýr diye, mimarlarýyla, sanatkârlarýyla iftihar ederlerdi. an yana duran iki insan da bu sözü söyleyebilir: iz de kâinatýn sahibi o- lan llah ýn san'atýyýz, O nun e- seriyiz. Hem de biricik, þâh eseriyiz. nsan yaratanýyla ve sahibiyle övünmeli. öyle güzel bir yaratýlýþa sahip olduðu için hamd etmelidir. abbini tesbih ve tazim etmelidir, her daim düþünüp hatýrladýkça. Hamdini, þükür ve ibadetle taçlandýrmalýdýr. nsan bunun için yaratýlmýþtýr. aþa çekiçle vurduðumuzda parçalanýyor, ama taþýn gözünden bir damla yaþ akmýyor. e bir acý hissediyor, ne onu kýrýp parçaladýðýmýza üzülüyor. ðaca ise bir çizik atar atmaz; hemen içindeki öz suyunu dýþarýya veriyor. ttýðýnýz çizik orada bir iz býrakýyor. Sonra bir canlýnýn ya da bir hayvanýn kaba etine, vücudunun herhangi bir yerine incecik bir iðneyle dokunduðunuzda, can havliyle kaçýp, sizden uzaklaþýyor. Oysa ayný hayvanýn gözünün önünde kendi cinsinden yüzlercesi kesilse, pek umurunda bile olmuyor. Þimdi bir de, kendimize dönüp bakalým. Sevdiðimiz bir insanýn küçücük bir derdi bile olsa ne kadar da meþgul ediyor bizi. azen günlerce. Onun üzüntüsü bize de yansýyor. Hissiz ve ilgisiz kalamýyoruz. vet, hayattan nasibi ya da hissesi arttýkça her canlýnýn hayat içindeki olaylara karþý tepkisi de farklýlaþýyor. ir insan ýssýz bir çölde yolunu kaybedip yorgun düþse ve uykuya dalsa, uyandýðýnda da ihtiyacý olan her þeyi yanýnda hazýr bulsa, bu nimetleri hazýrlayýp önüne koyanýn kim olduðunu hiç düþünmeden hemen onlarý yemeðe baþlasa, ne kadar büyük bir nankörlük eder. Çünkü o nimetleri önüne koyan kim, önce onu bilmeli ve onu düþünmelidir insan. Dünyaya gelen her insanda çöldeki bu adam gibidir. O da dünyaya gelip gözünü açtýðýnda her þeyi önünde hazýr bulmuþtur. Güneþten, aydan, yýldýzdan, bahardan, aðaçtan meyveye kadar ne varsa hepsini önünde hazýr bulmuþtur. ir ömür boyu bu nimetlerden faydalandýðý halde; bunlarý kimin verdiðini ve gönderdiðini düþünmeyen insan da ayný haldedir. yný gaflet ve nankörlük içindedir. vet insan düþüncesiyle insandýr, inancýyla insandýr. Zikir, þükür ve fikir insaný insan yapar. Diðer varlýklardan ayýrýr. Kâinatýn abbine muhatap eder. vet arýn baþýmýza ne gelecek? diye merak ediyorsak, bugün ne yapýp ne yaþadýðýmýza þöyle bir bakmamýz gerek. Hayat, þükürle, fikirle ve zikirle güzel. Hayat niyetle güzel. Hayat tövbeyle güzel. iyetler, amelle güzel. nandýðýný yapmakla ve yaþamakla güzel. Hayat, abbimizin en güzel tecellisi olan hayat manla güzel. Hayat, llah la (cc) güzel. *** ediüzzaman Hazretlerinden lâtif bir hatýra: op ne iþe yarar Ceylan Çalýþkan ýn amcasýnýn oðlu Zeki Çalýþkan, Ceylan Çalýþkan ýn üvey kardeþi sadýk Çalýþkan ile reyahin çiçekleri toplamýþ. Keçili Köyü civarýnda Üstad a götürmek, hem de orada top oynamak için. Üstad faytonda, Ceylan Çalýþkan ise arabanýn atýný sürmekte iken, yol kenarýnda giden kardeþini ve amcaoðlunu görmüþ. rabayý durdurarak iki çocuðu da arabaya almýþlar. Çocuklar utanýp topu arkalarýna saklamak istemiþler. u esnada Üstad; u nedir? diye topu sormuþ. Zeki Çalýþkan utanýp cevap verememiþ. Sadece ve sessizce suçluluk psikolojisi içinde op diyebilmiþ. Üstad ise; u ne iþe yarar? deyince, Zeki Çalýþkan daha da utanmýþ. ine Ceylan Çalýþkan imdada yetiþip, topu tarif etmeye baþlamýþ; Üstadým bu topu atarlar, tekrar yakalamak için peþinden koþarlar deyince. Üstad Hazretleri: Fesübhanallah deyip, tebessümle karþýlamýþ. (. Þahiner, Son þahitler, cilt: 2, s: 411) *** Son sözümüz, Hazret-i Peygamber in (asm) duâsý olsun: llah ým! Kalbimde bir nur kýl! Kulaðýmda bir nur kýl! Gözümde bir nur kýl! Saðýmda, solumda, ön ve arka tarafýmda benim için bir nur kýl! urumu arttýr, nurumu arttýr. (Müslim, Müsâfirîn, ; uhârî, debü l Müfred, 696) Âmin, Âmin, Âmin.

3 H 24 MMUZ 2011 PZ 3 azý þleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., o: 4 Güneþli stanbul el: (0212) (Sorumlu) ecep OZDÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜ nkara emsilcisi 09 Gazete daðýtým: elefax (0212) lâneklam servisi fax: 515 stihbarat Þefi Mehmet K Caðaloðlu: Cemal adir Sk., ur þhaný, o: 1/2, stanbul. el: Mustafa GÖKM (0212) K MSCÐ: Meþrutiyet Cad. libey p. o: Genel Müdür eklam 29/24, akanlýklar/k el: (312) , , Fax: Spor ditörü Koordinatörü ecep ÞCI rol DOU 36 M MSCÐ: Zeppelin Str. 25, hlen, el: Mesut ÇO , Fax: KKC MSCÐ: vni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: brahim ÖZDK fendi Sok., o: 13, efkoþa. el: aský: eni sya bdullah ÇIKÞ bonevedaðýtýmkoordinatörü: dem Z Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz..Þ. eni sya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn ürü: aygýn süreli ISS eni sya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve icaret.þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUU Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜÇÜZ MZ VK Hicrî: 23 Þaban 1432 umî: 11 emmuz 1427 ller dana nkara ntalya alýkesir ursa Diyarbakýr lazýð rzurum skiþehir Gaziantep Isparta msak Güneþ Öðle kindi kþam atsý ller stanbul zmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa rabzon Van Zonguldak efkoþa msak Güneþ Öðle kindi kþam atsý bin aday üniversiteli olacak D CH FOMII 5 ÐUSOS KD ÖSM SM DCK. DV ÜVS SS POGMI , VKIF ÜVS SS POGMI D ÞCK. S kazanan adaylarýn tercih formu teslim süresi 25 emmuz Pazartesi günü baþlýyor. S de baþarýlý olan adaylar, o- kumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarýný 5 ðustos a kadar ÖSM ye teslim edecek. daylar tercihlerini 2011-ÖSS ükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSM nin internet adresinde yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak. daylar tercih çalýþmalarýnda destek almak için ÖSM nin web sitesinden yararlanabilecek. daylar tercihlerini baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSM ye gönderebilecek. nternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini kullanmalarý öneriliyor. ercih iþlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak. ÖSM ye tercih gönderme süresi uzatýlmayacak. daylarýn sýnav sonuçlarýný öðrendikten sonra tercih edecekleri yükseköðretim programlarýný belirleyerek, tercihlerini baþvuru merkezi aracýlýðýyla göndereceklerse verilen süre içinde baþvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ercihleriniz sistem tarafýndan baþarýyla kabul edilmiþtir uyarýsýný ekranda görmeleri ve yazýcýdan tercih listesinin bir örneðini almalarý gerekiyor. aþvurularýný internetten yapmak istemeyen adaylar, doldurduklarý ercih Formu ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý ile birlikte istedikleri bir baþvuru merkezine tercih için baþvuracak. nkara / aa 140 PU V ÜZ ÞCK SIVD 180 ve üzeri puan alan bütün adaylar kýlavuzda ablo-4 de yer alan lisans programlarýný tercih edebilecek. u tabloda yer alan açýköðretim programlarý (ngilizce öðretmenliði programý hariç) ise en az 140 puan alýnmasý þartýyla tercih edilebilecek. ablo-3 daki merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim önlisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirilecek. u programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmamasý durumunda ilgili puan türünde en az 140 GS puaný alan genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi mezunlarý yerleþtirme iþlemine alýnacak. ablo-3 deki GS sonucuna göre merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim önlisans programlarýný, hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2011-GS de ilgili puan türünde 140 ve üzeri GS puaný almýþ adaylar tercihte bulunabilecek. S yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarýna 276 bin 167, lisans programlarýna 363 bin 952; vakýf üniversitelerinin ön lisans programlarýna 25 bin 932, lisans programlarýna 51 bin 66; KKC üniversitelerinin ön lisans programlarýna 1699, lisans programlarýna 14 bin 696; yurtdýþýndaki üniversitelerin ön lisans programlarýna 150, lisans programlarýna 2 bin 54 öðrenci kayýt yaptýrabilecek. K'I 'COÐFSI' ZIF nkara daki öðrencilerin Coðrafya dersi zayýf çýktý. ürkiye genelinde liseler arasýnda üniversiteye giriþ sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan deðerlendirmede Matematik, Fizik, Kimya ve iyoloji derslerinde ilk sýrayý alan nkara, Coðrafya dersinde 39. oldu. nkara Millî ðitim Müdürü Kamil ydoðan, okullarýn açýlacaðý ylül ayýnda nkara daki bütün coðrafya öðretmenlerini toplayarak, bunun sebeplerinin tek tek sorgulanacaðýný bildirdi. SS yerleþtirme sonuçlarý açýklanýyor SV elirleme Sýnavý ný (SS) kazanarak, tercihte bulunan ilköðretim 8. sýnýf öðrencilerinin yerleþtirme sonuçlarý 26 emmuz Salý günü açýklanacak. erleþtirme sonuçlarý, Millî ðitim akanlýðýnýn (M) internet sitesinden, öðrencilerin C Kimlik umarasý ve okul numarasý ile öðrenilebilecek. SS 8. sýnýf sonuçlarýna göre, fen, sosyal bilimler, nadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle meslekî ve teknik eðitim merkezleri liselerine öðrenci yerleþtirilecek. Öðrenciler, Ortaöðretime erleþtirme Puaný (OP) üstünlüðü esasýna göre önceden belirlenmiþ kontenjanlara yerleþtirilecek. sýl listeden kayýtlar 1-5 ðustos ta yapýlacak. sýl listeden kayýt hakký kazanan öðrenciler belirtilen tarihlerde kayýt yaptýrmamalarý durumunda bu haklarýný kaybedecek. erleþtirme sonuçlarýna göre, tercihlerinden birini asil olarak kazanan öðrencilerin kayýt dönemi sona erdikten sonra 6 ðustos tan itibaren boþ kalan kontenjanlar ilân edilecek. Her okulun boþ kontenjan sayýsý kadar öðrenciye, daha önce açýklanan yedek sýrasý dikkate alýnarak kayýt hakký verilecek. Öðrenciler e-okul kayýtlarýna göre yedek listeden kayýt hakký kazandýklarý okullara 8-12 ðustos arasýnda kayýtlarýný yaptýrabilecek. Öðrenciler belirtilen tarihler arasýnda kayýt yaptýrmamalarý durumunda bu haklarýný kaybedecek. u kayýt dönemi sona erdikten sonra boþ kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayýt hakký kazanan sýradaki öðrenciler 13 ðustos ta ilân edilecek. Kayýt hakký kazanan öðrenciler ðustos arasýnda kayýtlarýný yaptýracak ðustos arasýndaki kayýt dönemi sona erdiðinde boþ kontenjanlar ile yedek listeye göre kayýt hakký kazanan sýradaki öðrenciler 20 ðustos ta ilân edilecek. Öðrenciler yedek listeden kayýt hakký kazandýklarý okullara kayýtlarýný ðustos arasýnda gerçekleþtirecek. u süre de sona erdiðinde dördüncü yedek liste ve boþ kontenjanlar 27 ðustos ta ilân edilecek. una göre öðrenciler okul kayýtlarýný 5-9 ylül de yapabilecek. Kayýt dönemi süresince ve internet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekiyor. edek yerleþtirmede okullarýn kontenjan sayýlarý, asýl kontenjan sayýsýnýn 8 katý alýnarak belirlenecek. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmeyecek. Öte yandan ilköðretim 7. sýnýflarýn katýldýðý SS sonuçlarý ise 5 ðustos ta ilân edilecek. nkara / aa

4 4 H 24 MMUZ 2011 PZ Fanatik cinayet orveç i kalbinden vuran ve 100 e yakýn kiþinin ölümüyle neticelenen bombalý saldýrý uzun süre dünya gündemini meþgul edecek gibi görünüyor. lk haberler ölü sayýsýný tam göstermiyordu. Sonraki haberler, dehþeti gözler önüne serdi. orveç, kinci Dünya Savaþý ndan sonra ilk defa bu çapta büyüklükte bir bombalama ile, saldýrý ile karþý karþýya kalmýþ oldu. Her zaman benzer saldýrýlar sonrasý iyi imtihan veremeyen medya, bu defa da ayný hataya düþtü. Saldýrýnýn, bombalamanýn ardýnda hemen slâmcý terör aranmaya çalýþýldý. Her zaman ifade etmeye çalýþtýðýmýz gibi bir defa daha tekrarlamakta fayda var: erör terördür ve terörün din i olmaz. Hele hele slâmcý terör denilmek suretiyle Müslümanlarý töhmet altýnda býrakmak, terör denince Müslümanlarýn ve slâmýn akla getirilmek istenmesi kesinlikle tuzak týr. e yazýk ki bilhassa ürkiye deki medya bu tuzaða biraz da gönüllüce düþmektedir. ir yerde bomba mý patladý? kla hemen slâmcý teröristler getirilir. Kendilerini din lerle irtibatlý göstererek katliâm, cinayet ve saldýrý düzenleyenler olabilir. ma hele slâm, masumlarýn ve sivillerin katledilmesine kesinlikle izin vermez. Hatýrlamak gerekir ki slâm barýþ demektir ve birisinin kabahatiyle baþkasýný cezalandýrmayý da kesinlikle reddeder. Kabahatli baba dolayýsýyla çocuðunu, cani oðul sebebiyle de babayý sorumlu tutmaz. öyleyken, masum sivillerin saldýrýya uðramasýný nasýl kabul etsin? Saldýrganla ilgili gelen haberler, cani kiþinin sanal oyun müptelâsý olduðu yönünde. Muhtemelen daha ayrýntýlý bilgiler de gelecektir, ama bu bile sosyologlarý, siyasetçileri ve eðitimcileri ciddî ciddî düþündürmelidir. Uzmanlar ikaz etmeye çalýþýyor, a- ma gözleri para dan baþka bir þey görmeyenler oyun adý altýnda insanlarý fanatik hale getiriyor. Düþünün ki bir çocuk ya da genç; oyun adý altýnda günde yüzlerce, belki de binlerce kiþiyi sanal â- lem de katlediyor. eticede öyle bir ruh haline kapýlýyor ki, onun için öldürmek, insanlara kurþun yaðdýrmak sýradan bir hâl alýyor. Sonunda, oyun daki baþarýsýný gerçek hayatta da ortaya koymak istiyor. Maalesef bu denemenin sonucu da onlarca, bazen de yüzlerce kiþinin ölümüne sebep oluyor. (orveç te en az 91 kiþiyi öldürmekle suçlanan katil zanlýsý nýn Facebook ta açtýðý iddiâ edilen hesabýndaki bilgilere göre; savaþ oyunlarý na da meraklýymýþ.) Katliâmý elbette tek bir sebebe baðlayamayýz, a- ma sanal âlemdeki oyun larýn tesirlerini de unutamayýz. ürkiye de bile bu tesirlerin izleri görülmüyor mu? V de, internette ya da filmlerde gördüðü oyun larý, cinayet metodlarýný ve tuzak larý gerçek hayatta deneyenler yok mu? Çizgifilm kahramanlarýna özenerek balkonlardan uçan çocuklarýn hikâyelerini okumadýk mý? Sözkonusu Oslo daki saldýrýnýn ardýnda bir terör örgütü yok gibi görünse bile; bu oyunlarý ve yayýnlarý yapanlar umumî anlamda bir kötülük örgütü olarak görülemez mi? nsanlarý insanlýktan çýkaran bu oyunlarýn engellenmesi gerekmez mi? ýllarca sanal âlem de cinayet iþleyerek büyüyen gençler ö- nümüzdeki yýllarýn kâbusu olmaz mý? Oslo daki saldýrý bir defa daha gösterdi ki, kalpleri ikna olmayan insanlar bir anda insan lýktan çýkabilir, hükmen canavara dönebilir. e diyordu ediüzzaman: Kalb-i insânîden hürmet ve merhamet çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gâyet dehþetli gaddar canavarlar hükmüne geçirir. (Þuâlar, s. 536) ðer dünya bir insaný canavar hâline getiren þartlarý tesbit edip de, ona göre tedbirler almayý düþünmezse, teröre karþý yapýlacak çalýþmalarýn tamamý boþa gider. orveçli yöneticilerin, ferdî terör gibi de görünse bu dehþetli saldýrý sonrasý telâþa kapýlmayýp eröre karþý demokrasi içinde mücadele çaðýrýsý u- mut verici. nþâallah yeni 11 ylül ler ve sonrasýnda yaþanan önyargýlar meydana çýkmaz... Z Muhterem kardeþimiz Seyfeddin Gültekin'in vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan K Deðerli kardeþimiz Mustafa uzcu ile Kamile Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki cihan saadeti dileriz. Vezirköprü eni sya Okuyucularý GÇMÞ OSU Muhterem kardeþimiz Satýlmýþ tak'ýn kalp krizi geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Þ K DO Ð: GZ Z U GÜ S I ÐI Ü K - SI. MIZ K ÇU V SIÐ MI O. IK GZ Z M UZ K DI ÐI ZU MÜ O U I I Ü Ü S IK O. rdoðan: Mýz rak çu va la sýð mý yor G KO so ruþ tur ma sý kap sa mýn da s - tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin ce 3 yýl dýr de - vam e den, 27 si tu tuk lu 108 sa nýk lý da va nýn 188 in ci du ruþ ma sý, 25 em muz Pa zar te si gü nü gö rü le cek. Der le nen bil gi ye gö re, 12 Ha zi ran 2007 ta ri hin de Üm ra ni ye de bir ev de e le ge çi ri len pat - la yý cý mad de ler le il gi li o la rak baþ la tý lan so ruþ tur - ma da, ilk e tap ta s tan bul Cum hu ri yet sav cý la rý Ze ke ri ya Öz, Meh met li Pek gü zel ve i hat aþ - kýn ta ra fýn dan ha zýr la nan ve 14 em muz 2008 gü nü s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si ne tev zi e di len id di a na me, 25 em muz 2008 gü nü ka bul e dil di. Da va nýn gö rül me si ne 20 kim 2008 ta ri - hin de Si liv ri Ce za n faz Ku rum la rý er leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da baþ lan dý. ki si, bir le þen Da - nýþ tay sal dý rý ve Cum hu ri yet Ga ze te si ne el bom - ba sý a týl ma sý dos ya nýn kin den ol mak ü ze re, yar gý - la ma sü re cin ce top lam 32 ki þi tah li ye e dil di. 23 ü tu tuk lu 118 sa nýk lý i kin ci r ge ne kon da va sý nýn 127 nci du ruþ ma sý i se 8 ðus tos ta ya pý la cak. Mah ke me nin 20 em muz 2009 da ilk du ruþ ma - sý ný ger çek leþ tir di ði da va kap sa mýn da, 55 tu tuk lu sa nýk tan 22 si tah li ye ol du. ra la rýn da Mus ta fa al bay, Meh met Ha be ral, un cay Öz kan, rif Do - ðan, b ra him Þa hin, e vent r söz ve Prof. Dr. Fa - tih Hil mi oð lu nun da bu lun du ðu 32 sa ný ðýn da sa - vun ma sý a lýn dý. So ruþ tur ma kap sa mýn da a çý lan l bay Dur sun Çi çek i le ed ret tin Da lan ýn da a ra - la rýn da bu lun du ðu 7 sa nýk lý r ti ca i le Mü ca de le y lem Pla ný dâ vâ sý nýn, 21 in ci du ruþ ma sý 1 ðus - tos ta ya pý la cak. s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke - me si, fi ra ri o lan da lan dý þýn da ki sa nýk la rýn sa vun - ma la rý ný al dýk tan son ra, bir sü re dos ya as lý nýn ar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu ndan dön me si ni bek - le di. Mah ke me, ge nel ku ru lun, l han Ci ha ner in de sa nýk la rý a ra sýn da yer al dý ðý r zu rum 2. ðýr Ce za Mah ke me sin de ki r ge ne kon te rör ör gü tü ne ü ye ol ma id di a sý kap sa mýn da ki dâ vâ i le bu dâ vâ nýn bir leþ ti ril me si yö nün de ki ka ra rý kal dýr ma sý nýn ar - dýn dan ta nýk la rýn din le nil me si a þa ma sý na geç ti. r ge ne kon so ruþ tur ma kap sa mýn da, Poy raz - köy de ya pý lan a ra ma la rýn ar dýn dan e le ge çi ri len mü him ma ta i liþ kin da va i se Ka fes y lem Pla ný ve mi ral le re Su i kast id di a la rý na i liþ kin da va lar - la bir leþ ti ri le rek, top lam 69 sa nýk la s tan bul ðýr Ce za Mah ke me sin ce sür dü rü lü yor. ak la þýk 4 yýl dýr de vam e den so ruþ tur ma, 14 Þu bat tan i ti - ba ren gö zal tý na a lý nan ga ze te ci ler h met Þýk, e dim Þe ner, So ner al çýn ve M gö rev li si Ka þif Ko zi noð lu nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 11 ki þi nin tu tuk lan ma sýy la ye ni bir bo yut ka zan dý. So ruþ - tur ma kap sa mýn da zir ve ya yý ne vi ci na ye ti ne yö - ne lik in ce le me de ba zý pro fe sör le rin i fa de le ri ne baþ vu ru lup ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. Sav - cý lýk da ha son ra bu ko nu da yet ki siz lik ka ra rý ve - re rek dos ya yý Ma lat ya ya gön der di. s tan bul / a a Po li se verilecek ye ni gö re ve mu ha le fet tep ki li POS iç gü ven lik te te rör le mü ca de le de da ha et kin rol a la ca ðý na i liþ kin a çýk la ma la ra mu ha le fet tep ki gös - ter di. CHP Ge nel aþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ga ze te - ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, þun la rý söy le di: e rör le mü ca - de le ö te den be ri he pi mi zin dik kat le iz le di ði bir ko nu. Hü kü me tin bu sü reç te ne den böy le bir yol iz le di ði ni bil mi yo ruz. Öy le an la þý lý yor ki KP ik ti dar ol du ðu dö - nem de yap tý ðý a çý lým lar la ve uy gu la ma la rýy la mü ca de le e de me di te rör le. u kez 90 la rýn ba þý na dön dük. Her - hal de ye ni bir sü reç baþ la ya cak, öy le an la þý lý yor. Ký lýç - da roð lu, ay ný ga ze te ci nin, a ni ye ni bir ö zel ha re kat uy gu la ma sý mý var so ru su ü ze ri ne de O nok ta ya ge le - cek, gö rü len tab lo bu ce va bý ný ver di. Ö zel ha re kat çý - la rýn te rör le mü ca de le de kul la nýl ma sý ný 90 la ra dö nüþ o la rak ni te le di niz, kar þý mý sý nýz bu na so ru su na da Ký - lýç da roð lu, O yýl lar da ya pý lan lar dan bir so nuç el de e di - le me di, pek çok fa i li meç hul ler ol du. Do la yý sýy la o yýl la - ra dön mek doð ru de ðil kar þý lý ðý ný ver di. MHP Ge nel aþ ka ný Dev let ah çe li de ko nu ya i liþ kin Ge le ce ði ne o la ca ðý bel li ol ma yan, bi ri ki mi tec rü be si ne dir an la þýl - ma yan ka ra kol po lis le ri ni, Ci lo da ðý na gön de re rek na sýl bir so nuç a la cak lar bu me rak ko nu su dur. u te rör le mü ca da le de mað lu bi ye ti ka bul et mek ve suç lu su nu da ürk Si lah lý Kuv vet le ri o la rak i lan et mek de mek tir a - çýk la ma sýn da bu lun du. n ka ra / a a ü yü kel çi le rin atamalarýný Da vu toð lu teb lið et ti DIÞÞ a kan lý ðý nda yaz ka rar na me si i le ye ni gö rev yer le ri bel li o lan ü yü kel çi le re teb li gat la rý ný biz zat Dý þiþ le ri a ka ný h met Da vu toð lu ön ce ki ge ce yap tý. Ka rar na me ye gö re, a kan lýk ta Kaf kas ya Ge nel Mü dür ar dým cý sý o la rak gö rev ya pan h met ý za De mi rer Ga bon a ü yü kel çi o la rak a ta nýr ken, kar de þi I rak Da i re si Ge nel Mü dür ar dým cý sý u nus De mi - rer de ür ki ye nin ye ni að dat ü yü kel çi si ol du. a - ban cý lar po li ti ka sý ný e leþ tir me si se be biy le vus tur - ya nýn so ðuk bak tý ðý Vi ya na ü yü kel çi si c vet ez - can ýn ye ri ne ha len a kan lýk ta den So rum lu Müs te þar ar dým cý sý o la rak gö rev ya pan y þe Sez gin a tan dý. ir di ðer Müs te þar ar dým cý sý, Ka mu Dip lo - ma si sin den So rum lu ü yü kel çi Se lim e nel de ür - ki ye nin ye ni Da i mi em sil ci si ol du. Cum hur baþ - ka ný b dul lah Gül ün Ö zel Ka lem Mü dü rü Hü se yin v ni Kars lý oð lu ür ki ye nin ye ni er lin ü yü kel çi si. ir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri an Ki-Mun un Pa kis tan Ö zel em sil ci li ði gö re vi ni yü rü ten ü yü kel - çi n gin Soy sal v ru pa Kon se yi Da i mi em sil ci li ði ne ge ti ri lir ken, s ma il Hak ký Mu sa rük sel ü yü kel çi si, a ner Se ben Sin ga pur ü yü kel çi si, li Ke mal y dýn m man ü yü kel çi si, Gül han U lu te kin de ra tis la va ü yü kel çi si o la rak a tan dý. Da vu toð lu nun teb li gat la rý - nýn ar dýn dan il gi li ül ke ler den bu i sim ler i çin ag re man is te ne cek. g re man la rýn gel me si nin ar dýn dan da ka - rar na me es mî Ga ze te de ya yým la na cak. n ka ra / a a Gü nay: Özgür basýn, özgür toplumun güvencesidir KÜÜ ve u rizm a ka ný r tuð rul Gü nay, 24 em muz a sýn ay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa - jýn da, de mok ra si kül tü rü nün yer leþ me si ve de mok ra si - nin sað lýk lý iþ le me sin de en ö nem li rol ler den bi ri nin ba - sýn-ya yýn or gan la rý nýn ol du ðu nu be lirt ti. op lu mun gö zü, ku la ðý, se si ol ma gö re vi ni üst le nen ba ðým sýz ve öz gür bir ba sý nýn, ür ki ye nin ba ðým sýz lý ðý ve top lu - mun öz gür leþ me si nin de gü ven ce si ol du ðu nu vur gu la - yan Gü nay, ü re ti len fi kir le rin ve pro je le rin halk la pay - la þýl ma sýn da, bi rey le rin ve her gö rüþ ten top lum sal ya - pý la rýn ken di le ri ni hal ka du yur ma sýn da ba sý nýn var lý ðý - nýn ö ne mi ni ya kýn dan bil di ði ni i fa de et ti. n ka ra / a a na ya sa i çin uz laþ ma a ra yý þý ÞK ar dým cý sý e kir oz dað, ye ni a na ya sa i çin uy - gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý na gir dik le ri ni be lirt ti. Hiz met-þ Sen di ka sý nýn n ka ra da ki ge nel ku ru lu na ka tý - lan oz dað, De vir ye ni a na ya sa dev ri dir. iz a na ya sa yap - mak i çin uy gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý i çin de yiz a - çýk la ma sý ný yap tý. aþ ta si ya si par ti ler den ol mak ü ze re her - kes ten kat ký bek le dik le ri ni di le ge ti ren oz dað, Sen di ka lar ve si vil top lum ku ru luþ la rý ö zel lik le a na ya sa ko nu sun da da - ha ha zýr lýk lý de di. or veç te ki sal dý rý lar hak kýn da da ko nu - þan oz dað, ö len ler i çin baþ sað lý ðý di le ðin de bu lu na rak, u du rum bi ze gös ter miþ tir ki, te rö rün di li, ren gi ve ýr ký yok - tur. e rö rün, di li, ren gi, ýr ký ol ma dý ðý bu te rör sal dý rý sýn da gö rül müþ tür þek lin de ko nuþ tu. ür ki ye de ki te rö re de de - ði nen e kir oz dað, e rör le mü ca de le ko nu sun da Mil li ir lik ve e ra ber lik Pro je si nin ha ya ta ge çi ril me si þart týr i - fa de le ri ni kul lan dý. oz dað, iþ çi nin, a lýn te ri nin kar þý lý ðý ný a - lýn te ri ku ru ma dan al ma sý ný sað la ma yý a maç la dýk la rý ný i fa - de e de rek, Ký dem taz mi na tý kal dý rýl ma ya cak. Ka za nýl mýþ hak la ra en u fak bir ze de gel me ye cek. þ çi le ri mi zin ký dem taz mi na tý al ma la rý mah ke me ka pý sýn dan, iþ ve re nin in sa fýn - dan çý ka rý lýp ga ran ti li ha le ge le cek bir sis tem kur ma a ra yý þý - dýr, bi zim yap tý ðý mýz de di. n ka ra / ci han CHP: na ya sa çað rý sýný Mec lis aþ ka ný yap sýn CHP Grup aþ kan ve ki li kif Ham za çe bi, ye ni bir a na ya sa ça - lýþ ma sý çað rý sý nýn MM aþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl ma sý ge rek - ti ði ni söyledi. Ham za çe bi, yap tý ðý a çýk la ma da, aþ ba kan ar - dým cý sý e kir oz dað ýn ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk - la ma sý nýn a ce ley le ya pýl mýþ, man týk lý te me le o tur ma yan, te la - þýn i fa de si, gü nü kur tar ma ya yö ne lik, sa mi mi yet siz bir a çýk la - ma ol du ðu gö rü þü nü sa vun du. CHP Grup aþ kan ve ki li Ham - za çe bi þun la rý kay det ti: e ni bir a na ya sa ça lýþ ma sý çað rý sý Sa yýn Mec lis aþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl mak du ru mun da dýr. Mec lis aþ ka ný gö re ve baþ la dýk tan son ra, par la men to nun ö nün de ki ö - nem li gö rev ler den bi ri nin ye ni bir a na ya sa ol du ðu nu i fa de et - miþ tir. Sa yýn Mec lis aþ ka ný, he nüz böy le bir çað rý yap ma dý. K Par ti, Mec li sin ta ti le gir di ði 15 em mu za ka dar böy le bir ni ye ti or ta ya ko ya bi lir di. O ta ri he ka dar bu ni yet or ta ya kon ma - mýþ týr. ir haf ta son ra böy le bir çað rý ya pý lý yor. u bir yer le re a - na ya sa i çin, so run la rý çöz mek i çin ça lýþ ma ya baþ la dýk me sa jý ver me çað rý sý dýr. ðer K Par ti, böy le bir ni ye ti ta þý yor sa bu ni - ye ti biz zat Sa yýn aþ ba kan i fa de e de bi lir. Sa yýn aþ ba kan, böy le bir ni ye ti ol du ðu nu mu ha le fet par ti le ri nin li der le ri ni zi ya ret e - de rek, on lar la pay la þa bi lir. n ka ra / a a r ge ne kon da 4 yýl da 188 du ruþ ma aþbakan rdoðan, Filistin Devlet aþkaný Mahmud bbas ile görüþtü. Conrad Otel de basýna kapalý yapýlan görüþmenin baþýnda görüntü ve fotoðraf alýnmasýna izin verildi. Görüþmeye, Dýþiþleri akaný hmet Davutoðlu da katýldý. FO OÐ F: ÞK e cep ay yip r do ðan, Gaz - ze nin bu gün in san lý ðýn yü rek ya ra sý ol du - ðu nu be lir te rek, Mýz rak çu va la sýð mý yor. r týk Gaz ze de ne o lup bit ti ði ni, Gaz ze nin ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la rý ný bü tün in san lýk bi li yor de di. Fi lis tin ü yü kel çi ler Kon fe ran sý nýn a - çý lý þýn da ko nu þan aþ ba kan r do ðan, bü - tün Fi lis tin hal ký ný ve Fi lis tin dâ vâ sý na gö - nül ve ren her ke si bu ra da yü rek ten se lam - la dý ðý ný be lir te rek, s se la mu a ley kum ve rah me tul lah ve be re ka tüh di ye ko nuþ tu. Fi lis tin in gö zü yaþ lý an ne le ri ni, Fi lis tin li ba ba la rý, Fi lis tin li ço cuk la rý se lam la dý ðý ný ve her bi ri ni göz le rin den öp tü ðü nü i fa de e den r do ðan, s tan bul dan Gaz ze ye in - sa ni yar dým gö tü rür ken 31 Ma yýs 2010 sa - ba hý u lus la ra ra sý su lar da, u lus la r a ra sý hu - ku ka da in san lýk hu ku ku na da ay ký rý bir þe kil de s ra il li as ker ler ta ra fýn dan kat le di - len, þe hit e di len 9 ki þi yi tek tek i sim le ri ni sa ya rak öz lem le yad et ti ði ni ve bir kez da - ha l lah tan rah met di le di ði ni kay det ti. aþ ba kan r do ðan, ö zet le þun la rý söy le di: s ra il, u lus la r a ra sý hu ku ka ve her tür lü in sa ni de ðer le re ay ký rý bu ya sa dý þý ey lem - den do la yý res men ö zür di le me dik çe, ha - yat la rý ný kay be den va tan daþ la rý mý zýn ya - kýn la rý na taz mi nat ö de me dik çe, Gaz ze ye yö ne lik am bar go yu kal dýr ma dýk ça, i ki ül - ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin nor mal leþ me si dü - þü nü le mez. Hiç bir i nanç, hiç bir dü þün ce sis te mi ma sum in san la rýn hun har ca, bar - bar ca kat le dil me si ni ma zur gör mez ve gös ter mez. Fi lis tin li le rin, 60 yý lý aþ kýn bir sü re dir ken di dev let le ri ne ka vu þa ma mýþ ol ma la rý, in san lýk a dý na as la ka bul e di le bi - lir bir du rum de ðil dir. ra dan ge çen sü re - de, a ra sý ra ba rýþ ý þý ðý yan sa da ma a le sef her de fa sýn da bu ý þý ðý ka rar tan bir sa bo taj mut la ka vu ku bul muþ tur. n cak ar týk sta - tü ko nun sür dü rü le me ye ce ði an la þýl mýþ týr. ir yan dan gü ven lik kav ra mý na vur gu ya - pan, di ðer yan dan, ka lý cý ba rýþ ve is tik rar or ta mý nýn ha kim ol ma sý i çin a dým at mak - tan im ti na e den bir s ra il, a çýk söy lü yo - rum, sa de ce s ra il-fi lis tin me se le si i çin de - ðil, u lus la ra ra sý ba rý þýn ö nün de de en gel ol ma ya de vam e de cek tir. Gaz ze bu gün in - san lý ðýn yü rek ya ra sý. Mýz rak çu va la sýð - mý yor. r týk Gaz ze de ne o lup bit ti ði ni, Gaz ze nin ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la - rý ný bü tün in san lýk bi li yor. op rak la rý, köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin de nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me - si ni en gel le yen a tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le - rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat - le kal dý rýl ma lý dýr. Gaz ze Þe ri di nde ya þa - yan 1,5 mil yon in san ha len, s ra il in uy gu - la dý ðý in san lýk dý þý ab lu ka ne de niy le te mel ih ti yaç la rý ný, gý da ve i laç ih ti yaç la rý ný bi le kar þý la ya mý yor u, ya sa dý þý, hu kuk dý þý, in san lýk dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn bir an ev vel kal dý rý la rak, Gaz ze hal ký nýn a - ci len ih ti yaç duy du ðu ü rün le rin böl ge ye gi ri þi ne i zin ve ril me li dir. aþ ta M ve D ol mak ü ze re, u lus la ra ra sý çev re ler, s ra il in tek ta raf lý, þý ma rýk uy gu la ma la rý na prim ver me ye, bu in san lýk dý þý uy gu la ma - la rý na göz le ri ni ka pa ma ya de vam e der se, a çýk söy lü yo rum, bu su çun bir fa i li o la rak a nýl mak tan kur tu la maz lar. op rak la rý, köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin de nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me - si ni en gel le yen a tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le - rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat - le kal dý rýl ma lý dýr. Fi lis tin li ler ken di a ra la - rýn da ba rý þý sað la ya ma dýk ça, ken di iç le rin - de bö lün dük çe ne Fi lis tin in ne de Fi lis tin da va sý na des tek ve ren ür ki ye ve ür ki ye gi bi ül ke le rin çað rý la rý ye te rin ce rað bet gö - rür. ür ki ye ve ürk in sa ný, her za man Fi - lis tin in ve Fi lis tin li kar deþ le ri nin ya nýn da o la cak týr. s tan bul / a a

5 H 24 MMUZ 2011 PZ 5 srail le iliþkilerde sürekli açýklanmasý ertelenen M Mavi Marmara raporu ndaki ihtiyatlý özür ün arka plânýný açýða çýkýyor. ilindiði gibi baþtan beri merikan yönetimi, nkara ile ile elaviv in, bölgesel iþbirliðini ilerletmesini istiyor. unun içindir ki aralarýnda koyu srail taraftarý olan Jhon McCain, ahudi asýllý Joe ieberman ve merikan operasyonlarýnýn savunucusu indsey Graham ýn bulunduðu Washington un aðýr abileri senatörler, kritik sýcak gündem üzerinde fevkalâde olumlu ve verimli bir görüþme yaptýklarý aþbakan rdoðan a övgüler yaðdýrýp srail le yeniden uzlaþma yolunda teþvik ettiler; ve ürkiye nin yeni rolü nden memnuniyetlerini bildirdiler ürkiye ile srail i uzlaþtýrma maksadý, ibya operasyonun aðýrlaþtýrýlmasý için ürkiye nin öncülüðünde stanbul daki ibya temas grubu toplantýsýna katýlan merikan Dýþiþleri akaný Clinton u Cumhurbaþkaný Gül e ve rdoðan a ilettiði Obama nýn srail ricâsý nda okunuyor. Silvan da köylüler ifade verdi DKI I Silvan ilçesinde terör örgütü PKK nýn saldýrýsý sonucu 13 askerin þehit olmasýyla ilgili olarak Dolapdere Köyünde yaþayan 10 kiþi, Silvan Cumhuriyet aþsavcýlýðýnda ifade verdi. dinilen bilgiye göre, Silvan ýn ayrambaþý beldesinin Dolapdere kýrsal kesiminde, 14 emmuz da terör örgütü PKK nýn hain saldýrýsý sonucu 13 askerin þehit düþmesi, 7 askerin de yaralanmasýyla ilgili Silvan Cumhuriyet aþsavcýlýðýnca baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Silvan dliyesine çaðrýlan Dolapdere köyünde yaþayan 10 kiþinin ifadesine baþvuruldu. Cumhuriyet aþsavcýsý edir Koca ya saldýrýya iliþkin ifade veren köylüler, daha sonra adliyeden ayrýldý. Öte yandan, hain saldýrýyý incelemek üzere görevlendirilen ve Diyarbakýr daki incelemelerini sürdüren iki mülkiye baþmüfettiþi ve bir jandarma müfettiþi albayýn da 10 kiþinin ifadesi alýnýrken Silvan dliyesinde bulunduðu öðrenildi. Diyarbakýr / aa etkin: Ciddî gýda terörü var ÜK Ziraatçýlar Derneði Genel aþkaný brahim etkin, ürkiye de ciddî bir gýda terörü olduðunu belirtti. ürkiye Ziraatçýlar Derneði Genel aþkaný brahim etkin, çkale Otel de düzenlediði basýn toplantýsýnda, amazan öncesi gýda alýþveriþi yapacaklara da uyarýlarda bulunarak ürkiye de ciddi bir gýda terörü olduðunu söyledi. Gýda, arým ve Hayvancýlýk akanlýðýnýn gýda konusunda 550 bin iþletmeyi 4 bin 600 elemanla denetlemeye çalýþtýðýný belirten etkin, Çaya manda kaný karýþtýrýyorsa, kýymaya kuyruk yaðý boyanýp konuluyorsa, fýndýkta, biberde afla toksin oranlarý yüksekse, kýrmýzý bibere kiremit tozu karýþtýrýyorsa ürkiye de insanlarýn saðlýklý gýda ürünü alma þanslarý var mý? ugün yaþlý eþeklerin ve yarýþ atlarýnýn kesilip diðer etlerle karýþtýrýlýp sucuk yapýldýðýný cümle alem biliyor diye konuþtu. etkin, vatandaþlarýn açýkta satýlan süt ve süt ürünleri alýnmamasý, ürünlerde Gýda, arým ve Hayvancýlýk akanlýðý mührüne ve son kullanma tarihe bakýlmasý konusunda tüketicileri uyardý. nkara / aa MHP li baþkana saldýrý ÞIUF I kçakale ilçesinde, MHP ilçe baþkanýnýn evine silahlý saldýrý düzenlendi. lýnan bilgiye göre, gece, tatürk Mahallesi nde MHP lçe aþkaný Mehmet Kartal ýn evinin de bulunduðu a- partmana kimliði henüz tesbit edilemeyen kiþi veya kiþilerce tabancayla ateþ edildi. Silâh sesinin duyulmasý üzerine olay yerine gelen polisin yaptýðý incelemede, ilçe baþkanýna ait olduðu bildirilen a- partmanýn çevresinde boþ kovanlar bulundu. aralananýn olmadýðý saldýrýyla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Þanlýurfa / aa Danimarka yüzölçümünden daha fazla yol 7 yýlda asfaltlandý SU üyükþehir elediyesi () ol akým ve Onarým Müdürlüðü, 39 ilçedeki ana yollarda gerçekleþtirilen asfaltlama çalýþmalarýnýn 15 - kim e kadar devam edeceðini bildirdi. den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2011 yýlý içerisinde öncelikle kýþ þartlarý sonucu, zorunlu altyapý çalýþmalarý ve diðer etkenlerle bozulan yollar, iþtiraki SF ýn ortak çalýþmalarýyla elden geçiriliyor. u yýl için ana ulaþým yollarýnda 1,5 milyon ton asfalt kullanýlarak, 23 finiþer ile asfalt kaplama makinesi, 30 ekiple yama ve 50 adet robotla çukur onarým çalýþmalarý yapýlýyor. ol akým ve Onarým Müdürlüðü ekipleri, 2011 yýlý asfalt sezonunda Kocaeli il sýnýrýndan ekirdað il sýnýrýna kadar 39 ilçeyi kapsayacak þekilde ana ulaþým yollarýný 15 kim e kadar asfaltlayacak. çýklamaya göre, yýllarý a- rasýnda ana yollar, -5 ve köy yollarý da dahil 4 bin 686 km lik yol asfaltlandý. una göre stanbul da devam etmekte olan çalýþmalarla birlikte son 7 yýlda Danimarka (43 bin 094 km2) ve Hollanda nýn ( km2) yüz ölçümünden daha fazla bir yol asfaltlandý. Diðer bir deyiþle 49 bin 203 km2 lik bir alan alt yapýsýyla birlikte yenilendi. u alan yaklaþýk 4 bin 555 adet futbol sahasýna eþit. stanbul / aa srail le aldatmaca oyunu (2) Obama nýn ürkiye-srail iliþkilerinin yeniden rayýna oturmasýna büyük önem verdiðini ve bundan mutluluk duyacaðýný aktarýp, srail le barýþýn! örtülü diplomatik talebi, merikalý senatörlerin sözünü ettiði bölgesel süpergüç ürkiye nin yeni rolü nde gizli. (Hürriyet, ) ÜK Ç O! ncak Clinton un, ürkiye ve srail için bölgede en güvendiðimiz iki müttefikimiz arasýnda soðukluk olmasýndan üzüntü duyuyoruz cümlesi, özellikle Kuzey frika ve Orta Doðu daki olaylarda, srail in yaný sýra ürkiye ye biçilen rol ü sözkonusu ediyor. Ve bu ürkiye nin yeni rolü kabul ettiði resmî- gayrý resmî açýklamalarla tezâhür ediyor. Gül ün Clinton a, srail in olumlu yönde e- lini uzatmasý halinde ürkiye nin bunu geri çevirmeyeceðini açýkça vurgulamasý, bunun en üst düzeyde ifâdesi. Keza M komisyonundaki srail temsilcisi osef Ciechanover ile M komisyonundaki ürkiye temsilcisi Özdem Samberk in raporun sonuçlarýnýn iki ülke iliþkilerinin geliþtirilmesine yönelik olduðunu deklârelerinin hedefi bu. srail Haaretz gazetesine, ürkiye ile srail a- rasýnda iliþkilerin geliþtirilmesinin gereðini anlatan Samberk in, birbirleriyle hiçbir zaman savaþmayan bölgenin iki istikrarlý ülkesinin uzlaþma yönünde güçlü bir siyasî irâdeye sahip olduðunu söylemesi, bunun ikrarý. ine ew ork imes in, Ortadoðu da deðiþen iliþkilerin her iki ülkenin jeopolitik hesaplarýný da deðiþtirdiði nden hareketle, srail in Mýsýr ile ürkiye nin ibya ve Suriye ile iliþkilerinin soðuduðu, bu durumun ürkiye ve srail i daha güvenilir müttefiklik arayýþýna ittiði ve nkara nýn raporunun üslûbunda uzlaþmaya istekli olduðu tesbiti, bu açýdan dikkate deðer undandýr ki srailli net sitesi, Mavi Marmara pazarlýðý nda uzlaþma isteði o denli güçlü ki, ürkiye özür talebi nden ferâgat edebillir ve srail M filo raporu nu yumuþatýp iþlevsiz hale getirebilir yorumunu yapýyor GZ PÂ I MCI ütün bunlar, 27 emmuz da açýklanacak rapor öncesi, karþýlýklý diplomatik elenselerin, politik tartýþmalarýn iç kamuoyuna yönelik politik olduðu tezini te yid ediyor. M raporunda, srail in Gazze ambargosunun yasal olduðu na hükmetmesine raðmen, rdoðan ýn Özür, tazminat ve ambargonun kaldýrýlmasýný tekrarlamasý, buna karþý srail Dýþiþleri akaný iebarman ýn akabinde aþbakan ardýmcýsý Moþe a alon un, ürkiye nin özür ýsrarýnýn iliþkileri týkadýðý dan yakýnmasý, bunun için. nlaþýlan ürkiye de özür dileme gibi görünecek ancak branice de özür anlamýna gelmeyecek sihirli kelime ile ihtiyatlý bir özür dilenip, elaviv, ürkiye nin insan haklarý örgütlerinin srail aleyhine dâvâ açmalarýndan kurtarýlacak. Ve ürkiye nin D ekseninde srail le ayný blokta stratejik müttefikliði ne zemin hazýrlanacak Sonuçta týpký one minute de olduðu gibi bir yandan srail e meydan okunurken diðer yandan iliþkilerin ve iþbirliðinin arttýrýlmasý hesabý yapýlýyor. nkara, bölgede yer iç çatýþma ve iç savaþ fitnesine kadar varan kargaþa, kalkýþma ve kaosta, merikan ve iþgal ortaklarýnýn egemenlik ve çýkarlarý ile srail in güvenliði için manipüle edilmek isteniyor. Müslüman bir ülke olarak ürkiye, bölgede Müslüman komþu Irak ve fganistan dan sonra Füze Kalkaný konuþlamasýnda ran a karþý D nin ve srail in yanýnda yer aldýðý gibi ibya ve Suriye de D ve srail in kulvarýna çekiliyor. srail le aldatmaca oyunu ndaki gizli görüþmeler in ve rapor tartýþmalarý nýn arkasýnda, bu gizli plân var Sakarya dalet Giriþimi açýklamasýnda Okullarýn tatile girdiði þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn zamanýný deðerlendirmek, onlarý þahsiyetli ve kimlikli bir insan olarak yetiþtirmek için, yaz Kur ân kurslarýna göndermek istemektedir. ncak karþýsýna 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelle karþýlaþmaktadýr. u durumun bir an önce düzeltilerek din eðitiminin önündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr" denildi. FOOÐF: MU S Kur ân eðitiminde yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn KU Â ÐM ÖÜDK Þ SIII G PDGOJK D MS IOMKSIIGÖCKDIIMSISD. SK dalet Giriþimi (SG), Kur ân eðitiminin önündeki 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelin bir an kaldýrýlmasýný istedi. SG in 306. hafta basýn açýklamasýný Vahdet Vakfý Sakarya emsilciliði nden Mehmet Þirin yaptý. Þirin, halký birbirine düþürmek için, bütün yöntemlerin denendiðini ifade ederek, Saðcý-solcu, ürk-kürt, levî-sünnî gibi kutuplaþmalar oluþturup insanýmýzý birbirine düþürme planlarý, senaryolarý hazýrlanmaktadýr. Dolayýsýyla halkýmýzý bölünmekten, birbirine düþman hale gelmekten, anarþi ve kaosa düþmekten koruma yönünde gereken tedbirler alýnmalýdýr. unun yolu da asýrlarca ürkü-kürdü, azý-çerkezi, levisi- Sünnisiyle bir arada yaþamalarýný temin eden temel dinamiklerin tekrar hayata geçirilmesi elzemdir. u dinamiklerin baþýnda da örf, adet, gelenek ve kültür gibi deðerler ile asýrlarca insanýmýzý bir arada tutan dini baðlar gelmektedir dedi. Kur ân eðitiminin önündeki engellerin kaldýrýlmasý çaðrýsýný yineleyen Þirin, þunlarý kaydetti: Okullarýn tatile girdiði þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn zamanýný deðerlendirmek, onlarý þahsiyetli ve kimlikli bir insan olarak yetiþtirmek için, yaz Kur ân kurslarýna göndermek istemektedir. ncak karþýsýna 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelle karþýlaþmaktadýr. u durumun bir an önce düzeltilerek din eðitiminin ö- nündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr. u özgürlük gibi, yine baþörtüsü sebebiyle engellenen eðitim ve çalýþma özgürlüklerinin önündeki engellerin de kaldýrýlmasý gerektiðini bu vesile ile yetkililere bir daha hatýrlatarak basýn açýklamamýza son veriyoruz. Sakarya/ eni sya ozdað: 12 yaþýn altýna Kur ân yasaðý kalkýyor D sorumlu aþbakan ardýmcýsý ekir ozdað, Kur ân eðitiminde ilköðretim þartýnýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Star gazetesine konuþan ozdað, Kur ân öðrenimindeki ilköðretim 5. sýnýf þartýnýn kaldýrýlacaðýný açýkladý. akanlýða gelir gelmez verdiði ilk talimatýn Diyanet e Kur ân kurslarýyla ilgili olduðunu söyleyen ozdað, nsan haklarý ve hukuk devletiyle baðdaþmayacak bir þekilde ihdas edilmiþ bulunan Kur ân-ý Kerim öðrenimi önündeki engelleri ortadan kaldýracaðýz. Siz kanunla insanlarýn meþrû bir eðitimi almasýný yasaklayamazsýnýz. Dünyanýn hiçbir demokratik hukuk devletinde insanlarýn dinin ana kitabýný öðrenmesini kanunla yasaklamasý sözkonusu deðildir. öyle bir þey olamaz dedi. Diyanet e ilk talimatým bu konuyla ilgili diyen ozdað Meclis a- çýlýr açýlmaz bu konuyla ilgili yasa hükmünü yürürlükten kaldýracaðýz diye konuþtu. Kýbrýs'ta yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmeler yarýn baþlýyor Dimitri Hristofyas KKC Cumhurbaþkaný Derviþ roðlu ve um yönetimi lideri Dimitri Hristofyas, 7 emmuz Cenevre üçlü Kýbrýs görüþmesinde kararlaþtýrýldýðý gibi, yarýn yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelere baþlýyor. arýnki ilk görüþmenin, Hristofyas ýn Paris ziyareti sebebiyle tam gün yerine 3 saat kadar sürmesi bekleniyor. Kýbrýs taki M asýn Sözcülüðü, Derviþ roðlu M den yapýlan açýklamada, saat da baþlayacak görüþmenin te tamamlanmasýnýn beklendiði, bunun sebebinin liderlerin önceden planlanmýþ programlarý olduðu belirtildi. M asýn Sözcülüðü, bu tarihten sonra yapýlacak bütün görüþmelerin Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda yarýn yapýlacak liderler görüþmesinin, ileriki günlerdeki görüþmelere bir istisna olarak, tam gün olmayacaðýný açýkladý. önceden açýklandýðý gibi saatleri arasýnda olacaðýný kaydetti. iderler arasýnda planlanan tam günlük görüþme, um lider Hristofyas ýn Fransa nýn baþþehri Paris e gidecek olmasýndan dolayý yaklaþýk üç saat sürecek. Hýristofyas, salý günü Fransa Cumhurbaþkaný icolas Sarkozy ile bir araya gelecek. um basýnýna göre, Hristofyas, aþbakan ecep ayyip rdoðan ýn KKC yi ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalara, Sarkozy nin cevap vermesini isteyecek ve Fransa nýn, um tarafýnýn müzakerelere yönelik görüþ ve niyetlerine güçlü desteðini ifade edecek bir açýklama elde etmeye çalýþacak. efkoþa / aa yi tarafýndan bakýnca Güzel gören güzel düþünür güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr. Kur ân da asa en tekrehu þeyün vehüve hayrün leküm yani sizin kötü gördüðünüzde hayýr vardýr âyeti bütün olaylara bu pencereden bakmamýzý gerektirmektedir. Peki, 13 askerimizin þehit edildiði terör saldýrýsýna da mý böyle bakacaðýz? lbette, her þeye, her iþe iyi tarafýndan bakmak mecburiyeti vardýr. ir kere adý üstünde bu 13 asker kardeþimiz þehit olarak llah ýn veli kullarý ile arkadaþ olmuþlardýr. u makama çýkmak için insanlarýn bir bölümü hatta tasavvuf erbabý nice kimseler yýllarca emek vermekte, zikir ve i- badet ile ancak bir kýsmý ulaþabilmektedir. abbimizin lütfu ve hazinesi ise çok geniþtir. Þehit olarak bu makamlara çok hýzlý ve kolay bir þekilde ulaþýlabilir. þte, size en güzel örnek. Demek ki meydana gelen her olaya güzel yönüyle bakmak gerekiyor. uraya kadar olan kýsmý iþin manevî boyutu. ir de maddî yönüne bakarak güzel düþünmenin faydalarýný görmeye çalýþalým. undan 15 yýl önce eni sya gazetesinde Profesyonel askerlik konusunda bir yazý dizisi hazýrlamýþtým. Çok olumlu ve güzel tepkiler aldým. âkin baþta hükümet olmak üzere askerî yetkililerden, yýllarýn birikimi ve tecrübesi olan bu reform çalýþmalarý konusunda neredeyse hiçbir geliþme kaydedilmedi. Dostlar a- lýþ veriþte görsün misali palyatif yani kalýcý ve kesin olmayan anlýk, geçici ilerlemeler yapýldý, o kadar. Maalesef hantal ve kötü yönetilen bir ordu ile 2011 yýlýna kadar geldik. Üç beþ tane çapulcuya karþý canýmýz ciðerimiz olan asker evlâtlarýmýz feda e- dildi. Düzenli ordulara karþý savaþmak ü- zere yetiþtirilen civanlarýmýz, kolayca pusuya düþürüldü ve þehit edildi. Hâlbuki gerillaya karþý yetiþtirilmiþ özel birliklerin kullanýlmamasý, buna mukabil yeteri kadar eðitim almamýþ mükellef askerlerin sevk edilmesi faciaya dâvet çýkarmaktan baþka bir þey deðildi. Maalesef yapýlan i- kaz ve yorumlar bir kez daha askerî yetkililerce göz ardý edilmiþti. u üzücü olay hükümet baþta olmak üzere konunun uzmanlarý tarafýndan þiddetle eleþtirildi. Hatta cumhuriyet tarihinde ilk kez çiþleri akanlýðý askerî bir operasyonla ilgili bir soruþturma baþlattý. aþbakan rdoðan da önceki gün Sivil iradenin olayý incelemesi gerektiðine vurgu yaparak soruþturmanýn gerekliliðine dikkat çekti. ski MM aþkaný ve KP Milletvekili Mehmet li Þahin ise erör örgütü elemanlarý kendilerini dað þartlarýnda daha da iyi yetiþtiriyorlar, bunlarla mücadele edecek askerlerimizin onlardan çok daha iyi eðitilmiþ olmasý gerekir, bu konuda bir eksikliðimiz olduðunu düþünüyorum dedi. Keþke daha önceden bu adýmý atmýþ olsaydýk, bir an önce profesyonel uygulamaya geçmeliydik diye itiraflarda bulunan Þahin, Genelkurmay aþkanlýðýnýn sözleþmeli er alýmlarýna baþlamasýný bu eksikliðin görülmesi olarak deðerlendirdi. vet, zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Geç de olsa bu kararlarýn alýnmasý maalesef acý olaylar sayesinde olmuþtur. PKK terörü dolayýsýyla hatalar ortaya çýkmýþ, modern ve güçlü bir orduya kavuþmamýz için çalýþmalara hýz verilmiþtir. þte hem manevî hem de maddî olarak, zahiren þer gibi görünen bir olayýn iyi tarafýndan bakýldýðý takdirde ne kadar güzel sonuçlar doðurabileceðine dair bir örnek. unun gibi kâinatta cereyan eden bütün olaylara bu gözle bakabiliriz. Görünüþte çirkin ve kötü gibi görünen bir olay; aslýnda insanýn terakki etmesi, Cenâb-ý llah ýn güzel isimlerinin tecelli etmesi için binlerce hikmetten sadece bir tanesidir. Daha bunun gibi milyonlarca örneði vermek mümkündür. O takdirde baþta isâle-i ur lar gibi Kur ân tefsirlerini okuyarak, kâinatta cereyan eden olaylarýn izini özünü anlama fýrsatýný yakalayabiliriz. u eserler sayesinde kendimizi geliþtirmek ve aklý baþýnda bir insan olmak þansýný elde edebiliriz. una mukabil karamsar olmak, olaylarýn kötü yönlerini görmek, abbimizin enim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz emrine karþý gelmektir ve Müslümana yakýþmayan bir davranýþtýr, vesselâm.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı