YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 yrýntýlý bilgi sayfa 3 te G ÇK H V i I: 42 S I: S I H I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 MMUZ 2011 PZ / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyun sanal, katliâm gerçek ndres ehring reivik adlý (illüstrasyonda yüzü gözüken) genç, sanal savaþ oyunlarý tutkunu. va meraký da olan reivik, facebook hesabýna yaptýðý katliâma benzer bir oyun fragmanýný da koymuþ. Katliâmdan sonra bütün skandinav ülkelerinin büyük tedirginlik yaþamaya baþladýðý bildirildi. FO OÐ F: OVÇ ÞÞH OSO DK KÂMI S OU UKUU ÞII SÐCI GC PIÐI ÇIKDI. M, S OUI GÇÐ ÜZDK K G IÞMI D VDD. 91 KÞ ÖÜMÜD SOUMU aþ þehir Os lo da mey da na ge len bom ba lý sal dý rý ve U to ya da sýn da ki si lâh lý sal dý rýy la il gi li o la rak n ders eh ring re i vik i sim li bir ki þi gö zal tý na a lýn dý. or veç po li si, a þý rý sað gö rüþ lü o lan zan lý yý i ki sal dý rý dan da so rum lu tut mak i çin el le rin de yeterli de lilin bu lun du - ðu nu a çýk la dý. Þüp he li nin, sos yal pay la þým si te si fa ce bo ok'ta ki say fa sýn da ki av ve "World of War craft" ile "Mo dern War fa re 2" gi bi sa vaþ o yun la rý tut ku nu ol du ðu bil di ril di. 6 O GÜ OM G PI u a ra da, hü kü met bi na la rý nýn bu lun du ðu böl ge ye ya pý lan bom ba lý sal dý rý i le bir kaç sa at son ra ik ti dar da ki þ çi Par ti si nin genç lik kam pýn - da dü zen le nen sal dý rý da top lam 91 ki þi nin öldüðü a çýk lan dý. Ö te yan dan or veç ta ri hi nin en kan lý sal dý rý la rýn dan bi ri ni dü zen le yen zan lý - nýn 4 Ma yýs'ta 6 ton güb re sa týn al dý ðý ve o ta - rih ten bu ya na ey lem i çin ha zýr lýk yap tý ðý kay - de dil di.a zý tür güb re le rin bom ba ya pý mýn da kul la nýl dý ðý bi li ni yor. Ha be ri say fa 7 de ir ürk kýzý kayýp Sal dýr ga nýn 84 ki þi yi öl dür dü ðü U to ya - da sýn da, a ra la rýn da bir ürk ký zý nýn da bu - lun du ðu þ çi Par ti genç lik kol la rý ü ye si ka - yýp genç ler ol du ðu bil di ril di. Sitesinde katliâm oyunu 91 kiþiyi öldüren sal dýr gan re i vik in fa ce - bo ok he sa býn da oy na dý ðý Mo dern War fa re o yu nu na a it, yap tý ðý kat li â mý ha týr la tan bir frag manýn da yer a ldýðý belirtildi. skandinavlar tedirgin or veç te ger çek leþ ti ri len sal dý rý la rýn ar dýn - dan di ðer s kan di nav ül ke le ri ni de a lar ma ge çir di. s veç te gü ven lik tedbirle ri art tý rý lýr - ken, Da ni mar ka da i se te dir gin lik sü rü yor. DV KI OZDÐ SÖZ VD Kur ân eðitiminde 12 yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn ISS Sakarya dalet Giriþimi, Kur ân Kurslarý için getirilen 12 yaþ sýnýrýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Diyanet ten sorumlu aþbakan ardýmcýsý ekir ozdað, Star daki açýklamasýnda, Kur ân eðitiminde bu þartýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Haberi 5 te ÞK S SSD Gazze deki ablukaya derhal son verin Fi lis tin 2. ü yü kel çi ler Kon fe ran sý nýn a çý - lý þýn da ko nu þan aþ ba kan e cep ay yip r - do ðan, u, ya sa dý þý, hu kuk dý þý, in san lýk dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn bir an ev vel kal dý rý la rak Gaz ze hal ký nýn a ci len ih ti yaç duy du ðu ü rün le rin böl ge ye gi ri þi ne i zin ve - ril me li dir de di. Ha be ri say fa 4 te ÞKD SO KK IÞMSI F laik bir kulüp olarak kalacakmýþ Fe ner bah çe Ku lü bü ük sek Di van Ku ru lu top lan tý sýn da ko nu þan ük sek Di van Ku ru lu aþ ka ný ük sel Gü nay, Hiç bir ta ri kat, s lâm ör gü tü ze mi nin de bir ya pý lan ma bu ku lü bün i çin de ya pa maz di ye rek, Ku lüp o la rak la ik dü zen de, la ik an la yýþ la, yal nýz spor ya pý yo - ruz þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 14 te GSU S FÂK ÞDI 2 kiþi boðularak öldü Ön ce ki ak þam sa at le rin de et ki li o lan sa ða - nak dolayýsýyla, Gi re sun un Ke þap il çe si i le mer ke ze bað lý Sar van Kö yün de mey da na ge - len sel son ra sýn da 2 ki þi öldü. Ha be ri say fa 6 da ÇIKM { Her hafta, bugün yayýnladýðýmýz F-SÜ ekimizi teknik bir sebepten dolayý yayýnlayamýyoruz. Özür dileriz. {

2 2 24 MMUZ 2011 PZ ÂHK lah, llah ýn en çok sevdiði sözler þu dört cümledir: Sübhânallah, lhamdülillah, â ilâhe illal- llahuekber. unlardan hangisi önce söylenirse fark etmez. Câmiü's-Saðîr, o: 132 / Hadis-i Þerif Meâli eþerin baþýný yiyen oyuncaklar! y sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve sevî dininden uzaklaþmýþ vrupa! Deccal gibi birtek gözü taþýyan kör dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî hâleti hediye ettin... u illete karþý bulduðun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklarýn ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcýn, senin baþýný yesin ve yiyecek! il, ey ikinci vrupa! Sen sað elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzýr bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, eþerin saadeti bu ikisiyledir. Senin bu iki elin kýrýlsýn ve þu iki pis hediyen senin baþýný yesin ve yiyecek! y küfür ve küfrâný daðýtýp neþreden bedbaht ruh! caba, hem ruhunda, hem vicdanýnda, hem aklýnda, hem kalbinde dehþetli musîbetlerle musîbetzede olmuþ ve azâba düþmüþ bir adamýn, cismiyle zâhirî bir surette, aldatýcý bir ziynet ve servet içinde bulunmasýyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Âyâ, görmüyor musun ki, bir adamýn cüz î bir e- mirden meyus olmasý ve vehmî bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir iþten inkisar-ý hayale uðramasý sebebiyle, tatlý hayaller ona acýlaþýyor, þirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki, senin þeâmetinle kalbinin en derin köþelerinde ve ruhunun tâ esasýnda dalâlet darbesini yiyen ve o dalâlet cihetiyle bütün emelleri inkýtaa uðrayan ve bütün elemleri ondan neþ et eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? caba, zâil, yalancý bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? þte, sen biçare beþeri böyle baþtan çýkardýn; yalancý bir cennet içinde cehennemî bir azap çektiriyorsun. y beþerin nefs-i emmâresi! u temsile bak, beþeri nereye sevk ettiðini bil. Meselâ bizim önümüzde iki yol var. irisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki, her adým baþýnda biçare, âciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malýný, eþyasýný gasp ederek kulübeciðini harap ediyorlar. azen da yaralýyorlar. Öyle bir tarzda ki, acýnacak haline semâ aðlýyor. ereye bakýlsa, hal bu minval üzere gidiyor. O yolda iþitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlûmlarýn aðlayýþlarý olduðundan, umumî bir matem o yolu kaplýyor. nsan, insaniyet cihetiyle gayrýn elemiyle müteellim olduðundan, hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediðinden, o yolda giden iki þeyden birisine mecbur olur: a insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahþeti iltizam ederek öyle bir kalbi taþýyacak ki, kendi selâmetiyle beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin; veyahut kalb ve aklýn muktezasýný iptal etsin. y sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve sevî dininden uzaklaþmýþ vrupa! Deccal gibi birtek gözü taþýyan kör dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî hâleti hediye ettin. Sonra anladýn ki, bu öyle ilâçsýz bir illettir ki, insaný âlâ-yý illiyyînden esfel-i sâfilîne atar, hayvânâtýn en bedbaht derecesine indirir. u illete karþý bulduðun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklarýn ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcýn, senin baþýný yesin ve yiyecek! em alar, 17. em a, 5. ota SM GÜDÜZP ÜÇ KM Sübhânallah lhamdülillâh llahuekber aþadýðýmýz hayatýn her âný önemli lýp verdiðimiz her nefes, birbirinden mukaddes. Hepsinden ö- nemlisi de namazýn sonundaki tesbihler: Sübhânallah - lhamdülillâh - llahuekber ler. Üstadýmýzýn tabiriyle; amazdan sonraki tesbihatlar, arikat-ý Muhammediye dir (asm) ve Velâyet-i hmediye nin (asm) bir evradýdýr. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatý böyle inkiþâf etti: asýl ki, isâlete inkýlâb eden Velâyet-i hmediye (asm) bütün velâyetlerin fevkýndedir. Öyle de, o Velâyetin tarîkatý ve o Velâyet-i Kübrâ nýn evrad-ý mahsusasý olan namazýn akabindeki tesbihat, o derece sâir tarikatlarýn ve evradlarýn fevkýndedir. (Kastamonu âhikasý, s. 103) yný hakikata Dokuzuncu Söz de de þöyle iþaret ediliyor: amazýn mânasý, Cenâb-ý Hakk ý tesbih ve tâzim ve þükürdür. âni, Celâline karþý kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdîs etmek. Hem, kemâline karþý, lâfzan ve a- melen llahuekber deyip tâzim etmek. Hem, Cemâline karþý, kalben ve lisânen ve bedenen lhamdülillâh deyip þükretmektir. Demek esbih ve ekbir ve Hamd, namazýn çekirdekleri hükmündedirler. Ondandýr ki, namazýn harekât ve ezkârýnda bu üç þey, her tarafýnda bulunuyorlar. Hem ondandýr ki, namazdan sonra, namazýn mânasýný te kid ve takviye için þu Kelimât-ý Mübâreke, otuz üç defa tekrar edilir. amazýn mânasý, þu mücmel hulâsalarla te kid edilir. (Sözler, s. 37) uhumuzun sükûneti ve nefsimizin terbiyesi için en doðru yol, Habibi krem in (asm) gösterdiði yoldur O öyle bir yoldur ki; onun dýþýnda kalan hiçbir yolda, hiçbir nur yoktur. Hayatýn tadý, hayatýmýza kattýðýmýz bu kelimelerde gizlidir Çünkü O ndan gelen her þey tatlýdýr ve güzeldir. Hayatýmýzý gerçek anlamda güzelleþtirmenin yolu, güzellik salonlarýndan deðil, o güzeller güzelinin yolunu izlemekten geçer. vet, rahmetli Selahaddin Þimþek kardeþimizi de bir özdeyiþiyle bu vesileyle yâd edelim: Göklere giden yolu bulmak isteyenler, llah ýn elçisinin yerdeki ayak izlerini takip etsin. mre itaatte huzur vardýr. u huzurun þahidi de vicdanýmýzdýr. Said bin Cübeyr; llah a itaat edip emirlerini yerine getiren O nu zikrediyor demektir. diyor. ir gün bir llah dostuna sorarlar: amazdan sonra tesbih çekerken neden önce Sübhânallah, sonra lhamdülillah ve en sonra da llahuekber deniliyor. unun hikmeti nedir? Þu cevabý verir: nsanlar kalplerini llah tan baþka olan sevgilerden temizlemedikçe, llah ýn nimetlerine þükredemezler. llah ýn nimetlerine þükretmeden de onun azâmet ve büyüklüðünü anlayamazlar. þte önce Sübhanallah denilerek kalp, llah tan gayrýsýndan temizlenir. Þükre hazýr hâle getirilir. Daha sonra lhamdülillah denilerek, verilen sonsuz nimetlere karþý, þükür vecîbesi yerine getirilir. Daha sonra da llah ýn büyüklük ve azametini ifade ve ilân makamýnda llahü ekber denilir *** ir ders esnasýnda laaddin aþar ðabey güzel bir bir örnek vermiþti: Selimiye ile Süleymaniye nin aklý olsa, kol kola gezip þöyle derlerdi: izim ikimizi de yapan usta birdir, Mimar Sinan dýr diye, mimarlarýyla, sanatkârlarýyla iftihar ederlerdi. an yana duran iki insan da bu sözü söyleyebilir: iz de kâinatýn sahibi o- lan llah ýn san'atýyýz, O nun e- seriyiz. Hem de biricik, þâh eseriyiz. nsan yaratanýyla ve sahibiyle övünmeli. öyle güzel bir yaratýlýþa sahip olduðu için hamd etmelidir. abbini tesbih ve tazim etmelidir, her daim düþünüp hatýrladýkça. Hamdini, þükür ve ibadetle taçlandýrmalýdýr. nsan bunun için yaratýlmýþtýr. aþa çekiçle vurduðumuzda parçalanýyor, ama taþýn gözünden bir damla yaþ akmýyor. e bir acý hissediyor, ne onu kýrýp parçaladýðýmýza üzülüyor. ðaca ise bir çizik atar atmaz; hemen içindeki öz suyunu dýþarýya veriyor. ttýðýnýz çizik orada bir iz býrakýyor. Sonra bir canlýnýn ya da bir hayvanýn kaba etine, vücudunun herhangi bir yerine incecik bir iðneyle dokunduðunuzda, can havliyle kaçýp, sizden uzaklaþýyor. Oysa ayný hayvanýn gözünün önünde kendi cinsinden yüzlercesi kesilse, pek umurunda bile olmuyor. Þimdi bir de, kendimize dönüp bakalým. Sevdiðimiz bir insanýn küçücük bir derdi bile olsa ne kadar da meþgul ediyor bizi. azen günlerce. Onun üzüntüsü bize de yansýyor. Hissiz ve ilgisiz kalamýyoruz. vet, hayattan nasibi ya da hissesi arttýkça her canlýnýn hayat içindeki olaylara karþý tepkisi de farklýlaþýyor. ir insan ýssýz bir çölde yolunu kaybedip yorgun düþse ve uykuya dalsa, uyandýðýnda da ihtiyacý olan her þeyi yanýnda hazýr bulsa, bu nimetleri hazýrlayýp önüne koyanýn kim olduðunu hiç düþünmeden hemen onlarý yemeðe baþlasa, ne kadar büyük bir nankörlük eder. Çünkü o nimetleri önüne koyan kim, önce onu bilmeli ve onu düþünmelidir insan. Dünyaya gelen her insanda çöldeki bu adam gibidir. O da dünyaya gelip gözünü açtýðýnda her þeyi önünde hazýr bulmuþtur. Güneþten, aydan, yýldýzdan, bahardan, aðaçtan meyveye kadar ne varsa hepsini önünde hazýr bulmuþtur. ir ömür boyu bu nimetlerden faydalandýðý halde; bunlarý kimin verdiðini ve gönderdiðini düþünmeyen insan da ayný haldedir. yný gaflet ve nankörlük içindedir. vet insan düþüncesiyle insandýr, inancýyla insandýr. Zikir, þükür ve fikir insaný insan yapar. Diðer varlýklardan ayýrýr. Kâinatýn abbine muhatap eder. vet arýn baþýmýza ne gelecek? diye merak ediyorsak, bugün ne yapýp ne yaþadýðýmýza þöyle bir bakmamýz gerek. Hayat, þükürle, fikirle ve zikirle güzel. Hayat niyetle güzel. Hayat tövbeyle güzel. iyetler, amelle güzel. nandýðýný yapmakla ve yaþamakla güzel. Hayat, abbimizin en güzel tecellisi olan hayat manla güzel. Hayat, llah la (cc) güzel. *** ediüzzaman Hazretlerinden lâtif bir hatýra: op ne iþe yarar Ceylan Çalýþkan ýn amcasýnýn oðlu Zeki Çalýþkan, Ceylan Çalýþkan ýn üvey kardeþi sadýk Çalýþkan ile reyahin çiçekleri toplamýþ. Keçili Köyü civarýnda Üstad a götürmek, hem de orada top oynamak için. Üstad faytonda, Ceylan Çalýþkan ise arabanýn atýný sürmekte iken, yol kenarýnda giden kardeþini ve amcaoðlunu görmüþ. rabayý durdurarak iki çocuðu da arabaya almýþlar. Çocuklar utanýp topu arkalarýna saklamak istemiþler. u esnada Üstad; u nedir? diye topu sormuþ. Zeki Çalýþkan utanýp cevap verememiþ. Sadece ve sessizce suçluluk psikolojisi içinde op diyebilmiþ. Üstad ise; u ne iþe yarar? deyince, Zeki Çalýþkan daha da utanmýþ. ine Ceylan Çalýþkan imdada yetiþip, topu tarif etmeye baþlamýþ; Üstadým bu topu atarlar, tekrar yakalamak için peþinden koþarlar deyince. Üstad Hazretleri: Fesübhanallah deyip, tebessümle karþýlamýþ. (. Þahiner, Son þahitler, cilt: 2, s: 411) *** Son sözümüz, Hazret-i Peygamber in (asm) duâsý olsun: llah ým! Kalbimde bir nur kýl! Kulaðýmda bir nur kýl! Gözümde bir nur kýl! Saðýmda, solumda, ön ve arka tarafýmda benim için bir nur kýl! urumu arttýr, nurumu arttýr. (Müslim, Müsâfirîn, ; uhârî, debü l Müfred, 696) Âmin, Âmin, Âmin.

3 H 24 MMUZ 2011 PZ 3 azý þleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., o: 4 Güneþli stanbul el: (0212) (Sorumlu) ecep OZDÐ azýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜ nkara emsilcisi 09 Gazete daðýtým: elefax (0212) lâneklam servisi fax: 515 stihbarat Þefi Mehmet K Caðaloðlu: Cemal adir Sk., ur þhaný, o: 1/2, stanbul. el: Mustafa GÖKM (0212) K MSCÐ: Meþrutiyet Cad. libey p. o: Genel Müdür eklam 29/24, akanlýklar/k el: (312) , , Fax: Spor ditörü Koordinatörü ecep ÞCI rol DOU 36 M MSCÐ: Zeppelin Str. 25, hlen, el: Mesut ÇO , Fax: KKC MSCÐ: vni ayýn Koordinatörü Görsel önetmen: brahim ÖZDK fendi Sok., o: 13, efkoþa. el: aský: eni sya bdullah ÇIKÞ bonevedaðýtýmkoordinatörü: dem Z Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz..Þ. eni sya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. ayýn ürü: aygýn süreli ISS eni sya Gazetecilik Matbaacýlýk ve ayýncýlýk Sanayi ve icaret.þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUU Genel ayýn Müdürü Kâzým GÜÇÜZ MZ VK Hicrî: 23 Þaban 1432 umî: 11 emmuz 1427 ller dana nkara ntalya alýkesir ursa Diyarbakýr lazýð rzurum skiþehir Gaziantep Isparta msak Güneþ Öðle kindi kþam atsý ller stanbul zmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa rabzon Van Zonguldak efkoþa msak Güneþ Öðle kindi kþam atsý bin aday üniversiteli olacak D CH FOMII 5 ÐUSOS KD ÖSM SM DCK. DV ÜVS SS POGMI , VKIF ÜVS SS POGMI D ÞCK. S kazanan adaylarýn tercih formu teslim süresi 25 emmuz Pazartesi günü baþlýyor. S de baþarýlý olan adaylar, o- kumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarýný 5 ðustos a kadar ÖSM ye teslim edecek. daylar tercihlerini 2011-ÖSS ükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSM nin internet adresinde yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak. daylar tercih çalýþmalarýnda destek almak için ÖSM nin web sitesinden yararlanabilecek. daylar tercihlerini baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSM ye gönderebilecek. nternet kullanýmýnda deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini kullanmalarý öneriliyor. ercih iþlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak. ÖSM ye tercih gönderme süresi uzatýlmayacak. daylarýn sýnav sonuçlarýný öðrendikten sonra tercih edecekleri yükseköðretim programlarýný belirleyerek, tercihlerini baþvuru merkezi aracýlýðýyla göndereceklerse verilen süre içinde baþvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ercihleriniz sistem tarafýndan baþarýyla kabul edilmiþtir uyarýsýný ekranda görmeleri ve yazýcýdan tercih listesinin bir örneðini almalarý gerekiyor. aþvurularýný internetten yapmak istemeyen adaylar, doldurduklarý ercih Formu ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý ile birlikte istedikleri bir baþvuru merkezine tercih için baþvuracak. nkara / aa 140 PU V ÜZ ÞCK SIVD 180 ve üzeri puan alan bütün adaylar kýlavuzda ablo-4 de yer alan lisans programlarýný tercih edebilecek. u tabloda yer alan açýköðretim programlarý (ngilizce öðretmenliði programý hariç) ise en az 140 puan alýnmasý þartýyla tercih edilebilecek. ablo-3 daki merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim önlisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirilecek. u programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmamasý durumunda ilgili puan türünde en az 140 GS puaný alan genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi mezunlarý yerleþtirme iþlemine alýnacak. ablo-3 deki GS sonucuna göre merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan yükseköðretim önlisans programlarýný, hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2011-GS de ilgili puan türünde 140 ve üzeri GS puaný almýþ adaylar tercihte bulunabilecek. S yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarýna 276 bin 167, lisans programlarýna 363 bin 952; vakýf üniversitelerinin ön lisans programlarýna 25 bin 932, lisans programlarýna 51 bin 66; KKC üniversitelerinin ön lisans programlarýna 1699, lisans programlarýna 14 bin 696; yurtdýþýndaki üniversitelerin ön lisans programlarýna 150, lisans programlarýna 2 bin 54 öðrenci kayýt yaptýrabilecek. K'I 'COÐFSI' ZIF nkara daki öðrencilerin Coðrafya dersi zayýf çýktý. ürkiye genelinde liseler arasýnda üniversiteye giriþ sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan deðerlendirmede Matematik, Fizik, Kimya ve iyoloji derslerinde ilk sýrayý alan nkara, Coðrafya dersinde 39. oldu. nkara Millî ðitim Müdürü Kamil ydoðan, okullarýn açýlacaðý ylül ayýnda nkara daki bütün coðrafya öðretmenlerini toplayarak, bunun sebeplerinin tek tek sorgulanacaðýný bildirdi. SS yerleþtirme sonuçlarý açýklanýyor SV elirleme Sýnavý ný (SS) kazanarak, tercihte bulunan ilköðretim 8. sýnýf öðrencilerinin yerleþtirme sonuçlarý 26 emmuz Salý günü açýklanacak. erleþtirme sonuçlarý, Millî ðitim akanlýðýnýn (M) internet sitesinden, öðrencilerin C Kimlik umarasý ve okul numarasý ile öðrenilebilecek. SS 8. sýnýf sonuçlarýna göre, fen, sosyal bilimler, nadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle meslekî ve teknik eðitim merkezleri liselerine öðrenci yerleþtirilecek. Öðrenciler, Ortaöðretime erleþtirme Puaný (OP) üstünlüðü esasýna göre önceden belirlenmiþ kontenjanlara yerleþtirilecek. sýl listeden kayýtlar 1-5 ðustos ta yapýlacak. sýl listeden kayýt hakký kazanan öðrenciler belirtilen tarihlerde kayýt yaptýrmamalarý durumunda bu haklarýný kaybedecek. erleþtirme sonuçlarýna göre, tercihlerinden birini asil olarak kazanan öðrencilerin kayýt dönemi sona erdikten sonra 6 ðustos tan itibaren boþ kalan kontenjanlar ilân edilecek. Her okulun boþ kontenjan sayýsý kadar öðrenciye, daha önce açýklanan yedek sýrasý dikkate alýnarak kayýt hakký verilecek. Öðrenciler e-okul kayýtlarýna göre yedek listeden kayýt hakký kazandýklarý okullara 8-12 ðustos arasýnda kayýtlarýný yaptýrabilecek. Öðrenciler belirtilen tarihler arasýnda kayýt yaptýrmamalarý durumunda bu haklarýný kaybedecek. u kayýt dönemi sona erdikten sonra boþ kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayýt hakký kazanan sýradaki öðrenciler 13 ðustos ta ilân edilecek. Kayýt hakký kazanan öðrenciler ðustos arasýnda kayýtlarýný yaptýracak ðustos arasýndaki kayýt dönemi sona erdiðinde boþ kontenjanlar ile yedek listeye göre kayýt hakký kazanan sýradaki öðrenciler 20 ðustos ta ilân edilecek. Öðrenciler yedek listeden kayýt hakký kazandýklarý okullara kayýtlarýný ðustos arasýnda gerçekleþtirecek. u süre de sona erdiðinde dördüncü yedek liste ve boþ kontenjanlar 27 ðustos ta ilân edilecek. una göre öðrenciler okul kayýtlarýný 5-9 ylül de yapabilecek. Kayýt dönemi süresince ve internet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekiyor. edek yerleþtirmede okullarýn kontenjan sayýlarý, asýl kontenjan sayýsýnýn 8 katý alýnarak belirlenecek. Özel okullar için yedek kontenjan belirlenmeyecek. Öte yandan ilköðretim 7. sýnýflarýn katýldýðý SS sonuçlarý ise 5 ðustos ta ilân edilecek. nkara / aa

4 4 H 24 MMUZ 2011 PZ Fanatik cinayet orveç i kalbinden vuran ve 100 e yakýn kiþinin ölümüyle neticelenen bombalý saldýrý uzun süre dünya gündemini meþgul edecek gibi görünüyor. lk haberler ölü sayýsýný tam göstermiyordu. Sonraki haberler, dehþeti gözler önüne serdi. orveç, kinci Dünya Savaþý ndan sonra ilk defa bu çapta büyüklükte bir bombalama ile, saldýrý ile karþý karþýya kalmýþ oldu. Her zaman benzer saldýrýlar sonrasý iyi imtihan veremeyen medya, bu defa da ayný hataya düþtü. Saldýrýnýn, bombalamanýn ardýnda hemen slâmcý terör aranmaya çalýþýldý. Her zaman ifade etmeye çalýþtýðýmýz gibi bir defa daha tekrarlamakta fayda var: erör terördür ve terörün din i olmaz. Hele hele slâmcý terör denilmek suretiyle Müslümanlarý töhmet altýnda býrakmak, terör denince Müslümanlarýn ve slâmýn akla getirilmek istenmesi kesinlikle tuzak týr. e yazýk ki bilhassa ürkiye deki medya bu tuzaða biraz da gönüllüce düþmektedir. ir yerde bomba mý patladý? kla hemen slâmcý teröristler getirilir. Kendilerini din lerle irtibatlý göstererek katliâm, cinayet ve saldýrý düzenleyenler olabilir. ma hele slâm, masumlarýn ve sivillerin katledilmesine kesinlikle izin vermez. Hatýrlamak gerekir ki slâm barýþ demektir ve birisinin kabahatiyle baþkasýný cezalandýrmayý da kesinlikle reddeder. Kabahatli baba dolayýsýyla çocuðunu, cani oðul sebebiyle de babayý sorumlu tutmaz. öyleyken, masum sivillerin saldýrýya uðramasýný nasýl kabul etsin? Saldýrganla ilgili gelen haberler, cani kiþinin sanal oyun müptelâsý olduðu yönünde. Muhtemelen daha ayrýntýlý bilgiler de gelecektir, ama bu bile sosyologlarý, siyasetçileri ve eðitimcileri ciddî ciddî düþündürmelidir. Uzmanlar ikaz etmeye çalýþýyor, a- ma gözleri para dan baþka bir þey görmeyenler oyun adý altýnda insanlarý fanatik hale getiriyor. Düþünün ki bir çocuk ya da genç; oyun adý altýnda günde yüzlerce, belki de binlerce kiþiyi sanal â- lem de katlediyor. eticede öyle bir ruh haline kapýlýyor ki, onun için öldürmek, insanlara kurþun yaðdýrmak sýradan bir hâl alýyor. Sonunda, oyun daki baþarýsýný gerçek hayatta da ortaya koymak istiyor. Maalesef bu denemenin sonucu da onlarca, bazen de yüzlerce kiþinin ölümüne sebep oluyor. (orveç te en az 91 kiþiyi öldürmekle suçlanan katil zanlýsý nýn Facebook ta açtýðý iddiâ edilen hesabýndaki bilgilere göre; savaþ oyunlarý na da meraklýymýþ.) Katliâmý elbette tek bir sebebe baðlayamayýz, a- ma sanal âlemdeki oyun larýn tesirlerini de unutamayýz. ürkiye de bile bu tesirlerin izleri görülmüyor mu? V de, internette ya da filmlerde gördüðü oyun larý, cinayet metodlarýný ve tuzak larý gerçek hayatta deneyenler yok mu? Çizgifilm kahramanlarýna özenerek balkonlardan uçan çocuklarýn hikâyelerini okumadýk mý? Sözkonusu Oslo daki saldýrýnýn ardýnda bir terör örgütü yok gibi görünse bile; bu oyunlarý ve yayýnlarý yapanlar umumî anlamda bir kötülük örgütü olarak görülemez mi? nsanlarý insanlýktan çýkaran bu oyunlarýn engellenmesi gerekmez mi? ýllarca sanal âlem de cinayet iþleyerek büyüyen gençler ö- nümüzdeki yýllarýn kâbusu olmaz mý? Oslo daki saldýrý bir defa daha gösterdi ki, kalpleri ikna olmayan insanlar bir anda insan lýktan çýkabilir, hükmen canavara dönebilir. e diyordu ediüzzaman: Kalb-i insânîden hürmet ve merhamet çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gâyet dehþetli gaddar canavarlar hükmüne geçirir. (Þuâlar, s. 536) ðer dünya bir insaný canavar hâline getiren þartlarý tesbit edip de, ona göre tedbirler almayý düþünmezse, teröre karþý yapýlacak çalýþmalarýn tamamý boþa gider. orveçli yöneticilerin, ferdî terör gibi de görünse bu dehþetli saldýrý sonrasý telâþa kapýlmayýp eröre karþý demokrasi içinde mücadele çaðýrýsý u- mut verici. nþâallah yeni 11 ylül ler ve sonrasýnda yaþanan önyargýlar meydana çýkmaz... Z Muhterem kardeþimiz Seyfeddin Gültekin'in vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan K Deðerli kardeþimiz Mustafa uzcu ile Kamile Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki cihan saadeti dileriz. Vezirköprü eni sya Okuyucularý GÇMÞ OSU Muhterem kardeþimiz Satýlmýþ tak'ýn kalp krizi geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Þ K DO Ð: GZ Z U GÜ S I ÐI Ü K - SI. MIZ K ÇU V SIÐ MI O. IK GZ Z M UZ K DI ÐI ZU MÜ O U I I Ü Ü S IK O. rdoðan: Mýz rak çu va la sýð mý yor G KO so ruþ tur ma sý kap sa mýn da s - tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin ce 3 yýl dýr de - vam e den, 27 si tu tuk lu 108 sa nýk lý da va nýn 188 in ci du ruþ ma sý, 25 em muz Pa zar te si gü nü gö rü le cek. Der le nen bil gi ye gö re, 12 Ha zi ran 2007 ta ri hin de Üm ra ni ye de bir ev de e le ge çi ri len pat - la yý cý mad de ler le il gi li o la rak baþ la tý lan so ruþ tur - ma da, ilk e tap ta s tan bul Cum hu ri yet sav cý la rý Ze ke ri ya Öz, Meh met li Pek gü zel ve i hat aþ - kýn ta ra fýn dan ha zýr la nan ve 14 em muz 2008 gü nü s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si ne tev zi e di len id di a na me, 25 em muz 2008 gü nü ka bul e dil di. Da va nýn gö rül me si ne 20 kim 2008 ta ri - hin de Si liv ri Ce za n faz Ku rum la rý er leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da baþ lan dý. ki si, bir le þen Da - nýþ tay sal dý rý ve Cum hu ri yet Ga ze te si ne el bom - ba sý a týl ma sý dos ya nýn kin den ol mak ü ze re, yar gý - la ma sü re cin ce top lam 32 ki þi tah li ye e dil di. 23 ü tu tuk lu 118 sa nýk lý i kin ci r ge ne kon da va sý nýn 127 nci du ruþ ma sý i se 8 ðus tos ta ya pý la cak. Mah ke me nin 20 em muz 2009 da ilk du ruþ ma - sý ný ger çek leþ tir di ði da va kap sa mýn da, 55 tu tuk lu sa nýk tan 22 si tah li ye ol du. ra la rýn da Mus ta fa al bay, Meh met Ha be ral, un cay Öz kan, rif Do - ðan, b ra him Þa hin, e vent r söz ve Prof. Dr. Fa - tih Hil mi oð lu nun da bu lun du ðu 32 sa ný ðýn da sa - vun ma sý a lýn dý. So ruþ tur ma kap sa mýn da a çý lan l bay Dur sun Çi çek i le ed ret tin Da lan ýn da a ra - la rýn da bu lun du ðu 7 sa nýk lý r ti ca i le Mü ca de le y lem Pla ný dâ vâ sý nýn, 21 in ci du ruþ ma sý 1 ðus - tos ta ya pý la cak. s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke - me si, fi ra ri o lan da lan dý þýn da ki sa nýk la rýn sa vun - ma la rý ný al dýk tan son ra, bir sü re dos ya as lý nýn ar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu ndan dön me si ni bek - le di. Mah ke me, ge nel ku ru lun, l han Ci ha ner in de sa nýk la rý a ra sýn da yer al dý ðý r zu rum 2. ðýr Ce za Mah ke me sin de ki r ge ne kon te rör ör gü tü ne ü ye ol ma id di a sý kap sa mýn da ki dâ vâ i le bu dâ vâ nýn bir leþ ti ril me si yö nün de ki ka ra rý kal dýr ma sý nýn ar - dýn dan ta nýk la rýn din le nil me si a þa ma sý na geç ti. r ge ne kon so ruþ tur ma kap sa mýn da, Poy raz - köy de ya pý lan a ra ma la rýn ar dýn dan e le ge çi ri len mü him ma ta i liþ kin da va i se Ka fes y lem Pla ný ve mi ral le re Su i kast id di a la rý na i liþ kin da va lar - la bir leþ ti ri le rek, top lam 69 sa nýk la s tan bul ðýr Ce za Mah ke me sin ce sür dü rü lü yor. ak la þýk 4 yýl dýr de vam e den so ruþ tur ma, 14 Þu bat tan i ti - ba ren gö zal tý na a lý nan ga ze te ci ler h met Þýk, e dim Þe ner, So ner al çýn ve M gö rev li si Ka þif Ko zi noð lu nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 11 ki þi nin tu tuk lan ma sýy la ye ni bir bo yut ka zan dý. So ruþ - tur ma kap sa mýn da zir ve ya yý ne vi ci na ye ti ne yö - ne lik in ce le me de ba zý pro fe sör le rin i fa de le ri ne baþ vu ru lup ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. Sav - cý lýk da ha son ra bu ko nu da yet ki siz lik ka ra rý ve - re rek dos ya yý Ma lat ya ya gön der di. s tan bul / a a Po li se verilecek ye ni gö re ve mu ha le fet tep ki li POS iç gü ven lik te te rör le mü ca de le de da ha et kin rol a la ca ðý na i liþ kin a çýk la ma la ra mu ha le fet tep ki gös - ter di. CHP Ge nel aþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ga ze te - ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, þun la rý söy le di: e rör le mü ca - de le ö te den be ri he pi mi zin dik kat le iz le di ði bir ko nu. Hü kü me tin bu sü reç te ne den böy le bir yol iz le di ði ni bil mi yo ruz. Öy le an la þý lý yor ki KP ik ti dar ol du ðu dö - nem de yap tý ðý a çý lým lar la ve uy gu la ma la rýy la mü ca de le e de me di te rör le. u kez 90 la rýn ba þý na dön dük. Her - hal de ye ni bir sü reç baþ la ya cak, öy le an la þý lý yor. Ký lýç - da roð lu, ay ný ga ze te ci nin, a ni ye ni bir ö zel ha re kat uy gu la ma sý mý var so ru su ü ze ri ne de O nok ta ya ge le - cek, gö rü len tab lo bu ce va bý ný ver di. Ö zel ha re kat çý - la rýn te rör le mü ca de le de kul la nýl ma sý ný 90 la ra dö nüþ o la rak ni te le di niz, kar þý mý sý nýz bu na so ru su na da Ký - lýç da roð lu, O yýl lar da ya pý lan lar dan bir so nuç el de e di - le me di, pek çok fa i li meç hul ler ol du. Do la yý sýy la o yýl la - ra dön mek doð ru de ðil kar þý lý ðý ný ver di. MHP Ge nel aþ ka ný Dev let ah çe li de ko nu ya i liþ kin Ge le ce ði ne o la ca ðý bel li ol ma yan, bi ri ki mi tec rü be si ne dir an la þýl - ma yan ka ra kol po lis le ri ni, Ci lo da ðý na gön de re rek na sýl bir so nuç a la cak lar bu me rak ko nu su dur. u te rör le mü ca da le de mað lu bi ye ti ka bul et mek ve suç lu su nu da ürk Si lah lý Kuv vet le ri o la rak i lan et mek de mek tir a - çýk la ma sýn da bu lun du. n ka ra / a a ü yü kel çi le rin atamalarýný Da vu toð lu teb lið et ti DIÞÞ a kan lý ðý nda yaz ka rar na me si i le ye ni gö rev yer le ri bel li o lan ü yü kel çi le re teb li gat la rý ný biz zat Dý þiþ le ri a ka ný h met Da vu toð lu ön ce ki ge ce yap tý. Ka rar na me ye gö re, a kan lýk ta Kaf kas ya Ge nel Mü dür ar dým cý sý o la rak gö rev ya pan h met ý za De mi rer Ga bon a ü yü kel çi o la rak a ta nýr ken, kar de þi I rak Da i re si Ge nel Mü dür ar dým cý sý u nus De mi - rer de ür ki ye nin ye ni að dat ü yü kel çi si ol du. a - ban cý lar po li ti ka sý ný e leþ tir me si se be biy le vus tur - ya nýn so ðuk bak tý ðý Vi ya na ü yü kel çi si c vet ez - can ýn ye ri ne ha len a kan lýk ta den So rum lu Müs te þar ar dým cý sý o la rak gö rev ya pan y þe Sez gin a tan dý. ir di ðer Müs te þar ar dým cý sý, Ka mu Dip lo - ma si sin den So rum lu ü yü kel çi Se lim e nel de ür - ki ye nin ye ni Da i mi em sil ci si ol du. Cum hur baþ - ka ný b dul lah Gül ün Ö zel Ka lem Mü dü rü Hü se yin v ni Kars lý oð lu ür ki ye nin ye ni er lin ü yü kel çi si. ir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri an Ki-Mun un Pa kis tan Ö zel em sil ci li ði gö re vi ni yü rü ten ü yü kel - çi n gin Soy sal v ru pa Kon se yi Da i mi em sil ci li ði ne ge ti ri lir ken, s ma il Hak ký Mu sa rük sel ü yü kel çi si, a ner Se ben Sin ga pur ü yü kel çi si, li Ke mal y dýn m man ü yü kel çi si, Gül han U lu te kin de ra tis la va ü yü kel çi si o la rak a tan dý. Da vu toð lu nun teb li gat la rý - nýn ar dýn dan il gi li ül ke ler den bu i sim ler i çin ag re man is te ne cek. g re man la rýn gel me si nin ar dýn dan da ka - rar na me es mî Ga ze te de ya yým la na cak. n ka ra / a a Gü nay: Özgür basýn, özgür toplumun güvencesidir KÜÜ ve u rizm a ka ný r tuð rul Gü nay, 24 em muz a sýn ay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa - jýn da, de mok ra si kül tü rü nün yer leþ me si ve de mok ra si - nin sað lýk lý iþ le me sin de en ö nem li rol ler den bi ri nin ba - sýn-ya yýn or gan la rý nýn ol du ðu nu be lirt ti. op lu mun gö zü, ku la ðý, se si ol ma gö re vi ni üst le nen ba ðým sýz ve öz gür bir ba sý nýn, ür ki ye nin ba ðým sýz lý ðý ve top lu - mun öz gür leþ me si nin de gü ven ce si ol du ðu nu vur gu la - yan Gü nay, ü re ti len fi kir le rin ve pro je le rin halk la pay - la þýl ma sýn da, bi rey le rin ve her gö rüþ ten top lum sal ya - pý la rýn ken di le ri ni hal ka du yur ma sýn da ba sý nýn var lý ðý - nýn ö ne mi ni ya kýn dan bil di ði ni i fa de et ti. n ka ra / a a na ya sa i çin uz laþ ma a ra yý þý ÞK ar dým cý sý e kir oz dað, ye ni a na ya sa i çin uy - gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý na gir dik le ri ni be lirt ti. Hiz met-þ Sen di ka sý nýn n ka ra da ki ge nel ku ru lu na ka tý - lan oz dað, De vir ye ni a na ya sa dev ri dir. iz a na ya sa yap - mak i çin uy gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý i çin de yiz a - çýk la ma sý ný yap tý. aþ ta si ya si par ti ler den ol mak ü ze re her - kes ten kat ký bek le dik le ri ni di le ge ti ren oz dað, Sen di ka lar ve si vil top lum ku ru luþ la rý ö zel lik le a na ya sa ko nu sun da da - ha ha zýr lýk lý de di. or veç te ki sal dý rý lar hak kýn da da ko nu - þan oz dað, ö len ler i çin baþ sað lý ðý di le ðin de bu lu na rak, u du rum bi ze gös ter miþ tir ki, te rö rün di li, ren gi ve ýr ký yok - tur. e rö rün, di li, ren gi, ýr ký ol ma dý ðý bu te rör sal dý rý sýn da gö rül müþ tür þek lin de ko nuþ tu. ür ki ye de ki te rö re de de - ði nen e kir oz dað, e rör le mü ca de le ko nu sun da Mil li ir lik ve e ra ber lik Pro je si nin ha ya ta ge çi ril me si þart týr i - fa de le ri ni kul lan dý. oz dað, iþ çi nin, a lýn te ri nin kar þý lý ðý ný a - lýn te ri ku ru ma dan al ma sý ný sað la ma yý a maç la dýk la rý ný i fa - de e de rek, Ký dem taz mi na tý kal dý rýl ma ya cak. Ka za nýl mýþ hak la ra en u fak bir ze de gel me ye cek. þ çi le ri mi zin ký dem taz mi na tý al ma la rý mah ke me ka pý sýn dan, iþ ve re nin in sa fýn - dan çý ka rý lýp ga ran ti li ha le ge le cek bir sis tem kur ma a ra yý þý - dýr, bi zim yap tý ðý mýz de di. n ka ra / ci han CHP: na ya sa çað rý sýný Mec lis aþ ka ný yap sýn CHP Grup aþ kan ve ki li kif Ham za çe bi, ye ni bir a na ya sa ça - lýþ ma sý çað rý sý nýn MM aþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl ma sý ge rek - ti ði ni söyledi. Ham za çe bi, yap tý ðý a çýk la ma da, aþ ba kan ar - dým cý sý e kir oz dað ýn ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk - la ma sý nýn a ce ley le ya pýl mýþ, man týk lý te me le o tur ma yan, te la - þýn i fa de si, gü nü kur tar ma ya yö ne lik, sa mi mi yet siz bir a çýk la - ma ol du ðu gö rü þü nü sa vun du. CHP Grup aþ kan ve ki li Ham - za çe bi þun la rý kay det ti: e ni bir a na ya sa ça lýþ ma sý çað rý sý Sa yýn Mec lis aþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl mak du ru mun da dýr. Mec lis aþ ka ný gö re ve baþ la dýk tan son ra, par la men to nun ö nün de ki ö - nem li gö rev ler den bi ri nin ye ni bir a na ya sa ol du ðu nu i fa de et - miþ tir. Sa yýn Mec lis aþ ka ný, he nüz böy le bir çað rý yap ma dý. K Par ti, Mec li sin ta ti le gir di ði 15 em mu za ka dar böy le bir ni ye ti or ta ya ko ya bi lir di. O ta ri he ka dar bu ni yet or ta ya kon ma - mýþ týr. ir haf ta son ra böy le bir çað rý ya pý lý yor. u bir yer le re a - na ya sa i çin, so run la rý çöz mek i çin ça lýþ ma ya baþ la dýk me sa jý ver me çað rý sý dýr. ðer K Par ti, böy le bir ni ye ti ta þý yor sa bu ni - ye ti biz zat Sa yýn aþ ba kan i fa de e de bi lir. Sa yýn aþ ba kan, böy le bir ni ye ti ol du ðu nu mu ha le fet par ti le ri nin li der le ri ni zi ya ret e - de rek, on lar la pay la þa bi lir. n ka ra / a a r ge ne kon da 4 yýl da 188 du ruþ ma aþbakan rdoðan, Filistin Devlet aþkaný Mahmud bbas ile görüþtü. Conrad Otel de basýna kapalý yapýlan görüþmenin baþýnda görüntü ve fotoðraf alýnmasýna izin verildi. Görüþmeye, Dýþiþleri akaný hmet Davutoðlu da katýldý. FO OÐ F: ÞK e cep ay yip r do ðan, Gaz - ze nin bu gün in san lý ðýn yü rek ya ra sý ol du - ðu nu be lir te rek, Mýz rak çu va la sýð mý yor. r týk Gaz ze de ne o lup bit ti ði ni, Gaz ze nin ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la rý ný bü tün in san lýk bi li yor de di. Fi lis tin ü yü kel çi ler Kon fe ran sý nýn a - çý lý þýn da ko nu þan aþ ba kan r do ðan, bü - tün Fi lis tin hal ký ný ve Fi lis tin dâ vâ sý na gö - nül ve ren her ke si bu ra da yü rek ten se lam - la dý ðý ný be lir te rek, s se la mu a ley kum ve rah me tul lah ve be re ka tüh di ye ko nuþ tu. Fi lis tin in gö zü yaþ lý an ne le ri ni, Fi lis tin li ba ba la rý, Fi lis tin li ço cuk la rý se lam la dý ðý ný ve her bi ri ni göz le rin den öp tü ðü nü i fa de e den r do ðan, s tan bul dan Gaz ze ye in - sa ni yar dým gö tü rür ken 31 Ma yýs 2010 sa - ba hý u lus la ra ra sý su lar da, u lus la r a ra sý hu - ku ka da in san lýk hu ku ku na da ay ký rý bir þe kil de s ra il li as ker ler ta ra fýn dan kat le di - len, þe hit e di len 9 ki þi yi tek tek i sim le ri ni sa ya rak öz lem le yad et ti ði ni ve bir kez da - ha l lah tan rah met di le di ði ni kay det ti. aþ ba kan r do ðan, ö zet le þun la rý söy le di: s ra il, u lus la r a ra sý hu ku ka ve her tür lü in sa ni de ðer le re ay ký rý bu ya sa dý þý ey lem - den do la yý res men ö zür di le me dik çe, ha - yat la rý ný kay be den va tan daþ la rý mý zýn ya - kýn la rý na taz mi nat ö de me dik çe, Gaz ze ye yö ne lik am bar go yu kal dýr ma dýk ça, i ki ül - ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin nor mal leþ me si dü - þü nü le mez. Hiç bir i nanç, hiç bir dü þün ce sis te mi ma sum in san la rýn hun har ca, bar - bar ca kat le dil me si ni ma zur gör mez ve gös ter mez. Fi lis tin li le rin, 60 yý lý aþ kýn bir sü re dir ken di dev let le ri ne ka vu þa ma mýþ ol ma la rý, in san lýk a dý na as la ka bul e di le bi - lir bir du rum de ðil dir. ra dan ge çen sü re - de, a ra sý ra ba rýþ ý þý ðý yan sa da ma a le sef her de fa sýn da bu ý þý ðý ka rar tan bir sa bo taj mut la ka vu ku bul muþ tur. n cak ar týk sta - tü ko nun sür dü rü le me ye ce ði an la þýl mýþ týr. ir yan dan gü ven lik kav ra mý na vur gu ya - pan, di ðer yan dan, ka lý cý ba rýþ ve is tik rar or ta mý nýn ha kim ol ma sý i çin a dým at mak - tan im ti na e den bir s ra il, a çýk söy lü yo - rum, sa de ce s ra il-fi lis tin me se le si i çin de - ðil, u lus la ra ra sý ba rý þýn ö nün de de en gel ol ma ya de vam e de cek tir. Gaz ze bu gün in - san lý ðýn yü rek ya ra sý. Mýz rak çu va la sýð - mý yor. r týk Gaz ze de ne o lup bit ti ði ni, Gaz ze nin ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la - rý ný bü tün in san lýk bi li yor. op rak la rý, köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin de nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me - si ni en gel le yen a tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le - rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat - le kal dý rýl ma lý dýr. Gaz ze Þe ri di nde ya þa - yan 1,5 mil yon in san ha len, s ra il in uy gu - la dý ðý in san lýk dý þý ab lu ka ne de niy le te mel ih ti yaç la rý ný, gý da ve i laç ih ti yaç la rý ný bi le kar þý la ya mý yor u, ya sa dý þý, hu kuk dý þý, in san lýk dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn bir an ev vel kal dý rý la rak, Gaz ze hal ký nýn a - ci len ih ti yaç duy du ðu ü rün le rin böl ge ye gi ri þi ne i zin ve ril me li dir. aþ ta M ve D ol mak ü ze re, u lus la ra ra sý çev re ler, s ra il in tek ta raf lý, þý ma rýk uy gu la ma la rý na prim ver me ye, bu in san lýk dý þý uy gu la ma - la rý na göz le ri ni ka pa ma ya de vam e der se, a çýk söy lü yo rum, bu su çun bir fa i li o la rak a nýl mak tan kur tu la maz lar. op rak la rý, köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin de nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me - si ni en gel le yen a tý Þe ri a da ki Fi lis tin li le - rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat - le kal dý rýl ma lý dýr. Fi lis tin li ler ken di a ra la - rýn da ba rý þý sað la ya ma dýk ça, ken di iç le rin - de bö lün dük çe ne Fi lis tin in ne de Fi lis tin da va sý na des tek ve ren ür ki ye ve ür ki ye gi bi ül ke le rin çað rý la rý ye te rin ce rað bet gö - rür. ür ki ye ve ürk in sa ný, her za man Fi - lis tin in ve Fi lis tin li kar deþ le ri nin ya nýn da o la cak týr. s tan bul / a a

5 H 24 MMUZ 2011 PZ 5 srail le iliþkilerde sürekli açýklanmasý ertelenen M Mavi Marmara raporu ndaki ihtiyatlý özür ün arka plânýný açýða çýkýyor. ilindiði gibi baþtan beri merikan yönetimi, nkara ile ile elaviv in, bölgesel iþbirliðini ilerletmesini istiyor. unun içindir ki aralarýnda koyu srail taraftarý olan Jhon McCain, ahudi asýllý Joe ieberman ve merikan operasyonlarýnýn savunucusu indsey Graham ýn bulunduðu Washington un aðýr abileri senatörler, kritik sýcak gündem üzerinde fevkalâde olumlu ve verimli bir görüþme yaptýklarý aþbakan rdoðan a övgüler yaðdýrýp srail le yeniden uzlaþma yolunda teþvik ettiler; ve ürkiye nin yeni rolü nden memnuniyetlerini bildirdiler ürkiye ile srail i uzlaþtýrma maksadý, ibya operasyonun aðýrlaþtýrýlmasý için ürkiye nin öncülüðünde stanbul daki ibya temas grubu toplantýsýna katýlan merikan Dýþiþleri akaný Clinton u Cumhurbaþkaný Gül e ve rdoðan a ilettiði Obama nýn srail ricâsý nda okunuyor. Silvan da köylüler ifade verdi DKI I Silvan ilçesinde terör örgütü PKK nýn saldýrýsý sonucu 13 askerin þehit olmasýyla ilgili olarak Dolapdere Köyünde yaþayan 10 kiþi, Silvan Cumhuriyet aþsavcýlýðýnda ifade verdi. dinilen bilgiye göre, Silvan ýn ayrambaþý beldesinin Dolapdere kýrsal kesiminde, 14 emmuz da terör örgütü PKK nýn hain saldýrýsý sonucu 13 askerin þehit düþmesi, 7 askerin de yaralanmasýyla ilgili Silvan Cumhuriyet aþsavcýlýðýnca baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Silvan dliyesine çaðrýlan Dolapdere köyünde yaþayan 10 kiþinin ifadesine baþvuruldu. Cumhuriyet aþsavcýsý edir Koca ya saldýrýya iliþkin ifade veren köylüler, daha sonra adliyeden ayrýldý. Öte yandan, hain saldýrýyý incelemek üzere görevlendirilen ve Diyarbakýr daki incelemelerini sürdüren iki mülkiye baþmüfettiþi ve bir jandarma müfettiþi albayýn da 10 kiþinin ifadesi alýnýrken Silvan dliyesinde bulunduðu öðrenildi. Diyarbakýr / aa etkin: Ciddî gýda terörü var ÜK Ziraatçýlar Derneði Genel aþkaný brahim etkin, ürkiye de ciddî bir gýda terörü olduðunu belirtti. ürkiye Ziraatçýlar Derneði Genel aþkaný brahim etkin, çkale Otel de düzenlediði basýn toplantýsýnda, amazan öncesi gýda alýþveriþi yapacaklara da uyarýlarda bulunarak ürkiye de ciddi bir gýda terörü olduðunu söyledi. Gýda, arým ve Hayvancýlýk akanlýðýnýn gýda konusunda 550 bin iþletmeyi 4 bin 600 elemanla denetlemeye çalýþtýðýný belirten etkin, Çaya manda kaný karýþtýrýyorsa, kýymaya kuyruk yaðý boyanýp konuluyorsa, fýndýkta, biberde afla toksin oranlarý yüksekse, kýrmýzý bibere kiremit tozu karýþtýrýyorsa ürkiye de insanlarýn saðlýklý gýda ürünü alma þanslarý var mý? ugün yaþlý eþeklerin ve yarýþ atlarýnýn kesilip diðer etlerle karýþtýrýlýp sucuk yapýldýðýný cümle alem biliyor diye konuþtu. etkin, vatandaþlarýn açýkta satýlan süt ve süt ürünleri alýnmamasý, ürünlerde Gýda, arým ve Hayvancýlýk akanlýðý mührüne ve son kullanma tarihe bakýlmasý konusunda tüketicileri uyardý. nkara / aa MHP li baþkana saldýrý ÞIUF I kçakale ilçesinde, MHP ilçe baþkanýnýn evine silahlý saldýrý düzenlendi. lýnan bilgiye göre, gece, tatürk Mahallesi nde MHP lçe aþkaný Mehmet Kartal ýn evinin de bulunduðu a- partmana kimliði henüz tesbit edilemeyen kiþi veya kiþilerce tabancayla ateþ edildi. Silâh sesinin duyulmasý üzerine olay yerine gelen polisin yaptýðý incelemede, ilçe baþkanýna ait olduðu bildirilen a- partmanýn çevresinde boþ kovanlar bulundu. aralananýn olmadýðý saldýrýyla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Þanlýurfa / aa Danimarka yüzölçümünden daha fazla yol 7 yýlda asfaltlandý SU üyükþehir elediyesi () ol akým ve Onarým Müdürlüðü, 39 ilçedeki ana yollarda gerçekleþtirilen asfaltlama çalýþmalarýnýn 15 - kim e kadar devam edeceðini bildirdi. den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2011 yýlý içerisinde öncelikle kýþ þartlarý sonucu, zorunlu altyapý çalýþmalarý ve diðer etkenlerle bozulan yollar, iþtiraki SF ýn ortak çalýþmalarýyla elden geçiriliyor. u yýl için ana ulaþým yollarýnda 1,5 milyon ton asfalt kullanýlarak, 23 finiþer ile asfalt kaplama makinesi, 30 ekiple yama ve 50 adet robotla çukur onarým çalýþmalarý yapýlýyor. ol akým ve Onarým Müdürlüðü ekipleri, 2011 yýlý asfalt sezonunda Kocaeli il sýnýrýndan ekirdað il sýnýrýna kadar 39 ilçeyi kapsayacak þekilde ana ulaþým yollarýný 15 kim e kadar asfaltlayacak. çýklamaya göre, yýllarý a- rasýnda ana yollar, -5 ve köy yollarý da dahil 4 bin 686 km lik yol asfaltlandý. una göre stanbul da devam etmekte olan çalýþmalarla birlikte son 7 yýlda Danimarka (43 bin 094 km2) ve Hollanda nýn ( km2) yüz ölçümünden daha fazla bir yol asfaltlandý. Diðer bir deyiþle 49 bin 203 km2 lik bir alan alt yapýsýyla birlikte yenilendi. u alan yaklaþýk 4 bin 555 adet futbol sahasýna eþit. stanbul / aa srail le aldatmaca oyunu (2) Obama nýn ürkiye-srail iliþkilerinin yeniden rayýna oturmasýna büyük önem verdiðini ve bundan mutluluk duyacaðýný aktarýp, srail le barýþýn! örtülü diplomatik talebi, merikalý senatörlerin sözünü ettiði bölgesel süpergüç ürkiye nin yeni rolü nde gizli. (Hürriyet, ) ÜK Ç O! ncak Clinton un, ürkiye ve srail için bölgede en güvendiðimiz iki müttefikimiz arasýnda soðukluk olmasýndan üzüntü duyuyoruz cümlesi, özellikle Kuzey frika ve Orta Doðu daki olaylarda, srail in yaný sýra ürkiye ye biçilen rol ü sözkonusu ediyor. Ve bu ürkiye nin yeni rolü kabul ettiði resmî- gayrý resmî açýklamalarla tezâhür ediyor. Gül ün Clinton a, srail in olumlu yönde e- lini uzatmasý halinde ürkiye nin bunu geri çevirmeyeceðini açýkça vurgulamasý, bunun en üst düzeyde ifâdesi. Keza M komisyonundaki srail temsilcisi osef Ciechanover ile M komisyonundaki ürkiye temsilcisi Özdem Samberk in raporun sonuçlarýnýn iki ülke iliþkilerinin geliþtirilmesine yönelik olduðunu deklârelerinin hedefi bu. srail Haaretz gazetesine, ürkiye ile srail a- rasýnda iliþkilerin geliþtirilmesinin gereðini anlatan Samberk in, birbirleriyle hiçbir zaman savaþmayan bölgenin iki istikrarlý ülkesinin uzlaþma yönünde güçlü bir siyasî irâdeye sahip olduðunu söylemesi, bunun ikrarý. ine ew ork imes in, Ortadoðu da deðiþen iliþkilerin her iki ülkenin jeopolitik hesaplarýný da deðiþtirdiði nden hareketle, srail in Mýsýr ile ürkiye nin ibya ve Suriye ile iliþkilerinin soðuduðu, bu durumun ürkiye ve srail i daha güvenilir müttefiklik arayýþýna ittiði ve nkara nýn raporunun üslûbunda uzlaþmaya istekli olduðu tesbiti, bu açýdan dikkate deðer undandýr ki srailli net sitesi, Mavi Marmara pazarlýðý nda uzlaþma isteði o denli güçlü ki, ürkiye özür talebi nden ferâgat edebillir ve srail M filo raporu nu yumuþatýp iþlevsiz hale getirebilir yorumunu yapýyor GZ PÂ I MCI ütün bunlar, 27 emmuz da açýklanacak rapor öncesi, karþýlýklý diplomatik elenselerin, politik tartýþmalarýn iç kamuoyuna yönelik politik olduðu tezini te yid ediyor. M raporunda, srail in Gazze ambargosunun yasal olduðu na hükmetmesine raðmen, rdoðan ýn Özür, tazminat ve ambargonun kaldýrýlmasýný tekrarlamasý, buna karþý srail Dýþiþleri akaný iebarman ýn akabinde aþbakan ardýmcýsý Moþe a alon un, ürkiye nin özür ýsrarýnýn iliþkileri týkadýðý dan yakýnmasý, bunun için. nlaþýlan ürkiye de özür dileme gibi görünecek ancak branice de özür anlamýna gelmeyecek sihirli kelime ile ihtiyatlý bir özür dilenip, elaviv, ürkiye nin insan haklarý örgütlerinin srail aleyhine dâvâ açmalarýndan kurtarýlacak. Ve ürkiye nin D ekseninde srail le ayný blokta stratejik müttefikliði ne zemin hazýrlanacak Sonuçta týpký one minute de olduðu gibi bir yandan srail e meydan okunurken diðer yandan iliþkilerin ve iþbirliðinin arttýrýlmasý hesabý yapýlýyor. nkara, bölgede yer iç çatýþma ve iç savaþ fitnesine kadar varan kargaþa, kalkýþma ve kaosta, merikan ve iþgal ortaklarýnýn egemenlik ve çýkarlarý ile srail in güvenliði için manipüle edilmek isteniyor. Müslüman bir ülke olarak ürkiye, bölgede Müslüman komþu Irak ve fganistan dan sonra Füze Kalkaný konuþlamasýnda ran a karþý D nin ve srail in yanýnda yer aldýðý gibi ibya ve Suriye de D ve srail in kulvarýna çekiliyor. srail le aldatmaca oyunu ndaki gizli görüþmeler in ve rapor tartýþmalarý nýn arkasýnda, bu gizli plân var Sakarya dalet Giriþimi açýklamasýnda Okullarýn tatile girdiði þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn zamanýný deðerlendirmek, onlarý þahsiyetli ve kimlikli bir insan olarak yetiþtirmek için, yaz Kur ân kurslarýna göndermek istemektedir. ncak karþýsýna 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelle karþýlaþmaktadýr. u durumun bir an önce düzeltilerek din eðitiminin önündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr" denildi. FOOÐF: MU S Kur ân eðitiminde yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn KU Â ÐM ÖÜDK Þ SIII G PDGOJK D MS IOMKSIIGÖCKDIIMSISD. SK dalet Giriþimi (SG), Kur ân eðitiminin önündeki 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelin bir an kaldýrýlmasýný istedi. SG in 306. hafta basýn açýklamasýný Vahdet Vakfý Sakarya emsilciliði nden Mehmet Þirin yaptý. Þirin, halký birbirine düþürmek için, bütün yöntemlerin denendiðini ifade ederek, Saðcý-solcu, ürk-kürt, levî-sünnî gibi kutuplaþmalar oluþturup insanýmýzý birbirine düþürme planlarý, senaryolarý hazýrlanmaktadýr. Dolayýsýyla halkýmýzý bölünmekten, birbirine düþman hale gelmekten, anarþi ve kaosa düþmekten koruma yönünde gereken tedbirler alýnmalýdýr. unun yolu da asýrlarca ürkü-kürdü, azý-çerkezi, levisi- Sünnisiyle bir arada yaþamalarýný temin eden temel dinamiklerin tekrar hayata geçirilmesi elzemdir. u dinamiklerin baþýnda da örf, adet, gelenek ve kültür gibi deðerler ile asýrlarca insanýmýzý bir arada tutan dini baðlar gelmektedir dedi. Kur ân eðitiminin önündeki engellerin kaldýrýlmasý çaðrýsýný yineleyen Þirin, þunlarý kaydetti: Okullarýn tatile girdiði þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn zamanýný deðerlendirmek, onlarý þahsiyetli ve kimlikli bir insan olarak yetiþtirmek için, yaz Kur ân kurslarýna göndermek istemektedir. ncak karþýsýna 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelle karþýlaþmaktadýr. u durumun bir an önce düzeltilerek din eðitiminin ö- nündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr. u özgürlük gibi, yine baþörtüsü sebebiyle engellenen eðitim ve çalýþma özgürlüklerinin önündeki engellerin de kaldýrýlmasý gerektiðini bu vesile ile yetkililere bir daha hatýrlatarak basýn açýklamamýza son veriyoruz. Sakarya/ eni sya ozdað: 12 yaþýn altýna Kur ân yasaðý kalkýyor D sorumlu aþbakan ardýmcýsý ekir ozdað, Kur ân eðitiminde ilköðretim þartýnýn kaldýrýlacaðýný söyledi. Star gazetesine konuþan ozdað, Kur ân öðrenimindeki ilköðretim 5. sýnýf þartýnýn kaldýrýlacaðýný açýkladý. akanlýða gelir gelmez verdiði ilk talimatýn Diyanet e Kur ân kurslarýyla ilgili olduðunu söyleyen ozdað, nsan haklarý ve hukuk devletiyle baðdaþmayacak bir þekilde ihdas edilmiþ bulunan Kur ân-ý Kerim öðrenimi önündeki engelleri ortadan kaldýracaðýz. Siz kanunla insanlarýn meþrû bir eðitimi almasýný yasaklayamazsýnýz. Dünyanýn hiçbir demokratik hukuk devletinde insanlarýn dinin ana kitabýný öðrenmesini kanunla yasaklamasý sözkonusu deðildir. öyle bir þey olamaz dedi. Diyanet e ilk talimatým bu konuyla ilgili diyen ozdað Meclis a- çýlýr açýlmaz bu konuyla ilgili yasa hükmünü yürürlükten kaldýracaðýz diye konuþtu. Kýbrýs'ta yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmeler yarýn baþlýyor Dimitri Hristofyas KKC Cumhurbaþkaný Derviþ roðlu ve um yönetimi lideri Dimitri Hristofyas, 7 emmuz Cenevre üçlü Kýbrýs görüþmesinde kararlaþtýrýldýðý gibi, yarýn yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelere baþlýyor. arýnki ilk görüþmenin, Hristofyas ýn Paris ziyareti sebebiyle tam gün yerine 3 saat kadar sürmesi bekleniyor. Kýbrýs taki M asýn Sözcülüðü, Derviþ roðlu M den yapýlan açýklamada, saat da baþlayacak görüþmenin te tamamlanmasýnýn beklendiði, bunun sebebinin liderlerin önceden planlanmýþ programlarý olduðu belirtildi. M asýn Sözcülüðü, bu tarihten sonra yapýlacak bütün görüþmelerin Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda yarýn yapýlacak liderler görüþmesinin, ileriki günlerdeki görüþmelere bir istisna olarak, tam gün olmayacaðýný açýkladý. önceden açýklandýðý gibi saatleri arasýnda olacaðýný kaydetti. iderler arasýnda planlanan tam günlük görüþme, um lider Hristofyas ýn Fransa nýn baþþehri Paris e gidecek olmasýndan dolayý yaklaþýk üç saat sürecek. Hýristofyas, salý günü Fransa Cumhurbaþkaný icolas Sarkozy ile bir araya gelecek. um basýnýna göre, Hristofyas, aþbakan ecep ayyip rdoðan ýn KKC yi ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamalara, Sarkozy nin cevap vermesini isteyecek ve Fransa nýn, um tarafýnýn müzakerelere yönelik görüþ ve niyetlerine güçlü desteðini ifade edecek bir açýklama elde etmeye çalýþacak. efkoþa / aa yi tarafýndan bakýnca Güzel gören güzel düþünür güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr. Kur ân da asa en tekrehu þeyün vehüve hayrün leküm yani sizin kötü gördüðünüzde hayýr vardýr âyeti bütün olaylara bu pencereden bakmamýzý gerektirmektedir. Peki, 13 askerimizin þehit edildiði terör saldýrýsýna da mý böyle bakacaðýz? lbette, her þeye, her iþe iyi tarafýndan bakmak mecburiyeti vardýr. ir kere adý üstünde bu 13 asker kardeþimiz þehit olarak llah ýn veli kullarý ile arkadaþ olmuþlardýr. u makama çýkmak için insanlarýn bir bölümü hatta tasavvuf erbabý nice kimseler yýllarca emek vermekte, zikir ve i- badet ile ancak bir kýsmý ulaþabilmektedir. abbimizin lütfu ve hazinesi ise çok geniþtir. Þehit olarak bu makamlara çok hýzlý ve kolay bir þekilde ulaþýlabilir. þte, size en güzel örnek. Demek ki meydana gelen her olaya güzel yönüyle bakmak gerekiyor. uraya kadar olan kýsmý iþin manevî boyutu. ir de maddî yönüne bakarak güzel düþünmenin faydalarýný görmeye çalýþalým. undan 15 yýl önce eni sya gazetesinde Profesyonel askerlik konusunda bir yazý dizisi hazýrlamýþtým. Çok olumlu ve güzel tepkiler aldým. âkin baþta hükümet olmak üzere askerî yetkililerden, yýllarýn birikimi ve tecrübesi olan bu reform çalýþmalarý konusunda neredeyse hiçbir geliþme kaydedilmedi. Dostlar a- lýþ veriþte görsün misali palyatif yani kalýcý ve kesin olmayan anlýk, geçici ilerlemeler yapýldý, o kadar. Maalesef hantal ve kötü yönetilen bir ordu ile 2011 yýlýna kadar geldik. Üç beþ tane çapulcuya karþý canýmýz ciðerimiz olan asker evlâtlarýmýz feda e- dildi. Düzenli ordulara karþý savaþmak ü- zere yetiþtirilen civanlarýmýz, kolayca pusuya düþürüldü ve þehit edildi. Hâlbuki gerillaya karþý yetiþtirilmiþ özel birliklerin kullanýlmamasý, buna mukabil yeteri kadar eðitim almamýþ mükellef askerlerin sevk edilmesi faciaya dâvet çýkarmaktan baþka bir þey deðildi. Maalesef yapýlan i- kaz ve yorumlar bir kez daha askerî yetkililerce göz ardý edilmiþti. u üzücü olay hükümet baþta olmak üzere konunun uzmanlarý tarafýndan þiddetle eleþtirildi. Hatta cumhuriyet tarihinde ilk kez çiþleri akanlýðý askerî bir operasyonla ilgili bir soruþturma baþlattý. aþbakan rdoðan da önceki gün Sivil iradenin olayý incelemesi gerektiðine vurgu yaparak soruþturmanýn gerekliliðine dikkat çekti. ski MM aþkaný ve KP Milletvekili Mehmet li Þahin ise erör örgütü elemanlarý kendilerini dað þartlarýnda daha da iyi yetiþtiriyorlar, bunlarla mücadele edecek askerlerimizin onlardan çok daha iyi eðitilmiþ olmasý gerekir, bu konuda bir eksikliðimiz olduðunu düþünüyorum dedi. Keþke daha önceden bu adýmý atmýþ olsaydýk, bir an önce profesyonel uygulamaya geçmeliydik diye itiraflarda bulunan Þahin, Genelkurmay aþkanlýðýnýn sözleþmeli er alýmlarýna baþlamasýný bu eksikliðin görülmesi olarak deðerlendirdi. vet, zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Geç de olsa bu kararlarýn alýnmasý maalesef acý olaylar sayesinde olmuþtur. PKK terörü dolayýsýyla hatalar ortaya çýkmýþ, modern ve güçlü bir orduya kavuþmamýz için çalýþmalara hýz verilmiþtir. þte hem manevî hem de maddî olarak, zahiren þer gibi görünen bir olayýn iyi tarafýndan bakýldýðý takdirde ne kadar güzel sonuçlar doðurabileceðine dair bir örnek. unun gibi kâinatta cereyan eden bütün olaylara bu gözle bakabiliriz. Görünüþte çirkin ve kötü gibi görünen bir olay; aslýnda insanýn terakki etmesi, Cenâb-ý llah ýn güzel isimlerinin tecelli etmesi için binlerce hikmetten sadece bir tanesidir. Daha bunun gibi milyonlarca örneði vermek mümkündür. O takdirde baþta isâle-i ur lar gibi Kur ân tefsirlerini okuyarak, kâinatta cereyan eden olaylarýn izini özünü anlama fýrsatýný yakalayabiliriz. u eserler sayesinde kendimizi geliþtirmek ve aklý baþýnda bir insan olmak þansýný elde edebiliriz. una mukabil karamsar olmak, olaylarýn kötü yönlerini görmek, abbimizin enim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz emrine karþý gelmektir ve Müslümana yakýþmayan bir davranýþtýr, vesselâm.

6 6 24 MMUZ 2011 PZ U H H Sýkýþan cesetler bir saatlik çalýþma sonrasý çýkarýldý. Konya da kaza: 3 ölü KO D o to mo bi lin dev ril me si so nu cu 3 ki þi öl dü. di ni len bil gi ye gö re, Cen giz Kuþ yö - ne ti min de ki 42 J 3304 plâ ka lý o to mo bil, Kon - ya-ka ra man ka ra yo lu nun 28. ki lo met re sin de þa ram po le dev ril di. Sü rü cü Kuþ i le Ö mer li Kur bi ve d nan Öz to run o lay ye rin de vefat et ti. O to mo bil de sý ký þan ce set ler, it fa i ye e kip - le ri nin yak la þýk 1 sa at lik ça lýþ ma sý so nu cu çý - ka rýl dý. Kon ya / a a ol cu o to bü sü dev ril di: 59 ya ra lý U S D bir yol cu o to bü sü nün dev ril me si so nu cu mey da na ge len ka za da 59 ki þi ya ra lan dý. a lý ke sir den n ka ra is ti ka me ti ne gi den 06 GM 81 plâ ka lý yol cu o to bü sü, ur sa-n ka ra Çev re yo lu s me ti ye Vi ya dü ðü nde kon trol den çý ka rak, yo lun sa ðýn da ki kor ku luk la ra çarp týk - tan son ra dev ril di. Dev ri len o to büs, met - re sü rük len dik ten son ra du ra bil di. O to büs te bu lu nan 59 ki þi, o lay ye ri ne ge len am bu lans lar la çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. ur sa / a a Gi re sun da ki sa ða nak ta 2 ki þi vefat et ti G SU U Ke þap il çe si i le mer ke ze bað lý Sar van Kö yün de sel su la rý na ka pýl dý ðý öð re ni - len 2 ki þi nin ce se di ne u la þýl dý. k þam sa at le - rin de et ki li o lan sa ða nak dolayýsýyla il çe nin Gü ney köy Kar gýn mev ki in de mi ne Þa hin e (67) a it ev, a þý rý ya ðýþ do la yý sýy la yý kýl dý. vin yý kýl ma sý nýn ar dýn dan sel su la rý na ka pý la rak kay bo lan Þa hin in ce se di, jan dar ma ve KU e kip le ri ta ra fýn dan Ke þap a lýk çý a rý na ðý mev ki in de bu lun du. Mer ke ze bað lý Sar van Kö - yü ða lý Ma hal le si nde de kalp has ta sý ol du ðu öð re ni len ve a þý rý ya ðýþ sý ra sýn da dý þa rý çý kan Hü se yin Sýt ký Ce be ci de (79) sel su la rý na ka pýl - dý. Ce be ci nin ce se di, e vi ne 70 met re me sa fe - de ki top rak bi ri kin ti si nin al týn da bu lun du. Va li Dur sun li Þa hin in sel den et ki le nen böl ge ler - de in ce le me yap tý ðý bil di ril di. Gi re sun / a a Zor kun i çin mek tup OS M Zor kun ay la - sýn da ürk O cak la rý Þu be si ta - ra fýn dan, yay la ev le ri so ru nu - nun çö zü mü i çin Or man a - kan lý ðý na mek tup kam pan ya sý baþ la týl dý. Zor kun da dü zen le - nen Med ya ve op lum ko nu - lu soh bet prog ra mý na ka tý lan r zin can Ü ni ver si te si ði tim i - lim le ri Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ha lil Ko ca Zor kun ay la - sýn da baþ la tý lan mek tup kam - pan ya sý na ö zel lik le mað dur o - lan lar baþ ta ol mak ü ze re her kes ka týl ma lý dýr de di. Prof. Dr. Ha lil Ko ca, Dü zi çi, r dem li ve Dört - yol un ik ti sa dî coð raf ya sý nýn a - raþ týr dý ðý ný, Sa man da ðý ndan Dül dül e ka dar ki ma nos Dað - la rýn da, ko nar-gö çer kül tü re bað lý ge le nek sel yay la cý lý ðýn ya - Ordu pikniði Zaman birbirini takip ediyor. Vücudundan býkmýþ, dünya zinetinden iðrenmiþ olanlar ona koþuyor. isâle-i ur dan bahsediyorum. vet, ona koþuyoruz. Kopmaz bir bað, ayrýlmaz bir kuvvet. olumuz, Ordu ya düþmüþtü. urgay kardeþimden bir mesaj aldým, kýsmet dedim kendi kendime. þan dý ðý ný be lirt ti. Ko ca, Zor - kun, o ros Dað la rý nýn en yük - sek ra kým lý yay la sý ol du ðu i çin çok se rin dir. Os ma ni ye de ra - kým 250 m i ken 20 km me sa fe - de ki Zor kun ay la sý nda bin 550 m ye yük sel mek te dir. ür - ki ye mah ke me le rin de en çok or man dâ vâ sý gö rül mek te dir li yýl lar da ki hü kü met a çýk - la ma la rý na gö re on mil yon a i le Or man a kan lý ðý i le mah ke me - lik tir. u çok va him bir ha di se - dir. u so ru nun a ci len çö zü mü ge re kir. Zor kun ay la sýn da baþ - la tý lan mek tup kam pan ya sý na ö zel lik le mað dur o lan lar baþ ta ol mak ü ze re her kes ka týl ma lý dýr. en de Or man a kan lý ðý na faks çe ke rek kam pan ya ya des tek o - la ca ðým þek lin de ko nuþ tu. Geleneksel olarak devam eden, yýllarca eni sya mensuplarýnýn toplandýðý bir güzel topluluk. Küçüðünden büyüðüne, yaþlýsýndan ihtiyarýna varýncaya kadar nesillerin birleþtiði bir topluluk. Güzel bir gün, güzel bir toplululuk. Onlarcasý... üzlercesi... ir aile sýcaklýðý, bir kardeþlik yuvasý... Kýsmet oldu biz de bu nurânî topluluða katýldýk. Düzce den smail Özdemir, hmet ve Serkan kardeþim ile yollardayýz. Karadeniz in taze ve boy boy yeþillikleri ile iç içeyiz. Dersler, sohbetler, kaynaþmalar, haberleþmeler... Dünyada bundan daha güzel bir þey olabilir mi? Prof. Dr. hmet attal ey, aki Çimiç kardeþimizin yaptýðý dersler, kýzýmýzýn okuduðu güzel þiir, kaynaþmalar her þeyin üstünde idi. Her güzel þeyin çabucak geçtiði gibi bu zaman þeridi de bir anda bitmiþti. Fakat her gelecek yakýndý. Kim bilir, belki bir daha katýlmak nasip olur. öyle dostsuz bir zamanda, böyle nurânî dostlar ile görüþmek güzel bir mutluluk idi. ebrik ediyoruz Ordulularý. Güzel bir âdetin devam edeceði belli idi.. izler ise yolumuza devam ettik. FOOÐF: 7 V Ç Z I U U DU Zor kun ay la sýn da ki ge le - nek sel kin di soh bet le ri nin a ma cý nýn ka mu o yu nu bil gi - len dir mek ol du ðu nu be lir - ten ta rih çi ya zar s met pek, Os ma ni ye de halk sa rý sý - cak lar da ka ra ka ra ya nar ken bi zim Zor kun ay la sýn da se - rin se rin ya þa ma mýz bir ni - met tir. Zor kun ay la sýn da ki 10 bin ev den sa de ce bin 500 ü nün ta pu su var. Di ðer - le ri ta pu suz ol du ðu i çin Or - man a kan lý ðý ev sa hip le ri ni mah ke me ye ve ri yor. Þu a na ka dar 7 bin yay la e vi i çin za - být tu tul du. un la rýn 3 bi ni çe þit li ce za la ra mah kûm e - dil di. Zor kun hal ký nýn mað - du ri ye ti nin gi de ril me si i çin mek tup kam pan ya sý baþ la - týl ma lý, yö ne ti ci le re, si ya sî par ti tem sil ci le ri ne, mil let - ve kil le ri ne so run an la týl ma lý, ça re a ran ma lý dýr di ye ko - nuþ tu. Os ma ni ye / ci han roz yo na kar þý ma ri fet li ça lý! KO I Ka ra pý nar il çe sin de e roz yon la, de rin kök le ri sa ye sin de so run lu ve tuz lu a lan lar da ye ti þe - bi len, so ðu ða da ya nýk lý, u zun sü re ye þil ka la bi len, hay van la rýn yem o la rak tü ke te bil di ði ma ri fet li - me ri kan ça lý sý t rip lex i le mü ca de le e di le cek. Kon ya op rak Su ve Çöl leþ me i le Mü ca de le raþ - týr ma s tas yo nu a rým sal ko no mi ve Me ka ni zas - yon ö lüm aþ ka ný Dur muþ li Çar ka cý, Ka ra pý - nar da 1950 li yýl lar da a þý rý rüz gar ve bi linç siz ot lat - ma nýn yol aç tý ðý e roz yon dolayýsýyla il çe nin ta þý nýl - ma sý nýn dü þü nül dü ðü nü ha týr lat tý. Çar ka cý, 60 yýl - dýr kon trol al týn da o lan ve or ga nik mad de o ra ný yüz de 1 i geç me yen sa ha nýn e roz yon teh di di ne sü - rek li a çýk ol du ðu nu vur gu la ya rak, bu se bep le e roz - yon sa ha sý nýn kon trol al týn da tu tul du ðu nu, e roz - yon la mü ca de le i çin çe þit li pro je ler ge liþ ti ril di ði ni bil dir di. Fark lý o kas yon lar da Dört Ka nat lý t rip - lex it ki si nin em Ü re ti mi, op rak Is lâ hý ve roz - yon la Mü ca de le ö nün den De ðer len di ril me si baþ lýk lý pro je kap sa mýn da e roz yon sa ha sýn da 4 a - det 100 met re ka re lik par sel de me ri kan ça lý sý di - ye bi li nen at rip lex fi de si dik tik le ri ni di le ge ti ren Çar ka cý, 4 ka nat lý tuz ça lý sý tü rü o lan ve 2 yýl da yak la þýk 2 met re bo ya u la þa bi len ça lý nýn a dap tas - yon dö ne min de ol du ðu nu be lirt ti. Çar ka cý, me - ri kan ça lý sý nýn e roz yo nu bü yük öl çü de en gel le ye - ce ði ni, an cak bi ti re me ye ce ði ni di le ge ti re rek, böl - ge nin sü rek li kon trol al týn da ol ma sý ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a se ri i lân lar S I IZ Ç e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DVMÜK fyon Hilal ermal atil Köyünde ylül arasý kullanýma hazýr, satýlýk ot: raba ile takas olunur. Gsm: Fuar Organizasyonunda çalýþmýþ, yönetici ve elemanlar aranýyor Cv için : el : Fax : M akým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe etiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DO OOMOV el: 0(212) opkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len el : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve a sa rým e le - ma ný a ra ný yor. el : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel ði tim ve e ha bi li tas yon Mer ke - zi ne þit me n ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) n tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin n gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. r ti bat tel : 0(212) h li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) K IK D Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân ayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý þhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý þyeri 300 (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni akýmdan çýkmýþ 280 (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.K, i na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 de po zit, ki ra 350 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 ki ra, 1000 de po zit (0536) S I IK D Sahibinden Satýlýk Daire nkara ydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý rtibat: D Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sa hi bin den yüpsultan kþemsettin Mah. Son duraðý Ülker lköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk nkara Hilal 92 rsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr S H D D Z Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li el: (0535) Sahibinden D Z 'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) S M KIZICHMM atil Köyü'nde SIIK Devre mülk. 15.Dönem emmuz- ðustos (Sayran Konaklarý ) ve 19.Dönem ðustos-ylül(park vleri C ) Müracaat el: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire Satýlýk riplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. eylikdüzü, Kavaklý, stanbul Küçükköy enimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili apulu-krediye uygun 120 bin lira cil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var aksitle amamý 'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama vlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için rsa izim nþaat izim v Sizin rken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt çin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl elediye oki Konutlarýnda 3+1 sansörlü Isý zalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal (0533) S I IK S rnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý alova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa alova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m alova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi rnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) rakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. bdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/ekirdað V SI 2006 G Z so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el (212) model ransit connect 160,000 km kapalý kasa (0532) /nkara 2005 model ransit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /nkara Ç Þ Geb ze b di pek çi Ma - hal le sin de (ren s tas yo - nu a ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek s ti yo rum. (0537) cele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent anhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 (aidat dahil) Z üfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Halis Þimþek

7 DÜ 24 MMUZ 2011 PZ 7 SDIG, ÞII SÐ GÖÜÞÜ V MÜSÜM KÞII Silâhlý saldýrýyý düzenleyen saldýrganýn aþýrý sað görüþlü olduðu ve Müslüman karþýtý görüþlere sahip olduðu açýklandý. Polis müdürü Sveinung Sponheim yaptýðý açýklamada, saldýrýdan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan þüphelinin internetteki mesajlarýný incelediklerini, kendisinin de bazý bilgiler verdiðini belirtti. Sponheim, Zanlý soruþturma açýsýndan ilginç bazý bilgiler verdi. u bilgilerle daha ileri gideceðiz dedi. Sponheim, saldýrýda en az 1 o- tomatik tüfeðin kullanýldýðýný kaydetti. ÜZK KÇM ÇIÞ ODU Saldýrýnýn düzenlendiði ada, 25 kilometre uzunlukta ve 12 kilometre geniþlikteki yrifjorden gölünde, kýyýya yaklaþýk 500 metre mesafede bulunuyor. Çok sayýda kiþi yüzerek karþý kýyýya kaçmaya çalýþtýðý için suda da ceset aranýyor. Polis, ele geçirilen kiþinin adýný açýklamazken ulusal radyo K, bu kiþinin 32 yaþýndaki nders ehring reivik olduðunu kaydetti. asýnda bu kiþinin fotoðraflarý da yayýnlandý. SW M D IM S GD OVÇ tarihin en kanlý silâhlý saldýrýlarýndan birini düzenleyen zanlýnýn, baþþehir Oslo yakýnlarýndaki gençlik kampýnda ilk ateþi açmasýndan sonra bir SW timinin adaya varýþýnýn yaklaþýk 30 dakika sürdüðü bildirildi. Polis yetkilisi Johan Fredrisken, açtýðý rastgele ateþle onlarca kiþiyi vurarak öldüren saldýrganýn, SW timleri adaya gelinceye kadar 30 dakika zamanýnýn olduðunu kaydetti. Oslo da ilk önce hükümet binalarýnýn olduðu bölgede düzenlenen, 7 kiþinin öldüðü bombalý saldýrýnýn ardýndan bir SW timinin hazýr tutulduðunu belirten Fredrisken, ilk ateþin açýlmasýndan sonra timin adaya ulaþmasýnýn ne kadar sürdüðünün sorulmasý ü- zerine, aklaþýk 30 dakika dedi. Doðu frika ülkelerindeki insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalýyor. FOOÐF: Doðu frika da insanlýk dramý KUKIK V ÇIÐI OUI KÖÜÞO. DOÐU frika ülkelerinde etkisini gösteren kuraklýk korkutucu boyutlara ulaþtý. Kuraklýðýn 11 milyon 500 bin kiþiyi etkilediði ifade ediliyor. nsanlar kuraklýk ve açlýk yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalýyorlar. Kuraklýktan en fazla etkilenen ülkelerin baþýnda gelen Somali de halk evlerini terk ederek baþta Kenya ve tiyopya olmak üzere komþu ülkelere sýðýnýyor. üksek hayat standartlarý ve refah seviyesiyle bilinen orveç'in baþþehrindeki vahþet, dünyanýn birçok ülkesi tarafýndan kýnandý. FOOÐF: Oslo daki katliâm vrupa yý sarstý VUP I SK ÜKS OVÇ K OMI V SÂHI S- DIID ÖÜ SISI 91 ÇIKI. ÞK SOG, ÇO- CUKUÐUMU C CHM DÖÜÞÜ D KOUÞU. OVÇ önceki gün baþþehir Oslo da hükümet binalarýnýn bulunduðu bölgeye yapýlan bombalý saldýrý ile birkaç saat sonra iktidardaki þçi Partisinin gençlik kampýnda düzenlenen saldýrýda toplam 91 kiþi öldü. Oslo yakýnlarýnda Utoya adasýndaki gençlik kampýna gece saatlerinde düzenlenen tarihteki en kanlý silâhlý saldýrýlardan birinde, 84 kiþinin öldüðü bildirilirken, aðýr yaralýlarýn bulunmasý dolayýsýyla ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe e- dildiði kaydediliyor. Silâhlý saldýrýdan önce aþbakanlýðýn önünde düzenlenen ve 7 kiþinin ölümüne yol açan bombalý saldýrýyla birlikte atý vrupa, 2004 te Madrid deki 191 kiþinin öldüðü saldýrýdan sonraki en kanlý terör saldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. aþbakan Jens Stoltenberg, Oslo da düzenlediði basýn toplantýsýnda, gençlik kampýna düzenlenen saldýrýya iþaret ederek, Çocukluðumun cenneti dün cehenneme dönüþtü dedi. Stoltenberg, gençliðinde bu adaya sýk gittiðini belirtti. ir polis yetkilisi zanlýnýn iki saldýrýyý da tek baþýna düzenlediðinin sanýldýðýný belirterek, katliâmýn herhangi bir uluslar arasý terör örgütüyle baðlantýsýnýn gözükmediðini söyledi. 32 ÞIDK ÞÜPH K SDIID D SOUMU orveç te bir adadaki yaz kampýna silâhlý saldýrý düzenleyen saldýrgan, baþþehir Oslo nun merkezinde düzenlenen bombalý saldýrýdan da sorumlu tutuldu. Polis yetkilisi oger ndresen, aþýrý sað görüþlü, orveçli 32 yaþýndaki þüpheliyi iki saldýrýdan da sorumlu tutmak için delillerin bulunduðunu belirtti. Þüphelinin polisle iþbirliði yaptýðýný söyleyen ndresen, bu kiþinin Hýristiyan kökten dinci görüþlü internet sitelerinde yorumlar yaptýðýný söyledi ancak bu sitelerin hangileri olduðuna iliþkin ayrýntýlý bilgi vermedi. Oslo / aa 'UZM', MÜSÜMI SUÇK PK ÇK OSO'U bombalý saldýrýyla sarsýlmasýndan sonra atý daki önde gelen basýn-yayýn organlarý bir uzman ýn açýklamalarýna dayanarak yaptýklarý yanlýþ haberlerle tepki çekti. ir slâmcý terör örgütü olayýn faili gibi gösterildi, ancak zanlý orveçli bir Müslüman karþýtý çýktý! Patlamanýn hemen ardýndan haber kanallarý ve internet, saldýrýnýn faillerinin ve sebebinin ne olabileceði konusunda spekülasyonlarla doldu. Çoðunlukla da olayýn arkasýnda slâmcý terör örgütlerinin ya da Müslümanlarýn olabileceði öne sürüldü. Örneðin ew ork imes, Oslo patlamasýný Irak merkezli nsar el Cihad el lemi örgütünün üstlendiðini öne sürdü. u bilgi, Johns Hopkins Üniversitesi öðretim görevlisi ve terör çalýþmalarý yapan C a- raþtýrma enstitüsü analisti Will McCants e dayandýrýldý. Haber, bir süre sonra güncellendi ve nsar el Cihad el lemi oger ndresen diye bir örgütün adýnýn daha önce duyulmadýðý, hatta var olmama ihtimalinin bile söz konusu olduðu ifade edildi! McCants ise witter sayfasýnda, açýklamanýn kaynaðýnýn rap cihatçýlara ait Shmukh isimli bir forum olduðunu belirterek, slýnda böyle bir açýklama olmayabilir, belki de forum yazarlarýndan biri bir balon uçurmuþtur dedi. McCants daha sonra da iddianýn, yazarý bu Süleyman el asýr tarafýndan geri çekildiðini yazdý. Dahasý McCants, forumun moderatörünün yazýþmalarýn içeriði ana akým medyada yayýldýðý için spekülasyonu yasakladýðýný belirtti. ncak hiç kimsenin aklýna D li bir terörle mücadele uzmaný ve eski bir Dýþiþleri akanlýðý danýþmanýnýn rahat rahat girdiði bir forumdaki muhtevanýn gerçekliðini sorgulamak gelmedi! SDC W OK IMS D DÐ! asýn-yayýn organlarý da ayný tuzaða düþtü. McCants in ortaya attýðý iddialarý yayýnlayan gazete ve televizyonlar, bu uzman ýn ekspertizinin söylediklerine inanmak için yeterli bir gerekçe olduðundan hareket etti. ðer bu iddiayý McCants kadar saygýn geçmiþi olan bir isim ortaya atmasaydý, muhtemelen ew ork imes da haberin gerçekliðini birden fazla kaynaktan teyit etmeye çalýþacaktý. Dahasý McCants, witter sayfasýnda konuyla ilgili açýklama yaptýktan saatler sonra C; ew ork imes, Guardian ve Washington Post gibi atý basýnýnýn önde gelen isimleri yanlýþ yayýnlarýný sürdürdü. Olayýn en ironik tarafý ise orveç teki saldýrýlarýn zanlýsý nders ehring rievik in Müslüman ve göçmen karþýtý olduðunun ortaya çýkmasý oldu. Sevin uran / hurriyet.com.tr KMPD ÜÜK DM ölgede çalýþmalar yürüten HH cil ardým Koordinatörü ecep Güzel kamplarda tam anlamýyla dram yaþandýðýný söyledi. Güzel alt yapý yetersizliðinden ötürü insanlarýn hala büyük risk altýnda olduðunu aktardý. Dadaab kampýnýn 90 bin kiþi kapasiteli bir kamp olduðunu da söyleyen Güzel, kampa 480 bin kiþinin yerleþtiðini aktardý. 400 KOM ÜÜDÜ Güzel, HH ekibi olarak bölgeye gelerek çalýþmalara baþladýk. Önceliðimiz Kenya da bulunan Dadaab kampý oldu. Þu an kampta bir insanlýk dramý yaþanýyor. Somali de etkili olan kuraklýktan kaçmak isteyen insanlar 400 km'lik yolu bu sýcakta yürüyerek Kenya Dadaab kampýna gelmiþler diye konuþtu. S OD ÖÜO! Somali den kaçarak Kenya ya sýðýnmaya çalýþan insanlarýn daha yollardayken vefat ettiðini ifade eden Güzel, "Kenya ya kaçýþ yolculuðu bazýlarý için ölüm yolculuðu olmuþ. ilelerde ortalama 4 çocuk var bu durumda, sýcakta yapýlan yolculuðun sýkýntýlarý daha da artmýþ ifadelerini kullandý. ibya lideri Kaddafi'nin sözcüsü konuþtu. etkililer, D ile görüþüyor 'D Kaddafi hükümetinin sözcüsü Musa brahim, üst düzey ibyalý yetkililerin geçen hafta merikalý muhataplarýyla yararlý görüþmeler yaptýklarýný söyledi. brahim, Gelecekte yeni görüþmeler olacaðýna inanýyoruz. Görüþmeler, ibya nýn sorunlarýnýn çözümüne yardýmcý olacaktýr. merikalýlarla daha fazla görüþme yapma arzusundayýz dedi. Muhalefet ile de görüþmeye hazýr olduklarýný kaydeden brahim, ncak bu görüþmeleri ibyalý yetkililer yürütür, Kaddafi katýlmaz. Görüþmeler hükümetimizin istediði þartlarda olur, pazarlýk yapýlmaz, silâhlarýný býrakýp hükümete destek vermeleri þartýyla olur dedi. rablus / aa Kadýnlar ve çocuklar maðdur 480 bin kiþinin yerleþtirildiði Dadaab kampýnda hiçbir alt yapýnýn olmamasý dolayýsýyla büyük sýkýntýlar yaþandýðýný söyleyen Güzel þunlarý aktardý: Somali nin bazý bölgelerine son 3 senedir tek damla yaðmur yaðmamýþ. vlerini terk ederek buraya gelen insanlar burada büyük sorunlar ile mücadele ediyor. Kampta hiçbir alt yapý yok. nsanlar kartonlarýn üzerinde yatýyor. Sýcakta yapýlan uzun yolculuk özellikle kadýn ve çocuklarý etkilemiþ durumda. itkin düþmüþler, yerlerinden bile kýmýldayamýyorlar. HH olarak önceliði kadýn ve çocuklara verdik. Kampta 3 bin koli süt, 2 bin 500 koli kalorili büsküvi ve su ile karýþtýrýlan mýsýr unu daðýtýmý yaptýk. HH nýn kamp bölgesinde koordinasyon merkezi kurmasý için iþlemlere baþladýklarýný da söyleyen Güzel, kamplarda kalan insanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek için çalýþmalara yoðun bir þekilde devam edeceklerini belirtti. tina da cami için ilk adým US'I baþþehri tina da, Votanikos bölgesindeki laiona semtinde Deniz Kuvvetleri nin mülkiyetindeki eski bir yapýnýn Müslümanlara ibadet yerine dönüþtürülmesi için gerekli yasal düzenlemenin, Çevre, nerji ve klim Deðiþikliði akanlýðý tarafýndan hazýrlanarak parlamentoya sunulduðu bildirildi. unan basýný, ilgili diðer bakanlýklar tarafýndan da imzalanan düzenlemede, laiona daki eski bir deniz üssü kompleksine ait binanýn restore e- dilerek ibadet için tina da yaþayan Müslümanlara tahsis edilmesinin öngörüldüðünü duyurdu. Haberlerde, ibadet yerine dönüþtürülmesi planlanan yaklaþýk 500 kiþi kapasiteli binada minare bulunmayacaðý, çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan ibadet yerinin 5 unanlý devlet memuru ile 2 Müslümandan oluþan bir heyet tarafýndan yönetileceði, ibadet yerinin imamýnýn da ðitim akanlýðý tarafýndan atanacaðý belirtildi. tina / aa Kahire de gerginlik MISI'I baþþehri Kahire de, üksek skerî Konsey önünde gösteri yapmak isteyen muhalifler ile askerler arasýnda gerginlik yaþandýðý bildirildi. Görgü þahitlerine göre muhaliflerin, skenderiye ve Süveyþ þehirlerinde yapýlan gösterilerde askerin tutumunu kýnamak üzere üksek skerî Konsey ve Savunma akanlýðý na yürüme giriþimi askerler tarafýndan engellendi. ank ve zýrhlý araç destekli askerler, yaklaþýk 3 bin kiþilik gösterici grubunu bbasiye Meydaný nda durdurdu. skerlerin, göstericileri daðýtmak için zaman zaman havaya ateþ açtýklarý ve göz yaþartýcý gaz kullandýklarý, bazý göstericilerin yaralandýðý iddia edildi. üyük bir askerî konvoyun da takviye amacýyla bbasiye Meydaný na yöneldiði öðrenildi. Kahire / aa

8 DOÐU frika ülkelerinde etkisini gösteren kuraklýk korkutucu boyutlara ulaþtý. Kuraklýðýn 11 milyon 500 bin kiþiyi etkilediði ifade ediliyor. nsanlar kuraklýk ve açlýk yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalýyorlar. Kuraklýktan en fazla etkilenen ülkelerin baþýnda gelen Somali de halk evlerini terk ederek baþta Kenya ve tiyopya olmak üzere komþu ülkelere sýðýnýyor. KMPD ÜÜK DM ölgede çalýþmalar yürüten HH cil ardým Koordinatörü ecep Güzel kamplarda tam anlamýyla dram yaþandýðýný söyledi. Güzel alt yapý yetersizliðinden ötürü insanlarýn hala büyük risk altýnda olduðunu aktardý. Dadaab kampýnýn 90 bin kiþi kapasiteli bir kamp olduðunu da söyleyen Güzel, kampa 480 bin kiþinin yerleþtiðini aktardý. 400 KOM ÜÜDÜ Güzel, HH ekibi o- larak bölgeye gelerek çalýþmalara baþladýk. Önceliðimiz Kenya da bulunan Dadaab kampý oldu. Þu an kampta bir insanlýk dramý yaþanýyor. Somali de etkili o- lan kuraklýktan kaçmak isteyen insanlar 400 km'lik yolu bu sýcakta yürüyerek Kenya Dadaab kampýna gelmiþler diye konuþtu. S O- D ÖÜO! Somali den kaçarak Kenya ya sýðýnmaya çalýþan insanlarýn daha yollardayken hayatýný kaybettiðini ifade eden Güzel, "Kenya ya kaçýþ yolculuðu bazýlarý için ölüm yolculuðu olmuþ. ilelerde ortalama 4 çocuk var bu durumda, sýcakta yapýlan yolculuðun sýkýntýlarý daha da artmýþ ifadelerini kullandý. Güzel, HH nýn ikinci bir ekibini Kenya ya gönderdiðini kendilerinin ise Somali ye geçerek orada çalýþmalara yürüteceklerini dile getirerek þunlarý söyledi: eni ekibimizin bize katýlmasý sonrasýnda biz kuraklýðýn en fazla etkili olduðu Somali ye geçeceðiz. Oradaki arkadaþlarýmýzýn bizlere anlattýðý kadarýyla orda durum buradan çok daha kötü. Cesetlerin yol kenarlarýnda olduðu söyleniyor. Somali ve Kenya daki çalýþmalarýmýza eþ zamanlý olarak devam e- deceðiz. Halkýmýzdan isteðimiz yaklaþan mübarek amazan ayý öncesinde bu insanlarý yalnýz býrakmasýnlar.

9 8 24 MD POK MMUZ 2011 PZ Orgeneral üyükanýt yargýlanýrsa... ÞMD davasý yeniden açýlýyor. Þimdi a- ralarýnda eski Genelkurmay aþkaný Orgeneral aþar üyükanýt ýn da bulunduðu generallerin yargýlanmasý ihtimali doðdu. u da nereden çýktý? diyebilirsiniz... u sorunun cevabýný doðru vermek için, Þemdinli olayýna yakýndan bakmak gerekiyor. 9 Kasým 2005 te meydana gelen bu olay, aslýnda ski ürkiye yi ve çok tartýþýlan vesayetçi rejim i tanýmak açýsýndan tam bir laboratuar gibi... Oraya baktýðýnýzda nasýl kirli ve karanlýk bir geçmiþten geldiðimizi görürsünüz. ðer rgenekon u, askeri vesayeti, darbe giriþimlerinin ne olup ne olmadýðýný anlamak istiyorsanýz bu olayý inceleyin yeter. çinde asker, sivil, siyasetçi, bürokrat, hukukçu çete, tezgâh, sumen altý etme, görmezlikten gelme, koruma, kollama her þey var. Peki, olayý hatýrlýyor musunuz? oplum olarak bazý olaylarý görmezden geldiðimiz için hatýrlatmakta yarar var. Þemdinli de 9 Kasým 2005 günü eski PKK lý Seferi ýlmaz a ait kitapçý dükkâný bombalandý ve bir kiþi öldü. Olaydan hemen sonra bombayý attýðý ileri sürülen kiþi, yakýndaki bir arabaya sýðýnýnca halk müdahale etti ve arabadaki üç kiþiyi tartaklayarak polise teslim etti. u ürkiye de ilk kez oluyordu ve halk, deyim yerindeyse suçüstü yaparak suçlularý yakalamýþtý. ncak, ne gariptir ki, halkýn teslim ettiði zanlýlar asker olduklarýný ileri sürüp serbest býrakýlýnca ortalýk yine karýþacaktý. u kez halk sokaklara döküldü ve polis noktasýný ateþe verdi. u sýrada otomobilde keþif yapan savcý ve CHP Hakkâri Milletvekili sat Canan ýn üzerine ateþ açýldý ve bir kiþi de burada öldü. ma yine de halkýn tepkisi durmadý ve birkaç gün sürdü. Þemdinli elediye aþkaný Salih ýldýz, toplanan kalabalýðý þöyle teskin ediyordu: urada, üksekova ve Susurluk benzeri bir olay var. Çözüyoruz ancak sizin sakin olmanýz lazým. Gördüðünüz gibi, ürkiye de 9 Kasým 2005 te iki kiþinin öldüðü, sonra sayýnýn daha da arttýðý, sistemin tüm unsurlarýyla müdahale ettiði çok ciddi bir olay yaþandý. Þimdi gelelim asýl soruya: Peki, bu olaylara yol açanlar kimlerdi? Umut Kitabevi ne bomba atan üç kiþiden ikisi astsubay li Kaya ve Özcan ldeniz, ü- çüncü kiþi ise PKK itirafçýsý Veysel teþ ti. ir de þu bilgilere bakýn... Kitapevinin ö- nünde bulunan 30 K 933 plakalý araba Hakkâri Jandarma Komutanlýðý na ait. agajýnda da neler yoktu ki: 3 Kalaþnikof tüfek, buna ait 10 þarjör, bomba malzemeleri, polis, asker yelekleri, 105 kiþinin adýnýn yazýlý olduðu üç liste, krokiler, haritalar, kimlik kartlarý. u vahim durumu SK yöneticileri hâlâ nasýl açýklýyor doðrusu merak ediyorum. ana 1993 dönemini hatýrlatýyor. nlaþýlan bu giriþimle bölgede, týpký 93 lerdeki gibi tam bir faili meçhul cinayetler dönemi baþlatýlacaktý. Þimdi gelelim, bir hukuk devleti olduðunu söyleyen ürkiye de bu olaydan sonra neler olduðuna... Hukuki süreç baþladý ancak, dönemin Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral aþar üyükanýt, olaydan hemen sonra bombalama olayýna adý karýþan astsubay li Kaya için anýrým, iyi çocuktur deyince iþin seyri deðiþmeye baþladý. una raðmen Savcý Ferhat Sarýkaya, üyükanýt ý suç iþlemek için örgüt kurmak ve görevi kötüye kullanmak la suçlayarak güçlü bir iddianame hazýrladý. Van 3. ðýr Ceza Mahkemesi nde süren yargýlamada yakalanan sanýklara toplam 39 yýl ceza verildi. ncak mahkemenin bu kararý argýtay 9. Dairesi nce bozuldu ve dosya askeri mahkemeye gönderildi. skeri Mahkeme, 14 ralýk 2007 de yapýlan ilk duruþmada, tutuklu astsubaylar li Kaya, Özcan ldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel teþ i tahliye etti. Olay burada kalmadý devreye HSK girdi ve Savcý Ferhat Sarýkaya yý meslekten men etti. O günlerde muhalefet partisi CHP Genel aþkaný Deniz aykal, üyükanýt ýn suçlanmasýný Silahlý Kuvvetler e darbe olarak niteliyor ve yargýnýn da alet edildiðini söylüyordu. Þemdinli olayý her açýdan kirli bir tezgâhtý... Siyaset ve hukuk açýsýndan ise tam bir skandal... Þimdi, 12 ylül 2010 nayasa eferandumu yla bu kirli olayý tüm yönleriyle aydýnlatma þansý yakaladýk. aþarýrsak belki o zaman askeri vesayet sistemi bitti diyebiliriz. Mahmut Övür, Sabah, 23 emmuz 2011 Somali: çlýðýn korkunç yüzü FK oynuzu bölgesinin bir ucundan ö- tekine insanlar açlýk içinde. htilaf, yükselen gýda fiyatlarý ve kuraklýðýn korkunç bileþimi çaresizlik içindeki 11 milyondan fazla insaný kýskaca almýþ bulunuyor. Þimdiye kadar hep açlýk ve kýtlýk kelimelerini kullanmaktan kaçýndýk. ncak hýzla gerçek yüzünü gösteren bu durumun bir afet olduðunu Çarþamba günü resmen kabul ettik. Somali nin bazý bölgelerine kýtlýk ve açlýk hâkim ve yayýlmayý sürdürüyor. u, yok sayamayacaðýmýz kadar çarpýcý bir durum. ölgedeki M ekiplerinden her gün yürekleri parçalayan raporlar alýyorum. Hayvanlarý susuzluktan telef olan Somalili mülteciler yardým bulma umuduyla Kenya ve - tiyopya ya yaya olarak ulaþmaya çalýþýyor. nne ve babasýný kaybetmiþ çocuklar korku içinde ve açlýktan bitkin düþmüþ bir þekilde tek baþlarýna yola devam ediyor. Somali den de korkunç haberler alýyoruz. ilelerin, çocuklarýnýn gözlerinin önünde birer birer ölmelerini çaresizlik içinde izlediklerini duyuyoruz. Geçenlerde bir kadýn üç hafta yürüdükten sonra Mogadiþu nun 140 km güneyindeki M kampýna ulaþmýþ. Halime Ömer isimli bu kadýn aslýnda hali vakti yerinde bir ailedenmiþ. Üç yýl süren kuraklýktan sonra Halime, bugün zar zor hayatta kalmayý baþarabiliyor. ltý çocuðundan dördü ölmüþ. Halime çektiklerini anlatýrken, emek bulamadýðýnýz için çocuðunuzun gözlerinizin önünde ölüp gittiðini izlemekten daha korkunç bir þey yok. rtýk umudumu kaybediyorum. diyor. Kampa ulaþabilenler için dahi çoðu zaman pek fazla bir umut yok. irçoðu çorak bölgelerden aç susuz yürüyerek gelmenin sonucu Gel kriz gel KZ teðet geçti out ; kriz her an kapýyý çalabilir in oldu. Sýrtýnda yumurta küfesi olmayan modern çaðýn kâhinleri iktisatçýlar, sözlerinin ciddiye alýnmasý için yerli yersiz krizden bahseder. u normaldir denebilir. Pekiyi, sýrtýnda yumurta küfesi olan aþbakan ardýmcýsý veya KP Genel aþkan ardýmcýsý gibi yetkili ve etkili kiþilerin kriz kapýda, aman ha! utumlu olun, az para harcayýn demesi normal mi? ani sýk rastlanan bir davranýþ mýdýr? abii ki, hayýr. Öyleyse ortada gerçekten bir iktisadi kriz ihtimali var. Hatta bazýlarýna göre bu kaçýnýlmaz bir oluþum. KSD KZ D rtýk hepimiz ezberledik, kriz milli gelirin düþmesi yani fakirleþmek demektir. Kiþi, bordrolu o- larak çalýþýyorsa, iþini kaybetmesi; dükkân veya iþ sahibi ise, cirosunun düþmesi ve hatta iþyerini kapatmasý onun için kriz demektir. Kýsaca kriz, çoðunluðun, gördüðünden aza razý olma mecburiyetinde kalmasýdýr. ncak bu tanýmlar krizin görünür sonuçlarýdýr ama kendisi deðildir. Kriz aslýnda bir düzeltmedir. Kriz çýkmasý için, bir þeylerin uzunca bir süredir bozuk gidiyor olmasý ve bunlarý düzeltecek önlemlerin alýnmamýþ olmasý gerekir. Üstelik kriz, kendi kendini azdýran bir sarmaldýr. ani krizi doðuran sebep veya sebepler ortadan kalksa bile, kriz bitmez. ir süre daha devam eder hatta derinleþebilir. Çünkü kriz çýkýnca, kiþi veya kurumlarýn kendilerini korumak için alacaðý önlemler çoðu kez krizi azdýrýr. Mesela yatýrýmlarýn ertelenmesi ve tüketim harcamalarýn kýsýlmasý, milli geliri düþürür. Diyelim bir tepenin üstünde kocaman bir kaya var. irkaç kiþi, kendileri için daha avantajlý bir konuma gelmesi için ellerinde küskülerle kayayý dibini oyuyorlar. Derken kayanýn dengesi bozuluyor ve yamaç aþaðý yuvarlanmaya baþlýyor. yný kiþiler ellerindeki küskülerle kayanýn önüne geçip onu durduramazlar. Kaya, üzerindeki enerji bitinceye kadar arazinin topografyasýna baðlý olarak yuvarlanmaya devam edecektir. Pek tabii kayanýn yuvarlanmasýný yavaþlatmak hatta durdurmak için bir þeyler yapýlabilir. Daha da önemlisi kayanýn oluyor? Dünyada herkese u olaylar biz insanlýk ailesini þoke ediyor. asýl böyle þeyler Petar Pismestrovic / Kleine Zeitung, vusturya yetecek yiyecek var. vet, zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. ncak, tarih boyunca insanlýk hiçbir zaman birbirlerine yardým etmekten vazgeçmemiþtir, diyoruz. son derece bitkin düþmüþ durumda ve kendilerine yemek verilemeden hayatlarýný kaybetmekte. ýbbi tedavi için ilaç bulmak da genelde mümkün deðil. llerinde ilaç olmadýðý için hastalarýnýn ölmesini izlemek zorunda kalan doktorlarýn çektiði acýyý düþünün. u olaylar biz insanlýk ailesini þoke ediyor. asýl böyle þeyler oluyor? Dünyada herkese yetecek yiyecek var. vet, zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. ncak, tarih boyunca insanlýk hiçbir zaman birbirlerine yardým etmekten vazgeçmemiþtir, diyoruz. þte bu nedenle bugün küresel dikkati bu krize çekmek, alarm zillerini çalmak ve dünya halklarýnýn Somali ye en fazla ihtiyaç duyduðu bir dönemde yardým ellerini uzatmalarýný saðlamak amacýyla sizlere sesleniyorum. Çoðunluðunu kadýn ve çocuklarýn oluþturduðu bu tehlike altýndaki insanlara yardým edebilmek için 1,6 milyar D Dolarý mali kaynaða ihtiyacýmýz var. Þimdiye kadar uluslararasý baðýþçýlar bu meblaðýn sadece yarýsýný saðlayabildi. Durumu tersine çevirmek ve insanlýk adýna ihtiyaç sahiplerine umut verebilmek için tüm dünya olarak güç birliði yapmalýyýz. u söylediklerimle de çalýþmalarýmýza doðrudan mali katký saðlayan veya katkýlarýný baþka yollardan ileten tüm ülkeleri kastediyorum. Herkesi bu sorunla mücadeleye çaðýrýyorum. M kuruluþlarý 25 emmuz da oma da bir araya gelerek acil yardým çalýþmalarýnýn eþgüdümünü saðlayacak ve mali kaynak bulmaya çalýþacaklar. izler de birey olarak nasýl yardým edebileceðimizi kendimize mutlaka sormalýyýz. elki tsunamiden sonra ndonezya ve depremden sonra Haiti için olduðu gibi kiþisel olarak baðýþ yapabiliriz, Parlamento daki temsilcilerimizi Somali ye daha etkin bir yardýma zorlayabiliriz. n iyi ihtimale göre bile bütün bunlar yeterli olmayabilir. üm ihtiyaçlarý karþýlayamama gibi bir tehlike ile karþý karþýyayýz. Somali de durum oldukça zor. Süregiden ihtilaf, yardým çalýþmalarýný zorlaþtýrýyor. Dahasý, artan gýda fiyatlarý uluslararasý kuruluþlarýn ve SK larýn bütçelerini eritiyor. Geçici ulusal hükümetin baþkent Mogadiþu nun sadece bir bölümünü kontrol ediyor olmasý yardým çalýþmalarýný güçleþtiriyor. l Þabaab milis güçleri ile kontrolleri altýndaki bölgelere eriþmemizi saðlayacak bir anlaþmaya varmaya çalýþýyoruz. u anlaþma olsa dahi ciddi güvenlik endiþeleri varlýðýný sürdürecek. Sýnýrlarýný cömert bir þekilde açýk tutan yuvarlanmasýnýn yaratacaðý hasarý azaltýcý önlemler alýnabilir. ma biliyoruz ki bunlarýn etkili olmasý hem zordur hem de sonuç alýnmasý zamana vabestedir. KSD KZ ÇÖZÜMÜ... ktisadi krizlerin kök sebebi kiþilerin gelirlerini, milli gelirden hýzlý büyütme kurnazlýklarýdýr. Milli gelir artýþý zaten bir ortalamadýr. ani bazýlarýmýzýn yýllýk gelir artýþý, milli gelir artýþýndan yüksek, bazýlarýnýzýn ki düþük olur. ncak ortalamanýn üstünde gelir veya servet artýþý saðlayanlarýn sayýsý ortalamanýn altýnda kalanlarýn sayýsýný aþýyorsa, ekonomide bir veya birkaç balon oluþuyor demektir. unlarýn baþýnda da varlýk fiyatlarý balonu ile dýþ borçlanma balonu gelir. Her iki balon da sürdürülebilir deðildir. Mutlaka sonunda patlar. Kriz sonunda kâðýtlar yeniden daðýtýlýr. eni bir gelir ve servet bölüþümü ortaya çýkar. Kiþiler ve kurumlar bu yeniden daðýlýma direndikçe kriz derinleþerek sürer gider. Son Söz: Krizden önce, bina ile borç çok olur. ge Cansen, Hürriyet, 23 emmuz 2011 Kenya ve tiyopya nýn zaten devasa sorunlarý var. Dünyanýn en büyük mülteci kampý Kenya da. Dadaab isimli bu kamp þimdiden 380 bin mülteciyi barýndýrýyor. Kamp tehlikeli boyutta kalabalýk hale gelmiþ bulunuyor. inlerce mülteci ise kaydedilip kampa alýnmayý bekliyor. Komþu ülke tiyopya daki Dolo kampýna günde gelen mülteci sayýsý 2 bini buluyor. tiyopya da bu akýnla baþa çýkmaya çalýþýyor. ütün bunlarýn üzerine 7 milyon Kenyalý ve tiyopyalý, gýda krizi ile karþý karþýya bulunuyor. Cibuti ve ritre de on binlerce insan, belki de daha fazlasý yardým bekliyor. ugün karþý karþýya olduðumuz krizle baþa çýkmaya çalýþýrken bir yandan da sebeplerini belirleyerek ortadan kaldýrmamýz gerekiyor. Onlarca yýldýr karþýmýza çýkan en aðýr kuraklýkla karþý karþýyayýz. ncak, iklim deðiþikliðinin etkilerinin dünyanýn dört bir yanýnda görülmeye devam ettiði bir dönemde bunun sonuncu olmayacaðý anlaþýlýyor. u nedenle kuraklýða dayanýklý tohum, sulama, kýrsal altyapý ve hayvancýlýk konularýnda uygulanabilir çözümler bulmamýz gerekiyor. (...) ncak her þeyden önce barýþýn gelmesi gerekiyor. Somali de ihtilaf sürdüðü sürece açlýk ve kýtlýkla etkin bir þekilde mücadele e- demeyiz. (...) Halime Ömer, Somali de bize u belki de bizim kaderimiz. elki de bir mucize olacak ve bu kâbustan kurtulacaðýz demiþti. (...) Hep birlikte onu ve diðer Somalilileri ve onlarýn çocuklarýný bu korkunç kâbustan mutlaka kurtarmamýz gerekiyor. an Ki-moon, irleþmiþ Milletler Genel Sekreteri, Zaman, 23 emmuz 2011 Kendi kendine üç saat çatýþan askerler O altý yaþýndaki köylü çocuðu Gökhan, ürk askerinin içler acýsý hali nedeniyle öldü... On sekiz yaþýndaki abisi Habip ise askerin içler acýsý hali sayesinde yaþýyor... Samsun un kýrsal alanýnda iki kardeþi PKK lý sanýp 500 kurþun sýkan Jandarma timi o gece kaç saat çatýþmýþ biliyor musunuz? aklaþýk Uç saat! Peki kiminle? Üzerlerine kurþun yaðmaya baþlayýnca havaya kurusýký tabancayla bir el ateþ e- den iki çocukla... ani aslýnda kendi kendilerine çatýþmýþlar. Jandarma timi 12 kiþi, bir de baþlarýnda komutan olarak teðmen var. ir saat ateþ ediyorlar karþýdan týk yok... ki saat geçiyor vaziyet ayný ama yine ateþe devam... Üç saat oluyor askerlerin üzerine tek bir kurþun bile sýkýlmýyor ama ateþ etmeyi sürdürüyorlar... eyse ki bayaðý kötü ateþ ediyorlar da çocuklardan biri bu sayede kurtuluyor. 16 yaþýndaki Gökhan ise abisi kadar þanslý deðil, kafasýndan iki kere ve vücudunun birkaç yerinden vuruluyor. u kadar trajik bir vakadan sonra bile, karanlýkta üç saat boyunca kendi kendine çatýþan Jandarma timinin halini düþününce, insan ya karþýlarýnda gerçekten PKK lýlar olsaydý demeden edemiyor. ( ) DUSU ÇÇK KOUÞCKI K... Genelkurmay, þimdiye kadar cezaevindeki lbay Dursun Çiçek i deyim yerindeyse iki kere sattý (deyim yerindeyse ne demek caným, tabii ki yerinde). Önce rtica le Mücadele ylem Planý soruþturmasýnda sýkýþýnca, miral yapýlmayýnca, komutanlarýndan intikam almak için o belgeyi kendisi hazýrlayýp sýzdýrdý dediler. Sonra da Çiçek in diðer davasýnda, hükümete karþý kara propaganda yapmak i- çin kurulan internet siteleriyle ilgili olarak savcýlýða, Sorumlu, sitelerin yöneticileridir yazýsý yolladýlar. Dursun Çiçek bunun üzerine birkaç gün önce savcýya yeniden ifade verdi ve özetle Her þey emir komuta zinciri içinde yapýldý diyerek üstündeki komutanlarý iþaret etti. öylece hem dönemin Genelkurmay aþkaný lker aþbuð a kadar uzanacak bir soruþturma ihtimali belirdi, hem de bu ifadesi konuþacaðýnýn sinyali olarak yorumlandý. Çiçek sýradan bir subay deðil. ilgi Destek Ünitesi adlý bölümün baþýndaki isim, yani orduda darbe iþlerinden sorumlu bölümün yetkilisi. Fakat bu sýrada ne olduysa oldu ve avukatlýðýný yapan kýzý rem Çiçek yazýlý açýklama yaparak, babasýnýn ifadesinde hiçbir komutanýn adýný vermediðini, ayrýca üstlerini iþaret ettiði haberlerinin yalan olduðunu belirtti. öylece kafalar bir kez daha karýþtý. amam, Çiçek in ifadesinde komutan ismi geçmiyor ama Komutanlarýn onayý olmadan bu iþler olmaz diyor. Hatta savcý komutan ismi isteyince Hepsini hatýrlayamam, Genelkurmay a sorun bile diyor. Ve bununla ilgili haberlerin çýkmasýndan sonra avukat kýzý aniden a- deta bir durumu kurtarma açýklamasý yapýyor. akalým çok þey bilen Dursun Çiçek kendisini iki kez satanlara güvenip yine susacak mý, yoksa konuþmaya karar verecek mi? Demiray Oral, araf, 23 emmuz 2011

10 24 MMUZ 2011 PZ MK 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Kadere imân, imân esaslarýndandýr ve imânýn son sýnýrýný çizer. mânî meseleler aklî ve mantýkî olduðuna (ki, akýl-balið olmayanlar mes ul olmamakta) göre ve slâmiyete akýl ile girildiðine ve muhtelif âyetlerin sonunda kýl edemiyor musunuz, düþünemiyor musunuz, ey akýl sahipleri düþünün denildiðine göre; kader meselesi de ayný zamanda aklî ve mantýkîdir. þler birbirine hayýrda tâbi olmalý Sevgi Haným: þler birbirlerine hangi noktalarda tâbi olmalýdýr? nsanlar hatasýz olmazlar. Sevginin ise gözü kördür. Sevdiðimizi hatasýz kabul ederiz. Oysa bu kabulleniþle ona haksýzlýk etmiþ oluruz. Çünkü bu kabulleniþ, hata yaptýðýnda affetmeyeceðimiz manasýný taþýr. u ise, ona karþý haksýzlýktýr. Öyleyse, sevdiðimizi hatasýz kabul etmemeliyiz. llah ýn affettiði ve affý tavsiye ettiði yerde biz ileri gider, hatasýný anladýðý ve özür dilediði halde onu mahkûm edersek ona zulmetmiþ oluruz. nsanlarý affetmesini bilmeliyiz ve affý çok sýk uygulamalýyýz. ilhassa eþler birbirlerini çok sýk affetmeliler. irbirlerinin her hatasýný yüzüne vurmamalýlar, barýþ yolunu kapamamalýlar. irbirlerinin takvasýný ve llah korkusunu örnek almalýlar ve tabi olmalýlar. irbirlerinin dine olan baðlýlýðýný, güzel ahlâkýný, tatlý huylarýný, iç güzelliðini takdir, tasvip ve taklit etmeliler. þler arasýndaki gayet esaslý sevgi, þiddetli ilgi ve özgün alâka yalnýz dünya hayatýnýn ihtiyacýndan ileri gelmiyor. ir kadýn kocasýna yalnýz dünya hayatýyla ilgili bir eþ deðildir. Kadýn kocasýnýn ebedî hayatta dahî eþidir, hayat arkadaþýdýr. Üstad Saîd ursî ye göre, kadýn mademki ebedî hayatta dahi kocasýnýn hayat arkadaþýdýr. Öyleyse, ebedî arkadaþý ve daimî dostu olan eþinin nazarýndan baþka, baþkasýnýn nazarýný kendi güzelliklerine celp etmemeli; süresiz hayat arkadaþýný darýltmamalý, onu kýskandýrmamalýdýr. Madem mü min olan eþinin, iman sýrrýna binaen onun ile alâkasý yalnýz dünya hayatýna özgü ve yalnýz güzellik vaktine mahsus, geçici bir sevgi deðil; ebedî hayatta da devam eden bir hayat arkadaþlýðý kurmaya dayalý, esaslý ve ciddî bir muhabbet ve saygýdýr. Hem yalnýz gençliðinde ve güzellik vaktinde deðil, ihtiyarlýk ve çirkinlik vaktinde dahi ciddî hürmet ve muhabbete ihtiyaç var. lbette ona mukabil kadýn da, kendi güzelliklerini yalnýz eþinin nazarýna özgü kýlmalý ve sevgisini yalnýz beyine baðlamalýdýr. þinin kusurlarýný da asla büyütmemeli, affetmelidir. edîüzzaman a göre, kadýnýnýn dînî baðlýlýðýna bakýp taklit eden ve eþini ebedî hayatta kaybetmemek için haramlardan uzak duran erkek, büyük mutluluk içindedir. Kocasýnýn dinine olan hürmetine bakýp da, bedî arkadaþýmý kaybetmeyeyim diye takvaya giren, llah korkusunu iliklerine kadar duyarak haramlardan uzak duran kadýn da bahtiyardýr. Saliha kadýnýný ebedî kaybettirecek derecede ahlâksýzlýklara giren, dünyayý âhirete tercih eden ve kötülüklerden geri adým atmayan erkek, sadece kendisine yazýk eder. llah korkusu taþýyan ve haramlardan uzak duran kocasýný kendisine örnek almayan kadýn da kendisine yazýk etmiþ olur. ðer iki eþ, karþýlýklý olarak birbirlerini güzel ahlâk ve llah korkusu noktasýnda, fitneden ve kötülüklerden uzak durmasý noktasýnda taklit ederlerse ne mutlu! ok; birbirinin fýskýný ve sefahetini taklit eder ve birbirini ateþe atarlarsa birbirlerine yazýk etmiþ olurlar. ir ailenin mutluluðu ve huzuru, eþler arasýnda karþýlýklý emniyet, güven, samimî hürmet ve içten sevgi ile devam eder. 1 Dipnot: 1- em alar, s Kaderi konuþmak, tartýþmak baþka; kadere iman baþka! Öyle ise, kaderi kavrayabilmek, öðrenmek için düþünmek, akýl yürütmek ve konuþmak gerekir. ksi halde, hl-i Sünnet ve l-cemaat in dâiresinde olduðumuzu, Mûtezile, Cebriye veya sâir bâtýl mezheplere düþmediðimizi nereden bilip, nasýl anlayacaðýz? Peki, insan basit ve küçücük aklýyla, Sonsuz lim Sahibi nin planý olan kaderi ihata edebilir mi? Meselâ insan, güneþin tecellî ettiði bölgelerden, görüþ ufkunun uzandýðý sahaya kadar olan kýsmýný görür, onun dýþýndakileri göremez. Oysa güneþ, daha pek çok sahalara tecellî etmektedir. þte insan, güneþin ýþýðýnýn tecellisinden bir miktarýný bilip görmekle, ihâta edemediði bölümleri de kabul ve tasdik eder. Kadere iman meselesini de böyle düþünebiliriz. Öte yandan imânî meseleleri, münakaþa sûretinde tartýþmak câiz deðildir. Kader, llah ýn ezelden ebede, geçmiþ, hâl-i hazýr ve geleceðe dâir (bize göre gelecek) bütün meseleleri en ince teferruatýna kadar plânlayýp programlamasý, yazmasý olduðuna göre; elbette basit ve sýnýrlý aklýmýzla, sýnýrsýz olan meseleleri, neyin nereden kaynaklandýðýný anlayamayabiliriz, kavrayamayabiliriz. ýpký, 2000 frekansýn altýnda ve 20 bin frekansýn üstündeki sesleri iþitemememiz; bir çok ýþýnlarýn dalga boylarýný göremememiz gibi. þte Peygamber fendimizin (asm) Size kader konusunda münakaþa mý emredildi? Sizden önceki milletler, ancak bu konuda münâkaþa ettikleri için helâk oldular. u konuda konuþmamaya yemin vermenizi istiyorum. 1 der ken bi zi men et ti ði hu sus da, me se le nin bu bo yut la rý dýr. Ka de re i mân, baþ ta l lah a i mân ol mak ü ze re, sâ ir i mân e sas la rý na da vur gu var dýr. â ni, ka de - re i mân, Â lim-i Mut lak, Ka dir-i Mut lak ve Ha - kim-i Mut lak o lan l lah ýn her þe yi bir öl çü i le plân la yýp prog ram la dý ðý na, son suz i sim ve sý fat - la ra sa hip ol du ðu na da i nan mak týr. ðer, ka de rin, Kül lî ra de nin cüz î i ra de de ni len hür i ra de mi zi yap ma ya zor la yý cý ol ma dý ðý me se le le - ri a raþ tý rý lýp, mü za ke re ve mü ta lâ a e di lip öð re nil - mez se, var ta la ra dü þü le bi lir, ka der suç la na bi lir! Ken di e liy le ken di ni tu za ða dü þü ren, nef sin ve þey - ta nýn o yu nu na ge len, h ne yap tým, ne et tim de bu ba þý ma gel di! Za lim ka der! Ka der u tan sýn! Ka der mah kûm la rý! Ka de rin bir o yu nu mu bu! Ka der u - nut tu be ni! vs... gi bi söz ler le sa pýk bir yo la sa pa bi lir. ðer ki þi ka de re i man ve hür i ra de yi öð re nir - se, ka de rin a da let et ti ði ni ve en o lum suz o lay lar - da bi le sa yý sýz gü zel lik le ri ge tir di ði ni gö re cek tir. Dip not: 1- ir mi zî, Ka der: 1; bn-i Mâ ce, Mu kad di me, 84. Mâ ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur azarýmýz Selim Gündüzalp'in de (oturanlar arasýnda, ortada) misafireten iþtirak ettiði Geyve'deki "isale-i ur Külliyatý ný itirme Programý"na nkara dan rzincan a, Hatay dan ursa ya, stanbul dan masya ya, Kýrýkkale den dýyaman a farklý illerden pek çok genç iþtirak etti. enzer programlar daha sonra da tekrarlanacak inþâallah. H. HÜS ÜK Siz ler bu sa týr la rý o kur ken, biz ler bir a ða - cýn göl ge sin de ism-i Ce lîl sa dâ sý ný hay - ký ran kuþ la ra mu ka bil Mü na cât i sâ le si i le ni da et me vak tin de yiz. y ný za man da kâ i - na tý Söz ler, Mek tu bat, Þu â lar pen ce re le riy le o ku ma ya de vam e di yor o la ca ðýz. Zü be yir ða be yin: u hum da bü yük bir boþ luk his se de rek, o ku ya cak ki tap a rar ken, i - sâ le-i ur u o ku du ðum za man e lim de ol ma ya - rak on dan ay rý la ma dým. Kal bim de ki o bü yük ih ti ya cý i sâ le-i ur e ser le ri nin kar þý la dý ðý ný his set tim cüm le si ne kar þý lýk he ye can lý si ma la - rýn dan an la þý lý yor ki, bu genç ler ruh la rýn da ki boþ luk la rý ný dol dur ma ya gel miþ ler di Gey ve ye. e re den mi? n ka ra dan r zin can a, Ha tay dan ur sa ya, s tan bul dan mas ya ya, Ký rýk ka le den dý ya - man a 25 fark lý il den ka týl dý lar. Pe ki, ni çin o - ra da sý nýz? di ye so ra cak o lur sa nýz: Üs ta dý mý - za o lan sa dak te bor cu mu zu ö de me ye ve Pey gam be ri mi zin (asm) bir çok ha di si ne maz - hâr ol ma ya gel dik. di ye ce vap ve re ce ðiz. Üs ta dý mý zýn: ur la rý ya o ku mak ve ya o - kut mak ve ya yaz mak sû re tin de ki meþ gu li yet- tec rü be ler le kal be fe rah, ru ha ra hat, rý zýk - ta be re ket, vü cu da sýh hat ve ri yor cüm le si ni ru hu muz da ya þa mak i çin bu ra da yýz. 1 Üs ta dý mýz i sâ le-i ur ya zan lar la il gi li o la rak - mir dað â hi ka sý nda yer a lan: Ö mer (15), Mus ta - fa (13), Ha fýz e bi (14), Hic ret (15), Hü se yin (11) þek lin de ki i fa de sin den son ra di yor ki: On la rýn bu za man da cid dî ça lýþ ma la rý gös te ri yor ki; i sâ le-i ur da öy le ma ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur var ki mek tep ler de ço cuk la rý o ku ma ya þevk le sevk et mek i çin i cad et tik le ri her ne vî eð len ce ve teþ vik - le re ga le be e de cek bir lez zet, bir sü rur, bir þevk i - sâ le-i ur ve ri yor ki, ço cuk lar böy le ha re ket e di - yor lar. Hem bu hal gös te ri yor ki i sâ le-i ur kök - le þi yor, in þâ al lah da ha hiç bir þey o nu ko pa ra ma ya - cak, en sâl-i â ti ye de de vam e dip gi de cek. 2 y nen bu nun gi bi prog ram da bu lu nan Mi raç (16), Sey da (14), bu e kir (16), Ce vat (13), Ö - mer Sa id (18), Ö mer a ha (17) gi bi kar deþ le ri - miz Üs ta dý mý zýn yu ka rý da bah set ti ði i sâ le-i ur da öy le ma ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur var ol du ðu ha ki ka ti ni is pat e di yor lar. Da ha ön ce prog ra mýn muhtevasýndan h met Öz de - mir, li k ka ya ve Fur kan De mir ða bey le ri - miz bah set miþ ler di. en i se bu ra da ki kar deþ le - ri min duy gu ve dü þün ce le ri ni pay la þa ca ðým. m re n ce man: en bu prog ra ma Mer sin den ka tý lý yo rum. 25 gün zar fýn da- in þal lah ur lar la do la cak bir me kân da Üs ta dý mý zýn sa bah la ra ka dar yap tý ðý duâ lar, töv be ler gi bi; biz de Ça ðýn ef si ri ni o ku - yo ruz. i sâ le-i ur u her o ku yu þu muz da bi raz da ha di ye di ye e zan dan e za na, va kit ten va ki te dö - nü yo ruz a de ta. Dað la ra çý kýp hay ký ra hay ký ra ders ya pý yo ruz ne bâ tât, ha þe rât nev i ne. Genç lik se be - biy le bir an ves ve se ye ma ruz ka lýp gaf le te düþ tü - ðü müz de, mü ba rek ge ce ler ye ti þi yor. Ha tim ler i - ni yor. ef si ri ni bý ra ký yor, ken di si ni o ku yo ruz Fur - kan-ý Ha kîm in. O ku mak tan yo rul du ðu muz da kuþ lar ta i fe si nin zi kir le ri ni din le ye rek, te fek kü rî i - ba de ti mi zi de yap mýþ o lu yo ruz. Du â i le li Sa id Çi men: Prog ra ma Kay se ri den ka tý lý yo rum. Þu nu be lirt mek is ti yo rum ki, ilk gün ler de i sâ le-i ur u bi tir mek ko nu sun da ken di me i na na ma - mýþ tým. O ku yup bir kaç e se ri bi tir dik ten son ra in sa nýn ken di ne gü ve ni ge li yor ve da ha faz la o - ku mak is ti yor. Sa mi mî ve ih lâs lý ha re ket et tik çe i sâ le-i ur in sa ný cezb e di yor ve ya vaþ ya vaþ nu run dan is ti fa de et me mi zi sað lý yor. u prog - ram da her bi ri miz Med re se tüz zeh râ nýn bi rer ta le be si ol du ðu muz ka na a tin de yiz. en Kül li - ya tý bi tir mek ü ze re yim. Prog ram da e me ði ge - çen bütün a ða bey le ri mi ze te þek kür e de rim. nes Ka çar: Prog ra ma Ma lat ya dan ka tý lý yo rum. Ön ce lik - le prog ra mý dü zen le yen a ða bey le ri mi ze te þek kür e di yo rum. Çün kü da ha ilk gü nün ar dýn dan feyz al ma ya baþ la dým. Prog ra ma ka týl mak ta ki a ma - cým, i sâ le-i ur Kül li ya tý ný bi ti rip bir çok lâ ti fe - me Üs tad a ra cý lý ðý i le hi tap et mek. Prog ram çok gü zel de vam e di yor. i sâ le o ku mak, ik ram lar, na maz ders le ri vs. biz ler de bü yük bir bað lý lýk his si u yan dý rý yor. u ra sý çok gü zel ve o ku mak i - çin el ve riþ li bir yer. l lah a e ma net o lun a ha erk u lut: Prog ra ma n tal ya dan ka tý lý yo rum. öy le bir prog ra mýn o la ca ðý ný ba bam dan öð ren dim. 25 gün lük bir Kül li yat i tir me prog ra mý var de yin ce nef si me a ðýr gel di, a ma so nuç ta Kül li yat ý bi ti re ce - ðim i çin ka týl dým. Prog ram mü kem mel. Gün lük 10 sa a te ya kýn o ku ma, ce ma at le kýl dý ðý mýz na maz - lar, ak þam la rý ya pý lan faaliyet ler öy le bir prog - ra ma ka týl mak her ke se na sip ol maz. e ka dar þük ret sek az dýr. Prog ra mý her ke se tav si ye e di yo - rum. ðer az bir za man da Kül li yat ý bi tir mek is ti - yor sa nýz a ra dý ðý nýz yer Sa kar ya - Gey ve rif Cey lan: Prog ra ma Kýr þe hir den ka tý lý yo rum. u ra sý yap tý ðý mýz prog ram la bir lik te a de ta bir sa ray ol du. lk za man lar o ku mak zor gel se de i sâ le-i ur u o ku duk ça bu fik rim de ðiþ ti. i sâ le-i ur u o ku duk tan son ra ba þý mý kal dý rýp a ðaç la - rýn a ra sý na ba ký yo rum. s ki den ol sa Vay be e! de yip ge çer dim. ma þim di o a ðaç la rý tu tan in - ce kök le ri ve a ðaç la rýn kök le ri nin ye re na sýl sap lan dý ðý gi bi þey le ri dü þü nü yo rum. ir kaç da ki ka böy le dü þün dük ten son ra bir þevk ge li - yor ve tek rar ki ta ba da lý yo rum. Ka fa mý kal dýr - dý ðým da gü nün na sýl geç ti ði ni an la ya mý yo rum. Mu am mer Gö nül (þ çý): Ön ce lik le l lah a hamd e di yo rum ki, bu za - man da böy le nur lu genç le rin aþ çý lý ðý ný yap ma yý ba na na sip et ti. en bu genç le ri Üs ta dý mý zýn öm rü bo yun ca çek miþ ol du ðu sý kýn tý la rýn mey - ve le ri o la rak gö rü yo rum. On la ra hiz met et - mek ten mem nu ni yet du yu yo rum. Prog ra ma ka tý lan bü tün kar deþ le ri mi teb rik e di yo rum. Ce nâb-ý Hak her bi ri si ni mu ha fa za ey le sin. *** þ te bun lar gi bi on lar ca kar de þi miz ay ný dü - þün ce le ri pay la þý yor lar. iz ler bu prog ram ve si le - si i le a hir za ma nýn fit ne sin den ken di mi zi mu ha fa - za e di yo ruz in þa al lah. Son la ra doð ru yak laþ tý ðý mýz prog ram da Kül li yat ý bi tir mek ü ze re yiz. Prog ra ma ka tý lan bütün kar deþ le rim ve ar ka daþ la rým a dý na prog ra mýn dü zen len me si ne ve si le o lan Muh yid - din s lan ve Fur kan De mir ða bey le re te þek kür e di yo rum. Ve prog ram da biz le re hüsn-ü mi sâl o - lan. Sa id e miz, s ma il Öz türk, Me lih Zen gin, Meh met ü ce türk, Meh met li r ge ne kon, u - rul lah e miz ve Fa ruk U yar ða bey le ri mi ze gö - nül den te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz. i zim, ka bi li yet le ri mi zin in ki þaf et me si ne ve si le o lan ve biz le ri ha ya ta ha zýr la yan böy le gü zel bir prog ram da mad dî mâ ne vî e me ði ge çen her ke se duâ ve mu hab bet le ri mi zi su nu yo ruz. Dip not lar: 1- Þu â lar. 2- mir dað â hi ka sý, e ni s ya eþ ri yat, s. 58. GÜ GÜ H urhan Celkan alnýz baþýna maddî kalkýnma yeterli mi? Mad dî kal kýn ma el bet te ol ma lý. ko - no mi güç lü ol ma lý, ür ki ye bü yü - me li. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir v ru pa se vi ye si ne gel me li. þ siz lik son bul - ma lý, in san lar ih ti yaç la rý ný ko lay lýk la a la bil - me li. e fah se vi ye si yük sel me li, in san lar bol luk i çin de ha yat la rý ný sür dü re bil me li... ür ki ye bir uç tan di ðer u cu na ka dar dub - le yol la ra ka vuþ ma lý. n san lar en mo dern u - la þým a raç la rýy la ra hat ça se ya hat e de bil me li. Fab ri ka lar, ba raj lar, ge niþ iþ mer kez le ri ya - pýl ma lý. n san lar ar týk ge çim sý kýn tý sý çek - me me li, sa bah tan ak þa ma ka dar ka rýn tok - lu ðu na ça lýþ mak zo run da kal ma ma lý. un la rýn hep si ne, hat ta da ha faz la sý na e - vet. Çün kü bu ül ke in sa ný hep si ne, hat ta da - ha faz la sý na lâ yýk. Fa kir lik, mis kin lik, yok - sul luk hiç bir in sa nýn is te ye rek ka bul le ne ce ði bir du rum de ðil. Zen gin, bü yü müþ, güç lü, v ru pa se vi ye si ne u laþ mýþ bir ür ki ye yi kim ar zu et mez ki? ma bü tün bun lar ye ter li mi? Ger çek ma na da mut lu ve hu zur lu bir ür ki ye i çin mad dî im kân la rýn sað lan ma sý kâ fî mi? Mâ - na yö nü ih mal e dil miþ, ma ne vî yö nü göz ar - dý e dil miþ bir ül ke nin in san la rý nýn mut lu ve hu zur lu ol ma la rý müm kün mü? Mad de, ma na nýn ye ri ni tu tar mý? Mad de - ten tat min ol mak, ma ne vî tat mi ni sað lar mý? Mi de nin aç lý ðý ný gi der mek, kalp ve ru - hun aç lý ðý ný gi de rir mi? u çe þit ya þan tý i - çin de o lan in san la ra mut lu in san de ni le bi lir mi? r zu la dý ðý bü tün me de nî im kân la ra u laþ - mýþ, mad dî kal kýn ma sý ný sað la mýþ, e ko no - mi si güç lü bir ül ke dü þü nün... Di ðer ta raf - tan da diz gin len me si müm kün ol ma yan ma ne vî çö kün tü ve ah lâ kî a þýn ma... Sý nýr ta - ný ma yan müs teh cen lik, ta van yap mýþ iç ki ü - re ti mi ve tü ke ti mi... r ta rak de vam et mek te o lan ku mar ve u yuþ tu ru cu a lýþ kan lýk la rý... u gi bi un sur lar la ma ne vî ha ya tý kor kunç teh dit al týn da o lan in san la rýn ya þa dý ðý bir ül ke nin kal kýn mýþ lýk de re ce si ne dir siz ce? Suç o ran la rý nýn git tik çe art tý ðý, a i le kav ga - la rý ve bo þan ma o lay la rý nýn ar týk nor mal kar þý lan dý ðý, çek-se net dâ vâ la rý nýn ar ta rak de vam et ti ði, te rör ve þid det o lay la rý nýn ön - le ne mez ol du ðu, ha pis ha ne le rin do lu luk o - ran la rý nýn re kor se vi ye de ol du ðu bir ül ke de bü yü me o ra ný nýn þu se vi ye de ol ma sý, enf - las yo nun a þa ðý ya çe kil me si, ben ze ri mad dî im kân la rýn sað lan ma sý siz ce ne yi i fa de e der? Dü þün mek lâ zým, geç mi þe o ran la in san lar bir çok mad dî im kân la ra ka vuþ tu ðu hal de, ar zu la dýk la rý bir çok ih ti ya cý ný ko lay ca el de et tik le ri hal de, bir çok in san lüks ve þa ta fat lý bir þe kil de ha yat la rý ný ya þa dýk la rý hal de, bu in san lar ar zu la dýk la rý ve ya ha yal et tik le ri hu zur ve mut lu lu ðu ya ka ya bil di ler mi a ca - ba? Ger çek hu zur ve mut lu lu ðu ya ka la ya bil - miþ ler i se, top lum da ya þa nan bu de je ne ras - yon, suç o ran la rýn da ki bu ar týþ, iç ki, u yuþ tu - ru cu, ku mar a lýþ kan lý ðý nýn kon trol al tý na a - lý na ma yý þý ný ne i le i zah e de bi li riz? De mek o lu yor ki, e bed i çin hal ke di len, e - be de nam zet in sa noð lu nu, bu dün ya nýn ge - çi ci zevk ve lez zet le ri tat min et mi yor. Sýrf dün ya ya ba kan, dün ya lýk mad dî im kân lar do yur mu yor. Mi de ve ya þe he vî yön le ri nin çok da ha ö te sin de in sa nýn bir de a kýl, kalp ve ruh yö nü var. kýl, kalp, ruh gi bi duy gu - la rýn do yu mu ve tat mi ni an cak l lah a i ba - det le, gü nah lar dan, ha ram lar dan ka çýn mak - la müm kün. da re ci le ri miz i þin bir de bu yö nü ne bak - sa lar... Dün ya ha ya tý nýn te min ve tan zi mi - nin ya nýn da, ka hir ek se ri ye ti Müs lü man o - lan va tan daþ la rýn a hi re te ba kan ih ti yaç la rý ný da gün dem le ri ne al sa lar di yo ruz. Dün ya ha - ya tý nýn iþ le ri, ih ti yaç la rý bir þe kil de gö rü lü - yor, kar þý la ný yor. Ül fet ler, a lýþ kan lýk lar ço ðu za man top - lum da ki yoz laþ ma yý gör me mi ze ma ni o lu - yor ol ma lý ki, o lup-bi ten men fî lik le ri ar týk nor mal gör me ye a lýþ týk. n o lum suz, en çir - kin man za ra lar dan bi le ar týk ra hat sýz ol mu - yo ruz her hal de. a zý ol ma sý ge re ken du yar - lý lýk la rý mýz, has sa si yet le ri miz kal ma mýþ ol - ma lý ki o lup-bi ten men fî lik le re, çir kin lik le re tep ki siz ka lý yor, se yir ci kal ma yý ter cih e di - yo ruz. O lum suz luk la rý, hoþ ol ma yan du rum la rý dü zelt mek i çin bir et ki si, yet ki si ol ma yan la - rýn top lum da ki bu kö tü gi di þa tý dur dur ma - ya güç le ri yet mez, a ma yet ki li mev ki de ki i - da re ci le ri mi zin bu ko nu da ü zer le ri ne dü - þen le ri yap ma da bir ma ze ret le ri o la maz di - ye dü þü nü yo ruz.

11 10 24 MMUZ 2011 PZ KÜÜ S Van M V D VFK OZ asýn ayramý Özel Gazetesi, 12 sayfa hazýrlandý ve bir çok usta kalemi ayný sayfalarda buluþturdu. asýn ayramý nda âb-ý Âli çýkartmasý! SI lân Kurumu tarafýndan organize edilen 24 emmuz asýn ayramý faaliyetleri için, ab-ý li nin usta kalemleri eski mekânlarýna, Caðaloðlu na çýkartma yapýyor. asýn ayramýnda; ürkiye Gazeteciler Cemiyeti aþkaný Orhan rinç, âb-ý Âli nin Meþhurlarý kitabýnýn yazarý Medya tik Konseyi aþkaný Halit - sendir, Çetin ltan, edii Faik, Fehmi Koru, Hýncal Uluç, Mehmet Þevket ygi, azlý Ilýcak, li Sami lkýþ, tilla Gökçe, rdoðan rýpýnar, ecmi anyolaç ve Gürbüz zak gibi bir çok iz býrakan kalem ab-ý li de olacak. 24 emmuz asýn ayramý için özel hazýrlanan asýn ayramý Gazetesi, asýn lân Kurumu tarafýndan tekrar hayata geçirilmeye çalýþýlan ve gazetecilerin bayramlarda tatil yapmasýný amaçlayan eski bir sevgilinin, ayram Gazetesi nin provasý gibi oldu 12 Sayfa hazýrlanan ve bir çok usta kalemi ayný sayfalarda buluþturan asýn ayramý Özel Gazetesi, birbirinden özel haberlere ve yazýlara yer verdi. asýn çalýþanlarýna konut müjdesini sürmanþetten veren asýn ayramý Gazetesi, ayram Gazetesi hazýrlýklarýnda gelinen noktayý ise manþetten girdi. Gazetecilerin konut sýkýntýsýnýn irdelendiði anket sonuçlarýnýn da yer aldýðý gazetede ayrýca; basýn çalýþanlarýna özel imkânlar tanýyan ayramoðlu atil Köyü nde oluþturulan son yeniliklere, asýn lân Kurumu tarafýndan hayata geçirilen ürkiye nin en büyük resmî ilân portalý projesine ve 2010 yýlýnda gerçekleþtirilen bir çok özel projenin detaylarýna yer verildi. Kültür Sanat Servisi Van Mevlidi ne gidemedim. ilmem acaba ne oldu mani? en sözümde duramadým. man dâvâsýdýr, sadakat hani? eni sya da ilânlar verdiler. en ise kaçamak yaptým. 30 emmuz da Mevlid var dediler. Sadakata ne oldu, acaba yolumdan mý saptým? Mevlid-i Þerife yi dinlemeye, Her taraftan giden olmuþ. ana düþmez bunu söylemeye. Camiler týklým týklým dolmuþ. Piþmanlýk hiç fayda verir mi? Van Mevlidi idi bir fýrsat. ur dâvâsýnda nefse uyulur mu? en nefsime uydum, affet a ab. asýn mensubunun ilk fotoðraf sergisi MSK hayatýnýn 25 yýlýný geride býrakan ktüel dergisi foto muhabiri Güven Polat ilk kiþisel haber fotoðrafý sergisini aksim Metrosu Sergi Salonunda açýyor. Sosyal ilgiler; hayatýn içinden, insana dair adlý sergide 34 fotoðraf hikâyeleri ile birlikte sergileniyor. asýnda yer almýþ insan hikâyelerinin anlatýldýðý haber fotoðrafý tarzýndaki sergi emmuz tarihleri arasýnda gezilebilir. ürkiye nin dört bir yanýnda ve yurt dýþýnda çekilen fotoðraflardan oluþan sergide diðer fotoðraf sergilerinden farklý olarak alt yazý þeklinde habere konu olan insanlarýn hikâyeleri de anlatýlýyor. Kültür Sanat Servisi DÜI en önemli online kitap satýþ sitesi mazon un yakýn zamanda açtýðý self-publishing bölümüyle artýk yazarlar yayýnevine ihtiyaç duymadan ve masrafa girmeden kitaplarýný satabiliyor. ürkçe ye kiþisel yayýncýlýk adýyla çevrilen sistem sayesinde yazar sadece kitabý yazmakla kalmýyor, ayný zamanda, dizgisinden yayýnlanmasýna, düzeltiminden daðýtýmýna her aþamada söz sahibi oluyor. merika da yayýncýlýk alanýnda Þubat ta yayýmlanan raporlar e-kitabýn basýlý kitabý sayýsal olarak geçtiðini gösterirken, þimdi de yazarlara sunulan kendi kitabýný yayýnla uygulamasýyla bir taraftan genç yazarlarýn yayýncýlýk dünyasýna giriþi kolaylaþýyor, diðer taraftan da kitap yayýnlamak için gereken yüksek maliyet son buluyor. mazon un n çok satan 100 e-kitap listesi nde bulunan çok sayýda kiþisel yayýncý, yayýncýya pay ödemediði için de çok iyi paralar kazanýyor. Hatta bu sistemle, John ocke isimli bir amatör yazarýn yayýnladýðý kitabýnda 1 milyon satýþ rakamýna ulaþtýðý konuþuluyor. Misafirlere sadakat gösterdiler. Onlar Vanlýdýr, Vanlý! Gelenlere hizmet verdiler. Vanlýdýr þanlý, hem gelenler þanlý. Þu tembelliðimi atabilirsem, efis ile mücadele ne kadar zor. en de hizmet için koþabilirsem, Van Mevlidini saðýrlar duydu, gözüm mü kör? eni sya bayrak açmýþ. Her tarafta konferans, panel ve mevlid. ur dâvâsýna yýllar önce baþlamýþ. Sanki bir mekteptir, her konu mevcut. Van Mevlidinde bir araya geldiler. Saygý duyduðumuz aðabeyler. Üstad dan hatýralar söylediler. Dinleyen cemaat, söyleyen erenler. KÞS DSK ICIIK FKI KÞS yayýncýlýk ile Kiþisel destekli yayýncýlýk birbirine çok yakýn kavramlar gibi görünse de aslýnda arada çok önemli bir fark var. Kiþisel destekli yayýncýlýk ta yazar kitabýn maliyetine ortak o- lurken, yayýnevi deneyimli editörler ve tasarýmcýlarla kitabý profesyonel bir ürün haline getirip pazarlýyor. ütün yayýnlanma sürecine ortak olan yazar, böylelikle, hem kitabýn haklarýný yayýnevine devretme derdinden kurtuluyor, hem de yazýnýn düzeltilmesinden kapak tasarýmýna kadar her a- þamada söz sahibi olabiliyor. u sebeple kitabýn kazancýný yayýneviyle paylaþmak zorunda kalmayan yazar, eserin iyi satmasý durumunda da klâsik bir yayýnevine göre çok daha fazla gelir elde edebiliyor. "Kiþisel yayýncýlýk ta ise kitabýn yazýlmasýndan itibaren sürecin hiçbir aþamasýnda masrafa girmeyen yazar, mazon üzerinden kitabýný çok düþük fiyata satarak sürümden kazanýyor. ani bu sistemle hem okur hem de yazar kazanýyor. u iki yeni yayýncýlýk sayesinde amatör yazarlýk ve telifsiz edebiyatýn yayýlacaðý ve yazarlar arasýnda rekabetin artacaðýný düþünen uzmanlara göre, yayýncýlýk ortadan kalkmasa da deðiþecek ve uzmanlaþacak. ncak yine de yayýncýlýk yazarýn baþarýsý ve öne çýkabilmesi için temel tercih sebebi olmaya devam edecek. nkara / aa a abbi, bu aþký kalbime de sok. enim kadar tembel insan var mý? aralý kalbime þifa ver, ilâcýn çok. embellik hiç kimseye yarar mý? Sonra Isparta Mevlidi gelir. Sakýn ha ondan da kaçma! arihi eni sya da bildirilir. ilmiþlik taslama, haddini aþma! a olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol. u bir isâle-i ur dâvâsý. undan baþka da yoktur bir yol. irliði terk edersem olurum bir âsî. a ab, bu birliði muhafaza eyle. y nefsim, sen de bu birliðe katýl. ur cemaatidir ki sanki bir aile. Hepimize merhamet et, ancak sen verirsin akýl. ayýnevsiz yazarlar DÜI ÖM O KP SIÞCISI MZO U KI ZMD ÇIÐI SF-PUISHIG ÖÜMÜ IK Z HHG IV HÇ DUMCK. Sergi, basýnda yer almýþ insan hikâyelerinin anlatýldýðý haber fotoðrafý tarzýnda ve emmuz tarihleri arasýnda aksim Metro Sergi Salonunda gezilebilir. SKD de hmet Þiþman için ilk toplantý FK, san'at ve dâvâ adamý hmet Þiþman, rahmet, saygý ve þükran duygularýyla anýlýyor. ürkiye de bir çok sivil toplum kuruluþunda yöneticilik yapan, bazý yayýnevi, gazete ve vakfýn kuruluþunda bulunan merhum hmet Þiþman için ilk toplantý, 28 emmuz 2011 Perþembe günü Caðaloðlu nda imaþ Kitap Kahve de yapýlacak. oplantýyý SKD önetim Kurulu üyesi Hüseyin Sarýkoç yönetecek. hmet Þiþman, 16 emmuz Cumartesi günü sabaha karþý Hakka yürümüþ, ertesi günü de Fatih Camii nde kýlýnan cenaze namazýndan sonra kalabalýk bir cemaat tarafýndan dirnekapý Mezarlýðý nda topraða verilmiþti. Kültür Sanat Servisi SM dan Zamaný ersine Kuranlar ödülü ÜK lim ve debiyat seri Sahipleri Meslek irliði (SM) ve Dünya aþlýlýk Derneði, marifet iltifata tabidir görüþüyle ülkemizde ve dünyada hýzla artan yaþlý nüfusa dikkat çekmek ve toplumumuzu bugünlere ulaþtýran büyüklerimize olan baðlýlýk duygularýmýzý perçinlemek amaçlý Dünya aþlýlar günü olan 1 kim 2011 Cumartesi günü Uluslar arasý bir ödül töreni düzenleyecek. 21. yüzyýlda olmamýz dolayýsýyla alanlarýnda isim yapmýþ, çalýþmalarýyla takdir toplayan siyasetten-kültüre, spordan-medyaya ve edebiyata dair 21 kiþiye Zamaný ersine Kuranlar ödülü verilecek. Ödüle lâyýk görülenlerin isimleri ylül ayý içinde basýn duyurusu ile ilân edilecek. stanbul / Seyhan Þentürk KD SK Van Mevlidi ve yolculuðu Hep istediðim fakat bir türlü kýsmet olmayan ediüzzaman Said ursî Hazretlerinin Van da her yýl yapýlan mevlidine gitme kararý aldým ve sabah de Üçyol dan yolculuðumuz baþladý. Konya Mevlânâ ya ulaþtýðýmýzda, orada bizi bekleyen bir aðabey vardý, o da Halil Uslu dan baþkasý deðildi. Ve orada bize mihmandarlýk yaptý. Üstadýmýzýn Mevlânâ yla karþýlaþmasýný ve görüþmesini anlattý. Çok etkilenmiþtik. Halil ðabey önde biz arkasýnda hadiseleri yerlerinde öðrendik, hepimizi manevî bir hava sarmýþtý. amaz ve yemekten sonra yine yollardayýz... Said kyýl ðabey ve hanýmý gideceðimiz dershanelere haber veriyor ve onlar da misafir etmek için yarýþýyorlardý sanki. ntep te de ayný sýcaklýkla ve ikramlarla karþýlaþtýk. blalarý ilk görmemize raðmen sanki ezelden tanýþýyorduk. Gerçekten Üstadýmýzýn kardeþliðe verdiði önemi bir kez daha idrak ettik. Hatta öz kardeþten de yakýndýk. Güzel yemeklerden sonra çay içerken, yapýlan hizmetlerden bahsettik, karþýlýklý tebriklerle oradan ayrýldýk. Ve yine yollardayýz... Sýrada Þanlýurfa var. kþam saatlerinde Urfa ya ulaþtýk. Önce alýklý Gölü ziyaret ettik. Hz. brahim in (as) doðduðu maðarayý ve mancýnýkla ateþe atýldýðý yeri gördük, hüzünlenmiþtik. Ve oraya yakýn olan Üstadýmýzýn ilk defnedildiði yeri ziyaretten sonra akþam namazlarýmýzý kýlýp dâvet edildiðimiz Urfa dershanesine gittik. bla ve aðabeyler llah razý olsun çok sýcak karþýladýlar. Sanki yýllarca görüþmeyi bekleyen kardeþlerdik. Duyduðumuza göre Urfa dershanesi ürkiye nin 2. büyük dershanesiymiþ. Sabah namazdan sonra, önce erken çýkýp yyûb Peygamber in (as) Sabýr Makamýný ziyaret ettik. O mübarekler maðaralarda, dar yerlerde sýkýntýlarýný llaha arz etmiþler, sýhhatleri için deðil ibadetlerinde kusur iþlememek için þifa istemiþler. Üstadýmýz kinci em a da yyûb Peygamber in (as) kýssasýný izah e- derken bizlerin hastalýklarýna da çok güzel izahlar getirmiþ. Her ur alebesi bu risâleyi çok iyi bilir. u mübarekleri ziyaret, insana çok þey öðretiyor. olumuzun uzun olmasý dolayýsýyla artýk mola vermeden gidecektik. hmet ðabeyimiz yine eline aldýðý kýrmýzý kitaptan güzel bir isâle dersi okudu ve adet hâline getirdiðimiz sabah dersini de ihyâ etmiþtik. hmet ðabey tam Fatiha dedi, biz Fatihalarýmýzý okuduk ve birden arabadan garip sesler çýkmaya baþladý, hemen durduk. aktýlar, otobüsümüz aþýrý sýcaktan arýza yapmýþ; abbim sanki dersimize hürmeten arýzayý geciktirmiþti. ki otobüs olduðumuzdan diðer otobüse binip, yakýnlaþtýðýmýz Veysel Karani Hazretleri nin ürbesine yol aldýk. Kýsa sürede ulaþtýk. Dikkatimi birþey çekmiþti, o Hazret in türbesinde devamlý Kur ân-ý Kerim okunuyordu. izler de Kur ân-ý Kerim ve duâlar okuyarak vaktimizi geçirdik. 3 saat sonra otobüsümüz gelmiþti. rtýk yine yollardaydýk, akþam olmak üzereydi Mardin i gezmeyi iptal etmek zorunda kaldýk. itlis il sýnýrýna girdik ve nihayet Hizan a geldik. Otobüsümüzü gören komþu abla ve kardeþler hoþ geldiniz dedikten sonra evlerinin yakýn olduðunu söyleyip, evlerine dâvet ettiler. ki kardeþ gelip ize de ihtiyaç varsa hazýrýz dediler. Duygulanmamak elde deðildi. e de olsa Üstadýmýzýn memleketiydi. Hizmet ehli insanlardý her ur alebesi gibi ürkiye nin bir u- cundaydýk, ama ayný duygular içindeydik. llah hepsinden ebeden razý olsun inþâallah nsanlarý çok sýcak ve misafirperverdiler. Sabah namazlarýndan sonra çýkmak zorundaydýk, istemeden de olsa ayrýldýk. Kardeþlik böyle bir þeydi iþte rdýmýzda güzel ve hoþ anýlar býrakarak yola çýktýk. Hedefimiz Van da yapýlacak mevlide gitmekti. Said ðabey Van dershanesinde kahvaltýya beklendiðimizi haber verdi. urada konaklayýp dinlenecektik ve Van Mevlidine katýlacaktýk ve öyle oldu. ukarý urþin Camii ne gittik ve cami minaresinde sanki bakýþlarýyla bütün misafirlere hoþamedi yapan Üstadýmýzýn resmini gördük. Üstadýmýz mânen buradaydý. Hizmet ehli kardeþlerimiz kermes düzenlemiþlerdi, çok kalabalýktý, sanki ürkiye den akýn akýn gelmiþti kardeþler. Görüþme ve kucaklaþmalardan sonra mevlid-i þerif okundu. kþamüstü aðabeylerle birlikte yaþlý, çoluk çocuk demeden Van Kalesi ne çýktýk. Üstadýmýzýn isâle de bahsettiði Horhor Çeþmesi ni, duâ ettiði maðarayý gördük. Van Kalesi nden Van a baktýk, harika bir manzaraydý. Her güzel þey gibi bu da kýsa sürmüþtü. kþam saatlerinde Muþ dershanesine vardýk. yný sýcak karþýlamayla karþýlandýk... Sabah erken saatlerde yine yollardayýz... olda uyumuþuz, ne kadar gittik bilmiyorum, lazýð a ulaþtýk. Üstadýmýzýn mübarek talebesi Hulusi ðabeyin kabrinde duâlar okuduk. olculuðumuz bu minval üzere devam etti, artýk sadece namazlar için duruyorduk. Sait ðabeye teþekkür ve duâlar ederek ir dahaki turu nereye düzenliyorsun? diye sorduk. orgun ve bitap düþmüþ olan aðabey gülerek Þimdilik düþünmüyorum dedi. llah bu turu düzenleyen, emeði geçen ve bizleri aðýrlayan, bizlere hizmet eden bütün ur alebelerinden razý olsun inþâallah. Ve bizlere böyle güzel seyahati yaþattýðý için üce abbime de binlerce þükürler olsun.

12 KOOM 24 MMUZ 2011 PZ 11 H DÖVZ FKF MKZ KSI DÖVZ KUI 2011 Cinsi Cinsi 1DDOI 1 VUS DOI 1DMKKOU 1 UO 1GZS 22 MMUZ IÞ SIÞ IÞ SIÞ DÖVZ FKF 1 S VÇ F GI IÞ SIÞ IÞ SIÞ 1 S VÇ KO U K D DO I KU V D I O VÇ KO U SU U D S J PO DO DÜ 1,7000 Ö C K GÜ 1,6840 S S P S U O I C. I I DÜ 2,4360 Ö C K GÜ 2,4200 DÜ 87,80 Ö C K GÜ 86,70 DÜ 590,36 Ö C K GÜ 583,09 Sunny Pizza tavasý ile bir çok iþ tek tavada yapýlabiliyor. Sunny Piz za ta va sý ile pi þir mek ko lay SU mar ka sý i le 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir yüz - ler ce e lek tro nik ü rü nü tü ke ti ci ler le bu luþ tu ran t - ma ca lek tro nik, e lek trik li kü çük ev a let le ri se ri si ni ü rün yel pa ze si ne ek le di. lek trik li kü çük ev a let le ri se ri si nin ilk ü rün le ri a ra sýn da yer a lan Sunny Piz za ta va sý i le bir çok iþ tek ta va da ya pý la bi li yor. a va i le bol ca pi lav ya pa bi lir, mý sýr pat la ta bi lir, kes ta ne pi - þi re bi lir ve piz za ya pa bi lir si niz. Hýz lý pi þir me çö - züm le ri Sunny piz za ta va sý cam ka pak lý ve 7 cm gi - bi ol duk ça yük sek de rin lik te. Fi ya tý i se urizmde her þey da hil sis te mi deðiþmeli Ü K s naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (SK) Ge nel aþ ka ný en de vi Pa lan dö ken, bu yýl ür ki ye ye 31 mil yon tu ris tin gel me si nin bek len di ði - ni be lir te rek, r týk her þey da hil sis te min den u zak - laþ ma lý, tu riz mi mi zi çe þit len dir me li yiz. Ge len tu ris - tin da ha çok a lýþ ve riþ ya pa bi le ce ði, ay ný za man da ül - ke mi zin ta ri hi ni, gü zel lik le ri ni, kül tü rü nü da ha ya - kýn dan ta ný ya bi le ce ði bir sis tem kur ma lý yýz de di. Pa - lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, us ya baþ ta ol - mak ü ze re pek çok ül key le vi ze le rin kalk ma sýy la ül - ke ye ge len tu ris tin pro fi li nin de de ðiþ me ye baþ la dý ðý - ný i fa de et ti. u or tam da her þey da hil sis te min den ya vaþ ya vaþ u zak la þýl ma sý ge rek ti ði ni sa vu nan Pa lan - dö ken, þun la rý kay det ti: öl ge es na fý na hiç bir fay da sý ol ma yan her þey da hil sis te min de, ta ri hi mi zi ve kül - tü rel de ðer le ri mi zi ta ný ta ma dan tu rist ül ke si ne dön - mek te dir. Hiç de ðil se bir haf ta lýk tu run i ki gü nün de tu ris ti o tel den çý ka rýp, böl ge nin an ti ka pa zar la rý na, yö re sel el sa nat la rý nýn ve ü rün le ri nin ser gi len di ði çar þý la rý na yön len dir me li yiz. r týk mar ka þe hir ler ya - ra ta rak, ha va a lan la rý mý zý bü yü te rek, kon gre tu riz mi - ni ge liþ ti re rek ken di mi zi dün ya ya ta nýt ma mý zýn tu - rizm ge lir le ri mi zin art ma sý ve böl ge sel kal kýn ma a çý - sýn dan sa yý sýz fay da sý o la cak týr. n ka ra / a a 2 Mec lis a çý lýn ca çö zü le cek KO O M a ka ný Za fer Çað la yan, Mec lis in ye ni ya sa ma dö ne min de 2 so ru nu nun ko nu þu la ca ðý - ný ve çö zü me ka vuþ tu ru la ca ðý ný be lir te rek, Dev let ve mil let ba rýþ tý rý la cak de di. a kan Çað la yan, KP l eþ ki lâ týn ca se çim le rin ar dýn dan te þek kür a ma - cýy la dü zen le nen prog ram kap sa mýn da Mer sin in y dýn cýk il çe si ni zi ya re tet ti. l çe gi ri þin de ka la ba lýk grup ta ra fýn dan kar þý la nan Çað la yan, par ti si nin il çe teþ ki lâ týn da hal ka hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da, y - dýn cýk hal ký nýn se çim ler de KP ye bü yük des tek ver di ði ni be lir te rek, te þek kür et ti. Va tan daþ la rýn 2 a ra zi le ri i le il gi li ya þa dý ðý so run la rý ný da öð re nen Çað la yan, Mec lis a çý lýr a çýl maz 2 so ru nu ko nu - þu la cak ve çö zü me ka vuþ tu ru la cak. Dev let ve mil - let ba rýþ tý rý la cak di ye ko nuþ tu. l çe de yat li ma ný o - luþ tu rul ma sý yö nün de ta lep ler le il gi li de U laþ týr ma a kan lý ðý De mir yol la rý, i man lar ve Ha va Mey - dan la rý n þa a tý (DH) Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le - riy le ko nu yu gö rüþ tü ðü nü vur gu la yan Çað la yan, na mur u zi ya re tin de de Mer sin de dü zen le ne cek o lim pi yat lar i çin 500 tril yon luk ya tý rým ya pa cak la - rý ný söy le di. y dýn cýk / na mur / a a - ci han Ko mi li den ye ni ýs lak hav lu se ri si KO M, has sas cilt le re ve be bek cil di ne ö zel ýs lak te miz lik hav lu su se ri si ni sa tý þa sun du. Her ke sin gü ven le kul la na bil me si i çin der ma to lo jik ve kli nik o la rak test e di len ü rün le rin ph de ðe ri cilt i le u - yum lu. l kol i çer me yen ve hoþ ko ku la rýy la fe rah la - tan ýs lak hav lu lar pra tik ve gü ven li te miz lik i çin i - de al. üz de 100 ta bii zey tin ya ðý i çe ren krem li los - yo nu i le has sas cilt le re u yum lu yu mu þak pe tek do - ku ya sa hip ko mi li ýs lak te miz lik hav lu su; mut fak ta, ban yo da, spor da, se ya hat te, park ta, o fis te, hij yen ge rek ti ren her yer de gü ven le kul la ný la bi lir. Cil di de rin le me si ne te miz le ye rek et kin hij yen sað lýyor. Pa muk ta spe kü las yon PMUK FII HIZ DÜÞMS SPKÜÖD KKDIÐII SVU DGS ÞKI S D, CDDÎ SIKIII ÞCÐ DKK ÇK. D Z eks til ve Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði (D GS) aþ ka ný sa Dal, pa - muk fi yat la rý nýn hýz la in me si nin, pa mu - ða spe kü la tör le rin e li nin deð me sin den kay nak lan dý ðý ný söy le di. Dal, pa muk fi - yat la rýn da ki hýz lý dü þü þün te dir gin lik ve ri - ci bo yut la ra u laþ tý ðý ný i fa de et ti. Pa muk fi - yat la rý nýn 2010 yý lýn da ta van yap tý ðý ný, þim di i se a þý rý düþ tü ðü nü an la tan Dal, u ra da i yi ni yet a ra mak müm kün de ðil. a sýl ki ha va de ði þim le ri sað lýk lý in san la rýn psi ko lo ji si ni o lum suz yön de et ki li yor sa, pa muk ta ki bu i niþ çý kýþ lar da teks til sa na - yi ci si nin psi ko lo ji si ni et ki li yor de di. Dal, ge çen yý lýn o cak a yýn da ki log ram fi ya tý 2,5 li ra o lan, bu yý lýn Ma yýs so nun da i se 7 li ra sý ný rý na da ya nan pa mu ðun fi ya tý nýn 3,6 li - ra ya ge ri le me si nin, cid dî sý kýn tý lar ya þa na - bi le ce ði nin sin yal le ri ni ver di ði ni di le ge ti - re rek, þöy le de vam et ti: Çift çi i çin bu fi - yat lar ha yal ký rýk lý ðý ya þa tý yor. Ha sat yak - laþ ma ya baþ la dý, fi yat lar di be vur du. ir - kaç ay ön ce si ne ka dar pa muk fi yat la rýn da ta van dan bah se di yor duk. Da ha ön ce de ay ný du rum lar ya þan dý ve çift çi pa muk e - ki min den so ðu du. eþ vik ler le tek rar ge ri - ye dön dü rül dü. ðer ki yi ne ay ný þey ler ya þa nýr sa bu kez çift çi yi ge ri yi dön dür mek müm kün ol maz. e ni bir ha sat dö ne mi ge li yor, fi yat lar ay ný dü zey de sey re der se pa muk çift çi si küs müþ de mek tir. ir çok fir ma nýn þu an i çin ta ti le gir - di ði ni, iþ le ri ne a ra ver di ði ni ha týr la tan Dal, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Þu an i - çin bir dur gun luk var, iþ ler de ya vaþ la ma var, bun dan do la yý bir dü þüþ var. al nýz bu ka dar dü þüþ nor mal de ðil. Pa muk fi - yat la rý nýn hýz la a þa ðý ya in me si, pa mu ða spe kü la tör le rin e li nin deð me sin den kay nak la ný yor. Ü re ti ci de teks til ci de dik kat li ol ma lý. u fi yat la rýn ha sat dö - ne mi ne doð ru a þa ðý la ra in me si dü þün - dü rü cü. u, dü þük fi yat lar dan pa muk al mak is te yen le rin kur du ðu pla nýn bir par ça sý o la bi lir. Fi yat la rýn ha sat dö ne - mi son ra sý tek rar yük se li þe ge çe bi le ce - ði ni di le ge ti ren Dal, pa muk ve ip lik fi - yat la rýn da bir stan dar dýn ya ka lan ma sý - nýn hem çift çi yi hem teks til ci yi ra hat la - ta ca ðý ný söz le ri ne ek le di. De niz li / a a Ko nu koð lu: v ru pa bi ze muh taç o la cak S KO Hol ding ö ne tim Ku ru lu aþ ka ný b dul ka dir Ko nu koð lu, v - ru pa nýn so nun da ür ki ye ye muh - taç o la ca ðý ný sa vun du. ür ki ye nin ön de ge len sa na yi ci le rin den b dul - ka dir Ko nu koð lu, ül ke de ki e ko no - mik du ru mu ve v ru pa ül ke le ri ni sar san kü re sel kriz se nar yo la rý na i liþ - kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Ö - zel lik le ca rî a çýk ko nu su na de ði nen ve bu nun i çin müm kün ol du ðu ka - dar it ha la tý kes me nin ge rek li ol du ðu - nu kay de den Ko nu koð lu, do la rýn yu - ka rý çýk ma sýy la it ha lat ve ih ra cat den ge sin de de ði þik lik ler ol du ðu na vur gu yap tý. Hü kü me tin it ha la týn ö - nü ne ba zý en gel le ri koy ma sý ge rek ti - ði nin al tý ný çi zen Ko nu koð lu, Çün - kü e mek yo ðun iþ le rin it ha la týn da iþ - çi nin iþ siz ka la ca ðý nýn he sa bý nýn ya - pýl ma sý lâ zým. Þim di hep dost ül ke de ni yor. Dost luk la ti ca re ti bir a ra da tut mak a kýl cý de ðil. ðer sen ba na dost san, be nim ür ki ye de ki iþ çi mi ni ye iþ siz bý ra ký yor sun? a na ih ra ca - tý pom pa la yýp, süs pan si yon ya pa rak mal sok ma ya ça lý þý yor sun? Sen bi - zim iþ çi mi zi iþ siz ko yu yor sun. a sýl dost sun sen? de ðer len dir me sin de bu lun du. Dün ya da ne re dey se ür ki - ye nin ser best böl ge ol du ðu nu kay - de den Ko nu koð lu, Her þey ür ki - ye ye gi ri yor, a ma biz ih ra cat yap tý - ðý mýz za man ol mu yor. Pa kis tan a gi - e sis i çin de 7 a det sun'î göl bu lu na cak. Göl ler, e di göl ler Mil lî Par ký nda ki göl le rin a dý ný ta þý ya cak. FOOÐF: din, ih ra cat ya pýn. e ka dar ver gi a - la cak siz den? Çin e gi din teks til ih ra - ca tý ya pýn. e ka dar ve re cek si niz? þek lin de ko nuþ tu. ed bir o la rak güm rük ver gi le ri nin göz den ge çi ril - me si ge rek ti ði ni ha týr la tan Ko nu - koð lu, hü kü me tin ye ni ted bir ler al - ma sý du ru mun da ca rî a çýk ka pa na - ca ðý ný i le ri sür dü. Kar þý ol duk la rý þe - yin e mek yo ðun sek tör de ki it ha lat ol du ðu nu al tý ný çi ze rek söy le yen Ko nu koð lu, ra hat sýz e di ci du ru mun, it ha lat ya pa rak ür ki ye ye mal sat - mak ol du ðu nu i fa de et ti. Ge le cek dö nem de v ru pa nýn ür ki ye ye muh taç o la ca ðý ný da id di a e den Ko - nu koð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: en bu nu 15 yýl ön ce söy le miþ - tim. On lar þim di bi zi al mý yor, a ma biz de on la rý al ma ya ca ðýz in þal lah. en bu ya þan ma sý bek le nen kriz le il gi li o la rak da ür ki ye ye ba kan yö nüy le, 2001 de ki gi bi sert bir fýr - tý na nýn e se ce ði ni dü þün mü yo rum. u ka na at te de ði lim. Ka ra bu lut lar gö rü le bi lir a ma in þal lah bu ka - ra dö nüþ me den yað mur o la rak ge çer. Ga zi an tep / ci han bdulkadir Konukoðlu o lu Da ðý tek rar can lanýyor O U Da ðý.þ. ö ne tim Ku ru lu aþ ka ný d nan Day lan, o lu Da ðý böl ge sin de ya pý lan ve ma li ye ti 100 mil yon li ra - ya u la þan High way O ut let in a çýl ma sýy la o lu Da ðý nýn e - ko no mik o la rak tek rar can la na ca ðý ný söy le di. d nan Day - lan, 13 ay ön ce in þa a tý na baþ la dýk la rý te si sin son a þa ma sý - na yak laþ týk la rý ný be lir te rek, e si si miz de 110 ci va rýn da mar ka ba rýn dý rý yo ruz. 28 em muz 2011 ta ri hin de te si si - mi zin bir kýs mý hiz me te gi re cek. sýl a çý lý þý mýz i se y lül 2011 de o la cak. 28 em muz dan son ra i se di ðer mar ka lar ça lýþ ma la rý ný hýz lý bir þe kil de ta mam la ya cak ve a çý lý þa ha - zýr ha le gel miþ o la cak lar de di. High way O ut let in a çýl ma - sýy la bir lik te o lu Da ðý nýn tek rar can lan ma sý ný he def le - dik le ri ni an la tan Day lan, u nun i çin ar ka daþ lar la bir lik te yo la çýk týk. o lu Da ðý ü ne li a çýl ma dan ön ce Kay naþ lý i le bant sa pa ðý a ra sýn da i ri li u fak lý 153 ta ne iþ let me var dý. öl ge de 3 bin 600 ça lý þan var dý. un la rýn ek sik li ði ni ka - pat mak i çin böy le bir te sis yap týk. þ-kur ve Mil lî ði tim i - le bir lik te yü rüt tü ðü müz ça lýþ ma kap sa mýn da, per so nel a - lým la rý na baþ la dýk. l mýþ ol du ðu muz per so nel e ði tim den ge çi yor. u ka dar sý kýn tý nýn i çin de 2 bin 800 ki þi ye iþ im - ka ný sað la dý ðý mýz i çin çok se vi ni yo ruz. e si si mi zin mem - le ke ti mi ze ve in san la rý mý za fay da lý o la ca ðý ný dü þü nü yo - ruz di ye ko nuþ tu. o lu Da ðý.þ. ö ne tim Ku ru lu aþ ka - ný Day lan, o lu Da ðý High way O ut let in böl ge nin en bü - yük a lýþ ve riþ mer ke zi o la ca ðý ný kay de de rek, þun la rý söy le - di: O to yol o la rak da v ru pa nýn en bü yük o to yol te si si o - la cak. öl ge mi ze cid dî bir can lý lýk ka zan dý ra cak. e si sin ma li ye ti 100 mil yon li ra ya yak laþ tý. o lu / a a Z Z Z Z Muhterem kardeþimiz event Gökbulut'un annesi ehiye Muhterem kardeþimiz Hasan kpýnar'ýn babasý Ömer kpýnar'ýn Muhterem kardeþimiz event Gökbulut'un annesi ehiye Muhterem kardeþimiz event Gökbulut'un annesi ehiye Gökbulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. nkara eni sya Okuyucularý vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet, maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ursa - eni sya Okuyucularý Gökbulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Haznedar eni sya Okuyucularý Gökbulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Selamet rslan ve ilesi

13 12 24 MMUZ 2011 PZ - SÐIK Oruç tutanlar yeterli ve dengeli beslenmeli MZ II UZU GÜ V Z DÖM DK GDÐ DKK ÇK UZM, "HV SICK, GÜ UZU. OUÇ U V DG SM" DD. GZP Özel Sani Konukoðlu Hastanesi eslenme ve Diyet Uzmaný Gülen lpaydýn, bu yýl amazan ayýnýn uzun günlere ve yaz dönemine denk geldiðine dikkati çekerek, Havalar sýcak, günler uzun. Oruç tutanlar yeterli ve dengeli beslenmeli, dikkatli olmalý. dedi. lpaydýn, sahur ve iftar arasýndaki sürenin ortama saat olduðunu hatýrlatarak, yeterli ve dengeli beslenme düzenini korumak için oruç tutan herkesin mutlaka sahura kalkmasý gerektiðini söyledi. Susamaya sebep olmayacak, hafif, bol lifli, kýzartma kavurma, hamur iþleri gibi yaðlý yiyecekleri içermeyen beslenme programý ayarlanmasý ve kesinlikle sahurun atlanmamasý gerektiðini kaydeden lpaydýn, u þekilde ertesi gün oluþabilecek halsizlik, yorgunluk gibi olumsuz durumlarýn da oluþmasýna engel olunacaktýr diye konuþtu. SHU UISI Kronik hastalýklarý olanlar, hamile ve emziren kadýnlar ile yaþ arasý bireylerin doktora danýþmadan o- ruç tutmamasýný tavsiye eden lpaydýn þöyle devam etti: amazan ayýnda iftar ve sahur arasýna ara öðün katýlarak öðün sayýsý 3-4 olarak tutulmaya çalýþýlmalý. Özelikle bu dönemde yapýlan beslenme hatalarý olarak, sahura kalkamadan, gece yemek yiyerek yatmak, hýzlý ve aþýrý yemek yemek, sahurda posasýz ve ÇKK KPZ D ÞKIÐI'D 1. Çanakkale ili, Merkez lçesi, Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyet Kepez elediyesi'ne ait olan ve tapunun Pafta: H16c 18b 2 a, Parsel: 5470'de kayýtlý 3304,20 m 2 lik taþýnmaz üzerinde yapýlacak olan inþaat 2886 sayýlý Devlet hale asasýnýn 35. Maddesinin a fýkrasýna göre kapalý teklif usulü ile kat karþýlýðý verilmek üzere ihaleye çýkarýlmýþtýr. 2. hale Çarþamba günü saat 10:00'da Kepez elediyesi ncümen salonunda elediye ncümeni huzurunda yapýlacaktýr. 3. Söz konusu iþin Muhammen bedeli ,10 olup geçici teminat ise (üz doksan dokuz bin yüz seksen altý ) dir. 4. stekliler söz konusu taþýnmaza ait ihale þartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez elediyesi Fen iþleri bürosundan 250,00 dosya bedeli karþýlýðýnda alabilirler. Dosya bedelini yatýrmayanlar ihaleye iþtirak edemezler. 5. nþaat kat karþýlýðý yaptýrýldýðýndan teminat olarak, ihaleyi üstlenecek þahýs veya firmaya kalacak olan baðýmsýz bölümlerden nþaat ruhsatýnýn alýnmasý ile 30 gün içinde kat irtifaký kurulacak olup proje ve ruhsat karþýlýðý yüklenicinin dairelerinin % 10'u, iþverene ait dairelerin kaba inþaatý ve çatýsý tamamlandýðýnda % 40'ý, ince inþaatý tamamlandýðýnda dairelerin % 25'i, iskan ruhsatý alýndýktan sonra % 20'si, ada içi ve çevre düzenlemesi tamamlandýðýnda da dairelerin % 5'i oranýnda isabet eden arsa paylarýnýn tapu devri gerçekleþtirilecektir. üklenicinin inþaatý býrakmasý durumunda devredilmeyen kýsýmlar direkt olarak iþverene ait olacaktýr. üklenici tapuda devri yapýlmadan önce kendisine kalan baðýmsýz bölümleri satamaz. üklenici tarafýndan tapu harici yapýlan satýþlar belediye tarafýndan tanýnmayacaktýr. 6. haleye katýlacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarýný, ihale günü en geç saat 09.30'a kadar belediyemiz Hesap þleri Müdürlüðünden alýnacak teslimat ile birlikte.c. Ziraat bankasý Çanakkale Kordon Þubesi'ne yatýrmalarý veya Milli bankalarýn birinden alýnacak süresiz banka teminat mektubu getirmeleri þarttýr. Geçici teminat yatýrmayanlar ihaleye iþtirak ettirilmezler. hale günü saat 09.30'dan sonra teminat kabul edilmez. 7. haleye girebilmek için: ) Kanuni ikametgâhý gösteren ikametgâh senedi, ) ürkiye'de tebligat için adres beyaný C) icaret ve/veya Sanayi Odasý elgesi a. Gerçek kiþi olmasý halinde ilgisine göre icaret, Sanayi Odasý veya snaf ve Sanatkârlar siciline kayýt olduðunu gösterir belge, b. üzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya sicile kayýtlý bulunduðu icaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl için alýnmasý tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, (ürkiye'de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþiliðin belgelerin bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki ürk Konsolosluðu'nca veya ürk Dýþiþleri akanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.) c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, D) mza sirküleri, a. Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza sirküleri, b. üzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, (ürkiye'de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ürk aðýr besinlerin tüketimi, az su içilmesi ve fiziksel aktivite azlýðý gösterilebilir. Sahura kalkmadan, gece yemek yiyerek yatmak durumunda uzun süre aç kalýnarak vücut kýtlýk durumuna sokulmaktadýr. Kýtlýða giren vücutta yað, su ve kas kaybý ve bazal metabolizma hýzýnda yavaþlama olmakta, ayrýca alýnan her besin vücutta yað olarak depolanmaktadýr. amazan ayýnda uzun süreli açlýða baðlý olarak kan þekerinin düþmesi sonucu çoðu kez hýzlý ve fazla miktarda besin tüketilir. Hýzlý besin tüketimi mide asidinin yemek borusuna kaçmasý olarak tanýmlanan reflüye ve kabýzlýk gibi saðlýk problemlerine sebep olabilir. eflüyü önlemek için kahve, kakao, çikolata gibi aþýrý kafein alýmýndan kaçýnmak, yaðlý yiyeceklerden uzak durmak ve yemeði yer yemez yatmamak gerekir. unun dýþýnda kabýzlýk problemi çekenler için posalý besinlerin daha fazla tüketilmesi önerilir. unun için de meyve ve sebze tüketiminin arttýrýlmasý, ekmek olarak kepek veya çavdar ekmeðinin kullanýlmasý ve ö- zellikle su tüketiminin arttýrýlmasý gerekir. eslenme ve Diyet Uzmaný Gülen lpaydýn FD PMI F çorbayla baþlanýp dakika ara verildikten sonra, ana yemeðe geçilmesini öneren lpaydýn, amazan ayýnda oruç tutarken beslenmeye daha çok özen gösterilmesi ve yaðlý yiyeceklerden kaçýnýlmasý uyarýsýný yaptý. emeklerin aðýr olmamasýna, az yaðlý olmasýna ve yaðda kýzartýlmadan yapýlmýþ yiyeceklerin seçilmesine, sýk aralýklarla az yemek tüketilmesine dikkat edilmeli. diyen lpaydýn, sözlerini þöyle sürdürdü: Sahurda posasýz ve aðýr besinlerin tüketiminden kaçýnýlmalýdýr. Hafif bir kahvaltý yapýlmalý, þeker içeren basit karbonhidratlar kan þekerinin aniden düþmesine sebep olduðu için tercih edilmemeli. Protein içeren besinler süt, yumurta, peynir gibi, uzun süre tok tutucu özelliðinden dolayý tercih edilmeli. uzlu ve salamura besinler, susamaya sebep olacaðýndan tüketilmemeli. z su içilmesi amazan ayýnda gözlenebilen en önemli beslenme yanlýþlarýndandýr. Özelikle yemekten önce sývý almaya ö- zen gösterilmeli. Gün boyunca kaybedilen sývý miktarý fazla ve bunun yerine konulmasý gerekir. Sývý olarak limonata, taze sýkýlmýþ meyve suyu, komposto tüketilebilir. Sývý ihtiyacý bireysel özelliklere göre deðiþkenlik gösterse de yaz aylarýnda ortalama 22.5 litre sývý a- lýnmalý. Çay ve kahve, kýsýtlý olarak tüketilmeli. Fiziksel aktivite azlýðý, uzun süreli aç kalmak, hareket azlýðý, bazal metabolizma hýzýnýn yavaþlamasý ve vücudun susuz kalmasýnýn kilo alýmýna sebep olduðunu anlatan lpaydýn, amazan ayý boyunca hafif yürüyüþlerin tercih edilmesi ve su kaybýna sebep olan çok aðýr sporlardan kaçýnýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Gaziantep / cihan Konsolosluðu'nca veya ürk Dýþiþleri akanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.) c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) veya (b) fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belge, ) stekliler adýna vek1aleten iþtirak ediliyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (ürkiye'de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin vekâletnamelerinin bulunduðu ülkedeki ürk Konsolosluðu'nca veya ürkiye Dýþiþleri akanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.) F) steklilerin ortak giriþimi olmasý halinde bu þartnameye ekli örneðe uygun olarak noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi, (hale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir.) yrýca, ortaklýðýn bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr. G) hale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadýðýna dair ilgili Vergi Dairesinden alýnmýþ belge, H) hale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadýðýna dair ilgili Sigorta Müdürlüðünden alýnmýþ belge, ) u iþin ilan tarihinden sonra temin edilmiþ tarih, sayý ve bank kaþesini ihtiva eden çift imzalý ve Genel Müdürlükten teyitli kullanýlmýþ nakit kredisi ile kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanýlmamýþ nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az iþin tahmini yatýrým bedelinin % 15'dan az olamaz). J) Mali durum bildirisi K) 2886 Sayýlý Devlet hale Kanununa göre ihalelere katýlmaktan yasaklý ve cezalý olmadýðýna dair beyanname. ) stekliler, son on beþ yýl içinde yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde keþif bedelinin en az % 50'si ( ,05 Üç milyon üç yüz on dokuz bin yedi yüz altmýþ altý beþ kuruþ) veya 3000 m 2 ina nþaatý (tek bir iþ için ) gerçekleþtirdiði dair veya % 50'si oranýnda denetlediði ve yahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen yapým iþlerine ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesini ve tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaklýðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütnameyi idareye ibraz etmek zorundadýr. M) eknik personel taahhütnamesi: üklenici iþi yürütebilmesi için 1 adet nþ. Müh. veya Mimar Þantiye Þefi 5 yýl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yýl deneyimli, 1 adet lektrik Mühendisi 5 yýl deneyimli, 1 adet nþ. eknikeri 5 yýl deneyimli çalýþtýracaðýna dair taahhütname ve eknik Personel istesini sunacaktýr. ) apý araçlarý taahhütnamesi: üklenici iþ yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 1 adet Kamyon, 1 adet vibratör, 1000 m 2 þ skelesi O) hale þartnamesinin satýn alýndýðýna dair belge vermek zorundadýrlar. Dosya bedeli 250,00 (ki yüz elli )dir. 8. hale þartnamesi ve diðer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez elediyesi Fen iþleri bürosunda görülebilir. 9. stekliler teklif mektuplarýný Kepez elediyesi azý þleri Müdürlüðü'ne en geç Çarþamba günü saat 09.30'a kadar makbuz karþýlýðýnda verebileceklerdir. hale günü saat 09.30'dan sonra teklif mektuplarý kabul edilmez. eklif mektubu vermeyenler ihaleye iþtirak ettirilmezler. 10. elgrafla yapýlan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. : çýk büfe yemeklerin bilinçsiz tüketilmesi çeþitli saðlýk problemlerine yolaçýyor. çýk büfeyi görünce ölçüyü kaçýrmayýn US l Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, tatil döneminde açýk büfe yemeklerin bilinçsiz tüketilmesi durumunda çeþitli saðlýk sorunlarýna sebep olduðuna dikkat çekildi. uristik otellerde büyük israflara neden olan açýk büfe yemeðin bilinçsiz beslenmeye sebep olduðu ve çeþitli saðlýk sorunlarýný da beraberinde getirdiði vurgulandý. çýk büfeden de saðlýklý bir þekilde beslenilebileceðinin vurgulandýðý açýklamada, yemek çeþitlerini görmeden önce ne yenileceðinin planlanmasý gerektiðine iþaret edildi. ursa l Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, þu tavsiyelerde bulunuldu: Kesinlikle açýk büfede ölçüyü kaçýrmamak gerekir. abaðýnýza yemek alýrken seçeneklerin sizi cezbetmesine i- zin vermeden planýnýza sadýk kalýn. Seçimlerinizi günün kalan kýsmýnda ne yiyeceðinizi düþünerek yapýn. Öðle yemeðini fazla yediyseniz daha hafif gýdalardan oluþan bir akþam yemeði ile günü bitirin. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin. emeklerden sonra kýsa bir yürüyüþ yapabilir, güneþlenmek yerine yüzebilir veya bulunduðunuz yerin imkânlarýna göre tenis, aerobik gibi aktivilere katýlabilirsiniz. kþam yemeðini fazla kaçýrdýðýnýz için ertesi gün kahvaltýyý atlamamalýsýnýz. emeðinizi yavaþ ve sakin bir þekilde yiyin; aþýrý doymuþ hissetmeden önce yemeyi býrakýn. Doyduðunuzu hissettiðiniz anda tabaðýnýzý býrakýn. ursa / cihan Güneþten korunmak kanserriskiniazaltýyor CP OZDÐ SU ÜÜ cilt kanseri vak'alarýnýn yüzde 80 inin güneþten korunma yolu ile önlenebileceðini belirten Medipol Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mustafa Çiftçi, Güneþin zararlý etkileri sadece cilt saðlýðýný deðil göz ve baðýþýklýk sistemini de etkilemektedir dedi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Çiftçi, güneþin insan saðlýðý ü- zerindeki etkilerini anlatý. ütün cilt kanseri vak'alarýnýn yüzde 80 inin güneþten korunma yolu ile önlenebildiðini söyleyen Çiftçi, güneþin zararlý etkilerinin sadece cilt saðlýðýný deðil göz ve baðýþýklýk sistemini de etkilediðini belirtti. Güneþ ýþýnlarýnýn UV ve UV ý- þýnlarýný ihtiva ettiðini aktaran Dr. Çiftçi, UV ýþýnlarý yaz günlerinde daha yoðun olarak dünyamýza ulaþan, güneþ yanýklarý gibi erken dönem bulgularýna ve cilt kanserine sebep olan yüksek enerjili ýþýnlardýr. UV ýþýnlarý ise mevsimsel fark olmadan her zaman dünyaya ulaþan, ciltte lekenmeler, cilt kýrýþýklýklarý, ciltte yaþlanma gibi geç dönem bulgulara yol açan düþük enerjili ýþýnlardýr. Güneþ, gözün merceði olan lens kýsmýnda yangý cevabý oluþturarak katarakta sebep olabilmektedir ve ayrýca baðýþýklýk sisteminin gücünün azalmasýna da sebep olabilmektedir. u sebeplerle güneþin zararlý etkilerinden korunmak için tedbirler almalýyýz diye konuþtu. Dr. Mustafa Çiftçi GÖGD DUUMI, O SIVI ÜKM D. Mustafa Çiftçi, güneþten korunmak için alýnacak önlemleri þöyle sýraladý: lk olarak alýnmasý gereken önlem fiziksel olarak güneþten uzak durmaktýr. Saat 11:00 ile saat 16:00 arasýnda herkes gölgede olmalýdýr. Kumsal, beton ve deniz gibi yüzeyler ýþýðý yansýttýklarý için gölgede bulunulsa bile ýþýnlarýn halen cildimize ulaþabileceði unutulmamalýdýr. Üç yaþ altýndaki çocuklar sürekli gölgede kalmalý, sadece sabah veya akþam, güneþ ýþýnlarý dünyamýza eðik olarak ulaþtýðý dönemlerde güneþe çýkarýlmalýdýrlar. ltý ayýn altýndaki bebekler için mutlaka kollarý ve bacaklarý örten kýyafetler seçilmeli, koyu gölgeden dýþarý çýkarýlmamalýdýr. Ö- zellikle çocuklar için geniþ kenarlý þapka kullanýlmalýdýr. Cilt saðlýðý ve vücudun elektrolit dengesi için her yaþta bol bol sývý tüketilmesi gerektiðini dile getiren Çiftçi, göz saðlýðý açýsýndan dan UV filtreli güneþ gözlüðü kullanýlmasý gerektiðini açýkladý. Özellikle güneþ gözlüðü kullanýlmýyorsa çocuklarýn gölgede kalmalarýna daha da dikkat e- dilmesi gerektiðine dikkat çeken Çiftçi, Cilt rengi koyulaþtýkça cildin güneþe direnci arttýðý için özellikle tatillerde ilk günlerde daha dikkatli olunmalýdýr. Vücudumuzun D vitamini sentezleyebilmesi için haftada 3 gün dakika güneþlenmek yeterlidir ve çocuklar için sabah veya akþam saatleri tercih edilmelidir diye konuþtu ÖZÜ : 23 emmuz tarihli gazetemizdeki ile Saðlýk sayfamýzda Dr. evin ykol'un fotoðrafý yerine teknik bir hatadan dolayý farklý bir fotoðraf yayýnlanmýþtýr. Özür dileriz.

14 UMC 24 MMUZ 2011 PZ 13 ÇG UMC frika'da bir devlet eni bir alkan ülkesi kciðer iltihabý Kýrgýz destaný Çok nimet veren lk mutasavvýflardan (âyezid-i...) çinde Karda kayma antan'ýn sembolü Soylu Parola Hâne Simetrik olmayan ptal, bön, þaþkýn Dükkan kapaðý ir ilimiz çýða çýkmamýþ, gizli Hikmetli sanatkâr (llah) Cömertlik ir tahýl ölçüsü üyük Silmek emri izmut'un sembolü 'deki gýda Geniþlik ir çay piþirici yak ir çalgý Hollanda sembolü mek veren atbikî Sicim rapça'da ben 'daki meyve üzü gizleyen kýlýf Gayretler, çabalar Mümkün olmayan Kalsiyum (sembolü) Kuzu sesi Su, âb Seryum'un sembolü nne ve baba itki ir kürk hayvaný ir cennet þerbeti ir nota ngel ir baklagil Familya Dýþarý çýkarma ayram vrupa irliði'nin kýsasý Sporda hýzla koþmak Gelinler Dinî muhtevalý müzik Hafif tekne utubetli erkelyum (sembolü) Çok acele Söyleme akým'ýn kýsaltmasý Karþýlýk, bedel Saðlam inanma ürk irasý'nýn kýsaltmasý Muðla'nýn bir ilçesi üceltme Hangi þey? Kayseri'de bir ilçe lave Müzik listesi Samaryum'un sembolü ir hitab nidasý abbimiz, Hâlýkýmýz üy, muy elli maksatlý sivil kuruluþ üyük Sahiplik belirten ön ek KM HZS an da ki ka re ler de bazý köpek isimleri giz li dir. un la rý yan - dan, üst ten, çap raz ve ya ter - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. KM: KÖPK, ÇK, KU, ZÐ, K, ZI, OZKU, DMÇI, DGO, KG, KÞ, DOM, DU, SP, OZO, SCHUZ,, S, PU, ZOO, OKS, UDOG, PSCH, KÞ. D Ð Þ MOZK UMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþtirebilir misiniz? Ð K lk kelimeden baþlayýp her basamakta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve en son kelimeye ulaþýn. K H D I K K Ö P K S Z O C U D C K O M H G K K M G K O D O U Ç Ç U O K U O K D Z Z D S O O O H Þ K S Z C Þ O I S D Z U O U U Z Ð P P K G O D U S P F U K M H I Z F KUU UMC S andaki harf kutularýný üstteki boþ karelere doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz. pucu olarak kutulardan birini biz yerleþtirdik. V V H I Z F K H O G U K M 9 FK andaki iki resim arasýnda dokuz tane fank vardýr. bulabilir misiniz? S K O I I K V K Ü F C V F M S K D M O O O D Z M K D U S K H D M GZ SM: oktalý yerleri boyayarak gizli resmi ortaya çýkarýr mýsýnýz? M M M I Z Þ H D F S Ü S M M S P C Çalýþkan arý çiçeðe ulaþmak istiyor. ardým eder misiniz? F H KM HZS 3 Harfli: Þ, MO, C, O, V, CM, HU, I, Ç. 4 Harfli: M, KOC, SF, SOM, IÇ, F, UZU, C, KÇ, IK, FOÇ, HFS, MM, D, ÞV, KH, ÖÇÜ, G, DI, F. 5 Harfli: ÜMM, FH, SI, S, SM, M, H, HDS, ÜSM, ÖK, SU, ÞII, MUS, ÇOK, SMK, M, O, FÞK, FSK, SH, MM, GZU, DK, IÞIM. ÞK: Üstteki þekillerden hangisi en çok bölmelidir? CVP: ÇG: Soldan Saða: 1- i- Mi 2- Kosova- Ma 3- Zatülcenb 4- Manas- rik 5- Minam- Ca 6- istami- d- k 7- Fihi- Semaver 8- Kayak- beveyn 9- Kepenk- Depar 10- sil- ile 11- m- Kebir- rad 12- v- Semahat- 13- simetrik- Ula 14- Salak- s- vaz lahi 16- mektar 17- Pratik 18- mkansýz 19- ne- emli. ukarýdan þaðýya: 1- a 2- Mozambiz- Sivas 3- Sanii Hakim- Sa 4- Potansiyel- Sil 5- Vüsat- ap- Keman- p 6- al- Maske- mekler 7- Ce- Me- ebat- Main 8- Mercimek- hrac etme 9- Mania- - rais- Kik 10- k- vedi- k- tkan 11- Develi- la- e 12- epertuvar- Sm 13- a- llah- Kýl 14- kenred- zim- Zi. KUU UMC: Soldan: FUK, M. ukarýdan: FUS, M. DÐÞ: Ð, M, M, MK, DMK, DK, K.

15 14 24 MMUZ 2011 PZ SPO H aburcu olan rsan Gülüm 6 ay tedavi görecek ÞKÞ'I vusturya'da gerçekleþtirdiði hazýrlýk kampý esnasýnda sakatlanan ve ardýndan a- meliyat olan futbolcu rsan dem Gülüm, tedavi gördüðün hastaneden taburcu oldu. Sol dizinden sakatlanmasý sonrasý cýbadem Fulya Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer aþer tarafýndan ön çapraz bað rekonstrüksiyonu revize ameliyatý yapýlan rsan'ýn Dün hastaneden ayrýldýðý bildirildi. Kulüp doktoru Devrim Urgun, yakýn zamanda baþlayacak olan fizik tedavi programýnýn 6 ay devam edeceðini belirterek, ''rsan dem Gülüm, her þey yolunda gittiði takdirde bu sürecin ardýndan sahalara dönebilecek'' þeklinde konuþtu. anju Çolak polislerin maçýnda hakem oldu Fenerbahçe Kulübü üksek Divan toplantýsýnda yapýlan konuþmalarda yöneticiler ihat Özdemir, bdullah Kiðýlý ve Mithat enigün gözyaþlarýný tutamadý. FOOÐF:. F.HÇ'D GÖZ ÞI KUÜÜ ÜKSK DV OPISID DUGUU ÞDI. KUÜP ÞK VK H ÖZDM KOUÞMSII SOUD GÖZÞI G OMDI. ÖZDM' K KIÞ ZI Ü D ÐDIKI GÖÜDÜ. ÖZDM, ZZ IDIIM'I K DF U OPI KIMDIÐII SÖD. F.ahçe laik düzende, laik anlayýþla spor yapýyor FHÇ Kulübü üksek Divan Kurulu aþkaný üksel Günay, ''Hiçbir tarikat, slam örgütü zemininde bir yapýlanma bu kulübün içinde yapamaz'' dedi. Günay, günlerdir internet sitelerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çok þey yakýþtýrýlmaya çalýþýldýðýný iddia ederek, ürkiye Cumhuriyeti nayasasý'na baðlý, tatürk devrimlerine sadýk, koruyan ve o düzende kalmaya kararlý 23 milyon kiþilik bir topluluk olduklarýný söyledi. Günay, ''Planlanan iddialar ve tehditlere maruz kalacak kadar sahipsiz deðiliz. Kulüp olarak laik düzende, laik anlayýþla, yalnýz spor yapýyoruz. ize kulübümüze, sponsor olan ulusal kuruluþlara ve sahiplerine yapýlan yakýþtýrmalara da karþý olduðumuzu bildirmek benim üksek Divan Kurulu aþkaný olarak sizler adýna görevimdir'' diy konuþtu. FHÇ Kulübü aþkan Vekili ihat Özdemir, þike soruþturmasý kapsamýnda gelinen noktada, yapýlan haksýzlýklarýn, haklý baþarýlarýna gölge düþürdüðünü söyledi. Fenerbahçe Kulübü üksek Divan Kurulu oplantýsý'nda yönetim kurulu adýna söz alan ihat Özdemir, ''aþkanýmýz Sayýn ziz ýldýrým ve yönetim kurulu üyelerimiz adýna sizleri saygýyla selamlýyorum'' diye baþladýðý konuþmasýna þöyle devam etti: ''ugün aslýnda sizlerin huzuruna futboldaki ve amatör þubelerimizdeki þampiyonluklarýmýzý konuþmak, kulübümüzün bu baþarýlardaki alýn terini, ürk sporunun ileri gitmesi yönündeki çabalarýmýzý, yetiþtirdiðimiz þampiyonlarý anlatmak için çýkacaktýk. ncak hepimizin yakýndan takip ettiði gibi baþkanýmýz ziz ýldýrým, asbaþkanlarýmýz Þekip Mosturoðlu, lhan kþioðlu, mali iþler müdürümüz amer elkovan ve altyapý koordinatörümüz Cemil uran'ýn hiç hak etmedikleri suçlamalarla göz altýna alýnmalarý hepimizi derinden yaralamýþ ve geldiðimiz noktada yapýlan bu haksýzlýklar haklý baþarýlarýmýza gölge düþürmüþtür. Ümidimiz, baþkanýmýz ve diðer arkadaþlarýmýzýn bu hukuki süreçten en kýsa sürede, aklanarak çýkmalarý ve burada bizimle olmalarýdýr.'' GI SÜC SGIMIZ SOSUZ ihat Özdemir, yargý sürecine olan saygýlarýnýn sonsuz olduðunu ifade ederek, ''u yaklaþýmýmýz ortadadýr. u nedenle, buradan yargý sürecine dair herhangi bir açýklama yapmayý uygun bulmuyoruz, kaldý ki avukatlarýmýz zaten süreci yakinen, an be an takip etmektedirler'' dedi. Özdemir, ziz ýldýrým'ýn 13 yýllýk baþkanlýk döneminde ilk kez bir üksek Divan Kurulu oplantýsý'nda bulunamadýðýný belirterek, ziz ýldýrým'ýn ''ir Farkla'' baþlýðýyla yazdýðý mektuptan alýntýlar yaptý. Fenerbahçe Kulübü'nün, 9 branþta, 2000'e yakýn lisanslý sporcusu, 700 civarýnda personeli i- le ürk sporunun lokomotifi olduðunu bildiren Özdemir, þu ifadeleri kullandý: ''iz bunun bir parçasý olmaktan gurur duyduk ve daima da gurur duyacaðýz. iz Fenerbahçe olarak, sezonuna, bir tek sezona 389 altýn, 221 gümüþ, 194 bronz madalya sýðdýrdýk. iz Fenerbahçe olarak, bir sezona, 34 ürkiye þampiyonluðu, 9 ürkiye ikinciliði, 6 ürkiye üçüncülüðü, 1 Dünya þampiyonluðu, 1 alkan þampiyonluðu, 5 vrupa þampiyonluðu, 6 vrupa üçüncülüðü, 3 vrupa ikinciliði, 3 stanbul þampiyonluðu, 2 stanbul i- kinciliði sýðdýrdýk. u olaðanüstü zaferler, alýn teriyle, emekle, sabýrla, sistemle kazanýldý. Hepsi, dünyanýn her bir yanýndaki her bir Fenerbahçelinin emeðidir, haklý gururudur.'' H ÖZDM' GÖZ ÞI Konuþmasýnýn sonuna doðru duygulanan ihat Özdemir, ''Son söz olarak, tarihe buradan not düþmek istiyorum. Sevgili Fenerbahçe taraftarlarý, sevgili üyelerimiz, gönlünüz rahat olsun. Her þey gelir, her þey geçer, Fenerbahçe sonsuza dek kalýr'' dedikten sonra gözyaþlarýna engelolamadý. u sýrada, üksek Divan Kurulu üyeleri ayaða kalkarak ihat Özdemir'i uzun süre alkýþlarken, bazý üyelerin de aðladýklarý gözlendi.özdemir, teþekkür ettikten sonra dýþarý çýktý ve hava aldýktan sonra salona yeniden döndü. OGÜ IPMK: 1 MO Ü KDDM ski futbolcu ve üksek Divan Kurulu Üyesi Ogün ltýparmak, göz yaþlarýný tutamadýðý konuþmasýnda, ziz ýldýrým'ýn 1 milyon üye vasiyetini yerine getirme çaðrýsýnda bulunduðu konuþmasýnda, ''O maddi gücü saðlamamýz için hep beraber el ele verelim. Var mý bir senede bu kadar kupa alan kulüp. Fenerbahçe çok büyüktür, hiçbir zaman yere düþmeyecektir'' dedi. ZZ IDIIM'I HK DKMS KF KU DD FHÇ Kulübü üksek Divan Kurulu Üyesi Dr. K. eoman Fanusçu, ziz ýldýrým'ýn heykelinin dikilmesi önerisinde bulundu. Divan aþkanlýðý'nýn yaptýðý oylamayla kabul edilen öneri, yönetim kuruluna iletilecek. Divan kurulu üyesi Fanusçu, Divan aþkanlýðý'na verdiði dilekçede, en kýsa sürede uzmanlarýn da uygun bulacaðý bir yerde, kulüp baþkaný ýldýrým'ýn heykelinin dikilmesi ve camiaya yazdýðý mektubun da heykelin içeriðinde yer almasý önerisini yaptý. ski yöneticilerden Iþýk yigüngör de 104 yýllýk bir çýnar olan Fenerbahçe Kulübü'nü 20 gündür geliþen olaylarýn zorladýðýný, zorlanmamasý için birlik ve beraberlik i- çinde hareket etmek gerektiðini i- fade ederek, ''Kýrgýnlýklarýmýz varsa bu kýrgýnlýklarýn rafa kalkýp birlik ve beraberlik içinde bu yolu açmamýz lazým'' mesajýný verdi. SK Milli Futbolcu anju Çolak, ydýn'ýn Didim ilçesinde Polis kademisi Güvenlik irimleri Fakültesi öðrencilerinin futbol karþýlaþmasýnda hakemlik yaptý. Fakültenin ðitim Öðretim ýlý Uygulamalý ve Merkezi irimler ðitim Kampý kapsamýnda düzenlenen futbol turnuvasý, final karþýlaþmasýyla son buldu. anju Çolak'ýn hakemliðini yaptýðý Didim Polis Moral ðitim Merkezi futbol sahasýndaki finali, 4-4 biten normal sürenin ardýndan penaltý atýþlarý sonrasýnda 3. grubu 6-4 yenen 5. grup takýmý kazandý. Müsabakayý Didim Kaymakamý li Katýrcý, Polis kademisi aþkan ardýmcýsý ve Polis kademisi Kamp aþkaný li Günebatmaz, Didim lçe mniyet Müdürü Uður Çaylak ile fakülte öðrencileri izledi. Çolak, final maçýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, ilk defa bir futbol karþýlaþmasýnda hakem olarak görev aldýðýný belirtti. Dünya Þampiyonu Þahin sakatlýktan kurtuldu VUP dünya ve olimpiyat þampiyonu milli güreþçi amazan Þahin, tüm sýkýntýlarý geride býraktýðýný belirterek, dünya þampiyonasý için formda olduðunu söyledi. nkara'daki üyük nadolu Otel'de kamp yapan Serbest Güreþ Milli akýmý ile birlikte, ylül tarihleri arasýnda stanbul'da düzenlenecek dünya þampiyonasý hazýrlýklarýný sürdüren amazan Þahin, midesindeki rahatsýzlýk ve omuzundaki sakatlýðýn tamamen geçtiðini belirtti. Milli güreþçi ''kinci kez dünya þampiyonu'' olmayý hedeflediðine iþaret ederek, sakatlýk sorununu atlattýðýný ve önünde hiçbir sýkýntýnýn kalmadýðýný dile getirdi. F.ahçe Sakaryaspor'la bugün karþýlaþacak FHÇ, sezon öncesi hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda ank sya 1. ig ekiplerinden Sakaryaspor ile bugün karþý karþýya gelecek. Sakarya tatürk Stadý'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de baþlayacak. Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarýn daha kolay ulaþabilmesi adýna Sakaryaspor maçý biletlerinin stanbul'da da satýþa sunulduðunu duyurdu. araftarlarýn, bilet için numaralý telefondan bilgi alabilecekleri aktarýldý. ntalyaspor'a yeni stat ne zaman yapýlacak SPO eski baþkanlarýndan tilla kmen, ntalyaspor taraftarý ve camiasýnýn yeni bir stadý hak ettiðini söyledi. kmen düzenlediði basýn toplantýsýnda, kýrmýzý-beyazlý takýmýn maçlarýný oynadýðý Mardan Stadý'nýn þehir merkezine çok uzak olduðunu bu nedenle de ntalyaspor'un taraftar desteðinden mahrum kaldýðýný belirtti. kmen, merkezi ve yerel yönetimlerin artýk somut adýmlar atmasý gerektiðini bildirdi.

16 SPO 24 MMUZ 2011 PZ 15 KGÜ: ÇIIÞ Ö MUHÞM OCK OUI MSKOU HMS: rabzon'da bugün baþlayacak olan 11. vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn maskotu hamsi. Hamsinin, sadece balýk deðil, Karadeniz'in, özellikle de rabzon insanýnýn hayatýyla özdeþleþmiþ bir simge olduðu, bu nedenle açýlan yarýþmayla hamsinin oyunlarýn maskotu olarak belirlendiði belirtiliyor. GÇK ve Spor Genel Müdürü unus kgül, vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý için yarýn muhteþem bir açýlýþ töreni hazýrladýklarýný belirterek, ''Dua ediyoruz ki açýlýþ sýrasýnda yaðmur yaðmasýn, güzel bir hava olsun'' dedi. Gençlik ve Spor l Müdürlüðü Kamp ðitim Merkezi'nde düzenlenen basýný bilgilendirme toplantýsýnda konuþan unus kgül, büyük günün gelip çattýðýný belirterek, ''ki gündür misafirlerimiz olimpiyat köyüne giriþ yapýyorlar. Kafilelerin yüzde 90'ý rabzon'a geldi. Þu anda oyunlar köyünde memnuniyet süper. emekler olsun, yatacak, kalacak yerler, sosyal alanlarýmýz olsun diðer hizmetlerimizde herhangi bir sýkýntýmýz yok'' diye konuþtu- ugünkü büyük açýlýþý beklediklerini ifade eden kgül, þöyle devametti: ''Önceki gece ciddi bir yaðmur yaðdý rabzon'da. Meteoroloji yarýn da yaðmurlu olduðu bilgisini veriyor. Dua ediyoruz ki açýlýþ sýrasýnda güzel bir hava olsun. Gerçekten muhteþem bir a- çýlýþ töreni hazýrladýk. ugüne kadar sportif anlamda çok büyük açýlýþlar yaptýk ama bugüne kadar hazýrladýklarýmýzýn en iyisini yapacaðýmýz konusunda iddialýyýz. aðmur yaðmaz, sýkýntý yaþanmazsa muhteþem bir gece, açýlýþ töreni yaþatacaðýz.'' kgül, madalya konusunda da iddialý olduklarýný belirterek, ''ütün spor branþlarýnda sporcular olacak. urada dünyanýn en baþarýlý ülkeleriyle yarýþacaðýz. ngiltere, usya, Fransa gibi ülkeler en güçlü ülkeler. iz bunlar arasýnda madalya mücadelesi vereceðiz. Güçlü ülkeler var diye teslim olmayacaðýz. Hazýrlýklarýmýzý buna göre yaptýk. ddia ediyorum çok ciddi de madalya alacaðýz. Madalya bakýmýndan da yüzümüzün akýyla çýkacaðýz'' diye konuþtu. 11. vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý rabzon'da baþlýyor ZO'U ev sahipliðinde düzenlenecek 11. vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý (OF) bu akþam baþlayacak. Hüseyin vni ker Stadý'nda nadolu teþi Dans Grubu'nun yer alacaðý açýlýþ töreniyle baþlayacak olan OF, 29 emmuz Cuma günü sona erecek yýlýnda Karadeniz Oyunlarý'nýn gerçekleþtiði rabzon'da, 4 yýl sonra vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý ile bir büyük organizasyona daha imza atýlmýþ olacak. Uluslararasý Olimpiyat Komiteleri aþkaný Jacgues ogge tarafýndan vrupalý genç sporcularýn dostluk, kardeþlik, fair-play, hoþgörü ve barýþ ruhuyla bir araya gelmeleri amacýyla gerçekleþtirilen vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nda, 49 ülkeden yaklaþýk 2 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek. Her geçen yýl giderek ö- nem kazanan ve ilgi duyulan sportif bir organizasyon olan oyunlara vrupa ülkelerinin yaþ grubundaki sporcular katýlýyor. K 1991'D ÇK' PIDI lk olarak 1991 yýlýnda elçika'nýn baþkenti rüksel'de düzenlenen OF, 1993 yýlýnda Valkenswaard (Hollanda), 1995 yýlýnda ath (ngiltere), 1997 yýlýnda izbon (Portekiz), 1999 yýlýnda sbjerg (Danimarka), 2001 yýlýnda Murcia (spanya), 2003 yýlýnda Paris (Fransa), 2005 yýlýnda ignano Sabbiadoro (talya), 2007 yýlýnda elgrad (Sýrbistan), 2009 yýlýnda da ampere (Finlandiya) olmak üzere bugüne dek 10 ülkede gerçekleþtirildi. rabzon'un ev sahipliðinde düzenlenecek oyunlar bugün açýlýþ töreniyle baþlayarak 29 emmuz Cuma günü sona erecek. 49 ülkeden 2 bin 500'e yakýn sporcunun katýlacaðý oyunlarda 140 sporcuyla en fazla sporcuya sahip ülke ürkiye olacak. FZ SPOCU ÜK'D Oyunlara, rnavutluk, ndorra, rmenistan, vusturya, zerbaycan, eyaz usya, elçika, osna Hersek, ulgaristan, Hýrvatistan, Kýbrýs um Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, stonya, Makedonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, lmanya, ngiltere, unanistan, Macaristan, zlanda, rlanda Cumhuriyeti, srail, talya, etonya, ihteþtayn, itvanya, üksemburg, Malta, Moldova, Monaco, Karadað, Hollanda, orveç, Polonya, Portekiz, omanya, usya, San Marino, Sýrbistan, Slovakya, Slovenya, spanya, sveç, sviçre ve Ukrayna olmak üzere 49 ülkeden sporcu katýlacak. asketbol, hentbol, voleybol, atletizm, bisiklet, judo, tenis, yüzme ve jimnastik olmak üzere 9 branþta gerçekleþtirilecek oyunlarda en fazla sporcuyla mücadele eden ülke olma özeliðini de ev sahibi ürkiye taþýyacak. O- yunlara 72'si erkek, 68'i kýz olmak üzere 140 sporcuyla tüm branþlarda katýlarak en fazla sporcu sayýsýna sahip olan ürkiye'nin ardýndan toplam 114 sporcu ile usya ikinci, 100 sporcuyla Sýrbistan ise üçüncü sýrada yer alýyor. 11 SPO SSD PICK emmuz tarihlerinde 9 branþta gerçekleþtirilecek oyunlarda 11 spor tesisinden yararlanýlacak. Oyunlar için 7 bin 500 kiþilik Hayri Gür Spor Salonu (erkekler basketbol), ürkiye'nin açýlýr kapanýr ilk yüzme havuzu, ürkiye'nin ilk jimnastik salonu, 4 bin 500 kiþilik seyirci kapasiteli ana kort ile birlikte toplam 16 kortluk tenis kompleksi, 7 bin 200 kiþilik atletizm sahasý tribünleri ve rsin Spor Salonu (kýzlar voleybol) olmak üzere 6 spor tesisinin yaný sýra Olimpiyat Köyü ve Medya Merkezi yapýldý. u tesislerin yaný sýra Karadeniz Oyunlarý'nda yapýlan 1000 kiþi kapasiteli Of Spor Salonu'nda judo müsabakalarý, 500 kiþilik kapasiteli raklý Spor Salonu'nda erkekler voleybol müsabakalarý, 1000 kiþilik Vakfýkebir Spor Salonu'nda erkekler hentbol karþýlaþmalarý, 500 seyircili Çarþýbaþý Spor Salonu'nda da kýzlar hentbol müsabakalarý yapýlacak. yrýca 1200 seyirci kapasiteli 19 Mayýs Spor Salonu'nda da kýzlar basketbol maçlarý oynanacak. raems rabzonspor idmanýný izledi ZOSPO' D ve sezonlarýnda görev yapan elçikalý teknik direktörü Urbain raems, bordomavili takýmýn antrenmanýný izledi. rabzon'da yarýn baþlayacak vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþ törenine katýlmak üzere kente gelen raems, o dönemde yardýmcýlýðýný yapan teknik direktör Þenol Güneþ ve futbolcu olan yardýmcý antrenör Ünal Karaman ile sohbet ederek hasret giderdi. raems ayrýca rabzonspor'a tavsiye ederek transfer ettirdiði rezilyalý oyuncu Henrique ile de görüþtü. Süleyman Seba hastanede ÜKSK tansiyon þikayetiyle önceki akþam hastaneye kaldýrýlan eþiktaþ Kulübü Onursal aþkaný Süleyman Seba'nýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Þiþli Florence ightingale Hastanesi'nde müþahede altýnda tutulan Süleyman Seba'nýn yüksek tansiyona baðlý bir rahatsýzlýk yaþadýðý ancak hayati tehlike oluþturacak ya da ameliyat gerektirecek bir durumunun bulunmadýðý vurgulandý. Hafta sonunu hastanede geçirecek olan Süleyman Seba'nýn pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandýðý bildirildi.

17 I S I G Huzuru bozmayýn ozmayýn huzûru menfaat için; Size fayda vermez bu düþmanlýk, kin! in yýldýr kardeþiz, ayrýlýk yoktu; Þimdi bu kargaþa, husûmet niçin? SFDD ÐMU ÜMVÂ OUUZ: ÞU SK KIÂI ÇD ÜKSK GÜ SDÂ SÂMI SDÂSI OCKI 24 MMUZ 2011 PZ H ürkiye, Makedonya, lmanya'dan gelen hafýzlarýn oluþturduðu grubun bir sonraki duraðý ise Sýrbistan olacak. FOOÐF: CH Macaristan da Kur ân Günleri MCS D K DF, HFIZI KIIMI KU Â GÜ DÜZD. M C S I baþ þeh ri u da peþ te de 11. böl ge be le di ye si ne a it Zsom bol yai ut ca I Kon fe rans mer ke zin de ya pý lan fa a li - yet te ür ki ye, Ma ke don ya ve l man - ya dan ge len ha fýz lar Kur ân zi ya fe ti sun du. Kur ân Gün le ri ne fark lý mil let ve dev let - ler den a ka de mis yen ler, i þa dam la rý ve en te - lek tü el ler ka týl dý. Fa tih Ca mii a þi ma mý Os man Þa hin, Di ya net þ le ri aþ kan lý ðý Din þ le ri ük sek Ku ru lu Ü ye si Da vut Ka - ya, Ma ke don ya dan Ha fýz b dul lah Þa ki ri, l man ya Ham burg dan ha fýz Os man Çe li - ker, ha fýz Hü se yin ýl dýz ve ha fýz u nus m re De mir ci, Ma ca ris tan da u nu tul maz bir gün ya þat tý. 16 gün dür al kan lar ve or - ta v ru pa da Kur ân zi ya fe ti su nan grup, Ma ca ris tan a o man ya dan gel di. Kur ân bül bül le ri nin en kü çü ðü 11 ya þýn da ki ha fýz u nus m re De mir ci, hem Müs lü man la ra hem de Ma car la ra fark lý duy gu la rý bir a ra - da ya þa ma im kâ ný sun du. Üç sa at sü ren Kur ân-ý Ke rim zi ya fe ti, Ma ca ris tan da bir ilk ol du. Her ha fý zýn o ku du ðu Kur ân a yet - le rin den son ra, Ma car lar ta ra fýn dan Ma - car ca me a li de ya pýl dý. Fa a li yet 3 gün sür - dü. Sa lâ vat, tek bir, tes bi hat, ke li me-i tev - hid ve i lâ hi le rin de o kun du ðu ge ce ye ka tý - lan lar bu prog ra mýn her yýl ya pýl ma sý ný is - te di. Me ra si min ar dýn dan, Ma ca ris tan da ki ürk i þ a dam la rý ge len he ye te ak þam ye - me ði ver di. e mek te ge le cek se ne ya pý la - cak prog ra mýn tak vi mi ko nu þul du. Ma ca - ris tan da Kur ân zi ya fe ti su nan grup, da ha son ra Sýr bis tan a geç ti. u da peþ te / ci han Müf tü den hu ra fe u ya rý sý G Z P ra ban il çe si ne bað lý Zi ya ret Kö yün de ki Hz. Sa d bin bu Vak kas ür be si nin ya nýn da ki bir pe lit a ða cý na, zi ya ret çi ler ta ra fýn dan di lek tu tup ça put ve bez par ça sý bað lan - ma sý il çe müf tü lü ðü nü ha re ke te ge çir di. ra ban Müf tü sü h met Se vinç, va tan daþ la rý u ya ra - rak, s lâm di nin de böy le bir þey yok. öy le ya pan lar gü nah iþ li yor de di. a týl i nanç la rýn din - de ke sin lik le ye ri ol ma dý ðý ný an la tan Se vinç, un lar, gün lük ha yat ta di nin bir par ça sýy mýþ gi - bi gös te ri len ve ger çek te din dý þý o lan, hat ta di nin ö zü ne ters dü þen ki mi i nanç ve dav ra nýþ bi - çim le ri. ir a ða ca di lek tu tup ça put bað la mak ve na zar deð me sin dü þün ce siy le na zar bon - cu ðu tak mak gi bi hu ra fe ler. Din ler ta ri hi in ce len di ði za man gö rü le cek tir ki her de vir de bid at, hu ra fe ve ba týl i nanç lar, top lum la rýn or tak prob le mi ol muþ, da i ma gün dem de ki ye ri ni ve ö ne - mi ni ko ru muþ tur. u, dün ol du ðu gi bi bu gün de böy le dir. s lâm di niy le bað daþ ma yan, ak la ve man tý ða uy ma yan, far ký na var ma dan in san la rý yü ce di nin ö zün den u zak laþ tý ran bid at ve hu - ra fe le ri ba zý fark lý lýk lar la he men her ke sim de ve coð raf ya da gör mek müm kün dür. sýl sýz i - nanç ve uy gu la ma la ra kar þý mü ca de le et mek, yü ce di ni mi zi bu saç ma i nanç lar dan a rýn dýr ma - ya ça lýþ mak her ol gun mü' mi nin va zi fe si ol ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. Gaziantep / cihan ürkiye'nin güneþ arabasý basýna tanýtýldý. Sa gu ar 2 gö rü cü ye çýk tý S K Ü ni ver si te si le ri ek no lo ji ler Uy gu la ma op lu lu ðu (S M), 40 li sans öð ren ci si nin üs tün ça - ba la rý nýn ü rü nü o lan S GU 2 yi Ha liç Kon gre Mer - ke zi nde dü zen le nen bir ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na ta nýt tý. S M ta ra fýn dan ge liþ ti ri len ve 2009 da dün - ya nýn en i yi 10 gü neþ a ra ba sý a ra sý na gi ren S GU ýn ye ni mo de li, vus tral ya da dü zen le ne cek World So lar Chal len ge 2011 de ya rý þa cak. ki yýl da bir dü zen le nen ve bü yük bir kýs mý vus tral ya çöl le rin de ge çen 3 bin 021 km lik World So lar Chal len ge ya rýþ la rýn da ür ki ye yi tem sil e den S GU ýn bir ön ce ki mo de li, ilk kez ka - týl dý ðý 2009 yý lýn da ger çek le þen ya rýþ lar da ken di ka te go - ri sin de ül ke sin den bin ler ce ki lo met re u zak lýk ta dün ya 9. lu ðu nu el de et miþ ti. u yýl ki ya rýþ lar da i se ür ki ye yi S M ta ra fýn dan ö zel lik le ri ve ve rim li li ði da ha da ge liþ ti ri len S GU 2 mo de li tem sil e de cek. Mo to ro la So lu ti ons ýn ya ný sý ra on tech, uh ner ji ve rans ti - me gi bi ül ke mi zin ve dün ya nýn ön de ge len ku rum la rý - nýn da des tek ver di ði pro je nin ta ný tým top lan tý sýn da Sa - kar ya Ü ni ver si te si ek tör ar dým cý sý Prof. Dr. Fa tih Üs tel, Mü hen dis lik Fa kül te si De ka ný, Prof. Dr. tem Kök lü ka ya, i ki dö nem dir pro je nin pla tin spon so ru o lan Mo to ro la So lu ti on ýn Ül ke aþ ka ný o ra Gür çay ve di - ðer pro je spon sor la rý da ha zýr bu lun du. World So lar Chal len ge 2011 ya rýþ ma sý, kim ta rih le ri a ra sýn - da ger çek le þe cek. stanbul / Kübra ur Duran HH ye tim le ri gül dür dü S Hak ve Hür ri yet le ri n sa nî ar dým Vak fý (HH) ü ye le ri nin gi ri þim le ri i le ye tim ço cuk lar ha yat la - rý nýn en gü zel gün le rin den bi ri ni ya þa dý. HH ü ye le ri ye tim ço cuk la rý ev le rin den a la rak s ken de run sa hi li ne ge tir di. u ra da ço cuk la rýn ka rýn la rý ný do yu ran ve on la - ra çe þit li he di ye ler a la rak mut lu ol ma la rý ný sað la yan HH ü ye le ri da ha son ra ye tim ço cuk lar la bir lik te tek ne tu ru ya pýp s ken de run de niz sa hi li ni gez di. HH s ken - de run em sil ci li ði yö ne tim ku ru lu ü ye si Or han De - mir, HH o la rak ye tim ço cuk la rý mý za her za man des tek ol mak i çin ça ba sarf e di yo ruz. Hiç kim se nin ye tim ol ma sý ný is te me yiz an cak ye tim o lan ço cuk la rý - mý za da s ken de run hal ký o la rak des tek ol mak lâ zým. u ne den le hal ký mý zýn da des tek le ri ni bek li yo ruz di - ye ko nuþ tu. De mir yak la þan a ma zan a yý do la yý sýy la mad dî du ru mu ye rin de ol ma yan va tan daþ la ra yar dým et mek ve a ma zan ku man ya sý da ðýt mak i çin de ça lýþ - ma i çe ri sin de ol duk la rý ný be lirt ti. Hatay / cihan

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı