Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i"

Transkript

1 Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR* Özet Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performans n etkileyen önemli faktörlerden birisi kavram yan lg lar d r. Bu çal flma, biyoloji e itimindeki; (i) kavram yan lg s teriminin tan m ve efl anlaml lar hakk nda bilgi vermek, (ii) kavram yan lg lar n n nas l oluflabildi ini ortaya koymak, (iii) kavram yan lg lar ile ilgili olarak biyoloji alan nda yap lan baz araflt rma bulgular n belirtmek ve (iv) kavram yan lg lar n n tespit edilmesinde ve giderilmesinde kullan labilecek baz kavramsal de iflim stratejilerini (örn., kelime iliflkilendirme, yap land r lm fl grid, dallanm fl a aç, kavram haritalar ve klinik görüflme, kavramsal de iflim metinleri, analoji, tahmin-gözlem ve aç klama) tan tmak amac ile yap lm flt r. Konunun biyoloji ve fen e itimi aç s ndan önemi tart fl lm fl, öneriler sunulmufltur. Anahtar Kelimeler Kavram Yan lg s, Kavramsal De iflim Stratejisi, Biyoloji. * Yard. Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi lkö retim Bölümü Ö retim Üyesi. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 3 (1) May s / May

2 Yard. Doç. Dr. Mehmet BAHAR Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi lkö retim Bölümü Gölköy-Bolu Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Bahar, M. (2002). A factor effecting students performance in biology: working memory capacity. E itim ve Bilim, 27, Bahar, M. (2002). A diagnostic study of biology students motivational styles. Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 22, Bilgin,. & Bahar, M. (2002). Ö retmen adaylar n n ö renme stilleri ve fen bilgisi dersine karfl tutumlar aras ndaki iliflki. Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 2, Bahar, M., Cihangir, S. & Gözün, Ö. (2000, Eylül). Okul öncesi ve ilkö retim ça ndaki ö rencilerin canl ve cans z nesneler ile ilgili alternatif düflünce kal plar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresinde sunulan bildiri, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Ankara. Bahar, M. & Ayd n, F. (2002, Eylül). Üniversite ö retmenlerini ve ö rencilerini s n f ortam ndamotive eden faktörler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresinde sunulan bildiri, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Ankara. Bahar, M. ( ). Concept mapping for essay planning. Bo aziçi University Journal of Education, 18, Bahar, M. (2001). Çoktan seçmeli testlere elefltirel bir yaklafl m ve bu tekni e alternatif yeni metotlar. Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri, 1, Bahar, M., Johnstone, A. H., & Hansell, M. H. (1999). Revisiting learning difficulties in biology. Journal of Biological Education, 33, Johnstone, A. H., Bahar, M., & Hansell, M. H. (2000). Structural communication grids, a valuable assessment tool for science teachers. Journal of Biological Education, 34, Bahar, M., & Hansell, M. H. (2000). The relationship between some psychological factors and their effect on the performance of grid questions and word association tests. Educational Psychology, 20, Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33,

3 Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performanslar n belirleyen çeflitli faktörler vard r. Bu faktörleri ö retmen (örn. alan bilgisindeki yeterlilik, ö retme tarz, tutum, sempati, dil becerisi gibi), ö renci (örn., yetenek, tutum, ihtiyaç, ö renme stilleri, çal flma haf zas kapasitesi, motivasyon stilleri gibi) ve di er etmenler ile ilgili faktörler (örn., sosyo-kültürel faktörler, fiziksel durum, ölçme de erlendirme metotlar gibi) fleklinde s n fland rabiliriz. Ö renmeyi etkileyen önemli faktörlerden birisi de kavram yan lg lar d r (misconceptions). Kavram yan lg s en genel anlam ile bilimsel olarak do ru olmayan ama ö rencilerin kendilerine has biçimde anlamlaflt rd klar kavramlard r. Ö renci kavram yan lg lar n, formal e itim öncesi ya da formal e itim döneminde edinebilir. Kavram yan lg lar hem yeni ö renilen bilginin tekrar yap land r lmas na ket vurdu u hem de kavramlar aras nda anlam bütünlü ünü bozdu u için bir elektrik devresinde k sa devreye yol açan iletken tellere benzer. Baflka bir ifade ile, anlaml ö renmeyi engelleyen bir faktör olarak karfl m za ç kar. Anlaml ö renme, yeni bilgilerin hâlihaz rda var olan bilgilerle entegrasyonunu gerektirir. Yani, yeni bilgilerin ön bilgilerle tekrar yap lanmas ve bireye özgü hâle getirilmesi gerekmektedir. Her yeni bilginin entegrasyonunda hem ön bilgi a nda hem de entegre olan bilgide bir de iflme meydana gelir. Bu ifllem ço u zaman baflar l d r ama baflar s z oldu u durumlarda anlamada hatalara ve ö renme güçlüklerine yol açar. Bu yaz da, kavram yan lg lar n n nas l oluflabilece ini belirtmek, kavram yan lg lar ile ilgili olarak biyoloji literatüründeki baz araflt rma bulgular n ortaya koymak ve kavram yan lg lar n n tespit edil-

4 30 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER mesinde ve giderilmesinde kullan labilecek baz teknikleri tan tmak amaçlanm flt r. Kavram Yan lg lar : Tan m ve Efl Anlaml Terimler Kavram yan lg lar ile ilgili teorik altyap ve araflt rma sonuçlar na geçmeden önce e itim literatüründe kavram yan lg lar ile ilgili hangi efl anlaml kelimelerin kullan ld na bakmak gerekir. Önemli bir kavram n anlam n n herkese göre de iflmemesi ve do ru anlafl labilmesi için terminoloji kullan m nda net ve anlafl l r olmak gerekir. Çünkü kötü veya uygunsuz kelime seçimi anlamay engelleyerek, anlat lmak istenen fikirlerden çok daha farkl düflüncelerin oluflmas na zemin haz rlayabilir. E itim ve fen bilimlerinde çal flan akademisyenlerin büyük bir kesimi, ayn fleyi anlatmay amaçlayan birbirinden farkl birçok kavram görünce bir kavram bütünlü ünün oluflmas na ihtiyaç duyarlar. Ayn iste in kavram yan lg lar alan nda dile getirilmesi gerekir; çünkü kavram yan lg s, fen bilimleri e itiminin göreceli olarak yeni ve h zla de iflen ve geliflen bir araflt rma alan d r ve birçok araflt rmac taraf ndan yeni terimler üretilmifltir. Kavram yan lg lar ile ilgili literatürde, afla yukar ayn anlamlarda kullan lan birçok terim bulunur: lkel inançlar (naive beliefs) (Caramazza, McCloskey & Green, 1981), hatal fikirler (erroneous ideas) (Fisher, 1985), ön kavramlar (preconceptions) (Hashweh, 1988), bilimin çoklu özel versiyonlar (multiple private versions of science) (McClelland, 1984), hatan n arkas ndaki kaynaklar (underlying sources of error) (Fisher & Lipson, 1986); gerçekli in kiflisel modelleri (personel models of reality) (Champagne, Gunstone & Klopfer, 1983), anl k ak l yürütme (spontaneous reasoning) (Viennot, 1979), srarl tuzaklar (persistent pitfalls) (Meyer, 1987), genel duyu kavramlar (common sense concepts) (Haloun & Hestenes, 1985), kendili inden oluflan fikirler (spontaneous knowledge) (Pines & West, 1986) alternatif çat lar (alternative frameworks) (Driver & Easley, 1978), çocuklar n bilimi (children science) (Gilbert, Watt & Osborne, 1982) terimleri örnek olarak verilebilir. Ancak literatürde daha çok, kavram yan lg s (misconception) terimi kullan lmaktad r. Fakat baz araflt rmac lar (örn., Abimbola, 1988; Wanderse, Mintzes & Novak, 1994) kavram yan lg s terimi yerine alternatif kavram (alternatif conception) teriminin kullan lmas konusunda srar etmektedir. Abimbola ya (1988) göre alternatif kavram terimi kullan lmal d r; çünkü (i) bu terim hem bir ö renen taraf ndan birçok farkl do al olguyu ve nesneyi alg lanabilir k lmak için oluflturulan deneyime dayal aç klamalar ifade eder, (ii) hem de bu fikirlere sahip

5 BAHAR / Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim Stratejileri 31 olan kifliye (alternatif kavram metne dayal olarak geçerli ve rasyonel oldu u ve hatta daha faydal yeni kavramlara yani bilimsel kavramlara yol açabilece i için) entelektüel sayg y mümkün k lar. Çünkü, ö rencinin belli bir fen bilimleri konusu hakk nda sahip oldu u bir kavramsal çerçeve veya bilgi yap s kendi-ifade etti i (self-reported) alternatif kavramlar bilindikten sonra (geçerli veya geçersiz olarak) anlafl labilir. Alternatif kavramlar teriminin anlam, ilgili bir terim olan alternatif çerçeveden daha spesifiktir ve ö rencinin gerçek biliflsel durumuna daha sonraki terimin ima etti inden bir transformasyon seviyesi daha yak nd r. Wandersee, Mintzes ve Novak (1994) bak fl aç - s ndan kavram yan lg s terimi, bir fleyin mu lak, eksik veya yanl fl anlafl lmas demektir. Ö rencilerin sahip oldu u bir kavram yan lg - s n n ö retilerek giderilmesi zordur ve güncel bilimsel bilgilerle farkl l k arz eder. Bu araflt rmac lar, alternatif kavram terimini tercih edenlerin büyük bir ço unlu unun, kavram yan lg s teriminin kullan m n n hem oluflturmac bilgi bak fl aç s yla çeliflti ini hem de hatal olan bu ba lamdaki fikirlerin, ö renene hiçbir biliflsel faydas olmayan, olumsuz bir de eri bulunan ve derhal yok edilmesi gerekti i ç kar m na yol açabilecek bir do as bulundu unu savunmaktad rlar. Gowin (1983) kavram yan lg s terimini daha da basitlefltirerek, hata (mistake) terimi ile de ifltirmeyi teklif etmifltir. Fakat Wandersee ve arkadafllar, (1994) bu teklife s cak bakmam fllard r; çünkü hata genellikle kötü bir yarg y ve anahtar bir kural veya prensibin hiçe say lmas n iflaret etti inden, kavram yan lg s ndan daha kuvvetli ve daha özel olumsuz yan anlamlara sahiptir. Sonuç olarak, kavram yan lg s teriminin, (i) bugün birçok araflt rmac taraf ndan hâlâ çok s kl kla kullan lmas, (ii) bu terimin hâlihaz rda s radan insanlar için bile bir mana ifade etmesi ve (iii) fen bilimleri e itiminde kolayl kla bir kavram n güncel bilimsel düflünceyle farkl l k arz etti i mesaj n kolayl kla iletebilmesi nedenlerinden dolay kullan lmaya devam edilmesi, kavram kargaflas n n önlenmesi aç s ndan önemli olabilir. Ortaya Ç kan Bilgi ddialar Piaget'in 1920'lerdeki çal flmalar ndan bafllayarak bugüne dek, ö rencilerin do al dünyaya bak fl aç lar ve alg lay fl yollar n anlamak ve fizik ve biyoloji bilimlerinde kavramsal de iflimi teflvik etmek için ö retmenlerin ne yapmalar gerekti i hakk nda büyük bir çaba sarf edilmifltir. Son y llarda, bu araflt rmalar n say s çok h zl artm flt r. Bu alan n en kapsaml önde gelen bibliyografyas ilk bas m nda 700,

6 32 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER ikincisinde 1400 ve son bas m nda yaklafl k 2000 referans listelemifltir (Wandersee et al., 1994). Bu k s mda, fen bilimleri e itimi literatüründe biyoloji ile ilgili olarak, son yirmi y l boyunca yay nlanm fl önemli baz çal flmalara vurgu yap lacak ve ö rencilerin sahip oldu u kavram yan lg lar ile ilgili araflt rmalardan ortaya ç kan en dikkate de er bilgi iddialar n n (knowledge claims) (Wandersee et al., 1994) bir k sm n n özeti sunulacakt r. Fakat bu iddialarda alternatif kavram terimi yerine daha önce belirtilen nedenlerden dolay kavram yan lg s terimi kullan lacakt r. Bu vesileyle, hem ilgisi bu alan n d fl nda olmakla birlikte geçici olarak fen bilimleri ile ilgilenen araflt rmac lar, hem de büyüyen bu bilgi da arc - na katk da bulunmak isteyen yeni araflt rmac lar için alana girifl imkân verilmifl olur. fiimdi bu bilgi iddialar n n tümüne birden bakal m ve bunlar tek tek ele alal m. ddia 1: Ö renciler Okulda (Formal) Verilen Bilim E itimine, Do al Nesneler ve Olaylarla lgili De iflik-farkl (Diverse) Bir Kavram Yan lg s Kümesiyle Gelirler. ddia 2: Ö rencilerin Formal Fen E itimine Beraberlerinde Getirdikleri Kavram Yan lg lar, Yafl, Yetenek, Cinsiyet ve Kültür S n rlar n Aflar. ddia 3: Kavram Yan lg lar De iflime Karfl Dayan kl ve Geleneksel Ö retim Stratejileriyle Yok Edilmeye Karfl Dirençlidir. ddia 4: Kavram Yan lg lar Genellikle Do al Olgularla lgili Daha Önceki Nesil Bilim Adamlar ve Felsefeciler Taraf ndan Önerilen Aç klamalara Paraleldir. ddia 5: Kavram Yan lg lar Do rudan Gözlemleme ve Alg lama, Akran Kültürü ve Dil, Ö retmenlerin Aç klamalar ve E itim Malzemelerini çeren Farkl Bir Grup Kiflisel Deneyimde Yatar. ddia 6: Ö retmenler Genellikle- Kendileri de Ö rencilerinin nand klar Kavram Yan lg lar na Aynen Sahiptirler. ddia 7: Ö renenlerin Önceki Bilgisi Formal E itimde Sunulan Bilgiyle, De iflik Arzu Edilmeyen Ö renme Sonuçlar Kümesiyle Sonuçlanarak, Etkileflir. ddia 8: Kavramsal De iflimi Kolaylaflt ran E itimsel Yaklafl mlar, Etkin S n f Arac Olabilir. ddia 1: Ö renciler Okulda (Formal) Verilen Bilim E itimine, Do al Nesneler ve Olaylarla lgili De iflik-farkl (Diverse) Bir Kavram Yan lg s Kümesiyle Gelirler. Bu iddia, kavram yan lg lar ile ilgili araflt rmalar n köfle tafl n oluflturur ve alandaki en yo un faaliyet alan n n oda olmay sürdürmektedir. Wandersee ve arkadafllar (1994), buradaki de iflik-farkl (diverse) kelimesinin sonsuz (infinite) anlam na gelmedi ini, bilâkis araflt rmac lar n ço unun verilen belli bir konu için ortak kavram yan lg s kümesinin çok küçük oldu una inand klar n belirtmifllerdir. Pfundt ve Duit (1991) taraf nda yap lan bibliyografya çal flmas nda özellikle ö rencilerin bilimsel kavramlar anlamalar n ele alan bin-

7 BAHAR / Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim Stratejileri 33 den fazla çal flma listelenmifltir. Bu say n n yaklafl k üçte ikisi (dünya ve uzay bilimlerini de içeren) fizik alan yla ilgilidir, yaklafl k iki yüz çal flma biyolojideki konular irdeler ve yaklafl k yüz otuz tanesi kimya ile ilgilidir. Son on y l içerisinde de bu çal flmalar n büyük bir h zla artarak devam etti ini düflünürsek, a rl fizik olmak üzere fen bilimleri alan nda kavram yan lg lar ile ilgili literatürde ciddî bir birikimin oldu unu söyleyebiliriz. Di er fen alanlar nda oldu u gibi ö rencilerin kulland biyoloji kavramlar hakk nda yap lan araflt rmalar dikkate de er bir flekilde genifllemifltir ve literatürde bu konu ile ilgili araflt rmalar, befl güncel alanda grupland r labilir: (i) canl l k kavram (life concept), (ii) hayvanlar ve bitkiler,(iii) insan bedeni,(iv) üreme, genetik ve evrimi içeren süreklilik ve (v) hücrelerden besin a lar na kadar uzanan di er biyolojik olgular. Çocuklar n canl kavram n anlamalar hakk ndaki çal flmalar, Piaget'in (1929) oluflumcu (formative) çabalar ndan, daha güncel kavramsal de iflim kuramlar (Carey, 1986) ve kavram yan lg lar araflt rma program na kadar (Brumby, 1982; Stepans, 1985) altm fl y ll k bir süreye yay lmaktad r. Piaget (1929), canl kavram n n ortaya ç kmas n n kronolojisini anlatan dört safhal bir kuram teklif etmifltir ve çocuktaki canl kavram n n gelifliminde dört basama n oldu unu belirtir. Birinci basamakta çocuk (3-7 yafl) aktivite veya fonksiyonu olan her fleyi, ikinci basamakta (7-8 yafl) hareket eden her fleyi, üçüncü basamakta (9-11 yafl) spontane (kendili inden) hareket özelli i gösteren nesneleri ve en sonunda dördüncü basamakta (11-12 yafl) bitkileri ve hayvanlar canl varl klar olarak düflünür. Daha sonraki çal flmalar, Piaget in bu basamak kuram ile uyuflmayan baz anormal sonuçlar da ortaya koymufltur. Örne in Carey (1987), yapt çal flma sonuçlar na dayanarak, çocuklarda canl kavram n n kazan lmas n n 7 ile 10 yafllar aras nda, bilgi yap lar n n temelden yeniden yap land r lmas n içerebilece ini, yani bir ölçüde saf, denenmemifl (naive) psikolojik fikirlerin sezgisel biyoloji ile yer de ifltirmifl olabilece ini öne sürmektedir. Young (1986) 7-11 yafl grubunda yapt çal flmalarda çocuklar n hareket etme (en fazla kullan lan canl l k özelli i) hariç, canl l k özelliklerinin (solunum, beslenme, boflalt m, hareket, büyüme, uyar lma ve üreme) birço unu bilmediklerini, ayr ca canl larda dormant (uykuda

8 34 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER olma hâli) konusunda ciddî eksiklikleri oldu unu tespit etmifltir. Tamir, Gal-Choppin, ve Nussinovitz (1981) de benzer sonuçlar bulmufllar ve ö rencilerin yumurta veya tohumu cans z varl klar olarak düflündüklerini ortaya koymufllard r. Son dönemde, yap land r lm fl girid tekni i kullan larak Bahar, Cihangir ve Gözün (2002) taraf ndan 5-9 yafl ö rencileri üzerinde canl l k kavram ile ilgili yap lan bir çal flmada da ö rencilerin canl l k kavram ile ilgili olarak yafla ba l bir geliflim gösterdiklerini, fakat yanl fl kavramlara veya eksik bilgilere de (örne in dormant hayat ve mikroorganizmalar konusunda) sahip olduklar n aç kça ortaya koymufltur. Bu sonuç önceki araflt rma bulgular n (Tamir et al., 1986; Young, 1986) desteklemekte ve bu anlamda farkl kültürel ortamlarda benzer veya ayn alternatif kavramlar n görülebilece ini ortaya koymaktad r. Çocuklar n hayvan ve bitkilere iliflkilendirdikleri anlamlar dikkate al nd nda çeflitli araflt rmac lar n yapt klar çal flmalar (Bell, 1981, 1985; Stavy & Wax, 1989; Trowbridge & Mintzes, 1985, 1988), onlar n hayvanlar konusunda daha fazla bilgi setine sahip oldu unu göstermektedir. Fakat, bir baflka araflt rman n (Young, 1986) bulgular da, genifl bir yafl grubundaki çocuklar taraf ndan, hayvanlarla k - s tl anlamlar n iliflkilendirildi ini ve hayvan denilince sadece omurgal lar ve özellikle de hayvanat bahçelerinde, çiftliklerde ve evlerde çokça bulunan kara memelilerinin kastedildi ini ortaya koymufltur. 'Bir hayvan nedir?' diye soruldu unda, çocuklar n tipik cevaplar, hayvanlar 'canl d r', 'ayaklar vard r', 'hareket ederler', 'k l ve kürkleri vard r', 'd flar da veya ormanlarda yaflarlar', olmufltur. Haktan r ve Kan n (2000) okul öncesi ö rencilerden Neden hayvand r? sorusuna ald cevaplar (örn., hareket eder, dört ayakl d r, kuyru u var, yemek yer, kulaklar uzundur) veya Neden hayvan de ildir? sorusuna ald cevaplar (hareket edemez, dört ayakl de il, yemek yemez, hayvan sesi ç karmaz, tüyleri yok, kuyru u yok) ilkö retim ça ndaki çocuklar ve okul öncesi ça ndaki çocuklar n hayvan kavram konusunda çok ciddî farkl l klar göstermedi ini ortaya koyar. Bitkilerin özellikleri söz konusu oldu unda, hayvanlar n özelliklerine nazaran daha az bir bilgilenmenin oldu una flahit oluyoruz. Bu konu fen bilimleri ö rencileri taraf ndan bile yetersiz anlafl lmaktad r. Stavy ve Wax (1989) çal flmalar nda, 11 ve 12 yafllar ndaki srailli çocuklar n % 57 sinin bitkileri canl kabul ettiklerini ve sadece % 66 s n n bitkilerin ürediklerini ve % 88 inin bitkilerin yiyecek yemeleri gerekti ini düflündüklerini bulmufllard r. Bir di er çal flma da (Barker, 1997) 17 yafl ndaki ö rencilerin bile bitkilerin temel besin kayna olarak toprak, mineraller ve vitaminleri düflündüklerini göstermektedir.

9 BAHAR / Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim Stratejileri 35 Canl kavram n n aksine, anatomi ve fizyoloji ile ilgili kavramlar n anlafl lmas yla ilgili yap lan araflt rmalar, küçük çocuklar n bile insan bedeniyle ilgili iyi-geliflmifl fikirlerinin bulundu unu ortaya koymaktad r (Arnaudin & Mintzes, 1985; Mintzes, 1984). Kendi vücutlar - n n içini çizmeleri istendi inde (10 yafla kadar küçük) birçok çocuk, genifl bir dizi içsel yap lar betimlemektedirler. Çocuklar taraf ndan betimlenen ortak yap lar, mide, kalp, beyin, kaslar, kemikler, ci erler, böbrekler ve damarlar içermektedir. Çocuklar n organlar n yeri, büyüklü ü ve flekli hakk ndaki betimlemelerinin ve organlara iliflkilendirdikleri ifllevlerin tutarl olmas di er bir ilgi çekici bulgudur. Meselâ, kalp genellikle valentine (sevgililerin mektuplarda gönderdi i kalp flekli) fleklinde çizilmektedir. Fakat iyi geliflmifl bu fikirlerle beraber bu çal flma sonuçlar n n bulgular, birçok çocu un kalbin kan temizledi ini, süzdü ünü (filtreledi ini) ve üretti ini düflündü ünü de ortaya koymufltur. Ayr ca araflt rma bulgular, ilkö retim düzeyindeki ö rencilerin büyük bir oran n n, ayr bir tüp sisteminin kalbe ve di- er beden yap lar na hava tafl d na inand n göstermektedir. Yap lan di er çal flmalarda da insan bedeniyle ilgili kendi fikirlerine ek olarak birçok çocu un gerek okul öncesi gerek okul döneminde üreme (Moore & Kendall, 1971), kal t m (heredity) (Engel-Clough & Wood-Robinson, 1985; Kargbo, Hobbs & Erickson, 1980) ve evrimsel de iflim (evolutionary change) (Bishop & Anderson, 1990; Brumby, 1984) hakk nda bilim öncesi (prescientific) bilgi deposuna sahip oldu u tespit edilmifltir. Wandersee ve arkadafllar na (1994) göre, küçük çocuklar, bafllang ç (orijin, do um) hakk nda ard arda gelen bir grup fikre sahiptir. Öncelikle, do umu inkâr ederler; sonra bunu kabul etmekle birlikte ebeveynin rolünü inkâr ederler; sonralar önce annenin rolünü daha sonra da baban n rolünü kabullenirler. Kal t msal özelliklerin aktar m hakk nda soru soruldu unda, çocuklar baz özelliklerini (göz ve saç rengi gibi) annelerine ve di erlerini (yükseklik ve a rl k gibi) babaya atfederler. Her yafltan bireylerin ço u, do- umda ebeveynsel özelliklerin Mendel-öncesi bir harmanlamas oldu- u fikrindedirler. Kal t msal özelliklerin zamanla de iflime u rad fikri genellikle kabullenilir. Hücrelerin yap s, hücre bölünmesi (Brown, 1990; Dreyfus & Jungwirth, 1988) protein sentezi, solunum ve fotosentezi (Anderson, Sheldon & Dubay, 1990; Çapa, 2000; Özkan, Tekkaya & Geban, 2000; Wandersee, 1984) içeren konularda yap lan çal flmalar çok h zl bir flekilde artmaktad r. Yeflil bitkilerin hücre içi (intracellulary) yolla kendi besinlerini kendilerinin üretti i fikri, ö rencilerin büyük bir bölümü

10 36 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER için neredeyse afl lmas zor bir sorun ortaya koymaktad r. Bitkilerin beslenmesi soruldu unda, daha önce biyoloji dersleri alanlar dahil, birçok kifli bitkilerin besinlerini topraktan ald klar nda srar etmektedirler. Çapa (2000) yapt çal flmada, bitkilerin beslenmesi, suyun bitkiler için rolü, yapraklar n fonksiyonu, gaz al flverifli, fotosentez için fl n rolü, enerji dönüflümü, bitkilerde solunumun tan m ve önemi, fotosentezle solunum olaylar aras ndaki iliflki konular nda ilkö retimin son kademesindeki Türk ö rencilerin kavram yan lg lar - n tespit etti ini belirtmifltir. Wandersee nin (1984) bitki büyümesi ve beslenme konusundaki çal flmalar nda aktard ö renci cevaplar ndan baz örnekler verebiliriz: Bitkiler de solunum yapar fakat bu insanda meydana gelen solunumdan farkl d r, onlar n karbondioksite ihtiyac vard r..., Bitkiler enerji sentezi için karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Ifl k bitkilerin enerji kayna d r. Bitkiler ihtiyaç duydu u besini su ve topraktaki minerallerden temin eder, Bitkiler oksijene ihtiyaç duymaz. Oksijeni sudan al rlar, Dünyada bitkiler olmasa hayvanlar yaflayamazd. Hayvanlar olmasa da bitkiler yaflayamazd. Aflç, Özkan ve Tekkaya (2001) taraf ndan yap lan çal flmada da lise 2 ve üniversite 1. s n f düzeyinde biyoloji dersi alan ö rencilerin solunum konusundaki kavram yan lg lar analizleri, bu kavram yan lg lar n n özellikle, solunumun amac, nerede gerçekleflti i, kimyasal formülü ve bitkilerde solunum konular nda yo unlaflt n göstermifltir. Tüm bu araflt rma sonuçlar ö rencilerin genifl bir yelpazeye yay lan kavram yan lg lar ile okullara geldiklerini, baflka bir ifade ile içi doldurulmaya haz r bofl bir kutu olmad klar n gösteriyor. ddia 2: Ö rencilerin Formal Fen E itimine Beraberlerinde Getirdikleri Kavram Yan lg lar, Yafl, Yetenek, Cinsiyet ve Kültür S n rlar n Aflar. Literatürde, kavram yan lg s ile ilgili s kça karfl lafl lan bir iddia da ö rencilerin do al olgular hakk ndaki fikirlerinin yafl, yetenek, cinsiyet ve kültür faktörlerini aflmas d r. Champagne, Gunstone ve Klopfer (1983) kiflilerin kulland klar saf, denenmemifl betimleme ve aç klama sistemlerinin, çeflitli popülasyonlar aras nda yafl, yetenek veya uyru a bak lmaks z n dikkate de er tutarl l klar oldu unu gösterdi ini ifade etmifllerdir. Ogunniyi (1987) okuma yazma bilmeyen Nijeryal lar n, kozmolojik olgular n de iflik geleneksel ve bilimsel aç klamalar n 'e itim seviyesi, cinsiyet, yafl, din, yer veya kabile dikkate al nmaks z n' rapor etmifltir. Belirtilen bu dört faktörden (yafl, yetenek, cinsiyet ve kültür) üzerinde en fazla çal fl lan yafl faktörüdür. Bu

11 BAHAR / Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim Stratejileri 37 çal flmalar her yafl seviyesinde ö rencilerin kavram yan lg lar na sahip oldu unu göstermektedir fakat bu fikirlerin görülme s kl, alan bilgisine, önceki e itimin kalitesi ve seviyesine göre ciddî bir farkl l k ve çeflitlilik arz etmektedir (Arnaudin & Mintzes, 1985; Novick & Nussbaum, 1981; Trowbridge & Mintzes, 1988; Wandersee, 1983). Wandersee (1983), Amerika daki 5, 8, 11 ve 14. s n flardaki 1400 ö renciyi kapsayan fotosentez hakk ndaki araflt rmas nda, ö rencilere yöneltti i Bitkilerin yiyeceklerinin büyük k sm nereden gelir? sorusuna ilkokul ve ortaokul ö rencilerinin % 60 ndan fazlas ve kolej ö rencilerinin yaklafl k yar s 'toprak' demifltir. Arnaudin ve Mintzes de (1985) 5. s n flar n % 66 s ndan fazlas n n ve kolej ö rencilerin % 50 sinin, kan n bir kab terk edip hücrelerin içinde ve çevresinde dolaflt 'aç k' bir cardiovascular (dolafl m) sistemi oldu unu kabul etti ini tespit etmifllerdir. Böyle bir kavram n, birinci s n f t p ö rencilerinde bile yayg n oldu u baflka çal flmalarda ortaya konmufltur (Patel, Kaufman & Magder, 1991). Kavram yan lg lar ile ilgili olan çal flmalarda, yetenek ve cinsiyet faktörleri, di er faktörlerle karfl laflt r ld nda flafl rt c bir flekilde daha az ilgi çekmektedir. Wandersee ve arkadafllar na göre (1994) cinsiyet faktörünün artarak önem arz etti i bir dönemde, çok az iyi tasarlanm fl çal flma, efley farkl l n n kavram yan lg lar ile iliflkisine bakm flt r. Farkl l klar n tespit edildi i çal flma sonuçlar genellikle erkeklerin kad nlardan daha az kavram yan lg lar na sahip oldu unu destekler mahiyettedir. Biyolojik s n fland rmalar (Lazarowitz, 1981) ve tabiî seleksiyon (Jimenez & Fernandez, 1987) bu tespitin yap ld - çal flmalara örnek olarak verilebilir. Kavram yan lg lar ile ilgili çal flmalar tüm dünyadaki araflt rmac lar n ilgi alan na girdi i için, kültürler aras çal flmalar da yayg nd r. lerlemifl Bat ülkelerinin nüfuslar n karfl laflt ran çal flmalar n, çok az istatistiksel öneme sahip farklar buldu u gözlemlenmektedir. Frans z, ngiliz ve Belçikal üniversite ö rencilerinin temel dinamikteki sezgisel fikirlerini karfl laflt ran Viennot (1979) un çal flmas nda böyle bir örnek bulunabilir. Aksine, dikkate de er de ifliklikler arz eden kültürler aras ndaki farkl l klar arayan araflt rmalar genellikle, ça dafl bilim taraf ndan önerilen aç klamalardan gayet farkl görüfller içeren bir geleneksel görüfl halkas n bulmufllard r. Bunlara örnek olarak; Nijeryal lar n kozmoloji (Ogunniyi, 1987) ve geliflim (Ross & Sutton, 1982) hakk ndaki fikirleri, sviçre'deki ilkokul ö retmenlerinin hava ve hava bas nc hakk ndaki görüflleri (Rollnick & Rutherford, 1990) verilebilir. Bu geleneksel fikirlerin genellikle, Bat ülkelerin-

12 38 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER de bulunan sözde sezgisel kavramlar içeren kavram yan lg lar mozai ine katk da bulunabilecek olan ikinci halka aç klamalar oluflturdu unu fark etmek önemlidir. Bu nüfus mozai i, ayn flekilde, ferdî kavramsal-öneri mozai ine yans yabilir. ddia 3: Kavram Yan lg lar De iflime Karfl Dayan kl ve Geleneksel Ö retim Stratejileriyle Yok Edilmeye Karfl Dirençlidir. Belki de kavram yan lg lar literatürü ile ilgili yap lan çal flmalarda en fazla referans verilen özdeyifl Ausubel, Novak ve Hanesian (1978) in flu uyar s d r: Bu öncül kavramlar flafl rt c bir flekilde yok olmaya karfl dirençli ve dayan kl - d rlar (s ). De iflmeye karfl olan direnç birçok farkl alanda gözlemlenmifl ve rapor edilmifltir (Özkan ve ark., 2000; Soyibo & Evans, 2002) fakat bu olgunun canl bilimlerinden ziyade fiziksel bilimlerde daha s k rastlan ld n n rapor edilmesi ve en çok hareket eden nesneleri içeren konularda bu direncin tespit edilmesi dikkate de erdir. Soyibo ve Evans (2002), bir tür iflbirlikçi ö renme stratejisi olan Birlikte Ö renme Modeli (Learning together Model) ve düz anlat m metodunu kullanarak yafl seviyesindeki çocuklarda yapt çal flmada, birlikte ö renme modeline göre ders alan ö rencilerin kontrol grubu ö rencilerine göre ders anlat m sonras biyolojiye olan tutumlar n n, biyoloji baflar lar n n daha yüksek ve buna ba l olarak kavram yan lg lar n n daha az olabilece ini rapor etmifltir. Hücresel olaylarda son derece önemli olan madde tafl nmas, difüzyon ve osmoz konular nda oldu u gibi çeflitli çal flmalarda ö rencilerin geleneksel ö retim sonras sahip oldu u kavram yan lg lar ve anlama güçlükleri rapor edilmifltir (Simpson & Marek, 1988; Tarakç, Hatipo lu, Tekkaya ve Özden, 1999; Westbrook & Marek, 1991). Tarakç ve arkadafllar (1999) taraf ndan yap lan araflt rma sonuçlar ; ö rencilerin difüzyon ve osmoz konusunu yeterince anlamad klar n, maddenin tanecikli yap s ve rastgele hareketi, konsantrasyon, yaflamsal kuvvetlerin difüzyon ve osmoz üzerine etkisi vb. gibi konularda kavram yan lg lar na sahip oldu unu aç kça ortaya koymufltur. Özkan ve arkadafllar (2001) ekoloji konular ndaki kavram yan lg - lar ile ilgili, 58 yedinci s n f ö rencisi ile yapt klar çal flmalar nda, geleneksel ö retim yöntemi (kontrol grubu) ve kavramsal de iflim metinlerini (test grubu) kullanm fllard r. Araflt rma sonuçlar test grubu ö rencilerinin, kontrol grubu ö rencilerine göre çok daha az kavram yan lg s na sahip oldu unu göstermifltir. Kontrol grubu ö rencilerinin kavram yan lg lar ndan baz lar na flu örnekler verilebilir: Bitki-

13 BAHAR / Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim Stratejileri 39 lerin enerji kayna toprakt r çünkü bitkiler topraktaki su ve minerallerle beslenirler; enerji piramidinin taban n insanlar oluflturur, çünkü do ada en çok insanlar bulunur; bitkilerle hayvanlar aras nda enerji bak m ndan bir iliflki yoktur, çünkü hayvanlar n ve bitkilerin kendi ayr besinleri vard r. Bell ve Barker (1982), ö rencilerin hayvan kavram hakk ndaki fikirlerini de ifltirmeye yönelik, en az ndan yeni önerilen stratejilere k - yasla tart flmal bir flekilde 'geleneksel' olarak adland r labilecek bir yaklafl mla çoklu örnekler ve örnekler içermeyen küçük-grup yöntemleri kullanan baflar l bir çal flma yapm fllard r. Çal flmalar nda ön testte, solucan, güve ve örümcek gibi organizmalar için hayvan etiketini kullanmaya isteksiz (sadece %25 i baflar l yd ) olan 14 yafl seviyesindeki bir grup ö rencinin e itimden sonra neredeyse hepsinin bu omurgas zlar hayvanlar âlemi içine dahil etti ini tespit etmifllerdir. Önceden verilen araflt rma sonuçlar n n aksine bu örnek, fen ö retmenleri ve akademisyenlere flu mesaj verebilir: Bütün kavram yan lg lar dirençli, baflka bir ifade ile de iflime kapal de ildir. Yüksek düzeyde kavramsal de iflim stratejileri gerektirebilecek kavramlar ile iyi plânlanm fl geleneksel yöntemlerle ayn neticenin al nabilece i kavramlar aras nda ayr m yapmak önemlidir. Buna ba l olarak, kendi disiplinine özel kavram yan lg lar araflt rma sonuçlar yla ilgili bilgilere sahip olmak usta fen bilimleri ö retmenlerinin profesyonel haz rl klar için son derece önemli kabul edilebilir. lâveten; yetenekli, yüksek motivasyona sahip ve iyi haz rlanm fl ö rencileri kapsayan sürekli, yüksek kaliteli geleneksel e itime karfl olan direnç ile, standard n alt ndaki flartlarda k sa bir süredeki basit ö renme baflar s zl aras ndaki fark ay rt etmek için çok dikkat edilmesi gerekti ini de belirtmek gerekiyor. Bu ayr m n, bu kavram yan lg lar na müdahale stratejileri gelifltirmeye çal flan kifliler taraf ndan bilinmesi önem arzetmektedir. ddia 4: Kavram Yan lg lar Genellikle Do al Olgularla lgili Daha Önceki Nesil Bilim Adamlar ve Felsefeciler Taraf ndan Önerilen Aç klamalara Paraleldir. Bu konunun, çocuklar n kavramsal gelifliminin bilim tarihindeki dikkate de er fikirleri özetledi i iddias ndan, sadece bu alandaki benzerliklere iflaret çekenlere kadar bir dizi fikri kapsayacak flekilde kavram yan lg lar literatüründe tekrarland görülmektedir. Champagne, Klopfer ve Anderson (1980), ö rencilerin klâsik mekanik anlamalar üzerine yapt klar çal flmalar nda, kolej ö rencilerinin kulland klar kural ve inanç sisteminin, Aristo fizi inin betimsel yönleriyle paralellik arz etti i sonucuna varm fllard r. Aksine, böyle bir öneriyi