DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR"

Transkript

1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir 2 TANIMLAR : Aşağıda yer alan kavramlar, aksine bir açıklama olmadıkça, işbu Finansal Kiralama Sözleşmesinde ve eki belgelerde, karşılarında belirtilen anlamları ifade etmek üzere kullanılmıştır 21 Kefil : Kiracının işbu sözleşme ve eki belgelere konu borçlarına kefil olan müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu/borçlular 22 Kiralayan : ENKA Finansal Kiralama Anonim Şirketi 23 Kiracı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Kiracıyı 24 Kiralanan : Özellikleri, işbu sözleşmenin, Özel Şartlar bölümünde yazılı finansal kiralamaya konu mal/mallar 25 Kira Bedeli : Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan Kiracının, Kiralayana ödemeyi taahhüt ettiği kira bedellerinin tümüdür 26 Ödeme Planı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve numaralarını gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ödeme tablosudur(ek-2) 27 Özel Şartlar : İşbu sözleşmenin bir numaralı eki / EK-1 28 Satıcı : İşbu Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Satıcıyı 29 Sigorta Şirketi : Kiralayanın belirleyeceği Sigorta Şirketi 210 Sözleşme : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi 211 Teminat : Kiracının işbu sözleşmeden doğacak borçlarının garantisi olmak üzere, Sözleşmenin, Özel Şartlar bölümünde dökümü verilen ve kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdi, ayni ve şahsi garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi tüm nakdi veya gayrinakdi teminatlar 212 Teslim / Tesellüm Belgesi : Kiracının, Kiralananı gerekli her türlü muayene ve incelemeyi yaparak, sözleşmede öngörülen nitelikte, hasarsız, eksiksiz ve çalışır; yani hukuken ayıpsız halde teslim aldığını belirten ve Kiracı tarafından imzalanarak, Kiralayana verilecek ve ekte örneği yer alan belgedir(ek-3) 213 Yetki Belgesi : İşbu sözleşmeye ekli(ek-4) ve onun ayrılmaz bir parçasını teşkil eden, Kiracı tarafından, seçilmiş, beğenilen ve bu sebeple işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden Kiralananın Satıcıdan teslim alınması için Kiralayan ın Kiracıyı yetkilendireceği belge 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : İşbu Sözleşmenin konusu; ekli proforma faturaya(ek-5) konu işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen mal / ekipmannın (bundan böyle Kiralanan ), taraflarca belirlenen kira bedeli karşılığında, ilgili mevzuat ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracıya, finansal kiralama yoluyla, kiralanmasıdır 4 KİRALAMA SÜRESİ : 41 Kiralanan, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen süre için kiralanmıştır Süre, işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlar ve Özel Şartlarda belirtilen tarihte sona erer 42 Kiralama süresinin sona erme tarihinin ödeme planlarında belirtilen son kira ödeme tarihinden önceki bir tarihe isabet etmesi halinde, kiralama süresinin sona erme tarihi ödeme planında belirtilen son kira ödeme tarihi olur 43 Sözleşme konusu mallarla ilgili olarak farklı ödeme planları çıkması halinde, sözleşme süresi, kiralananlarla ilgili kira ödeme planının başlangıcından başlar ve yukarıda belirtilen sürenin bitim tarihinde sona erer 5 KİRALANANIN MÜLKİYETİ : 51 Kiralananın mülkiyeti Kiralayana aittir 52 Kiralayan, Kiralananın mülkiyetini, bütün hak ve borçları ile birlikte bir başka finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına sahiptir Devrin, Kiralayan tarafından Kiracıya ihbarı üzerine işbu sözleşme ve eklerinin, mümzi taraflar arasında hükmü kalmaz Ancak, Kiracı nın devir tarihine kadar muaccel olmuş her türlü borçlarından sorumluluğu Kiralayan a karşı devam eder Kiralayan, işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını, Kiracı nın muvafakatini almadan üçüncü şahıslara devredebilir 6 KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI : 61 Kiracı, işbu Sözleşmede düzenlenen bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydı ile, kiralananı; sözleşme süresi sonunda ve Özel Şartlar bölümünde belirlenen bedel üzerinden satın alma hakkına sahiptir 62 Sözleşme süresi sonunda, Kiracı, Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve kiralananın mülkiyetinin kendisine devrini talep etme hakkını kazanmış olsa dahi, yatırımı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, asıl teşvik belgesinin(kiracının teşvik belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus Kiralayana ilgili tüm belgeleri ile tevsik edilmeden, Sözleşmeye konu ekipmanların mülkiyetinin devri gerçekleştirilmeyecektir 63 Kiracı, Kiralayanın yazılı muvafakatini almak, işbu Sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmek ve Kiralananı derhal Kiralayana iade etmek şartıyla, Kiralananı satın alma hakkından vazgeçebilir Kiralayanın, Kiracının, satın alma hakkını kullanmamasına yazılı olarak muvafakat vermiş olması halinde, Kiracı, kiralananı, Sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren en geç 3 gün içinde tüm masraf ve sorumlulukları kendisine ait olmak üzere, Kiralayana, Kiralayanın belirleyeceği mahalde teslim ve iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracının, Kiralananı, eksik ve hasarlı olarak iade etmesi ve/veya Kiralananı rızaen teslim etmemesi halinde, Kiralayanın, yaptığı tüm masrafları nakten ve defaten ödemeyi, uğrayacağı her türlü zararı temerrüt faizi ile tazmin etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 64 Kiracı, Kiralananı, satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek, Kiralayana karşı borç ve taahhütlerini ve bunlara ait masraf, prim, faiz ve teminat faizlerini kısmen de olsa ödemekten imtina edemez 65 Kiracı, işbu Sözleşmeden kaynaklanan mülkiyeti devir alma hakkını, Kiralayanın yazılı muvafakati olmaksızın, üçüncü şahıslara devir ve temlik etmemeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder 66 Aşağıdaki hallerde, Kiracı, herhangi bir bildirim, ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır : a) Kiralayanın, Sözleşme süresi sonunda göndereceği ihbarnamede verdiği süre içinde, Kiracının satın alma hakkını kullanacağının Kiralayana yazılı olarak bildirilmemiş olması, b) Kiracının, Kiralayanın devrine ilişkin tanzim ettiği faturayı tebellüğ tarihinden itibaren 8(sekiz) gün içinde ödememesi veya reddetmesi, 67 Kiralayan, Kiralananın tam zayi olması halinde, ifa imkansızlığı sebebiyle, Kiralananı, Kiracıya devir etme borcundan kurtulur 68 Kiralayan, Kiracının işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi sebebiyle, Kiralananı Kiracıya satmaktan rücu edebilir Bu durumda, Kiralayanın alacaklarını Kiracıdan talep etme hakkı saklıdır Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

2 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: II KİRALANANIN İKTİSABI VE ZİLYETLİĞİN DEVRİ 1 KİRALANANIN SEÇİMİ VE SİPARİŞİ : 11 Kiralanan, Kiracı tarafından belirlenmiştir Kiracı, Kiralananın, Satıcıdan iktisabı, tesellümü, bedelin ödenme şekli ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kiralayana gecikmeksizin ibraz edecektir 12 Kiralayan, Kiracının Satıcı ile sağladığı mutabakat ile ilgili, kendi faaliyet ilkeleri ve çalışma kuralları çerçevesinde, gerekli gördüğü her türlü değişikliği ve/veya eklemeyi yapabilecektir Kiralananın siparişi, Kiralayanın, yazılı muvaffakati alındıktan sonra verilecektir 13 Kiracı, Kiralananın seçtiğinden farklı olduğu savı ile Kiralayanı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, Kiralayandan talepte bulunmayacağını, Kiralananın parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından her ne nam altında olursa olsun, Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, kiralanandan veya parça ve eklentilerinden kaynaklı olarak, Kiracı nın uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Kiralayanın her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve olmayacağını, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun çözümü için Satıcı nezdinde her türlü girişimde Kiracının bulunacağını, bu durumda dahi Kiracı nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa edeceğini, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 2 KİRALANANIN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ : 21 Kiralananın Türkiye dışından temin edilmesi söz konusu olduğu hallerde; seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde, akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tesbiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen Kiracıya aittir Ancak, Kiralayan, seçilen ödeme biçimi veya akreditif şartlarında ve dokümanlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü belge ve dokümanların eklenmesini ve/veya belge ve dokümanların kendi uygun bulduğu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir 22 Dokümanların sahte veya tahrif edilmiş olması halinde, Kiralayan ın uğradığı bütün zarar ve kayıplar ile ilgili bütün hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kiracıya aittir 23 Kiracı ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden Kiralayan ı derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür 3 KİRALANANIN BEDELİNİN ÖDENMESİ : Kiralananın bedeli; taraflarca aksinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, Teslim/Tesellüm Belgesinin Kiralayana ibrazından sonra, Kiralayan tarafından Satıcıya ödenecektir 4 GARANTİ BELGESİ : 41 Kiralananın garanti belgeleri, Kiralayan adına düzenlenip, Kiracı tarafından Kiralayanın temsilcisi sıfatıyla teslim alınır Garanti belgesi nedeniyle, Satıcıya yöneltilecek talepler, Kiralayanın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla, Kiracı tarafından yöneltilir Kiracı tutum ve davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce kısmen veya tamamen hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle, Kiralayan zarara uğradığı taktirde, Kiralayanın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde de, garanti belgesini Kiralayana iade etmek zorundadır 42 Kiracı, sözleşme süresince, Kiralananın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini alabilmesi için gerekli koşullara uymak ve bu hizmetleri Kiralananın üreticisinden, Satıcısından ve Yetkili Servislerinden sağlamaktan, bizzat kendisi sorumludur Bu sorumluluğu satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralananı nihai tüketiciye satması durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre tüketiciye karşı da devam edecektir Kiracı, gerek sözleşme süresince, gerekse, sözleşmenin sona ermesinden sonra, bu hususta Kiralayan ın her ne suretle olursa olsun sorumlu olmayacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 43 Kiracı kendisinin tasarruflarından dolayı, Kiralayanın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder 5 KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM VE TESİSİ : 51 Kiralanan, Kiralayanın yazılı muvaffakat vermiş olması kaydıyla, Satıcıdan, Kiralayan adına, Kiralayanın temsilcisi sıfatıyla ve Kiralayan tarafından düzenlenecek olan işbu sözleşmenin (4) numaralı eki olan Yetki Belgesi ile Kiracı tarafından, teslim alınır Kiralananın, Satıcıdan, Kiracı tarafından teslim alınması, zilyetliğin devri anlamına gelmezzilyetlik, ancak, işbu sözleşmenin II/6madde hükümleri çerçevesinde devredilebilir 52 Kiralananın tesellümü ve tesisine ilişkin sorumluluklar ve masraflar ile kiralananın muayene ve boşaltılmasından, montaj, demontaj ve işletmesinden doğacak masraf, hasar ve ziyaı sorumlulukları ve Satıcıya süresinde rücu mesuliyeti Kiracıya aittir Yapılan muayene sonucu kiralananın, sipariş formunda veya proforma faturada belirtilen nitelik, cins, vasıf ve özellikleri haiz olmadığının veya Kiralananda herhangi bir eksikliğin, hatanın, ayıbın, arızanın veya benzeri durumların varlığının tespiti hallerinde, bu hususlara ilişkin ihbarlar, temsilci sıfatıyla, Kiracı tarafından süresinde ve gereği gibi yapılacaktır Kiralananın temsilci sıfatıyla, Kiracı tarafından Satıcı dan teslim alınması ve kabulünden, teslim alınmayıp reddedilmesinden, Kiralananın muayenesinden, yukarıda belirtilen ihbarların gereği gibi ve süresinde yapılmamasından ve Kiralanana ilişkin olarak, Satıcı aleyhine zamanaşımı süresi içinde gerekli davanın açılması için makul bir süre zarfında Kiralayana başvurulmamasından doğan bütün sorumluluk Kiracıya ait olacak ve bu nedenle Kiralayanın maruz kaldığı tüm kayıp ve zarar Kiracı tarafından tazmin ve tediye edilecektir Hasar ve ziyan halinde sigorta tarafından karşılanan tazminat ile gerçek zarar arasındaki farkı, Kiralayan kira bedellerine yansıtma hakkına sahiptir 6 ZİLYETLİĞİN DEVRİ : 61 Kiralayan, Kiracının, Kiralananın Satıcıdan teslim alınması aşamasında, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla, Kiralananın zilyetliğini Kiracıya devredecektir Ancak, Kiralayan, Kiracı nın işbu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, Kiralananın zilyetliğini Kiracı ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip olacaktır 62 Kiracı nın Satıcı ya karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Satıcı nın Kiralananı teslim etmemesi veya geç teslim etmesi, Satıcı nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi, Kiralananın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle ulaştırılamaması hallerinde, Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve Kiralayan zilyetliğin devri yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacak ve buna ilave olarak da, Kiralayan ın uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat vs bedeller Kiracı tarafından karşılanacaktır 63 Kiralananın, Satıcı tarafından herhangi sebeple kısmen veya tamamen teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde, Kiralayanın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır Kiralananın geç teslim edilmesi halinde de, Kiralayanın sorumluluğu yoktur, geç teslimin doğuracağı her türlü zarar, masraf, ceza ve yaptırım Kiracıya ait olacaktır Bu durumlarda, Kiracı, kira bedellerini ve sözleşmeden doğan sair diğer borçlarını ödemeden imtina edemez, geciktiremez veya tenkis talep edemez 64 Kiralananın, yangın, su baskını, deprem, kasırga, tayfun vb her tür ve nitelikte mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler, çalışma hayatının olumsuz gelişmeleri, yasal veya yasal olmayan her tür işçi veya işveren hareketleri, savaş, seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, terör olayları, ihtilal, sıkıyönetim, olağanüstü hal, politik rizikolar, ülke ekonomik riskleri, her tür kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, gümrük makam ve merciilerinin karar ve yaptırımları, üçüncü kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konması, kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her tür idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere gecilmesi, kamusal hüküm ve tasarruflar, idari, icrai, kazai makam ve merciilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasakları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanana el koymaları sebebiyle, Kiralananın zilyetliğinin Kiracı ya teslim edilememesi halinde, Kiralayanın Kiracıya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur ve Kiracı, Kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

3 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 65 Kiralananın zilyetliği, Satıcı ile gerçekleştirilen tesellüm işlemlerini müteakip, Kiracının Teslim/Tesellüm Belgesini imzalaması ve Kiralayana ibraz etmesinden sonra, Kiracıya devredilmiş sayılacaktır Kiracı, Kiralananın teslimine ilişkin, Teslim/Tesellüm Belgesini, Kiralayana imzalı şekilde verdiği andan itibaren, Kiralananın zilyetliğini devir almış olduğunu ve Kiralayanı, Kiralananın devir ve teslimine ilişkin her türlü muamele, tasarruf ve sorumluluklarından dolayı kesin olarak ibra ettiğini kabul ve beyan eder III KİRALAYAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 KİRALAYANIN SORUMLU OLMADIĞI HALLER : 11 Kiralayan, Kiralananın niteliklerinden, kalitesinden, maddi ve hukuki ayıplarından, Kiralananın, Kiracı tarafından hiç veya gereği gibi kullanılamaması, tahsis edildiği ve öngörülen kullanım amacına uygun kullanılamaması sebepleri ile doğabilecek tüm zararlardan, işbu Sözleşmenin IV/1 maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin ödemeler ve bu işlemlere ilişkin her türlü belge ve müstenidatından dolayı, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez 12 Kiralananın teslimi, yangın, deprem, sel, su baskını, benzeri tabiat olayları, asayiş bozuklukları, miting vs yürüyüş ve hareketler, ihtilal, sıkıyönetim, iç veya dış savaş, terorist eylemler, yasal veya yasa dışı işçi hareketleri, grev, lokavt gibi çalışma hayatından doğan engeller, Türkiye Cumhuriyeti nin veya yabancı bir ülkenin, yasama organı, mahalli idareleri, belediyeleri, merciileri, resmi kurum ve kurulları, daireleri, yargı organlarının, her türlü karar, emir, tedbir, yasaklama, önleme, kısıtlamaları vs yasal, idari ve yargısal hüküm ve tasarrufları sebebiyle veya beklenilmeyen hal veya mücbir sebep niteliğindeki benzeri sebeplerle gerçekleşmez ise, Kiralayan, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir 13 Kiralananın, Satıcı tarafından, Kiracıya teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi veya anlaşmada öngörülen nitelik ve şartlara uygun olarak teslim edilmemesi hallerinde de, Kiralayan, Kiracıya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez 14 Kiralayan, ifa yardımcıları, ikame edile şahıslar ve istihdam ettiği kişilerin borca ve sözleşmeye aykırı fiilleri ve/veya haksız fiillerinden sorumlu tutulamaz 2 KİRALAYANIN ÖZEL HAK VE YETKİLERİ : Kiralayan Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen haklarından başka, Kiracıya karşı aşağıdaki hak ve yetkilere de sahiptir 21 Finansal kiralama işleminin ve bu işlemin ifasının, işbu Sözleşme hükümlerine uygun tarzda ifa edilip edilmediğini denetlemek, Kiracıdan bu hususlarla ilgili bilgi ve belge talep etmek, Kiracının defter ve muhasebe kayıtlarını incelemek veya masrafı Kiracıya ait olmak üzere uzman bir kuruluşa incelettirmek, 22 Kiralananı reklamlarında kullanmak, 23 İşbu Sözleşme kapsamında, Kiracı veya üçüncü şahıslarca verilmiş olan teminatların muhafazası için masrafları Kiracıya ait olmak üzere, sigorta vb gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini almak, 24 Sözleşmenin, (IV) maddesinde belirtilen hususlara ilişkin ödemelerin herhangi bir nedenle, Kiracı tarafından hiç yapılmaması veya zamanında yapılmaması ve bu ödemelerin Kiralayan tarafından yapılması durumunda kalıması halinde, Kiracıya rücu etmek, bu ödemelere ilişkin belgeleri kendi işletmesinin giderleri olarak göstermek, kanuni defter ve muhasebe kayıtlarında kullanmak, 25 Kiracı, işbu Sözleşme ve FKK uyarınca öngörülen, taşınmaz mala ilişkin olarak taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine ve taşınır mallara ilişkin olarak ise, yetkili Noterliğe, tüm masrafları Kiracıya ait olmak üzere, işbu sözleşmenin tescilini yaptırmaya ve tescil masraflarını Kiracı dan talep etmeye, Kiralayanın yetkili olacağını kabul ve beyan eder IV KİRACI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : İşbu Sözleşmenin imzalanmasına, yürürlüğüne, uygulanmasına, feshine, sona ermesine, tasfiyesine, Kiralananın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna, Kiralananın Satıcıdan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, Kiralayandan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna dayanılarak iktisabına, kira ilişkisinin tasfiyesine, Kiralananın iade ve teslimi ile Kiralayanın ibrasına ilişkin olarak; 11 Her türlü resmi makamlar, merkezi ve mahalli idareler, sağlık kuruluşları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar, zabıta ve diğer güvenlik güçleri, iktisadi devlet teşekkülleri, savcılıklar, adli, idari ve cezai yargı organları, mali idareler, fonlar, fon idareleri, sağlık kuruluşları, sağlık ve sosyal yardım makamları, Çalışma ve İş Güvenliği Kurumları, Sosyal Sigortalar Kurumu, meslek odaları, ticaret, tapu, gemi, uçak, trafik ve diğer sicil memurlukları, Noterlikler, kambiyo mercileri ve gümrük idarelerinden, hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken her türlü izin, onay, ruhsat ve belge ile buralarda yaptırılması gereken tescil, şerh, terkin, temdit işlemleri ile gerektiğinde bu işlemlerin yenilenmesi ve düzeltilmesine dair her türlü iş ve işlem, usulüne ve mevzuata uygun olarak ve tüm masrafları Kiracıya ait olmak üzere, Kiracı tarafından ifa ve icra edilecektir Sayılan işbu iş ve işlemlerin sonucunda gerekli izin, onay veya ruhsatın alınamamış olması sebebiyle, Kiracı, Kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz 12 Kiralananın, iktisap edilmesi, Kiracıya teslimi ve zilyedliğinin devri, kullanılması, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi satın alma opsiyonuna dayanılarak Kiracı tarafından iktisabı nedeniyle ödenmesi gerekebilecek vergi, ek vergi, resim, harç, prim, fon, komisyon, masraf, aidat, tazminat, taşıt araçları için trafik cezaları, taşıt pulları, her türlü vergiler, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Net Aktif Vergisi, Ekonomik Denge Vergisi ile bunlara ek veya benzeri vergiler, işbu sözleşmenin imza tarihinden sonra tahsis edilebilecek tüm vergiler, yurt içi ve yurt dışı nakliye bedelleri, yurt içi ve yurt dışı nakliye sigortası bedelleri, navlun, gümrük vergileri, Damga Vergisi, Kambiyo Gider Vergisi, Katma Değer Vergisi, KKDF, BSMV, ardiye ve demoraj giderleri, ordino ücretleri, her türlü bankacılık, sigortacılık, komisyon ve giderleri, resmi merciler tarafından tahakkuku veya itası yapılan veya adli makamlarca kararlaştırılan her türlü asli / fer i borç, ceza, tazminat, faiz ve giderler, döviz kurlarında, fonlama maliyetlerinde, kredi faizlerinde hangi nedenle olursa olsun meydana gelen tüm artışlar Kiracıya aittir 13 Kiracının yasal düzenlemelere, idari yaptırım ve kararlara, genel ve özel düzenleyici işlemlere, tebliğlere uymaması sonucunda, Kiralayanın uğradığı her türlü zarar ile Sözleşme nedeni ile Kiralayanın devraldığı bir yatırım teşvik belgesi olması halinde, bu belgede bulunan hak ve menfaatlerine ilişkin tahakkuk edebilecek tüm ödemeler ve zarar,masraf, tazminat ve cezalar Kiracı tarafından karşılanacaktır 14 Kiracı, her mali yılı izleyen altıncı ayın sonuna kadar, ilgili Vergi Dairesinden onaylı bilanço ve kâr zarar tablosu ile Bankalar Birliği formatına uygun hesap durumunu Kiralayana vermekle yükümlüdür 15 Kiracı, işbu sözleşmeye konu, Kiralananın/kiralananların, TC sınırları içindeki giriş gümrüklerinden çekilmesi aşamasında, faturasının ve imalata mesnet diğer evraklarının proforma fatura ile uyumsuzluğundan ve/veya CE işareti taşımaması veya taşıdığı CE işaretinin teknik düzenlemelere uygun olmamasından ve/veya gümrükteki muayenesi esnasında tespit edilemeyen ve Gümrük Giriş Beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluklar ve/veya Kiralananın fiili ithalinden sonra doğabilecek farklılıklar, esneklikler, yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatına aykırılıklar nedeni ile Kiralayanın muhatap kalacağı her türlü kanuni ve yasal uygulamalardan ve aynı sebeplerden dolayı Kiralayan ın ödemek zorunda kalacağı her ne nam ve suret altında olursa olsun her türlü resim, harç, fon, gecikme faizi, ceza gibi maddi zararlardan ister işbu sözleşmenin süresi içinde ister Kiralananın mülkiyetinin kendisine devrinden sonra olsun tamamen sorumlu olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, Kiralananın yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük mevzuatına, işbu sözleşme konusu Kiralanana uygun olup olmadığını tespit ettirmeye ve işbu sözleşmeye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olması halinde malı reddetmeye veya iade etmeye yetkili olacaktır Bununla ilgili yapılacak tüm masraflar Kiracı ya aittir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

4 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 16 İşbu sözleşme konusu Kiralananın teşvik kapsamında temin edilip edilmeyeceği Özel Şartlarda belirtilmiştir Kiralananın temin şartının herhangi bir nedenle Kiralayan ın kabulü ile değişmesi durumunda, Kiralanan teşviksiz temin edilirse, KDV, gümrük vergisi vb masraflar, Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralanan teşvik kapsamında temin edilir ise, teşvik unsurlarından Kiracı ile Kiralayan birlikte yararlanacaktır Kiracı, kanun, mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü olup, uymadığı takdirde, Kiralayanın söz konusu teşvik belgesinde yazılı hak ve menfaatlerinde meydana gelen kaybını ve diğer bütün kayıplarını tazminle yükümlüdür Kiralayanın herhangi bir şekilde sorumlu olması halinde, Kiracıya rücu hakkı saklıdır Kiracı, teşvik mevzuatında ve teşvik belgesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ve/veya her ne sebeple olursa olsun işbu sözleşmenin feshine neden olduğu takdirde, Kiralayan aleyhine tahakkuk edebilecek her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi Kiralayan a derhal ve nakden ve temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder 17 İşbu sözleşme için alınan tüm teminat, Kiracı ile Kiralayan arasında bugüne kadar imzalanmış ve bu günden sonra imzalanacak olan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktırayrıca, Kiracı, finansal kiralama sözleşmelerinden birinin feshi veya başkaca sebeplerle teminatlarda azalma olması halinde, Kiralayan a Kiralayanının talep ettiği şekil ve miktarda yeni teminatlar vermeyi kabul ve taahhüt eder 18 Kiracı, işbu finansal kiralama sözleşmesine konu kiralananın CE uygunluk belgesi işaretini taşıyacağını, insanların, hayvanların, malların, güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, 4703 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, kiralananlarla ilgili olarak, 4703 sayılı yasa, yönetmelik vesair mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı, Kiralayanın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, Kiralayan aleyhine oluşacak her türlü masraf ve zarar ve ziyanı Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ve temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 19 Kiracı, işbu sözleşmeye konu, Kiralananın software- içermediğini, sözleşmeye konu faturalar kapsamında software- programının bulunduğunun tesbit edilmesi halinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kiracıya ait olduğunu, Kiralayanın aleyhine bu nedenle doğabilecek her türlü vergi, ceza, harç vesair ödemelerden sorumlu olduğunu, bu bedelleri sözleşmede belirlenen temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 110 Kiralayan, kira konusu malın imalatçısı, satıcısı veya komisyoncusu değildir Sadece finansal kiralama konusu malların kullanımı için Kiracıya finansman sağlamaktadır Kiralayanın finansal kiralama konusu mal üzerindeki mülkiyet hakkının amacı da finansal kiralama konusu malın Kiracı tarafından finansal kiralama yöntemi ile kullanılmasının sağlanmasıdır Bu sebeple, finanasal kiralama konusu mala, malın cins ve vasfına, teslimine, taşınmasına ilişkin hususlardan, bunlarla ilgili ortaya çıkan borç, yükümlülükler ve finansal kiralama konusu malın, mallara, cana ve çevreye verdiği zararlardan Kiralayanın hiç bir şekilde sorumlu olmadığı ve tüm bu durumların Kiralayanın bu niteliği dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda taraflar mutabıktırlar 2 KİRACININ TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ : Kiracı, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatları, işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, en geç 60(atmış) gün içinde vermeyi, verdiği teminatların sözleşmenin yürütülmesi sırasında yetersiz kalması halinde, Kiralayanın uygun göreceği ve Kiralayanın şeklini ve miktarını belirleyeceği ek teminatları vermeyi ve süresi sona eren teminatların süresini uzatmayı kabul ve taahhüt etmiştir Kiracının, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatı, işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde vermesi, Madde VII/7 uyarınca, işbu sözleşmenin yürürlülük şartıdır 3 KİRACININ İŞLETEN SIFATI : Kiracı, sözleşme süresince, Kiralananın, işletilmesi ve kullanılması sırasında, Kiracının kendisine, üçüncü şahıslara, çevreye ve doğaya verebileceği her türlü zararlardan işleten sıfatıyla sorumludur Kiracı, Motorlu taşıtlarda, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen anlamda işletendir ve motorlu taşıtın cana, mala, eşyaya, çevreye zarar verdiğini, yerinin değiştiğini Kiralayan a bildirmekle yükümlüdür Herhangi bir şekilde, Kiralayanın, zarar ve hasardan sorumlu tutulması halinde, Kiracı ve/veya kefil/lere rücu hakkı saklıdır 4 KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ : 41 Kiracı, Kiralanana ilişkin kira bedelini Ödeme Planına uygun olarak, Kiralayana ödeyecektir Ödeme planında tayin ve tespit edilecek miktar ve vadelere uymayı Kiracı ve kefiller peşinen kabul ve taahhüt ederler Kiracı, Kiralananın teslim ve zilyetliğinin devrinde veya kullanıma hazır hale getirilmesinde, meydana gelecek her türlü gecikme, aksama, teknik hata, resmi izin, onay veya ruhsatın alınamaması ve benzeri nedenlere dayanarak, kira bedelini ödeme planına uygun olarak ödemeden kaçınamaz Kira bedeli hiçbir şekilde tenzil edilemez 42 Sözleşme para birimi cinsinden farklı para biriminden yapılacak tahsilatlarda Enka Finansal Kiralama nın belirleyeceği kur geçerli olacaktır 43 Noter, tescil, sözleşme dökümasyon, genel yönetim ve operasyon hizmet bedeli, ödeme planına eklenmiş olup, bu tutarlar Sözleşme imzalanma tarihinde, Kiracıya fatura edilecektir 44 Sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde yer alan ödeme planı yürürlükteki KDV oranlarının değişmeyeceği varsayılarak hazırlanmış olup, Kiracı tarafından yapılacak her bir kira ödemesi için ayrı fatura düzenlenecektir Sözleşmenin imzalanmasından sonraki bir tarihte, KDV oranlarında artış veya azalma olması halinde, söz konusu artış ve azalmalar bir sonraki ödemede esas alınacak ve yeni KDV oranı yansıtılarak fatura düzenlenecektir Mevzuatta vukuu bulacak ve işbu sözleşme sebebiyle uygulanacak her türlü ilave mali yükümlülükler(vergi, fon vb) Kiracı tarafından karşılanacaktır 45 Kiralamaya Esas Maliyet(KEM), işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şeklinde hesaplanacaktır Mal bedeli ödemesinin ve Kiralananın temini için gerçekleşen tüm masraflar, yapıldıkları günkü kur ve pariteler ile hesaplanacak olup, kiralamaya esas maliyetin, kiraların para cinsine çevrilmesi sırasında, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kur ve pariteler esas alınacaktır 46 Sözleşme kapsamında birden fazla kiralanan olması halinde, beher mal bedeli ödemesi masraflar eklenerek ayrı ödeme planına ve tarihine konu olabilecektir 47 Kiracı, Kiralananın temini için avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda avans ödemesinin yapıldığı tarihten mal bedeli ödemesinin tamamının yapılacağı tarihe kadar avans tutarına ve masraflara işbu sözleşmenin IV/5/52maddesinde belirlenen faizin işletilmesini, oluşacak tutarın mal bedeline eklenmesiyle bulunacak bedelin kiralamaya esas maliyetin hesaplanmasında dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder 48 İşbu sözleşmenin, ödeme planının, değişken faizli olup olmadığı, sözleşmenin özel şartlar kısmında belirtilecek olup, Kiracı, ödeme planının değişken faizli oluşturulması durumunda Özel Şartlarda belirtilen sürelerdeki faiz oranları dikkate alınarak kira bedellerinin yeniden oluşturulmasını kabul ve beyan eder Yeni oluşturulacak bu ödeme planları, Kiracı ya, Kiralayan tarafından yazılı olarak ayrıca bildirilecektir Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen yeni ödeme planlarını kabul edeceğini ve aynen uyacağını kabul ve taahhüt eder Kiracı ve kefiller, düzenlenecek yeni ödeme planlarını hiçbir itiraz ileri sürmeden peşinen kabul ettiklerini, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder 49 Kiralayan, ekonomik şartlardaki değişiklikler, olağanüstü durumlar, yürürlükteki yasalarda meydana gelen değişiklikler ve benzeri nedenlerle faiz oranlarındaki leh ve aleyhteki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Kiracı ya yansıtmaya, gerekli ayarlamaları yapmaya ve ödeme planını buna göre tek taraflı olarak düzenlemeye, yetkili olacaktır Kiracı ve kefiller, faiz değişikliklerine ve yeniden düzenlenen ödeme planına itiraz etmemeyi, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler 410 Kiracı, kira bedeli dahil sözleşmenin bütün hüküm ve koşullarını, hür iradesi ile ve bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla işbu sözleşmenin devamı süresince ekonomik ve/veya sair şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

5 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 411 İşbu finansal kiralama sözleşmesinde erken ödeme opsiyonu bulunmamaktadır Ancak Kiracı nın bu yöndeki bir talebi ve yasal düzenlemenin buna izin vermesi halinde, bu talebi kabul edip etmemek Kiralayan ın tek taraflı takdirindedir Kiracı, bu durumda ödeme planında yer alan kalan kira bedellerinin tamamını, iskonto yapılmaksızın, faiz, vergi, resim, harç ve tüm masraflarıyla birlikte ödemek zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralayan ın işbu finansal kiralama sözleşmesine konu malların finansmanı için yurtiçi veya/ yurtdışından finansman sağladığını bildiğini beyanla; işbu sözleşme tahtında ön şart olarak belirlenmiş olan şartlardan herhangi birinin yerine getirilememesi nedeniyle Satıcı ödemelerinin yapılması ve/veya sözleşmesinin aktifleştirilmesinin 1 ayı geçmesi halinde; finansmanın sağlandığı tarih ile ilk kira ödemesinin yapılacağı/yapılması gereken tarih arasındaki finansman maliyetini Kiralayan a ödemeyi kabul ve taahhüt eder Işbu taahhüde konu ödeme hiçbir şekilde peşinat ve/veya kira ödemesi olarak kabul edilemez Kiracı nın kira ödemelerinden biri veya birkaçını vadesinde ifa etmemesi veya geç ifa etmesi halinde Kiralayan sözleşmede kendisine tanınan diğer haklara halel gelmemek kaydıyla dilerse sözleşmede kararlaştırılan faiz oranını dilediği gibi yeniden belirlemek hak ve yetkisine sahiptir Kiracı bu durumun kendisine bildirilmesini takip eden ilk kira ödemesinden itibaren yeni Ödeme Cetvel inde belirtilen tutarlardan ödeme yapmayı ve buna karşı herhangi bir itirazının olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder 5 KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜT : 51 Kiracı ödeme planında belirtilen vadelerden herhangi birine uymadığı taktirde, ihtarname keşide edilmesine ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın mütemerrit olur 52 Kiracı mütemerrit duruma düştüğü takdirde, vade tarihinden itibaren, Özel Şartlarda düzenlenen şekilde belirlenecek oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi, temerrüt nedeniyle, Sözleşmenin Kiralayanca feshedilmesi halinde de, ödeme planında belirtilen tüm kira bedellerini bir seferde, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder 53 Kira bedelinin yabancı para cinsinden kararlaştırılmış olması halinde, temerrüt faizi miktarı,işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacaktır 54 Kira ödeme günü resmi tatil gününe rastlarsa, kira, resmi tatilden önceki son iş günü ödenir Aksi taktirde, Kiracı mütemerrit olmuş addedilecektir 6 TAKAS MAHSUP YASAĞI : Kiracı, herhangi bir sebeple, Kiralayandan alacaklı olduğu taktirde, bu alacağını, muaccel veya müeccel kira bedelleri ile veya vadesi geçmiş borçlarıyla takas veya mahsup edemez 1 KİRALANANI ÖZENLE VE TAHSİS AMACINA UYGUN ŞEKİLDE KULLANMA VE KORUMA BORCU : 71 Kiracı, Kiralananı, üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyeceği gibi Kiralayan ın yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz olarak kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk etmeyecektir 72 Kiracı, Kiralananı, mal beyanı içine dahil etmeyecek, ayni veya şahsi bir hak ile tahdit etmeyecektir Kiracı, Kiralananı, ayni veya şahsi bir hakla tahdit edeceğine dair taahhüt ve beyanda, vaadde bulunamaz, Kiralananı satamaz, iflas etmesi halinde ya da konkordato ilan etmesi halinde Kiralananın iflas masasına ya da konkordato komiserliğine yazdıramaz, üçüncü şahıslara olan borçlarına karşılık teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde rehin olarak bırakamaz 73 Kiracı, Kiralananı özenle kullanmak, kabul çalıştırmanın neden olacağı yıpranma dışında, değer yitirmesini önleyecek, her türlü tedbiri almak, Kiralananı üçüncü şahısların haksız fiillerine, hak iddialarına, davalarına, icra veya iflas takiplerine, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerine karşı korumak, ilgili mevzuata uygun olarak haczedilmesini veya iflas masasına dahil edilmesini önlemek için gerekli işlemleri süresinde yapmak, malın icra veya iflas takibine uğraması halinde, bu hususu en seri vasıta ile yazılı olarak, Kiralayana bildirmek, Kiralananı güvenli bir şekilde muhafaza etmek, her türlü kaza, yangın, tehlike, çalınma ve benzeri risklere karşı korumak ve korunması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak zorundadır 74 Kiracı, Kiralananı, sadece Özel Şartlar bölümünde belirtilen faaliyet ve işlerinde kullanacaktır İşbu tahsis amacının dışında kullanım, Kiralayanın yazılı muvafakatini gerektirmektedir 75 Kiracı, Kiralananı, cana, mala, eşyaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanacaktır Herhangi bir zararın vukuu halinde, tüm sorumluluk münhasıran Kiracıya ait olacaktır 76 Kiracı, Kiralananı, kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde amaca uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür Kiracı, kanunları ihlal etmesi, kaçakçılık veya sair cezai yaptırımlar gerektiren suç niteliğindeki fiileri işlemesi halinde, işbu hukuka aykırı faaliyetlerden doğan her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahühüt eder 77 Kiracı, Kiralayan ın, Kiralananın durumunu ve kullanım şeklini kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip olduğunu, denetleme sırasında Kiralayana veya onun yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye yardımcı olacağını, malın özelliğine göre periyodik bakım sözleşmesinin yapılmış olması halinde, bu sözleşmenin bir örneğini Kiralayan a göndermeyi ve bu konuda Kiralayan ın denetleme hak ve yetkisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder 78 Kiracı; Kiralanan üzerinde değişiklik yapamaz, başka bir mal veya araç ile değiştiremez Başka bir mal veya aracın mütemmim cüzü veya teferruatı haline getiremez, Kiralananı teknik kapasitesinin üstünde ve Sözleşmenin amacına aykırı şekilde kullanamaz 79 Kiracı, Kiralananın kaybı, ziyaı veya hasara uğraması veya Kiracı nın madde IV/7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 bentlerinde belirtilen yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranması sebebi ile Kiralayan veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararı, temerrüt faizi ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğu gibi, ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini de nakden ve bir seferde Kiralayan a ödeyecektir 8 KİRALANANIN BAKIM VE ONARIMI : Kiracı, Kiralananın her türlü bakım ve onarım masraflarının kendisine ait olduğunu, bakım ve onarımı Kiralananın yetkili servisine veya Kiralayanın uygun göreceği kuruluşlara, orjinal parçalar kullanmak suretiyle, yaptırmayı kabul ve taahhüt eder Kiralayanın yazılı muvafakati alınmaksızın yetkili servis dışında yaptırılan bakım ve onarımın sebep olacağı, hasar, yıpranma ve zararlardan ve Kiralananın garantisinin bu sebeple sona ermesinden Kiracı sorumlu olacaktır Kiracı, Kiralananın bakım ve onarımı çerçevesinde, yapılacak, her türlü işçilik, yedek parça ve nakliye masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder 9 KİRALANANIN HASAR VE ZİYAI : Kiracı, işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra, Kiralananın her türlü hasar ve zıyaı nedeniyle, oluşabilecek tüm zararları tazmin etmeyi, hasar ve zıyaı vuku bulduğu durumlarda dahi, kira bedellerini ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşmenin, imzalanmasından itibaren, her türlü hasar ve ziyaı ve bunlardan doğan sorumluluk Kiracıya aittir 10KİRALANANIN DEVİR YASAĞI : Kiracı, Kiralananı Kiralayanın yazılı muvafakatini almadıkça, üçüncü şahıslara adi hasılat veya herhangi bir kira usulü ile kiralayamaz, ortak olarak dahi kullandıramaz Kiracı kiralananı, ayni veya şahsi bir hak ile takyit edemez, satamaz, devredemez 11KİRALANANIN BULUNACAĞI YER : Kiracı, Kiralananı Sözleşme süresince, Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste bulunduracak, bu adreste kullanacaktır ve Kiralayanın yazılı muvafakati bulunmadıkça, başka bir adrese götürmeyecektir Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülemeyecek malların hareket programları, hareket tarihi ve güzergahını yazılı olarak, Kiracı tarafından, Kiralayana bildirilecek ve Kiralayanın yazılı muvaffakati alındıktan sonra belirtilen güzergaha doğru harekete geçilecektir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

6 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: V SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 SİGORTA ETTİRME : 11 Kiralayan, Kiralananı lehdar ve sigortalı sıfatıyla, kendisinin seçeceği sigortacıya, kapsam ve şartlarını kendisi tayin ederek, Sözleşme süresince tüm risklere karşı sigorta ettirip, sigorta poliçesinin bir örneğini Kiracıya gönderecektir Sigorta poliçesinin düzenlenip, Kiracıya ulaşmasından sonra, Kiracının, sigorta poliçesi ile teminat altına alınan risklerin genişletilmesi yönünde talepleri olduğu taktirde, bu taleplerini yazılı olarak, Kiralayana bildirecek, bildirilen taleplerin Kiralayan tarafından uygun görülmesi halinde, söz konusu taleplere uygun zeyilnamenin düzenlenmesi sağlanacaktır 12 Sigorta poliçesinden doğan tüm hak ve menfaatler Kiralayana aittir ve poliçeler Kiralayanın yazılı onayı olmaksızın her ne sebeple olursa olsun iptal edilemez Kiracı, sözleşme süresi sonunda, satın alma opsiyonu hakkını kullanarak Kiralananı devir aldığı takdirde, sigorta ettirme yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu kabul eder 2 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ : 21 Sigorta primleri, işbu sözleşme, sigorta sözleşmesi ve poliçesine uygun olarak, Kiracı tarafından ödenecektir Sigorta primleri sigorta şirketine Kiralayan tarafından ödendiği taktirde, Kiracı, Kiralayanın ödediği sigorta prim borcunu, işbu Sözleşme çerçevesinde, Kiralayana ödemekle yükümlüdür Kiracı, sigorta borcunu vadesinde ödemediği taktirde, işbu Sözleşmenin IV/5/52 maddesinde belirtilen şekilde temerrüt faizi uygulanacaktır 22 Kiracı, sigorta yapılmaması, sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi veya süresinde ihbarda bulunulmaması ve tespit yaptırılmaması, sebebiyle, Kiralananın teminatsız kalması, halinde, Kiralananın hasar veya ziyaı nedeniyle, Kiralayanın uğradığı tüm zararları ve yaptığı masrafları, Kiralayana ödemekle yükümlüdür 23 Kiralayan gerekli gördüğü takdirde, Kiralananın sigorta bedellerini ve poliçelerinin primlerini döviz cinsinden tayin ve tespit edebilir Kiracı, sözleşme süresi boyunca, Kiralananın sigortaya baz teşkil edecek gerçek değerinin işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak, KEM, olduğunu kabul ve beyan eder 24 Kiracı, hangi sebeple olursa olsun herhangi bir hasar tazminatının sigorta şirketinden tazmini sırasında sigorta primlerinin eksik yatırılması vb nedenler ile eksik hasar tazminatı ödenmesi halinde, Kiralayan dan ve sigorta şirketinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz Kiracı, bu nedenle, Kiralayan ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanlardan sorumlu olacağını ve bu zarar ve ziyanları kendisinin ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 3 SİGORTA İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ : 31 Kiracı, sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış olan risklerin, kısmen veya tamamen gerçekleşmesi ihtimalinin ortaya çıkması halinde, gerekli bütün tedbirleri alacaktır Riskin gerçekleşmesi halinde ise, elinden gelen tüm çabayı sarf edecek ve ilgili resmi ve özel kuruluşlardan yardım isteyerek, riskin en az zararla geçiştirilmesini sağlamaya çalışacaktır Her durumda, Kiracı, gerekli tüm bilgi ve belgeleri temin etme, gerektiğinde Noterlikler, Savcılık ve Mahkemelere başvurmak, hasar ve delil tespiti yaptırmak, bütün gelişmeleri derhal ve en hızlı haberleşme araçlarını kullanarak Kiralayana ve Sigortacıya bildirmek, gerekli maddi ve hukuki tedbirleri almak zorundadır Aksi taktirde doğacak bütün zararları ödemek zorundadır 32 Kiralayan, sigorta poliçesinde yazılı risklerin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde, sigorta şirketi tarafından tayin edilen, sigorta tazminatına itiraz etmeye veya bu tazminat bedelini kabul etmeye, hakem, bilirkişi, eksper seçimi ve tayinine, bu hususlarda sigorta şirketine, Mahkemeye ve/veya İcra Müdürlük ve Mahkemelerine başvurmaya, dava açmaya, davada taraf olmaya, sigorta şirketi ile tazminat miktarını tespiti, tediyat, tediye biçimi ve tediye tarihi konularında anlaşma yapmaya, sigorta şirketi ile sulh olmaya, sigorta şirketini ibra etmeye, sigorta tazminatını tahsil etmeye ve sigorta şirketinden tahsil edilecek, tazminatların, tahsis edileceği yerleri ve şekli tayin ve tespite yetkilidir 4 TEMİNAT DIŞI RİSKLER : 41 Kiracı, sigorta poliçesiyle teminat altına alınmamış bir riske neden olabilecek bir faaliyete girişeceği zaman, en geç 7(yedi) gün öncesinden yazılı olarak, Kiralayana başvuracak ve Kiralayanın yazılı onayına istinaden, söz konusu riskler sigorta ettirilerek teminat altına alındıktan sonra, öngörülen faaliyete başlayacaktır Aksi takdirde, söz konusu risk sebebiyle oluşacak tüm zarardan Kiracı sorumlu olacaktır 42 Kiracı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmek suretiyle veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmadan dahi, her türlü işlemleri, faaliyetleri, tutum ve davranışları sonucunda sigorta riskinin artmasına ve/veya Kiralayan ın sigorta tazminatı dışında kalmasına yol açtığında ve/veya bu durumu sigorta şirketi veya Kiralayana bildirmediğinde, söz konusu durum sigorta şirketi veya Kiralayan tarafından tespit edilir edilmez, sigorta teminatının devamının sağlanması için gerekli sigorta primlerini sigorta şirketi veya Kiralayan tarafından yapılacak ihbar sonucu derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Kiralayan, sigorta teminatının devamını sağlamak amacıyla gerekli işlemleri yapabilir Bu işlemler neticesinde, Kiracı, Kiralayan ın uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder 5 SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİSİ : 51 Sigorta tazminatı, öncelikle, Kiracının vadesi geçmiş kira bedeli borçlarına mahsup edilecektir Kiracının vadesi geçmiş kira bedeli borcu yoksa, tazminat kısmi hasarlarda meydana gelen hasarın giderilmesine tahsis edilecektir Kiralananın sözleşme konusu amaca hizmet edemeyecek şekilde ağır hasara uğraması halinde ve/veya tam hasar halinde ise Kiralananın ikamesine tahsis olunacaktır Hasarın giderilmesi veya kısmi hasar ve/veya tam hasar halinde Kiralananın ikamesi sırasında sigorta teminatı dışında bulunan riskler nedeniyle ve/veya sigorta tazminatını aşan her tür, nitelik, kategori ve sebep ile yapılan tüm masraf ve ödemeler Kiracı tarafından karşılanacaktır Hasarın giderilmesi için geceçek süre sözleşme süresine eklenmeyecek olup, Kiracı bu süre zarfında da işbu sözleşmeden kaynaklanan kira bedeli ve sair tüm borçlarını aynen ifa edecektir 52 Sözleşme kapsamında birden fazla mal bulunması ve ağır veya tam hasara uğrayan Kiralanan ın sözleşmeden kaynaklanan amaca uygun şekilde kullanılamaz halde bulunması durumunda taraflar yazılı olarak anlaşarak, bu malı sözleşme kapsamından çıkarabilir ve sözleşme tadil edilmeden diğer mallar için aynı şart ve hükümlerde sözleşmeye devam edebilirler VI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : İşbu sözleşme aşağıda sayılan hallerde, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, kendiliğinden sona erer 11 Özel Şartlar Bölümünde belirtilen sürenin dolması, 12 Kiracının I/6 madde çerçevesinde, Kiralananı satın alma hakkından vazgeçmesi veya vazgeçmiş sayılması üzerine, I/4 maddede belirtilen sürenin sonunda, 13 Kiralayanın I/6 madde çerçevesinde kiralananın satışından rücu etmesi üzerine, Kiracıya yapılacak bildirimle, 14 Madde VII/7 de belirtilen yürürlük şartlarının işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60(atmış) gün içerisinde gerçekleşmemesi halinde, Kiralayan işbu 60(atmış) günlük süreyi Kiracıya yapılacak yazılı bildirim ile uzatma hakkına sahiptir Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

7 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: 2 KİRALAYANIN FESİH HAKKINI KULLANMASI : Kiralayan, aşağıda belirtilen durumlarda, Sözleşmeyi yazılı bildirime, hüküm istihsaline ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın feshetme hakkına sahiptir 21 Kiracının kiralama bedellerini ödeme planına göre ödemede temerrüde düşmesi ve Kiralayanın FKK 23maddesine uygun olarak verdiği sürede de borçlarını ödememesi veya Kiracının işbu sözleşmeye konu sair borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi, 22 Kiracının ölümü, fiili ehliyetini kaybetmesi, tüzel kişiliğinin son bulması, hakkında tasfiye kararı alınması, konkordato ilanı, iflasının istenmesi, hakkında icra takibine geçilmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, ortaklık yapısının değişmesi veya malvarlığını devretmesi; 23 Kiracının, işbu sözleşmenin (IV), (V) ve (VI)madde hükümlerine aykırı hareket etmesi, işbu maddelerde düzenlenen yükümlülüklerini tam ve süresinde yerine getirmemesi veya işbu sözleşmede yer alan Kiracının sair borç ve yükümlülüklerinin ihlali ve işbu sözleşmede açıkça düzenlenmemekle birlikte Kiralayan açısından sözleşmenin yürütülmesinin beklenemeyeceği diğer hallerin varlığı, 3 KİRALANANIN İADESİ : 31 Sözleşmenin VI/1 maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde son bulması veya Kiralayanın Sözleşmeyi VI/2 maddesinde belirtilen esaslar dairesinde feshetmesi hallerinde, Kiracı, Kiralananı, Sözleşmenin sona ermesini veya feshedilmesini takip eden, 3(üç) gün içinde Kiralayana, Kiralayan ın belirleyeceği adreste iade ve teslim etmek zorundadır Kiralananın iadesi sırasındaki sökme, nakliye, nakliye sigortası, işçi, yükleme ve benzeri her türlü masraf ve tüm sorumluluklar Kiracıya aittir 32 Kiralayan, Kiralananı teslim almadan önce muayene ettirmek, hasar ve bozukluk ile teknik ekonomik ve ticari değerinde kötüleşme tespit edildiği hallerde, makul aşınma ve yıpranma halleri müstesna olmak üzere, bu hallerin giderilmesini veya tazmin edilmesini talep etmek ve bunlar tamamlanıncaya kadar Kiralananı teslim almaktan imtina etme hakkına sahiptir 4 BÜTÜN KİRA BEDELLERİNİN MUACCEL OLMASI : Sözleşmenin VI/1 maddesi hükmü çerçevesinde sona ermesi veya VI/2 maddesi çerçevesinde Kiralayan tarafından feshedilmesi halinde, ödeme planına göre vadesi gelmemiş bütün kira bedelleri muaccel hale gelecek ve Kiracı, bütün kira bedellerini, Sözleşmenin doğmuş olan diğer borçları ve faizi ile birlikte, Sözleşmenin sona ermesini ve feshini takip eden 3(üç) gün içeresinde Kiralayana ödeyecektir 5 ZARAR ZİYAN TAZMİNİ : Kiracı sözleşmenin VI/1 maddesi uyarınca sona ermesi, VI/2 maddesi uyarınca feshedilmesi veya VII/7 maddesi uyarınca yürürlüğe girmemesi nedenleri ile Kiralayanın uğrayacağı her türlü zararı işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte tazmin edecektir Kiracı tarafından verilmiş bulunan teminatlar Kiralayan tarafından bu zararların giderilmesi için Kiracıya herhangi bir bildirim yapılmaksızın ve mehil verilmesine gerek olmaksızın paraya çevrilebilecektir VII- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 1 MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULARIN SORUMLULUĞU : 11 İşbu Sözleşmeyi, müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla imzalamış olan gerçek veya tüzel kişilerin, ödeme planında belirtilmiş olan kira bedellerinin toplamından ve bu bedellere işbu Sözleşme ve kanunen işleyecek temmerrüt faizi ile gecikme cezası, sigorta primleri, tazminat vs eklenmesi halinde bu miktarların tamamından da sorumlu olduklarını, bu miktarı işbu Sözleşmenin diğer maddelerinde ve ödeme planındaki esaslara göre ödemeyi, borçlar vadelerinde ödenmediği taktirde, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen faiz oranını belirtilen usule göre ödemeyi, Kiracının borcunun muaaceliyet tarihinin, kendileri açısından da muacceliyet tarihi olduğunu, Kiracının temerrüde düştüğü tarihin kendileri için de temerrüt tarihi olduğunu ve temerrüt için kendilerine ayrıca bir ihbar veya ihbarname gönderilmesine ve mehil verilmesine gerek bulunmadığını, işlemiş faiz konusunda Borçlar Kanunu 589/3maddesinde belirtilen sınırlayıcı hükümlerinin kendileri için geçerli olmadığını, işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olduklarını kabul ettiklerini, Borçlar Kanunu 590maddesinde belirtilen asıl borçlunun iflası haline ilişkin olarak kendilerine tanınan haklardan, ayrıca Borçlar Kanunu 600, 601 ve İcra İflas Kanunu 295maddelerinde belirtilen tüm haklardan peşinen feragat ettiklerini, Kiralayan ın, Kiracı nın konkordatosuna muvaffakat etmesi halinde de kendilerine ihbarda bulunmamış olsa bile kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini, alacağın veya kefalatin temini amacı ile kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan rehinler olsa bile, Kiralayan a karşı hiçbir iddia ve talep hakkı yoktur Kiralayanı bu konudan vareste tuttuklarını ve Kiracının tüm borçlarına ve fer ilerine, kapsam ve miktar ile sınırlı olmaksızın, kefil olmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir 12 Kiralayan ın, Kiracı nın taahhütlerini bir veya birçok kez temdit etmesi borcu taksitlendirmesi borç için verilmiş bulunan rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, feketmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne surette olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetleri zamanaşımına uğratması delilleri elden çıkarması hallerinde, kefil/ler Kiralayan ın yapacağı tüm işlemlere şimdiden peşinen muvaffakat ettiklerini ve bu işlemlerden dolayı Kiralayan a karşı bütün başvuru haklarından feragat ettiklerini, kefalet konusu borç için birden çok müteselsil kefil bulunması halinde Kiralayan ın bu kefil/lerin bir kısmından vezgeçebileceğini, kefilleri veya mirasçıları ibra edebileceğini ve bu hallerde de kefalet ilişkisi süren kefil/ler, bu işlemlere şimdiden peşinen muvaffakat ettiklerini ve Kiralayan a karşı bu işlemlerden dolayı hiçbir başvuru hakları bulunmadığını ve bu işlemlerin kendi kefalet borçlarının sürmesini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, kabul, beyan ve taahüt ederler 2 BEYANLAR VE EHLİYET : 21 Kiracı ve kefiller, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste ve yine Özel Şartlar bölümünde belirtilen Ticaret Sicil numarası ve Vergi numarasıyla kanunlara uygun olarak faaliyette olduklarını(ek-6,faaliyet Belgesi), Sözleşme ile ilgili olarak kullandıkları ve kullanacakları belgelerin yasal olduğunu, temsil ve ilzama ilişkin belgelerde adı geçenlerin kendilerini ilzama yetkili şahıslar olduğunu(ek-7,imza Sirküleri), bu şahısların yetkilerinin kendileri veya mahkeme tarafından kaldırılmamış veya kısıtlanmamış olduğunu, kefil olma hak ve ehliyetlerinin bulunduğunu, belgelerde adı geçenlerin yetkisiz olarak işlem yaptıklarının anlaşılması halinde, imzaladıkları işbu sözleşme ve eklerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, sözleşmeden doğacak tüm borçlardan şahsen mesul olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler 22 Kiralayan, Kiracı ve Kefillerin ehliyet ve yetkilerini ve sonradan olabilecek değişiklikleri araştırma hakkına sahip olmakla beraber, mecbur değildir Kiracı ve Müteselsil Kefiller ehliyet ve temsil yetkilerinde oluşacak bütün değişiklikleri Noter marifeti ile Kiralayana bildirmek zorundadırlar 23 Kiracı ve Kefil/ler, Kiralayana ibraz ve tevdii ettikleri mali tablolarının ve finansal raporlarının(ek-8, Mali tablolar,finansal Raporlar) Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve ait oldukları tarih ya da döneme ait faaliyet sonuçlarını tam ve gerçek olduğunu, gereği gibi yansıttıklarını, gerçekleşmesi şarta bağlı ve/veya gösterilmeyen herhangi bir pasif ve fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif ve pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını ve Kiralayana verilen en son tarihli mali tablo ve finansal raporların hazırlandığı tarihten itibaren olumsuz bir gelişme meydana gelmediğini ve böyle bir gelişmenin beklenilmediğini beyan ve taahhüt ederler 24 Halen, hiçbir kimseye karşı temerrüt hali içinde bulunmadıklarını, aleyhlerine ihtarname keşide edilmesi veya süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir halin bulunmadığını, aleyhe yapılan icra takibinin semeresiz kalması, iflası, konkordato veya ödemelerin tatilinin söz konusu olmadığını beyan ve taahhüt ederler Kiracı Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil(Ler) Kiralayan

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. ING FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ (Çerçeve Sözleşme) Bir tarafta, Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1/B 34398 Şişli/Maslak / İSTANBUL adresinde mukim ING Faktoring

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler)

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler) 1 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 3 Kasımpaşa 34440 İstanbul adresinde mukim DEVİR FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta...... adresinde mukim............

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları:

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları: Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: 129 80300 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta......... adresinde mukim... ( Müşteri ) aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmışlar

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ), Sözleşme sonunda belirtilen tarihte ( İmza Tarihi ) ve yine Sözleşme sonunda isim/ticari unvan ve adresleri belirtilen müşteri ( Kredi Alan

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı