FNANSMAN KANUNU. Kanun No: 1318 Kabul Tarihi: ( gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FNANSMAN KANUNU. Kanun No: 1318 Kabul Tarihi: 29.7.1970. (10.8.1970 gün ve 13575 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.)"

Transkript

1 FNANSMAN KANUNU Kanun No: 1318 Kabul Tarihi: ( gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES KANUN TASARISI VE KOMiSYON RAPORLARI Millet Meclisi S. Sayısı: 197, 197'e l nci ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1457

2 MiLLET MECLiSi 1970 YILI BÜTÇESi FiNANSMAN KANUNU TASARISI VE ADALET, ÇiLERi, MALiYE VE PLÂN KOMSYONLARINDAN SEÇiLEN 3 ER ÜYEDEN KURULU 38 NOLU GEÇiCi KOMiSYON RAPORU r. c Babakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: /3705 MLLET MECLS BAKANLIINA Maliye Bakanlıınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlatırılan "1970 yılı Bütçe Finansman kanunu tasarısı" ile gerekçesi ili- ik olarak sunulmutur. Gereinin yapılmasını rica ederim Süleyman Demirel Babakan 1970 YILI BÜTÇES FNANSMAN KANUN TASARISI GEREKÇES GENEL GEREKÇE Sosyal ve ekonomik kalkınmamızı salarken ekonomimizi istikrar içinde ve dengeli olarak gelitirmenin gereklilii üzerinde herkesin ittifak halinde bulunduu malûmdur. Ancak ekonomimizi istikrar içinde gelitirmenin güçlüü de ortadadır. Gerçekten istihdam seviyesindeki yükselmeler, kamu harcamalarının ve özel yatırımların artıı yanında vergi politikası yolu ile düük gelir gruplarının satmalına güçlerindeki artmalar ve bilhassa inaat sektörüne olan aın talep ekonominin büyük ölçüde istihlâke yönelme temayülünü artırmı bulunmaktadır. Bu itibarla 1970 programında da öngörüldüü üzere, artan talep baskısının kontrol altına alınması; bunun için de program hedeflerine ve plân ilkelerine uygun olarak yapılacak harcamalarla mevcut mevzuata göre salanacak gelir arasındaki dengesizliin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi icabetmektedir. Memleketimizin içinde bulunduu sosyal ve ekonomik artların gerei olarak, vasıtasız vergilerden beklenen sonuçlan kısa vâdede almanın zorluu meydandadır. Bununla beraber bu konuda yapılan çalımalar ileri bir safhaya gelmi olup yakında ilgili taanların peyderpey Yüce Meclislere sunulmasına çalıılmaktadır. Bu tasan kısa vadeli tedbirlere taallûk etmekte ve 1970 yılı içinde gelirlerin, çeitli harcama sahalarına intikal ederken vergilendirilmesi çarelerini getirmektedir. Mezkûr tedbirler tesbit olunurken, ayrıca, zaruri olmıyan ihtiyaçlan kardıyan ve ekonomik kalkınmanın hızını azaltıcı karakterdeki tüketim harcamalarını muayyen ölçüde kısmak amacı güdülmü ve bu sebeple geni matrahh vergiler tercih olunmutur. Böylece bir taraftan ekonomik kalkınma icaplarına dier taraftan vergi adaleti prensibine riayet edilmi olunmaktadır. Bu itibarla, motorlu taıtlar, ses cihazları ve levazımı, fotoraf ve sinema makinalan, televizyon gibi mallarla zaruri ihtiyaçlara hitabetmiyen bir kısım hizmet ve emtia iletmelerinin mükelleflerin gelir seviyeleri ile orantılı olarak vergilendirilmesine çalıılmıtır. _ 49 _

3 Ayrıca zaruri olnuyan ihtiyaç maddeleri ile arz - talep dengesizlii dolayısiyle yüksek kâr marjiyle satılan mamullerin, ekonomik etkilerine göre isabetle seçilerek vergilendirilmelerine önem verilmitir. Bu tip mamullerin gider vergileri kapsamına alınması bunlara olan talebi muayyen bir ölçüde düürecek ve böylece bunların ihracedüebilmeleri için gerekli vasatın hazırlanmasına yardım edilmi olacaktır. Filhakika genel olarak iç piyasa için açılan sınai kurulular, dahilî talebin azalması halinde maliyet problemlerine daha ciddî olarak eilme imkânını bulacaklardır. Gider vergilerinin kapsamına bâzı yeni maddelerin alınması yanında, bir taraftan lüks inaata olan aın talebi kısmak, dier taraftan bu sektördeki spekülatif kazançtan vergileyebilmek için bina inaattan da konut ve iyeri birimlerinin yüzölçümlerine göre uygulanacak müterakki bir tarife ile Gider Vergisine tabi tutulmutur. Bununla beraber 100 m 2 yi amıyan konut birimleri istisnalar arasına alınmıtır. Öte yandan, yukardan beri arz olunan sebeplerle bu tasanya yüksek gelir gruplarına hitabeden otomobil v.s. araçlann ahmlannı konusu içinde alan taıt alım vergisi de dâhil edilmi ve Spor-Toto oyunundan da muayyen bir ölçüde, vergi alınabilecei düünülmütür. Kalkınmakta olan memleketimizde, tasarruflann olumlu sahalara kaydmlması ile ilgili iktisadi ortam, bir taraftan tevik tedbirleri ve istikrar politikası voliyle hazırlanırken öte yandan spekülatif karekterdeki gayrimenkul yatınmlannın cazibesini azaltmak amaciyle bina, arazi ve arsalann devir ve temlikinden doan deer farklarını müterakki bir tarifeyle vergilendiren bir kıymet artıı vergisi bu tasanya alınmıtır. Bilindii gibi Veraset ve ntikal Vergisi mükellefleri tarafından verilen beyannameler üzerinden tarhiyat yapılacaı kanun hükmü icabı olmakla beraber, idari tahkikatı mütaakıp birkaç yıllık gecikmeyle söz konusu tarhiyat gerçekletirilebildiinden bu durum Hazinenin nakit imkânlarına olumsuz etki yapmaktadır. Bu tasarıyla konulan hükümlerle Veraset ve ntikal Vergisi bakımından ilk tarhiyat müessesesi getirilmi ve mezkûr boluk ve mahzurlar muayyen bir ölçüde bertaraf edilmek istenmitir. Öte yandan Batman - skenderun petrol boru hattının inası ve iletmeye açümasiyle hampetrol nakliye giderlerinde salanan menfaatin yerli hampetrol himaye marjında meydana getirdii yükselmeyi azaltmak böylece kara ve demiryolu ile nakledilen yerli hampetrol ile petrol boru hattı ile nakledilen yerli hampetrol arasında himaye marjı bakımından denge salamak amaciyle petrol boru hatlan ile yapılacak yerli hampetrol nakliyatının da Nakliyat Vergisine tabi olmasını salayacak deiiklikler Gider Vergisi Kanununda yapılmıtır. Emlâk Alım Vergisinin uygulamada gösterdii aksakhklann sebebolduu vergi ziyanı önliyebilmek amaciyle gerekli hükümlere bu tasanda yer verilmitir. Yapılan incelemeler, harçlar, Damga Vergisi ve deerli kâıtlara ait tarifelerin yeniden gözden geçirilmesi halinde, bu gelir kategorilerindeki hasılatı bir miktan artırmanın mümkün olduunu ortaya koymu bulunmaktadır. VII Veraset ve ntikal Vergisi Bilindii üzere, 7338 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde, Veraset ve ntikal Vergisinin mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunacaına dair hüküm bulunmasına ramen, tarhiyat, bir idari tahkikatı mütaakıp, genellikle bir iki yıllık bir gecikme ile yapılabilmektedir. Bu hal verginin tahsilini uzunyıllar geciktirmekte ve Hazinenin nakit durumuna olumsuz bir etki yapmaktadır. Yukarda kısaca açıklanan bu durumun düzeltilebilmesi için verginin mükellef beyanı üzerine tarh ve tahsil edilmesi gerekmekte ve bunun için de bir ilk tarhiyat müessesesine lüzum hâsıl olmaktadır

4 Hazırlanan bu tasan ile, verginin matrahı, yine, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan deerleri olacaktır. Ancak, mükellefler ilerde kısaca izahı yapılacak objektif ölçüleri kullanmak ve Vergi Usul Kanunundan faydalanmak suretiyle kendilerine intikal eden mallan deerliyeceklerdir. Bu deerler üzerinden tanzim edilecek beyannameler vergi dairesine tevdi olunacak ve beyan üzerinde bakaca bir aratırma yapılmaksızın verginin tarhı cihetine gidilecektir. Dier taraftan, ilk tarhiyatı mütaakıp, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre mükellefler adına ikmalen ve esas itibariyle cezasız vergi tarh olunacaktır. Tasarının 95 nci maddesiyle, mükelleflerin ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere beyan edecekleri malların deerlenmesi basit bir esasa balanmıtır. öyleki: 1. Mükellefler, ticari sermaye olarak, murisle ilgili iletmenin ölümün vukubulduu yıldan önceki takvim yılı itibariyle çıkarılmı bilançosuna göre öz sermayeyi beyan edeceklerdir. Mükellefler isterlerse bilançoyu ölüm tarihi esas alınmak suretiyle de düzenliyeceklerdir. letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan olunacaktır. Öz sermaye veya ticari varlıın tesbitinde, mükellefler, bu tasarıyla Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesine getirilen yeni esaslardan, bu maddede hüküm olmıyan hallerde de 213 sayılı Vergi usul Kanununun iktisadi iletmeler dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki hükümlerinden faydalanacaklardır. 2. Ticari iletmeye dâhil olsun olmasın gayrimenkûllerle menkûl mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenecektir. 3. Borsada kayıtlı olan hisse senetleri, ölüm tarihinden evvel 3 yıl içindeki en son muamele deeri ile borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı ise veya kayıtlı olup da ölümden önceki 3 yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle, deerlenecektir. 4. Tahvilleri; 213 sayılı Kanunun 281 nci maddesindeki hükme istlsnaden deerlenecektir. 5. Yabana paralar; borsa rayici ile, borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenecektir. 6. Tescile tabi bilûmum hakların deeri, tesisleri sırasında tapu sicilinde kaydedilen deer olacak, tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar ilk tarhiyat sırasında mükelleflerce deerlendirilmiyecektir. Mükelleflerin ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere bu maddedeki esaslara göre beyan edecekleri miktar ile idarece aynı ölçülere göre yapılacak deerleme arasında bir fark bulunursa bu farka ait vergi kusur cezalı olarak tarh edilecektir. Mükelleflerin rayiç bedel takdirinde yanılabilecekleri düüncesiyle gayrimenkûllere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar fark için bir ceza uygulanmıyacak, bu farktan fazlası için kusur cezalı vergi tarh edilecektir. Tasarının 96 nci maddesinin getirdii hükümle gayrimenkûllerin 10 yıllık kira ile mukayese edilerek bulunan rayiç deeri yerine, intikal tarihindeki rayiç deeri (alım - satım bedeli) esas alınacak ve vergi matrahı buna göre düzenlecektir

5 Millet Meclisi Geçici Komisyonu Es* No.: 1/330 Karar No.: 2 GEÇiCi KOMiSYON RAPORU Yüksek Bakanlıa 1970 yılı bütçesi Finansman kanunu tasarısı Komisyonumuza havale buyrulmu, Maliye Bakanlıı temsilcisinin de itirakiyle Komisyonumuz toplantılar akderek tasarıyı tetkik ve müzakere etmi ve metince yapılması uygun görülen deiikler aaıda gerekçeleriyle arz edilmitir. Tasan on kısım halinde hazırlanmıtır, ilk dört kısımda Taıt Alım vergisi, iletme Vergisi Gayrimenkul kıymet arası Vergisi ve Spor - Toto Vergisi namiyle dört yeni vergi ihdas olunmakta, dier ala kısımda ise mevcut vergi kanunlarımızda deiiklikler getirilmektedir; deiiklik getirilmekte istenen vergi mevzuatımız Gider Vergileri Kanunu, Emlâk Alım Vergisi Kanunu, Veraset ve intikal Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Deerli Kâıtlar Kanunudur. Tasarının balıı, her hangi bir iltibasa meydan verilmemek ve tasarıyla getirilen vergi tedbirlerinin devamlılıını belirtmek amaciyle "Finansman Kanunu tasarısı" eklinde deitirilmitir. Tasan gerekçesinin genel kısmına Komisyonumuzca aynen itirak edilmitir. MADDE Dier Vergi kanunlanyle ilgili YEDiNCi KISIM VERASET VE NTKAL VERGS KANUNU LE LGL DEKLKLER Bu kısma ait gerekçeye aynen itirak edilmitir. MADDE sayılı Kanunun 10 ncu maddesini deitirmeyi öngörmektedir; tasarının 95 nci maddesidir, borçların tenziliyle ilgili olup mer'i mevzuatta mevcut hükmün zuhulen tasanya girmedii görülmü ve birinci nkranm sonuna parantez içerisinde eklenmitir. Dier fıkralar aynen kabul edilmitir. MADDE 92, 93 ve geçici madde 1. Maddeler aynen kabul edilmitir. SEKiZiNCi KISIM HÜKÜMETN TEKLF 1970 YILI BÜTÇESi FiNANSMAN KANUNU TASARISI BRNC KISIM MADDE Dier Vergi Kanunlarıyla ilgili YEDiNCi KISIM Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle lgili Deiiklikler MADDE sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM : 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet Madde 10. Veraset ve intikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergisi Usul Kanununa göre bulunan deerleridir

6 Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler. letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisi ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir. c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle deerlenir. e) Tahvilât; Vergisi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir. f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tâbi bilûmum hakların deeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet haklanyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından deerlendirilemez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. dare yukarıdaki esaslara göre beyan edilen bu deerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir. lk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. Ancak, gayrimenkullere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 ncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. MADDE sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir: Bina ve arazi Madde 297. Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi deeri ile deerlenir. Veraset ve ntikal Vergisi tatbikatında ibu gayrimenkuller rayiç bedelle deerlenir

7 Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun deerleme günündeki abm - satım deeridir. MADDE 97. Aynı kanuna aaıdaki geçici birinci madde eklenmitir: GEÇC MADDE 1. Bu kanunun yürürlüe girdii tarihte, mükelleflerce beyan edilmi deerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmi malların deerleri dâhil) kısmen veya tamamen teekkül etmi matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh olunur. Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerleri üzerinden cezasız olarak ikmal edilir. GEÇiCi KOMSYONUN DEtTlRlt FNANSMAN KANUNU TASARISI MADDE Dier Vergi Kanunlarıyla ilgili. YEDNC KISIM Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle ilgili deiiklikler MADDE sayılı Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM: 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet Madde 10. Veraset ve ntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan deerlerdir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzım geldii takdirde matrah yukarda yazılı deerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellef ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracaktan bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler. letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisim ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dahil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir. c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olupta 3 yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle deerlenir. e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir

8 f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tabi bilûmum haklann deeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebi mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef taraûndan deerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. dare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu deerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir. lk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler taraûndan bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idare aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi küsuru cezalı olarak alınır. Ancak, gayrimenkullere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 ncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. MADDE 92. Tasarının 96 ncı maddesi 92 nci madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen kabul edilmitir. MADDE 93. Tasarının 97 nci maddesi 93 ncü madde olarak gerekçesiyle birlikte aynen kabul edilmitir.

9 MiLLET MECLSt 1970 YILI BÜTÇESi FiNANSMAN KANUNU TASARISINA DAiR CUMHURiYET SENATOSU BAKANLII TEZKERES YE CUMHURi- YET SENATOSUNCA YAPILAN DEiiKLiKLER HAKKINDA MiLLET MECLiSi ADALET, ÇLER, MALiYE VE PLÂN KOMSYONLARIN- DA SEÇiLEN 3 ER ÜYEDEN KURULU 38 NUMARALI GEÇC KOMiSYON RAPORU Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterlii Kanunlar Müdürlüü Sayı: /1129 lgi: gün ve 1783 sayılı yazınız: MLLET MECLS BAKANLIINA Finansman kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tarihli 96 ncı Birleiminde deitirilerek ve açık oyla kabul edilmi, dosya iliikte gönderilmitir. Gereini rica ederim. Saygılarımla. brahim evki Atasaun Cumhuriyet Senatosu Bakanı Millet Meclisi Geçici Komisyonu Esas No.: 1/330 Karar No.: 4 GEÇiCi KOMSYON RAPORU YUksek Bakanlıa Finansman kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki müzakerelerinde yapılan (3, 4, 11, 12, 15, 27, 33, 35, 37, 38, 39, 42, geçici l, 54, 56, 61, 62, 66, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 91, 94 ncü ve mütaakıp maddelerdeki) deiiklikler ve yeni madde ilâveleri (94 ve.117 nci maddeler) Geçici Komisyonumuzca Hükümet temsilcisinin de katıldıı toplantıda görüülmü ve bu deiikliklerle madde ilâveleri aynen benimsenmitir. Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Bakanlıa sunulur. Bu raporda Bakan yerine Sözcü

10 YEDNC KISIM Veraset ve ntikal Vergisi Kanununundaki deiiklikler A) Tasarının bu bölümü ile, Veraset ve intikal Vergisi bakımından ilk tarhiyat müessesesi getirilmek suretiyle tatbikatta kaılaılan mahzurların muayyen bir ölçüde bertaraf edilmesini salamak üzere, Veraset ve ntikal Vergisi Kanununda bâzı deiiklikler yapılması öngörülmektedir sayılı Kanununun 14 ncü maddesinde, Veraset ve ntikal Vergisinin mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunacaına dair hüküm bulunmasına ramen, tarhiyat, bir idari tahkikatı mütaakıp genellikle bir - iki yıllık bir gecikme ile yapılabilmektedir. Bu hal, verginin tahsilini uzun yıllar geciktirmekte ve Hazinenin nakit durumunda olumsuz bir etki yapmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için, verginin mükellef beyanı üzerine tarh ve tahsil edilmesi gerekmekte ve bunun için de bir ilk tarhiyat müessesesine lüzum hâsıl olmaktadır. Yukarda arz edilen uygulamanın gerçekletirilmesini sahyacak hükümleri ihtiva eden yedinci kısım, Komisyonumuzca uygun görülmütür. B) Komisyonumuzca bu bölümde yapılan deiiklikler: 1. Millet Meclisi metninin 91 nci maddesiyle deitirilmesi öngörülen 10 ncu maddenin ikinci satırındaki "deerlerdir" kelimesi "deerleridir" eklinde düzeltilmi ve madde bu deiiklikle kabul edilmitir. C) Bu bölümde yer alan 92 ve 93 ncü maddeler aynen kabul edilmitir. MLLET MECLSNN KABUL ETT METN FNANSMAN KANUNU TASARISI MADDE Der Vergi Kanunlarıyla ilgili YEDNC KISIM Veraset ve ntikal Vergisi Kanuniyle ilgili deiiklikler MADDE saydı Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM: 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet Madde 10. Veraset ve ntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan deerlerdir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzım geldi- i takdirde matrah yukarda yazdı deerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler

11 letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisim ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermeye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir. c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihin* takaâ< ö» eden B^yd içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle deerlenir. e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir. f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların deleri tesisleri sırasmda tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından deerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara abnmaz. dare yukardaki esaslara göre beyan edik» feff 4e$erter üzerin^» vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edften vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir. lk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. Ancak, gayrimenkullere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre fi^h&cak {& ta**»y«lt ifgili ödemeler kanunun 19 ncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. CUMHURYET SENATOSUNUN KABUL ETT METN FNANSMAN KANUNU TASARISI MADDE Dier Vergi Kanunlanyle ilgili YEDNC KISIM Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle ilgili deiiklikler MADDE sayılı Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM: 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve ntobet Madde 10. Veraset ve ntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka-

12 nununa göre bulunan deerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldi- i takdirde matrah yukarda yazılı deerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtümiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre buluncak öz sermaye, ticari sermayedir. Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler. letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle deerlenir. e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 266 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir. f) Yabana paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların deeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedelli gösterilmiyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından deerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. dare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu deerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir. lk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. Ancak, menkul mallar ile gayrimenkullere ve gemilere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 ncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. - 59

13 CUMHURiYET SENATOSU FiNANSMAN KANUNU TASARISININ MiLLET MECLSNCE KABUL OLUNAN METNi VE CUMHURiYET SENATOSU ANAYASA VE ADALET, içileri, MALi VE iktisadi LER VE BÜTÇE VE PLÂN KOMSYONLARINDAN 3 ER ÜYE ALINMAK SURETiYLE KURULAN GEÇiCi KOMiSYON RAPORU Millet Meclisi Genel Sekreterlii Kanunlar Müdürlüü Sayı: 1783 Cumhuriyet Senatosu Bakanlıına Millet Meclisinin tarihli 113 ncü Birleiminde öncelik ve ivedilikle görüülerek açık oy ile kabul edilen, Finansman kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmutur. Saygılarımla. Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon Esas No.: lii129 Karar No..-2 GEÇCt KOMSYON RAPORU Yüksek Bakanlıa Fikret Turhangil Millet Meclisi Bakanı V Millet Meclisinin tarihli 113 ncü Birleiminde öncelik ve ivedilikle görüülerek açık oy ile kabul edilen, Finansman kanunu tasarısı, komisyonumuzun l ve 2 Temmuz 1970 tarihli birleimlerinde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. I Tasan, Taıt Alım Vergisi, letme Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artıı Vergisi ve Spor-Toto Vergisi namiyle dört yeni vergi ihdas edilmek ve Gider vergileri, Emlâk Alım Vergisi, Veraset ve intikal Vergisi, Damga Vergisi kanunları ile Harçlar ve Deerli Kâıtlar kanunlarında deiiklik yapılmak suretiyle, hem 1970 yılı Bütçesinin finansman ihtiyacının karılanmasını, hem de söz edilen vergilerde bünyevi ıslahat ile, tatbikat güçlüklerinin bertaraf edilmesini öngörmektedir yılı Bütçe Kanunu ile geçen yıl bütçesine nazaran mevcut hizmetlerden bâzdan geniletilmi, yeni bâzı hizmetler ihdas edilmi ve bunların gerçekletirilmesini salamak üzere gerekli tahsisat öngörülmü bulunmaktadır. Bütçe Kanununda yer alan bu giderlerin vergi varidatı ile karılanmasının bir zaruret olduu bilinen bir gerçektir ve demokratik rejimlerin Devlet hayatına kattıı bu anlayı, muhakkak ki bu rejimlerin en kuvvetli yanını tekil ettii gibi, müstakbel gelimelerinin de bir teminatıdır. Bu esas, aynı zamanda milletlerin tekâmülünde ahlâkilik prensibini ön plânda tutan anlayıın tabii bir neticesidir. Bu suretle millet ve fert olarak gelecekteki ümitlerin ancak çalıma ve tasarrufla gerçekletirilebilecei fikri benimsenmi olmaktadır

14 Kabul etmek gerekir ki, salam bir mali politika ve istikrar içinde gelimeyi gaye edinen modern devletlerde olduu üzere, memleketimizde de, bütçe kanunları ile tesbit edilen giderlerin yerine getirilebilmesi için öngörülen vergi tedbirlerinin birlikte ele alınması zaruri bulunmaktadır. Ancak, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı salarken, ekonomimizi istikrar içinde ve dengeli olarak gelitirmenin güçlüü de ortadadır. Filhakika, istihdam seviyesindeki yükselmeler, kamu harcamalarının ve özel yannmlann artıı yanında vergi politikası yolu ile düük gelir gruplarının satmalına güçlerindeki artmalar ve bilhassa inaat sektörüne olan aın talep, ekonominin büyük ölçüde istihlâke yönelmek temayülünü artırmı bulunmaktadır. Bu itibarla, 1970 programında da öngörüldüü üzere, artan talep baskısının kontrol altına alınması ve bunun için de program hedeflerine ve plân ilkelerine uygun olarak yapılacak harcamalarla, mevcut mevzuata göre salanacak gelir arasındaki dengesizliin sıhhatli kaynaklarla giderilmesi icabetmektedir. Ancak, memleketimizin içinde bulunduu ekonomik ve sosyal artların gerei olarak vasıtasız vergilerden beklenen sonuçlan kısa vâdede almanın güçlüü ortadadır. Bu özellik göz önünde bulundurularak hazırlanmı olan tasan kısa vadeli tedbirlere taallûk etmekte ve 1970 yılı içinde gelirlerin çeitli harcama sahalarına intikal ederken vergilendirilmesi çarelerini getirmektedir. Mezkûr tedbirler tesbit olunurken, aynca zaruri olmıyan ihtiyaçtan karılayan ve ekonomik kalkınmanın hızını azaltıcı karakterdeki tüketim harcamalarını muayyen ölçüde kısmak amacı güdülmü ve bu sebeple geni matrahb vergiler tercih olunmutur. Böylece, bir taraftan ekonomik kalkınma icaplarına, dier taraftan vergi adaleti prensibine riayet edilmi olunmaktadır. Yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde tasan, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmi ve benimsenmitir. II Millet Meclisinin kabul ettii metne ve Komisyonumuzca yapılan deiikliklere ilikin açıklamalar: YEDNC KISIM Veraset ve ntikal Vergisi Kanunundaki deiiklikler A) Tasarının bu bölümü ile, Veraset ve ntikal Vergisi bakımından ilk tarhiyat müessesesi getirilmek suretiyle tatbikatta karılaılan mahzurlann muayyen bir ölçüde bertaraf edilmesini salamak üzere, Veraset ve ntikal Vergisi Kanununda bâzı deiiklikler yapılması öngörülmektedir saydı Kanunun 14 ncü maddesinde, Veraset ve ntikal Vergisinin mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunacaına dair hüküm bulunmasına ramen, tarhiyat, bir idari tahkikatı mütaakıp genellikle bir-iki yıllık bir gecikme ile yapılabilmektedir. Bu hal, verginin tahsilini uzun yular geciktirmekte ve Hazinenin nakit durumuna olumsuz bir etki yapmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için, verginin mükellef beyanı üzerine tarh ve tahsil edilmesi gerekmekte ve bunun için de bir ilk tarhiyat müessesesine lüzum hâsıl olmaktadır. Yukarda arz edilen uygulamanın gerçekletirilmesini salıyacak hükümleri ihtiva eden yedinci kısım, Komisyonumuzca uygun görülmütür. B) Komisyonumuzca bölümde yapılan deiiklikler 1. Millet Meclisi metninin 91 nci maddesiyle deitirilmesi öngörülen 10 ncu maddenin ikinci satırındaki "deerlerdir" kelimesi "deerleridir" eklinde düzeltilmi ve madde bu deiiklikle kabul edilmitir. C) Bu bölümde yer alan 92 ve 93 ncü maddeler aynen kabul edilmitir

15 MiLLET MECLiSiNiN KABUL ETTii METiN FNANSMAN KANUNU TASARISI YEDiNCi KISIM Veraset ve intikal Vergisi Kanuniyle ilgili deiiklikler MADDE saydı Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM: 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet MADDE 10. Veraset ve ntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan deerlerdir. (12 nci maddede yazdı borç ve masraflarını tenzili lâzımgeldii takdirde matrah yukarda yazdı deerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler. letme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermaye veya ticari varlık; bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dahil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir. c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olup da üç yd içinde muamele görmemi ise itibari deerler deerlenir. e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir. f) Yabana paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların deeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından deerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. dare yakardaki esaslara göre beyan edilen bu deerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir

16 tik tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. Ancak, gayrimenkullere ilikin deerlemelerle % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 ncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. MADDE saydı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesi aaıdaki ekilde de- itirilmitir: Bina ve arazi Madde 297. Ticari sermayeye dâhil olsun olmasın bilûmum binalarla arazi vergi deeri ile deerlenir. Veraset ve ntikal Vergisi tatbikatında ibu gayrimenkuller rayiç bedelle deerlenir. Rayiç bedel; intikal eden gayrimenkulun deerleme günündeki alım-satım deeridir. MADDE 93. Aynı kanuna aaıdaki geçici birinci madde eklenmitir: GEÇiCi MADDE 1. Bu kanunun yürürlüe girdii tarihte, mükelleflerce beyan edilmi deerlere göre, (Takdir Komisyonuna sevk edilmi malların deerleri dâhil) kısmen veya tamamen teekkül etmi matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tarh olunur. Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerleri üzerinden cezasız olarak ikmal edilir. GEÇC KOMSYONUN KABUL ETT METN FNANSMAN KANUNU TASARISI MADDE Dier Vergi Kanunlarıyla ilgili. YEDtNC KISIM Veraset ve ntikal Vergisi Kanuniyle ilgili deiiklikler MADDE sayılı Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Verginin matrahı ve ilk tarhiyat BÖLÜM: 3 Matrahın tâyini, verginin tarhı ve nisbet Madde 10. Veraset ve ntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan deerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgeldi- i takdirde matrah yukarda yazılı deerlerden bu temsiller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve ntikal Vergisi mevzuuna giren mallan aaıda belirtilen deerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3 ncü bölümündeki esaslara göre deerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir

17 Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tesbit edebilirler. iletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlıı beyan edilir. Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi iletmelere dâhil kıymetleri deerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tesbit olunur. b) Gayrimenkuller ticari iletmeye dâhil olsun olmasın rayiç bedelle deerlenir. c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle deerlenir. d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele deeri ile deerlenir. Borsada kayıtlı deil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemi ise itibari deerle deerlenir. e) Tahvilât; Vergi Usul Kanununun 281 nci maddesindeki hükümlere göre deerlenir. f) Yabana paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlıınca tesbit olunacak kura göre deerlenir. g) Haklar; tescile tabi bilûmum hakların deeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen deerdir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla bunlar dıındaki bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet haklariyle imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından deerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. dare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu deerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildi- i tarihten itibaren en geç onbe gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak deerlerine göre ikmal edilir. lk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı deerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi, kusur cezalı olarak alınır. Ancak, gayrimenkullere ilikin deerlemelerde % 50 ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz. Bu madde ve geçici l nci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 uncu maddesinde bahis kanusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun etmez. MADDE 92. Millet Meclisi metnin 92 nci maddesi aynen kabul edilmitir. MADDE 93. Millet Meclisi metninin 93 üncü maddesi aynen kabul edilmitir

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN 5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN Kanun No : 2362 Kabul Tarihi : 24.12.1980 (27 Aralık 1980 gün ve 17203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN Kanun No: 482 Kabul Tarihi: 25.6. 1964 (6.7.1964 gün ve 11746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.)

Detaylı

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır. GELR VERGS KANUNU Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES VE KANUN TASARISI 193 SAYILI GELR VERGS KANUNU GEREKÇES VE KANUN TASARISI

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 3231 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 7338 Kabul Tarihi : 8/6/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 1302 Bu Kanunun

Detaylı

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES,

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES, 1475 SAYILI KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEK 14 NCÜ MADDESNN DETRLMES, 98 NC MADDESNE BR FIKRA EKLENMES; 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNUN 1927 SAYI- LI KANUNLA DEK 25 NC MAD- DESNN 7 NC FIKRASININ DE-

Detaylı

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT MADDE METNİ : MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT Madde 10- (1318 sayılı Kanunun 91'inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı 28.02.2010 6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı!! " #!"# $## %!&"#' ( )! *! +$, $ ( $ - #-! "#'$ (,.,# # /-# "#$ #### 1 BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI LE SOSYAL

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 3 7

S R K Ü L E R : 2007 / 3 7 13.04.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 3 7!" # $#!"$# %#!"#$$# %&&'() *$!+,#"#$$#!, #$ #% & ' ( ) * # ( + (# # #( ("" ' * " ),-(./ 0# +#(."/ 0+*" ( + ) (+*" (. / (+*" (. + ""* '%+/ " " " & ' ( / " 1 + / # (+*"2(+*"

Detaylı

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER MART 2013 M. Aykut KELECİOĞLU E. Gelirler Başkontrolörü, YMM SUNUMDA YER ALAN BU SEMBOL GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN SINAV SORULARINI

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON Mehmet BNGÖL Maliye Eski Hesap Uzmanı A.Usule likin lemler: 1. Defterlerin açılı tasdikleri yapılmı mı? Yasal defterlerin ait olduu dönemden bir ay önce, yeni

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER M E R S N T C A R E T V E S A N AY O D A S I Ç Y Ö N E T M E L BÖLÜM I 2002 GENEL HÜKÜMLER A m a ç : Madde 1-5590 sayılı Kanun un 85 inci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliin amacı; Mersin Ticaret

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yıh : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı: J09) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna

Detaylı