FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri (birlikte ve kısaca Sözleşme ); İstanbul Ticaret Sicili nde sicil no.su ile kayıtlı olarak, İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi No.112 Onur İş Merkezi Kat.3 adresinde faaliyet göstermekte olan HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ( Kiralayan ), ile, Sözleşme nin 1 numaralı eki olan Ek-1:Özel Şartlar bölümünde ticaret merkezi, yerleşim yeri, gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı ve ticaret sicili numarası belirtilen Kiracı ve müteselsil kefil/ler ( Kefiller ) arasında, bu Sözleşme nin ayrılmaz parçasını teşkil eden Ek-1:Özel Şartlar da ayrıntılı tanımı yapılan malın/malların, aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde Kiracı'ya finansal kiralamasının yapılması konusunda akdedilmiştir. 2. TANIMLAR : Aşağıda yer alan kavramlar aksine bir açıklama olmadıkça Sözleşme de karşılarında belirtilen anlamları ifade etmek üzere kullanılmıştır Kanun : 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kefil : Kiracı nın Sözleşme ve eki belgelere konu borçlarına kefil olan müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu/borçlular Kira Bedeli : Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan Kiracının, Kiralayan a ödemeyi taahhüt ettiği kira bedellerinin tümüdür Kiracı : Sözleşme nin Ek-1:Özel Şartlar bölümünde belirtilen Kiracı Kiralanan : Özellikleri, Sözleşme nin Ek-1:Özel Şartlar bölümünde yazılı finansal kiralamaya konu mal/mallar Kiralayan : Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi dir. İşbu Sözleşme'ye taraf olan bütün kişiler, Kiralayan ın bir finansal kiralama şirketi olduğu ve Kiracı'yı bir malî kurum olarak kredilendirdiği, herhangi bir malın ve Kiralanan'ın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu olmadığı, finansal kiralama konusu Kiralanan'ı Kiracı'ya finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, Kiralanan'ın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin buna göre değerlendirileceği hususlarında mutabakata varmışlardır Ödeme Planı : Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve numaralarını gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ödeme tablosu (EK-2) Özel Şartlar : Sözleşme nin bir numaralı eki (EK-1) Satıcı : Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Satıcı Sigorta Şirketi : Kiralayan ın belirleyeceği Sigorta Şirketi Sözleşme : Birlikte ve kısaca işbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri Teminat : Kiracı nın Sözleşme den doğacak borçlarının garantisi olmak üzere, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde dökümü verilen ve kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdî, aynî ve şahsî garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi tüm nakdî veya gayrinakdî teminatlar Teslim / Tesellüm Belgesi: Kiracı nın, Kiralanan ı gerekli her türlü muayene ve incelemeyi yaparak, Sözleşme de öngörülen nitelikte, hasarsız, eksiksiz ve çalışır, yani hukuken ayıpsız halde teslim aldığını belirten ve Kiracı tarafından imzalanarak Kiralayan a verilecek ve ekte örneği yer alan belge (EK-3) Yetki Belgesi : Sözleşme ye ekli (EK-4) ve onun ayrılmaz bir parçasını teşkil eden, Kiracı tarafından seçilmiş, beğenilen ve bu sebeple Sözleşme nin konusunu teşkil eden Kiralanan ın Satıcı dan teslim alınması için Kiralayan ın Kiracı yı yetkilendireceği belge. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşme nin konusu; ekli proforma faturaya (EK-5) konu işbu Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen mal / ekipmanın (bundan böyle Kiralanan ), taraflarca belirlenen kira bedeli karşılığında, ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracıya, finansal kiralama yoluyla kiralanmasıdır. 4. KİRALAMA SÜRESİ: 4.1. Kiralanan, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen süre için kiralanmıştır. Süre, Sözleşme nin yürürlüğe girdiği tarihte başlar ve Özel Şartlar da belirtilen tarihte sona erer Kiralama süresinin sona erme tarihinin ödeme planlarında belirtilen son kira ödeme tarihinden önceki bir tarihe isabet etmesi halinde, kiralama süresinin sona erme tarihi ödeme planında belirtilen son kira ödeme tarihi olur Sözleşme konusu mallarla ilgili olarak farklı ödeme planları çıkması halinde, Sözleşme süresi, kiralananlarla ilgili kira ödeme planının başlangıcından başlar ve yukarıda belirtilen sürenin bitim tarihinde sona erer.

2 5. KİRALANANIN MÜLKİYETİ: 5.1. Kiralananın mülkiyeti Kiralayan a aittir. Kiracı Kiralanan'a 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun 24 ncü maddesi hükmü uyarınca zilyet olup Kiralanan'dan Sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacaktır Kiralayan, Kiralanan ın mülkiyetini, bütün hak ve borçları ile birlikte bir başka finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Kiracı nın devir tarihine kadar muaccel olmuş her türlü borçlarından sorumluluğu Kiralayan a karşı devam eder. Kiralayan, işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını, Kiracı nın muvafakatini almadan üçüncü şahıslara devredebilir. 6. KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI: 6.1. Kiracı, kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıda (6.2), (6.3), (6.4) ve (6.5) bentlerinde belirtilen şartları gerçekleştirmiş ve Sözleşme Ek-1:Özel Şartlar'da Sözleşme Süresi Sonunda Kiracı'nın Kiralanan'ı Satın Alma Bedeli olarak gösterilen tutarı bir defada nakden Kiralayan'a ödemek suretiyle satın alma hakkına sahiptir Kiracı'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, Kiralanan'ı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle Kiralayan'a karşı, kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması gerekmektedir Kiracı'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda (6.2) bendinde belirtilen bütün borçlarını ve bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve diğer masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar Kiralayan, Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devir etmeme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Kiralayan, Kiracı'ya verdiği süre sonunda da Kiracı'nın yukarıda (6.2) bendinde belirtilen borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmek hakkı bulunacaktır Kiralayan, yukarıda (6.3) bendi hükümleri gereği Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu ettiği takdirde; Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar, Kiralayan ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, Kiracı tarafından Kiralayan a ödenecektir Kiracı, Kiralanan'ı satın alma hakkından Kiralayan'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir edemez ve Kiralanan'ı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz Kiralanan ın tescile tabi mallardan olması halinde taraflar, Kiracı nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamamış olması durumunda, Kiralayan ın tek taraflı olarak Kiralanan ın mülkiyetinin Kiracı ya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini yapma, bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hakkını serbestçe kullanabileceğini kararlaştırmışlardır Sözleşme süresi sonunda, Kiracı, Sözleşme den kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Kiralanan ın mülkiyetinin kendisine devrini talep etme hakkını kazanmış olsa dahi, yatırımı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, asıl teşvik belgesinin (Kiracı nın teşvik belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus Kiralayan a ilgili tüm belgeleri ile tevsik edilmeden, Sözleşme ye konu ekipmanların mülkiyetinin devri gerçekleştirilmeyecektir. II. KİRALANAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER / İKTİSAP, MÜLKİYET, ZİLYETLİK 1. KİRALANANIN SEÇİMİ VE SİPARİŞİ: 1.1. Kiralanan, Kiracı tarafından belirlenmiştir. Kiracı, Kiralanan ın, Satıcı dan iktisabı, tesellümü, bedelin ödenme şekli ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kiralayan a gecikmeksizin ibraz edecektir Kiralayan, Kiracı nın Satıcı ile sağladığı mutabakat ile ilgili, kendi faaliyet ilkeleri ve çalışma kuralları çerçevesinde, gerekli gördüğü her türlü değişikliği ve/veya eklemeyi yapabilecektir. Kiralananın siparişi, Kiralayan ın, yazılı muvaffakati alındıktan sonra verilecektir Kiracı, Kiralanan ın seçtiğinden farklı olduğu savı ile Kiralayan ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, Kiralayan dan talepte bulunmayacağını, Kiralanan ın parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından her ne nam altında olursa olsun, Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, Kiralanan dan veya parça ve eklentilerinden kaynaklı olarak, Kiracı nın uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Kiralayan ın her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve olmayacağını, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun çözümü için Satıcı nezdinde her türlü girişimde Kiracı nın bulunacağını, bu durumda dahi Kiracı nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa edeceğini, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir Kiralanan'ın Satıcı'dan teslim alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletilmesi, ödenecek bedelin miktarı, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususları Kiracı, Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve sağlanan mutabakatı, belgeleri ile birlikte Kiralayan'a bildirecektir. Kiracı, Satıcı ile yapacağı satım sözleşmesine veya Kiralayan adına tanzim ettireceği proforma faturaya, satış,

3 imalat sözleşmesinin geçerliliğinin, malın Kiracı tarafından kabulü şartına bağlı bulunduğu, aksi halde Kiralayan ın bir sorumluluğunun doğmayacağı, Kiralanan'ın bedelinin veya bu bedele mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan'ın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağı şartını koyduracaktır. Kiralayan Kiralanan'ın bedelinin normal ya da yüksek olup olmadığını araştırmak, teslimi, nakli, tesellümü, tesisi, montajı, çalıştırılması, bakımı, ödeme şekli ve şartları gibi konularda hangi yolun uygun olacağını belirlemek sorumluluğunda olmayıp, bu hususlarda bütün sorumluluk Kiracı'ya aittir. Ancak Kiralayan, bu çalışma ve işlemlerle ilgili olarak Kiracı tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi çerçevesinde uygun gördüğü tali hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir. Bu halde dahi tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracı ya aittir. 2. KİRALANANIN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ: 2.1. Kiralananın Türkiye dışından temin edilmesi söz konusu olduğu hallerde; seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde, akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tesbiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen Kiracı ya aittir. Ancak, Kiralayan, seçilen ödeme biçimi veya akreditif şartlarında ve dokümanlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü belge ve dokümanların eklenmesini ve/veya belge ve dokümanların kendi uygun bulduğu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir Dokümanların sahte veya tahrif edilmiş olması halinde, Kiralayan ın uğradığı bütün zarar ve kayıplar ile ilgili bütün hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kiracı ya aittir Kiracı ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden Kiralayan ı derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. 3. KİRALANANIN BEDELİNİN ÖDENMESİ: Kiralananın bedeli; taraflarca aksinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, Teslim/Tesellüm Belgesi nin Kiralayan a ibrazından sonra, Kiralayan tarafından Satıcıya ödenecektir. 4. GARANTİ BELGESİ: 4.1. Kiralanan ın garanti belgeleri, Kiralayan adına düzenlenip, Kiracı tarafından Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla teslim alınır. Garanti belgesi nedeniyle, Satıcı ya yöneltilecek talepler, Kiralayan ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla, Kiracı tarafından yöneltilir. Kiracı tutum ve davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce kısmen veya tamamen hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle Kiralayan zarara uğradığı taktirde, Kiralayan ın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle Sözleşme nin sona ermesi halinde de garanti belgesini Kiralayan a iade etmek zorundadır Kiracı, sözleşme süresince, Kiralanan ın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini alabilmesi için gerekli koşullara uymak ve bu hizmetleri Kiralanan ın üreticisinden, Satıcı sından ve yetkili servislerinden sağlamaktan, bizzat kendisi sorumludur. Bu sorumluluğu satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan ı nihai tüketiciye satması durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre tüketiciye karşı da devam edecektir. Kiracı, gerek sözleşme süresince, gerekse, sözleşmenin sona ermesinden sonra, bu hususta Kiralayan ın her ne suretle olursa olsun sorumlu olmayacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı kendisinin tasarruflarından dolayı, Kiralayan ın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 5. KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM VE TESİSİ: 5.1. Kiralanan, Kiralayan ın yazılı muvaffakat vermiş olması kaydıyla, Satıcı dan, Kiralayan adına, Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla ve Kiralayan tarafından düzenlenecek olan Sözleşme nin (4) numaralı eki olan Yetki Belgesi ile Kiracı tarafından, teslim alınır. Kiralanan ın, Satıcı dan, Kiracı tarafından teslim alınması, zilyetliğin devri anlamına gelmez. Zilyetlik, ancak, Sözleşme nin II/6. madde hükümleri çerçevesinde devredilebilir Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal, Kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan ın bir sorumluluğunun, bu sebeple Kiralayan a karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep, dava hakkının bulunmadığını Kiracı peşinen kabul ve ikrar etmektedir. Satıcı'nın Kiralanan ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz Kiracı, Kiralanan'ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına satıcıdan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya Kiralayan ın uygun gördüğü bir kuruluşa

4 inceleteceğini, Kiralanan'da kısmen veya tamamen bir bozukluk, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan'a ibraz edeceğini, her hususla ilgili bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan'ı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, red etmekten veya haksız red etmekten doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan'ın uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Kiralanan'da kusur, bozukluk, eksiklik, Satıcı'nın taahhüt ettiği şartlara aykırılık ve benzeri durumların varlığı tespit edildiği takdirde, gerekli bütün ihbarlar, tüm sonuçları Kiracı ya ait olmak üzere, süresi içinde yine Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların süresi içinde yapılmamasından veya Satıcı'ya karşı dava açılması için süresi içinde Kiralayan'a başvurulmamasından, davanın sonuçlarından tamamen Kiracı sorumludur. 6. ZİLYETLİĞİN DEVRİ: 6.1. Kiralayan, Kiralanan ın zilyetliğini Sözleşme hükümleri çerçevesinde zilyetliğin devrine ilişkin herhangi bir suretle Kiracı'ya devredecek veya devredilmesini temin edecektir. Ancak Kiralayan, Kiracı'nın bu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, Kiralanan'ın zilyetliğini Kiracı'ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip bulunacak, bu sebeplerle Kiralanan'ı teslim etmemesi halinde Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve zilyetliğin devri Kiralayan dan talep edilemeyecektir. Ayrıca Kiralayan ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı'ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı nın Satıcı ya karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Satıcı nın Kiralananı teslim etmemesi veya geç teslim etmesi, Satıcı nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi, Kiralananın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle ulaştırılamaması hallerinde, Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve Kiralayan zilyetliğin devri yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacak ve buna ilave olarak da, Kiralayan ın uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat vs. bedeller Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralananın, Satıcı tarafından herhangi sebeple kısmen veya tamamen teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde, Kiralayan ın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Kiralanan ın geç teslim edilmesi halinde de, Kiralayan ın sorumluluğu yoktur, geç teslimin doğuracağı her türlü zarar, masraf, ceza ve yaptırım Kiracıya ait olacaktır. Bu durumlarda, Kiracı, kira bedellerini ve sözleşmeden doğan sair diğer borçlarını ödemeden imtina edemez, geciktiremez veya tenkis talep edemez Kiralanan ın, yangın, su baskını, deprem, kasırga, tayfun vb. her tür ve nitelikte mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler, çalışma hayatının olumsuz gelişmeleri, yasal veya yasal olmayan her tür işçi veya işveren hareketleri, savaş, seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, terör olayları, ihtilal, sıkıyönetim, olağanüstü hal, politik rizikolar, ülke ekonomik riskleri, her tür kazai ve/veya icraî hüküm ve tasarruflar, gümrük makam ve merciilerinin karar ve yaptırımları, üçüncü kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konması, kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her tür idari, kazai veya icraî tasarruflarda bulunması, takiplere gecilmesi, kamusal hüküm ve tasarruflar, idari, icraî, kazaî makam ve merciilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasakları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan a el koymaları sebebiyle Kiralanan ın zilyetliğinin Kiracı ya teslim edilememesi halinde, Kiralayan ın Kiracı ya karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Kiracı, Kiralayan dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır Satıcı ile gerçekleştirilen tesellüm işlemlerini müteakip Kiracı nın Teslim/Tesellüm Belgesi ni imzalaması ve Teslim/Tesellüm Belgesi nin Kiralayan a ibraz edilmesinden sonra Kiralanan ın zilyetliği Kiracı ya devredilmiş sayılacaktır. Kiracı, Kiralanan ın teslimine ilişkin Teslim/Tesellüm Belgesini imzaladığı andan itibaren, Kiralanan ın zilyetliğini devir almış olduğunu ve Kiralayan ı, Kiralanan ın devir ve teslimine ilişkin her türlü muamele, tasarruf ve sorumluluklarından dolayı kesin olarak ibra etmiş olacağını şimdiden kabul ve beyan eder Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim edilmesi, zilyetliğinin devri, sözleşmenin II/6.1. madde hükmü çerçevesinde veya aşağıda yazılan haller nedeniyle zamanında veya hiç mümkün olmaz ise Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kiralayan aşağıda 6.7 hükmünde yer alan sebepler nedeniyle ortaya çıkan teslim engelinin 60 (altmış) gün zarfında ortadan kalkmayacağını tespit ettiği veya bu süre içinde kalkmayacağının açıkça anlaşıldığı hallerde, bu hususu Kiracı'ya bildirdiği takdirde Sözleşme ayrıca bir ihbara mahal olmaksızın kendiliğinden sona erecektir Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, sel, su baskını, deprem, kar, tipi, çığ düşmesi, buz, dolu, don, şiddetli yağmur, yıldırım düşmesi, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icraî hüküm ve tasarruflar, Satıcı'nın alacaklıları tarafından veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü

5 kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü idari, kazai veya icraî tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı'nın Kiralanan'ı teslim etmemesi, Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Kiralanan'ın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle Kiracı'ya ulaştırılamaması, teslim tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icraî, kazaî makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan'a el koymaları hallerinde, Kiracı, Kiralayan dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamaz Ancak bu hükümde yer alan sebepler, Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim ve zilyetliğin devrinden sonra meydana gelir ve bu haller nedeni ile Kiralanan Kiracı tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz bir hale gelirse veya işbu sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise işbu Sözleşme'nin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiçbir surette etkilenmeyeceği gibi Kiracı'nın işbu Sözleşme'den doğan borç ve taahhütleri aynen devam edecektir. III. KİRALAYAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRALAYANIN SORUMLU OLMADIĞI HALLER: 1.1. Kiralayan, Kiralanan ın niteliklerinden, kalitesinden, maddi ve hukuki ayıplarından, Kiracı tarafından hiç veya gereği gibi kullanılamaması, tahsis edildiği ve öngörülen kullanım amacına uygun kullanılamaması sebepleri ile doğabilecek tüm zararlardan, Sözleşme nin IV/1. maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin ödemeler ve bu işlemlere ilişkin her türlü belge ve müstenidatından dolayı, Kiracı ya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir. Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez Kiralana nın, Satıcı tarafından, Kiracı ya teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi veya anlaşmada öngörülen nitelik ve şartlara uygun olarak teslim edilmemesi hallerinde de, Kiralayan, Kiracı ya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir. Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez Yukarıda, Sözleşme nin Zilyetliğin Devri başlıklı II/6. madde hükmünde ayrıntılı olarak açıklanan durumlar sebebiyle Kiralayan ın sorumlu olmadığı haller saklıdır Kiralayan, ifa yardımcıları, ikame edilen şahıslar ve istihdam ettiği kişilerin borca ve Sözleşmeye aykırı fiilleri ve/veya haksız fiillerinden sorumlu tutulamaz. 2. KİRALAYANIN ÖZEL HAK VE YETKİLERİ: Kiralayan, Sözleşme nin diğer maddelerinde belirtilen haklarından başka, Kiracı ya karşı aşağıdaki hak ve yetkilere de sahiptir Finansal kiralama işleminin ve bu işlemin ifasının, Sözleşme hükümlerine uygun tarzda ifa edilip edilmediğini denetlemek, Kiracı dan bu hususlarla ilgili bilgi ve belge talep etmek, Kiracı nın defter ve muhasebe kayıtlarını incelemek veya masrafı Kiracı ya ait olmak üzere uzman bir kuruluşa incelettirmek, 2.2. Kiralanan ı reklamlarında kullanmak, 2.3. Sözleşme kapsamında, Kiracı veya üçüncü şahıslarca verilmiş olan teminatların muhafazası için masrafları Kiracı ya ait olmak üzere, sigorta vb. gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini almak, 2.4. Sözleşme nin IV. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin ödemelerin herhangi bir nedenle, Kiracı tarafından hiç yapılmaması veya zamanında yapılmaması ve bu ödemelerin Kiralayan tarafından yapılması durumunda kalıması halinde, Kiracı ya rücu etmek, bu ödemelere ilişkin belgeleri kendi işletmesinin giderleri olarak göstermek, kanuni defter ve muhasebe kayıtlarında kullanmak, 2.5. Kiracı, Sözleşme ve Kanun uyarınca öngörülen, taşınmaz mala ilişkin olarak taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine ve taşınır mallara ilişkin olarak yetkili sicile tüm masrafları Kiracı ya ait olmak üzere Sözleşme nin tescilini yaptırmaya ve tescil masraflarını Kiracı dan talep etmeye Kiralayan ın yetkili olacağını kabul ve beyan eder. IV. KİRACI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Sözleşme nin imzalanmasına, yürürlüğüne, uygulanmasına, feshine, sona ermesine, tasfiyesine, Kiralanan ın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna, Kiralanan ın Satıcı dan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, Kiralayan dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna dayanılarak iktisabına, kira ilişkisinin tasfiyesine, Kiralanan ın iade ve teslimi ile Kiralayan ın ibrasına ilişkin olarak; 1.1. Her türlü resmi makamlar, merkezi ve mahalli idareler, sağlık kuruluşları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar, zabıta ve diğer güvenlik güçleri, iktisadi devlet teşekkülleri, savcılıklar, adli, idari ve cezai yargı organları, malî idareler, fonlar, fon idareleri, sağlık kuruluşları, sağlık ve sosyal yardım makamları, çalışma ve iş

6 güvenliği kurumları, sosyal güvenli kurumu, meslek odaları, ticaret, tapu, gemi, uçak, trafik ve diğer sicil memurlukları ve Birlik Sicili, noterlikler, kambiyo mercileri ve gümrük idarelerinden, hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken her türlü izin, onay, ruhsat ve belge ile buralarda yaptırılması gereken tescil, şerh, terkin, temdit işlemleri ile gerektiğinde bu işlemlerin yenilenmesi ve düzeltilmesine dair her türlü iş ve işlem, usulüne ve mevzuata uygun olarak ve tüm masrafları Kiracı ya ait olmak üzere, Kiracı tarafından ifa ve icra edilecektir. Sayılan işbu iş ve işlemlerin sonucunda gerekli izin, onay veya ruhsatın alınamamış olması sebebiyle, Kiracı, Kiralayan dan herhangi bir talepte bulunamaz Kiralanan ın, iktisap edilmesi, Kiracı ya teslimi ve zilyedliğinin devri, kullanılması, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi satın alma opsiyonuna dayanılarak Kiracı tarafından iktisabı nedeniyle ödenmesi gerekebilecek vergi, ek vergi, resim, harç, prim, fon, komisyon, masraf, aidat, tazminat, taşıt araçları için trafik cezaları, taşıt pulları, her türlü vergiler Sözleşme nin imza tarihinden sonra tahsis edilebilecek tüm vergiler, yurtiçi ve yurtdışı nakliye bedelleri, yurtiçi ve yurtdışı nakliye sigortası bedelleri, navlun, gümrük vergileri, damga vergisi, kambiyo gider vergisi, katma değer vergisi, KKDF, BSMV, ardiye ve demoraj giderleri, ordino ücretleri, her türlü bankacılık, sigortacılık, komisyon ve giderleri, resmi merciler tarafından tahakkuku veya itası yapılan veya adli makamlarca kararlaştırılan her türlü asli / fer i borç, ceza, tazminat, faiz ve giderler, döviz kurlarında, fonlama maliyetlerinde, kredi faizlerinde hangi nedenle olursa olsun meydana gelen tüm artışlar Kiracı ya aittir Kiracı nın yasal düzenlemelere, idari yaptırım ve kararlara, genel ve özel düzenleyici işlemlere, tebliğlere uymaması sonucunda, Kiralayan ın uğradığı her türlü zarar ile Sözleşme nedeni ile Kiralayan ın devraldığı bir yatırım teşvik belgesi olması halinde, bu belgede bulunan hak ve menfaatlerine ilişkin tahakkuk edebilecek tüm ödemeler ve zarar,masraf, tazminat ve cezalar Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı, her malî yılı izleyen altıncı ayın sonuna kadar ve ayrıca Kiralayan tarafından talep edildiği her zaman, bilanço ve kâr zarar tablosu ile hesap durumunu Kiralayan a vermekle yükümlüdür Kiracı, Sözleşme ye konu Kiralanan ın T.C. sınırları içindeki giriş gümrüklerinden çekilmesi aşamasında, faturasının ve imalata mesnet diğer evraklarının proforma fatura ile uyumsuzluğundan ve/veya CE işareti taşımaması veya taşıdığı CE işaretinin teknik düzenlemelere uygun olmamasından ve/veya gümrükteki muayenesi esnasında tespit edilemeyen ve gümrük giriş beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluklar ve/veya Kiralanan ın fiili ithalinden sonra doğabilecek farklılıklar, esneklikler, yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatına aykırılıklar nedeni ile Kiralayan ın muhatap kalacağı her türlü kanuni ve yasal uygulamalardan ve aynı sebeplerden dolayı Kiralayan ın ödemek zorunda kalacağı her ne nam ve suret altında olursa olsun her türlü resim, harç, fon, gecikme faizi, ceza gibi maddi zararlardan ister işbu sözleşmenin süresi içinde ister Kiralanan ın mülkiyetinin kendisine devrinden sonra olsun tamamen sorumlu olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralayan, Kiralananın yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük mevzuatına, işbu sözleşme konusu Kiralanana uygun olup olmadığını tespit ettirmeye ve işbu sözleşmeye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olması halinde malı reddetmeye veya iade etmeye yetkili olacaktır. Bununla ilgili yapılacak tüm masraflar Kiracı ya aittir İşbu sözleşme konusu Kiralanan ın teşvik kapsamında temin edilip edilmeyeceği Sözleşme nin Özel Şartlar kısmında belirtilmiştir. Kiralananın temin şartının herhangi bir nedenle Kiralayan ın kabulü ile değişmesi durumunda, Kiralanan teşviksiz temin edilirse, KDV, gümrük vergisi vb. masraflar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralanan teşvik kapsamında temin edilir ise, teşvik unsurlarından Kiracı ile Kiralayan birlikte yararlanacaktır. Kiracı, kanun, mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü olup, uymadığı takdirde, Kiralayan ın söz konusu teşvik belgesinde yazılı hak ve menfaatlerinde meydana gelen kaybını ve diğer bütün kayıplarını tazminle yükümlüdür. Kiralayan ın herhangi bir şekilde sorumlu olması halinde, Kiracı ya rücu hakkı saklıdır. Kiracı, teşvik mevzuatında ve teşvik belgesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ve/veya her ne sebeple olursa olsun işbu sözleşmenin feshine neden olduğu takdirde, Kiralayan aleyhine tahakkuk edebilecek her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi Kiralayan a derhal ve nakden ve temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşme için alınan tüm teminat, Kiracı ile Kiralayan arasında bugüne kadar imzalanmış ve bu günden sonra imzalanacak olan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktır.ayrıca, Kiracı, finansal kiralama sözleşmelerinden birinin feshi veya başkaca sebeplerle teminatlarda azalma olması halinde, Kiralayan a Kiralayan ın talep ettiği şekil ve miktarda yeni teminatlar vermeyi kabul ve taahhüt eder Kiracı, Sözleşme ye konu Kiralanan ın ilgili mevzuattaki kural ve düzenlemelere uygun olduğunu ve uygunluk işaretini taşıyacağını, insanların, hayvanların, malların, güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık halinde Kiralayan ın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, Kiralayan aleyhine oluşacak her türlü masraf ve zarar ve ziyanı Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ve temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı; Sözleşme ye konu Kiralanan ın, hakları üçüncü kişilere ait olup lisans alınmaksızın kullanılan herhangi bir software içermediğini, Kiralanan ın software içerdiği hallerde aksi kararlaştırılmadığı müddetçe Sözleşme ye konu faturalar kapsamına kiralanan üzerindeki software programının ve/veya lisansının da dahil olduğunu, bu konuda fikrî ve sınaî haklar mevzuatına aykırı herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, aksi takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kiracı ya ait olduğunu, Kiralayan ın aleyhine bu nedenle doğabilecek her türlü vergi, ceza,

7 harç vesair ödemelerden sorumlu olduğunu, bu bedelleri Sözleşme de belirlenen temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, kira konusu malın imalatçısı, satıcısı veya komisyoncusu değildir. Sadece finansal kiralama konusu malların kullanımı için Kiracı ya finansman sağlamaktadır. Kiralayan ın finansal kiralama konusu mal üzerindeki mülkiyet hakkının amacı da finansal kiralama konusu malın Kiracı tarafından finansal kiralama yöntemi ile kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple, finanasal kiralama konusu mala, malın cins ve vasfına, teslimine, taşınmasına ilişkin hususlardan, bunlarla ilgili ortaya çıkan borç, yükümlülükler ve finansal kiralama konusu malın, mallara, cana ve çevreye verdiği zararlardan Kiralayan ın hiç bir şekilde sorumlu olmadığı ve tüm bu durumların Kiralayan ın bu niteliği dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda taraflar mutabıktırlar. 2. KİRACININ KİRALANANI SATICIDAN TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 2.1. Kiracı, Kiralanan'ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına satıcıdan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya Kiralayan ın uygun gördüğü bir kuruluşa inceleteceğini, Kiralanan'da kısmen veya tamamen bir bozukluk, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan'a ibraz edeceğini, her hususla ilgili bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan'ı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, reddetmekten veya haksız reddetmekten doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan'ın uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir Sözleşme nin konusunu teşkil eden mal, kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan ın bir sorumluluğunun, bu sebeple Kiralayan a karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep, dava hakkının bulunmadığını Kiracı peşinen kabul ve ikrar etmektedir. Satıcı'nın Kiralanan ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz. 3. SATICI'YA KARŞI İLERİ SÜRELECEK TALEP HAKLARININ KULLANILMASI: Kiralayan, Sözleşme de, Kiralanan a ve kullanımına ilişkin olarak sayılan hallerin varlığının Kiracı tarafından kendisine bildirilmesi halinde, sırf 6361 sayılı Kanun un hükümleri uyarınca malın Kiralayan a satılmış olması, faturanın adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkinden doğan, talep ve dava haklarını Kiracı'ya devredebilir, Kiracı'yı bu haklarını kullanması için vekil tayin edebilir veya Satıcı'ya karşı söz konusu hakları bizzat kendi kullanabilir. Kiralayan hangi yolu seçmiş olursa olsun yapılacak bütün masraflar, Satıcı'ya karşı dava açıldığı takdirde her türlü dava, takip masrafları, Kiralayan'ın avukatlarına ödeyeceği ücretler de tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır. 4. KİRACININ TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 4.1. Kiracı, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatları, Sözleşme nin imzalanmasından itibaren, en geç 60(atmış) gün içinde vermeyi, verdiği teminatların sözleşmenin yürütülmesi sırasında yetersiz kalması halinde, Kiralayan ın uygun göreceği ve Kiralayan ın şeklini ve miktarını belirleyeceği ek teminatları vermeyi ve süresi sona eren teminatların süresini uzatmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı nın, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatı, Sözleşme nin imza tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde vermesi, Sözleşme nin VII/7. maddesi uyarınca Sözleşme nin yürürlülük şartıdır Kiracı, süresi dolan teminatların süresini uzatmak veya uzatılmasını temin etmekle, Kiracı nın bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifada geciktiği, Kiracı ya da Kefillerin ödeme güçlüğü içine düşmeleri veya teminat açığının doğacağı, doğduğu, borçlarını vadelerinde yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı hallerde Kiralayan a yeterli, kabul edilebilir ek teminatlar vermekle yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu durum, 6361 sayılı Kanun'un 31/2. Maddesi hükmü kapsamında kabul edilecek ve Kiralayan, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak derhal, tazminatsız fesih hakkına sahip olacaktır. 5. KİRACININ İŞLETEN SIFATI: Kiracı, sözleşme süresince, Kiralanan ın işletilmesi ve kullanılması sırasında, Kiracı nın kendisine, üçüncü şahıslara, çevreye ve doğaya verebileceği her türlü zararlardan işleten sıfatıyla sorumludur. Kiracı, motorlu taşıtlarda, ilgili mevzuatta belirtilen anlamda işleten dir ve motorlu taşıtın cana, mala, eşyaya, çevreye zarar verdiğini, yerinin

8 değiştiğini Kiralayan a bildirmekle yükümlüdür. Kiralayan ın herhangi bir şekilde zarar ve hasardan sorumlu tutulması halinde Kiracı ve/veya kefil/lere rücu hakkı saklıdır. 6. KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ: 6.1. Kiracı, Kiralanana ilişkin kira bedelini Ödeme Planı na uygun olarak, Kiralayan a ödeyecektir. Ödeme planında tayin ve tespit edilecek miktar ve vadelere uymayı Kiracı ve kefiller peşinen kabul ve taahhüt ederler. Kiracı, Kiralananın teslim ve zilyetliğinin devrinde veya kullanıma hazır hale getirilmesinde, meydana gelecek her türlü gecikme, aksama, teknik hata, resmi izin, onay veya ruhsatın alınamaması ve benzeri nedenlere dayanarak, kira bedelini ödeme planına uygun olarak ödemeden kaçınamaz. Kira bedeli hiçbir şekilde tenzil edilemez Sözleşme Ek:2'de yer alan Ödeme Planı nda belirtilen kiralama bedelleri, kesin olarak kararlaştırılmış tarihlerde Ödeme Planı na uygun biçimde kararlaştırılan para cinsinden aynen ödenecektir. Kiracı, yukarıdaki hükümlerde yer alan sebeplerle, Kiralanan ın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, Kiralanan'ın kullanılmasını ve Kiralanan dan faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik ödeyemez Diğer taraftan Kiracı, bu sözleşmede belirtilen giderler ile her ne nam altında olursa olsun malın satın alma bedelinde meydana gelecek artışların, vergilerin tamamının, Kiralayan ın belirleyeceği şekilde, tarafından peşin olarak ödeneceğini veya bu artışların ödeme planına otomatik olarak yansıyacağını şimdiden kabul etmektedir. Bu artışları içeren yeni ödeme planını, planlarını belirleme yetkisinin Kiralayan a ait olduğunu Kiracı peşinen kabul etmiştir. Ödeme planı, eğer sözleşme ile birlikte hazırlanmış ise Kiralayan, yeni ödeme planını Kiracı ya ve Kefillere imza karşılığı teslim eder veya sözleşmedeki adreslerine gönderir Kiracı, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile birçok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir Kiracı, Ek-1:Özel Şartlar bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından üçüncü kişilerden temin edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde Kiralayan ın cezai şart namı altında bir tazminat ödemekle ya da finansmanı, kısmen veya tamamen erken kapsatması hallerinde dahi faiz ve ferilerini de eksiksiz ifa ile mükellef olduğunu bilmekte ve peşinen kabul etmektedir. Bu nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ek-2:Ödeme Planı nda kalan süreye ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden ödeyeceğini, her ne nam ve sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir Noter, tescil, sözleşme dokümantasyon, operasyon hizmet bedeli, ödeme planına eklenmiş olup bu tutarlar Kiracı ya aittir Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde yer alan ödeme planı yürürlükteki KDV oranlarının değişmeyeceği varsayılarak hazırlanmış olup, Kiracı tarafından yapılacak her bir kira ödemesi için ayrı fatura düzenlenecektir. Sözleşme nin imzalanmasından sonraki bir tarihte, KDV oranlarında artış veya azalma olması halinde, söz konusu artış ve azalmalar bir sonraki ödemede esas alınacak ve yeni KDV oranı yansıtılarak fatura düzenlenecektir. Mevzuatta vukuu bulacak ve Sözleşme sebebiyle uygulanacak her türlü ilave malî yükümlülükler (vergi, fon vb.) Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralamaya Esas Maliyet (K.E.M), işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şeklinde hesaplanacaktır. Mal bedeli ödemesinin ve Kiralanan ın temini için gerçekleşen tüm masraflar, yapıldıkları günkü kur ve pariteler ile hesaplanacak olup, kiralamaya esas maliyetin, kiraların para cinsine çevrilmesi sırasında, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kur ve pariteler esas alınacaktır Sözleşme kapsamında birden fazla kiralanan olması halinde, beher mal bedeli ödemesi masraflar eklenerek ayrı ödeme planına ve tarihine konu olabilecektir Kiracı, Kiralanan ın temini için avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda avans ödemesinin yapıldığı tarihten mal bedeli ödemesinin tamamının yapılacağı tarihe kadar avans tutarına ve masraflara Sözleşme de belirlenen faizin işletilmesini, oluşacak tutarın mal bedeline eklenmesiyle bulunacak bedelin kiralamaya esas maliyetin hesaplanmasında dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Sözleşme nin, Ödeme Planı nın değişken faizli olup olmadığı Sözleşme nin Özel Şartlar kısmında belirtilecek olup, Kiracı, Ödeme Planı nın değişken faizli oluşturulması durumunda Özel Şartlar da belirtilen sürelerdeki faiz oranları dikkate alınarak kira bedellerinin yeniden oluşturulmasını kabul ve beyan eder. Yeni oluşturulacak bu ödeme planları, Kiracı ya, Kiralayan tarafından yazılı olarak ayrıca bildirilecektir. Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen yeni ödeme planlarını kabul edeceğini ve aynen uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kiracı ve kefiller, düzenlenecek yeni ödeme planlarını hiçbir itiraz ileri sürmeden peşinen kabul ettiklerini, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, ekonomik şartlardaki değişiklikler, olağanüstü durumlar, yürürlükteki yasalarda meydana gelen değişiklikler ve benzeri nedenlerle faiz oranlarındaki leh ve aleyhteki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Kiracı ya yansıtmaya, gerekli ayarlamaları yapmaya ve ödeme

9 planını buna göre tek taraflı olarak düzenlemeye, yetkili olacaktır. Kiracı ve kefiller, faiz değişikliklerine ve yeniden düzenlenen ödeme planına itiraz etmemeyi, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler Kiracı, kira bedeli dahil sözleşmenin bütün hüküm ve koşullarını, hür iradesi ile ve bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla işbu sözleşmenin devamı süresince ekonomik ve/veya sair şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜT: Kiracı, Sözleşme nin Ek-2:Ödeme Planı nda, vade ve miktarları belirtilen kiralama bedellerini kararlaştırıldığı gibi ödememesinden veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kanun ve Sözleşme gereğince Kiralayan'a ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemelerinde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödemesi ihbara bağlı hallerde tanınan süre içerisinde ödemede temerrüde düştüğü takdirde, vadenin veya sürenin sonunu takip eden tarih, temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilmek suretiyle ve temerrüde düştüğü her bir münferit borcu itibarı ile Ek-1:Özel Şartlar da belirlenen faiz oranında ve bir yıl 360 gün kabul edilerek hesaplanacak temerrüt faizini Kiralayan'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca; Kiralayan'ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç, vergi, resim, değerli kağıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme ve ulaşım masraflarını talebi üzerine Kiralayan 'ın derhal ödemekle yükümlüdür. Kiralayan ın aşan zararlarını talep hakkı saklıdır. Kiracı ödeme planında belirtilen vadelerden herhangi birine uymadığı taktirde, ihtarname keşide edilmesine ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın mütemerrit olur. 8. MÜKERRER TEMERRÜT HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESİH EDİLMESİ: Kiracı nın, bir kiralama yılı içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi halinde, Kiralayan ayrıca başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve Sözleşme nin feshi ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir. 9. TAKAS MAHSUP YASAĞI: Kiracı, herhangi bir sebeple, Kiralayan dan alacaklı olduğu taktirde, bu alacağını, muaccel veya müeccel kira bedelleri ile veya vadesi geçmiş borçlarıyla takas veya mahsup edemez. 10. KİRALANAN'IN KORUNMASI, KULLANILMASI: Kiracı, Kiralanan'ı işbu Sözleşme ve Eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve Kiralanan'ın amacına uygun bir biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için kullanmayacağını, Kiralanan'ı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza edeceğini, Kiralanan'ın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralanan'ı Satıcı'nın yetkili servisinin tavsiye ettiği biçimde monte edeceğini ve/veya ettireceğini ve tavsiye olunan biçimde teknik kapasitesi içinde, aşırı yüklemeden, zorlamadan ve Kiralanan'ın teknik özelliklerine göre belli bir zaman dilimi içinde mutad teknik kullanma ve çalıştırma süresini aşmadan özenle kullanmayı, Kiralanan'da montajı için zorunlu olanlar dışında Kiralayan'ın, Satıcı nın, yetkili servisinin yazılı iznini almadan hiçbir değişiklik ve tadilat yapmamayı, Kiralanan'ı başka bir mal veya şey ile geçici veya daimi olarak birleştirmemeyi, Kiralanan'ın, bir malın veya şeyin mütemmim cüzü haline gelmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiracı, Kiralanan'ın işbu madde hükmüne aykırı kullanılmasından ve olağan kullanımı aşan yıpranmalardan doğrudan sorumlu olduğunu ve Kiralayan'ın Kiralanan'ı, Kiralanan'ın durumunu, çalıştırılma ve kullanılma biçimini önceden haber vermeksizin kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı nın Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek (Kiralayan tarafından sözleşmenin devam ettirilmesinin beklenmeyeceğini teşkil eden hallerde ayrıca bir ihbara, ihtara gerek yoktur) tanınan sürede Kiracı, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve Kiralanan'ı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 6361 sayılı Kanun'un 31/2 maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun Kiralayan'a, başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceğini, Kiralanan'ın uğradığı hasarı gidermeyi, Kiralanan'ın değer kaybı da dahil olmak üzere Kiralayan'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten Kiralayan a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralanan ı, mal beyanı içine dahil etmeyecek, ayni veya şahsi bir hak ile tahdit etmeyecektir. Kiracı, Kiralanan ı, ayni veya şahsi bir hakla tahdit edeceğine dair taahhüt ve beyanda, vaatte bulunamaz, Kiralanan ı satamaz, iflas etmesi halinde ya da konkordato ilan etmesi halinde Kiralanan ın iflas masasına ya da konkordato komiserliğine yazdıramaz, üçüncü şahıslara olan borçlarına karşılık teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde rehin olarak bırakamaz.

10 10.5. Kiracı, Kiralanan ı özenle kullanmak, kabul çalıştırmanın neden olacağı yıpranma dışında, değer yitirmesini önleyecek, her türlü tedbiri almak, Kiralanan ı üçüncü şahısların haksız fiillerine, hak iddialarına, davalarına, icra veya iflas takiplerine, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerine karşı korumak, ilgili mevzuata uygun olarak haczedilmesini veya iflas masasına dahil edilmesini önlemek için gerekli işlemleri süresinde yapmak, malın icra veya iflas takibine uğraması halinde, bu hususu en seri vasıta ile yazılı olarak, Kiralayan a bildirmek, Kiralananı güvenli bir şekilde muhafaza etmek, her türlü kaza, yangın, tehlike, çalınma ve benzeri risklere karşı korumak ve korunması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak zorundadır Kiracı, Kiralanan ı, sadece Özel Şartlar bölümünde belirtilen faaliyet ve işlerinde kullanacaktır; bu tahsis amacının dışında kullanım, Kiralayan ın yazılı muvafakatini gerektirmektedir Kiracı, Kiralanan ı, cana, mala, eşyaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanacaktır; herhangi bir zararın vukuu halinde, tüm sorumluluk münhasıran Kiracı ya ait olacaktır Kiracı, Kiralanan ı, kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde amaca uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kiracı, kanunları ihlal etmesi, kaçakçılık veya sair cezai yaptırımlar gerektiren suç niteliğindeki fiileri işlemesi halinde, işbu hukuka aykırı faaliyetlerden doğan her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahühüt eder Kiracı, Kiralayan ın, Kiralanan ın durumunu ve kullanım şeklini kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip olduğunu, denetleme sırasında Kiralayan a veya onun yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye yardımcı olacağını, malın özelliğine göre periyodik bakım sözleşmesinin yapılmış olması halinde, bu sözleşmenin bir örneğini Kiralayan a göndermeyi ve bu konuda Kiralayan ın denetleme hak ve yetkisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı; Kiralanan üzerinde değişiklik yapamaz, başka bir mal veya araç ile değiştiremez. Kiralayan ın yazılı izni olmaksızın başka bir mal veya aracın mütemmim cüzü veya teferruatı haline getiremez. Kiralanan ı teknik kapasitesinin üstünde ve Sözleşme nin amacına aykırı şekilde kullanamaz. 11. KİRALANANIN BAKIM VE ONARIMI: Kiracı, Kiralanan ın her türlü bakım ve onarım masraflarının kendisine ait olduğunu, bakım ve onarımı Kiralanan ın yetkili servisine veya Kiralayan ın uygun göreceği kuruluşlara, orijinal parçalar kullanmak suretiyle, yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. Kiralayanın yazılı muvafakati alınmaksızın yetkili servis dışında yaptırılan bakım ve onarımın sebep olacağı, hasar, yıpranma ve zararlardan ve Kiralananın garantisinin bu sebeple sona ermesinden Kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, Kiralananın bakım ve onarımı çerçevesinde, yapılacak, her türlü işçilik, yedek parça ve nakliye masraflarının kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder Kiracı, sözleşme süresince Kiralanan ın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini üretici veya satıcıdan, yetkili servisten sağlamaktan bizzat kendisi sorumludur. Kiracının bu sorumluluğu, satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan ı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edecektir Kiracı, yetkili bir kuruluş ile bakım, onarım anlaşması imzalamayı, Kiralananın Kiralayan a teslimi veya kendisi tarafından satın alındığı süre için yenilemeyi, Kiralanan'ın gerekli her türlü bakım, onarım, muayene ve kontrolünü düzenli olarak uzman ve yetkili kişilere, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yaptırmayı, her türlü işçilik, yedek parça, nakliye masraflarının da kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 12. KİRALANANIN HASAR VE ZİYAI: Kiracı, Sözleşme nin imzalanmasından sonra, Kiralanan ın her türlü hasar ve zıyaı nedeniyle, oluşabilecek tüm zararları tazmin etmeyi, hasar ve zıyaı vuku bulduğu durumlarda dahi, kira bedellerini ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme nin, imzalanmasından itibaren, her türlü hasar ve ziyaı ve bunlardan doğan sorumluluk Kiracı ya aittir. 13. KİRALANANIN DEVİR VE TEMLİK YASAĞI: Kiracı, kiracılık sıfatını veya Sözleşme den doğan hak veya yükümlülüklerini Kiralayan dan yazılı izin almadıkça üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği gibi Kiralanan ı, Kiralayan'ın yazılı izni olmadan üçüncü şahısların bedelli ya da bedelsiz olarak kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk etmeyecektir. Kiracı, Kiralanan'ı mal beyanı içine dâhil edemez, ayni veya şahsi bir hak ile takyit edemez, bu yönde taahhüt ve beyanda, vaatte bulunamaz, Kiralanan'ı satamaz. Kiracı, bu yükümlülüklerine uymaması halinde Kiralayan ın uğrayacağı bütün zararları, ödeme gününe kadar geçecek süre için, sözleşmede belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tazmin etmeyi, bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 6361 sayılı Kanun'un 31/2. maddesi hükmü kapsamında sayılacağını ve bu durumun başka bir süre tanınmaksızın tek yanlı olarak Sözleşme'yi derhal fesih etme halini teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14. KİRALANANIN BULUNACAĞI YER : Kiracı, Kiralanan ı Sözleşme süresince, Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste bulunduracak, bu adreste kullanacaktır ve Kiralayan ın yazılı muvafakati bulunmadıkça, başka bir adrese götürmeyecektir. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülemeyecek malların hareket programları, hareket tarihi ve güzergahını yazılı olarak, Kiracı tarafından, Kiralayan a bildirilecek ve Kiralayan ın yazılı muvaffakati alındıktan sonra belirtilen güzergaha doğru harekete geçilecektir.

11 15. KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Kiracı ve Kefil/ler, her malî yılın bitiminden itibaren altıncı ayın sonuna kadar ve ayrıca talep edildiği her zaman ilgili kurumların, kuruluşların belirlediği forma uygun hesap durumlarını ve bilânço ve gelir tablolarını ve malî bilgilerini Kiralayan a vermekle yükümlüdür. Taraflar, Kiracı nın, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt etmektedir. Kiracı nın, Kiralayan a vermekle yükümlü bulunduğu, bilgi ve belgeleri Kiralayan a yazılı talebine rağmen en geç 7 gün içinde teslim etmemesinin, tahrif ve gerçeğe aykırı belgeler teslim etmesinin, yayımlamasının 6361 sayılı Kanun un 31/2. Maddesi hükmü kapsamında yer alan hallerden sayılacağı ve Kiralayan a sözleşmeyi derhal fesih hakkını vereceği taraflarca kararlaştırılmıştır Kiracı ve Kefiller, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamında, ticaret unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda meydana gelen bütün değişiklikleri derhal noter kanalıyla Kiralayan a bildirmeyi, bildirmemesinden veya usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden doğan tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya başka bir yerde ilanının Kiralayan a karşı ileri sürülebilmesi için yeterli olmadığını kabul ve taahhüt ederler Kiracı ve Kefil/ler ortaklık yapılarının değişmesinden ya da hakim ortağının yönetimdeki hâkimiyetlerinin kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle Kiralayan a, ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta Kiralayan ın talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder Kiralanan üzerindeki mülkiyet hakkı, bütün hak ve yetkiler Kiralayan a ait olup, kiracı sözleşme hükümleri çerçevesinde dolaysız ve feri zilyeddir. Kiracı, Kiralananın Kiralayan In mülkü olduğunu gösteren yazı ve/veya işaretleri Kiralananın uygun yerlerine asmak, yapıştırmak veya takmak mecburiyetindedir. Kiracı, Kiralanan'a ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbir, haciz konulması, üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde ilgililere ve iddia sahiplerine Kiralayan ın mülkiyet hakkını ileri sürmek ve durumu en seri bir biçimde derhal Kiralayan a bildirmekle yükümlüdür Kiracı ve Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Kiralayan tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve unvanları yanında belirtilmiş adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya Kiralayan tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile Kiralayan a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Kiralayan ve Kefiller in ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurt dışında yerleşim yeri, ticaret merkezi edindiklerinde dahi Kiralayan a mutlaka Türkiye de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler 16. KİRACI'NIN KİRALANAN'I SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA SATIN ALMA HAKKI VE KİRACI'NIN BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR: Kiracı kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıdaki şartları gerçekleştirmek ve Sözleşme Ek-1:Özel Şartlar'da Sözleşme Süresi Sonunda Kiracı'nın Kiralanan'ı Satın Alma Bedeli olarak gösterilen tutarı bir defada nakden Kiralayan'a ödemek suretiyle satın alma hakkını kullanacaktır Kiracı'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, Kiralanan'ı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle Kiralayan'a karşı, kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması gerekmektedir Kiracı'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda bendinde belirtilen bütün borçlarını ve bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve diğer masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar Kiralayan, Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devir etmeme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Kiralayan, Kiracı'ya verdiği süre sonunda da Kiracı'nın yukardaki bentde belirtilen borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmek hakkı bulunacaktır Kiralayan, yukarıdaki bent hükümleri gereği Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu ettiği takdirde; Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar, Kiralayan ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, Kiracı tarafından Kiralayan a ödenecektir Kiracı Kiralanan'ı satın alma hakkından Kiralayan'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir edemez ve Kiralanan'ı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz Kiralanan ın tescile tabi mallardan olması halinde taraflar, Kiracı nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamamış olması durumunda, Kiralayan ın tek taraflı olarak Kiralanan ın mülkiyetinin

12 Kiracı ya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini yapma, bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hakkını serbestçe kullanabileceğini kararlaştırmışlardır. V. KİRALANANIN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. SİGORTA ETTİRME: 1.1. Kiralayan, Kiralanan'ı, Satıcı tarafından Kiracı'ya teslim edildiği, Kiracı tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, Sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar sigorta ettirecek olup, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehdarı Kiralayan olacaktır Sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin düzenlenmesi öncesinde Kiracı, sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği rizikoları Kiralayan a yazılı olarak bildirmedikçe ve bu hususu belgelemedikçe sigorta kapsamı dışında kalacak olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, tüm sorumluluk Kiracı ya ait olacaktır Kiracı nın, Kiralanan ın sigorta ettirilmesi ile ilgili olarak bu sözleşmede düzenlenen yükümlülük ve sorumlulukları, finansal kiralama bedellerinin tamamının ödenmiş olması halinde dahi, Kiralanan ın mülkiyetinin Kiracı ya devrine ya da Kiralanan ın kararlaştırıldığı şekilde ve şartlarda Kiralayan a iadesine kadar devam edecektir. Kiracı, Kiralanan ı bu süre içinde de aynı şart ve kapsamda sigorta ettirmek ve primlerini ödemekle ve bu ödemeler ile ilgili belgeleri ödemeyi takip eden 2 (iki) gün içinde Kiralayan'a teslim ve tevdi etmekle yükümlüdür Kiralayan, sigorta sözleşmesi ve poliçesinde yazılı rizikoların kısmen veya tamamen gerçekleştiğinin Kiracı tarafından kendisine bildirilmesi halinde, Sigorta Şirketi'ne gerekli beyan ve ihbarlarda bulunmaya, hasar tespiti yaptırmaya, rapor ve tutanak tanzim ettirmeye, Sigorta Şirketi tarafından tayin edilen sigorta tazminatına itiraz etmeye veya bu tazminatı kabul etmeye, hakem, bilirkişi, eksper seçim ve tayinine, bu hususlarda Sigorta Şirketi'ne, mahkemeye ve/veya icraya başvurmaya, dava açmaya, davada taraf olmaya, Sigorta Şirketi ile tazminatın miktarının tespiti, tediyesi, tediye biçimi ve tediye tarihi konularında anlaşma yapmaya, Sigorta Şirketi ile sulh olmaya, Sigorta Şirketi ni ibra etmeye, sigorta tazminatını tahsil etmeye ve sigorta tazminatının Sözleşme nin V/5.maddesi ve diğer hükümlerine göre tahsis edeceği yerlerin tayin ve tespitine yetkilidir. 2. KİRACININ SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ: Kiracı'nın sigorta primlerini ödeme konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle ve bu durumun tespit edilmesi halinde primler, Kiralayan tarafından ödenebilecektir. Kiracı'nın bu primlerin ve ferilerinin ödenmesi ile ilgili sorumluluğuna ilave olarak Kiracı, bu primlerin ödenmesi gerektiği tarihten itibaren, oranı ve hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Sözleşme de öngörülen temerrüt faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3. KİRALAYANIN SİGORTA TAZMİNATI KAYBINA UĞRAMASI: 3.1. Kiracı'nın sigorta primlerini zamanında ödememesi ve/veya sigorta sözleşmesinin hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle veya Sigorta Şirketi'nin başka defilerden yararlanması sonucunda, Kiralanan'ın sigorta teminatı dışında kalması halinde Kiralayan'ın uğradığı tüm zararları ve yaptığı masrafları Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı, sigorta ile teminat kapsamında bulunan veya bulunmayan, hangi nedenle ortaya çıkarsa çıksın, her cins ve kategorideki riskin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin artması halinde, Kiralanan'da bir hasar, kayıp olmamasını temin etmek, can ve mal emniyetini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri derhal ve vakit geçirmeksizin almak, polis, jandarma, kolluk ve güvenlik kuvvetlerine, itfaiyeye, ilgili yardım ve kurtarma ekiplerine, ilgili bütün makam ve mercilere haber vermek, mevcut veya gelebilecek tehlikenin en az zarar ve kayıpla atlatılmasını temin için gerekli her türlü koruyucu tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, Kiralanan'ın kısmi veya tam hasara uğraması halinde; Kiralanan'dan geriye kalan enkazın, arta kalan parçaların ve her türlü değerlerin korunmasını sağlamak, bu hususlarla ilgili bütün olayları, kazayı, hasarı, alınan tedbirleri belgelemek, olayın araştırılmasını ve hasarın tespitini ve tazminini kolaylaştıracak her türlü delil, belge ve bilgileri tespit, temin ve muhafaza etmek doğrudan doğruya Kiracı'nın sorumluluğu altında olup, Kiracı bu sorumluluğunu yerine getirirken bütün gelişmeleri derhal ve en süratli haberleşme araçlarını kullanarak Sigorta Şirketi'ne ve Kiralayan'a bildirmek, hadiseyi ve oluş nedenlerini belgelendirmek, Cumhuriyet Savcılığı'na ve Mahkemeye başvurmak, resmi yollardan hasar ve delil tespiti yaptırmak, sigorta tazminatının tahsili için gerekli bütün maddi ve hukuki tedbirleri almak, gerekli belgeleri ilgili makam ve mercilere, Sigorta Şirketi ve Kiralayan'a ibraz etmek, olayda kastı veya kusuru bulunanları polise, jandarmaya, güvenlik güçlerine ve ilgili mercilere bildirmeyi kabul ve taahhüt eder Kiracı bu sorumluluklarını ve kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, Kiralayan'ın bu sebeple uğradığı bütün zararları, yaptığı masrafları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 4. SİGORTA RİSKİNİN ARTMASI: 4.1. Kiracı, sigorta riskinin artmasına ve/veya sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesi kapsamı dışında kalmasına sigorta tazminatının kalkmasına, azalmasına yol açacak bir işleme veya faaliyete girişeceği zaman bu hususu en geç yedi gün önceden yazılı olarak ve imza mukabili teslim edilmek üzere Kiralayan a ve Sigorta Şirketi'ne ihbar edecek ve gerekli ilave prim tutarı Kiracı tarafından ödenmek koşuluyla ek teminat temin edilecektir.

13 4.2. Kiracı, bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmadan dahi, her türlü işlemleri, faaliyetleri, tutum ve davranışları sonucunda sigorta riskinin artmasına ve/veya Kiralayan ın sigorta tazminatı dışında kalmasına yol açtığı takdirde, bu durumu Sigorta Şirketine veya Kiralayan a bildirmez ise, bu durum tespit edilir edilmez, sigorta teminatının devamının sağlanması için gerekli sigorta primlerini derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiracı'nın işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 6361 Sayılı Kanun'un 31/2. maddesi hükmünde yer alan, Sözleşme'nin devam ettirilmesinin beklenemeyeceği hallerden sayılır ve bu durumda Kiralayan, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız fesih etme hakkına sahip olur. 5. SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİSİ: 5.1. Sigorta teminatı kapsamında bir hasar meydana geldiği ve Kiralayan Sözleşme de kararlaştırılan hükümler çerçevesinde fesih etmediği takdirde, yukarıda 1.4. madde hükmü aynen saklı kalmak kaydıyla, Sigorta Şirketi nden fiilen tahsil edilen sigorta tazminatı, meydana gelen hasarın giderilmesi, tam hasar halinde ise Kiralanan'ın ikamesine tahsis olunacaktır. Ancak hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde Kiralanan'ın ikamesi sırasında, sigorta teminatı kapsamı dışında bulunan riskler nedeniyle ve/veya sigorta tazminatını aşan her tür, nitelik, kategori ve sebep ile yapılan bütün gider, masraf ve ödemeler Kiracı tarafından öncelikle ve peşinen karşılanacaktır Hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde Kiralanan'ın ikamesi halinde harcanan süre, bu Sözleşme'de kiralama süresi olarak belirtilen süreye eklenmeyecek olup, bu süre içinde Kiracı işbu Sözleşme'den doğan tüm borç ve taahhütlerini yerine getirmeye kesintisiz bir biçimde devam edecektir Sigorta Şirketi ile uyuşmazlık çıkması halinde, Kiralayan ın hakem, bilirkişi, eksper, uzman tayini için yaptığı masraflar ile diğer bütün giderleri, Sigorta Şirketi ne dava açılması halinde bütün dava ve takip masrafları ve Kiralayan ın avukatlarına ödeyeceği ücretler Kiracı tarafından karşılanacaktır. VI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN KİRALANANIN KİRACIYA SATILMASI İLE SON BULMASI: Sözleşme, kiralama süresi sona erdiğinde Kiralanan'ın Sözleşme hükümlerine uygun olarak Kiracı'ya satılmasıyla, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Taraflar, Kiralayan ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın tamamlandığını, tescile tabi mallarda ise Sözleşme nin IV/16. hükmünde kararlaştırıldığı üzere gerekli işlemlerin ikmaliyle mülkiyetin Kiracı ya intikal ettiğini kabul etmişlerdir. 2. SÖZLEŞMENİN KİRALAYANIN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERMESİ: 2.1. Kiralayan aşağıdaki hallerde finansal kiralama sözleşmesini derhal, tazminatsız sona erdirme hakkına sahiptir: Kiracı'nın ölümü, tüzel kişiliğinin sona ermesi, fiil ehliyetini kaybetmesi, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, alması, iflas etmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordatoya başvurması, hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması veya aciz vesikası alınması, ödeme güçlüğü içine düşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, mal varlığının kısmen de olsa devredilmesi, ortaklık ve yönetimdeki yapısındaki önemli değişiklikler sonucu Kiralayan ın anlaşmaya daha fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği sair haller ile Kiracı nın ve/veya Kefillerin hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devir edilmesi, teminat gösterilmemesi, şirketin veya işletmenin iştigal konusunu fiilen önemli ölçüde ya da tamamen değiştirmesi, terk etmesi, ticari faaliyetlerini önemli ölçüde azaltması, ticari faaliyetlerine fiilen bir ayı aşan bir süre ara vermesi hallerinden birinin veya işbu sözleşmede fesih sebebi olarak kararlaştırılan diğer hallerin ortaya çıkması durumunda Kiralayan, herhangi bir süre vermeksizin Sözleşme'yi derhal, tazminatsız fesih etmek hakkına sahip olacaktır Kiracı, muaccel olsun olmasın kira ödeme planında kalan borçlarını, birikmiş faizleri, sigorta primlerini, devir bedelini, vergi harç ve resimler ile Finansal Kiralama sözleşmesinden doğmuş, doğacak bilcümle borçlarını ve yükümlülüklerini fesih bildiriminin tebellüğünden önce Karalayan a derhal nakden ve tamamen ifa ettiği takdirde sözleşme devam eder Kiralayan ın ilgili mevzuat ve iş bu sözleşme ve bilcümle ekleri uyarınca sahip bulunduğu sair fesih hakları saklıdır Kiracı'nın işbu Sözleşme ve Kanun hükümlerine göre ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini ödemede temerrüde düşmesi veya sigorta primlerinin Kiralayan tarafından karşılanması halinde ve verdiği 60 (altmış) günlük süre zarfında da işbu Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tam olarak ödememesi veya sigorta primlerinin ödenmemesinin Kiralanan ın sigorta teminatı dışında kalmasına yol açması halinde bu durum 6361 sayılı Kanun'un 31/2 Maddesi kapsamında sayılır ve bu durumda Kiracı ya ayrıca ek bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak sözleşmeyi derhal fesih etmek hakkı kazanır Kiralanan'ın, Kiracı'nın herhangi bir kusuru sonucu veya herhangi bir kusuru olmaksızın tam hasara, ziyaa uğraması ve işbu sözleşme ile güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi halinde, Kiralayan Sözleşme'yi fesih hakkına sahiptir. Bu halde Sözleşme nin II/6.6. maddesi hükmü uygulanacaktır. Bu sözleşmenin konusunu birden fazla Kiralanan ın teşkil etmesi halinde, Kiralananlardan her hangi birinin ya da bir kaçının tam ziyaı, hasara uğraması veya her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin kapsamı dışında kalması durumunda, sözleşme herhangi bir tadile ihtiyaç olmaksızın diğer Kiralanan lar hakkında aynen uygulanacak ve geçerliliğini sürdürecektir.

14 Kiralanan ların arasında iktisadi veya teknik bir ilişkinin varlığından bahisle sözleşmenin geçersiz kaldığı ileri sürülemez. Kapsam dışında kalan kiralanan için sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır. 3. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ: 3.1. Sözleşme nin I/6. maddesi hükümleri uyarınca, Kiracı'nın Kiralayan ın yazılı izni ile Kiralanan'ı satın almaktan vazgeçmesi veya Kiralayan ın satıştan rücu etmesi halinde ve/veya Sözleşme de yer alan fesih haklarından bir ya da birkaçına dayanarak Sözleşme'yi fesih etmesi halinde Kiralanan, üç gün zarfında, tüm sökme, nakliye, nakliye sigortası, taşıma ve yükleme masrafları Kiracı'ya ait olmak üzere Kiracı tarafından Kiralayan a iade ve teslim edilecektir. Kiralayan, Kiralananı teslim almadan önce muayene ettirmek, hasar ve bozukluk ile teknik ekonomik ve ticari değerinde kötüleşme tespit edildiği hallerde, makul aşınma ve yıpranma halleri müstesna olmak üzere, bu hallerin giderilmesini veya tazmin edilmesini talep etmek ve bunlar tamamlanıncaya kadar Kiralananı teslim almaktan imtina etme hakkına sahiptir 3.2. Kiracı, sözleşme konusu malı iade etmeden, malda üçüncü kişilere ait olabilecek her türlü bilgi, belge, resim, plan,üretim usulleri, program, yazılım, ve benzerlerini tamamen silmek, bütün bu hususların, bilgilerin iade konusu mal ile birlikte, Kiralayan ya da başkalarının eline geçmemesi, öğrenilmemesi, kopyalanmaması için her türlü işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kiracı bu yükümlülüklerine aykırılık halinde, Kiralayan ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararı tazmin etmeyi, bu sebeple Kiralayan a karşı yöneltilebilecek taleplerden Kiralayan ı derhal, açılmış davalardan, davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı kabul ve taahhüt etmiştir Kiralayan ın bu Sözleşme hükümlerine göre Kiralanan'ın Kiracı'ya satışından rücu etmesi ve/veya bu Sözleşme'de yer alan sebeplere dayanarak işbu Sözleşme'yi fesih etmesi halinde, Kiracı'nın Sözleşmenin Ek-2:Ödeme Planı na göre vadesi gelmemiş tüm kiralama bedelleri ve Kiracının sair borçları kendiliğinden muaccel hale gelecek ve Kiracı muaccel hale gelen bütün Kiralama bedellerini üç gün zarfında ödemekle yükümlü olacaktır. 4. KİRALAYANIN DAVA, TAKİP VE SATMA HAKKI: 4.1. Kiralayan, Kiracı'dan alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, ayrıca ihtara, ihbara, süre vermeye gerek olmaksızın, Kiracı'ya karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, takip yapılması, haciz, tedbir, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir yoluna gidilmesi ve diğer bütün yasal yollara başvurulması hakkına sahip olacaktır. Kiralayan alacağı, rehin ile teminat altına alınmış, alacağı için kişisel teminat verilmiş dahi olsa Kiracı'yı, Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde Kefilleri, garanti verenleri birlikte veya ayrı ayrı takip edebilir. Bu hususlarla ilgili Kiralayan ın yapacağı bütün masraf ve harcamalar ile her türlü dava, takip ve icra giderleri, tahsil harcı, damga resmi, cezaevi harcı ve diğer masraf ve harcamalar ve Kiracı aleyhine hükmolunacak alacak tutarının veya icra kanalıyla tahsil olunacak tutarının %10 (yüzde on)'u tutarında vekâlet ücreti Kiralayan a ayrıca ödenecektir Kiralayan ın alacağının tahsili için aynı zamanda ve yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde, birden fazla takip yoluna başvurması halinde, Kiracı, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde Kefiller, talep ve takiplere mükerrerlik iddia ve itirazında bulunamazlar Kiracı ve Kefiller, iş bu sözleşme ve bilcümle ekleri ve ilgili mevzuat gereği Kiracı nın üstlendiği yükümlülüklerden herhangi birinin kararlaştırılan tarihte kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde hüküm istihsaline gerek olmaksızın teminatları kısmen veya tamamen derhal nakde tahvil hakkına sahip bulunduğunu, Kiralayan ın bu hakkını kullanmasının sözleşmenin feshi şartına bağlı bulunmadığını, Kiralayan ın sözleşmeyi fesih etmeksizin dahi bu haklarını kullanabileceğini, teminatların, sözleşmenin yürürlüğe girmemesi sebebiyle uğrayacağı bilcümle zararlarını da kapsadığını kabul ve taahhüt etmektedirler Kiracı, Kiralayan tarafından ihtiyati haciz/tedbir talebinde bulunulması halinde Kiralayan ın alacağı için kanuni yollara başvurması halinde bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonlar da dahil olmak üzere, sarf ettiği masraflarını, tüm zararalarını, karşılayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Diğer taraftan Kiracı, Kiralayan ın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinde bulunması halinde, Kiralayan ın teminat verme sorumluluğunun bulunmadığını, teminat gösterilmesi yolundaki talebinden, itirazlarından şimdiden feragat ettiğini beyan ve kabul etmektedir Kiracı sözleşmenin VI/1 maddesi uyarınca sona ermesi, VI/2 maddesi uyarınca feshedilmesi veya VII/7 maddesi uyarınca yürürlüğe girmemesi nedenleri ile Kiralayan ın uğrayacağı her türlü zararı işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte tazmin edecektir. Kiracı tarafından verilmiş bulunan teminatlar Kiralayan tarafından bu zararların giderilmesi için Kiracıya herhangi bir bildirim yapılmaksızın ve mehil verilmesine gerek olmaksızın paraya çevrilebilecektir. VII- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1. MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULARIN SORUMLULUĞU: Sözleşme'yi müteselsil kefil sıfatı ile imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu sözleşme hükümleri gereğince veya bu sözleşme'nin ihlal edilmesi nedeni ile Kiracı'nın Kiralayan a ödemeyi yüklendiği veya Kiralayan ın talep etmeye hak kazandığı doğmuş ve doğacak her türlü alacak, taksit, borç, tazminat ve benzeri diğer tüm ödeme ve bu ödemelere ilişkin temerrüt faizi, komisyon her türlü masraf ve sair diğer giderlerden müteselsil sorumludurlar; Sözleşme nin ilgili sayfasında adı soyadı/ticaret unvanları yanında müteselsil sorumlu bulundukları tutarlar ayrıca bildirilmiştir.

15 2. BEYANLAR VE EHLİYET: 2.1. Kiracı ve kefiller, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen adreste ve yine Özel Şartlar bölümünde belirtilen Ticaret Sicil numarası ve Vergi numarasıyla kanunlara uygun olarak faaliyette olduklarını (EK-6,Faaliyet Belgesi), Sözleşme ile ilgili olarak kullandıkları ve kullanacakları belgelerin yasal olduğunu, temsil ve ilzama ilişkin belgelerde adı geçenlerin kendilerini ilzama yetkili şahıslar olduğunu (EK- 7,İmza Sirküleri), bu şahısların yetkilerinin kendileri veya mahkeme tarafından kaldırılmamış veya kısıtlanmamış olduğunu, kefil olma hak ve ehliyetlerinin bulunduğunu, belgelerde adı geçenlerin yetkisiz olarak işlem yaptıklarının anlaşılması halinde, imzaladıkları işbu sözleşme ve eklerinden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, sözleşmeden doğacak tüm borçlardan şahsen mesul olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler Kiralayan, Kiracı ve Kefillerin ehliyet ve yetkilerini ve sonradan olabilecek değişiklikleri araştırma hakkına sahip olmakla beraber, mecbur değildir. Kiracı ve Müteselsil Kefiller ehliyet ve temsil yetkilerinde oluşacak bütün değişiklikleri Noter marifeti ile Kiralayan a bildirmek zorundadırlar Kiracı ve Kefil/ler, Kiralayan a ibraz ve tevdii ettikleri malî tablolarının ve finansal raporlarının (EK-8, Malî tablolar, Finansal Raporlar) Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını ve ait oldukları tarih ya da döneme ait faaliyet sonuçlarını tam ve gerçek olduğunu, gereği gibi yansıttıklarını, gerçekleşmesi şarta bağlı ve/veya gösterilmeyen herhangi bir pasif ve fiktif bir aktif kalem bulunmadığını, herhangi bir aktif ve pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığını ve Kiralayan a verilen en son tarihli malî tablo ve finansal raporların hazırlandığı tarihten itibaren olumsuz bir gelişme meydana gelmediğini ve böyle bir gelişmenin beklenilmediğini beyan ve taahhüt ederler Halen, hiçbir kimseye karşı temerrüt hali içinde bulunmadıklarını, aleyhlerine ihtarname keşide edilmesi veya süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir halin bulunmadığını, aleyhe yapılan icra takibinin semeresiz kalması, iflası, konkordato veya ödemelerin tatilinin söz konusu olmadığını beyan ve taahhüt ederler Kiracı, tüm borç ve yükümlülükleri göz önüne alındığında, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülükleri, malî sonuçları ve ödeme kapasiteleri içinde bulunduğunu ve Kiralananın yazılı muvaffakatini almadan ödeme gücünü aşan herhangi bir mükellefiyete girmeyeceklerini, her ne sebeple ve tutarı hangi miktarda olursa olsun iştiraki şirketler de dahil olmak üzere, üçüncü kişiler lehine, borç üstlenmesi, borca iştirak, ayni ya da şahsi teminat verilmesi, kefelet sözleşmesi akdedilmesinin istenilmesi halinde, her keresinde öncelikle, Kiralayan ın işbu işlemlere yazılı muvafakatini alacaktır Kiracı, finansal kiralama başvurusu sırasında, Kiralayan ın talebi üzerine 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve uygulama Yönetmelikleri kapsamında ibraz etmiş olduğu kimlik tespit ve adres bilgilerinin doğruluğunu; bir gerçek ya da tüzel kişiliği temsilen finansal kiralama sözleşmesini tarafı olması halinde temsil yetkisine haiz olduğunu, temsil yetkisini gösteren ibraz etmiş olduğu belgelerin geçerli ve doğru olduğunu; bir başkası adına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat bir başkası hesabına hareket etmesi halinde maruz kalacağı yasal ve cezai yaptırımların Kiralayan tarafından kendisine anlatılmış olduğunu beyan ve taahhüt eder. 3. KİRACININ ÖDEMELERİNİN ÖNCELİKLE BORÇLARINA MAHSUBU: Kiracı nın borçlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde; Kiralayan, Kiracı nın temerrüt tarihinden sonra, hangi kayıtla olursa olsun ödediği tutarları, Kiracı ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, nihai takdir hakkı kendisine ait olmakla birlikte, öncelikle kira alacağı temerrüt faizi alacağı ile daha sonra sigorta alacağına mahsup etme hakkına sahiptir. Kiracı, Kiralayan ın bu şekilde yapacağı mahsup işlemine peşinen muvafakat etmektedir ve itiraz edemez. 4. KİRA VE SİGORTA DIŞINDAKİ BORÇLAR İÇİN UYGULANACAK FAİZ ORANI: Kiracı, işbu sözleşmeden doğan ve herhangi bir nedenle ödemesi gereken kira bedeli ve sigorta primi dışındaki borçlarını ödemede temerrüde düştüğü taktirde de, işbu Özel Şartlar bölümünde belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faiziyle birlikte ödeyecektir. Kiracı, temerrüt faizinin, makul olduğunu kabul ve beyan eder ve temerrüt faizinin hesaplanış şekline ve oranına itiraz etmemeyi taahhüt eder. 5. KİRACININ KİRALAYAN İLE ARASINDAKİ DİĞER SÖZLEŞMELERDEKİ TEMERRÜDÜNÜN ETKİSİ: 5.1. Kiracı ve kefil/ler in işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini ifada temerrüde düşmeleri halinde, Kiralayan ile işbu Sözleşme dışında akdetmiş olduklar sair Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve diğer mukaveleler için de temerrüde düşmüş sayılacaklarını ve Kiralayan ın işbu Sözleşmeye konu ekipmanların satın alınmasından rücu edebileceğini, ekipmanların satın alma opsiyon haklarını da ortadan kaldırabileceğini, kabul ve taahhüt ederler Kiracı ve Kefil/ler işbu temerrüt halinin Kiralayan açısından önceden imzalanmış bulunan finansal kiralama sözleşmeleri açısından sözleşmenin yürütülmesinin beklenmeyeceği hal olarak değerlendirileceğini ve FKK nın 23/2 ve işbu sözleşmenin VI/2. maddelerinin uygulanmasını ve sözleşmenin bu şekilde feshi ile satın alma opsiyon hakkının ortadan kaldırılması durumunda dahi ekipmanları kendi rızaları ile Kiralayan a 3(üç) gün içinde iade edeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir. 6. TEMİNATLARIN SİGORTASI:

16 6.1. İşbu sözleşme kapsamında, Kiracı nın veya üçüncü şahısların, Kiralayan a vermiş olduğu tüm teminatlar, Kiracı tarafından, Kiralayan ın belirleyeceği şekil ve miktarlarda sigorta ettirilecek ve sigorta primleri Kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayan ın talebi halinde, sigorta poliçesi örnekleri ve sigorta primlerinin ödendiğini tevsik eden tüm evrak ve belgeler Kiralayan a tevdii edilecektir Kiracı, işbu sözleşmeden doğacak borçlarının teminatı olarak(müştemilatı, mütemmim cüzleri ve teferruatıyla birlikte) lehdarı Kiralayan ve prim borçlusu Kiracı olacak şekilde, Kiralayan tarafında tayin edilecek miktar üzerinden, yangın ve benzeri doğa olayları ve Kiralayan ın gerekli göreceği sair risklere karşı, Kiralayan lehine sigorta ettirmeyi, teminatın önceden sigorta edilmiş olması halinde, sigorta poliçelerini Kiralayan a bir zeyilname ile ciro ve devir etmeyi süresi biten sigortaları yenilemeyi, sigorta ettirmediği riskleri ve süresi biten sigortaları yenilemediği taktirde, Kiralayanın ihtarına gerek kalmaksızın bütün masraf ve primleri ödeme sorumluluğu Kiracı ve/veya teminat borçlusuna ait olmak üzere, Kiralayan ın sigorta yaptırabileceğini, sigorta primlerinin zamanında ödendiğini tevsik etmeyi, zamanında ödenmeyen primlerin Kiracı hesabına Kiralayan tarafından ödenmesini, Kiralayan ın ödediği primleri işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen oran üzerinden işleyecek temerrüt faizi ile birlikte Kiralayan a ödemeyi, sigorta işlemlerinin zamanında yapılmaması veya gecikmesinden doğacak sorumlulukların kendisine ait olduğunu, teminatın yanması veya kaybolması veya bu durumların kısmen vuku bulması hallerinde, bu konulara mahsus ayrıca teminat verilmiş olsa bile, sigorta bedellerinin Kiralayan tarafından alınmasını ve borca mahsup edilmesini, sigorta bedelleri borca yetmediği taktirde, bakiye borç için alacaklının talep tarihini izleyen yedi gün içinde başkaca teminatlar vermeyi yahut bütün borçları ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK ŞARTI: Sözleşme, aşağıda belirtilen şartların, Sözleşmenin imza tarihinden itibaren, altmış gün içinde eksiksiz, mevzuata ve usulüne uygun olarak gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecektir; Kiralayan, altmış günlük süreyi yazılı bildirim yapmak suretiyle uzatabilir: 7.1. Kiralayan tarafından tespit ve talep edilecek teminatın, temin ve Kiralayan ın hüküm ve tasarrufuna teslim, tevdi ve itası ile buna ilişkin bilcümle işlem ve fiillerin tamamen ikmali Mevzuat hükümleri uyarınca ve/veya Sözleşme konusunun özelliği ve/veya niteliği icabı gereken ve/veya Kiralayan ın, Kiracı tarafından temin ve ibrazını şart koşmuş olduğu bütün izinlerin, ruhsatların ve onayların alındığını ispat eden belge ve/veya beyannamelerin veya bunların noterden onaylı bir suretinin Kiralayan a ibraz ve teslim edilmesi Ödeme Planı gereğince, Kiralayan tarafından Satıcı'ya ilk ödemenin yapılacağı gün valör kazanacak bir biçimde, Kiracı'dan birinci kiranın ve/veya kararlaştırılan peşin ödemelerin tahsil edilmesinin söz konusu olduğu durumda, Kiracı tarafından birinci kiranın ve/veya peşin ödemenin Kiralayan a tamamen ödenmesi İşbu Sözleşme'nin konusunu teşkil eden Kiralanan ile ilgili Kiracı'ya T.C. Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından bir Yatırım Teşvik Belgesi verilmiş ise, söz konusu Teşvik Belgesi'nin aynı teşviklerle Kiralayan a devredilmesinin sağlanması, Kiracı'ya bir teşvik belgesi verilmemiş ve Kiracı ile Kiralayan teşvik belgesi almak için birlikte müracaat edecek ise, başvurunun sonuçlanıp Kiralanan ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesi'nin Kiracı ve Kiralayan adına temin edilmiş olması Satıcı nın Kiralanan ı Kiracı ile kararlaştırılan zamanda teslim etmesi, Kiralananın ithaline engel bir sebep olmaması, gerekli izinlerin alınması. Yukarıda belirtilen şartların tam ve gereği gibi işbu Sözleşme'nin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde gerçekleşmemesi halinde Sözleşme bir hüküm ifade etmeyecektir. Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde yürürlük şartlarının yerine getirilmemiş olması nedeniyle ortadan kalkması ve hiç bir hüküm ifade etmemesi halinde Kiracı'nın Kiralayan dan hiçbir sebeple herhangi bir tazminat veya sair bir talepte bulunma hakkı olmayacağı gibi Kiracı, Kiralayan ın Sözleşme'nin yürürlüğe girmemesi nedeniyle maruz kalmış olduğu bütün zararlarını, Kiralayan tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 3 gün içinde, işbu Sözleşme'de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte nakden ve tamamen tazmin edecektir. 8. MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ: Kiralayan ile Kiracı ve Kefiller, bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında Kiralayan ın belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, geçerli delil teşkil edeceğini, H.M.K nın 193. Maddesi hükmü uyarınca şimdiden kabul ve ikrar edilmektedirler. 9. HAKLARIN MAHFUZİYETİ: İşbu sözleşmenin taraflarının, işbu sözleşmeden doğan, hak, yetki ve def ilerini bir ya da bir kaç kez kullanmamış olması, bu haklar, yetkiler ve def ilerden feragat ettikleri biçiminde yorumlanmayacaktır. 10. BAĞIMSIZLIK: İşbu, sözleşme ve eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, işbu sözleşmenin ve eklerinin diğer hükümlerinin ve diğer belgelerinin geçerliliğini etkilemez.

17 11. ÇEVRE NİN KORUNMASI: Kiracı, bünyesindeki işletmelerde yer alan faaliyetlerin ve yapılan üretimin doğal ve kültürel çevreye zarar vermediğini ve ayrıca Kiralayan tarafından finanse edilen Kiralananı çevreye olumsuz etkilerde bulunacak şekilde kullanmayacağını, bu konularda Türkiye de yürürlükte olan Çevre Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyduğunu ve uymaya devam edeceğini, aksine durumların meydana çıkması halinde, bunları giderici her türlü önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder. 12. KİRALAYAN IN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: Kiralanan a ilişkin olan ve kiralanan için kullanılan tüm marka, patent, lisans, ticari unvan, slogan, logo ve sınai teknik bilgiler, tanıtım malzemeleri, tasarımlar, ambalaj dizaynları ve sair her tür fikri mülkiyet hakkı ve peştamaliye (hepsi kısaca Fikri Mülkiyet hakları olarak anılacaktır.) Türkiye de tescilli olsun ya da olmasın bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte münhasıran Kiralayan a aittir. Kiracı, Fikri Mülkiyet haklarını işbu sözleşmenin amaçları ve hükümleri ile sınırlı olmak kaydıyla ancak Kiralayan ın açıkça ve yazılı izin verdiği ölçü ve şekilde ve Kiralayan ın talimatları çerçevesinde kullanabilecek ve söz konusu haklar üzerinde Kiralayan tarafından Kiracı ya açıkça tanınmış olanlar dışında herhangi bir hakka sahip olamayacaktır Kiralama süresi boyunca Kiracı, bilgisi dahilinde olan her tür Fikri Mülkiyet hakları ihlalini ve ihlal edilme olasılıklarını Kiralayan a derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşmenin yukarıda madde VI/1 hükümleri çerçevesinde sona ermesi veya VI/2.madde hükmü çerçevesinde Kiralayan tarafından fesh edilmesi halinde, Kiracı, yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde kendisine kullanım hakkı tanınan Fikri Mülkiyet haklarının kullanımına derhal son vermeyi ve bu haklara ilişkin olarak, Kiracı ya verilmiş olan her türlü bilgi, belge, logo, malzeme ve materyalleri derhal Kiralayan a iade etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, Kiracı, Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin Kiralayan tarafından kendisine temin edilen hiçbir bilgi ve belgeyi kullanmamayı, saklamamayı, çoğaltmamayı, hiçbir şekilde alıkoymamayı, bunlarla iltibas yaratabilecek benzeri Fikri Mülkiyet haklarını kullanmamayı, üçüncü şahıslata vermemeyi ve üçüncü şahısların kullanımına sunmamayı gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder Kiracı, işbu maddeye aykırı davrandığı takdirde, Kiralayan ın tüm maddi ve manevi zararlarını karşılamayı taahhüt eder. 13. GİZLİLİK: Kiracı ve Kefiller, bu sözleşme ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların Kiralayan ın ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle Kiralayan ın uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. Diğer taraftan Kiracı ve Kefiller, Kiralayan ın mevzuat hükümleri elverdiği çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermeye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar ile Türkiye de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman şirketleri ve benzerlerinden elde edebileceği, ve finansal kiralama sözleşmesi sebebiyle öğrendiği ya da öğreneceği bilgileri grup şirketleri ile serbestçe paylaşabileceğini, bu sebeple Kiracı ve Kefillerin, Kiralayan dan her ne nam altında olursa olsun bir dava, talep hakkı olmadığını, tüm bu haklarından peşinen feragat ve Kiralayan ı peşinen ibra ettiklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. 14. FAKS ANLAŞMASI: Kiralayan ile Kiracı ve Kefil/ler aralarındaki yazışmaların Kanun yahut Sözleşme de Noter vasıtasıyla yapılmasının şart koşulduğu durumlar hariç ve TTK nun 18/3 maddesi ile işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, aşağıda yer alan esaslara uygun olarak iletilerin bu Sözleşme de yazılı faks numaralarına yapılması konusunda anlaşmışlardır Kiracı ve kefil/lerin imzalı faks talimatı ya da belge Kiralayan a ulaştığında, Kiralayan yazılı teyit beklemeksizin belge ya da talimatı işleme koyacaktır Kiracı ve kefil/ler Kiralayan a faksla belge ya da talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek, bundan doğacak sorumlulukları üstlenmişlerdir. Kiralayan, herhangi bir neden ileri sürmeksizin, faksla ilgili talimatı yerine getirmeyi red hakkını ve/veya orjinal metni isteme hakkını saklı tutar Kiracı ve kefil/lerin herhangi bir şekilde yanlış, hatalı, eksik, sahte ya da tahrif edilmiş belge göndermesi ve bu şekilde Kiralayan ın yanıltılması halinde, Kiracı ve Kefil/ler bu durum nedeni ile Kiralayan ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın tazminini peşinen kabul ederler Kiralayan ve personelinin kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Kiralayan, doğan zarardan kâr mahrumiyeti, manevi zarar ve temerrüt faizlerinden sorumlu tutulmayacaktır Kiracı ve Kefil/ler, başka bir faks no.su yazılı bildirmedikleri takdirde, Sözleşme de yazılı faks numaralarına Kiralayan tarafından yapılacak bildirimlerin kendilerine ulaşmış sayılacağını şimdiden kabul etmişlerdir. 15. YETKİLİ MAHKEME: Kiralayan, Kiracı ve kefil/ler, işbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal mercii nin İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 16. YAZILI ŞEKİL:

18 İşbu sözleşme ve ekleri ve bunların uygulamalarıyla ilgili her tür ve kategori beyanlar, ihtar ve ihbarlar sözleşme hükümlerinin tadil ve tebdili yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektup, telgraf, Noter marifetiyle veya tarafların yetkili temsilcilerine alındı belgesi mukabili elden tevdi yoluyla yapılacaktır; yukarıda Sözleşme nin VII/14. madde hükmü saklıdır. 17. KİRACI VE KEFİLLERİN TEBLİGAT ADRESİ: İşbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen tarafların adresleri, tarafların tebliğat adresleridir. İşbu adreslerin değişmesi halinde, adresi değişen taraf yeni adresini Noter vasıtasıyla sözleşmenin diğer taraflarına bildirecektir. İşbu bildirimin yapılmaması halinde işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebliğat geçerli kabul edilecektir. Ayrıca, Kiracı, adresinin tesbit olunamaması halinde, Tebligat Kanunu madde 35. ve İcra ve İflas Kanunu 21. maddelerindeki usulün uygulanmasını şimdiden kabul ve taahhüt ederler. 18. EKLER: İşbu sözleşmenin 9(dokuz) adet eki bulunmaktadır. Tüm ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdırlar. 19. DAMGA VERGİSİ: İşbu Sözleşmenin akdedilmesi sebebiyle tahakkuk edebilecek damga vergisini ödeme yükümlülüğü Kiracı ya aittir. İşbu Sözleşme... tarihinde, İstanbul da... nüsha olarak imzalanmıştır. KİRALAYAN HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KİRACI MÜTESELSİL KEFİLLER Kefilin adı / T.C.No. Adresi Kefaletin Türü Azamî kefalet tutarı İmza

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar...

TABLO A ÖDEME PLANI NO SATICILAR KİRALANAN MAL BEDELİ... Ekli Proformalar... SOZL. NO:... TARAFLAR: Bir taraftan A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan... (aşağıda kısaca KİRACI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan...(hepsi

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N:1 K:2-3 BEŞİKTAŞ 34353 İSTANBUL - TÜRKİYE adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 267312.sicil

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:... Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:...

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:... Bir tarafta, Kiralayan sıfatı ile, Kanuni ikametgahı 19 Mayıs Caddesi, Dr. İsmet Öztürk Sokak, Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B1 Şişli 34360 / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:..

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:.. Bir tarafta, "Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Cad. No:5/2 Fatih/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO :. 1 Bir taraftan kanuni ikametgahı Mecidiyeköy, Buyukdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi A Blok K:7 Sişli 34394 İstanbul adresinde bulunan Pamuk Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No..

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YNo CNo TC NOTER Tel : Fax : DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 1 DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı Eski Büyükdere Caddesi, Oycan Plaza No:15 K:1/A Maslak/ Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I GİRİŞ MADDE 1. Bir taraftan, kanuni ikametgâhı SARAY MAHALLESİ DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ AKKOM OFİSPARK 2 BLOK 4 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ <>

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ <<ANASOZNO>> DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri 19 Mayıs Cd. Golden Plaza No:3 K:5 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Telpa Plaza, No:195, Kat:7, 34394, Şişli/İstanbul adresinde bulunan BURGAN Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO: Bir taraftan kanuni ikametgahı Eskı Buyukdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Merkez / Sıslı 34396 İstanbul adresinde bulunan Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi (bundan

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Finansal Kiralama No: Müşteri No: Bir tarafta, ticaret merkezi, yerleşim yeri Sabancı Center Kule 2 Kat:8 34330 4. Levent /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. adına müştereken imzaya yetkili oldukları anlaşılan.. ile,. ile - KİRALAYAN sıfatı ile,. adresinde yerleşik ŞTİ. adına imzaya yetkili olduğu anlaşılan..

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 K.22, 4. Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ T.C.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. T.C. NOTER DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Ben aşağıda resmi mühür ve imzanın vaz-ı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana bahşettiği hak ve selahiyetleri

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: <>

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: <<ANASOZNO>> FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta yerleşim yeri Özel Şarlarda (Ek 1) bulunan HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ (KİRALAYAN) ile diğer tarafta isim veya unvan ve yerleşim

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (SAT VE GERİ KİRALAMA) No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 K.22, 4. Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil

Detaylı

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

KĐRACI KĐRALAYAN ( Sayfa: 1 ) MÜTESELSĐL KEFĐLLER BNP PARĐBAS FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş

KĐRACI KĐRALAYAN ( Sayfa: 1 ) MÜTESELSĐL KEFĐLLER BNP PARĐBAS FĐNANSAL KĐRALAMA A.Ş 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1 TANIMLAR Madde:1 Aşağıda yer alan kavramlar metinde aksine bir açıklama olmadıkça, işbu sözleşmede ve eklerinde karşılarında gösterilen anlamları ifade etmek için kullanılmıştır.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı