FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri (birlikte ve kısaca Sözleşme ); İstanbul Ticaret Sicili nde sicil no.su ile kayıtlı olarak, İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi No.112 Onur İş Merkezi Kat.3 adresinde faaliyet göstermekte olan HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ( Kiralayan ), ile, Sözleşme nin 1 numaralı eki olan Ek-1:Özel Şartlar bölümünde ticaret merkezi, yerleşim yeri, gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı ve ticaret sicili numarası belirtilen Kiracı ve müteselsil kefil/ler ( Kefiller ) arasında, bu Sözleşme nin ayrılmaz parçasını teşkil eden Ek-1:Özel Şartlar da ayrıntılı tanımı yapılan malın/malların, aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde Kiracı'ya finansal kiralamasının yapılması konusunda akdedilmiştir. 2. TANIMLAR : Aşağıda yer alan kavramlar aksine bir açıklama olmadıkça Sözleşme de karşılarında belirtilen anlamları ifade etmek üzere kullanılmıştır Kanun : 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kefil : Kiracı nın Sözleşme ve eki belgelere konu borçlarına kefil olan müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu/borçlular Kira Bedeli : Ödeme planında vade ve tutarları gösterilmiş olan Kiracının, Kiralayan a ödemeyi taahhüt ettiği kira bedellerinin tümüdür Kiracı : Sözleşme nin Ek-1:Özel Şartlar bölümünde belirtilen Kiracı Kiralanan : Özellikleri, Sözleşme nin Ek-1:Özel Şartlar bölümünde yazılı finansal kiralamaya konu mal/mallar Kiralayan : Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi dir. İşbu Sözleşme'ye taraf olan bütün kişiler, Kiralayan ın bir finansal kiralama şirketi olduğu ve Kiracı'yı bir malî kurum olarak kredilendirdiği, herhangi bir malın ve Kiralanan'ın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu olmadığı, finansal kiralama konusu Kiralanan'ı Kiracı'ya finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, Kiralanan'ın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin buna göre değerlendirileceği hususlarında mutabakata varmışlardır Ödeme Planı : Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kira bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ödeme tarih ve numaralarını gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ödeme tablosu (EK-2) Özel Şartlar : Sözleşme nin bir numaralı eki (EK-1) Satıcı : Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen Satıcı Sigorta Şirketi : Kiralayan ın belirleyeceği Sigorta Şirketi Sözleşme : Birlikte ve kısaca işbu Finansal Kiralama Sözleşmesi ve ekleri Teminat : Kiracı nın Sözleşme den doğacak borçlarının garantisi olmak üzere, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde dökümü verilen ve kim tarafından verilmiş olursa olsun nakdî, aynî ve şahsî garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin gibi tüm nakdî veya gayrinakdî teminatlar Teslim / Tesellüm Belgesi: Kiracı nın, Kiralanan ı gerekli her türlü muayene ve incelemeyi yaparak, Sözleşme de öngörülen nitelikte, hasarsız, eksiksiz ve çalışır, yani hukuken ayıpsız halde teslim aldığını belirten ve Kiracı tarafından imzalanarak Kiralayan a verilecek ve ekte örneği yer alan belge (EK-3) Yetki Belgesi : Sözleşme ye ekli (EK-4) ve onun ayrılmaz bir parçasını teşkil eden, Kiracı tarafından seçilmiş, beğenilen ve bu sebeple Sözleşme nin konusunu teşkil eden Kiralanan ın Satıcı dan teslim alınması için Kiralayan ın Kiracı yı yetkilendireceği belge. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşme nin konusu; ekli proforma faturaya (EK-5) konu işbu Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen mal / ekipmanın (bundan böyle Kiralanan ), taraflarca belirlenen kira bedeli karşılığında, ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracıya, finansal kiralama yoluyla kiralanmasıdır. 4. KİRALAMA SÜRESİ: 4.1. Kiralanan, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen süre için kiralanmıştır. Süre, Sözleşme nin yürürlüğe girdiği tarihte başlar ve Özel Şartlar da belirtilen tarihte sona erer Kiralama süresinin sona erme tarihinin ödeme planlarında belirtilen son kira ödeme tarihinden önceki bir tarihe isabet etmesi halinde, kiralama süresinin sona erme tarihi ödeme planında belirtilen son kira ödeme tarihi olur Sözleşme konusu mallarla ilgili olarak farklı ödeme planları çıkması halinde, Sözleşme süresi, kiralananlarla ilgili kira ödeme planının başlangıcından başlar ve yukarıda belirtilen sürenin bitim tarihinde sona erer.

2 5. KİRALANANIN MÜLKİYETİ: 5.1. Kiralananın mülkiyeti Kiralayan a aittir. Kiracı Kiralanan'a 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun 24 ncü maddesi hükmü uyarınca zilyet olup Kiralanan'dan Sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacaktır Kiralayan, Kiralanan ın mülkiyetini, bütün hak ve borçları ile birlikte bir başka finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Kiracı nın devir tarihine kadar muaccel olmuş her türlü borçlarından sorumluluğu Kiralayan a karşı devam eder. Kiralayan, işbu sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını, Kiracı nın muvafakatini almadan üçüncü şahıslara devredebilir. 6. KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI: 6.1. Kiracı, kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıda (6.2), (6.3), (6.4) ve (6.5) bentlerinde belirtilen şartları gerçekleştirmiş ve Sözleşme Ek-1:Özel Şartlar'da Sözleşme Süresi Sonunda Kiracı'nın Kiralanan'ı Satın Alma Bedeli olarak gösterilen tutarı bir defada nakden Kiralayan'a ödemek suretiyle satın alma hakkına sahiptir Kiracı'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, Kiralanan'ı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle Kiralayan'a karşı, kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması gerekmektedir Kiracı'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda (6.2) bendinde belirtilen bütün borçlarını ve bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve diğer masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar Kiralayan, Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devir etmeme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Kiralayan, Kiracı'ya verdiği süre sonunda da Kiracı'nın yukarıda (6.2) bendinde belirtilen borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmek hakkı bulunacaktır Kiralayan, yukarıda (6.3) bendi hükümleri gereği Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu ettiği takdirde; Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar, Kiralayan ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, Kiracı tarafından Kiralayan a ödenecektir Kiracı, Kiralanan'ı satın alma hakkından Kiralayan'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir edemez ve Kiralanan'ı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz Kiralanan ın tescile tabi mallardan olması halinde taraflar, Kiracı nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamamış olması durumunda, Kiralayan ın tek taraflı olarak Kiralanan ın mülkiyetinin Kiracı ya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini yapma, bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hakkını serbestçe kullanabileceğini kararlaştırmışlardır Sözleşme süresi sonunda, Kiracı, Sözleşme den kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Kiralanan ın mülkiyetinin kendisine devrini talep etme hakkını kazanmış olsa dahi, yatırımı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, asıl teşvik belgesinin (Kiracı nın teşvik belgesinin) tamamlama vizesi yapılmadan ve bu husus Kiralayan a ilgili tüm belgeleri ile tevsik edilmeden, Sözleşme ye konu ekipmanların mülkiyetinin devri gerçekleştirilmeyecektir. II. KİRALANAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER / İKTİSAP, MÜLKİYET, ZİLYETLİK 1. KİRALANANIN SEÇİMİ VE SİPARİŞİ: 1.1. Kiralanan, Kiracı tarafından belirlenmiştir. Kiracı, Kiralanan ın, Satıcı dan iktisabı, tesellümü, bedelin ödenme şekli ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Kiralayan a gecikmeksizin ibraz edecektir Kiralayan, Kiracı nın Satıcı ile sağladığı mutabakat ile ilgili, kendi faaliyet ilkeleri ve çalışma kuralları çerçevesinde, gerekli gördüğü her türlü değişikliği ve/veya eklemeyi yapabilecektir. Kiralananın siparişi, Kiralayan ın, yazılı muvaffakati alındıktan sonra verilecektir Kiracı, Kiralanan ın seçtiğinden farklı olduğu savı ile Kiralayan ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, Kiralayan dan talepte bulunmayacağını, Kiralanan ın parça ve eklentilerinin açık ya da gizli ayıplarından her ne nam altında olursa olsun, Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, Kiralanan dan veya parça ve eklentilerinden kaynaklı olarak, Kiracı nın uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan Kiralayan ın her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve olmayacağını, herhangi bir sorun çıkması halinde sorunun çözümü için Satıcı nezdinde her türlü girişimde Kiracı nın bulunacağını, bu durumda dahi Kiracı nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa edeceğini, gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir Kiralanan'ın Satıcı'dan teslim alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletilmesi, ödenecek bedelin miktarı, ödeme şekli ve şartları ile ilgili bütün hususları Kiracı, Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve sağlanan mutabakatı, belgeleri ile birlikte Kiralayan'a bildirecektir. Kiracı, Satıcı ile yapacağı satım sözleşmesine veya Kiralayan adına tanzim ettireceği proforma faturaya, satış,

3 imalat sözleşmesinin geçerliliğinin, malın Kiracı tarafından kabulü şartına bağlı bulunduğu, aksi halde Kiralayan ın bir sorumluluğunun doğmayacağı, Kiralanan'ın bedelinin veya bu bedele mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan'ın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağı şartını koyduracaktır. Kiralayan Kiralanan'ın bedelinin normal ya da yüksek olup olmadığını araştırmak, teslimi, nakli, tesellümü, tesisi, montajı, çalıştırılması, bakımı, ödeme şekli ve şartları gibi konularda hangi yolun uygun olacağını belirlemek sorumluluğunda olmayıp, bu hususlarda bütün sorumluluk Kiracı'ya aittir. Ancak Kiralayan, bu çalışma ve işlemlerle ilgili olarak Kiracı tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi çerçevesinde uygun gördüğü tali hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir. Bu halde dahi tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracı ya aittir. 2. KİRALANANIN TÜRKİYE DIŞINDAN TEMİN EDİLMESİ: 2.1. Kiralananın Türkiye dışından temin edilmesi söz konusu olduğu hallerde; seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde, akreditif türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tesbiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen Kiracı ya aittir. Ancak, Kiralayan, seçilen ödeme biçimi veya akreditif şartlarında ve dokümanlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü belge ve dokümanların eklenmesini ve/veya belge ve dokümanların kendi uygun bulduğu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir Dokümanların sahte veya tahrif edilmiş olması halinde, Kiralayan ın uğradığı bütün zarar ve kayıplar ile ilgili bütün hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kiracı ya aittir Kiracı ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin tesliminden Kiralayan ı derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. 3. KİRALANANIN BEDELİNİN ÖDENMESİ: Kiralananın bedeli; taraflarca aksinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlar hariç olmak üzere, Teslim/Tesellüm Belgesi nin Kiralayan a ibrazından sonra, Kiralayan tarafından Satıcıya ödenecektir. 4. GARANTİ BELGESİ: 4.1. Kiralanan ın garanti belgeleri, Kiralayan adına düzenlenip, Kiracı tarafından Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla teslim alınır. Garanti belgesi nedeniyle, Satıcı ya yöneltilecek talepler, Kiralayan ın onayına istinaden sonuç ve giderlerine katlanmak kaydıyla, Kiracı tarafından yöneltilir. Kiracı tutum ve davranışlarıyla garanti belgesinin süresinden önce kısmen veya tamamen hükümsüz hale gelmesine neden olduğu ve bu nedenle Kiralayan zarara uğradığı taktirde, Kiralayan ın zararını karşılamakla yükümlü olduğu gibi, herhangi bir nedenle Sözleşme nin sona ermesi halinde de garanti belgesini Kiralayan a iade etmek zorundadır Kiracı, sözleşme süresince, Kiralanan ın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini alabilmesi için gerekli koşullara uymak ve bu hizmetleri Kiralanan ın üreticisinden, Satıcı sından ve yetkili servislerinden sağlamaktan, bizzat kendisi sorumludur. Bu sorumluluğu satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan ı nihai tüketiciye satması durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre tüketiciye karşı da devam edecektir. Kiracı, gerek sözleşme süresince, gerekse, sözleşmenin sona ermesinden sonra, bu hususta Kiralayan ın her ne suretle olursa olsun sorumlu olmayacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı kendisinin tasarruflarından dolayı, Kiralayan ın hiçbir suretle sorumlu tutulamayacağını gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. 5. KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM VE TESİSİ: 5.1. Kiralanan, Kiralayan ın yazılı muvaffakat vermiş olması kaydıyla, Satıcı dan, Kiralayan adına, Kiralayan ın temsilcisi sıfatıyla ve Kiralayan tarafından düzenlenecek olan Sözleşme nin (4) numaralı eki olan Yetki Belgesi ile Kiracı tarafından, teslim alınır. Kiralanan ın, Satıcı dan, Kiracı tarafından teslim alınması, zilyetliğin devri anlamına gelmez. Zilyetlik, ancak, Sözleşme nin II/6. madde hükümleri çerçevesinde devredilebilir Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal, Kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan ın bir sorumluluğunun, bu sebeple Kiralayan a karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep, dava hakkının bulunmadığını Kiracı peşinen kabul ve ikrar etmektedir. Satıcı'nın Kiralanan ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz Kiracı, Kiralanan'ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına satıcıdan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya Kiralayan ın uygun gördüğü bir kuruluşa

4 inceleteceğini, Kiralanan'da kısmen veya tamamen bir bozukluk, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan'a ibraz edeceğini, her hususla ilgili bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan'ı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, red etmekten veya haksız red etmekten doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan'ın uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Kiralanan'da kusur, bozukluk, eksiklik, Satıcı'nın taahhüt ettiği şartlara aykırılık ve benzeri durumların varlığı tespit edildiği takdirde, gerekli bütün ihbarlar, tüm sonuçları Kiracı ya ait olmak üzere, süresi içinde yine Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların süresi içinde yapılmamasından veya Satıcı'ya karşı dava açılması için süresi içinde Kiralayan'a başvurulmamasından, davanın sonuçlarından tamamen Kiracı sorumludur. 6. ZİLYETLİĞİN DEVRİ: 6.1. Kiralayan, Kiralanan ın zilyetliğini Sözleşme hükümleri çerçevesinde zilyetliğin devrine ilişkin herhangi bir suretle Kiracı'ya devredecek veya devredilmesini temin edecektir. Ancak Kiralayan, Kiracı'nın bu sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle, Kiralanan'ın zilyetliğini Kiracı'ya devretmeme veya devredilmesini temin etmeme hakkına sahip bulunacak, bu sebeplerle Kiralanan'ı teslim etmemesi halinde Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve zilyetliğin devri Kiralayan dan talep edilemeyecektir. Ayrıca Kiralayan ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı'ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı nın Satıcı ya karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Satıcı nın Kiralananı teslim etmemesi veya geç teslim etmesi, Satıcı nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi, Kiralananın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle ulaştırılamaması hallerinde, Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve Kiralayan zilyetliğin devri yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacak ve buna ilave olarak da, Kiralayan ın uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar ve Satıcı ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat vs. bedeller Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralananın, Satıcı tarafından herhangi sebeple kısmen veya tamamen teslim edilmemesi veya edilememesi hallerinde, Kiralayan ın zilyetliği devir yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Kiralanan ın geç teslim edilmesi halinde de, Kiralayan ın sorumluluğu yoktur, geç teslimin doğuracağı her türlü zarar, masraf, ceza ve yaptırım Kiracıya ait olacaktır. Bu durumlarda, Kiracı, kira bedellerini ve sözleşmeden doğan sair diğer borçlarını ödemeden imtina edemez, geciktiremez veya tenkis talep edemez Kiralanan ın, yangın, su baskını, deprem, kasırga, tayfun vb. her tür ve nitelikte mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler, çalışma hayatının olumsuz gelişmeleri, yasal veya yasal olmayan her tür işçi veya işveren hareketleri, savaş, seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, terör olayları, ihtilal, sıkıyönetim, olağanüstü hal, politik rizikolar, ülke ekonomik riskleri, her tür kazai ve/veya icraî hüküm ve tasarruflar, gümrük makam ve merciilerinin karar ve yaptırımları, üçüncü kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konması, kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her tür idari, kazai veya icraî tasarruflarda bulunması, takiplere gecilmesi, kamusal hüküm ve tasarruflar, idari, icraî, kazaî makam ve merciilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasakları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan a el koymaları sebebiyle Kiralanan ın zilyetliğinin Kiracı ya teslim edilememesi halinde, Kiralayan ın Kiracı ya karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Kiracı, Kiralayan dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır Satıcı ile gerçekleştirilen tesellüm işlemlerini müteakip Kiracı nın Teslim/Tesellüm Belgesi ni imzalaması ve Teslim/Tesellüm Belgesi nin Kiralayan a ibraz edilmesinden sonra Kiralanan ın zilyetliği Kiracı ya devredilmiş sayılacaktır. Kiracı, Kiralanan ın teslimine ilişkin Teslim/Tesellüm Belgesini imzaladığı andan itibaren, Kiralanan ın zilyetliğini devir almış olduğunu ve Kiralayan ı, Kiralanan ın devir ve teslimine ilişkin her türlü muamele, tasarruf ve sorumluluklarından dolayı kesin olarak ibra etmiş olacağını şimdiden kabul ve beyan eder Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim edilmesi, zilyetliğinin devri, sözleşmenin II/6.1. madde hükmü çerçevesinde veya aşağıda yazılan haller nedeniyle zamanında veya hiç mümkün olmaz ise Kiralayan ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kiralayan aşağıda 6.7 hükmünde yer alan sebepler nedeniyle ortaya çıkan teslim engelinin 60 (altmış) gün zarfında ortadan kalkmayacağını tespit ettiği veya bu süre içinde kalkmayacağının açıkça anlaşıldığı hallerde, bu hususu Kiracı'ya bildirdiği takdirde Sözleşme ayrıca bir ihbara mahal olmaksızın kendiliğinden sona erecektir Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, sel, su baskını, deprem, kar, tipi, çığ düşmesi, buz, dolu, don, şiddetli yağmur, yıldırım düşmesi, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icraî hüküm ve tasarruflar, Satıcı'nın alacaklıları tarafından veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü

5 kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü idari, kazai veya icraî tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı'nın Kiralanan'ı teslim etmemesi, Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Kiralanan'ın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle Kiracı'ya ulaştırılamaması, teslim tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icraî, kazaî makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan'a el koymaları hallerinde, Kiracı, Kiralayan dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamaz Ancak bu hükümde yer alan sebepler, Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim ve zilyetliğin devrinden sonra meydana gelir ve bu haller nedeni ile Kiralanan Kiracı tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz bir hale gelirse veya işbu sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise işbu Sözleşme'nin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiçbir surette etkilenmeyeceği gibi Kiracı'nın işbu Sözleşme'den doğan borç ve taahhütleri aynen devam edecektir. III. KİRALAYAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRALAYANIN SORUMLU OLMADIĞI HALLER: 1.1. Kiralayan, Kiralanan ın niteliklerinden, kalitesinden, maddi ve hukuki ayıplarından, Kiracı tarafından hiç veya gereği gibi kullanılamaması, tahsis edildiği ve öngörülen kullanım amacına uygun kullanılamaması sebepleri ile doğabilecek tüm zararlardan, Sözleşme nin IV/1. maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin ödemeler ve bu işlemlere ilişkin her türlü belge ve müstenidatından dolayı, Kiracı ya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir. Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez Kiralana nın, Satıcı tarafından, Kiracı ya teslim edilmemesi veya geç teslim edilmesi veya anlaşmada öngörülen nitelik ve şartlara uygun olarak teslim edilmemesi hallerinde de, Kiralayan, Kiracı ya ve/veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu değildir. Bu durumda, Kiracı, kira bedelini ödemeden imtina edemez, tenkis ve ödeme erteleme talep edemez, maddi, manevi ve munzam zarar ve/veya kâr kaybı talep edemez Yukarıda, Sözleşme nin Zilyetliğin Devri başlıklı II/6. madde hükmünde ayrıntılı olarak açıklanan durumlar sebebiyle Kiralayan ın sorumlu olmadığı haller saklıdır Kiralayan, ifa yardımcıları, ikame edilen şahıslar ve istihdam ettiği kişilerin borca ve Sözleşmeye aykırı fiilleri ve/veya haksız fiillerinden sorumlu tutulamaz. 2. KİRALAYANIN ÖZEL HAK VE YETKİLERİ: Kiralayan, Sözleşme nin diğer maddelerinde belirtilen haklarından başka, Kiracı ya karşı aşağıdaki hak ve yetkilere de sahiptir Finansal kiralama işleminin ve bu işlemin ifasının, Sözleşme hükümlerine uygun tarzda ifa edilip edilmediğini denetlemek, Kiracı dan bu hususlarla ilgili bilgi ve belge talep etmek, Kiracı nın defter ve muhasebe kayıtlarını incelemek veya masrafı Kiracı ya ait olmak üzere uzman bir kuruluşa incelettirmek, 2.2. Kiralanan ı reklamlarında kullanmak, 2.3. Sözleşme kapsamında, Kiracı veya üçüncü şahıslarca verilmiş olan teminatların muhafazası için masrafları Kiracı ya ait olmak üzere, sigorta vb. gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini almak, 2.4. Sözleşme nin IV. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin ödemelerin herhangi bir nedenle, Kiracı tarafından hiç yapılmaması veya zamanında yapılmaması ve bu ödemelerin Kiralayan tarafından yapılması durumunda kalıması halinde, Kiracı ya rücu etmek, bu ödemelere ilişkin belgeleri kendi işletmesinin giderleri olarak göstermek, kanuni defter ve muhasebe kayıtlarında kullanmak, 2.5. Kiracı, Sözleşme ve Kanun uyarınca öngörülen, taşınmaz mala ilişkin olarak taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine ve taşınır mallara ilişkin olarak yetkili sicile tüm masrafları Kiracı ya ait olmak üzere Sözleşme nin tescilini yaptırmaya ve tescil masraflarını Kiracı dan talep etmeye Kiralayan ın yetkili olacağını kabul ve beyan eder. IV. KİRACI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Sözleşme nin imzalanmasına, yürürlüğüne, uygulanmasına, feshine, sona ermesine, tasfiyesine, Kiralanan ın aynına, faaliyete geçirilmesine, çalıştırılmasına, kullanılmasına, her türlü tasarrufuna, Kiralanan ın Satıcı dan veya imalatçıdan iktisap ve tesellümüne, Kiralayan dan devir ve teslim alınmasına veya satın alma opsiyonuna dayanılarak iktisabına, kira ilişkisinin tasfiyesine, Kiralanan ın iade ve teslimi ile Kiralayan ın ibrasına ilişkin olarak; 1.1. Her türlü resmi makamlar, merkezi ve mahalli idareler, sağlık kuruluşları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar, zabıta ve diğer güvenlik güçleri, iktisadi devlet teşekkülleri, savcılıklar, adli, idari ve cezai yargı organları, malî idareler, fonlar, fon idareleri, sağlık kuruluşları, sağlık ve sosyal yardım makamları, çalışma ve iş

6 güvenliği kurumları, sosyal güvenli kurumu, meslek odaları, ticaret, tapu, gemi, uçak, trafik ve diğer sicil memurlukları ve Birlik Sicili, noterlikler, kambiyo mercileri ve gümrük idarelerinden, hangi sebep ve gerekçe ile olursa olsun, alınması gereken her türlü izin, onay, ruhsat ve belge ile buralarda yaptırılması gereken tescil, şerh, terkin, temdit işlemleri ile gerektiğinde bu işlemlerin yenilenmesi ve düzeltilmesine dair her türlü iş ve işlem, usulüne ve mevzuata uygun olarak ve tüm masrafları Kiracı ya ait olmak üzere, Kiracı tarafından ifa ve icra edilecektir. Sayılan işbu iş ve işlemlerin sonucunda gerekli izin, onay veya ruhsatın alınamamış olması sebebiyle, Kiracı, Kiralayan dan herhangi bir talepte bulunamaz Kiralanan ın, iktisap edilmesi, Kiracı ya teslimi ve zilyedliğinin devri, kullanılması, çalıştırılması, her türlü tasarrufu, nakledilmesi satın alma opsiyonuna dayanılarak Kiracı tarafından iktisabı nedeniyle ödenmesi gerekebilecek vergi, ek vergi, resim, harç, prim, fon, komisyon, masraf, aidat, tazminat, taşıt araçları için trafik cezaları, taşıt pulları, her türlü vergiler Sözleşme nin imza tarihinden sonra tahsis edilebilecek tüm vergiler, yurtiçi ve yurtdışı nakliye bedelleri, yurtiçi ve yurtdışı nakliye sigortası bedelleri, navlun, gümrük vergileri, damga vergisi, kambiyo gider vergisi, katma değer vergisi, KKDF, BSMV, ardiye ve demoraj giderleri, ordino ücretleri, her türlü bankacılık, sigortacılık, komisyon ve giderleri, resmi merciler tarafından tahakkuku veya itası yapılan veya adli makamlarca kararlaştırılan her türlü asli / fer i borç, ceza, tazminat, faiz ve giderler, döviz kurlarında, fonlama maliyetlerinde, kredi faizlerinde hangi nedenle olursa olsun meydana gelen tüm artışlar Kiracı ya aittir Kiracı nın yasal düzenlemelere, idari yaptırım ve kararlara, genel ve özel düzenleyici işlemlere, tebliğlere uymaması sonucunda, Kiralayan ın uğradığı her türlü zarar ile Sözleşme nedeni ile Kiralayan ın devraldığı bir yatırım teşvik belgesi olması halinde, bu belgede bulunan hak ve menfaatlerine ilişkin tahakkuk edebilecek tüm ödemeler ve zarar,masraf, tazminat ve cezalar Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiracı, her malî yılı izleyen altıncı ayın sonuna kadar ve ayrıca Kiralayan tarafından talep edildiği her zaman, bilanço ve kâr zarar tablosu ile hesap durumunu Kiralayan a vermekle yükümlüdür Kiracı, Sözleşme ye konu Kiralanan ın T.C. sınırları içindeki giriş gümrüklerinden çekilmesi aşamasında, faturasının ve imalata mesnet diğer evraklarının proforma fatura ile uyumsuzluğundan ve/veya CE işareti taşımaması veya taşıdığı CE işaretinin teknik düzenlemelere uygun olmamasından ve/veya gümrükteki muayenesi esnasında tespit edilemeyen ve gümrük giriş beyannamesinin verilmesi ile kazanılan mükellefiyetin çeşitli aşamalarında meydana gelebilecek uyumsuzluklar ve/veya Kiralanan ın fiili ithalinden sonra doğabilecek farklılıklar, esneklikler, yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatına aykırılıklar nedeni ile Kiralayan ın muhatap kalacağı her türlü kanuni ve yasal uygulamalardan ve aynı sebeplerden dolayı Kiralayan ın ödemek zorunda kalacağı her ne nam ve suret altında olursa olsun her türlü resim, harç, fon, gecikme faizi, ceza gibi maddi zararlardan ister işbu sözleşmenin süresi içinde ister Kiralanan ın mülkiyetinin kendisine devrinden sonra olsun tamamen sorumlu olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralayan, Kiralananın yürürlükteki finansal kiralama, ithalat, gümrük mevzuatına, işbu sözleşme konusu Kiralanana uygun olup olmadığını tespit ettirmeye ve işbu sözleşmeye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olması halinde malı reddetmeye veya iade etmeye yetkili olacaktır. Bununla ilgili yapılacak tüm masraflar Kiracı ya aittir İşbu sözleşme konusu Kiralanan ın teşvik kapsamında temin edilip edilmeyeceği Sözleşme nin Özel Şartlar kısmında belirtilmiştir. Kiralananın temin şartının herhangi bir nedenle Kiralayan ın kabulü ile değişmesi durumunda, Kiralanan teşviksiz temin edilirse, KDV, gümrük vergisi vb. masraflar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralanan teşvik kapsamında temin edilir ise, teşvik unsurlarından Kiracı ile Kiralayan birlikte yararlanacaktır. Kiracı, kanun, mevzuat ve işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü olup, uymadığı takdirde, Kiralayan ın söz konusu teşvik belgesinde yazılı hak ve menfaatlerinde meydana gelen kaybını ve diğer bütün kayıplarını tazminle yükümlüdür. Kiralayan ın herhangi bir şekilde sorumlu olması halinde, Kiracı ya rücu hakkı saklıdır. Kiracı, teşvik mevzuatında ve teşvik belgesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ve/veya her ne sebeple olursa olsun işbu sözleşmenin feshine neden olduğu takdirde, Kiralayan aleyhine tahakkuk edebilecek her türlü ceza, resim, harç ve vergiyi Kiralayan a derhal ve nakden ve temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder İşbu sözleşme için alınan tüm teminat, Kiracı ile Kiralayan arasında bugüne kadar imzalanmış ve bu günden sonra imzalanacak olan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin teminatı olacaktır.ayrıca, Kiracı, finansal kiralama sözleşmelerinden birinin feshi veya başkaca sebeplerle teminatlarda azalma olması halinde, Kiralayan a Kiralayan ın talep ettiği şekil ve miktarda yeni teminatlar vermeyi kabul ve taahhüt eder Kiracı, Sözleşme ye konu Kiralanan ın ilgili mevzuattaki kural ve düzenlemelere uygun olduğunu ve uygunluk işaretini taşıyacağını, insanların, hayvanların, malların, güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık halinde Kiralayan ın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, tüm yükümlülüklerin tarafına ait olduğunu ve Kiralayan ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, Kiralayan aleyhine oluşacak her türlü masraf ve zarar ve ziyanı Kiralayan ın ilk talebinde nakden ve defaten ve temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı; Sözleşme ye konu Kiralanan ın, hakları üçüncü kişilere ait olup lisans alınmaksızın kullanılan herhangi bir software içermediğini, Kiralanan ın software içerdiği hallerde aksi kararlaştırılmadığı müddetçe Sözleşme ye konu faturalar kapsamına kiralanan üzerindeki software programının ve/veya lisansının da dahil olduğunu, bu konuda fikrî ve sınaî haklar mevzuatına aykırı herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, aksi takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Kiracı ya ait olduğunu, Kiralayan ın aleyhine bu nedenle doğabilecek her türlü vergi, ceza,

7 harç vesair ödemelerden sorumlu olduğunu, bu bedelleri Sözleşme de belirlenen temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, kira konusu malın imalatçısı, satıcısı veya komisyoncusu değildir. Sadece finansal kiralama konusu malların kullanımı için Kiracı ya finansman sağlamaktadır. Kiralayan ın finansal kiralama konusu mal üzerindeki mülkiyet hakkının amacı da finansal kiralama konusu malın Kiracı tarafından finansal kiralama yöntemi ile kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple, finanasal kiralama konusu mala, malın cins ve vasfına, teslimine, taşınmasına ilişkin hususlardan, bunlarla ilgili ortaya çıkan borç, yükümlülükler ve finansal kiralama konusu malın, mallara, cana ve çevreye verdiği zararlardan Kiralayan ın hiç bir şekilde sorumlu olmadığı ve tüm bu durumların Kiralayan ın bu niteliği dikkate alınarak değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda taraflar mutabıktırlar. 2. KİRACININ KİRALANANI SATICIDAN TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 2.1. Kiracı, Kiralanan'ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına satıcıdan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa veya Kiralayan ın uygun gördüğü bir kuruluşa inceleteceğini, Kiralanan'da kısmen veya tamamen bir bozukluk, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya kiralanan üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, girişimlerde bulunacağını, tüm bu girişimlerle ilgili olarak evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan'a ibraz edeceğini, her hususla ilgili bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan'ı kabul, kısmen kabul, şartlı kabul, reddetmekten veya haksız reddetmekten doğan bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu madde hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan'ın uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir Sözleşme nin konusunu teşkil eden mal, kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan ın bir sorumluluğunun, bu sebeple Kiralayan a karşı her ne nam altında olursa olsun bir talep, dava hakkının bulunmadığını Kiracı peşinen kabul ve ikrar etmektedir. Satıcı'nın Kiralanan ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olamaz. 3. SATICI'YA KARŞI İLERİ SÜRELECEK TALEP HAKLARININ KULLANILMASI: Kiralayan, Sözleşme de, Kiralanan a ve kullanımına ilişkin olarak sayılan hallerin varlığının Kiracı tarafından kendisine bildirilmesi halinde, sırf 6361 sayılı Kanun un hükümleri uyarınca malın Kiralayan a satılmış olması, faturanın adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkinden doğan, talep ve dava haklarını Kiracı'ya devredebilir, Kiracı'yı bu haklarını kullanması için vekil tayin edebilir veya Satıcı'ya karşı söz konusu hakları bizzat kendi kullanabilir. Kiralayan hangi yolu seçmiş olursa olsun yapılacak bütün masraflar, Satıcı'ya karşı dava açıldığı takdirde her türlü dava, takip masrafları, Kiralayan'ın avukatlarına ödeyeceği ücretler de tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır. 4. KİRACININ TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 4.1. Kiracı, Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatları, Sözleşme nin imzalanmasından itibaren, en geç 60(atmış) gün içinde vermeyi, verdiği teminatların sözleşmenin yürütülmesi sırasında yetersiz kalması halinde, Kiralayan ın uygun göreceği ve Kiralayan ın şeklini ve miktarını belirleyeceği ek teminatları vermeyi ve süresi sona eren teminatların süresini uzatmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı nın, Özel Şartlar bölümünde belirtilen teminatı, Sözleşme nin imza tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde vermesi, Sözleşme nin VII/7. maddesi uyarınca Sözleşme nin yürürlülük şartıdır Kiracı, süresi dolan teminatların süresini uzatmak veya uzatılmasını temin etmekle, Kiracı nın bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifada geciktiği, Kiracı ya da Kefillerin ödeme güçlüğü içine düşmeleri veya teminat açığının doğacağı, doğduğu, borçlarını vadelerinde yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı hallerde Kiralayan a yeterli, kabul edilebilir ek teminatlar vermekle yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu durum, 6361 sayılı Kanun'un 31/2. Maddesi hükmü kapsamında kabul edilecek ve Kiralayan, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak derhal, tazminatsız fesih hakkına sahip olacaktır. 5. KİRACININ İŞLETEN SIFATI: Kiracı, sözleşme süresince, Kiralanan ın işletilmesi ve kullanılması sırasında, Kiracı nın kendisine, üçüncü şahıslara, çevreye ve doğaya verebileceği her türlü zararlardan işleten sıfatıyla sorumludur. Kiracı, motorlu taşıtlarda, ilgili mevzuatta belirtilen anlamda işleten dir ve motorlu taşıtın cana, mala, eşyaya, çevreye zarar verdiğini, yerinin

8 değiştiğini Kiralayan a bildirmekle yükümlüdür. Kiralayan ın herhangi bir şekilde zarar ve hasardan sorumlu tutulması halinde Kiracı ve/veya kefil/lere rücu hakkı saklıdır. 6. KİRA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ: 6.1. Kiracı, Kiralanana ilişkin kira bedelini Ödeme Planı na uygun olarak, Kiralayan a ödeyecektir. Ödeme planında tayin ve tespit edilecek miktar ve vadelere uymayı Kiracı ve kefiller peşinen kabul ve taahhüt ederler. Kiracı, Kiralananın teslim ve zilyetliğinin devrinde veya kullanıma hazır hale getirilmesinde, meydana gelecek her türlü gecikme, aksama, teknik hata, resmi izin, onay veya ruhsatın alınamaması ve benzeri nedenlere dayanarak, kira bedelini ödeme planına uygun olarak ödemeden kaçınamaz. Kira bedeli hiçbir şekilde tenzil edilemez Sözleşme Ek:2'de yer alan Ödeme Planı nda belirtilen kiralama bedelleri, kesin olarak kararlaştırılmış tarihlerde Ödeme Planı na uygun biçimde kararlaştırılan para cinsinden aynen ödenecektir. Kiracı, yukarıdaki hükümlerde yer alan sebeplerle, Kiralanan ın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, Kiralanan'ın kullanılmasını ve Kiralanan dan faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik ödeyemez Diğer taraftan Kiracı, bu sözleşmede belirtilen giderler ile her ne nam altında olursa olsun malın satın alma bedelinde meydana gelecek artışların, vergilerin tamamının, Kiralayan ın belirleyeceği şekilde, tarafından peşin olarak ödeneceğini veya bu artışların ödeme planına otomatik olarak yansıyacağını şimdiden kabul etmektedir. Bu artışları içeren yeni ödeme planını, planlarını belirleme yetkisinin Kiralayan a ait olduğunu Kiracı peşinen kabul etmiştir. Ödeme planı, eğer sözleşme ile birlikte hazırlanmış ise Kiralayan, yeni ödeme planını Kiracı ya ve Kefillere imza karşılığı teslim eder veya sözleşmedeki adreslerine gönderir Kiracı, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile birçok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir Kiracı, Ek-1:Özel Şartlar bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından üçüncü kişilerden temin edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin kararlaştırıldığı gibi ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde Kiralayan ın cezai şart namı altında bir tazminat ödemekle ya da finansmanı, kısmen veya tamamen erken kapsatması hallerinde dahi faiz ve ferilerini de eksiksiz ifa ile mükellef olduğunu bilmekte ve peşinen kabul etmektedir. Bu nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ek-2:Ödeme Planı nda kalan süreye ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden ödeyeceğini, her ne nam ve sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir Noter, tescil, sözleşme dokümantasyon, operasyon hizmet bedeli, ödeme planına eklenmiş olup bu tutarlar Kiracı ya aittir Sözleşme nin Özel Şartlar bölümünde yer alan ödeme planı yürürlükteki KDV oranlarının değişmeyeceği varsayılarak hazırlanmış olup, Kiracı tarafından yapılacak her bir kira ödemesi için ayrı fatura düzenlenecektir. Sözleşme nin imzalanmasından sonraki bir tarihte, KDV oranlarında artış veya azalma olması halinde, söz konusu artış ve azalmalar bir sonraki ödemede esas alınacak ve yeni KDV oranı yansıtılarak fatura düzenlenecektir. Mevzuatta vukuu bulacak ve Sözleşme sebebiyle uygulanacak her türlü ilave malî yükümlülükler (vergi, fon vb.) Kiracı tarafından karşılanacaktır Kiralamaya Esas Maliyet (K.E.M), işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen şeklinde hesaplanacaktır. Mal bedeli ödemesinin ve Kiralanan ın temini için gerçekleşen tüm masraflar, yapıldıkları günkü kur ve pariteler ile hesaplanacak olup, kiralamaya esas maliyetin, kiraların para cinsine çevrilmesi sırasında, işbu sözleşmenin Özel Şartlar bölümünde belirtilen kur ve pariteler esas alınacaktır Sözleşme kapsamında birden fazla kiralanan olması halinde, beher mal bedeli ödemesi masraflar eklenerek ayrı ödeme planına ve tarihine konu olabilecektir Kiracı, Kiralanan ın temini için avans ödemesi yapılması gerektiği durumlarda avans ödemesinin yapıldığı tarihten mal bedeli ödemesinin tamamının yapılacağı tarihe kadar avans tutarına ve masraflara Sözleşme de belirlenen faizin işletilmesini, oluşacak tutarın mal bedeline eklenmesiyle bulunacak bedelin kiralamaya esas maliyetin hesaplanmasında dikkate alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Sözleşme nin, Ödeme Planı nın değişken faizli olup olmadığı Sözleşme nin Özel Şartlar kısmında belirtilecek olup, Kiracı, Ödeme Planı nın değişken faizli oluşturulması durumunda Özel Şartlar da belirtilen sürelerdeki faiz oranları dikkate alınarak kira bedellerinin yeniden oluşturulmasını kabul ve beyan eder. Yeni oluşturulacak bu ödeme planları, Kiracı ya, Kiralayan tarafından yazılı olarak ayrıca bildirilecektir. Kiracı, Kiralayan tarafından kendisine bildirilen yeni ödeme planlarını kabul edeceğini ve aynen uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kiracı ve kefiller, düzenlenecek yeni ödeme planlarını hiçbir itiraz ileri sürmeden peşinen kabul ettiklerini, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder Kiralayan, ekonomik şartlardaki değişiklikler, olağanüstü durumlar, yürürlükteki yasalarda meydana gelen değişiklikler ve benzeri nedenlerle faiz oranlarındaki leh ve aleyhteki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Kiracı ya yansıtmaya, gerekli ayarlamaları yapmaya ve ödeme

9 planını buna göre tek taraflı olarak düzenlemeye, yetkili olacaktır. Kiracı ve kefiller, faiz değişikliklerine ve yeniden düzenlenen ödeme planına itiraz etmemeyi, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler Kiracı, kira bedeli dahil sözleşmenin bütün hüküm ve koşullarını, hür iradesi ile ve bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla işbu sözleşmenin devamı süresince ekonomik ve/veya sair şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜT: Kiracı, Sözleşme nin Ek-2:Ödeme Planı nda, vade ve miktarları belirtilen kiralama bedellerini kararlaştırıldığı gibi ödememesinden veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kanun ve Sözleşme gereğince Kiralayan'a ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemelerinde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın bu tarihte, ödemesi ihbara bağlı hallerde tanınan süre içerisinde ödemede temerrüde düştüğü takdirde, vadenin veya sürenin sonunu takip eden tarih, temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edilmek suretiyle ve temerrüde düştüğü her bir münferit borcu itibarı ile Ek-1:Özel Şartlar da belirlenen faiz oranında ve bir yıl 360 gün kabul edilerek hesaplanacak temerrüt faizini Kiralayan'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca; Kiralayan'ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç, vergi, resim, değerli kağıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme ve ulaşım masraflarını talebi üzerine Kiralayan 'ın derhal ödemekle yükümlüdür. Kiralayan ın aşan zararlarını talep hakkı saklıdır. Kiracı ödeme planında belirtilen vadelerden herhangi birine uymadığı taktirde, ihtarname keşide edilmesine ve mehil verilmesine gerek kalmaksızın mütemerrit olur. 8. MÜKERRER TEMERRÜT HALİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESİH EDİLMESİ: Kiracı nın, bir kiralama yılı içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi halinde, Kiralayan ayrıca başkaca bir süre vermeksizin iş bu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve Sözleşme nin feshi ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahiptir. 9. TAKAS MAHSUP YASAĞI: Kiracı, herhangi bir sebeple, Kiralayan dan alacaklı olduğu taktirde, bu alacağını, muaccel veya müeccel kira bedelleri ile veya vadesi geçmiş borçlarıyla takas veya mahsup edemez. 10. KİRALANAN'IN KORUNMASI, KULLANILMASI: Kiracı, Kiralanan'ı işbu Sözleşme ve Eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve Kiralanan'ın amacına uygun bir biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için kullanmayacağını, Kiralanan'ı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza edeceğini, Kiralanan'ın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralanan'ı Satıcı'nın yetkili servisinin tavsiye ettiği biçimde monte edeceğini ve/veya ettireceğini ve tavsiye olunan biçimde teknik kapasitesi içinde, aşırı yüklemeden, zorlamadan ve Kiralanan'ın teknik özelliklerine göre belli bir zaman dilimi içinde mutad teknik kullanma ve çalıştırma süresini aşmadan özenle kullanmayı, Kiralanan'da montajı için zorunlu olanlar dışında Kiralayan'ın, Satıcı nın, yetkili servisinin yazılı iznini almadan hiçbir değişiklik ve tadilat yapmamayı, Kiralanan'ı başka bir mal veya şey ile geçici veya daimi olarak birleştirmemeyi, Kiralanan'ın, bir malın veya şeyin mütemmim cüzü haline gelmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiracı, Kiralanan'ın işbu madde hükmüne aykırı kullanılmasından ve olağan kullanımı aşan yıpranmalardan doğrudan sorumlu olduğunu ve Kiralayan'ın Kiralanan'ı, Kiralanan'ın durumunu, çalıştırılma ve kullanılma biçimini önceden haber vermeksizin kontrol etmek veya ettirmek hakkına sahip bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı nın Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek (Kiralayan tarafından sözleşmenin devam ettirilmesinin beklenmeyeceğini teşkil eden hallerde ayrıca bir ihbara, ihtara gerek yoktur) tanınan sürede Kiracı, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve Kiralanan'ı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorundadır. Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 6361 sayılı Kanun'un 31/2 maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun Kiralayan'a, başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceğini, Kiralanan'ın uğradığı hasarı gidermeyi, Kiralanan'ın değer kaybı da dahil olmak üzere Kiralayan'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten Kiralayan a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, Kiralanan ı, mal beyanı içine dahil etmeyecek, ayni veya şahsi bir hak ile tahdit etmeyecektir. Kiracı, Kiralanan ı, ayni veya şahsi bir hakla tahdit edeceğine dair taahhüt ve beyanda, vaatte bulunamaz, Kiralanan ı satamaz, iflas etmesi halinde ya da konkordato ilan etmesi halinde Kiralanan ın iflas masasına ya da konkordato komiserliğine yazdıramaz, üçüncü şahıslara olan borçlarına karşılık teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde rehin olarak bırakamaz.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ NO:. Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!!

!!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! !!!!! BU SAYFA NOTER TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLUP AŞAĞIDAKİ BİLGİLER TEMİNAT ŞARTLARININ ANLAŞILABİLMESİ AMACIYLA GİRİLMİŞTİR!!! * AYRICA EK 3 YERİNE SÖZLEŞMEYE KONU PROFORMA FATURA/LAR EKLENECEKTİR. TÜRKİYE

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, aşağıda Banka olarak adlandırılan -kanuni ikametgahı, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No: 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunan ASYA

Detaylı

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. ING FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ (Çerçeve Sözleşme) Bir tarafta, Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1/B 34398 Şişli/Maslak / İSTANBUL adresinde mukim ING Faktoring

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler)

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler) 1 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 3 Kasımpaşa 34440 İstanbul adresinde mukim DEVİR FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta...... adresinde mukim............

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad.209 34394 Levent Istanbul. Genel Kredi Sözleşmesi

Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad.209 34394 Levent Istanbul. Genel Kredi Sözleşmesi Citibank A.Ş. ESKĐ Büyükdere Cad.209 34394 Levent Istanbul Genel Kredi Sözleşmesi GENEL KREDĐ SÖZLEŞMESĐ Đşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Genel Kredi Sözleşmesi ) aşağıda ad/unvanları ve adresleri belirtilmiş

Detaylı