... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarasõ : Telefon ve Faks Numarasõ : Adresi (varsa) : İdarenizce tarihinde ihalesi yapõlacak olan [işin adõ ] işine ait İhale dokümanõnõ oluşturan bütün belgeler tarafõmõzdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrõm ve sõnõrlama yapmadan bütün koşullarõyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağõdaki hususlarõ içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olmasõ öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir. 2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren [ rakam ve yazõ ile] takvim günü geçerlidir sayõlõ Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkalarõ adõna doğrudan veya dolaylõ olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz Aldõğõnõz herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadõğõnõzõ kabul ediyoruz. 5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapõlacak/yaptõrõlacak diğer işlerde, idarenizin çõkarlarõna aykõrõ düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağõmõzõ taahhüt ediyoruz sayõlõ Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanõmõ gereğince [yerli/yabancõ] istekli durumundayõz. 7- Teklifimizde yer alan mal kaleminin tamamõnõn 4734 sayõlõ Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malõ [olduğunu/olmadõğõnõ] beyan ediyoruz İhale konusu işin tamamõ için teklifimiz götürü bedel KDV hariç [rakam ve yazõ ile götürü bedel tutarõ] bedel karşõlõğõnda yapmayõ kabul ve taahhüt ederiz. Saygõlarõmõzla Ad SOYAD 4_ Firma Kaşesi Pul - İmza İsteklice, İdari Şartnamenin Tekliflerin geçerlik süresi maddesinde belirtilen süre esas alõnarak doldurulacaktõr. 2- İhale dokümanõnda alternatif teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde alternatif teklif veren istekliler tarafõndan, Alternatif teklifimiz dõşõnda 4734 sayõlõ Kanunun 17/d maddesi gereğince İhale konusu iş için kendimiz veya başkalarõ adõna doğrudan veya dolaylõ olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. ifadesine yer verileceği idarece dipnotta belirtilecektir. (İdarece, alternatif teklif verilmeyeceği öngörülen ihalelerde bu dipnota standart formda yer verilmeyecektir.) 3-İhale dokümanõnda yerli malõ teklif eden yerli istekliye fiyat avantajõ sağlanacağõna ilişkin düzenleme yapõlmasõ durumunda, bu maddeye yer verilecektir. 4-Teklif vermeye yetkili kişi tarafõndan ad soyad yazõlarak imzalanacaktõr. Ortak girişim (iş ortaklõğõ veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafõndan imzalanacaktõr. Standart Form KİK0018.0/M Götürü Bedel Teklif Mektubu

2 .İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [ihaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] [İşin adõ] işine [aday/istekli] olarak [katõlõyorum/katõlõyoruz]. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, 4734 sayõlõ Kanunun 10 uncu maddesinin son fõkrasõnõn (i) bendinde belirtilen, ihaleye katõlamayacak olanlar arasõnda [bulunmadõğõmõ/bulunmadõğõmõzõ] beyan [ediyorum / ediyoruz].bu durumda değişiklik olmasõ halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz] sayõlõ Kanunun 10 uncu maddesinin son fõkrasõnõn (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadõğõma/olmadõğõmõza] ilişkin sunmuş [olduğum/olduğumuz] belgelerde yer alan bilgilerde ihale tarihi itibariyle değişiklik olmasõ halinde bu durumu idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]. Ad SOYAD 1 Firma Kaşesi Damga Pulu-İmza 1 Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafõndan imzalanmalõdõr. Ortak girişim (iş ortaklõğõ veya konsorsiyum) halinde, taahhütname bütün ortaklar tarafõndan imzalanacak veya her bir ortak tarafõndan ayrõ ayrõ verilecektir. Standart Form KİK027.0/M Açõk İhale Usulü, Belli İstekliler Arasõnda İhale Usulü ve Pazarlõk Usulü Teklif Verme Aşamasõnda İhale Dõşõ Bõrakõlacak ve İhaleye Katõlamayacak Olanlar Kapsamõnda Olunmadõğõna İlişkin Taahhütname

3 İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ [idarenin adõ] tarafõndan ihaleye çõkartõlmõş bulunan [işin adõ] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifasõ ve bitirilmesi amacõ ile, özel bir ortaklõk kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalmasõ halinde ortaklõk sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklõğõmõzõn pilot ortağõ, işin bitimine kadar [pilot ortağõn adõ] dõr. Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldõğõ takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağõmõzõn, ortaklõğõmõz nam ve hesabõna hareket etmeye tam yetkili olacağõnõ, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamõna girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklõğõmõza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağõmõzõ ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklõktan ayrõlmayacağõmõzõ; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatõn gelir kaydõ hususlarõnda [idarenin adõ] yetkili olacağõnõ, idarece pilot firmaya yapõlacak bütün yazõşma ve tebligatlarõn iş ortaklõğõmõza yapõlmõş sayõlacağõnõ, sözleşme konusu işin tamamlanmasõndan önce iş ortaklõğõna dahil pilot ortak dõşõndaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflasõ, ağõr hastalõğõ, tutukluluğu veya özgürlüğü kõsõtlayõcõ bir cezaya mahkum olmasõ veya dağõlmasõ gibi durumlarda pilot ortak ve ortak girişimin geri kalan diğer ortaklarõnõn teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarõnõ üzerine alacağõnõ ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sõra no 1) 2) 3)...) n) İş ortaklõğõ ortağõnõn adõ Ortaklõk oranõ Tebligat adresi PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza İmza İmza Damga Pulu Standart Form KİK028.0/M İş Ortaklõğõ Beyannamesi

4 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU No:... İdarenizce ihaleye çõkarõlan [işin adõ] işine istekli sõfatõyla katõlacak olan [isteklinin adõ] nõn 4734 sayõlõ Kanun ve ihale dokümanõ hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarõ olan [geçici teminatõn tutarõ] TL yi [bankanõn veya özel finans kurumunun adõ] garanti ettiğinden, istekli; 1) 4734 sayõlõ Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kapsam dahilinde ise, 2) 4734 sayõlõ Kanunun 37 inci maddesi uyarõnca tekliflerin değerlendirme aşamasõnda, idare tarafõndan teklifi düzeltilerek ve kendisine tebliğ edildiği halde düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresi içinde bildirirse ya da herhangi bir cevap vermezse, 3) Teklifin geçerlilik süresi içinde, idarenin teklifin kabul edildiğini usulüne uygun biçimde bildirmesini takiben 4734 sayõlõ Kanunun 42, 43, 44 üncü maddeleri uyarõnca kesin teminatõ vermez ya da sözleşmeyi imzalamazsa, Protesto çekmeye, hüküm ve adõ geçenin iznini almaya gerek kalmaksõzõn ve adõ geçen ile idareniz arasõnda ortaya çõkacak herhangi bir uyuşmazlõk ve bunun akõbet ve kanuni sonuçlarõ dikkate alõnmaksõzõn, yukarõda yazõlõ tutarõ ilk yazõlõ talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanõn veya özel finans kurumunun adõ] nõn imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sõfatõyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabõna taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren... ( ) (yazõ ve rakamla) 1 gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapõlacak her türlü talep bu tarihten önce [bankanõn veya özel finans kurumunun adõ] na iletilecektir. [bankanõn veya özel finans kurumunun adõ] [banka veya özel finans kurumu şubesinin adõ] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzasõ NOT: Yabancõ bankalarõn veya benzeri kredi kuruluşlarõnõn kontrgarantilerine dayanõlarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancõ banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatõn kontrgarantili olduğu belirtilecektir.teklif/ödemeye esas para birimi Türk Lirasõ ise kontrgarantilere dayanõlarak verilecek teminat mektuplarõ Türk Lirasõ üzerinden düzenlenecektir.teklif/ödemeye esas para birimi yabancõ para birimi ise Türk Lirasõ yerine ilgili yabancõ para birimi yazõlacaktõr sayõlõ Kanunun 35 inci maddesine göre bu süre, 30 günden az olmamak üzere istekli tarafõndan belirlenecektir. Standart Form KİK029.0/M Geçici Teminat Mektubu

5 1. Ülke TÜRKİYE-LA TURQUIE İş Bu Resmi Belge: TASDİK ŞERHİ (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi) APOSTİLLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 2. tarafõndan imzalanmõştõr. 3. İmzalayanõn sõfatõ.dõr. 4. nõn mühür/damgasõnõ taşõmaktadõr. TASDİK 5..da 6. günü 7. tarafõndan 8. No ile tasdik edilmiştir. 9. Mühür/Damga 10. İmza... * Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlõklõ kare biçiminde olacaktõr tarihli Lahey Sözleşmesi, tarih ve 84/8373 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile 16 Eylül 1984 tarihli Resmi Gazetede yayõnlanarak tarihinden itibaren Türkiye bakõmõndan yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin 2 nci Maddesi, Akit Devletlerden her birinin, bu sözleşmenin uygulama alanõna giren ve kendi ülkesinde kullanõlacak olan belgeleri tasdik işleminden bağõşõk tutacağõnõ öngörmüştür. Tasdik şerhi, bizzat belgenin veya belgeye eklenecek bir kağõdõn üzerine konulacaktõr. Tasdik şerhi, düzenleyen makamõn resmi dilinde yazõlabileceği gibi bu tasdik şerhinde yer alan kayõtlar ikinci bir dilde de olabilecektir. Ancak tasdik şerhinin Apostille Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 başlõğõ Fransõzca olarak belirtilmelidir.

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

EK-1 İHALE ONAY BELGESİ

EK-1 İHALE ONAY BELGESİ EK-1 İHALE ONAY BELGESİ İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

YÖNETMELĐK. şeklinde değiştirilmiştir.

YÖNETMELĐK. şeklinde değiştirilmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: MAL ALIMI ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: Yapım Đşleri Đhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7 Haziran 2014 ) MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğum.. odası belgesi Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğum.. odası belgesi Yeterlilik Dosyası vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri TAAHHÜTNAME ÖRNEK -1 Firma adı/ünvanı Posta Adresi E-mail Adresi Telefon No Fax No Aras Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yatırım programı kapsamında yapılacak olan ihalelere katılabilmek için vermiş olduğum

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Kurumumuzun ihtiyacı olan, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı