DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Adem TÜZEMEN (*) Aşkın ÖZDAĞOĞLU (**) Özet: Eş seçimi, daha doğrusu seçilen kişinin doğru insan olduğunu anlamak insan hayatında verilen en önemli kararlardan biridir. İnsanlar eşlerini seçerken ister istemez birçok kriteri bir arada düşünmek durumundadır ve bu durum karmaşık, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ortaya çıkar. Böylesine subjektif bir karar bile analitik olarak modellenebilir. Bu görüşe örnek oluşturmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora programı öğrencilerinden oluşan bir grup ile eş seçim kriterlerinin ve bu kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma ortaya konmuştur. Kriterlerin niteliksel, değişkenlerin sözel olması, bu özelliklere hitap eden AHS yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada AHS ye uygun olarak eş seçim kriterleri belirlenip seviyelendirilmiş ve sürecin hesaplanmasıyla her bir kriter için önem düzeyi bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Seçim Kriterleri Abstract: Selection of husband/wife, actually to understand is the right person who was selected, is one of the most important decisions which is given in the life of human. Humans have to think about many criteria while they have selected their husband/wife and, these circumstances have emerged as a multicriteria decision making problem. Even if there is huge subjectivity, decision can be modeled as analytic. With the aim of to be the example for this idea, this study has been put forward to determine husband/wife selection criteria and their importance level with the group of Dokuz Eylul University Institute of Social Sciences Business Administration Doctoral Program students. Being of the criteria are qualitative and variables are linguistic, have shown to be used the AHP method. Which is addressed to this features. In this paper, in appropriate with the AHP method, husband/wife selection criteria have been determined and leveled and then importance levels for every criteria have been found with the calculation of the process. Keywords: Analytic Hierarchy Process, Selection Criteria I. Giriş Hayat kişisel ya da iş yaşamında olsun verilen kararların toplamıdır. Genellikle, hangi kararın verildiği kadar ne zaman karar verildiği de önemlidir. İnsan, yaşam, dünya ve tarih her zaman bu kritik zamanların farkına varılmasına yardım eden dersler ile doludur. Bu ise deneyerek ve örnekler ile öğrenilir. Çok çabuk karar vermek zararlı olabilir ancak, kararı çok fazla geciktirmek de kaçırılan fırsatlar anlamına gelebilmektedir. Gerekli olan şey karar vermeye (*) Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (**) Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

2 216 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Karar verme yaşam kalitesini arttırmak ve hayatın amacını ilerletmek için bir temeldir (Saaty, 2001). Bir karar problemini çözerken kurulan model, gerçek sistemi ne kadar iyi temsil ederse, elde edilen sonuçların güvenilirliği de o kadar artar. Özellikle niceliksel etkenler ile birlikte niteliksel etkenlerin de göz önünde bulundurulması sonuçların daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır. II. Analitik Hiyerarşi Süreci Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS, Analytic Hierarchy Process - AHP) ; bir aktiviteler ya da ölçütler setinin göreli önem derecelerini belirlemede kullanılan çeşitli yöntemlere eklenen yeni bir yöntemdir (Saaty ve Vargas, 1994, 1). Karar vermede kullanılan yöntemin farkı; kompleks, çok kişili, çok ölçütlü ve çok periyotlu problemleri hiyerarşik olarak yapılandırmasındadır (Wind ve Saaty, 1980, 641). Yöntem hiyerarşinin her düzeyinde belirlenen bir ölçüte göre elemanların bir matris yardımıyla ikişer ikişer karşılaştırılmasından ve bu sayede ağırlıklarının ölçeklendirilmesinden ibarettir. Bu ağırlıklandırma; geniş bir öz vektör problemine dönüştürülmekte ve normalize edilmiş bir ağırlıklar vektörüyle sonuçlanmaktadır. Bu göreli ağırlıklar, kaynakların dağıtımında bir önceliğin belirlenmesine yardımcı olmaktadır(wind ve Saaty, 1980, 641). AHS nin bir diğer olumlu yanı da; karar vermede ya da sorun çözümünde grup katılımına olanak sağlamasıdır. Zira AHS nin temeli başkaları tarafından kabul edilen fikirleri, yargıları ve gerçekleri; sorunun gerçek görünümü olarak değerlendirmesidir. Grup katılımı kararı geçerli kılmak için önkoşulsa da grup büyüklüğünün artması uygulama güçlüğü yaratabilmektedir. Yöntem sayesinde bireyler ortak bir çözüme ulaşabilmek için, bilgilerini bilimsel ya da içgüdüsel olarak modele dahil ederler. Ancak bu bilgiler, yöntem sayesinde mantıksal bir süreçte işlem görmüş olurlar (Yenginol, 2000, 101). A.Ölçeklendirme Bir kararı verirken kullanılan ölçek önemlidir. Kararın anlamlı olabilmesi için hem istatistiksel olarak hem de sezgisel olarak anlam taşımalıdır. Nominal ölçekler sadece tanımlamalarda kullanıldıklarında anlam taşırlar. Sıralama ölçekleri bir grup verinin belli bir birimde aldıkları değere göre sıralanmalarından ibarettir. İçsel ölçekler ölçeğin yapısından kaynaklanan farklılıkları gösterirler. Örneğin 100 santigrat derecenin 50 santigrat dereceden daha sıcak olduğunu biliriz, ama bu 100 derece iki kat daha sıcaktır anlamına gelmez. Bu şekildeki karşılaştırmalı ölçümler mutlak bir sıfırdan başlarlar ve sıfır kabul edilen nokta değiştiğinde, değer de değişir. Oysa AHS sonuçlarından elde edilenler gibi oran ölçekleri makul karşılaştırma olanağı sağlarlar. Örneğin mesafe ve para birimleri bu tarz ölçeklerdir. 100 milyon TL, 50 milyon TL nin iki katıdır (QFDI, 1999, 5). AHS de iki aktivitenin karşılaştırılması Tablo 1 de görülen ölçek kullanılarak yapılır.

3 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Uygulamada satırlar sütunlarla karşılaştırılarak satırdaki aktivite sütundaki aktiviteye göre ne kadar daha önemli? sorusunun cevabı her bir hücre için verilmektedir. Aynı aktivitelerin kesiştiği ve matrisin de diyagonalini oluşturan hücrelerde eşit önemi temsil eden 1 değerleri bulunmaktadır. Diyagonalin alt kısmı ise kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira matrisin a ij hücresinin değeri x ise a ji hücresinin değeri 1/x olmaktadır (Yenginol, 2000, 102). AHS yönteminde temel olarak karşılaştırmanın (1-9) ölçeği ile yapılması öneriliyor olmasına rağmen Moisiadis in (Moisiadis,1999, ) yaptığı araştırmada (1-3) ya da (1-5) ölçeğinin daha tutarlı sonuçlar verdiği saptanmıştır. Bunun nedeni olarak ise (1-9) ölçeğinde önem derecesi farklarının ayırt edilmesinin güç olduğu belirtilmektedir. Tablo 1: Temel AHS Ölçeği Önem Derecesi Tanım Açıklama 1 Eşit Önem İki aktivite amaca eşit derecede katkıda bulunuyorlar 2 Zayıf 3 Ortalama Önem Deneyim ve görüşler bir aktiviteyi diğerine göre daha öne çıkartıyor 4 Ortalama Üzeri Önem 5 Güçlü Önem Deneyim ve görüşler bir aktiviteyi diğerine göre çok daha öne çıkartıyor 6 Güçlü Üzeri Önem 7 Çok Güçlü ve İspat Edilmiş Önem 8 Çok Çok Güçlü Önem Bir aktivite diğerine göre daha önemli ve bu önem deneylerle kanıtlanmış 9 Sıra dışı Önem Deliller bir aktiviteyi en yüksek doğrulamayla daha öne çıkartıyor Kaynak: Yenginol, 2000, 102

4 218 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU III. AHS nin Katkı ve Kısıtları A.Kısıtları AHS teorik ve uygulamaya yönelik bazı eleştirilere konu olmaktadır. Bu eleştiri konuları şöyle sıralanabilir (Rangone, 1996:115; Armacost vd., 1994:74; Millet, 1998: 1203, Deshmukh ve Millet, 1999:99; Taylor III vd., 1998:681): Sıra değiştirme (rank reversal) olgusu AHS'nin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir konudur ve herhangi bir karar alternatifi probleme eklendiğinde veya çıkarıldığında karar alternatifleri sıralamasının değişmesi durumudur. Sıra değiştirme durumunun geçerliliği konusunda literatürdeki tartışmalar devam etmektedir. Modelleme sürecinin sübjektif doğası AHS nin bir kısıtı olarak görülmektedir ve bu durum metodolojinin kesinlikle doğru kararları garanti edemeyeceği anlamına gelir. Bir karar hiyerarşisindeki kademe sayısı arttıkça ikili karşılaştırma sayısı da artar. Bu ise AHS modelini kurmak için daha fazla zaman ve çabayı gerektirir. AHS nin uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, bu yöntemin anket ile karıştırılmaması gerektiğidir. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem oluşturulması gerekirken AHS uygulamasında karar verilen her alanda kullanılabileceği için ve karar vericiler sınırlı sayıda kişilerden oluştuğu için anket gibi çok sayıda kişiye yapılması bir gereklilik değildir (Zultner, 2005). Ayrıca bir konu hakkında fikir edinmek istenildiğinde ikili karşılaştırma matrisleri çok sayıda kişiye doldurtulabilir. Bu matrislerde ise önemli olan her kişinin doldurduğu ikili karşılaştırma matrisi için ayrı hesaplamalar yapıp gerekirse sonuçta bulunan önem düzeylerinin ortalaması alınarak genel bir yorum yapılabilir. Eğer mod veya medyan kullanılarak tek bir matriste hesaplamalar yapılırsa tutarlılık oranının kritik seviyeyi aşma olasılığı artacaktır (Özdağoğlu, 2005). B.Katkıları AHS, karar vericinin hedefe ilişkin tercihlerini doğru bir şekilde belirlemesine olanak veren uygulaması kolay bir karar verme metodolojisi sağlar. Karmaşık problemleri basitleştiren bir sürece sahiptir ve karar vericilerin karar probleminin tanımı ve unsurlarına ilişkin anlayışlarını arttırır. Ayrıca karar vericinin duyarlılık analizi yaparak nihai kararın esnekliğini analiz edebilmesinin yanı sıra karar vericinin yargılarının tutarlılık derecesini ölçmesine de imkan verir. Bir karar problemine ilişkin hem objektif hem sübjektif düşüncelerle, hem nitel hem de nicel bilgilerin karar sürecine dahil edilmesine olanak verir. Grup kararları almada kullanımı uygundur. IV. AHS nin İşletmecilik Alanındaki Uygulama Alanları Karar verme, iş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yöneticiler, bulundukları faaliyet alanı ve kademelerinden bağımsız olarak stratejik düzeyden operasyonel düzeye kadar çeşitlenen geniş bir yelpazede

5 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: kısa, orta ve uzun dönemli kararlar verirler. Bazen karar vermeyi işletmenin en önemli fonksiyonlarından birisi olarak görmek mümkündür. Bir işletme etkili karar vermeden yaşayamaz. Günümüz işletmelerindeki örgütsel davranış ve yönetim sistemini geliştirmeye yönelik araştırma ve analizlerin sonuçları karar davranışı ile birleştirildiğinde, parmak şaklatarak dediğini yaptırmak isteyen, düğmeye basar gibi tüm sistemi yöneteceğini düşünen imparator görüntülü yönetici imajı yerini rasyonel karar veren yönetici tipine bırakmıştır (Hodgetts, 1991:369). AHS, bir firmanın farklı pazarlama kararlarının değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Hedef pazarın veya ürünün belirlenmesi (Wind ve Saaty, 1980:642), müşteri gereksinimlerinin saptanması (Armacost vd., 1994), tedarikçi seçimi (Tullous vd., 1994; Masella ve Rangone, 2000) ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi (Bahmani ve Blumberg, 1987), yöntemin en yoğun kullanıldığı pazarlama konularıdır. AHS'nin kalite çalışmalarında kullanımına ilişkin de pek çok araştırma mevcuttur; Kalite kriterlerinin daha iyi anlaşılmasında ve kaliteyi etkileyen faktörlerin belirlenmesinde (Tan ve Lu, 1993:19), Çevresel Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için stratejiler geliştirmeyi ve başarı faktörlerinin değerlendirilmesinde (Chin vd, 1999), Robust Kaizen Sistemler konusunda (Gondhalekar ve Karamchandani, 1994), ISO 9000 kayıt sistemindeki maliyet/fayda uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar (Crowe vd., 1998) bunlardandır. AHS, üretim alanında (Chan ve Abhary, 1996:48), ABC envanter sınıflandırması analizi için kullanılan klasik sınıflandırma yöntemine alternatif olarak (Partovi ve Burton, 1993), imalat bölümlerinin performans ölçümünde (Rangone, 1996), üretim planlamada (Khan, 1998), verimliliği ölçmek amacıyla (Wilson, 1994), fabrika yeri seçimi için bir karar modeli oluşturmada (Yang ve Lee, 1997), proje seçimi (Barbarosoğlu ve Pinhas, 1995), yatırım kararları (Levary ve Wan, 1999; Bayraktar vd., 1999), yönetim stratejilerin değerlendirilmesi (Hastings, 1996; Tavana ve Banerjee, 1994) gibi işletme için önemli konularda kullanılmaktadır. AHS, risk yönetimi (Deshmukh ve Millet, 1999), yazılım programlarının seçimi ve değerlendirilmesi (Davis ve Williams, 1994), kaynak tahsisi (Dyer vd., 1992), etik karar verme (Millet, 1998) gibi daha birçok alanda da kullanılabilmektedir. Bu durum, AHS'nin işletmecilik kararlarında çok kullanışlı ve esnek bir yöntem olduğunun göstergesidir. V. Yöntemin Uygulanışının Bir Uygulama Örneği Üzerinde Açıklanması (Eş Seçim Problemi) Eş seçimi kararının araştırılmasında, Serpil Aytaç ve Nuran Bayram ın adresinde yayınlanan Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi başlıklı makalelerinden esinlenilmiştir.

6 220 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Aytaç ve Bayram yaptıkları çalışmalarında mezun olma aşamasına gelmiş olan üniversite gençlerinin, topluma katılım sürecinde öğrenci kimliğinden sıyrılarak toplumun beklentileri doğrultusunda yaşamlarına bir yön vermek durumunda olmalarından yola çıkmıştır. Bu bağlamda yaptıkları çalışmalarında kullandıkları kriterleri bir ön seçim ile gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma; belli bir eğitim seviyesinde ve hayata atılmış olan Doktora öğrencileri üzerine yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile, eş seçimi kararının mezuniyet durumundaki üniversite öğrencileri ile hayata atılmış ve ailesinden bağımsız olarak geçimini sağlayan doktora öğrencileri arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca, Aytaç ve Bayram çalışmalarında genel bir yorum ortaya koyarken bu çalışma daha spesifik bir örneklem üzerine yorumlanmıştır. Bu çalışmada bir karar verme tekniği olan AHS nin uygulama adımları tek tek gösterilmiş ve açıklanmıştır. Bu özelliği ile aynı zamanda AHP yi anlatan bir çalışma olmuştur. Kriterlerin belirlenmesinde evli ve bekar öğretim üyelerinden oluşan bir kümede yapılan tartışmalar ve beyin fırtınası yöntemi ile elde edilen bulgular gruplandırılıp hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. A.Eş Seçimi Aytaç ve Bayram (http://www.isguc.org/isvees.htm) alıntı göstererek yaptıkları açıklama da şöyle belirtmişlerdir. Genellikle evlilikler bir seçme süreci sonucunda gerçekleşir. Eş seçiminde iki temel ilke vardır. Benzerlik ilkesi ne göre, sınırlı bir bireyler grubu içinde yaş, ırk, din, etnik köken, toplumsal sınıf, eğitim ve kişilik benzerliklerine dayanılarak seçim yapılır. Benzerlik (homogami) ilkesi benzerlerin birbirini çektiği gerçeği üzerine kurulmuştur. Buna karşılık Bütünlenme ilkesi eşlerin özellikle kişilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçildiğini savunur. Bu ilke karşıtların birbirini çektiği gerçeğine dayanmaktadır. Araştırmalar hangi ilkenin daha çok uygulandığını ortaya koyamamıştır. Ancak benzerlik ilkesinin daha geçerli olduğu yolunda izlenimler vardır. Bu ilkenin daha geçerli olması, böyle bir seçimin sosyo ekonomik sınıf, din, eğitim gibi alanlarda daha az çatışmaya yol açması, özellikle evliliğin ilk yıllarında karşılıklı toplumsallaşma sürecinin daha kolay olması nedeniyle olabilir. Ayrıca ana baba isteği ve toplumsal baskı da benzerlik ilkesi doğrultusundadır. Psikolojik gelişim, cinsel çekim ve aşk etkenleri de evliliği çağrıştırır. Karşı cinsten, aşağı yukarı aynı yaşta, fiziksel çekiciliği olan herhangi birine karşı heyecansal uyanış aşk olarak yorumlanabilir. Evlilik kararı ise romantik bir aşka bağlı olarak alınmaz, mutlu ya da mutsuz sonuçlara katlanmayı içeren sevme kararına dayanılarak alınır. B.Metodoloji Eş seçimindeki etkin kriterleri belirlemek üzere yapılan analizde, farklı dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İşletme

7 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Doktorası yapan 23 bekar öğrenci ile aracılığıyla ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuştur. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem oluşturulması gerekirken AHS uygulamasında anket gibi çok sayıda kişiye yapılması bir gereklilik değildir (Zultner, 2005). Yapılan bireysel analiz sonucunda, bir öğrencinin tutarlılık oranının 0,10 un çok üstünde olmasından dolayı analiz dışı bırakılmıştır. Yine yapılan ön test sonucunda, öğrencilerin eş seçimindeki etkin kriterleri önce üç ana kriter altında toplanmış daha sonra bu ana kriterlerin alt kriterleri belirlenmiştir. EN UYGUN EŞ SEÇİM KRİTERLERİ KİŞİSEL ÖZELLİKLER ÇEVRESEL ÖZELLİKLER İKİLİ İLİŞKİ Fiziksel Özellikler Aile Yapısı Karakteristik Özellikler Yaşam Felsefesi - Dünya Görüşü Sosyo Kültürel Düzey Eğitim Düzeyi Sosyal Statü Maddi Durum Aşk Sevgi Mantık Şekil 1: En Uygun Eş Seçim Kriterlerinin Hiyerarşik Yapısı C.AHS Uygulaması Analitik hiyerarşi sürecine göre üç farklı ana kriter ve onlara ait alt kriterlerin karşılaştırmaları yapılacaktır. İkili karşılaştırma matrisindeki değerler şu şekilde ifade edilebilir (Özdağoğlu, 2005). P ij : i. Seçenek ya da ölçütün j. Seçenek ya da ölçüte göre karşılaştırmalı önem derecesi W ik : i. Seçeneğin k. Ölçüte göre göreli önem derecesi C k : k. Ölçüt WS ik : i. Seçeneğin k. Ölçüte göre ağırlıklı toplamı n: Karşılaştırma yapılan seçeneklerin sayısı Kriterlere göre ikili karşılaştırma matrislerine ve alternatif ağırlıklarının belirlenmesine bir örnek aşağıda verilmiştir.

8 222 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 2: Ana Kriterlere Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Kişisel Çevresel İkili Kişisel 1, , , Çevresel 0, , , İkili 0, , , Tablo 3: Ana Kriterlere Göre İkili Karşılaştırma Matrisinin Simgesel Gösterimi C P 11 P 12 P 13 2 P 21 P 22 P 23 3 P 31 P 32 P 33 Kaynak: Özdağoğlu, 2005 Tablo 2 de görüldüğü üzere, ilk olarak hiyerarşinin birinci seviyesinde olan ana kriterler için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 2 deki değerlere örnek vermek gerekirse, kişisel satırı ile çevresel sütununa karşılık gelen hücredeki 3 değeri kişisel özelliklerin eş seçiminde daha önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Çevresel satırı ile ikili sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise ikili ilişki kriterinin çevresel özelliklere göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Adım 1. Her sütundaki değerleri topla. Kişisel Çevresel İkili Kişisel 1, , , Çevresel 0, , , İkili 0, , , Sütun Toplamı 1, , , Adım2.Karşılaştırma matrisindeki her elemanı ait olduğu sütunun toplamına böl. Kişisel Çevresel İkili Kişisel 0, , ,6 Çevresel 0, , ,1 İkili 0, , ,3 Not: Matristeki her sütunun toplamı 1 olmalıdır. Adım 3. Her sütundaki elemanların ortalamasını hesapla. Kişisel Çevresel İkili Satır Ortalaması Kişisel 0, , ,6 0, Çevresel 0, , ,1 0, İkili 0, , ,3 0,333766

9 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Hesaplamalar sonucu bulunan satır ortalaması sütunundaki değerler üç ana kriterin göreceli önem derecelerini yüzde olarak vermektedir. Buna göre, ana kriterler açısından en çok tercih edilen 0,525 değeri ile Kişisel Özellikler olmaktadır. İkili İlişki 0,334 ile ikinci, Çevresel Faktörler ise 0,141 ile sonuncudur. Ana kriterlerin bu göreceli öncelik değerleri öncelik vektörü şeklinde yazılabilir. W W W ,525 = 0,141 0,334 (1) D.Tutarlılık Oranı Verilecek nihai kararın kalitesi açısından göz önüne alınması gereken önemli bir husus ise tutarlılık oranıdır (Taha, 2003, 507). Tutarlılık sorununun üstesinden gelmek için, karar verici tarafından sağlanan ikili karşılaştırma yargıları arasındaki tutarlılık derecesini ölçmek amacıyla AHS bir yöntem geliştirmiştir. Eğer, tutarlılık derecesi kabul edilebilir bir seviyede ise, karar süreci devam edebilir. Bununla beraber, tutarlılık derecesi, kabul edilemez bir seviyede ise, karar verici durumu yeniden gözeden geçirmeli ve muhtemelen analize devam etmeden önce ikili karşılaştırma değerlerini revize etmelidir (Taylor, 2002, 380). AHS bir tutarlılık oranı hesaplamak suretiyle, ikili karşılaştırma matrisindeki yargıların tutarlılığını ölçmeyi sağlamaktadır. Bu oran çeşitli örneklere dayanarak 0,10 olarak tespit edilmiştir. Tutarlılık oranının 0,10 değerini aşması tutarsızlığın bir göstergesidir ve bu durumda karar verici ikili karşılaştırma matrisinde elde ettiği verileri gözden geçirmelidir. Tutarlılık oranının 0,10 veya daha düşük çıkması tutarlılığın makul bir seviyede olduğunu göstermektedir (Taha, 1997, 525). -Tutarlılık Oranının Tahminlenmesi Adım 1. İkili karşılaştırma matrisinin ilk sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. İkili karşılaştırma matrisinin ikinci sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. İkili karşılaştırma matrisinin üçüncü sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. Ağırlıklı toplam vektör değerlerini elde edebilmek için matris hesaplamasındaki ilgili değerleri topla (Taha, 1997). Genel amaç açısından eş seçim probleminde bulunan ağırlıklı toplam vektörünün hesaplanma sırası aşağıda verilmiştir (Özdağoğlu, 2005).

10 224 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU P11 P12 P13 WS11 W + = 11. P21 + W21. P22 W31. P23 WS 21 (2) P 31 P32 P33 WS 31 Ağırlıklı toplam vektörü Adım 2. Adım 1 de elde edilen ağırlıklı toplam vektörünün elemanlarını aynı sıraya karşılık gelen öncelik değerine böl (Taha, 1997). Eş seçim problemi için adım 2 işlemi sonucunda elde edilen değerlerin hesaplanması aşağıda verilmiştir. WS / W WS / W WS31 / W31 Adım 2 de bulunan değerlerin ortalamasını hesapla. Bu değer λ max olarak simgelenir. WS11 / W11 + WS 21 / W21 + WS 31 / W31 λ max = (4) n Adım 3. CI olarak ifade edilen tutarlılık indeksini hesapla. CI değerinin nasıl bulunduğu aşağıda bir formül ile gösterilmiştir. CI = max Bu formüldeki n sembolü karşılaştırılan kalemlerin sayısını vermektedir. Eş seçim problemi için üç ana ölçüt karşılaştırıldığından n değeri 3 olmaktadır. Adım 4. CR olarak ifade edilen tutarlılık oranını hesapla. Tutarlılık oranının bulunmasına ilişkin formül aşağıda gösterilmiştir. CI CR= RI λ n Bu formüldeki RI değeri rassal indeksi ifade etmektedir. Rassal indeks, karşılaştırma matrisinden rassal olarak üretilen tutarlılık indeksi değeridir. Rassal indeks değeri karşılaştırma yapılan kalem sayısına göre aşağıda gösterilen değerleri almaktadır (Sweeney, 1986, 153). Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri n RI 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1 n (3) (5) (6)

11 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Eş seçim probleminde n değeri 3 olduğundan dolayı RI değeri 0,58 olmaktadır. CR 0, 10 Sonuç tutarlı Daha önce değinildiği üzere, tutarlılık oranının 0,10 ya da daha düşük olması kabul edilebilir düzeyi göstermektedir. Ancak bazı durumlarda, bu oranın %20 ye kadar çıkması kabul edilebilir bir seviyedir (Saaty, 2001, 57). Bu aşamaya kadar Ana Kriterler açısından yapılan ikili karşılaştırmalar ve önem yüzdeleri hesaplamaları aynı sistematik içerisinde alt kriterler açısından da yapılır. Karar alternatifleri için karşılaştırma matrislerine ilave olarak, bu alt kriter değerlerinin de en iyi eş seçimine yaptığı katkıyı belirlemek amacıyla, ölçütler için de benzer ikili karşılaştırma işlemlerini uygulamak gerekmektedir. Tablo 5: Ana Kriterlere Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Kişisel Çevresel İkili Önem Düzeyi Kişisel 0, , , , Çevresel 0, , , , İkili 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 5 te yer alan kişisel, çevresel ve ikili sütunlarındaki değerler ise Tablo 10 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise, örnek olarak ilk önem düzeyi değeri, kişisel satırında bulunan 0,545455; 0, ve 0,6000 değerlerinin ortalaması sonucunda bulunmuştur. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 5 ten görülebilir. Ana kriter sayısı 3 olduğu için Tablo5: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 10 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 6: Kişisel Özellik Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Fiziksel Aile Karakter Yaşam Felsefesi Sosyo Kültür Fiziksel 1, , , , , Aile 3, , , , , Karakter 2, , , , , Yaşam Felsefesi 2, , , , , Sosyo Kültür 0, , , , ,000000

12 226 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 6 da görüldüğü üzere, kişisel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 6 daki değerlere örnek vermek gerekirse, fiziksel satırı ile sosyo-kültür sütununa karşılık gelen hücredeki 2 değeri kişisel özelliklerin eş seçiminde önemli olduğunun düşünüldüğünü ancak düşük bir önem seviyesini göstermektedir. Fiziksel satırı ile aile sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise aile alt kriterinin fiziksel özellikler alt kriterine göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 7: Kişisel Özellik Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Fiziksel Aile Karakter Yaşam Felsefesi Sosyo Kültür Önem Düzeyi Fiziksel 0, , , , , , Aile 0, , , , , , Karakter 0, , , , , , Yaşam Fels. 0, , , , , , Sosyo Kültür 0, , , , , , , CI 0, CR 0, Tablo 7 de yer alan fiziksel, aile, karakter, yaşam felsefesi ve sosyokültür sütunlarındaki değerler ise Tablo 6 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen fiziksel, aile, karakter, yaşam felsefesi ve sosyo-kültür sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 4 ten görülebilir. Kişisel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 5 olduğu için Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=5 e karşılık gelen RI değeri olan 1,12 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 6 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 8: Çevresel Özellikler Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Eğitim Sosyal Statü Maddi Durum Eğitim 1, , , Sosyal Statü 0, , , Maddi Durum 0, , , Tablo 8 de görüldüğü üzere, çevresel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 8 deki değerlere örnek vermek gerekirse,

13 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: eğitim satırı ile maddi durum sütununa karşılık gelen hücredeki 4 değeri eğitim alt kriterinin eş seçiminde oldukça önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Sosyal statü satırı ile eğitim sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise eğitim alt kriterinin sosyal statü alt kriterine göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 9: Çevresel Özellikler Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Eğitim Sosyal Statü Maddi Durum Önem Düzeyi Eğitim 0, , , , Sosyal Statü 0, , , , Maddi Durum 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 9 da yer alan eğitim, sosyal statü ve maddi durum sütunlarındaki değerler ise Tablo 14 te bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen eğitim, sosyal statü ve maddi durum sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 5 ten görülebilir. Çevresel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 3 olduğu için Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 8 deki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 10: İkili İlişkiler Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İkili Aşk Sevgi Mantık Aşk 1, , , Sevgi 5, , , Mantık 0, , , Tablo 10 da görüldüğü üzere, çevresel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 10 daki değerlere örnek vermek gerekirse, aşk satırı ile mantık sütununa karşılık gelen hücredeki 2 değeri aşk alt kriterinin eş seçiminde mantığa göre önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Aşk satırı ile sevgi sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0,20000 değeri ise sevgi alt kriterinin aşk alt kriterine göre kesinlikle daha önemli olduğunu ifade etmektedir.

14 228 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 11: İkili İlişkiler Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi İkili Aşk Sevgi Mantık Önem Düzeyi Aşk 0, , , , Sevgi 0, , , , Mantık 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 11 de yer alan aşk, sevgi ve mantık sütunlarındaki değerler ise Tablo 16 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen aşk, sevgi ve mantık sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 4 ten görülebilir. Çevresel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 3 olduğu için Tablo5: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 10 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 12: Ana Kriterlerin Genel Skor Katsayıları Eş Seçimi Kişisel 0, Çevresel 0, İkili 0, Tablo 12 de görülen değerler, Tablo 5 te bulunan ana kriterlere göre önem düzeyleridir. Tablo 13: Alt Kriterlerin Önem Düzeyleri Kişisel Çevresel İkili Fiziksel 0, Eğitim 0, Aşk 0, Aile 0, Sosyal Statü 0, Sevgi 0, Karakter 0, Maddi Durum 0, Mantık 0, Yaşam Felsefesi 0, Sosyo Kültür 0, Tablo 13 te görülen değerler, Tablo 7, Tablo 9 ve Tablo 11 de bulunan alt kriterlere göre önem düzeyleridir.

15 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Tablo 14 te görülen değerler ise, Tablo 12 de ana kriterlere ait önem düzeylerinin Tablo 13 teki alt kriterlerin önem düzeylerine dağıtılması sonucu bulunan alt kriterlerin genel önem düzeyleridir. Tablo 14: Kriterlerin Genel AHS Sıralaması GENEL Kişisel Çevresel İkili Fiziksel 0, Eğitim 0, Aşk 0, Aile 0, Sosyal Statü 0, Sevgi 0, Karakter 0, Maddi Durum 0, Mantık 0, Yaşam Felsefesi 0, Sosyo Kültür 0, E.Çalışmanın Sonucu Tablo 14, cevaplayıcıların eş bulma seçim sürecinde önem verdikleri kriterlerin öncelik değerlerini göstermektedir. Şöyle ki; Sevgi 0, ile en önemli kriter olmuştur. Ana kriterlerden Kişisel Özellikler 0, lik değeri ile genel olarak en önemli ana faktör olarak görülse de alt kriterler de dikkate alındığında yukarda söylediğimiz gibi İkili İlişkiler ana kriteri altında yer alan Sevgi en önemli faktör olarak bulunmuştur. Kişisel Özellikler ana kriteri altında yer alan Aile faktörü 0, lik değeri ile ikinci Karakter ise 0, lük değeri ile üçüncü sırada önemli olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı öğrencilerinin, eş seçiminde Sevgiye daha fazla önem verdikleri söylenebilir. VI. Sonuç AHS etkili ve etkin bir problem çözme yöntemidir. AHS problemi küçük parçalara ayırır ve hiyerarşik bir yapıda çözer. Karar problemi sosyal, ekonomik, teknik ve politik faktörleri içerebilir. AHS kaynak dağılımı, fayda-maliyet analizi, performans ölçümü, işe alınacak personelin seçimi gibi konularda kullanılabilir. AHS nin diğer bir olumlu yanı da problem çözme ya da karar almada takım çalışmasına izin vermesidir. AHS kararları, yargıları değerlendirmede bir temel oluşturur. Eş seçimi insan hayatındaki en önemli kararlardan biridir. Neslin devamı ve sosyal bir toplum içerisinde çocuklarını büyütebilmek amacıyla insanlar aile kurarlar. Evlilik bağıyla kurdukları aile müessesesinin aktörlerinin belirlenmesinde bir takım kararlar etkili olur. Bu karar aşamasında, bireylerin bilinçli karar alabilecekleri gibi bazen tesadüfi etkenlerinde rol oynadığı söylenebilir.

16 230 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Aytaç ve Bayram ın (http://www.isguc.org/isvees.htm) Üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada; bayan öğrencilerde kişilik, erkek öğrencilerde sevgi en önemli faktör olarak bulunmuştur. Yine aynı şekilde sevgi, bayan öğrencilerde ikinci olurken kişilikte, erkek öğrencilerde ikinci sırada yer almıştır. Bu çalışma, doktora öğrencilerinin eş seçiminde sevgi faktörünü daha fazla dikkate aldıklarını göstermiştir. Bunun yanısıra aile faktörünün ikinci sırada ve karakter faktörünün de üçüncü sırada yer alması, hayata atılmış olan doktora öğrencilerinde, sevgiyle birlikte bir takım toplumsal beklentileri de karşılayan kişisel özelliklerin önemli olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, doktora öğrencilerinin eş seçimi karar aşamasında, duygusal bağlarının kişisel faktörlerle desteklendiğini göstermiştir. Mezuniyet durumundaki üniversite öğrencilerinin de eş seçiminde sevgi ve kişiliğe önem vermeleri, kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış olan doktora öğrencileri ile seçim önceliklerinin paralellik seyrettiğini göstermiştir. Bu çalışmanın bir sonraki adımı, farklı eğitim seviyelerindeki (Yüksek Öğrenim ve Orta Öğretim) bireylerin eş seçimi kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve istatistiksel analizinin yapılması olacaktır. Kaynaklar Armacost, L. R., Componation, P. J., Mullens, M., A.ve Start, W.(1994) " An AHP Framework For Prioritizing Customer Requirements In QFD: An Industrialized Housing Application ", Iie Transactions, 26(4), Aytaç, S., Bayram, N. Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi, Son Erişim: Bahmani, N. ve Blumberg, H. (1987) " Consumer Preference And Reactive Adaptation To A Corporate Solution Of The Over-The-Counter Medication Dilemma- An Analytic Hierarchy Process Analysis", Mathematical Modelling, 9 (3-5), Barbarosoğlu, G. ve Pinhas, D. (1995) "Capital Rationing In The Public Sector Using The Analytic Hierarchy Process", The Engineering Economist, 40 (14), Chan, F. T. S. ve Abhary, K. (1996) "Design And Evaluation Of Automated Cellular Manufacturing Systems With Simulation Modeling And AHP Approach: A Case Study", Integrated Manufacturing Systems,7(6), Chin K.S., Chiu, S. ve Tummala, V. M. R. (1999) "An Evaluation Of Success Factors Using The AHP To Implement ISO Based Ems", International Journal Of Quality And Reliability Management, 16 (4), Crowe, T. J., Noble, J. S. ve Machimada, J. S. (1998) "Multi-Attribute Analysis Of ISO 9000 Registration Using AHP ", IJQRM, 15 (2),

17 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Davis, L. ve Williams, G. (1994) " Evaluating And Selection Simulation Software Using The Analytic Hierarchy Process", Integrated Manufacturing Systems, 5 (1), Deshmukh, A. ve Millet, I. (1999) " Analytic Hierarchy Process Approach To Assessing The Risk Of Management Fraud", The Journal Of Applied Business Research, 15 (1), Dyer, R. F., Forman, E. ve Mustafa, M. (1992) "Decision Support For Media Selection Using The Analytic Hierarchy Process", Journal Of Advertising, 21 (1), Gondhalekar, S. ve Karamchandani, V. (1994) " Robust Kaizen Systems ", The Tqm Magazine, 6 (3), 5-8. Hastings, S. (1996) "A Strategy Evaluation Model For Management", Management Decision, 34 (1), Hodgetts, M. R. (1991) Organizational Behavior Theory And Practice, Mc Millian Pub. Comp., Toronto. Khan, M. K. (1998) "Use Of Analytic Hierarchy Process Approach İn Classification Of Push, Pull And Hybrid Push-Pull Systems For Production Planning", International Journal Of Operation And Production Management, 18(11), Levary, R. R. ve Wan, K. (1999) "An Analytic Hierarchy Process Based, Simulation Model For Entry Mode Decision Regarding Foreign Direct Investment", Omega, 27, Masella, C. ve Rangone, A. (2000) " A Contingent Approach To The Design Of Vendor Selection Systems For Different Types Of Co-Operative Customer/Supplier Relationships ", International Journal Of Operations And Production Management, 20 (1), Millet, I. (1998) "Ethical Decision Making Using The Analytic Hierarchy Process", Journal Of Business Ethics, 17, Moisiadis, Frank. (1999). Improving The Scales Used In AHP For QFD. Transactions From The Eleventh Symposium On Quality Function Deployment. Haziran Özdağoğlu, Aşkın. (2005). Yayımlanmamış Tez Öneri Raporu Partovi, F. Y. ve Burton, J. (1993) " Using The Analytic Hierarchy Process For ABC Analysis, International Journal Of Operations And Production Management, 13 (9), QFD Institute. (1999). Quality Function Advanced Seminar Notes. Michigan. Rangone, A. (1996) " An Analytic Hierarchy Process Framework For Comparing The Overall Performance Of Manufacturing Departments ", International Journal Of Operation And Production Management, 16 (8), Saaty, Thomas L. And Luis G. Vargas, (1994). Decision Making With The AHP, University Of Pittsburgh, USA.

18 232 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Saaty, T. L., (1980). The Analytical Hierarchy Process. Mc Graw Hill, New York. Saaty, T. L., (2001). The Analytic Network Process. RWS Publications 2 nd Ed. Sweeney, Williams Anderson. (1986). Quantitative Methods For Business Tavana, M. ve Banerjee, S. (1994) "Strategic Assessment Model (Sam): A Multiple Criteria Decision Support System For Evaluation Of Strategic Alternatives", Decision Science, 26 (1), Taha, Hamdy A. (1997). Operations Research. Pearson Education Inc. Fayetteville Taha, Hamdy A. (2003). Operations Research. Pearson Education Inc. Fayetteville Taylor, Bernard W. (2002). Introduction To Management Science. Pearson Education Inc. New Jersey Taylor III, F. A.; Ketchham, F.A. ve Hoffman, D.(1998)"Personnel Evaluation With AHP", Management Decision, 36 (10), The First National Symposium On Quality Function Deployment, April 17-19, 2002 Tullous, R. ve Utecht, R. L. (1994) " A Decision Support System For Integration Of Vendor Selection Task ", Journal Of Applied Business Research, 10 (1), Wilson, R. L. (1994) " An Improved Goal-Oriented Method For Measuring Productivity", International Journal Of Operations And Management, 14 (1), Wind, Yoram. Thomas L. Saaty. (1980). Marketing Applications Of The Analytic Hierarchy Process. Management Science. Cilt:26. No:7. Haziran Yang, J. ve Lee, H. (1997) "An AHP Decision Model For Facility Location Selection", Facilities, 15 (9/10), Yenginol, Fatih. (2000). Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir Zultner, R,. (2005). Akademik Green Belt Eğitim Notları.

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE İŞLETMECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALARI. THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH and ITS APPLICATIONS in BUSINESS

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE İŞLETMECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALARI. THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH and ITS APPLICATIONS in BUSINESS Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 83-105 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE İŞLETMECİLİK ALANINDAKİ UYGULAMALARI THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH and ITS APPLICATIONS in BUSINESS Ayşe KURUÜZÜM * Nuray

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME VE BİR İŞLETME UYGULAMASI

BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME VE BİR İŞLETME UYGULAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA TEZİ BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME VE BİR İŞLETME UYGULAMASI

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0294 Ömür Tezcan 1 Osman Aytekin 2 Hakan Kuşan 3 Ilker Özdemir 4 Oyak Construction 1 Eskisehir Osmangazi

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 1-14 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI Serap TEPE *, Ali GÖRENER Geliş:

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Yıl: 2014, Cilt:7, Sayı:1, Sayfa: 7-28 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Bahar Özyörük 1, Yeşim Şirin 2, Tansu Yoksulabakan 3, Mustafa Şanver 4, M. Aykut

Detaylı

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ Nihan ÖZGÜVEN 1 Özet: Günümüzde, devlet üniversitelerinin sayısının artmasıyla beraber vakıf üniversitelerinin de sayısı artmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI 32 Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1, 2001 BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI İnci SARIÇİÇEK 1,

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Özel Sayı: Bahar 0/ s.- AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA Fatih ECER * Orhan KÜÇÜK ** Özet : Doğru tedarikçilerin seçimi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. En iyi tedarikçi

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 0.0.0 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı. Fonksiyon: İŞ DEĞERLEME İŞ DEĞERLEMESİ İşletme yönetiminin ücret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*)

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 337-348 Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Ekin Öztoprak (**) Öz: Günümüzde, alternatif sayısının

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi

Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman DÜNDAR

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem 3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü 3.2.1. Primal Simpleks Yöntem Grafik çözüm yönteminde gördüğümüz gibi optimal çözüm noktası, her zaman uygun çözüm alanının bir köşe noktası ya da uç noktası

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği *

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği * Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.1-15 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 1-15 Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle

Detaylı

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OYUN TEORİSİ. Özlem AYDIN. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OYUN TEORİSİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TANIM ''Oyun Teorisi'', iki yada daha fazla rakibi belirli kurallar altında birleştirerek karşılıklı olarak çelişen olasılıklar

Detaylı

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN AHP ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA ÖZET

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN AHP ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA ÖZET 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN AHP ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA Ferhat GÜNGÖR 1, Mehmet Ali BİBERCİ 2 1 Marmara Üniversitesi, 2 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY **

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY ** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: 59-83 Gönderim Tarihi: 07.11.2014 Kabul Tarihi: 22.04.2015 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Makale Sunum Tarihi : 17.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 17.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Makale Gönderim Tarihi: Makale Yayın Tarihi:

Makale Gönderim Tarihi: Makale Yayın Tarihi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜROSU YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ Öznur Öztürk 1 Gülsen Serap Çekerol 2 Öz Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi,

Detaylı

Çok Amaçlı Karar Verme

Çok Amaçlı Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme [multi criteria decision making] Erdem Kocamustafaoğulları The George Washington University erdemk@gwu.edu Çok Kriterli Karar Verme Semineri Amaçlar Neden Çok Kriterli Karar Verme

Detaylı

Taşıma Maliyetinin Belirlenmesine Karar Analizi Yaklaşımı. Decision Analysis Approach to Determination of the Transport Cost

Taşıma Maliyetinin Belirlenmesine Karar Analizi Yaklaşımı. Decision Analysis Approach to Determination of the Transport Cost Taşıma Maliyetinin Belirlenmesine Karar Analizi Yaklaşımı * 1 Atakan Alkan 2 Ali Utku Serdar 3 Zerrin Aladağ * 1, 2, 3 Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering Kocaeli University, Turkey

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN PAZAR PAYI TAHMİNİ

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN PAZAR PAYI TAHMİNİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, () 00, 8-7 ANALİTİK AĞ SÜRECİ AKLAŞIMI İLE TÜRKİE DE BEA EŞA SEKTÖRÜNÜN PAAR PAI TAHMİNİ ESTIMATING MARKET SHARE OF WHITE GOODS SECTOR IN TURKE WITH ANALTIC NETWORK PROCESS

Detaylı

LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI

LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICISI SEÇİMİNDE AHP UYGULAMASI Vesile ÖZÇİFÇİ Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yard. Doç. Dr. E-posta: vesile.ozcifci@yahoo.com Talip ARSU Aksaray Üniversitesi

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi)

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Dünya Üniversiteleri 8 Sıralama Kurumu ARWU (Çin) Times (İngiltere) Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Leiden (Hollanda, Leiden Üniversitesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Deneysel Dizaynlar. İçsel ve Dışsal Geçerlilik

Deneysel Dizaynlar. İçsel ve Dışsal Geçerlilik Deneysel Dizaynlar İçsel ve Dışsal Geçerlilik Bilimsel Deney Nedir? Çok sayıda deney dahi, doğru olduğumu kanıtlayamaz; Ama tek bir deney, yanlış olduğumu kanıtlayabilir. Bilimsel araştırma bağlamında,

Detaylı

Performans Ölçülerinin. lerinin Belirlenmesi. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Performans Ölçülerinin. lerinin Belirlenmesi. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Performans Ölçülerinin lerinin Belirlenmesi Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY Stratejik Amaçlar Beş yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Vizyon

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Dr. Y. İlker TOPCU. Dr. Özgür KABAK web.itu.edu.tr/kabak/

Dr. Y. İlker TOPCU. Dr. Özgür KABAK web.itu.edu.tr/kabak/ Dr. Y. İlker TOPCU www.ilkertopcu.net www.ilkertopcu.org www.ilkertopcu.info facebook.com/yitopcu twitter.com/yitopcu instagram.com/yitopcu Dr. Özgür KABAK web.itu.edu.tr/kabak/ Dr. Y. İlker Topcu (www.ilkertopcu.net)

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Sayfa: 33-44 ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE Nihal ERGİNEL 1, Sevil ŞENTÜRK 2, Yonca BİNİCİ 3 3PL FİRMA SEÇİMİNDE

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Zaman Serileri Tutarlılığı

Zaman Serileri Tutarlılığı Bölüm 3 Zaman Serileri Tutarlılığı Ulusal Sera Gazı Envanterleri Uygulamalı Eğitim Çalıştayı - IPCC Kesişen Konular 4-5-6 Kasım 2015, Ankara Türkiye Giriş Çok yıllı sera gazı (GHG) envanterleri, emisyonların

Detaylı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı

BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1. Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı BULANIK MANTIK VE SİSTEMLERİ 2014 2015 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV 1 Müslüm ÖZTÜRK 148164001004 Bilişim Teknolojileri Mühendisliği ABD Doktora Programı Mart 2015 0 SORU 1) Bulanık Küme nedir? Bulanık Kümenin (fuzzy

Detaylı

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 15, Sayfa (29-50) ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ İbrahim DOĞAN 1 A. Metin GER 2 İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler

İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler İndeksler, Ölçekler, Tipolojiler Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Not Bu slaytlarda yer alan bilgiler BBY 207 Sosyal

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Tarımsal Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Tarımsal Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi Toprak Su Dergisi, 2015,4 (2): (41-48) Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Tarımsal Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi Ayla ALTUN 1* Yasemin DEMİR 1* 1 Toprak Gübre ve Su Kaynakları

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 4 Araştırma Makalesi / Research Article THE COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF DOMESTIC AIRLINES IN TURKEY

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 4 Araştırma Makalesi / Research Article THE COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF DOMESTIC AIRLINES IN TURKEY Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 4 Araştırma Makalesi / Research Article THE COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF DOMESTIC AIRLINES

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı