DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Adem TÜZEMEN (*) Aşkın ÖZDAĞOĞLU (**) Özet: Eş seçimi, daha doğrusu seçilen kişinin doğru insan olduğunu anlamak insan hayatında verilen en önemli kararlardan biridir. İnsanlar eşlerini seçerken ister istemez birçok kriteri bir arada düşünmek durumundadır ve bu durum karmaşık, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ortaya çıkar. Böylesine subjektif bir karar bile analitik olarak modellenebilir. Bu görüşe örnek oluşturmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora programı öğrencilerinden oluşan bir grup ile eş seçim kriterlerinin ve bu kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma ortaya konmuştur. Kriterlerin niteliksel, değişkenlerin sözel olması, bu özelliklere hitap eden AHS yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada AHS ye uygun olarak eş seçim kriterleri belirlenip seviyelendirilmiş ve sürecin hesaplanmasıyla her bir kriter için önem düzeyi bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Seçim Kriterleri Abstract: Selection of husband/wife, actually to understand is the right person who was selected, is one of the most important decisions which is given in the life of human. Humans have to think about many criteria while they have selected their husband/wife and, these circumstances have emerged as a multicriteria decision making problem. Even if there is huge subjectivity, decision can be modeled as analytic. With the aim of to be the example for this idea, this study has been put forward to determine husband/wife selection criteria and their importance level with the group of Dokuz Eylul University Institute of Social Sciences Business Administration Doctoral Program students. Being of the criteria are qualitative and variables are linguistic, have shown to be used the AHP method. Which is addressed to this features. In this paper, in appropriate with the AHP method, husband/wife selection criteria have been determined and leveled and then importance levels for every criteria have been found with the calculation of the process. Keywords: Analytic Hierarchy Process, Selection Criteria I. Giriş Hayat kişisel ya da iş yaşamında olsun verilen kararların toplamıdır. Genellikle, hangi kararın verildiği kadar ne zaman karar verildiği de önemlidir. İnsan, yaşam, dünya ve tarih her zaman bu kritik zamanların farkına varılmasına yardım eden dersler ile doludur. Bu ise deneyerek ve örnekler ile öğrenilir. Çok çabuk karar vermek zararlı olabilir ancak, kararı çok fazla geciktirmek de kaçırılan fırsatlar anlamına gelebilmektedir. Gerekli olan şey karar vermeye (*) Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (**) Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

2 216 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Karar verme yaşam kalitesini arttırmak ve hayatın amacını ilerletmek için bir temeldir (Saaty, 2001). Bir karar problemini çözerken kurulan model, gerçek sistemi ne kadar iyi temsil ederse, elde edilen sonuçların güvenilirliği de o kadar artar. Özellikle niceliksel etkenler ile birlikte niteliksel etkenlerin de göz önünde bulundurulması sonuçların daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır. II. Analitik Hiyerarşi Süreci Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS, Analytic Hierarchy Process - AHP) ; bir aktiviteler ya da ölçütler setinin göreli önem derecelerini belirlemede kullanılan çeşitli yöntemlere eklenen yeni bir yöntemdir (Saaty ve Vargas, 1994, 1). Karar vermede kullanılan yöntemin farkı; kompleks, çok kişili, çok ölçütlü ve çok periyotlu problemleri hiyerarşik olarak yapılandırmasındadır (Wind ve Saaty, 1980, 641). Yöntem hiyerarşinin her düzeyinde belirlenen bir ölçüte göre elemanların bir matris yardımıyla ikişer ikişer karşılaştırılmasından ve bu sayede ağırlıklarının ölçeklendirilmesinden ibarettir. Bu ağırlıklandırma; geniş bir öz vektör problemine dönüştürülmekte ve normalize edilmiş bir ağırlıklar vektörüyle sonuçlanmaktadır. Bu göreli ağırlıklar, kaynakların dağıtımında bir önceliğin belirlenmesine yardımcı olmaktadır(wind ve Saaty, 1980, 641). AHS nin bir diğer olumlu yanı da; karar vermede ya da sorun çözümünde grup katılımına olanak sağlamasıdır. Zira AHS nin temeli başkaları tarafından kabul edilen fikirleri, yargıları ve gerçekleri; sorunun gerçek görünümü olarak değerlendirmesidir. Grup katılımı kararı geçerli kılmak için önkoşulsa da grup büyüklüğünün artması uygulama güçlüğü yaratabilmektedir. Yöntem sayesinde bireyler ortak bir çözüme ulaşabilmek için, bilgilerini bilimsel ya da içgüdüsel olarak modele dahil ederler. Ancak bu bilgiler, yöntem sayesinde mantıksal bir süreçte işlem görmüş olurlar (Yenginol, 2000, 101). A.Ölçeklendirme Bir kararı verirken kullanılan ölçek önemlidir. Kararın anlamlı olabilmesi için hem istatistiksel olarak hem de sezgisel olarak anlam taşımalıdır. Nominal ölçekler sadece tanımlamalarda kullanıldıklarında anlam taşırlar. Sıralama ölçekleri bir grup verinin belli bir birimde aldıkları değere göre sıralanmalarından ibarettir. İçsel ölçekler ölçeğin yapısından kaynaklanan farklılıkları gösterirler. Örneğin 100 santigrat derecenin 50 santigrat dereceden daha sıcak olduğunu biliriz, ama bu 100 derece iki kat daha sıcaktır anlamına gelmez. Bu şekildeki karşılaştırmalı ölçümler mutlak bir sıfırdan başlarlar ve sıfır kabul edilen nokta değiştiğinde, değer de değişir. Oysa AHS sonuçlarından elde edilenler gibi oran ölçekleri makul karşılaştırma olanağı sağlarlar. Örneğin mesafe ve para birimleri bu tarz ölçeklerdir. 100 milyon TL, 50 milyon TL nin iki katıdır (QFDI, 1999, 5). AHS de iki aktivitenin karşılaştırılması Tablo 1 de görülen ölçek kullanılarak yapılır.

3 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Uygulamada satırlar sütunlarla karşılaştırılarak satırdaki aktivite sütundaki aktiviteye göre ne kadar daha önemli? sorusunun cevabı her bir hücre için verilmektedir. Aynı aktivitelerin kesiştiği ve matrisin de diyagonalini oluşturan hücrelerde eşit önemi temsil eden 1 değerleri bulunmaktadır. Diyagonalin alt kısmı ise kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira matrisin a ij hücresinin değeri x ise a ji hücresinin değeri 1/x olmaktadır (Yenginol, 2000, 102). AHS yönteminde temel olarak karşılaştırmanın (1-9) ölçeği ile yapılması öneriliyor olmasına rağmen Moisiadis in (Moisiadis,1999, ) yaptığı araştırmada (1-3) ya da (1-5) ölçeğinin daha tutarlı sonuçlar verdiği saptanmıştır. Bunun nedeni olarak ise (1-9) ölçeğinde önem derecesi farklarının ayırt edilmesinin güç olduğu belirtilmektedir. Tablo 1: Temel AHS Ölçeği Önem Derecesi Tanım Açıklama 1 Eşit Önem İki aktivite amaca eşit derecede katkıda bulunuyorlar 2 Zayıf 3 Ortalama Önem Deneyim ve görüşler bir aktiviteyi diğerine göre daha öne çıkartıyor 4 Ortalama Üzeri Önem 5 Güçlü Önem Deneyim ve görüşler bir aktiviteyi diğerine göre çok daha öne çıkartıyor 6 Güçlü Üzeri Önem 7 Çok Güçlü ve İspat Edilmiş Önem 8 Çok Çok Güçlü Önem Bir aktivite diğerine göre daha önemli ve bu önem deneylerle kanıtlanmış 9 Sıra dışı Önem Deliller bir aktiviteyi en yüksek doğrulamayla daha öne çıkartıyor Kaynak: Yenginol, 2000, 102

4 218 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU III. AHS nin Katkı ve Kısıtları A.Kısıtları AHS teorik ve uygulamaya yönelik bazı eleştirilere konu olmaktadır. Bu eleştiri konuları şöyle sıralanabilir (Rangone, 1996:115; Armacost vd., 1994:74; Millet, 1998: 1203, Deshmukh ve Millet, 1999:99; Taylor III vd., 1998:681): Sıra değiştirme (rank reversal) olgusu AHS'nin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir konudur ve herhangi bir karar alternatifi probleme eklendiğinde veya çıkarıldığında karar alternatifleri sıralamasının değişmesi durumudur. Sıra değiştirme durumunun geçerliliği konusunda literatürdeki tartışmalar devam etmektedir. Modelleme sürecinin sübjektif doğası AHS nin bir kısıtı olarak görülmektedir ve bu durum metodolojinin kesinlikle doğru kararları garanti edemeyeceği anlamına gelir. Bir karar hiyerarşisindeki kademe sayısı arttıkça ikili karşılaştırma sayısı da artar. Bu ise AHS modelini kurmak için daha fazla zaman ve çabayı gerektirir. AHS nin uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, bu yöntemin anket ile karıştırılmaması gerektiğidir. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem oluşturulması gerekirken AHS uygulamasında karar verilen her alanda kullanılabileceği için ve karar vericiler sınırlı sayıda kişilerden oluştuğu için anket gibi çok sayıda kişiye yapılması bir gereklilik değildir (Zultner, 2005). Ayrıca bir konu hakkında fikir edinmek istenildiğinde ikili karşılaştırma matrisleri çok sayıda kişiye doldurtulabilir. Bu matrislerde ise önemli olan her kişinin doldurduğu ikili karşılaştırma matrisi için ayrı hesaplamalar yapıp gerekirse sonuçta bulunan önem düzeylerinin ortalaması alınarak genel bir yorum yapılabilir. Eğer mod veya medyan kullanılarak tek bir matriste hesaplamalar yapılırsa tutarlılık oranının kritik seviyeyi aşma olasılığı artacaktır (Özdağoğlu, 2005). B.Katkıları AHS, karar vericinin hedefe ilişkin tercihlerini doğru bir şekilde belirlemesine olanak veren uygulaması kolay bir karar verme metodolojisi sağlar. Karmaşık problemleri basitleştiren bir sürece sahiptir ve karar vericilerin karar probleminin tanımı ve unsurlarına ilişkin anlayışlarını arttırır. Ayrıca karar vericinin duyarlılık analizi yaparak nihai kararın esnekliğini analiz edebilmesinin yanı sıra karar vericinin yargılarının tutarlılık derecesini ölçmesine de imkan verir. Bir karar problemine ilişkin hem objektif hem sübjektif düşüncelerle, hem nitel hem de nicel bilgilerin karar sürecine dahil edilmesine olanak verir. Grup kararları almada kullanımı uygundur. IV. AHS nin İşletmecilik Alanındaki Uygulama Alanları Karar verme, iş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yöneticiler, bulundukları faaliyet alanı ve kademelerinden bağımsız olarak stratejik düzeyden operasyonel düzeye kadar çeşitlenen geniş bir yelpazede

5 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: kısa, orta ve uzun dönemli kararlar verirler. Bazen karar vermeyi işletmenin en önemli fonksiyonlarından birisi olarak görmek mümkündür. Bir işletme etkili karar vermeden yaşayamaz. Günümüz işletmelerindeki örgütsel davranış ve yönetim sistemini geliştirmeye yönelik araştırma ve analizlerin sonuçları karar davranışı ile birleştirildiğinde, parmak şaklatarak dediğini yaptırmak isteyen, düğmeye basar gibi tüm sistemi yöneteceğini düşünen imparator görüntülü yönetici imajı yerini rasyonel karar veren yönetici tipine bırakmıştır (Hodgetts, 1991:369). AHS, bir firmanın farklı pazarlama kararlarının değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Hedef pazarın veya ürünün belirlenmesi (Wind ve Saaty, 1980:642), müşteri gereksinimlerinin saptanması (Armacost vd., 1994), tedarikçi seçimi (Tullous vd., 1994; Masella ve Rangone, 2000) ve tüketici tercihlerinin belirlenmesi (Bahmani ve Blumberg, 1987), yöntemin en yoğun kullanıldığı pazarlama konularıdır. AHS'nin kalite çalışmalarında kullanımına ilişkin de pek çok araştırma mevcuttur; Kalite kriterlerinin daha iyi anlaşılmasında ve kaliteyi etkileyen faktörlerin belirlenmesinde (Tan ve Lu, 1993:19), Çevresel Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için stratejiler geliştirmeyi ve başarı faktörlerinin değerlendirilmesinde (Chin vd, 1999), Robust Kaizen Sistemler konusunda (Gondhalekar ve Karamchandani, 1994), ISO 9000 kayıt sistemindeki maliyet/fayda uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar (Crowe vd., 1998) bunlardandır. AHS, üretim alanında (Chan ve Abhary, 1996:48), ABC envanter sınıflandırması analizi için kullanılan klasik sınıflandırma yöntemine alternatif olarak (Partovi ve Burton, 1993), imalat bölümlerinin performans ölçümünde (Rangone, 1996), üretim planlamada (Khan, 1998), verimliliği ölçmek amacıyla (Wilson, 1994), fabrika yeri seçimi için bir karar modeli oluşturmada (Yang ve Lee, 1997), proje seçimi (Barbarosoğlu ve Pinhas, 1995), yatırım kararları (Levary ve Wan, 1999; Bayraktar vd., 1999), yönetim stratejilerin değerlendirilmesi (Hastings, 1996; Tavana ve Banerjee, 1994) gibi işletme için önemli konularda kullanılmaktadır. AHS, risk yönetimi (Deshmukh ve Millet, 1999), yazılım programlarının seçimi ve değerlendirilmesi (Davis ve Williams, 1994), kaynak tahsisi (Dyer vd., 1992), etik karar verme (Millet, 1998) gibi daha birçok alanda da kullanılabilmektedir. Bu durum, AHS'nin işletmecilik kararlarında çok kullanışlı ve esnek bir yöntem olduğunun göstergesidir. V. Yöntemin Uygulanışının Bir Uygulama Örneği Üzerinde Açıklanması (Eş Seçim Problemi) Eş seçimi kararının araştırılmasında, Serpil Aytaç ve Nuran Bayram ın adresinde yayınlanan Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi başlıklı makalelerinden esinlenilmiştir.

6 220 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Aytaç ve Bayram yaptıkları çalışmalarında mezun olma aşamasına gelmiş olan üniversite gençlerinin, topluma katılım sürecinde öğrenci kimliğinden sıyrılarak toplumun beklentileri doğrultusunda yaşamlarına bir yön vermek durumunda olmalarından yola çıkmıştır. Bu bağlamda yaptıkları çalışmalarında kullandıkları kriterleri bir ön seçim ile gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışma; belli bir eğitim seviyesinde ve hayata atılmış olan Doktora öğrencileri üzerine yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile, eş seçimi kararının mezuniyet durumundaki üniversite öğrencileri ile hayata atılmış ve ailesinden bağımsız olarak geçimini sağlayan doktora öğrencileri arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca, Aytaç ve Bayram çalışmalarında genel bir yorum ortaya koyarken bu çalışma daha spesifik bir örneklem üzerine yorumlanmıştır. Bu çalışmada bir karar verme tekniği olan AHS nin uygulama adımları tek tek gösterilmiş ve açıklanmıştır. Bu özelliği ile aynı zamanda AHP yi anlatan bir çalışma olmuştur. Kriterlerin belirlenmesinde evli ve bekar öğretim üyelerinden oluşan bir kümede yapılan tartışmalar ve beyin fırtınası yöntemi ile elde edilen bulgular gruplandırılıp hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. A.Eş Seçimi Aytaç ve Bayram (http://www.isguc.org/isvees.htm) alıntı göstererek yaptıkları açıklama da şöyle belirtmişlerdir. Genellikle evlilikler bir seçme süreci sonucunda gerçekleşir. Eş seçiminde iki temel ilke vardır. Benzerlik ilkesi ne göre, sınırlı bir bireyler grubu içinde yaş, ırk, din, etnik köken, toplumsal sınıf, eğitim ve kişilik benzerliklerine dayanılarak seçim yapılır. Benzerlik (homogami) ilkesi benzerlerin birbirini çektiği gerçeği üzerine kurulmuştur. Buna karşılık Bütünlenme ilkesi eşlerin özellikle kişilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçildiğini savunur. Bu ilke karşıtların birbirini çektiği gerçeğine dayanmaktadır. Araştırmalar hangi ilkenin daha çok uygulandığını ortaya koyamamıştır. Ancak benzerlik ilkesinin daha geçerli olduğu yolunda izlenimler vardır. Bu ilkenin daha geçerli olması, böyle bir seçimin sosyo ekonomik sınıf, din, eğitim gibi alanlarda daha az çatışmaya yol açması, özellikle evliliğin ilk yıllarında karşılıklı toplumsallaşma sürecinin daha kolay olması nedeniyle olabilir. Ayrıca ana baba isteği ve toplumsal baskı da benzerlik ilkesi doğrultusundadır. Psikolojik gelişim, cinsel çekim ve aşk etkenleri de evliliği çağrıştırır. Karşı cinsten, aşağı yukarı aynı yaşta, fiziksel çekiciliği olan herhangi birine karşı heyecansal uyanış aşk olarak yorumlanabilir. Evlilik kararı ise romantik bir aşka bağlı olarak alınmaz, mutlu ya da mutsuz sonuçlara katlanmayı içeren sevme kararına dayanılarak alınır. B.Metodoloji Eş seçimindeki etkin kriterleri belirlemek üzere yapılan analizde, farklı dönemlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İşletme

7 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Doktorası yapan 23 bekar öğrenci ile aracılığıyla ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuştur. Anket çalışmalarında ana kütleyi yansıtacak büyüklükte bir örneklem oluşturulması gerekirken AHS uygulamasında anket gibi çok sayıda kişiye yapılması bir gereklilik değildir (Zultner, 2005). Yapılan bireysel analiz sonucunda, bir öğrencinin tutarlılık oranının 0,10 un çok üstünde olmasından dolayı analiz dışı bırakılmıştır. Yine yapılan ön test sonucunda, öğrencilerin eş seçimindeki etkin kriterleri önce üç ana kriter altında toplanmış daha sonra bu ana kriterlerin alt kriterleri belirlenmiştir. EN UYGUN EŞ SEÇİM KRİTERLERİ KİŞİSEL ÖZELLİKLER ÇEVRESEL ÖZELLİKLER İKİLİ İLİŞKİ Fiziksel Özellikler Aile Yapısı Karakteristik Özellikler Yaşam Felsefesi - Dünya Görüşü Sosyo Kültürel Düzey Eğitim Düzeyi Sosyal Statü Maddi Durum Aşk Sevgi Mantık Şekil 1: En Uygun Eş Seçim Kriterlerinin Hiyerarşik Yapısı C.AHS Uygulaması Analitik hiyerarşi sürecine göre üç farklı ana kriter ve onlara ait alt kriterlerin karşılaştırmaları yapılacaktır. İkili karşılaştırma matrisindeki değerler şu şekilde ifade edilebilir (Özdağoğlu, 2005). P ij : i. Seçenek ya da ölçütün j. Seçenek ya da ölçüte göre karşılaştırmalı önem derecesi W ik : i. Seçeneğin k. Ölçüte göre göreli önem derecesi C k : k. Ölçüt WS ik : i. Seçeneğin k. Ölçüte göre ağırlıklı toplamı n: Karşılaştırma yapılan seçeneklerin sayısı Kriterlere göre ikili karşılaştırma matrislerine ve alternatif ağırlıklarının belirlenmesine bir örnek aşağıda verilmiştir.

8 222 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 2: Ana Kriterlere Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Kişisel Çevresel İkili Kişisel 1, , , Çevresel 0, , , İkili 0, , , Tablo 3: Ana Kriterlere Göre İkili Karşılaştırma Matrisinin Simgesel Gösterimi C P 11 P 12 P 13 2 P 21 P 22 P 23 3 P 31 P 32 P 33 Kaynak: Özdağoğlu, 2005 Tablo 2 de görüldüğü üzere, ilk olarak hiyerarşinin birinci seviyesinde olan ana kriterler için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 2 deki değerlere örnek vermek gerekirse, kişisel satırı ile çevresel sütununa karşılık gelen hücredeki 3 değeri kişisel özelliklerin eş seçiminde daha önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Çevresel satırı ile ikili sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise ikili ilişki kriterinin çevresel özelliklere göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Adım 1. Her sütundaki değerleri topla. Kişisel Çevresel İkili Kişisel 1, , , Çevresel 0, , , İkili 0, , , Sütun Toplamı 1, , , Adım2.Karşılaştırma matrisindeki her elemanı ait olduğu sütunun toplamına böl. Kişisel Çevresel İkili Kişisel 0, , ,6 Çevresel 0, , ,1 İkili 0, , ,3 Not: Matristeki her sütunun toplamı 1 olmalıdır. Adım 3. Her sütundaki elemanların ortalamasını hesapla. Kişisel Çevresel İkili Satır Ortalaması Kişisel 0, , ,6 0, Çevresel 0, , ,1 0, İkili 0, , ,3 0,333766

9 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Hesaplamalar sonucu bulunan satır ortalaması sütunundaki değerler üç ana kriterin göreceli önem derecelerini yüzde olarak vermektedir. Buna göre, ana kriterler açısından en çok tercih edilen 0,525 değeri ile Kişisel Özellikler olmaktadır. İkili İlişki 0,334 ile ikinci, Çevresel Faktörler ise 0,141 ile sonuncudur. Ana kriterlerin bu göreceli öncelik değerleri öncelik vektörü şeklinde yazılabilir. W W W ,525 = 0,141 0,334 (1) D.Tutarlılık Oranı Verilecek nihai kararın kalitesi açısından göz önüne alınması gereken önemli bir husus ise tutarlılık oranıdır (Taha, 2003, 507). Tutarlılık sorununun üstesinden gelmek için, karar verici tarafından sağlanan ikili karşılaştırma yargıları arasındaki tutarlılık derecesini ölçmek amacıyla AHS bir yöntem geliştirmiştir. Eğer, tutarlılık derecesi kabul edilebilir bir seviyede ise, karar süreci devam edebilir. Bununla beraber, tutarlılık derecesi, kabul edilemez bir seviyede ise, karar verici durumu yeniden gözeden geçirmeli ve muhtemelen analize devam etmeden önce ikili karşılaştırma değerlerini revize etmelidir (Taylor, 2002, 380). AHS bir tutarlılık oranı hesaplamak suretiyle, ikili karşılaştırma matrisindeki yargıların tutarlılığını ölçmeyi sağlamaktadır. Bu oran çeşitli örneklere dayanarak 0,10 olarak tespit edilmiştir. Tutarlılık oranının 0,10 değerini aşması tutarsızlığın bir göstergesidir ve bu durumda karar verici ikili karşılaştırma matrisinde elde ettiği verileri gözden geçirmelidir. Tutarlılık oranının 0,10 veya daha düşük çıkması tutarlılığın makul bir seviyede olduğunu göstermektedir (Taha, 1997, 525). -Tutarlılık Oranının Tahminlenmesi Adım 1. İkili karşılaştırma matrisinin ilk sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. İkili karşılaştırma matrisinin ikinci sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. İkili karşılaştırma matrisinin üçüncü sütunundaki her değeri ilgili ürünün göreceli öncelik değeri ile çarp. Ağırlıklı toplam vektör değerlerini elde edebilmek için matris hesaplamasındaki ilgili değerleri topla (Taha, 1997). Genel amaç açısından eş seçim probleminde bulunan ağırlıklı toplam vektörünün hesaplanma sırası aşağıda verilmiştir (Özdağoğlu, 2005).

10 224 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU P11 P12 P13 WS11 W + = 11. P21 + W21. P22 W31. P23 WS 21 (2) P 31 P32 P33 WS 31 Ağırlıklı toplam vektörü Adım 2. Adım 1 de elde edilen ağırlıklı toplam vektörünün elemanlarını aynı sıraya karşılık gelen öncelik değerine böl (Taha, 1997). Eş seçim problemi için adım 2 işlemi sonucunda elde edilen değerlerin hesaplanması aşağıda verilmiştir. WS / W WS / W WS31 / W31 Adım 2 de bulunan değerlerin ortalamasını hesapla. Bu değer λ max olarak simgelenir. WS11 / W11 + WS 21 / W21 + WS 31 / W31 λ max = (4) n Adım 3. CI olarak ifade edilen tutarlılık indeksini hesapla. CI değerinin nasıl bulunduğu aşağıda bir formül ile gösterilmiştir. CI = max Bu formüldeki n sembolü karşılaştırılan kalemlerin sayısını vermektedir. Eş seçim problemi için üç ana ölçüt karşılaştırıldığından n değeri 3 olmaktadır. Adım 4. CR olarak ifade edilen tutarlılık oranını hesapla. Tutarlılık oranının bulunmasına ilişkin formül aşağıda gösterilmiştir. CI CR= RI λ n Bu formüldeki RI değeri rassal indeksi ifade etmektedir. Rassal indeks, karşılaştırma matrisinden rassal olarak üretilen tutarlılık indeksi değeridir. Rassal indeks değeri karşılaştırma yapılan kalem sayısına göre aşağıda gösterilen değerleri almaktadır (Sweeney, 1986, 153). Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri n RI 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1 n (3) (5) (6)

11 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Eş seçim probleminde n değeri 3 olduğundan dolayı RI değeri 0,58 olmaktadır. CR 0, 10 Sonuç tutarlı Daha önce değinildiği üzere, tutarlılık oranının 0,10 ya da daha düşük olması kabul edilebilir düzeyi göstermektedir. Ancak bazı durumlarda, bu oranın %20 ye kadar çıkması kabul edilebilir bir seviyedir (Saaty, 2001, 57). Bu aşamaya kadar Ana Kriterler açısından yapılan ikili karşılaştırmalar ve önem yüzdeleri hesaplamaları aynı sistematik içerisinde alt kriterler açısından da yapılır. Karar alternatifleri için karşılaştırma matrislerine ilave olarak, bu alt kriter değerlerinin de en iyi eş seçimine yaptığı katkıyı belirlemek amacıyla, ölçütler için de benzer ikili karşılaştırma işlemlerini uygulamak gerekmektedir. Tablo 5: Ana Kriterlere Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Kişisel Çevresel İkili Önem Düzeyi Kişisel 0, , , , Çevresel 0, , , , İkili 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 5 te yer alan kişisel, çevresel ve ikili sütunlarındaki değerler ise Tablo 10 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise, örnek olarak ilk önem düzeyi değeri, kişisel satırında bulunan 0,545455; 0, ve 0,6000 değerlerinin ortalaması sonucunda bulunmuştur. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 5 ten görülebilir. Ana kriter sayısı 3 olduğu için Tablo5: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 10 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 6: Kişisel Özellik Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Fiziksel Aile Karakter Yaşam Felsefesi Sosyo Kültür Fiziksel 1, , , , , Aile 3, , , , , Karakter 2, , , , , Yaşam Felsefesi 2, , , , , Sosyo Kültür 0, , , , ,000000

12 226 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 6 da görüldüğü üzere, kişisel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 6 daki değerlere örnek vermek gerekirse, fiziksel satırı ile sosyo-kültür sütununa karşılık gelen hücredeki 2 değeri kişisel özelliklerin eş seçiminde önemli olduğunun düşünüldüğünü ancak düşük bir önem seviyesini göstermektedir. Fiziksel satırı ile aile sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise aile alt kriterinin fiziksel özellikler alt kriterine göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 7: Kişisel Özellik Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Fiziksel Aile Karakter Yaşam Felsefesi Sosyo Kültür Önem Düzeyi Fiziksel 0, , , , , , Aile 0, , , , , , Karakter 0, , , , , , Yaşam Fels. 0, , , , , , Sosyo Kültür 0, , , , , , , CI 0, CR 0, Tablo 7 de yer alan fiziksel, aile, karakter, yaşam felsefesi ve sosyokültür sütunlarındaki değerler ise Tablo 6 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen fiziksel, aile, karakter, yaşam felsefesi ve sosyo-kültür sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 4 ten görülebilir. Kişisel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 5 olduğu için Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=5 e karşılık gelen RI değeri olan 1,12 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 6 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 8: Çevresel Özellikler Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Eğitim Sosyal Statü Maddi Durum Eğitim 1, , , Sosyal Statü 0, , , Maddi Durum 0, , , Tablo 8 de görüldüğü üzere, çevresel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 8 deki değerlere örnek vermek gerekirse,

13 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: eğitim satırı ile maddi durum sütununa karşılık gelen hücredeki 4 değeri eğitim alt kriterinin eş seçiminde oldukça önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Sosyal statü satırı ile eğitim sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0, değeri ise eğitim alt kriterinin sosyal statü alt kriterine göre daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Tablo 9: Çevresel Özellikler Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi Eğitim Sosyal Statü Maddi Durum Önem Düzeyi Eğitim 0, , , , Sosyal Statü 0, , , , Maddi Durum 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 9 da yer alan eğitim, sosyal statü ve maddi durum sütunlarındaki değerler ise Tablo 14 te bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen eğitim, sosyal statü ve maddi durum sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 5 ten görülebilir. Çevresel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 3 olduğu için Tablo 4: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 8 deki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 10: İkili İlişkiler Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İkili Aşk Sevgi Mantık Aşk 1, , , Sevgi 5, , , Mantık 0, , , Tablo 10 da görüldüğü üzere, çevresel özellik ana kriterinin alt kriterleri için karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 10 daki değerlere örnek vermek gerekirse, aşk satırı ile mantık sütununa karşılık gelen hücredeki 2 değeri aşk alt kriterinin eş seçiminde mantığa göre önemli olduğunun düşünüldüğünü göstermektedir. Aşk satırı ile sevgi sütununun kesişimindeki hücrede bulunan 0,20000 değeri ise sevgi alt kriterinin aşk alt kriterine göre kesinlikle daha önemli olduğunu ifade etmektedir.

14 228 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Tablo 11: İkili İlişkiler Kriterine Göre Ağırlıkların Belirlenmesi İkili Aşk Sevgi Mantık Önem Düzeyi Aşk 0, , , , Sevgi 0, , , , Mantık 0, , , , CI 0, CR 0, Tablo 11 de yer alan aşk, sevgi ve mantık sütunlarındaki değerler ise Tablo 16 da bulunan değerlerin sütun toplamları alındıktan sonra her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi sonucunda bulunan değerlerdir. Önem düzeyi sütunundaki değerler ise karşılık gelen aşk, sevgi ve mantık sütunlarındaki değerlerin ortalamasıdır. CI=0, değeri ise formül 5 in hesaplanması ile bulunmaktadır. CR=0, değeri ise formül 6 daki CR=CI/RI işlemi ile elde edilmektedir. Bu formüldeki RI değeri ise Tablo 4 ten görülebilir. Çevresel özellik ana kriteri altında değerlendirilen alt kriter sayısı 3 olduğu için Tablo5: Rassal İndeks Değerleri tablosunda n=3 e karşılık gelen RI değeri olan 0,58 kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda bulunan 0, değeri 0,10 değerinden küçük olduğundan Tablo 10 daki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Tablo 12: Ana Kriterlerin Genel Skor Katsayıları Eş Seçimi Kişisel 0, Çevresel 0, İkili 0, Tablo 12 de görülen değerler, Tablo 5 te bulunan ana kriterlere göre önem düzeyleridir. Tablo 13: Alt Kriterlerin Önem Düzeyleri Kişisel Çevresel İkili Fiziksel 0, Eğitim 0, Aşk 0, Aile 0, Sosyal Statü 0, Sevgi 0, Karakter 0, Maddi Durum 0, Mantık 0, Yaşam Felsefesi 0, Sosyo Kültür 0, Tablo 13 te görülen değerler, Tablo 7, Tablo 9 ve Tablo 11 de bulunan alt kriterlere göre önem düzeyleridir.

15 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Tablo 14 te görülen değerler ise, Tablo 12 de ana kriterlere ait önem düzeylerinin Tablo 13 teki alt kriterlerin önem düzeylerine dağıtılması sonucu bulunan alt kriterlerin genel önem düzeyleridir. Tablo 14: Kriterlerin Genel AHS Sıralaması GENEL Kişisel Çevresel İkili Fiziksel 0, Eğitim 0, Aşk 0, Aile 0, Sosyal Statü 0, Sevgi 0, Karakter 0, Maddi Durum 0, Mantık 0, Yaşam Felsefesi 0, Sosyo Kültür 0, E.Çalışmanın Sonucu Tablo 14, cevaplayıcıların eş bulma seçim sürecinde önem verdikleri kriterlerin öncelik değerlerini göstermektedir. Şöyle ki; Sevgi 0, ile en önemli kriter olmuştur. Ana kriterlerden Kişisel Özellikler 0, lik değeri ile genel olarak en önemli ana faktör olarak görülse de alt kriterler de dikkate alındığında yukarda söylediğimiz gibi İkili İlişkiler ana kriteri altında yer alan Sevgi en önemli faktör olarak bulunmuştur. Kişisel Özellikler ana kriteri altında yer alan Aile faktörü 0, lik değeri ile ikinci Karakter ise 0, lük değeri ile üçüncü sırada önemli olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı öğrencilerinin, eş seçiminde Sevgiye daha fazla önem verdikleri söylenebilir. VI. Sonuç AHS etkili ve etkin bir problem çözme yöntemidir. AHS problemi küçük parçalara ayırır ve hiyerarşik bir yapıda çözer. Karar problemi sosyal, ekonomik, teknik ve politik faktörleri içerebilir. AHS kaynak dağılımı, fayda-maliyet analizi, performans ölçümü, işe alınacak personelin seçimi gibi konularda kullanılabilir. AHS nin diğer bir olumlu yanı da problem çözme ya da karar almada takım çalışmasına izin vermesidir. AHS kararları, yargıları değerlendirmede bir temel oluşturur. Eş seçimi insan hayatındaki en önemli kararlardan biridir. Neslin devamı ve sosyal bir toplum içerisinde çocuklarını büyütebilmek amacıyla insanlar aile kurarlar. Evlilik bağıyla kurdukları aile müessesesinin aktörlerinin belirlenmesinde bir takım kararlar etkili olur. Bu karar aşamasında, bireylerin bilinçli karar alabilecekleri gibi bazen tesadüfi etkenlerinde rol oynadığı söylenebilir.

16 230 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Aytaç ve Bayram ın (http://www.isguc.org/isvees.htm) Üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada; bayan öğrencilerde kişilik, erkek öğrencilerde sevgi en önemli faktör olarak bulunmuştur. Yine aynı şekilde sevgi, bayan öğrencilerde ikinci olurken kişilikte, erkek öğrencilerde ikinci sırada yer almıştır. Bu çalışma, doktora öğrencilerinin eş seçiminde sevgi faktörünü daha fazla dikkate aldıklarını göstermiştir. Bunun yanısıra aile faktörünün ikinci sırada ve karakter faktörünün de üçüncü sırada yer alması, hayata atılmış olan doktora öğrencilerinde, sevgiyle birlikte bir takım toplumsal beklentileri de karşılayan kişisel özelliklerin önemli olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, doktora öğrencilerinin eş seçimi karar aşamasında, duygusal bağlarının kişisel faktörlerle desteklendiğini göstermiştir. Mezuniyet durumundaki üniversite öğrencilerinin de eş seçiminde sevgi ve kişiliğe önem vermeleri, kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış olan doktora öğrencileri ile seçim önceliklerinin paralellik seyrettiğini göstermiştir. Bu çalışmanın bir sonraki adımı, farklı eğitim seviyelerindeki (Yüksek Öğrenim ve Orta Öğretim) bireylerin eş seçimi kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve istatistiksel analizinin yapılması olacaktır. Kaynaklar Armacost, L. R., Componation, P. J., Mullens, M., A.ve Start, W.(1994) " An AHP Framework For Prioritizing Customer Requirements In QFD: An Industrialized Housing Application ", Iie Transactions, 26(4), Aytaç, S., Bayram, N. Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi, Son Erişim: Bahmani, N. ve Blumberg, H. (1987) " Consumer Preference And Reactive Adaptation To A Corporate Solution Of The Over-The-Counter Medication Dilemma- An Analytic Hierarchy Process Analysis", Mathematical Modelling, 9 (3-5), Barbarosoğlu, G. ve Pinhas, D. (1995) "Capital Rationing In The Public Sector Using The Analytic Hierarchy Process", The Engineering Economist, 40 (14), Chan, F. T. S. ve Abhary, K. (1996) "Design And Evaluation Of Automated Cellular Manufacturing Systems With Simulation Modeling And AHP Approach: A Case Study", Integrated Manufacturing Systems,7(6), Chin K.S., Chiu, S. ve Tummala, V. M. R. (1999) "An Evaluation Of Success Factors Using The AHP To Implement ISO Based Ems", International Journal Of Quality And Reliability Management, 16 (4), Crowe, T. J., Noble, J. S. ve Machimada, J. S. (1998) "Multi-Attribute Analysis Of ISO 9000 Registration Using AHP ", IJQRM, 15 (2),

17 İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: Davis, L. ve Williams, G. (1994) " Evaluating And Selection Simulation Software Using The Analytic Hierarchy Process", Integrated Manufacturing Systems, 5 (1), Deshmukh, A. ve Millet, I. (1999) " Analytic Hierarchy Process Approach To Assessing The Risk Of Management Fraud", The Journal Of Applied Business Research, 15 (1), Dyer, R. F., Forman, E. ve Mustafa, M. (1992) "Decision Support For Media Selection Using The Analytic Hierarchy Process", Journal Of Advertising, 21 (1), Gondhalekar, S. ve Karamchandani, V. (1994) " Robust Kaizen Systems ", The Tqm Magazine, 6 (3), 5-8. Hastings, S. (1996) "A Strategy Evaluation Model For Management", Management Decision, 34 (1), Hodgetts, M. R. (1991) Organizational Behavior Theory And Practice, Mc Millian Pub. Comp., Toronto. Khan, M. K. (1998) "Use Of Analytic Hierarchy Process Approach İn Classification Of Push, Pull And Hybrid Push-Pull Systems For Production Planning", International Journal Of Operation And Production Management, 18(11), Levary, R. R. ve Wan, K. (1999) "An Analytic Hierarchy Process Based, Simulation Model For Entry Mode Decision Regarding Foreign Direct Investment", Omega, 27, Masella, C. ve Rangone, A. (2000) " A Contingent Approach To The Design Of Vendor Selection Systems For Different Types Of Co-Operative Customer/Supplier Relationships ", International Journal Of Operations And Production Management, 20 (1), Millet, I. (1998) "Ethical Decision Making Using The Analytic Hierarchy Process", Journal Of Business Ethics, 17, Moisiadis, Frank. (1999). Improving The Scales Used In AHP For QFD. Transactions From The Eleventh Symposium On Quality Function Deployment. Haziran Özdağoğlu, Aşkın. (2005). Yayımlanmamış Tez Öneri Raporu Partovi, F. Y. ve Burton, J. (1993) " Using The Analytic Hierarchy Process For ABC Analysis, International Journal Of Operations And Production Management, 13 (9), QFD Institute. (1999). Quality Function Advanced Seminar Notes. Michigan. Rangone, A. (1996) " An Analytic Hierarchy Process Framework For Comparing The Overall Performance Of Manufacturing Departments ", International Journal Of Operation And Production Management, 16 (8), Saaty, Thomas L. And Luis G. Vargas, (1994). Decision Making With The AHP, University Of Pittsburgh, USA.

18 232 Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU Saaty, T. L., (1980). The Analytical Hierarchy Process. Mc Graw Hill, New York. Saaty, T. L., (2001). The Analytic Network Process. RWS Publications 2 nd Ed. Sweeney, Williams Anderson. (1986). Quantitative Methods For Business Tavana, M. ve Banerjee, S. (1994) "Strategic Assessment Model (Sam): A Multiple Criteria Decision Support System For Evaluation Of Strategic Alternatives", Decision Science, 26 (1), Taha, Hamdy A. (1997). Operations Research. Pearson Education Inc. Fayetteville Taha, Hamdy A. (2003). Operations Research. Pearson Education Inc. Fayetteville Taylor, Bernard W. (2002). Introduction To Management Science. Pearson Education Inc. New Jersey Taylor III, F. A.; Ketchham, F.A. ve Hoffman, D.(1998)"Personnel Evaluation With AHP", Management Decision, 36 (10), The First National Symposium On Quality Function Deployment, April 17-19, 2002 Tullous, R. ve Utecht, R. L. (1994) " A Decision Support System For Integration Of Vendor Selection Task ", Journal Of Applied Business Research, 10 (1), Wilson, R. L. (1994) " An Improved Goal-Oriented Method For Measuring Productivity", International Journal Of Operations And Management, 14 (1), Wind, Yoram. Thomas L. Saaty. (1980). Marketing Applications Of The Analytic Hierarchy Process. Management Science. Cilt:26. No:7. Haziran Yang, J. ve Lee, H. (1997) "An AHP Decision Model For Facility Location Selection", Facilities, 15 (9/10), Yenginol, Fatih. (2000). Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir Zultner, R,. (2005). Akademik Green Belt Eğitim Notları.

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797-818, February 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP İLE BELİRLENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797 818, February 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE PERSONEL SEÇİMİ ALANINDA UYGULAMALARI

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE PERSONEL SEÇİMİ ALANINDA UYGULAMALARI Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.18-38 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.18-38 ANALİTİK

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Uygun Altı Sigma Metodolojisinin Seçimi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SOFYALIOĞLU Celal

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 18 Sayý: 1 Sayfa: (6-22) Makina Mühendisleri Odasý MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ TAHMİNİNDE AHP ve ANP YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI Sevgi FELEK*, Yıldız

Detaylı

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 69-90 ANKARA DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ Babak DANESHVAR ROUYENDEGH

Detaylı

Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama

Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.47-70. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi Volume 3 Number 202 pp. 3-59 ISSN: 309-2448 www.berjournal.com Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi Burcu Avcı Öztürka Zehra Başkayab Özet: İşletmeler arasında

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması

Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması Dr. Beran GÜLÇİÇEK

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İMALAT VE PAZARLAMA İŞBİRLİĞİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İMALAT VE PAZARLAMA İŞBİRLİĞİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İMALAT VE PAZARLAMA İŞBİRLİĞİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ Talha USTASÜLEYMAN 1 Özet İmalat

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI

KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (99-110) KESİCİ TAKIM TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİNİN KULLANIMI Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 077-106 Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Kenan ORÇANLI, 1

Detaylı

ÖZET ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ

ÖZET ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ SEÇİMİ ii iii ÖNSÖZ Bu tezin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile görüşlerinden her zaman yararlandığım Sayın Prof. Dr. İbrahim Güngör e, değerli vakitlerini

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı