ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU"

Transkript

1

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM

3 3

4 ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU Değişen iç ve dış koşullar, tüm kurum ve kuruluşlar gibi üniversiteleri de teknolojilerini, süreçlerini ve örgütsel kültürlerini yeniden biçimlendirmeye zorlamaktadır. Esnek, etkin ve verimli yapıların oluşturulabilmesi için stratejiler üretilmekte, stratejilerden hareketle politikalar geliştirilmekte, söz konusu politikalar yürütülen tüm faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Performans programları, kararlaştırılan stratejilerin en doğru şekilde uygulanabilmesinde ve uygulama sonuçlarının kontrol edilerek ilgili önlemlerin zamanında alınabilmesinde, son derece önemli bir rol oynamaktadırlar. Küresel değişim, tüm alanlardaki yöntem, sistem ve araçları etkilediği gibi performans ölçümü alanında da yeni modelleri ve gereklilikleri gündeme getirmektedir. Finansal ölçümlere ve değerlendirmelere dayanan geleneksel performans göstergeleri geçerliliklerini gittikçe yitirmekte, bunların yerine, kalite, zaman ve diğer çeşitli değerlendirme boyutlarına dayanan göstergeler geliştirilmektedir. Ayrıca, farklı boyutlardaki ölçümlere dayanan göstergeler de artık yeterli görülmemekte, bu göstergelerin stratejik bir yönetim sistemi çerçevesinde birbirleriyle entegre edilmesine ve söz konusu sistemin, kurumun tüm fonksiyonlarını ve süreçlerini kapsamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik yönetim sistemleri sayesinde, göstergeler arasındaki neden - sonuç ilişkileri ayrıntılı olarak ifade edilebilmekte ve bu göstergelerin kurum stratejilerine uygunluğu incelenebilmektedir. Üst düzlemlerde söz konusu olan yeni değerlendirme sistemleri ve anlayışları, kurumların en önemli unsurlarından olan çalışanlar bağlamında da yeni yaklaşımları gündeme getirmektedir. Bir çalışanın performansının değerlendirilmesinde, o çalışanın yalnızca kuruma getirdiği fayda ve maliyet değil, bilgisini diğer çalışanlarla paylaşması, proje çalışmalarındaki performansı gibi bilgiye ve bilgi paylaşımına dayanan yeni göstergeler günümüzde sıkça kullanılmaktadırlar. Başka bir deyişle bilgi çağı ve bu çağın gereklilikleri temelinde, performans göstergelerinden beklentiler ve bu göstergelerin özellikleri de yeniden tanımlanmaktadırlar. Çalışanlar, yalnızca kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren bireyler olarak değil, sorunları ve iyileştirme olanaklarını

5 belirleyen, analiz eden, görüş ve önerilerini yönetim kademesine ileten, kurumun entelektüel sermayesinin en önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedirler. Stratejik yönetimin başlıca unsurlarından olan stratejik planda belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve ilgili hedeflere ulaşılabilmesi için kaynakların verimli ve etkin kullanılması gerekmekte, ayrıca performans programının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, tarih ve sayıl Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda, Üniversitemizin bütçe dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgilerden oluşan Performans Programı, Stratejik Plan a uyum sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Üniversitemizin Performans Programı, mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak biçimde, iç ve dış paydaşların katkıları da dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle, doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilere yer vermek suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu program, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmış, programda yer alan bilgilerin eksiksiz olmasına, faaliyetlerin tüm yönleriyle açıklanmasına, sonuç odaklı bir anlayışla Üniversitemizin amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ifade etmesine büyük önem verilmiştir. Ayrıca, programın hazırlanmasında kurumsal performansımızın tüm yönleri ile değerlendirilmesinin ve geliştirilmesinin üzerinde önemle durulmuştur. Hazırlanan Performans Programı nın, Stratejik Plan da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine, ayrıca Üniversitemizin akademik platformlardaki saygın yerinin daha da pekişmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm paydaşlarımızı bu programa destek olmaya davet ediyor, programın Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. Necla PUR Rektör 2

6 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETĐCĐNĐN SUNUŞU:... 1 I - GENEL BĐLGĐLER... 4 A MİSYON VE VİZYON... 4 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C TEŞKİLAT YAPISI D FİZİKSEL KAYNAKLAR E İNSAN KAYNAKLARI II - PERFORMANS BĐLGĐLERĐ A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B AMAÇ VE HEDEFLER C - PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI D - PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ III MALĐ BĐLGĐLER A GEÇMİŞ YILLAR GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME B PROGRAM DÖNEMİ MALİ BİLGİLERİ C - MALİ TABLOLAR

7 I - GENEL BĐLGĐLER A MİSYON VE VİZYON MİSYON Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle, kültürel birikimi ve iletişim becerisi olan, çözümleme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yetkinliklere sahip, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş öğrenciler ile nitelikli akademik kadroları yetiştiren, toplumun gereksinmelerine yanıt verecek bilgileri üreten, değer yaratan öncü bir kurum olmak. VİZYON Küresel düzeyde başarılara imza atan bir üniversite olmaktır. 4

8 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitemiz görev, yetki ve sorumlulukları tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Görev: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a-) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b-) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c-) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d-) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e-) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f-) Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g-) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h-) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 5

9 i-) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz Organları Rektör (Üst Yönetici): Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği 3 kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1-) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2-) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3-) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 4-) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 6

10 5-) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 6-) 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı kanunda verilen görevler yanında, Rektör (Üst Yönetici) lere 5018 sayılı Kanun lada çeşitli görevler verilmiştir. Üst yöneticiler: İdarenin Stratejik Planları ve Bütçelerinin; Kalkınma Planlarına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı kanunla verilen diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Senato: a-) Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. toplanır. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b-) Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 7

11 2-) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, 3-) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4-) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5-) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6-) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7-) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 8-) 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu a-) Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b-) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2-) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3-) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 4-) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5-) 2547 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 8

12 Rektör Yardımcısı Rektör çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Genel Sekreterlik Bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından oluşur.genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Görevleri: 1-) Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak. 2-) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. 3-) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek. 4-) Üniversite İdari Teşkilatı'nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak. 5-) Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak. 6-) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. 7-) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 9

13 Üniversitemiz Genel Sekreterliği nce 2547 sayılı yasada yer alan görevler yanında 5018 sayılı kanunla getirilen Rektörlük Daire Başkanlıklarına ait Harcama Yetkililiği görevi de yürütülmektedir. İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi 5018 Kamu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 65. maddesine dayanılarak hazırlanılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13/1 maddesi gereğince oluşturulmuştur. Görevleri: 1-) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 2-) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 3-) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 4-) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 5-) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. 6-) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. 7-) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 8-) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 9-) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 10-) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 10

14 Fakülte Organları Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Görev, yetki ve sorumlulukları: 1-) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2-) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3-) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4-) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5-) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Dekanlarımızın ayrıca 5018 sayılı kanunla getirilen Harcama Yetkililiğine ilişkin görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. 11

15 Fakülte Kurulu: a-) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b-) Görevleri: Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 2-) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3-) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: a-) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2-) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3-) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4-) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak 5-) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 12

16 6-) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. c-) İdari Teşkilatı ve Görevleri: Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri: 1-) Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 2-) Bir fakültede 1.inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3-) Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Enstitüler Organlar: Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Ayrıca Enstitü Müdürlerimiz 5018 sayılı kanunla verilen Harcama Yetkililiği görevini de yürütmektedirler. Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. 13

17 Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. Yüksekokullar Organlar: Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Yüksekokul Müdürlerimiz ayrıca 5018 sayılı kanunla verilen Harcama Yetkililiği görevini de yürütmektedirler. 14

18 Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri: 1-) Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur. 2-) Bir yüksekokulda, 1`inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3-) Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm idari teşkilatı ve görevleri: 1-) Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. 2-) Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir. 15

19 Đdari Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b-) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c-) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d-) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e-) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f-) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g-) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h-) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. I-) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. j-) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. k-) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. l-) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. m-) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak 16

20 idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. n-) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. o-) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. p-) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. r-) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. s-) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. t-) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. u-) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b-) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. Personel Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b-) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemler yapmak, 17

21 c-) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, d-) Verilecek benzeri görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. b-) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. c-) Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek. d-) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek. e-) Verilecek benzeri görevleri yapmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak, b-) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, c-) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, b-) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, c-) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek 18

22 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, b-) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, c-) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görevleri: a-) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b-) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. Hukuk Müşavirliği Görevleri: a-) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, b-) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, c-) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. Birim yöneticileri kanunlarla verilen görevleri kendileri ve mahiyetindeki görevlileri eliyle yerine getirmekten ve getirtmekten sorumludurlar. 19

23 C TEŞKİLAT YAPISI 1 ÜNİVERSİTE ORGANİZASYON ŞEMASI T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖR SENATO YÖNETĐM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ GENEL SEKRETER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTĐTÜLER MERKEZLER GENEL SEKRETER YRD. GENEL SEKRETER YRD. FEN -EDEBĐYAT FAKÜ LTESĐ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR Y.OKULU ĐST. ZEYNEP KAMĐL SAĞ.HĐZ.M.Y.OKULU SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLK.VE ĐNK.TAR.ARŞ. VE UYG.MERKEZĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ HEMŞĐRELĐK Y.OKULU ĐLAHĐYAT MESLEK Y. OKULU FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ARŞ. VE DÖKÜMANTASYON MERKEZĐ PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI TIP FAKÜLTESĐ BANKACILIK VE SĐG. Y.OKU LU SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK Y. OKULU SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐNSAN HAKLARI, CEZA HUK.KRĐM.ARŞ. VE UYG.MERKEZĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ YABANCI DĐLLER Y.OKULU TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK Y. OKULU N ÖROLOJĐK BĐLĐMLER EN STĐTÜ SÜ ÇEVRE SORUNLARI ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ KÜTÜPHANE VE DÖK. DAĐRE BAŞKANLIĞI ECZACILIK FAKÜLTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK Y. OKULU BANKACILIK VE SĐGORTACILIK ENSTĐTÜSÜ DOĞA BĐTKĐLERĐ VE SU ÜRÜNLERĐ ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞK. VETERĐNERLĐK FAKÜLTESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ ENSTĐTÜSÜ GELENEKSEL EL SAN.VE TASARIM ARŞ. VE GEL. MERKEZĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRE BAŞKANLIĞI HUKUK FAKÜLTESĐ TÜRKĐYAT ARAŞTIRMALARI ENSTĐTÜSÜ ĐSTATĐSTĐK VE EKONOMETRĐ ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI ĐLAH ĐYAT FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME BĐLĐMLERĐ ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ ATATÜRK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GASTROENTROLOJĐ ENSTĐTÜSÜ KADIN ĐŞ GÜCÜ VE ĐSTĐHDAM I ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ GÜZEL SANATLAR ENSTĐTÜSÜ MUH ASEBE ARŞ. VE U YG. MERKEZĐ ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ BAŞHEKĐMLĐĞĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNOLOJĐ ARŞ. VE UYG. M ERKEZĐ BĐLĐMSEL ARAŞTIRM A PROJ.KOM. ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FK. ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ TÜRKĐYAT ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ GRAFOLOJĐ ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ ULUSLARARASI ĐLĐŞK. ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ ULUSLARARASI STRATEJĐK ARŞ. MERKEZĐ ULUSLARARASI TEKS. KONF.TEK. ARŞ. MERKEZĐ MALĐYE ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ FĐNANSAL PĐYASALAR ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ YENĐ TEKNOLOJĐLER ARŞ. VE GELĐŞTĐRME MERKEZĐ BĐYOLOJĐK VE KLĐNĐK BĐLĐMLER ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ ULUSLARARASI ĐLET. VE SOR.ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ OSMANLI TARĐHĐ ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ SAYISAL YÖNTEMLER ARŞ. VE U YG. MERKEZĐ SAĞLIK HĐZMET POLĐTĐKALARI ARŞ. VE UYG. MERKEZĐ DENĐZ HUK.VE DENĐZ ÇEVRESĐ SOR. ARŞ. VE UYG. EPĐLEPSĐ ARŞ.VE UYG.MERKEZĐ EKONOMĐK ARA.VE UYG.MERKEZĐ SAVUNMA UZMANLIĞI KARŞ. ÖZEL HK.VE ĐNS.HK. ARŞ.VE UYG.MERKEZĐ SPOR BĐLĐMLERĐ VE SPORCU SAĞLIĞI MERKEZĐ KENT SORUNLARI VE YEREL YÖN.ARŞ.MERKEZĐ YABAN CI DĐLLER EĞĐTĐM VE ÖĞR.ARŞ.MERKEZĐ 20

24 2 AKADEMİK BİRİMLER TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN/MÜDÜR YÖNETĐM KURULU BÖLÜMLER FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/ ENSTĐTÜ KURULU DEKAN/MÜDÜR YARDIMCISI (Akademik Đşler) DEKAN/MÜDÜR YARDIMCISI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ ENSTĐTÜ SEKRETERĐ Araştırma Görevlisi Temsilcisi YAZI ĐŞLERĐ PERSONEL ĐŞLERĐ BÜTÇE VE MALĐ ĐŞLER Tahakkuk Satın Alma Ayniyat ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ Kayıt Kabul Not Bürosu Diploma Bürosu Harç Đzleme Bürosu Yab.Uyr. Öğr. Bürosu BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ DESTEK HĐZMETLERĐ Yayın - Dağıtım Santral Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler 21

25 3 İDARİ BİRİMLER ORGANİZASYON ŞEMASI Daire Başkanı Müdür Şef Şef Şef Şef Đdari Birim Đdari Birim Đdari Birim Đdari Birim D FİZİKSEL KAYNAKLAR D.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam

26 D.2- Sosyal Alanlar D.2.1- Kantin ve Kafeteryalar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı Kafeterya Sayısı Restaurant Sayısı 31 Adet 3 Adet 3 Adet Kantin Alanı Kafeterya Alanı Restaurant Alanı m² 1562m² m² Bayan Kuaför Sayısı Bay Kuaför Sayısı Kırtasiye Sayısı 2 Adet 1 Adet 7 Adet Bayan Kuaför Alanı Bay Kuaför Alanı Kırtasiye Alanı 40 m² 35 m² 115 m² D.2.2- Yemekhaneler YEMEKHANELER ADET ALAN KAPASİTE Öğrenci Yemekhanesi m² Personel Yemekhanesi m² D.2.3- Misafirhaneler MİSAFİRHANELER ADET KAPASİTE Misafirhane 1 60 D Öğrenci Yurtları ÖĞRENCİ YURTLARI Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3-4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m2 D.2.5- Lojmanlar Lojman Sayısı Lojman Bürüt Alanı Dolu Lojman Sayısı Boş Lojman Sayısı 39 Adet m2 19 Adet 20 Adet D.2.6- Spor Tesisleri SPOR TESİSLERİ SAYISI ALANI Kapalı Spor Tesisi m² Açık Spor Tesisi m² 23

27 D.2.7- Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam D.2.8- Öğrenci Kulüpleri ÖĞRENCİ KULÜPLERİ SAYISI ALANI Öğrenci Kulüp Sayısı m² D.2.9- Mezun Öğrenciler Derneği MEZUN ÖĞRENCİLER DERNEĞİ SAYISI ALANI Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı 1 - m² D Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları SAYISI ALANI KAPASİTE Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu m² 110 D.3- Hizmet Alanları D.3.1- Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam D.3.2- İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

28 D.4- Ambar Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Ambar m² D.5- Arşiv Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Arşiv m² D.6- Atölyeler Sayısı (Adet) Alanı (m2) Atölyeler m² D.7- Hastane Alanları Birim Sayı(Adet) Alan (m²) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Hasta Dosyaları Arşivi Diyaliz Odyoloji Hematoloji Fizik Tedavi

29 Morg 1 60 Dahiliye Servisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi ve Ortopedi Psikiyatri ve Özel cerrahi Servisi NRŞ ve Ped.Cerrahi Servisi Özel Servis,K.B.B. ve Üroloji Servisi Diğer Alanlar(Her İki Binada) HASTANE TOPLAM ALANI MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TESİSLERİ SEKTÖR/TESİSLER EĞİTİM KAMPÜS ADI BİNA ALANI (m2) DERSLİK ALANI (m2) DERSLİK SAYISI KULLANIM (KİŞİ) Diş Hekimliği Fakültesi * Nişantaşı İletişim Fakültesi Nişantaşı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat Böl.) Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Böl.) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (N.S.A. Binası) Bahçelievler Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tarabya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Anadoluhisarı Fen Edebiyat Fakültesi * Göztepe Mühendislik Fakültesi * Göztepe Mühendislik Fakültesi(Yenilik Göztepe

30 Merkezi) * Atatürk Eğitim Fakültesi* Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi(Yabancı Diller Bölümü) Göztepe Teknik Eğitim Fakültesi * Göztepe Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Tıp Fakültesi * Haydarpaşa Güzel Sanatlar Fakültesi * Acıbadem Eczacılık Fakültesi * Haydarpaşa İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Sağlık Eğitim Fakültesi Kartal Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Göztepe Hemşirelik Yüksek Okulu Haydarpaşa Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Anadoluhisarı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Beyazıt Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Göztepe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Haydarpaşa İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Bağlarbaşı Zeynep Kamil Sağlık Hiz. Meslek Yüksek Okulu Z.Kamil

31 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahçelievler Avrupa Topluluğu Enstitüsü Göztepe Ortadoğu ve İslam Ülkeleri ve Türkiyat Arş. Ens. Göztepe Gastroenteroloji ve Nörolojik Bil. Enstitüsü* Başıbüyük TOPLAM MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ BİRİM ADI TOPLAM ARSA ALANI m2 BİNA OTURUM ALANI m2 TOPLAM KAPALI ALAN m2 BLOK SAYISI HİZMETE AÇILIŞ YILI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi * Başıbüyük Kampüsü Gastroentroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü ** Başıbüyük 600 Yataklı Arş. Ve Uyg. Hastanesi *** _ *Bina İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri vakfından kira olup arsanın ve binanın diğer kısmını adı geçen vakıf kullanmaktadır. **Binanın arsa alanı şu anda boş durumdadır. *** Binanın arsa alanı şu anda boş durumda olup, henüz hizmete açılmamıştır. 28

32 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ALANLAR AÇIK SPOR ALANLARI (m²) KAPALI SPOR ALANLARI (m²) Acıbadem Nişantaşı Göztepe Bağlarbaşı Anadoluhisarı Haydarpaşa TOPLAM BOŞ ALANLAR BULUNDUĞU YER m² Halkalı/ Küçükçekmece/ İstanbul Marmara Adası/ Erdek/ Balıkesir Durusu/ Çatalca/ İstanbul Kandıra/ İzmit Validebağ/ Üsküdar/ İstanbul TOPLAM

33 ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONLARI BULUNDUĞU YER m² Sultanahmet 200 Bağlarbaşı Göztepe Haydarpaşa 550 Toplam KONFERANS SALONLARI BULUNDUĞU YER m² Göztepe Bağlarbaşı Haydarpaşa 552 Toplam OTOPARKLAR Tüm Kampüsler m2 30

34 KÜTÜPHANELER BULUNDUĞU YER m² Göztepe m² Bağlarbaşı m² Haydarpaşa Tıp 552 m² Hukuk 876 m² Toplam m² YEMEKHANELER Tüm Kampüsler m2 YURTLAR Göztepe Kampüsü m2 31

35 ÜNİVERSİTEMİZE AİT LOJMANLAR MEVKİİ ADRESİ DAİRE ALANI (m2) DAİRE SAYISI NİTELİĞİ ISINMA ŞEKLİ MÜLKİYETİ PROJESİ Dudullu Göztepe İkiz Lojman (A blok) Göztepe İkiz Lojman (B blok) Bağlarbaşı Bağlarbaşı Tarabya Gözcübaba Gözcübaba Gözcübaba Şerifali Çiftliği - Dudullu / Ümraniye M.Ü. Göztepe Kampüsü / Kadıköy M.Ü. Göztepe Kampüsü / Kadıköy Toprakyol No:8 / Üsküdar Toprakyol No:8 / Üsküdar Kefeliköy cd. No:8 / Sarıyer Küme sk.merdivenköy Mah. / Kadıköy Ferah sk. Esen apt./ Kadıköy Küme sk. Küme apt. / Kadıköy Lojman Sobalı Üniversite Yok *5 Lojman Kaloriferli Üniversite Var *7 Lojman Kaloriferli Üniversite Var 60 4 Lojman Sobalı Üniversite Yok Barınak Kaloriferli Üniversite Yok 60 2 Barınak Sobalı Üniversite Yok 126 **8 Lojman Kaloriferli Üniversite Var 55 2 Lojman Sobalı Vakıf Yok Lojman Kaloriferli Üniversite Yok * kat bazında olması gereken 33 m2 (2 daire), 31 m2 (2 daire), 32 m2 (2 daire), 15 m2 (2 depo) olmak üzere toplam 6 daire, 2 depo bulunmaktadır. ** boş lojman olup deprem tadilatı yapılmaktadır. 32

36 ARAÇLAR Sıra No Plaka No Cinsi Sıra No Plaka No Cinsi 1 34 AA 005 BİNEK (Makam) HSE 36 AMBULANS 2 34 AD 5426 BİNEK (Concorde) NLF 10 AMBULANS 3 34 ATE 37 BİNEK (Broadway) RCV 22 MİDİBÜS (Isuzu) 4 34 DA 960 BİNEK (Tempra) MLZ 77 MİDİBÜS (Isuzu) 5 34 FJV 83 BİNEK (Renault) EYM 95 MİDİBÜS (Fiat) 6 34 HNN 84 BİNEK (Doğan) SDK 95 MİDİBÜS (Isuzu) 7 34 KSY 87 BİNEK (Şahin) UY 230 MİDİBÜS (Isuzu) 8 34 MLU 02 BİNEK (Şahin) YJ 0337 MİDİBÜS (Isuzu) 9 34 MLZ 99 BİNEK (Şahin) AUN 99 MİNİBÜS (Toyota) RCV 17 BİNEK (Tempra) CRZ 35 MİNİBÜS (Ford) SZU 86 BİNEK (Megane) D 9257 MİNİBÜS(Peugeot) PD 898 BİNEK (Serçe) HP 495 MİNİBÜS (Ford) UF 963 BİNEK (Megane) NFT 48 MİNİBÜS(Peugeot ) RKV 96 BİNEK (Broadway) RCV 16 MİNİBÜS(Peugeot ) SB 146 BİNEK (Broadway) MLV 86 MİNİBÜS(Peugeot ) RK 349 BİNEK (Opel) SOS 57 MİNİBÜS(Ford) AE 5961 BİNEK (Megane) 47 34SOS 67 MİNİBÜS(Ford) CUF 65 BİNEK (Broadway) KR 439 OTOBÜS(Mercedes) AUU 11 BİNEK (Megane) KOF 54 OTOBÜS(BMC) AUU 12 BİNEK (Megane) EYM 21 KAMYONET NFL 34 BİNEK (Megane) AUP 01 KAMYONET NYE 42 BİNEK (Clio) MNK 02 KAMYONET SZZ 95 BİNEK (Laguna) AEB 07 KAMYON TH 9444 BİNEK (Toyota) Y 1822 JEEP(Toyota) RAR 97 BİNEK (Renault) RCV 12 BİNEK (Kartal) RCV 11 BİNEK (Kartal) MLY 83 BİNEK (Renault) RCV 13 BİNEK (Kartal) MLY 84 BİNEK (Renault) RCV 14 BİNEK (Kartal) BNE 78 AMBULANS MLY 85 BİNEK (Renault) YDY 29 BİNEK (Renault) CUA 12 AMBULANS Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 1 Yazılımlar okuyucuya ücretsiz internet kullanma imkanı sunulmuştur. 6 Kütüphanede Merkezi sisteme bağlı olarak kütüphane otomasyonu kullanılmaktadır yayın 2007 senesinde sisteme eklenmiştir. 33

37 24 online veritabanında elektronik yayın bulunmaktadır Diploma yazma yazılımı (FBE tarafından geliştirildi, 2004) On-line Başvuru yazılımı (FBE tarafından geliştirildi, 2007) Öğrenci Bilgileri yazılımı (FBE tarafından geliştirildi, 2007) 2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı Taşınabilir bilgisayar Sayısı Adet 255 Adet 3- Kütüphane Kaynakları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na bağlı Merkez Kütüphane, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi Kütüphanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi nde yer alan dermeye ait toplam kaynak sayısı aşağıdadır. : Kitap Sayısı Basılı Periyodik Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı Adet 787 Adet Adet 4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi 3 32 Tepegöz Episkop 1 Barkot Okuyucu 13 7 Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri 5 10 Mikroskoplar

38 5- Bilişim Sistemi Bilişim merkezince hazırlanan Proxy (Vekil) Sunucu Sistemi: Yapılan antlaşmalar gereği üniversitemizin üye olduğu on-line veritabanlarına sadece kampüs ağı içerisinden erişim izni verilmekte olduğundan akademik personelimizin bu hizmet için kampüs sınırları içinde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmak üzere Proxy (vekil sunucu) hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Web sayfası: Marmara Üniversitesi ana web sayfasının içeriği, tasarımı, kodlaması en son uluslar arası standartlar ve başbakanlık kamu kurumları web sitesi hazırlama kılavuzuna uygun olarak tamamen yenilenmiştir. Bu yeniliklere ek olarak ana web sayfası 4x2.4 GHz, 2 GB RAM, 100 GB kullanılabilir disk alanı olan bir sunucuya taşınmıştır. Ve diğer tüm sistemlerden ayrı olarak yalnızca ana web sayfası için hizmet vermektedir. Web sayfamızın aylık ziyaretçi sayısı tekil olarak ortalama olup hit almaktadır. Marmara Üniversitesi Akademik Birim Web sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin tamamı için ortak bir kontrol panelinden yönetilen web sayfaları birimimizce hazırlanmıştır. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için yapılan ortak tasarımın 24 değişik rengi, Enstitüler için yapılan ortak tasarımın ise 6 değişik rengi bulunmaktadır. Kontrol Panelinde dosya yükleme, içerik düzenleme ve duyuru ekleme sistemi bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Akademik Birim Web sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki idari birimlerden talepte bulunan birimlere akademik birimler için hazırlanan aynı altyapı kullanılarak aynı teknik özelliklere sahip idari birimlere özel tasarımı olan web sayfaları oluşturulmuştur. E-Rehber Marmara: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik, idari birimlerinin ve personelinin direkt ve dahili telefonlarını, e-posta adreslerini içeren web üzerinden erişilebilen elektronik telefon rehberi hizmeti birimizce yapılmış ve internet üzerinden herkese hizmet vermeye başlamıştır. Spam Mail Engelleme Sistemi: Merkezimiz istenmeyen postaların kullanıcılarımızı rahatsız etmemesini sağlamak amacı ile her gün gelen spam mailleri engellemekte ve içerik analizine tabi tutarak ilgili filtreleme mekanizmalarını 35

39 güncellemektedir. Ayrıca Spam sorunlarının en aza indirilmesi için yapılacak bir analiz ve uygulama çalışması olan Marmara Üniversitesi Spam (İstenmeyen E-Posta ) Trafiğinin İstatiksel Analizi ve Elde Edilen Analiz Sonuçları Doğrultusunda Filtreleme Yöntemlerinin Uygulanması projesi sonuçlanmış. Bu proje sonuçları analiz edilmis ve Spam Engelleme Sistemi devreye sokulmuştur. Yeni spam engelleme sistemi ile birlikte Marmara Üniversitesi Posta sunucusuna düşen spam-mail %98 oranında azalmıştır. E-Posta Sisteminin Personel Veritabanı ile Entegrasyonu (BOS Projesi): BOS yani Bilişim Merkezi Otomasyon Sistemi adıyla anılan bu proje ile personel veritabanı oluşturularak akademik ve idari personel kayıtlarının güvenli ve güncel bir şekilde tutulması ve e-posta işlemleriyle entegrasyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilere E-Posta Hizmeti: Bu hizmet üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Öğrencilere e-posta hizmeti öğretim yılı başından itibaren verilmeye başlanacaktır. Gerekli donanım ve yazılım hazırdır. Marmara Üniversitesi Anket Sistemi: Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezimiz tarafından gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi Anket Sistemi uygulaması sorunsuz devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Sistemi: Marmara Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığının ihtiyacı olan ve doğrudan temin ile kullanılabilecek üniversite bütçesinin %10 kadar kısmını birimler arasında paylaştırılması ve takibi için Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Programının kullanımı sorunsuz devam etmektedir. Akademisyenlere Ait Alan Adı verilmesi: Her öğretim üyesine ait-alan adı (kullanıcıadı.marmara.edu.tr) verilerek öğretim üyelerimizin akılda kalıcı web adreslerine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Herkese Gerçek IP: Üniversitemiz şu anki sistemde 6 adet C Class IP (yaklaşık 1500 adet) bloğuna sahiptir, yetersiz ip sayısı yüzünden kampüslerimizde aynı IP üzerinden birden fazla bilgisayarın internet ortamına olanak sağlayacak yöntemlerle kısıtlı IP blokları kullanılarak tüm bilgisayarların internet erişimine sahip olması sağlanmaktadır. 36

40 Ayrıca kişiye IP adresi tahsisi sisteminde, IP adresini kullanan kişinin/kişilerin belli olması nedeniyle olası teknoloji suçları karşısında caydırıcı etki yaratacaktır. Kişi ve kurumlara ait bloklar belli olduğundan kişi/kurum bazlı yetkilendirmeler, ağ içi güvenliği artırıcı bir unsur olacaktır. Proxy İçerik Filtreleme Mekanizması: Mevcut prox sunucu görevi genişletilerek üniversite birimleri için içerik filtreleme mekanizması kurulacaktır. IPv6 Geçiş: Sürekli yenilenen ve gelişen internet mimarisi köklü değişiklikler içeren bir sürece girmiştir. Bundan yıllar önce interneti icat eden ekibin bu ağın günümüzde gelmiş olduğu bu boyutu tahmin edemediği gibi, yeni internetin ileride varacağı noktayı da şimdiden kestirmek çok güçtür. Bu süreç, içerisinde üniversitemiz IPv6 konusunda çalışmalara başlamıştır. Marun Öğrenci Portalı: Türkiye nin en dağınık yerleşimine sahip üniversitemizin bu dezavantajı tüm öğrencileri bir araya toplayacak bir internet sitesi ile azaltılması amaçlanmıştır. OBİM (Öğrenci Bilişim Merkezi): 2007 yılında hizmete giren ve 120 bilgisayarla Göztepe Kampusundaki öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize internete erişim hizmeti verilmektedir. Bilişim Merkezi donanımsal ve yazılımsal aksaklıkları en aza indirmek ve gerekli teknik destek hizmetini daha hızlı bir şekilde vermek için eğitim yılı başından itibaren itibaren OBİM in iadre sorumluluğunu üzerine almıştır. Bilişim Merkezi OBİM e 1 memur ihtiyaç oranında öğrenci personel atayarak hizmet akışındaki problemleri minimuma indirmiştir. OBİM işleyişi sorunsuz şekilde devam etmektedir. 37

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : B.30.2.MAR.0.70.82.02/ : 2006 Yılı Faaliyet Raporu D U Y U R U 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 1 2 3 4 SUNU I - GENEL B LG LER A M SYON, V ZYON VE TEMEL DE ERLER B YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C DAREYE L K N B LG LER 1 Fiziksel Yapı 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 nsan Kaynakları

Detaylı

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur.

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -1- ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON-VİZYON ve KALİTE POLİTİKAMIZ... 7 1.

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2014 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYONUMUZ... 8 B- YETKİ,

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2012 1 2 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı. n Ü Uşak 20 r e iv t i s i s e 1 4 PERFORMANS PRO G R A M I UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman Fatma

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımızda hızla gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte yönetim anlayışı da değişmiştir. Bir bölge üniversitesi olmak için

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir.

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir. ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin gelişmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi ancak bilim ve teknoloji alanlarına yapılacak yatırımlarla mümkündür. Bu bakımdan Üniversitemiz, Sinop ilinin

Detaylı