a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz"

Transkript

1 a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar HAYIR HAYIR ii. Diğer menkul kıymetler HAYIR HAYIR iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri HAYIR HAYIR iv. Paya dayalı türev araçlar HAYIR HAYIR v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar HAYIR HAYIR vi. Diğer türev araçlar HAYIR HAYIR II. Đşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar EVET HAYIR ii. Diğer menkul kıymetler EVET HAYIR iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri HAYIR HAYIR iv. Paya dayalı türev araçlar EVET HAYIR v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar EVET HAYIR vi. Diğer türev araçlar EVET HAYIR III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında i. Paylar HAYIR HAYIR ii. Diğer menkul kıymetler HAYIR HAYIR iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri HAYIR HAYIR iv. Paya dayalı türev araçlar HAYIR HAYIR v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar HAYIR HAYIR vi. Diğer türev araçlar HAYIR HAYIR IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti EVET V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti EVET VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti EVET 6.1. Aracılık yüklenimi HAYIR 6.2. En iyi gayret aracılığı EVET VII. Saklama Hizmeti EVET 7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti EVET 7.2. Genel Saklama Hizmeti HAYIR

2 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YAN HĐZMETLER Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması Kredi ya da ödünç verilmesi Döviz hizmetleri sunulması Genel yatırım tavsiyesi sunulması Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması Diğer hizmet ve faaliyetler (belirtiniz) b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgilere, c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, EVET EVET EVET EVET HAYIR EVET EVET HAYIR Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, sermaye piyasası ürünlerinde karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere işlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalayacağınız sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. BORÇLANMA ARAÇLARINA ĐLĐŞKĐN RĐSK BĐLDĐRĐMLERĐ Borsa: Borsa Đstanbul A.Ş. dir. (BIAS) Borçlanma Araçları Piyasası: BIAS nezdinde işlem görmekte olan bir piyasadır. Borçlanma Araçları veya Menkul Kıymetleştirilmiş Varlık ve Gelirlere Dayalı Borçlanma Araçları:Đhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları menkul kıymet niteliğindeki kamu ve özel sektör borçlanma senetleridir. Kamu Borçlanma Senetleri:Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde veya yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine bonosu, devlet tahvili, TCMB Likidite Senetleri, Eurotahvil, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler kamu borçlanma senedi niteliğindedir. Özel Sektör Borçlanma Senetleri:Özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Banka Bonosu, özel sektör tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvil, Hisse Senedine Dönüşebilir Tahvil özel sektör borçlanma senedi niteliğindedir. Đhraççı:Borçlanma araçlarını ihraç eden Hazine Müsteşarlığı veya özel sektörde faaliyet gösteren anonim ortaklıklardır. Borçlanma Araçları Piyasasında Đşleyiş Esasları:Borçlanma Araçları Piyasası nda Türk lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş, borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, TCMB likidite senetleri ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine izin verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görürler. Đşlemler hafta içi her gün 09:15 ile 17:00 arasında yapılır. Borçlanma Araçları Piyasasında, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Piyasa Yapıcı olarak belirlenen kuruluşlar piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen tüm ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcı kotasyonu girebilirler. Borçlanma araçları, devlet ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmekte olup, ikincil piyasada işlem görürler.

3 BORÇLANMA ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEMLERLE ĐLGĐLĐ OLARAK YATIRIMCILAR ĐÇĐN RĐSK BĐLDĐRĐMĐ 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa da gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Borçlanma araçlarının alım satımına ilişkin olarak Borsa da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Aracı Kuruma tevdi ettiğiniz menkul kıymetler ve nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir. 3. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören Menkul Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir. 4. Borçlanma araçlarını ihraç eden özel sektör şirketlerinin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir. 5. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde borçlanma araçları, borçlanma araçları piyasasında işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait borçlanma araçlarını sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir. 6. Borçlanma araçları piyasasında gerçekleşen işlemlerde işlemlerin takası aynı gün (T+0), döviz ödemeli kıymetlerin takası ise en az 1 iş günü (T+1) valörlü olarak gerçekleştirilir.bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde düşmüş kabul edilirsiniz. Temerrüt halinde aracı kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini yükümlülüklerinizden mahsup edebilir. 7. Borçlanma araçları piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde borçlanma araçlarının emrin verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde alış emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir. 2. PAYLARA VE PAY BENZERĐ DĐĞER KIYMETLERE ĐLĐŞKĐN RĐSK BĐLDĐRĐMLERĐ Borsa: Borsa Đstanbul A.Ş. dir. Pay Piyasası: BIAS nezdinde işlem görmekte olan bir piyasadır. Paylar ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler:Pay, Borsa Yatırım Fonu, Varant, Sertifika ve Rüçhan Hakkı Kuponlarını ve SPK tarafından pay benzeri kıymet olarak kabul edilebilecek diğer kıymetleri ifade eder. Paylar ve pay benzeri diğer kıymetler, ikincil piyasada işlem görürler. Paylar:Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde kaydi varlıklardır. Borsa Yatırım Fonları:Borsa Yatırım Fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. BYF ları, baz aldıkları endeksteki payları ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır. BYF larının ihraççısı Fon Kurucusu olan Portföy Yönetim Şirketi dir. Varantlar:Varant, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı ödediği bedel

4 karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Varantların Borsa da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti ile desteklenmeleri gereklidir. Piyasa yapıcı kurum likit ve düzenli bir piyasa oluşmasına yönelik olarak sürekli alım satım emri (kotasyon) vermekle yükümlüdür. Sertifikalar:Sertifikalar, ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraççının şahsi mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle ihraççının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Sertifikalar, yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir. Sertifikaların Borsa Đstanbul da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti ile desteklenmeleri gereklidir. Sertifikalar, Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan Sertifika Pazarı nda işlem görürler. Đhraççı Şirket:Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır. Pay Piyasasında Đşleyiş Esasları:Pay Piyasası nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak Sürekli Müzayede, Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. Đşlemler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır. Her iki seansın başında Açılış Seansı düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda ise ayrıca Kapanış Seansı düzenlenmektedir. Pay Piyasasında alım satıma aracılık işlemleri aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir: Ulusal Pazar: Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini (faaliyet süresi, karlılık, asgari halka açık kısmın piyasa değeri ve halka arz oranı gibi çeşitli kriterler) sağlayan şirketlerin payları işlem görmektedir. Kurumsal Ürünler Pazarı: Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmektedir. Đkinci Ulusal Pazar: Küçük ve orta ölçekli şirketler, Ulusal Pazar dan geçici veya sürekli olarak çıkartılan şirketler ile Ulusal Pazar için geçerli kotasyon ve işlem görme koşullarını sağlayamayan şirketler Đkinci Ulusal Pazar da işlem görmektedir. Gözaltı Pazarı: Gözaltı Pazarı, belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte payların Borsa Đstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. Toptan Satışlar Pazarı: Toptan Satışlar Pazarı, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı Kupon Đşlemleri: Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan rüçhan haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır.rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür. Serbest Đşlem Platformu (SĐP): Payları Borsa da işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının değerlendirilmesi sonucunda SPK kaydındaki bazı şirketlerin payları Pay Piyasası bünyesinde oluşturulan SĐP de işlem görmektedir. SĐP te işlemler, Pay Piyasası pazarlarındaki seans saatleri içinde gerçekleşir ve tek fiyat yöntemi uygulanır. SĐP te gün içinde 4 kez emir toplanarak fiyat belirlenir. Şirket payları Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. Đlk işlemin oluştuğu seansı

5 izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı %10 dur.sđp te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. A- B-C gruplaması yoktur ve buradaki paylar açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilemezler. PAY VE PAY BENZERĐ DĐĞER KIYMETLERĐN ALIM SATIMINA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEMLERLE ĐLGĐLĐ OLARAK YATIRIMCILAR ĐÇĐN RĐSK BĐLDĐRĐMĐ 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa da gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak Borsa da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Aracı Kuruma tevdi ettiğiniz menkul kıymetler ve nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir. 3. Pay Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir. 4. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden şirketlerin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir. Bu durumda, Aracı kurum nezdinde yer alan hesabınızda menkul kıymetlerin değeri sıfırlanır. 5. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde menkul kıymetleri pay piyasasında işlem gören Đhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir. 6. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için aracı kuruma asgari SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir. Teminat oranını sağlayamadığınız durumlarda vereceğiniz emirler kabul edilmeyecektir. 7. Pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü işlemi izleyen ikinci iş günüdür (T+2). Bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde düşmüş kabul edilirsiniz. Temerrüt halinde aracı kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini yükümlülüklerinizden mahsup edebilir. 8. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden Şirketler tarafından bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapılabilecektir. Şirketler tarafından bedelli kar dağıtımına karar verilmesi halinde, Aracı Kurum sermaye artırımına katılmak için gereken tutarı talep edebilir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde Şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir. 9. Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin emrin verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere alım emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir. 3. BIAS VADELĐ ĐŞLEM SÖZLEŞMELERĐNE VE OPSĐYON SÖZLEŞMELERĐNE ĐLĐŞKĐN RĐSK BĐLDĐRĐMLERĐ Borsa: Borsa Đstanbul A.Ş. dir.

6 Aracı Kurum: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi almış olan aracı kurumlardır. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası: BIAS nezdinde işlem görmekte olan bir piyasadır. Vadeli Đşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmedir. Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmedir., Uzun Pozisyon (Vadeli Đşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüdür. Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkıdır. 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkıdır. Kısa Pozisyon (Vadeli Đşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğüdür. Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde): 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğüdür. 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğüdür. Ters Đşlem - Pozisyon Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesidir. Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primdir. Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyattır. Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyattır. Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyondur. Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırdır. Takasbank veya Merkezi Karşı Taraf: Kurul tarafından Borsa Đstanbul A.ş. Vadeli Đşlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkim olarak Merkezi Karşı taraf olarak belirlenen alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı aslıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden Đstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ni veya Kurul tarafından başka bir kuruluşun veya başka piyasalar için başka kuruluşların Merkezi Karşı Taraf olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşlarıdır.

7 VADELĐ ĐŞLEM SÖZLEŞMELERĐNDE VE OPSĐYON SÖZLEŞMELERĐNDE ĐŞLEMLERLE ĐLGĐLĐ OLARAK MÜŞTERĐLER ĐÇĐN RĐSK BĐLDĐRĐMĐ 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa Đstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. 3. Borsa Đstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. 4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. 6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. 8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 9. Borsa Yönetim Kurulu, piyasada işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon sözleşmelerinin tümünde veya bir kısmında piyasa yapıcılık uygulamasını başlatabilir. Piyasa yapıcıları, sorumlu oldukları her sözleşme için, Yönetim Kurulunca belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve bu emirler doğrultusunda işlem gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan kurumlardır. 10. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren şarta bağlı emirler ile strateji emirleri de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. 11. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. 12. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 13. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

8 14. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından riskli hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir. 15. Aracı kuruluşun Borsa Đstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 16. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 17. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 18. Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, Takas Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraftır. Vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu fiziki teslimat ile opsiyon kullanım, kullanım eşleme ve vade sonu kullanım esaslarına ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır. 19. Đşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına, Müşterilerimizin sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri vb. kişisel verileri yalnızca yetkili personelin erişebileceği korunaklı bölümlerde saklanmaktadır. Müşterilerimizin verdiği emirler ve emirlere ilişkin ses kayıtlarına yalnızca yetkili personel erişebilmekte, saklama ve yedeklemesi Bilgi Đşlem Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Đnternet işlemlerine erişim şifresi müşterinin kendisi tarafından üretilmekte, kurumun herhangi bir personeli tarafından erişilememektedir. d) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına, Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikamız da yer almaktadır e) Emir gerçekleştirme politikalarına, Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikası Emir Gerçekleştirme Emirlere ilişkin hükümler Müşterilerin, Borsa Đstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Gelişen Đşletmeler Piyasası, Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ile Takasbank Ödünç Pay Piyasası ve Para Piyasası kapsamında işlemleri gerçekleştirilir. Alım satım emirlerinin alınması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, belge kayıt düzeni ve emirlere ilişkin diğer hususlar BĐST Yönetmeliği ve SPK tebliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Müşteri, Kuruma yapacağı tüm bildirim, talimat ve vereceği alım satım

9 emirlerini açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Kurum, müşterinin açık olmayan veya tereddüte yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Müşteri, emirlerini ilgili borsa yönetmelik ve düzenlemelerine uygun olarak iletir. Kurum, müşteri emirlerini, müşteriye veya temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Müşteri, hesabında belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonu karşılığı SPK nın öngördüğü gerekli asgari teminatı bulundurmak zorundadır. Satılması talep edilen menkul kıymetler de müşterinin hesabında bulunmalıdır. Eğer bulunmuyorsa müşteri bu menkul kıymetleri takas gününe kadar kurumdaki hesabına teslim edeceğini yazılı olarak beyan eder. Tevsik edici belgeleri kuruma iletir. Alım satım emirlerine ilişkin alım bedeli, komisyon, kurtaj, vergi resim harç gibi sair masraflar müşteri hesabına borç olarak kaydedilir. Emirlerin Đletilme Şekli Emirler, yazılı olarak verilebileceği gibi seans öncesinde veya seans içinde telefon, faks, elektronik ortamda yada benzeri şekillerde verilebilir. Kurum yazılı veya sözlü olarak iletilen bu emirleri bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder, borsaya iletir. Müşteri kuruma ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Kurum, müşterinin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahtecilik sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından sorumlu tutulamaz. Müşterinin sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Kuruma faksla talimat iletmesi halinde Kurum, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, kurumda mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde müşteri hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların ortaya çıkması halinde müşteriye bildirmek suretiyle yerine getirmeyebilir. Emirlerin Geçerlilik Süresi Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa yönetmelik ve düzenlemelerine uygun olarak istediği şekilde belirleyebilir. Emir, belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi Gerçekleştirilen alım satım emirleri, borsa işlem defterinin otomatik olarak sisteme aktarılmasıyla hesaplara kaydedilir. Emirlere ilişkin alım bedeli, komisyon, kurtaj, masraf, vergi gibi sair yükümlülükler müşteri hesabına borç olarak işlenir. Müşteri alım satım işlemlerine konu olmayan artı bakiyelerini istediği zaman çekebileceği gibi sonraki emir veya talimatlarında kullanabilir. Đnternet Đşlemlerine Đlişkin Esaslar Müşterinin internet üzerinden yapabileceği işlemler alım satım emri gönderilmesi, TL ye kadar EFT talimatı verilmesi, ekstre ve rapor alınmasıdır. Đnternet üzerinden iletilen alım satım emirleri, diğer emirler ile birlikte zaman önceliği esasına göre borsaya iletilir. Müşteri internet kanalıyla işlem yapmak istemesi halinde internet işlemlerine ilişkin sözleşme imzaladıktan sonra Delta Online üzerinden giriş şifresini belirler, internet hesabının aktif hale

10 getirilmesi için kuruma başvurur. Delta Online kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazası ve yanlış kullanılmasından doğan her türlü risk müşteriye aittir. Müşteri, şifrenin kaybolması veya çalınması halinde şifrenin bloke edilmesi için kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum, müşterinin internet şifresini başkalarına kullandırmasından sorumlu tutulamaz. Müşterinin, internet işlemlerine ilişkin hizmetleri eksiksiz alabilmesi için kurumun kullandığı sisteme uygun yazılım ve donanım kullanması gereklidir. Kurum internet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşterinin hesabında yeterli nakit, menkul kıymet veya işlem limiti bulunması halinde verilen emirleri yerine getirir. Bilgi Verme Esasları Müşterinin tebligat adresi sözleşmelerde belirtilen adresler olup bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak bildirilmediği sürece tebligat adresi olarak sayılmaya devam edilir. Kurum hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar gibi her türlü yazışma ve tebligatı müşterinin sözleşmede beyan ettiği adrese gönderir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden yedi gün içerisinde Müşteriye iadeli taahütlü olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar müşteri hesabına borç kaydedilir. Ancak, müşterinin yazılı talebi üzerine, müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir veya müşterinin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine olanak sağlanabilir. Đlgili dönem içinde işlem yapmayan yada ekstre gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalayan müşterilere anılan belge gönderilmez. Varsa Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşlar Kurumumuzun birlikte faaliyet gösterdiği emir iletime yetkili veya portföy aracılığına yetkili kurum bulunmamaktadır. f) Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine, g) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslara, Müşterilerimiz, a)elektronik ortamda emir girme, iptal etme, emirlere ilişkin fiyat, miktar, tarih, zaman bilgilerini görüntüleme, b)açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, b)kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, c) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, d)hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, e) teminat durumlarına Delta Online üzerinden erişim olanağına sahiptir. Ayrıca imzalanan çerçeve sözleşmesinin eki olan hesap ektresini adresine isteme talimatı ile yapılan talep üzerine hesap ektresi, müşterinin elektronik posta adresine gönderilir. ğ) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine, h) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine,

11 a) Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir, b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir, c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: ı) Olası risklere karşı hazırlanan beklenmedik durum planları na uygun olarak müşterilerin acil ve eklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirlere, adresinde yer almaktadır. i) Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine ilişkin bir açıklamaya, adresinde en altta yer almaktadır. "Bu sayfada verilen bilgiler Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Delta Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan Delta Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi veya getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.bu bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevcuat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır." j) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası risklerine ve güvenliğine, Veri saklama ve erişimde alınan güvenlik önlemlerimiz ; - Finans Kurumları için 128 bit SSL veri şifreleme ile alım-satım sistemine erişim, - Müşteri şifreleri database içerisinde şifreli olarak saklanmakta ve personelin hiçbir şekilde bu şifrelere erişimimi olmamaktadır. - Güvenlik Duvarı, - Sunucu Sertifikaları, - Qos (Quality Of Service) Uygulaması, gibi önlemler alınmıştır. k) Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özelliklerine, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemlerine yer verilmesi zorunludur.

12 https://online.deltamenkul.com.tr/gendexweb/jsps/ysy/ysy.htm adresinden işlem platformu özellikleri anlatımına erişilebilir. Alternatif iletişim metotlarına adresinden ulaşılabilir.