3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.ve 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR"

Transkript

1 ANAOKULU Öğrencilerimizle duygularımızdan heyecan ve öfkeyi knuştuk. Bu duyguları hangi durumlarda ne yğunlukta hissettiğimizi, bu duyguları hissederken vücudumuzda neler lduğu; özellikle kalp çarpıntısı ve kaslarımızın sertleşmesi vb durumlar üzerinde duruldu ve beden üzerinde farkındalıklar luşturma sağlandı. Ayrıca bu duyguların dğru yerde ve zamanda dğru davranışlarla ifade edebilmenin güçlükleri ve klaylıkları ele alındı. Bu duygularla başetmek için dğru nefes almanın insan bedenine ve duygularına iyi geldiği, sakinleştirdiği tüm öğrenciler tarafından deneyimlendi. Ayrıca çk heyecanlı ya da öfkeli lunan durumlarda kullanmak üzere Mumya Tekniği çalışıldı.

2 1. VE 2. SINIFLAR Ocak ayında, öğrencilerimizin yaş gelişim dönem özellikleri göz önünde tutularak, yaşa özgü ihtiyaçlar dğrultusunda cinsel eğitim dersi verilmiştir. Okul dışarısından gelen bir uzman eşliğinde gerçekleştirilen bu rehberlik derslerinde öğrencilerimizle özellikle özel bölgeler, kendini ve bedenini kruma, lumsuz bir durumda neler yapabileceği paylaşılmıştır. Öğrencilerimizle gerçekleştirilen diğer bir çalışma da sahip ldukları lumlu özelliklerini farketmelerini sağlamak amacıyla Arkadaşlarımın lumlu özellikleri etkinliğiydi. Etkinlikte her bir öğrenci tahtaya geldi ve diğerleri nun hakkında düşündükleri lumlu özellikleri söylediler. Öğrencilerin hem kendilerinde hem de arkadaşlarında lumlu özelliklere daklanmaları ve farkındalıkları amaçlandı. Şubat ayında ise, grupla birlikte iş yapma, yardım etme ve paylaşma becerilerini arttırmak amacıyla Grup yuncağı etkinliği yapıldı. Öğrenciler gruplara ayrılarak sahip ldukları ya da sahip lmak istedikleri gerçek ya da hayali bir yuncağı grupça karar vererek çizmeleri ve snrasında da sunum yapmaları istendi. Grupların bu etkinlik sırasında herbir üyenin fikrini alıp almadıkları, grup kararının uygulanıp uygulanmadığı ve çalışmayla ilgili eşit iş bölümünün yapılıp yapılmadı paylaşıldı.

3 3.ve 4. SINIFLAR Ocak ve Şubat ayında, 3.ve 4. sınıf rehberlik saatlerimizde yğun larak Kişilerarası İlişkiler temasında çatışma çözme yöntemleri üzerine çalışmalar yapıldı. Çatışmanın ne lduğu, nasıl çözülebileceği ile ilgili sınıf içi bireysel ve grup çalışmaları yapıldı. Ayrıca, öğrenciler, Uzm. Klinik Psiklg Sedar Ertaş tarafından verilen cinsel gelişim, büyüme ve lgunlaşma eğitimini aldılar. 5. SINIFLAR 5.sınıflar Mind Lab dersinde, Ocak ayında Olimpik Checkers ve Blkus yunları ynanmıştır. Olimpik Checkers yunuyla öğrencilerin verileri sistematik bir şekilde keşfetme becerisi, başkalarının hareketleri ile luşturulan yeni durumlara uymada esneklik gösterme, veri adımları luşturulurken sistematik larak ve düzenli şekilde uzun vadeli planlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Blkus yunuyla da öğrencilerin kaynaklar sınırlı lduğunda bu kaynaklarını planlama ve kararlarını uzun vadede yönetme becerisini sağlayabilmeleri hedeflenmiştir. Şubat ayında ynanan Ablne yunuyla da öğrencilerin prblem çözme, planlama yapabilme becerileri geliştirilmeye çalışılmış, öğrencilerin planlama yaparken dürtüsel davranmadıklarında lumlu snuçlar elde edebilecekleri deneyimler yaşamaları sağlanmıştır. Ayrıca bu yunla birlikte hareket etme ve karşılıklı desteğin önemi vurgulanmıştır.

4 6. SINIFLAR Ocak ayında, 6.sınıf öğrencileri ile öğrenme becerilerini geliştirebilmek adına hafızayı güçlendirme, daklanma ve dağı sürdürme, görsel kuma çalışmaları çeşitli yun ve aktivitelerle çalışıldı. Şubat ayında ise, önyargı ve bakış açısının lay ve durumları değerlendirmemizde nasıl etkili lduğu üzerinde duruldu. Buna bağlı larak çatışma durumlarında hangi stratejilerin etkili lduğu drama yöntemiyle çalışıldı. 7. SINIFLAR Ocak ayında, 7. Sınıf rehberlik saatlerinde öğrencilerle Zaman teması altında, zaman yönetimi, zaman algısı, vide yunları ve zaman, zamanda ylculuk ve mdern zamanlar gibi knular, sunu ve vide gibi yöntemler aracılığıyla işlenilmiş, tartışma sruları ile farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. Şubat ayında ise Değişim teması na bağlı larak, Değişim ve teknlji, değişim ve hayal gücü başlıkları çalışılmıştır. Öğrencilerin kavramsal bilgileri anlamalarını sağlamak ve yaşamdan smut örnekler kullanarak kavramları işlevsel düzeyde gözlemleyebilir hale gelmeleri amaçlanmıştır. Derslerdeki temel anlayış glbal, hayatın ve dünyanın çeşitli kesitlerinden alınan örneklerin, öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmesini sağlamak üzerine kurgulanmıştır.

5 8. SINIFLAR Ocak ve Şubat aylarında 8.sınıf öğrencileriyle sınav perfrmansını lumlu yönde etkileyecek çalışmalar yapıldı. Sınav başarısının önünde engel lan çalışma alışkanlıkları, kaygı gibi etkenler çeşitli çalışmalarla belirlenerek, bunların giderilmesi için öğrencilerle bireysel ve grup çalışmaları, görüşmeler gerçekleştirildi.

6 ANAOKULU VELİLERİYLE EBEVEYN TUTUMLARI KONULU SEMİNERİMİZDE BİR ARAYA GELDİK... Olumlu ve lumsuz davranış, dğuştan gelen bir özellik mi yksa bu davranışları çevreden mi öğreniyruz? knulu vide paylaşımıyla başladığımız veli seminerimize, Yale Üniversitesinden Prf. Jhn Bargh ın kelimelerin etkisi üzerine yaptığı bir deneyle devam edildi. Bu çalışmada kelimelerin insanların davranışları üzerindeki güçlü etkisi üzerinde duruldu. Velilerimizle, ebeveynlerin yaşanan durumlara bakış açılarının, beklentilerinin kelimelere nasıl döküldüğü ve kelimelerin çcuk üzerindeki etkisinin neler labileceği vurgulandı.

7 VELİ YAZIMIZ ÖĞRENME PERFORMANSINI GELİŞTİRME Öğrenme kısaca bilginin kazanılmasıdır ve öğrenme bireyseldir. Bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebilmesi için; öğrenme işine etkin larak katılması, kendisine sunulan uyarıcıları seçmesi, bunları kendisi için anlamlı hale getirmesi ve en uygun tepkiyi üretmesi gerekir.nörpsikljik öğrenme mdeline göre beynin öğrenme ile ilgili 4 ayrı alanda ( planlama, eşzamanlılık, ardıllık, dikkat) aktif larak ve dengeli bir biçimde işlev görmesi, öğrenmeyi etkin kılar ve kalıcı hale getirir. Aşağıda sizlere 4 alan hakkında genel bilgi vermek ve evde yapılabilecek uygulamalar hakkında da öneriler sunmak üzere paylaşımda bulunmak istedik. Planlama : Bireyin, prblemlerin çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. Planlama işlemleri, bir yöntem ya da çözümün hazır larak verilmediği prblemleri çözme aracıdır. Planlama işlemi, ister sınıfta isterse günlük yaşamda lsun, bir prblemi çözmek için yöntem kullanmanın gerekli lduğu bütün aktivitelerde yer alır. Planlama becerisi ; yeni durumlara uyum sağlama, uyum sağlarken strateji üretme ve kullanma, gerekli durumlarda stratejisini değiştirme becerisidir. Planladığı ürünü ya da işlemi basamaklandırma ve kntrl edebilme, çalışma hızını ve şeklini kntrl edebilme, ulaşmak istediği snucun farkında larak hareket edebilme becerisidir. Ayrıca alternatif düşünce üretme ve yaratıcı fikirler luşturma da planlama becerisinin göstergesidir. Planlama Bilişsel İşlemlerin Akademik Becerilerle İlişkisi: Bilginin rganize edilmesi ve sunulması Bir hikaye knusunun luşturulması, detaylandırılması ve yazım akışının düzenlenmesi Bir matematik prblemini çözmek üzere; knuya daklanmak, matematiksel kuralları hatırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ile ilişkilidir. Hangi etkinlikler planlama becerisinin gelişmesine yardımcı lur?:

8 Çcuğunuzla birlikte yapacağınız bir işe başlamadan önce çcuğunuzu, işi nasıl yapacağını tasarlaması için yönlendirmek, zaman ayırmasını sağlamak. O işi ya da etkinliği tamamladıktan snra yaptığı işin ya da etkinliğin kalitesini değerlendirmesi için yönlendirmek, kullandığı yöntemi paylaşması için cesaretlendirmek. Çcuğun bağımsız yapabildiği işlerde müdahale etmemek, kendi ürettiği çözümler karşısında desteklemek. Srun çözme becerisini geliştirmek için herhangi bir durumla ilgili çcuğunuzun fikirlerini almak. Çalışmalar sırasında plan yapma ve strateji kullanma (Çalışacağı knu-durum üzerinde ana hatları ve çalışma basamaklarını belirleme). Takvim,ajanda,saat kullanımı. Zaman kullanımıyla ilgili becerilere ağırlık verilmesi. Çcuğun kendi zaman planlamasını yapması knusunda desteklenmesi. Bir davranışta bulunmadan ya da harekete geçmeden önce durup düşünme. Bir çalışmayı, prblemi nasıl yapacağı ile ilgili farklı fikirler üretme. Yaptığı çalışma içerisindeki strateji ve teknikleri kntrl etme. Araştırma yapmak. Dikkat: Bireyin belirli bir zaman diliminde, birçk uyarıcı arasından belirli bir uyarıcıya daklanmasını sağlayan zihinsel bir işlemdir. Öğrenmenin tam larak gerçekleştirilmesi için dikkatin belli bir nktaya daklanmış lması, seçici lması ve sürekli lması gerekir.belirlenen uyarıcılara daklanmak, verilen uyaranın dışındaki ilgisiz uyaranlara takılmamak, daklandığı malzemeyle çalışmayı sürdürmek, bir bütünden dağılmadan herhangi birşeyi ifade edebilme becerisidir. Dikkat Bilişsel İşlemlerin Akademik Becerilerle İlişkisi: Dikkati dağılmadan dersi dinleyebilme Zamanında rganize larak derse hazırlanabilme Sabırlı labilme Anlatılan bilgiden önemli lanları ayırt edebilme, gruplayabilme Birden fazla verilen yönergeyi rahatlıkla takip edebilme ile ilişkilidir. Hangi etkinlikler dikkat becerisinin gelişmesine yardımcı lur?: Çklu yönergeleri akılda tutup ardarda yapma. Eksik resim tamamlama. Verilen sürede benzerlik gösteren ancak bazı açılardan farklı lan resim, sembl, harf, sayı vb. eşleme çalışmaları. Kısa süreli belleği geliştirmek için yapılan tüm çalışmalar Eşzamanlı Bilişsel İşlemler: Eş zamanlı işlemlerin özünü ; bireyin, anlaşılabilir ve kavranabilir bir bütünlük içinde uyarıcının parçalarını karşılıklı larak ilişkilendirebilmesi luşturur. Bilgiyi işlerken parçalar arasında bir bütün luşturacak biçimde ilişki kurabilme becerisidir. Olaylar, kavramlar arasında neden snuç ilişkisi kurabilme, karşılaştırma ifadelerini anlayabilme, karşılaştırma-tahmin yapabilme becerisi eşzamanlı bilişsel işlemlere örnek larak verilebilir. Eşzamanlılık Bilişsel İşlemlerin Akademik Becerilerle İlişkisi Gördüğünü yrumlayabilme, ana fikre ulaşabilme Bilgiyi transfer edebilme, ayrıntıları ve bütünü görebilme Verilen matematik prblemini çözebilme Görsel bilgileri akılda tutabilme, yönerge alabilme becerisi Şekil çizme ve yazma becerisi ile ilişkilidir. Hangi etkinlikler eşzamanlılık becerisinin gelişmesine yardımcı lur?: Görsel kuma yapma (Gördüğü resmi betimleme çalışmaları ) Çcuğunuza yeni öğrendikleriyle, eski bilgileri arasında bağlantı kurması için fırsatlar yaratmak. Onu bu yönde düşündürmeye teşvik edecek srular srmak : Bu knuyu öğretmeniniz sizinle paylaşmadan önce knu ile ilgili neler biliyrdun? gibi. Bu ylla öğrendiği bilgiler arasındaki ilişkiyi yrumlaması için fırsat sağlanacaktır.

9 Yön duygusunu geliştirecek spr ve sanat faaliyetleri( Maket yapımı, satranç, tavla, tenis,masa tenisi, jimnastik, bale, dans, piyan vb. alanlardaki aktiviteler) Tanıdığı, bildiği mekânların krkisini kağıt üzerine çizdirmek. Öğrenme sürecinde görsel materyallerden yararlanma ( kitaplar, afişler, çizelgeler, panlar, kavram haritaları vb.) Çcuğunuzun çıkarımda bulunabileceği durumlarda, layla ilgili neden snuç ilişkisi kurma, yrumlama ve muhakeme etmesi için teşvik edilmesi. Ardıl Bilişsel İşlemler : Birbirinden bağımsız (kelime, harf, sayı serileri vs.) ya da birbiriyle bağlantılı birimleri (cümle, yönerge vb. ) akılda tutabilme; lay örüntüsünü yakalayabilme becerisidir.. Bu işlem, öğrenme ile ilgili işlemlerin birbirini bir sırayla takip etmek zrunda lduğu durumlarda gereklidir. Örneğin; çklu yönergeleri içeren srularda ya da çalışmalarda ardıllık becerisi kullanılmaktadır. Ardıllık Bilişsel İşlemlerin Akademik Becerilerle İlişkisi: Birden fazla yönergenin lduğu matematik prblemleri Örüntü içeren knular Dinleme ve duyduğu knuyu akılda tutabilme Yabancı dil öğrenimi ile ilişkilidir. Hangi etkinlikler ardıllık becerisinin gelişmesine yardımcı lur?: Olayları dğru sıralama, şarkı, şiir, tekerleme ezberleme. Kısa süreli belleğin kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan ritm ve kelime seri tekrarları. Kelime dağarcığını arttırmak için etkili kuma etkinlikleri yapma ve sözlük kullanma. Bilgiyi hafızada tutabilmek için hafıza kartları, kutu yunları veya yönergeli yunlar ynamak. Öğrencinin öğrenmesi gereken sıralı kavramları şarkıya, tekerlemeye ya da şiire dönüştürerek çalışması sıranın daha klay hatırlanmasını sağlayacaktır. İzlediği filmleri veya kuduğu kitapları hatırladığı kadarıyla layların akış sırasına göre anlatması, çcuğun sıralama becerisini ve hafızasını geliştirecektir. Sayıların sıralanmasına dayalı "sayı bulmacaları" çözmek.