Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; ""

Transkript

1 Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26

2 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Üretim, İstihdam ve Fiyatlar a) Üretim Artışı ve Kaynaklarm Kullan ımı 51 b) İstihdam 55 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 60 a) Mali Gelişmeler 60 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi 65 a) Ticaret ve Pazarlama 65 b) Ödemeler Dengesi 66 III. BÖLÜM Merkez Bankasmm Y ıll ık Hesapları Bilanço 77 Kar ve Zarar Hesab ı 78 Hesaplar Hakkında Aç ıklamalar IV. BÖLÜM Bankac ıl ık İstatistikleri V. BÖLÜM Bankac ıl ık Kesiminin Özel İlgi Duyacağı Mevzuat VI. BÖLÜM Tabloların Listesi

3 2

4 I. Bölüm KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACIUK FAAL İYETLER İ 35/1987 say ıl ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ı' nda belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şıl ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 30 Haziran 1998 tarihi itibar ıyle TL avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1' de, TL avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 tarihleri itibariyle kar şıla şt ırmas ı ise Tablo 2' de gösterilmi ştir. 30 Haziran 1998 tarihi itibar ıyle Döviz avans ve reeskont i şlemleri Tablo 3' te, Döviz avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 tarihleri itibariyle kar şıla ştırmas ı ise Tablo 4' te gösterilmi ştir. 3

5 4

6 TABLO 1 30 Haziran 1998 Tarihi itibariyle TL Avans ve Reeskont i şlemleri Banka Kaynaklar ından Kulland ırılan : Milyon TL Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplamı Hazine Kefaletini Haiz K.M.S.Cypfıruvex Bonolar Üzerine Avans İşletmecilik Ltd. 749, ,846.7 tl tl Il Tarımsal Donat ım Kurumu 26, II II II Devlet Üretme Çiftlikleri 20, ,678.4 II tl II Toprak Ürünleri Kurumu 591, , ,387, ,863.2 Hazineye Kısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi 19,861,043.0 Küçük Esnaf Ve K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 158, ,438.9 Sanatkar Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 27, , , ,121.9 Sanayi Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 4, ,000.0 tl Il Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 3, tt It K.Yat ırım Bankas ı Ltd. 1, ,821.0 ( Tasfiye Halinde ) 9, ,571.0 Tarım Senetleri tl K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd.1,099, Everest Bank Ltd. 3,330.0 l 3, ,102, ,330.0 Ihracat Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 101, ,000.0 It Il K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 3, , , ,190.0 Turizm Senetleri K.Yat ır ım Bankas ı Ltd ,800.0 ( Tasfiye Halinde ) Ticari Senetler K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 468, ,000.0 It II K.Eurobank Ltd. 7,000.0 ı 7, , ,000.0 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 100,100.0 II tl K.Kredi Bankas ı Ltd. 43,250.0 /I tt tl Erbank Ltd. Yasabank Ltd ,

7 Döviz Mukabil TL Avans Hesab ı K. İktisat Bankas ı Ltd K.Hür Bank Ltd. 6,500.0 K.Alt ınbaş Bank Ltd. 1.0 Yak ın Doğu Bank Ltd. 7, ,336,0 TOPLAM Diğer Kaynaklardan Kulland ırdan : Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam Sanayi Te şvik Fonu Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 1,766.6 K.Yat ırım Bankas ı Ltd. 1,256.3 ( Tasfiye Halinde ) 3,022.9 Eximbank İhracat Haz ırl ık Kredileri K.Yatırım Bankas ı Ltd. 1,303.0 ( Tasfiye Halinde ) 5 1, , , ,303.0 Eximbank İhracat Kredileri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 22, ,000.0 K.Yat ırım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) 23, ,775.0 Yerel Gazeteleri Destekleme Fonu K.Vakıflar Bankas ı Ltd II II Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd II II Everest Bank Ltd. 1, , , ,243.3 TOPLAM 29, ,344.2 ÖZET : Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan 23,286, ,008,876.1 Diğer Kaynaklardan Kullandınlan 29, ,344.2 GENEL TOPLAM 23,316, ,021,

8 TABLO 2 TL Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996, ve 31 Aral ık 1997 Tarihi itibariyle Kar şılaşt ırmas ı Banka Kaynaklar ından Kulland ır ılan : Milyon TL Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 31 Aral ık 31 Aral ık Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Üzerine Avans K.M.S.Cypfruvex I şl. Ltd. 187, , ,824.1 II /I II IT Tarımsal Donat ım Kurumu 8, , ,335.0 Tl It Devlet Üretme Çiftlikleri 14, , ,289.1 II Toprak Ürünleri Kurumu 163, , , , , ,387,993.3 Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi 5,470, ,808, ,861,043.0 Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 46, , ,982.7 IT It " Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 4, , , , , ,044.3 Sanayi Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd , ,000.0 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 750, ,547.0 K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 188,4 It 1/ K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. 2, , ,759.5 et ( Tasfiye Halinde ) K.Hür Bank Ltd It It Everest Bank Ltd. 7, , , ,306.5 Ihracat Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 23, , , , , ,992.9 Ticari Senetler K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd ,887.7 Turizm Senetleri K.Yat ırım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) Tarım Senetleri Everest Bank Ltd. - 5,000.0 It K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 525, ,099, , ,104,111.0 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K. İktisat Bankas ı Ltd It Yakm Doğu Bank Ltd. 18,754.0 K.Kredi Bankas ı Ltd. 5,

9 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 35, , ,000.0 II tl K.TuncaBank Ltd It II K.Hür Bank Ltd. 4,170 0 tl 1I K.Altınbaş Bank Ltd. 12, , , ,854.0 Diğer Kaynaklardan Kulland ır ılan : TOPLAM 5,970, ,512, ,638,859.6 Sanayi Te şvik Fonu Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 1, , ,766.7 It tl K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. 1, , ,256.3 ( Tasfiye Halinde ) 3, , ,023.0 Eximbank İhracat Kredisi K.Yat ır ım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) It et It Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 5, , , , , ,157.9 Eximbank İhracat Haz ırl ık K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. Kredileri ( Tasfiye Halinde ) 1, , ,303.0 Yerel Gazeteleri Destekleme Fonu K.Vakıflar Bankas ı Ltd. " Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. It It Everest Bank Ltd , , , ,000.0 Özet : Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan TOPLAM 10,695 12, , ,970, ,512, ,638, , , ,483.9 GENEL TOPLAM 5,980, ,525, ,668, I ı ı

10 TABLO 3 30 Haziran 1998 Tarihi itibariyle TL Avans ve Reeskont i şlemleri Kredi Türü Borçlu Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam ı Sanayi Senetleri It tl t/ It K.Continental Bank Ltd. 27,890 Asbank Ltd. 73,000 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. 150,780 K.Tunca Bank Ltd. 3,800 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 96,079 K. Endüstri Bankas ı Ltd. 31, , , , , , , , ,309 et et It el et It tt It et et Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ 120,020 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 56,072 Everest Bank Ltd. $ 272,360 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 106,600 K.Hür Bank Ltd. $ 6,500 Yak ın Doğu Bank Ltd. $ 51,300 Asbank Ltd. $ 83,400 K. Endüstri Bankas ı Ltd. $ 23,290 $ 719,542 7 $ 120,020 4 $ 63, $ 272,360 5 $ 160,600 1 $ 9,740 1 $ 51,300 3 $ 83,400 1 $ 23, $ 730,510 It It It et It et Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. DM 18,600 2 DM 18,600 Asbank Ltd. DM 118,750 3 DM 118,750 Everest Bank Ltd DM 76,780 2 DM 103,345 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. DM 58,470 3 DM 58,470 K.Kredi Bankas ı Ltd. DM 70,700 2 DM 70,700 DM 343, DM 369,865 ihracat Senetleri It It It Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. 78,700 Everest Bank Ltd 26,900 Erbank Ltd 12, , , , , ,600 tl tl Asbank Ltd Everest Bank Ltd $ 19,000 $1,603,700 $1,622,700 1 $ 19, $1,603, $1,622,700 et et Everest Bank Ltd DM 2,612,00 47 DM2,612,000 Ticari Senetler Asbank Ltd 8, ,260 K.Vakıflar Bankas ı Ltd K.Hür Bank Ltd. 54, ,300 K.Eurobank Ltd. 39, , , ,745 9

11 Ticari Senetler Turizm Senetleri It K.Hür Bank Ltd. $ 208,9 O K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 542,8, 0 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 249,010 Everest Bank Ltd $ 2,145,2 0 Deniz Bank Ltd $ 27,010 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ 80,110 Yakm Doğu Bank Ltd. $ 1,000,010 K.Endüstri Bankas ı Ltd. $ 40,1 O Asbank Ltd. $ 23,2:0 $ 4,316,6 0 Everest Bank Ltd DM 307,210 K.Kredi Bankas ı Ltd. 3,3 i O 10 $ 208,990 4 $ 542,820 2 $ 249,000 4 $ 2,145,270 2 $ 27,000 3 $ 80,100 3 $ 1,000,000 2 $ 40,150 1 $ 23, $ 4,316,610 4 DM 307, ,514 tt K.Hür Bank Ltd. $ 85,8 0 4 $ 101,299 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Tarım Senetleri Asbank Ltd. DM 16,3 O Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 745,010 K.T.Koop.MerkezBankas ı Ltd. 1 DM 26, ,000 1 $ 7,280,

12 TABLO 4 Dövizli Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1995,31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 Tarihi itibariyle Kar şı la şt ırmas ı Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 1995 Sanayi Senetleri tl Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. Deniz Bank Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. 19,240 K. İktisat Bankas ı Ltd. 3,000 K.Tunca Bank Ltd. 156,427 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 24,140 K. Hür Bank Ltd. 64, Aral ık 31 Aral ık ,550 53,460 35,890 2,900-32,804 8,230-25,900 11,600 78,360 54,180 40,060 22, , , ,068 Asbank Ltd. Yak ın Doğu Bank Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd.$ K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 9,700 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 108,910 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ Everest Bank Ltd $ 13,000 K.Hür Bank Ltd. $ 52,590 Deniz Bank Ltd. K.Tunca Bank Ltd. $ 44,600 $ 228,800 36,400 18,900 43,540 98,941 18,700 8,700 72,140 9,466 - $ 306,787 $ 51,300 $ 15,000 $ 37,218 Ş 145,487 $ 64,150 $ 152,300 $ 61,080 - $ $526,535 tl II Asbank Ltd. DM Türk Bankas ı Ltd. DM 80,000 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. DM K.Tunca Bank Ltd. DM 321,299 Everest Bank Ltd DM 144,700 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. DM - DM 545,929 DM 36,480 DM 14,300 DM - DM DM - DM 114,800 DM236,440 DM DM 75,928,Dm 30,350 DM - DM 41,300 DM348,848 DM200,750 ihracat Senetleri It tt It K.Hür Bank Ltd. Everest Bank Ltd K.Tunca Bank Ltd. Asbank Ltd. Asbank Ltd Everest Bank Ltd K.Tunca Bank Ltd. 105,800 88,350 45,660 9,500 19,770 18,000 17,220-27, ,310 54,990 27,900 $ - $ $ 52,700 $1,424,700 $1,000,000 $810,000 $ 15,640 $ - $1,440,340 $1,000,000 $862,700

13 ihracat Senetleri et tl Ticari Senetler Med. Bank Ltd. DM - DM - DM 20,400 Everest Bank Ltd DM 380,000 DM3,052,000 DM2,620,700 K.Tunca Bank Ltd. DM 384,900 DM - DM DM 764,900 DM3,052,000 Dm2,641,100 K.Eurobank Ltd. 39,875 Asbank Ltd. 23,280 13,800 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 26, K.Hür Bank Ltd. 175, ,035 85, , , ,994 It It It tl tl et K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 250,000 $ 250,000 $ 249,000 Everest Bank Ltd $ 2,525,500 $ 2,390,687 $ 2,199,470 Deniz Bank Ltd. $ 82,000 $ 109,000 $ 56,000 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 367,000 $ 552,820 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ $ 52,540 $ K.Hür Bank Ltd. $ 48,685 $ 175,200 Asbank Ltd. $ 30,000 $ K.Endüstri Bankas ı Ltd. $ - $ 61,730 Yakın Doğu Bank Ltd. $ $ 500,000 $2,857,500 $3,247,912 $ 3,794,220 Turizm Senetleri K.Kredi Bankas ı Ltd. 5,260 4,484 K.Hür Bank Ltd. $ 96,500 $ 82,220 $ 69,701 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Asbank Ltd. DM DM 40,200 DM 25,290 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 700, , ,000

14 FA İZ FARK İ FONU Teş viki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ın ı n uygulanmas ın ı kolaylaştırmak amac ıyla K.K.T.C. Merkez Bankas ı bünyesinde Faiz Fark ı Kurulmas ı 35/1987 sayılı K.K.T.C. Merkez Bankas ı yasasının 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasan ın 53. maddesi alt ında ç ıkanlan " K.K.T.C. Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Olu şturulmas ı Tüzüğ ü "nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ır: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b)k.k.t.c. Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonl an faizlerine kar şılık olarak Banka bütçesinden ayrılacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kurulu şları ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ılmmış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler ( kontrollu krediler hariç ) üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden üç puan ve döviz kredilerinde 1/2 puan faiz farkm ı n tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yatırılan miktarlar; d) Faiz farklann ı zaman ında yatırmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 ve döviz kredilerinde ayl ık yüzde 1 gecikme zamm ı ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tanm ( Ayni ) % 50 Hayvanc ıl ık % 41 Turizm İşletme Kredisi % 24 Turizm Yatırım Kredisi % 31 Sanayici İşletme Kredisi % 24 Sanayi Yat ırım Kredisi % 31 İhracatc ı Kredisi % 31 Tabiatıyle ayni kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kaynağından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olanağı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyla, Bankam ızca Yasada belirtildiği üzere Kamu Kurum ve Kurulu şları na avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen k ı sa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olanağı yarat ılmıştır. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 5 'te özet halinde gösterilmektedir.

15 TABLO 5 FA İ Z FARKI FONU UYGULAMALARI MilyonTL Harcamalar 1987 Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan Gelirler Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi 1990 Tar ım ( Ayni ) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 1991 Tar ım ( Ayni ) 1991 Turizm 1991 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 1992 Tar ım ( Ayni ) 1992 Turizm 1992 Sanayi 1992 İhracat 1992 Reeskont Kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Dönem Ba şı Bakiyesi K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 3,000.0 Bankalardan , Dönem Ba şı Bakiyesi 2,878.9 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı 3,500.0 Bankalardan 1,678.1 T.C. Yard ıım , Dönem Ba şı Bakiyesi 7,134.2 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 4,000.0 Bankalardan 3,254.5 T.C. Yardım , Dönem Ba şı Bakiyesi 12,352.8 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 3,000.0 Bankalardan 6,250.1 T.C. Yardım 2, , Dönem Ba şı Bakiyesi 17,909.6 K.K.T.C. Mer ez Bankas ı Katk ıs ı 9,000.0 Bankalardan 10,399.3 T.C. Yard ım 1, , Tar ım ( Ayni ) 1993 Turizm 1993 Sanayi 1993 İhracat 1993 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 18, , , , Dönem a şı Bakiyesi K.K.T.C. Mer ez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan T.C. Yard ım 20, , , , ,

16 1994 Tarım ( Ayni ) 1994 Turizm 1994 Sanayi 1994 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1995 Tar ım ( Ayni ) 1995 Turizm 1995 Sanayi 1995 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1996 Tarım ( Ayni ) 1996 Turizm 1996 Sanayi 1996 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1997 Tar ım ( Ayni ) 1997 İhracat 1997 Turizm 1997 Sanayi 1997 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi Tar ım ( Ayni ) it it İhracat Il " Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4450. Dönem Başı Bakiyesi 18, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katkısı 4,000.0 Bankalardan 20, Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan 42, , , , , , , , , , , , , Dönem Başı Bakiyesi 306,750.3 Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi 31 Mart 1998 tarihinde 80,392,000,000TL. olarak hesaplanm ışt ır.

17 BANKALAR 25/1983, 26/1987 ve 42/1989 say ıl ı yasalarla de ğiştirilmi ş şe liyle 11/1976 say ıl ı K.K.T.C. Bankalar Yasas ı alt ında çal ışma iznini haiz bankalann listesi a şağıya ç ık ılmıştır. T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Kıbr ıs Türk Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. Kıbr ısvakıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Faisal İslam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Kıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Yat ırım Bankas ı Ltd.( Tasfiye Halinde ) Kıbr ıs Hür Bank Ltd. Rumeli Bank Ltd. Kıbrıs Eurobank Ltd. Finba Finansal Bank Ltd. Everest Bank Ltd. Home and Overseas Bank Ltd.( Evvelce Independent Trade Un on Bank Ltd. ) Bakanlar Kurulunun El s y ısı ve tarihli karar ıile bankac ıl ık yapma izni sürekli ol ak kald ırılmıştır. Deniz Bank Ltd. Kıbr ıs Tunca Bank Ltd. Kıbr ıs Alt ınbaş Bank Ltd. Yak ın Doğu Bank Ltd. Yasa Bank Ltd. Med Bank Ltd. K ıbr ıs Finans Bank Ltd. Hamza Bank Ltd. Erbank Ltd. Akfinans Bank Ltd. Ye şilada Bank Ltd. Kıbr ıs Continental Bank Ltd. Viyabank Ltd I F 4

18 OFFSHORE BANKALAR 48/1990 say ılı Offshore Bankac ıl ık Hizmetleri Yasas ı alt ında çal ışma iznini haiz Offshore bankalar ın listesi aşağıya ç ıkarılmıştır. East Mediterranean Turst Bank (Off-Shore)Ltd. (Evvelce East Mediterranean Turst and Banking Corporation Ltd. ) ( Tasfıye Halinde ) The European Business Bank (EBB) Ltd. The European CommerceBank (ECB) Ltd. The Euro Textile Bank (ETB) Ltd. Cyprus United Trade and Investment Bank Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Atlas Bank Offshore Ltd. imar Bank Offshore Ltd. Pasifik Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Özbank Offshore Ltd. Alliance Investment Bank Off-shore Ltd. (Evvelce Arabia Cyprus Bank (Off-shore)Ltd. Oki Bank (Offshore) Ltd. Mediterranean Union Bank (Offshore) Ltd. World Vak ıf Offshore Banking Ltd. Optima Bank (Offshore) Ltd. Northern Island Offshore Bank Ltd. Cyprus Islamic Bank (Offshore) Ltd. Facto Bank (Offshore) Ltd. First Merchant Bank (Offshore) Ltd. Şeker Bank Offshore Ltd. Toprak Bank Offshore Ltd. Cleveland Offshore Bank Ltd. Bank Turquoise Offshore Ltd. Adabank Offshore Ltd. Golden Union Offshore Bank Ltd. Trade Deposit Offshore Bank Ltd. Overseas Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Sovereign Gold Depository Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Unibank Offshore Ltd. Cyprus Trade Development Bank Offshore Ltd. Metropolitan Investment Bank Offshore Ltd. Maritima Offshore Bank Ltd. Yaşarbank Foreign Trade Offshore Ltd. ( Evvelce Tütün Foreign Trade Bank Offshore Ltd. ) EGS Bank Offshore Ltd. Technical Export Import Bank Offshore Ltd. Southstar Offshore Bank Ltd. Bank 2000 Offshore Ltd. Renfrew Security Bank and Trust Offshore Ltd. Excess Bank Offshore Ltd

19 DÖV İZ BÜROLARI 38/1997 say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı altında faaliyet göster ç ıkarılmıştır. döviz bürolar ının listesi aşağıya Elmaslar Yat ırım Şirketi Ltd. 89. D Taner Küçük İş Han ı Girne Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel and Sons Ltd. Osman Paşa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt. No:2 Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefkoşa. Nafa Döviz Al ım satım Şirketi Ltd. Zafer Çar şısı No:10, Atatürk Caddesi, Girne. Forex Management Services Ltd. II. Selim Caddesi, Arabac ıoğlu Apt. Dükkan No:4, Lefko şa. Batu Exchange Co. Ltd. 52. İstiklal Caddesi, Magosa. Gesfı Şirketi Ltd. 40. Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Rant Döviz Bürosu Ltd. 94 C Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoşa Ömer Alganer ve O ğulları Döviz Ltd. 3. Hürriyet Sokak, Lefko şa. Denizat ı Döviz Ltd. 23/1 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Hakim Döviz Al ım Sat ım Şirketi ltd. Dr. Özgün İşhan ı No:13, Girne

20 Chequepoint Ltd. 3, Bedreddin Demirel Caddesi, Lefko şa M.Osman ve Oğlu Yat ınm Şirketi Ltd. Ataçağ işhan ı, 9 Ali Ruhi Sokak Lefko şa. Uluçay Exchange Ltd. 13, Namık Kemal Meydan ı, G. Magosa. Gala Exchange Bureau Ltd. Özkan Apt. Raif Denkta ş Caddesi, Girne. Eşref Mevlütoğlu Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Yedez Döviz Bürosu Ltd. K.39 Ecevit Caddesi, Yedidalga. Yazg ın Döviz Bürosu Ltd. 29/A Ziya Rızk ı Caddesi, Girne. Akfinansman Döviz Ltd. 16, Osmanpa şa Caddesi, Lefko şa. Tünal Döviz Bürosu Ltd. Ecevit Caddesi K.156, Güzelyurt. Akın Gold Döviz Ltd. Mete Adan ır Caddesi Akın Oto Galeri Yan ı, Girne. Orallar Ltd. Atatürk Caddesi, Girne. Alt ınör Döviz Bürosu Ltd. Hürriyet Caddesi, Girne

21 Göksoy Döviz Ltd. Dereboyu - Kö şklüçiftlik, Lefkoşa Yücelen Döviz Ltd. 31, Selvi Sokak - Ta şkmköy, Lefko şa İlçem Döviz Ltd. 4/4 B Alemdar Sokak, Güzelyurt Desly Change Exchange Ltd. 18, Ismet Inönü Bulvar ı, Gazi Magosa Trust Exchange Ltd. 23 Mete Apt. Larnaka Yolu, Gazi Magosa Blue Exchange Ltd. Ziya Rız ıkı Caddesi, Girne. Hüseyin Galipoğlulan Ltd. Kemal A şık Caddesi, Bardak I şhan ı No:2 K.Kaymakl ı, Lefkoşa. A to Z Exchange Ltd. Lapta Yolu üzeri, Girne. Ömer Can Döviz Bürosu Ltd. Sancar Sokak, Olivia Apt. No:3 Girne

22 DEVLET KURU DÖV İZLER İ K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 6 'da gösterilmi ştir. 18 Temmuz 1997 tarihi itibariyle KKTC Merkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar nezninde Devlet Kuru Hesab ı nda tutulan döviz toplam ı bin ABD dolar ı miktar ındad ır. 38/1997 say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı 'n ın yürürlüğ e girmesiyle bankalar nezninde devlet kuru hesaplar ında muhafaza edilen paralar ın KKTC Merkez Bankas ı 'na aktar ılmas ı gerekmektedir.

23 TABLO 6 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin ABD Dolar ı Kar şı l ığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Tarih Bankalar Toplam Dövizler Toplam Taahhüt Serbest 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 42, , , , , , , Aral ık 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 51, , , , , , , , Aral ık 1990 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 42, , , , , , , Aral ık 1991 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 25, , , , , , Aral ık 1992 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 7, : , , , ,121.2 (1,322.5) 5, Aral ık 1993 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 18, , , , Aral ık 1994 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 17, , , , Aral ık 1995 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 2, , ,035.2 (427.3) 1,

24 ..., , Tarih Toplam Dövizler Toplam Taahhüt Serbest Bankalar $ $ $ 27 Aral ık 1996 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 5, ,844.8 Diğer Bankalar Toplam 5, , Ocak 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 4, ,440.7 Diğer Bankalar Toplam 4, , Şubat 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 5, ,425.7 Diğer Bankalar Toplam 5, , Mart 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 6, ,078.0 Diğer Bankalar Toplam 6, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 2, ,314.0 Diğer Bankalar Toplam 2, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 3, ,208.7 Diğer Bankalar Toplam 3, , Haziran 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 4, ,659.8 Diğer Bankalar Toplam 5, , Temmuz 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

25 BANKALAR KURU DÖV İ ZLER İ Yine K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğ er Bankal r tasnifine göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve dö iz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 'de verilmi ştir. 38/1997 Say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı 'n ın yürürlü ğe girmesiyle döviz tevdiat ve döviz mevduat aras ındaki fark ortadan kalkm ıştır

26 Tarih Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Bankalar Adedi $ Adedi $ $ 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,015 6, ,903.0 Diğer Bankalar 3,413 20, ,648 55, ,603.1 Toplam 3,413 20, ,663 62, , Aral ık 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,657.1 Diğer Bankalar 3,925 15, ,149 63, ,048.5 Toplam 3,925 15, ,118 70, , Aral ık 1990 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,705.4 Diğer Bankalar 4,101 9, ,962 70, ,221.3 Toplam 4,101 9, ,946 80, , Aral ık 1991 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,002 10, ,062.0 Diğer Bankalar 4,628 15, Toplam 4,628 15, , , , Aral ık 1992 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,083 11, ,469.7 Diğer Bankalar 5,984 16, , , ,643.3 Toplam 5,984 16, , , , Aral ık 1993 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,009 7, ,668.5 Diğer Bankalar 6,176 18, Toplam 6,176 18, , , , Aral ık 1994 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,141 3, ,868.4 Diğer Bankalar 8,500 23, Toplam 8,500 23, , , , Aral ık 1995 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,244 6, ,246.1 Diğer Bankalar 7,358 17, , , ,583.4 Toplam 7,358 17, , , ,829.5

27 Tarih Bankalar Bin ABD $ Döviz Tevdiat Döv Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Adedi $ Adedi $ $ 31 Aral ık 1996 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,27' 8, ,164.5 Diğer Bankalar 3,943 2, , , ,358.6 Toplam 3,943 2, ,70' 403, , Ocak 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29 O 7, ,425.3 Diğer Bankalar 3,957 2, ,24 383, ,392.1 Toplam 3,957 2, ,53 391, , Şubat 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29 7, ,055.7 Diğer Bankalar 4,021 3, ,21, 386, ,468.0 Toplam 4,021 3, , , , Mart 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,21 7, ,082.8 Diğer B Bankalar 3,306 3, ,34 391, ,604.4 Toplam 3,306 3, ,64 398, , Nisan 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29: 7, ,018.2 Diğer Bankalar 3,286 3, ,03 391, ,052.4 Toplam 3,286 3, ,32! 398, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,301 7, ,118.0 Diğer Bankalar 3,297 3, ,15 398, ,694.3 Toplam 3,297 3, ,45: 405, , Haziran 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,30c 7, ,067.2 Diğer Bankalar 3,301 4, ,59c 407, ,596.6 Toplam 3,301 4, ,89, 414, , Temmuz 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,30 7, ,048.7 Diğer Bankalar 3,256 4, , , ,650.0 Toplam 3,256 4, , , ,698.7

28 Tarih Bankalar tun ABD Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Adedi $ Adedi $ $ 31 Ağustos K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,303 7, ,245.6 Diğer Bankalar 4,338 4, , , ,817.7 Toplam 4,338 4, , , , Eylül 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,314 23, ,106.6 Diğer Bankalar 4,417 5, , , ,228.6 Toplam 4,417 5, , , , Ekim 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,318 14, ,320.2 Diğer Bankalar 3,908 3, , , ,291.5 Toplam 3,908 3, , , , Kas ım 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,327 12, ,574.4 Diğer Bankalar 3,431 3, , , ,747.0 Toplam 3,431 3, , , , Aral ık 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,499.5 Diğer Bankalar 3,462 3, , , ,243.8 Toplam 3,462 3, , , ,743.3

29 DÖV İZ REZERVLER İ Döviz Rezervleri K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdinde muhafaza edilen dövizlerle bankalar nezdinde muhafaza edilen dövizlerden olusmaktad ı

30 TABLO 8 Tarih - Döviz Niteli ği Aral ık 1988 Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam 83, , , , ,722.9 Aral ık 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1990 Toplam 85, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1991 Toplam 89, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1992 Toplam 123, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 174, , , , , ,

31 Bin ABD $ Tarih - Döviz Niteliği Miktar Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Aral ık 1993 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 229, , , , , Aral ık 1994 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 283, , , , , Aral ık 1995 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 333, , , , , Aral ık 1996 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 406, , , , , Ocak 1997 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 393, , , , ,

32 Tarih - Döviz Niteli ği Şubat 1997 Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaşt ırması Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 396, , b) Bankalar ın Kendileri 98, , Toplam 500, Mart 1997 Devletin Kur Hesab ında 6, Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 401,687.2 b) Bankaların Kendileri 57, , Toplam 465, Nisan 1997 Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 402,070.6 b) Bankalar ın Kendileri 55, , Toplam 460, May ıs 1997 Devletin Kur Hesab ında 3, Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 409,812.3 b) Bankalar ın Kendileri 54, , Toplam 467, Haziran 1997 Devletin Kur Hesab ında 5, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 418,663.8 b) Bankalar ın Kendileri 48, , Toplam

33 Bin ABD $ Tarih - Döviz Niteli ği Miktar Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Temmuz 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 414, , , , , Ağustos 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 420, , , , , Eylül 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 443, , , , , Ekim 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalarm Kendileri Toplam 446, , , , , Kas ım 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalarm Kendileri Toplam 452, , , , ,

34 Tarih - Döviz Niteli ği Aral ık 1997 Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam 454, , , , ,

35 DÖVIZ HESAPLARININ CINS VE VADELER İ NE TÖRE DÖKÜMÜ 31 Aral ık 1997 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Me duat hesaplar ın ın cins ve vadelerine göre dökümü Tablo 9 'da gösterilmektedir. Dövi cinsine göre en popüler paran ın Sterling, daha sonra ABD dolar ı ve DM oldu ğu gözle mektedir

36 TABLO 9 31 Aral ı k 1997 Tarihi itibariyle Döviz Hesaplar ı n ı n Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bin ABD $ Döviz Tevdiat Hesa lar ı Sterling ABD Toplam Doları Alman Markı Kıbrıs Liras ı 1(a/1111W Vadesiz 6 Ay vadeli 1 Yıl vadeli TOPLAM Döviz Mevduat Hesaplar ı , , , , Kur Fark ı 1, , , ,301.4 Vadesiz 56, Ay vadeli 59, Yıl vadeli 90,459.9 TOPLAM 206, ,144.7 GENEL TOPLAM 207, , , , , , , , , , , , , , ,303.4 Kur Fark ı 80, , , , , ,587.1 Kur Fark ı 141, , , ,466.7 ( , ,764.8 ( ,743.3

37 DÖV İ Z KRED İ LER İ Elde etti ğimiz bilgilere göre 31 Aral ık 1997 tarihi itibariyle, bankalarca kulland ır ılan döviz kredileri bakiyesi, ABD dolar ı türünden $ 66,233,078., sterling türünden 63,849,281., Alman Mark ı türünden DM 19,679,690. e K ıbr ı s Liras ı türünden KL.145,263. olmak üzere toplam $ 183,200,781. ABD dolar de ğ erindedir.

38 TÜRK L İ RASI MEVDUAT Aral ı k 1997 itibariyle 4 1,818,380.0 milyontl. miktar ında olan toplam mevduat Aral ık 1996 baz ına göre % oran ında art ış gösterirken bu dönemin hayat pahal ı l ığı % 81.6 olarak saptand ığı na göre mevduatta önemli miktarda reel art ış gerçekle ştirilmi ştir. Mart 1998 'de sona eren üç ayl ı k dönemde mevduat % 11.1 oran ında art ış gösterirken hayat pahal ı l ığı % 18.9 'a yükselmi ş tir. Netice itibariyle bu dönemde reel art ış mevcut olmad ığı gözlenmektedir.

39 TABLO 10 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ı z Aralık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Mevduatın Ni liğine Göre Döküm 73, , , ,978.1 Milyon TL Bir önceki dönemle kar şılaşt ırmas ı Aralık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam 98, , , , Aralık 1990 Resmi Ticari Tasarruf Toplam 140, , , , Aralık 1991 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 179, , , , , Aralık 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 375, ,309. 1,002, ,686. 1,550, Aralık 1993 Resmi Ticari Tasarruf Di ğer Toplam 786, ,049. 1,908, , ,998,

40 Aralık 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1995 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1996 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Şubat 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mart 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Nisan 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Toplam Toplam Toplam 1,369, , ,434, , ,483, ,022, , ,630, , ,846, ,149, , ,698,695,7 987, ,769, ,599, ,012, ,798, ,043, ,454, ,988, , ,974, ,167, Toplam 22,058, ,698, ,065, ,121, , Toplam 23,241, ,575, ,157, ,309, ,436, Toplam 24,478,

41 May ıs 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 5,654, ,840, ,765,746,8 1,507, ,768, Haziran 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 5,854, ,397, ,105,82C.1 1,683, ,042, Temmuz 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 7,914, ,272, ,452, ,846, ,486, Ağustos 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,154, ,283, ,544, ,062,502.5 Toplam 33,044,8C Eylül 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,752, ,328, ,791, ,153,397.5 Toplam 34,998, Ekim 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,249, ,507, ,828, ,366,737.5 Toplam 35,951, Kas ım 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,474, ,413,' ,560, ,644, 76.8 Toplam 37,093,

42 Toplam Toplam Toplam Toplam Aralık 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Şubat 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mart 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 11,393, ,681, ,687, ,055, ,818, ,108, ,519, ,509, ,120, ,257, ,994, ,533,735,2 27,619, ,075, ,223, ,453, ,973, ,545, ,503, ,475,

43 RESM İ MEVDUAT Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile di ğer bankalar aras ındaki bölünümü TL hesaplar ında Tablo 11 ve Döviz hesaplar ında Tablo 12 'de gösterilmi ştir.

44 TABLO 11 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE DIĞER BANKALAR NEZD İNDE TÜRK L İ RASI RESM İ MEVDUAT ( Milyon TL ) Tarih K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer % Bankalar Toplam Aral ık 1992 Aral ık 1993 Aral ık 1994 Aral ık 1995 Aral ık 1996 Ocak 1997 Şubat 1997 Mart 1997 Nisan 1997 May ıs 1997 Haziran 1997 Temmuz 1997 Ağustos 1997 Eylül 1997 Ekim 1997 Kas ım 1997 Aral ık 1997 Ocak 1998 Şubat 1998 Mart , , , , , ,248, , , ,689, ,560, ,046, ,411, ,522, ,476, ,745, ,265, , , ,201, ,969, ,290, ,293, ,740, ,940, ,898, ,964, ,294, ,868, ,743, ,202, ,773, ,728, ,127, ,108, ,994, ,453, , , ,369, ,022, ,149, ,599, ,988, ,698, ,575, ,654, ,854, ,914, ,154, ,725, ,249, ,474, ,393, ,108, ,994, ,453,276.8

45 TABLO 12 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE DIĞER BANKALAR NEZDINDE DÖVIZLI RESMI MEVDUAT ( Milyon TL ) Tarih K.K.T.C. Diğer Merkez Bankas ı % Bankalar Toplam Aral ık , ,042.3 Aral ık , ,196.4 Aral ık , ,610.3 Aral ık , ,297.6 Aral ık , ,115,489.8 Ocak , ,162,059.8 Şubat , ,549,694.8 Mart , ,028.3 Nisan , ,454,329.5 May ıs , ,419,846.3 Haziran , ,971.8 Temmuz ,126, ,375,434.6 Ağustos ,155, ,540,496.0 Eylül ,917, ,074,001.2 Ekim ,444, ,440.8 Kas ım ,170, ,778,698.6 Aral ık , ,684,548.1 Ocak , ,633.7 Şubat , ,249,209.5 Mart ,879, , , , , ,211, ,266, ,648, , ,577, ,556, , ,501, ,695, ,991, , ,948, ,114, ,240, ,850, ,661,

46 PLASMANLAR Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile plasman art ış h ız ın ın kar şıla ştırmas ı Tablo 13 'de gösterilmi ştir. Tablo 14 'de Türk Liras ı ve döviz plasmanlar ın ın Türk Liras ı kar şıl ıklar ın ı Aral ık 1997 ve Mart 1998 tarihleri itibariyle, Tablo 15 'de ise döviz plasmanlar ın ın TL kar şı l ıklar ını ayni tarihler itibariyle kar şıla şt ırmal ı olarak veriyoruz.

47 TABLO 13 TÜRK L İ RASI MEVDUAT ARTI Ş HIZI İ LE TÜRK LAR SI PLASMAN ARTI Ş HIZININ KAR Ş ILAŞTIRMASI ( Milyon TL ) Tarih Toplam TL Toplam L Mevduat Bir önceki Dönemle Plasm. Bir önceki Dönemle Kar şılaşt ırmas ı Karşılaşt ırmas ı Aral ık , ,354 2 Aral ık , , Aral ık , , Aral ık , , Aral ık ,550, ,655, Aral ık ,998, ,918, Aral ık ,483, ,006,91: Aral ık ,846, ,56 12,851, Aral ık ,769, ,751, Ocak ,454, ,457, Şubat ,058, ,154, Mart ,241, ,948, Nisan ,478, ,148, May ıs ,768, ,592, Haziran ,042, ,012,6: Temmuz ,486, ,788, Ağustos ,044, ,524, Eylül ,998, ,486, Ekim ,951, ,483, Kas ım ,093, ,923, Aral ık ,818, ,764, Ocak ,257, ,911, Şubat ,223, ,823, Mart ,475, ,181,

48 TABLO 14 İ SKONTO SENETLERI VE BANKALAR TÜRK L İ RASI VE DÖVIZ PLASMANLARININ SEKTÖREL BAZDA VE GEÇMI Ş DÖNEMLE KAR Ş ILAŞTIRMASI Aral ık 1997 % Miktar % Mart 1998 Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şları ,100, ,361,606.3 Tarım ,501, , Sanayi , ,060,161.9 Nakliye ve Ula şım , ,832.6 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ,620, ,856,076.7 Turizm ,533, ,204,008.5 Bina ve In şaat ,492, ,966,401.5 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,629, ,497,462.6 İskonto Senetleri ,507, ,173, ,655, ,670,130.3 Not: Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı kalemi kar şıs ında gösterilen miktar Bankam ızca çe şitli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ına hazine kefaleti kar şıl ığı verilen avanslar ı da içermektedir. ( Bak. Tablo 2)

49 TABLO 15 BANKALAR DÖV İZ PLASMANLARI TL KAR Ş ILIKLARINI SEKTÖREL BAZDA VE GEÇMI Ş DÖNEMLE KAR Ş ILAŞTIRM SI ( Milyon TL ) Aral ık 1997 Mart 1998 % Miktar % Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlan ,713, ,517,700.7 Tarım , ,829.4 Sanayi , ,286.9 Nakliye ve Ulaşım , ,360.0 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ,478, ,097,773.6 Turizm ,415, ,009,595.1 Bina ve In şaat ,385, ,840,013.5 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,809, ,771, ,890, ,488,

50 Il. BÖLÜM EKONOM İK GELİŞMELER

51 - 50 -

52 EKONOM İ K GEL İŞ MELER 1. Üretim, Istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 1995, 1996 ve 1997 y ıllar ında GSMH 'n ın dağıl ım ı ve sektörel katma de ğerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 16 'da Cari Üretici Fiyatlar ı ve Tablo 17 'de Sabit Üretici Fiyatlar ı ile karşıla şt ırılmal ı olarak gösterilmi ştir sabit fiyatlar ı ile 1995 'de 7,457.8 milyon TL olan GSMH 1996 'da 7,673.4 milyon TL 'na ve 1997 'de yap ılan tahmine göre 7,804.8 milyon TL 'na yükselmi ştir. Buna göre 1996 'da % 2.9 ve 1997 % 1.7 oran ında büyüme kaydedilmi ştir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan 1995, 1996 ve 1997 GSYIH 's ın ın sektöre! paylar ına göz att ığım ızda 1995 y ıl ında birinci s ıran ın Ticaret, ikinci s ıran ın Kamu Hizmetleri ve üçüncü s ıran ın Sanayi Sektörlerince, 1996 ve 1997 y ıllar ında ise birinci s ıran ın Kamu Hizmetleri, ikinci s ıran ın Ticaret ve üçüncü s ıran ın Sanayi Sektörlerince i şgal edildi ğini görürüz. Sanayi sektörü her üç y ılda üçüncü s ırada görülmektedir ve 1997 y ıllar ına ait kar şıla şt ırmal ı Kaynaklar - Harcamalar Dengesi Tablo 18 'dedir. Gayri Safi Milli Has ılan ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1996 'da % 99.7 ve D ış Aç ığın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı % 0.3 olarak görülmektedir. Bu oranlar 1997 'de % 97.4 ve %2.6 olarak tahmin edilmi ştir 'da toplam kaynaklar ın % 15.5 'i yat ır ımlara ve % 84.5 tüketime gitmi ştir. Bu oranlar ın 1997 'de s ıra ile %16.2 ve % 83.8 olarak gerçekle şmesi beklenmektedir. Sabit Sermaye yat ır ımlar ında Kamunun pay ı 1996 'da % 42.8 'den 1997 'de % 44.9 'a yükselmi ş, özel sektörün pay ı ise % 57.2 'den % 55.1 'e dü şmü ştür.

53 E- Ö 4c-4 tw c.> N as ---- vz, & kr) t' '6 LI'01,-1 C> C> apı en o ci 0 C.o (--,1 CJ N kr1 c x3 c> c; 00 C> Cr.1- cl -1-. o: C o S' I I 60' 1 ZO' I t- t C v -- O. :::.1- rs" en o. D. oo kr) C> r -:,z1: C> en QD v) ''," a` Oooh ' N el c,i tr- --: t-- ON -,e, Csi d: cs1 Cr t' "() er 00.--: '17 ZI'OI LI' S ZVEI,--+ O en Cr.1.. r.--. t" t-- O o c-,i c.0 t- N es reı 00 - OC C> c:: C i C:..a., --, ce oo :.-: v IL'6 S I L 08'9 Gni Lti6I ITOZ I ZS*0 LVO ' I E CO C E )0) (1) (o E ta Büyüme Hız ı % * 6V6S 9' LL St7' '89- ZL; ' 16 0 ' 19 SZ' 8 1VZ9 ZOSS I ii '69 178SL t71176.l6 ICib Z9' SP SSSL 86'001 SWZS It7-L vı c ı vı eı ri <" m k."." ~ C Cf-1 tern) \e,..04 od s --+ c 1- I Ir-. 1--I C LV8I7I t7l: 16 '19 ZrZL. er- TA T 40'477 OI. 8 L278 98'S01 06'S f- :Q 4,3 U) aı E >C0 cn *L66I 9661 S66 I 0. 8 `SLLS I'06t61 I `9 9,279, , , ,667, , , ,530, ,292, , ,728.6 L'00 ` 19 ` 1 820, ,825, ,7 15, ,283, , ,952, ,903, ,520, , ,928, ,352, ,7 10, ,767, ,863, ,904, ,880, , 147, ,400, ,746, ,29 1, ,454, ,657, ,797, ,062, ,500, ,926, , 6,557, ,878, ,340, ,006, ,879, , ,884, ,1 12, ,DU /,4 /4. D 7, 155, ,323, ,007, ,360, ,526, ,248,082.0 I 34,7 17, ,28 1, ,867, , , , I TABLO 16 :0 u4 c.)..w >5) 4-,,. c.) I-1 -?. o ı... Ş.,...,<İ) 1" 8 '''...,4 0.) ı * C 4> 4),. x,35 t> > -- I C,2 > c) ce <1> W.4 I.,..., c.-,-, c%-,, E.1_, -4 ' Ş-,..$, o..u,,. 0.> -12,,, -,..-, 5 ı. oa W r" 0 Le, 03 3 E-, '71 c o "' c-...ı',.4 c2 ';'s' 7:,',.7 N.5. E=1 -.-is..n --, trı d: ir; 15 t-: Serbest Meslek ve Hizmetler Kamu Hizmetleri 10.Ithalat Vergileri GSMH(a.f)

54 5. 4L66 I S66 1 6' L, V I I 6'0 1.- N 0 t-z ci c5 00 cz),..o od N c; cq -. v,d Q, ---: c; I S'ZI 6'ZI 9" L1 en en o; c; c;-, --, m N cr, ci c; - rrı..:1-. cr, O --, , t-z t--:. 00 m vj.r:3 --, cr, cr., ZS od... 1'171 I wz S' I E' L 9.S1 oo oo vı --, d ; vi vi t-z t-: t-z el vı kr) 00 1*-- Cr%... vi vi v:i t--: vi -.,--1 O.0 V:) 00 C" vi vi en r-z. vi.--, I 000 I 000I S -0 S'0 ' 1 S'00I S'00I ' 10 1 GSMH ' n ı n Da ğ ı l ı m ı ve Se kt örel Katma De ğ e r le r in Büyüme H ı z ı Büyüme H ız ı % * 4L S66 1 S'61-6'8 L' L I9 8.0L8 8'66L 0 V)-1-. t-z (:: Cş.--,. (x). d: vı d C> C; C> 1 o's İ ,.o N c5. vi krı...,..1.. v) 1 1 ei.1. c3 vi vi ıc-- kr>.1- \ 0 ", 9. S17 S' I 8 L7L9 8'0-6' 1 - CVL T IOO` I Nd: c.i. -1- D C> 9 rii '-' t-- co, -.., Ş: en c5 N C> d" oo ---4 ". ts: 71 Ş- krı el N --,..,t , 6'6E 1 Z.L 8 S'17Z cn r-- tri V: VD CS rı cp, d- t-z kr) N krı crı - e'n 14 en -at esı kr) N.--i krı VS> r- esi cş cr, kr> en.1 9'8 17' I - 00 I - I*6ZZ 8.860` L0` Z 0.6t I I vı ON O,O -, kr) v5 t:5 c5 vi. ci d:, m kr) kr) V) 00 >.4). Cr kr; rri..-- d' esi d: oo oo o; vz. V:ı C:>«Vş C i N Cr; , vı N d- CN d' d' kr) cl, ~ CD) S C. 1 krı - kn O Mr -:..-; ş vn rsı od kr) 00 d- d' krı rn,t d' 14') V): V). 00 V) N ÖC> V5. od.-.., oo... N 00 'd' N en "d, L`L C L 9` L 009L`L ı,- 171 S'E9-8'017 CS 8.L6 L' I 7, , ,804.8,, TAB LO 17 SEKTÖRLER i. o.> )50 -w.,_. 4: iii tı.>,.. <ı),,_,,,,,.,.- t) c.> *E-4 g,i) o vi,,, {..;..g <1>" h4 t1.) <j>. C ch,--4, tı>..... C,,,, ). Z ıt>,-.. O.-,,,, 1.> r).., >. gi. Ş.:4 <1> ,,....0 c (..> o al E '' z..=. w ',7), L:.)- [-, d P 1,-3,----,... (f) 4~ H (el X) C) çn CO.0 (-) 1 C%.0.1 C5 ~ C\i <-; 4 ır; ci [--: od o;.-, - 53 (1s)HIASD I Dış Alem Faktör Gelirleri GSMH(a. f) I Net

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. No:11. Mart 1990

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. No:11. Mart 1990 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Mart 1990 No:11 IÇINDEKILER L Bölüm Sayfa Bankac ıl ı k Hizmetleri, Yeni Teknoloji ve Gelece ğ e Bakış IL Bölüm K.K.T.C. 'de Merkez Bankas ı ve Bankac

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 17-42 IIL BÖLÜM

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1990 No: 12 İ Ç İ NDEK İ LER I. BÖLÜM Mali Tablolar ve Borç veren Banka IL BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri III.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN 01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ -..- 31 OLAĞAN GENEL KURULU TÜRK İ YE il BAJOR ı BIRLIA 7-8 May ı s 2011 ADANA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı,

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, 2008 Yıllık Rapor 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 5, No:2 (K ış : 2006), s. 131-166 Prof.Dr. Ahmet Gökdere'ye Arma ğan EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ceran ARSLAN OLCAY * ÖZET

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı