Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; ""

Transkript

1 Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26

2 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Üretim, İstihdam ve Fiyatlar a) Üretim Artışı ve Kaynaklarm Kullan ımı 51 b) İstihdam 55 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 60 a) Mali Gelişmeler 60 b) Parasal Geli şmeler Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi 65 a) Ticaret ve Pazarlama 65 b) Ödemeler Dengesi 66 III. BÖLÜM Merkez Bankasmm Y ıll ık Hesapları Bilanço 77 Kar ve Zarar Hesab ı 78 Hesaplar Hakkında Aç ıklamalar IV. BÖLÜM Bankac ıl ık İstatistikleri V. BÖLÜM Bankac ıl ık Kesiminin Özel İlgi Duyacağı Mevzuat VI. BÖLÜM Tabloların Listesi

3 2

4 I. Bölüm KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACIUK FAAL İYETLER İ 35/1987 say ıl ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ı' nda belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şıl ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 30 Haziran 1998 tarihi itibar ıyle TL avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1' de, TL avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 tarihleri itibariyle kar şıla şt ırmas ı ise Tablo 2' de gösterilmi ştir. 30 Haziran 1998 tarihi itibar ıyle Döviz avans ve reeskont i şlemleri Tablo 3' te, Döviz avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 tarihleri itibariyle kar şıla ştırmas ı ise Tablo 4' te gösterilmi ştir. 3

5 4

6 TABLO 1 30 Haziran 1998 Tarihi itibariyle TL Avans ve Reeskont i şlemleri Banka Kaynaklar ından Kulland ırılan : Milyon TL Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplamı Hazine Kefaletini Haiz K.M.S.Cypfıruvex Bonolar Üzerine Avans İşletmecilik Ltd. 749, ,846.7 tl tl Il Tarımsal Donat ım Kurumu 26, II II II Devlet Üretme Çiftlikleri 20, ,678.4 II tl II Toprak Ürünleri Kurumu 591, , ,387, ,863.2 Hazineye Kısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi 19,861,043.0 Küçük Esnaf Ve K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 158, ,438.9 Sanatkar Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 27, , , ,121.9 Sanayi Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 4, ,000.0 tl Il Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 3, tt It K.Yat ırım Bankas ı Ltd. 1, ,821.0 ( Tasfiye Halinde ) 9, ,571.0 Tarım Senetleri tl K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd.1,099, Everest Bank Ltd. 3,330.0 l 3, ,102, ,330.0 Ihracat Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 101, ,000.0 It Il K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 3, , , ,190.0 Turizm Senetleri K.Yat ır ım Bankas ı Ltd ,800.0 ( Tasfiye Halinde ) Ticari Senetler K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 468, ,000.0 It II K.Eurobank Ltd. 7,000.0 ı 7, , ,000.0 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 100,100.0 II tl K.Kredi Bankas ı Ltd. 43,250.0 /I tt tl Erbank Ltd. Yasabank Ltd ,

7 Döviz Mukabil TL Avans Hesab ı K. İktisat Bankas ı Ltd K.Hür Bank Ltd. 6,500.0 K.Alt ınbaş Bank Ltd. 1.0 Yak ın Doğu Bank Ltd. 7, ,336,0 TOPLAM Diğer Kaynaklardan Kulland ırdan : Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam Sanayi Te şvik Fonu Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 1,766.6 K.Yat ırım Bankas ı Ltd. 1,256.3 ( Tasfiye Halinde ) 3,022.9 Eximbank İhracat Haz ırl ık Kredileri K.Yatırım Bankas ı Ltd. 1,303.0 ( Tasfiye Halinde ) 5 1, , , ,303.0 Eximbank İhracat Kredileri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 22, ,000.0 K.Yat ırım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) 23, ,775.0 Yerel Gazeteleri Destekleme Fonu K.Vakıflar Bankas ı Ltd II II Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd II II Everest Bank Ltd. 1, , , ,243.3 TOPLAM 29, ,344.2 ÖZET : Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan 23,286, ,008,876.1 Diğer Kaynaklardan Kullandınlan 29, ,344.2 GENEL TOPLAM 23,316, ,021,

8 TABLO 2 TL Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1995, 31 Aral ık 1996, ve 31 Aral ık 1997 Tarihi itibariyle Kar şılaşt ırmas ı Banka Kaynaklar ından Kulland ır ılan : Milyon TL Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 31 Aral ık 31 Aral ık Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Üzerine Avans K.M.S.Cypfruvex I şl. Ltd. 187, , ,824.1 II /I II IT Tarımsal Donat ım Kurumu 8, , ,335.0 Tl It Devlet Üretme Çiftlikleri 14, , ,289.1 II Toprak Ürünleri Kurumu 163, , , , , ,387,993.3 Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi 5,470, ,808, ,861,043.0 Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 46, , ,982.7 IT It " Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 4, , , , , ,044.3 Sanayi Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd , ,000.0 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 750, ,547.0 K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 188,4 It 1/ K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. 2, , ,759.5 et ( Tasfiye Halinde ) K.Hür Bank Ltd It It Everest Bank Ltd. 7, , , ,306.5 Ihracat Senetleri Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 23, , , , , ,992.9 Ticari Senetler K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd ,887.7 Turizm Senetleri K.Yat ırım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) Tarım Senetleri Everest Bank Ltd. - 5,000.0 It K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 525, ,099, , ,104,111.0 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K. İktisat Bankas ı Ltd It Yakm Doğu Bank Ltd. 18,754.0 K.Kredi Bankas ı Ltd. 5,

9 Döviz Mukabili TL Avans Hesab ı K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 35, , ,000.0 II tl K.TuncaBank Ltd It II K.Hür Bank Ltd. 4,170 0 tl 1I K.Altınbaş Bank Ltd. 12, , , ,854.0 Diğer Kaynaklardan Kulland ır ılan : TOPLAM 5,970, ,512, ,638,859.6 Sanayi Te şvik Fonu Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 1, , ,766.7 It tl K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. 1, , ,256.3 ( Tasfiye Halinde ) 3, , ,023.0 Eximbank İhracat Kredisi K.Yat ır ım Bankas ı Ltd ( Tasfiye Halinde ) It et It Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 5, , , , , ,157.9 Eximbank İhracat Haz ırl ık K.Yat ır ım Bankas ı Ltd. Kredileri ( Tasfiye Halinde ) 1, , ,303.0 Yerel Gazeteleri Destekleme Fonu K.Vakıflar Bankas ı Ltd. " Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. It It Everest Bank Ltd , , , ,000.0 Özet : Banka Kaynaklanndan Kulland ınlan Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan TOPLAM 10,695 12, , ,970, ,512, ,638, , , ,483.9 GENEL TOPLAM 5,980, ,525, ,668, I ı ı

10 TABLO 3 30 Haziran 1998 Tarihi itibariyle TL Avans ve Reeskont i şlemleri Kredi Türü Borçlu Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam ı Sanayi Senetleri It tl t/ It K.Continental Bank Ltd. 27,890 Asbank Ltd. 73,000 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. 150,780 K.Tunca Bank Ltd. 3,800 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 96,079 K. Endüstri Bankas ı Ltd. 31, , , , , , , , ,309 et et It el et It tt It et et Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ 120,020 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 56,072 Everest Bank Ltd. $ 272,360 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 106,600 K.Hür Bank Ltd. $ 6,500 Yak ın Doğu Bank Ltd. $ 51,300 Asbank Ltd. $ 83,400 K. Endüstri Bankas ı Ltd. $ 23,290 $ 719,542 7 $ 120,020 4 $ 63, $ 272,360 5 $ 160,600 1 $ 9,740 1 $ 51,300 3 $ 83,400 1 $ 23, $ 730,510 It It It et It et Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. DM 18,600 2 DM 18,600 Asbank Ltd. DM 118,750 3 DM 118,750 Everest Bank Ltd DM 76,780 2 DM 103,345 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. DM 58,470 3 DM 58,470 K.Kredi Bankas ı Ltd. DM 70,700 2 DM 70,700 DM 343, DM 369,865 ihracat Senetleri It It It Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. 78,700 Everest Bank Ltd 26,900 Erbank Ltd 12, , , , , ,600 tl tl Asbank Ltd Everest Bank Ltd $ 19,000 $1,603,700 $1,622,700 1 $ 19, $1,603, $1,622,700 et et Everest Bank Ltd DM 2,612,00 47 DM2,612,000 Ticari Senetler Asbank Ltd 8, ,260 K.Vakıflar Bankas ı Ltd K.Hür Bank Ltd. 54, ,300 K.Eurobank Ltd. 39, , , ,745 9

11 Ticari Senetler Turizm Senetleri It K.Hür Bank Ltd. $ 208,9 O K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 542,8, 0 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 249,010 Everest Bank Ltd $ 2,145,2 0 Deniz Bank Ltd $ 27,010 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ 80,110 Yakm Doğu Bank Ltd. $ 1,000,010 K.Endüstri Bankas ı Ltd. $ 40,1 O Asbank Ltd. $ 23,2:0 $ 4,316,6 0 Everest Bank Ltd DM 307,210 K.Kredi Bankas ı Ltd. 3,3 i O 10 $ 208,990 4 $ 542,820 2 $ 249,000 4 $ 2,145,270 2 $ 27,000 3 $ 80,100 3 $ 1,000,000 2 $ 40,150 1 $ 23, $ 4,316,610 4 DM 307, ,514 tt K.Hür Bank Ltd. $ 85,8 0 4 $ 101,299 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Tarım Senetleri Asbank Ltd. DM 16,3 O Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 745,010 K.T.Koop.MerkezBankas ı Ltd. 1 DM 26, ,000 1 $ 7,280,

12 TABLO 4 Dövizli Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1995,31 Aral ık 1996 ve 31 Aral ık 1997 Tarihi itibariyle Kar şı la şt ırmas ı Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık 1995 Sanayi Senetleri tl Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. Deniz Bank Ltd. K.Ticaret Bankas ı Ltd. 19,240 K. İktisat Bankas ı Ltd. 3,000 K.Tunca Bank Ltd. 156,427 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 24,140 K. Hür Bank Ltd. 64, Aral ık 31 Aral ık ,550 53,460 35,890 2,900-32,804 8,230-25,900 11,600 78,360 54,180 40,060 22, , , ,068 Asbank Ltd. Yak ın Doğu Bank Ltd. K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd.$ K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 9,700 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 108,910 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ Everest Bank Ltd $ 13,000 K.Hür Bank Ltd. $ 52,590 Deniz Bank Ltd. K.Tunca Bank Ltd. $ 44,600 $ 228,800 36,400 18,900 43,540 98,941 18,700 8,700 72,140 9,466 - $ 306,787 $ 51,300 $ 15,000 $ 37,218 Ş 145,487 $ 64,150 $ 152,300 $ 61,080 - $ $526,535 tl II Asbank Ltd. DM Türk Bankas ı Ltd. DM 80,000 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. DM K.Tunca Bank Ltd. DM 321,299 Everest Bank Ltd DM 144,700 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. DM - DM 545,929 DM 36,480 DM 14,300 DM - DM DM - DM 114,800 DM236,440 DM DM 75,928,Dm 30,350 DM - DM 41,300 DM348,848 DM200,750 ihracat Senetleri It tt It K.Hür Bank Ltd. Everest Bank Ltd K.Tunca Bank Ltd. Asbank Ltd. Asbank Ltd Everest Bank Ltd K.Tunca Bank Ltd. 105,800 88,350 45,660 9,500 19,770 18,000 17,220-27, ,310 54,990 27,900 $ - $ $ 52,700 $1,424,700 $1,000,000 $810,000 $ 15,640 $ - $1,440,340 $1,000,000 $862,700

13 ihracat Senetleri et tl Ticari Senetler Med. Bank Ltd. DM - DM - DM 20,400 Everest Bank Ltd DM 380,000 DM3,052,000 DM2,620,700 K.Tunca Bank Ltd. DM 384,900 DM - DM DM 764,900 DM3,052,000 Dm2,641,100 K.Eurobank Ltd. 39,875 Asbank Ltd. 23,280 13,800 K.Vakıflar Bankas ı Ltd. 26, K.Hür Bank Ltd. 175, ,035 85, , , ,994 It It It tl tl et K.Vakıflar Bankas ı Ltd. $ 250,000 $ 250,000 $ 249,000 Everest Bank Ltd $ 2,525,500 $ 2,390,687 $ 2,199,470 Deniz Bank Ltd. $ 82,000 $ 109,000 $ 56,000 K.Kredi Bankas ı Ltd. $ 367,000 $ 552,820 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ $ 52,540 $ K.Hür Bank Ltd. $ 48,685 $ 175,200 Asbank Ltd. $ 30,000 $ K.Endüstri Bankas ı Ltd. $ - $ 61,730 Yakın Doğu Bank Ltd. $ $ 500,000 $2,857,500 $3,247,912 $ 3,794,220 Turizm Senetleri K.Kredi Bankas ı Ltd. 5,260 4,484 K.Hür Bank Ltd. $ 96,500 $ 82,220 $ 69,701 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Asbank Ltd. DM DM 40,200 DM 25,290 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 700, , ,000

14 FA İZ FARK İ FONU Teş viki öngörülen sektörler ve konular için tercihli faiz oranlar ın ı n uygulanmas ın ı kolaylaştırmak amac ıyla K.K.T.C. Merkez Bankas ı bünyesinde Faiz Fark ı Kurulmas ı 35/1987 sayılı K.K.T.C. Merkez Bankas ı yasasının 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasan ın 53. maddesi alt ında ç ıkanlan " K.K.T.C. Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Olu şturulmas ı Tüzüğ ü "nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ır: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b)k.k.t.c. Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonl an faizlerine kar şılık olarak Banka bütçesinden ayrılacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kurulu şları ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ılmmış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler ( kontrollu krediler hariç ) üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden üç puan ve döviz kredilerinde 1/2 puan faiz farkm ı n tahsil edilerek banka nezdinde aç ılan Faiz Fark ı Fonuna yatırılan miktarlar; d) Faiz farklann ı zaman ında yatırmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 ve döviz kredilerinde ayl ık yüzde 1 gecikme zamm ı ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ından yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ında faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tanm ( Ayni ) % 50 Hayvanc ıl ık % 41 Turizm İşletme Kredisi % 24 Turizm Yatırım Kredisi % 31 Sanayici İşletme Kredisi % 24 Sanayi Yat ırım Kredisi % 31 İhracatc ı Kredisi % 31 Tabiatıyle ayni kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kaynağından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olanağı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyla, Bankam ızca Yasada belirtildiği üzere Kamu Kurum ve Kurulu şları na avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen k ı sa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sa ğlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olanağı yarat ılmıştır. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 5 'te özet halinde gösterilmektedir.

15 TABLO 5 FA İ Z FARKI FONU UYGULAMALARI MilyonTL Harcamalar 1987 Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler 1987 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan Gelirler Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım ( Ayni ) Dönem Sonu Bakiyesi 1990 Tar ım ( Ayni ) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 1991 Tar ım ( Ayni ) 1991 Turizm 1991 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 1992 Tar ım ( Ayni ) 1992 Turizm 1992 Sanayi 1992 İhracat 1992 Reeskont Kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Dönem Ba şı Bakiyesi K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 3,000.0 Bankalardan , Dönem Ba şı Bakiyesi 2,878.9 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı 3,500.0 Bankalardan 1,678.1 T.C. Yard ıım , Dönem Ba şı Bakiyesi 7,134.2 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 4,000.0 Bankalardan 3,254.5 T.C. Yardım , Dönem Ba şı Bakiyesi 12,352.8 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı 3,000.0 Bankalardan 6,250.1 T.C. Yardım 2, , Dönem Ba şı Bakiyesi 17,909.6 K.K.T.C. Mer ez Bankas ı Katk ıs ı 9,000.0 Bankalardan 10,399.3 T.C. Yard ım 1, , Tar ım ( Ayni ) 1993 Turizm 1993 Sanayi 1993 İhracat 1993 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 18, , , , Dönem a şı Bakiyesi K.K.T.C. Mer ez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan T.C. Yard ım 20, , , , ,

16 1994 Tarım ( Ayni ) 1994 Turizm 1994 Sanayi 1994 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1995 Tar ım ( Ayni ) 1995 Turizm 1995 Sanayi 1995 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1996 Tarım ( Ayni ) 1996 Turizm 1996 Sanayi 1996 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi 1997 Tar ım ( Ayni ) 1997 İhracat 1997 Turizm 1997 Sanayi 1997 Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi Tar ım ( Ayni ) it it İhracat Il " Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4450. Dönem Başı Bakiyesi 18, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katkısı 4,000.0 Bankalardan 20, Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi Bankalardan 42, , , , , , , , , , , , , Dönem Başı Bakiyesi 306,750.3 Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi 31 Mart 1998 tarihinde 80,392,000,000TL. olarak hesaplanm ışt ır.

17 BANKALAR 25/1983, 26/1987 ve 42/1989 say ıl ı yasalarla de ğiştirilmi ş şe liyle 11/1976 say ıl ı K.K.T.C. Bankalar Yasas ı alt ında çal ışma iznini haiz bankalann listesi a şağıya ç ık ılmıştır. T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Kıbr ıs Türk Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. Kıbr ısvakıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Faisal İslam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Kıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Yat ırım Bankas ı Ltd.( Tasfiye Halinde ) Kıbr ıs Hür Bank Ltd. Rumeli Bank Ltd. Kıbrıs Eurobank Ltd. Finba Finansal Bank Ltd. Everest Bank Ltd. Home and Overseas Bank Ltd.( Evvelce Independent Trade Un on Bank Ltd. ) Bakanlar Kurulunun El s y ısı ve tarihli karar ıile bankac ıl ık yapma izni sürekli ol ak kald ırılmıştır. Deniz Bank Ltd. Kıbr ıs Tunca Bank Ltd. Kıbr ıs Alt ınbaş Bank Ltd. Yak ın Doğu Bank Ltd. Yasa Bank Ltd. Med Bank Ltd. K ıbr ıs Finans Bank Ltd. Hamza Bank Ltd. Erbank Ltd. Akfinans Bank Ltd. Ye şilada Bank Ltd. Kıbr ıs Continental Bank Ltd. Viyabank Ltd I F 4

18 OFFSHORE BANKALAR 48/1990 say ılı Offshore Bankac ıl ık Hizmetleri Yasas ı alt ında çal ışma iznini haiz Offshore bankalar ın listesi aşağıya ç ıkarılmıştır. East Mediterranean Turst Bank (Off-Shore)Ltd. (Evvelce East Mediterranean Turst and Banking Corporation Ltd. ) ( Tasfıye Halinde ) The European Business Bank (EBB) Ltd. The European CommerceBank (ECB) Ltd. The Euro Textile Bank (ETB) Ltd. Cyprus United Trade and Investment Bank Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Atlas Bank Offshore Ltd. imar Bank Offshore Ltd. Pasifik Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Özbank Offshore Ltd. Alliance Investment Bank Off-shore Ltd. (Evvelce Arabia Cyprus Bank (Off-shore)Ltd. Oki Bank (Offshore) Ltd. Mediterranean Union Bank (Offshore) Ltd. World Vak ıf Offshore Banking Ltd. Optima Bank (Offshore) Ltd. Northern Island Offshore Bank Ltd. Cyprus Islamic Bank (Offshore) Ltd. Facto Bank (Offshore) Ltd. First Merchant Bank (Offshore) Ltd. Şeker Bank Offshore Ltd. Toprak Bank Offshore Ltd. Cleveland Offshore Bank Ltd. Bank Turquoise Offshore Ltd. Adabank Offshore Ltd. Golden Union Offshore Bank Ltd. Trade Deposit Offshore Bank Ltd. Overseas Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Sovereign Gold Depository Bank Offshore Ltd. ( Tasfiye Halinde ) Unibank Offshore Ltd. Cyprus Trade Development Bank Offshore Ltd. Metropolitan Investment Bank Offshore Ltd. Maritima Offshore Bank Ltd. Yaşarbank Foreign Trade Offshore Ltd. ( Evvelce Tütün Foreign Trade Bank Offshore Ltd. ) EGS Bank Offshore Ltd. Technical Export Import Bank Offshore Ltd. Southstar Offshore Bank Ltd. Bank 2000 Offshore Ltd. Renfrew Security Bank and Trust Offshore Ltd. Excess Bank Offshore Ltd

19 DÖV İZ BÜROLARI 38/1997 say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı altında faaliyet göster ç ıkarılmıştır. döviz bürolar ının listesi aşağıya Elmaslar Yat ırım Şirketi Ltd. 89. D Taner Küçük İş Han ı Girne Caddesi, Lefko şa. Ertuğrul Akbel and Sons Ltd. Osman Paşa Caddesi, Mustafa Hac ı Ali Apt. No:2 Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefkoşa. Nafa Döviz Al ım satım Şirketi Ltd. Zafer Çar şısı No:10, Atatürk Caddesi, Girne. Forex Management Services Ltd. II. Selim Caddesi, Arabac ıoğlu Apt. Dükkan No:4, Lefko şa. Batu Exchange Co. Ltd. 52. İstiklal Caddesi, Magosa. Gesfı Şirketi Ltd. 40. Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Rant Döviz Bürosu Ltd. 94 C Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoşa Ömer Alganer ve O ğulları Döviz Ltd. 3. Hürriyet Sokak, Lefko şa. Denizat ı Döviz Ltd. 23/1 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Hakim Döviz Al ım Sat ım Şirketi ltd. Dr. Özgün İşhan ı No:13, Girne

20 Chequepoint Ltd. 3, Bedreddin Demirel Caddesi, Lefko şa M.Osman ve Oğlu Yat ınm Şirketi Ltd. Ataçağ işhan ı, 9 Ali Ruhi Sokak Lefko şa. Uluçay Exchange Ltd. 13, Namık Kemal Meydan ı, G. Magosa. Gala Exchange Bureau Ltd. Özkan Apt. Raif Denkta ş Caddesi, Girne. Eşref Mevlütoğlu Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Yedez Döviz Bürosu Ltd. K.39 Ecevit Caddesi, Yedidalga. Yazg ın Döviz Bürosu Ltd. 29/A Ziya Rızk ı Caddesi, Girne. Akfinansman Döviz Ltd. 16, Osmanpa şa Caddesi, Lefko şa. Tünal Döviz Bürosu Ltd. Ecevit Caddesi K.156, Güzelyurt. Akın Gold Döviz Ltd. Mete Adan ır Caddesi Akın Oto Galeri Yan ı, Girne. Orallar Ltd. Atatürk Caddesi, Girne. Alt ınör Döviz Bürosu Ltd. Hürriyet Caddesi, Girne

21 Göksoy Döviz Ltd. Dereboyu - Kö şklüçiftlik, Lefkoşa Yücelen Döviz Ltd. 31, Selvi Sokak - Ta şkmköy, Lefko şa İlçem Döviz Ltd. 4/4 B Alemdar Sokak, Güzelyurt Desly Change Exchange Ltd. 18, Ismet Inönü Bulvar ı, Gazi Magosa Trust Exchange Ltd. 23 Mete Apt. Larnaka Yolu, Gazi Magosa Blue Exchange Ltd. Ziya Rız ıkı Caddesi, Girne. Hüseyin Galipoğlulan Ltd. Kemal A şık Caddesi, Bardak I şhan ı No:2 K.Kaymakl ı, Lefkoşa. A to Z Exchange Ltd. Lapta Yolu üzeri, Girne. Ömer Can Döviz Bürosu Ltd. Sancar Sokak, Olivia Apt. No:3 Girne

22 DEVLET KURU DÖV İZLER İ K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 6 'da gösterilmi ştir. 18 Temmuz 1997 tarihi itibariyle KKTC Merkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar nezninde Devlet Kuru Hesab ı nda tutulan döviz toplam ı bin ABD dolar ı miktar ındad ır. 38/1997 say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı 'n ın yürürlüğ e girmesiyle bankalar nezninde devlet kuru hesaplar ında muhafaza edilen paralar ın KKTC Merkez Bankas ı 'na aktar ılmas ı gerekmektedir.

23 TABLO 6 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin ABD Dolar ı Kar şı l ığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Tarih Bankalar Toplam Dövizler Toplam Taahhüt Serbest 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 42, , , , , , , Aral ık 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 51, , , , , , , , Aral ık 1990 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 42, , , , , , , Aral ık 1991 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 25, , , , , , Aral ık 1992 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 7, : , , , ,121.2 (1,322.5) 5, Aral ık 1993 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 18, , , , Aral ık 1994 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 17, , , , Aral ık 1995 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 2, , ,035.2 (427.3) 1,

24 ..., , Tarih Toplam Dövizler Toplam Taahhüt Serbest Bankalar $ $ $ 27 Aral ık 1996 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 5, ,844.8 Diğer Bankalar Toplam 5, , Ocak 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 4, ,440.7 Diğer Bankalar Toplam 4, , Şubat 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 5, ,425.7 Diğer Bankalar Toplam 5, , Mart 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 6, ,078.0 Diğer Bankalar Toplam 6, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 2, ,314.0 Diğer Bankalar Toplam 2, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 3, ,208.7 Diğer Bankalar Toplam 3, , Haziran 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 4, ,659.8 Diğer Bankalar Toplam 5, , Temmuz 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

25 BANKALAR KURU DÖV İ ZLER İ Yine K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğ er Bankal r tasnifine göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve dö iz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 'de verilmi ştir. 38/1997 Say ıl ı Para ve Kambiyo Yasas ı 'n ın yürürlü ğe girmesiyle döviz tevdiat ve döviz mevduat aras ındaki fark ortadan kalkm ıştır

26 Tarih Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Bankalar Adedi $ Adedi $ $ 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,015 6, ,903.0 Diğer Bankalar 3,413 20, ,648 55, ,603.1 Toplam 3,413 20, ,663 62, , Aral ık 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,657.1 Diğer Bankalar 3,925 15, ,149 63, ,048.5 Toplam 3,925 15, ,118 70, , Aral ık 1990 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,705.4 Diğer Bankalar 4,101 9, ,962 70, ,221.3 Toplam 4,101 9, ,946 80, , Aral ık 1991 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,002 10, ,062.0 Diğer Bankalar 4,628 15, Toplam 4,628 15, , , , Aral ık 1992 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,083 11, ,469.7 Diğer Bankalar 5,984 16, , , ,643.3 Toplam 5,984 16, , , , Aral ık 1993 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,009 7, ,668.5 Diğer Bankalar 6,176 18, Toplam 6,176 18, , , , Aral ık 1994 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,141 3, ,868.4 Diğer Bankalar 8,500 23, Toplam 8,500 23, , , , Aral ık 1995 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,244 6, ,246.1 Diğer Bankalar 7,358 17, , , ,583.4 Toplam 7,358 17, , , ,829.5

27 Tarih Bankalar Bin ABD $ Döviz Tevdiat Döv Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Adedi $ Adedi $ $ 31 Aral ık 1996 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,27' 8, ,164.5 Diğer Bankalar 3,943 2, , , ,358.6 Toplam 3,943 2, ,70' 403, , Ocak 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29 O 7, ,425.3 Diğer Bankalar 3,957 2, ,24 383, ,392.1 Toplam 3,957 2, ,53 391, , Şubat 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29 7, ,055.7 Diğer Bankalar 4,021 3, ,21, 386, ,468.0 Toplam 4,021 3, , , , Mart 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,21 7, ,082.8 Diğer B Bankalar 3,306 3, ,34 391, ,604.4 Toplam 3,306 3, ,64 398, , Nisan 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,29: 7, ,018.2 Diğer Bankalar 3,286 3, ,03 391, ,052.4 Toplam 3,286 3, ,32! 398, , May ıs 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,301 7, ,118.0 Diğer Bankalar 3,297 3, ,15 398, ,694.3 Toplam 3,297 3, ,45: 405, , Haziran 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,30c 7, ,067.2 Diğer Bankalar 3,301 4, ,59c 407, ,596.6 Toplam 3,301 4, ,89, 414, , Temmuz 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı - - 1,30 7, ,048.7 Diğer Bankalar 3,256 4, , , ,650.0 Toplam 3,256 4, , , ,698.7

28 Tarih Bankalar tun ABD Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesap Miktar Döviz Adedi $ Adedi $ $ 31 Ağustos K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,303 7, ,245.6 Diğer Bankalar 4,338 4, , , ,817.7 Toplam 4,338 4, , , , Eylül 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,314 23, ,106.6 Diğer Bankalar 4,417 5, , , ,228.6 Toplam 4,417 5, , , , Ekim 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,318 14, ,320.2 Diğer Bankalar 3,908 3, , , ,291.5 Toplam 3,908 3, , , , Kas ım 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı 1,327 12, ,574.4 Diğer Bankalar 3,431 3, , , ,747.0 Toplam 3,431 3, , , , Aral ık 1997 K.K.T.C. Merkez Bankas ı , ,499.5 Diğer Bankalar 3,462 3, , , ,243.8 Toplam 3,462 3, , , ,743.3

29 DÖV İZ REZERVLER İ Döviz Rezervleri K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdinde muhafaza edilen dövizlerle bankalar nezdinde muhafaza edilen dövizlerden olusmaktad ı

30 TABLO 8 Tarih - Döviz Niteli ği Aral ık 1988 Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam 83, , , , ,722.9 Aral ık 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1990 Toplam 85, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1991 Toplam 89, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Aral ık 1992 Toplam 123, , , , , Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 174, , , , , ,

31 Bin ABD $ Tarih - Döviz Niteliği Miktar Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Aral ık 1993 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 229, , , , , Aral ık 1994 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 283, , , , , Aral ık 1995 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 333, , , , , Aral ık 1996 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 406, , , , , Ocak 1997 Devletin Kur Hesabmda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 393, , , , ,

32 Tarih - Döviz Niteli ği Şubat 1997 Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaşt ırması Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 396, , b) Bankalar ın Kendileri 98, , Toplam 500, Mart 1997 Devletin Kur Hesab ında 6, Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 401,687.2 b) Bankaların Kendileri 57, , Toplam 465, Nisan 1997 Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 402,070.6 b) Bankalar ın Kendileri 55, , Toplam 460, May ıs 1997 Devletin Kur Hesab ında 3, Bankalar Kurumla Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 409,812.3 b) Bankalar ın Kendileri 54, , Toplam 467, Haziran 1997 Devletin Kur Hesab ında 5, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 418,663.8 b) Bankalar ın Kendileri 48, , Toplam

33 Bin ABD $ Tarih - Döviz Niteli ği Miktar Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı Temmuz 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 414, , , , , Ağustos 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 420, , , , , Eylül 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 443, , , , , Ekim 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalarm Kendileri Toplam 446, , , , , Kas ım 1997 K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalarm Kendileri Toplam 452, , , , ,

34 Tarih - Döviz Niteli ği Aral ık 1997 Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle karşılaştırmas ı K.K.T.C.Merkez Bankas ı Nezdinde Bankalar Nezdinde: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam 454, , , , ,

35 DÖVIZ HESAPLARININ CINS VE VADELER İ NE TÖRE DÖKÜMÜ 31 Aral ık 1997 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Me duat hesaplar ın ın cins ve vadelerine göre dökümü Tablo 9 'da gösterilmektedir. Dövi cinsine göre en popüler paran ın Sterling, daha sonra ABD dolar ı ve DM oldu ğu gözle mektedir

36 TABLO 9 31 Aral ı k 1997 Tarihi itibariyle Döviz Hesaplar ı n ı n Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bin ABD $ Döviz Tevdiat Hesa lar ı Sterling ABD Toplam Doları Alman Markı Kıbrıs Liras ı 1(a/1111W Vadesiz 6 Ay vadeli 1 Yıl vadeli TOPLAM Döviz Mevduat Hesaplar ı , , , , Kur Fark ı 1, , , ,301.4 Vadesiz 56, Ay vadeli 59, Yıl vadeli 90,459.9 TOPLAM 206, ,144.7 GENEL TOPLAM 207, , , , , , , , , , , , , , ,303.4 Kur Fark ı 80, , , , , ,587.1 Kur Fark ı 141, , , ,466.7 ( , ,764.8 ( ,743.3

37 DÖV İ Z KRED İ LER İ Elde etti ğimiz bilgilere göre 31 Aral ık 1997 tarihi itibariyle, bankalarca kulland ır ılan döviz kredileri bakiyesi, ABD dolar ı türünden $ 66,233,078., sterling türünden 63,849,281., Alman Mark ı türünden DM 19,679,690. e K ıbr ı s Liras ı türünden KL.145,263. olmak üzere toplam $ 183,200,781. ABD dolar de ğ erindedir.

38 TÜRK L İ RASI MEVDUAT Aral ı k 1997 itibariyle 4 1,818,380.0 milyontl. miktar ında olan toplam mevduat Aral ık 1996 baz ına göre % oran ında art ış gösterirken bu dönemin hayat pahal ı l ığı % 81.6 olarak saptand ığı na göre mevduatta önemli miktarda reel art ış gerçekle ştirilmi ştir. Mart 1998 'de sona eren üç ayl ı k dönemde mevduat % 11.1 oran ında art ış gösterirken hayat pahal ı l ığı % 18.9 'a yükselmi ş tir. Netice itibariyle bu dönemde reel art ış mevcut olmad ığı gözlenmektedir.

39 TABLO 10 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ı z Aralık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Mevduatın Ni liğine Göre Döküm 73, , , ,978.1 Milyon TL Bir önceki dönemle kar şılaşt ırmas ı Aralık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam 98, , , , Aralık 1990 Resmi Ticari Tasarruf Toplam 140, , , , Aralık 1991 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 179, , , , , Aralık 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 375, ,309. 1,002, ,686. 1,550, Aralık 1993 Resmi Ticari Tasarruf Di ğer Toplam 786, ,049. 1,908, , ,998,

40 Aralık 1994 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1995 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Aralık 1996 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Şubat 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mart 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Nisan 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam Toplam Toplam Toplam 1,369, , ,434, , ,483, ,022, , ,630, , ,846, ,149, , ,698,695,7 987, ,769, ,599, ,012, ,798, ,043, ,454, ,988, , ,974, ,167, Toplam 22,058, ,698, ,065, ,121, , Toplam 23,241, ,575, ,157, ,309, ,436, Toplam 24,478,

41 May ıs 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 5,654, ,840, ,765,746,8 1,507, ,768, Haziran 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 5,854, ,397, ,105,82C.1 1,683, ,042, Temmuz 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Toplam 7,914, ,272, ,452, ,846, ,486, Ağustos 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,154, ,283, ,544, ,062,502.5 Toplam 33,044,8C Eylül 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,752, ,328, ,791, ,153,397.5 Toplam 34,998, Ekim 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,249, ,507, ,828, ,366,737.5 Toplam 35,951, Kas ım 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 8,474, ,413,' ,560, ,644, 76.8 Toplam 37,093,

42 Toplam Toplam Toplam Toplam Aralık 1997 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Şubat 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mart 1998 Resmi Ticari Tasarruf Diğer 11,393, ,681, ,687, ,055, ,818, ,108, ,519, ,509, ,120, ,257, ,994, ,533,735,2 27,619, ,075, ,223, ,453, ,973, ,545, ,503, ,475,

43 RESM İ MEVDUAT Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile di ğer bankalar aras ındaki bölünümü TL hesaplar ında Tablo 11 ve Döviz hesaplar ında Tablo 12 'de gösterilmi ştir.

44 TABLO 11 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE DIĞER BANKALAR NEZD İNDE TÜRK L İ RASI RESM İ MEVDUAT ( Milyon TL ) Tarih K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer % Bankalar Toplam Aral ık 1992 Aral ık 1993 Aral ık 1994 Aral ık 1995 Aral ık 1996 Ocak 1997 Şubat 1997 Mart 1997 Nisan 1997 May ıs 1997 Haziran 1997 Temmuz 1997 Ağustos 1997 Eylül 1997 Ekim 1997 Kas ım 1997 Aral ık 1997 Ocak 1998 Şubat 1998 Mart , , , , , ,248, , , ,689, ,560, ,046, ,411, ,522, ,476, ,745, ,265, , , ,201, ,969, ,290, ,293, ,740, ,940, ,898, ,964, ,294, ,868, ,743, ,202, ,773, ,728, ,127, ,108, ,994, ,453, , , ,369, ,022, ,149, ,599, ,988, ,698, ,575, ,654, ,854, ,914, ,154, ,725, ,249, ,474, ,393, ,108, ,994, ,453,276.8

45 TABLO 12 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE DIĞER BANKALAR NEZDINDE DÖVIZLI RESMI MEVDUAT ( Milyon TL ) Tarih K.K.T.C. Diğer Merkez Bankas ı % Bankalar Toplam Aral ık , ,042.3 Aral ık , ,196.4 Aral ık , ,610.3 Aral ık , ,297.6 Aral ık , ,115,489.8 Ocak , ,162,059.8 Şubat , ,549,694.8 Mart , ,028.3 Nisan , ,454,329.5 May ıs , ,419,846.3 Haziran , ,971.8 Temmuz ,126, ,375,434.6 Ağustos ,155, ,540,496.0 Eylül ,917, ,074,001.2 Ekim ,444, ,440.8 Kas ım ,170, ,778,698.6 Aral ık , ,684,548.1 Ocak , ,633.7 Şubat , ,249,209.5 Mart ,879, , , , , ,211, ,266, ,648, , ,577, ,556, , ,501, ,695, ,991, , ,948, ,114, ,240, ,850, ,661,

46 PLASMANLAR Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile plasman art ış h ız ın ın kar şıla ştırmas ı Tablo 13 'de gösterilmi ştir. Tablo 14 'de Türk Liras ı ve döviz plasmanlar ın ın Türk Liras ı kar şıl ıklar ın ı Aral ık 1997 ve Mart 1998 tarihleri itibariyle, Tablo 15 'de ise döviz plasmanlar ın ın TL kar şı l ıklar ını ayni tarihler itibariyle kar şıla şt ırmal ı olarak veriyoruz.

47 TABLO 13 TÜRK L İ RASI MEVDUAT ARTI Ş HIZI İ LE TÜRK LAR SI PLASMAN ARTI Ş HIZININ KAR Ş ILAŞTIRMASI ( Milyon TL ) Tarih Toplam TL Toplam L Mevduat Bir önceki Dönemle Plasm. Bir önceki Dönemle Kar şılaşt ırmas ı Karşılaşt ırmas ı Aral ık , ,354 2 Aral ık , , Aral ık , , Aral ık , , Aral ık ,550, ,655, Aral ık ,998, ,918, Aral ık ,483, ,006,91: Aral ık ,846, ,56 12,851, Aral ık ,769, ,751, Ocak ,454, ,457, Şubat ,058, ,154, Mart ,241, ,948, Nisan ,478, ,148, May ıs ,768, ,592, Haziran ,042, ,012,6: Temmuz ,486, ,788, Ağustos ,044, ,524, Eylül ,998, ,486, Ekim ,951, ,483, Kas ım ,093, ,923, Aral ık ,818, ,764, Ocak ,257, ,911, Şubat ,223, ,823, Mart ,475, ,181,

48 TABLO 14 İ SKONTO SENETLERI VE BANKALAR TÜRK L İ RASI VE DÖVIZ PLASMANLARININ SEKTÖREL BAZDA VE GEÇMI Ş DÖNEMLE KAR Ş ILAŞTIRMASI Aral ık 1997 % Miktar % Mart 1998 Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şları ,100, ,361,606.3 Tarım ,501, , Sanayi , ,060,161.9 Nakliye ve Ula şım , ,832.6 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ,620, ,856,076.7 Turizm ,533, ,204,008.5 Bina ve In şaat ,492, ,966,401.5 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,629, ,497,462.6 İskonto Senetleri ,507, ,173, ,655, ,670,130.3 Not: Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı kalemi kar şıs ında gösterilen miktar Bankam ızca çe şitli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ına hazine kefaleti kar şıl ığı verilen avanslar ı da içermektedir. ( Bak. Tablo 2)

49 TABLO 15 BANKALAR DÖV İZ PLASMANLARI TL KAR Ş ILIKLARINI SEKTÖREL BAZDA VE GEÇMI Ş DÖNEMLE KAR Ş ILAŞTIRM SI ( Milyon TL ) Aral ık 1997 Mart 1998 % Miktar % Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlan ,713, ,517,700.7 Tarım , ,829.4 Sanayi , ,286.9 Nakliye ve Ulaşım , ,360.0 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ,478, ,097,773.6 Turizm ,415, ,009,595.1 Bina ve In şaat ,385, ,840,013.5 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,809, ,771, ,890, ,488,

50 Il. BÖLÜM EKONOM İK GELİŞMELER

51 - 50 -

52 EKONOM İ K GEL İŞ MELER 1. Üretim, Istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 1995, 1996 ve 1997 y ıllar ında GSMH 'n ın dağıl ım ı ve sektörel katma de ğerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 16 'da Cari Üretici Fiyatlar ı ve Tablo 17 'de Sabit Üretici Fiyatlar ı ile karşıla şt ırılmal ı olarak gösterilmi ştir sabit fiyatlar ı ile 1995 'de 7,457.8 milyon TL olan GSMH 1996 'da 7,673.4 milyon TL 'na ve 1997 'de yap ılan tahmine göre 7,804.8 milyon TL 'na yükselmi ştir. Buna göre 1996 'da % 2.9 ve 1997 % 1.7 oran ında büyüme kaydedilmi ştir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan 1995, 1996 ve 1997 GSYIH 's ın ın sektöre! paylar ına göz att ığım ızda 1995 y ıl ında birinci s ıran ın Ticaret, ikinci s ıran ın Kamu Hizmetleri ve üçüncü s ıran ın Sanayi Sektörlerince, 1996 ve 1997 y ıllar ında ise birinci s ıran ın Kamu Hizmetleri, ikinci s ıran ın Ticaret ve üçüncü s ıran ın Sanayi Sektörlerince i şgal edildi ğini görürüz. Sanayi sektörü her üç y ılda üçüncü s ırada görülmektedir ve 1997 y ıllar ına ait kar şıla şt ırmal ı Kaynaklar - Harcamalar Dengesi Tablo 18 'dedir. Gayri Safi Milli Has ılan ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1996 'da % 99.7 ve D ış Aç ığın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı % 0.3 olarak görülmektedir. Bu oranlar 1997 'de % 97.4 ve %2.6 olarak tahmin edilmi ştir 'da toplam kaynaklar ın % 15.5 'i yat ır ımlara ve % 84.5 tüketime gitmi ştir. Bu oranlar ın 1997 'de s ıra ile %16.2 ve % 83.8 olarak gerçekle şmesi beklenmektedir. Sabit Sermaye yat ır ımlar ında Kamunun pay ı 1996 'da % 42.8 'den 1997 'de % 44.9 'a yükselmi ş, özel sektörün pay ı ise % 57.2 'den % 55.1 'e dü şmü ştür.

53 E- Ö 4c-4 tw c.> N as ---- vz, & kr) t' '6 LI'01,-1 C> C> apı en o ci 0 C.o (--,1 CJ N kr1 c x3 c> c; 00 C> Cr.1- cl -1-. o: C o S' I I 60' 1 ZO' I t- t C v -- O. :::.1- rs" en o. D. oo kr) C> r -:,z1: C> en QD v) ''," a` Oooh ' N el c,i tr- --: t-- ON -,e, Csi d: cs1 Cr t' "() er 00.--: '17 ZI'OI LI' S ZVEI,--+ O en Cr.1.. r.--. t" t-- O o c-,i c.0 t- N es reı 00 - OC C> c:: C i C:..a., --, ce oo :.-: v IL'6 S I L 08'9 Gni Lti6I ITOZ I ZS*0 LVO ' I E CO C E )0) (1) (o E ta Büyüme Hız ı % * 6V6S 9' LL St7' '89- ZL; ' 16 0 ' 19 SZ' 8 1VZ9 ZOSS I ii '69 178SL t71176.l6 ICib Z9' SP SSSL 86'001 SWZS It7-L vı c ı vı eı ri <" m k."." ~ C Cf-1 tern) \e,..04 od s --+ c 1- I Ir-. 1--I C LV8I7I t7l: 16 '19 ZrZL. er- TA T 40'477 OI. 8 L278 98'S01 06'S f- :Q 4,3 U) aı E >C0 cn *L66I 9661 S66 I 0. 8 `SLLS I'06t61 I `9 9,279, , , ,667, , , ,530, ,292, , ,728.6 L'00 ` 19 ` 1 820, ,825, ,7 15, ,283, , ,952, ,903, ,520, , ,928, ,352, ,7 10, ,767, ,863, ,904, ,880, , 147, ,400, ,746, ,29 1, ,454, ,657, ,797, ,062, ,500, ,926, , 6,557, ,878, ,340, ,006, ,879, , ,884, ,1 12, ,DU /,4 /4. D 7, 155, ,323, ,007, ,360, ,526, ,248,082.0 I 34,7 17, ,28 1, ,867, , , , I TABLO 16 :0 u4 c.)..w >5) 4-,,. c.) I-1 -?. o ı... Ş.,...,<İ) 1" 8 '''...,4 0.) ı * C 4> 4),. x,35 t> > -- I C,2 > c) ce <1> W.4 I.,..., c.-,-, c%-,, E.1_, -4 ' Ş-,..$, o..u,,. 0.> -12,,, -,..-, 5 ı. oa W r" 0 Le, 03 3 E-, '71 c o "' c-...ı',.4 c2 ';'s' 7:,',.7 N.5. E=1 -.-is..n --, trı d: ir; 15 t-: Serbest Meslek ve Hizmetler Kamu Hizmetleri 10.Ithalat Vergileri GSMH(a.f)

54 5. 4L66 I S66 1 6' L, V I I 6'0 1.- N 0 t-z ci c5 00 cz),..o od N c; cq -. v,d Q, ---: c; I S'ZI 6'ZI 9" L1 en en o; c; c;-, --, m N cr, ci c; - rrı..:1-. cr, O --, , t-z t--:. 00 m vj.r:3 --, cr, cr., ZS od... 1'171 I wz S' I E' L 9.S1 oo oo vı --, d ; vi vi t-z t-: t-z el vı kr) 00 1*-- Cr%... vi vi v:i t--: vi -.,--1 O.0 V:) 00 C" vi vi en r-z. vi.--, I 000 I 000I S -0 S'0 ' 1 S'00I S'00I ' 10 1 GSMH ' n ı n Da ğ ı l ı m ı ve Se kt örel Katma De ğ e r le r in Büyüme H ı z ı Büyüme H ız ı % * 4L S66 1 S'61-6'8 L' L I9 8.0L8 8'66L 0 V)-1-. t-z (:: Cş.--,. (x). d: vı d C> C; C> 1 o's İ ,.o N c5. vi krı...,..1.. v) 1 1 ei.1. c3 vi vi ıc-- kr>.1- \ 0 ", 9. S17 S' I 8 L7L9 8'0-6' 1 - CVL T IOO` I Nd: c.i. -1- D C> 9 rii '-' t-- co, -.., Ş: en c5 N C> d" oo ---4 ". ts: 71 Ş- krı el N --,..,t , 6'6E 1 Z.L 8 S'17Z cn r-- tri V: VD CS rı cp, d- t-z kr) N krı crı - e'n 14 en -at esı kr) N.--i krı VS> r- esi cş cr, kr> en.1 9'8 17' I - 00 I - I*6ZZ 8.860` L0` Z 0.6t I I vı ON O,O -, kr) v5 t:5 c5 vi. ci d:, m kr) kr) V) 00 >.4). Cr kr; rri..-- d' esi d: oo oo o; vz. V:ı C:>«Vş C i N Cr; , vı N d- CN d' d' kr) cl, ~ CD) S C. 1 krı - kn O Mr -:..-; ş vn rsı od kr) 00 d- d' krı rn,t d' 14') V): V). 00 V) N ÖC> V5. od.-.., oo... N 00 'd' N en "d, L`L C L 9` L 009L`L ı,- 171 S'E9-8'017 CS 8.L6 L' I 7, , ,804.8,, TAB LO 17 SEKTÖRLER i. o.> )50 -w.,_. 4: iii tı.>,.. <ı),,_,,,,,.,.- t) c.> *E-4 g,i) o vi,,, {..;..g <1>" h4 t1.) <j>. C ch,--4, tı>..... C,,,, ). Z ıt>,-.. O.-,,,, 1.> r).., >. gi. Ş.:4 <1> ,,....0 c (..> o al E '' z..=. w ',7), L:.)- [-, d P 1,-3,----,... (f) 4~ H (el X) C) çn CO.0 (-) 1 C%.0.1 C5 ~ C\i <-; 4 ır; ci [--: od o;.-, - 53 (1s)HIASD I Dış Alem Faktör Gelirleri GSMH(a. f) I Net

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2075/2014) Bakanlar Kurulu, 24.10.2014 tarih ve 80/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:210/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.1.2015 tarih ve 3/2015 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs 2013 1 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ık 1987 No. 2 ÖNSÖZ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesi alt ında ç ıkar ılan bu bültenin temel amac ı genelde Kuzey K ıbr ı s Türk

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015)

6 - Kalan Vadeye Göre Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Aralık 2015) İÇİNDEKİLER 1 - Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (1989Q4-2015Q4) 2 - Borçlu Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 3 - Alacaklı Bazında Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2002Q1-2015Q4) 4 - Kısa Vadeli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kuruluş Yılı ve Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı