ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI 1. Yürütücü Ortak tarafından, proje kapsamında yer alan teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satın alınması Yürütücü Ortak ın tespit ettiği ve TTGV ye bildireceği satın alma usul ve esaslarına göre yapılır. 2. Çevre Projesi Destekleme Sözleşmesi uyarınca proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin olarak TTGV'ye gönderilecek dökümler, her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ekte verilen örnek dökümlere göre hazırlanır ve Aylık Harcama Dosyası adı altında harcamaların gerçekleştirildiği ayı takip eden ilk hafta içerisinde TTGV ye, bir kopyası da Proje İzleyicisi ne gönderilir. 3. TTGV'den, her Aylık Harcama Dosyasına göre talep edilecek tutar kadar, Proje Destekleme Sözleşmesinde belirtildiği şekilde bono düzenlenerek, Aylık Harcama Dosyası içerisinde TTGV'ye gönderilir. Bono düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar Ek.1 de verilmiştir. Söz konusu bonolar projenin sona ermesini takiben, Proje Destekleme Sözleşmesi Madde 15 de belirtilen geri ödemeye ilişkin Ek Sözleşme imzalanırken belirlenecek ödeme planı doğrultusunda yeni bonolarla değiştirilir. 4. Aylık Harcama Dosyası hazırlanırken, Proje Öneri Dosyası'nda yer alan her harcama faslı için ayrı ayrı düzenlenecek "Harcama Faslı Dökümü"ne (Ek.3), o fasıla ait harcama belgelerinin ASLININ AYNIDIR kaşeli kopyası eklenir. Daha sonra her bir Harcama Faslı Dökümü nün toplamı, tüm harcama fasıllarını kapsayan "Harcama Fasılları Genel Dökümü"ne aktarılır. Harcama Fasılları Genel Dökümü nün Proje Yürütücüsü ile Yürütücü Ortak Yetkilisi tarafından firma kaşesi ile tasdik edilmesi ve o aya ait harcamalarla ilgili açıklamaların yer aldığı bir ön yazı ile TTGV'ye gönderilmesi gerekmektedir. Bu ön yazıda, TTGV'den talep edilen tutarın yatırılacağı bir döviz (ABD Doları) hesabı ile takip eden üç ayda TTGV'den talep edilecek tahmini tutar da fasıllar itibariyle belirtilir. 5. Yürütücü Ortak tarafından hazırlanarak TTGV'ye gönderilecek olan Aylık Harcama Raporu nun ASLININ AYNIDIR kaşeli bir kopyasının da Proje İzleyicisi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Proje İzleyicisi'nin harcamalara ilişkin görüşünün TTGV'ye ulaşmaması halinde, kayda alma dışında harcamalarla ilgili olarak herhangi bir inceleme ve işlem yapılmaz. Ödemelerin gecikmeksizin Yürütücü Ortak'ın hesabına yatırılabilmesi için bu hususun dikkate alınması gereklidir. 6. Çevre Projesi Destekleme Sözleşmesi nin yürürlüğe girmesinden sonra, toplam bütçe sabit kalmak kaydıyla Proje Öneri Dosyası'nda verilen nakit akış planında ve fasıllar arasında değişiklik gerekmesi halinde, teknik ve/veya mali gerekçeler belirtilmek suretiyle değişiklik

2 talep edilebilir. Yeni bütçe ve nakit akış planı ivedilikle hazırlanarak Proje İzleyicisi nin görüşüne ve TTGV'nin onayına sunulur. 7. Proje kapsamında yapılan tüm harcamalar TTGV Katkısı en çok %50 olacak şekilde, TTGV ve Yürütücü Ortak arasında paylaştırılır. Bu paylaşım belge ve dökümlerde gösterilir. 8. Yapılan harcamaların, Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen harcama kalemlerine nitelik olarak uygun olması gerekmektedir. Proje Öneri Dosyası nda öngörülenden farklı olarak yapılması gereken her türlü harcama ve değişiklik için önceden TTGV'nin onayının alınması zorunludur. 9. Proje kapsamında yapılacak harcamalara ilişkin olarak; a) Faturaların düzenlenmesi sırasında, faturaları veren kuruluşlar tarafından Yürütücü Ortak'ın isim ve adres bilgilerinin altına ya da fatura muhteviyatının içerisine TTGV- NO LU PROJE İÇİNDİR ifadesi yazılır (Ek.4). b) Harcama belgelerinin asıllarının Yürütücü Ortak tarafından muhafaza edilmesi gerektiğinden, TTGV'ye ve İzleyici ye gönderilen fotokopilerin üzeri ASLININ AYNIDIR ifadesi ile kaşelenir ve Yürütücü Ortak Yetkilisi tarafından imzalanır. c) TTGV Katkısı ile Yürütücü Ortak Katkısı nı ayrı ayrı gösteren TL yabancı para birimi ile yapılan harcamalar için iki ayrı kaşe (bkz. Ek.4) hazırlatılarak, harcama belgelerinin üzerine basılır ve kaşelerde yer alan gerekli bilgiler işlenir. d) Personel ücretlerinin genellikle ayın sonunda ödenmesi nedeniyle, personel ödemeleri ilgili ayın son işgününün T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru dikkate alınarak ABD Doları na çevrilir. Personel Maliyet Dökümü ne personel ödemeleri ile ilgili belgelerin (bordro, vb.) eklenmesi, bu ödemelerin kesintilerinin yapıldığı ve kayıtlara geçirildiğinin Yürütücü Ortak Yetkilisi ve muhasebe sorumlusu tarafından müştereken tasdik edilmesi gerekmektedir. e) Döviz cinsinden yapılan harcamalar, ödeme ABD Doları cinsinden yapılmış ise sözkonusu tutar; ABD Doları dışında bir yabancı para birimi cinsinden yapılmış ise ödemenin (veya transferin) yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile TL ye çevrilir ve daha sonra T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanan ABD Doları karşılığı kaşeye işlenir. f) Yapılan harcamaların TL. cinsinden olması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru dikkate alınır. Harcama belgesi yalnızca bir kısmı ödenen açık fatura ise, ödenen kısma ilişkin ödeme belgesi faturaya eklenir ve ödeme tarihindeki döviz kuru dikkate alınarak sadece ödenen tutar kadarı o ayın harcamalarına dahil edilir. Bakiye ödeme ise, ilgili ödeme belgesi aynı faturaya eklenerek ödemenin yapıldığı aya ait harcamalara dahil edilir. g) Ödemelerin vadeli çeklerle yapılması halinde vadesi henüz gelmeyen çekler dikkate alınmaz. Çekle yapılan ödemeler çekin ödendiği aya ait harcamalara dahil edilmeli ve ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru uygulanmalıdır. h) Ödeme belgesi ekli olmayan açık faturalar gerçekleşmiş harcama olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Ancak daha sonra ilgili faturaya ait ödeme belgesi ibraz edildiğinde, ödeme tarihindeki ayın harcaması olarak değerlendirmeye alınır.

3 i) Açık hesap çalışılan firmalardan yapılan alımlarda, faturanın üzerine o ay içerisinde yapılan ödemelere ait bir ödeme belgesi eklenir (en az fatura tutarını kapsayacak miktarda olması ve mümkünse açık faturanın tarih ve no'sunun da belirtilmesi gerekir). j) Harcama ile ilgili faturanın peşin olarak ödenmiş (kapalı fatura) olması ve ilgili makbuzun kasadan peşin olarak tahsil edildiğini belirtir şekilde düzenlenmiş olması halinde, ilgili tahsilat makbuzunun dışında kasa tediye fişinin onaylı bir nüshası da faturaya eklenir. k) Akreditif ile gerçekleştirilecek olan harcamalarda gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekir. İthalata ilişkin harcama belgesi olarak proforma veya orijinal fatura ile birlikte sözkonusu ödemenin yapıldığına dair banka transfer mesajı da belge olarak eklenir. l) Leasing olarak gerçekleştirilen harcamalar kabul edilmez. m) TTGV tarafından talep edilmesi halinde, çalışan personele ilişkin SSK işe giriş bildirgesi, prim ödeme bildirgeleri ve makbuzları, muhtasar beyannameler ve benzeri belgeler Yürütücü Ortak tarafından verilir. 10. Yürütücü Ortak TTGV desteğinin %3 üne karşılık gelen tutarı, Vakfın konu ile ilgili harcamalarını karşılamak üzere, Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV ye ödeyecektir. Ayrıca, proje harcamalarına ilişkin yapacak her ödemeden de %3 kesinti yapılacaktır. TTGV tarafından proje giderleri karşılığı tahsil edilen bu tutar, hiçbir şekilde yürütücü ortağa geri ödenmez. TTGV tarafından yürütücü ortaktan; gayrimenkul ipoteği için yapılan ekspertiz harcamaları vb. güvencelerle ilgili harcamalar dışında ilave herhangi bir ödeme talep edilmez 11. Yürütücü Ortak tarafından proje kapsamında alınan teçhizat ve malzemelerin görünür bir yerine, "TTGV-...NO'LU PROJE KAPSAMINDA ALINMIŞ OLUP İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETTİR ifadesinin yer alacağı bir plaket konulur. 12. Yürütücü Ortak tarafından proje kapsamında alınan teçhizat ve malzemelerin sigorta poliçelerine TTGV nin katkısı kadar TTGV nin Daini Mürtedi Mürtehin olduğunu belirten bir ibare eklenir. 13. Yürütücü Ortak, proje devam ettiği sürece, vergi dairesinden onaylı mali tablolarını ve TTGV tarafından talep edildiğinde her türlü mali bilgi ve belgeyi en geç onbeş gün içerisinde TTGV'ye gönderir. 14. Gerekli görmesi durumunda, TTGV Yürütücü Ortak'ın mali durumu hakkında bilgi almak üzere yerinde inceleme yapabilir. 15. Yürütücü Ortak ın bir ödemesi için TTGV ye çek vermesi durumunda, çek düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlara (Ek.2) uyulması gerekir. 16. Temerrüt Hali: TTGV, herhangi bir alacağını vadesinde tahsil edemediği takdirde, varsa geri kalan alacağının tümünü muaccel kılabilir ve alacağının tamamını veya bir bölümünü idari ve kanuni yoldan tahsili ve alınmış teminatlar var ise bu teminatların nakte çevrilmesi cihetine gidebilir. 17. Gerek idari takip ve kanuni takip ve gerekse teminatların nakte çevrilmesi sürecinde alacağının tahsili nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim, harç; yapılan her türlü gider ve yürütülecek gecikme cezası Yürütücü Ortak tan talep edilir.

4 18. 06/06/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Madde 2 ile 6183 sayılı Kanunun 22. maddesine eklenen 22/A maddesi gereği tarihinden itibaren Vakfımızca kullandırılacak nakit desteklerde, Vergi Dairesinden/İnternet Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi aranmaktadır tarihli ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ gereği; tarihinden itibaren Vakfımızca kullandırılacak nakit desteklerde, söz konusu tebliğin 5. maddesi kapsamına giren borçlarına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden ya da SGK internet sitesinden alınacak Borcu Yoktur belgesi aranmaktadır. 20. TTGV tarafından projenin AKÜ değerlendirmesine gönderilmesine karar verilmesi halinde, değerlendirme masrafları karşılığı ABD Doları Öneren Kuruluş tarafından TTGV ye ödenir. AKÜ değerlendirmesi sonrası TTGV tarafından projenin desteklenmemesine karar verilmesi halinde bu tutar Öneren Kuruluşa iade edilir. Projeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması sonrası kullandırım yapılması halinde ise söz konusu tutar kullandırım sırasında, proje giderleri karşılığı tahsil edilen tutardan mahsup edilecektir. Değerlendirme masrafları karşılığı olarak alınan tutar, aşağıdaki hallerde Öneren Kuruluşa iade edilmez: a) Projenin AKÜ değerlendirmesi sonrası, TTGV Yönetim Kurulu Kararı öncesi, Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, b) TTGV tarafından desteklenmesine kararı verildiği halde Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, c) Öneren Kuruluşun destekleme sözleşmesi imzalamaması veya sözleşme imzalanmasına rağmen Öneren Kuruluştan kaynaklanan nedenlerle sözleşme kapsamında kullandırım yapılamaması.

5 Ek.1 BONO DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Bono borçlu tarafından okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Bononun herhangi bir yerinde silinti, kazıntı ve düzeltme olmamalıdır. 2. Bonoda Vakfın ünvanı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak açıkça yazılmalıdır. TTGV gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 3. Bonoda ödeme günü ve miktar açık bir şekilde yazılmalıdır. Miktar TL dışında bir para birimi ise, bu para birimi yazılmalıdır. (Örn. ABD Doları gibi) 4. Yazı ile doldurulan bölümde tarih yazılırken ay yazı ile yazılmalıdır. (Örn. 19 Ekim 1999). 5. Miktar yazıyla yazılırken açık bir şekilde yazılmalıdır. (Örn. 1,500 TL yazıyla yazılırken Binbeşyüz TL olarak değil, Binbeşyüz Türk Lirası olarak yazılmalıdır). Miktar TL dışında bir para birimi ise bu para birimi yazılmalıdır. (Örn. ABD Doları gibi) 6. Bedeli nakden ahzolunmuştur yazılmalıdır. 7. En son imza sirküleri ibraz edilmeli ve bono imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. 8. Bonoda imzalar pulun açığına ve üstüne atılmalıdır. Eğer firma birden fazla kişi ile temsil ediliyor ise her kişi hem açığa, hem de pulun üstüne imza atmalıdır. İmzalar, imza sirkülerinde belirtildiği şekilde atılmalıdır. (Örn. Şirket kaşesinin altına) 9. Bononun tanzim tarihi pulun üst tarafına yazılmalıdır. Tanzim tarihi bononun imzalandığı günkü tarihtir. 10. İhtilaf vukuunda Ankara mahkemeleri yetkilidir yazılmalıdır. 11. Bononun arkasında herhangi bir yazı bulunmamalıdır. (Örn. Bu bono teminat bonosudur gibi) Bkz. Ek.1a: Düzenlenmiş Bono örneği

6 Ek.2 ÇEK DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. Çek borçlu tarafından okunaklı bir şekilde doldurulmalıdır. Çekin herhangi bir yerinde silinti, kazıntı ve düzeltme olmamalıdır; eğer varsa bunların üstü keşideci tarafından muhakkak paraflanmalıdır. 2. Çekte Vakfın ünvanı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak açıkça yazılmalıdır. TTGV gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 3. Miktar yazıyla yazılırken açık bir şekilde yazılmalıdır. (Örn. 1,500 TL yazıyla yazılırken Binbeşyüz TL olarak değil, Binbeşyüz Türk Lirası olarak yazılmalıdır). 4. Çekte keşide yeri ve tarihi bulunmalı ve açık bir şekilde yazılmalı ve keşide yeri Ankara olarak düzenlenmelidir. (Keşide yeri olarak kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örn. Ank. gibi) 5. En son imza sirküleri ibraz edilmeli ve çek imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından ve imza sirkülerinde belirtildiği şekilde imzalanmalıdır. (Örn. Şirket kaşesinin altına) 6. Çekin arkasında ciro edilmesi dışında herhangi bir yazı bulunmamalıdır. (Örn. Bu çek teminat çekidir gibi) 7. Çekin ABD Doları cinsinden bir çek olması halinde, ilgili Banka Şube sinden çekin ait olduğu hesabın ABD Doları hesabı olduğunu belgeleyen bir yazı getirilmelidir. Bkz. Ek.2a: Düzenlenmiş Çek örneği

7 Ek 1a: Düzenlenmiş Bono örneği Ek 2a: Düzenlenmiş Çek örneği

8 Ek.3 HARCAMA FASILLARI GENEL DÖKÜMÜ İlgili Ay ve Yıl: Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: TTGV Katkı Oranı: Harcama Faslı Toplam Harcama Tutarı Toplam Yürütücü Ortak Katkısı Toplam TTGV Katkısı TL Karşılığı ABD Doları Karşılığı TL Karşılığı ABD Doları Karşılığı TL Karşılığı ABD Doları Karşılığı Personel Giderleri Toplamı Teçhizat Alımları Toplamı Malzeme Alımları Toplamı Hizmet Alımları Toplamı Seyahat Giderleri Toplamı Nakliye Giderleri Toplamı Diğer Harcamalar Toplamı GENEL TOPLAM

9 Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak HARCAMA FASLI DÖKÜMÜ Harcama Faslı : PERSONEL GİDERLERİ İlgili Ay ve Yıl : Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: TTGV Katkı Oranı : Personelin Adı Soyadı Projedeki Görevi Toplam Personel Maliyeti (TL) Projeye Yansıtılacak İşgücü (Adam/Ay) Projeye Yansıtılacak Maliyet (TL) ABD Dolar Kuru* ABD Dolar Karşılığı Yür.Ortak Katkısı ABD Doları TTGV Katkısı ABD Doları TOPLAM * İlgili ayın son işgünündeki T.C.Merkez Bankası Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

10 PERSONEL MALİYET DÖKÜMÜ İlgili Ay ve Yıl : Yürütücü Ortak Ünvanı: (TL) Proje No: Personelin Adı Soyadı Aylık Brüt Ücreti Diğer Aylık Ödemeler Brüt Aylık İstihkak Toplamı SSK İşveren Hissesi İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Diğer Maliyet Unsurları Toplam Personel Maliyeti TOPLAM TTGV-.. Nolu projede görevli olan yukarıdaki personele belirtilen ödemeler yapılmış olup, bordro vb. ilgili belgeler ekte verilmiştir. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

11 Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Harcama Kalemi: TEÇHİZAT ALIMLARI İlgili Ay ve Yıl : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Açıklama Firma TTGV Katkı Oranı : ABD Tutar Para Döviz TL ABD Dolar Y.O. Katkısı TTGV Katkısı Dolar Kuru * Karşılığı Kuru * TL/$/ / / /Diğer Cinsi Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

12 Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Harcama Kalemi: MALZEME ALIMLARI İlgili Ay ve Yıl : TTGV Katkı Oranı : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Firma Açıklama Tutar Para Döviz TL ABD Dolar ABD Dolar Y.O. Katkısı TTGV Katkısı TL/$/ / / /Diğer Cinsi Kuru * Karşılığı Kuru * Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

13 Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Harcama Kalemi: HİZMET ALIMLARI İlgili Ay ve Yıl : TTGV Katkı Oranı : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Firma Açıklama Tutar Para Döviz TL ABD Dolar ABD Dolar Y.O. Katkısı TTGV Katkısı TL/$/ / / /Diğer Cinsi Kuru * Karşılığı Kuru * Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

14 Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Harcama Kalemi: SEYAHAT GİDERLERİ İlgili Ay ve Yıl : TTGV Katkı Oranı : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Firma Açıklama Tutar Para Döviz Kuru * TL/$/ / / /Diğer Cinsi TL Karşılığı ABD Dolar Kuru * ABD Y.O. Katkısı TTGV Katkısı Dolar Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

15 HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: Harcama Kalemi: NAKLİYE GİDERLERİ İlgili Ay ve Yıl : TTGV Katkı Oranı : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Firma Açıklama Tutar Para Döviz Kuru * TL/$/ / / /Diğer Cinsi TL Karşılığı ABD Dolar Kuru * ABD Y.O. Katkısı TTGV Katkısı Dolar Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

16 Yürütücü Ortak Ünvanı: Proje No: HARCAMA KALEMİ DÖKÜMÜ Harcama Kalemi: DİĞER HARCAMALAR İlgili Ay ve Yıl : TTGV Katkı Oranı : Sıra No Belge Tarihi Belge No Belgenin Alındığı Açıklama Firma Tutar Para Döviz TL ABD Dolar ABD Dolar Y.O. Katkısı TTGV Katkısı TL/$/ / / /Diğer Cinsi Kuru * Karşılığı Kuru * Karşılığı ABD Doları ABD Doları TOPLAM * TCMB Döviz Alış Kuru esas alınacaktır. Proje Yürütücüsü Yürütücü Ortak

17 Ek.4 FATURA Yürütücü Ortak Unvanı: Adresi : TTGV-.no.lu proje içindir. Sıra no Miktarı Birim Fiyatı Tutarı SIRA NO: PROJE NO: TTGV- KATKI TTGV (%...) Yürütücü Ort. (%...) HARCAMA KALEMİ ÖDEME TARİHİ HARCAMA (TL) DAĞILIM (TL) TCMB $ DÖVİZ ALIŞ KURU HARCAMANIN ($) KARŞILIĞI DAĞILIM ($) Toplam Yazı ile KDV (%...) GENEL TOPLAM ASLININ AYNIDIR Yürütücü Ortak Onayı Kaşe ve İmza

18 INVOICE Yürütücü Ortak Unvanı: Adres: For the project no. TTGV-.. No Explanation Units Unit Price Total SIRA NO: PROJE NO: TTGV- KATKI TTGV (%...) Yürütücü Ort. (%...) HARCAMA KALEMİ ÖDEME TARİHİ HARCAMA ( / / /Diğer) TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU HARCAMANIN (TL) KARŞILIĞI DAĞILIM (TL) GRAND TOTAL ASLININ AYNIDIR Yürütücü Ortak Onayı Kaşe ve İmza

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ UYGULAMA ESASLARI Madde 1 Çevre Proje Desteklerinin Amacı ve Kapsamı 1.1. Çevre Proje Destekleri ile, sanayi kuruluşlarının çevre performansını artırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Eylül 2014 AFYON Sunum Programı (Sunum sırasına göre) Baran BİNGÖL Fatih DEMİR Proje Önerisi Yürürlüğe Alma Proje İzleme (Mali Rapor)

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İkraz Anlaşması ve TTGV Proje Sözleşmesi nin 1 Ekim 1999 tarih ve 23833 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir.

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) (**) (***) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1.

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun bütçe, harcama ve muhasebe işlemlerine

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/220 30/03/2010 Konu : İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı